satyaveda.h|

Holy Bible in Sanskrit
(Velthuis script)

॥ satyatva.m j~naa| satyatvaa.m mok.sa.syasi ॥
You shall know the Truth; The Truth shall set you Free.
www.SanskritBible.in

How to use the e-book Sanskrit Bible

Thank you for downloading the eBook Sanskrit Bible. Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice. This edition is in Velthuis script and is based on the Sanskrit translation of the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download various free Christian literature.

NAVIGATION

Use the Main Index to navigate to a specific book. The first page of each book is a list of links to the chapters of that particular book. Click on the desired Chapter number (eg: 03) to go to that specific chapter.

To go back: Clicking on the Chapter name (eg: John 03) will take you back by one level (i.e. to the first page of that book with a list of links to its chapters). Further clicking on the Book name in this page (eg: John) will take you back to the Main Index.

If you are using an eBook reader, the hyperlinks to the books are provided as the ‘Table of Contents’.

COPY RIGHT /LEFT

Freely you have received; freely give. (Matthew 10:8)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Complied & Published by: SanskritBible.in

SanskritBible.in is a not-for-profit ministry that is primarily involved with the digital encoding and revision of Holy Bible in Sanskrit language. For feedbacks and clarifications, write to us at sanskritbible.in@gmail.com


॥ God Bless ॥

suucipatra.h

nuutananiyama.h
| mathilikhita.h susa.mvaada.h | maarkalikhita.h susa.mvaada.h | luukalikhita.h susa.mvaada.h | yohanalikhita.h susa.mvaada.h | preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m | romi.na.h patra.m | 1 karinthina.h patra.m | 2 karinthina.h patra.m | gaalaatina.h patra.m | iphi.si.na.h patra.m | philipina.h patra.m | kalasina.h patra.m | 1 thi.salaniikina.h patra.m | 2 thi.salaniikina.h patra.m | 1 tiimathiya.m patra.m | 2 tiimathiya.m patra.m | tiita.m patra.m | philomona.m patra.m | ibri.na.h patra.m | yaakuuba.h patra.m | 1 pitarasya patra.m | 2 pitarasya patra.m | 1 yohana.h patra.m | 2 yohana.h patra.m | 3 yohana.h patra.m | yihuudaa.h patra.m | prakaa"sita.m bhavi.syadvaakya.m |


mathilikhita.h susa.mvaada.h
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


mathilikhita.h susa.mvaada.h 01

1 ibraahiima.h santaano daayuud tasya santaano yii"sukhrii.s.tastasya puurvvapuru.sava.m"sa"sre.nii|
2 ibraahiima.h putra ishaak tasya putro yaakuub tasya putro yihuudaastasya bhraatara"sca|
3 tasmaad yihuudaatastaamaro garbhe perasserahau jaj~naate, tasya perasa.h putro hi.sro.n tasya putro .araam|
4 tasya putro .ammiinaadab tasya putro naha"son tasya putra.h salmon|
5 tasmaad raahabo garbhe boyam jaj~ne, tasmaad ruuto garbhe obed jaj~ne, tasya putro yi"saya.h|
6 tasya putro daayuud raaja.h tasmaad m.rtoriyasya jaayaayaa.m sulemaan jaj~ne|
7 tasya putro rihabiyaam, tasya putro.abiya.h, tasya putra aasaa:|
8 tasya suto yiho"saapha.t tasya suto yihoraama tasya suta u.siya.h|
9 tasya suto yotham tasya suta aaham tasya suto hi.skiya.h|
10 tasya suto mina"si.h, tasya suta aamon tasya suto yo"siya.h|
11 baabilnagare pravasanaat puurvva.m sa yo"siyo yikhaniya.m tasya bhraat.r.m"sca janayaamaasa|
12 tato baabili pravasanakaale yikhaniya.h "saltiiyela.m janayaamaasa, tasya suta.h sirubbaavil|
13 tasya suto .abohud tasya suta iliiyaakiim tasya suto.asor|
14 asora.h suta.h saadok tasya suta aakhiim tasya suta iliihuud|
15 tasya suta iliyaasar tasya suto mattan|
16 tasya suto yaakuub tasya suto yuu.saph tasya jaayaa mariyam; tasya garbhe yii"surajani, tameva khrii.s.tam (arthaad abhi.sikta.m) vadanti|
17 ittham ibraahiimo daayuuda.m yaavat saakalyena caturda"sapuru.saa.h; aa daayuuda.h kaalaad baabili pravasanakaala.m yaavat caturda"sapuru.saa bhavanti| baabili pravaasanakaalaat khrii.s.tasya kaala.m yaavat caturda"sapuru.saa bhavanti|
18 yii"sukhrii.s.tasya janma kaththate| mariyam naamikaa kanyaa yuu.saphe vaagdattaasiit, tadaa tayo.h sa"ngamaat praak saa kanyaa  pavitre.naatmanaa garbhavatii babhuuva|
19 tatra tasyaa.h pati ryuu.saph saujanyaat tasyaa.h kala"nga.m prakaa"sayitum anicchan gopanene taa.m paarityaktu.m mana"scakre|
20 sa tathaiva bhaavayati, tadaanii.m parame"svarasya duuta.h svapne ta.m dar"sana.m dattvaa vyaajahaara, he daayuuda.h santaana yuu.saph tva.m nijaa.m jaayaa.m mariyamam aadaatu.m maa bhai.sii.h|
21 yatastasyaa garbha.h pavitraadaatmano.abhavat, saa ca putra.m prasavi.syate, tadaa tva.m tasya naama yii"sum (arthaat traataara.m) karii.syase, yasmaat sa nijamanujaan te.saa.m kalu.sebhya uddhari.syati|
22 ittha.m sati, pa"sya garbhavatii kanyaa tanaya.m prasavi.syate| immaanuuyel tadiiya~nca naamadheya.m bhavi.syati|| immaanuuyel asmaaka.m sa"ngii"svara_ityartha.h|
23 iti yad vacana.m purvva.m bhavi.syadvaktraa ii"svara.h kathaayaamaasa, tat tadaanii.m siddhamabhavat|
24 anantara.m yuu.saph nidraato jaagarita utthaaya parame"svariiyaduutasya nide"saanusaare.na nijaa.m jaayaa.m jagraaha,
25 kintu yaavat saa nija.m prathamasuta.m a su.suve, taavat taa.m nopaagacchat, tata.h sutasya naama yii"su.m cakre|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 02

1 anantara.m herod sa.mj~nake raaj~ni raajya.m "saasati yihuudiiyade"sasya baitlehami nagare yii"sau jaatavati ca, katipayaa jyotirvvuda.h puurvvasyaa di"so yiruu"saalamnagara.m sametya kathayamaasu.h,
2 yo yihuudiiyaanaa.m raajaa jaatavaan, sa kutraaste? vaya.m puurvvasyaa.m di"si ti.s.thantastadiiyaa.m taarakaam apa"syaama tasmaat ta.m pra.nantum aाgamaama|
3 tadaa herod raajaa kathaametaa.m ni"samya yiruu"saalamnagarasthitai.h sarvvamaanavai.h saarddham udvijya
4 sarvvaan pradhaanayaajakaan adhyaapakaa.m"sca samaahuuyaaniiya papraccha, khrii.s.ta.h kutra jani.syate?
5 tadaa te kathayaamaasu.h, yihuudiiyade"sasya baitlehami nagare, yato bhavi.syadvaadinaa ittha.m likhitamaaste,
6 sarvvaabhyo raajadhaaniibhyo yihuudiiyasya niiv.rta.h| he yiihuudiiyade"sasye baitleham tva.m na caavaraa| israayeliiyalokaan me yato ya.h paalayi.syati| taad.rgeko mahaaraajastvanmadhya udbhavi.syatii||
7 tadaanii.m herod raajaa taan jyotirvvido gopanam aahuuya saa taarakaa kadaa d.r.s.taabhavat , tad vini"scayaamaasa|
8 apara.m taan baitlehama.m prahiitya gaditavaan, yuuya.m yaata, yatnaat ta.m "si"sum anvi.sya tadudde"se praapte mahya.m vaarttaa.m daasyatha, tato mayaapi gatvaa sa pra.na.msyate|
9 tadaanii.m raaj~na etaad.r"siim aaj~naa.m praapya te pratasthire, tata.h puurvvarsyaa.m di"si sthitaistai ryaa taarakaa d.r.s.taa saa taarakaa te.saamagre gatvaa yatra sthaane "si"suuraaste, tasya sthaanasyopari sthagitaa tasyau|
10 tad d.r.s.tvaa te mahaananditaa babhuuvu.h,
11 tato gehamadhya pravi"sya tasya maatraa mariyamaa saaddha.m ta.m "si"su.m niriik.saya da.n.davad bhuutvaa pra.nemu.h, apara.m sve.saa.m ghanasampatti.m mocayitvaa suvar.na.m kunduru.m gandharama~nca tasmai dar"saniiya.m dattavanta.h|
12 pa"scaad herod raajasya samiipa.m punarapi gantu.m svapna ii"svare.na ni.siddhaa.h santo .anyena pathaa te nijade"sa.m prati pratasthire|
13 anantara.m te.su gatavatmu parame"svarasya duuto yuu.saphe svapne dar"sana.m datvaa jagaada, tvam utthaaya "si"su.m tanmaatara~nca g.rhiitvaa misarde"sa.m palaayasva, apara.m yaavadaha.m tubhya.m vaarttaa.m na kathayi.syaami, taavat tatraiva nivasa, yato raajaa herod "si"su.m naa"sayitu.m m.rgayi.syate|
14 tadaanii.m yuu.saph utthaaya rajanyaa.m "si"su.m tanmaatara~nca g.rhiitvaa misarde"sa.m prati pratasthe,
15 gatvaa ca herodo n.rpate rmara.naparyyanta.m tatra de"se nyuvaasa, tena misarde"saadaha.m putra.m svakiiya.m samupaahuuyam| yadetadvacanam ii"svare.na bhavi.syadvaadinaa kathita.m tat saphalamabhuut|
16 anantara.m herod jyotirvidbhiraatmaana.m prava~ncita.m vij~naaya bh.r"sa.m cukopa; apara.m jyotirvvidbhyastena vini"scita.m yad dina.m taddinaad ga.nayitvaa dvitiiyavatsara.m pravi.s.taa yaavanto baalakaa asmin baitlehamnagare tatsiimamadhye caasan, lokaan prahitya taan sarvvaan ghaatayaamaasa|
17 ata.h anekasya vilaapasya ninaada: krandanasya ca| "sokena k.rta"sabda"sca raamaayaa.m sa.mni"samyate| svabaalaga.nahetorvai raahel naarii tu rodinii| na manyate prabodhantu yataste naiva manti hi||
18 yadetad vacana.m yiriimiyanaamakabhavi.syadvaadinaa kathita.m tat tadaanii.m saphalam abhuut|
19 tadanantara.m heredi raajani m.rte parame"svarasya duuto misarde"se svapne dar"sana.m dattvaa yuu.saphe kathitavaan
20 tvam utthaaya "si"su.m tanmaatara~nca g.rhiitvaa punarapiisraayelo de"sa.m yaahii, ye janaa.h "si"su.m naa"sayitum am.rgayanta, te m.rtavanta.h|
21 tadaanii.m sa utthaaya "si"su.m tanmaatara~nca g.rhlan israayelde"sam aajagaama|
22 kintu yihuudiiyade"se arkhilaayanaama raajakumaaro nijapitu rheroda.h pada.m praapya raajatva.m karotiiti ni"samya tat sthaana.m yaatu.m "sa"nkitavaan, pa"scaat svapna ii"svaraat prabodha.m praapya gaaliilde"sasya prade"saika.m prasthaaya naasarannaama nagara.m gatvaa tatra nyu.sitavaan,
23 tena ta.m naasaratiiya.m kathayi.syanti, yadetadvaakya.m bhavi.syadvaadibhiruktta.m tat saphalamabhavat|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 03

1 tadaano.m yohnnaamaa majjayitaa yihuudiiyade"sasya praantaram upasthaaya pracaarayan kathayaamaasa,
2 manaa.msi paraavarttayata, svargiiyaraajatva.m samiipamaagatam|
3 parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| tasya raajapathaa.m"scaiva samiikuruta sarvvathaa| ityetat praantare vaakya.m vadata.h kasyacid rava.h||
4 etadvacana.m yi"sayiyabhavi.syadvaadinaa yohanamuddi"sya bhaa.sitam| yohano vasana.m mahaa"ngaromaja.m tasya ka.tau carmmaka.tibandhana.m; sa ca "suukakii.taan madhu ca bhuktavaan|
5 tadaanii.m yiruu"saalamnagaranivaasina.h sarvve yihuudide"siiyaa yarddanta.tinyaa ubhayata.tasthaa"sca maanavaa bahiraagatya tasya samiipe
6 sviiya.m sviiya.m duritam a"ngiik.rtya tasyaa.m yarddani tena majjitaa babhuuvu.h|
7 apara.m bahuun phiruu"sina.h siduukina"sca manujaan ma.mktu.m svasamiipam aagacchto vilokya sa taan abhidadhau, re re bhujagava.m"saa aagaamiina.h kopaat palaayitu.m yu.smaan ka"scetitavaan?
8 mana.hparaavarttanasya samucita.m phala.m phalata|
9 kintvasmaaka.m taata ibraahiim astiiti sve.su mana.hsu ciintayanto maa vyaaharata| yato yu.smaan aha.m vadaami, ii"svara etebhya.h paa.saa.nebhya ibraahiima.h santaanaan utpaadayitu.m "saknoti|
10 apara.m paadapaanaa.m muule ku.thaara idaaniimapi lagan aaste, tasmaad yasmin paadape uttama.m phala.m na bhavati, sa k.rtto madhye.agni.m nik.sepsyate|
11 aparam aha.m mana.hparaavarttanasuucakena majjanena yu.smaan majjayaamiiti satya.m, kintu mama pa"scaad ya aagacchati, sa mattopi mahaan, aha.m tadiiyopaanahau vo.dhumapi nahi yogyosmi, sa yu.smaan vahniruupe pavitra aatmani sa.mmajjayi.syati|
12 tasya kaare suurpa aaste, sa sviiya"sasyaani samyak praspho.tya nijaan sakalagodhuumaan sa.mg.rhya bhaa.n.daagaare sthaapayi.syati, ki.mntu sarvvaa.ni vu.saa.nyanirvvaa.navahninaa daahayi.syati|
13 anantara.m yii"su ryohanaa majjito bhavitu.m gaaliilprade"saad yarddani tasya samiipam aajagaama|
14 kintu yohan ta.m ni.sidhya babhaa.se, tva.m ki.m mama samiipam aagacchasi? vara.m tvayaa majjana.m mama prayojanam aaste|
15 tadaanii.m yii"su.h pratyavocat; iidaaniim anumanyasva, yata ittha.m sarvvadharmmasaadhanam asmaaka.m karttavya.m, tata.h so.anvamanyata|
16 anantara.m yii"surammasi majjitu.h san tatk.sa.naat toyamadhyaad utthaaya jagaama, tadaa jiimuutadvaare mukte jaate, sa ii"svarasyaatmaana.m kapotavad avaruhya svoparyyaagacchanta.m viik.saa~ncakre|
17 aparam e.sa mama priya.h putra etasminneva mama mahaasanto.sa etaad.r"sii vyomajaa vaag babhuuva|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 04

1 tata.h para.m yii"su.h prataarake.na pariik.sito bhavitum aatmanaa praantaram aak.r.s.ta.h
2 san catvaari.m"sadahoraatraan anaahaarasti.s.than k.sudhito babhuuva|
3 tadaanii.m pariik.sitaa tatsamiipam aagatya vyaah.rtavaan, yadi tvamii"svaraatmajo bhavestarhyaaj~nayaa paa.saa.naanetaan puupaan vidhehi|
4 tata.h sa pratyabraviit, ittha.m likhitamaaste, "manuja.h kevalapuupena na jiivi.syati, kintvii"svarasya vadanaad yaani yaani vacaa.msi ni.hsaranti taireva jiivi.syati|"
5 tadaa prataarakasta.m pu.nyanagara.m niitvaa mandirasya cuu.dopari nidhaaya gaditavaan,
6 tva.m yadi"svarasya tanayo bhavestarhiito.adha.h pata, yata ittha.m likhitamaaste, aadek.syati nijaan duutaan rak.situ.m tvaa.m parame"svara.h| yathaa sarvve.su maarge.su tvadiiyacara.nadvaye| na laget prastaraaghaatastvaa.m ghari.syanti te karai.h||
7 tadaanii.m yii"sustasmai kathitavaan etadapi likhitamaaste, "tva.m nijaprabhu.m parame"svara.m maa pariik.sasva|"
8 anantara.m prataaraka.h punarapi tam atyu~ncadharaadharopari niitvaa jagata.h sakalaraajyaani tadai"svaryyaa.ni ca dar"sayaa"scakaara kathayaa~ncakaara ca,
9 yadi tva.m da.n.davad bhavan maa.m pra.namestarhyaham etaani tubhya.m pradaasyaami|
10 tadaanii.m yii"sustamavocat, duuriibhava prataaraka, likhitamidam aaste, "tvayaa nija.h prabhu.h parame"svara.h pra.namya.h kevala.h sa sevya"sca|"
11 tata.h prataarake.na sa paryyatyaaji, tadaa svargiiyaduutairaagatya sa si.seve|
12 tadanantara.m yohan kaaraayaa.m babandhe, tadvaarttaa.m ni"samya yii"sunaa gaaliil praasthiiyata|
13 tata.h para.m sa naasarannagara.m vihaaya jalaghesta.te sibuuluunnaptaalii etayoruvabhayo.h prade"sayo.h siimnormadhyavarttii ya: kapharnaahuum tannagaram itvaa nyavasat|
14 tasmaat, anyaade"siiyagaaliili yarddanpaare.abdhirodhasi| naptaalisibuuluunde"sau yatra sthaane sthitau puraa|
15 tatratyaa manujaa ye ye paryyabhraamyan tamisrake| tairjanairb.rhadaaloka.h paridar"si.syate tadaa| avasan ye janaa de"se m.rtyucchaayaasvaruupake| te.saamupari lokaanaamaaloka.h sa.mprakaa"sita.h||
16 yadetadvacana.m yi"sayiyabhavi.syadvaadinaa prokta.m, tat tadaa saphalam abhuut|
17 anantara.m yii"su.h susa.mvaada.m pracaarayan etaa.m kathaa.m kathayitum aarebhe, manaa.msi paraavarttayata, svargiiyaraajatva.m savidhamabhavat|
18 tata.h para.m yii"su rgaaliilo jaladhesta.tena gacchan gacchan aandriyastasya bhraataa "simon arthato ya.m pitara.m vadanti etaavubhau jalaghau jaala.m k.sipantau dadar"sa, yatastau miinadhaari.naavaastaam|
19 tadaa sa taavaahuuya vyaajahaara, yuvaa.m mama pa"scaad aagacchata.m, yuvaamaha.m manujadhaari.nau kari.syaami|
20 tenaiva tau jaala.m vihaaya tasya pa"scaat aagacchataam|
21 anantara.m tasmaat sthaanaat vrajan vrajan sivadiyasya sutau yaakuub yohannaamaanau dvau sahajau taatena saarddha.m naukopari jaalasya jiir.noddhaara.m kurvvantau viik.sya taavaahuutavaan|
22 tatk.sa.naat tau naava.m svataata~nca vihaaya tasya pa"scaadgaaminau babhuuvatu.h|
23 anantara.m bhajanabhavane samupadi"san raajyasya susa.mvaada.m pracaarayan manujaanaa.m sarvvaprakaaraan rogaan sarvvaprakaarapii.daa"sca "samayan yii"su.h k.rtsna.m gaaliilde"sa.m bhramitum aarabhata|
24 tena k.rtsnasuriyaade"sasya madhya.m tasya ya"so vyaapnot, apara.m bhuutagrastaa apasmaarargii.na.h pak.saadhaatiprabh.rtaya"sca yaavanto manujaa naanaavidhavyaadhibhi.h kli.s.taa aasan, te.su sarvve.su tasya samiipam aaniite.su sa taan svasthaan cakaara|
25 etena gaaliil-dikaapani-yiruu"saalam-yihuudiiyade"sebhyo yarddana.h paaraa~nca bahavo manujaastasya pa"scaad aagacchan|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 05

1 anantara.m sa jananivaha.m niriik.sya bhuudharopari vrajitvaa samupavive"sa|
2 tadaanii.m "si.sye.su tasya samiipamaagate.su tena tebhya e.saa kathaa kathyaa~ncakre|
3 abhimaanahiinaa janaa dhanyaa.h, yataste svargiiyaraajyam adhikari.syanti|
4 khidyamaanaa manujaa dhanyaa.h, yasmaat te saantvanaa.m praapsanti|
5 namraa maanavaa"sca dhanyaa.h, yasmaat te mediniim adhikari.syanti|
6 dharmmaaya bubhuk.sitaa.h t.r.saarttaa"sca manujaa dhanyaa.h, yasmaat te paritarpsyanti|
7 k.rpaalavo maanavaa dhanyaa.h, yasmaat te k.rpaa.m praapsyanti|
8 nirmmalah.rdayaa manujaa"sca dhanyaa.h, yasmaat ta ii"scara.m drak.syanti|
9 melayitaaro maanavaa dhanyaa.h, yasmaat ta ii"scarasya santaanatvena vikhyaasyanti|
10 dharmmakaara.naat taa.ditaa manujaa dhanyaa, yasmaat svargiiyaraajye te.saamadhikaro vidyate|
11 yadaa manujaa mama naamak.rte yu.smaan nindanti taa.dayanti m.r.saa naanaadurvvaakyaani vadanti ca, tadaa yuya.m dhanyaa.h|
12 tadaa aanandata, tathaa bh.r"sa.m hlaadadhva~nca, yata.h svarge bhuuyaa.msi phalaani lapsyadhve; te yu.smaaka.m puraatanaan bhavi.syadvaadino.api taad.rg ataa.dayan|
13 yuya.m medinyaa.m lava.naruupaa.h, kintu yadi lava.nasya lava.natvam apayaati, tarhi tat kena prakaare.na svaaduyukta.m bhavi.syati? tat kasyaapi kaaryyasyaayogyatvaat kevala.m bahi.h prak.septu.m naraa.naa.m padatalena dalayitu~nca yogya.m bhavati|
14 yuuya.m jagati diiptiruupaa.h, bhuudharopari sthita.m nagara.m gupta.m bhavitu.m nahi "sak.syati|
15 apara.m manujaa.h pradiipaan prajvaalya dro.naadho na sthaapayanti, kintu diipaadhaaroparyyeva sthaapayanti, tena te diipaa gehasthitaan sakalaan prakaa"sayanti|
16 yena maanavaa yu.smaaka.m satkarmmaa.ni vilokya yu.smaaka.m svargastha.m pitara.m dhanya.m vadanti, te.saa.m samak.sa.m yu.smaaka.m diiptistaad.rk prakaa"sataam|
17 aha.m vyavasthaa.m bhavi.syadvaakya~nca loptum aagatavaan, ittha.m maanubhavata, te dve loptu.m naagatavaan, kintu saphale karttum aagatosmi|
18 apara.m yu.smaan aha.m tathya.m vadaami yaavat vyomamedinyo rdhva.mso na bhavi.syati, taavat sarvvasmin saphale na jaate vyavasthaayaa ekaa maatraa bindurekopi vaa na lopsyate|
19 tasmaat yo jana etaasaam aaj~naanaam atik.sudraam ekaaj~naamapii la.mghate manujaa.m~nca tathaiva "sik.sayati, sa svargiiyaraajye sarvvebhya.h k.sudratvena vikhyaasyate, kintu yo janastaa.m paalayati, tathaiva "sik.sayati ca, sa svargiiyaraajye pradhaanatvena vikhyaasyate|
20 apara.m yu.smaan aha.m vadaami, adhyaapakaphiruu"simaanavaanaa.m dharmmaanu.s.thaanaat yu.smaaka.m dharmmaanu.s.thaane nottame jaate yuuyam ii"svariiyaraajya.m prave.s.tu.m na "sak.syatha|
21 apara~nca tva.m nara.m maa vadhii.h, yasmaat yo nara.m hanti, sa vicaarasabhaayaa.m da.n.daarho bhavi.syati, puurvvakaaliinajanebhya iti kathitamaasiit, yu.smaabhira"sraavi|
22 kintvaha.m yu.smaan vadaami, ya.h ka"scit kaara.na.m vinaa nijabhraatre kupyati, sa vicaarasabhaayaa.m da.n.daarho bhavi.syati; ya.h ka"scicca sviiyasahaja.m nirbbodha.m vadati, sa mahaasabhaayaa.m da.n.daarho bhavi.syati; puna"sca tva.m muu.dha iti vaakya.m yadi ka"scit sviiyabhraatara.m vakti, tarhi narakaagnau sa da.n.daarho bhavi.syati|
23 ato vedyaa.h samiipa.m nijanaivedye samaaniite.api nijabhraatara.m prati kasmaaccit kaara.naat tva.m yadi do.sii vidyase, tadaanii.m tava tasya sm.rti rjaayate ca,
24 tarhi tasyaa vedyaa.h samiipe nijanaivaidya.m nidhaaya tadaiva gatvaa puurvva.m tena saarddha.m mila, pa"scaat aagatya nijanaivedya.m nivedaya|
25 anya~nca yaavat vivaadinaa saarddha.m vartmani ti.s.thasi, taavat tena saarddha.m melana.m kuru; no cet vivaadii vicaarayitu.h samiipe tvaa.m samarpayati vicaarayitaa ca rak.si.na.h sannidhau samarpayati tadaa tva.m kaaraayaa.m badhyethaa.h|
26 tarhi tvaamaha.m taththa.m braviimi, "se.sakapardake.api na pari"sodhite tasmaat sthaanaat kadaapi bahiraagantu.m na "sak.syasi|
27 apara.m tva.m maa vyabhicara, yadetad vacana.m puurvvakaaliinalokebhya.h kathitamaasiit, tad yuuya.m "srutavanta.h;
28 kintvaha.m yu.smaan vadaami, yadi ka"scit kaamata.h kaa~ncana yo.sita.m pa"syati, tarhi sa manasaa tadaiva vyabhicaritavaan|
29 tasmaat tava dak.si.na.m netra.m yadi tvaa.m baadhate, tarhi tannetram utpaa.tya duure nik.sipa, yasmaat tava sarvvavapu.so narake nik.sepaat tavaikaa"ngasya naa"so vara.m|
30 yadvaa tava dak.si.na.h karo yadi tvaa.m baadhate, tarhi ta.m kara.m chittvaa duure nik.sipa, yata.h sarvvavapu.so narake nik.sepaat ekaa"ngasya naa"so vara.m|
31 uktamaaste, yadi ka"scin nijajaayaa.m parityakttum icchati, tarhi sa tasyai tyaagapatra.m dadaatu|
32 kintvaha.m yu.smaan vyaaharaami, vyabhicaarado.se na jaate yadi ka"scin nijajaayaa.m parityajati, tarhi sa taa.m vyabhicaarayati; ya"sca taa.m tyaktaa.m striya.m vivahati, sopi vyabhicarati|
33 puna"sca tva.m m.r.saa "sapatham na kurvvan ii"scaraaya nija"sapatha.m paalaya, puurvvakaaliinalokebhyo yai.saa kathaa kathitaa, taamapi yuuya.m "srutavanta.h|
34 kintvaha.m yu.smaan vadaami, kamapi "sapatha.m maa kaar.s.ta, arthata.h svarganaamnaa na, yata.h sa ii"svarasya si.mhaasana.m;
35 p.rthivyaa naamnaapi na, yata.h saa tasya paadapii.tha.m; yiruu"saalamo naamnaapi na, yata.h saa mahaaraajasya purii;
36 nija"sironaamnaapi na, yasmaat tasyaika.m kacamapi sitam asita.m vaa karttu.m tvayaa na "sakyate|
37 apara.m yuuya.m sa.mlaapasamaye kevala.m bhavatiiti na bhavatiiti ca vadata yata ito.adhika.m yat tat paapaatmano jaayate|
38 apara.m locanasya vinimayena locana.m dantasya vinimayena danta.h puurvvaktamida.m vacana~nca yu.smaabhira"sruuyata|
39 kintvaha.m yu.smaan vadaami yuuya.m hi.msaka.m nara.m maa vyaaghaatayata| kintu kenacit tava dak.si.nakapole cape.taaghaate k.rte ta.m prati vaama.m kapola~nca vyaagho.taya|
40 apara.m kenacit tvayaa saardhda.m vivaada.m k.rtvaa tava paridheyavasane jigh.rtite tasmaayuttariiyavasanamapi dehi|
41 yadi ka"scit tvaa.m kro"sameka.m nayanaartha.m anyaayato dharati, tadaa tena saardhda.m kro"sadvaya.m yaahi|
42 ya"sca maanavastvaa.m yaacate, tasmai dehi, yadi ka"scit tubhya.m dhaarayitum icchati, tarhi ta.m prati paraa.mmukho maa bhuu.h|
43 nijasamiipavasini prema kuru, kintu "satru.m prati dve.sa.m kuru, yadetat purokta.m vacana.m etadapi yuuya.m "srutavanta.h|
44 kintvaha.m yu.smaan vadaami, yuuya.m ripuvvapi prema kuruta, ye ca yu.smaan "sapante, taana, aa"si.sa.m vadata, ye ca yu.smaan .rृtiiyante, te.saa.m ma"ngala.m kuruta, ye ca yu.smaan nindanti, taa.dayanti ca, te.saa.m k.rte praarthayadhva.m|
45 tatra ya.h sataamasataa~ncopari prabhaakaram udaayayati, tathaa dhaarmmikaanaamadhaarmmikaanaa~ncopari niira.m var.sayati taad.r"so yo yu.smaaka.m svargastha.h pitaa, yuuya.m tasyaiva santaanaa bhavi.syatha|
46 ye yu.smaasu prema kurvvanti, yuuya.m yadi kevala.m tevveva prema kurutha, tarhi yu.smaaka.m ki.m phala.m bhavi.syati? ca.n.daalaa api taad.r"sa.m ki.m na kurvvanti?
47 apara.m yuuya.m yadi kevala.m sviiyabhraat.rtvena namata, tarhi ki.m mahat karmma kurutha? ca.n.daalaa api taad.r"sa.m ki.m na kurvvanti?
48 tasmaat yu.smaaka.m svargastha.h pitaa yathaa puur.no bhavati, yuuyamapi taad.r"saa bhavata|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 06

1 saavadhaanaa bhavata, manujaan dar"sayitu.m te.saa.m gocare dharmmakarmma maa kuruta, tathaa k.rte yu.smaaka.m svargasthapitu.h sakaa"saat ki~ncana phala.m na praapsyatha|
2 tva.m yadaa dadaasi tadaa kapa.tino janaa yathaa manujebhya.h pra"sa.msaa.m praaptu.m bhajanabhavane raajamaarge ca tuurii.m vaadayanti, tathaa maa kuriु, aha.m tubhya.m yathaartha.m kathayaami, te svakaaya.m phalam alabhanta|
3 kintu tva.m yadaa dadaasi, tadaa nijadak.si.nakaro yat karoti, tad vaamakara.m maa j~naapaya|
4 tena tava daana.m gupta.m bhavi.syati yastu tava pitaa guptadar"sii, sa prakaa"sya tubhya.m phala.m daasyati|
5 apara.m yadaa praarthayase, tadaa kapa.tina_iva maa kuru, yasmaat te bhajanabhavane raajamaargasya ko.ne ti.s.thanto lokaan dar"sayanta.h praarthayitu.m priiyante; aha.m yu.smaan tathya.m vadaami, te svakiiyaphala.m praapnuvan|
6 tasmaat praarthanaakaale antaraagaara.m pravi"sya dvaara.m rudvvaa gupta.m pa"syatastava pitu.h samiipe praarthayasva; tena tava ya.h pitaa guptadar"sii, sa prakaa"sya tubhya.m phala.m daasyatil
7 apara.m praarthanaakaale devapuujakaaiva mudhaa punarukti.m maa kuru, yasmaat te bodhante, bahuvaara.m kathaayaa.m kathitaayaa.m te.saa.m praarthanaa graahi.syate|
8 yuuya.m te.saamiva maa kuruta, yasmaat yu.smaaka.m yad yat prayojana.m yaacanaata.h praageva yu.smaaka.m pitaa tat jaanaati|
9 ataeva yuuyama iid.rk praarthayadhva.m, he asmaaka.m svargasthapita.h, tava naama puujya.m bhavatu|
10 tava raajatva.m bhavatu; tavecchaa svarge yathaa tathaiva medinyaamapi saphalaa bhavatu|
11 asmaaka.m prayojaniiyam aahaaram adya dehi|
12 vaya.m yathaa nijaaparaadhina.h k.samaamahe, tathaivaasmaakam aparaadhaan k.samasva|
13 asmaan pariik.saa.m maanaya, kintu paapaatmano rak.sa; raajatva.m gaurava.m paraakrama.h ete sarvve sarvvadaa tava; tathaastu|
14 yadi yuuyam anye.saam aparaadhaan k.samadhve tarhi yu.smaaka.m svargasthapitaapi yu.smaan k.sami.syate;
15 kintu yadi yuuyam anye.saam aparaadhaan na k.samadhve, tarhi yu.smaaka.m janakopi yu.smaakam aparaadhaan na k.sami.syate|
16 aparam upavaasakaale kapa.tino janaa maanu.saan upavaasa.m j~naapayitu.m sve.saa.m vadanaani mlaanaani kurvvanti, yuuya.m ta_iva vi.sa.navadanaa maa bhavata; aha.m yu.smaan tathya.m vadaami te svakiiyaphalam alabhanta|
17 yadaa tvam upavasasi, tadaa yathaa lokaistva.m upavaasiiva na d.r"syase, kintu tava yo.agocara.h pitaa tenaiva d.r"syase, tatk.rte nija"sirasi taila.m marddaya vadana~nca prak.saalaya;
18 tena tava ya.h pitaa guptadar"sii sa prakaa"sya tubhya.m phala.m daasyati|
19 apara.m yatra sthaane kii.taa.h kala"nkaa"sca k.saya.m nayanti, cauraa"sca sandhi.m karttayitvaa corayitu.m "saknuvanti, taad.r"syaa.m medinyaa.m svaartha.m dhana.m maa sa.mcinuta|
20 kintu yatra sthaane kii.taa.h kala"nkaa"sca k.saya.m na nayanti, cauraa"sca sandhi.m karttayitvaa corayitu.m na "saknuvanti, taad.r"se svarge dhana.m sa~ncinuta|
21 yasmaat yatra sthaane yu.smaa.mka dhana.m tatraiva khaane yu.smaaka.m manaa.msi|
22 locana.m dehasya pradiipaka.m, tasmaat yadi tava locana.m prasanna.m bhavati, tarhi tava k.rtsna.m vapu rdiiptiyukta.m bhavi.syati|
23 kintu locane.aprasanne tava k.rtsna.m vapu.h tamisrayukta.m bhavi.syati| ataeva yaa diiptistvayi vidyate, saa yadi tamisrayuktaa bhavati, tarhi tat tamisra.m kiyan mahat|
24 kopi manujo dvau prabhuu sevitu.m na "saknoti, yasmaad eka.m sa.mmanya tadanya.m na sammanyate, yadvaa ekatra mano nidhaaya tadanyam avamanyate; tathaa yuuyamapii"svara.m lak.smii~ncetyubhe sevitu.m na "saknutha|
25 aparam aha.m yu.smabhya.m tathya.m kathayaami, ki.m bhak.si.syaama.h? ki.m paasyaama.h? iti praa.nadhaara.naaya maa cintayata; ki.m paridhaasyaama.h? iti kaayarak.sa.naaya na cintayata; bhak.syaat praa.naa vasanaa~nca vapuu.m.si ki.m "sre.s.thaa.ni na hi?
26 vihaayaso viha"ngamaan vilokayata; tai rnopyate na k.rtyate bhaa.n.daagaare na sa~nciiyate.api; tathaapi yu.smaaka.m svargastha.h pitaa tebhya aahaara.m vitarati|
27 yuuya.m tebhya.h ki.m "sre.s.thaa na bhavatha? yu.smaaka.m ka"scit manuja.h cintayan nijaayu.sa.h k.sa.namapi varddhayitu.m "saknoti?
28 apara.m vasanaaya kuta"scintayata? k.setrotpannaani pu.spaa.ni katha.m varddhante tadaalocayata| taani tantuun notpaadayanti kimapi kaaryya.m na kurvvanti;
29 tathaapyaha.m yu.smaan vadaami, sulemaan taad.rg ai"svaryyavaanapi tatpu.spamiva vibhuu.sito naasiit|
30 tasmaat k.sadya vidyamaana.m "sca.h cullyaa.m nik.sepsyate taad.r"sa.m yat k.setrasthita.m kusuma.m tat yadii"scara ittha.m bibhuu.sayati, tarhi he stokapratyayino yu.smaan ki.m na paridhaapayi.syati?
31 tasmaat asmaabhi.h kimatsyate? ki~nca paayi.syate? ki.m vaa paridhaayi.syate, iti na cintayata|
32 yasmaat devaarccakaa apiiti ce.s.tante; ete.su dravye.su prayojanamastiiti yu.smaaka.m svargastha.h pitaa jaanaati|
33 ataeva prathamata ii"svariiyaraajya.m dharmma~nca ce.s.tadhva.m, tata etaani vastuuni yu.smabhya.m pradaayi.syante|
34 "sva.h k.rte maa cintayata, "svaeva svaya.m svamuddi"sya cintayi.syati; adyatanii yaa cintaa saadyak.rte pracurataraa|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 07

1 yathaa yuuya.m do.siik.rtaa na bhavatha, tatk.rte.anya.m do.si.na.m maa kuruta|
2 yato yaad.r"sena do.se.na yuuya.m paraan do.si.na.h kurutha, taad.r"sena do.se.na yuuyamapi do.siik.rtaa bhavi.syatha, anya~nca yena parimaa.nena yu.smaabhi.h parimiiyate, tenaiva parimaa.nena yu.smatk.rte parimaayi.syate|
3 apara~nca nijanayane yaa naasaa vidyate, taam anaalocya tava sahajasya locane yat t.r.nam aaste, tadeva kuto viik.sase?
4 tava nijalocane naasaayaa.m vidyamaanaayaa.m, he bhraata.h, tava nayanaat t.r.na.m bahi.syartu.m anujaaniihi, kathaametaa.m nijasahajaaya katha.m kathayitu.m "sakno.si?
5 he kapa.tin, aadau nijanayanaat naasaa.m bahi.skuru tato nijad.r.s.tau suprasannaayaa.m tava bhraat.r rlocanaat t.r.na.m bahi.skartu.m "sak.syasi|
6 anya~nca saarameyebhya.h pavitravastuuni maa vitarata, varaahaa.naa.m samak.sa~nca muktaa maa nik.sipata; nik.sepa.naat te taa.h sarvvaa.h padai rdalayi.syanti, paraav.rtya yu.smaanapi vidaarayi.syanti|
7 yaacadhva.m tato yu.smabhya.m daayi.syate; m.rgayadhva.m tata udde"sa.m lapsyadhve; dvaaram aahata, tato yu.smatk.rte mukta.m bhavi.syati|
8 yasmaad yena yaacyate, tena labhyate; yena m.rgyate tenodde"sa.h praapyate; yena ca dvaaram aahanyate, tatk.rte dvaara.m mocyate|
9 aatmajena puupe praarthite tasmai paa.saa.na.m vi"sraa.nayati,
10 miine yaacite ca tasmai bhujaga.m vitarati, etaad.r"sa.h pitaa yu.smaaka.m madhye ka aaste?
11 tasmaad yuuyam abhadraa.h santo.api yadi nijabaalakebhya uttama.m dravya.m daatu.m jaaniitha, tarhi yu.smaaka.m svargastha.h pitaa sviiyayaacakebhya.h kimuttamaani vastuuni na daasyati?
12 yuu.smaan pratiitare.saa.m yaad.r"so vyavahaaro yu.smaaka.m priya.h, yuuya.m taan prati taad.r"saaneva vyavahaaraan vidhatta; yasmaad vyavasthaabhavi.syadvaadinaa.m vacanaanaam iti saaram|
13 sa"nkiir.nadvaare.na pravi"sata; yato narakagamanaaya yad dvaara.m tad vistiir.na.m yacca vartma tad b.rhat tena bahava.h pravi"santi|
14 apara.m svargagamanaaya yad dvaara.m tat kiid.rk sa.mkiir.na.m| yacca vartma tat kiid.rg durgamam| tadudde.s.taara.h kiyanto.alpaa.h|
15 apara~nca ye janaa me.save"sena yu.smaaka.m samiipam aagacchanti, kintvantardurantaa v.rkaa etaad.r"sebhyo bhavi.syadvaadibhya.h saavadhaanaa bhavata, yuuya.m phalena taan paricetu.m "saknutha|
16 manujaa.h ki.m ka.n.takino v.rk.saad draak.saaphalaani "s.rgaalakolita"sca u.dumbaraphalaani "saatayanti?
17 tadvad uttama eva paadapa uttamaphalaani janayati, adhamapaadapaevaadhamaphalaani janayati|
18 kintuuttamapaadapa.h kadaapyadhamaphalaani janayitu.m na "saknoti, tathaadhamopi paadapa uttamaphalaani janayitu.m na "saknoti|
19 apara.m ye ye paadapaa adhamaphalaani janayanti, te k.rttaa vahnau k.sipyante|
20 ataeva yuuya.m phalena taan parice.syatha|
21 ye janaa maa.m prabhu.m vadanti, te sarvve svargaraajya.m pravek.syanti tanna, kintu yo maanavo mama svargasthasya pituri.s.ta.m karmma karoti sa eva pravek.syati|
22 tad dine bahavo maa.m vadi.syanti, he prabho he prabho, tava naamnaa kimasmaami rbhavi.syadvaakya.m na vyaah.rta.m? tava naamnaa bhuutaa.h ki.m na tyaajitaa.h? tava naamnaa ki.m naanaadbhutaani karmmaa.ni na k.rtaani?
23 tadaaha.m vadi.syaami, he kukarmmakaari.no yu.smaan aha.m na vedmi, yuuya.m matsamiipaad duuriibhavata|
24 ya.h ka"scit mamaitaa.h kathaa.h "srutvaa paalayati, sa paa.saa.nopari g.rhanirmmaatraa j~naaninaa saha mayopamiiyate|
25 yato v.r.s.tau satyaam aaplaava aagate vaayau vaate ca te.su tadgeha.m lagne.su paa.saa.nopari tasya bhittestanna patatil
26 kintu ya.h ka"scit mamaitaa.h kathaa.h "srutvaa na paalayati sa saikate gehanirmmaatraa .aj~naaninaa upamiiyate|
27 yato jalav.r.s.tau satyaam aaplaava aagate pavane vaate ca tai rg.rhe samaaghaate tat patati tatpatana.m mahad bhavati|
28 yii"sunaite.su vaakye.su samaapite.su maanavaastadiiyopade"sam aa"scaryya.m menire|
29 yasmaat sa upaadhyaayaa iva taan nopadide"sa kintu samarthapuru.sa_iva samupadide"sa|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 08

1 yadaa sa parvvataad avaarohat tadaa bahavo maanavaastatpa"scaad vavraju.h|
2 eka.h ku.s.thavaan aagatya ta.m pra.namya babhaa.se, he prabho, yadi bhavaan sa.mmanyate, tarhi maa.m niraamaya.m karttu.m "saknoti|
3 tato yii"su.h kara.m prasaaryya tasyaa"nga.m sp.r"san vyaajahaara, sammanye.aha.m tva.m niraamayo bhava; tena sa tatk.sa.naat ku.s.thenaamoci|
4 tato yii"susta.m jagaada, avadhehi kathaametaa.m ka"scidapi maa bruuhi, kintu yaajakasya sannidhi.m gatvaa svaatmaana.m dar"saya manujebhyo nijaniraamayatva.m pramaa.nayitu.m muusaaniruupita.m dravyam uts.rja ca|
5 tadanantara.m yii"sunaa kapharnaahuumnaamani nagare pravi.s.te ka"scit "satasenaapatistatsamiipam aagatya viniiya babhaa.se,
6 he prabho, madiiya eko daasa.h pak.saaghaatavyaadhinaa bh.r"sa.m vyathita.h, satu "sayaniiya aaste|
7 tadaanii.m yii"sustasmai kathitavaan, aha.m gatvaa ta.m niraamaya.m kari.syaami|
8 tata.h sa "satasenaapati.h pratyavadat, he prabho, bhavaan yat mama gehamadhya.m yaati tadyogyabhaajana.m naahamasmi; vaa"nmaatram aadi"satu, tenaiva mama daaso niraamayo bhavi.syati|
9 yato mayi paranidhne.api mama nide"sava"syaa.h kati kati senaa.h santi, tata ekasmin yaahiityukte sa yaati, tadanyasmin ehiityukte sa aayaati, tathaa mama nijadaase karmmaitat kurvvityukte sa tat karoti|
10 tadaanii.m yii"sustasyaitat vaco ni"samya vismayaapanno.abhuut; nijapa"scaadgaamino maanavaan avocca, yu.smaan tathya.m vacmi, israayeliiyalokaanaa.m madhye.api naitaad.r"so vi"svaaso mayaa praapta.h|
11 anyaccaaha.m yu.smaan vadaami, bahava.h puurvvasyaa.h pa"scimaayaa"sca di"sa aagatya ibraahiimaa ishaakaa yaakuubaa ca saakam militvaa samupavek.syanti;
12 kintu yatra sthaane rodanadantaghar.sa.ne bhavatastasmin bahirbhuutatamisre raajyasya santaanaa nik.sesyante|
13 tata.h para.m yii"susta.m "satasenaapati.m jagaada, yaahi, tava pratiityanusaarato ma"ngala.m bhuuyaat; tadaa tasminneva da.n.de tadiiyadaaso niraamayo babhuuva|
14 anantara.m yii"su.h pitarasya gehamupasthaaya jvare.na pii.ditaa.m "sayaniiyasthitaa.m tasya "sva"sruu.m viik.saa~ncakre|
15 tatastena tasyaa.h karasya sp.r.s.tatavaat jvarastaa.m tatyaaja, tadaa saa samutthaaya taan si.seve|
16 anantara.m sandhyaayaa.m satyaa.m bahu"so bhuutagrastamanujaan tasya samiipam aaninyu.h sa ca vaakyena bhuutaan tyaajayaamaasa, sarvvaprakaarapii.ditajanaa.m"sca niraamayaan cakaara;
17 tasmaat, sarvvaa durbbalataasmaaka.m tenaiva paridhaaritaa| asmaaka.m sakala.m vyaadhi.m saeva sa.mg.rhiitavaan| yadetadvacana.m yi"sayiyabhavi.syadvaadinoktamaasiit, tattadaa saphalamabhavat|
18 anantara.m yii"su"scaturdik.su jananivaha.m vilokya ta.tinyaa.h paara.m yaatu.m "si.syaan aadide"sa|
19 tadaaniim eka upaadhyaaya aagatya kathitavaan, he guro, bhavaan yatra yaasyati tatraahamapi bhavata.h pa"scaad yaasyaami|
20 tato yii"su rjagaada, kro.s.tu.h sthaatu.m sthaana.m vidyate, vihaayaso viha"ngamaanaa.m nii.daani ca santi; kintu manu.syaputrasya "sira.h sthaapayitu.m sthaana.m na vidyate|
21 anantaram apara eka.h "si.syasta.m babhaa.se, he prabho, prathamato mama pitara.m "sma"saane nidhaatu.m gamanaartha.m maam anumanyasva|
22 tato yii"suruktavaan m.rtaa m.rtaan "sma"saane nidadhatu, tva.m mama pa"scaad aagaccha|
23 anantara.m tasmin naavamaaruu.dhe tasya "si.syaastatpa"scaat jagmu.h|
24 pa"scaat saagarasya madhya.m te.su gate.su taad.r"sa.h prabalo jha~nbh"sanila udati.s.that, yena mahaatara"nga utthaaya tara.ni.m chaaditavaan, kintu sa nidrita aasiit|
25 tadaa "si.syaa aagatya tasya nidraabha"nga.m k.rtvaa kathayaamaasu.h, he prabho, vaya.m mriyaamahe, bhavaan asmaaka.m praa.naan rak.satu|
26 tadaa sa taan uktavaan, he alpavi"svaasino yuuya.m kuto vibhiitha? tata.h sa utthaaya vaata.m saagara~nca tarjayaamaasa, tato nirvvaatamabhavat|
27 apara.m manujaa vismaya.m vilokya kathayaamaasu.h, aho vaatasaritpatii asya kimaaj~naagraahi.nau? kiid.r"so.aya.m maanava.h|
28 anantara.m sa paara.m gatvaa gideriiyade"sam upasthitavaan; tadaa dvau bhuutagrastamanujau "sma"saanasthaanaad bahi rbhuutvaa ta.m saak.saat k.rtavantau, taavetaad.r"sau praca.n.daavaastaa.m yat tena sthaanena kopi yaatu.m naa"saknot|
29 taavucai.h kathayaamaasatu.h, he ii"svarasya suuno yii"so, tvayaa saakam aavayo.h ka.h sambandha.h? niruupitakaalaat praageva kimaavaabhyaa.m yaatanaa.m daatum atraagatosi?
30 tadaanii.m taabhyaa.m ki~ncid duure varaahaa.naam eko mahaavrajo.acarat|
31 tato bhuutau tau tasyaantike viniiya kathayaamaasatu.h, yadyaavaa.m tyaajayasi, tarhi varaahaa.naa.m madhyevrajam aavaa.m preraya|
32 tadaa yii"suravadat yaata.m, anantara.m tau yadaa manujau vihaaya varaahaan aa"sritavantau, tadaa te sarvve varaahaa uccasthaanaat mahaajavena dhaavanta.h saagariiyatoye majjanto mamru.h|
33 tato varaaharak.sakaa.h palaayamaanaa madhyenagara.m tau bhuutagrastau prati yadyad agha.tata, taa.h sarvvavaarttaa avadan|
34 tato naagarikaa.h sarvve manujaa yii"su.m saak.saat karttu.m bahiraayaataa.h ta~nca vilokya praarthayaa~ncakrire bhavaan asmaaka.m siimaato yaatu|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 09

1 anantara.m yii"su rnaukaamaaruhya puna.h paaramaagatya nijagraamam aayayau|
2 tata.h katipayaa janaa eka.m pak.saaghaatina.m sva.t.topari "saayayitvaa tatsamiipam aanayan; tato yii"suste.saa.m pratiiti.m vij~naaya ta.m pak.saaghaatina.m jagaada, he putra, susthiro bhava, tava kalu.sasya mar.sa.na.m jaatam|
3 taa.m kathaa.m ni"samya kiyanta upaadhyaayaa mana.hsu cintitavanta e.sa manuja ii"svara.m nindati|
4 tata.h sa te.saam etaad.r"sii.m cintaa.m vij~naaya kathitavaan, yuuya.m mana.hsu k.rta etaad.r"sii.m kucintaa.m kurutha?
5 tava paapamar.sa.na.m jaata.m, yadvaa tvamutthaaya gaccha, dvayoranayo rvaakyayo.h ki.m vaakya.m vaktu.m sugama.m?
6 kintu medinyaa.m kalu.sa.m k.samitu.m manujasutasya saamarthyamastiiti yuuya.m yathaa jaaniitha, tadartha.m sa ta.m pak.saaghaatina.m gaditavaan, utti.s.tha, nija"sayaniiya.m aadaaya geha.m gaccha|
7 tata.h sa tatk.sa.naad utthaaya nijageha.m prasthitavaan|
8 maanavaa ittha.m vilokya vismaya.m menire, ii"svare.na maanavaaya saamarthyam iid.r"sa.m datta.m iti kaara.naat ta.m dhanya.m babhaa.sire ca|
9 anantara.m yii"sustatsthaanaad gacchan gacchan karasa.mgrahasthaane samupavi.s.ta.m mathinaamaanam eka.m manuja.m vilokya ta.m babhaa.se, mama pa"scaad aagaccha, tata.h sa utthaaya tasya pa"scaad vavraaja|
10 tata.h para.m yii"sau g.rhe bhoktum upavi.s.te bahava.h karasa.mgraahi.na.h kalu.si.na"sca maanavaa aagatya tena saaka.m tasya "si.syai"sca saakam upavivi"su.h|
11 phiruu"sinastad d.r.s.tvaa tasya "si.syaan babhaa.sire, yu.smaaka.m guru.h ki.m nimitta.m karasa.mgraahibhi.h kalu.sibhi"sca saaka.m bhu.mkte?
12 yii"sustat "srutvaa taan pratyavadat, niraamayalokaanaa.m cikitsakena prayojana.m naasti, kintu saamayalokaanaa.m prayojanamaaste|
13 ato yuuya.m yaatvaa vacanasyaasyaartha.m "sik.sadhvam, dayaayaa.m me yathaa priiti rna tathaa yaj~nakarmma.ni|yato.aha.m dhaarmmikaan aahvaatu.m naagato.asmi kintu mana.h parivarttayitu.m paapina aahvaatum aagato.asmi|
14 anantara.m yohana.h "si.syaastasya samiipam aagatya kathayaamaasu.h, phiruu"sino vaya~nca puna.h punarupavasaama.h, kintu tava "si.syaa nopavasanti, kuta.h?
15 tadaa yii"sustaan avocat yaavat sakhiinaa.m sa.m"nge kanyaayaa varasti.s.thati, taavat ki.m te vilaapa.m karttu.m "sakluvanti? kintu yadaa te.saa.m sa.m"ngaad vara.m nayanti, taad.r"sa.h samaya aagami.syati, tadaa te upavatsyanti|
16 puraatanavasane kopi naviinavastra.m na yojayati, yasmaat tena yojitena puraatanavasana.m chinatti tacchidra~nca bahukutsita.m d.r"syate|
17 anya~nca puraatanakutvaa.m kopi navaanagostaniirasa.m na nidadhaati, yasmaat tathaa k.rte kutuu rvidiiryyate tena gostaniirasa.h patati kutuu"sca na"syati; tasmaat naviinaayaa.m kutvaa.m naviino gostaniirasa.h sthaapyate, tena dvayoravana.m bhavati|
18 apara.m tenaitatkathaakathanakaale eko.adhipatista.m pra.namya babhaa.se, mama duhitaa praaye.naitaavatkaale m.rtaa, tasmaad bhavaanaagatya tasyaa gaatre hastamarpayatu, tena saa jiivi.syati|
19 tadaanii.m yii"su.h "si.syai.h saakam utthaaya tasya pa"scaad vavraaja|
20 ityanantare dvaada"savatsaraan yaavat pradaraamayena "siir.naikaa naarii tasya pa"scaad aagatya tasya vasanasya granthi.m paspar"sa;
21 yasmaat mayaa kevala.m tasya vasana.m sp.r.s.tvaa svaasthya.m praapsyate, saa naariiti manasi ni"scitavatii|
22 tato yii"survadana.m paraavarttya taa.m jagaada, he kanye, tva.m susthiraa bhava, tava vi"svaasastvaa.m svasthaamakaar.siit| etadvaakye gaditaeva saa yo.sit svasthaabhuut|
23 apara.m yii"sustasyaadhyak.sasya geha.m gatvaa vaadakaprabh.rtiin bahuun lokaan "sabdaayamaanaan vilokya taan avadat,
24 panthaana.m tyaja, kanyeya.m naamriyata nidritaaste; kathaametaa.m "srutvaa te tamupajahasu.h|
25 kintu sarvve.su bahi.sk.rte.su so.abhyantara.m gatvaa kanyaayaa.h kara.m dh.rtavaan, tena sodati.s.that;
26 tatastatkarmma.no ya"sa.h k.rtsna.m ta.m de"sa.m vyaaptavat|
27 tata.h para.m yii"sustasmaat sthaanaad yaatraa.m cakaara; tadaa he daayuuda.h santaana, asmaan dayasva, iti vadantau dvau janaavandhau procairaahuuyantau tatpa"scaad vavrajatu.h|
28 tato yii"sau gehamadhya.m pravi.s.ta.m taavapi tasya samiipam upasthitavantau, tadaanii.m sa tau p.r.s.tavaan karmmaitat karttu.m mama saamarthyam aaste, yuvaa.m kimiti pratiitha.h? tadaa tau pratyuucatu.h, satya.m prabho|
29 tadaanii.m sa tayo rlocanaani sp.r"san babhaa.se, yuvayo.h pratiityanusaaraad yuvayo rma"ngala.m bhuuyaat| tena tatk.sa.naat tayo rnetraa.ni prasannaanyabhavan,
30 pa"scaad yii"sustau d.r.dhamaaj~naapya jagaada, avadhattam etaa.m kathaa.m kopi manujo ma jaaniiyaat|
31 kintu tau prasthaaya tasmin k.rtsne de"se tasya kiirtti.m prakaa"sayaamaasatu.h|
32 apara.m tau bahiryaata etasminnantare manujaa eka.m bhuutagrastamuuka.m tasya samiipam aaniitavanta.h|
33 tena bhuute tyaajite sa muuka.h kathaa.m kathayitu.m praarabhata, tena janaa vismaya.m vij~naaya kathayaamaasu.h, israayelo va.m"se kadaapi ned.rgad.r"syata;
34 kintu phiruu"sina.h kathayaa~ncakru.h bhuutaadhipatinaa sa bhuutaan tyaajayati|
35 tata.h para.m yii"suste.saa.m bhajanabhavana upadi"san raajyasya susa.mvaada.m pracaarayan lokaanaa.m yasya ya aamayo yaa ca pii.daasiit, taan "samayan "samaya.m"sca sarvvaa.ni nagaraa.ni graamaa.m"sca babhraama|
36 anya~nca manujaan vyaakulaan arak.sakame.saaniva ca tyaktaan niriik.sya te.su kaaru.nika.h san "si.syaan avadat,
37 "sasyaani pracuraa.ni santi, kintu chettaara.h stokaa.h|
38 k.setra.m pratyaparaan chedakaan prahetu.m "sasyasvaamina.m praarthayadhvam|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 10

1 anantara.m yii"su rdvaada"sa"si.syaan aahuuyaamedhyabhuutaan tyaajayitu.m sarvvaprakaararogaan pii.daa"sca "samayitu.m tebhya.h saamarthyamadaat|
2 te.saa.m dvaada"sapre.syaa.naa.m naamaanyetaani| prathama.m "simon ya.m pitara.m vadanti, tata.h para.m tasya sahaja aandriya.h, sivadiyasya putro yaakuub
3 tasya sahajo yohan; philip barthalamay thomaa.h karasa.mgraahii mathi.h, aalpheyaputro yaakuub,
4 kinaaniiya.h "simon, ya ii.skariyotiiyayihuudaa.h khrii.s.ta.m parakare.arpayat|
5 etaan dvaada"sa"si.syaan yii"su.h pre.sayan ityaaj~naapayat, yuuyam anyade"siiyaanaa.m padavii.m "semiro.niiyaanaa.m kimapi nagara~nca na pravi"sye
6 israayelgotrasya haaritaa ye ye me.saaste.saameva samiipa.m yaata|
7 gatvaa gatvaa svargasya raajatva.m savidhamabhavat, etaa.m kathaa.m pracaarayata|
8 aamayagrastaan svasthaan kuruta, ku.s.thina.h pari.skuruta, m.rtalokaan jiivayata, bhuutaan tyaajayata, vinaa muulya.m yuuyam alabhadhva.m vinaiva muulya.m vi"sraa.nayata|
9 kintu sve.saa.m ka.tibandhe.su svar.naruupyataamraa.naa.m kimapi na g.rhliita|
10 anyacca yaatraayai celasampu.ta.m vaa dvitiiyavasana.m vaa paaduke vaa ya.s.ti.h, etaan maa g.rhliita, yata.h kaaryyak.rt bharttu.m yogyo bhavati|
11 apara.m yuuya.m yat pura.m ya~nca graama.m pravi"satha, tatra yo jano yogyapaatra.m tamavagatya yaanakaala.m yaavat tatra ti.s.thata|
12 yadaa yuuya.m tadgeha.m pravi"satha, tadaa tamaa"si.sa.m vadata|
13 yadi sa yogyapaatra.m bhavati, tarhi tatkalyaa.na.m tasmai bhavi.syati, nocet saa"siiryu.smabhyameva bhavi.syati|
14 kintu ye janaa yu.smaakamaatithya.m na vidadhati yu.smaaka.m kathaa~nca na "s.r.nvanti te.saa.m gehaat puraadvaa prasthaanakaale svapaduulii.h paatayata|
15 yu.smaanaha.m tathya.m vacmi vicaaradine tatpurasya da"saata.h sidomamoraapurayorda"saa sahyataraa bhavi.syati|
16 pa"syata, v.rkayuuthamadhye me.sa.h yathaavistathaa yu.smaana prahi.nomi, tasmaad yuuyam ahiriva satarkaa.h kapotaaivaahi.msakaa bhavata|
17 n.rbhya.h saavadhaanaa bhavata; yatastai ryuuya.m raajasa.msadi samarpi.syadhve te.saa.m bhajanagehe prahaari.syadhve|
18 yuuya.m mannaamaheto.h "saast.r.naa.m raaj~naa~nca samak.sa.m taananyade"sina"scaadhi saak.sitvaarthamaane.syadhve|
19 kintvittha.m samarpitaa yuuya.m katha.m kimuttara.m vak.syatha tatra maa cintayata, yatastadaa yu.smaabhi ryad vaktavya.m tat tadda.n.de yu.smanmana.h su samupasthaasyati|
20 yasmaat tadaa yo vak.syati sa na yuuya.m kintu yu.smaakamantarastha.h pitraatmaa|
21 sahaja.h sahaja.m taata.h suta~nca m.rtau samarpayi.syati, apatyaagi svasvapitroे rvipak.siibhuuya tau ghaatayi.syanti|
22 mannamaheto.h sarvve janaa yu.smaan .rृtiiyi.syante, kintu ya.h "se.sa.m yaavad dhairyya.m gh.rtvaa sthaasyati, sa traayi.syate|
23 tai ryadaa yuuyamekapure taa.di.syadhve, tadaa yuuyamanyapura.m palaayadhva.m yu.smaanaha.m tathya.m vacmi yaavanmanujasuto naiti taavad israayelde"siiyasarvvanagarabhrama.na.m samaapayitu.m na "sak.syatha|
24 guro.h "si.syo na mahaan, prabhordaaso na mahaan|
25 yadi "si.syo nijaguro rdaasa"sca svaprabho.h samaano bhavati tarhi tad yathe.s.ta.m| cettairg.rhapatirbhuutaraaja ucyate, tarhi parivaaraa.h ki.m tathaa na vak.syante?
26 kintu tebhyo yuuya.m maa bibhiita, yato yanna prakaa"si.syate, taad.rk chaadita.m kimapi naasti, yacca na vya~nci.syate, taad.rg gupta.m kimapi naasti|
27 yadaha.m yu.smaan tamasi vacmi tad yu.smaabhirdiiptau kathyataa.m; kar.naabhyaa.m yat "sruuyate tad gehopari pracaaryyataa.m|
28 ye kaaya.m hantu.m "saknuvanti naatmaana.m, tebhyo maa bhai.s.ta; ya.h kaayaatmaanau niraye naa"sayitu.m, "saknoti, tato bibhiita|
29 dvau ca.takau kimekataamramudrayaa na vikriiyete? tathaapi yu.smattaataanumati.m vinaa te.saamekopi bhuvi na patati|
30 yu.smacchirasaa.m sarvvakacaa ga.nitaa.m.h santi|
31 ato maa bibhiita, yuuya.m bahuca.takebhyo bahumuulyaa.h|
32 yo manujasaak.saanmaama"ngiikurute tamaha.m svargasthataatasaak.saada"ngiikari.sye|
33 p.rthvyaamaha.m "saanti.m daatumaagata_iti maanubhavata, "saanti.m daatu.m na kintvasi.m|
34 pit.rmaat.r"sca"sruubhi.h saaka.m sutasutaabadhuu rvirodhayitu~ncaagateाsmi|
35 tata.h svasvaparivaaraeva n.r"satru rbhavitaa|
36 ya.h pitari maatari vaa mattodhika.m priiyate, sa na madarha.h;
37 ya"sca sute sutaayaa.m vaa mattodhika.m priiyate, seाpi na madarha.h|
38 ya.h svakru"sa.m g.rhlan matpa"scaannaiti, seाpi na madarha.h|
39 ya.h svapraa.naanavati, sa taan haarayi.syate, yastu matk.rte svapraa.naan haarayati, sa taanavati|
40 yo yu.smaakamaatithya.m vidadhaati, sa mamaatithya.m vidadhaati, ya"sca mamaatithya.m vidadhaati, sa matprerakasyaatithya.m vidadhaati|
41 yo bhavi.syadvaadiiti j~naatvaa tasyaatithya.m vidhatte, sa bhavi.syadvaadina.h phala.m lapsyate, ya"sca dhaarmmika iti viditvaa tasyaatithya.m vidhatte sa dhaarmmikamaanavasya phala.m praapsyati|
42 ya"sca ka"scit ete.saa.m k.sudranaraa.naam ya.m ka~ncanaika.m "si.sya iti viditvaa ka.msaika.m "siitalasalila.m tasmai datte, yu.smaanaha.m tathya.m vadaami, sa kenaapi prakaare.na phalena na va~nci.syate|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 11

1 ittha.m yii"su.h svadvaada"sa"si.syaa.naamaaj~naapana.m samaapya pure pura upade.s.tu.m susa.mvaada.m pracaarayitu.m tatsthaanaat pratasthe|
2 anantara.m yohan kaaraayaa.m ti.s.than khri.s.tasya karmma.naa.m vaartta.m praapya yasyaagamanavaarttaasiit saeva ki.m tva.m? vaa vayamanyam apek.si.syaamahe?
3 etat pra.s.tu.m nijau dvau "si.syau praahi.not|
4 yii"su.h pratyavocat, andhaa netraa.ni labhante, kha~ncaa gacchanti, ku.s.thina.h svasthaa bhavanti, badhiraa.h "s.r.nvanti, m.rtaa jiivanta utti.s.thanti, daridraa.naa.m samiipe susa.mvaada.h pracaaryyata,
5 etaani yadyad yuvaa.m "s.r.nutha.h pa"syatha"sca gatvaa tadvaarttaa.m yohana.m gadata.m|
6 yasyaaha.m na vighniibhavaami, saeva dhanya.h|
7 anantara.m tayo.h prasthitayo ryii"su ryohanam uddi"sya janaan jagaada, yuuya.m ki.m dra.s.tu.m vahirmadhyepraantaram agacchata? ki.m vaatena kampita.m nala.m?
8 vaa ki.m viik.situ.m vahirgatavanta.h? ki.m parihitasuuk.smavasana.m manujameka.m? pa"syata, ye suuk.smavasanaani paridadhati, te raajadhaanyaa.m ti.s.thanti|
9 tarhi yuuya.m ki.m dra.s.tu.m bahiragamata, kimeka.m bhavi.syadvaadina.m? tadeva satya.m| yu.smaanaha.m vadaami, sa bhavi.syadvaadinopi mahaan;
10 yata.h, pa"sya svakiiyaduutoya.m tvadagre pre.syate mayaa| sa gatvaa tava panthaana.m smayak pari.skari.syati|| etadvacana.m yamadhi likhitamaaste so.aya.m yohan|
11 apara.m yu.smaanaha.m tathya.m braviimi, majjayitu ryohana.h "sre.s.tha.h kopi naariito naajaayata; tathaapi svargaraajyamadhye sarvvebhyo ya.h k.sudra.h sa yohana.h "sre.s.tha.h|
12 apara~nca aa yohano.adya yaavat svargaraajya.m balaadaakraanta.m bhavati aakramina"sca janaa balena tadadhikurvvanti|
13 yato yohana.m yaavat sarvvabhavi.syadvaadibhi rvyavasthayaa ca upade"sa.h praakaa"syata|
14 yadi yuuyamida.m vaakya.m grahiitu.m "saknutha, tarhi "sreya.h, yasyaagamanasya vacanamaaste so.ayam eliya.h|
15 yasya "srotu.m kar.nau sta.h sa "s.r.notu|
16 ete vidyamaanajanaa.h kai rmayopamiiyante? ye baalakaa ha.t.ta upavi"sya sva.m sva.m bandhumaahuuya vadanti,
17 vaya.m yu.smaaka.m samiipe va.m"siiravaadayaama, kintu yuuya.m naan.rtyata; yu.smaaka.m samiipe ca vayamarodima, kintu yuuya.m na vyalapata, taad.r"sai rbaalakaista upamaayi.syante|
18 yato yohan aagatya na bhuktavaan na piitavaa.m"sca, tena lokaa vadanti, sa bhuutagrasta iti|
19 manujasuta aagatya bhuktavaan piitavaa.m"sca, tena lokaa vadanti, pa"syata e.sa bhoktaa madyapaataa ca.n.daalapaapinaa.m bandha"sca, kintu j~naanino j~naanavyavahaara.m nirdo.sa.m jaananti|
20 sa yatra yatra pure bahvaa"scaryya.m karmma k.rtavaan, tannivaasinaa.m mana.hparaav.rttyabhaavaat taani nagaraa.ni prati hantetyuktaa kathitavaan,
21 haa koraasiin, haa baitsaide, yu.smanmadhye yadyadaa"scaryya.m karmma k.rta.m yadi tat sorasiidonnagara akaari.syata, tarhi puurvvameva tannivaasina.h "saa.navasane bhasmani copavi"santo manaa.msi paraavartti.syanta|
22 tasmaadaha.m yu.smaan vadaami, vicaaradine yu.smaaka.m da"saata.h sorasiidono rda"saa sahyataraa bhavi.syati|
23 apara~nca bata kapharnaahuum, tva.m svarga.m yaavadunnatosi, kintu narake nik.sepsyase, yasmaat tvayi yaanyaa"scaryyaa.ni karmma.nyakaari.sata, yadi taani sidomnagara akaari.syanta, tarhi tadadya yaavadasthaasyat|
24 kintvaha.m yu.smaan vadaami, vicaaradine tava da.n.data.h sidomo da.n.do sahyataro bhavi.syati|
25 etasminneva samaye yii"su.h punaruvaaca, he svargap.rthivyorekaadhipate pitastva.m j~naanavato vidu.sa"sca lokaan pratyetaani na prakaa"sya baalakaan prati prakaa"sitavaan, iti hetostvaa.m dhanya.m vadaami|
26 he pita.h, ittha.m bhavet yata ida.m tvad.r.s.taavuttama.m|
27 pitraa mayi sarvvaa.ni samarpitaani, pitara.m vinaa kopi putra.m na jaanaati, yaan prati putre.na pitaa prakaa"syate taan vinaa putraad anya.h kopi pitara.m na jaanaati|
28 he pari"sraantaa bhaaraakraantaa"sca lokaa yuuya.m matsannidhim aagacchata, aha.m yu.smaan vi"sramayi.syaami|
29 aha.m k.sama.na"siilo namramanaa"sca, tasmaat mama yuga.m sve.saamupari dhaarayata matta.h "sik.sadhva~nca, tena yuuya.m sve sve manasi vi"sraama.m lapsyadhbe|
30 yato mama yugam anaayaasa.m mama bhaara"sca laghu.h|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 12

1 anantara.m yii"su rvi"sraamavaare "ssyamadhyena gacchati, tadaa tacchi.syaa bubhuk.sitaa.h santa.h "ssyama~njarii"schatvaa chitvaa khaaditumaarabhanta|
2 tad vilokya phiruu"sino yii"su.m jagadu.h, pa"sya vi"sraamavaare yat karmmaakarttavya.m tadeva tava "si.syaa.h kurvvanti|
3 sa taan pratyaavadata, daayuud tatsa"ngina"sca bubhuk.sitaa.h santo yat karmmaakurvvan tat ki.m yu.smaabhi rnaapaa.thi?
4 ye dar"saniiyaa.h puupaa.h yaajakaan vinaa tasya tatsa"ngimanujaanaa~ncaabhojaniiyaasta ii"svaraavaasa.m pravi.s.tena tena bhuktaa.h|
5 anyacca vi"sraamavaare madhyemandira.m vi"sraamavaariiya.m niyama.m la"nvantopi yaajakaa nirdo.saa bhavanti, "saastramadhye kimidamapi yu.smaabhi rna pa.thita.m?
6 yu.smaanaha.m vadaami, atra sthaane mandiraadapi gariiyaan eka aaste|
7 kintu dayaayaa.m me yathaa priiti rna tathaa yaj~nakarmma.ni| etadvacanasyaartha.m yadi yuyam aj~naasi.s.ta tarhi nirdo.saan do.si.no naakaar.s.ta|
8 anyacca manujasuto vi"sraamavaarasyaapi patiraaste|
9 anantara.m sa tatsthaanaat prasthaaya te.saa.m bhajanabhavana.m pravi.s.tavaan, tadaaniim eka.h "su.skakaraamayavaan upasthitavaan|
10 tato yii"sum apavaditu.m maanu.saa.h papracchu.h, vi"sraamavaare niraamayatva.m kara.niiya.m na vaa?
11 tena sa pratyuvaaca, vi"sraamavaare yadi kasyacid avi rgartte patati, tarhi yasta.m gh.rtvaa na tolayati, etaad.r"so manujo yu.smaaka.m madhye ka aaste?
12 ave rmaanava.h ki.m nahi "sreyaan? ato vi"sraamavaare hitakarmma karttavya.m|
13 anantara.m sa ta.m maanava.m gaditavaan, kara.m prasaaraya; tena kare prasaarite sonyakaravat svastho.abhavat|
14 tadaa phiruu"sino bahirbhuuya katha.m ta.m hani.syaama iti kumantra.naa.m tatpraatikuulyena cakru.h|
15 tato yii"sustad viditvaa sthanaantara.m gatavaan; anye.su bahunare.su tatpa"scaad gate.su taan sa niraamayaan k.rtvaa ityaaj~naapayat,
16 yuuya.m maa.m na paricaayayata|
17 tasmaat mama priiyo manoniito manasastu.s.tikaaraka.h| madiiya.h sevako yastu vidyate ta.m samiik.sataa.m| tasyopari svakiiyaatmaa mayaa sa.msthaapayi.syate| tenaanyade"sajaate.su vyavasthaa sa.mprakaa"syate|
18 kenaapi na virodha.m sa vivaada~nca kari.syati| na ca raajapathe tena vacana.m "sraavayi.syate|
19 vyavasthaa calitaa yaavat nahi tena kari.syate| taavat nalo vidiir.no.api bha.mk.syate nahi tena ca| tathaa sadhuumavartti~nca na sa nirvvaapayi.syate|
20 pratyaa"saa~nca kari.syanti tannaamni bhinnade"sajaa.h|
21 yaanyetaani vacanaani yi"sayiyabhavi.syadvaadinaa proktaanyaasan, taani saphalaanyabhavan|
22 anantara.m lokai statsamiipam aaniito bhuutagrastaandhamuukaikamanujastena svasthiik.rta.h, tata.h so.andho muuko dra.s.tu.m vaktu~ncaarabdhavaan|
23 anena sarvve vismitaa.h kathayaa~ncakru.h, e.sa.h ki.m daayuuda.h santaano nahi?
24 kintu phiruu"sinastat "srutvaa gaditavanta.h, baalsibuubnaamno bhuutaraajasya saahaayya.m vinaa naaya.m bhuutaan tyaajayati|
25 tadaanii.m yii"suste.saam iti maanasa.m vij~naaya taan avadat ki~ncana raajya.m yadi svavipak.saad bhidyate, tarhi tat ucchidyate; yacca ki~ncana nagara.m vaa g.rha.m svavipak.saad vibhidyate, tat sthaatu.m na "saknoti|
26 tadvat "sayataano yadi "sayataana.m bahi.h k.rtvaa svavipak.saat p.rthak p.rthak bhavati, tarhi tasya raajya.m kena prakaare.na sthaasyati?
27 aha~nca yadi baalsibuubaa bhuutaan tyaajayaami, tarhi yu.smaaka.m santaanaa.h kena bhuutaan tyaajayanti? tasmaad yu.smaakam etadvicaarayitaarasta eva bhavi.syanti|
28 kintavaha.m yadii"svaraatmanaa bhuutaan tyaajayaami, tarhii"svarasya raajya.m yu.smaaka.m sannidhimaagatavat|
29 anya~nca kopi balavanta jana.m prathamato na badvvaa kena prakaare.na tasya g.rha.m pravi"sya taddravyaadi lo.thayitu.m "saknoti? kintu tat k.rtvaa tadiiyag.rsya dravyaadi lo.thayitu.m "saknoti|
30 ya.h ka"scit mama svapak.siiyo nahi sa vipak.siiya aaste, ya"sca mayaa saaka.m na sa.mg.rhlaati, sa vikirati|
31 ataeva yu.smaanaha.m vadaami, manujaanaa.m sarvvaprakaarapaapaanaa.m nindaayaa"sca mar.sa.na.m bhavitu.m "saknoti, kintu pavitrasyaatmano viruddhanindaayaa mar.sa.na.m bhavitu.m na "saknoti|
32 yo manujasutasya viruddhaa.m kathaa.m kathayati, tasyaaparaadhasya k.samaa bhavitu.m "saknoti, kintu ya.h ka"scit pavitrasyaatmano viruddhaa.m kathaa.m kathayati nehaloke na pretya tasyaaparaadhasya k.samaa bhavitu.m "saknoti|
33 paadapa.m yadi bhadra.m vadatha, tarhi tasya phalamapi saadhu vaktavya.m, yadi ca paadapa.m asaadhu.m vadatha, tarhi tasya phalamapyasaadhu vaktavya.m; yata.h sviiyasviiyaphalena paadapa.h pariciiyate|
34 re bhujagava.m"saa yuuyamasaadhava.h santa.h katha.m saadhu vaakya.m vaktu.m "sak.syatha? yasmaad anta.hkara.nasya puur.nabhaavaanusaaraad vadanaad vaco nirgacchati|
35 tena saadhurmaanavo.anta.hkara.naruupaat saadhubhaa.n.daagaaraat saadhu dravya.m nirgamayati, asaadhurmaanu.sastvasaadhubhaa.n.daagaaraad asaadhuvastuuni nirgamayati|
36 kintvaha.m yu.smaan vadaami, manujaa yaavantyaalasyavacaa.msi vadanti, vicaaradine taduttaramava"sya.m daatavya.m,
37 yatastva.m sviiyavacobhi rniraparaadha.h sviiyavacobhi"sca saaparaadho ga.ni.syase|
38 tadaanii.m katipayaa upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca jagadu.h, he guro vaya.m bhavatta.h ki~ncana lak.sma did.rk.saama.h|
39 tadaa sa pratyuktavaan, du.s.to vyabhicaarii ca va.m"so lak.sma m.rgayate, kintu bhavi.syadvaadino yuunaso lak.sma vihaayaanyat kimapi lak.sma te na pradar"sayi.syante|
40 yato yuunam yathaa tryahoraatra.m b.rhanmiinasya kuk.saavaasiit, tathaa manujaputropi tryahoraatra.m medinyaa madhye sthaasyati|
41 apara.m niiniviiyaa maanavaa vicaaradina etadva.m"siiyaanaa.m pratikuulam utthaaya taan do.si.na.h kari.syanti, yasmaatte yuunasa upade"saat manaa.msi paraavarttayaa~ncakrire, kintvatra yuunasopi gurutara eka aaste|
42 puna"sca dak.si.nade"siiyaa raaj~nii vicaaradina etadva.m"siiyaanaa.m pratikuulamutthaaya taan do.si.na.h kari.syati yata.h saa raaj~nii sulemano vidyaayaa.h kathaa.m "srotu.m medinyaa.h siimna aagacchat, kintu sulemanopi gurutara eko jano.atra aaste|
43 apara.m manujaad bahirgato .apavitrabhuuta.h "su.skasthaanena gatvaa vi"sraama.m gave.sayati, kintu tadalabhamaana.h sa vakti, yasmaa; niketanaad aagama.m, tadeva ve"sma pakaav.rtya yaami|
44 pa"scaat sa tat sthaanam upasthaaya tat "suunya.m maarjjita.m "sobhita~nca vilokya vrajan svatopi du.s.tataraan anyasaptabhuutaan sa"ngina.h karoti|
45 tataste tat sthaana.m pravi"sya nivasanti, tena tasya manujasya "se.sada"saa puurvvada"saatotiivaa"subhaa bhavati, ete.saa.m du.s.tava.m"syaanaamapi tathaiva gha.ti.syate|
46 maanavebhya etaasaa.m kathanaa.m kathanakaale tasya maataa sahajaa"sca tena saaka.m kaa~ncit kathaa.m kathayitu.m vaa~nchanto bahireva sthitavanta.h|
47 tata.h ka"scit tasmai kathitavaan, pa"sya tava jananii sahajaa"sca tvayaa saaka.m kaa~ncana kathaa.m kathayitu.m kaamayamaanaa bahisti.s.thanti|
48 kintu sa ta.m pratyavadat, mama kaa jananii? ke vaa mama sahajaa.h?
49 pa"scaat "si.syaan prati kara.m prasaaryya kathitavaan, pa"sya mama jananii mama sahajaa"scaite;
50 ya.h ka"scit mama svargasthasya pituri.s.ta.m karmma kurute, saeva mama bhraataa bhaginii jananii ca|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 13

1 apara~nca tasmin dine yii"su.h sadmano gatvaa saritpate rodhasi samupavive"sa|
2 tatra tatsannidhau bahujanaanaa.m nivahopasthite.h sa tara.nimaaruhya samupaavi"sat, tena maanavaa rodhasi sthitavanta.h|
3 tadaanii.m sa d.r.s.taantaistaan ittha.m bahu"sa upadi.s.tavaan| pa"syata, ka"scit k.r.siivalo biijaani vaptu.m bahirjagaama,
4 tasya vapanakaale katipayabiije.su maargapaar"sve patite.su vihagaastaani bhak.sitavanta.h|
5 apara.m katipayabiije.su stokam.rdyuktapaa.saa.ne patite.su m.rdalpatvaat tatk.sa.naat taanya"nkuritaani,
6 kintu ravaavudite dagdhaani te.saa.m muulaapravi.s.tatvaat "su.skataa.m gataani ca|
7 apara.m katipayabiije.su ka.n.takaanaa.m madhye patite.su ka.n.takaanyedhitvaa taani jagrasu.h|
8 apara~nca katipayabiijaani urvvaraayaa.m patitaani; te.saa.m madhye kaanicit "satagu.naani kaanicit .sa.s.tigu.naani kaanicit tri.m"sagu.m.naani phalaani phalitavanti|
9 "srotu.m yasya "srutii aasaate sa "s.r.nuyaat|
10 anantara.m "si.syairaagatya so.ap.rcchyata, bhavataa tebhya.h kuto d.r.s.taantakathaa kathyate?
11 tata.h sa pratyavadat, svargaraajyasya niguu.dhaa.m kathaa.m veditu.m yu.smabhya.m saamarthyamadaayi, kintu tebhyo naadaayi|
12 yasmaad yasyaantike varddhate, tasmaayeva daayi.syate, tasmaat tasya baahulya.m bhavi.syati, kintu yasyaantike na varddhate, tasya yat ki~ncanaaste, tadapi tasmaad aadaayi.syate|
13 te pa"syantopi na pa"syanti, "s.r.nvantopi na "s.r.nvanti, budhyamaanaa api na budhyante ca, tasmaat tebhyo d.r.s.taantakathaa kathyate|
14 yathaa kar.nai.h "sro.syatha yuuya.m vai kintu yuuya.m na bhotsyatha| netrairdrak.syatha yuuya~nca parij~naatu.m na "sak.syatha| te maanu.saa yathaa naiva paripa"syanti locanai.h| kar.nai ryathaa na "s.r.nvanti na budhyante ca maanasai.h| vyaavarttite.su citte.su kaale kutraapi tairjanai.h| mattaste manujaa.h svasthaa yathaa naiva bhavanti ca| tathaa te.saa.m manu.syaa.naa.m kriyante sthuulabuddhaya.h| badhiriibhuutakar.naa"sca jaataa"sca mudritaa d.r"sa.h|
15 yadetaani vacanaani yi"sayiyabhavi.syadvaadinaa proktaani te.su taani phalanti|
16 kintu yu.smaaka.m nayanaani dhanyaani, yasmaat taani viik.sante; dhanyaa"sca yu.smaaka.m "sabdagrahaa.h, yasmaat tairaakar.nyate|
17 mayaa yuuya.m tathya.m vacaami yu.smaabhi ryadyad viik.syate, tad bahavo bhavi.syadvaadino dhaarmmikaa"sca maanavaa did.rk.santopi dra.s.tu.m naalabhanta, puna"sca yuuya.m yadyat "s.r.nutha, tat te "su"sruu.samaa.naa api "srotu.m naalabhanta|
18 k.r.siivaliiyad.r.s.taantasyaartha.m "s.r.nuta|
19 maargapaar"sve biijaanyuptaani tasyaartha e.sa.h, yadaa ka"scit raajyasya kathaa.m ni"samya na budhyate, tadaa paapaatmaagatya tadiiyamanasa uptaa.m kathaa.m haran nayati|
20 apara.m paa.saa.nasthale biijaanyuptaani tasyaartha e.sa.h; ka"scit kathaa.m "srutvaiva har.sacittena g.rhlaati,
21 kintu tasya manasi muulaapravi.s.tatvaat sa ki~ncitkaalamaatra.m sthirasti.s.thati; pa"scaata tatkathaakaara.naat kopi klestaa.danaa vaa cet jaayate, tarhi sa tatk.sa.naad vighnameti|
22 apara.m ka.n.takaanaa.m madhye biijaanyuptaani tadartha e.sa.h; kenacit kathaayaa.m "srutaayaa.m saa.msaarikacintaabhi rbhraantibhi"sca saa grasyate, tena saa maa viphalaa bhavati|
23 aparam urvvaraayaa.m biijaanyuptaani tadartha e.sa.h; ye taa.m kathaa.m "srutvaa vudhyante, te phalitaa.h santa.h kecit "satagu.naani kecita .sa.s.tigu.naani kecicca tri.m"sadgu.naani phalaani janayanti|
24 anantara.m soparaamekaa.m d.r.s.taantakathaamupasthaapya tebhya.h kathayaamaasa; svargiiyaraajya.m taad.r"sena kenacid g.rhasthenopamiiyate, yena sviiyak.setre pra"sastabiijaanyaupyanta|
25 kintu k.sa.nadaayaa.m sakalaloke.su supte.su tasya ripuraagatya te.saa.m godhuumabiijaanaa.m madhye vanyayavamabiijaanyuptvaa vavraaja|
26 tato yadaa biijebhyo.a"nkaraa jaayamaanaa.h ka.ni"saani gh.rtavanta.h; tadaa vanyayavasaanyapi d.r"syamaanaanyabhavan|
27 tato g.rhasthasya daaseyaa aagamya tasmai kathayaa~ncakru.h, he maheccha, bhavataa ki.m k.setre bhadrabiijaani naupyanta? tathaatve vanyayavasaani k.rta aayan?
28 tadaanii.m tena te pratigaditaa.h, kenacit ripu.naa karmmadamakaari| daaseyaa.h kathayaamaasu.h, vaya.m gatvaa taanyutpaayya k.sipaamo bhavata.h kiid.r"siicchaa jaayate?
29 tenaavaadi, nahi, "sa"nke.aha.m vanyayavasotpaa.tanakaale yu.smaabhistai.h saaka.m godhuumaa apyutpaa.ti.syante|
30 ata.h "ssyakarttanakaala.m yaavad ubhayaanyapi saha varddhantaa.m, pa"scaat karttanakaale karttakaan vak.syaami, yuuyamaadau vanyayavasaani sa.mg.rhya daahayitu.m vii.tikaa badvvaa sthaapayata; kintu sarvve godhuumaa yu.smaabhi rbhaa.n.daagaara.m niitvaa sthaapyantaam|
31 anantara.m soparaamekaa.m d.r.s.taantakathaamutthaapya tebhya.h kathitavaan ka"scinmanuja.h sar.sapabiijameka.m niitvaa svak.setra uvaapa|
32 sar.sapabiija.m sarvvasmaad biijaat k.sudramapi sada"nkurita.m sarvvasmaat "saakaat b.rhad bhavati; sa taad.r"sastaru rbhavati, yasya "saakhaasu nabhasa.h khagaa aagatya nivasanti; svargiiyaraajya.m taad.r"sasya sar.sapaikasya samam|
33 punarapi sa upamaakathaamekaa.m tebhya.h kathayaa~ncakaara; kaacana yo.sit yat ki.nvamaadaaya dro.natrayamitagodhuumacuur.naanaa.m madhye sarvve.saa.m mi"sriibhavanaparyyanta.m samaacchaadya nidhattavatii, tatki.nvamiva svargaraajya.m|
34 ittha.m yii"su rmanujanivahaanaa.m sannidhaavupamaakathaabhiretaanyaakhyaanaani kathitavaan upamaa.m vinaa tebhya.h kimapi kathaa.m naakathayat|
35 etena d.r.s.taantiiyena vaakyena vyaadaaya vadana.m nija.m| aha.m prakaa"sayi.syaami guptavaakya.m puraabhava.m| yadetadvacana.m bhavi.syadvaadinaa proktamaasiit, tat siddhamabhavat|
36 sarvvaan manujaan vis.rjya yii"sau g.rha.m pravi.s.te tacchi.syaa aagatya yii"save kathitavanta.h, k.setrasya vanyayavasiiyad.r.s.taantakathaam bhavaana asmaan spa.s.tiik.rtya vadatu|
37 tata.h sa pratyuvaaca, yena bhadrabiijaanyupyante sa manujaputra.h,
38 k.setra.m jagat, bhadrabiijaanii raajyasya santaanaa.h,
39 vanyayavasaani paapaatmana.h santaanaa.h| yena ripu.naa taanyuptaani sa "sayataana.h, karttanasamaya"sca jagata.h "se.sa.h, karttakaa.h svargiiyaduutaa.h|
40 yathaa vanyayavasaani sa.mg.rhya daahyante, tathaa jagata.h "se.se bhavi.syati;
41 arthaat manujasuta.h svaa.myaduutaan pre.sayi.syati, tena te ca tasya raajyaat sarvvaan vighnakaari.no.adhaarmmikalokaa.m"sca sa.mg.rhya
42 yatra rodana.m dantaghar.sa.na~nca bhavati, tatraagniku.n.de nik.sepsyanti|
43 tadaanii.m dhaarmmikalokaa.h sve.saa.m pituu raajye bhaaskara_iva tejasvino bhavi.syanti| "srotu.m yasya "srutii aasaate, ma "s.r.nuyaat|
44 apara~nca k.setramadhye nidhi.m pa"syan yo gopayati, tata.h para.m saanando gatvaa sviiyasarvvasva.m vikriiya ttak.setra.m krii.naati, sa iva svargaraajya.m|
45 anya~nca yo va.nik uttamaa.m muktaa.m gave.sayan
46 mahaarghaa.m muktaa.m vilokya nijasarvvasva.m vikriiya taa.m krii.naati, sa iva svargaraajya.m|
47 puna"sca samudro nik.sipta.h sarvvaprakaaramiinasa.mgraahyaanaaya_iva svargaraajya.m|
48 tasmin aanaaye puur.ne janaa yathaa rodhasyuttolya samupavi"sya pra"sastamiinaan sa.mgrahya bhaajane.su nidadhate, kutsitaan nik.sipanti;
49 tathaiva jagata.h "se.se bhavi.syati, phalata.h svargiiyaduutaa aagatya pu.nyavajjanaanaa.m madhyaat paapina.h p.rthak k.rtvaa vahniku.n.de nik.sepsyanti,
50 tatra rodana.m dantai rdantaghar.sa.na~nca bhavi.syata.h|
51 yii"sunaa te p.r.s.taa yu.smaabhi.h kimetaanyaakhyaanaanyabudhyanta? tadaa te pratyavadan, satya.m prabho|
52 tadaanii.m sa kathitavaan, nijabhaa.n.daagaaraat naviinapuraatanaani vastuuni nirgamayati yo g.rhastha.h sa iva svargaraajyamadhi "sik.sitaa.h svarva upade.s.taara.h|
53 anantara.m yii"suretaa.h sarvvaa d.r.s.taantakathaa.h samaapya tasmaat sthaanaat pratasthe| apara.m svade"samaagatya janaan bhajanabhavana upadi.s.tavaan;
54 te vismaya.m gatvaa kathitavanta etasyaitaad.r"sa.m j~naanam aa"scaryya.m karmma ca kasmaad ajaayata?
55 kimaya.m suutradhaarasya putro nahi? etasya maatu rnaama ca ki.m mariyam nahi? yaakub-yuu.saph-"simon-yihuudaa"sca kimetasya bhraataro nahi?
56 etasya bhaginya"sca kimasmaaka.m madhye na santi? tarhi kasmaadayametaani labdhavaan? ittha.m sa te.saa.m vighnaruupo babhuuva;
57 tato yii"sunaa nigadita.m svade"siiyajanaanaa.m madhya.m vinaa bhavi.syadvaadii kutraapyanyatra naasammaanyo bhavatii|
58 te.saamavi"svaasaheto.h sa tatra sthaane bahvaa"scaryyakarmmaa.ni na k.rtavaan|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 14

1 tadaanii.m raajaa herod yii"so rya"sa.h "srutvaa nijadaaseyaan jagaad,
2 e.sa majjayitaa yohan, pramitebhayastasyotthaanaat tenetthamadbhuta.m karmma prakaa"syate|
3 puraa herod nijabhraatu: philipo jaayaayaa herodiiyaayaa anurodhaad yohana.m dhaarayitvaa baddhaa kaaraayaa.m sthaapitavaan|
4 yato yohan uktavaan, etsayaa.h sa.mgraho bhavato nocita.h|
5 tasmaat n.rpatista.m hantumicchannapi lokebhyo vibhayaa~ncakaara; yata.h sarvve yohana.m bhavi.syadvaadina.m menire|
6 kintu herodo janmaahiiyamaha upasthite herodiiyaayaa duhitaa te.saa.m samak.sa.m n.rtitvaa herodamaprii.nyat|
7 tasmaat bhuupati.h "sapatha.m kurvvan iti pratyaj~naasiit, tvayaa yad yaacyate, tadevaaha.m daasyaami|
8 saa kumaarii sviiyamaatu.h "sik.saa.m labdhaa babhaa.se, majjayituryohana uttamaa"nga.m bhaajane samaaniiya mahya.m vi"sraa.naya|
9 tato raajaa "su"soca, kintu bhojanaayopavi"sataa.m sa"nginaa.m svak.rta"sapathasya caanurodhaat tat pradaatuma aadide"sa|
10 pa"scaat kaaraa.m prati nara.m prahitya yohana uttamaa"nga.m chittvaa
11 tat bhaajana aanaayya tasyai kumaaryyai vya"sraa.nayat, tata.h saa svajananyaa.h samiipa.m tanninaaya|
12 pa"scaat yohana.h "si.syaa aagatya kaaya.m niitvaa "sma"saane sthaapayaamaasustato yii"so.h sannidhi.m vrajitvaa tadvaarttaa.m babhaa.sire|
13 anantara.m yii"suriti ni"sabhya naavaa nirjanasthaanam ekaakii gatavaan, pa"scaat maanavaastat "srutvaa naanaanagarebhya aagatya padaistatpa"scaad iiyu.h|
14 tadaanii.m yii"su rbahiraagatya mahaanta.m jananivaha.m niriik.sya te.su kaaru.nika.h man te.saa.m pii.ditajanaan niraamayaan cakaara|
15 tata.h para.m sandhyaayaa.m "si.syaastadantikamaagatya kathayaa~ncakru.h, ida.m nirjanasthaana.m velaapyavasannaa; tasmaat manujaan svasvagraama.m gantu.m svaartha.m bhak.syaa.ni kretu~nca bhavaan taan vis.rjatu|
16 kintu yii"sustaanavaadiit, te.saa.m gamane prayojana.m naasti, yuuyameva taan bhojayata|
17 tadaa te pratyavadan, asmaakamatra puupapa~ncaka.m miinadvaya~ncaaste|
18 tadaanii.m tenokta.m taani madantikamaanayata|
19 anantara.m sa manujaan yavasoparyyupave.s.tum aaj~naapayaamaasa; apara tat puupapa~ncaka.m miinadvaya~nca g.rhlan svarga.m prati niriik.sye"svariiyagu.naan anuudya bha.mktvaa "si.syebhyo dattavaan, "si.syaa"sca lokebhyo dadu.h|
20 tata.h sarvve bhuktvaa parit.rptavanta.h, tatastadava"si.s.tabhak.syai.h puur.naan dvaada"sa.dalakaan g.rhiitavanta.h|
21 te bhoktaara.h striirbaalakaa.m"sca vihaaya praaye.na pa~nca sahasraa.ni pumaa.msa aasan|
22 tadanantara.m yii"su rlokaanaa.m visarjanakaale "si.syaan tara.nimaaro.dhu.m svaagre paara.m yaatu~nca gaa.dhamaadi.s.tavaan|
23 tato loke.su vis.r.s.te.su sa vivikte praarthayitu.m girimeka.m gatvaa sandhyaa.m yaavat tatraikaakii sthitavaan|
24 kintu tadaanii.m sammukhavaatatvaat saritpate rmadhye tara"ngaistara.nirdolaayamaanaabhavat|
25 tadaa sa yaaminyaa"scaturthaprahare padbhyaa.m vrajan te.saamantika.m gatavaan|
26 kintu "si.syaasta.m saagaropari vrajanta.m vilokya samudvignaa jagadu.h, e.sa bhuuta iti "sa"nkamaanaa uccai.h "sabdaayaa~ncakrire ca|
27 tadaiva yii"sustaanavadat, susthiraa bhavata, maa bhai.s.ta, e.so.aham|
28 tata.h pitara ityuktavaan, he prabho, yadi bhavaaneva, tarhi maa.m bhavatsamiipa.m yaatumaaj~naapayatu|
29 tata.h tenaadi.s.ta.h pitarastara.nito.avaruhya yii"seाrantika.m praaptu.m toyopari vavraaja|
30 kintu praca.n.da.m pavana.m vilokya bhayaat toye ma.mktum aarebhe, tasmaad uccai.h "sabdaayamaana.h kathitavaan, he prabho, maamavatu|
31 yii"sustatk.sa.naat kara.m prasaaryya ta.m dharan uktavaan, ha stokapratyayin tva.m kuta.h sama"sethaa.h?
32 anantara.m tayostara.nimaaruu.dhayo.h pavano nivav.rte|
33 tadaanii.m ye tara.nyaamaasan, ta aagatya ta.m pra.nabhya kathitavanta.h, yathaarthastvameve"svarasuta.h|
34 anantara.m paara.m praapya te gine.sarannaamaka.m nagaramupatasthu.h,
35 tadaa tatratyaa janaa yii"su.m pariciiya tadde"ssya caturdi"so vaarttaa.m prahitya yatra yaavanta.h pii.ditaa aasan, taavataeva tadantikamaanayaamaasu.h|
36 apara.m tadiiyavasanasya granthimaatra.m spra.s.tu.m viniiya yaavanto janaastat spar"sa.m cakrire, te sarvvaeva niraamayaa babhuuvu.h|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 15

1 apara.m yiruu"saalamnagariiyaa.h katipayaa adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca yii"so.h samiipamaagatya kathayaamaasu.h,
2 tava "si.syaa.h kimartham aprak.saalitakarai rbhak.sitvaa paramparaagata.m praaciinaanaa.m vyavahaara.m la"nvante?
3 tato yii"su.h pratyuvaaca, yuuya.m paramparaagataacaare.na kuta ii"svaraaj~naa.m la"nvadhve|
4 ii"svara ityaaj~naapayat, tva.m nijapitarau sa.mmanyethaa.h, yena ca nijapitarau nindyete, sa ni"scita.m mriyeta;
5 kintu yuuya.m vadatha, ya.h svajanaka.m svajananii.m vaa vaakyamida.m vadati, yuvaa.m matto yallabhethe, tat nyavidyata,
6 sa nijapitarau puna rna sa.mma.msyate| ittha.m yuuya.m paramparaagatena sve.saamaacaare.ne"svariiyaaj~naa.m lumpatha|
7 re kapa.tina.h sarvve yi"sayiyo yu.smaanadhi bhavi.syadvacanaanyetaani samyag uktavaan|
8 vadanai rmanujaa ete samaayaanti madantika.m| tathaadharai rmadiiya~nca maana.m kurvvanti te naraa.h|
9 kintu te.saa.m mano matto viduuraeva ti.s.thati| "sik.sayanto vidhiin nraaj~naa bhajante maa.m mudhaiva te|
10 tato yii"su rlokaan aahuuya proktavaan, yuuya.m "srutvaa budhyadhba.m|
11 yanmukha.m pravi"sati, tat manujam amedhya.m na karoti, kintu yadaasyaat nirgacchati, tadeva maanu.samamedhyii karotii|
12 tadaanii.m "si.syaa aagatya tasmai kathayaa~ncakru.h, etaa.m kathaa.m "srutvaa phiruu"sino vyarajyanta, tat ki.m bhavataa j~naayate?
13 sa pratyavadat, mama svargastha.h pitaa ya.m ka~ncida"nkura.m naaropayat, sa utpaavdyate|
14 te ti.s.thantu, te andhamanujaanaam andhamaargadar"sakaa eva; yadyandho.andha.m panthaana.m dar"sayati, tarhyubhau gartte patata.h|
15 tadaa pitarasta.m pratyavadat, d.r.s.taantamimamasmaan bodhayatu|
16 yii"sunaa prokta.m, yuuyamadya yaavat kimabodhaa.h stha?
17 kathaamimaa.m ki.m na budhyadhbe ? yadaasya.m previ"sati, tad udare patan bahirniryaati,
18 kintvaasyaad yanniryaati, tad anta.hkara.naat niryaatatvaat manujamamedhya.m karoti|
19 yato.anta.hkara.naat kucintaa badha.h paaradaarikataa ve"syaagamana.m cairyya.m mithyaasaak.syam ii"svaranindaa caitaani sarvvaa.ni niryyaanti|
20 etaani manu.syamapavitrii kurvvanti kintvaprak.saalitakare.na bhojana.m manujamamedhya.m na karoti|
21 anantara.m yii"sustasmaat sthaanaat prasthaaya sorasiidonnagarayo.h siimaamupatasyau|
22 tadaa tatsiimaata.h kaacit kinaaniiyaa yo.sid aagatya tamuccairuvaaca, he prabho daayuuda.h santaana, mamaikaa duhitaaste saa bhuutagrastaa satii mahaakle"sa.m praapnoti mama dayasva|
23 kintu yii"sustaa.m kimapi noktavaan, tata.h "si.syaa aagatya ta.m nivedayaamaasu.h, e.saa yo.sid asmaaka.m pa"scaad uccairaahuuyaagacchati, enaa.m vis.rjatu|
24 tadaa sa pratyavadat, israayelgotrasya haaritame.saan vinaa kasyaapyanyasya samiipa.m naaha.m pre.sitosmi|
25 tata.h saa naariisamaagatya ta.m pra.namya jagaada, he prabho maamupakuru|
26 sa uktavaan, baalakaanaa.m bhak.syamaadaaya saarameyebhyo daana.m nocita.m|
27 tadaa saa babhaa.se, he prabho, tat satya.m, tathaapi prabho rbha~ncaad yaducchi.s.ta.m patati, tat saarameyaa.h khaadanti|
28 tato yii"su.h pratyavadat, he yo.sit, tava vi"svaaso mahaan tasmaat tava manobhila.sita.m sidyyatu, tena tasyaa.h kanyaa tasminneva da.n.de niraamayaabhavat|
29 anantara.m yii"sastasmaat sthaanaat prasthaaya gaaliilsaagarasya sannidhimaagatya dharaadharamaaruhya tatropavive"sa|
30 pa"scaat jananivaho bahuun kha~ncaandhamuuka"su.skakaramaanu.saan aadaaya yii"so.h samiipamaagatya taccara.naantike sthaapayaamaasu.h, tata.h saa taan niraamayaan akarot|
31 ittha.m muukaa vaakya.m vadanti, "su.skakaraa.h svaasthyamaayaanti, pa"ngavo gacchanti, andhaa viik.sante, iti vilokya lokaa vismaya.m manyamaanaa israayela ii"svara.m dhanya.m babhaa.sire|
32 tadaanii.m yii"su.h sva"si.syaan aahuuya gaditavaan, etajjananivahe.su mama dayaa jaayate, ete dinatraya.m mayaa saaka.m santi, e.saa.m bhak.syavastu ca ka~ncidapi naasti, tasmaadahametaanak.rtaahaaraan na visrak.syaami, tathaatve vartmamadhye klaamye.su.h|
33 tadaa "si.syaa uucu.h, etasmin praantaramadhya etaavato martyaan tarpayitu.m vaya.m kutra puupaan praapsyaama.h?
34 yii"surap.rcchat, yu.smaaka.m nika.te kati puupaa aasate? ta uucu.h, saptapuupaa alpaa.h k.sudramiinaa"sca santi|
35 tadaanii.m sa lokanivaha.m bhuumaavupave.s.tum aadi"sya
36 taan saptapuupaan miinaa.m"sca g.rhlan ii"svariiyagu.naan anuudya bha.mktvaa "si.syebhyo dadau, "si.syaa lokebhyo dadu.h|
37 tata.h sarvve bhuktvaa t.rptavanta.h; tadava"si.s.tabhak.sye.na sapta.dalakaan paripuuryya sa.mjag.rhu.h|
38 te bhoktaaro yo.sito baalakaa.m"sca vihaaya praaye.na catu.hsahasraa.ni puru.saa aasan|
39 tata.h para.m sa jananivaha.m vis.rjya tarimaaruhya magdalaaprade"sa.m gatavaan|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 16

1 tadaanii.m phiruu"sina.h siduukina"scaagatya ta.m pariik.situ.m nabhamiiya.m ki~ncana lak.sma dar"sayitu.m tasmai nivedayaamaasu.h|
2 tata.h sa uktavaan, sandhyaayaa.m nabhaso raktatvaad yuuya.m vadatha, "svo nirmmala.m dina.m bhavi.syati;
3 praata.hkaale ca nabhaso raktatvaat malinatvaa~nca vadatha, jha~nbh"sadya bhavi.syati| he kapa.tino yadi yuuyam antariik.sasya lak.sma boddhu.m "saknutha, tarhi kaalasyaitasya lak.sma katha.m boddhu.m na "saknutha?
4 etatkaalasya du.s.to vyabhicaarii ca va.m"so lak.sma gave.sayati, kintu yuunaso bhavi.syadvaadino lak.sma vinaanyat kimapi lak.sma taan na dar"sayiyyate| tadaanii.m sa taan vihaaya pratasthe|
5 anantaramanyapaaragamanakaale tasya "si.syaa.h puupamaanetu.m vism.rtavanta.h|
6 yii"sustaanavaadiit, yuuya.m phiruu"sinaa.m siduukinaa~nca ki.nva.m prati saavadhaanaa.h satarkaa"sca bhavata|
7 tena te paraspara.m vivicya kathayitumaarebhire, vaya.m puupaanaanetu.m vism.rtavanta etatkaara.naad iti kathayati|
8 kintu yii"sustadvij~naaya taanavocat, he stokavi"svaasino yuuya.m puupaanaanayanamadhi kuta.h parasparametad vivi.mkya?
9 yu.smaabhi.h kimadyaapi na j~naayate? pa~ncabhi.h puupai.h pa~ncasahasrapuru.se.su bhojite.su bhak.syocchi.s.tapuur.naan kati .dalakaan samag.rhliita.m;
10 tathaa saptabhi.h puupai"scatu.hsahasrapuru.se.su bhejite.su kati .dalakaan samag.rhliita, tat ki.m yu.smaabhirna smaryyate?
11 tasmaat phiruu"sinaa.m siduukinaa~nca ki.nva.m prati saavadhaanaasti.s.thata, kathaamimaam aha.m puupaanadhi naakathaya.m, etad yuuya.m kuto na budhyadhve?
12 tadaanii.m puupaki.nva.m prati saavadhaanaasti.s.thateti noktvaa phiruu"sinaa.m siduukinaa~nca upade"sa.m prati saavadhaanaasti.s.thateti kathitavaan, iti tairabodhi|
13 apara~nca yii"su.h kaisariyaa-philipiprade"samaagatya "si.syaan ap.rcchat, yo.aha.m manujasuta.h so.aha.m ka.h? lokairaha.m kimucye?
14 tadaanii.m te kathitavanta.h, kecid vadanti tva.m majjayitaa yohan, kecidvadanti, tvam eliya.h, kecicca vadanti, tva.m yirimiyo vaa ka"scid bhavi.syadvaadiiti|
15 pa"scaat sa taan papraccha, yuuya.m maa.m ka.m vadatha? tata.h "simon pitara uvaaca,
16 tvamamare"svarasyaabhi.siktaputra.h|
17 tato yii"su.h kathitavaan, he yuunasa.h putra "simon tva.m dhanya.h; yata.h kopi anujastvayyetajj~naana.m nodapaadayat, kintu mama svargasya.h pitodapaadayat|
18 ato.aha.m tvaa.m vadaami, tva.m pitara.h (prastara.h) aha~nca tasya prastarasyopari svama.n.dalii.m nirmmaasyaami, tena nirayo balaat taa.m paraajetu.m na "sak.syati|
19 aha.m tubhya.m svargiiyaraajyasya ku~njikaa.m daasyaami, tena yat ki~ncana tva.m p.rthivyaa.m bha.mtsyasi tatsvarge bha.mtsyate, yacca ki~ncana mahyaa.m mok.syasi tat svarge mok.syate|
20 pa"scaat sa "si.syaanaadi"sat, ahamabhi.sikto yii"suriti kathaa.m kasmaicidapi yuuya.m maa kathayata|
21 anya~nca yiruu"saalamnagara.m gatvaa praaciinalokebhya.h pradhaanayaajakebhya upaadhyaayebhya"sca bahudu.hkhabhogastai rhatatva.m t.rtiiyadine punarutthaana~nca mamaava"syakam etaa.h kathaa yii"sustatkaalamaarabhya "si.syaan j~naapayitum aarabdhavaan|
22 tadaanii.m pitarastasya kara.m gh.rtvaa tarjayitvaa kathayitumaarabdhavaan, he prabho, tat tvatto duura.m yaatu, tvaa.m prati kadaapi na gha.ti.syate|
23 kintu sa vadana.m paraavartya pitara.m jagaada, he vighnakaarin, matsammukhaad duuriibhava, tva.m maa.m baadhase, ii"svariiyakaaryyaat maanu.siiyakaaryya.m tubhya.m rocate|
24 anantara.m yii"su.h sviiya"si.syaan uktavaan ya.h ka"scit mama pa"scaadgaamii bhavitum icchati, sa sva.m daamyatu, tathaa svakru"sa.m g.rhlan matpa"scaadaayaatu|
25 yato ya.h praa.naan rak.situmicchati, sa taan haarayi.syati, kintu yo madartha.m nijapraa.naan haarayati, sa taan praapsyati|
26 maanu.so yadi sarvva.m jagat labhate nijapra.naan haarayati, tarhi tasya ko laabha.h? manujo nijapraa.naanaa.m vinimayena vaa ki.m daatu.m "saknoti?
27 manujasuta.h svaduutai.h saaka.m pitu.h prabhaave.naagami.syati; tadaa pratimanuja.m svasvakarmmaanusaaraat phala.m daasyati|
28 aha.m yu.smaan tathya.m vacmi, saraajya.m manujasutam aagata.m na pa"syanto m.rtyu.m na svaadi.syanti, etaad.r"saa.h katipayajanaa atraapi da.n.daayamaanaa.h santi|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 17

1 anantara.m .sa.ddinebhya.h para.m yii"su.h pitara.m yaakuuba.m tatsahaja.m yohana~nca g.rhlan uccaadre rviviktasthaanam aagatya te.saa.m samak.sa.m ruupamanyat dadhaara|
2 tena tadaasya.m tejasvi, tadaabhara.nam aalokavat paa.n.daramabhavat|
3 anyacca tena saaka.m sa.mlapantau muusaa eliya"sca tebhyo dar"sana.m dadatu.h|
4 tadaanii.m pitaro yii"su.m jagaada, he prabho sthitiratraasmaaka.m "subhaa, yadi bhavataanumanyate, tarhi bhavadarthameka.m muusaarthamekam eliyaartha~ncaikam iti trii.ni duu.syaa.ni nirmmama|
5 etatkathanakaala eka ujjavala.h payodaste.saamupari chaayaa.m k.rtavaan, vaaridaad e.saa nabhasiiyaa vaag babhuuva, mamaaya.m priya.h putra.h, asmin mama mahaasanto.sa etasya vaakya.m yuuya.m ni"saamayata|
6 kintu vaacametaa.m "s.r.nvantaeva "si.syaa m.r"sa.m "sa"nkamaanaa nyubjaa nyapatan|
7 tadaa yii"suraagatya te.saa.m gaatraa.ni sp.r"san uvaaca, utti.s.thata, maa bhai.s.ta|
8 tadaanii.m netraa.nyunmiilya yii"su.m vinaa kamapi na dad.r"su.h|
9 tata.h param adreravaroha.nakaale yii"sustaan ityaadide"sa, manujasutasya m.rtaanaa.m madhyaadutthaana.m yaavanna jaayate, taavat yu.smaabhiretaddar"sana.m kasmaicidapi na kathayitavya.m|
10 tadaa "si.syaasta.m papracchu.h, prathamam eliya aayaasyatiiti kuta upaadhyaayairucyate?
11 tato yii"su.h pratyavaadiit, eliya.h praagetya sarvvaa.ni saadhayi.syatiiti satya.m,
12 kintvaha.m yu.smaan vacmi, eliya etya gata.h, te tamaparicitya tasmin yatheccha.m vyavajahu.h; manujasutenaapi te.saamantike taad.rg du.hkha.m bhoktavya.m|
13 tadaanii.m sa majjayitaara.m yohanamadhi kathaametaa.m vyaah.rtavaan, ittha.m tacchi.syaa bubudhire|
14 pa"scaat te.su jananivahasyaantikamaagate.su ka"scit manujastadantikametya jaanuunii paatayitvaa kathitavaan,
15 he prabho, matputra.m prati k.rpaa.m vidadhaatu, sopasmaaraamayena bh.r"sa.m vyathita.h san puna.h puna rvahnau muhu rjalamadhye patati|
16 tasmaad bhavata.h "si.syaa.naa.m samiipe tamaanaya.m kintu te ta.m svaastha.m karttu.m na "saktaa.h|
17 tadaa yii"su.h kathitavaan re avi"svaasina.h, re vipathagaamina.h, puna.h katikaalaan aha.m yu.smaaka.m sannidhau sthaasyaami? katikaalaan vaa yu.smaan sahi.sye? tamatra mamaantikamaanayata|
18 pa"scaad yii"sunaa tarjataeva sa bhuutasta.m vihaaya gatavaan, tadda.n.daeva sa baalako niraamayo.abhuut|
19 tata.h "si.syaa gupta.m yii"sumupaagatya babhaa.sire, kuto vaya.m ta.m bhuuta.m tyaajayitu.m na "saktaa.h?
20 yii"sunaa te proktaa.h, yu.smaakamapratyayaat;
21 yu.smaanaha.m tathya.m vacmi yadi yu.smaaka.m sar.sapaikamaatropi vi"svaaso jaayate, tarhi yu.smaabhirasmin "saile tvamita.h sthaanaat tat sthaana.m yaahiiti bruute sa tadaiva cali.syati, yu.smaaka.m kimapyasaadhya~nca karmma na sthaasyaati| kintu praarthanopavaasau vinaitaad.r"so bhuuto na tyaajyeta|
22 apara.m te.saa.m gaaliilprade"se bhrama.nakaale yii"sunaa te gaditaa.h, manujasuto janaanaa.m kare.su samarpayi.syate tai rhani.syate ca,
23 kintu t.rtiiye.ahi्na ma utthaapi.syate, tena te bh.r"sa.m du.hkhitaa babhuuva.h|
24 tadanantara.m te.su kapharnaahuumnagaramaagate.su karasa.mgraahi.na.h pitaraantikamaagatya papracchu.h, yu.smaaka.m guru.h ki.m mandiraartha.m kara.m na dadaati? tata.h pitara.h kathitavaan dadaati|
25 tatastasmin g.rhamadhyamaagate tasya kathaakathanaat puurvvameva yii"suruvaaca, he "simon, medinyaa raajaana.h svasvaapatyebhya.h ki.m vide"sibhya.h kebhya.h kara.m g.rhlanti? atra tva.m ki.m budhyase? tata.h pitara uktavaan, vide"sibhya.h|
26 tadaa yii"suruktavaan, tarhi santaanaa muktaa.h santi|
27 tathaapi yathaasmaabhiste.saamantaraayo na janyate, tatk.rte jaladhestiira.m gatvaa va.di"sa.m k.sipa, tenaadau yo miina utthaasyati, ta.m gh.rtvaa tanmukhe mocite tolakaika.m ruupya.m praapsyasi, tad g.rhiitvaa tava mama ca k.rte tebhyo dehi|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 18

1 tadaanii.m "si.syaa yii"so.h samiipamaagatya p.r.s.tavanta.h svargaraajye ka.h "sre.s.tha.h?
2 tato yii"su.h k.sudrameka.m baalaka.m svasamiipamaaniiya te.saa.m madhye nidhaaya jagaada,
3 yu.smaanaha.m satya.m braviimi, yuuya.m manovinimayena k.sudrabaalavat na santa.h svargaraajya.m prave.s.tu.m na "saknutha|
4 ya.h ka"scid etasya k.sudrabaalakasya samamaatmaana.m namriikaroti, saeva svargaraajaye "sre.s.tha.h|
5 ya.h ka"scid etaad.r"sa.m k.sudrabaalakameka.m mama naamni g.rhlaati, sa maameva g.rhlaati|
6 kintu yo jano mayi k.rtavi"svaasaanaamete.saa.m k.sudrapraa.ninaam ekasyaapi vidhni.m janayati, ka.n.thabaddhape.sa.niikasya tasya saagaraagaadhajale majjana.m "sreya.h|
7 vighnaat jagata.h santaapo bhavi.syati, vighno.ava"sya.m janayi.syate, kintu yena manujena vighno jani.syate tasyaiva santaapo bhavi.syati|
8 tasmaat tava kara"scara.no vaa yadi tvaa.m baadhate, tarhi ta.m chittvaa nik.sipa, dvikarasya dvipadasya vaa tavaanaptavahnau nik.sepaat, kha~njasya vaa chinnahastasya tava jiivane prave"so vara.m|
9 apara.m tava netra.m yadi tvaa.m baadhate, tarhi tadapyutpaavya nik.sipa, dvinetrasya narakaagnau nik.sepaat kaa.nasya tava jiivane prave"so vara.m|
10 tasmaadavadhaddha.m, ete.saa.m k.sudrapraa.ninaam ekamapi maa tucchiikuruta,
11 yato yu.smaanaha.m tathya.m braviimi, svarge te.saa.m duutaa mama svargasthasya pituraasya.m nitya.m pa"syanti| eva.m ye ye haaritaastaan rak.situ.m manujaputra aagacchat|
12 yuuyamatra ki.m vivi.mgghve? kasyacid yadi "sata.m me.saa.h santi, te.saameko haaryyate ca, tarhi sa ekona"sata.m me.saan vihaaya parvvata.m gatvaa ta.m haaritameka.m ki.m na m.rgayate?
13 yadi ca kadaacit tanme.sodde"sa.m lamate, tarhi yu.smaanaha.m satya.m kathayaami, so.avipathagaamibhya ekona"satame.sebhyopi tadekahetoradhikam aahlaadate|
14 tadvad ete.saa.m k.sudrapraaeिnaam ekopi na"syatiiti yu.smaaka.m svargasthapitu rnaabhimatam|
15 yadyapi tava bhraataa tvayi kimapyaparaadhyati, tarhi gatvaa yuvayordvayo.h sthitayostasyaaparaadha.m ta.m j~naapaya| tatra sa yadi tava vaakya.m "s.r.noti, tarhi tva.m svabhraatara.m praaptavaan,
16 kintu yadi na "s.r.noti, tarhi dvaabhyaa.m tribhi rvaa saak.siibhi.h sarvva.m vaakya.m yathaa ni"scita.m jaayate, tadartham eka.m dvau vaa saak.si.nau g.rhiitvaa yaahi|
17 tena sa yadi tayo rvaakya.m na maanyate, tarhi samaaja.m tajj~naapaya, kintu yadi samaajasyaapi vaakya.m na maanyate,tarhi sa tava samiipe devapuujaka_iva ca.n.daala_iva ca bhavi.syati|
18 aha.m yu.smaan satya.m vadaami, yu.smaabhi.h p.rthivyaa.m yad badhyate tat svarge bha.mtsyate; medinyaa.m yat bhocyate, svarge.api tat mok.syate|
19 punaraha.m yu.smaan vadaami, medinyaa.m yu.smaaka.m yadi dvaavekavaakyiibhuuya ki~ncit praarthayete, tarhi mama svargasthapitraa tat tayo.h k.rte sampanna.m bhavi.syati|
20 yato yatra dvau trayo vaa mama naanni milanti, tatraivaaha.m te.saa.m madhye.asmi|
21 tadaanii.m pitarastatsamiipamaagatya kathitavaan he prabho, mama bhraataa mama yadyaparaadhyati, tarhi ta.m katik.rtva.h k.sami.sye?
22 ki.m saptak.rtva.h? yii"susta.m jagaada, tvaa.m kevala.m saptak.rtvo yaavat na vadaami, kintu saptatyaa gu.nita.m saptak.rtvo yaavat|
23 apara.m nijadaasai.h saha jiga.nayi.su.h ka"scid raajeva svargaraajaya.m|
24 aarabdhe tasmin ga.nane saarddhasahasramudraapuuritaanaa.m da"sasahasrapu.takaanaam eko.aghamar.nastatsamak.samaanaayi|
25 tasya pari"sodhanaaya dravyaabhaavaat pari"sodhanaartha.m sa tadiiyabhaaryyaaputraadisarvvasva~nca vikriiyataamiti tatprabhuraadide"sa|
26 tena sa daasastasya paadayo.h patan pra.namya kathitavaan , he prabho bhavataa ghairyye k.rte mayaa sarvva.m pari"sodhi.syate|
27 tadaanii.m daasasya prabhu.h sakaru.na.h san sakalar.na.m k.samitvaa ta.m tatyaaja|
28 kintu tasmin daase bahi ryaate, tasya "sata.m mudraacaturthaa.m"saan yo dhaarayati, ta.m sahadaasa.m d.r.sdvaa tasya ka.n.tha.m ni.spii.dya gaditavaan, mama yat praapya.m tat pari"sodhaya|
29 tadaa tasya sahadaasastatpaadayo.h patitvaa viniiya babhaa.se, tvayaa dhairyye k.rte mayaa sarvva.m pari"sodhi.syate|
30 tathaapi sa tat naa"nagiik.rtya yaavat sarvvam.r.na.m na pari"sodhitavaan taavat ta.m kaaraayaa.m sthaapayaamaasa|
31 tadaa tasya sahadaasaastasyaitaad.rg aacara.na.m vilokya prabho.h samiipa.m gatvaa sarvva.m v.rttaanta.m nivedayaamaasu.h|
32 tadaa tasya prabhustamaahuuya jagaada, re du.s.ta daasa, tvayaa matsannidhau praarthite mayaa tava sarvvam.r.na.m tyakta.m;
33 yathaa caaha.m tvayi karu.naa.m k.rtavaan, tathaiva tvatsahadaase karu.naakara.na.m ki.m tava nocita.m?
34 iti kathayitvaa tasya prabhu.h kruddhyan nijapraapya.m yaavat sa na pari"sodhitavaan, taavat prahaarakaanaa.m kare.su ta.m samarpitavaan|
35 yadi yuuya.m svaanta.hkara.nai.h svasvasahajaanaam aparaadhaan na k.samadhve, tarhi mama svargasya.h pitaapi yu.smaan pratiittha.m kari.syati|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 19

1 anantaram etaasu kathaasu samaaptaasu yii"su rgaaliilaprade"saat prasthaaya yardantiirastha.m yihuudaaprade"sa.m praapta.h|
2 tadaa tatpa"scaat jananivahe gate sa tatra taan niraamayaan akarot|
3 tadanantara.m phiruu"sinastatsamiipamaagatya paariik.situ.m ta.m papracchu.h, kasmaadapi kaara.naat nare.na svajaayaa parityaajyaa na vaa?
4 sa pratyuvaaca, prathamam ii"svaro naratvena naariitvena ca manujaan sasarja, tasmaat kathitavaan,
5 maanu.sa.h svapitarau parityajya svapatnyaam aasak.syate, tau dvau janaavekaa"ngau bhavi.syata.h, kimetad yu.smaabhi rna pa.thitam?
6 atastau puna rna dvau tayorekaa"ngatva.m jaata.m, ii"svare.na yacca samayujyata, manujo na tad bhindyaat|
7 tadaanii.m te ta.m pratyavadan, tathaatve tyaajyapatra.m dattvaa svaa.m svaa.m jaayaa.m tyaktu.m vyavasthaa.m muusaa.h katha.m lilekha?
8 tata.h sa kathitavaan, yu.smaaka.m manasaa.m kaa.thinyaad yu.smaan svaa.m svaa.m jaayaa.m tyaktum anvamanyata kintu prathamaad e.so vidhirnaasiit|
9 ato yu.smaanaha.m vadaami, vyabhicaara.m vinaa yo nijajaayaa.m tyajet anyaa~nca vivahet, sa paradaaraan gacchati; ya"sca tyaktaa.m naarii.m vivahati sopi paradaare.su ramate|
10 tadaa tasya "si.syaasta.m babhaa.sire, yadi svajaayayaa saaka.m pu.msa etaad.rk sambandho jaayate, tarhi vivahanameva na bhadra.m|
11 tata.h sa uktavaan, yebhyastatsaamarthya.m aadaayi, taan vinaanya.h kopi manuja etanmata.m grahiitu.m na "saknoti|
12 katipayaa jananakliiba.h katipayaa narak.rtakliiba.h svargaraajyaaya katipayaa.h svak.rtakliibaa"sca santi, ye grahiitu.m "saknuvanti te g.rhlantu|
13 aparam yathaa sa "si"suunaa.m gaatre.su hasta.m datvaa praarthayate, tadartha.m tatsamii.mpa.m "si"sava aaniiyanta, tata aanayit.rn "si.syaastirask.rtavanta.h|
14 kintu yii"suruvaaca, "si"savo madantikam aagacchantu, taan maa vaarayata, etaad.r"saa.m "si"suunaameva svargaraajya.m|
15 tata.h sa te.saa.m gaatre.su hasta.m datvaa tasmaat sthaanaat pratasthe|
16 aparam eka aagatya ta.m papraccha, he paramaguro, anantaayu.h praaptu.m mayaa ki.m ki.m satkarmma karttavya.m?
17 tata.h sa uvaaca, maa.m parama.m kuto vadasi? vine"scara.m na kopi parama.h, kintu yadyanantaayu.h praaptu.m vaa~nchasi, tarhyaaj~naa.h paalaya|
18 tadaa sa p.r.s.tavaan, kaa.h kaa aaj~naa.h? tato yii"su.h kathitavaan, nara.m maa hanyaa.h, paradaaraan maa gacche.h, maa coraye.h, m.r.saasaak.sya.m maa dadyaa.h,
19 nijapitarau sa.mmanyasva, svasamiipavaasini svavat prema kuru|
20 sa yuvaa kathitavaan, aa baalyaad etaa.h paalayaami, idaanii.m ki.m nyuunamaaste?
21 tato yii"suravadat, yadi siddho bhavitu.m vaa~nchasi, tarhi gatvaa nijasarvvasva.m vikriiya daridrebhyo vitara, tata.h svarge vitta.m lapsyase; aagaccha, matpa"scaadvarttii ca bhava|
22 etaa.m vaaca.m "srutvaa sa yuvaa sviiyabahusampatte rvi.sa.na.h san calitavaan|
23 tadaa yii"su.h sva"si.syaan avadat, dhaninaa.m svargaraajyaprave"so mahaadu.skara iti yu.smaanaha.m tathya.m vadaami|
24 punarapi yu.smaanaha.m vadaami, dhaninaa.m svargaraajyaprave"saat suuciichidre.na mahaa"ngagamana.m sukara.m|
25 iti vaakya.m ni"samya "si.syaa aticamatk.rtya kathayaamaasu.h; tarhi kasya paritraa.na.m bhavitu.m "saknoti?
26 tadaa sa taan d.r.sdvaa kathayaamaasa, tat maanu.saa.naama"sakya.m bhavati, kintvii"svarasya sarvva.m "sakyam|
27 tadaa pitarasta.m gaditavaan, pa"sya, vaya.m sarvva.m parityajya bhavata.h pa"scaadvarttino .abhavaama; vaya.m ki.m praapsyaama.h?
28 tato yii"su.h kathitavaan, yu.smaanaha.m tathya.m vadaami, yuuya.m mama pa"scaadvarttino jaataa iti kaara.naat naviinas.r.s.tikaale yadaa manujasuta.h sviiyai"scaryyasi.mhaasana upavek.syati, tadaa yuuyamapi dvaada"sasi.mhaasane.suupavi"sya israayeliiyadvaada"sava.m"saanaa.m vicaara.m kari.syatha|
29 anyacca ya.h ka"scit mama naamakaara.naat g.rha.m vaa bhraatara.m vaa bhaginii.m vaa pitara.m vaa maatara.m vaa jaayaa.m vaa baalaka.m vaa bhuumi.m parityajati, sa te.saa.m "satagu.na.m lapsyate, anantaayumo.adhikaaritva~nca praapsyati|
30 kintu agriiyaa aneke janaa.h pa"scaat, pa"scaatiiyaa"scaaneke lokaa agre bhavi.syanti|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 20

1 svargaraajyam etaad.r"saa kenacid g.rhasyena sama.m, yo.atiprabhaate nijadraak.saak.setre k.r.sakaan niyoktu.m gatavaan|
2 pa"scaat tai.h saaka.m dinaikabh.rti.m mudraacaturthaa.m"sa.m niruupya taan draak.saak.setra.m prerayaamaasa|
3 anantara.m praharaikavelaayaa.m gatvaa ha.t.te katipayaan ni.skarmmakaan vilokya taanavadat,
4 yuuyamapi mama draak.saak.setra.m yaata, yu.smabhyamaha.m yogyabh.rti.m daasyaami, tataste vavraju.h|
5 puna"sca sa dvitiiyat.rtiiyayo.h praharayo rbahi rgatvaa tathaiva k.rtavaan|
6 tato da.n.dadvayaava"si.s.taayaa.m velaayaa.m bahi rgatvaaparaan katipayajanaan ni.skarmmakaan vilokya p.r.s.tavaan, yuuya.m kimartham atra sarvva.m dina.m ni.skarmmaa.nasti.s.thatha?
7 te pratyavadan, asmaan na kopi karmama.ni niyu.mkte| tadaanii.m sa kathitavaan, yuuyamapi mama draak.saak.setra.m yaata, tena yogyaa.m bh.rti.m lapsyatha|
8 tadanantara.m sandhyaayaa.m satyaa.m saeva draak.saak.setrapatiradhyak.sa.m gadivaan, k.r.sakaan aahuuya "se.sajanamaarabhya prathama.m yaavat tebhyo bh.rti.m dehi|
9 tena ye da.n.dadvayaavasthite samaayaataaste.saam ekaiko jano mudraacaturthaa.m"sa.m praapnot|
10 tadaanii.m prathamaniyuktaa janaa aagatyaanumitavanto vayamadhika.m prapsyaama.h, kintu tairapi mudraacaturthaa.m"so.alaabhi|
11 tataste ta.m g.rhiitvaa tena k.setrapatinaa saaka.m vaagyuddha.m kurvvanta.h kathayaamaasu.h,
12 vaya.m k.rtsna.m dina.m taapakle"sau so.dhavanta.h, kintu pa"scaataayaa se janaa da.n.dadvayamaatra.m pari"sraantavantaste.asmaabhi.h samaanaa.m"saa.h k.rtaa.h|
13 tata.h sa te.saameka.m pratyuvaaca, he vatsa, mayaa tvaa.m prati kopyanyaayo na k.rta.h ki.m tvayaa matsamak.sa.m mudraacaturthaa.m"so naa"ngiik.rta.h?
14 tasmaat tava yat praapya.m tadaadaaya yaahi, tubhya.m yati, pa"scaatiiyaniyuktalokaayaapi tati daatumicchaami|
15 svecchayaa nijadravyavyavahara.na.m ki.m mayaa na karttavya.m? mama daat.rtvaat tvayaa kim iir.syaad.r.s.ti.h kriyate?
16 ittham agriiyalokaa.h pa"scatiiyaa bhavi.syanti, pa"scaatiiyajanaa"scagriiyaa bhavi.syanti, ahuutaa bahava.h kintvalpe manobhila.sitaa.h|
17 tadanantara.m yii"su ryiruu"saalamnagara.m gacchan maargamadhye "si.syaan ekaante vabhaa.se,
18 pa"sya vaya.m yiruu"saalamnagara.m yaama.h, tatra pradhaanayaajakaadhyaapakaanaa.m kare.su manu.syaputra.h samarpi.syate;
19 te ca ta.m hantumaaj~naapya tirask.rtya vetre.na praharttu.m kru"se dhaatayitu~ncaanyade"siiyaanaa.m kare.su samarpayi.syanti, kintu sa t.rtiiyadivase "sma"saanaad utthaapi.syate|
20 tadaanii.m sivadiiyasya naarii svaputraavaadaaya yii"so.h samiipam etya pra.namya ka~ncanaanugraha.m ta.m yayaace|
21 tadaa yii"sustaa.m proktavaan, tva.m ki.m yaacase? tata.h saa babhaa.se, bhavato raajatve mamaanayo.h sutayoreka.m bhavaddak.si.napaar"sve dvitiiya.m vaamapaar"sva upave.s.tum aaj~naapayatu|
22 yii"su.h pratyuvaaca, yuvaabhyaa.m yad yaacyate, tanna budhyate, aha.m yena ka.msena paasyaami yuvaabhyaa.m ki.m tena paatu.m "sakyate? aha~nca yena majjenena majji.sye, yuvaabhyaa.m ki.m tena majjayitu.m "sakyate? te jagadu.h "sakyate|
23 tadaa sa uktavaan, yuvaa.m mama ka.msenaava"sya.m paasyatha.h, mama majjanena ca yuvaamapi majji.syethe, kintu ye.saa.m k.rte mattaatena niruupitam ida.m taan vihaayaanya.m kamapi maddak.si.napaar"sve vaamapaar"sve ca samupave"sayitu.m mamaadhikaaro naasti|
24 etaa.m kathaa.m "srutvaanye da"sa"si.syaastau bhraatarau prati cukupu.h|
25 kintu yii"su.h svasamiipa.m taanaahuuya jagaada, anyade"siiyalokaanaa.m narapatayastaan adhikurvvanti, ye tu mahaantaste taan "saasati, iti yuuya.m jaaniitha|
26 kintu yu.smaaka.m madhye na tathaa bhavet, yu.smaaka.m ya.h ka"scit mahaan bubhuu.sati, sa yu.smaan seveta;
27 ya"sca yu.smaaka.m madhye mukhyo bubhuu.sati, sa yu.smaaka.m daaso bhavet|
28 ittha.m manujaputra.h sevyo bhavitu.m nahi, kintu sevitu.m bahuunaa.m paritraa.namuulyaartha.m svapraa.naan daatu~ncaagata.h|
29 anantara.m yiriihonagaraat te.saa.m bahirgamanasamaye tasya pa"scaad bahavo lokaa vavraju.h|
30 apara.m vartmapaar"sva upavi"santau dvaavandhau tena maarge.na yii"so rgamana.m ni"samya proccai.h kathayaamaasatu.h, he prabho daayuuda.h santaana, aavayo rdayaa.m vidhehi|
31 tato lokaa.h sarvve tu.s.niimbhavatamityuktvaa tau tarjayaamaasu.h; tathaapi tau punaruccai.h kathayaamaasatu.h he prabho daayuuda.h santaana, aavaa.m dayasva|
32 tadaanii.m yii"su.h sthagita.h san taavaahuuya bhaa.sitavaan, yuvayo.h k.rte mayaa ki.m karttarvya.m? yuvaa.m ki.m kaamayethe?
33 tadaa taavuktavantau, prabho netraa.ni nau prasannaani bhaveyu.h|
34 tadaanii.m yii"sustau prati pramanna.h san tayo rnetraa.ni paspar"sa, tenaiva tau suviik.saa~ncakraate tatpa"scaat jagmutu"sca|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 21

1 anantara.m te.su yiruu"saalamnagarasya samiipaverttino jaitunanaamakadharaadharasya samiipasthti.m baitphagigraamam aagate.su, yii"su.h "si.syadvaya.m pre.sayan jagaada,
2 yuvaa.m sammukhasthagraama.m gatvaa baddhaa.m yaa.m savatsaa.m garddabhii.m ha.thaat praapsyatha.h, taa.m mocayitvaa madantikam aanayata.m|
3 tatra yadi ka"scit ki~ncid vak.syati, tarhi vadi.syatha.h, etasyaa.m prabho.h prayojanamaaste, tena sa tatk.sa.naat prahe.syati|
4 siiyona.h kanyakaa.m yuuya.m bhaa.sadhvamiti bhaaratii.m| pa"sya te namra"siila.h san n.rpa aaruhya gardabhii.m| arthaadaaruhya tadvatsamaayaasyati tvadantika.m|
5 bhavi.syadvaadinokta.m vacanamida.m tadaa saphalamabhuut|
6 anantara.m tau "s.syiौ yii"so ryathaanide"sa.m ta.m graama.m gatvaa
7 gardabhii.m tadvatsa~nca samaaniitavantau, pa"scaat tadupari sviiyavasanaanii paatayitvaa tamaarohayaamaasatu.h|
8 tato bahavo lokaa nijavasanaani pathi prasaarayitumaarebhire, katipayaa janaa"sca paadapapar.naadika.m chitvaa pathi vistaarayaamaasu.h|
9 agragaamina.h pa"scaadgaamina"sca manujaa uccairjaya jaya daayuuda.h santaaneti jagadu.h parame"svarasya naamnaa ya aayaati sa dhanya.h, sarvvoparisthasvargepi jayati|
10 ittha.m tasmin yiruu"saalama.m pravi.s.te ko.ayamiti kathanaat k.rtsna.m nagara.m ca~ncalamabhavat|
11 tatra loko.h kathayaamaasu.h, e.sa gaaliilprade"siiya-naasaratiiya-bhavi.syadvaadii yii"su.h|
12 anantara.m yii"surii"svarasya mandira.m pravi"sya tanmadhyaat krayavikrayi.no vahi"scakaara; va.nijaa.m mudraasanaanii kapotavikrayi.naa~ncasanaanii ca nyuvjayaamaasa|
13 apara.m taanuvaaca, e.saa lipiraaste, "mama g.rha.m praarthanaag.rhamiti vikhyaasyati", kintu yuuya.m tad dasyuunaa.m gahvara.m k.rtavanta.h|
14 tadanantaram andhakha~ncalokaastasya samiipamaagataa.h, sa taan niraamayaan k.rtavaan|
15 yadaa pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca tena k.rtaanyetaani citrakarmmaa.ni dad.r"su.h, jaya jaya daayuuda.h santaana, mandire baalakaanaam etaad.r"sam uccadhvani.m "su"sruvu"sca, tadaa mahaakruddhaa babhuuva.h,
16 ta.m papracchu"sca, ime yad vadanti, tat ki.m tva.m "s.r.no.si? tato yii"sustaan avocat, satyam; stanyapaayi"si"suunaa~nca baalakaanaa~nca vaktrata.h| svakiiya.m mahimaana.m tva.m sa.mprakaa"sayasi svaya.m| etadvaakya.m yuuya.m ki.m naapa.thata?
17 tatastaan vihaaya sa nagaraad baithaniyaagraama.m gatvaa tatra rajanii.m yaapayaamaasa|
18 anantara.m prabhaate sati yii"su.h punarapi nagaramaagacchan k.sudhaartto babhuuva|
19 tato maargapaar"sva u.dumbarav.rk.sameka.m vilokya tatsamiipa.m gatvaa patraa.ni vinaa kimapi na praapya ta.m paadapa.m provaaca, adyaarabhya kadaapi tvayi phala.m na bhavatu; tena tatk.sa.naat sa u.dumbaramaahiiruha.h "su.skataa.m gata.h|
20 tad d.r.s.tvaa "si.syaa aa"scaryya.m vij~naaya kathayaamaasu.h, aa.h, u.dumvarapaadapo.atituur.na.m "su.sko.abhavat|
21 tato yii"sustaanuvaaca, yu.smaanaha.m satya.m vadaami, yadi yuuyamasandigdhaa.h pratiitha, tarhi yuuyamapi kevalo.dumvarapaadapa.m pratiittha.m karttu.m "sak.syatha, tanna, tva.m calitvaa saagare pateti vaakya.m yu.smaabhirasmina "saile proktepi tadaiva tad gha.ti.syate|
22 tathaa vi"svasya praarthya yu.smaabhi ryad yaaci.syate, tadeva praapsyate|
23 anantara.m mandira.m pravi"syopade"sanasamaye tatsamiipa.m pradhaanayaajakaa.h praaciinalokaa"scaagatya papracchu.h, tvayaa kena saamarthyanaitaani karmmaa.ni kriyante? kena vaa tubhyametaani saamarthyaani dattaani?
24 tato yii"su.h pratyavadat, ahamapi yu.smaan vaacamekaa.m p.rcchaami, yadi yuuya.m taduttara.m daatu.m "sak.syatha, tadaa kena saamarthyena karmmaa.nyetaani karomi, tadaha.m yu.smaan vak.syaami|
25 yohano majjana.m kasyaaj~nayaabhavat? kimii"svarasya manu.syasya vaa? tataste paraspara.m vivicya kathayaamaasu.h, yadii"svarasyeti vadaamastarhi yuuya.m ta.m kuto na pratyaita? vaacametaa.m vak.syati|
26 manu.syasyeti vaktumapi lokebhyo bibhiima.h, yata.h sarvvairapi yohan bhavi.syadvaadiiti j~naayate|
27 tasmaat te yii"su.m pratyavadan, tad vaya.m na vidma.h| tadaa sa taanuktavaan, tarhi kena saamarathyena karmmaa.nyetaanyaha.m karomi, tadapyaha.m yu.smaan na vak.syaami|
28 kasyacijjanasya dvau sutaavaastaa.m sa ekasya sutasya samiipa.m gatvaa jagaada, he suta, tvamadya mama draak.saak.setre karmma kartu.m vraja|
29 tata.h sa uktavaan, na yaasyaami, kintu "se.se.anutapya jagaama|
30 anantara.m sonyasutasya samiipa.m gatvaa tathaiva kathtivaan; tata.h sa pratyuvaaca, maheccha yaami, kintu na gata.h|
31 etayo.h putrayo rmadhye piturabhimata.m kena paalita.m? yu.smaabhi.h ki.m budhyate? tataste pratyuucu.h, prathamena puुtre.na| tadaanii.m yii"sustaanuvaaca, aha.m yu.smaan tathya.m vadaami, ca.n.daalaa ga.nikaa"sca yu.smaakamagrata ii"svarasya raajya.m pravi"santi|
32 yato yu.smaaka.m samiipa.m yohani dharmmapathenaagate yuuya.m ta.m na pratiitha, kintu ca.n.daalaa ga.nikaa"sca ta.m pratyaayan, tad vilokyaapi yuuya.m pratyetu.m naakhidyadhva.m|
33 aparameka.m d.r.s.taanta.m "s.r.nuta, ka"scid g.rhastha.h k.setre draak.saalataa ropayitvaa taccaturdik.su vaara.nii.m vidhaaya tanmadhye draak.saayantra.m sthaapitavaan, maa~nca~nca nirmmitavaan, tata.h k.r.sake.su tat k.setra.m samarpya svaya.m duurade"sa.m jagaama|
34 tadanantara.m phalasamaya upasthite sa phalaani praaptu.m k.r.siivalaanaa.m samiipa.m nijadaasaan pre.sayaamaasa|
35 kintu k.r.siivalaastasya taan daaseyaan dh.rtvaa ka~ncana prah.rtavanta.h, ka~ncana paa.saa.nairaahatavanta.h, ka~ncana ca hatavanta.h|
36 punarapi sa prabhu.h prathamato.adhikadaaseyaan pre.sayaamaasa, kintu te taan pratyapi tathaiva cakru.h|
37 anantara.m mama sute gate ta.m samaadari.syante, ityuktvaa "se.se sa nijasuta.m te.saa.m sannidhi.m pre.sayaamaasa|
38 kintu te k.r.siivalaa.h suta.m viik.sya parasparam iti mantrayitum aarebhire, ayamuttaraadhikaarii vayamena.m nihatyaasyaadhikaara.m svava"siikari.syaama.h|
39 pa"scaat te ta.m dh.rtvaa draak.saak.setraad bahi.h paatayitvaabadhi.su.h|
40 yadaa sa draak.saak.setrapatiraagami.syati, tadaa taan k.r.siivalaan ki.m kari.syati?
41 tataste pratyavadan, taan kalu.si.no daaru.nayaatanaabhiraahani.syati, ye ca samayaanukramaat phalaani daasyanti, taad.r"se.su k.r.siivale.su k.setra.m samarpayi.syati|
42 tadaa yii"sunaa te gaditaa.h, graha.na.m na k.rta.m yasya paa.saa.nasya nicaayakai.h| pradhaanaprastara.h ko.ne saeva sa.mbhavi.syati| etat pare"situ.h karmmaasmad.r.s.taavadbhuta.m bhavet| dharmmagranthe likhitametadvacana.m yu.smaabhi.h ki.m naapaa.thi?
43 tasmaadaha.m yu.smaan vadaami, yu.smatta ii"svariiyaraajyamapaniiya phalotpaadayitranyajaataye daayi.syate|
44 yo jana etatpaa.saa.nopari pati.syati, ta.m sa bha.mk.syate, kintvaya.m paa.saa.no yasyopari pati.syati, ta.m sa dhuulivat cuur.niikari.syati|
45 tadaanii.m praadhanayaajakaa.h phiruu"sina"sca tasyemaa.m d.r.s.taantakathaa.m "srutvaa so.asmaanuddi"sya kathitavaan, iti vij~naaya ta.m dharttu.m ce.s.titavanta.h;
46 kintu lokebhyo bibhyu.h, yato lokai.h sa bhavi.syadvaadiityaj~naayi|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 22

1 anantara.m yii"su.h punarapi d.r.s.taantena taan avaadiit,
2 svargiiyaraajyam etaad.r"sasya n.rpate.h sama.m, yo nija putra.m vivaahayan sarvvaan nimantritaan aanetu.m daaseyaan prahitavaan,
3 kintu te samaagantu.m ne.s.tavanta.h|
4 tato raajaa punarapi daasaananyaan ityuktvaa pre.sayaamaasa, nimantritaan vadata, pa"syata, mama bhejyamaasaaditamaaste, nijav.ta.saadipu.s.tajantuun maarayitvaa sarvva.m khaadyadravyamaasaaditavaan, yuuya.m vivaahamaagacchata|
5 tathapi te tucchiik.rtya kecit nijak.setra.m kecid vaa.nijya.m prati svasvamaarge.na calitavanta.h|
6 anye lokaastasya daaseyaan dh.rtvaa dauraatmya.m vyavah.rtya taanavadhi.su.h|
7 anantara.m sa n.rpatistaa.m vaarttaa.m "srutvaa krudhyan sainyaani prahitya taan ghaatakaan hatvaa te.saa.m nagara.m daahayaamaasa|
8 tata.h sa nijadaaseyaan babhaa.se, vivaahiiya.m bhojyamaasaaditamaaste, kintu nimantritaa janaa ayogyaa.h|
9 tasmaad yuuya.m raajamaarga.m gatvaa yaavato manujaan pa"syata, taavataeva vivaahiiyabhojyaaya nimantrayata|
10 tadaa te daaseyaa raajamaarga.m gatvaa bhadraan abhadraan vaa yaavato janaan dad.r"su.h, taavataeva sa.mg.rhyaanayan; tato.abhyaagatamanujai rvivaahag.rham apuuryyata|
11 tadaanii.m sa raajaa sarvvaanabhyaagataan dra.s.tum abhyantaramaagatavaan; tadaa tatra vivaahiiyavasanahiinameka.m jana.m viik.sya ta.m jagaad,
12 he mitra,tva.m vivaahiiyavasana.m vinaa kathamatra pravi.s.tavaan? tena sa niruttaro babhuuva|
13 tadaa raajaa nijaanucaraan avadat, etasya karacara.naan baddhaa yatra rodana.m dantairdantaghar.sa.na~nca bhavati, tatra vahirbhuutatamisre ta.m nik.sipata|
14 ittha.m bahava aahuutaa alpe manobhimataa.h|
15 anantara.m phiruu"sina.h pragatya yathaa sa.mlaapena tam unmaathe paatayeyustathaa mantrayitvaa
16 herodiiyamanujai.h saaka.m nija"si.syaga.nena ta.m prati kathayaamaasu.h, he guro, bhavaan satya.h satyamii"svariiyamaargamupadi"sati, kamapi maanu.sa.m naanurudhyate, kamapi naapek.sate ca, tad vaya.m jaaniima.h|
17 ata.h kaisarabhuupaaya karo.asmaaka.m daatavyo na vaa? atra bhavataa ki.m budhyate? tad asmaan vadatu|
18 tato yii"suste.saa.m khalataa.m vij~naaya kathitavaan, re kapa.tina.h yuya.m kuto maa.m parik.sadhve?
19 tatkaradaanasya mudraa.m maa.m dar"sayata| tadaanii.m taistasya samiipa.m mudraacaturthabhaaga aaniite
20 sa taan papraccha, atra kasyeya.m muurtti rnaama caaste? te jagadu.h, kaisarabhuupasya|
21 tata.h sa uktavaana, kaisarasya yat tat kaisaraaya datta, ii"svarasya yat tad ii"svaraaya datta|
22 iti vaakya.m ni"samya te vismaya.m vij~naaya ta.m vihaaya calitavanta.h|
23 tasminnahani siduukino.arthaat "sma"saanaat notthaasyantiiti vaakya.m ye vadanti, te yii"seाrantikam aagatya papracchu.h,
24 he guro, ka"scinmanuja"scet ni.hsantaana.h san praa.naan tyajati, tarhi tasya bhraataa tasya jaayaa.m vyuhya bhraatu.h santaanam utpaadayi.syatiiti muusaa aadi.s.tavaan|
25 kintvasmaakamatra ke.api janaa.h saptasahodaraa aasan, te.saa.m jye.s.tha ekaa.m kanyaa.m vyavahaat, apara.m praa.natyaagakaale svaya.m ni.hsantaana.h san taa.m striya.m svabhraatari samarpitavaan,
26 tato dvitiiyaadisaptamaantaa"sca tathaiva cakru.h|
27 "se.se saapii naarii mamaara|
28 m.rtaanaam utthaanasamaye te.saa.m saptaanaa.m madhye saa naarii kasya bhaaryyaa bhavi.syati? yasmaat sarvvaeva taa.m vyavahan|
29 tato yii"su.h pratyavaadiit, yuuya.m dharmmapustakam ii"svariiyaa.m "sakti~nca na vij~naaya bhraantimanta.h|
30 utthaanapraaptaa lokaa na vivahanti, na ca vaacaa diiyante, kintvii"svarasya svargasthaduutaanaa.m sad.r"saa bhavanti|
31 apara.m m.rtaanaamutthaanamadhi yu.smaan pratiiyamii"svarokti.h,
32 "ahamibraahiima ii"svara ishaaka ii"svaro yaakuuba ii"svara" iti ki.m yu.smaabhi rnaapaa.thi? kintvii"svaro jiivataam ii"svara:, sa m.rtaanaamii"svaro nahi|
33 iti "srutvaa sarvve lokaastasyopade"saad vismaya.m gataa.h|
34 anantara.m siduukinaam niruttaratvavaartaa.m ni"samya phiruu"sina ekatra militavanta.h,
35 te.saameko vyavasthaapako yii"su.m pariik.situ.m papaccha,
36 he guro vyavasthaa"saastramadhye kaaj~naa "sre.s.thaa?
37 tato yii"suruvaaca, tva.m sarvvaanta.hkara.nai.h sarvvapraa.nai.h sarvvacittai"sca saaka.m prabhau parame"svare priiyasva,
38 e.saa prathamamahaaj~naa| tasyaa.h sad.r"sii dvitiiyaaj~nai.saa,
39 tava samiipavaasini svaatmaniiva prema kuru|
40 anayo rdvayoraaj~nayo.h k.rtsnavyavasthaayaa bhavi.syadvakt.rgranthasya ca bhaarasti.s.thati|
41 anantara.m phiruu"sinaam ekatra sthitikaale yii"sustaan papraccha,
42 khrii.s.tamadhi yu.smaaka.m kiid.rgbodho jaayate? sa kasya santaana.h? tataste pratyavadan, daayuuda.h santaana.h|
43 tadaa sa uktavaan, tarhi daayuud katham aatmaadhi.s.thaanena ta.m prabhu.m vadati ?
44 yathaa mama prabhumida.m vaakyamavadat parame"svara.h| tavaariin paadapii.tha.m te yaavannahi karomyaha.m| taavat kaala.m madiiye tva.m dak.sapaar"sva upaavi"sa| ato yadi daayuud ta.m prabhu.m vadati, rtiha sa katha.m tasya santaano bhavati?
45 tadaanii.m te.saa.m kopi tadvaakyasya kimapyuttara.m daatu.m naa"saknot;
46 taddinamaarabhya ta.m kimapi vaakya.m pra.s.tu.m kasyaapi saahaso naabhavat|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 23

1 anantara.m yii"su rjananivaha.m "si.syaa.m"scaavadat,
2 adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca muusaasane upavi"santi,
3 ataste yu.smaan yadyat mantum aaj~naapayanti, tat manyadhva.m paalayadhva~nca, kintu te.saa.m karmmaanuruupa.m karmma na kurudhva.m; yataste.saa.m vaakyamaatra.m saara.m kaaryye kimapi naasti|
4 te durvvahaan gurutaraan bhaaraan badvvaa manu.syaa.naa.m skandhepari samarpayanti, kintu svayama"ngulyaikayaapi na caalayanti|
5 kevala.m lokadar"sanaaya sarvvakarmmaa.ni kurvvanti; phalata.h pa.t.tabandhaan prasaaryya dhaarayanti, svavastre.su ca diirghagranthiin dhaarayanti;
6 bhojanabhavana uccasthaana.m, bhajanabhavane pradhaanamaasana.m,
7 ha.t.the namaskaara.m gururiti sambodhana~ncaitaani sarvvaa.ni vaa~nchanti|
8 kintu yuuya.m gurava iti sambodhaniiyaa maa bhavata, yato yu.smaakam eka.h khrii.s.taeva guru
9 ryuuya.m sarvve mitho bhraatara"sca| puna.h p.rthivyaa.m kamapi piteti maa sambudhyadhva.m, yato yu.smaakameka.h svargasthaeva pitaa|
10 yuuya.m naayaketi sambhaa.sitaa maa bhavata, yato yu.smaakameka.h khrii.s.taeva naayaka.h|
11 apara.m yu.smaaka.m madhye ya.h pumaan "sre.s.tha.h sa yu.smaan sevi.syate|
12 yato ya.h svamunnamati, sa nata.h kari.syate; kintu ya.h ka"scit svamavanata.m karoti, sa unnata.h kari.syate|
13 hanta kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca, yuuya.m manujaanaa.m samak.sa.m svargadvaara.m rundha, yuuya.m svaya.m tena na pravi"satha, pravivik.suunapi vaarayatha| vata kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca yuuya.m chalaad diirgha.m praarthya vidhavaanaa.m sarvvasva.m grasatha, yu.smaaka.m ghoratarada.n.do bhavi.syati|
14 hanta kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca, yuuyameka.m svadharmmaavalambina.m karttu.m saagara.m bhuuma.n.dala~nca pradak.si.niikurutha,
15 ka~ncana praapya svato dvigu.nanarakabhaajana.m ta.m kurutha|
16 vata andhapathadar"sakaa.h sarvve, yuuya.m vadatha, mandirasya "sapathakara.naat kimapi na deya.m; kintu mandirasthasuvar.nasya "sapathakara.naad deya.m|
17 he muu.dhaa he andhaa.h suvar.na.m tatsuvar.napaavakamandiram etayorubhayo rmadhye ki.m "sreya.h?
18 anyacca vadatha, yaj~navedyaa.h "sapathakara.naat kimapi na deya.m, kintu taduparisthitasya naivedyasya "sapathakara.naad deya.m|
19 he muu.dhaa he andhaa.h, naivedya.m tannaivedyapaavakavediretayorubhayo rmadhye ki.m "sreya.h?
20 ata.h kenacid yaj~navedyaa.h "sapathe k.rte taduparisthasya sarvvasya "sapatha.h kriyate|
21 kenacit mandirasya "sapathe k.rte mandiratannivaasino.h "sapatha.h kriyate|
22 kenacit svargasya "sapathe k.rte ii"svariiyasi.mhaasanataduparyyupavi.s.tayo.h "sapatha.h kriyate|
23 hanta kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca, yuuya.m podinaayaa.h sitacchatraayaa jiirakasya ca da"samaa.m"saan dattha, kintu vyavasthaayaa gurutaraan nyaayadayaavi"svaasaan parityajatha; ime yu.smaabhiraacara.niiyaa amii ca na la.mghaniiyaa.h|
24 he andhapathadar"sakaa yuuya.m ma"sakaan apasaarayatha, kintu mahaa"ngaan grasatha|
25 hanta kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca, yuuya.m paanapaatraa.naa.m bhojanapaatraa.naa~nca bahi.h pari.skurutha; kintu tadabhyantara.m duraatmatayaa kalu.se.na ca paripuur.namaaste|
26 he andhaa.h phiruu"silokaa aadau paanapaatraa.naa.m bhojanapaatraa.naa~ncaabhyantara.m pari.skuruta, tena te.saa.m bahirapi pari.skaari.syate|
27 hanta kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca, yuuya.m "sukliik.rta"sma"saanasvaruupaa bhavatha, yathaa "sma"saanabhavanasya bahi"scaaru, kintvabhyantara.m m.rtalokaanaa.m kiika"sai.h sarvvaprakaaramalena ca paripuur.nam;
28 tathaiva yuuyamapi lokaanaa.m samak.sa.m bahirdhaarmmikaa.h kintvanta.hkara.ne.su kevalakaapa.tyaadharmmaabhyaa.m paripuur.naa.h|
29 haa haa kapa.tina upaadhyaayaa.h phiruu"sina"sca, yuuya.m bhavi.syadvaadinaa.m "sma"saanageha.m nirmmaatha, saadhuunaa.m "sma"saananiketana.m "sobhayatha
30 vadatha ca yadi vaya.m sve.saa.m puurvvapuru.saa.naa.m kaala asthaasyaama, tarhi bhavi.syadvaadinaa.m "so.nitapaatane te.saa.m sahabhaagino naabhavi.syaama|
31 ato yuuya.m bhavi.syadvaadighaatakaanaa.m santaanaa iti svayameva sve.saa.m saak.sya.m dattha|
32 ato yuuya.m nijapuurvvapuru.saa.naa.m parimaa.napaatra.m paripuurayata|
33 re bhujagaa.h k.r.s.nabhujagava.m"saa.h, yuuya.m katha.m narakada.n.daad rak.si.syadhve|
34 pa"syata, yu.smaakamantikam aha.m bhavi.syadvaadino buddhimata upaadhyaayaa.m"sca pre.sayi.syaami, kintu te.saa.m katipayaa yu.smaabhi rghaani.syante, kru"se ca ghaani.syante, kecid bhajanabhavane ka.saabhiraaghaani.syante, nagare nagare taa.di.syante ca;
35 tena satpuru.sasya haabilo raktapaatamaarabhya berikhiya.h putra.m ya.m sikhariya.m yuuya.m mandirayaj~navedyo rmadhye hatavanta.h, tadiiya"so.nitapaata.m yaavad asmin de"se yaavataa.m saadhupuru.saa.naa.m "so.nitapaato .abhavat tat sarvve.saamaagasaa.m da.n.daa yu.smaasu vartti.syante|
36 aha.m yu.smaanta tathya.m vadaami, vidyamaane.asmin puru.se sarvve vartti.syante|
37 he yiruu"saalam he yiruu"saalam nagari tva.m bhavi.syadvaadino hatavatii, tava samiipa.m preritaa.m"sca paa.saa.nairaahatavatii, yathaa kukku.tii "saavakaan pak.saadha.h sa.mg.rhlaati, tathaa tava santaanaan sa.mgrahiitu.m aha.m bahuvaaram aiccha.m; kintu tva.m na samamanyathaa.h|
38 pa"syata ya.smaaka.m vaasasthaanam ucchinna.m tyak.syate|
39 aha.m yu.smaan tathya.m vadaami, ya.h parame"svarasya naamnaagacchati, sa dhanya iti vaa.nii.m yaavanna vadi.syatha, taavat maa.m puna rna drak.syatha|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 24

1 anantara.m yii"su ryadaa mandiraad bahi rgacchati, tadaanii.m "si.syaasta.m mandiranirmmaa.na.m dar"sayitumaagataa.h|
2 tato yii"sustaanuvaaca, yuuya.m kimetaani na pa"syatha? yu.smaanaha.m satya.m vadaami, etannicayanasya paa.saa.naikamapyanyapaa.saa.neाpari na sthaasyati sarvvaa.ni bhuumisaat kaari.syante|
3 anantara.m tasmin jaitunaparvvatopari samupavi.s.te "si.syaastasya samiipamaagatya gupta.m papracchu.h, etaa gha.tanaa.h kadaa bhavi.syanti? bhavata aagamanasya yugaantasya ca ki.m lak.sma? tadasmaan vadatu|
4 tadaanii.m yii"sustaanavocat, avadhadvva.m, kopi yu.smaan na bhramayet|
5 bahavo mama naama g.rhlanta aagami.syanti, khrii.s.to.ahameveti vaaca.m vadanto bahuun bhramayi.syanti|
6 yuuya~nca sa.mgraamasya ra.nasya caa.dambara.m "sro.syatha, avadhadvva.m tena ca~ncalaa maa bhavata, etaanyava"sya.m gha.ti.syante, kintu tadaa yugaanto nahi|
7 apara.m de"sasya vipak.so de"so raajyasya vipak.so raajya.m bhavi.syati, sthaane sthaane ca durbhik.sa.m mahaamaarii bhuukampa"sca bhavi.syanti,
8 etaani du.hkhopakramaa.h|
9 tadaanii.m lokaa du.hkha.m bhojayitu.m yu.smaan parakare.su samarpayi.syanti hani.syanti ca, tathaa mama naamakaara.naad yuuya.m sarvvade"siiyamanujaanaa.m samiipe gh.r.naarhaa bhavi.syatha|
10 bahu.su vighna.m praaptavatsu parasparam .rृtiiyaa.m k.rtavatsu ca eko.apara.m parakare.su samarpayi.syati|
11 tathaa bahavo m.r.saabhavi.syadvaadina upasthaaya bahuun bhramayi.syanti|
12 du.skarmma.naa.m baahulyaa~nca bahuunaa.m prema "siitala.m bhavi.syati|
13 kintu ya.h ka"scit "se.sa.m yaavad dhairyyamaa"srayate, saeva paritraayi.syate|
14 apara.m sarvvade"siiyalokaan pratimaak.sii bhavitu.m raajasya "subhasamaacaara.h sarvvajagati pracaari.syate, etaad.r"si sati yugaanta upasthaasyati|
15 ato yat sarvvanaa"sak.rdgh.r.naarha.m vastu daaniyelbhavi.syadvadinaa prokta.m tad yadaa pu.nyasthaane sthaapita.m drak.syatha, (ya.h pa.thati, sa budhyataa.m)
16 tadaanii.m ye yihuudiiyade"se ti.s.thanti, te parvvate.su palaayantaa.m|
17 ya.h ka"scid g.rhap.r.s.the ti.s.thati, sa g.rhaat kimapi vastvaanetum adheा naavarohet|
18 ya"sca k.setre ti.s.thati, sopi vastramaanetu.m paraav.rtya na yaayaat|
19 tadaanii.m garbhi.niistanyapaayayitrii.naa.m durgati rbhavi.syati|
20 ato ya.smaaka.m palaayana.m "siitakaale vi"sraamavaare vaa yanna bhavet, tadartha.m praarthayadhvam|
21 aa jagadaarambhaad etatkaalaparyyananta.m yaad.r"sa.h kadaapi naabhavat na ca bhavi.syati taad.r"so mahaakle"sastadaaniim upasthaasyati|
22 tasya kle"sasya samayo yadi hsvo na kriyeta, tarhi kasyaapi praa.nino rak.sa.na.m bhavitu.m na "saknuyaat, kintu manoniitamanujaanaa.m k.rte sa kaalo hsviikari.syate|
23 apara~nca pa"syata, khrii.s.to.atra vidyate, vaa tatra vidyate, tadaanii.m yadii ka"scid yu.smaana iti vaakya.m vadati, tathaapi tat na pratiit|
24 yato bhaaktakhrii.s.taa bhaaktabhavi.syadvaadina"sca upasthaaya yaani mahanti lak.smaa.ni citrakarmmaa.ni ca prakaa"sayi.syanti, tai ryadi sambhavet tarhi manoniitamaanavaa api bhraami.syante|
25 pa"syata, gha.tanaata.h puurvva.m yu.smaan vaarttaam avaadi.sam|
26 ata.h pa"syata, sa praantare vidyata iti vaakye kenacit kathitepi bahi rmaa gacchata, vaa pa"syata, sonta.hpure vidyate, etadvaakya uktepi maa pratiita|
27 yato yathaa vidyut puurvvadi"so nirgatya pa"scimadi"sa.m yaavat prakaa"sate, tathaa maanu.saputrasyaapyaagamana.m bhavi.syati|
28 yatra "savasti.s.thati, tatreva g.rdhraa milanti|
29 apara.m tasya kle"sasamayasyaavyavahitaparatra suuryyasya tejo lopsyate, candramaa jyosnaa.m na kari.syati, nabhaso nak.satraa.ni pati.syanti, gaga.niiyaa grahaa"sca vicali.syanti|
30 tadaaniim aakaa"samadhye manujasutasya lak.sma dar"si.syate, tato nijaparaakrame.na mahaatejasaa ca meghaaruu.dha.m manujasuta.m nabhasaagacchanta.m vilokya p.rthivyaa.h sarvvava.m"siiyaa vilapi.syanti|
31 tadaanii.m sa mahaa"sabdaayamaanatuuryyaa vaadakaan nijaduutaan prahe.syati, te vyomna ekasiimaato.aparasiimaa.m yaavat caturdi"sastasya manoniitajanaan aaniiya melayi.syanti|
32 u.dumbarapaadapasya d.r.s.taanta.m "sik.sadhva.m; yadaa tasya naviinaa.h "saakhaa jaayante, pallavaadi"sca nirgacchati, tadaa nidaaghakaala.h savidho bhavatiiti yuuya.m jaaniitha;
33 tadvad etaa gha.tanaa d.r.s.tvaa sa samayo dvaara upaasthaad iti jaaniita|
34 yu.smaanaha.m tathya.m vadaami, idaaniintanajanaanaa.m gamanaat puurvvameva taani sarvvaa.ni gha.ti.syante|
35 nabhomedinyo rluptayorapi mama vaak kadaapi na lopsyate|
36 apara.m mama taata.m vinaa maanu.sa.h svargastho duuto vaa kopi taddina.m tadda.n.da~nca na j~naapayati|
37 apara.m nohe vidyamaane yaad.r"samabhavat taad.r"sa.m manujasutasyaagamanakaalepi bhavi.syati|
38 phalato jalaaplaavanaat puurvva.m yaddina.m yaavat noha.h pota.m naarohat, taavatkaala.m yathaa manu.syaa bhojane paane vivahane vivaahane ca prav.rttaa aasan;
39 aparam aaplaavitoyamaagatya yaavat sakalamanujaan plaavayitvaa naanayat, taavat te yathaa na vidaamaasu.h, tathaa manujasutaagamanepi bhavi.syati|
40 tadaa k.setrasthitayordvayoreko dhaari.syate, aparastyaaji.syate|
41 tathaa pe.sa.nyaa pi.m.satyorubhayo ryo.sitorekaa dhaari.syate.aparaa tyaaji.syate|
42 yu.smaaka.m prabhu.h kasmin da.n.da aagami.syati, tad yu.smaabhi rnaavagamyate, tasmaat jaagrata.h santasti.s.thata|
43 kutra yaame stena aagami.syatiiti ced g.rhastho j~naatum a"sak.syat, tarhi jaagaritvaa ta.m sandhi.m karttitum avaarayi.syat tad jaaniita|
44 yu.smaabhiravadhiiyataa.m, yato yu.smaabhi ryatra na budhyate, tatraiva da.n.de manujasuta aayaasyati|
45 prabhu rnijaparivaaraan yathaakaala.m bhojayitu.m ya.m daasam adhyak.siik.rtya sthaapayati, taad.r"so vi"svaasyo dhiimaan daasa.h ka.h?
46 prabhuraagatya ya.m daasa.m tathaacaranta.m viik.sate, saeva dhanya.h|
47 yu.smaanaha.m satya.m vadaami, sa ta.m nijasarvvasvasyaadhipa.m kari.syati|
48 kintu prabhuraagantu.m vilambata iti manasi cintayitvaa yo du.s.to daaso
49 .aparadaasaan praharttu.m mattaanaa.m sa"nge bhoktu.m paatu~nca pravarttate,
50 sa daaso yadaa naapek.sate, ya~nca da.n.da.m na jaanaati, tatkaalaeva tatprabhurupasthaasyati|
51 tadaa ta.m da.n.dayitvaa yatra sthaane rodana.m dantaghar.sa.na~ncaasaate, tatra kapa.tibhi.h saaka.m tadda"saa.m niruupayi.syati|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 25

1 yaa da"sa kanyaa.h pradiipaan g.rhlatyo vara.m saak.saat karttu.m bahiritaa.h, taabhistadaa svargiiyaraajyasya saad.r"sya.m bhavi.syati|
2 taasaa.m kanyaanaa.m madhye pa~nca sudhiya.h pa~nca durdhiya aasan|
3 yaa durdhiyastaa.h pradiipaan sa"nge g.rhiitvaa taila.m na jag.rhu.h,
4 kintu sudhiya.h pradiipaan paatre.na taila~nca jag.rhu.h|
5 anantara.m vare vilambite taa.h sarvvaa nidraavi.s.taa nidraa.m jagmu.h|
6 anantaram arddharaatre pa"syata vara aagacchati, ta.m saak.saat karttu.m bahiryaateti janaravaat
7 taa.h sarvvaa.h kanyaa utthaaya pradiipaan aasaadayitu.m aarabhanta|
8 tato durdhiya.h sudhiya uucu.h, ki~ncit taila.m datta, pradiipaa asmaaka.m nirvvaa.naa.h|
9 kintu sudhiya.h pratyavadan, datte yu.smaanasmaa.m"sca prati taila.m nyuuniibhavet, tasmaad vikret.r.naa.m samiipa.m gatvaa svaartha.m taila.m krii.niita|
10 tadaa taasu kretu.m gataasu vara aajagaama, tato yaa.h sajjitaa aasan, taastena saaka.m vivaahiiya.m ve"sma pravivi"su.h|
11 anantara.m dvaare ruddhe aparaa.h kanyaa aagatya jagadu.h, he prabho, he prabho, asmaan prati dvaara.m mocaya|
12 kintu sa uktavaan, tathya.m vadaami, yu.smaanaha.m na vedmi|
13 ato jaagrata.h santasti.s.thata, manujasuta.h kasmin dine kasmin da.n.de vaagami.syati, tad yu.smaabhi rna j~naayate|
14 apara.m sa etaad.r"sa.h kasyacit pu.msastulya.h, yo duurade"sa.m prati yaatraakaale nijadaasaan aahuuya te.saa.m svasvasaamarthyaanuruupam
15 ekasmin mudraa.naa.m pa~nca po.talikaa.h anyasmi.m"sca dve po.talike aparasmi.m"sca po.talikaikaam ittha.m pratijana.m samarpya svaya.m pravaasa.m gatavaan|
16 anantara.m yo daasa.h pa~nca po.talikaa.h labdhavaan, sa gatvaa vaa.nijya.m vidhaaya taa dvigu.niicakaara|
17 ya"sca daaso dve po.talike alabhata, sopi taa mudraa dvigu.niicakaara|
18 kintu yo daasa ekaa.m po.talikaa.m labdhavaan, sa gatvaa bhuumi.m khanitvaa tanmadhye nijaprabhostaa mudraa gopayaa~ncakaara|
19 tadanantara.m bahutithe kaale gate te.saa.m daasaanaa.m prabhuraagatya tairdaasai.h sama.m ga.nayaa~ncakaara|
20 tadaanii.m ya.h pa~nca po.talikaa.h praaptavaan sa taa dvigu.niik.rtamudraa aaniiya jagaada; he prabho, bhavataa mayi pa~nca po.talikaa.h samarpitaa.h, pa"syatu, taa mayaa dvigu.niik.rtaa.h|
21 tadaanii.m tasya prabhustamuvaaca, he uttama vi"svaasya daasa, tva.m dhanyosi, stokena vi"svaasyo jaata.h, tasmaat tvaa.m bahuvittaadhipa.m karomi, tva.m svaprabho.h sukhasya bhaagii bhava|
22 tato yena dve po.talike labdhe sopyaagatya jagaada, he prabho, bhavataa mayi dve po.talike samarpite, pa"syatu te mayaa dvigu.niik.rte|
23 tena tasya prabhustamavocat, he uttama vi"svaasya daasa, tva.m dhanyosi, stokena vi"svaasyo jaata.h, tasmaat tvaa.m bahudravi.naadhipa.m karomi, tva.m nijaprabho.h sukhasya bhaagii bhava|
24 anantara.m ya ekaa.m po.talikaa.m labdhavaan, sa etya kathitavaan, he prabho, tvaa.m ka.thinanara.m j~naatavaan, tvayaa yatra nopta.m, tatraiva k.rtyate, yatra ca na kiir.na.m, tatraiva sa.mg.rhyate|
25 atoha.m sa"sa"nka.h san gatvaa tava mudraa bhuumadhye sa.mgopya sthaapitavaan, pa"sya, tava yat tadeva g.rhaa.na|
26 tadaa tasya prabhu.h pratyavadat re du.s.taalasa daasa, yatraaha.m na vapaami, tatra chinadmi, yatra ca na kiraami, tatreva sa.mg.rhlaamiiti cedajaanaastarhi
27 va.nik.su mama vittaarpa.na.m tavocitamaasiit, yenaahamaagatya v.rdvyaa saaka.m muulamudraa.h praapsyam|
28 atosmaat taa.m po.talikaam aadaaya yasya da"sa po.talikaa.h santi tasminnarpayata|
29 yena vardvyate tasminnaivaarpi.syate, tasyaiva ca baahulya.m bhavi.syati, kintu yena na vardvyate, tasyaantike yat ki~ncana ti.s.thati, tadapi punarne.syate|
30 apara.m yuuya.m tamakarmma.nya.m daasa.m niitvaa yatra sthaane krandana.m dantaghar.sa.na~nca vidyete, tasmin bahirbhuutatamasi nik.sipata|
31 yadaa manujasuta.h pavitraduutaan sa"ngina.h k.rtvaa nijaprabhaavenaagatya nijatejomaye si.mhaasane nivek.syati,
32 tadaa tatsammukhe sarvvajaatiiyaa janaa sa.mmeli.syanti| tato me.sapaalako yathaa chaagebhyo.aviin p.rthak karoti tathaa sopyekasmaadanyam ittha.m taan p.rthaka k.rtvaaviin
33 dak.si.ne chaagaa.m"sca vaame sthaapayi.syati|
34 tata.h para.m raajaa dak.si.nasthitaan maanavaan vadi.syati, aagacchata mattaatasyaanugrahabhaajanaani, yu.smatk.rta aa jagadaarambhat yad raajyam aasaadita.m tadadhikuruta|
35 yato bubhuk.sitaaya mahya.m bhojyam adatta, pipaasitaaya peyamadatta, vide"sina.m maa.m svasthaanamanayata,
36 vastrahiina.m maa.m vasana.m paryyadhaapayata, pii.diita.m maa.m dra.s.tumaagacchata, kaaraastha~nca maa.m viik.situma aagacchata|
37 tadaa dhaarmmikaa.h prativadi.syanti, he prabho, kadaa tvaa.m k.sudhita.m viik.sya vayamabhojayaama? vaa pipaasita.m viik.sya apaayayaama?
38 kadaa vaa tvaa.m vide"sina.m vilokya svasthaanamanayaama? kadaa vaa tvaa.m nagna.m viik.sya vasana.m paryyadhaapayaama?
39 kadaa vaa tvaa.m pii.dita.m kaaraastha~nca viik.sya tvadantikamagacchaama?
40 tadaanii.m raajaa taan prativadi.syati, yu.smaanaha.m satya.m vadaami, mamaite.saa.m bhraat.r.naa.m madhye ka~ncanaika.m k.sudratama.m prati yad akuruta, tanmaa.m pratyakuruta|
41 pa"scaat sa vaamasthitaan janaan vadi.syati, re "saapagrastaa.h sarvve, "saitaane tasya duutebhya"sca yo.anantavahniraasaadita aaste, yuuya.m madantikaat tamagni.m gacchata|
42 yato k.sudhitaaya mahyamaahaara.m naadatta, pipaasitaaya mahya.m peya.m naadatta,
43 vide"sina.m maa.m svasthaana.m naanayata, vasanahiina.m maa.m vasana.m na paryyadhaapayata, pii.dita.m kaaraastha~nca maa.m viik.situ.m naagacchata|
44 tadaa te prativadi.syanti, he prabho, kadaa tvaa.m k.sudhita.m vaa pipaasita.m vaa vide"sina.m vaa nagna.m vaa pii.dita.m vaa kaaraastha.m viik.sya tvaa.m naasevaamahi?
45 tadaa sa taan vadi.syati, tathyamaha.m yu.smaan braviimi, yu.smaabhire.saa.m ka~ncana k.sodi.s.tha.m prati yannaakaari, tanmaa.m pratyeva naakaari|
46 pa"scaadamyananta"saasti.m kintu dhaarmmikaa anantaayu.sa.m bhoktu.m yaasyanti|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 26

1 yii"suretaan prastaavaan samaapya "si.syaanuuce,
2 yu.smaabhi rj~naata.m dinadvayaat para.m nistaaramaha upasthaasyati, tatra manujasuta.h kru"sena hantu.m parakare.su samarpi.syate|
3 tata.h para.m pradhaanayaajakaadhyaapakapraa~nca.h kiyaphaanaamno mahaayaajakasyaa.t.taalikaayaa.m militvaa
4 kenopaayena yii"su.m dh.rtvaa hantu.m "saknuyuriti mantrayaa~ncakru.h|
5 kintu tairukta.m mahakaale na dharttavya.h, dh.rte prajaanaa.m kalahena bhavitu.m "sakyate|
6 tato baithaniyaapure "simonaakhyasya ku.s.thino ve"smani yii"sau ti.s.thati
7 kaacana yo.saa "svetopalabhaajanena mahaarghya.m sugandhi tailamaaniiya bhojanaayopavi"satastasya "sirobhya.secat|
8 kintu tadaalokya tacchi.syai.h kupitairukta.m, kuta itthamapavyayate?
9 cedida.m vyakre.syata, tarhi bhuurimuulya.m praapya daridrebhyo vyataari.syata|
10 yii"sunaa tadavagatya te samuditaa.h, yo.saamenaa.m kuto du.hkhinii.m kurutha, saa maa.m prati saadhu karmmaakaar.siit|
11 yu.smaakama.m samiipe daridraa.h satatamevaasate, kintu yu.smaakamantikeha.m naase satata.m|
12 saa mama kaayopari sugandhitaila.m siktvaa mama "sma"saanadaanakarmmaakaar.siit|
13 atoha.m yu.smaan tathya.m vadaami sarvvasmin jagati yatra yatrai.sa susamaacaara.h pracaari.syate, tatra tatraitasyaa naaryyaa.h smara.naartham karmmeda.m pracaari.syate|
14 tato dvaada"sa"si.syaa.naam ii.skariyotiiyayihuudaanaamaka eka.h "si.sya.h pradhaanayaajakaanaamantika.m gatvaa kathitavaan,
15 yadi yu.smaaka.m kare.su yii"su.m samarpayaami, tarhi ki.m daasyatha? tadaanii.m te tasmai tri.m"sanmudraa daatu.m sthiriik.rtavanta.h|
16 sa tadaarabhya ta.m parakare.su samarpayitu.m suyoga.m ce.s.titavaan|
17 anantara.m ki.nva"suunyapuupaparvva.na.h prathamehni "si.syaa yii"sum upagatya papracchu.h bhavatk.rte kutra vaya.m nistaaramahabhojyam aayojayi.syaama.h? bhavata.h kecchaa?
18 tadaa sa gaditavaan, madhyenagaramamukapu.msa.h samiipa.m vrajitvaa vadata, guru rgaditavaan, matkaala.h savidha.h, saha "si.syaistvadaalaye nistaaramahabhojya.m bhok.sye|
19 tadaa "si.syaa yii"sostaad.r"sanide"saanuruupakarmma vidhaaya tatra nistaaramahabhojyamaasaadayaamaasu.h|
20 tata.h sandhyaayaa.m satyaa.m dvaada"sabhi.h "si.syai.h saaka.m sa nyavi"sat|
21 apara.m bhu~njaana uktavaan yu.smaan tathya.m vadaami, yu.smaakameko maa.m parakare.su samarpayi.syati|
22 tadaa te.atiiva du.hkhitaa ekaika"so vaktumaarebhire, he prabho, sa kimaha.m?
23 tata.h sa jagaada, mayaa saaka.m yo jano bhojanapaatre kara.m sa.mk.sipati, sa eva maa.m parakare.su samarpayi.syati|
24 manujasutamadhi yaad.r"sa.m likhitamaaste, tadanuruupaa tadgati rbhavi.syati; kintu yena pu.msaa sa parakare.su samarpayi.syate, haa haa cet sa naajani.syata, tadaa tasya k.semamabhavi.syat|
25 tadaa yihuudaanaamaa yo janasta.m parakare.su samarpayi.syati, sa uktavaan, he guro, sa kimaha.m? tata.h sa pratyuktavaan, tvayaa satya.m gaditam|
26 anantara.m te.saama"sanakaale yii"su.h puupamaadaaye"svariiyagu.naananuudya bha.mktvaa "si.syebhya.h pradaaya jagaada, madvapu.hsvaruupamima.m g.rhiitvaa khaadata|
27 pa"scaat sa ka.msa.m g.rhlan ii"svariiyagu.naananuudya tebhya.h pradaaya kathitavaan, sarvvai ryu.smaabhiranena paatavya.m,
28 yasmaadaneke.saa.m paapamar.sa.naaya paatita.m yanmannuutnaniyamaruupa"so.nita.m tadetat|
29 aparamaha.m nuutnagostaniirasa.m na paasyaami, taavat gostaniiphalarasa.m puna.h kadaapi na paasyaami|
30 pa"scaat te giitameka.m sa.mgiiya jaitunaakhyagiri.m gatavanta.h|
31 tadaanii.m yii"sustaanavocat, asyaa.m rajanyaamaha.m yu.smaaka.m sarvve.saa.m vighnaruupo bhavi.syaami, yato likhitamaaste, "me.saa.naa.m rak.sako yasta.m prahari.syaamyaha.m tata.h| me.saa.naa.m nivaho nuuna.m pravikiir.no bhavi.syati"||
32 kintu "sma"saanaat samutthaaya yu.smaakamagre.aha.m gaaliila.m gami.syaami|
33 pitarasta.m provaaca, bhavaa.m"scet sarvve.saa.m vighnaruupo bhavati, tathaapi mama na bhavi.syati|
34 tato yii"sunaa sa ukta.h, tubhyamaha.m tathya.m kathayaami, yaaminyaamasyaa.m cara.naayudhasya ravaat puurvva.m tva.m maa.m tri rnaa"ngiikari.syasi|
35 tata.h pitara uditavaan, yadyapi tvayaa sama.m marttavya.m, tathaapi kadaapi tvaa.m na naa"ngiikari.syaami; tathaiva sarvve "si.syaa"scocu.h|
36 anantara.m yii"su.h "si.syai.h saaka.m get"simaaniinaamaka.m sthaana.m prasthaaya tebhya.h kathitavaan, ada.h sthaana.m gatvaa yaavadaha.m praarthayi.sye taavad yuuyamatropavi"sata|
37 pa"scaat sa pitara.m sivadiyasutau ca sa"ngina.h k.rtvaa gatavaan, "sokaakulo.atiiva vyathita"sca babhuuva|
38 taanavaadiicca m.rtiyaataneva matpraa.naanaa.m yaatanaa jaayate, yuuyamatra mayaa saarddha.m jaag.rta|
39 tata.h sa ki~ncidduura.m gatvaadhomukha.h patan praarthayaa~ncakre, he matpitaryadi bhavitu.m "saknoti, tarhi ka.mso.aya.m matto duura.m yaatu; kintu madicchaavat na bhavatu, tvadicchaavad bhavatu|
40 tata.h sa "si.syaanupetya taan nidrato niriik.sya pitaraaya kathayaamaasa, yuuya.m mayaa saaka.m da.n.damekamapi jaagaritu.m naa"sankuta?
41 pariik.saayaa.m na patitu.m jaag.rta praarthayadhva~nca; aatmaa samudyatosti, kintu vapu rdurbbala.m|
42 sa dvitiiyavaara.m praarthayaa~ncakre, he mattaata, na piite yadi ka.msamida.m matto duura.m yaatu.m na "saknoti, tarhi tvadicchaavad bhavatu|
43 sa punaretya taan nidrato dadar"sa, yataste.saa.m netraa.ni nidrayaa puur.naanyaasan|
44 pa"scaat sa taan vihaaya vrajitvaa t.rtiiyavaara.m puurvvavat kathayan praarthitavaan|
45 tata.h "si.syaanupaagatya gaditavaan, saamprata.m "sayaanaa.h ki.m vi"sraamyatha? pa"syata, samaya upaasthaat, manujasuta.h paapinaa.m kare.su samarpyate|
46 utti.s.thata, vaya.m yaama.h, yo maa.m parakare.su masarpayi.syati, pa"syata, sa samiipamaayaati|
47 etatkathaakathanakaale dvaada"sa"si.syaa.naameko yihuudaanaamako mukhyayaajakalokapraaciinai.h prahitaan asidhaariya.s.tidhaari.no manujaan g.rhiitvaa tatsamiipamupatasthau|
48 asau parakare.svarpayitaa puurvva.m taan ittha.m sa"nketayaamaasa, yamaha.m cumbi.sye, so.asau manuja.h,saeva yu.smaabhi rdhaaryyataa.m|
49 tadaa sa sapadi yii"sumupaagatya he guro, pra.namaamiityuktvaa ta.m cucumbe|
50 tadaa yii"sustamuvaaca, he mitra.m kimarthamaagatosi? tadaa tairaagatya yii"suraakramya daghre|
51 tato yii"so.h sa"nginaameka.h kara.m prasaaryya ko.saadasi.m bahi.sk.rtya mahaayaajakasya daasamekamaahatya tasya kar.na.m ciccheda|
52 tato yii"susta.m jagaada, kha.dga.m svasthaaneे nidhehi yato ye ye janaa asi.m dhaarayanti, taevaasinaa vina"syanti|
53 apara.m pitaa yathaa madantika.m svargiiyaduutaanaa.m dvaada"savaahiniito.adhika.m prahi.nuyaat mayaa tamuddi"syedaaniimeva tathaa praarthayitu.m na "sakyate, tvayaa kimittha.m j~naayate?
54 tathaa satiittha.m gha.ti.syate dharmmapustakasya yadida.m vaakya.m tat katha.m sidhyet?
55 tadaanii.m yii"su rjananivaha.m jagaada, yuuya.m kha.dgaya.s.tiin aadaaya maa.m ki.m caura.m dharttumaayaataa.h? aha.m pratyaha.m yu.smaabhi.h saakamupavi"sya samupaadi"sa.m, tadaa maa.m naadharata;
56 kintu bhavi.syadvaadinaa.m vaakyaanaa.m sa.msiddhaye sarvvametadabhuut|tadaa sarvve "si.syaasta.m vihaaya palaayanta|
57 anantara.m te manujaa yii"su.m dh.rtvaa yatraadhyaapakapraa~nca.h pari.sada.m kurvvanta upaavi"san tatra kiyaphaanaaाmakamahaayaajakasyaantika.m ninyu.h|
58 kintu "se.se ki.m bhavi.syatiiti vettu.m pitaro duure tatpa"scaad vrajitvaa mahaayaajakasyaa.t.taalikaa.m pravi"sya daasai.h sahita upaavi"sat|
59 tadaanii.m pradhaanayaajakapraaciinamantri.na.h sarvve yii"su.m hantu.m m.r.saasaak.syam alipsanta,
60 kintu na lebhire| aneke.su m.r.saasaak.si.svaagate.svapi tanna praapu.h|
61 "se.se dvau m.r.saasaak.si.naavaagatya jagadatu.h, pumaanayamakathayat, ahamii"svaramandira.m bha.mktvaa dinatrayamadhye tannirmmaatu.m "saknomi|
62 tadaa mahaayaajaka utthaaya yii"sum avaadiit| tva.m kimapi na prativadasi? tvaamadhi kimete saak.sya.m vadanti?
63 kintu yii"su rmauniibhuuya tasyau| tato mahaayaajaka uktavaan, tvaam amare"svaranaamnaa "sapayaami, tvamii"svarasya putro.abhi.sikto bhavasi naveti vada|
64 yii"su.h pratyavadat, tva.m satyamuktavaan; aha.m yu.smaan tathya.m vadaami, ita.hpara.m manujasuta.m sarvva"saktimato dak.si.napaar"sve sthaatu.m gaga.nastha.m jaladharaanaaruhyaayaanta.m viik.sadhve|
65 tadaa mahaayaajako nijavasana.m chittvaa jagaada, e.sa ii"svara.m ninditavaan, asmaakamaparasaak.sye.na ki.m prayojana.m? pa"syata, yuuyamevaasyaasyaad ii"svaranindaa.m "srutavanta.h,
66 yu.smaabhi.h ki.m vivicyate? te pratyuucu.h, vadhaarho.aya.m|
67 tato lokaistadaasye ni.s.thiivita.m kecit pratalamaahatya kecicca cape.tamaahatya babhaa.sire,
68 he khrii.s.ta tvaa.m ka"scape.tamaahatavaan? iti ga.nayitvaa vadaasmaan|
69 pitaro bahira"ngana upavi"sati, tadaaniimekaa daasii tamupaagatya babhaa.se, tva.m gaaliiliiyayii"so.h sahacaraeka.h|
70 kintu sa sarvve.saa.m samak.sam ana"ngiik.rtyaavaadiit, tvayaa yaducyate, tadarthamaha.m na vedmi|
71 tadaa tasmin bahirdvaara.m gate .anyaa daasii ta.m niriik.sya tatratyajanaanavadat, ayamapi naasaratiiyayii"sunaa saarddham aasiit|
72 tata.h sa "sapathena punarana"ngiik.rtya kathitavaan, ta.m nara.m na paricinomi|
73 k.sa.naat para.m ti.s.thanto janaa etya pitaram avadan, tvamava"sya.m te.saameka iti tvaduccaara.nameva dyotayati|
74 kintu so.abhi"sapya kathitavaan, ta.m jana.m naaha.m paricinomi, tadaa sapadi kukku.to ruraava|
75 kukku.taravaat praak tva.m maa.m trirapaahno.syase, yai.saa vaag yii"sunaavaadi taa.m pitara.h sa.msm.rtya bahiritvaa khedaad bh.r"sa.m cakranda|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 27

1 prabhaate jaate pradhaanayaajakalokapraaciinaa yii"su.m hantu.m tatpratikuula.m mantrayitvaa
2 ta.m badvvaa niitvaa pantiiyapiilaataakhyaadhipe samarpayaamaasu.h|
3 tato yii"so.h parakarevvarpayitaa yihuudaastatpraa.naada.n.daaj~naa.m viditvaa santaptamanaa.h pradhaanayaajakalokapraaciinaanaa.m samak.sa.m taastrii.m"sanmudraa.h pratidaayaavaadiit,
4 etanniraagonarapraa.naparakaraarpa.naat kalu.sa.m k.rtavaanaha.m| tadaa ta uditavanta.h, tenaasmaaka.m ki.m? tvayaa tad budhyataam|
5 tato yihuudaa mandiramadhye taa mudraa nik.sipya prasthitavaan itvaa ca svayamaatmaanamudbabandha|
6 pa"scaat pradhaanayaajakaastaa mudraa aadaaya kathitavanta.h, etaa mudraa.h "so.nitamuulya.m tasmaad bhaa.n.daagaare na nidhaatavyaa.h|
7 anantara.m te mantrayitvaa vide"sinaa.m "sma"saanasthaanaaya taabhi.h kulaalasya k.setramakrii.nan|
8 ato.adyaapi tatsthaana.m raktak.setra.m vadanti|
9 ittha.m sati israayeliiyasantaanai ryasya muulya.m nirupita.m, tasya tri.m"sanmudraamaana.m muulya.m
10 maa.m prati parame"svarasyaade"saat tebhya aadiiyata, tena ca kulaalasya k.setra.m kriitamiti yadvacana.m yirimiyabhavi.syadvaadinaa prokta.m tat tadaasidhyat|
11 anantara.m yii"sau tadadhipate.h sammukha upati.s.thati sa ta.m papraccha, tva.m ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaa? tadaa yii"sustamavadat, tva.m satyamuktavaan|
12 kintu pradhaanayaajakapraaciinairabhiyuktena tena kimapi na pratyavaadi|
13 tata.h piilaatena sa udita.h, ime tvatpratikuulata.h kati kati saak.sya.m dadati, tat tva.m na "s.r.no.si?
14 tathaapi sa te.saamekasyaapi vacasa uttara.m noditavaan; tena so.adhipati rmahaacitra.m vidaamaasa|
15 anyacca tanmahakaale.adhipateretaad.r"sii raatiraasiit, prajaa ya.m ka~ncana bandhina.m yaacante, tameva sa mocayatiiti|
16 tadaanii.m barabbaanaamaa ka"scit khyaatabandhyaasiit|
17 tata.h piilaatastatra militaan lokaan ap.rcchat, e.sa barabbaa bandhii khrii.s.tavikhyaato yii"su"scaitayo.h ka.m mocayi.syaami? yu.smaaka.m kimiipsita.m?
18 tairiir.syayaa sa samarpita iti sa j~naatavaan|
19 apara.m vicaaraasanopave"sanakaale piilaatasya patnii bh.rtya.m prahitya tasmai kathayaamaasa, ta.m dhaarmmikamanuja.m prati tvayaa kimapi na karttavya.m; yasmaat tatk.rte.adyaaha.m svapne prabhuutaka.s.tamalabhe|
20 anantara.m pradhaanayaajakapraaciinaa barabbaa.m yaacitvaadaatu.m yii"su~nca hantu.m sakalalokaan praavarttayan|
21 tato.adhipatistaan p.r.s.tavaan, etayo.h kamaha.m mocayi.syaami? yu.smaaka.m kecchaa? te procu rbarabbaa.m|
22 tadaa piilaata.h papraccha, tarhi ya.m khrii.s.ta.m vadanti, ta.m yii"su.m ki.m kari.syaami? sarvve kathayaamaasu.h, sa kru"sena vidhyataa.m|
23 tato.adhipatiravaadiit, kuta.h? ki.m tenaaparaaddha.m? kintu te punarucai rjagadu.h, sa kru"sena vidhyataa.m|
24 tadaa nijavaakyamagraahyamabhuut, kalaha"scaapyabhuut, piilaata iti vilokya lokaanaa.m samak.sa.m toyamaadaaya karau prak.saalyaavocat, etasya dhaarmmikamanu.syasya "so.nitapaate nirdo.so.aha.m, yu.smaabhireva tad budhyataa.m|
25 tadaa sarvvaa.h prajaa.h pratyavocan, tasya "so.nitapaataaparaadho.asmaakam asmatsantaanaanaa~ncopari bhavatu|
26 tata.h sa te.saa.m samiipe barabbaa.m mocayaamaasa yii"suntu ka.saabhiraahatya kru"sena vedhitu.m samarpayaamaasa|
27 anantaram adhipate.h senaa adhipate rg.rha.m yii"sumaaniiya tasya samiipe senaasamuuha.m sa.mjag.rhu.h|
28 tataste tasya vasana.m mocayitvaa k.r.s.nalohitavar.navasana.m paridhaapayaamaasu.h
29 ka.n.takaanaa.m muku.ta.m nirmmaaya tacchirasi dadu.h, tasya dak.si.nakare vetrameka.m dattvaa tasya sammukhe jaanuuni paatayitvaa, he yihuudiiyaanaa.m raajan, tubhya.m nama ityuktvaa ta.m tira"scakru.h,
30 tatastasya gaatre ni.s.thiiva.m datvaa tena vetre.na "sira aajaghnu.h|
31 ittha.m ta.m tirask.rtya tad vasana.m mocayitvaa punarnijavasana.m paridhaapayaa~ncakru.h, ta.m kru"sena vedhitu.m niitavanta.h|
32 pa"scaatte bahirbhuuya kurii.niiya.m "simonnaamakameka.m vilokya kru"sa.m vo.dhu.m tamaadadire|
33 anantara.m gulgaltaam arthaat "siraskapaalanaamakasthaanamu pasthaaya te yii"save pittami"sritaamlarasa.m paatu.m dadu.h,
34 kintu sa tamaasvaadya na papau|
35 tadaanii.m te ta.m kru"sena sa.mvidhya tasya vasanaani gu.tikaapaatena vibhajya jag.rhu.h, tasmaat, vibhajante.adhariiya.m me te manu.syaa.h paraspara.m| maduttariiyavastraartha.m gu.tikaa.m paatayanti ca||yadetadvacana.m bhavi.syadvaadibhiruktamaasiit, tadaa tad asidhyat,
36 pa"scaat te tatropavi"sya tadrak.sa.nakarvva.ni niyuktaastasthu.h|
37 aparam e.sa yihuudiiyaanaa.m raajaa yii"surityapavaadalipipatra.m tacchirasa uurdvve yojayaamaasu.h|
38 tatastasya vaame dak.si.ne ca dvau cairau tena saaka.m kru"sena vividhu.h|
39 tadaa paanthaa nija"siro laa.dayitvaa ta.m nindanto jagadu.h,
40 he ii"svaramandirabha~njaka dinatraye tannirmmaata.h sva.m rak.sa, cettvamii"svarasutastarhi kru"saadavaroha|
41 pradhaanayaajakaadhyaapakapraaciinaa"sca tathaa tirask.rtya jagadu.h,
42 so.anyajanaanaavat, kintu svamavitu.m na "saknoti| yadiisraayelo raajaa bhavet, tarhiidaaniimeva kru"saadavarohatu, tena ta.m vaya.m pratye.syaama.h|
43 sa ii"svare pratyaa"saamakarot, yadii"svarastasmin santu.s.tastarhiidaaniimeva tamavet, yata.h sa uktavaan ahamii"svarasuta.h|
44 yau stenau saaka.m tena kru"sena viddhau tau tadvadeva ta.m ninindatu.h|
45 tadaa dvitiiyayaamaat t.rtiiyayaama.m yaavat sarvvade"se tamira.m babhuuva,
46 t.rtiiyayaame "elii elii laamaa "sivaktanii", arthaat madii"svara madii"svara kuto maamatyaak.sii.h? yii"suruccairiti jagaada|
47 tadaa tatra sthitaa.h kecit tat "srutvaa babhaa.sire, ayam eliyamaahuuyati|
48 te.saa.m madhyaad eka.h "siighra.m gatvaa spa~nja.m g.rhiitvaa tatraamlarasa.m dattvaa nalena paatu.m tasmai dadau|
49 itare.akathayan ti.s.thata, ta.m rak.situm eliya aayaati naveti pa"syaama.h|
50 yii"su.h punarucairaahuuya praa.naan jahau|
51 tato mandirasya vicchedavasanam uurdvvaadadho yaavat chidyamaana.m dvidhaabhavat,
52 bhuumi"scakampe bhuudharovyadiiryyata ca| "sma"saane mukte bhuuripu.nyavataa.m suptadehaa udati.s.than,
53 "sma"saanaad vahirbhuuya tadutthaanaat para.m pu.nyapura.m gatvaa bahujanaan dar"sayaamaasu.h|
54 yii"surak.sa.naaya niyukta.h "satasenaapatistatsa"ngina"sca taad.r"sii.m bhuukampaadigha.tanaa.m d.r.s.tvaa bhiitaa avadan, e.sa ii"svaraputro bhavati|
55 yaa bahuyo.sito yii"su.m sevamaanaa gaaliilastatpa"scaadaagataastaasaa.m madhye
56 magdaliinii mariyam yaakuubyo"syo rmaataa yaa mariyam sibadiyaputrayo rmaataa ca yo.sita etaa duure ti.s.thantyo dad.r"su.h|
57 sandhyaayaa.m satyam arimathiyaanagarasya yuu.saphnaamaa dhanii manujo yii"so.h "si.syatvaat
58 piilaatasya samiipa.m gatvaa yii"so.h kaaya.m yayaace, tena piilaata.h kaaya.m daatum aadide"sa|
59 yuu.saph tatkaaya.m niitvaa "sucivastre.naacchaadya
60 svaartha.m "saile yat "sma"saana.m cakhaana, tanmadhye tatkaaya.m nidhaaya tasya dvaari v.rhatpaa.saa.na.m dadau|
61 kintu magdaliinii mariyam anyamariyam ete striyau tatra "sma"saanasammukha upavivi"satu.h|
62 tadanantara.m nistaarotsavasyaayojanadinaat pare.ahani pradhaanayaajakaa.h phiruu"sina"sca militvaa piilaatamupaagatyaakathayan,
63 he maheccha sa prataarako jiivana akathayat, dinatrayaat para.m "sma"saanaadutthaasyaami tadvaakya.m smaraamo vaya.m;
64 tasmaat t.rtiiyadina.m yaavat tat "sma"saana.m rak.situmaadi"satu, nocet tacchi.syaa yaaminyaamaagatya ta.m h.rtvaa lokaan vadi.syanti, sa "sma"saanaadudati.s.that, tathaa sati prathamabhraante.h "se.siiyabhraanti rmahatii bhavi.syati|
65 tadaa piilaata avaadiit, yu.smaaka.m samiipe rak.siga.na aaste, yuuya.m gatvaa yathaa saadhya.m rak.sayata|
66 tataste gatvaa tadduuाrapaa.saa.na.m mudraa"nkita.m k.rtvaa rak.siga.na.m niyojya "sma"saana.m rak.sayaamaasu.h|

mathilikhita.h susa.mvaada.h 28

1 tata.h para.m vi"sraamavaarasya "se.se saptaahaprathamadinasya prabhote jaate magdaliinii mariyam anyamariyam ca "sma"saana.m dra.s.tumaagataa|
2 tadaa mahaan bhuukampo.abhavat; parame"svariiyaduuta.h svargaadavaruhya "sma"saanadvaaraat paa.saa.namapasaaryya taduparyyupavive"sa|
3 tadvadana.m vidyudvat tejomaya.m vasana.m hima"subhra~nca|
4 tadaanii.m rak.si.nastadbhayaat kampitaa m.rtavad babhuuva.h|
5 sa duuto yo.sito jagaada, yuuya.m maa bhai.s.ta, kru"sahatayii"su.m m.rgayadhve tadaha.m vedmi|
6 so.atra naasti, yathaavadat tathotthitavaan; etat prabho.h "sayanasthaana.m pa"syata|
7 tuur.na.m gatvaa tacchi.syaan iti vadata, sa "sma"saanaad udati.s.that, yu.smaakamagre gaaliila.m yaasyati yuuya.m tatra ta.m viik.si.syadhve, pa"syataaha.m vaarttaamimaa.m yu.smaanavaadi.sa.m|
8 tatastaa bhayaat mahaanandaa~nca "sma"saanaat tuur.na.m bahirbhuuya tacchi.syaan vaarttaa.m vaktu.m dhaavitavatya.h| kintu "si.syaan vaarttaa.m vaktu.m yaanti, tadaa yii"su rdar"sana.m dattvaa taa jagaada,
9 yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaat, tatastaa aagatya tatpaadayo.h patitvaa pra.nemu.h|
10 yii"sustaa avaadiit, maa bibhiita, yuuya.m gatvaa mama bhraat.rn gaaliila.m yaatu.m vadata, tatra te maa.m drak.syanti|
11 striyo gacchanti, tadaa rak.si.naa.m kecit pura.m gatvaa yadyad gha.tita.m tatsarvva.m pradhaanayaajakaan j~naapitavanta.h|
12 te praaciinai.h sama.m sa.msada.m k.rtvaa mantrayanto bahumudraa.h senaabhyo dattvaavadan,
13 asmaasu nidrite.su tacchi.syaa yaaminyaamaagatya ta.m h.rtvaanayan, iti yuuya.m pracaarayata|
14 yadyetadadhipate.h "srotragocariibhavet, tarhi ta.m bodhayitvaa yu.smaanavi.syaama.h|
15 tataste mudraa g.rhiitvaa "sik.saanuruupa.m karmma cakru.h, yihuudiiyaanaa.m madhye tasyaadyaapi ki.mvadantii vidyate|
16 ekaada"sa "si.syaa yii"suniruupitaagaaliilasyaadri.m gatvaa
17 tatra ta.m sa.mviik.sya pra.nemu.h, kintu kecit sandigdhavanta.h|
18 yii"suste.saa.m samiipamaagatya vyaah.rtavaan, svargamedinyo.h sarvvaadhipatitvabhaaro mayyarpita aaste|
19 ato yuuya.m prayaaya sarvvade"siiyaan "si.syaan k.rtvaa pitu.h putrasya pavitrasyaatmana"sca naamnaa taanavagaahayata; aha.m yu.smaan yadyadaadi"sa.m tadapi paalayitu.m taanupaadi"sata|
20 pa"syata, jagadanta.m yaavat sadaaha.m yu.smaabhi.h saaka.m ti.s.thaami| iti|

॥ iti mathilikhita.h susa.mvaada.h samaapta.m ॥


maarkalikhita.h susa.mvaada.h
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


maarkalikhita.h susa.mvaada.h 01

1 ii"svaraputrasya yii"sukhrii.s.tasya susa.mvaadaarambha.h|
2 bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su lipiritthamaaste, pa"sya svakiiyaduutantu tavaagre pre.sayaamyaham| gatvaa tvadiiyapanthaana.m sa hi pari.skari.syati|
3 "parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| tasya raajapatha~ncaiva samaana.m kurutaadhunaa|" ityetat praantare vaakya.m vadata.h kasyacidrava.h||
4 saeva yohan praantare majjitavaan tathaa paapamaarjananimitta.m manovyaavarttakamajjanasya kathaa~nca pracaaritavaan|
5 tato yihuudaade"sayiruu"saalamnagaranivaasina.h sarvve lokaa bahi rbhuutvaa tasya samiipamaagatya svaani svaani paapaanya"ngiik.rtya yarddananadyaa.m tena majjitaa babhuuvu.h|
6 asya yohana.h paridheyaani kramelakalomajaani, tasya ka.tibandhana.m carmmajaatam, tasya bhak.syaa.ni ca "suukakii.taa vanyamadhuuni caasan|
7 sa pracaarayan kathayaa~ncakre, aha.m namriibhuuya yasya paadukaabandhana.m mocayitumapi na yogyosmi, taad.r"so matto gurutara eka.h puru.so matpa"scaadaagacchati|
8 aha.m yu.smaan jale majjitavaan kintu sa pavitra aatmaani sa.mmajjayi.syati|
9 apara~nca tasminneva kaale gaaliilprade"sasya naasaradgraamaad yii"suraagatya yohanaa yarddananadyaa.m majjito.abhuut|
10 sa jalaadutthitamaatro meghadvaara.m mukta.m kapotavat svasyopari avarohantamaatmaana~nca d.r.s.tavaan|
11 tva.m mama priya.h putrastvayyeva mamamahaasanto.sa iyamaakaa"siiyaa vaa.nii babhuuva|
12 tasmin kaale aatmaa ta.m praantaramadhya.m ninaaya|
13 atha sa catvaari.m"saddinaani tasmin sthaane vanyapa"subhi.h saha ti.s.than "saitaanaa pariik.sita.h; pa"scaat svargiiyaduutaasta.m si.sevire|
14 anantara.m yohani bandhanaalaye baddhe sati yii"su rgaaliilprade"samaagatya ii"svararaajyasya susa.mvaada.m pracaarayan kathayaamaasa,
15 kaala.h sampuur.na ii"svararaajya~nca samiipamaagata.m; atoheto ryuuya.m manaa.msi vyaavarttayadhva.m susa.mvaade ca vi"svaasita|
16 tadanantara.m sa gaaliiliiyasamudrasya tiire gacchan "simon tasya bhraataa andriyanaamaa ca imau dvau janau matsyadhaari.nau saagaramadhye jaala.m prak.sipantau d.r.s.tvaa taavavadat,
17 yuvaa.m mama pa"scaadaagacchata.m, yuvaamaha.m manu.syadhaari.nau kari.syaami|
18 tatastau tatk.sa.nameva jaalaani parityajya tasya pa"scaat jagmatu.h|
19 tata.h para.m tatsthaanaat ki~ncid duura.m gatvaa sa sivadiiputrayaakuub tadbhraat.ryohan ca imau naukaayaa.m jaalaanaa.m jiir.namuddhaarayantau d.r.s.tvaa taavaahuuyat|
20 tatastau naukaayaa.m vetanabhugbhi.h sahita.m svapitara.m vihaaya tatpa"scaadiiyatu.h|
21 tata.h para.m kapharnaahuumnaamaka.m nagaramupasthaaya sa vi"sraamadivase bhajanagraha.m pravi"sya samupadide"sa|
22 tasyopade"saallokaa aa"scaryya.m menire yata.h sodhyaapakaaiva nopadi"san prabhaavavaaniva propadide"sa|
23 apara~nca tasmin bhajanag.rhe apavitrabhuutena grasta eko maanu.sa aasiit| sa ciit"sabda.m k.rtvaa kathayaa~ncake
24 bho naasaratiiya yii"so tvamasmaan tyaja, tvayaa sahaasmaaka.m ka.h sambandha.h? tva.m kimasmaan naa"sayitu.m samaagata.h? tvamii"svarasya pavitraloka ityaha.m jaanaami|
25 tadaa yii"susta.m tarjayitvaa jagaada tuu.s.nii.m bhava ito bahirbhava ca|
26 tata.h so.apavitrabhuutasta.m sampii.dya atyucai"sciitk.rtya nirjagaama|
27 tenaiva sarvve camatk.rtya paraspara.m kathayaa~ncakrire, aho kimida.m? kiid.r"so.aya.m navya upade"sa.h? anena prabhaavenaapavitrabhuute.svaaj~naapite.su te tadaaj~naanuvarttino bhavanti|
28 tadaa tasya ya"so gaaliila"scaturdiksthasarvvade"saan vyaapnot|
29 apara~nca te bhajanag.rhaad bahi rbhuutvaa yaakuubyohanbhyaa.m saha "simona aandriyasya ca nive"sana.m pravivi"su.h|
30 tadaa pitarasya "sva"sruurjvarapii.ditaa "sayyaayaamaasta iti te ta.m jha.titi vij~naapayaa~ncakru.h|
31 tata.h sa aagatya tasyaa hasta.m dh.rtvaa taamudasthaapayat; tadaiva taa.m jvaro.atyaak.siit tata.h para.m saa taan si.seve|
32 athaasta.m gate ravau sandhyaakaale sati lokaastatsamiipa.m sarvvaan rogi.no bhuutadh.rtaa.m"sca samaaninyu.h|
33 sarvve naagarikaa lokaa dvaari sa.mmilitaa"sca|
34 tata.h sa naanaavidharogi.no bahuun manujaanarogi.na"scakaara tathaa bahuun bhuutaan tyaajayaa~ncakaara taan bhuutaan kimapi vaakya.m vaktu.m ni.si.sedha ca yatohetoste tamajaanan|
35 apara~nca so.atipratyuu.se vastutastu raatri"se.se samutthaaya bahirbhuuya nirjana.m sthaana.m gatvaa tatra praarthayaa~ncakre|
36 anantara.m "simon tatsa"ngina"sca tasya pa"scaad gatavanta.h|
37 tadudde"sa.m praapya tamavadan sarvve lokaastvaa.m m.rgayante|
38 tadaa so.akathayat aagacchata vaya.m samiipasthaani nagaraa.ni yaama.h, yato.aha.m tatra kathaa.m pracaarayitu.m bahiraagamam|
39 atha sa te.saa.m gaaliilprade"sasya sarvve.su bhajanag.rhe.su kathaa.h pracaarayaa~ncakre bhuutaanatyaajaya~nca|
40 anantarameka.h ku.s.thii samaagatya tatsammukhe jaanupaata.m vinaya~nca k.rtvaa kathitavaan yadi bhavaan icchati tarhi maa.m pari.skarttu.m "saknoti|
41 tata.h k.rpaalu ryii"su.h karau prasaaryya ta.m spa.s.tvaa kathayaamaasa
42 mamecchaa vidyate tva.m pari.sk.rto bhava| etatkathaayaa.h kathanamaatraat sa ku.s.thii rogaanmukta.h pari.sk.rto.abhavat|
43 tadaa sa ta.m vis.rjan gaa.dhamaadi"sya jagaada
44 saavadhaano bhava kathaamimaa.m kamapi maa vada; svaatmaana.m yaajaka.m dar"saya, lokebhya.h svapari.sk.rte.h pramaa.nadaanaaya muusaanir.niita.m yaddaana.m taduts.rjasva ca|
45 kintu sa gatvaa tat karmma ittha.m vistaaryya pracaarayitu.m praarebhe tenaiva yii"su.h puna.h saprakaa"sa.m nagara.m prave.s.tu.m naa"saknot tatohetorbahi.h kaananasthaane tasyau; tathaapi caturddigbhyo lokaastasya samiipamaayayu.h|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 02

1 tadanantara.m yii"sai katipayadinaani vilambya puna.h kapharnaahuumnagara.m pravi.s.te sa g.rha aasta iti ki.mvadantyaa tatk.sa.na.m tatsamiipa.m bahavo lokaa aagatya samupatasthu.h,
2 tasmaad g.rhamadhye sarvve.saa.m k.rte sthaana.m naabhavad dvaarasya caturdik.svapi naabhavat, tatkaale sa taan prati kathaa.m pracaarayaa~ncakre|
3 tata.h para.m lokaa"scaturbhi rmaanavaireka.m pak.saaghaatina.m vaahayitvaa tatsamiipam aaninyu.h|
4 kintu janaanaa.m bahutvaat ta.m yii"so.h sammukhamaanetu.m na "saknuvanto yasmin sthaane sa aaste taduparig.rhap.r.s.tha.m khanitvaa chidra.m k.rtvaa tena maarge.na sa"sayya.m pak.saaghaatinam avarohayaamaasu.h|
5 tato yii"suste.saa.m vi"svaasa.m d.r.s.tvaa ta.m pak.saaghaatina.m babhaa.se he vatsa tava paapaanaa.m maarjana.m bhavatu|
6 tadaa kiyanto.adhyaapakaastatropavi"santo manobhi rvitarkayaa~ncakru.h, e.sa manu.sya etaad.r"siimii"svaranindaa.m kathaa.m kuta.h kathayati?
7 ii"svara.m vinaa paapaani maar.s.tu.m kasya saamarthyam aaste?
8 ittha.m te vitarkayanti yii"sustatk.sa.na.m manasaa tad budvvaa taanavadad yuuyamanta.hkara.nai.h kuta etaani vitarkayatha?
9 tadanantara.m yii"sustatsthaanaat puna.h samudrata.ta.m yayau; lokanivahe tatsamiipamaagate sa taan samupadide"sa|
10 kintu p.rthivyaa.m paapaani maar.s.tu.m manu.syaputrasya saamarthyamasti, etad yu.smaan j~naapayitu.m (sa tasmai pak.saaghaatine kathayaamaasa)
11 utti.s.tha tava "sayyaa.m g.rhiitvaa svag.rha.m yaahi, aha.m tvaamidam aaj~naapayaami|
12 tata.h sa tatk.sa.nam utthaaya "sayyaa.m g.rhiitvaa sarvve.saa.m saak.saat jagaama; sarvve vismitaa etaad.r"sa.m karmma vayam kadaapi naapa"syaama, imaa.m kathaa.m kathayitve"svara.m dhanyamabruvan|
13 tadanantara.m yii"sustatsthaanaat puna.h samudrata.ta.m yayau; lokanivahe tatsamiipamaagate sa taan samupadide"sa|
14 atha gacchan karasa~ncayag.rha upavi.s.tam aalphiiyaputra.m levi.m d.r.s.tvaa tamaahuuya kathitavaan matpa"scaat tvaamaamaccha tata.h sa utthaaya tatpa"scaad yayau|
15 anantara.m yii"sau tasya g.rhe bhoktum upavi.s.te bahava.h karama~ncaayina.h paapina"sca tena tacchi.syai"sca sahopavivi"su.h, yato bahavastatpa"scaadaajagmu.h|
16 tadaa sa karama~ncaayibhi.h paapibhi"sca saha khaadati, tad d.r.s.tvaadhyaapakaa.h phiruu"sina"sca tasya "si.syaanuucu.h karama~ncaayibhi.h paapibhi"sca sahaaya.m kuto bhu.mkte pivati ca?
17 tadvaakya.m "srutvaa yii"su.h pratyuvaaca,arogilokaanaa.m cikitsakena prayojana.m naasti, kintu rogi.naameva; aha.m dhaarmmikaanaahvaatu.m naagata.h kintu mano vyaavarttayitu.m paapina eva|
18 tata.h para.m yohana.h phiruu"sinaa~ncopavaasaacaari"si.syaa yii"so.h samiipam aagatya kathayaamaasu.h, yohana.h phiruu"sinaa~nca "si.syaa upavasanti kintu bhavata.h "si.syaa nopavasanti ki.m kaara.namasya?
19 tadaa yii"sustaan babhaa.se yaavat kaala.m sakhibhi.h saha kanyaayaa varasti.s.thati taavatkaala.m te kimupavastu.m "saknuvanti? yaavatkaala.m varastai.h saha ti.s.thati taavatkaala.m ta upavastu.m na "saknuvanti|
20 yasmin kaale tebhya.h sakaa"saad varo ne.syate sa kaala aagacchati, tasmin kaale te janaa upavatsyanti|
21 kopi jana.h puraatanavastre nuutanavastra.m na siivyati, yato nuutanavastre.na saha sevane k.rte jiir.na.m vastra.m chidyate tasmaat puna rmahat chidra.m jaayate|
22 kopi jana.h puraatanakutuu.su nuutana.m draak.saarasa.m na sthaapayati, yato nuutanadraak.saarasasya tejasaa taa.h kutvo vidiiryyante tato draak.saarasa"sca patati kutva"sca na"syanti, ataeva nuutanadraak.saaraso nuutanakutuu.su sthaapaniiya.h|
23 tadanantara.m yii"su ryadaa vi"sraamavaare "sasyak.setre.na gacchati tadaa tasya "si.syaa gacchanta.h "sasyama~njarii"schettu.m prav.rttaa.h|
24 ata.h phiruu"sino yii"save kathayaamaasu.h pa"syatu vi"sraamavaasare yat karmma na karttavya.m tad ime kuta.h kurvvanti?
25 tadaa sa tebhyo.akathayat daayuud tatsa.m"ngina"sca bhak.syaabhaavaat k.sudhitaa.h santo yat karmma k.rtavantastat ki.m yu.smaabhi rna pa.thitam?
26 abiyaatharnaamake mahaayaajakataa.m kurvvati sa kathamii"svarasyaavaasa.m pravi"sya ye dar"saniiyapuupaa yaajakaan vinaanyasya kasyaapi na bhak.syaastaaneva bubhuje sa"ngilokebhyo.api dadau|
27 so.aparamapi jagaada, vi"sraamavaaro manu.syaarthameva niruupito.asti kintu manu.syo vi"sraamavaaraartha.m naiva|
28 manu.syaputro vi"sraamavaarasyaapi prabhuraaste|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 03

1 anantara.m yii"su.h puna rbhajanag.rha.m pravi.s.tastasmin sthaane "su.skahasta eko maanava aasiit|
2 sa vi"sraamavaare tamarogi.na.m kari.syati navetyatra bahavastam apavaditu.m chidramapek.sitavanta.h|
3 tadaa sa ta.m "su.skahasta.m manu.sya.m jagaada madhyasthaane tvamutti.s.tha|
4 tata.h para.m sa taan papraccha vi"sraamavaare hitamahita.m tathaa hi praa.narak.saa vaa praa.nanaa"sa e.saa.m madhye ki.m kara.niiya.m ? kintu te ni.h"sabdaastasthu.h|
5 tadaa sa te.saamanta.hkara.naanaa.m kaa.thinyaaddheto rdu.hkhita.h krodhaat cartuिda"so d.r.s.tavaan ta.m maanu.sa.m gaditavaan ta.m hasta.m vistaaraya, tatastena haste vist.rte taddhasto.anyahastavad arogo jaata.h|
6 atha phiruu"sina.h prasthaaya ta.m naa"sayitu.m herodiiyai.h saha mantrayitumaarebhire|
7 ataeva yii"sustatsthaana.m parityajya "si.syai.h saha puna.h saagarasamiipa.m gata.h;
8 tato gaaliilyihuudaa-yiruu"saalam-idom-yardannadiipaarasthaanebhyo lokasamuuhastasya pa"scaad gata.h; tadanya.h sorasiidano.h samiipavaasilokasamuuha"sca tasya mahaakarmma.naa.m vaartta.m "srutvaa tasya sannidhimaagata.h|
9 tadaa lokasamuuha"scet tasyopari patati ityaa"sa"nkya sa naavamekaa.m nika.te sthaapayitu.m "si.syaanaadi.s.tavaan|
10 yato.anekamanu.syaa.naamaarogyakara.naad vyaadhigrastaa.h sarvve ta.m spra.s.tu.m paraspara.m balena yatnavanta.h|
11 apara~nca apavitrabhuutaasta.m d.r.s.tvaa taccara.nayo.h patitvaa procai.h procu.h, tvamii"svarasya putra.h|
12 kintu sa taan d.r.dham aaj~naapya sva.m paricaayitu.m ni.siddhavaan|
13 anantara.m sa parvvatamaaruhya ya.m ya.m praticchaa ta.m tamaahuutavaan tataste tatsamiipamaagataa.h|
14 tadaa sa dvaada"sajanaan svena saha sthaatu.m susa.mvaadapracaaraaya preritaa bhavitu.m
15 sarvvaprakaaravyaadhiinaa.m "samanakara.naaya prabhaava.m praaptu.m bhuutaan tyaajayitu~nca niyuktavaan|
16 te.saa.m naamaaniimaani, "simon sivadiputro
17 yaakuub tasya bhraataa yohan ca aandriya.h philipo barthalamaya.h,
18 mathii thomaa ca aalphiiyaputro yaakuub thaddiiya.h kinaaniiya.h "simon yasta.m parahaste.svarpayi.syati sa ii.skariyotiiyayihuudaa"sca|
19 sa "simone pitara ityupanaama dadau yaakuubyohanbhyaa.m ca binerigi"s arthato meghanaadaputraavityupanaama dadau|
20 anantara.m te nive"sana.m gataa.h, kintu tatraapi punarmahaan janasamaagamo .abhavat tasmaatte bhoktumapyavakaa"sa.m na praaptaa.h|
21 tatastasya suh.rllokaa imaa.m vaarttaa.m praapya sa hataj~naanobhuud iti kathaa.m kathayitvaa ta.m dh.rtvaanetu.m gataa.h|
22 apara~nca yiruu"saalama aagataa ye ye.adhyaapakaaste jagaduraya.m puru.so bhuutapatyaabi.s.tastena bhuutapatinaa bhuutaan tyaajayati|
23 tatastaanaahuuya yii"su rd.r.s.taantai.h kathaa.m kathitavaan "saitaan katha.m "saitaana.m tyaajayitu.m "saknoti?
24 ki~ncana raajya.m yadi svavirodhena p.rthag bhavati tarhi tad raajya.m sthira.m sthaatu.m na "saknoti|
25 tathaa kasyaapi parivaaro yadi paraspara.m virodhii bhavati tarhi sopi parivaara.h sthira.m sthaatu.m na "saknoti|
26 tadvat "saitaan yadi svavipak.satayaa utti.s.than bhinno bhavati tarhi sopi sthira.m sthaatu.m na "saknoti kintuucchinno bhavati|
27 apara~nca prabala.m jana.m prathama.m na baddhaa kopi tasya g.rha.m pravi"sya dravyaa.ni lu.n.thayitu.m na "saknoti, ta.m badvvaiva tasya g.rhasya dravyaa.ni lu.n.thayitu.m "saknoti|
28 atoheto ryu.smabhyamaha.m satya.m kathayaami manu.syaa.naa.m santaanaa yaani yaani paapaanii"svaranindaa~nca kurvvanti te.saa.m tatsarvve.saamaparaadhaanaa.m k.samaa bhavitu.m "saknoti,
29 kintu ya.h ka"scit pavitramaatmaana.m nindati tasyaaparaadhasya k.samaa kadaapi na bhavi.syati sonantada.n.dasyaarho bhavi.syati|
30 tasyaapavitrabhuuto.asti te.saametatkathaaheto.h sa ittha.m kathitavaan|
31 atha tasya maataa bhraat.rga.na"scaagatya bahisti.s.thanato lokaan pre.sya tamaahuutavanta.h|
32 tatastatsannidhau samupavi.s.taa lokaasta.m babhaa.sire pa"sya bahistava maataa bhraatara"sca tvaam anvicchanti|
33 tadaa sa taan pratyuvaaca mama maataa kaa bhraataro vaa ke? tata.h para.m sa svamiipopavi.s.taan "si.syaan prati avalokana.m k.rtvaa kathayaamaasa
34 pa"syataite mama maataa bhraatara"sca|
35 ya.h ka"scid ii"svarasye.s.taa.m kriyaa.m karoti sa eva mama bhraataa bhaginii maataa ca|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 04

1 anantara.m sa samudrata.te punarupade.s.tu.m praarebhe, tatastatra bahujanaanaa.m samaagamaat sa saagaropari naukaamaaruhya samupavi.s.ta.h; sarvve lokaa.h samudrakuule tasthu.h|
2 tadaa sa d.r.s.taantakathaabhi rbahuupadi.s.tavaan upadi"sa.m"sca kathitavaan,
3 avadhaana.m kuruta, eko biijavaptaa biijaani vaptu.m gata.h;
4 vapanakaale kiyanti biijaani maargapaa"sve patitaani, tata aakaa"siiyapak.si.na etya taani cakhaadu.h|
5 kiyanti biijaani svalpam.rttikaavatpaa.saa.nabhuumau patitaani taani m.rdolpatvaat "siighrama"nkuritaani;
6 kintuudite suuryye dagdhaani tathaa muulaano naadhogatatvaat "su.skaa.ni ca|
7 kiyanti biijaani ka.n.takivanamadhye patitaani tata.h ka.n.takaani sa.mv.rdvya taani jagrasustaani na ca phalitaani|
8 tathaa kiyanti biijaanyuttamabhuumau patitaani taani sa.mv.rdvya phalaanyutpaaditaani kiyanti biijaani tri.m"sadgu.naani kiyanti .sa.s.tigu.naani kiyanti "satagu.naani phalaani phalitavanti|
9 atha sa taanavadat yasya "srotu.m kar.nau sta.h sa "s.r.notu|
10 tadanantara.m nirjanasamaye tatsa"ngino dvaada"sa"si.syaa"sca ta.m tadd.r.s.taantavaakyasyaartha.m papracchu.h|
11 tadaa sa taanuditavaan ii"svararaajyasya niguu.dhavaakya.m boddhu.m yu.smaakamadhikaaro.asti;
12 kintu ye vahirbhuutaa.h "te pa"syanta.h pa"syanti kintu na jaananti, "s.r.nvanta.h "s.r.nvanti kintu na budhyante, cettai rmana.hsu kadaapi parivarttite.su te.saa.m paapaanyamocayi.syanta," atohetostaan prati d.r.s.taantaireva taani mayaa kathitaani|
13 atha sa kathitavaan yuuya.m kimetad d.r.s.taantavaakya.m na budhyadhve? tarhi katha.m sarvvaan d.r.s.taantaana bhotsyadhve?
14 biijavaptaa vaakyaruupaa.ni biijaani vapati;
15 tatra ye ye lokaa vaakya.m "s.r.nvanti, kintu "srutamaatraat "saitaan "siighramaagatya te.saa.m mana.hsuuptaani taani vaakyaruupaa.ni biijaanyapanayati taeva uptabiijamaargapaar"svesvaruupaa.h|
16 ye janaa vaakya.m "srutvaa sahasaa paramaanandena g.rhlanti, kintu h.rdi sthairyyaabhaavaat ki~ncit kaalamaatra.m ti.s.thanti tatpa"scaat tadvaakyaheto.h
17 kutracit kle"se upadrave vaa samupasthite tadaiva vighna.m praapnuvanti taeva uptabiijapaa.saa.nabhuumisvaruupaa.h|
18 ye janaa.h kathaa.m "s.r.nvanti kintu saa.msaarikii cintaa dhanabhraanti rvi.sayalobha"sca ete sarvve upasthaaya taa.m kathaa.m grasanti tata.h maa viphalaa bhavati
19 taeva uptabiijasaka.n.takabhuumisvaruupaa.h|
20 ye janaa vaakya.m "srutvaa g.rhlanti te.saa.m kasya vaa tri.m"sadgu.naani kasya vaa .sa.s.tigu.naani kasya vaa "satagu.naani phalaani bhavanti taeva uptabiijorvvarabhuumisvaruupaa.h|
21 tadaa so.aparamapi kathitavaan kopi jano diipaadhaara.m parityajya dro.nasyaadha.h kha.tvaayaa adhe vaa sthaapayitu.m diipamaanayati ki.m?
22 atoheto ryanna prakaa"sayi.syate taad.rg lukkaayita.m kimapi vastu naasti; yad vyakta.m na bhavi.syati taad.r"sa.m gupta.m kimapi vastu naasti|
23 yasya "srotu.m kar.nau sta.h sa "s.r.notu|
24 aparamapi kathitavaan yuuya.m yad yad vaakya.m "s.r.nutha tatra saavadhaanaa bhavata, yato yuuya.m yena parimaa.nena parimaatha tenaiva parimaa.nena yu.smadarthamapi parimaasyate; "srotaaro yuuya.m yu.smabhyamadhika.m daasyate|
25 yasyaa"sraye varddhate tasmai aparamapi daasyate, kintu yasyaa"sraye na varddhate tasya yat ki~ncidasti tadapi tasmaan ne.syate|
26 anantara.m sa kathitavaan eko loka.h k.setre biijaanyuptvaa
27 jaagara.nanidraabhyaa.m divaani"sa.m gamayati, parantu tadviija.m tasyaaj~naataruupe.naa"nkurayati varddhate ca;
28 yatoheto.h prathamata.h patraa.ni tata.h para.m ka.ni"saani tatpa"scaat ka.ni"sapuur.naani "sasyaani bhuumi.h svayamutpaadayati;
29 kintu phale.su pakke.su "sasyacchedanakaala.m j~naatvaa sa tatk.sa.na.m "sasyaani chinatti, anena tulyamii"svararaajya.m|
30 puna.h so.akathayad ii"svararaajya.m kena sama.m? kena vastunaa saha vaa tadupamaasyaami?
31 tat sar.sapaikena tulya.m yato m.rdi vapanakaale sar.sapabiija.m sarvvap.rthiviisthabiijaat k.sudra.m
32 kintu vapanaat param a"nkurayitvaa sarvva"saakaad b.rhad bhavati, tasya b.rhatya.h "saakhaa"sca jaayante tatastacchaayaa.m pak.si.na aa"srayante|
33 ittha.m te.saa.m bodhaanuruupa.m so.anekad.r.s.taantaistaanupadi.s.tavaan,
34 d.r.s.taanta.m vinaa kaamapi kathaa.m tebhyo na kathitavaan pa"scaan nirjane sa "si.syaan sarvvad.r.s.taantaartha.m bodhitavaan|
35 taddinasya sandhyaayaa.m sa tebhyo.akathayad aagacchata vaya.m paara.m yaama|
36 tadaa te lokaan vis.rjya tamavilamba.m g.rhiitvaa naukayaa pratasthire; aparaa api naavastayaa saha sthitaa.h|
37 tata.h para.m mahaajha~nbh"sagamaat nau rdolaayamaanaa tara"nge.na jalai.h puur.naabhavacca|
38 tadaa sa naukaaca"scaadbhaage upadhaane "siro nidhaaya nidrita aasiit tataste ta.m jaagarayitvaa jagadu.h, he prabho, asmaaka.m praa.naa yaanti kimatra bhavata"scintaa naasti?
39 tadaa sa utthaaya vaayu.m tarjitavaan samudra~ncoktavaan "saanta.h susthira"sca bhava; tato vaayau niv.rtte.abdhirnistara"ngobhuut|
40 tadaa sa taanuvaaca yuuya.m kuta etaad.rk"sa"nkaakulaa bhavata? ki.m vo vi"svaaso naasti?
41 tasmaatte.atiivabhiitaa.h paraspara.m vaktumaarebhire, aho vaayu.h sindhu"scaasya nide"sagraahi.nau kiid.rgaya.m manuja.h|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 05

1 atha tuu sindhupaara.m gatvaa gideriiyaprade"sa upatasthu.h|
2 naukaato nirgatamaatraad apavitrabhuutagrasta eka.h "sma"saanaadetya ta.m saak.saac cakaara|
3 sa "sma"saane.avaatsiit kopi ta.m "s.r"nkhalena badvvaa sthaapayitu.m naa"saknot|
4 janairvaara.m niga.dai.h "s.r"nkhalai"sca sa baddhopi "s.r"nkhalaanyaak.r.sya mocitavaan niga.daani ca bha.mktvaa kha.n.da.m kha.n.da.m k.rtavaan kopi ta.m va"siikarttu.m na "sa"saka|
5 divaani"sa.m sadaa parvvata.m "sma"saana~nca bhramitvaa ciit"sabda.m k.rtavaan graavabhi"sca svaya.m sva.m k.rtavaan|
6 sa yii"su.m duuraat pa"syanneva dhaavan ta.m pra.nanaama ucairuva.m"scovaaca,
7 he sarvvoparisthe"svaraputra yii"so bhavataa saha me ka.h sambandha.h? aha.m tvaamii"svare.na "saapaye maa.m maa yaataya|
8 yato yii"susta.m kathitavaan re apavitrabhuuta, asmaannaraad bahirnirgaccha|
9 atha sa ta.m p.r.s.tavaan kinte naama? tena pratyukta.m vayamaneke .asmastato.asmannaama baahinii|
10 tatosmaan de"saanna pre.sayeti te ta.m praarthayanta|
11 tadaanii.m parvvata.m nika.saa b.rhan varaahavraja"scarannaasiit|
12 tasmaad bhuutaa vinayena jagadu.h, amu.m varaahavrajam aa"srayitum asmaan prahi.nu|
13 yii"sunaanuj~naataaste.apavitrabhuutaa bahirniryaaya varaahavraja.m praavi"san tata.h sarvve varaahaa vastutastu praayodvisahasrasa.m"nkhyakaa.h ka.takena mahaajavaad dhaavanta.h sindhau praa.naan jahu.h|
14 tasmaad varaahapaalakaa.h palaayamaanaa.h pure graame ca tadvaartta.m kathayaa~ncakru.h| tadaa lokaa gha.tita.m tatkaaryya.m dra.s.tu.m bahirjagmu.h
15 yii"so.h sannidhi.m gatvaa ta.m bhuutagrastam arthaad baahiniibhuutagrasta.m nara.m savastra.m sacetana.m samupavi.s.ta~nca d.rृ.s.tvaa bibhyu.h|
16 tato d.r.s.tatatkaaryyalokaastasya bhuutagrastanarasya varaahavrajasyaapi taa.m dha.tanaa.m var.nayaamaasu.h|
17 tataste svasiimaato bahirgantu.m yii"su.m vinetumaarebhire|
18 atha tasya naukaaroha.nakaale sa bhuutamukto naa yii"sunaa saha sthaatu.m praarthayate;
19 kintu sa tamananumatya kathitavaan tva.m nijaatmiiyaanaa.m samiipa.m g.rha~nca gaccha prabhustvayi k.rpaa.m k.rtvaa yaani karmmaa.ni k.rtavaan taani taan j~naapaya|
20 ata.h sa prasthaaya yii"sunaa k.rta.m tatsarvvaa"scaryya.m karmma dikaapalide"se pracaarayitu.m praarabdhavaan tata.h sarvve lokaa aa"scaryya.m menire|
21 anantara.m yii"sau naavaa punaranyapaara uttiir.ne sindhuta.te ca ti.s.thati sati tatsamiipe bahulokaanaa.m samaagamo.abhuut|
22 apara.m yaayiir naamnaa ka"scid bhajanag.rhasyaadhipa aagatya ta.m d.r.s.tvaiva cara.nayo.h patitvaa bahu nivedya kathitavaan;
23 mama kanyaa m.rtapraayaabhuud ato bhavaanetya tadaarogyaaya tasyaa gaatre hastam arpayatu tenaiva saa jiivi.syati|
24 tadaa yii"sustena saha calita.h kintu tatpa"scaad bahulokaa"scalitvaa taadgaatre patitaa.h|
25 atha dvaada"savar.saa.ni pradararoge.na
26 "siir.naa cikitsakaanaa.m naanaacikitsaabhi"sca du.hkha.m bhuktavatii ca sarvvasva.m vyayitvaapi naarogya.m praaptaa ca punarapi pii.ditaasiicca
27 yaa strii saa yii"so rvaarttaa.m praapya manasaakathayat yadyaha.m tasya vastramaatra spra.s.tu.m labheya.m tadaa rogahiinaa bhavi.syaami|
28 atoheto.h saa lokaara.nyamadhye tatpa"scaadaagatya tasya vastra.m paspar"sa|
29 tenaiva tatk.sa.na.m tasyaa raktasrota.h "su.ska.m svaya.m tasmaad rogaanmuktaa ityapi dehe.anubhuutaa|
30 atha svasmaat "sakti rnirgataa yii"suretanmanasaa j~naatvaa lokanivaha.m prati mukha.m vyaav.rtya p.r.s.tavaan kena madvastra.m sp.r.s.ta.m?
31 tatastasya "si.syaa uucu.h bhavato vapu.si lokaa.h sa.mghar.santi tad d.r.s.tvaa kena madvastra.m sp.r.s.tamiti kuta.h kathayati?
32 kintu kena tat karmma k.rta.m tad dra.s.tu.m yii"su"scaturdi"so d.r.s.tavaan|
33 tata.h saa strii bhiitaa kampitaa ca satii svasyaa rukpratikriyaa jaateti j~naatvaagatya tatsammukhe patitvaa sarvvav.rttaanta.m satya.m tasmai kathayaamaasa|
34 tadaanii.m yii"sustaa.m gaditavaan, he kanye tava pratiitistvaam arogaamakarot tva.m k.seme.na vraja svarogaanmuktaa ca ti.s.tha|
35 itivaakyavadanakaale bhajanag.rhaadhipasya nive"sanaal lokaa etyaadhipa.m babhaa.sire tava kanyaa m.rtaa tasmaad guru.m puna.h kuta.h kli"snaasi?
36 kintu yii"sustad vaakya.m "srutvaiva bhajanag.rhaadhipa.m gaditavaan maa bhai.sii.h kevala.m vi"svaasihi|
37 atha pitaro yaakuub tadbhraataa yohan ca etaan vinaa kamapi svapa"scaad yaatu.m naanvamanyata|
38 tasya bhajanag.rhaadhipasya nive"sanasamiipam aagatya kalaha.m bahurodana.m vilaapa~nca kurvvato lokaan dadar"sa|
39 tasmaan nive"sana.m pravi"sya proktavaan yuuya.m kuta ittha.m kalaha.m rodana~nca kurutha? kanyaa na m.rtaa nidraati|
40 tasmaatte tamupajahasu.h kintu yii"su.h sarvvaana bahi.sk.rtya kanyaayaa.h pitarau svasa"ngina"sca g.rhiitvaa yatra kanyaasiit tat sthaana.m pravi.s.tavaan|
41 atha sa tasyaa.h kanyaayaa hastau dh.rtvaa taa.m babhaa.se .taaliithaa kuumii, arthato he kanye tvamutti.s.tha ityaaj~naapayaami|
42 tunaiva tatk.sa.na.m saa dvaada"savar.savayaskaa kanyaa potthaaya calitumaarebhe, ita.h sarvve mahaavismaya.m gataa.h|
43 tata etasyai ki~ncit khaadya.m datteti kathayitvaa etatkarmma kamapi na j~naapayateti d.r.dhamaadi.s.tavaan|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 06

1 anantara.m sa tatsthaanaat prasthaaya svaprade"samaagata.h "si.syaa"sca tatpa"scaad gataa.h|
2 atha vi"sraamavaare sati sa bhajanag.rhe upade.s.tumaarabdhavaan tato.aneke lokaastatkathaa.m "srutvaa vismitya jagadu.h, asya manujasya iid.r"sii aa"scaryyakriyaa kasmaaj jaataa? tathaa svakaraabhyaam itthamadbhuta.m karmma karttaaुm etasmai katha.m j~naana.m dattam?
3 kimaya.m mariyama.h putrastaj~naa no? kimaya.m yaakuub-yosi-yihudaa-"simonaa.m bhraataa no? asya bhaginya.h kimihaasmaabhi.h saha no? ittha.m te tadarthe pratyuuha.m gataa.h|
4 tadaa yii"sustebhyo.akathayat svade"sa.m svaku.tumbaan svaparijanaa.m"sca vinaa kutraapi bhavi.syadvaadii asatk.rto na bhavati|
5 apara~nca te.saamapratyayaat sa vismita.h kiyataa.m rogi.naa.m vapu.h.su hastam arpayitvaa kevala.m te.saamaarogyakara.naad anyat kimapi citrakaaryya.m karttaa.m na "sakta.h|
6 atha sa caturdikstha graamaan bhramitvaa upadi.s.tavaan
7 dvaada"sa"si.syaan aahuuya amedhyabhuutaan va"siikarttaa.m "sakti.m dattvaa te.saa.m dvau dvau jano pre.sitavaan|
8 punarityaadi"sad yuuyam ekaikaa.m ya.s.ti.m vinaa vastrasa.mpu.ta.h puupa.h ka.tibandhe taamrakha.n.da~nca e.saa.m kimapi maa grahliita,
9 maargayaatraayai paade.suupaanahau dattvaa dve uttariiye maa paridhadvva.m|
10 aparamapyukta.m tena yuuya.m yasyaa.m puryyaa.m yasya nive"sana.m pravek.syatha taa.m purii.m yaavanna tyak.syatha taavat tannive"sane sthaasyatha|
11 tatra yadi kepi yu.smaakamaatithya.m na vidadhati yu.smaaka.m kathaa"sca na "s.r.nvanti tarhi tatsthaanaat prasthaanasamaye te.saa.m viruddha.m saak.sya.m daatu.m svapaadaanaasphaalya raja.h sampaatayata; aha.m yu.smaan yathaartha.m vacmi vicaaradine tannagarasyaavasthaata.h sidomaamorayo rnagarayoravasthaa sahyataraa bhavi.syati|
12 atha te gatvaa lokaanaa.m mana.hparaavarttanii.h kathaa pracaaritavanta.h|
13 evamanekaan bhuutaa.m"sca tyaajitavantastathaa tailena marddayitvaa bahuun janaanarogaanakaar.su.h|
14 ittha.m tasya sukhyaati"scaturdi"so vyaaptaa tadaa herod raajaa tanni"samya kathitavaan, yohan majjaka.h "sma"saanaad utthita atohetostena sarvvaa etaa adbhutakriyaa.h prakaa"sante|
15 anye.akathayan ayam eliya.h, kepi kathitavanta e.sa bhavi.syadvaadii yadvaa bhavi.syadvaadinaa.m sad.r"sa ekoyam|
16 kintu herod ityaakar.nya bhaa.sitavaan yasyaaha.m "sira"schinnavaan sa eva yohanaya.m sa "sma"saanaadudati.s.that|
17 puurvva.m svabhraatu.h philipasya patnyaa udvaaha.m k.rtavanta.m heroda.m yohanavaadiit svabhaat.rvadhuu rna vivaahyaa|
18 ata.h kaara.naat herod loka.m prahitya yohana.m dh.rtvaa bandhanaalaye baddhavaan|
19 herodiyaa tasmai yohane prakupya ta.m hantum aicchat kintu na "saktaa,
20 yasmaad herod ta.m dhaarmmika.m satpuru.sa~nca j~naatvaa sammanya rak.sitavaan; tatkathaa.m "srutvaa tadanusaare.na bahuuni karmmaa.ni k.rtavaan h.r.s.tamanaastadupade"sa.m "srutavaa.m"sca|
21 kintu herod yadaa svajanmadine pradhaanalokebhya.h senaaniibhya"sca gaaliilprade"siiya"sre.s.thalokebhya"sca raatrau bhojyameka.m k.rtavaan
22 tasmin "subhadine herodiyaayaa.h kanyaa sametya te.saa.m samak.sa.m sa.mn.rtya herodastena sahopavi.s.taanaa~nca to.samajiijanat tataa n.rpa.h kanyaamaaha sma matto yad yaacase tadeva tubhya.m daasye|
23 "sapatha.m k.rtvaakathayat ced raajyaarddhamapi yaacase tadapi tubhya.m daasye|
24 tata.h saa bahi rgatvaa svamaatara.m papraccha kimaha.m yaaci.sye? tadaa saakathayat yohano majjakasya "sira.h|
25 atha tuur.na.m bhuupasamiipam etya yaacamaanaavadat k.sa.nesmin yohano majjakasya "sira.h paatre nidhaaya dehi, etad yaace.aha.m|
26 tasmaat bhuupo.atidu.hkhita.h, tathaapi sva"sapathasya sahabhojinaa~ncaanurodhaat tadana"ngiikarttu.m na "sakta.h|
27 tatk.sa.na.m raajaa ghaataka.m pre.sya tasya "sira aanetumaadi.s.tavaan|
28 tata.h sa kaaraagaara.m gatvaa tacchira"schitvaa paatre nidhaayaaniiya tasyai kanyaayai dattavaan kanyaa ca svamaatre dadau|
29 ananatara.m yohana.h "si.syaastadvaarttaa.m praapyaagatya tasya ku.napa.m "sma"saane.asthaapayan|
30 atha pre.sitaa yii"so.h sannidhau militaa yad yac cakru.h "sik.sayaamaasu"sca tatsarvvavaarttaastasmai kathitavanta.h|
31 sa taanuvaaca yuuya.m vijanasthaana.m gatvaa vi"sraamyata yatastatsannidhau bahulokaanaa.m samaagamaat te bhoktu.m naavakaa"sa.m praaptaa.h|
32 tataste naavaa vijanasthaana.m gupta.m gagmu.h|
33 tato lokanivahaste.saa.m sthaanaantarayaana.m dadar"sa, aneke ta.m paricitya naanaapurebhya.h padairvrajitvaa javena tai.saamagre yii"so.h samiipa upatasthu.h|
34 tadaa yii"su rnaavo bahirgatya lokaara.nyaanii.m d.r.s.tvaa te.su karu.naa.m k.rtavaan yataste.arak.sakame.saa ivaasan tadaa sa taana naanaaprasa"ngaan upadi.s.tavaan|
35 atha divaante sati "si.syaa etya yii"sumuucire, ida.m vijanasthaana.m dina~ncaavasanna.m|
36 lokaanaa.m kimapi khaadya.m naasti, ata"scaturdik.su graamaan gantu.m bhojyadravyaa.ni kretu~nca bhavaan taan vis.rjatu|
37 tadaa sa taanuvaaca yuuyameva taan bhojayata; tataste jagadu rvaya.m gatvaa dvi"satasa.mkhyakai rmudraapaadai.h puupaan kriitvaa ki.m taan bhojayi.syaama.h?
38 tadaa sa taan p.r.s.thavaan yu.smaaka.m sannidhau kati puupaa aasate? gatvaa pa"syata; tataste d.r.s.tvaa tamavadan pa~nca puupaa dvau matsyau ca santi|
39 tadaa sa lokaan "saspopari pa.mktibhirupave"sayitum aadi.s.tavaan,
40 tataste "sata.m "sata.m janaa.h pa~ncaa"sat pa~ncaa"sajjanaa"sca pa.mktibhi rbhuvi samupavivi"su.h|
41 atha sa taan pa~ncapuupaan matsyadvaya~nca dh.rtvaa svarga.m pa"syan ii"svaragu.naan anvakiirttayat taan puupaan bha.mktvaa lokebhya.h parive.sayitu.m "si.syebhyo dattavaan dvaa matsyau ca vibhajya sarvvebhyo dattavaan|
42 tata.h sarvve bhuktvaat.rpyan|
43 anantara.m "si.syaa ava"si.s.tai.h puupai rmatsyai"sca puur.naan dvada"sa .dallakaan jag.rhu.h|
44 te bhoktaara.h praaya.h pa~nca sahasraa.ni puru.saa aasan|
45 atha sa lokaan vis.rjanneva naavamaaro.dhu.m svasmaadagre paare baitsaidaapura.m yaatu~nca "s.syiाn vaa.dhamaadi.s.tavaan|
46 tadaa sa sarvvaan vis.rjya praarthayitu.m parvvata.m gata.h|
47 tata.h sandhyaayaa.m satyaa.m nau.h sindhumadhya upasthitaa kintu sa ekaakii sthale sthita.h|
48 atha sammukhavaatavahanaat "si.syaa naava.m vaahayitvaa pari"sraantaa iti j~naatvaa sa ni"saacaturthayaame sindhuupari padbhyaa.m vrajan te.saa.m samiipametya te.saamagre yaatum udyata.h|
49 kintu "si.syaa.h sindhuupari ta.m vrajanta.m d.r.s.tvaa bhuutamanumaaya ruruvu.h,
50 yata.h sarvve ta.m d.r.s.tvaa vyaakulitaa.h| ataeva yii"sustatk.sa.na.m tai.h sahaalapya kathitavaan, susthiraa bhuuta, ayamaha.m maa bhai.s.ta|
51 atha naukaamaaruhya tasmin te.saa.m sannidhi.m gate vaato niv.rtta.h; tasmaatte mana.hsu vismitaa aa"scaryya.m menire|
52 yataste manasaa.m kaa.thinyaat tat puupiiyam aa"scaryya.m karmma na viviktavanta.h|
53 atha te paara.m gatvaa gine.saratprade"sametya ta.ta upasthitaa.h|
54 te.su naukaato bahirgate.su tatprade"siiyaa lokaasta.m paricitya
55 caturdik.su dhaavanto yatra yatra rogi.no naraa aasan taan sarvvaana kha.tvopari nidhaaya yatra kutracit tadvaarttaa.m praapu.h tat sthaanam aanetum aarebhire|
56 tathaa yatra yatra graame yatra yatra pure yatra yatra pallyaa~nca tena prave"sa.h k.rtastadvartmamadhye lokaa.h pii.ditaan sthaapayitvaa tasya celagranthimaatra.m spra.s.tum te.saamarthe tadanuj~naa.m praarthayanta.h yaavanto lokaa.h pasp.r"sustaavanta eva gadaanmuktaa.h|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 07

1 anantara.m yiruu"saalama aagataa.h phiruu"sino.adhyaapakaa"sca yii"so.h samiipam aagataa.h|
2 te tasya kiyata.h "si.syaan a"sucikarairarthaada aprak.saalitahastai rbhu~njato d.r.s.tvaa taanaduu.sayan|
3 yata.h phiruu"sina.h sarvvayihuudiiyaa"sca praacaa.m paramparaagatavaakya.m sammanya pratalena hastaan aprak.saalya na bhu~njate|
4 aapanaadaagatya majjana.m vinaa na khaadanti; tathaa paanapaatraa.naa.m jalapaatraa.naa.m pittalapaatraa.naam aasanaanaa~nca jale majjanam ityaadayonyepi bahavaste.saamaacaaraa.h santi|
5 te phiruu"sino.adhyaapakaa"sca yii"su.m papracchu.h, tava "si.syaa.h praacaa.m paramparaagatavaakyaanusaare.na naacaranto.aprak.saalitakarai.h kuto bhuja.mte?
6 tata.h sa pratyuvaaca kapa.tino yu.smaan uddi"sya yi"sayiyabhavi.syadvaadii yuktamavaadiit| yathaa svakiiyairadharairete sammanyanate sadaiva maa.m| kintu matto viprakar.se santi te.saa.m manaa.msi ca|
7 "sik.sayanto bidhiin nnaaj~naa bhajante maa.m mudhaiva te|
8 yuuya.m jalapaatrapaanapaatraadiini majjayanto manujaparamparaagatavaakya.m rak.satha kintu ii"svaraaj~naa.m la.mghadhve; aparaa iid.r"syonekaa.h kriyaa api kurudhve|
9 anya~ncaakathayat yuuya.m svaparamparaagatavaakyasya rak.saartha.m spa.s.taruupe.na ii"svaraaj~naa.m lopayatha|
10 yato muusaadvaaraa proktamasti svapitarau sammanyadhva.m yastu maatara.m pitara.m vaa durvvaakya.m vakti sa nitaanta.m hanyataa.m|
11 kintu madiiyena yena dravye.na tavopakaarobhavat tat karbbaa.namarthaad ii"svaraaya niveditam ida.m vaakya.m yadi kopi pitara.m maatara.m vaa vakti
12 tarhi yuuya.m maatu.h pitu rvopakaara.m karttaa.m ta.m vaarayatha|
13 ittha.m svapracaaritaparamparaagatavaakyena yuuyam ii"svaraaj~naa.m mudhaa vidhadvve, iid.r"saanyanyaanyanekaani karmmaa.ni kurudhve|
14 atha sa lokaanaahuuya babhaa.se yuuya.m sarvve madvaakya.m "s.r.nuta budhyadhva~nca|
15 baahyaadantara.m pravi"sya naramamedhya.m karttaa.m "saknoti iid.r"sa.m kimapi vastu naasti, varam antaraad bahirgata.m yadvastu tanmanujam amedhya.m karoti|
16 yasya "srotu.m "srotre sta.h sa "s.r.notu|
17 tata.h sa lokaan hitvaa g.rhamadhya.m pravi.s.tastadaa "si.syaastad.r.s.taantavaakyaartha.m papracchu.h|
18 tasmaat sa taan jagaada yuuyamapi kimetaad.rgabodhaa.h? kimapi dravya.m baahyaadantara.m pravi"sya naramamedhya.m karttaa.m na "saknoti kathaamimaa.m ki.m na budhyadhve?
19 tat tadantarna pravi"sati kintu kuk.simadhya.m pravi"sati "se.se sarvvabhuktavastugraahi.ni bahirde"se niryaati|
20 aparamapyavaadiid yannaraannireti tadeva naramamedhya.m karoti|
21 yato.antaraad arthaan maanavaanaa.m manobhya.h kucintaa parastriive"syaagamana.m
22 naravadha"scauryya.m lobho du.s.tataa prava~ncanaa kaamukataa kud.r.s.tirii"svaranindaa garvvastama ityaadiini nirgacchanti|
23 etaani sarvvaa.ni duritaanyantaraadetya naramamedhya.m kurvvanti|
24 atha sa utthaaya tatsthaanaat sorasiidonpuraprade"sa.m jagaama tatra kimapi nive"sana.m pravi"sya sarvvairaj~naata.h sthaatu.m mati~ncakre kintu gupta.h sthaatu.m na "sa"saaka|
25 yata.h suraphainikiide"siiyayuunaaniiva.m"sodbhavastriyaa.h kanyaa bhuutagrastaasiit| saa strii tadvaarttaa.m praapya tatsamiipamaagatya taccara.nayo.h patitvaa
26 svakanyaato bhuuta.m niraakarttaa.m tasmin vinaya.m k.rtavatii|
27 kintu yii"sustaamavadat prathama.m baalakaast.rpyantu yato baalakaanaa.m khaadya.m g.rhiitvaa kukkurebhyo nik.sepo.anucita.h|
28 tadaa saa strii tamavaadiit bho.h prabho tat satya.m tathaapi ma~ncaadha.hsthaa.h kukkuraa baalaanaa.m karapatitaani khaadyakha.n.daani khaadanti|
29 tata.h so.akathayad etatkathaaheto.h saku"salaa yaahi tava kanyaa.m tyaktvaa bhuuto gata.h|
30 atha saa strii g.rha.m gatvaa kanyaa.m bhuutatyaktaa.m "sayyaasthitaa.m dadar"sa|
31 puna"sca sa sorasiidonpuraprade"saat prasthaaya dikaapalide"sasya praantarabhaagena gaaliiljaladhe.h samiipa.m gatavaan|
32 tadaa lokaireka.m badhira.m kadvada~nca nara.m tannika.tamaaniiya tasya gaatre hastamarpayitu.m vinaya.h k.rta.h|
33 tato yii"su rlokaara.nyaat ta.m nirjanamaaniiya tasya kar.nayo"ngulii rdadau ni.s.thiiva.m dattvaa ca tajjihvaa.m paspar"sa|
34 anantara.m svarga.m niriik.sya diirgha.m ni"svasya tamavadat itaphata.h arthaan mukto bhuuyaat|
35 tatastatk.sa.na.m tasya kar.nau muktau jihvaayaa"sca jaa.dyaapagamaat sa suspa.s.tavaakyamakathayat|
36 atha sa taan vaa.dhamityaadide"sa yuuyamimaa.m kathaa.m kasmaicidapi maa kathayata, kintu sa yati nya.sedhat te tati baahulyena praacaarayan;
37 te.aticamatk.rtya paraspara.m kathayaamaasu.h sa badhiraaya "srava.na"sakti.m muukaaya ca kathana"sakti.m dattvaa sarvva.m karmmottamaruupe.na cakaara|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 08

1 tadaa tatsamiipa.m bahavo lokaa aayaataa ataste.saa.m bhojyadravyaabhaavaad yii"su.h "si.syaanaahuuya jagaada,|
2 lokanivahe mama k.rpaa jaayate te dinatraya.m mayaa saarddha.m santi te.saa.m bhojya.m kimapi naasti|
3 te.saa.m madhye.aneke duuraad aagataa.h, abhukte.su te.su mayaa svag.rhamabhiprahite.su te pathi klami.syanti|
4 "si.syaa avaadi.su.h, etaavato lokaan tarpayitum atra prantare puupaan praaptu.m kena "sakyate?
5 tata.h sa taan papraccha yu.smaaka.m kati puupaa.h santi? te.akathayan sapta|
6 tata.h sa taallokaan bhuvi samupave.s.tum aadi"sya taan sapta puupaan dh.rtvaa ii"svaragu.naan anukiirttayaamaasa, bha.mktvaa parive.sayitu.m "si.syaan prati dadau, tataste lokebhya.h parive.sayaamaasu.h|
7 tathaa te.saa.m samiipe ye k.sudramatsyaa aasan taanapyaadaaya ii"svaragu.naan sa.mkiirtya parive.sayitum aadi.s.tavaan|
8 tato lokaa bhuktvaa t.rpti.m gataa ava"si.s.takhaadyai.h puur.naa.h sapta.dallakaa g.rhiitaa"sca|
9 ete bhoktaara.h praaya"scatu.h sahasrapuru.saa aasan tata.h sa taan visasarja|
10 atha sa "si.sya.h saha naavamaaruhya dalmaanuuthaasiimaamaagata.h|
11 tata.h para.m phiruu"sina aagatya tena saha vivadamaanaastasya pariik.saartham aakaa"siiyacihna.m dra.s.tu.m yaacitavanta.h|
12 tadaa so.antardiirgha.m ni"svasyaakathayat, ete vidyamaananaraa.h kuta"scinha.m m.rgayante? yu.smaanaha.m yathaartha.m braviimi lokaanetaan kimapi cihna.m na dar"sayi.syate|
13 atha taan hitvaa puna rnaavam aaruhya paaramagaat|
14 etarhi "si.syai.h puupe.su vism.rte.su naavi te.saa.m sannidhau puupa ekaeva sthita.h|
15 tadaanii.m yii"sustaan aadi.s.tavaan phiruu"sinaa.m heroda"sca ki.nva.m prati satarkaa.h saavadhaanaa"sca bhavata|
16 tataste.anyonya.m vivecana.m kartum aarebhire, asmaaka.m sannidhau puupo naastiiti hetorida.m kathayati|
17 tad budvvaa yii"sustebhyo.akathayat yu.smaaka.m sthaane puupaabhaavaat kuta ittha.m vitarkayatha? yuuya.m kimadyaapi kimapi na jaaniitha? boddhu~nca na "saknutha? yaavadadya ki.m yu.smaaka.m manaa.msi ka.thinaani santi?
18 satsu netre.su ki.m na pa"syatha? satsu kar.ne.su ki.m na "s.r.nutha? na smaratha ca?
19 yadaaha.m pa~ncapuupaan pa~ncasahasraa.naa.m puru.saa.naa.m madhye bha.mktvaa dattavaan tadaanii.m yuuyam ava"si.s.tapuupai.h puur.naan kati .dallakaan g.rhiitavanta.h? te.akathayan dvaada"sa.dallakaan|
20 apara~nca yadaa catu.hsahasraa.naa.m puru.saa.naa.m madhye puupaan bha.mktvaadadaa.m tadaa yuuyam atiriktapuupaanaa.m kati .dallakaan g.rhiitavanta.h? te kathayaamaasu.h sapta.dallakaan|
21 tadaa sa kathitavaan tarhi yuuyam adhunaapi kuto bodvvu.m na "saknutha?
22 anantara.m tasmin baitsaidaanagare praapte lokaa andhameka.m nara.m tatsamiipamaaniiya ta.m spra.s.tu.m ta.m praarthayaa~ncakrire|
23 tadaa tasyaandhasya karau g.rhiitvaa nagaraad bahirde"sa.m ta.m niitavaan; tannetre ni.s.thiiva.m dattvaa tadgaatre hastaavarpayitvaa ta.m papraccha, kimapi pa"syasi?
24 sa netre unmiilya jagaada, v.rk.savat manujaan gacchato niriik.se|
25 tato yii"su.h punastasya nayanayo rhastaavarpayitvaa tasya netre unmiilayaamaasa; tasmaat sa svastho bhuutvaa spa.s.taruupa.m sarvvalokaan dadar"sa|
26 tata.h para.m tva.m graama.m maa gaccha graamastha.m kamapi ca kimapyanuktvaa nijag.rha.m yaahiityaadi"sya yii"susta.m nijag.rha.m prahitavaan|
27 anantara.m "si.syai.h sahito yii"su.h kaisariiyaaphilipipura.m jagaama, pathi gacchan taanap.rcchat ko.aham atra lokaa.h ki.m vadanti?
28 te pratyuucu.h tvaa.m yohana.m majjaka.m vadanti kintu kepi kepi eliya.m vadanti; apare kepi kepi bhavi.syadvaadinaam eko jana iti vadanti|
29 atha sa taanap.rcchat kintu koham? ityatra yuuya.m ki.m vadatha? tadaa pitara.h pratyavadat bhavaan abhi.siktastraataa|
30 tata.h sa taan gaa.dhamaadi"sad yuuya.m mama kathaa kasmaicidapi maa kathayata|
31 manu.syaputre.naava"sya.m bahavo yaatanaa bhoktavyaa.h praaciinalokai.h pradhaanayaajakairadhyaapakai"sca sa nindita.h san ghaatayi.syate t.rtiiyadine utthaasyati ca, yii"su.h "si.syaanupade.s.tumaarabhya kathaamimaa.m spa.s.tamaaca.s.ta|
32 tasmaat pitarastasya hastau dh.rtvaa ta.m tarjjitavaan|
33 kintu sa mukha.m paraavartya "si.syaga.na.m niriik.sya pitara.m tarjayitvaavaadiid duuriibhava vighnakaarin ii"svariiyakaaryyaadapi manu.syakaaryya.m tubhya.m rocatataraa.m|
34 atha sa lokaan "si.syaa.m"scaahuuya jagaada ya.h ka"scin maamanugantum icchati sa aatmaana.m daamyatu, svakru"sa.m g.rhiitvaa matpa"scaad aayaatu|
35 yato ya.h ka"scit svapraa.na.m rak.situmicchati sa ta.m haarayi.syati, kintu ya.h ka"scin madartha.m susa.mvaadaartha~nca praa.na.m haarayati sa ta.m rak.si.syati|
36 apara~nca manuja.h sarvva.m jagat praapya yadi svapraa.na.m haarayati tarhi tasya ko laabha.h?
37 nara.h svapraa.navinimayena ki.m daatu.m "saknoti?
38 ete.saa.m vyabhicaari.naa.m paapinaa~nca lokaanaa.m saak.saad yadi kopi maa.m matkathaa~nca lajjaaspada.m jaanaati tarhi manujaputro yadaa dharmmaduutai.h saha pitu.h prabhaave.naagami.syati tadaa sopi ta.m lajjaaspada.m j~naasyati|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 09

1 atha sa taanavaadiit yu.smabhyamaha.m yathaartha.m kathayaami, ii"svararaajya.m paraakrame.nopasthita.m na d.r.s.tvaa m.rtyu.m naasvaadi.syante, atra da.n.daayamaanaanaa.m madhyepi taad.r"saa lokaa.h santi|
2 atha .sa.ddinebhya.h para.m yii"su.h pitara.m yaakuuba.m yohana~nca g.rhiitvaa gireruccasya nirjanasthaana.m gatvaa te.saa.m pratyak.se muurtyantara.m dadhaara|
3 tatastasya paridheyam iid.r"sam ujjvalahimapaa.na.dara.m jaata.m yad jagati kopi rajako na taad.rk paa.na.dara.m karttaa.m "saknoti|
4 apara~nca eliyo muusaa"sca tebhyo dar"sana.m dattvaa yii"sunaa saha kathana.m karttumaarebhaate|
5 tadaa pitaro yii"sumavaadiit he guro.asmaakamatra sthitiruttamaa, tataeva vaya.m tvatk.rte ekaa.m muusaak.rte ekaam eliyak.rte caikaa.m, etaastisra.h ku.tii rnirmmaama|
6 kintu sa yaduktavaan tat svaya.m na bubudhe tata.h sarvve bibhayaa~ncakru.h|
7 etarhi payodastaan chaadayaamaasa, mamayaa.m priya.h putra.h kathaasu tasya manaa.msi nive"sayateti nabhovaa.nii tanmedyaanniryayau|
8 atha ha.thaatte caturdi"so d.r.s.tvaa yii"su.m vinaa svai.h sahita.m kamapi na dad.r"su.h|
9 tata.h para.m gireravaroha.nakaale sa taan gaa.dham duutyaadide"sa yaavannarasuuno.h "sma"saanaadutthaana.m na bhavati, taavat dar"sanasyaasya vaarttaa yu.smaabhi.h kasmaicidapi na vaktavyaa|
10 tadaa "sma"saanaadutthaanasya kobhipraaya iti vicaaryya te tadvaakya.m sve.su gopaayaa~ncakrire|
11 atha te yii"su.m papracchu.h prathamata eliyenaagantavyam iti vaakya.m kuta upaadhyaayaa aahu.h?
12 tadaa sa pratyuvaaca , eliya.h prathamametya sarvvakaaryyaa.ni saadhayi.syati; naraputre ca lipi ryathaaste tathaiva sopi bahudu.hkha.m praapyaavaj~naasyate|
13 kintvaha.m yu.smaan vadaami , eliyaarthe lipi ryathaaste tathaiva sa etya yayau, lokaa: svecchaanuruupa.m tamabhivyavaharanti sma|
14 anantara.m sa "si.syasamiipametya te.saa.m catu.hpaar"sve tai.h saha bahujanaan vivadamaanaan adhyaapakaa.m"sca d.r.s.tavaan;
15 kintu sarvvalokaasta.m d.r.s.tvaiva camatk.rtya tadaasanna.m dhaavantasta.m pra.nemu.h|
16 tadaa yii"suradhyaapakaanapraak.siid etai.h saha yuuya.m ki.m vivadadhve?
17 tato lokaanaa.m ka"scideka.h pratyavaadiit he guro mama suunu.m muuka.m bhuutadh.rta~nca bhavadaasannam aanaya.m|
18 yadaasau bhuutastamaakramate tadaiva paatasati tathaa sa phe.naayate, dantairdantaan ghar.sati k.sii.no bhavati ca; tato hetosta.m bhuuta.m tyaajayitu.m bhavacchi.syaan niveditavaan kintu te na "seku.h|
19 tadaa sa tamavaadiit, re avi"svaasina.h santaanaa yu.smaabhi.h saha kati kaalaanaha.m sthaasyaami? aparaan kati kaalaan vaa va aacaaraan sahi.sye? ta.m madaasannamaanayata|
20 tatastatsannidhi.m sa aaniiyata kintu ta.m d.r.s.tvaiva bhuuto baalaka.m dh.rtavaan; sa ca bhuumau patitvaa phe.naayamaano lulo.tha|
21 tadaa sa tatpitara.m papraccha, asyed.r"sii da"saa kati dinaani bhuutaa? tata.h sovaadiit baalyakaalaat|
22 bhuutoya.m ta.m naa"sayitu.m bahuvaaraan vahnau jale ca nyak.sipat kintu yadi bhavaana kimapi karttaa.m "saknoti tarhi dayaa.m k.rtvaasmaan upakarotu|
23 tadaa yii"sustamavadat yadi pratyetu.m "sakno.si tarhi pratyayine janaaya sarvva.m saadhyam|
24 tatastatk.sa.na.m tadbaalakasya pitaa proccai ruuvan saa"srunetra.h provaaca, prabho pratyemi mamaapratyaya.m pratikuru|
25 atha yii"su rlokasa"ngha.m dhaavitvaayaanta.m d.r.s.tvaa tamapuutabhuuta.m tarjayitvaa jagaada, re badhira muuka bhuuta tvametasmaad bahirbhava puna.h kadaapi maa"srayaina.m tvaamaham ityaadi"saami|
26 tadaa sa bhuuta"sciit"sabda.m k.rtvaa tamaapii.dya bahirjajaama, tato baalako m.rtakalpo babhuuva tasmaadaya.m m.rta_ityaneke kathayaamaasu.h|
27 kintu kara.m dh.rtvaa yii"sunotthaapita.h sa uttasthau|
28 atha yii"sau g.rha.m pravi.s.te "si.syaa gupta.m ta.m papracchu.h, vayamena.m bhuuta.m tyaajayitu.m kuto na "saktaa.h?
29 sa uvaaca, praarthanopavaasau vinaa kenaapyanyena karmma.naa bhuutamiid.r"sa.m tyaajayitu.m na "sakya.m|
30 anantara.m sa tatsthaanaaditvaa gaaliilmadhyena yayau, kintu tat kopi jaaniiyaaditi sa naicchat|
31 apara~nca sa "si.syaanupadi"san babhaa.se, naraputro narahaste.su samarpayi.syate te ca ta.m hani.syanti taistasmin hate t.rtiiyadine sa utthaasyatiiti|
32 kintu tatkathaa.m te naabudhyanta pra.s.tu~nca bibhya.h|
33 atha yii"su.h kapharnaahuumpuramaagatya madhyeg.rha~ncetya taanap.rcchad vartmamadhye yuuyamanyonya.m ki.m vivadadhve sma?
34 kintu te niruttaraastasthu ryasmaatte.saa.m ko mukhya iti vartmaani te.anyonya.m vyavadanta|
35 tata.h sa upavi"sya dvaada"sa"si.syaan aahuuya babhaa.se ya.h ka"scit mukhyo bhavitumicchati sa sarvvebhyo gau.na.h sarvve.saa.m sevaka"sca bhavatu|
36 tadaa sa baalakameka.m g.rhiitvaa madhye samupaave"sayat tatasta.m kro.de k.rtvaa taanavaadaat
37 ya.h ka"scidiid.r"sasya kasyaapi baalasyaatithya.m karoti sa mamaatithya.m karoti; ya.h ka"scinmamaatithya.m karoti sa kevalam mamaatithya.m karoti tanna matprerakasyaapyaatithya.m karoti|
38 atha yohan tamabraviit he guro, asmaakamananugaaminam eka.m tvaannaamnaa bhuutaan tyaajayanta.m vaya.m d.r.s.tavanta.h, asmaakamapa"scaadgaamitvaacca ta.m nya.sedhaama|
39 kintu yii"suravadat ta.m maa ni.sedhat, yato ya.h ka"scin mannaamnaa citra.m karmma karoti sa sahasaa maa.m ninditu.m na "saknoti|
40 tathaa ya.h ka"scid yu.smaaka.m vipak.sataa.m na karoti sa yu.smaakameva sapak.sa.h|
41 ya.h ka"scid yu.smaan khrii.s.ta"si.syaan j~naatvaa mannaamnaa ka.msaikena paaniiya.m paatu.m dadaati, yu.smaanaha.m yathaartha.m vacmi, sa phalena va~ncito na bhavi.syati|
42 kintu yadi ka"scin mayi vi"svaasinaame.saa.m k.sudrapraa.ninaam ekasyaapi vighna.m janayati, tarhi tasyaitatkarmma kara.naat ka.n.thabaddhape.sa.niikasya tasya saagaraagaadhajala majjana.m bhadra.m|
43 ata.h svakaro yadi tvaa.m baadhate tarhi ta.m chindhi;
44 yasmaat yatra kii.taa na mriyante vahni"sca na nirvvaati, tasmin anirvvaa.naanalanarake karadvayavastava gamanaat karahiinasya svargaprave"sastava k.sema.m|
45 yadi tava paado vighna.m janayati tarhi ta.m chindhi,
46 yato yatra kii.taa na mriyante vahni"sca na nirvvaati, tasmin .anirvvaa.navahnau narake dvipaadavatastava nik.sepaat paadahiinasya svargaprave"sastava k.sema.m|
47 svanetra.m yadi tvaa.m baadhate tarhi tadapyutpaa.taya, yato yatra kii.taa na mriyante vahni"sca na nirvvaati,
48 tasmina .anirvvaa.navahnau narake dvinetrasya tava nik.sepaad ekanetravata ii"svararaajye prave"sastava k.sema.m|
49 yathaa sarvvo bali rlava.naakta.h kriyate tathaa sarvvo jano vahniruupe.na lava.naakta.h kaari.syate|
50 lava.na.m bhadra.m kintu yadi lava.ne svaadutaa na ti.s.thati, tarhi katham aasvaadyukta.m kari.syatha? yuuya.m lava.nayuktaa bhavata paraspara.m prema kuruta|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 10

1 anantara.m sa tatsthaanaat prasthaaya yarddananadyaa.h paare yihuudaaprade"sa upasthitavaan, tatra tadantike lokaanaa.m samaagame jaate sa nijariityanusaare.na punastaan upadide"sa|
2 tadaa phiruu"sinastatsamiipam etya ta.m pariik.situ.m papraccha.h svajaayaa manujaanaa.m tyajyaa na veti?
3 tata.h sa pratyavaadiit, atra kaaryye muusaa yu.smaan prati kimaaj~naapayat?
4 ta uucu.h tyaagapatra.m lekhitu.m svapatnii.m tyaktu~nca muusaa.anumanyate|
5 tadaa yii"su.h pratyuvaaca, yu.smaaka.m manasaa.m kaa.thinyaaddheto rmuusaa nide"samimam alikhat|
6 kintu s.r.s.teraadau ii"svaro naraan pu.mruupe.na striiruupe.na ca sasarja|
7 "tata.h kaara.naat pumaan pitara.m maatara~nca tyaktvaa svajaayaayaam aasakto bhavi.syati,
8 tau dvaav ekaa"ngau bhavi.syata.h|" tasmaat tatkaalamaarabhya tau na dvaav ekaa"ngau|
9 ata.h kaara.naad ii"svaro yadayojayat kopi narastanna viyejayet|
10 atha yii"su rg.rha.m pravi.s.tastadaa "si.syaa.h punastatkathaa.m ta.m papracchu.h|
11 tata.h sovadat ka"scid yadi svabhaaryyaa.m tyaktavaanyaam udvahati tarhi sa svabhaaryyaayaa.h praatikuulyena vyabhicaarii bhavati|
12 kaacinnaarii yadi svapati.m hitvaanyapu.msaa vivaahitaa bhavati tarhi saapi vyabhicaari.nii bhavati|
13 atha sa yathaa "si"suun sp.r"set, tadartha.m lokaistadantika.m "si"sava aaniiyanta, kintu "si.syaastaanaaniitavatastarjayaamaasu.h|
14 yii"sustad d.r.s.tvaa krudhyan jagaada, mannika.tam aagantu.m "si"suun maa vaarayata, yata etaad.r"saa ii"svararaajyaadhikaari.na.h|
15 yu.smaanaha.m yathaartha.m vacmi, ya.h ka"scit "si"suvad bhuutvaa raajyamii"svarasya na g.rhliiyaat sa kadaapi tadraajya.m prave.s.tu.m na "saknoti|
16 ananatara.m sa "si"suuna"nke nidhaaya te.saa.m gaatre.su hastau dattvaa"si.sa.m babhaa.se|
17 atha sa vartmanaa yaati, etarhi jana eko dhaavan aagatya tatsammukhe jaanunii paatayitvaa p.r.s.tavaan, bho.h paramaguro, anantaayu.h praaptaye mayaa ki.m karttavya.m?
18 tadaa yii"suruvaaca, maa.m parama.m kuto vadasi? vine"svara.m kopi paramo na bhavati|
19 parastrii.m naabhigaccha; nara.m maa ghaataya; steya.m maa kuru; m.r.saasaak.sya.m maa dehi; hi.msaa~nca maa kuru; pitarau sammanyasva; nide"saa ete tvayaa j~naataa.h|
20 tatastana pratyukta.m, he guro baalyakaalaadaha.m sarvvaanetaan aacaraami|
21 tadaa yii"susta.m vilokya snehena babhaa.se, tavaikasyaabhaava aaste; tva.m gatvaa sarvvasva.m vikriiya daridrebhyo vi"sraa.naya, tata.h svarge dhana.m praapsyasi; tata.h param etya kru"sa.m vahan madanuvarttii bhava|
22 kintu tasya bahusampadvidyamaanatvaat sa imaa.m kathaamaakar.nya vi.sa.no du.hkhita"sca san jagaama|
23 atha yii"su"scaturdi"so niriik.sya "si.syaan avaadiit, dhanilokaanaam ii"svararaajyaprave"sa.h kiid.rg du.skara.h|
24 tasya kathaata.h "si.syaa"scamaccakru.h, kintu sa punaravadat, he baalakaa ye dhane vi"svasanti te.saam ii"svararaajyaprave"sa.h kiid.rg du.skara.h|
25 ii"svararaajye dhaninaa.m prave"saat suucirandhre.na mahaa"ngasya gamanaagamana.m sukara.m|
26 tadaa "si.syaa atiiva vismitaa.h paraspara.m procu.h, tarhi ka.h paritraa.na.m praaptu.m "saknoti?
27 tato yii"sustaan vilokya babhaa.se, tan narasyaasaadhya.m kintu ne"svarasya, yato hetorii"svarasya sarvva.m saadhyam|
28 tadaa pitara uvaaca, pa"sya vaya.m sarvva.m parityajya bhavatonugaamino jaataa.h|
29 tato yii"su.h pratyavadat, yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, madartha.m susa.mvaadaartha.m vaa yo jana.h sadana.m bhraatara.m bhaginii.m pitara.m maatara.m jaayaa.m santaanaan bhuumi vaa tyaktvaa
30 g.rhabhraat.rbhaginiipit.rmaat.rpatniisantaanabhuumiinaamiha "satagu.naan pretyaanantaayu"sca na praapnoti taad.r"sa.h kopi naasti|
31 kintvagriiyaa aneke lokaa.h "se.saa.h, "se.siiyaa aneke lokaa"scaagraa bhavi.syanti|
32 atha yiruu"saalamyaanakaale yii"suste.saam agragaamii babhuuva, tasmaatte citra.m j~naatvaa pa"scaadgaamino bhuutvaa bibhyu.h| tadaa sa puna rdvaada"sa"si.syaan g.rhiitvaa sviiya.m yadyad gha.ti.syate tattat tebhya.h kathayitu.m praarebhe;
33 pa"syata vaya.m yiruu"saalampura.m yaama.h, tatra manu.syaputra.h pradhaanayaajakaanaam upaadhyaayaanaa~nca kare.su samarpayi.syate; te ca vadhada.n.daaj~naa.m daapayitvaa parade"siiyaanaa.m kare.su ta.m samarpayi.syanti|
34 te tamupahasya ka"sayaa prah.rtya tadvapu.si ni.s.thiiva.m nik.sipya ta.m hani.syanti, tata.h sa t.rtiiyadine protthaasyati|
35 tata.h sivade.h putrau yaakuubyohanau tadantikam etya procatu.h, he guro yad aavaabhyaa.m yaaci.syate tadasmadartha.m bhavaan karotu nivedanamidamaavayo.h|
36 tata.h sa kathitavaan, yuvaa.m kimicchatha.h? ki.m mayaa yu.smadartha.m kara.niiya.m?
37 tadaa tau procatu.h, aavayoreka.m dak.si.napaar"sve vaamapaar"sve caika.m tavai"svaryyapade samupave.s.tum aaj~naapaya|
38 kintu yii"su.h pratyuvaaca yuvaamaj~naatveda.m praarthayethe, yena ka.msenaaha.m paasyaami tena yuvaabhyaa.m ki.m paatu.m "sak.syate? yasmin majjanenaaha.m majji.sye tanmajjane majjayitu.m ki.m yuvaabhyaa.m "sak.syate? tau pratyuucatu.h "sak.syate|
39 tadaa yii"suravadat yena ka.msenaaha.m paasyaami tenaava"sya.m yuvaamapi paasyatha.h, yena majjanena caaha.m majjiyye tatra yuvaamapi majji.syethe|
40 kintu ye.saamartham ida.m niruupita.m, taan vihaayaanya.m kamapi mama dak.si.napaar"sve vaamapaar"sve vaa samupave"sayitu.m mamaadhikaaro naasti|
41 athaanyada"sa"si.syaa imaa.m kathaa.m "srutvaa yaakuubyohanbhyaa.m cukupu.h|
42 kintu yii"sustaan samaahuuya babhaa.se, anyade"siiyaanaa.m raajatva.m ye kurvvanti te te.saameva prabhutva.m kurvvanti, tathaa ye mahaalokaaste te.saam adhipatitva.m kurvvantiiti yuuya.m jaaniitha|
43 kintu yu.smaaka.m madhye na tathaa bhavi.syati, yu.smaaka.m madhye ya.h praadhaanya.m vaa~nchati sa yu.smaaka.m sevako bhavi.syati,
44 yu.smaaka.m yo mahaan bhavitumicchati sa sarvve.saa.m ki"nkaro bhavi.syati|
45 yato manu.syaputra.h sevyo bhavitu.m naagata.h sevaa.m karttaa.m tathaaneke.saa.m paritraa.nasya muulyaruupasvapraa.na.m daatu~ncaagata.h|
46 atha te yiriihonagara.m praaptaastasmaat "si.syai rlokai"sca saha yii"so rgamanakaale .tiimayasya putro bar.tiimayanaamaa andhastanmaargapaar"sve bhik.saartham upavi.s.ta.h|
47 sa naasaratiiyasya yii"soraagamanavaarttaa.m praapya procai rvaktumaarebhe, he yii"so daayuuda.h santaana maa.m dayasva|
48 tatoneke lokaa mauniibhaveti ta.m tarjayaamaasu.h, kintu sa punaradhikamuccai rjagaada, he yii"so daayuuda.h santaana maa.m dayasva|
49 tadaa yii"su.h sthitvaa tamaahvaatu.m samaadide"sa, tato lokaastamandhamaahuuya babhaa.sire, he nara, sthiro bhava, utti.s.tha, sa tvaamaahvayati|
50 tadaa sa uttariiyavastra.m nik.sipya protthaaya yii"so.h samiipa.m gata.h|
51 tato yii"sustamavadat tvayaa ki.m praarthyate? tubhyamaha.m ki.m kari.syaamii? tadaa sondhastamuvaaca, he guro madiiyaa d.r.s.tirbhavet|
52 tato yii"sustamuvaaca yaahi tava vi"svaasastvaa.m svasthamakaar.siit, tasmaat tatk.sa.na.m sa d.r.s.ti.m praapya pathaa yii"so.h pa"scaad yayau|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 11

1 anantara.m te.su yiruu"saalama.h samiipasthayo rbaitphagiibaithaniiyapurayorantikastha.m jaitunanaamaadrimaagate.su yii"su.h pre.sa.nakaale dvau "si.syaavida.m vaakya.m jagaada,
2 yuvaamamu.m sammukhastha.m graama.m yaata.m, tatra pravi"sya yo nara.m naavahat ta.m garddabha"saavaka.m drak.syathasta.m mocayitvaanayata.m|
3 kintu yuvaa.m karmmeda.m kuta.h kurutha.h? kathaamimaa.m yadi kopi p.rcchati tarhi prabhoratra prayojanamastiiti kathite sa "siighra.m tamatra pre.sayi.syati|
4 tatastau gatvaa dvimaargamelane kasyacid dvaarasya paar"sve ta.m garddabha"saavaka.m praapya mocayata.h,
5 etarhi tatropasthitalokaanaa.m ka"scid ap.rcchat, garddabha"si"su.m kuto mocayatha.h?
6 tadaa yii"soraaj~naanusaare.na tebhya.h pratyudite tatk.sa.na.m tamaadaatu.m te.anujaj~nu.h|
7 atha tau yii"so.h sannidhi.m garddabha"si"sum aaniiya tadupari svavastraa.ni paatayaamaasatu.h; tata.h sa tadupari samupavi.s.ta.h|
8 tadaaneke pathi svavaasaa.msi paatayaamaasu.h, parai"sca taru"saakhaa"schitavaa maarge vikiir.naa.h|
9 apara~nca pa"scaadgaamino.agragaamina"sca sarvve janaa ucai.hsvare.na vaktumaarebhire, jaya jaya ya.h parame"svarasya naamnaagacchati sa dhanya iti|
10 tathaasmaakama.m puurvvapuru.sasya daayuudo yadraajya.m parame"svaranaamnaayaati tadapi dhanya.m, sarvvasmaaducchraaye svarge ii"svarasya jayo bhavet|
11 ittha.m yii"su ryiruu"saalami mandira.m pravi"sya caturdiksthaani sarvvaa.ni vastuuni d.r.s.tavaan; atha saaya.mkaala upasthite dvaada"sa"si.syasahito baithaniya.m jagaama|
12 aparehani baithaniyaad aagamanasamaye k.sudhaartto babhuuva|
13 tato duure sapatramu.dumbarapaadapa.m vilokya tatra ki~ncit phala.m praaptu.m tasya sannik.r.s.ta.m yayau, tadaanii.m phalapaatanasya samayo naagacchati| tatastatropasthita.h patraa.ni vinaa kimapyapara.m na praapya sa kathitavaan,
14 adyaarabhya kopi maanavastvatta.h phala.m na bhu~njiita; imaa.m kathaa.m tasya "si.syaa.h "su"sruvu.h|
15 tadanantara.m te.su yiruu"saalamamaayaate.su yii"su rmandira.m gatvaa tatrasthaanaa.m ba.nijaa.m mudraasanaani paaraavatavikret.r.naam aasanaani ca nyubjayaa~ncakaara sarvvaan kret.rn vikret.r.m"sca bahi"scakaara|
16 apara.m mandiramadhyena kimapi paatra.m vo.dhu.m sarvvajana.m nivaarayaamaasa|
17 lokaanupadi"san jagaada, mama g.rha.m sarvvajaatiiyaanaa.m praarthanaag.rham iti naamnaa prathita.m bhavi.syati etat ki.m "saastre likhita.m naasti? kintu yuuya.m tadeva coraa.naa.m gahvara.m kurutha|
18 imaa.m vaa.nii.m "srutvaadhyaapakaa.h pradhaanayaajakaa"sca ta.m yathaa naa"sayitu.m "saknuvanti tathoेpaaya.m m.rgayaamaasu.h, kintu tasyopade"saat sarvve lokaa vismaya.m gataa ataste tasmaad bibhyu.h|
19 atha saaya.msamaya upasthite yii"surnagaraad bahirvavraaja|
20 anantara.m praata.hkaale te tena maarge.na gacchantastamu.dumbaramahiiruha.m samuula.m "su.ska.m dad.r"su.h|
21 tata.h pitara.h puurvvavaakya.m smaran yii"su.m babhaa.sa.m, he guro pa"syatu ya u.dumbaravi.tapii bhavataa "sapta.h sa "su.sko babhuuva|
22 tato yii"su.h pratyavaadiit, yuuyamii"svare vi"svasita|
23 yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami kopi yadyetadgiri.m vadati, tvamutthaaya gatvaa jaladhau pata, proktamida.m vaakyamava"sya.m gha.ti.syate, manasaa kimapi na sandihya cedida.m vi"svaset tarhi tasya vaakyaanusaare.na tad gha.ti.syate|
24 ato hetoraha.m yu.smaan vacmi, praarthanaakaale yadyadaakaa.mk.si.syadhve tattadava"sya.m praapsyatha, ittha.m vi"svasita, tata.h praapsyatha|
25 apara~nca yu.smaasu praarthayitu.m samutthite.su yadi kopi yu.smaakam aparaadhii ti.s.thati, tarhi ta.m k.samadhva.m, tathaa k.rte yu.smaaka.m svargastha.h pitaapi yu.smaakamaagaa.mmi k.sami.syate|
26 kintu yadi na k.samadhve tarhi va.h svargastha.h pitaapi yu.smaakamaagaa.msi na k.sami.syate|
27 anantara.m te puna ryiruu"saalama.m pravivi"su.h, yii"su ryadaa madhyemandiram itastato gacchati, tadaanii.m pradhaanayaajakaa upaadhyaayaa.h praa~nca"sca tadantikametya kathaamimaa.m papracchu.h,
28 tva.m kenaade"sena karmmaa.nyetaani karo.si? tathaitaani karmmaa.ni karttaa.m kenaadi.s.tosi?
29 tato yii"su.h pratigaditavaan ahamapi yu.smaan ekakathaa.m p.rcchaami, yadi yuuya.m tasyaa uttara.m kurutha, tarhi kayaaj~nayaaha.m karmmaa.nyetaani karomi tad yu.smabhya.m kathayi.syaami|
30 yohano majjanam ii"svaraat jaata.m ki.m maanavaat? tanmahya.m kathayata|
31 te paraspara.m vivektu.m praarebhire, tad ii"svaraad babhuuveti ced vadaamastarhi kutasta.m na pratyaita? kathametaa.m kathayi.syati|
32 maanavaad abhavaditi ced vadaamastarhi lokebhyo bhayamasti yato heto.h sarvve yohana.m satya.m bhavi.syadvaadina.m manyante|
33 ataeva te yii"su.m pratyavaadi.su rvaya.m tad vaktu.m na "saknuma.h| yii"suruvaaca, tarhi yenaade"sena karmmaa.nyetaani karomi, ahamapi yu.smabhya.m tanna kathayi.syaami|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 12

1 anantara.m yii"su rd.r.s.taantena tebhya.h kathayitumaarebhe, ka"scideko draak.saak.setra.m vidhaaya taccaturdik.su vaara.nii.m k.rtvaa tanmadhye draak.saape.sa.naku.n.dam akhanat, tathaa tasya ga.damapi nirmmitavaan tatastatk.setra.m k.r.siivale.su samarpya duurade"sa.m jagaama|
2 tadanantara.m phalakaale k.r.siivalebhyo draak.saak.setraphalaani praaptu.m te.saa.m savidhe bh.rtyam eka.m praahi.not|
3 kintu k.r.siivalaasta.m dh.rtvaa prah.rtya riktahasta.m visas.rju.h|
4 tata.h sa punaranyameka.m bh.rtya.m pra.sayaamaasa, kintu te k.r.siivalaa.h paa.saa.naaghaataistasya "siro bha"nktvaa saapamaana.m ta.m vyasarjan|
5 tata.h para.m sopara.m daasa.m praahi.not tadaa te ta.m jaghnu.h, evam aneke.saa.m kasyacit prahaara.h kasyacid vadha"sca tai.h k.rta.h|
6 tata.h para.m mayaa svaputre prahite te tamava"sya.m samma.msyante, ityuktvaava"se.se te.saa.m sannidhau nijapriyam advitiiya.m putra.m pre.sayaamaasa|
7 kintu k.r.siivalaa.h paraspara.m jagadu.h, e.sa uttaraadhikaarii, aagacchata vayamena.m hanmastathaa k.rte .adhikaaroyam asmaaka.m bhavi.syati|
8 tatasta.m dh.rtvaa hatvaa draak.saak.setraad bahi.h praak.sipan|
9 anenaasau draak.saak.setrapati.h ki.m kari.syati? sa etya taan k.r.siivalaan sa.mhatya tatk.setram anye.su k.r.siivale.su samarpayi.syati|
10 apara~nca, "sthapataya.h kari.syanti graavaa.na.m yantu tucchaka.m| praadhaanaprastara.h ko.ne sa eva sa.mbhavi.syati|
11 etat karmma pare"sasyaa.mdbhuta.m no d.r.s.tito bhavet||" imaa.m "saastriiyaa.m lipi.m yuuya.m ki.m naapaa.thi.s.ta?
12 tadaanii.m sa taanuddi"sya taa.m d.r.s.taantakathaa.m kathitavaan, ta ittha.m budvvaa ta.m dharttaamudyataa.h, kintu lokebhyo bibhyu.h, tadanantara.m te ta.m vihaaya vavraju.h|
13 apara~nca te tasya vaakyado.sa.m dharttaa.m katipayaan phiruu"sino herodiiyaa.m"sca lokaan tadantika.m pre.sayaamaasu.h|
14 ta aagatya tamavadan, he guro bhavaan tathyabhaa.sii kasyaapyanurodha.m na manyate, pak.sapaata~nca na karoti, yathaarthata ii"svariiya.m maarga.m dar"sayati vayametat prajaaniima.h, kaisaraaya karo deyo na vaa.m? vaya.m daasyaamo na vaa?
15 kintu sa te.saa.m kapa.ta.m j~naatvaa jagaada, kuto maa.m pariik.sadhve? eka.m mudraapaada.m samaaniiya maa.m dar"sayata|
16 tadaa tairekasmin mudraapaade samaaniite sa taan papraccha, atra likhita.m naama muurtti rvaa kasya? te pratyuucu.h, kaisarasya|
17 tadaa yii"suravadat tarhi kaisarasya dravyaa.ni kaisaraaya datta, ii"svarasya dravyaa.ni tu ii"svaraaya datta; tataste vismaya.m menire|
18 atha m.rtaanaamutthaana.m ye na manyante te siduukino yii"so.h samiipamaagatya ta.m papracchu.h;
19 he guro ka"scijjano yadi ni.hsantati.h san bhaaryyaayaa.m satyaa.m mriyate tarhi tasya bhraataa tasya bhaaryyaa.m g.rhiitvaa bhraatu rva.m"sotpatti.m kari.syati, vyavasthaamimaa.m muusaa asmaan prati vyalikhat|
20 kintu kecit sapta bhraatara aasan, tataste.saa.m jye.s.thabhraataa vivahya ni.hsantati.h san amriyata|
21 tato dvitiiyo bhraataa taa.m striyamag.rha.nat kintu sopi ni.hsantati.h san amriyata; atha t.rtiiyopi bhraataa taad.r"sobhavat|
22 ittha.m saptaiva bhraatarastaa.m striya.m g.rhiitvaa ni.hsantaanaa.h santo.amriyanta, sarvva"se.se saapi strii mriyate sma|
23 atha m.rtaanaamutthaanakaale yadaa ta utthaasyanti tadaa te.saa.m kasya bhaaryyaa saa bhavi.syati? yataste saptaiva taa.m vyavahan|
24 tato yii"su.h pratyuvaaca "saastram ii"svara"sakti~nca yuuyamaj~naatvaa kimabhraamyata na?
25 m.rtalokaanaamutthaana.m sati te na vivahanti vaagdattaa api na bhavanti, kintu svargiiyaduutaanaa.m sad.r"saa bhavanti|
26 puna"sca "aham ibraahiima ii"svara ishaaka ii"svaro yaakuuba"sce"svara.h" yaamimaa.m kathaa.m stambamadhye ti.s.than ii"svaro muusaamavaadiit m.rtaanaamutthaanaarthe saa kathaa muusaalikhite pustake ki.m yu.smaabhi rnaapaa.thi?
27 ii"svaro jiivataa.m prabhu.h kintu m.rtaanaa.m prabhu rna bhavati, tasmaaddheto ryuuya.m mahaabhrame.na ti.s.thatha|
28 etarhi ekodhyaapaka etya te.saamittha.m vicaara.m "su"sraava; yii"suste.saa.m vaakyasya saduttara.m dattavaan iti budvvaa ta.m p.r.s.tavaan sarvvaasaam aaj~naanaa.m kaa "sre.s.thaa? tato yii"su.h pratyuvaaca,
29 "he israayellokaa avadhatta, asmaaka.m prabhu.h parame"svara eka eva,
30 yuuya.m sarvvanta.hkara.nai.h sarvvapraa.nai.h sarvvacittai.h sarvva"saktibhi"sca tasmin prabhau parame"svare priiyadhva.m," ityaaj~naa "sre.s.thaa|
31 tathaa "svaprativaasini svavat prema kurudhva.m," e.saa yaa dvitiiyaaj~naa saa taad.r"sii; etaabhyaa.m dvaabhyaam aaj~naabhyaam anyaa kaapyaaj~naa "sre.s.thaa naasti|
32 tadaa sodhyaapakastamavadat, he guro satya.m bhavaan yathaartha.m proktavaan yata ekasmaad ii"svaraad anyo dvitiiya ii"svaro naasti;
33 apara.m sarvvaanta.hkara.nai.h sarvvapraa.nai.h sarvvacittai.h sarvva"saktibhi"sca ii"svare premakara.na.m tathaa svamiipavaasini svavat premakara.na~nca sarvvebhyo homabalidaanaadibhya.h "sra.s.tha.m bhavati|
34 tato yii"su.h subuddheriva tasyedam uttara.m "srutvaa ta.m bhaa.sitavaan tvamii"svarasya raajyaanna duurosi|ita.h para.m tena saha kasyaapi vaakyasya vicaara.m karttaa.m kasyaapi pragalbhataa na jaataa|
35 anantara.m madhyemandiram upadi"san yii"surima.m pra"sna.m cakaara, adhyaapakaa abhi.sikta.m (taaraka.m) kuto daayuuda.h santaana.m vadanti?
36 svaya.m daayuud pavitrasyaatmana aave"seneda.m kathayaamaasa| yathaa| "mama prabhumida.m vaakyavadat parame"svara.h| tava "satruunaha.m yaavat paadapii.tha.m karomi na| taavat kaala.m madiiye tva.m dak.sapaar"sv upaavi"sa|"
37 yadi daayuud ta.m prabhuu.m vadati tarhi katha.m sa tasya santaano bhavitumarhati? itare lokaastatkathaa.m "srutvaananandu.h|
38 tadaanii.m sa taanupadi"sya kathitavaan ye naraa diirghaparidheyaani ha.t.te vipanau ca
39 lokak.rtanamaskaaraan bhajanag.rhe pradhaanaasanaani bhojanakaale pradhaanasthaanaani ca kaa"nk.sante;
40 vidhavaanaa.m sarvvasva.m grasitvaa chalaad diirghakaala.m praarthayante tebhya upaadhyaayebhya.h saavadhaanaa bhavata; te.adhikataraan da.n.daan praapsyanti|
41 tadanantara.m lokaa bhaa.n.daagaare mudraa yathaa nik.sipanti bhaa.n.daagaarasya sammukhe samupavi"sya yii"sustadavaluloka; tadaanii.m bahavo dhaninastasya madhye bahuuni dhanaani nirak.sipan|
42 pa"scaad ekaa daridraa vidhavaa samaagatya dvipa.namuulyaa.m mudraikaa.m tatra nirak.sipat|
43 tadaa yii"su.h "si.syaan aahuuya kathitavaan yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami ye ye bhaa.n.daagaare.asmina dhanaani ni.hk.sipanti sma tebhya.h sarvvebhya iya.m vidhavaa daridraadhikam ni.hk.sipati sma|
44 yataste prabhuutadhanasya ki~ncit nirak.sipan kintu diineya.m svadinayaapanayogya.m ki~ncidapi na sthaapayitvaa sarvvasva.m nirak.sipat|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 13

1 anantara.m mandiraad bahirgamanakaale tasya "si.syaa.naamekasta.m vyaah.rtavaan he guro pa"syatu kiid.r"saa.h paa.saa.naa.h kiid.rk ca nicayana.m|
2 tadaa yii"sustam avadat tva.m kimetad b.rhannicayana.m pa"syasi? asyaikapaa.saa.nopi dvitiiyapaa.saa.nopari na sthaasyati sarvve .adha.hk.sepsyante|
3 atha yasmin kaale jaitungirau mandirasya sammukhe sa samupavi.s.tastasmin kaale pitaro yaakuub yohan aandriya"scaite ta.m rahasi papracchu.h,
4 etaa gha.tanaa.h kadaa bhavi.syanti? tathaitatsarvvaasaa.m siddhyupakramasya vaa ki.m cihna.m? tadasmabhya.m kathayatu bhavaan|
5 tato yaa"sustaan vaktumaarebhe, kopi yathaa yu.smaan na bhraamayati tathaatra yuuya.m saavadhaanaa bhavata|
6 yata.h khrii.s.tohamiti kathayitvaa mama naamnaaneke samaagatya lokaanaa.m bhrama.m janayi.syanti;
7 kintu yuuya.m ra.nasya vaarttaa.m ra.naa.dambara~nca "srutvaa maa vyaakulaa bhavata, gha.tanaa etaa ava"syammaavinya.h; kintvaapaatato na yugaanto bhavi.syati|
8 de"sasya vipak.satayaa de"so raajyasya vipak.satayaa ca raajyamutthaasyati, tathaa sthaane sthaane bhuumikampo durbhik.sa.m mahaakle"saa"sca samupasthaasyanti, sarvva ete du.hkhasyaarambhaa.h|
9 kintu yuuyam aatmaarthe saavadhaanaasti.s.thata, yato lokaa raajasabhaayaa.m yu.smaan samarpayi.syanti, tathaa bhajanag.rhe prahari.syanti; yuuya.m madarthe de"saadhipaan bhuupaa.m"sca prati saak.syadaanaaya te.saa.m sammukhe upasthaapayi.syadhve|
10 "se.siibhavanaat puurvva.m sarvvaan de"siiyaan prati susa.mvaada.h pracaarayi.syate|
11 kintu yadaa te yu.smaan dh.rtvaa samarpayi.syanti tadaa yuuya.m yadyad uttara.m daasyatha, tadagra tasya vivecana.m maa kuruta tadartha.m ki~ncidapi maa cintayata ca, tadaanii.m yu.smaaka.m mana.hsu yadyad vaakyam upasthaapayi.syate tadeva vadi.syatha, yato yuuya.m na tadvaktaara.h kintu pavitra aatmaa tasya vaktaa|
12 tadaa bhraataa bhraatara.m pitaa putra.m ghaatanaartha.m parahaste.su samarpayi.syate, tathaa patyaani maataapitro rvipak.satayaa tau ghaatayi.syanti|
13 mama naamaheto.h sarvve.saa.m savidhe yuuya.m jugupsitaa bhavi.syatha, kintu ya.h ka"scit "se.saparyyanta.m dhairyyam aalambi.syate saeva paritraasyate|
14 daaniyelbhavi.syadvaadinaa prokta.m sarvvanaa"si jugupsita~nca vastu yadaa tvayogyasthaane vidyamaana.m drak.satha (yo jana.h pa.thati sa budhyataa.m) tadaa ye yihuudiiyade"se ti.s.thanti te mahiidhra.m prati palaayantaa.m;
15 tathaa yo naro g.rhopari ti.s.thati sa g.rhamadhya.m naavarohatu, tathaa kimapi vastu grahiitu.m madhyeg.rha.m na pravi"satu;
16 tathaa ca yo nara.h k.setre ti.s.thati sopi svavastra.m grahiitu.m paraav.rtya na vrajatu|
17 tadaanii.m garbbhavatiinaa.m stanyadaatrii.naa~nca yo.sitaa.m durgati rbhavi.syati|
18 yu.smaaka.m palaayana.m "siitakaale yathaa na bhavati tadartha.m praarthayadhva.m|
19 yatastadaa yaad.r"sii durgha.tanaa gha.ti.syate taad.r"sii durgha.tanaa ii"svaras.r.s.te.h prathamamaarabhyaadya yaavat kadaapi na jaataa na jani.syate ca|
20 apara~nca parame"svaro yadi tasya samayasya sa.mk.sepa.m na karoti tarhi kasyaapi praa.nabh.rto rak.saa bhavitu.m na "sak.syati, kintu yaan janaan manoniitaan akarot te.saa.m svamanoniitaanaa.m heto.h sa tadanehasa.m sa.mk.sepsyati|
21 anyacca pa"syata khrii.s.totra sthaane vaa tatra sthaane vidyate, tasminkaale yadi ka"scid yu.smaan etaad.r"sa.m vaakya.m vyaaharati, tarhi tasmin vaakye bhaiva vi"svasita|
22 yatoneke mithyaakhrii.s.taa mithyaabhavi.syadvaadina"sca samupasthaaya bahuuni cihnaanyadbhutaani karmmaa.ni ca dar"sayi.syanti; tathaa yadi sambhavati tarhi manoniitalokaanaamapi mithyaamati.m janayi.syanti|
23 pa"syata gha.tanaata.h puurvva.m sarvvakaaryyasya vaarttaa.m yu.smabhyamadaam, yuuya.m saavadhaanaasti.s.thata|
24 apara~nca tasya kle"sakaalasyaavyavahite parakaale bhaaskara.h saandhakaaro bhavi.syati tathaiva candra"scandrikaa.m na daasyati|
25 nabha.hsthaani nak.satraa.ni pati.syanti, vyomama.n.dalasthaa grahaa"sca vicali.syanti|
26 tadaanii.m mahaaparaakrame.na mahai"svaryye.na ca meghamaaruhya samaayaanta.m maanavasuta.m maanavaa.h samiik.si.syante|
27 anyacca sa nijaduutaan prahitya nabhobhuumyo.h siimaa.m yaavad jagata"scaturdigbhya.h svamanoniitalokaan sa.mgrahii.syati|
28 u.dumbarataro rd.r.s.taanta.m "sik.sadhva.m yado.dumbarasya taro rnaviinaa.h "saakhaa jaayante pallavaadiini ca rnigacchanti, tadaa nidaaghakaala.h savidho bhavatiiti yuuya.m j~naatu.m "saknutha|
29 tadvad etaa gha.tanaa d.r.s.tvaa sa kaalo dvaaryyupasthita iti jaaniita|
30 yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, aadhunikalokaanaa.m gamanaat puurvva.m taani sarvvaa.ni gha.ti.syante|
31 dyaavaap.rthivyo rvicalitayo.h satyo rmadiiyaa vaa.nii na vicali.syati|
32 apara~nca svargasthaduutaga.no vaa putro vaa taataadanya.h kopi ta.m divasa.m ta.m da.n.da.m vaa na j~naapayati|
33 ata.h sa samaya.h kadaa bhavi.syati, etajj~naanaabhaavaad yuuya.m saavadhaanaasti.s.thata, satarkaa"sca bhuutvaa praarthayadhva.m;
34 yadvat ka"scit pumaan svanive"sanaad duurade"sa.m prati yaatraakara.nakaale daase.su svakaaryyasya bhaaramarpayitvaa sarvvaan sve sve karmma.ni niyojayati; apara.m dauvaarika.m jaagaritu.m samaadi"sya yaati, tadvan naraputra.h|
35 g.rhapati.h saaya.mkaale ni"siithe vaa t.rtiiyayaame vaa praata.hkaale vaa kadaagami.syati tad yuuya.m na jaaniitha;
36 sa ha.thaadaagatya yathaa yu.smaan nidritaan na pa"syati, tadartha.m jaagaritaasti.s.thata|
37 yu.smaanaha.m yad vadaami tadeva sarvvaan vadaami, jaagaritaasti.s.thateti|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 14

1 tadaa nistaarotsavaki.nvahiinapuupotsavayoraarambhasya dinadvaye .ava"si.s.te pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca kenaapi chalena yii"su.m dharttaa.m hantu~nca m.rgayaa~ncakrire;
2 kintu lokaanaa.m kalahabhayaaduucire, nacotsavakaala ucitametaditi|
3 anantara.m baithaniyaapuुre "simonaku.s.thino g.rhe yo"sau bhotkumupavi.s.te sati kaacid yo.sit paa.n.darapaa.saa.nasya sampu.takena mahaarghyottamatailam aaniiya sampu.taka.m bha.mktvaa tasyottamaa"nge tailadhaaraa.m paatayaa~ncakre|
4 tasmaat kecit svaante kupyanta.h kathitava.mnta.h kutoya.m tailaapavyaya.h?
5 yadyetat taila vyakre.syata tarhi mudraapaada"satatrayaadapyadhika.m tasya praaptamuulya.m daridralokebhyo daatuma"sak.syata, kathaametaa.m kathayitvaa tayaa yo.sitaa saaka.m vaacaayuhyan|
6 kintu yii"suruvaaca, kuta etasyai k.rcchra.m dadaasi? mahyamiya.m karmmottama.m k.rtavatii|
7 daridraa.h sarvvadaa yu.smaabhi.h saha ti.s.thanti, tasmaad yuuya.m yadecchatha tadaiva taanupakarttaa.m "saknutha, kintvaha.m yubhaabhi.h saha nirantara.m na ti.s.thaami|
8 asyaa yathaasaadhya.m tathaivaakarodiya.m, "sma"saanayaapanaat puurvva.m sametya madvapu.si tailam amarddayat|
9 aha.m yu.smabhya.m yathaartha.m kathayaami, jagataa.m madhye yatra yatra susa.mvaadoya.m pracaarayi.syate tatra tatra yo.sita etasyaa.h smara.naartha.m tatk.rtakarmmaitat pracaarayi.syate|
10 tata.h para.m dvaada"saanaa.m "si.syaa.naameka ii.skariyotiiyayihuudaakhyo yii"su.m parakare.su samarpayitu.m pradhaanayaajakaanaa.m samiipamiyaaya|
11 te tasya vaakya.m samaakar.nya santu.s.taa.h santastasmai mudraa daatu.m pratyajaanata; tasmaat sa ta.m te.saa.m kare.su samarpa.naayopaaya.m m.rgayaamaasa|
12 anantara.m ki.nva"suunyapuupotsavasya prathame.ahani nistaarotmavaartha.m me.samaara.naasamaye "si.syaasta.m papraccha.h kutra gatvaa vaya.m nistaarotsavasya bhojyamaasaadayi.syaama.h? kimicchati bhavaan?
13 tadaanii.m sa te.saa.m dvaya.m prerayan babhaa.se yuvayo.h puramadhya.m gatayo.h sato ryo jana.h sajalakumbha.m vahan yuvaa.m saak.saat kari.syati tasyaiva pa"scaad yaata.m;
14 sa yat sadana.m pravek.syati tadbhavanapati.m vadata.m, gururaaha yatra sa"si.syoha.m nistaarotsaviiya.m bhojana.m kari.syaami, saa bhojana"saalaa kutraasti?
15 tata.h sa pari.sk.rtaa.m susajjitaa.m b.rhatiica~nca yaa.m "saalaa.m dar"sayi.syati tasyaamasmadartha.m bhojyadravyaa.nyaasaadayata.m|
16 tata.h "si.syau prasthaaya pura.m pravi"sya sa yathoktavaan tathaiva praapya nistaarotsavasya bhojyadravyaa.ni samaasaadayetaam|
17 anantara.m yii"su.h saaya.mkaale dvaada"sabhi.h "si.syai.h saarddha.m jagaama;
18 sarvve.su bhojanaaya propavi.s.te.su sa taanuditavaan yu.smaanaha.m yathaartha.m vyaaharaami, atra yu.smaakameko jano yo mayaa saha bhu.mkte maa.m parakere.su samarpayi.syate|
19 tadaanii.m te du.hkhitaa.h santa ekaika"sasta.m pra.s.tumaarabdhavanta.h sa kimaha.m? pa"scaad anya ekobhidadhe sa kimaha.m?
20 tata.h sa pratyavadad ete.saa.m dvaada"saanaa.m yo jano mayaa sama.m bhojanaapaatre paa.ni.m majjayi.syati sa eva|
21 manujatanayamadhi yaad.r"sa.m likhitamaaste tadanuruupaa gatistasya bhavi.syati, kintu yo jano maanavasuta.m samarpayi.syate hanta tasya janmaabhaave sati bhadramabhavi.syat|
22 apara~nca te.saa.m bhojanasamaye yii"su.h puupa.m g.rhiitve"svaragu.naan anukiirtya bha"nktvaa tebhyo dattvaa babhaa.se, etad g.rhiitvaa bhu~njiidhvam etanmama vigraharuupa.m|
23 anantara.m sa ka.msa.m g.rhiitve"svarasya gu.naan kiirttayitvaa tebhyo dadau, tataste sarvve papu.h|
24 apara.m sa taanavaadiid bahuunaa.m nimitta.m paatita.m mama naviinaniyamaruupa.m "so.nitametat|
25 yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ii"svarasya raajye yaavat sadyojaata.m draak.saarasa.m na paasyaami,taavadaha.m draak.saaphalarasa.m puna rna paasyaami|
26 tadanantara.m te giitameka.m sa.mgiiya bahi rjaituna.m "sikhari.na.m yayu.h
27 atha yii"sustaanuvaaca ni"saayaamasyaa.m mayi yu.smaaka.m sarvve.saa.m pratyuuho bhavi.syati yato likhitamaaste yathaa, me.saa.naa.m rak.saka~ncaaha.m prahari.syaami vai tata.h| me.saa.naa.m nivaho nuuna.m pravikiir.no bhavi.syati|
28 kantu madutthaane jaate yu.smaakamagre.aha.m gaaliila.m vraji.syaami|
29 tadaa pitara.h pratibabhaa.se, yadyapi sarvve.saa.m pratyuuho bhavati tathaapi mama naiva bhavi.syati|
30 tato yii"suruktaavaan aha.m tubhya.m tathya.m kathayaami, k.sa.naadaayaamadya kukku.tasya dvitiiyavaararava.naat puurvva.m tva.m vaaratraya.m maamapahno.syase|
31 kintu sa gaa.dha.m vyaaharad yadyapi tvayaa saarddha.m mama praa.no yaati tathaapi kathamapi tvaa.m naapahno.sye; sarvve.apiitare tathaiva babhaa.sire|
32 apara~nca te.su get"simaaniinaamaka.m sthaana gate.su sa "si.syaan jagaada, yaavadaha.m praarthaye taavadatra sthaane yuuya.m samupavi"sata|
33 atha sa pitara.m yaakuuba.m yohana~nca g.rhiitvaa vavraaja; atyanta.m traasito vyaakulita"sca tebhya.h kathayaamaasa,
34 nidhanakaalavat praa.no me.atiiva da.hkhameti, yuuya.m jaagratotra sthaane ti.s.thata|
35 tata.h sa ki~ncidduura.m gatvaa bhuumaavadhomukha.h patitvaa praarthitavaanetat, yadi bhavitu.m "sakya.m tarhi du.hkhasamayoya.m matto duuriibhavatu|
36 aparamuditavaan he pita rhe pita.h sarvve.m tvayaa saadhya.m, tato hetorima.m ka.msa.m matto duuriikuru, kintu tan mamecchaato na tavecchaato bhavatu|
37 tata.h para.m sa etya taan nidritaan niriik.sya pitara.m provaaca, "simon tva.m ki.m nidraasi? gha.tikaamekaam api jaagaritu.m na "sakno.si?
38 pariik.saayaa.m yathaa na patatha tadartha.m sacetanaa.h santa.h praarthayadhva.m; mana udyuktamiti satya.m kintu vapura"saktika.m|
39 atha sa punarvrajitvaa puurvvavat praarthayaa~ncakre|
40 paraav.rtyaagatya punarapi taan nidritaan dadar"sa tadaa te.saa.m locanaani nidrayaa puur.naani, tasmaattasmai kaa kathaa kathayitavyaa ta etad boddhu.m na "seku.h|
41 tata.hpara.m t.rtiiyavaara.m aagatya tebhyo .akathayad idaaniimapi "sayitvaa vi"sraamyatha? yathe.s.ta.m jaata.m, samaya"scopasthita.h pa"syata maanavatanaya.h paapilokaanaa.m paa.ni.su samarpyate|
42 utti.s.thata, vaya.m vrajaamo yo jano maa.m parapaa.ni.su samarpayi.syate pa"syata sa samiipamaayaata.h|
43 imaa.m kathaa.m kathayati sa, etarhidvaada"saanaameko yihuudaa naamaa "si.sya.h pradhaanayaajakaanaam upaadhyaayaanaa.m praaciinalokaanaa~nca sannidhe.h kha"ngalagu.dadhaari.no bahulokaan g.rhiitvaa tasya samiipa upasthitavaan|
44 apara~ncaasau parapaa.ni.su samarpayitaa puurvvamiti sa"nketa.m k.rtavaan yamaha.m cumbi.syaami sa evaasau tameva dh.rtvaa saavadhaana.m nayata|
45 ato heto.h sa aagatyaiva yo"so.h savidha.m gatvaa he guro he guro, ityuktvaa ta.m cucumba|
46 tadaa te tadupari paa.niinarpayitvaa ta.m dadhnu.h|
47 tatastasya paar"svasthaanaa.m lokaanaameka.h kha"nga.m ni.sko.sayan mahaayaajakasya daasameka.m prah.rtya tasya kar.na.m ciccheda|
48 pa"scaad yii"sustaan vyaajahaara kha"ngaan lagu.daa.m"sca g.rhiitvaa maa.m ki.m caura.m dharttaa.m samaayaataa.h?
49 madhyemandira.m samupadi"san pratyaha.m yu.smaabhi.h saha sthitavaanataha.m, tasmin kaale yuuya.m maa.m naadiidharata, kintvanena "saastriiya.m vacana.m sedhaniiya.m|
50 tadaa sarvve "si.syaasta.m parityajya palaayaa~ncakrire|
51 athaiko yuvaa maanavo nagnakaaye vastrameka.m nidhaaya tasya pa"scaad vrajan yuvalokai rdh.rto
52 vastra.m vihaaya nagna.h palaayaa~ncakre|
53 apara~nca yasmin sthaane pradhaanayaajakaa upaadhyaayaa.h praaciinalokaa"sca mahaayaajakena saha sadasi sthitaastasmin sthaane mahaayaajakasya samiipa.m yii"su.m ninyu.h|
54 pitaro duure tatpa"scaad itvaa mahaayaajakasyaa.t.taalikaa.m pravi"sya ki"nkarai.h sahopavi"sya vahnitaapa.m jagraaha|
55 tadaanii.m pradhaanayaajakaa mantri.na"sca yii"su.m ghaatayitu.m tatpraatikuulyena saak.si.no m.rgayaa~ncakrire, kintu na praaptaa.h|
56 anekaistadviruddha.m m.r.saasaak.sye dattepi te.saa.m vaakyaani na samagacchanta|
57 sarvva"se.se kiyanta utthaaya tasya praatikuulyena m.r.saasaak.sya.m dattvaa kathayaamaasu.h,
58 ida.m karak.rtamandira.m vinaa"sya dinatrayamadhye punaraparam akarak.rta.m mandira.m nirmmaasyaami, iti vaakyam asya mukhaat "srutamasmaabhiriti|
59 kintu tatraapi te.saa.m saak.syakathaa na sa"ngaataa.h|
60 atha mahaayaajako madhyesabham utthaaya yii"su.m vyaajahaara, ete janaastvayi yat saak.syamadu.h tvametasya kimapyuttara.m ki.m na daasyasi?
61 kintu sa kimapyuttara.m na datvaa mauniibhuuya tasyau; tato mahaayaajaka.h punarapi ta.m p.r.s.taavaan tva.m saccidaanandasya tanayo .abhi.siktastrataa?
62 tadaa yii"susta.m provaaca bhavaamyaham yuuya~nca sarvva"saktimato dak.sii.napaar"sve samupavi"santa.m megha maaruhya samaayaanta~nca manu.syaputra.m sandrak.syatha|
63 tadaa mahaayaajaka.h sva.m vamana.m chitvaa vyaavaharat
64 kimasmaaka.m saak.sibhi.h prayojanam? ii"svaranindaavaakya.m yu.smaabhira"sraavi ki.m vicaarayatha? tadaanii.m sarvve jagaduraya.m nidhanada.n.damarhati|
65 tata.h ka"scit ka"scit tadvapu.si ni.s.thiiva.m nicik.sepa tathaa tanmukhamaacchaadya cape.tena hatvaa gaditavaan ga.nayitvaa vada, anucaraa"sca cape.taistamaajaghnu.h
66 tata.h para.m pitare.a.t.taalikaadha.hko.s.the ti.s.thati mahaayaajakasyaikaa daasii sametya
67 ta.m vihnitaapa.m g.rhlanta.m vilokya ta.m suniriik.sya babhaa.se tvamapi naasaratiiyayii"so.h sa"nginaam eko jana aasii.h|
68 kintu sopahnutya jagaada tamaha.m na vadmi tva.m yat kathayami tadapyaha.m na buddhye| tadaanii.m pitare catvara.m gatavati kuेkku.to ruraava|
69 athaanyaa daasii pitara.m d.r.s.tvaa samiipasthaan janaan jagaada aya.m te.saameko jana.h|
70 tata.h sa dvitiiyavaaram apahnutavaan pa"scaat tatrasthaa lokaa.h pitara.m procustvamava"sya.m te.saameko jana.h yatastva.m gaaliiliiyo nara iti tavoccaara.na.m prakaa"sayati|
71 tadaa sa "sapathaabhi"saapau k.rtvaa provaaca yuuya.m kathaa.m kathayatha ta.m nara.m na jaane.aha.m|
72 tadaanii.m dvitiiyavaara.m kukku.to .araaviit| kukku.tasya dvitiiyaravaat puurvva.m tva.m maa.m vaaratrayam apahno.syasi, iti yadvaakya.m yii"sunaa samudita.m tat tadaa sa.msm.rtya pitaro roditum aarabhata|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 15

1 atha prabhaate sati pradhaanayaajakaa.h praa~nca upaadhyaayaa.h sarvve mantri.na"sca sabhaa.m k.rtvaa yii"suृ.m bandhayitva piilaataakhyasya de"saadhipate.h savidha.m niitvaa samarpayaamaasu.h|
2 tadaa piilaatasta.m p.r.s.tavaan tva.m ki.m yihuudiiyalokaanaa.m raajaa? tata.h sa pratyuktavaan satya.m vadasi|
3 apara.m pradhaanayaajakaastasya bahu.su vaakye.su do.samaaropayaa~ncakru.h kintu sa kimapi na pratyuvaaca|
4 tadaanii.m piilaatasta.m puna.h papraccha tva.m ki.m nottarayasi? pa"syaite tvadviruddha.m kati.su saadhye.su saak.sa.m dadati|
5 kantu yii"sustadaapi nottara.m dadau tata.h piilaata aa"scaryya.m jagaama|
6 apara~nca kaaraabaddhe kasti.m"scit jane tanmahotsavakaale lokai ryaacite de"saadhipatista.m mocayati|
7 ye ca puurvvamupaplavamakaar.surupaplave vadhamapi k.rtavantaste.saa.m madhye tadaano.m barabbaanaamaka eko baddha aasiit|
8 ato heto.h puurvvaapariiyaa.m riitikathaa.m kathayitvaa lokaa uccairuvanta.h piilaatasya samak.sa.m nivedayaamaasu.h|
9 tadaa piilaatastaanaacakhyau tarhi ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaana.m mocayi.syaami? yu.smaabhi.h kimi.syate?
10 yata.h pradhaanayaajakaa iir.syaata eva yii"su.m samaarpayanniti sa viveda|
11 kintu yathaa barabbaa.m mocayati tathaa praarthayitu.m pradhaanayaajakaa lokaan pravarttayaamaasu.h|
12 atha piilaata.h puna.h p.r.s.tavaan tarhi ya.m yihuudiiyaanaa.m raajeti vadatha tasya ki.m kari.syaami yu.smaabhi.h kimi.syate?
13 tadaa te punarapi proccai.h procusta.m kru"se vedhaya|
14 tasmaat piilaata.h kathitavaan kuta.h? sa ki.m kukarmma k.rtavaan? kintu te puna"sca ruvanto vyaajahrusta.m kru"se vedhaya|
15 tadaa piilaata.h sarvvaallokaan to.sayitumicchan barabbaa.m mocayitvaa yii"su.m ka"saabhi.h prah.rtya kru"se veddhu.m ta.m samarpayaambabhuuva|
16 anantara.m sainyaga.no.a.t.taalikaam arthaad adhipate rg.rha.m yii"su.m niitvaa senaanivaha.m samaahuyat|
17 pa"scaat te ta.m dhuumalavar.navastra.m paridhaapya ka.n.takamuku.ta.m racayitvaa "sirasi samaaropya
18 he yihuudiiyaanaa.m raajan namaskaara ityuktvaa ta.m namaskarttaamaarebhire|
19 tasyottamaa"nge vetraaghaata.m cakrustadgaatre ni.s.thiiva~nca nicik.sipu.h, tathaa tasya sammukhe jaanupaata.m pra.nomu.h
20 itthamupahasya dhuumravar.navastram uttaaryya tasya vastra.m ta.m paryyadhaapayan kru"se veddhu.m bahirninyu"sca|
21 tata.h para.m sekandarasya ruphasya ca pitaa "simonnaamaa kurii.niiyaloka eka.h kuta"scid graamaadetya pathi yaati ta.m te yii"so.h kru"sa.m vo.dhu.m balaad dadhnu.h|
22 atha gulgaltaa arthaat "sira.hkapaalanaamaka.m sthaana.m yii"sumaaniiya
23 te gandharasami"srita.m draak.saarasa.m paatu.m tasmai dadu.h kintu sa na jagraaha|
24 tasmin kru"se viddhe sati te.saamekaika"sa.h ki.m praapsyatiiti nir.nayaaya
25 tasya paridheyaanaa.m vibhaagaartha.m gu.tikaapaata.m cakru.h|
26 aparam e.sa yihuudiiyaanaa.m raajeti likhita.m do.sapatra.m tasya "sirauurdvvam aaropayaa~ncakru.h|
27 tasya vaamadak.si.nayo rdvau caurau kru"sayo rvividhaate|
28 tenaiva "aparaadhijanai.h saarddha.m sa ga.nito bhavi.syati," iti "saastrokta.m vacana.m siddhamabhuuta|
29 anantara.m maarge ye ye lokaa gamanaagamane cakruste sarvva eva "siraa.msyaandolya nindanto jagadu.h, re mandiranaa"saka re dinatrayamadhye tannirmmaayaka,
30 adhunaatmaanam avitvaa kru"saadavaroha|
31 ki~nca pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca tadvat tirask.rtya paraspara.m cacak.sire e.sa paraanaavat kintu svamavitu.m na "saknoti|
32 yadiisraayelo raajaabhi.siktastraataa bhavati tarhyadhunaina kru"saadavarohatu vaya.m tad d.r.s.tvaa vi"svasi.syaama.h; ki~nca yau lokau tena saarddha.m kru"se .avidhyetaa.m taavapi ta.m nirbhartsayaamaasatu.h|
33 atha dvitiiyayaamaat t.rtiiyayaama.m yaavat sarvvo de"sa.h saandhakaarobhuut|
34 tatast.rtiiyaprahare yii"suruccairavadat elii elii laamaa "sivaktanii arthaad "he madii"sa madii"sa tva.m paryyatyaak.sii.h kuto hi maa.m?"
35 tadaa samiipasthalokaanaa.m kecit tadvaakya.m ni"samyaacakhyu.h pa"syai.sa eliyam aahuuyati|
36 tata eko jano dhaavitvaagatya spa~nje .amlarasa.m puurayitvaa ta.m na.daagre nidhaaya paatu.m tasmai dattvaavadat ti.s.tha eliya enamavarohayitum eti na veti pa"syaami|
37 atha yii"suruccai.h samaahuuya praa.naan jahau|
38 tadaa mandirasya javanikordvvaadadha.hryyantaa vidiir.naa dvikha.n.daabhuut|
39 ki~nca itthamuccairaahuuya praa.naan tyajanta.m ta.m d.r.sdvaa tadrak.sa.naaya niyukto ya.h senaapatiraasiit sovadat naroyam ii"svaraputra iti satyam|
40 tadaanii.m magdaliinii marisam kani.s.thayaakuubo yose"sca maataanyamariyam "saalomii ca yaa.h striyo
41 gaaliilprade"se yii"su.m sevitvaa tadanugaaminyo jaataa imaastadanyaa"sca yaa anekaa naaryo yii"sunaa saarddha.m yiruu"saalamamaayaataastaa"sca duuraat taani dad.r"su.h|
42 athaasaadanadinasyaarthaad vi"sraamavaaraat puurvvadinasya saaya.mkaala aagata
43 ii"svararaajyaapek.syarimathiiyayuu.saphanaamaa maanyamantrii sametya piilaatasavidha.m nirbhayo gatvaa yii"sordeha.m yayaace|
44 kintu sa idaanii.m m.rta.h piilaata ityasambhava.m matvaa "satasenaapatimaahuuya sa kadaa m.rta iti papraccha|
45 "satasemanaapatimukhaat tajj~naatvaa yuu.saphe yii"sordeha.m dadau|
46 pa"scaat sa suuk.sma.m vaasa.h kriitvaa yii"so.h kaayamavarohya tena vaasasaa ve.s.taayitvaa girau khaata"sma"saane sthaapitavaan paa.saa.na.m lo.thayitvaa dvaari nidadhe|
47 kintu yatra sosthaapyata tata magdaliinii mariyam yosimaat.rmariyam ca dad.r"sat.r.h|

maarkalikhita.h susa.mvaada.h 16

1 atha vi"sraamavaare gate magdaliinii mariyam yaakuubamaataa mariyam "saalomii cemaasta.m marddayitu.m sugandhidravyaa.ni kriitvaa
2 saptaahaprathamadine.atipratyuu.se suuryyodayakaale "sma"saanamupagataa.h|
3 kintu "sma"saanadvaarapaa.saa.no.atib.rhan ta.m ko.apasaarayi.syatiiti taa.h paraspara.m gadanti!
4 etarhi niriik.sya paa.saa.no dvaaro .apasaarita iti dad.r"su.h|
5 pa"scaattaa.h "sma"saana.m pravi"sya "suklavar.nadiirghaparicchadaav.rtameka.m yuvaana.m "sma"saanadak.si.napaar"sva upavi.s.ta.m d.r.s.tvaa camaccakru.h|
6 so.avadat, maabhai.s.ta yuuya.m kru"se hata.m naasaratiiyayii"su.m gave.sayatha sotra naasti "sma"saanaadudasthaat; tai ryatra sa sthaapita.h sthaana.m tadida.m pa"syata|
7 kintu tena yathokta.m tathaa yu.smaakamagre gaaliila.m yaasyate tatra sa yu.smaan saak.saat kari.syate yuuya.m gatvaa tasya "si.syebhya.h pitaraaya ca vaarttaamimaa.m kathayata|
8 taa.h kampitaa vistitaa"sca tuur.na.m "sma"saanaad bahirgatvaa palaayanta bhayaat kamapi kimapi naavada.m"sca|
9 apara.m yii"su.h saptaahaprathamadine pratyuu.se "sma"saanaadutthaaya yasyaa.h saptabhuutaastyaajitaastasyai magdaliiniimariyame prathama.m dar"sana.m dadau|
10 tata.h saa gatvaa "sokarodanak.rdbhyo.anugatalokebhyastaa.m vaarttaa.m kathayaamaasa|
11 kintu yii"su.h punarjiivan tasyai dar"sana.m dattavaaniti "srutvaa te na pratyayan|
12 pa"scaat te.saa.m dvaayo rgraamayaanakaale yii"suranyave"sa.m dh.rtvaa taabhyaa.m dar"sana dadau!
13 taavapi gatvaanya"si.syebhyastaa.m kathaa.m kathayaa~ncakratu.h kintu tayo.h kathaamapi te na pratyayan|
14 "se.sata ekaada"sa"si.sye.su bhojanopavi.s.te.su yii"sustebhyo dar"sana.m dadau tathotthaanaat para.m taddar"sanapraaptalokaanaa.m kathaayaamavi"svaasakara.naat te.saamavi"svaasamana.hkaa.thinyaabhyaa.m hetubhyaa.m sa taa.mstarjitavaan|
15 atha taanaacakhyau yuuya.m sarvvajagad gatvaa sarvvajanaan prati susa.mvaada.m pracaarayata|
16 tatra ya.h ka"scid vi"svasya majjito bhavet sa paritraasyate kintu yo na vi"svasi.syati sa da.n.dayi.syate|
17 ki~nca ye pratye.syanti tairiid.rg aa"scaryya.m karmma prakaa"sayi.syate te mannaamnaa bhuutaan tyaajayi.syanti bhaa.saa anyaa"sca vadi.syanti|
18 apara.m tai.h sarpe.su dh.rte.su praa.nanaa"sakavastuni piite ca te.saa.m kaapi k.sati rna bhavi.syati; rogi.naa.m gaatre.su karaarpite te.arogaa bhavi.syanti ca|
19 atha prabhustaanityaadi"sya svarga.m niita.h san parame"svarasya dak.si.na upavive"sa|
20 tataste prasthaaya sarvvatra susa.mvaadiiyakathaa.m pracaarayitumaarebhire prabhustu te.saa.m sahaaya.h san prakaa"sitaa"scaryyakriyaabhistaa.m kathaa.m pramaa.navatii.m cakaara| iti|

॥ iti maarkalikhita.h susa.mvaada.h samaapta.m ॥


luukalikhita.h susa.mvaada.h
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


luukalikhita.h susa.mvaada.h 01

1 prathamato ye saak.si.no vaakyapracaarakaa"scaasan te.asmaaka.m madhye yadyat sapramaa.na.m vaakyamarpayanti sma
2 tadanusaarato.anyepi bahavastadv.rttaanta.m racayitu.m prav.rttaa.h|
3 ataeva he mahaamahimathiyaphil tva.m yaa yaa.h kathaa a"sik.syathaastaasaa.m d.r.dhapramaa.naani yathaa praapno.si
4 tadartha.m prathamamaarabhya taani sarvvaa.ni j~naatvaahamapi anukramaat sarvvav.rttaantaan tubhya.m lekhitu.m matimakaar.sam|
5 yihuudaade"siiyaherodnaamake raajatva.m kurvvati abiiyayaajakasya paryyaayaadhikaarii sikhariyanaamaka eko yaajako haaro.nava.m"sodbhavaa ilii"sevaakhyaa
6 tasya jaayaa dvaavimau nirdo.sau prabho.h sarvvaaj~naa vyavasthaa"sca sa.mmanya ii"svarad.r.s.tau dhaarmmikaavaastaam|
7 tayo.h santaana ekopi naasiit, yata ilii"sevaa bandhyaa tau dvaaveva v.rddhaavabhavataam|
8 yadaa svaparyyaanukrame.na sikhariya ii"svaasya samak.sa.m yaajakiiya.m karmma karoti
9 tadaa yaj~nasya dinaparipaayyaa parame"svarasya mandire prave"sakaale dhuupajvaalana.m karmma tasya kara.niiyamaasiit|
10 taddhuupajvaalanakaale lokanivahe praarthanaa.m kartu.m bahisti.s.thati
11 sati sikhariyo yasyaa.m vedyaa.m dhuupa.m jvaalayati taddak.si.napaar"sve parame"svarasya duuta eka upasthito dar"sana.m dadau|
12 ta.m d.r.s.tvaa sikhariya udvivije "sa"sa"nke ca|
13 tadaa sa duutasta.m babhaa.se he sikhariya maa bhaistava praarthanaa graahyaa jaataa tava bhaaryyaa ilii"sevaa putra.m praso.syate tasya naama yoेhan iti kari.syasi|
14 ki~nca tva.m saananda.h sahar.sa"sca bhavi.syasi tasya janmani bahava aanandi.syanti ca|
15 yato heto.h sa parame"svarasya gocare mahaan bhavi.syati tathaa draak.saarasa.m suraa.m vaa kimapi na paasyati, apara.m janmaarabhya pavitre.naatmanaa paripuur.na.h
16 san israayelva.m"siiyaan anekaan prabho.h parame"svarasya maargamaane.syati|
17 santaanaan prati pit.r.naa.m manaa.msi dharmmaj~naana.m pratyanaaj~naagraahi.na"sca paraavarttayitu.m, prabho.h parame"svarasya sevaartham ekaa.m sajjitajaati.m vidhaatu~nca sa eliyaruupaatma"saktipraaptastasyaagre gami.syati|
18 tadaa sikhariyo duutamavaadiit kathametad vetsyaami? yatoha.m v.rddho mama bhaaryyaa ca v.rddhaa|
19 tato duuta.h pratyuvaaca pa"sye"svarasya saak.saadvarttii jibraayelnaamaa duutoha.m tvayaa saha kathaa.m gaditu.m tubhyamimaa.m "subhavaarttaa.m daatu~nca pre.sita.h|
20 kintu madiiya.m vaakya.m kaale phali.syati tat tvayaa na pratiitam ata.h kaara.naad yaavadeva taani na setsyanti taavat tva.m vaktu.mma"sakto muuko bhava|
21 tadaanii.m ye ye lokaa.h sikhariyamapaik.santa te madhyemandira.m tasya bahuvilambaad aa"scaryya.m menire|
22 sa bahiraagato yadaa kimapi vaakya.m vaktuma"sakta.h sa"nketa.m k.rtvaa ni.h"sabdastasyau tadaa madhyemandira.m kasyacid dar"sana.m tena praaptam iti sarvve bubudhire|
23 anantara.m tasya sevanaparyyaaye sampuur.ne sati sa nijageha.m jagaama|
24 katipayadine.su gate.su tasya bhaaryyaa ilii"sevaa garbbhavatii babhuuva
25 pa"scaat saa pa~ncamaasaan sa.mgopyaakathayat lokaanaa.m samak.sa.m mamaapamaana.m kha.n.dayitu.m parame"svaro mayi d.r.s.ti.m paatayitvaa karmmed.r"sa.m k.rtavaan|
26 apara~nca tasyaa garbbhasya .sa.s.the maase jaate gaaliilprade"siiyanaasaratpure
27 daayuudo va.m"siiyaaya yuu.saphnaamne puru.saaya yaa mariyamnaamakumaarii vaagdattaasiit tasyaa.h samiipa.m jibraayel duuta ii"svare.na prahita.h|
28 sa gatvaa jagaada he ii"svaraanug.rhiitakanye tava "subha.m bhuuyaat prabhu.h parame"svarastava sahaayosti naarii.naa.m madhye tvameva dhanyaa|
29 tadaanii.m saa ta.m d.r.s.tvaa tasya vaakyata udvijya kiid.r"sa.m bhaa.sa.namidam iti manasaa cintayaamaasa|
30 tato duuto.avadat he mariyam bhaya.m maakaar.sii.h, tvayi parame"svarasyaanugrahosti|
31 pa"sya tva.m garbbha.m dh.rtvaa putra.m praso.syase tasya naama yii"suriti kari.syasi|
32 sa mahaan bhavi.syati tathaa sarvvebhya.h "sre.s.thasya putra iti khyaasyati; apara.m prabhu.h parame"svarastasya piturdaayuuda.h si.mhaasana.m tasmai daasyati;
33 tathaa sa yaakuubo va.m"sopari sarvvadaa raajatva.m kari.syati, tasya raajatvasyaanto na bhavi.syati|
34 tadaa mariyam ta.m duuta.m babhaa.se naaha.m puru.sasa"nga.m karomi tarhi kathametat sambhavi.syati?
35 tato duuto.akathayat pavitra aatmaa tvaamaa"sraayi.syati tathaa sarvva"sre.s.thasya "saktistavopari chaayaa.m kari.syati tato hetostava garbbhaad ya.h pavitrabaalako jani.syate sa ii"svaraputra iti khyaati.m praapsyati|
36 apara~nca pa"sya tava j~naatirilii"sevaa yaa.m sarvve bandhyaamavadan idaanii.m saa vaarddhakye santaanameka.m garbbhe.adhaarayat tasya .sa.s.thamaasobhuut|
37 kimapi karmma naasaadhyam ii"svarasya|
38 tadaa mariyam jagaada, pa"sya prabheraha.m daasii mahya.m tava vaakyaanusaare.na sarvvametad gha.tataam; ananatara.m duutastasyaa.h samiipaat pratasthe|
39 atha katipayadinaat para.m mariyam tasmaat parvvatamayaprade"siiyayihuudaayaa nagarameka.m "siighra.m gatvaa
40 sikhariyayaajakasya g.rha.m pravi"sya tasya jaayaam ilii"sevaa.m sambodhyaavadat|
41 tato mariyama.h sambodhanavaakye ilii"sevaayaa.h kar.nayo.h pravi.s.tamaatre sati tasyaa garbbhasthabaalako nanartta| tata ilii"sevaa pavitre.naatmanaa paripuur.naa satii
42 proccairgaditumaarebhe, yo.sitaa.m madhye tvameva dhanyaa, tava garbbhastha.h "si"su"sca dhanya.h|
43 tva.m prabhormaataa, mama nive"sane tvayaa cara.naavarpitau, mamaadya saubhaagyametat|
44 pa"sya tava vaakye mama kar.nayo.h pravi.s.tamaatre sati mamodarastha.h "si"suraanandaan nanartta|
45 yaa strii vya"svasiit saa dhanyaa, yato hetostaa.m prati parame"svarokta.m vaakya.m sarvva.m siddha.m bhavi.syati|
46 tadaanii.m mariyam jagaada| dhanyavaada.m pare"sasya karoti maamaka.m mana.h|
47 mamaatmaa taarake"se ca samullaasa.m pragacchati|
48 akarot sa prabhu rdu.s.ti.m svadaasyaa durgati.m prati| pa"syaadyaarabhya maa.m dhanyaa.m vak.syanti puru.saa.h sadaa|
49 ya.h sarvva"saktimaan yasya naamaapi ca pavitraka.m| sa eva sumahatkarmma k.rtavaan mannimittaka.m|
50 ye bibhyati janaastasmaat te.saa.m santaanapa.mkti.su| anukampaa tadiiyaa ca sarvvadaiva suti.s.thati|
51 svabaahubalatastena praakaa"syata paraakrama.h| mana.hkumantra.naasaarddha.m vikiiryyante.abhimaanina.h|
52 si.mhaasanagataallokaan balina"scaavarohya sa.h| pade.suucce.su lokaa.mstu k.sudraan sa.msthaapayatyapi|
53 k.sudhitaan maanavaan dravyairuttamai.h paritarpya sa.h| sakalaan dhanino lokaan vis.rjed riktahastakaan|
54 ibraahiimi ca tadva.m"se yaa dayaasti sadaiva taa.m| sm.rtvaa puraa pit.r.naa.m no yathaa saak.saat prati"sruta.m|
55 israayelsevakastena tathopakriyate svaya.m||
56 anantara.m mariyam praaye.na maasatrayam ilii"sevayaa saho.sitvaa vyaaghuyya nijanive"sana.m yayau|
57 tadanantaram ilii"sevaayaa.h prasavakaala upasthite sati saa putra.m praaso.s.ta|
58 tata.h parame"svarastasyaa.m mahaanugraha.m k.rtavaan etat "srutvaa samiipavaasina.h ku.tumbaa"scaagatya tayaa saha mumudire|
59 tathaa.s.tame dine te baalakasya tvaca.m chettum etya tasya pit.rnaamaanuruupa.m tannaama sikhariya iti karttumii.su.h|
60 kintu tasya maataakathayat tanna, naamaasya yohan iti karttavyam|
61 tadaa te vyaaharan tava va.m"samadhye naamed.r"sa.m kasyaapi naasti|
62 tata.h para.m tasya pitara.m sikhariya.m prati sa"nketya papracchu.h "si"so.h ki.m naama kaari.syate?
63 tata.h sa phalakameka.m yaacitvaa lilekha tasya naama yohan bhavi.syati| tasmaat sarvve aa"scaryya.m menire|
64 tatk.sa.na.m sikhariyasya jihvaajaa.dye.apagate sa mukha.m vyaadaaya spa.s.tavar.namuccaaryya ii"svarasya gu.naanuvaada.m cakaara|
65 tasmaaccaturdiksthaa.h samiipavaasilokaa bhiitaa evametaa.h sarvvaa.h kathaa yihuudaayaa.h parvvatamayaprade"sasya sarvvatra pracaaritaa.h|
66 tasmaat "srotaaro mana.hsu sthaapayitvaa kathayaambabhuuvu.h kiid.r"soya.m baalo bhavi.syati? atha parame"svarastasya sahaayobhuut|
67 tadaa yohana.h pitaa sikhariya.h pavitre.naatmanaa paripuur.na.h san etaad.r"sa.m bhavi.syadvaakya.m kathayaamaasa|
68 israayela.h prabhu ryastu sa dhanya.h parame"svara.h| anug.rhya nijaallokaan sa eva parimocayet|
69 vipak.sajanahastebhyo yathaa mocyaamahe vaya.m| yaavajjiiva~nca dharmme.na saaralyena ca nirbhayaa.h|
70 sevaamahai tamevaikam etatkaara.nameva ca| svakiiya.m supavitra~nca sa.msm.rtya niyama.m sadaa|
71 k.rpayaa puru.saan puurvvaan nika.saarthaattu na.h pitu.h| ibraahiima.h samiipe ya.m "sapatha.m k.rtavaan puraa|
72 tameva saphala.m kartta.m tathaa "satruga.nasya ca| .rृtiiyaakaari.na"scaiva karebhyo rak.sa.naaya na.h|
73 s.r.s.te.h prathamata.h sviiyai.h pavitrai rbhaavivaadibhi.h|
74 yathoktavaan tathaa svasya daayuuda.h sevakasya tu|
75 va.m"se traataarameka.m sa samutpaaditavaan svayam|
76 ato he baalaka tvantu sarvvebhya.h "sre.s.tha eva ya.h| tasyaiva bhaavivaadiiti pravikhyaato bhavi.syasi| asmaaka.m cara.naan k.seme maarge caalayitu.m sadaa| eva.m dhvaante.arthato m.rtyo"schaayaayaa.m ye tu maanavaa.h|
77 upavi.s.taastu taaneva prakaa"sayitumeva hi| k.rtvaa mahaanukampaa.m hi yaameva parame"svara.h|
78 uurdvvaat suuryyamudaayyaivaasmabhya.m praadaattu dar"sana.m| tayaanukampayaa svasya lokaanaa.m paapamocane|
79 paritraa.nasya tebhyo hi j~naanavi"sraa.nanaaya ca| prabho rmaarga.m pari.skarttu.m tasyaagraayii bhavi.syasi||
80 atha baalaka.h "sariire.na buddhyaa ca varddhitumaarebhe; apara~nca sa israayelo va.m"siiyalokaanaa.m samiipe yaavanna praka.tiibhuutastaastaavat praantare nyavasat|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 02

1 apara~nca tasmin kaale raajyasya sarvve.saa.m lokaanaa.m naamaani lekhayitum agastakaisara aaj~naapayaamaasa|
2 tadanusaare.na kurii.niyanaamani suriyaade"sasya "saasake sati naamalekhana.m praarebhe|
3 ato heto rnaama lekhitu.m sarvve janaa.h sviiya.m sviiya.m nagara.m jagmu.h|
4 tadaanii.m yuu.saph naama lekhitu.m vaagdattayaa svabhaaryyayaa garbbhavatyaa mariyamaa saha svaya.m daayuuda.h sajaativa.m"sa iti kaara.naad gaaliilprade"sasya naasaratnagaraad
5 yihuudaaprade"sasya baitlehamaakhya.m daayuudnagara.m jagaama|
6 anyacca tatra sthaane tayosti.s.thato.h sato rmariyama.h prasuutikaala upasthite
7 saa ta.m prathamasuta.m praaso.s.ta kintu tasmin vaasag.rhe sthaanaabhaavaad baalaka.m vastre.na ve.s.tayitvaa go"saalaayaa.m sthaapayaamaasa|
8 anantara.m ye kiyanto me.sapaalakaa.h svame.savrajarak.saayai tatprade"se sthitvaa rajanyaa.m praantare prahari.na.h karmma kurvvanti,
9 te.saa.m samiipa.m parame"svarasya duuta aagatyopatasthau; tadaa catu.spaar"sve parame"svarasya tejasa.h prakaa"sitatvaat te.ati"sa"sa"nkire|
10 tadaa sa duuta uvaaca maa bhai.s.ta pa"syataadya daayuuda.h pure yu.smannimitta.m traataa prabhu.h khrii.s.to.ajani.s.ta,
11 sarvve.saa.m lokaanaa.m mahaanandajanakam ima.m ma"ngalav.rttaanta.m yu.smaan j~naapayaami|
12 yuuya.m (tatsthaana.m gatvaa) vastrave.s.tita.m ta.m baalaka.m go"saalaayaa.m "sayana.m drak.syatha yu.smaan pratiida.m cihna.m bhavi.syati|
13 duuta imaa.m kathaa.m kathitavati tatraakasmaat svargiiyaa.h p.rtanaa aagatya kathaam imaa.m kathayitve"svarasya gu.naananvavaadi.su.h, yathaa,
14 sarvvordvvasthairii"svarasya mahimaa samprakaa"syataa.m| "saantirbhuuyaat p.rthivyaastu santo.sa"sca naraan prati||
15 tata.h para.m te.saa.m sannidhe rduutaga.ne svarga.m gate me.sapaalakaa.h parasparam avecan aagacchata prabhu.h parame"svaro yaa.m gha.tanaa.m j~naapitavaan tasyaa yaatharya.m j~naatu.m vayamadhunaa baitlehampura.m yaama.h|
16 pa"scaat te tuur.na.m vrajitvaa mariyama.m yuu.sapha.m go"saalaayaa.m "sayana.m baalaka~nca dad.r"su.h|
17 ittha.m d.r.s.tvaa baalakasyaarthe proktaa.m sarvvakathaa.m te praacaarayaa~ncakru.h|
18 tato ye lokaa me.sarak.sakaa.naa.m vadanebhyastaa.m vaarttaa.m "su"sruvuste mahaa"scaryya.m menire|
19 kintu mariyam etatsarvvagha.tanaanaa.m taatparyya.m vivicya manasi sthaapayaamaasa|
20 tatpa"scaad duutavij~naptaanuruupa.m "srutvaa d.r.s.tvaa ca me.sapaalakaa ii"svarasya gu.naanuvaada.m dhanyavaada~nca kurvvaa.naa.h paraav.rtya yayu.h|
21 atha baalakasya tvakchedanakaale.a.s.tamadivase samupasthite tasya garbbhasthite.h purvva.m svargiiyaduuto yathaaj~naapayat tadanuruupa.m te tannaamadheya.m yii"suriti cakrire|
22 tata.h para.m muusaalikhitavyavasthaayaa anusaare.na mariyama.h "sucitvakaala upasthite,
23 "prathamaja.h sarvva.h puru.sasantaana.h parame"svare samarpyataa.m," iti parame"svarasya vyavasthayaa
24 yii"su.m parame"svare samarpayitum "saastriiyavidhyukta.m kapotadvaya.m paaraavata"saavakadvaya.m vaa bali.m daatu.m te ta.m g.rhiitvaa yiruu"saalamam aayayu.h|
25 yiruu"saalampuranivaasii "simiyonnaamaa dhaarmmika eka aasiit sa israayela.h saantvanaamapek.sya tasthau ki~nca pavitra aatmaa tasminnaavirbhuuta.h|
26 apara.m prabhu.naa parame"svare.naabhi.sikte traatari tvayaa na d.r.s.te tva.m na mari.syasiiti vaakya.m pavitre.na aatmanaa tasma praakathyata|
27 apara~nca yadaa yii"so.h pitaa maataa ca tadartha.m vyavasthaanuruupa.m karmma karttu.m ta.m mandiram aaninyatustadaa
28 "simiyon aatmana aakar.sa.nena mandiramaagatya ta.m kro.de nidhaaya ii"svarasya dhanyavaada.m k.rtvaa kathayaamaasa, yathaa,
29 he prabho tava daasoya.m nijavaakyaanusaarata.h| idaaniintu sakalyaa.no bhavataa sa.mvis.rjyataam|
30 yata.h sakalade"sasya diiptaye diiptiruupaka.m|
31 israayeliiyalokasya mahaagauravaruupaka.m|
32 ya.m traayaka.m janaanaantu sammukhe tvamajiijana.h| saeva vidyate.asmaaka.m dhrava.m nayananagocare||
33 tadaanii.m tenoktaa etaa.h sakalaa.h kathaa.h "srutvaa tasya maataa yuu.saph ca vismaya.m menaate|
34 tata.h para.m "simiyon tebhya aa"si.sa.m dattvaa tanmaatara.m mariyamam uvaaca, pa"sya israayelo va.m"samadhye bahuunaa.m paatanaayotthaapanaaya ca tathaa virodhapaatra.m bhavitu.m, bahuunaa.m guptamanogataanaa.m praka.tiikara.naaya baalakoya.m niyuktosti|
35 tasmaat tavaapi praa.naa.h "suulena vyatsyante|
36 apara~nca aa"serasya va.m"siiyaphinuuyelo duhitaa hannaakhyaa atijaratii bhavi.syadvaadinyekaa yaa vivaahaat para.m sapta vatsaraan patyaa saha nyavasat tato vidhavaa bhuutvaa catura"siitivar.savaya.hparyyanata.m
37 mandire sthitvaa praarthanopavaasairdivaani"sam ii"svaram asevata saapi strii tasmin samaye mandiramaagatya
38 parame"svarasya dhanyavaada.m cakaara, yiruu"saalampuravaasino yaavanto lokaa muktimapek.sya sthitaastaan yii"sorv.rttaanta.m j~naapayaamaasa|
39 ittha.m parame"svarasya vyavasthaanusaare.na sarvve.su karmmasu k.rte.su tau puna"sca gaaliilo naasaratnaamaka.m nijanagara.m pratasthaate|
40 tatpa"scaad baalaka.h "sariire.na v.rddhimetya j~naanena paripuur.na aatmanaa "saktimaa.m"sca bhavitumaarebhe tathaa tasmin ii"svaraanugraho babhuuva|
41 tasya pitaa maataa ca prativar.sa.m nistaarotsavasamaye yiruu"saalamam agacchataam|
42 apara~nca yii"sau dvaada"savar.savayaske sati tau parvvasamayasya riityanusaare.na yiruu"saalama.m gatvaa
43 paarvva.na.m sampaadya punarapi vyaaghuyya yaata.h kintu yii"surbaalako yiruu"saalami ti.s.thati| yuu.saph tanmaataa ca tad aviditvaa
44 sa sa"ngibhi.h saha vidyata etacca budvvaa dinaikagamyamaarga.m jagmatu.h| kintu "se.se j~naatibandhuunaa.m samiipe m.rgayitvaa taduddeे"samapraapya
45 tau punarapi yiruu"saalamam paraav.rtyaagatya ta.m m.rgayaa~ncakratu.h|
46 atha dinatrayaat para.m pa.n.ditaanaa.m madhye te.saa.m kathaa.h "s.r.nvan tattva.m p.rccha.m"sca mandire samupavi.s.ta.h sa taabhyaa.m d.r.s.ta.h|
47 tadaa tasya buddhyaa pratyuttarai"sca sarvve "srotaaro vismayamaapadyante|
48 taad.r"sa.m d.r.s.tvaa tasya janako jananii ca camaccakratu.h ki~nca tasya maataa tamavadat, he putra, kathamaavaa.m pratiittha.m samaacarastvam? pa"sya tava pitaaha~nca "sokaakulau santau tvaamanvicchaava.h sma|
49 tata.h sovadat kuto maam anvaicchata.m? piturg.rhe mayaa sthaatavyam etat ki.m yuvaabhyaa.m na j~naayate?
50 kintu tau tasyaitadvaakyasya taatparyya.m boddhu.m naa"saknutaa.m|
51 tata.h para.m sa taabhyaa.m saha naasarata.m gatvaa tayorva"siibhuutastasthau kintu sarvvaa etaa.h kathaastasya maataa manasi sthaapayaamaasa|
52 atha yii"so rbuddhi.h "sariira~nca tathaa tasmin ii"svarasya maanavaanaa~ncaanugraho varddhitum aarebhe|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 03

1 anantara.m tibiriyakaisarasya raajatvasya pa~ncada"se vatsare sati yadaa pantiiyapiilaato yihuudaade"saadhipati rherod tu gaaliilprade"sasya raajaa philipanaamaa tasya bhraataa tu yituuriyaayaastraakhoniitiyaaprade"sasya ca raajaasiit lu.saaniiyanaamaa aviliiniide"sasya raajaasiit
2 haanan kiyaphaa"scemau pradhaanayaajaakaavaastaa.m tadaanii.m sikhariyasya putraaya yohane madhyepraantaram ii"svarasya vaakye prakaa"site sati
3 sa yarddana ubhayata.taprade"saan sametya paapamocanaartha.m mana.hparaavarttanasya cihnaruupa.m yanmajjana.m tadiiyaa.h kathaa.h sarvvatra pracaarayitumaarebhe|
4 yi"sayiyabhavi.syadvakt.rgranthe yaad.r"sii lipiraaste yathaa, parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| tasya raajapatha~ncaiva samaana.m kurutaadhunaa|
5 kaari.syante samucchraayaa.h sakalaa nimnabhuumaya.h| kaari.syante nataa.h sarvve parvvataa"scopaparvvataa.h| kaari.syante ca yaa vakraastaa.h sarvvaa.h saralaa bhuva.h| kaari.syante samaanaastaa yaa uccaniicabhuumaya.h|
6 ii"svare.na k.rta.m traa.na.m drak.syanti sarvvamaanavaa.h| ityetat praantare vaakya.m vadata.h kasyacid rava.h||
7 ye ye lokaa majjanaartha.m bahiraayayustaan sovadat re re sarpava.m"saa aagaamina.h kopaat palaayitu.m yu.smaan ka"scetayaamaasa?
8 tasmaad ibraahiim asmaaka.m pitaa kathaamiid.r"sii.m manobhi rna kathayitvaa yuuya.m mana.hparivarttanayogya.m phala.m phalata; yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami paa.saa.nebhya etebhya ii"svara ibraahiima.h santaanotpaadane samartha.h|
9 apara~nca tarumuule.adhunaapi para"su.h sa.mlagnosti yastaruruttama.m phala.m na phalati sa chidyate.agnau nik.sipyate ca|
10 tadaanii.m lokaasta.m papracchustarhi ki.m karttavyamasmaabhi.h?
11 tata.h sovaadiit yasya dve vasane vidyete sa vastrahiinaayaika.m vitaratu ki.m~nca yasya khaadyadravya.m vidyate sopi tathaiva karotu|
12 tata.h para.m karasa~ncaayino majjanaartham aagatya papracchu.h he guro ki.m karttavyamasmaabhi.h?
13 tata.h sokathayat niruupitaadadhika.m na g.rhlita|
14 anantara.m senaaga.na etya papraccha kimasmaabhi rvaa karttavyam? tata.h sobhidadhe kasya kaamapi haani.m maa kaar.s.ta tathaa m.r.saapavaada.m maa kuruta nijavetanena ca santu.sya ti.s.thata|
15 apara~nca lokaa apek.sayaa sthitvaa sarvvepiiti manobhi rvitarkayaa~ncakru.h, yohanayam abhi.siktastraataa na veti?
16 tadaa yohan sarvvaan vyaajahaara, jale.aha.m yu.smaan majjayaami satya.m kintu yasya paadukaabandhana.m mocayitumapi na yogyosmi taad.r"sa eko matto gurutara.h pumaan eti, sa yu.smaan vahniruupe pavitra aatmani majjayi.syati|
17 apara~nca tasya haste "suurpa aaste sa sva"sasyaani "suddharuupa.m praspho.tya godhuumaan sarvvaan bhaa.n.daagaare sa.mgrahii.syati kintu buu.saa.ni sarvvaa.nyanirvvaa.navahninaa daahayi.syati|
18 yohan upade"senettha.m naanaakathaa lokaanaa.m samak.sa.m pracaarayaamaasa|
19 apara~nca herod raajaa philipnaamna.h sahodarasya bhaaryyaa.m herodiyaamadhi tathaanyaani yaani yaani kukarmmaa.ni k.rtavaan tadadhi ca
20 yohanaa tirask.rto bhuutvaa kaaraagaare tasya bandhanaad aparamapi kukarmma cakaara|
21 ita.h puurvva.m yasmin samaye sarvve yohanaa majjitaastadaanii.m yii"surapyaagatya majjita.h|
22 tadanantara.m tena praarthite meghadvaara.m mukta.m tasmaacca pavitra aatmaa muurttimaan bhuutvaa kapotavat taduparyyavaruroha; tadaa tva.m mama priya.h putrastvayi mama parama.h santo.sa ityaakaa"savaa.nii babhuuva|
23 tadaanii.m yii"su.h praaye.na tri.m"sadvar.savayaska aasiit| laukikaj~naane tu sa yuu.sapha.h putra.h,
24 yuu.saph ele.h putra.h, elirmattata.h putra.h, mattat leve.h putra.h, levi rmalke.h putra.h, malkiryaannasya putra.h; yaanno yuu.sapha.h putra.h|
25 yuu.saph mattathiyasya putra.h, mattathiya aamosa.h putra.h, aamos nahuuma.h putra.h, nahuum i.sle.h putra.h i.slirnage.h putra.h|
26 nagirmaa.ta.h putra.h, maa.t mattathiyasya putra.h, mattathiya.h "simiye.h putra.h, "simiyiryuu.sapha.h putra.h, yuu.saph yihuudaa.h putra.h|
27 yihuudaa yohaanaa.h putra.h, yohaanaa rii.saa.h putra.h, rii.saa.h sirubbaabila.h putra.h, sirubbaabil "saltiiyela.h putra.h, "saltiiyel nere.h putra.h|
28 nerirmalke.h putra.h, malki.h adya.h putra.h, addii ko.sama.h putra.h, ko.sam ilmodada.h putra.h, ilmodad era.h putra.h|
29 er yo"se.h putra.h, yo"si.h iliiye.sara.h putra.h, iliiye.sar yoriima.h putra.h, yoriim mattata.h putra.h, mattata leve.h putra.h|
30 levi.h "simiyona.h putra.h, "simiyon yihuudaa.h putra.h, yihuudaa yuu.supha.h putra.h, yuu.suph yonana.h putra.h, yaanan iliiyaakiima.h putra.h|
31 iliyaakiim.h mileyaa.h putra.h, mileyaa mainana.h putra.h, mainan mattattasya putra.h, mattatto naathana.h putra.h, naathan daayuuda.h putra.h|
32 daayuud yi"saya.h putra.h, yi"saya obeda.h putra, obed boyasa.h putra.h, boyas salmona.h putra.h, salmon naha"sona.h putra.h|
33 naha"son ammiinaadaba.h putra.h, ammiinaadab araama.h putra.h, araam hi.sro.na.h putra.h, hi.sro.n perasa.h putra.h, peras yihuudaa.h putra.h|
34 yihuudaa yaakuuba.h putra.h, yaakuub ishaaka.h putra.h, ishaak ibraahiima.h putra.h, ibraahiim teraha.h putra.h, terah naahora.h putra.h|
35 naahor siruga.h putra.h, sirug riyva.h putra.h, riyuu.h pelaga.h putra.h, pelag evara.h putra.h, evar "selaha.h putra.h|
36 "selah kainana.h putra.h, kainan arphak.sada.h putra.h, arphak.sad "saama.h putra.h, "saam noha.h putra.h, noho lemaka.h putra.h|
37 lemak mithuu"selaha.h putra.h, mithuu"selah hanoka.h putra.h, hanok yerada.h putra.h, yerad mahalalela.h putra.h, mahalalel kainana.h putra.h|
38 kainan ino"sa.h putra.h, ino"s "seta.h putra.h, "set aadama.h putra, aadam ii"svarasya putra.h|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 04

1 tata.h para.m yii"su.h pavitre.naatmanaa puur.na.h san yarddananadyaa.h paraav.rtyaatmanaa praantara.m niita.h san catvaari.m"saddinaani yaavat "saitaanaa pariik.sito.abhuut,
2 ki~nca taani sarvvadinaani bhojana.m vinaa sthitatvaat kaale puur.ne sa k.sudhitavaan|
3 tata.h "saitaanaagatya tamavadat tva.m cedii"svarasya putrastarhi prastaraanetaan aaj~nayaa puupaan kuru|
4 tadaa yii"suruvaaca, lipiriid.r"sii vidyate manuja.h kevalena puupena na jiivati kintvii"svarasya sarvvaabhiraaj~naabhi rjiivati|
5 tadaa "saitaan tamucca.m parvvata.m niitvaa nimi.saikamadhye jagata.h sarvvaraajyaani dar"sitavaan|
6 pa"scaat tamavaadiit sarvvam etad vibhava.m prataapa~nca tubhya.m daasyaami tan mayi samarpitamaaste ya.m prati mamecchaa jaayate tasmai daatu.m "saknomi,
7 tva.m cenmaa.m bhajase tarhi sarvvametat tavaiva bhavi.syati|
8 tadaa yii"susta.m pratyuktavaan duurii bhava "saitaan lipiraaste, nija.m prabhu.m parame"svara.m bhajasva kevala.m tameva sevasva ca|
9 atha "saitaan ta.m yiruu"saalama.m niitvaa mandirasya cuu.daayaa upari samupave"sya jagaada tva.m cedii"svarasya putrastarhi sthaanaadito lamphitvaadha.h
10 pata yato lipiraaste, aaj~naapayi.syati sviiyaan duutaan sa parame"svara.h|
11 rak.situ.m sarvvamaarge tvaa.m tena tvaccara.ne yathaa| na laget prastaraaghaatastvaa.m dhari.syanti te tathaa|
12 tadaa yii"sunaa pratyuktam idamapyuktamasti tva.m svaprabhu.m pare"sa.m maa pariik.sasva|
13 pa"scaat "saitaan sarvvapariik.saa.m samaapya k.sa.naatta.m tyaktvaa yayau|
14 tadaa yii"suraatmaprabhaavaat punargaaliilprade"sa.m gatastadaa tatsukhyaati"scaturdi"sa.m vyaana"se|
15 sa te.saa.m bhajanag.rhe.su upadi"sya sarvvai.h pra"sa.msito babhuuva|
16 atha sa svapaalanasthaana.m naasaratpurametya vi"sraamavaare svaacaaraad bhajanageha.m pravi"sya pa.thitumuttasthau|
17 tato yi"sayiyabhavi.syadvaadina.h pustake tasya karadatte sati sa tat pustaka.m vistaaryya yatra vak.syamaa.naani vacanaani santi tat sthaana.m praapya papaa.tha|
18 aatmaa tu parame"sasya madiiyopari vidyate| daridre.su susa.mvaada.m vaktu.m maa.m sobhi.siktavaan| bhagnaanta.h kara.naallokaan susvasthaan karttumeva ca| bandiik.rte.su loke.su mukte rgho.sayitu.m vaca.h| netraa.ni daatumandhebhyastraatu.m baddhajanaanapi|
19 pare"saanugrahe kaala.m pracaarayitumeva ca| sarvvaitatkara.naarthaaya maameva prahi.noti sa.h||
20 tata.h pustaka.m badvvaa paricaarakasya haste samarpya caasane samupavi.s.ta.h, tato bhajanag.rhe yaavanto lokaa aasan te sarvve.ananyad.r.s.tyaa ta.m vilulokire|
21 anantaram adyaitaani sarvvaa.ni likhitavacanaani yu.smaaka.m madhye siddhaani sa imaa.m kathaa.m tebhya.h kathayitumaarebhe|
22 tata.h sarvve tasmin anvarajyanta, ki~nca tasya mukhaannirgataabhiranugrahasya kathaabhi"scamatk.rtya kathayaamaasu.h kimaya.m yuu.sapha.h putro na?
23 tadaa so.avaadiid he cikitsaka svameva svastha.m kuru kapharnaahuumi yadyat k.rtavaan tada"srau.sma taa.h sarvaa.h kriyaa atra svade"se kuru kathaametaa.m yuuyamevaava"sya.m maa.m vadi.syatha|
24 puna.h sovaadiid yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, kopi bhavi.syadvaadii svade"se satkaara.m na praapnoti|
25 apara~nca yathaartha.m vacmi, eliyasya jiivanakaale yadaa saarddhatritayavar.saa.ni yaavat jaladapratibandhaat sarvvasmin de"se mahaadurbhik.sam ajani.s.ta tadaaniim israayelo de"sasya madhye bahvyo vidhavaa aasan,
26 kintu siidonprade"siiyasaariphatpuranivaasiniim ekaa.m vidhavaa.m vinaa kasyaa"scidapi samiipe eliya.h prerito naabhuut|
27 apara~nca ilii"saayabhavi.syadvaadividyamaanataakaale israayelde"se bahava.h ku.s.thina aasan kintu suriiyade"siiya.m naamaanku.s.thina.m vinaa kopyanya.h pari.sk.rto naabhuut|
28 imaa.m kathaa.m "srutvaa bhajanagehasthitaa lokaa.h sakrodham utthaaya
29 nagaraatta.m bahi.sk.rtya yasya "sikhari.na upari te.saa.m nagara.m sthaapitamaaste tasmaannik.septu.m tasya "sikhara.m ta.m ninyu.h
30 kintu sa te.saa.m madhyaadapas.rtya sthaanaantara.m jagaama|
31 tata.h para.m yii"surgaaliilprade"siiyakapharnaahuumnagara upasthaaya vi"sraamavaare lokaanupade.s.tum aarabdhavaan|
32 tadupade"saat sarvve camaccakru ryatastasya kathaa gurutaraa aasan|
33 tadaanii.m tadbhajanagehasthito.amedhyabhuutagrasta eko jana uccai.h kathayaamaasa,
34 he naasaratiiyayii"so.asmaan tyaja, tvayaa sahaasmaaka.m ka.h sambandha.h? kimasmaan vinaa"sayitumaayaasi? tvamii"svarasya pavitro jana etadaha.m jaanaami|
35 tadaa yii"susta.m tarjayitvaavadat maunii bhava ito bahirbhava; tata.h somedhyabhuutasta.m madhyasthaane paatayitvaa ki~ncidapyahi.msitvaa tasmaad bahirgatavaan|
36 tata.h sarvve lokaa"scamatk.rtya paraspara.m vaktumaarebhire koya.m camatkaara.h| e.sa prabhaave.na paraakrame.na caamedhyabhuutaan aaj~naapayati tenaiva te bahirgacchanti|
37 anantara.m caturdiksthade"saan tasya sukhyaatirvyaapnot|
38 tadanantara.m sa bhajanagehaad bahiraagatya "simono nive"sana.m pravive"sa tadaa tasya "sva"sruurjvare.naatyanta.m pii.ditaasiit "si.syaastadartha.m tasmin vinaya.m cakru.h|
39 tata.h sa tasyaa.h samiipe sthitvaa jvara.m tarjayaamaasa tenaiva taa.m jvaro.atyaak.siit tata.h saa tatk.sa.nam utthaaya taan si.seve|
40 atha suuryyaastakaale sve.saa.m ye ye janaa naanaarogai.h pii.ditaa aasan lokaastaan yii"so.h samiipam aaninyu.h, tadaa sa ekaikasya gaatre karamarpayitvaa taanarogaan cakaara|
41 tato bhuutaa bahubhyo nirgatya ciit"sabda.m k.rtvaa ca babhaa.sire tvamii"svarasya putro.abhi.siktatraataa; kintu sobhi.siktatraateti te vividuretasmaat kaara.naat taan tarjayitvaa tadvaktu.m ni.si.sedha|
42 apara~nca prabhaate sati sa vijanasthaana.m pratasthe pa"scaat janaastamanvicchantastannika.ta.m gatvaa sthaanaantaragamanaartha.m tamanvarundhan|
43 kintu sa taan jagaada, ii"svariiyaraajyasya susa.mvaada.m pracaarayitum anyaani puraa.nyapi mayaa yaatavyaani yatastadarthameva preritoha.m|
44 atha gaaliilo bhajanagehe.su sa upadide"sa|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 05

1 anantara.m yii"surekadaa gine.sarathdasya tiira utti.s.thati, tadaa lokaa ii"svariiyakathaa.m "srotu.m tadupari prapatitaa.h|
2 tadaanii.m sa hdasya tiirasamiipe naudvaya.m dadar"sa ki~nca matsyopajiivino naava.m vihaaya jaala.m prak.saalayanti|
3 tatastayordvayo rmadhye "simono naavamaaruhya tiiraat ki~ncidduura.m yaatu.m tasmin vinaya.m k.rtvaa naukaayaamupavi"sya lokaan propadi.s.tavaan|
4 pa"scaat ta.m prastaava.m samaapya sa "simona.m vyaajahaara, gabhiira.m jala.m gatvaa matsyaan dharttu.m jaala.m nik.sipa|
5 tata.h "simona babhaa.se, he guro yadyapi vaya.m k.rtsnaa.m yaaminii.m pari"sramya matsyaikamapi na praaptaastathaapi bhavato nide"sato jaala.m k.sipaama.h|
6 atha jaale k.sipte bahumatsyapatanaad aanaaya.h pracchinna.h|
7 tasmaad upakarttum anyanausthaan sa"ngina aayaatum i"ngitena samaahvayan tatasta aagatya matsyai rnaudvaya.m prapuurayaamaasu ryai rnaudvaya.m pramagnam|
8 tadaa "simonpitarastad vilokya yii"so"scara.nayo.h patitvaa, he prabhoha.m paapii naro mama nika.taad bhavaan yaatu, iti kathitavaan|
9 yato jaale patitaanaa.m matsyaanaa.m yuuthaat "simon tatsa"ngina"sca camatk.rtavanta.h; "simona.h sahakaari.nau sivade.h putrau yaakuub yohan cemau taad.r"sau babhuuvatu.h|
10 tadaa yii"su.h "simona.m jagaada maa bhai.siiradyaarabhya tva.m manu.syadharo bhavi.syasi|
11 anantara.m sarvvaasu nausu tiiram aaniitaasu te sarvvaan parityajya tasya pa"scaadgaamino babhuuvu.h|
12 tata.h para.m yii"sau kasmi.m"scit pure ti.s.thati jana eka.h sarvvaa"ngaku.s.thasta.m vilokya tasya samiipe nyubja.h patitvaa savinaya.m vaktumaarebhe, he prabho yadi bhavaanicchati tarhi maa.m pari.skarttu.m "saknoti|
13 tadaanii.m sa paa.ni.m prasaaryya tada"nga.m sp.r"san babhaa.se tva.m pari.skriyasveti mamecchaasti tatastatk.sa.na.m sa ku.s.thaat mukta.h|
14 pa"scaat sa tamaaj~naapayaamaasa kathaamimaa.m kasmaicid akathayitvaa yaajakasya samiipa~nca gatvaa sva.m dar"saya, lokebhyo nijapari.sk.rtatvasya pramaa.nadaanaaya muusaaj~naanusaare.na dravyamutm.rjasva ca|
15 tathaapi yii"so.h sukhyaati rbahu vyaaptumaarebhe ki~nca tasya kathaa.m "srotu.m sviiyarogebhyo moktu~nca lokaa aajagmu.h|
16 atha sa praantara.m gatvaa praarthayaa~ncakre|
17 apara~nca ekadaa yii"surupadi"sati, etarhi gaaliilyihuudaaprade"sayo.h sarvvanagarebhyo yiruu"saalama"sca kiyanta.h phiruu"silokaa vyavasthaapakaa"sca samaagatya tadantike samupavivi"su.h, tasmin kaale lokaanaamaarogyakaara.naat prabho.h prabhaava.h pracakaa"se|
18 pa"scaat kiyanto lokaa eka.m pak.saaghaatina.m kha.tvaayaa.m nidhaaya yii"so.h samiipamaanetu.m sammukhe sthaapayitu~nca vyaapriyanta|
19 kintu bahujananivahasamvaadhaat na "saknuvanto g.rhopari gatvaa g.rhap.r.s.tha.m khanitvaa ta.m pak.saaghaatina.m sakha.tva.m g.rhamadhye yii"so.h sammukhe .avarohayaamaasu.h|
20 tadaa yii"suste.saam iid.r"sa.m vi"svaasa.m vilokya ta.m pak.saaghaatina.m vyaajahaara, he maanava tava paapamak.samyata|
21 tasmaad adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca cittairittha.m pracintitavanta.h, e.sa jana ii"svara.m nindati koya.m? kevalamii"svara.m vinaa paapa.m k.santu.m ka.h "saknoti?
22 tadaa yii"suste.saam ittha.m cintana.m viditvaa tebhyokathayad yuuya.m manobhi.h kuto vitarkayatha?
23 tava paapak.samaa jaataa yadvaa tvamutthaaya vraja etayo rmadhye kaa kathaa sukathyaa?
24 kintu p.rthivyaa.m paapa.m k.santu.m maanavasutasya saamarthyamastiiti yathaa yuuya.m j~naatu.m "saknutha tadartha.m (sa ta.m pak.saaghaatina.m jagaada) utti.s.tha sva"sayyaa.m g.rhiitvaa g.rha.m yaahiiti tvaamaadi"saami|
25 tasmaat sa tatk.sa.nam utthaaya sarvve.saa.m saak.saat nija"sayaniiya.m g.rhiitvaa ii"svara.m dhanya.m vadan nijanive"sana.m yayau|
26 tasmaat sarvve vismaya praaptaa mana.hsu bhiitaa"sca vayamadyaasambhavakaaryyaa.nyadar"saama ityuktvaa parame"svara.m dhanya.m proditaa.h|
27 tata.h para.m bahirgacchan karasa~ncayasthaane levinaamaana.m karasa~ncaayaka.m d.r.s.tvaa yii"sustamabhidadhe mama pa"scaadehi|
28 tasmaat sa tatk.sa.naat sarvva.m parityajya tasya pa"scaadiyaaya|
29 anantara.m levi rnijag.rhe tadartha.m mahaabhojya.m cakaara, tadaa tai.h sahaaneke karasa~ncaayinastadanyalokaa"sca bhoktumupavivi"su.h|
30 tasmaat kaara.naat ca.n.daalaanaa.m paapilokaanaa~nca sa"nge yuuya.m kuto bha.mgdhve pivatha ceti kathaa.m kathayitvaa phiruu"sino.adhyaapakaa"sca tasya "si.syai.h saha vaagyuddha.m karttumaarebhire|
31 tasmaad yii"sustaan pratyavocad arogalokaanaa.m cikitsakena prayojana.m naasti kintu sarogaa.naameva|
32 aha.m dhaarmmikaan aahvaatu.m naagatosmi kintu mana.h paraavarttayitu.m paapina eva|
33 tataste procu.h, yohana.h phiruu"sinaa~nca "si.syaa vaara.mvaaram upavasanti praarthayante ca kintu tava "si.syaa.h kuto bhu~njate pivanti ca?
34 tadaa sa taanaacakhyau vare sa"nge ti.s.thati varasya sakhiga.na.m kimupavaasayitu.m "saknutha?
35 kintu yadaa te.saa.m nika.taad varo ne.syate tadaa te samupavatsyanti|
36 soparamapi d.r.s.taanta.m kathayaambabhuuva puraatanavastre kopi nutanavastra.m na siivyati yatastena sevanena jiir.navastra.m chidyate, nuutanapuraatanavastrayo rmela~nca na bhavati|
37 puraatanyaa.m kutvaa.m kopi nutana.m draak.saarasa.m na nidadhaati, yato naviinadraak.saarasasya tejasaa puraatanii kutuu rvidiiryyate tato draak.saarasa.h patati kutuu"sca na"syati|
38 tato heto rnuutanyaa.m kutvaa.m naviinadraak.saarasa.h nidhaatavyastenobhayasya rak.saa bhavati|
39 apara~nca puraatana.m draak.saarasa.m piitvaa kopi nuutana.m na vaa~nchati, yata.h sa vakti nuutanaat puraatanam pra"sastam|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 06

1 acara~nca parvva.no dvitiiyadinaat para.m prathamavi"sraamavaare "sasyak.setre.na yii"sorgamanakaale tasya "si.syaa.h ka.ni"sa.m chittvaa kare.su marddayitvaa khaaditumaarebhire|
2 tasmaat kiyanta.h phiruu"sinastaanavadan vi"sraamavaare yat karmma na karttavya.m tat kuta.h kurutha?
3 yii"su.h pratyuvaaca daayuud tasya sa"ngina"sca k.sudhaarttaa.h ki.m cakru.h sa katham ii"svarasya mandira.m pravi"sya
4 ye dar"saniiyaa.h puupaa yaajakaan vinaanyasya kasyaapyabhojaniiyaastaanaaniiya svaya.m bubhaje sa"ngibhyopi dadau tat ki.m yu.smaabhi.h kadaapi naapaa.thi?
5 pa"scaat sa taanavadat manujasuto vi"sraamavaarasyaapi prabhu rbhavati|
6 anantaram anyavi"sraamavaare sa bhajanageha.m pravi"sya samupadi"sati| tadaa tatsthaane "su.skadak.si.nakara eka.h pumaan upatasthivaan|
7 tasmaad adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca tasmin do.samaaropayitu.m sa vi"sraamavaare tasya svaasthya.m karoti naveti pratiik.situmaarebhire|
8 tadaa yii"suste.saa.m cintaa.m viditvaa ta.m "su.skakara.m pumaa.msa.m provaaca, tvamutthaaya madhyasthaane ti.s.tha|
9 tasmaat tasmin utthitavati yii"sustaan vyaajahaara, yu.smaan imaa.m kathaa.m p.rcchaami, vi"sraamavaare hitam ahita.m vaa, praa.narak.sa.na.m praa.nanaa"sana.m vaa, ete.saa.m ki.m karmmakara.niiyam?
10 pa"scaat caturdik.su sarvvaan vilokya ta.m maanava.m babhaa.se, nijakara.m prasaaraya; tatastena tathaa k.rta itarakaravat tasya hasta.h svasthobhavat|
11 tasmaat te praca.n.dakopaanvitaa yii"su.m ki.m kari.syantiiti paraspara.m pramantritaa.h|
12 tata.h para.m sa parvvatamaaruhye"svaramuddi"sya praarthayamaana.h k.rtsnaa.m raatri.m yaapitavaan|
13 atha dine sati sa sarvvaan "si.syaan aahuutavaan te.saa.m madhye
14 pitaranaamnaa khyaata.h "simon tasya bhraataa aandriya"sca yaakuub yohan ca philip barthalamaya"sca
15 mathi.h thomaa aalphiiyasya putro yaakuub jvalantanaamnaa khyaata.h "simon
16 ca yaakuubo bhraataa yihuudaa"sca ta.m ya.h parakare.su samarpayi.syati sa ii.skariiyotiiyayihuudaa"scaitaan dvaada"sa janaan manoniitaan k.rtvaa sa jagraaha tathaa prerita iti te.saa.m naama cakaara|
17 tata.h para.m sa tai.h saha parvvataadavaruhya upatyakaayaa.m tasthau tatastasya "si.syasa"ngho yihuudaade"saad yiruu"saalama"sca sora.h siidona"sca jaladhe rodhaso jananihaa"sca etya tasya kathaa"srava.naartha.m rogamuktyartha~nca tasya samiipe tasthu.h|
18 amedhyabhuutagrastaa"sca tannika.tamaagatya svaasthya.m praapu.h|
19 sarvve.saa.m svaasthyakara.naprabhaavasya prakaa"sitatvaat sarvve lokaa etya ta.m spra.s.tu.m yetire|
20 pa"scaat sa "si.syaan prati d.r.s.ti.m kutvaa jagaada, he daridraa yuuya.m dhanyaa yata ii"svariiye raajye vo.adhikaarosti|
21 he adhunaa k.sudhitalokaa yuuya.m dhanyaa yato yuuya.m tarpsyatha; he iha rodino janaa yuuya.m dhanyaa yato yuuya.m hasi.syatha|
22 yadaa lokaa manu.syasuuno rnaamaheto ryu.smaan .rृtiiyi.syante p.rthak k.rtvaa nindi.syanti, adhamaaniva yu.smaan svasamiipaad duuriikari.syanti ca tadaa yuuya.m dhanyaa.h|
23 svarge yu.smaaka.m yathe.s.ta.m phala.m bhavi.syati, etadartha.m tasmin dine prollasata aanandena n.rtyata ca, te.saa.m puurvvapuru.saa"sca bhavi.syadvaadina.h prati tathaiva vyavaaharan|
24 kintu haa haa dhanavanto yuuya.m sukha.m praapnuta| hanta parit.rptaa yuuya.m k.sudhitaa bhavi.syatha;
25 iha hasanto yuuya.m vata yu.smaabhi.h "socitavya.m roditavya~nca|
26 sarvvailaakai ryu.smaaka.m sukhyaatau k.rtaayaa.m yu.smaaka.m durgati rbhavi.syati yu.smaaka.m puurvvapuru.saa m.r.saabhavi.syadvaadina.h prati tadvat k.rtavanta.h|
27 he "srotaaro yu.smabhyamaha.m kathayaami, yuuya.m "satru.su priiyadhva.m ye ca yu.smaan dvi.santi te.saamapi hita.m kuruta|
28 ye ca yu.smaan "sapanti tebhya aa"si.sa.m datta ye ca yu.smaan avamanyante te.saa.m ma"ngala.m praarthayadhva.m|
29 yadi ka"scit tava kapole cape.taaghaata.m karoti tarhi ta.m prati kapolam anya.m paraavarttya sammukhiikuru puna"sca yadi ka"scit tava gaatriiyavastra.m harati tarhi ta.m paridheyavastram api grahiitu.m maa vaaraya|
30 yastvaa.m yaacate tasmai dehi, ya"sca tava sampatti.m harati ta.m maa yaacasva|
31 parebhya.h svaan prati yathaacara.nam apek.sadhve paraan prati yuuyamapi tathaacarata|
32 ye janaa yu.smaasu priiyante kevala.m te.su priiyamaa.ne.su yu.smaaka.m ki.m phala.m? paapilokaa api sve.su priiyamaa.ne.su priiyante|
33 yadi hitakaari.na eva hita.m kurutha tarhi yu.smaaka.m ki.m phala.m? paapilokaa api tathaa kurvvanti|
34 yebhya .r.napari"sodhasya praaptipratyaa"saaste kevala.m te.su .r.ne samarpite yu.smaaka.m ki.m phala.m? puna.h praaptyaa"sayaa paapiilokaa api paapijane.su .r.nam arpayanti|
35 ato yuuya.m ripu.svapi priiyadhva.m, parahita.m kuruta ca; puna.h praaptyaa"saa.m tyaktvaa .r.namarpayata, tathaa k.rte yu.smaaka.m mahaaphala.m bhavi.syati, yuuya~nca sarvvapradhaanasya santaanaa iti khyaati.m praapsyatha, yato yu.smaaka.m pitaa k.rtaghnaanaa.m durv.tattaanaa~nca hitamaacarati|
36 ata eva sa yathaa dayaalu ryuuyamapi taad.r"saa dayaalavo bhavata|
37 apara~nca paraan do.si.no maa kuruta tasmaad yuuya.m do.siik.rtaa na bhavi.syatha; ada.n.dyaan maa da.n.dayata tasmaad yuuyamapi da.n.da.m na praapsyatha; pare.saa.m do.saan k.samadhva.m tasmaad yu.smaakamapi do.saa.h k.sami.syante|
38 daanaanidatta tasmaad yuuya.m daanaani praapsyatha, vara~nca lokaa.h parimaa.napaatra.m pradalayya sa~ncaalya pro~ncaalya paripuuryya yu.smaaka.m kro.de.su samarpayi.syanti; yuuya.m yena parimaa.nena parimaatha tenaiva parimaa.nena yu.smatk.rte parimaasyate|
39 atha sa tebhyo d.r.s.taantakathaamakathayat, andho jana.h kimandha.m panthaana.m dar"sayitu.m "saknoti? tasmaad ubhaavapi ki.m gartte na pati.syata.h?
40 guro.h "si.syo na "sre.s.tha.h kintu "si.sye siddhe sati sa gurutulyo bhavitu.m "saknoti|
41 apara~nca tva.m svacak.suु.si naasaam ad.r.s.tvaa tava bhraatu"scak.su.si yatt.r.namasti tadeva kuta.h pa"syami?
42 svacak.su.si yaa naasaa vidyate taam aj~naatvaa, bhraatastava netraat t.r.na.m bahi.h karomiiti vaakya.m bhraatara.m katha.m vaktu.m "sakno.si? he kapa.tin puurvva.m svanayanaat naasaa.m bahi.h kuru tato bhraatu"scak.su.sast.r.na.m bahi.h karttu.m sud.r.s.ti.m praapsyasi|
43 anya~nca uttamastaru.h kadaapi phalamanuttama.m na phalati, anuttamataru"sca phalamuttama.m na phalati kaara.naadata.h phalaistaravo j~naayante|
44 ka.n.takipaadapaat kopi u.dumbaraphalaani na paatayati tathaa "s.rgaalakoliv.rk.saadapi kopi draak.saaphala.m na paatayati|
45 tadvat saadhuloko.anta.hkara.naruupaat subhaa.n.daagaaraad uttamaani dravyaa.ni bahi.h karoti, du.s.to loka"scaanta.hkara.naruupaat kubhaa.n.daagaaraat kutsitaani dravyaa.ni nirgamayati yato.anta.hkara.naanaa.m puur.nabhaavaanuruupaa.ni vacaa.msi mukhaannirgacchanti|
46 apara~nca mamaaj~naanuruupa.m naacaritvaa kuto maa.m prabho prabho iti vadatha?
47 ya.h ka"scin mama nika.tam aagatya mama kathaa ni"samya tadanuruupa.m karmma karoti sa kasya sad.r"so bhavati tadaha.m yu.smaan j~naaाpayaami|
48 yo jano gabhiira.m khanitvaa paa.saa.nasthale bhitti.m nirmmaaya svag.rha.m racayati tena saha tasyopamaa bhavati; yata aaplaavijalametya tasya muule vegena vahadapi tadgeha.m laa.dayitu.m na "saknoti yatastasya bhitti.h paa.saa.nopari ti.s.thati|
49 kintu ya.h ka"scin mama kathaa.h "srutvaa tadanuruupa.m naacarati sa bhitti.m vinaa m.rृdupari g.rhanirmmaatraa samaano bhavati; yata aaplaavijalamaagatya vegena yadaa vahati tadaa tadg.rha.m patati tasya mahat patana.m jaayate|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 07

1 tata.h para.m sa lokaanaa.m kar.nagocare taan sarvvaan upade"saan samaapya yadaa kapharnaahuumpura.m pravi"sati
2 tadaa "satasenaapate.h priyadaasa eko m.rtakalpa.h pii.dita aasiit|
3 ata.h senaapati ryii"so rvaarttaa.m ni"samya daasasyaarogyakara.naaya tasyaagamanaartha.m vinayakara.naaya yihuudiiyaan kiyata.h praaca.h pre.sayaamaasa|
4 te yii"sorantika.m gatvaa vinayaati"saya.m vaktumaarebhire, sa senaapati rbhavatonugraha.m praaptum arhati|
5 yata.h sosmajjaatiiye.su loke.su priiyate tathaasmatk.rte bhajanageha.m nirmmitavaan|
6 tasmaad yii"sustai.h saha gatvaa nive"sanasya samiipa.m praapa, tadaa sa "satasenaapati rvak.syamaa.navaakya.m ta.m vaktu.m bandhuun praahi.not| he prabho svaya.m "sramo na karttavyo yad bhavataa madgehamadhye paadaarpa.na.m kriyeta tadapyaha.m naarhaami,
7 ki~ncaaha.m bhavatsamiipa.m yaatumapi naatmaana.m yogya.m buddhavaan, tato bhavaan vaakyamaatra.m vadatu tenaiva mama daasa.h svastho bhavi.syati|
8 yasmaad aha.m paraadhiinopi mamaadhiinaa yaa.h senaa.h santi taasaam ekajana.m prati yaahiiti mayaa prokte sa yaati; tadanya.m prati aayaahiiti prokte sa aayaati; tathaa nijadaasa.m prati etat kurvviti prokte sa tadeva karoti|
9 yii"surida.m vaakya.m "srutvaa vismaya.m yayau, mukha.m paraavartya pa"scaadvarttino lokaan babhaa.se ca, yu.smaanaha.m vadaami israayelo va.m"samadhyepi vi"svaasamiid.r"sa.m na praapnava.m|
10 tataste pre.sitaa g.rha.m gatvaa ta.m pii.dita.m daasa.m svastha.m dad.r"su.h|
11 pare.ahani sa naayiinaakhya.m nagara.m jagaama tasyaaneke "si.syaa anye ca lokaastena saarddha.m yayu.h|
12 te.su tannagarasya dvaarasannidhi.m praapte.su kiyanto lokaa eka.m m.rtamanuja.m vahanto nagarasya bahiryaanti, sa tanmaaturekaputrastanmaataa ca vidhavaa; tayaa saarddha.m tannagariiyaa bahavo lokaa aasan|
13 prabhustaa.m vilokya saanukampa.h kathayaamaasa, maa rodii.h| sa samiipamitvaa kha.tvaa.m paspar"sa tasmaad vaahakaa.h sthagitaastamyu.h;
14 tadaa sa uvaaca he yuvamanu.sya tvamutti.s.tha, tvaamaham aaj~naapayaami|
15 tasmaat sa m.rto janastatk.sa.namutthaaya kathaa.m prakathita.h; tato yii"sustasya maatari ta.m samarpayaamaasa|
16 tasmaat sarvve lokaa.h "sa"sa"nkire; eko mahaabhavi.syadvaadii madhye.asmaakam samudait, ii"svara"sca svalokaananvag.rhlaat kathaamimaa.m kathayitvaa ii"svara.m dhanya.m jagadu.h|
17 tata.h para.m samasta.m yihuudaade"sa.m tasya caturdiksthade"sa~nca tasyaitatkiirtti rvyaana"se|
18 tata.h para.m yohana.h "si.sye.su ta.m tadv.rttaanta.m j~naapitavatsu
19 sa sva"si.syaa.naa.m dvau janaavaahuuya yii"su.m prati vak.syamaa.na.m vaakya.m vaktu.m pre.sayaamaasa, yasyaagamanam apek.sya ti.s.thaamo vaya.m ki.m sa eva janastva.m? ki.m vayamanyamapek.sya sthaasyaama.h?
20 pa"scaattau maanavau gatvaa kathayaamaasatu.h, yasyaagamanam apek.sya ti.s.thaamo vaya.m, ki.m saeva janastva.m? ki.m vayamanyamapek.sya sthaasyaama.h? kathaamimaa.m tubhya.m kathayitu.m yohan majjaka aavaa.m pre.sitavaan|
21 tasmin da.n.de yii"suurogi.no mahaavyaadhimato du.s.tabhuutagrastaa.m"sca bahuun svasthaan k.rtvaa, anekaandhebhya"scak.su.m.si dattvaa pratyuvaaca,
22 yuvaa.m vrajatam andhaa netraa.ni kha~njaa"scara.naani ca praapnuvanti, ku.s.thina.h pari.skriyante, badhiraa.h "srava.naani m.rtaa"sca jiivanaani praapnuvanti, daridraa.naa.m samiipe.su susa.mvaada.h pracaaryyate, ya.m prati vighnasvaruupoha.m na bhavaami sa dhanya.h,
23 etaani yaani pa"syatha.h "s.r.nutha"sca taani yohana.m j~naapayatam|
24 tayo rduutayo rgatayo.h sato ryohani sa lokaan vaktumupacakrame, yuuya.m madhyepraantara.m ki.m dra.s.tu.m niragamata? ki.m vaayunaa kampita.m na.da.m?
25 yuuya.m ki.m dra.s.tu.m niragamata? ki.m suuk.smavastraparidhaayina.m kamapi nara.m? kintu ye suuk.smam.rduvastraa.ni paridadhati suuttamaani dravyaa.ni bhu~njate ca te raajadhaanii.su ti.s.thanti|
26 tarhi yuuya.m ki.m dra.s.tu.m niragamata? kimeka.m bhavi.syadvaadina.m? tadeva satya.m kintu sa pumaan bhavi.syadvaadinopi "sre.s.tha ityaha.m yu.smaan vadaami;
27 pa"sya svakiiyaduutantu tavaagra pre.sayaamyaha.m| gatvaa tvadiiyamaargantu sa hi pari.skari.syati| yadarthe lipiriyam aaste sa eva yohan|
28 ato yu.smaanaha.m vadaami striyaa garbbhajaataanaa.m bhavi.syadvaadinaa.m madhye yohano majjakaat "sre.s.tha.h kopi naasti, tatraapi ii"svarasya raajye ya.h sarvvasmaat k.sudra.h sa yohanopi "sre.s.tha.h|
29 apara~nca sarvve lokaa.h karama~ncaayina"sca tasya vaakyaani "srutvaa yohanaa majjanena majjitaa.h parame"svara.m nirdo.sa.m menire|
30 kintu phiruu"sino vyavasthaapakaa"sca tena na majjitaa.h svaan pratii"svarasyopade"sa.m ni.sphalam akurvvan|
31 atha prabhu.h kathayaamaasa, idaaniintanajanaan kenopamaami? te kasya sad.r"saa.h?
32 ye baalakaa vipa.nyaam upavi"sya parasparam aahuuya vaakyamida.m vadanti, vaya.m yu.smaaka.m nika.te va.m"siiravaadi.sma, kintu yuuya.m naanartti.s.ta, vaya.m yu.smaaka.m nika.ta arodi.sma, kintu yuya.m na vyalapi.s.ta, baalakairetaad.r"saiste.saam upamaa bhavati|
33 yato yohan majjaka aagatya puupa.m naakhaadat draak.saarasa~nca naapivat tasmaad yuuya.m vadatha, bhuutagrastoyam|
34 tata.h para.m maanavasuta aagatyaakhaadadapiva~nca tasmaad yuuya.m vadatha, khaadaka.h suraapa"scaa.n.daalapaapinaa.m bandhureko jano d.r"syataam|
35 kintu j~naanino j~naana.m nirdo.sa.m vidu.h|
36 pa"scaadeka.h phiruu"sii yii"su.m bhojanaaya nyamantrayat tata.h sa tasya g.rha.m gatvaa bhoktumupavi.s.ta.h|
37 etarhi tatphiruu"sino g.rhe yii"su rbhektum upaavek.siit tacchrutvaa tannagaravaasinii kaapi du.s.taa naarii paa.n.daraprastarasya sampu.take sugandhitailam aaniiya
38 tasya pa"scaat paadayo.h sannidhau tasyau rudatii ca netraambubhistasya cara.nau prak.saalya nijakacairamaark.siit, tatastasya cara.nau cumbitvaa tena sugandhitailena mamarda|
39 tasmaat sa nimantrayitaa phiruu"sii manasaa cintayaamaasa, yadyaya.m bhavi.syadvaadii bhavet tarhi ena.m sp.r"sati yaa strii saa kaa kiid.r"sii ceti j~naatu.m "saknuyaat yata.h saa du.s.taa|
40 tadaa yaa"susta.m jagaada, he "simon tvaa.m prati mama ki~ncid vaktavyamasti; tasmaat sa babhaa.se, he guro tad vadatu|
41 ekottamar.nasya dvaavadhamar.naavaastaa.m, tayoreka.h pa~nca"sataani mudraapaadaan apara"sca pa~ncaa"sat mudraapaadaan dhaarayaamaasa|
42 tadanantara.m tayo.h "sodhyaabhaavaat sa uttamar.nastayo r.r.ne cak.same; tasmaat tayordvayo.h kastasmin pre.syate bahu? tad bruuhi|
43 "simon pratyuvaaca, mayaa budhyate yasyaadhikam .r.na.m cak.same sa iti; tato yii"susta.m vyaajahaara, tva.m yathaartha.m vyacaaraya.h|
44 atha taa.m naarii.m prati vyaaghu.thya "simonamavocat, striimimaa.m pa"syasi? tava g.rhe mayyaagate tva.m paadaprak.saalanaartha.m jala.m naadaa.h kintu yo.side.saa nayanajalai rmama paadau prak.saalya ke"sairamaark.siit|
45 tva.m maa.m naacumbii.h kintu yo.side.saa sviiyaagamanaadaarabhya madiiyapaadau cumbitu.m na vyara.msta|
46 tva~nca madiiyottamaa"nge ki~ncidapi taila.m naamardii.h kintu yo.side.saa mama cara.nau sugandhitailenaamarddiit|
47 atastvaa.m vyaaharaami, etasyaa bahu paapamak.samyata tato bahu priiyate kintu yasyaalpapaapa.m k.samyate solpa.m priiyate|
48 tata.h para.m sa taa.m babhaa.se, tvadiiya.m paapamak.samyata|
49 tadaa tena saarddha.m ye bhoktum upavivi"suste paraspara.m vaktumaarebhire, aya.m paapa.m k.samate ka e.sa.h?
50 kintu sa taa.m naarii.m jagaada, tava vi"svaasastvaa.m paryyatraasta tva.m k.seme.na vraja|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 08

1 apara~nca yii"su rdvaada"sabhi.h "si.syai.h saarddha.m naanaanagare.su naanaagraame.su ca gacchan i"svariiyaraajatvasya susa.mvaada.m pracaarayitu.m praarebhe|
2 tadaa yasyaa.h sapta bhuutaa niragacchan saa magdaliiniiti vikhyaataa mariyam herodraajasya g.rhaadhipate.h ho.se rbhaaryyaa yohanaa "suu"saanaa
3 prabh.rtayo yaa bahvya.h striya.h du.s.tabhuutebhyo rogebhya"sca muktaa.h satyo nijavibhuutii rvyayitvaa tamasevanta, taa.h sarvvaastena saarddham aasan|
4 anantara.m naanaanagarebhyo bahavo lokaa aagatya tasya samiipe.amilan, tadaa sa tebhya ekaa.m d.r.s.taantakathaa.m kathayaamaasa| eka.h k.r.siibalo biijaani vaptu.m bahirjagaama,
5 tato vapanakaale katipayaani biijaani maargapaar"sve petu.h, tatastaani padatalai rdalitaani pak.sibhi rbhak.sitaani ca|
6 katipayaani biijaani paa.saa.nasthale patitaani yadyapi taanya"nkuritaani tathaapi rasaabhaavaat "su"su.su.h|
7 katipayaani biijaani ka.n.takivanamadhye patitaani tata.h ka.n.takivanaani sa.mv.rddhya taani jagrasu.h|
8 tadanyaani katipayabiijaani ca bhuumyaamuttamaayaa.m petustatastaanya"nkurayitvaa "satagu.naani phalaani phelu.h| sa imaa kathaa.m kathayitvaa proccai.h provaaca, yasya "srotu.m "srotre sta.h sa "s.r.notu|
9 tata.h para.m "si.syaasta.m papracchurasya d.r.s.taantasya ki.m taatparyya.m?
10 tata.h sa vyaajahaara, ii"svariiyaraajyasya guhyaani j~naatu.m yu.smabhyamadhikaaro diiyate kintvanye yathaa d.r.s.tvaapi na pa"syanti "srutvaapi ma budhyante ca tadartha.m te.saa.m purastaat taa.h sarvvaa.h kathaa d.r.s.taantena kathyante|
11 d.r.s.taantasyaasyaabhipraaya.h, ii"svariiyakathaa biijasvaruupaa|
12 ye kathaamaatra.m "s.r.nvanti kintu pa"scaad vi"svasya yathaa paritraa.na.m na praapnuvanti tadaa"sayena "saitaanetya h.rdayaat.r taa.m kathaam apaharati ta eva maargapaar"svasthabhuumisvaruupaa.h|
13 ye katha.m "srutvaa saananda.m g.rhlanti kintvabaddhamuulatvaat svalpakaalamaatra.m pratiitya pariik.saakaale bhra"syanti taeva paa.saa.nabhuumisvaruupaa.h|
14 ye kathaa.m "srutvaa yaanti vi.sayacintaayaa.m dhanalobhena eेhikasukhe ca majjanta upayuktaphalaani na phalanti ta evoptabiijaka.n.takibhuusvaruupaa.h|
15 kintu ye "srutvaa saralai.h "suddhai"scaanta.hkara.nai.h kathaa.m g.rhlanti dhairyyam avalambya phalaanyutpaadayanti ca ta evottamam.rtsvaruupaa.h|
16 apara~nca pradiipa.m prajvaalya kopi paatre.na naacchaadayati tathaa kha.tvaadhopi na sthaapayati, kintu diipaadhaaroparyyeva sthaapayati, tasmaat prave"sakaa diipti.m pa"syanti|
17 yanna prakaa"sayi.syate taad.rg aprakaa"sita.m vastu kimapi naasti yacca na suvyakta.m pracaarayi.syate taad.rg g.rpta.m vastu kimapi naasti|
18 ato yuuya.m kena prakaare.na "s.r.nutha tatra saavadhaanaa bhavata, yasya samiipe barddhate tasmai punardaasyate kintu yasyaa"sraye na barddhate tasya yadyadasti tadapi tasmaat ne.syate|
19 apara~nca yii"so rmaataa bhraatara"sca tasya samiipa.m jigami.sava.h
20 kintu janataasambaadhaat tatsannidhi.m praaptu.m na "seku.h| tatpa"scaat tava maataa bhraatara"sca tvaa.m saak.saat cikiir.santo bahisti.s.thanatiiti vaarttaayaa.m tasmai kathitaayaa.m
21 sa pratyuvaaca; ye janaa ii"svarasya kathaa.m "srutvaa tadanuruupamaacaranti taeva mama maataa bhraatara"sca|
22 anantara.m ekadaa yii"su.h "si.syai.h saarddha.m naavamaaruhya jagaada, aayaata vaya.m hradasya paara.m yaama.h, tataste jagmu.h|
23 te.su naukaa.m vaahayatsu sa nidadrau;
24 athaakasmaat prabalajha~nbh"sagamaad hrade naukaayaa.m tara"ngairaacchannaayaa.m vipat taan jagraasa|tasmaad yii"sorantika.m gatvaa he guro he guro praa.naa no yaantiiti gaditvaa ta.m jaagarayaambabhuuvu.h|tadaa sa utthaaya vaayu.m tara"ngaa.m"sca tarjayaamaasa tasmaadubhau niv.rtya sthirau babhuuvatu.h|
25 sa taan babhaa.se yu.smaaka.m vi"svaasa.h ka? tasmaatte bhiitaa vismitaa"sca paraspara.m jagadu.h, aho kiid.rgaya.m manuja.h pavana.m paaniiya~ncaadi"sati tadubhaya.m tadaade"sa.m vahati|
26 tata.h para.m gaaliilprade"sasya sammukhasthagideriiyaprade"se naukaayaa.m lagantyaa.m ta.te.avarohamaavaad
27 bahutithakaala.m bhuutagrasta eko maanu.sa.h puraadaagatya ta.m saak.saaccakaara| sa manu.so vaaso na paridadhat g.rhe ca na vasan kevala.m "sma"saanam adhyuvaasa|
28 sa yii"su.m d.r.s.tvaiva ciicchabda.m cakaara tasya sammukhe patitvaa proccairjagaada ca, he sarvvapradhaane"svarasya putra, mayaa saha tava ka.h sambandha.h? tvayi vinaya.m karomi maa.m maa yaataya|
29 yata.h sa ta.m maanu.sa.m tyaktvaa yaatum amedhyabhuutam aadide"sa; sa bhuutasta.m maanu.sam asak.rd dadhaara tasmaallokaa.h "s.r"nkhalena niga.dena ca babandhu.h; sa tad bha.mktvaa bhuutava"satvaat madhyepraantara.m yayau|
30 anantara.m yii"susta.m papraccha tava kinnaama? sa uvaaca, mama naama baahino yato bahavo bhuutaastamaa"si"sriyu.h|
31 atha bhuutaa vinayena jagadu.h, gabhiira.m gartta.m gantu.m maaj~naapayaasmaan|
32 tadaa parvvatopari varaahavraja"scarati tasmaad bhuutaa vinayena procu.h, amu.m varaahavrajam aa"srayitum asmaan anujaaniihi; tata.h sonujaj~nau|
33 tata.h para.m bhuutaasta.m maanu.sa.m vihaaya varaahavrajam aa"si"sriyu.h varaahavrajaa"sca tatk.sa.naat ka.takena dhaavanto hrade praa.naan vij.rhu.h|
34 tad d.r.s.tvaa "suukararak.sakaa.h palaayamaanaa nagara.m graama~nca gatvaa tatsarvvav.rttaanta.m kathayaamaasu.h|
35 tata.h ki.m v.rttam etaddar"sanaartha.m lokaa nirgatya yii"so.h samiipa.m yayu.h, ta.m maanu.sa.m tyaktabhuuta.m parihitavastra.m svasthamaanu.savad yii"so"scara.nasannidhau suupavi"santa.m vilokya bibhyu.h|
36 ye lokaastasya bhuutagrastasya svaasthyakara.na.m dad.r"suste tebhya.h sarvvav.rttaanta.m kathayaamaasu.h|
37 tadanantara.m tasya gideriiyaprade"sasya caturdiksthaa bahavo janaa atitrastaa vinayena ta.m jagadu.h, bhavaan asmaaka.m nika.taad vrajatu tasmaat sa naavamaaruhya tato vyaaghu.tya jagaama|
38 tadaanii.m tyaktabhuutamanujastena saha sthaatu.m praarthayaa~ncakre
39 kintu tadartham ii"svara.h kiid.r"nmahaakarmma k.rtavaan iti nive"sana.m gatvaa vij~naapaya, yii"su.h kathaametaa.m kathayitvaa ta.m visasarja| tata.h sa vrajitvaa yii"sustadartha.m yanmahaakarmma cakaara tat purasya sarvvatra prakaa"sayitu.m praarebhe|
40 atha yii"sau paraav.rtyaagate lokaasta.m aadare.na jag.rhu ryasmaatte sarvve tamapek.saa~ncakrire|
41 tadanantara.m yaayiirnaamno bhajanagehasyaikodhipa aagatya yii"so"scara.nayo.h patitvaa svanive"sanaagamanaartha.m tasmin vinaya.m cakaara,
42 yatastasya dvaada"savar.savayaskaa kanyaikaasiit saa m.rtakalpaabhavat| tatastasya gamanakaale maarge lokaanaa.m mahaan samaagamo babhuuva|
43 dvaada"savar.saa.ni pradararogagrastaa naanaa vaidyai"scikitsitaa sarvvasva.m vyayitvaapi svaasthya.m na praaptaa yaa yo.sit saa yii"so.h pa"scaadaagatya tasya vastragranthi.m paspar"sa|
44 tasmaat tatk.sa.naat tasyaa raktasraavo ruddha.h|
45 tadaanii.m yii"suravadat kenaaha.m sp.r.s.ta.h? tato.anekairana"ngiik.rte pitarastasya sa"ngina"scaavadan, he guro lokaa nika.tasthaa.h santastava dehe ghar.sayanti, tathaapi kenaaha.m sp.r.s.ta_iti bhavaan kuta.h p.rcchati?
46 yii"su.h kathayaamaasa, kenaapyaha.m sp.r.s.to, yato matta.h "sakti rnirgateti mayaa ni"scitamaj~naayi|
47 tadaa saa naarii svaya.m na gupteti viditvaa kampamaanaa satii tasya sammukhe papaata; yena nimittena ta.m paspar"sa spar"samaatraacca yena prakaare.na svasthaabhavat tat sarvva.m tasya saak.saadaacakhyau|
48 tata.h sa taa.m jagaada he kanye susthiraa bhava, tava vi"svaasastvaa.m svasthaam akaar.siit tva.m k.seme.na yaahi|
49 yii"soretadvaakyavadanakaale tasyaadhipate rnive"sanaat ka"scilloka aagatya ta.m babhaa.se, tava kanyaa m.rtaa guru.m maa kli"saana|
50 kintu yii"sustadaakar.nyaadhipati.m vyaajahaara, maa bhai.sii.h kevala.m vi"svasihi tasmaat saa jiivi.syati|
51 atha tasya nive"sane praapte sa pitara.m yohana.m yaakuuba~nca kanyaayaa maatara.m pitara~nca vinaa, anya.m ka~ncana prave.s.tu.m vaarayaamaasa|
52 apara~nca ye rudanti vilapanti ca taan sarvvaan janaan uvaaca, yuuya.m maa rodi.s.ta kanyaa na m.rtaa nidraati|
53 kintu saa ni"scita.m m.rteti j~naatvaa te tamupajahasu.h|
54 pa"scaat sa sarvvaan bahi.h k.rtvaa kanyaayaa.h karau dh.rtvaajuhuve, he kanye tvamutti.s.tha,
55 tasmaat tasyaa.h praa.ne.su punaraagate.su saa tatk.sa.naad uttasyau| tadaanii.m tasyai ki~ncid bhak.sya.m daatum aadide"sa|
56 tatastasyaa.h pitarau vismaya.m gatau kintu sa taavaadide"sa gha.tanaayaa etasyaa.h kathaa.m kasmaicidapi maa kathayata.m|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 09

1 tata.h para.m sa dvaada"sa"si.syaanaahuuya bhuutaan tyaajayitu.m rogaan pratikarttu~nca tebhya.h "saktimaadhipatya~nca dadau|
2 apara~nca ii"svariiyaraajyasya susa.mvaada.m prakaa"sayitum rogi.naamaarogya.m karttu~nca prera.nakaale taan jagaada|
3 yaatraartha.m ya.s.ti rvastrapu.taka.m bhak.sya.m mudraa dvitiiyavastram, e.saa.m kimapi maa g.rhliita|
4 yuuya~nca yannive"sana.m pravi"satha nagaratyaagaparyyanata.m tannive"sane ti.s.thata|
5 tatra yadi kasyacit purasya lokaa yu.smaakamaatithya.m na kurvvanti tarhi tasmaannagaraad gamanakaale te.saa.m viruddha.m saak.syaartha.m yu.smaaka.m padadhuulii.h sampaatayata|
6 atha te prasthaaya sarvvatra susa.mvaada.m pracaarayitu.m pii.ditaan svasthaan karttu~nca graame.su bhramitu.m praarebhire|
7 etarhi herod raajaa yii"so.h sarvvakarmma.naa.m vaarttaa.m "srutvaa bh.r"samudvivije
8 yata.h keciduucuryohan "sma"saanaadudati.s.that| keciduucu.h, eliyo dar"sana.m dattavaan; evamanyalokaa uucu.h puurvviiya.h ka"scid bhavi.syadvaadii samutthita.h|
9 kintu heroduvaaca yohana.h "siro.ahamachinadam idaanii.m yasyed.rkkarmma.naa.m vaarttaa.m praapnomi sa ka.h? atha sa ta.m dra.s.tum aicchat|
10 anantara.m preritaa.h pratyaagatya yaani yaani karmmaa.ni cakrustaani yii"save kathayaamaasu.h tata.h sa taan baitsaidaanaamakanagarasya vijana.m sthaana.m niitvaa gupta.m jagaama|
11 pa"scaal lokaastad viditvaa tasya pa"scaad yayu.h; tata.h sa taan nayan ii"svariiyaraajyasya prasa"ngamuktavaan, ye.saa.m cikitsayaa prayojanam aasiit taan svasthaan cakaara ca|
12 apara~nca divaavasanne sati dvaada"sa"si.syaa yii"sorantikam etya kathayaamaasu.h, vayamatra praantarasthaane ti.s.thaama.h, tato nagaraa.ni graamaa.ni gatvaa vaasasthaanaani praapya bhak.syadravyaa.ni kretu.m jananivaha.m bhavaan vis.rjatu|
13 tadaa sa uvaaca, yuuyameva taan bhejayadhva.m; tataste procurasmaaka.m nika.te kevala.m pa~nca puupaa dvau matsyau ca vidyante, ataeva sthaanaantaram itvaa nimittamete.saa.m bhak.syadravye.su na kriite.su na bhavati|
14 tatra praaye.na pa~ncasahasraa.ni puru.saa aasan|
15 tadaa sa "si.syaan jagaada pa~ncaa"sat pa~ncaa"sajjanai.h pa.mktiik.rtya taanupave"sayata, tasmaat te tadanusaare.na sarvvalokaanupave"sayaapaasu.h|
16 tata.h sa taan pa~nca puupaan miinadvaya~nca g.rhiitvaa svarga.m vilokye"svaragu.naan kiirttayaa~ncakre bha"nktaa ca lokebhya.h parive.sa.naartha.m "si.sye.su samarpayaambabhuuva|
17 tata.h sarvve bhuktvaa t.rpti.m gataa ava"si.s.taanaa~nca dvaada"sa .dallakaan sa.mjag.rhu.h|
18 athaikadaa nirjane "si.syai.h saha praarthanaakaale taan papraccha, lokaa maa.m ka.m vadanti?
19 tataste praacu.h, tvaa.m yohanmajjaka.m vadanti; kecit tvaam eliya.m vadanti, puurvvakaalika.h ka"scid bhavi.syadvaadii "sma"saanaad udati.s.thad ityapi kecid vadanti|
20 tadaa sa uvaaca, yuuya.m maa.m ka.m vadatha? tata.h pitara uktavaan tvam ii"svaraabhi.sikta.h puru.sa.h|
21 tadaa sa taan d.r.dhamaadide"sa, kathaametaa.m kasmaicidapi maa kathayata|
22 sa punaruvaaca, manu.syaputre.na vahuyaatanaa bhoktavyaa.h praaciinalokai.h pradhaanayaajakairadhyaapakai"sca sovaj~naaya hantavya.h kintu t.rtiiyadivase "sma"saanaat tenotthaatavyam|
23 apara.m sa sarvvaanuvaaca, ka"scid yadi mama pa"scaad gantu.m vaa~nchati tarhi sa sva.m daamyatu, dine dine kru"sa.m g.rhiitvaa ca mama pa"scaadaagacchatu|
24 yato ya.h ka"scit svapraa.naan rirak.si.sati sa taan haarayi.syati, ya.h ka"scin madartha.m praa.naan haarayi.syati sa taan rak.si.syati|
25 ka"scid yadi sarvva.m jagat praapnoti kintu svapraa.naan haarayati svaya.m vina"syati ca tarhi tasya ko laabha.h?
26 puna rya.h ka"scin maa.m mama vaakya.m vaa lajjaaspada.m jaanaati manu.syaputro yadaa svasya pitu"sca pavitraa.naa.m duutaanaa~nca tejobhi.h parive.s.tita aagami.syati tadaa sopi ta.m lajjaaspada.m j~naasyati|
27 kintu yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ii"svariiyaraajatva.m na d.r.s.tavaa m.rtyu.m naasvaadi.syante, etaad.r"saa.h kiyanto lokaa atra sthane.api da.n.daayamaanaa.h santi|
28 etadaakhyaanakathanaat para.m praaye.naa.s.tasu dine.su gate.su sa pitara.m yohana.m yaakuuba~nca g.rhiitvaa praarthayitu.m parvvatameka.m samaaruroha|
29 atha tasya praarthanakaale tasya mukhaak.rtiranyaruupaa jaataa, tadiiya.m vastramujjvala"sukla.m jaata.m|
30 apara~nca muusaa eliya"scobhau tejasvinau d.r.s.tau
31 tau tena yiruu"saalampure yo m.rtyu.h saadhi.syate tadiiyaa.m kathaa.m tena saarddha.m kathayitum aarebhaate|
32 tadaa pitaraadaya.h svasya sa"ngino nidrayaak.r.s.taa aasan kintu jaagaritvaa tasya tejastena saarddham utti.s.thantau janau ca dad.r"su.h|
33 atha tayorubhayo rgamanakaale pitaro yii"su.m babhaa.se, he guro.asmaaka.m sthaane.asmin sthiti.h "subhaa, tata ekaa tvadarthaa, ekaa muusaarthaa, ekaa eliyaarthaa, iti tisra.h ku.tyosmaabhi rnirmmiiyantaa.m, imaa.m kathaa.m sa na vivicya kathayaamaasa|
34 apara~nca tadvaakyavadanakaale payoda eka aagatya te.saamupari chaayaa.m cakaara, tatastanmadhye tayo.h prave"saat te "sa"sa"nkire|
35 tadaa tasmaat payodaad iyamaakaa"siiyaa vaa.nii nirjagaama, mamaaya.m priya.h putra etasya kathaayaa.m mano nidhatta|
36 iti "sabde jaate te yii"sumekaakina.m dad.r"su.h kintu te tadaanii.m tasya dar"sanasya vaacamekaamapi noktvaa mana.hsu sthaapayaamaasu.h|
37 pare.ahani te.su tasmaacchailaad avaruu.dhe.su ta.m saak.saat karttu.m bahavo lokaa aajagmu.h|
38 te.saa.m madhyaad eko jana uccairuvaaca, he guro aha.m vinaya.m karomi mama putra.m prati k.rpaad.r.s.ti.m karotu, mama sa evaika.h putra.h|
39 bhuutena dh.rta.h san sa.m prasabha.m ciicchabda.m karoti tanmukhaat phe.naa nirgacchanti ca, bhuuta ittha.m vidaaryya kli.s.tvaa praaya"sasta.m na tyajati|
40 tasmaat ta.m bhuuta.m tyaajayitu.m tava "si.syasamiipe nyavedaya.m kintu te na "seku.h|
41 tadaa yii"suravaadiit, re aavi"svaasin vipathagaamin va.m"sa katikaalaan yu.smaabhi.h saha sthaasyaamyaha.m yu.smaakam aacara.naani ca sahi.sye? tava putramihaanaya|
42 tatastasminnaagatamaatre bhuutasta.m bhuumau paatayitvaa vidadaara; tadaa yii"sustamamedhya.m bhuuta.m tarjayitvaa baalaka.m svastha.m k.rtvaa tasya pitari samarpayaamaasa|
43 ii"svarasya mahaa"saktim imaa.m vilokya sarvve camaccakru.h; ittha.m yii"so.h sarvvaabhi.h kriyaabhi.h sarvvairlokairaa"scaryye manyamaane sati sa "si.syaan babhaa.se,
44 katheya.m yu.smaaka.m kar.ne.su pravi"satu, manu.syaputro manu.syaa.naa.m kare.su samarpayi.syate|
45 kintu te taa.m kathaa.m na bubudhire, spa.s.tatvaabhaavaat tasyaa abhipraayaste.saa.m bodhagamyo na babhuuva; tasyaa aa"saya.h ka ityapi te bhayaat pra.s.tu.m na "seku.h|
46 tadanantara.m te.saa.m madhye ka.h "sre.s.tha.h kathaametaa.m g.rhiitvaa te mitho vivaada.m cakru.h|
47 tato yii"suste.saa.m manobhipraaya.m viditvaa baalakameka.m g.rhiitvaa svasya nika.te sthaapayitvaa taan jagaada,
48 yo jano mama naamnaasya baalaasyaatithya.m vidadhaati sa mamaatithya.m vidadhaati, ya"sca mamaatithya.m vidadhaati sa mama prerakasyaatithya.m vidadhaati, yu.smaaka.m madhyeya.h sva.m sarvvasmaat k.sudra.m jaaniite sa eva "sre.s.tho bhavi.syati|
49 apara~nca yohan vyaajahaara he prabheा tava naamnaa bhuutaan tyaajayanta.m maanu.sam eka.m d.r.s.tavanto vaya.m, kintvasmaakam apa"scaad gaamitvaat ta.m nya.sedhaam| tadaanii.m yii"suruvaaca,
50 ta.m maa ni.sedhata, yato yo janosmaaka.m na vipak.sa.h sa evaasmaaka.m sapak.so bhavati|
51 anantara.m tasyaaroha.nasamaya upasthite sa sthiracetaa yiruu"saalama.m prati yaatraa.m karttu.m ni"scityaagre duutaan pre.sayaamaasa|
52 tasmaat te gatvaa tasya prayojaniiyadravyaa.ni sa.mgrahiitu.m "somiro.niiyaanaa.m graama.m pravivi"su.h|
53 kintu sa yiruu"saalama.m nagara.m yaati tato heto rlokaastasyaatithya.m na cakru.h|
54 ataeva yaakuubyohanau tasya "si.syau tad d.r.s.tvaa jagadatu.h, he prabho eliyo yathaa cakaara tathaa vayamapi ki.m gaga.naad aagantum etaan bhasmiikarttu~nca vahnimaaj~naapayaama.h? bhavaan kimicchati?
55 kintu sa mukha.m paraavartya taan tarjayitvaa gaditavaan yu.smaaka.m manobhaava.h ka.h, iti yuuya.m na jaaniitha|
56 manujasuto manujaanaa.m praa.naan naa"sayitu.m naagacchat, kintu rak.situm aagacchat| pa"scaad itaragraama.m te yayu.h|
57 tadanantara.m pathi gamanakaale jana ekasta.m babhaa.se, he prabho bhavaan yatra yaati bhavataa sahaahamapi tatra yaasyaami|
58 tadaanii.m yii"sustamuvaaca, gomaayuunaa.m garttaa aasate, vihaayasiiyavihagaaाnaa.m nii.daani ca santi, kintu maanavatanayasya "sira.h sthaapayitu.m sthaana.m naasti|
59 tata.h para.m sa itarajana.m jagaada, tva.m mama pa"scaad ehi; tata.h sa uvaaca, he prabho puurvva.m pitara.m "sma"saane sthaapayitu.m maamaadi"satu|
60 tadaa yii"suruvaaca, m.rtaa m.rtaan "sma"saane sthaapayantu kintu tva.m gatve"svariiyaraajyasya kathaa.m pracaaraya|
61 tatonya.h kathayaamaasa, he prabho mayaapi bhavata.h pa"scaad ga.msyate, kintu puurvva.m mama nive"sanasya parijanaanaam anumati.m grahiitum ahamaadi"syai bhavataa|
62 tadaanii.m yii"susta.m proktavaan, yo jano laa"ngale karamarpayitvaa pa"scaat pa"syati sa ii"svariiyaraajya.m naarhati|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 10

1 tata.h para.m prabhuraparaan saptati"si.syaan niyujya svaya.m yaani nagaraa.ni yaani sthaanaani ca gami.syati taani nagaraa.ni taani sthaanaani ca prati dvau dvau janau prahitavaan|
2 tebhya.h kathayaamaasa ca "sasyaani bahuuniiti satya.m kintu chedakaa alpe; tasmaaddheto.h "sasyak.setre chedakaan aparaanapi pre.sayitu.m k.setrasvaamina.m praarthayadhva.m|
3 yuuya.m yaata, pa"syata, v.rkaa.naa.m madhye me.sa"saavakaaniva yu.smaan prahi.nomi|
4 yuuya.m k.sudra.m mahad vaa vasanasampu.taka.m paadukaa"sca maa g.rhliita, maargamadhye kamapi maa namata ca|
5 apara~nca yuuya.m yad yat nive"sana.m pravi"satha tatra nive"sanasyaasya ma"ngala.m bhuuyaaditi vaakya.m prathama.m vadata|
6 tasmaat tasmin nive"sane yadi ma"ngalapaatra.m sthaasyati tarhi tanma"ngala.m tasya bhavi.syati, nocet yu.smaan prati paraavartti.syate|
7 apara~nca te yatki~ncid daasyanti tadeva bhuktvaa piitvaa tasminnive"sane sthaasyatha; yata.h karmmakaarii jano bh.rtim arhati; g.rhaad g.rha.m maa yaasyatha|
8 anyacca yu.smaasu kimapi nagara.m pravi.s.te.su lokaa yadi yu.smaakam aatithya.m kari.syanti, tarhi yat khaadyam upasthaasyanti tadeva khaadi.syatha|
9 tannagarasthaan rogi.na.h svasthaan kari.syatha, ii"svariiya.m raajya.m yu.smaakam antikam aagamat kathaametaa~nca pracaarayi.syatha|
10 kintu kimapi pura.m yu.smaasu pravi.s.te.su lokaa yadi yu.smaakam aatithya.m na kari.syanti, tarhi tasya nagarasya panthaana.m gatvaa kathaametaa.m vadi.syatha,
11 yu.smaaka.m nagariiyaa yaa dhuulyo.asmaasu samalagan taa api yu.smaaka.m praatikuulyena saak.syaartha.m sampaatayaama.h; tathaapii"svararaajya.m yu.smaaka.m samiipam aagatam iti ni"scita.m jaaniita|
12 aha.m yu.smabhya.m yathaartha.m kathayaami, vicaaradine tasya nagarasya da"saata.h sidomo da"saa sahyaa bhavi.syati|
13 haa haa koraasiin nagara, haa haa baitsaidaanagara yuvayormadhye yaad.r"saani aa"scaryyaa.ni karmmaa.nyakriyanta, taani karmmaa.ni yadi sorasiidono rnagarayorakaari.syanta, tadaa ito bahudinapuurvva.m tannivaasina.h "sa.navastraa.ni paridhaaya gaatre.su bhasma vilipya samupavi"sya samakhetsyanta|
14 ato vicaaradivase yu.smaaka.m da"saata.h sorasiidonnivaasinaa.m da"saa sahyaa bhavi.syati|
15 he kapharnaahuum, tva.m svarga.m yaavad unnataa kintu naraka.m yaavat nyagbhavi.syasi|
16 yo jano yu.smaaka.m vaakya.m g.rhlaati sa mamaiva vaakya.m g.rhlaati; ki~nca yo jano yu.smaakam avaj~naa.m karoti sa mamaivaavaj~naa.m karoti; yo jano mamaavaj~naa.m karoti ca sa matprerakasyaivaavaj~naa.m karoti|
17 atha te saptati"si.syaa aanandena pratyaagatya kathayaamaasu.h, he prabho bhavato naamnaa bhuutaa apyasmaaka.m va"siibhavanti|
18 tadaanii.m sa taan jagaada, vidyutamiva svargaat patanta.m "saitaanam adar"sam|
19 pa"syata sarpaan v.r"scikaan ripo.h sarvvaparaakramaa.m"sca padatalai rdalayitu.m yu.smabhya.m "sakti.m dadaami tasmaad yu.smaaka.m kaapi haani rna bhavi.syati|
20 bhuutaa yu.smaaka.m va"siibhavanti, etannimittat maa samullasata, svarge yu.smaaka.m naamaani likhitaani santiiti nimitta.m samullasata|
21 tadgha.tikaayaa.m yii"su rmanasi jaataahlaada.h kathayaamaasa he svargap.rthivyorekaadhipate pitastva.m j~naanavataa.m vidu.saa~nca lokaanaa.m purastaat sarvvametad aprakaa"sya baalakaanaa.m purastaat praakaa"saya etasmaaddhetostvaa.m dhanya.m vadaami, he pitarittha.m bhavatu yad etadeva tava gocara uttamam|
22 pitraa sarvvaa.ni mayi samarpitaani pitara.m vinaa kopi putra.m na jaanaati ki~nca putra.m vinaa yasmai janaaya putrasta.m prakaa"sitavaan ta~nca vinaa kopi pitara.m na jaanaati|
23 tapa.h para.m sa "si.syaan prati paraav.rtya gupta.m jagaada, yuuyametaani sarvvaa.ni pa"syatha tato yu.smaaka.m cak.suu.m.si dhanyaani|
24 yu.smaanaha.m vadaami, yuuya.m yaani sarvvaa.ni pa"syatha taani bahavo bhavi.syadvaadino bhuupataya"sca dra.s.tumicchantopi dra.s.tu.m na praapnuvan, yu.smaabhi ryaa yaa.h kathaa"sca "sruuyante taa.h "srotumicchantopi "srotu.m naalabhanta|
25 anantaram eko vyavasthaapaka utthaaya ta.m pariik.situ.m papraccha, he upade"saka anantaayu.sa.h praaptaye mayaa ki.m kara.niiya.m?
26 yii"su.h pratyuvaaca, atraarthe vyavasthaayaa.m ki.m likhitamasti? tva.m kiid.rk pa.thasi?
27 tata.h sovadat, tva.m sarvvaanta.hkara.nai.h sarvvapraa.nai.h sarvva"saktibhi.h sarvvacittai"sca prabhau parame"svare prema kuru, samiipavaasini svavat prema kuru ca|
28 tadaa sa kathayaamaasa, tva.m yathaartha.m pratyavoca.h, ittham aacara tenaiva jiivi.syasi|
29 kintu sa jana.h sva.m nirddo.sa.m j~naapayitu.m yii"su.m papraccha, mama samiipavaasii ka.h? tato yii"su.h pratyuvaaca,
30 eko jano yiruu"saalampuraad yiriihopura.m yaati, etarhi dasyuunaa.m kare.su patite te tasya vastraadika.m h.rtavanta.h tamaahatya m.rtapraaya.m k.rtvaa tyaktvaa yayu.h|
31 akasmaad eko yaajakastena maarge.na gacchan ta.m d.r.s.tvaa maargaanyapaar"svena jagaama|
32 ittham eko leviiyastatsthaana.m praapya tasyaantika.m gatvaa ta.m vilokyaanyena paar"svena jagaama|
33 kintveka.h "somiro.niiyo gacchan tatsthaana.m praapya ta.m d.r.s.tvaadayata|
34 tasyaantika.m gatvaa tasya k.sate.su taila.m draak.saarasa~nca prak.sipya k.sataani baddhvaa nijavaahanopari tamupave"sya pravaasiiyag.rham aaniiya ta.m si.seve|
35 parasmin divase nijagamanakaale dvau mudraapaadau tadg.rhasvaamine dattvaavadat janamena.m sevasva tatra yo.adhiko vyayo bhavi.syati tamaha.m punaraagamanakaale pari"sotsyaami|
36 e.saa.m trayaa.naa.m madhye tasya dasyuhastapatitasya janasya samiipavaasii ka.h? tvayaa ki.m budhyate?
37 tata.h sa vyavasthaapaka.h kathayaamaasa yastasmin dayaa.m cakaara| tadaa yii"su.h kathayaamaasa tvamapi gatvaa tathaacara|
38 tata.h para.m te gacchanta eka.m graama.m pravivi"su.h; tadaa marthaanaamaa strii svag.rhe tasyaatithya.m cakaara|
39 tasmaat mariyam naamadheyaa tasyaa bhaginii yii"so.h padasamiipa uvavi"sya tasyopade"sakathaa.m "srotumaarebhe|
40 kintu marthaa naanaaparicaryyaayaa.m vyagraa babhuuva tasmaaddhetostasya samiipamaagatya babhaa.se; he prabho mama bhaginii kevala.m mamopari sarvvakarmma.naa.m bhaaram arpitavatii tatra bhavataa ki~ncidapi na mano nidhiiyate kim? mama saahaayya.m karttu.m bhavaan taamaadi"satu|
41 tato yii"su.h pratyuvaaca he marthe he marthe, tva.m naanaakaaryye.su cintitavatii vyagraa caasi,
42 kintu prayojaniiyam ekamaatram aaste| apara~nca yamuttama.m bhaaga.m kopi harttu.m na "saknoti saeva mariyamaa v.rta.h|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 11

1 anantara.m sa kasmi.m"scit sthaane praarthayata tatsamaaptau satyaa.m tasyaika.h "si.syasta.m jagaada he prabho yohan yathaa sva"si.syaan praarthayitum upadi.s.tavaan tathaa bhavaanapyasmaan upadi"satu|
2 tasmaat sa kathayaamaasa, praarthanakaale yuuyam ittha.m kathayadhva.m, he asmaaka.m svargasthapitastava naama puujya.m bhavatu; tava raajatva.m bhavatu; svarge yathaa tathaa p.rthivyaamapi tavecchayaa sarvva.m bhavatu|
3 pratyaham asmaaka.m prayojaniiya.m bhojya.m dehi|
4 yathaa vaya.m sarvvaan aparaadhina.h k.samaamahe tathaa tvamapi paapaanyasmaaka.m k.samasva| asmaan pariik.saa.m maanaya kintu paapaatmano rak.sa|
5 pa"scaat soparamapi kathitavaan yadi yu.smaaka.m kasyacid bandhusti.s.thati ni"siithe ca tasya samiipa.m sa gatvaa vadati,
6 he bandho pathika eko bandhu rmama nive"sanam aayaata.h kintu tasyaatithya.m karttu.m mamaantike kimapi naasti, ataeva puupatraya.m mahyam .r.na.m dehi;
7 tadaa sa yadi g.rhamadhyaat prativadati maa.m maa kli"saana, idaanii.m dvaara.m ruddha.m "sayane mayaa saha baalakaa"sca ti.s.thanti tubhya.m daatum utthaatu.m na "saknomi,
8 tarhi yu.smaanaha.m vadaami, sa yadi mitratayaa tasmai kimapi daatu.m notti.s.thati tathaapi vaara.m vaara.m praarthanaata utthaapita.h san yasmin tasya prayojana.m tadeva daasyati|
9 ata.h kaara.naat kathayaami, yaacadhva.m tato yu.smabhya.m daasyate, m.rgayadhva.m tata udde"sa.m praapsyatha, dvaaram aahata tato yu.smabhya.m dvaara.m mok.syate|
10 yo yaacate sa praapnoti, yo m.rgayate sa evodde"sa.m praapnoti, yo dvaaram aahanti tadartha.m dvaara.m mocyate|
11 putre.na puupe yaacite tasmai paa.saa.na.m dadaati vaa matsye yaacite tasmai sarpa.m dadaati
12 vaa a.n.de yaacite tasmai v.r"scika.m dadaati yu.smaaka.m madhye ka etaad.r"sa.h pitaaste?
13 tasmaadeva yuuyamabhadraa api yadi svasvabaalakebhya uttamaani dravyaa.ni daatu.m jaaniitha tarhyasmaaka.m svargastha.h pitaa nijayaacakebhya.h ki.m pavitram aatmaana.m na daasyati?
14 anantara.m yii"sunaa kasmaaccid ekasmin muukabhuute tyaajite sati sa bhuutatyakto maanu.so vaakya.m vaktum aarebhe; tato lokaa.h sakalaa aa"scaryya.m menire|
15 kintu te.saa.m keciduucu rjanoya.m baalasibuubaa arthaad bhuutaraajena bhuutaan tyaajayati|
16 ta.m pariik.situ.m kecid aakaa"siiyam eka.m cihna.m dar"sayitu.m ta.m praarthayaa~ncakrire|
17 tadaa sa te.saa.m mana.hkalpanaa.m j~naatvaa kathayaamaasa, kasyacid raajyasya lokaa yadi paraspara.m virundhanti tarhi tad raajyam na"syati; kecid g.rhasthaa yadi paraspara.m virundhanti tarhi tepi na"syanti|
18 tathaiva "saitaanapi svalokaan yadi viru.naddhi tadaa tasya raajya.m katha.m sthaasyati? baalasibuubaaha.m bhuutaan tyaajayaami yuuyamiti vadatha|
19 yadyaha.m baalasibuubaa bhuutaan tyaajayaami tarhi yu.smaaka.m santaanaa.h kena tyaajayanti? tasmaat taeva kathaayaa etasyaa vicaarayitaaro bhavi.syanti|
20 kintu yadyaham ii"svarasya paraakrame.na bhuutaan tyaajayaami tarhi yu.smaaka.m nika.tam ii"svarasya raajyamava"syam upati.s.thati|
21 balavaan pumaan susajjamaano yatikaala.m nijaa.t.taalikaa.m rak.sati tatikaala.m tasya dravya.m nirupadrava.m ti.s.thati|
22 kintu tasmaad adhikabala.h ka"scidaagatya yadi ta.m jayati tarhi ye.su "sastraastre.su tasya vi"svaasa aasiit taani sarvvaa.ni h.rtvaa tasya dravyaa.ni g.rhlaati|
23 ata.h kaara.naad yo mama sapak.so na sa vipak.sa.h, yo mayaa saha na sa.mg.rhlaati sa vikirati|
24 apara~nca amedhyabhuuto maanu.sasyaantarnirgatya "su.skasthaane bhraantvaa vi"sraama.m m.rgayate kintu na praapya vadati mama yasmaad g.rhaad aagatoha.m punastad g.rha.m paraav.rtya yaami|
25 tato gatvaa tad g.rha.m maarjita.m "sobhita~nca d.r.s.tvaa
26 tatk.sa.nam apagatya svasmaadapi durmmatiin aparaan saptabhuutaan sahaanayati te ca tadg.rha.m pavi"sya nivasanti| tasmaat tasya manu.syasya prathamada"saata.h "se.sada"saa du.hkhataraa bhavati|
27 asyaa.h kathaayaa.h kathanakaale janataamadhyasthaa kaacinnaarii tamuccai.hsvara.m provaaca, yaa yo.sit tvaa.m garbbhe.adhaarayat stanyamapaayayacca saiva dhanyaa|
28 kintu sokathayat ye parame"svarasya kathaa.m "srutvaa tadanuruupam aacaranti taeva dhanyaa.h|
29 tata.h para.m tasyaantike bahulokaanaa.m samaagame jaate sa vaktumaarebhe, aadhunikaa du.s.talokaa"scihna.m dra.s.tumicchanti kintu yuunasbhavi.syadvaadina"scihna.m vinaanyat ki~nciccihna.m taan na dar"sayi.syate|
30 yuunas tu yathaa niiniviiyalokaanaa.m samiipe cihnaruupobhavat tathaa vidyamaanalokaanaam e.saa.m samiipe manu.syaputropi cihnaruupo bhavi.syati|
31 vicaarasamaye idaaniintanalokaanaa.m praatikuulyena dak.si.nade"siiyaa raaj~nii protthaaya taan do.si.na.h kari.syati, yata.h saa raaj~nii sulemaana upade"sakathaa.m "srotu.m p.rthivyaa.h siimaata aagacchat kintu pa"syata sulemaanopi gurutara eko jano.asmin sthaane vidyate|
32 apara~nca vicaarasamaye niiniviiyalokaa api varttamaanakaalikaanaa.m lokaanaa.m vaipariityena protthaaya taan do.si.na.h kari.syanti, yato hetoste yuunaso vaakyaat cittaani parivarttayaamaasu.h kintu pa"syata yuunasotigurutara eko jano.asmin sthaane vidyate|
33 pradiipa.m prajvaalya dro.nasyaadha.h kutraapi guptasthaane vaa kopi na sthaapayati kintu g.rhaprave"sibhyo diipti.m daata.m diipaadhaaroparyyeva sthaapayati|
34 dehasya pradiipa"scak.sustasmaadeva cak.su ryadi prasanna.m bhavati tarhi tava sarvva"sariira.m diiptimad bhavi.syati kintu cak.su ryadi maliimasa.m ti.s.thati tarhi sarvva"sariira.m saandhakaara.m sthaasyati|
35 asmaat kaara.naat tavaanta.hstha.m jyoti ryathaandhakaaramaya.m na bhavati tadarthe saavadhaano bhava|
36 yata.h "sariirasya kutraapya.m"se saandhakaare na jaate sarvva.m yadi diiptimat ti.s.thati tarhi tubhya.m diiptidaayiprojjvalan pradiipa iva tava savarva"sariira.m diiptimad bhavi.syati|
37 etatkathaayaa.h kathanakaale phiru"syeko bhejanaaya ta.m nimantrayaamaasa, tata.h sa gatvaa bhoktum upavive"sa|
38 kintu bhojanaat puurvva.m naamaa"nk.siit etad d.r.s.tvaa sa phiru"syaa"scaryya.m mene|
39 tadaa prabhusta.m provaaca yuuya.m phiruu"silokaa.h paanapaatraa.naa.m bhojanapaatraa.naa~nca bahi.h pari.skurutha kintu yu.smaakamanta rdauraatmyai rdu.skriyaabhi"sca paripuur.na.m ti.s.thati|
40 he sarvve nirbodhaa yo bahi.h sasarja sa eva kimanta rna sasarja?
41 tata eva yu.smaabhiranta.hkara.na.m (ii"svaraaya) nivedyataa.m tasmin k.rte yu.smaaka.m sarvvaa.ni "sucitaa.m yaasyanti|
42 kintu hanta phiruu"siga.naa yuuya.m nyaayam ii"svare prema ca parityajya podinaayaa arudaadiinaa.m sarvve.saa.m "saakaanaa~nca da"samaa.m"saan dattha kintu prathama.m paalayitvaa "se.sasyaala"nghana.m yu.smaakam ucitamaasiit|
43 haa haa phiruu"sino yuuya.m bhajanagehe proccaasane aapa.ne.su ca namaskaare.su priiyadhve|
44 vata kapa.tino.adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca lokaayat "sma"saanam anupalabhya tadupari gacchanti yuuyam taad.rgaprakaa"sita"sma"saanavaad bhavatha|
45 tadaanii.m vyavasthaapakaanaam ekaa yii"sumavadat, he upade"saka vaakyened.r"senaasmaasvapi do.sam aaropayasi|
46 tata.h sa uvaaca, haa haa vyavasthaapakaa yuuyam maanu.saa.naam upari du.hsahyaan bhaaraan nyasyatha kintu svayam ekaa"nguुlyaapi taan bhaaraan na sp.r"satha|
47 hanta yu.smaaka.m puurvvapuru.saa yaan bhavi.syadvaadino.avadhi.suste.saa.m "sma"saanaani yuuya.m nirmmaatha|
48 tenaiva yuuya.m svapuurvvapuru.saa.naa.m karmmaa.ni sa.mmanyadhve tadeva sapramaa.na.m kurutha ca, yataste taanavadhi.su.h yuuya.m te.saa.m "sma"saanaani nirmmaatha|
49 ataeva ii"svarasya "saastre proktamasti te.saamantike bhavi.syadvaadina.h preritaa.m"sca pre.sayi.syaami tataste te.saa.m kaa.m"scana hani.syanti kaa.m"scana taa.da"s.syinti|
50 etasmaat kaara.naat haabila.h "so.nitapaatamaarabhya mandirayaj~navedyo rmadhye hatasya sikhariyasya raktapaataparyyanta.m
51 jagata.h s.r.s.timaarabhya p.rthivyaa.m bhavi.syadvaadinaa.m yatiraktapaataa jaataastatiinaam aparaadhada.n.daa e.saa.m varttamaanalokaanaa.m bhavi.syanti, yu.smaanaha.m ni"scita.m vadaami sarvve da.n.daa va.m"sasyaasya bhavi.syanti|
52 haa haa vyavasthapakaa yuuya.m j~naanasya ku~ncikaa.m h.rtvaa svaya.m na pravi.s.taa ye prave.s.tu~nca prayaasinastaanapi prave.s.tu.m vaaritavanta.h|
53 ittha.m kathaakathanaad adhyaapakaa.h phiruu"sina"sca satarkaa.h
54 santastamapavaditu.m tasya kathaayaa do.sa.m dharttamicchanto naanaakhyaanakathanaaya ta.m pravarttayitu.m kopayitu~nca praarebhire|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 12

1 tadaanii.m lokaa.h sahasra.m sahasram aagatya samupasthitaastata ekaiko .anye.saamupari patitum upacakrame; tadaa yii"su.h "si.syaan babhaa.se, yuuya.m phiruu"sinaa.m ki.nvaruupakaapa.tye vi"se.se.na saavadhaanaasti.s.thata|
2 yato yanna prakaa"sayi.syate tadaacchanna.m vastu kimapi naasti; tathaa yanna j~naasyate tad gupta.m vastu kimapi naasti|
3 andhakaare ti.s.thanato yaa.h kathaa akathayata taa.h sarvvaa.h kathaa diiptau "sro.syante nirjane kar.ne ca yadakathayata g.rhap.r.s.thaat tat pracaarayi.syate|
4 he bandhavo yu.smaanaha.m vadaami, ye "sariirasya naa"sa.m vinaa kimapyapara.m karttu.m na "sakruvanti tebhyo maa bhai.s.ta|
5 tarhi kasmaad bhetavyam ityaha.m vadaami, ya.h "sariira.m naa"sayitvaa naraka.m nik.septu.m "saknoti tasmaadeva bhaya.m kuruta, punarapi vadaami tasmaadeva bhaya.m kuruta|
6 pa~nca ca.takapak.si.na.h ki.m dvaabhyaa.m taamrakha.n.daabhyaa.m na vikriiyante? tathaapii"svaraste.saam ekamapi na vismarati|
7 yu.smaaka.m "sira.hke"saa api ga.nitaa.h santi tasmaat maa vibhiita bahuca.takapak.sibhyopi yuuya.m bahumuulyaa.h|
8 apara.m yu.smabhya.m kathayaami ya.h ka"scin maanu.saa.naa.m saak.saan maa.m sviikaroti manu.syaputra ii"svaraduutaanaa.m saak.saat ta.m sviikari.syati|
9 kintu ya.h ka"scinmaanu.saa.naa.m saak.saanmaam asviikaroti tam ii"svarasya duutaanaa.m saak.saad aham asviikari.syaami|
10 anyacca ya.h ka"scin manujasutasya nindaabhaavena kaa~ncit kathaa.m kathayati tasya tatpaapasya mocana.m bhavi.syati kintu yadi ka"scit pavitram aatmaana.m nindati tarhi tasya tatpaapasya mocana.m na bhavi.syati|
11 yadaa lokaa yu.smaan bhajanageha.m vicaarakart.rraajyakart.r.naa.m sammukha~nca ne.syanti tadaa kena prakaare.na kimuttara.m vadi.syatha ki.m kathayi.syatha cetyatra maa cintayata;
12 yato yu.smaabhiryad yad vaktavya.m tat tasmin samayaeva pavitra aatmaa yu.smaan "sik.sayi.syati|
13 tata.h para.m janataamadhyastha.h ka"scijjanasta.m jagaada he guro mayaa saha pait.rka.m dhana.m vibhaktu.m mama bhraataramaaj~naapayatu bhavaan|
14 kintu sa tamavadat he manu.sya yuvayo rvicaara.m vibhaaga~nca karttu.m maa.m ko niyuktavaan?
15 anantara.m sa lokaanavadat lobhe saavadhaanaa.h satarkaa"sca ti.s.thata, yato bahusampattipraaptyaa manu.syasyaayu rna bhavati|
16 pa"scaad d.r.s.taantakathaamutthaapya kathayaamaasa, ekasya dhanino bhuumau bahuuni "sasyaani jaataani|
17 tata.h sa manasaa cintayitvaa kathayaambabhuuva mamaitaani samutpannaani dravyaa.ni sthaapayitu.m sthaana.m naasti ki.m kari.syaami?
18 tatovadad ittha.m kari.syaami, mama sarvvabhaa.n.daagaaraa.ni bha"nktvaa b.rhadbhaa.n.daagaaraa.ni nirmmaaya tanmadhye sarvvaphalaani dravyaa.ni ca sthaapayi.syaami|
19 apara.m nijamano vadi.syaami, he mano bahuvatsaraartha.m naanaadravyaa.ni sa~ncitaani santi vi"sraama.m kuru bhuktvaa piitvaa kautuka~nca kuru| kintvii"svarastam avadat,
20 re nirbodha adya raatrau tava praa.naastvatto ne.syante tata etaani yaani dravyaa.ni tvayaasaaditaani taani kasya bhavi.syanti?
21 ataeva ya.h ka"scid ii"svarasya samiipe dhanasa~ncayamak.rtvaa kevala.m svanika.te sa~ncaya.m karoti sopi taad.r"sa.h|
22 atha sa "si.syebhya.h kathayaamaasa, yu.smaanaha.m vadaami, ki.m khaadi.syaama.h? ki.m paridhaasyaama.h? ityuktvaa jiivanasya "sariirasya caartha.m cintaa.m maa kaar.s.ta|
23 bhak.syaajjiivana.m bhuu.sa.naacchariira~nca "sre.s.tha.m bhavati|
24 kaakapak.si.naa.m kaaryya.m vicaarayata, te na vapanti "sasyaani ca na chindanti, te.saa.m bhaa.n.daagaaraa.ni na santi ko.saa"sca na santi, tathaapii"svarastebhyo bhak.syaa.ni dadaati, yuuya.m pak.sibhya.h "sre.s.thataraa na ki.m?
25 apara~nca bhaavayitvaa nijaayu.sa.h k.sa.namaatra.m varddhayitu.m "saknoti, etaad.r"so laako yu.smaaka.m madhye kosti?
26 ataeva k.sudra.m kaaryya.m saadhayitum asamarthaa yuuyam anyasmin kaaryye kuto bhaavayatha?
27 anyacca kaampilapu.spa.m katha.m varddhate tadaapi vicaarayata, tat ka~ncana "srama.m na karoti tantuu.m"sca na janayati kintu yu.smabhya.m yathaartha.m kathayaami sulemaan bahvai"svaryyaanvitopi pu.spasyaasya sad.r"so vibhuu.sito naasiit|
28 adya k.setre varttamaana.m "sva"scuullyaa.m k.sepsyamaana.m yat t.r.na.m, tasmai yadii"svara ittha.m bhuu.sayati tarhi he alpapratyayino yu.smaana ki.m na paridhaapayi.syati?
29 ataeva ki.m khaadi.syaama.h? ki.m paridhaasyaama.h? etadartha.m maa ce.s.tadhva.m maa sa.mdigdhva~nca|
30 jagato devaarccakaa etaani sarvvaa.ni ce.s.tanate; e.su vastu.su yu.smaaka.m prayojanamaaste iti yu.smaaka.m pitaa jaanaati|
31 ataeve"svarasya raajyaartha.m sace.s.taa bhavata tathaa k.rte sarvvaa.nyetaani dravyaa.ni yu.smabhya.m pradaayi.syante|
32 he k.sudrame.savraja yuuya.m maa bhai.s.ta yu.smabhya.m raajya.m daatu.m yu.smaaka.m pitu.h sammatirasti|
33 ataeva yu.smaaka.m yaa yaa sampattirasti taa.m taa.m vikriiya vitarata, yat sthaana.m cauraa naagacchanti, kii.taa"sca na k.saayayanti taad.r"se svarge nijaartham ajare sampu.take .ak.saya.m dhana.m sa~ncinuta ca;
34 yato yatra yu.smaaka.m dhana.m varttate tatreva yu.smaaka.m mana.h|
35 apara~nca yuuya.m pradiipa.m jvaalayitvaa baddhaka.tayasti.s.thata;
36 prabhu rvivaahaadaagatya yadaiva dvaaramaahanti tadaiva dvaara.m mocayitu.m yathaa bh.rtyaa apek.sya ti.s.thanti tathaa yuuyamapi ti.s.thata|
37 yata.h prabhuraagatya yaan daasaan sacetanaan ti.s.thato drak.syati taeva dhanyaa.h; aha.m yu.smaan yathaartha.m vadaami prabhustaan bhojanaartham upave"sya svaya.m baddhaka.ti.h samiipametya parive.sayi.syati|
38 yadi dvitiiye t.rtiiye vaa prahare samaagatya tathaiva pa"syati, tarhi taeva daasaa dhanyaa.h|
39 apara~nca kasmin k.sa.ne cauraa aagami.syanti iti yadi g.rhapati rj~naatu.m "saknoti tadaava"sya.m jaagran nijag.rhe sandhi.m karttayitu.m vaarayati yuuyametad vitta|
40 ataeva yuuyamapi sajjamaanaasti.s.thata yato yasmin k.sa.ne ta.m naaprek.sadhve tasminneva k.sa.ne manu.syaputra aagami.syati|
41 tadaa pitara.h papraccha, he prabho bhavaan kimasmaan uddi"sya ki.m sarvvaan uddi"sya d.r.s.taantakathaamimaa.m vadati?
42 tata.h prabhu.h provaaca, prabhu.h samucitakaale nijaparivaaraartha.m bhojyaparive.sa.naaya ya.m tatpade niyok.syati taad.r"so vi"svaasyo boddhaa karmmaadhii"sa.h kosti?
43 prabhuraagatya yam etaad.r"se karmma.ni prav.rtta.m drak.syati saeva daaso dhanya.h|
44 aha.m yu.smaan yathaartha.m vadaami sa ta.m nijasarvvasvasyaadhipati.m kari.syati|
45 kintu prabhurvilambenaagami.syati, iti vicintya sa daaso yadi tadanyadaasiidaasaan praharttum bhoktu.m paatu.m maditu~nca praarabhate,
46 tarhi yadaa prabhu.m naapek.si.syate yasmin k.sa.ne so.acetana"sca sthaasyati tasminneva k.sa.ne tasya prabhuraagatya ta.m padabhra.s.ta.m k.rtvaa vi"svaasahiinai.h saha tasya a.m"sa.m niruupayi.syati|
47 yo daasa.h prabheाraaj~naa.m j~naatvaapi sajjito na ti.s.thati tadaaj~naanusaare.na ca kaaryya.m na karoti sonekaan prahaaraan praapsyati;
48 kintu yo jano.aj~naatvaa prahaaraarha.m karmma karoti solpaprahaaraan praapsyati| yato yasmai baahulyena datta.m tasmaadeva baahulyena grahii.syate, maanu.saa yasya nika.te bahu samarpayanti tasmaad bahu yaacante|
49 aha.m p.rthivyaam anaikyaruupa.m vahni nik.septum aagatosmi, sa ced idaaniimeva prajvalati tatra mama kaa cintaa?
50 kintu yena majjanenaaha.m magno bhavi.syaami yaavatkaala.m tasya siddhi rna bhavi.syati taavadaha.m katika.s.ta.m praapsyaami|
51 melana.m karttu.m jagad aagatosmi yuuya.m kimittha.m bodhadhve? yu.smaan vadaami na tathaa, kintvaha.m melanaabhaava.m karttu.mm aagatosmi|
52 yasmaadetatkaalamaarabhya ekatrasthaparijanaanaa.m madhye pa~ncajanaa.h p.rthag bhuutvaa trayo janaa dvayorjanayo.h pratikuulaa dvau janau ca trayaa.naa.m janaanaa.m pratikuulau bhavi.syanti|
53 pitaa putrasya vipak.sa.h putra"sca pitu rvipak.so bhavi.syati maataa kanyaayaa vipak.saa kanyaa ca maatu rvipak.saa bhavi.syati, tathaa "sva"sruurbadhvaa vipak.saa badhuu"sca "sva"srvaa vipak.saa bhavi.syati|
54 sa lokebhyoparamapi kathayaamaasa, pa"scimadi"si meghodgama.m d.r.s.tvaa yuuya.m ha.thaad vadatha v.r.s.ti rbhavi.syati tatastathaiva jaayate|
55 apara.m dak.si.nato vaayau vaati sati vadatha nidaagho bhavi.syati tata.h sopi jaayate|
56 re re kapa.tina aakaa"sasya bhuumyaa"sca lak.sa.na.m boddhu.m "saknutha,
57 kintu kaalasyaasya lak.sa.na.m kuto boddhu.m na "saknutha? yuuya~nca svaya.m kuto na nyaa.sya.m vicaarayatha?
58 apara~nca vivaadinaa saarddha.m vicaarayitu.h samiipa.m gacchan pathi tasmaaduddhaara.m praaptu.m yatasva nocet sa tvaa.m dh.rtvaa vicaarayitu.h samiipa.m nayati| vicaarayitaa yadi tvaa.m praharttu.h samiipa.m samarpayati praharttaa tvaa.m kaaraayaa.m badhnaati
59 tarhi tvaamaha.m vadaami tvayaa ni.h"se.sa.m kapardake.su na pari"sodhite.su tva.m tato mukti.m praaptu.m na "sak.syasi|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 13

1 apara~nca piilaato ye.saa.m gaaliiliiyaanaa.m raktaani baliinaa.m raktai.h sahaami"srayat te.saa.m gaaliiliiyaanaa.m v.rttaanta.m katipayajanaa upasthaapya yii"save kathayaamaasu.h|
2 tata.h sa pratyuvaaca te.saa.m lokaanaam etaad.r"sii durgati rgha.titaa tatkaara.naad yuuya.m kimanyebhyo gaaliiliiyebhyopyadhikapaapinastaan bodhadhve?
3 yu.smaanaha.m vadaami tathaa na kintu mana.hsu na paraavarttite.su yuuyamapi tathaa na.mk.syatha|
4 apara~nca "siilohanaamna uccag.rhasya patanaad ye.a.s.taada"sajanaa m.rtaaste yiruu"saalami nivaasisarvvalokebhyo.adhikaaparaadhina.h ki.m yuuyamitya.m bodhadhve?
5 yu.smaanaha.m vadaami tathaa na kintu mana.hsu na parivarttite.su yuuyamapi tathaa na.mk.syatha|
6 anantara.m sa imaa.m d.r.s.taantakathaamakathayad eko jano draak.saak.setramadhya ekamu.dumbarav.rk.sa.m ropitavaan| pa"scaat sa aagatya tasmin phalaani gave.sayaamaasa,
7 kintu phalaapraapte.h kaara.naad udyaanakaara.m bh.rtya.m jagaada, pa"sya vatsaratraya.m yaavadaagatya etasminnu.dumbaratarau k.salaanyanvicchaami, kintu naikamapi prapnomi taruraya.m kuto v.rthaa sthaana.m vyaapya ti.s.thati? ena.m chindhi|
8 tato bh.rtya.h pratyuvaaca, he prabho punarvar.sameka.m sthaatum aadi"sa; etasya muulasya caturdik.su khanitvaaham aalavaala.m sthaapayaami|
9 tata.h phalitu.m "saknoti yadi na phalati tarhi pa"scaat chetsyasi|
10 atha vi"sraamavaare bhajanagehe yii"surupadi"sati
11 tasmit samaye bhuutagrastatvaat kubjiibhuuyaa.s.taada"savar.saa.ni yaavat kenaapyupaayena .rju rbhavitu.m na "saknoti yaa durbbalaa strii,
12 taa.m tatropasthitaa.m vilokya yii"sustaamaahuuya kathitavaan he naari tava daurbbalyaat tva.m muktaa bhava|
13 tata.h para.m tasyaa gaatre hastaarpa.namaatraat saa .rjurbhuutve"svarasya dhanyavaada.m karttumaarebhe|
14 kintu vi"sraamavaare yii"sunaa tasyaa.h svaasthyakara.naad bhajanagehasyaadhipati.h prakupya lokaan uvaaca, .sa.tsu dine.su lokai.h karmma karttavya.m tasmaaddheto.h svaasthyaartha.m te.su dine.su aagacchata, vi"sraamavaare maagacchata|
15 tadaa pabhu.h pratyuvaaca re kapa.tino yu.smaakam ekaiko jano vi"sraamavaare sviiya.m sviiya.m v.r.sabha.m gardabha.m vaa bandhanaanmocayitvaa jala.m paayayitu.m ki.m na nayati?
16 tarhyaa.s.taada"savatsaraan yaavat "saitaanaa baddhaa ibraahiima.h santatiriya.m naarii ki.m vi"sraamavaare na mocayitavyaa?
17 e.su vaakye.su kathite.su tasya vipak.saa.h salajjaa jaataa.h kintu tena k.rtasarvvamahaakarmmakaara.naat lokanivaha.h saanando.abhavat|
18 anantara.m sovadad ii"svarasya raajya.m kasya sad.r"sa.m? kena tadupamaasyaami?
19 yat sar.sapabiija.m g.rhiitvaa ka"scijjana udyaana uptavaan tad biijama"nkurita.m sat mahaav.rk.so.ajaayata, tatastasya "saakhaasu vihaayasiiyavihagaa aagatya nyuu.su.h, tadraajya.m taad.r"sena sar.sapabiijena tulya.m|
20 puna.h kathayaamaasa, ii"svarasya raajya.m kasya sad.r"sa.m vadi.syaami? yat ki.nva.m kaacit strii g.rhiitvaa dro.natrayaparimitagodhuumacuur.ne.su sthaapayaamaasa,
21 tata.h krame.na tat sarvvagodhuumacuur.na.m vyaapnoti, tasya ki.nvasya tulyam ii"svarasya raajya.m|
22 tata.h sa yiruu"saalamnagara.m prati yaatraa.m k.rtvaa nagare nagare graame graame samupadi"san jagaama|
23 tadaa ka"scijjanasta.m papraccha, he prabho ki.m kevalam alpe lokaa.h paritraasyante?
24 tata.h sa lokaan uvaaca, sa.mkiir.nadvaare.na prave.s.tu.m yataghva.m, yatoha.m yu.smaan vadaami, bahava.h prave.s.tu.m ce.s.ti.syante kintu na "sak.syanti|
25 g.rhapatinotthaaya dvaare ruddhe sati yadi yuuya.m bahi.h sthitvaa dvaaramaahatya vadatha, he prabho he prabho asmatkaara.naad dvaara.m mocayatu, tata.h sa iti prativak.syati, yuuya.m kutratyaa lokaa ityaha.m na jaanaami|
26 tadaa yuuya.m vadi.syatha, tava saak.saad vaya.m bheाjana.m paana~nca k.rtavanta.h, tva~ncaasmaaka.m nagarasya pathi samupadi.s.tavaan|
27 kintu sa vak.syati, yu.smaanaha.m vadaami, yuuya.m kutratyaa lokaa ityaha.m na jaanaami; he duraacaari.no yuuya.m matto duuriibhavata|
28 tadaa ibraahiima.m ishaaka.m yaakuuba~nca sarvvabhavi.syadvaadina"sca ii"svarasya raajya.m praaptaan svaa.m"sca bahi.sk.rtaan d.r.s.tvaa yuuya.m rodana.m dantairdantaghar.sa.na~nca kari.syatha|
29 apara~nca puurvvapa"scimadak.si.nottaradigbhyo lokaa aagatya ii"svarasya raajye nivatsyanti|
30 pa"syatettha.m "se.siiyaa lokaa agraa bhavi.syanti, agriiyaa lokaa"sca "se.saa bhavi.syanti|
31 apara~nca tasmin dine kiyanta.h phiruu"sina aagatya yii"su.m procu.h, bahirgaccha, sthaanaadasmaat prasthaana.m kuru, herod tvaa.m jighaa.msati|
32 tata.h sa pratyavocat pa"syataadya "sva"sca bhuutaan vihaapya rogi.no.arogi.na.h k.rtvaa t.rtiiyehni setsyaami, kathaametaa.m yuuyamitvaa ta.m bhuurimaaya.m vadata|
33 tatraapyadya "sva.h para"sva"sca mayaa gamanaagamane karttavye, yato heto ryiruu"saalamo bahi.h kutraapi kopi bhavi.syadvaadii na ghaani.syate|
34 he yiruu"saalam he yiruu"saalam tva.m bhavi.syadvaadino ha.msi tavaantike preritaan prastarairmaarayasi ca, yathaa kukku.tii nijapak.saadha.h sva"saavakaan sa.mg.rhlaati, tathaahamapi tava "si"suun sa.mgrahiitu.m kativaaraan aiccha.m kintu tva.m naiccha.h|
35 pa"syata yu.smaaka.m vaasasthaanaani procchidyamaanaani parityaktaani ca bhavi.syanti; yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ya.h prabho rnaamnaagacchati sa dhanya iti vaaca.m yaavatkaala.m na vadi.syatha, taavatkaala.m yuuya.m maa.m na drak.syatha|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 14

1 anantara.m vi"sraamavaare yii"sau pradhaanasya phiruu"sino g.rhe bhoktu.m gatavati te ta.m viik.situm aarebhire|
2 tadaa jalodarii tasya sammukhe sthita.h|
3 tata.h sa vyavasthaapakaan phiruu"sina"sca papraccha, vi"sraamavaare svaasthya.m karttavya.m na vaa? tataste kimapi na pratyuucu.h|
4 tadaa sa ta.m rogi.na.m svastha.m k.rtvaa visasarja;
5 taanuvaaca ca yu.smaaka.m kasyacid garddabho v.r.sabho vaa ced gartte patati tarhi vi"sraamavaare tatk.sa.na.m sa ki.m ta.m notthaapayi.syati?
6 tataste kathaayaa etasyaa.h kimapi prativaktu.m na "seku.h|
7 apara~nca pradhaanasthaanamanoniitatvakara.na.m vilokya sa nimantritaan etadupade"sakathaa.m jagaada,
8 tva.m vivaahaadibhojye.su nimantrita.h san pradhaanasthaane mopaavek.sii.h| tvatto gauravaanvitanimantritajana aayaate
9 nimantrayitaagatya manu.syaayaitasmai sthaana.m dehiiti vaakya.m ced vak.syati tarhi tva.m sa"nkucito bhuutvaa sthaana itarasmin upave.s.tum udya.msyasi|
10 asmaat kaara.naadeva tva.m nimantrito gatvaa.apradhaanasthaana upavi"sa, tato nimantrayitaagatya vadi.syati, he bandho proccasthaana.m gatvopavi"sa, tathaa sati bhojanopavi.s.taanaa.m sakalaanaa.m saak.saat tva.m maanyo bhavi.syasi|
11 ya.h ka"scit svamunnamayati sa namayi.syate, kintu ya.h ka"scit sva.m namayati sa unnamayi.syate|
12 tadaa sa nimantrayitaara.m janamapi jagaada, madhyaahne raatrau vaa bhojye k.rte nijabandhuga.no vaa bhraat.rृga.no vaa j~naatiga.no vaa dhaniga.no vaa samiipavaasiga.no vaa etaan na nimantraya, tathaa k.rte cet te tvaa.m nimantrayi.syanti, tarhi pari"sodho bhavi.syati|
13 kintu yadaa bhejya.m karo.si tadaa daridra"su.skakarakha~njaandhaan nimantraya,
14 tata aa"si.sa.m lapsyase, te.su pari"sodha.m karttuma"saknuvatsu "sma"saanaaddhaarmmikaanaamutthaanakaale tva.m phalaa.m lapsyase|
15 anantara.m taa.m kathaa.m ni"samya bhojanopavi.s.ta.h ka"scit kathayaamaasa, yo jana ii"svarasya raajye bhoktu.m lapsyate saeva dhanya.h|
16 tata.h sa uvaaca, ka"scit jano raatrau bheाjya.m k.rtvaa bahuun nimantrayaamaasa|
17 tato bhojanasamaye nimantritalokaan aahvaatu.m daasadvaaraa kathayaamaasa, khadyadravyaa.ni sarvvaa.ni samaasaaditaani santi, yuuyamaagacchata|
18 kintu te sarvva ekaika.m chala.m k.rtvaa k.samaa.m praarthayaa~ncakrire| prathamo jana.h kathayaamaasa, k.setrameka.m kriitavaanaha.m tadeva dra.s.tu.m mayaa gantavyam, ataeva maa.m k.santu.m ta.m nivedaya|
19 anyo jana.h kathayaamaasa, da"sav.r.saanaha.m kriitavaan taan pariik.situ.m yaami tasmaadeva maa.m k.santu.m ta.m nivedaya|
20 apara.h kathayaamaasa, vyuu.dhavaanaha.m tasmaat kaara.naad yaatu.m na "saknomi|
21 pa"scaat sa daaso gatvaa nijaprabho.h saak.saat sarvvav.rttaanta.m nivedayaamaasa, tatosau g.rhapati.h kupitvaa svadaasa.m vyaajahaara, tva.m satvara.m nagarasya sannive"saan maargaa.m"sca gatvaa daridra"su.skakarakha~njaandhaan atraanaya|
22 tato daaso.avadat, he prabho bhavata aaj~naanusaare.naakriyata tathaapi sthaanamasti|
23 tadaa prabhu.h puna rdaasaayaakathayat, raajapathaan v.rk.samuulaani ca yaatvaa madiiyag.rhapuura.naartha.m lokaanaagantu.m pravarttaya|
24 aha.m yu.smabhya.m kathayaami, puurvvanimantritaanamekopi mamaasya raatribhojyasyaasvaada.m na praapsyati|
25 anantara.m bahu.su loke.su yii"so.h pa"scaad vrajite.su satsu sa vyaaghu.tya tebhya.h kathayaamaasa,
26 ya.h ka"scin mama samiipam aagatya svasya maataa pitaa patnii santaanaa bhraataro bhagimyo nijapraa.naa"sca, etebhya.h sarvvebhyo mayyadhika.m prema na karoti, sa mama "si.syo bhavitu.m na "sak.syati|
27 ya.h ka"scit sviiya.m kru"sa.m vahan mama pa"scaanna gacchati, sopi mama "si.syo bhavitu.m na "sak.syati|
28 durganirmmaa.ne kativyayo bhavi.syati, tathaa tasya samaaptikara.naartha.m sampattirasti na vaa, prathamamupavi"sya etanna ga.nayati, yu.smaaka.m madhya etaad.r"sa.h kosti?
29 noced bhitti.m k.rtvaa "se.se yadi samaapayitu.m na "sak.syati,
30 tarhi maanu.soya.m nicetum aarabhata samaapayitu.m naa"saknot, iti vyaah.rtya sarvve tamupahasi.syanti|
31 apara~nca bhinnabhuupatinaa saha yuddha.m karttum udyamya da"sasahasraa.ni sainyaani g.rhiitvaa vi.m"satisahasre.h sainyai.h sahitasya samiipavaasina.h sammukha.m yaatu.m "sak.syaami na veti prathama.m upavi"sya na vicaarayati etaad.r"so bhuumipati.h ka.h?
32 yadi na "saknoti tarhi ripaavatiduure ti.s.thati sati nijaduuta.m pre.sya sandhi.m karttu.m praarthayeta|
33 tadvad yu.smaaka.m madhye ya.h ka"scin madartha.m sarvvasva.m haatu.m na "saknoti sa mama "si.syo bhavitu.m na "sak.syati|
34 lava.nam uttamam iti satya.m, kintu yadi lava.nasya lava.natvam apagacchati tarhi tat katha.m svaaduyukta.m bhavi.syati?
35 tada bhuumyartham aalavaalaraa"syarthamapi bhadra.m na bhavati; lokaastad bahi.h k.sipanti|yasya "srotu.m "srotre sta.h sa "s.r.notu|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 15

1 tadaa karasa~ncaayina.h paapina"sca lokaa upade"skathaa.m "srotu.m yii"so.h samiipam aagacchan|
2 tata.h phiruu"sina upaadhyaayaa"sca vivadamaanaa.h kathayaamaasu.h e.sa maanu.sa.h paapibhi.h saha pra.naya.m k.rtvaa tai.h saarddha.m bhu.mkte|
3 tadaa sa tebhya imaa.m d.r.s.taantakathaa.m kathitavaan,
4 kasyacit "satame.se.su ti.s.thatmu te.saameka.m sa yadi haarayati tarhi madhyepraantaram ekona"satame.saan vihaaya haaritame.sasya udde"sapraaptiparyyanata.m na gave.sayati, etaad.r"so loko yu.smaaka.m madhye ka aaste?
5 tasyodde"sa.m praapya h.r.s.tamanaasta.m skandhe nidhaaya svasthaanam aaniiya bandhubaandhavasamiipavaasina aahuuya vakti,
6 haarita.m me.sa.m praaptoham ato heto rmayaa saarddham aanandata|
7 tadvadaha.m yu.smaan vadaami, ye.saa.m mana.hparaavarttanasya prayojana.m naasti, taad.r"saikona"satadhaarmmikakaara.naad ya aanandastasmaad ekasya mana.hparivarttina.h paapina.h kaara.naat svarge .adhikaanando jaayate|
8 apara~nca da"saanaa.m ruupyakha.n.daanaam ekakha.n.de haarite pradiipa.m prajvaalya g.rha.m sammaarjya tasya praapti.m yaavad yatnena na gave.sayati, etaad.r"sii yo.sit kaaste?
9 praapte sati bandhubaandhavasamiipavaasiniiraahuuya kathayati, haarita.m ruupyakha.n.da.m praaptaaha.m tasmaadeva mayaa saarddham aanandata|
10 tadvadaha.m yu.smaan vyaaharaami, ekena paapinaa manasi parivarttite, ii"svarasya duutaanaa.m madhyepyaanando jaayate|
11 apara~nca sa kathayaamaasa, kasyacid dvau putraavaastaa.m,
12 tayo.h kani.s.tha.h putra.h pitre kathayaamaasa, he pitastava sampattyaa yama.m"sa.m praapsyaamyaha.m vibhajya ta.m dehi, tata.h pitaa nijaa.m sampatti.m vibhajya taabhyaa.m dadau|
13 katipayaat kaalaat para.m sa kani.s.thaputra.h samasta.m dhana.m sa.mg.rhya duurade"sa.m gatvaa du.s.taacara.nena sarvvaa.m sampatti.m naa"sayaamaasa|
14 tasya sarvvadhane vyaya.m gate tadde"se mahaadurbhik.sa.m babhuuva, tatastasya dainyada"saa bhavitum aarebhe|
15 tata.h para.m sa gatvaa tadde"siiya.m g.rhasthamekam aa"srayata; tata.h sata.m "suukaravraja.m caarayitu.m praantara.m pre.sayaamaasa|
16 kenaapi tasmai bhak.syaadaanaat sa "suukaraphalavalkalena pici.n.dapuura.naa.m vavaa~ncha|
17 "se.se sa manasi cetanaa.m praapya kathayaamaasa, haa mama pitu.h samiipe kati kati vetanabhujo daasaa yathe.s.ta.m tatodhika~nca bhak.sya.m praapnuvanti kintvaha.m k.sudhaa mumuur.su.h|
18 ahamutthaaya pitu.h samiipa.m gatvaa kathaametaa.m vadi.syaami, he pitar ii"svarasya tava ca viruddha.m paapamakaravam
19 tava putra_iti vikhyaato bhavitu.m na yogyosmi ca, maa.m tava vaitanika.m daasa.m k.rtvaa sthaapaya|
20 pa"scaat sa utthaaya pitu.h samiipa.m jagaama; tatastasya pitaatiduure ta.m niriik.sya dayaa~ncakre, dhaavitvaa tasya ka.n.tha.m g.rhiitvaa ta.m cucumba ca|
21 tadaa putra uvaaca, he pitar ii"svarasya tava ca viruddha.m paapamakarava.m, tava putra_iti vikhyaato bhavitu.m na yogyosmi ca|
22 kintu tasya pitaa nijadaasaan aadide"sa, sarvvottamavastraa.nyaaniiya paridhaapayataina.m haste caa"nguriiyakam arpayata paadayo"scopaanahau samarpayata;
23 pu.s.ta.m govatsam aaniiya maarayata ca ta.m bhuktvaa vayam aanandaama|
24 yato mama putroyam amriyata punarajiiviid haarita"sca labdhobhuut tatasta aananditum aarebhire|
25 tatkaale tasya jye.s.tha.h putra.h k.setra aasiit| atha sa nive"sanasya nika.ta.m aagacchan n.rtyaanaa.m vaadyaanaa~nca "sabda.m "srutvaa
26 daasaanaam ekam aahuuya papraccha, ki.m kaara.namasya?
27 tata.h sovaadiit, tava bhraataagamat, tava taata"sca ta.m su"sariira.m praapya pu.s.ta.m govatsa.m maaritavaan|
28 tata.h sa prakupya nive"sanaanta.h prave.s.tu.m na sammene; tatastasya pitaa bahiraagatya ta.m saadhayaamaasa|
29 tata.h sa pitara.m pratyuvaaca, pa"sya tava kaa~ncidapyaaj~naa.m na vila.mghya bahuun vatsaraan aha.m tvaa.m seve tathaapi mitrai.h saarddham utsava.m karttu.m kadaapi chaagamekamapi mahya.m naadadaa.h;
30 kintu tava ya.h putro ve"syaagamanaadibhistava sampattim apavyayitavaan tasminnaagatamaatre tasyaiva nimitta.m pu.s.ta.m govatsa.m maaritavaan|
31 tadaa tasya pitaavocat, he putra tva.m sarvvadaa mayaa sahaasi tasmaan mama yadyadaaste tatsarvva.m tava|
32 kintu tavaaya.m bhraataa m.rta.h punarajiiviid haarita"sca bhuutvaa praaptobhuut, etasmaat kaara.naad utsavaanandau karttum ucitamasmaakam|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 16

1 apara~nca yii"su.h "si.syebhyonyaamekaa.m kathaa.m kathayaamaasa kasyacid dhanavato manu.syasya g.rhakaaryyaadhii"se sampatterapavyaye.apavaadite sati
2 tasya prabhustam aahuuya jagaada, tvayi yaamimaa.m kathaa.m "s.r.nomi saa kiid.r"sii? tva.m g.rhakaaryyaadhii"sakarmma.no ga.nanaa.m dar"saya g.rhakaaryyaadhii"sapade tva.m na sthaasyasi|
3 tadaa sa g.rhakaaryyaadhii"so manasaa cintayaamaasa, prabhu ryadi maa.m g.rhakaaryyaadhii"sapadaad bhra.m"sayati tarhi ki.m kari.sye.aha.m? m.rda.m khanitu.m mama "sakti rnaasti bhik.situ~nca lajji.sye.aha.m|
4 ataeva mayi g.rhakaaryyaadhii"sapadaat cyute sati yathaa lokaa mahyam aa"sraya.m daasyanti tadartha.m yatkarmma mayaa kara.niiya.m tan nir.niiyate|
5 pa"scaat sa svaprabhorekaikam adhamar.nam aahuuya prathama.m papraccha, tvatto me prabhu.naa kati praapyam?
6 tata.h sa uvaaca, eka"sataa.dhakatailaani; tadaa g.rhakaaryyaadhii"sa.h provaaca, tava patramaaniiya "siighramupavi"sya tatra pa~ncaa"sata.m likha|
7 pa"scaadanyameka.m papraccha, tvatto me prabhu.naa kati praapyam? tata.h sovaadiid eka"sataa.dhakagodhuumaa.h; tadaa sa kathayaamaasa, tava patramaaniiya a"siiti.m likha|
8 tenaiva prabhustamayathaarthak.rtam adhii"sa.m tadbuddhinaipu.nyaat pra"sa"sa.msa; ittha.m diiptiruupasantaanebhya etatsa.msaarasya santaanaa varttamaanakaale.adhikabuddhimanto bhavanti|
9 ato vadaami yuuyamapyayathaarthena dhanena mitraa.ni labhadhva.m tato yu.smaasu padabhra.s.te.svapi taani cirakaalam aa"sraya.m daasyanti|
10 ya.h ka"scit k.sudre kaaryye vi"svaasyo bhavati sa mahati kaaryyepi vi"svaasyo bhavati, kintu ya.h ka"scit k.sudre kaaryye.avi"svaasyo bhavati sa mahati kaaryyepyavi"svaasyo bhavati|
11 ataeva ayathaarthena dhanena yadi yuuyamavi"svaasyaa jaataastarhi satya.m dhana.m yu.smaaka.m kare.su ka.h samarpayi.syati?
12 yadi ca paradhanena yuuyam avi"svaasyaa bhavatha tarhi yu.smaaka.m svakiiyadhana.m yu.smabhya.m ko daasyati?
13 kopi daasa ubhau prabhuu sevitu.m na "saknoti, yata ekasmin priiyamaa.no.anyasminnapriiyate yadvaa eka.m jana.m samaad.rtya tadanya.m tucchiikaroti tadvad yuuyamapi dhane"svarau sevitu.m na "saknutha|
14 tadaitaa.h sarvvaa.h kathaa.h "srutvaa lobhiphiruu"sinastamupajahasu.h|
15 tata.h sa uvaaca, yuuya.m manu.syaa.naa.m nika.te svaan nirdo.saan dar"sayatha kintu yu.smaakam anta.hkara.naanii"svaro jaanaati, yat manu.syaa.naam ati pra"sa.msya.m tad ii"svarasya gh.r.nya.m|
16 yohana aagamanaparyyanata.m yu.smaaka.m samiipe vyavasthaabhavi.syadvaadinaa.m lekhanaani caasan tata.h prabh.rti ii"svararaajyasya susa.mvaada.h pracarati, ekaiko lokastanmadhya.m yatnena pravi"sati ca|
17 vara.m nabhasa.h p.rthivyaa"sca lopo bhavi.syati tathaapi vyavasthaayaa ekabindorapi lopo na bhavi.syati|
18 ya.h ka"scit sviiyaa.m bhaaryyaa.m vihaaya striyamanyaa.m vivahati sa paradaaraan gacchati, ya"sca taa tyaktaa.m naarii.m vivahati sopi paradaaraana gacchati|
19 eko dhanii manu.sya.h "suklaani suuk.smaa.ni vastraa.ni paryyadadhaat pratidina.m parito.saruupe.naabhu.mktaapivacca|
20 sarvvaa"nge k.satayukta iliyaasaranaamaa ka"scid daridrastasya dhanavato bhojanapaatraat patitam ucchi.s.ta.m bhoktu.m vaa~nchan tasya dvaare patitvaati.s.that;
21 atha "svaana aagatya tasya k.sataanyalihan|
22 kiyatkaalaatpara.m sa daridra.h praa.naan jahau; tata.h svargiiyaduutaasta.m niitvaa ibraahiima.h kro.da upave"sayaamaasu.h|
23 pa"scaat sa dhanavaanapi mamaara, ta.m "sma"saane sthaapayaamaasu"sca; kintu paraloke sa vedanaakula.h san uurddhvaa.m niriik.sya bahuduuraad ibraahiima.m tatkro.da iliyaasara~nca vilokya ruvannuvaaca;
24 he pitar ibraahiim anug.rhya a"ngulyagrabhaaga.m jale majjayitvaa mama jihvaa.m "siitalaa.m karttum iliyaasara.m preraya, yato vahni"sikhaatoha.m vyathitosmi|
25 tadaa ibraahiim babhaa.se, he putra tva.m jiivan sampada.m praaptavaan iliyaasarastu vipada.m praaptavaan etat smara, kintu samprati tasya sukha.m tava ca du.hkha.m bhavati|
26 aparamapi yu.smaakam asmaaka~nca sthaanayo rmadhye mahadvicchedo.asti tata etatsthaanasya lokaastat sthaana.m yaatu.m yadvaa tatsthaanasya lokaa etat sthaanamaayaatu.m na "saknuvanti|
27 tadaa sa uktavaan, he pitastarhi tvaa.m nivedayaami mama pitu rgehe ye mama pa~nca bhraatara.h santi
28 te yathaitad yaatanaasthaana.m naayaasyanti tathaa mantra.naa.m daatu.m te.saa.m samiipam iliyaasara.m preraya|
29 tata ibraahiim uvaaca, muusaabhavi.syadvaadinaa~nca pustakaani te.saa.m nika.te santi te tadvacanaani manyantaa.m|
30 tadaa sa nivedayaamaasa, he pitar ibraahiim na tathaa, kintu yadi m.rtalokaanaa.m ka"scit te.saa.m samiipa.m yaati tarhi te manaa.msi vyaagho.tayi.syanti|
31 tata ibraahiim jagaada, te yadi muusaabhavi.syadvaadinaa~nca vacanaani na manyante tarhi m.rtalokaanaa.m kasmi.m"scid utthitepi te tasya mantra.naa.m na ma.msyante|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 17

1 ita.h para.m yii"su.h "si.syaan uvaaca, vighnairava"syam aagantavya.m kintu vighnaa yena gha.ti.syante tasya durgati rbhavi.syati|
2 ete.saa.m k.sudrapraa.ninaam ekasyaapi vighnajananaat ka.n.thabaddhape.sa.niikasya tasya saagaraagaadhajale majjana.m bhadra.m|
3 yuuya.m sve.su saavadhaanaasti.s.thata; tava bhraataa yadi tava ki~ncid aparaadhyati tarhi ta.m tarjaya, tena yadi mana.h parivarttayati tarhi ta.m k.samasva|
4 punarekadinamadhye yadi sa tava saptak.rtvo.aparaadhyati kintu saptak.rtva aagatya mana.h parivartya mayaaparaaddham iti vadati tarhi ta.m k.samasva|
5 tadaa preritaa.h prabhum avadan asmaaka.m vi"svaasa.m varddhaya|
6 prabhuruvaaca, yadi yu.smaaka.m sar.sapaikapramaa.no vi"svaasosti tarhi tva.m samuulamutpaa.tito bhuutvaa samudre ropito bhava kathaayaam etasyaam etadu.dumbaraaya kathitaayaa.m sa yu.smaakamaaj~naavaho bhavi.syati|
7 apara.m svadaase hala.m vaahayitvaa vaa pa"suun caarayitvaa k.setraad aagate sati ta.m vadati, ehi bhoktumupavi"sa, yu.smaakam etaad.r"sa.h kosti?
8 vara~nca puurvva.m mama khaadyamaasaadya yaavad bhu~nje pivaami ca taavad baddhaka.ti.h paricara pa"scaat tvamapi bhok.syase paasyasi ca kathaamiid.r"sii.m ki.m na vak.syati?
9 tena daasena prabhoraaj~naanuruupe karmma.ni k.rte prabhu.h ki.m tasmin baadhito jaata.h? nettha.m budhyate mayaa|
10 ittha.m niruupite.su sarvvakarmmasu k.rte.su satmu yuuyamapiida.m vaakya.m vadatha, vayam anupakaari.no daasaa asmaabhiryadyatkarttavya.m tanmaatrameva k.rta.m|
11 sa yiruu"saalami yaatraa.m kurvvan "somiro.ngaaliilprade"samadhyena gacchati,
12 etarhi kutracid graame prave"samaatre da"saku.s.thinasta.m saak.saat k.rtvaa
13 duure ti.s.thanata uccai rvaktumaarebhire, he prabho yii"so dayasvaasmaan|
14 tata.h sa taan d.r.s.tvaa jagaada, yuuya.m yaajakaanaa.m samiipe svaan dar"sayata, tataste gacchanto rogaat pari.sk.rtaa.h|
15 tadaa te.saameka.h sva.m svastha.m d.r.s.tvaa proccairii"svara.m dhanya.m vadan vyaaghu.tyaayaato yii"so rgu.naananuvadan taccara.naadhobhuumau papaata;
16 sa caasiit "somiro.nii|
17 tadaa yii"suravadat, da"sajanaa.h ki.m na pari.sk.rtaa.h? tahyanye navajanaa.h kutra?
18 ii"svara.m dhanya.m vadantam ena.m vide"sina.m vinaa kopyanyo na praapyata|
19 tadaa sa tamuvaaca, tvamutthaaya yaahi vi"svaasaste tvaa.m svastha.m k.rtavaan|
20 atha kade"svarasya raajatva.m bhavi.syatiiti phiruu"sibhi.h p.r.s.te sa pratyuvaaca, ii"svarasya raajatvam ai"svaryyadar"sanena na bhavi.syati|
21 ata etasmin pa"sya tasmin vaa pa"sya, iti vaakya.m lokaa vaktu.m na "sak.syanti, ii"svarasya raajatva.m yu.smaakam antarevaaste|
22 tata.h sa "si.syaan jagaada, yadaa yu.smaabhi rmanujasutasya dinameka.m dra.s.tum vaa~nchi.syate kintu na dar"si.syate, iid.rkkaala aayaati|
23 tadaatra pa"sya vaa tatra pa"syeti vaakya.m lokaa vak.syanti, kintu te.saa.m pa"scaat maa yaata, maanugacchata ca|
24 yatasta.did yathaakaa"saikadi"syudiya tadanyaamapi di"sa.m vyaapya prakaa"sate tadvat nijadine manujasuunu.h prakaa"si.syate|
25 kintu tatpuurvva.m tenaanekaani du.hkhaani bhoktavyaanyetadvarttamaanalokai"sca so.avaj~naatavya.h|
26 nohasya vidyamaanakaale yathaabhavat manu.syasuuno.h kaalepi tathaa bhavi.syati|
27 yaavatkaala.m noho mahaapota.m naarohad aaplaavivaaryyetya sarvva.m naanaa"sayacca taavatkaala.m yathaa lokaa abhu~njataapivan vyavahan vyavaahaya.m"sca;
28 ittha.m lo.to varttamaanakaalepi yathaa lokaa bhojanapaanakrayavikrayaropa.nag.rhanirmmaa.nakarmmasu praavarttanta,
29 kintu yadaa lo.t sidomo nirjagaama tadaa nabhasa.h sagandhakaagniv.r.s.ti rbhuutvaa sarvva.m vyanaa"sayat
30 tadvan maanavaputraprakaa"sadinepi bhavi.syati|
31 tadaa yadi ka"scid g.rhopari ti.s.thati tarhi sa g.rhamadhyaat kimapi dravyamaanetum avaruhya naitu; ya"sca k.setre ti.s.thati sopi vyaaghu.tya naayaatu|
32 lo.ta.h patnii.m smarata|
33 ya.h praa.naan rak.situ.m ce.s.ti.syate sa praa.naan haarayi.syati yastu praa.naan haarayi.syati saeva praa.naan rak.si.syati|
34 yu.smaanaha.m vacmi tasyaa.m raatrau "sayyaikagatayo rlokayoreko dhaari.syate parastyak.syate|
35 striyau yugapat pe.sa.nii.m vyaavarttayi.syatastayorekaa dhaari.syate paraatyak.syate|
36 puru.sau k.setre sthaasyatastayoreko dhaari.syate parastyak.syate|
37 tadaa te papracchu.h, he prabho kutrettha.m bhavi.syati? tata.h sa uvaaca, yatra "savasti.s.thati tatra g.rdhraa milanti|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 18

1 apara~nca lokairaklaantai rnirantara.m praarthayitavyam ityaa"sayena yii"sunaa d.r.s.taanta eka.h kathita.h|
2 kutracinnagare ka"scit praa.dvivaaka aasiit sa ii"svaraannaabibhet maanu.saa.m"sca naamanyata|
3 atha tatpuravaasinii kaacidvidhavaa tatsamiipametya vivaadinaa saha mama vivaada.m pari.skurvviti nivedayaamaasa|
4 tata.h sa praa.dvivaaka.h kiyaddinaani na tada"ngiik.rtavaan pa"scaaccitte cintayaamaasa, yadyapii"svaraanna bibhemi manu.syaanapi na manye
5 tathaapye.saa vidhavaa maa.m kli"snaati tasmaadasyaa vivaada.m pari.skari.syaami nocet saa sadaagatya maa.m vyagra.m kari.syati|
6 pa"scaat prabhuravadad asaavanyaayapraa.dvivaako yadaaha tatra mano nidhadhva.m|
7 ii"svarasya ye .abhirucitalokaa divaani"sa.m praarthayante sa bahudinaani vilambyaapi te.saa.m vivaadaan ki.m na pari.skari.syati?
8 yu.smaanaha.m vadaami tvarayaa pari.skari.syati, kintu yadaa manu.syaputra aagami.syati tadaa p.rthivyaa.m kimiid.r"sa.m vi"svaasa.m praapsyati?
9 ye svaan dhaarmmikaan j~naatvaa paraan tucchiikurvvanti etaad.rgbhya.h, kiyadbhya ima.m d.r.s.taanta.m kathayaamaasa|
10 eka.h phiruu"syapara.h karasa~ncaayii dvaavimau praarthayitu.m mandira.m gatau|
11 tato.asau phiruu"syekapaar"sve ti.s.than he ii"svara ahamanyalokavat lo.thayitaanyaayii paaradaarika"sca na bhavaami asya karasa~ncaayinastulya"sca na, tasmaattvaa.m dhanya.m vadaami|
12 saptasu dine.su dinadvayamupavasaami sarvvasampatte rda"samaa.m"sa.m dadaami ca, etatkathaa.m kathayan praarthayaamaasa|
13 kintu sa karasa~ncaayi duure ti.s.than svarga.m dra.s.tu.m necchan vak.sasi karaaghaata.m kurvvan he ii"svara paapi.s.tha.m maa.m dayasva, ittha.m praarthayaamaasa|
14 yu.smaanaha.m vadaami, tayordvayo rmadhye kevala.h karasa~ncaayii pu.nyavattvena ga.nito nijag.rha.m jagaama, yato ya.h ka"scit svamunnamayati sa naamayi.syate kintu ya.h ka"scit sva.m namayati sa unnamayi.syate|
15 atha "si"suunaa.m gaatraspar"saartha.m lokaastaan tasya samiipamaaninyu.h "si.syaastad d.r.s.tvaanet.rn tarjayaamaasu.h,
16 kintu yii"sustaanaahuuya jagaada, mannika.tam aagantu.m "si"suun anujaaniidhva.m taa.m"sca maa vaarayata; yata ii"svararaajyaadhikaari.na e.saa.m sad.r"saa.h|
17 aha.m yu.smaan yathaartha.m vadaami, yo jana.h "si"so.h sad.r"so bhuutvaa ii"svararaajya.m na g.rhlaati sa kenaapi prakaare.na tat prave.s.tu.m na "saknoti|
18 aparam ekodhipatista.m papraccha, he paramaguro, anantaayu.sa.h praaptaye mayaa ki.m karttavya.m?
19 yii"suruvaaca, maa.m kuta.h parama.m vadasi? ii"svara.m vinaa kopi paramo na bhavati|
20 paradaaraan maa gaccha, nara.m maa jahi, maa coraya, mithyaasaak.sya.m maa dehi, maatara.m pitara~nca sa.mmanyasva, etaa yaa aaj~naa.h santi taastva.m jaanaasi|
21 tadaa sa uvaaca, baalyakaalaat sarvvaa etaa aacaraami|
22 iti kathaa.m "srutvaa yii"sustamavadat, tathaapi tavaika.m karmma nyuunamaaste, nija.m sarvvasva.m vikriiya daridrebhyo vitara, tasmaat svarge dhana.m praapsyasi; tata aagatya mamaanugaamii bhava|
23 kintvetaa.m kathaa.m "srutvaa sodhipati.h "su"soca, yatastasya bahudhanamaasiit|
24 tadaa yii"sustamati"sokaanvita.m d.r.s.tvaa jagaada, dhanavataam ii"svararaajyaprave"sa.h kiid.rg du.skara.h|
25 ii"svararaajye dhanina.h prave"saat suuce"schidre.na mahaa"ngasya gamanaagamane sukare|
26 "srotaara.h papracchustarhi kena paritraa.na.m praapsyate?
27 sa uktavaan, yan maanu.se.naa"sakya.m tad ii"svare.na "sakya.m|
28 tadaa pitara uvaaca, pa"sya vaya.m sarvvasva.m parityajya tava pa"scaadgaamino.abhavaama|
29 tata.h sa uvaaca, yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ii"svararaajyaartha.m g.rha.m pitarau bhraat.rga.na.m jaayaa.m santaanaa.m"sca tyaktavaa
30 iha kaale tato.adhika.m parakaale .anantaayu"sca na praapsyati loka iid.r"sa.h kopi naasti|
31 anantara.m sa dvaada"sa"si.syaanaahuuya babhaa.se, pa"syata vaya.m yiruu"saalamnagara.m yaama.h, tasmaat manu.syaputre bhavi.syadvaadibhirukta.m yadasti tadanuruupa.m ta.m prati gha.ti.syate;
32 vastutastu so.anyade"siiyaanaa.m haste.su samarpayi.syate, te tamupahasi.syanti, anyaayamaacari.syanti tadvapu.si ni.s.thiiva.m nik.sepsyanti, ka"saabhi.h prah.rtya ta.m hani.syanti ca,
33 kintu t.rtiiyadine sa "sma"saanaad utthaasyati|
34 etasyaa.h kathaayaa abhipraaya.m ki~ncidapi te boddhu.m na "seku.h te.saa.m nika.te.aspa.s.tatavaat tasyaitaasaa.m kathaanaam aa"saya.m te j~naatu.m na "seku"sca|
35 atha tasmin yiriiho.h purasyaantika.m praapte ka"scidandha.h patha.h paar"sva upavi"sya bhik.saam akarot
36 sa lokasamuuhasya gamana"sabda.m "srutvaa tatkaara.na.m p.r.s.tavaan|
37 naasaratiiyayii"suryaatiiti lokairukte sa uccairvaktumaarebhe,
38 he daayuuda.h santaana yii"so maa.m dayasva|
39 tatogragaaminasta.m maunii ti.s.theti tarjayaamaasu.h kintu sa punaaruvan uvaaca, he daayuuda.h santaana maa.m dayasva|
40 tadaa yii"su.h sthagito bhuutvaa svaantike tamaanetum aadide"sa|
41 tata.h sa tasyaantikam aagamat, tadaa sa ta.m papraccha, tva.m kimicchasi? tvadarthamaha.m ki.m kari.syaami? sa uktavaan, he prabho.aha.m dra.s.tu.m labhai|
42 tadaa yii"suruvaaca, d.r.s.ti"sakti.m g.rhaa.na tava pratyayastvaa.m svastha.m k.rtavaan|
43 tatastatk.sa.naat tasya cak.su.sii prasanne; tasmaat sa ii"svara.m dhanya.m vadan tatpa"scaad yayau, tadaalokya sarvve lokaa ii"svara.m pra"sa.msitum aarebhire|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 19

1 yadaa yii"su ryiriihopura.m pravi"sya tanmadhyena gaccha.mstadaa
2 sakkeyanaamaa karasa~ncaayinaa.m pradhaano dhanavaaneko
3 yii"su.h kiid.rgiti dra.s.tu.m ce.s.titavaan kintu kharvvatvaallokasa.mghamadhye taddar"sanamapraapya
4 yena pathaa sa yaasyati tatpathe.agre dhaavitvaa ta.m dra.s.tum u.dumbaratarumaaruroha|
5 pa"scaad yii"sustatsthaanam itvaa uurddhva.m vilokya ta.m d.r.s.tvaavaadiit, he sakkeya tva.m "siighramavaroha mayaadya tvadgehe vastavya.m|
6 tata.h sa "siighramavaruhya saahlaada.m ta.m jagraaha|
7 tad d.r.s.tvaa sarvve vivadamaanaa vaktumaarebhire, sotithitvena du.s.talokag.rha.m gacchati|
8 kintu sakkeyo da.n.daayamaano vaktumaarebhe, he prabho pa"sya mama yaa sampattirasti tadarddha.m daridrebhyo dade, aparam anyaaya.m k.rtvaa kasmaadapi yadi kadaapi ki~ncit mayaa g.rhiita.m tarhi taccaturgu.na.m dadaami|
9 tadaa yii"sustamuktavaan ayamapi ibraahiima.h santaano.ata.h kaara.naad adyaasya g.rhe traa.namupasthita.m|
10 yad haarita.m tat m.rgayitu.m rak.situ~nca manu.syaputra aagatavaan|
11 atha sa yiruu"saalama.h samiipa upaati.s.thad ii"svararaajatvasyaanu.s.thaana.m tadaiva bhavi.syatiiti lokairanvabhuuyata, tasmaat sa "srot.rbhya.h punard.r.s.taantakathaam utthaapya kathayaamaasa|
12 kopi mahaalloko nijaartha.m raajatvapada.m g.rhiitvaa punaraagantu.m duurade"sa.m jagaama|
13 yaatraakaale nijaan da"sadaasaan aahuuya da"sasvar.namudraa dattvaa mamaagamanaparyyanta.m vaa.nijya.m kurutetyaadide"sa|
14 kintu tasya prajaastamavaj~naaya manu.syamenam asmaakamupari raajatva.m na kaarayivyaama imaa.m vaarttaa.m tannika.te prerayaamaasu.h|
15 atha sa raajatvapada.m praapyaagatavaan ekaiko jano baa.nijyena ki.m labdhavaan iti j~naatu.m ye.su daase.su mudraa arpayat taan aahuuyaanetum aadide"sa|
16 tadaa prathama aagatya kathitavaan, he prabho tava tayaikayaa mudrayaa da"samudraa labdhaa.h|
17 tata.h sa uvaaca tvamuttamo daasa.h svalpena vi"svaasyo jaata ita.h kaara.naat tva.m da"sanagaraa.naam adhipo bhava|
18 dvitiiya aagatya kathitavaan, he prabho tavaikayaa mudrayaa pa~ncamudraa labdhaa.h|
19 tata.h sa uvaaca, tva.m pa~ncaanaa.m nagaraa.naamadhipati rbhava|
20 tatonya aagatya kathayaamaasa, he prabho pa"sya tava yaa mudraa aha.m vastre baddhvaasthaapaya.m seya.m|
21 tva.m k.rpa.no yannaasthaapayastadapi g.rhlaasi, yannaavapastadeva ca chinatsi tatoha.m tvatto bhiita.h|
22 tadaa sa jagaada, re du.s.tadaasa tava vaakyena tvaa.m do.si.na.m kari.syaami, yadaha.m naasthaapaya.m tadeva g.rhlaami, yadaha.m naavapa~nca tadeva chinadmi, etaad.r"sa.h k.rpa.nohamiti yadi tva.m jaanaasi,
23 tarhi mama mudraa ba.nijaa.m nika.te kuto naasthaapaya.h? tayaa k.rte.aham aagatya kusiidena saarddha.m nijamudraa apraapsyam|
24 pa"scaat sa samiipasthaan janaan aaj~naapayat asmaat mudraa aaniiya yasya da"samudraa.h santi tasmai datta|
25 te procu.h prabho.asya da"samudraa.h santi|
26 yu.smaanaha.m vadaami yasyaa"sraye vaddhate .adhika.m tasmai daayi.syate, kintu yasyaa"sraye na varddhate tasya yadyadasti tadapi tasmaan naayi.syate|
27 kintu mamaadhipatitvasya va"satve sthaatum asammanyamaanaa ye mama ripavastaanaaniiya mama samak.sa.m sa.mharata|
28 ityupade"sakathaa.m kathayitvaa sograga.h san yiruu"saalamapura.m yayau|
29 tato baitphagiibaithaniiyaagraamayo.h samiipe jaitunaadrerantikam itvaa "si.syadvayam ityuktvaa pre.sayaamaasa,
30 yuvaamamu.m sammukhasthagraama.m pravi"syaiva ya.m kopi maanu.sa.h kadaapi naarohat ta.m garddabha"saavaka.m baddha.m drak.syathasta.m mocayitvaanayata.m|
31 tatra kuto mocayatha.h? iti cet kopi vak.syati tarhi vak.syatha.h prabheाratra prayojanam aaste|
32 tadaa tau praritau gatvaa tatkathaaाnusaare.na sarvva.m praaptau|
33 gardabha"saavakamocanakaale tatvaamina uucu.h, gardabha"saavaka.m kuto mocayatha.h?
34 taavuucatu.h prabhoratra prayojanam aaste|
35 pa"scaat tau ta.m gardabha"saavaka.m yii"sorantikamaaniiya tatp.r.s.the nijavasanaani paatayitvaa tadupari yii"sumaarohayaamaasatu.h|
36 atha yaatraakaale lokaa.h pathi svavastraa.ni paatayitum aarebhire|
37 apara.m jaitunaadrerupatyakaam itvaa "si.syasa.mgha.h puurvvad.r.s.taani mahaakarmmaa.ni sm.rtvaa,
38 yo raajaa prabho rnaamnaayaati sa dhanya.h svarge ku"sala.m sarvvocce jayadhvani rbhavatu, kathaametaa.m kathayitvaa saanandam ucairii"svara.m dhanya.m vaktumaarebhe|
39 tadaa lokaara.nyamadhyasthaa.h kiyanta.h phiruu"sinastat "srutvaa yii"su.m procu.h, he upade"saka sva"si.syaan tarjaya|
40 sa uvaaca, yu.smaanaha.m vadaami yadyamii niiravaasti.s.thanti tarhi paa.saa.naa ucai.h kathaa.h kathayi.syanti|
41 pa"scaat tatpuraantikametya tadavalokya saa"srupaata.m jagaada,
42 haa haa cet tvamagre.aj~naasyathaa.h, tavaasminneva dine vaa yadi svama"ngalam upaalapsyathaa.h, tarhyuttamam abhavi.syat, kintu k.sa.nesmin tattava d.r.s.teragocaram bhavati|
43 tva.m svatraa.nakaale na mano nyadhatthaa iti heto ryatkaale tava ripavastvaa.m caturdik.su praaciire.na ve.s.tayitvaa rotsyanti
44 baalakai.h saarddha.m bhuumisaat kari.syanti ca tvanmadhye paa.saa.naikopi paa.saa.nopari na sthaasyati ca, kaala iid.r"sa upasthaasyati|
45 atha madhyemandira.m pravi"sya tatratyaan krayivikrayi.no bahi.skurvvan
46 avadat madg.rha.m praarthanaag.rhamiti lipiraaste kintu yuuya.m tadeva cairaa.naa.m gahvara.m kurutha|
47 pa"scaat sa pratyaha.m madhyemandiram upadide"sa; tata.h pradhaanayaajakaa adhyaapakaa.h praaciinaa"sca ta.m naa"sayitu.m cice.s.tire;
48 kintu tadupade"se sarvve lokaa nivi.s.tacittaa.h sthitaastasmaat te tatkarttu.m naavakaa"sa.m praapu.h|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 20

1 athaikadaa yii"su rmanidare susa.mvaada.m pracaarayan lokaanupadi"sati, etarhi pradhaanayaajakaa adhyaapakaa.h praa~nca"sca tannika.tamaagatya papracchu.h
2 kayaaj~nayaa tva.m karmmaa.nyetaani karo.si? ko vaa tvaamaaj~naapayat? tadasmaan vada|
3 sa pratyuvaaca, tarhi yu.smaanapi kathaamekaa.m p.rcchaami tasyottara.m vadata|
4 yohano majjanam ii"svarasya maanu.saa.naa.m vaaj~naato jaata.m?
5 tataste mitho vivicya jagadu.h, yadii"svarasya vadaamastarhi ta.m kuto na pratyaita sa iti vak.syati|
6 yadi manu.syasyeti vadaamastarhi sarvve lokaa asmaan paa.saa.nai rhani.syanti yato yohan bhavi.syadvaadiiti sarvve d.r.dha.m jaananti|
7 ataeva te pratyuucu.h kasyaaj~nayaa jaatam iti vaktu.m na "saknuma.h|
8 tadaa yii"suravadat tarhi kayaaj~nayaa karmmaa.nyetaati karomiiti ca yu.smaan na vak.syaami|
9 atha lokaanaa.m saak.saat sa imaa.m d.r.s.taantakathaa.m vaktumaarebhe, ka"scid draak.saak.setra.m k.rtvaa tat k.setra.m k.r.siivalaanaa.m haste.su samarpya bahukaalaartha.m duurade"sa.m jagaama|
10 atha phalakaale phalaani grahiitu k.r.siivalaanaa.m samiipe daasa.m praahi.not kintu k.r.siivalaasta.m prah.rtya riktahasta.m visasarju.h|
11 tata.h sodhipati.h punaranya.m daasa.m pre.sayaamaasa, te tamapi prah.rtya kuvyavah.rtya riktahasta.m visas.rju.h|
12 tata.h sa t.rtiiyavaaram anya.m praahi.not te tamapi k.sataa"nga.m k.rtvaa bahi rnicik.sipu.h|
13 tadaa k.setrapati rvicaarayaamaasa, mamedaanii.m ki.m karttavya.m? mama priye putre prahite te tamava"sya.m d.r.s.tvaa samaadari.syante|
14 kintu k.r.siivalaasta.m niriik.sya paraspara.m vivicya procu.h, ayamuttaraadhikaarii aagacchataina.m hanmastatodhikaarosmaaka.m bhavi.syati|
15 tataste ta.m k.setraad bahi rnipaatya jaghnustasmaat sa k.setrapatistaan prati ki.m kari.syati?
16 sa aagatya taan k.r.siivalaan hatvaa pare.saa.m haste.su tatk.setra.m samarpayi.syati; iti kathaa.m "srutvaa te .avadan etaad.r"sii gha.tanaa na bhavatu|
17 kintu yii"sustaanavalokya jagaada, tarhi, sthapataya.h kari.syanti graavaa.na.m yantu tucchaka.m| pradhaanaprastara.h ko.ne sa eva hi bhavi.syati| etasya "saastriiyavacanasya ki.m taatparyya.m?
18 apara.m tatpaa.saa.nopari ya.h pati.syati sa bha.mk.syate kintu yasyopari sa paa.saa.na.h pati.syati sa tena dhuulivac cuur.niibhavi.syati|
19 sosmaaka.m viruddha.m d.r.s.taantamima.m kathitavaan iti j~naatvaa pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca tadaiva ta.m dhartu.m vavaa~nchu.h kintu lokebhyo bibhyu.h|
20 ataeva ta.m prati satarkaa.h santa.h katha.m tadvaakyado.sa.m dh.rtvaa ta.m de"saadhipasya saadhuve"sadhaari.na"scaraan tasya samiipe pre.sayaamaasu.h|
21 tadaa te ta.m papracchu.h, he upade"saka bhavaan yathaartha.m kathayan upadi"sati, kamapyanapek.sya satyatvenai"svara.m maargamupadi"sati, vayametajjaaniima.h|
22 kaisararaajaaya karosmaabhi rdeyo na vaa?
23 sa te.saa.m va~ncana.m j~naatvaavadat kuto maa.m pariik.sadhve? maa.m mudraameka.m dar"sayata|
24 iha likhitaa muurtiriya.m naama ca kasya? te.avadan kaisarasya|
25 tadaa sa uvaaca, tarhi kaisarasya dravya.m kaisaraaya datta; ii"svarasya tu dravyamii"svaraaya datta|
26 tasmaallokaanaa.m saak.saat tatkathaayaa.h kamapi do.sa.m dhartumapraapya te tasyottaraad aa"scaryya.m manyamaanaa mauninastasthu.h|
27 apara~nca "sma"saanaadutthaanaana"ngiikaari.naa.m siduukinaa.m kiyanto janaa aagatya ta.m papracchu.h,
28 he upade"saka "saastre muusaa asmaan pratiiti lilekha yasya bhraataa bhaaryyaayaa.m satyaa.m ni.hsantaano mriyate sa tajjaayaa.m vivahya tadva.m"sam utpaadayi.syati|
29 tathaaca kecit sapta bhraatara aasan te.saa.m jye.s.tho bhraataa vivahya nirapatya.h praa.naan jahau|
30 atha dvitiiyastasya jaayaa.m vivahya nirapatya.h san mamaara| t.rtiiya"sca taameva vyuvaaha;
31 ittha.m sapta bhraatarastaameva vivahya nirapatyaa.h santo mamru.h|
32 "se.se saa strii ca mamaara|
33 ataeva "sma"saanaadutthaanakaale te.saa.m saptajanaanaa.m kasya saa bhaaryyaa bhavi.syati? yata.h saa te.saa.m saptaanaameva bhaaryyaasiit|
34 tadaa yii"su.h pratyuvaaca, etasya jagato lokaa vivahanti vaagdattaa"sca bhavanti
35 kintu ye tajjagatpraaptiyogyatvena ga.nitaa.m bhavi.syanti "sma"saanaaccotthaasyanti te na vivahanti vaagdattaa"sca na bhavanti,
36 te puna rna mriyante kintu "sma"saanaadutthaapitaa.h santa ii"svarasya santaanaa.h svargiiyaduutaanaa.m sad.r"saa"sca bhavanti|
37 adhikantu muusaa.h stambopaakhyaane parame"svara iibraahiima ii"svara ishaaka ii"svaro yaakuuba"sce"svara ityuktvaa m.rtaanaa.m "sma"saanaad utthaanasya pramaa.na.m lilekha|
38 ataeva ya ii"svara.h sa m.rtaanaa.m prabhu rna kintu jiivataameva prabhu.h, tannika.te sarvve jiivanta.h santi|
39 iti "srutvaa kiyantodhyaapakaa uucu.h, he upade"saka bhavaan bhadra.m pratyuktavaan|
40 ita.h para.m ta.m kimapi pra.s.ta.m te.saa.m pragalbhataa naabhuut|
41 pa"scaat sa taan uvaaca, ya.h khrii.s.ta.h sa daayuuda.h santaana etaa.m kathaa.m lokaa.h katha.m kathayanti?
42 yata.h mama prabhumida.m vaakyamavadat parame"svara.h| tava "satruunaha.m yaavat paadapii.tha.m karomi na| taavat kaala.m madiiye tva.m dak.sapaar"sva upaavi"sa|
43 iti kathaa.m daayuud svaya.m giitagranthe.avadat|
44 ataeva yadi daayuud ta.m prabhu.m vadati, tarhi sa katha.m tasya santaano bhavati?
45 pa"scaad yii"su.h sarvvajanaanaa.m kar.nagocare "si.syaanuvaaca,
46 ye.adhyaapakaa diirghaparicchada.m paridhaaya bhramanti, ha.t.taapa.nayo rnamaskaare bhajanagehasya proccaasane bhojanag.rhasya pradhaanasthaane ca priiyante
47 vidhavaanaa.m sarvvasva.m grasitvaa chalena diirghakaala.m praarthayante ca te.su saavadhaanaa bhavata, te.saamugrada.n.do bhavi.syati|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 21

1 atha dhanilokaa bhaa.n.daagaare dhana.m nik.sipanti sa tadeva pa"syati,
2 etarhi kaaciddiinaa vidhavaa pa.nadvaya.m nik.sipati tad dadar"sa|
3 tato yii"suruvaaca yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, daridreya.m vidhavaa sarvvebhyodhika.m nyak.sepsiit,
4 yatonye svapraajyadhanebhya ii"svaraaya ki~ncit nyak.sepsu.h, kintu daridreya.m vidhavaa dinayaapanaartha.m svasya yat ki~ncit sthita.m tat sarvva.m nyak.sepsiit|
5 apara~nca uttamaprastarairuts.r.s.tavyai"sca mandira.m su"sobhatetaraa.m kai"scidityukte sa pratyuvaaca
6 yuuya.m yadida.m nicayana.m pa"syatha, asya paa.saa.naikopyanyapaa.saa.nopari na sthaasyati, sarvve bhuusaadbhavi.syanti kaaloyamaayaati|
7 tadaa te papracchu.h, he guro gha.taned.r"sii kadaa bhavi.syati? gha.tanaayaa etasyasa"scihna.m vaa ki.m bhavi.syati?
8 tadaa sa jagaada, saavadhaanaa bhavata yathaa yu.smaaka.m bhrama.m kopi na janayati, khii.s.tohamityuktvaa mama naamraa bahava upasthaasyanti sa kaala.h praaye.nopasthita.h, te.saa.m pa"scaanmaa gacchata|
9 yuddhasyopaplavasya ca vaarttaa.m "srutvaa maa "sa"nkadhva.m, yata.h prathamam etaa gha.tanaa ava"sya.m bhavi.syanti kintu naapaate yugaanto bhavi.syati|
10 apara~nca kathayaamaasa, tadaa de"sasya vipak.satvena de"so raajyasya vipak.satvena raajyam utthaasyati,
11 naanaasthaane.su mahaabhuukampo durbhik.sa.m maarii ca bhavi.syanti, tathaa vyomama.n.dalasya bhaya"nkaradar"sanaanya"scaryyalak.sa.naani ca prakaa"sayi.syante|
12 kintu sarvvaasaametaasaa.m gha.tanaanaa.m puurvva.m lokaa yu.smaan dh.rtvaa taa.dayi.syanti, bhajanaalaye kaaraayaa~nca samarpayi.syanti mama naamakaara.naad yu.smaan bhuupaanaa.m "saasakaanaa~nca sammukha.m ne.syanti ca|
13 saak.syaartham etaani yu.smaan prati gha.ti.syante|
14 tadaa kimuttara.m vaktavyam etat na cintayi.syaama iti mana.hsu ni"scitanuta|
15 vipak.saa yasmaat kimapyuttaram aapatti~nca karttu.m na "sak.syanti taad.r"sa.m vaakpa.tutva.m j~naana~nca yu.smabhya.m daasyaami|
16 ki~nca yuuya.m pitraa maatraa bhraatraa bandhunaa j~naatyaa ku.tumbena ca parakare.su samarpayi.syadhve; tataste yu.smaaka.m ka~ncana ka~ncana ghaatayi.syanti|
17 mama naamna.h kaara.naat sarvvai rmanu.syai ryuuyam .rtiiyi.syadhve|
18 kintu yu.smaaka.m "sira.hke"saikopi na vina.mk.syati,
19 tasmaadeva dhairyyamavalambya svasvapraa.naan rak.sata|
20 apara~nca yiruu"saalampura.m sainyave.s.tita.m vilokya tasyocchinnataayaa.h samaya.h samiipa ityavagami.syatha|
21 tadaa yihuudaade"sasthaa lokaa.h parvvata.m palaayantaa.m, ye ca nagare ti.s.thanti te de"saantara.m palaayantaa, ye ca graame ti.s.thanti te nagara.m na pravi"santu,
22 yatastadaa samucitada.n.danaaya dharmmapustake yaani sarvvaa.ni likhitaani taani saphalaani bhavi.syanti|
23 kintu yaa yaastadaa garbhavatya.h stanyadaavya"sca taamaa.m durgati rbhavi.syati, yata etaallokaan prati kopo de"se ca vi.samadurgati rgha.ti.syate|
24 vastutastu te kha"ngadhaaraparivva"nga.m lapsyante baddhaa.h santa.h sarvvade"se.su naayi.syante ca ki~ncaanyade"siiyaanaa.m samayopasthitiparyyanta.m yiruu"saalampura.m tai.h padatalai rdalayi.syate|
25 suuryyacandranak.satre.su lak.sa.naadi bhavi.syanti, bhuvi sarvvade"siiyaanaa.m du.hkha.m cintaa ca sindhau viiciinaa.m tarjana.m garjana~nca bhavi.syanti|
26 bhuubhau bhaavigha.tanaa.m cintayitvaa manujaa bhiyaam.rtakalpaa bhavi.syanti, yato vyomama.n.dale tejasvino dolaayamaanaa bhavi.syanti|
27 tadaa paraakrame.naa mahaatejasaa ca meghaaruu.dha.m manu.syaputram aayaanta.m drak.syanti|
28 kintvetaasaa.m gha.tanaanaamaarambhe sati yuuya.m mastakaanyuttolya uurdadhva.m drak.syatha, yato yu.smaaka.m mukte.h kaala.h savidho bhavi.syati|
29 tatastenaitad.r.s.taantakathaa kathitaa, pa"syata u.dumbaraadiv.rk.saa.naa.m
30 naviinapatraa.ni jaataaniiti d.r.s.tvaa nidaavakaala upasthita iti yathaa yuuya.m j~naatu.m "saknutha,
31 tathaa sarvvaasaamaasaa.m gha.tanaanaam aarambhe d.r.s.te satii"svarasya raajatva.m nika.tam ityapi j~naasyatha|
32 yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, vidyamaanalokaanaame.saa.m gamanaat puurvvam etaani gha.ti.syante|
33 nabhobhuvorlopo bhavi.syati mama vaak tu kadaapi luptaa na bhavi.syati|
34 ataeva vi.samaa"sanena paanena ca saa.mmaarikacintaabhi"sca yu.smaaka.m citte.su matte.su taddinam akasmaad yu.smaan prati yathaa nopati.s.thati tadartha.m sve.su saavadhaanaasti.s.thata|
35 p.rthiviisthasarvvalokaan prati taddinam unmaatha iva upasthaasyati|
36 yathaa yuuyam etadbhaavigha.tanaa uttarttu.m manujasutasya sammukhe sa.msthaatu~nca yogyaa bhavatha kaara.naadasmaat saavadhaanaa.h santo nirantara.m praarthayadhva.m|
37 apara~nca sa divaa mandira upadi"sya raacai jaitunaadri.m gatvaati.s.that|
38 tata.h pratyuu.se laakaastatkathaa.m "srotu.m mandire tadantikam aagacchan|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 22

1 apara~nca ki.nva"suunyapuupotsavasya kaala upasthite
2 pradhaanayaajakaa adhyaayakaa"sca yathaa ta.m hantu.m "saknuvanti tathopaayaam ace.s.tanta kintu lokebhyo bibhyu.h|
3 etastin samaye dvaada"sa"si.sye.su ga.nita ii.skariyotiiyaruu.dhimaan yo yihuudaastasyaanta.hkara.na.m "saitaanaa"sritatvaat
4 sa gatvaa yathaa yii"su.m te.saa.m kare.su samarpayitu.m "saknoti tathaa mantra.naa.m pradhaanayaajakai.h senaapatibhi"sca saha cakaara|
5 tena te tu.s.taastasmai mudraa.m daatu.m pa.na.m cakru.h|
6 tata.h so"ngiik.rtya yathaa lokaanaamagocare ta.m parakare.su samarpayitu.m "saknoti tathaavakaa"sa.m ce.s.titumaarebhe|
7 atha ki.nva"suunyapuupotmavadine, arthaat yasmin dine nistaarotsavasya me.so hantavyastasmin dine
8 yii"su.h pitara.m yohana~ncaahuuya jagaada, yuvaa.m gatvaasmaaka.m bhojanaartha.m nistaarotsavasya dravyaa.nyaasaadayata.m|
9 tadaa tau papracchatu.h kucaasaadayaavo bhavata.h kecchaa?
10 tadaa sovaadiit, nagare pravi.s.te ka"scijjalakumbhamaadaaya yuvaa.m saak.saat kari.syati sa yannive"sana.m pravi"sati yuvaamapi tannive"sana.m tatpa"scaaditvaa nive"sanapatim iti vaakya.m vadata.m,
11 yatraaha.m nistaarotsavasya bhojya.m "si.syai.h saarddha.m bhoktu.m "saknomi saatithi"saalaaा kutra? kathaamimaa.m prabhustvaa.m p.rcchati|
12 tata.h sa jano dvitiiyaprako.s.thiiyam eka.m "sasta.m ko.s.tha.m dar"sayi.syati tatra bhojyamaasaadayata.m|
13 tatastau gatvaa tadvaakyaanusaare.na sarvva.m d.r.sdvaa tatra nistaarotsaviiya.m bhojyamaasaadayaamaasatu.h|
14 atha kaala upasthite yii"su rdvaada"sabhi.h preritai.h saha bhoktumupavi"sya kathitavaan
15 mama du.hkhabhogaat puurvva.m yubhaabhi.h saha nistaarotsavasyaitasya bhojya.m bhoktu.m mayaativaa~nchaa k.rtaa|
16 yu.smaan vadaami, yaavatkaalam ii"svararaajye bhojana.m na kari.sye taavatkaalam ida.m na bhok.sye|
17 tadaa sa paanapaatramaadaaya ii"svarasya gu.naan kiirttayitvaa tebhyo datvaavadat, ida.m g.rhliita yuuya.m vibhajya pivata|
18 yu.smaan vadaami yaavatkaalam ii"svararaajatvasya sa.msthaapana.m na bhavati taavad draak.saaphalarasa.m na paasyaami|
19 tata.h puupa.m g.rhiitvaa ii"svaragu.naan kiirttayitvaa bha"nktaa tebhyo datvaavadat, yu.smadartha.m samarpita.m yanmama vapustadida.m, etat karmma mama smara.naartha.m kurudhva.m|
20 atha bhojanaante taad.r"sa.m paatra.m g.rhiitvaavadat, yu.smatk.rte paatita.m yanmama rakta.m tena nir.niitanavaniyamaruupa.m paanapaatramida.m|
21 pa"syata yo maa.m parakare.su samarpayi.syati sa mayaa saha bhojanaasana upavi"sati|
22 yathaa niruupitamaaste tadanusaare.naa manu.syapuुtrasya gati rbhavi.syati kintu yasta.m parakare.su samarpayi.syati tasya santaapo bhavi.syati|
23 tadaa te.saa.m ko jana etat karmma kari.syati tat te paraspara.m pra.s.tumaarebhire|
24 apara.m te.saa.m ko jana.h "sre.s.thatvena ga.nayi.syate, atraarthe te.saa.m vivaadobhavat|
25 asmaat kaara.naat sovadat, anyade"siiyaanaa.m raajaana.h prajaanaamupari prabhutva.m kurvvanti daaru.na"saasana.m k.rtvaapi te bhuupatitvena vikhyaataa bhavanti ca|
26 kintu yu.smaaka.m tathaa na bhavi.syati, yo yu.smaaka.m "sre.s.tho bhavi.syati sa kani.s.thavad bhavatu, ya"sca mukhyo bhavi.syati sa sevakavadbhavatu|
27 bhojanopavi.s.taparicaarakayo.h ka.h "sre.s.tha.h? yo bhojanaayopavi"sati sa ki.m "sre.s.tho na bhavati? kintu yu.smaaka.m madhye.aha.m paricaaraka_ivaasmi|
28 apara~nca yuya.m mama pariik.saakaale prathamamaarabhya mayaa saha sthitaa
29 etatkaara.naat pitraa yathaa madartha.m raajyameka.m niruupita.m tathaahamapi yu.smadartha.m raajya.m niruupayaami|
30 tasmaan mama raajye bhojanaasane ca bhojanapaane kari.syadhve si.mhaasane.suupavi"sya cesraayeliiyaanaa.m dvaada"sava.m"saanaa.m vicaara.m kari.syadhve|
31 apara.m prabhuruvaaca, he "simon pa"sya tita_unaa dhaanyaaniiva yu.smaan "saitaan caalayitum aicchat,
32 kintu tava vi"svaasasya lopo yathaa na bhavati etat tvadartha.m praarthita.m mayaa, tvanmanasi parivarttite ca bhraat.r.naa.m manaa.msi sthiriikuru|
33 tadaa sovadat, he prabhoha.m tvayaa saarddha.m kaaraa.m m.rti~nca yaatu.m majjitosmi|
34 tata.h sa uvaaca, he pitara tvaa.m vadaami, adya kukku.taravaat puurvva.m tva.m matparicaya.m vaaratrayam apahvo.syase|
35 apara.m sa papraccha, yadaa mudraasampu.ta.m khaadyapaatra.m paadukaa~nca vinaa yu.smaan praahi.nava.m tadaa yu.smaaka.m kasyaapi nyuunataasiit? te procu.h kasyaapi na|
36 tadaa sovadat kintvidaanii.m mudraasampu.ta.m khaadyapaatra.m vaa yasyaasti tena tadgrahiitavya.m, yasya ca k.rpaa.noे naasti tena svavastra.m vikriiya sa kretavya.h|
37 yato yu.smaanaha.m vadaami, aparaadhijanai.h saarddha.m ga.nita.h sa bhavi.syati| ida.m yacchaastriiya.m vacana.m likhitamasti tanmayi phali.syati yato mama sambandhiiya.m sarvva.m setsyati|
38 tadaa te procu.h prabho pa"sya imau k.rpaa.nau| tata.h sovadad etau yathe.s.tau|
39 atha sa tasmaadvahi rgatvaa svaacaaraanusaare.na jaitunanaamaadri.m jagaama "si.syaa"sca tatpa"scaad yayu.h|
40 tatropasthaaya sa taanuvaaca, yathaa pariik.saayaa.m na patatha tadartha.m praarthayadhva.m|
41 pa"scaat sa tasmaad eka"sarak.sepaad bahi rgatvaa jaanunii paatayitvaa etat praarthayaa~ncakre,
42 he pita ryadi bhavaan sammanyate tarhi ka.msamena.m mamaantikaad duuraya kintu madicchaanuruupa.m na tvadicchaanuruupa.m bhavatu|
43 tadaa tasmai "sakti.m daatu.m svargiiyaduuto dar"sana.m dadau|
44 pa"scaat sotyanta.m yaatanayaa vyaakulo bhuutvaa punard.r.dha.m praarthayaa~ncakre, tasmaad b.rhaccho.nitabindava iva tasya svedabindava.h p.rthivyaa.m patitumaarebhire|
45 atha praarthanaata utthaaya "si.syaa.naa.m samiipametya taan manodu.hkhino nidritaan d.r.s.tvaavadat
46 kuto nidraatha? pariik.saayaam apatanaartha.m prarthayadhva.m|
47 etatkathaayaa.h kathanakaale dvaada"sa"si.syaa.naa.m madhye ga.nito yihuudaanaamaa janataasahitaste.saam agre calitvaa yii"so"scumbanaartha.m tadantikam aayayau|
48 tadaa yii"suruvaaca, he yihuudaa ki.m cumbanena manu.syaputra.m parakare.su samarpayasi?
49 tadaa yadyad gha.ti.syate tadanumaaya sa"ngibhirukta.m, he prabho vaya.m ki kha"ngena ghaatayi.syaama.h?
50 tata eka.h karavaalenaahatya pradhaanayaajakasya daasasya dak.si.na.m kar.na.m ciccheda|
51 adhuunaa nivarttasva ityuktvaa yii"sustasya "sruti.m sp.r.s.tvaa svasya.m cakaara|
52 pa"scaad yii"su.h samiipasthaan pradhaanayaajakaan mandirasya senaapatiin praaciinaa.m"sca jagaada, yuuya.m k.rpaa.naan ya.s.tii.m"sca g.rhiitvaa maa.m ki.m cora.m dharttumaayaataa.h?
53 yadaaha.m yu.smaabhi.h saha pratidina.m mandire.ati.s.tha.m tadaa maa.m dhartta.m na prav.rttaa.h, kintvidaanii.m yu.smaaka.m samayondhakaarasya caadhipatyamasti|
54 atha te ta.m dh.rtvaa mahaayaajakasya nive"sana.m ninyu.h| tata.h pitaro duure duure pa"scaaditvaa
55 b.rhatko.s.thasya madhye yatraagni.m jvaalayitvaa lokaa.h sametyopavi.s.taastatra tai.h saarddham upavive"sa|
56 atha vahnisannidhau samupave"sakaale kaaciddaasii mano nivi"sya ta.m niriik.syaavadat pumaanaya.m tasya sa"nge.asthaat|
57 kintu sa tad apahnutyaavaadiit he naari tamaha.m na paricinomi|
58 k.sa.naantare.anyajanasta.m d.r.s.tvaabraviit tvamapi te.saa.m nikarasyaikajanosi| pitara.h pratyuvaaca he nara naahamasmi|
59 tata.h saarddhada.n.dadvayaat para.m punaranyo jano ni"scitya babhaa.se, e.sa tasya sa"ngiiti satya.m yatoya.m gaaliiliiyo loka.h|
60 tadaa pitara uvaaca he nara tva.m yad vadami tadaha.m boddhu.m na "saknomi, iti vaakye kathitamaatre kukku.to ruraava|
61 tadaa prabhu.naa vyaadhu.tya pitare niriik.site k.rkavaakuravaat puurvva.m maa.m trirapahno.syase iti puurvvokta.m tasya vaakya.m pitara.h sm.rtvaa
62 bahirgatvaa mahaakhedena cakranda|
63 tadaa yai ryii"surdh.rtaste tamupahasya praharttumaarebhire|
64 vastre.na tasya d.r"sau baddhvaa kapole cape.taaghaata.m k.rtvaa papracchu.h, kaste kapole cape.taaghaata.m k.rtavaana? ga.nayitvaa tad vada|
65 tadanyat tadviruddha.m bahunindaavaakya.m vaktumaarebhire|
66 atha prabhaate sati lokapraa~nca.h pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca sabhaa.m k.rtvaa madhyesabha.m yii"sumaaniiya papracchu.h, tvam abhi.sikatosi na vaasmaan vada|
67 sa pratyuvaaca, mayaa tasminnukte.api yuuya.m na vi"svasi.syatha|
68 kasmi.m"scidvaakye yu.smaan p.r.s.te.api maa.m na taduttara.m vak.syatha na maa.m tyak.syatha ca|
69 kintvita.h para.m manujasuta.h sarvva"saktimata ii"svarasya dak.si.ne paar"sve samupavek.syati|
70 tataste papracchu.h, rtiha tvamii"svarasya putra.h? sa kathayaamaasa, yuuya.m yathaartha.m vadatha sa evaaha.m|
71 tadaa te sarvve kathayaamaasu.h, rtiha saak.sye.ansasmin asmaaka.m ki.m prayojana.m? asya svamukhaadeva saak.sya.m praaptam|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 23

1 tata.h sabhaasthaa.h sarvvalokaa utthaaya ta.m piilaatasammukha.m niitvaaprodya vaktumaarebhire,
2 svamabhi.sikta.m raajaana.m vadanta.m kaimararaajaaya karadaana.m ni.sedhanta.m raajyaviparyyaya.m kurttu.m pravarttamaanam ena praaptaa vaya.m|
3 tadaa piilaatasta.m p.r.s.tavaan tva.m ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaa? sa pratyuvaaca tva.m satyamuktavaan|
4 tadaa piilaata.h pradhaanayaajakaadilokaan jagaad, ahametasya kamapyaparaadha.m naaptavaan|
5 tataste puna.h saahamino bhuutvaavadan, e.sa gaaliila etatsthaanaparyyante sarvvasmin yihuudaade"se sarvvaallokaanupadi"sya kuprav.rtti.m graahiitavaan|
6 tadaa piilaato gaaliilaprade"sasya naama "srutvaa papraccha, kimaya.m gaaliiliiyo loka.h?
7 tata.h sa gaaliilprade"siiyaherodraajasya tadaa sthitestasya samiipe yii"su.m pre.sayaamaasa|
8 tadaa herod yii"su.m vilokya santuto.sa, yata.h sa tasya bahuv.rttaanta"srava.naat tasya ki~ni्cadaa"scaryyakarmma pa"syati ityaa"saa.m k.rtvaa bahukaalamaarabhya ta.m dra.s.tu.m prayaasa.m k.rtavaan|
9 tasmaat ta.m bahukathaa.h papraccha kintu sa tasya kasyaapi vaakyasya pratyuttara.m novaaca|
10 atha pradhaanayaajakaa adhyaapakaa"sca protti.s.thanta.h saahasena tamapavaditu.m praarebhire|
11 herod tasya senaaga.na"sca tamavaj~naaya upahaasatvena raajavastra.m paridhaapya puna.h piilaata.m prati ta.m praahi.not|
12 puurvva.m herodpiilaatayo.h paraspara.m vairabhaava aasiit kintu taddine dvayo rmelana.m jaatam|
13 pa"scaat piilaata.h pradhaanayaajakaan "saasakaan lokaa.m"sca yugapadaahuuya babhaa.se,
14 raajyaviparyyayakaarakoyam ityuktvaa manu.syamena.m mama nika.tamaanai.s.ta kintu pa"syata yu.smaaka.m samak.sam asya vicaara.m k.rtvaapi proktaapavaadaanuruupe.naasya kopyaparaadha.h sapramaa.no na jaata.h,
15 yuuya~nca heroda.h sannidhau pre.sitaa mayaa tatraasya kopyaparaadhastenaapi na praapta.h|pa"syataanena vadhaheेtuka.m kimapi naaparaaddha.m|
16 tasmaadena.m taa.dayitvaa vihaasyaami|
17 tatrotsave te.saameko mocayitavya.h|
18 iti hetoste proccairekadaa procu.h, ena.m duuriik.rtya barabbaanaamaana.m mocaya|
19 sa barabbaa nagara upaplavavadhaaparaadhaabhyaa.m kaaraayaa.m baddha aasiit|
20 kintu piilaato yii"su.m mocayitu.m vaa~nchan punastaanuvaaca|
21 tathaapyena.m kru"se vyadha kru"se vyadheti vadantaste ruruvu.h|
22 tata.h sa t.rtiiyavaara.m jagaada kuta.h? sa ki.m karmma k.rtavaan? naahamasya kamapi vadhaaparaadha.m praapta.h kevala.m taa.dayitvaamu.m tyajaami|
23 tathaapi te punarena.m kru"se vyadha ityuktvaa proccaird.r.dha.m praarthayaa~ncakrire;
24 tata.h pradhaanayaajakaadiinaa.m kalarave prabale sati te.saa.m praarthanaaruupa.m karttu.m piilaata aadide"sa|
25 raajadrohavadhayoraparaadhena kaaraastha.m ya.m jana.m te yayaacire ta.m mocayitvaa yii"su.m te.saamicchaayaa.m samaarpayat|
26 atha te yii"su.m g.rhiitvaa yaanti, etarhi graamaadaagata.m "simonanaamaana.m kurii.niiya.m jana.m dh.rtvaa yii"so.h pa"scaannetu.m tasya skandhe kru"samarpayaamaasu.h|
27 tato loाkaara.nyamadhye bahustriyo rudatyo vilapantya"sca yii"so.h pa"scaad yayu.h|
28 kintu sa vyaaghu.tya taa uvaaca, he yiruu"saalamo naaryyo yuya.m madartha.m na ruditvaa svaartha.m svaapatyaartha~nca ruditi;
29 pa"syata ya.h kadaapi garbhavatyo naabhavan stanya~nca naapaayayan taad.r"sii rvandhyaa yadaa dhanyaa vak.syanti sa kaala aayaati|
30 tadaa he "sailaa asmaakamupari patata, he upa"sailaa asmaanaacchaadayata kathaamiid.r"sii.m lokaa vak.syanti|
31 yata.h satejasi "saakhini cedetad gha.tate tarhi "su.ska"saakhini ki.m na gha.ti.syate?
32 tadaa te hantu.m dvaavaparaadhinau tena saarddha.m ninyu.h|
33 apara.m "sira.hkapaalanaamakasthaana.m praapya ta.m kru"se vividhu.h; taddvayoraparaadhinoreka.m tasya dak.si.no tadanya.m vaame kru"se vividhu.h|
34 tadaa yii"surakathayat, he pitaretaan k.samasva yata ete yat karmma kurvvanti tan na vidu.h; pa"scaatte gu.tikaapaata.m k.rtvaa tasya vastraa.ni vibhajya jag.rhu.h|
35 tatra lokasa.mghasti.s.than dadar"sa; te te.saa.m "saasakaa"sca tamupahasya jagadu.h, e.sa itaraan rak.sitavaan yadii"svare.naabhirucito .abhi.siktastraataa bhavati tarhi svamadhunaa rak.satu|
36 tadanya.h senaaga.naa etya tasmai amlarasa.m datvaa parihasya provaaca,
37 cettva.m yihuudiiyaanaa.m raajaasi tarhi sva.m rak.sa|
38 yihuudiiyaanaa.m raajeti vaakya.m yuunaaniiyaromiiyebriiyaak.sarai rlikhita.m tacchirasa uurddhve.asthaapyata|
39 tadobhayapaar"svayo rviddhau yaavaparaadhinau tayorekasta.m vinindya babhaa.se, cettvam abhi.siktosi tarhi svamaavaa~nca rak.sa|
40 kintvanyasta.m tarjayitvaavadat, ii"svaraattava ki~ncidapi bhaya.m naasti ki.m? tvamapi samaanada.n.dosi,
41 yogyapaatre aavaa.m svasvakarmma.naa.m samucitaphala.m praapnuva.h kintvanena kimapi naaparaaddha.m|
42 atha sa yii"su.m jagaada he prabhe bhavaan svaraajyaprave"sakaale maa.m smaratu|
43 tadaa yii"su.h kathitavaan tvaa.m yathaartha.m vadaami tvamadyaiva mayaa saarddha.m paralokasya sukhasthaana.m praapsyasi|
44 apara~nca dvitiiyayaamaat t.rtiiyayaamaparyyanta.m ravestejasontarhitatvaat sarvvade"so.andhakaare.naav.rto
45 mandirasya yavanikaa ca chidyamaanaa dvidhaa babhuuva|
46 tato yii"suruccairuvaaca, he pita rmamaatmaana.m tava kare samarpaye, ityuktvaa sa praa.naan jahau|
47 tadaitaa gha.tanaa d.r.s.tvaa "satasenaapatirii"svara.m dhanyamuktvaa kathitavaan aya.m nitaanta.m saadhumanu.sya aasiit|
48 atha yaavanto lokaa dra.s.tum aagataaste taa gha.tanaa d.r.s.tvaa vak.sa.hsu karaaghaata.m k.rtvaa vyaacu.tya gataa.h|
49 yii"so rj~naatayo yaa yaa yo.sita"sca gaaliilastena saarddhamaayaataastaa api duure sthitvaa tat sarvva.m dad.r"su.h|
50 tadaa yihuudiiyaanaa.m mantra.naa.m kriyaa~ncaasammanyamaana ii"svarasya raajatvam apek.samaa.no
51 yihuudide"siiyo .arimathiiyanagariiyo yuu.saphnaamaa mantrii bhadro dhaarmmika"sca pumaan
52 piilaataantika.m gatvaa yii"so rdeha.m yayaace|
53 pa"scaad vapuravarohya vaasasaa sa.mve.s.tya yatra kopi maanu.so naasthaapyata tasmin "saile svaate "sma"saane tadasthaapayat|
54 taddinamaayojaniiya.m dina.m vi"sraamavaara"sca samiipa.h|
55 apara.m yii"sunaa saarddha.m gaaliila aagataa yo.sita.h pa"scaaditvaa "sma"saane tatra yathaa vapu.h sthaapita.m tacca d.r.s.tvaa
56 vyaaghu.tya sugandhidravyatailaani k.rtvaa vidhivad vi"sraamavaare vi"sraama.m cakru.h|

luukalikhita.h susa.mvaada.h 24

1 atha saptaahaprathamadine.atipratyuu.se taa yo.sita.h sampaadita.m sugandhidravya.m g.rhiitvaa tadanyaabhi.h kiyatiibhi.h striibhi.h saha "sma"saana.m yayu.h|
2 kintu "sma"saanadvaaraat paa.saa.namapasaarita.m d.r.s.tvaa
3 taa.h pravi"sya prabho rdehamapraapya
4 vyaakulaa bhavanti etarhi tejomayavastraanvitau dvau puru.sau taasaa.m samiipe samupasthitau
5 tasmaattaa.h "sa"nkaayuktaa bhuumaavadhomukhyasyasthu.h| tadaa tau taa uucatu rm.rtaanaa.m madhye jiivanta.m kuto m.rgayatha?
6 sotra naasti sa udasthaat|
7 paapinaa.m kare.su samarpitena kru"se hatena ca manu.syaputre.na t.rtiiyadivase "sma"saanaadutthaatavyam iti kathaa.m sa galiili ti.s.than yu.smabhya.m kathitavaan taa.m smarata|
8 tadaa tasya saa kathaa taasaa.m mana.hsu jaataa|
9 anantara.m "sma"saanaad gatvaa taa ekaada"sa"si.syaadibhya.h sarvvebhyastaa.m vaarttaa.m kathayaamaasu.h|
10 magdaliiniimariyam, yohanaa, yaakuubo maataa mariyam tadanyaa.h sa"nginyo yo.sita"sca preritebhya etaa.h sarvvaa vaarttaa.h kathayaamaasu.h
11 kintu taasaa.m kathaam anarthakaakhyaanamaatra.m buddhvaa kopi na pratyait|
12 tadaa pitara utthaaya "sma"saanaantika.m dadhaava, tatra ca prahvo bhuutvaa paar"svaikasthaapita.m kevala.m vastra.m dadar"sa; tasmaadaa"scaryya.m manyamaano yadagha.tata tanmanasi vicaarayan pratasthe|
13 tasminneva dine dvau "siyyau yiruu"saalama"scatu.skro"saantaritam immaayugraama.m gacchantau
14 taasaa.m gha.tanaanaa.m kathaamakathayataa.m
15 tayoraalaapavicaarayo.h kaale yii"suraagatya taabhyaa.m saha jagaama
16 kintu yathaa tau ta.m na paricinutastadartha.m tayo rd.r.s.ti.h sa.mruddhaa|
17 sa tau p.r.s.tavaan yuvaa.m vi.sa.n.nau ki.m vicaarayantau gacchatha.h?
18 tatastayo.h kliyapaanaamaa pratyuvaaca yiruu"saalamapure.adhunaa yaanyagha.tanta tva.m kevalavide"sii ki.m tadv.rttaanta.m na jaanaasi?
19 sa papraccha kaa gha.tanaa.h? tadaa tau vaktumaarebhaate yii"sunaamaa yo naasaratiiyo bhavi.syadvaadii ii"svarasya maanu.saa.naa~nca saak.saat vaakye karmma.ni ca "saktimaanaasiit
20 tam asmaaka.m pradhaanayaajakaa vicaarakaa"sca kenaapi prakaare.na kru"se viddhvaa tasya praa.naananaa"sayan tadiiyaa gha.tanaa.h;
21 kintu ya israayeliiyalokaan uddhaarayi.syati sa evaayam ityaa"saasmaabhi.h k.rtaa|tadyathaa tathaastu tasyaa gha.tanaayaa adya dinatraya.m gata.m|
22 adhikantvasmaaka.m sa"nginiinaa.m kiyatstrii.naa.m mukhebhyo.asambhavavaakyamida.m "sruta.m;
23 taa.h pratyuu.se "sma"saana.m gatvaa tatra tasya deham apraapya vyaaghu.tyetvaa proktavatya.h svargiisaduutau d.r.s.taavasmaabhistau caavaadi.s.taa.m sa jiivitavaan|
24 tatosmaaka.m kai"scit "sma"saanamagamyata te.api strii.naa.m vaakyaanuruupa.m d.r.s.tavanta.h kintu ta.m naapa"syan|
25 tadaa sa taavuvaaca, he abodhau he bhavi.syadvaadibhiruktavaakya.m pratyetu.m vilambamaanau;
26 etatsarvvadu.hkha.m bhuktvaa svabhuutipraapti.h ki.m khrii.s.tasya na nyaayyaa?
27 tata.h sa muusaagranthamaarabhya sarvvabhavi.syadvaadinaa.m sarvva"saastre svasmin likhitaakhyaanaabhipraaya.m bodhayaamaasa|
28 atha gamyagraamaabhyar.na.m praapya tenaagre gamanalak.sa.ne dar"site
29 tau saadhayitvaavadataa.m sahaavaabhyaa.m ti.s.tha dine gate sati raatrirabhuut; tata.h sa taabhyaa.m saarddha.m sthaatu.m g.rha.m yayau|
30 pa"scaadbhojanopave"sakaale sa puupa.m g.rhiitvaa ii"svaragu.naan jagaada ta~nca bha.mktvaa taabhyaa.m dadau|
31 tadaa tayo rd.r.s.tau prasannaayaa.m ta.m pratyabhij~natu.h kintu sa tayo.h saak.saadantardadhe|
32 tatastau mithobhidhaatum aarabdhavantau gamanakaale yadaa kathaamakathayat "saastraartha~ncabodhayat tadaavayo rbuddhi.h ki.m na praajvalat?
33 tau tatk.sa.naadutthaaya yiruu"saalamapura.m pratyaayayatu.h, tatsthaane "si.syaa.naam ekaada"saanaa.m sa"nginaa~nca dar"sana.m jaata.m|
34 te procu.h prabhurudati.s.thad iti satya.m "simone dar"sanamadaacca|
35 tata.h patha.h sarvvagha.tanaayaa.h puupabha~njanena tatparicayasya ca sarvvav.rttaanta.m tau vaktumaarebhaate|
36 ittha.m te paraspara.m vadanti tatkaale yii"su.h svaya.m te.saa.m madhya protthaya yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaad ityuvaaca,
37 kintu bhuuta.m pa"syaama ityanumaaya te samudvivijire tre.su"sca|
38 sa uvaaca, kuto du.hkhitaa bhavatha? yu.smaaka.m mana.hsu sandeha udeti ca kuta.h?
39 e.soha.m, mama karau pa"syata vara.m sp.r.s.tvaa pa"syata, mama yaad.r"saani pa"syatha taad.r"saani bhuutasya maa.msaasthiini na santi|
40 ityuktvaa sa hastapaadaan dar"sayaamaasa|
41 te.asambhava.m j~naatvaa saanandaa na pratyayan| tata.h sa taan papraccha, atra yu.smaaka.m samiipe khaadya.m ki~ncidasti?
42 tataste kiyaddagdhamatsya.m madhu ca dadu.h
43 sa tadaadaaya te.saa.m saak.saad bubhuje
44 kathayaamaasa ca muusaavyavasthaayaa.m bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su giitapustake ca mayi yaani sarvvaa.ni vacanaani likhitaani tadanuruupaa.ni gha.ti.syante yu.smaabhi.h saarddha.m sthitvaaha.m yadetadvaakyam avada.m tadidaanii.m pratyak.samabhuut|
45 atha tebhya.h "saastrabodhaadhikaara.m datvaavadat,
46 khrii.s.tenettha.m m.rtiyaatanaa bhoktavyaa t.rtiiyadine ca "sma"saanaadutthaatavya~nceti lipirasti;
47 tannaamnaa yiruu"saalamamaarabhya sarvvade"se mana.hparaavarttanasya paapamocanasya ca susa.mvaada.h pracaarayitavya.h,
48 e.su sarvve.su yuuya.m saak.si.na.h|
49 apara~nca pa"syata pitraa yat pratij~naata.m tat pre.sayi.syaami, ataeva yaavatkaala.m yuuya.m svargiiyaa.m "sakti.m na praapsyatha taavatkaala.m yiruu"saalamnagare ti.s.thata|
50 atha sa taan baithaniiyaaparyyanta.m niitvaa hastaavuttolya aa"si.sa vaktumaarebhe
51 aa"si.sa.m vadanneva ca tebhya.h p.rthag bhuutvaa svargaaya niito.abhavat|
52 tadaa te ta.m bhajamaanaa mahaanandena yiruu"saalama.m pratyaajagmu.h|
53 tato nirantara.m mandire ti.s.thanta ii"svarasya pra"sa.msaa.m dhanyavaada~nca karttam aarebhire| iti||

॥ iti luukalikhita.h susa.mvaada.h samaapta.m ॥


yohanalikhita.h susa.mvaada.h
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


yohanalikhita.h susa.mvaada.h 01

1 aadau vaada aasiit sa ca vaada ii"svare.na saardhamaasiit sa vaada.h svayamii"svara eva|
2 sa aadaavii"svare.na sahaasiit|
3 tena sarvva.m vastu sas.rje sarvve.su s.r.s.tavastu.su kimapi vastu tenaas.r.s.ta.m naasti|
4 sa jiivanasyaakaara.h, tacca jiivana.m manu.syaa.naa.m jyoti.h
5 tajjyotirandhakaare pracakaa"se kintvandhakaarastanna jagraaha|
6 yohan naamaka eko manuja ii"svare.na pre.sayaa~ncakre|
7 tadvaaraa yathaa sarvve vi"svasanti tadartha.m sa tajjyoti.si pramaa.na.m daatu.m saak.sisvaruupo bhuutvaagamat,
8 sa svaya.m tajjyoti rna kintu tajjyoti.si pramaa.na.m daatumaagamat|
9 jagatyaagatya ya.h sarvvamanujebhyo diipti.m dadaati tadeva satyajyoti.h|
10 sa yajjagadas.rjat tanmadya eva sa aasiit kintu jagato lokaasta.m naajaanan|
11 nijaadhikaara.m sa aagacchat kintu prajaasta.m naag.rhlan|
12 tathaapi ye ye tamag.rhlan arthaat tasya naamni vya"svasan tebhya ii"svarasya putraa bhavitum adhikaaram adadaat|
13 te.saa.m jani.h "so.nitaanna "saariirikaabhilaa.saanna maanavaanaamicchaato na kintvii"svaraadabhavat|
14 sa vaado manu.syaruupe.naavatiiryya satyataanugrahaabhyaa.m paripuur.na.h san saardham asmaabhi rnyavasat tata.h pituradvitiiyaputrasya yogyo yo mahimaa ta.m mahimaana.m tasyaapa"syaama|
15 tato yohanapi pracaaryya saak.syamida.m dattavaan yo mama pa"scaad aagami.syati sa matto gurutara.h; yato matpuurvva.m sa vidyamaana aasiit; yadartham aha.m saak.syamidam adaa.m sa e.sa.h|
16 apara~nca tasya puur.nataayaa vaya.m sarvve krama"sa.h krama"sonugraha.m praaptaa.h|
17 muusaadvaaraa vyavasthaa dattaa kintvanugraha.h satyatva~nca yii"sukhrii.s.tadvaaraa samupaati.s.thataa.m|
18 kopi manuja ii"svara.m kadaapi naapa"syat kintu pitu.h kro.dastho.advitiiya.h putrasta.m prakaa"sayat|
19 tva.m ka.h? iti vaakya.m pre.s.tu.m yadaa yihuudiiyalokaa yaajakaan levilokaa.m"sca yiruu"saalamo yohana.h samiipe pre.sayaamaasu.h,
20 tadaa sa sviik.rtavaan naapahnuutavaan naaham abhi.sikta itya"ngiik.rtavaan|
21 tadaa te.ap.rcchan tarhi ko bhavaan? ki.m eliya.h? sovadat na; tataste.ap.rcchan tarhi bhavaan sa bhavi.syadvaadii? sovadat naaha.m sa.h|
22 tadaa te.ap.rcchan tarhi bhavaan ka.h? vaya.m gatvaa prerakaan tvayi ki.m vak.syaama.h? svasmin ki.m vadasi?
23 tadaa sovadat| parame"sasya panthaana.m pari.skuruta sarvvata.h| itiida.m praantare vaakya.m vadata.h kasyacidrava.h| kathaamimaa.m yasmin yi"sayiyo bhavi.syadvaadii likhitavaan soham|
24 ye pre.sitaaste phiruu"silokaa.h|
25 tadaa te.ap.rcchan yadi naabhi.siktosi eliyosi na sa bhavi.syadvaadyapi naasi ca, tarhi lokaan majjayasi kuta.h?
26 tato yohan pratyavocat, toye.aha.m majjayaamiiti satya.m kintu ya.m yuuya.m na jaaniitha taad.r"sa eko jano yu.smaaka.m madhya upati.s.thati|
27 sa matpa"scaad aagatopi matpuurvva.m varttamaana aasiit tasya paadukaabandhana.m mocayitumapi naaha.m yogyosmi|
28 yarddananadyaa.h paarasthabaithabaaraayaa.m yasminsthaane yohanamajjayat tasmina sthaane sarvvametad agha.tata|
29 pare.ahani yohan svanika.tamaagacchanta.m yi"su.m vilokya praavocat jagata.h paapamocakam ii"svarasya me.sa"saavaka.m pa"syata|
30 yo mama pa"scaadaagami.syati sa matto gurutara.h, yato hetormatpuurvva.m so.avarttata yasminnaha.m kathaamimaa.m kathitavaan sa evaaya.m|
31 apara.m naahamena.m pratyabhij~naatavaan kintu israayellokaa ena.m yathaa paricinvanti tadabhipraaye.naaha.m jale majjayitumaagaccham|
32 puna"sca yohanaparameka.m pramaa.na.m datvaa kathitavaan vihaayasa.h kapotavad avatarantamaatmaanam asyoparyyavati.s.thanta.m ca d.r.s.tavaanaham|
33 naahamena.m pratyabhij~naatavaan iti satya.m kintu yo jale majjayitu.m maa.m prairayat sa evemaa.m kathaamakathayat yasyoparyyaatmaanam avatarantam avati.s.thanta~nca drak.sayasi saeva pavitre aatmani majjayi.syati|
34 avastanniriik.syaayam ii"svarasya tanaya iti pramaa.na.m dadaami|
35 pare.ahani yohan dvaabhyaa.m "si.syaabhyaa.m saarddhe.m ti.s.than
36 yi"su.m gacchanta.m vilokya gaditavaan, ii"svarasya me.sa"saavaka.m pa"syata.m|
37 imaa.m kathaa.m "srutvaa dvau "si.syau yii"so.h pa"scaad iiyatu.h|
38 tato yii"su.h paraav.rtya tau pa"scaad aagacchantau d.r.s.tvaa p.r.s.tavaan yuvaa.m ki.m gave"sayatha.h? taavap.rcchataa.m he rabbi arthaat he guro bhavaan kutra ti.s.thati?
39 tata.h sovaadit etya pa"syata.m| tato divasasya t.rtiiyapraharasya gatatvaat tau taddina.m tasya sa"nge.asthaataa.m|
40 yau dvau yohano vaakya.m "srutvaa yi"so.h pa"scaad aagamataa.m tayo.h "simonpitarasya bhraataa aandriya.h
41 sa itvaa prathama.m nijasodara.m "simona.m saak.saatpraapya kathitavaan vaya.m khrii.s.tam arthaat abhi.siktapuru.sa.m saak.saatk.rtavanta.h|
42 pa"scaat sa ta.m yi"so.h samiipam aanayat| tadaa yii"susta.m d.r.s.tvaavadat tva.m yuunasa.h putra.h "simon kintu tvannaamadheya.m kaiphaa.h vaa pitara.h arthaat prastaro bhavi.syati|
43 pare.ahani yii"sau gaaliila.m gantu.m ni"scitacetasi sati philipanaamaana.m jana.m saak.saatpraapyaavocat mama pa"scaad aagaccha|
44 baitsaidaanaamni yasmin graame pitaraandriyayorvaasa aasiit tasmin graame tasya philipasya vasatiraasiit|
45 pa"scaat philipo nithanela.m saak.saatpraapyaavadat muusaa vyavasthaa granthe bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su ca yasyaakhyaana.m likhitamaaste ta.m yuu.sapha.h putra.m naasaratiiya.m yii"su.m saak.saad akaar.sma vaya.m|
46 tadaa nithanel kathitavaan naasarannagaraata ki.m ka"sciduttama utpantu.m "saknoti? tata.h philipo .avocat etya pa"sya|
47 apara~nca yii"su.h svasya samiipa.m tam aagacchanta.m d.r.s.tvaa vyaah.rtavaan, pa"syaaya.m ni.skapa.ta.h satya israayelloka.h|
48 tata.h sovadad, bhavaan maa.m katha.m pratyabhijaanaati? yii"suravaadiit philipasya aahvaanaat puurvva.m yadaa tvamu.dumbarasya tarormuule.asthaastadaa tvaamadar"sam|
49 nithanel acakathat, he guro bhavaan nitaantam ii"svarasya putrosi, bhavaan israayelva.m"sasya raajaa|
50 tato yii"su rvyaaharat, tvaamu.dumbarasya paadapasya muule d.r.s.tavaanaaha.m mamaitasmaadvaakyaat ki.m tva.m vya"svasii.h? etasmaadapyaa"scaryyaa.ni kaaryyaa.ni drak.syasi|
51 anyaccaavaadiid yu.smaanaha.m yathaartha.m vadaami, ita.h para.m mocite meghadvaare tasmaanmanujasuununaa ii"svarasya duutaga.nam avarohantamaarohanta~nca drak.syatha|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 02

1 anantara.m trutiiyadivase gaaliil prade"siye kaannaanaamni nagare vivaaha aasiit tatra ca yii"sormaataa ti.s.that|
2 tasmai vivaahaaya yii"sustasya "si.syaa"sca nimantritaa aasan|
3 tadanantara.m draak.saarasasya nyuunatvaad yii"sormaataa tamavadat ete.saa.m draak.saaraso naasti|
4 tadaa sa taamavocat he naari mayaa saha tava ki.m kaaryya.m? mama samaya idaanii.m nopati.s.thati|
5 tatastasya maataa daasaanavocad aya.m yad vadati tadeva kuruta|
6 tasmin sthaane yihuudiiyaanaa.m "sucitvakara.navyavahaaraanusaare.naa.dhakaikajaladharaa.ni paa.saa.namayaani .sa.dv.rhatpaatraa.niaasan|
7 tadaa yii"sustaan sarvvakala"saan jalai.h puurayitu.m taanaaj~naapayat, tataste sarvvaan kumbhaanaakar.na.m jalai.h paryyapuurayan|
8 atha tebhya.h ki~nciduttaaryya bhojyaadhipaate.hsamiipa.m netu.m sa taanaadi"sat, te tadanayan|
9 apara~nca tajjala.m katha.m draak.saaraso.abhavat tajjalavaahakaadaasaa j~naatu.m "saktaa.h kintu tadbhojyaadhipo j~naatu.m naa"saknot tadavalihya vara.m sa.mmbodyaavadata,
10 lokaa.h prathama.m uttamadraak.saarasa.m dadati ta.su yathe.s.ta.m pitavatsu tasmaa ki~ncidanuttama~nca dadati kintu tvamidaanii.m yaavat uttamadraak.saarasa.m sthaapayasi|
11 ittha.m yii"surgaaliilaprade"se aa"scaryyakaarmma praarambha nijamahimaana.m praakaa"sayat tata.h "si.syaastasmin vya"svasan|
12 tata.h param sa nijamaatrubhraatrus"si.syai.h saarddh.m kapharnaahuumam aagamat kintu tatra bahuudinaani aati.s.that|
13 tadanantara.m yihuudiyaanaa.m nistaarotsave nika.tamaagate yii"su ryiruu"saalam nagaram aagacchat|
14 tato mandirasya madhye gome.sapaaraavatavikrayi.no vaa.nijak.scopavi.s.taan vilokya
15 rajjubhi.h ka"saa.m nirmmaaya sarvvagome.saadibhi.h saarddha.m taan mandiraad duuriik.rtavaan|
16 va.nijaa.m mudraadi vikiiryya aasanaani nyuubjiik.rtya paaraavatavikrayibhyo.akathayad asmaat sthaanaat sarvaa.nyetaani nayata, mama pitug.rha.m vaa.nijyag.rha.m maa kaar.s.ta|
17 tasmaat tanmandiraartha udyogo yastu sa grasatiiva maam| imaa.m "saastriiyalipi.m "si.syaa.hsamasmaran|
18 tata.h param yihuudiiyalokaa yii.simavadan tavamid.r"sakarmmakara.naat ki.m cihnamasmaan dar"sayasi?
19 tato yii"sustaanavocad yu.smaabhire tasmin mandire naa"site dinatrayamadhye.aha.m tad utthaapayi.syaami|
20 tadaa yihuudiyaa vyaahaar.su.h, etasya mandirasa nirmmaa.nena .sa.tcatvaari.m"sad vatsaraa gataa.h, tva.m ki.m dinatrayamadhye tad utthaapayi.syasi?
21 kintu sa nijadeharuupamandire kathaamimaa.m kathitavaan|
22 sa yadetaad.r"sa.m gaditavaan tacchi.syaa.h "sma"saanaat tadiiyotthaane sati sm.rtvaa dharmmagranthe yii"sunoktakathaayaa.m ca vya"svasi.su.h|
23 anantara.m nistaarotsavasya bhojyasamaye yiruu"saalam nagare tatkrutaa"scaryyakarmmaa.ni vilokya bahubhistasya naamani vi"svasita.m|
24 kintu sa te.saa.m kare.su sva.m na samarpayat, yata.h sa sarvvaanavait|
25 sa maanave.su kasyacit pramaa.na.m naapek.sata yato manujaanaa.m madhye yadyadasti tattat sojaanaat|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 03

1 nikadimanaamaa yihuudiiyaanaam adhipati.h phiruu"sii k.sa.nadaayaa.m
2 yii"saurabhyar.nam aavrajya vyaahaar.siit, he guro bhavaan ii"svaraad aagat eka upade.s.taa, etad asmaabhirj~naayate; yato bhavataa yaanyaa"scaryyakarmmaa.ni kriyante parame"svarasya saahaayya.m vinaa kenaapi tattatkarmmaa.ni karttu.m na "sakyante|
3 tadaa yii"suruttara.m dattavaan tavaaha.m yathaarthatara.m vyaaharaami punarjanmani na sati kopi maanava ii"svarasya raajya.m dra.s.tu.m na "saknoti|
4 tato nikadiima.h pratyavocat manujo v.rddho bhuutvaa katha.m jani.syate? sa ki.m puna rmaat.rrja.thara.m pravi"sya janitu.m "saknoti?
5 yii"suravaadiid yathaarthataram aha.m kathayaami manuje toyaatmabhyaa.m puna rna jaate sa ii"svarasya raajya.m prave.s.tu.m na "saknoti|
6 maa.msaad yat jaayate tan maa.msameva tathaatmano yo jaayate sa aatmaiva|
7 yu.smaabhi.h puna rjanitavya.m mamaitasyaa.m kathaayaam aa"scarya.m maa ma.msthaa.h|
8 sadaagatiryaa.m di"samicchati tasyaameva di"si vaati, tva.m tasya svana.m "su.no.si kintu sa kuta aayaati kutra yaati vaa kimapi na jaanaasi tadvaad aatmana.h sakaa"saat sarvve.saa.m manujaanaa.m janma bhavati|
9 tadaa nikadiima.h p.r.s.tavaan etat katha.m bhavitu.m "saknoti?
10 yii"su.h pratyaktavaan tvamisraayelo gururbhuutvaapi kimetaa.m kathaa.m na vetsi?
11 tubhya.m yathaartha.m kathayaami, vaya.m yad vidmastad vacma.h ya.mcca pa"syaamastasyaiva saak.sya.m dadma.h kintu yu.smaabhirasmaaka.m saak.sitva.m na g.rhyate|
12 etasya sa.msaarasya kathaayaa.m kathitaayaa.m yadi yuuya.m na vi"svasitha tarhi svargiiyaayaa.m kathaayaa.m katha.m vi"svasi.syatha?
13 ya.h svarge.asti ya.m ca svargaad avaarohat ta.m maanavatanaya.m vinaa kopi svarga.m naarohat|
14 apara~nca muusaa yathaa praantare sarpa.m protthaapitavaan manu.syaputro.api tathaivotthaapitavya.h;
15 tasmaad ya.h ka"scit tasmin vi"svasi.syati so.avinaa"sya.h san anantaayu.h praapsyati|
16 ii"svara ittha.m jagadadayata yat svamadvitiiya.m tanaya.m praadadaat tato ya.h ka"scit tasmin vi"svasi.syati so.avinaa"sya.h san anantaayu.h praapsyati|
17 ii"svaro jagato lokaan da.n.dayitu.m svaputra.m na pre.sya taan paritraatu.m pre.sitavaan|
18 ataeva ya.h ka"scit tasmin vi"svasiti sa da.n.daarho na bhavati kintu ya.h ka"scit tasmin na vi"svasiti sa idaaniimeva da.n.daarho bhavati,yata.h sa ii"svarasyaadvitiiyaputrasya naamani pratyaya.m na karoti|
19 jagato madhye jyoti.h praakaa"sata kintu manu.syaa.naa.m karmma.naa.m d.r.s.tatvaat te jyoti.sopi timire priiyante etadeva da.n.dasya kaara.naa.m bhavati|
20 ya.h kukarmma karoti tasyaacaarasya d.r.s.tatvaat sa jyotir.rrtiiyitvaa tannika.ta.m naayaati;
21 kintu ya.h satkarmma karoti tasya sarvvaa.ni karmmaa.nii"svare.na k.rtaaniiti sathaa prakaa"sate tadabhipraaye.na sa jyoti.sa.h sannidhim aayaati|
22 tata.h param yii"su.h "si.syai.h saarddha.m yihuudiiyade"sa.m gatvaa tatra sthitvaa majjayitum aarabhata|
23 tadaa "saalam nagarasya samiipasthaayini ainan graame bahutaratoyasthitestatra yohan amajjayat tathaa ca lokaa aagatya tena majjitaa abhavan|
24 tadaa yohan kaaraayaa.m na baddha.h|
25 apara~nca "saacakarmma.ni yohaana.h "si.syai.h saha yihuudiiyalokaanaa.m vivaade jaate, te yohana.h sa.mnnidhi.m gatvaakathayan,
26 he guro yarddananadyaa.h paare bhavataa saarddha.m ya aasiit yasmi.m"sca bhavaan saak.sya.m pradadaat pa"syatu sopi majjayati sarvve tasya samiipa.m yaanti ca|
27 tadaa yohan pratyavocad ii"svare.na na datte kopi manuja.h kimapi praaptu.m na "saknoti|
28 aha.m abhi.sikto na bhavaami kintu tadagre pre.sitosmi yaamimaa.m kathaa.m kathitavaanaaha.m tatra yuuya.m sarvve saak.si.na.h stha|
29 yo jana.h kanyaa.m labhate sa eva vara.h kintu varasya sannidhau da.n.daayamaana.m tasya yanmitra.m tena varasya "sabde "srute.atiivaahlaadyate mamaapi tadvad aanandasiddhirjaataa|
30 tena krama"so varddhitavya.m kintu mayaa hsitavya.m|
31 ya uurdhvaadaagacchat sa sarvve.saa.m mukhyo ya"sca sa.msaaraad udapadyata sa saa.msaarika.h sa.msaariiyaa.m kathaa~nca kathayati yastu svargaadaagacchat sa sarvve.saa.m mukhya.h|
32 sa yadapa"syada"s.r.nocca tasminneva saak.sya.m dadaati tathaapi praaya"sa.h ka"scit tasya saak.sya.m na g.rhlaati;
33 kintu yo g.rhlaati sa ii"svarasya satyavaaditva.m mudraa"ngita.m karoti|
34 ii"svare.na ya.h prerita.h saeva ii"svariiyakathaa.m kathayati yata ii"svara aatmaana.m tasmai aparimitam adadaat|
35 pitaa putre sneha.m k.rtvaa tasya haste sarvvaa.ni samarpitavaan|
36 ya.h ka"scit putre vi"svasiti sa evaanantam paramaayu.h praapnoti kintu ya.h ka"scit putre na vi"svasiti sa paramaayu.so dar"sana.m na praapnoti kintvii"svarasya kopabhaajana.m bhuutvaa ti.s.thati|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 04

1 yii"su.h svaya.m naamajjayat kevala.m tasya "si.syaa amajjayat kintu yohano.adhika"si.syaan sa karoti majjayati ca,
2 phiruu"sina imaa.m vaarttaama"s.r.nvan iti prabhuravagatya
3 yihuudiiyade"sa.m vihaaya puna rgaaliilam aagat|
4 tata.h "somiro.naprade"sasya madyena tena gantavye sati
5 yaakuub nijaputraaya yuu.saphe yaa.m bhuumim adadaat tatsamiipasthaayi "somiro.naprade"sasya sukhaar naamnaa vikhyaatasya nagarasya sannidhaavupaasthaat|
6 tatra yaakuuba.h prahiraasiit; tadaa dvitiiyayaamavelaayaa.m jaataayaa.m sa maarge "sramaapannastasya prahe.h paar"sve upaavi"sat|
7 etarhi kaacit "somiro.niiyaa yo.sit toyottolanaartham tatraagamat
8 tadaa "si.syaa.h khaadyadravyaa.ni kretu.m nagaram agacchan|
9 yii"su.h "somiro.niiyaa.m taa.m yo.sitam vyaahaar.siit mahya.m ki~ncit paaniiya.m paatu.m dehi| kintu "somiro.niiyai.h saaka.m yihuudiiyalokaa na vyavaaharan tasmaaddheto.h saakathayat "somiro.niiyaa yo.sitadaha.m tva.m yihuudiiyosi katha.m matta.h paaniiya.m paatum icchasi?
10 tato yii"suravadad ii"svarasya yaddaana.m tatkiid.rk paaniiya.m paatu.m mahya.m dehi ya ittha.m tvaa.m yaacate sa vaa ka iti cedaj~naasyathaastarhi tamayaaci.syathaa.h sa ca tubhyamam.rta.m toyamadaasyat|
11 tadaa saa siimantinii bhaa.sitavati, he maheccha prahirgambhiiro bhavato niirottolanapaatra.m naastii ca tasmaat tadam.rta.m kiilaala.m kuta.h praapsyasi?
12 yosmabhyam imamandhuu.m dadau, yasya ca parijanaa gome.saadaya"sca sarvve.asya prahe.h paaniiya.m papuretaad.r"so yosmaaka.m puurvvapuru.so yaakuub tasmaadapi bhavaan mahaan ki.m?
13 tato yii"surakathayad ida.m paaniiya.m sa.h pivati sa punast.r.saartto bhavi.syati,
14 kintu mayaa datta.m paaniiya.m ya.h pivati sa puna.h kadaapi t.r.saartto na bhavi.syati| mayaa dattam ida.m toya.m tasyaanta.h prasrava.naruupa.m bhuutvaa anantaayuryaavat sro.syati|
15 tadaa saa vanitaakathayat he maheccha tarhi mama puna.h piipaasaa yathaa na jaayate toyottolanaaya yathaatraagamana.m na bhavati ca tadartha.m mahya.m tattoya.m dehii|
16 tato yii"suuravadadyaahi tava patimaahuuya sthaane.atraagaccha|
17 saa vaamaavadat mama patirnaasti| yii"suravadat mama patirnaastiiti vaakya.m bhadramavoca.h|
18 yatastava pa~nca patayobhavan adhunaa tu tvayaa saarddha.m yasti.s.thati sa tava bharttaa na vaakyamida.m satyamavaadi.h|
19 tadaa saa mahilaa gaditavati he maheccha bhavaan eko bhavi.syadvaadiiti buddha.m mayaa|
20 asmaaka.m pit.rlokaa etasmin "siloccaye.abhajanta, kintu bhavadbhirucyate yiruu"saalam nagare bhajanayogya.m sthaanamaaste|
21 yii"suravocat he yo.sit mama vaakye vi"svasihi yadaa yuuya.m kevala"saile.asmin vaa yiruu"saalam nagare piturbhajana.m na kari.syadhve kaala etaad.r"sa aayaati|
22 yuuya.m ya.m bhajadhve ta.m na jaaniitha, kintu vaya.m ya.m bhajaamahe ta.m jaaniimahe, yato yihuudiiyalokaanaa.m madhyaat paritraa.na.m jaayate|
23 kintu yadaa satyabhaktaa aatmanaa satyaruupe.na ca piturbhajana.m kari.syante samaya etaad.r"sa aayaati, varam idaaniimapi vidyate ; yata etaad.r"so bhatkaan pitaa ce.s.tate|
24 ii"svara aatmaa; tatastasya ye bhaktaastai.h sa aatmanaa satyaruupe.na ca bhajaniiya.h|
25 tadaa saa mahilaavaadiit khrii.s.tanaamnaa vikhyaato.abhi.sikta.h puru.sa aagami.syatiiti jaanaami sa ca sarvvaa.h kathaa asmaan j~naapayi.syati|
26 tato yii"suravadat tvayaa saarddha.m kathana.m karomi yo.aham ahameva sa puru.sa.h|
27 etasmin samaye "si.syaa aagatya tathaa striyaa saarddha.m tasya kathopakathane mahaa"scaryyam amanyanta tathaapi bhavaan kimicchati? yadvaa kimartham etayaa saarddha.m kathaa.m kathayati? iti kopi naap.rcchat|
28 tata.h para.m saa naarii kala"sa.m sthaapayitvaa nagaramadhya.m gatvaa lokebhyokathaayad
29 aha.m yadyat karmmaakarava.m tatsarvva.m mahyamakathayad etaad.r"sa.m maanavamekam aagatya pa"syata ru kim abhi.sikto na bhavati ?
30 tataste nagaraad bahiraagatya taatasya samiipam aayan|
31 etarhi "si.syaa.h saadhayitvaa ta.m vyaahaar.su.h he guro bhavaan ki~ncid bhuuktaa.m|
32 tata.h sovadad yu.smaabhiryanna j~naayate taad.r"sa.m bhak.sya.m mamaaste|
33 tadaa "si.syaa.h paraspara.m pra.s.tum aarambhanta, kimasmai kopi kimapi bhak.syamaaniiya dattavaan?
34 yii"suravocat matprerakasyaabhimataanuruupakara.na.m tasyaiva karmmasiddhikaara.na~nca mama bhak.sya.m|
35 maasacatu.s.taye jaate "sasyakarttanasamayo bhavi.syatiiti vaakya.m yu.smaabhi.h ki.m nodyate? kintvaha.m vadaami, "sira uttolya k.setraa.ni prati niriik.sya pa"syata, idaanii.m karttanayogyaani "suklavar.naanyabhavan|
36 ya"schinatti sa vetana.m labhate anantaayu.hsvaruupa.m "sasya.m sa g.rhlaati ca, tenaiva vaptaa chettaa ca yugapad aanandata.h|
37 ittha.m sati vapatyeka"schinatyanya iti vacana.m siddhyati|
38 yatra yuuya.m na paryya"sraamyata taad.r"sa.m "sasya.m chettu.m yu.smaan prairayam anye janaa.hparyya"sraamyan yuuya.m te.saa.m "sragasya phalam alabhadhvam|
39 yasmin kaale yadyat karmmaakaar.sa.m tatsarvva.m sa mahyam akathayat tasyaa vanitaayaa ida.m saak.syavaakya.m "srutvaa tannagaranivaasino bahava.h "somiro.niiyalokaa vya"svasan|
40 tathaa ca tasyaantike samupasthaaya sve.saa.m sannidhau katicid dinaani sthaatu.m tasmin vinayam akurvvaana tasmaat sa dinadvaya.m tatsthaane nyava.s.tat
41 tatastasyopade"sena bahavo.apare vi"svasya
42 taa.m yo.saamavadan kevala.m tava vaakyena pratiima iti na, kintu sa jagato.abhi.siktastraateti tasya kathaa.m "srutvaa vaya.m svayamevaaj~naasamahi|
43 svade"se bhavi.syadvaktu.h satkaaro naastiiti yadyapi yii"su.h pramaa.na.m datvaakathayat
44 tathaapi divasadvayaat para.m sa tasmaat sthaanaad gaaliila.m gatavaan|
45 anantara.m ye gaaliilii liyalokaa utsave gataa utsavasamaye yiruu"salam nagare tasya sarvvaa.h kriyaa apa"syan te gaaliilam aagata.m tam aag.rhlan|
46 tata.h param yii"su ryasmin kaannaanagare jala.m draak.saarasam aakarot tat sthaana.m punaragaat| tasminneva samaye kasyacid raajasabhaastaarasya putra.h kapharnaahuumapurii rogagrasta aasiit|
47 sa yehuudiiyade"saad yii"so rgaaliilaagamanavaarttaa.m ni"samya tasya samiipa.m gatvaa praarthya vyaah.rtavaan mama putrasya praaye.na kaala aasanna.h bhavaan aagatya ta.m svastha.m karotu|
48 tadaa yii"surakathayad aa"scaryya.m karmma citra.m cihna.m ca na d.r.s.taa yuuya.m na pratye.syatha|
49 tata.h sa sabhaasadavadat he maheccha mama putre na m.rte bhavaanaagacchatu|
50 yii"sustamavadad gaccha tava putro.ajiiviit tadaa yii"sunoktavaakye sa vi"svasya gatavaan|
51 gamanakaale maargamadhye daasaasta.m saak.saatpraapyaavadan bhavata.h putro.ajiiviit|
52 tata.h ka.m kaalamaarabhya rogapratiikaaraarambho jaataa iti p.r.s.te tairukta.m hya.h saarddhada.n.dadvayaadhikadvitiiyayaame tasya jvaratyaago.abhavat|
53 tadaa yii"sustasmin k.sa.ne proktavaan tava putro.ajiiviit pitaa tadbuddhvaa saparivaaro vya"svasiit|
54 yihuudiiyade"saad aagatya gaaliili yii"suretad dvitiiyam aa"scaryyakarmmaakarot|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 05

1 tata.h para.m yihuudiiyaanaam utsava upasthite yii"su ryiruu"saalama.m gatavaan|
2 tasminnagare me.sanaamno dvaarasya samiipe ibriiyabhaa.sayaa baithesdaa naamnaa pi.skari.nii pa~ncagha.t.tayuktaasiit|
3 tasyaaste.su gha.t.te.su kilaalakampanam apek.sya andhakha~nca"su.skaa"ngaadayo bahavo rogi.na.h patantasti.s.thanti sma|
4 yato vi"se.sakaale tasya saraso vaari svargiiyaduuta etyaakampayat tatkiilaalakampanaat para.m ya.h ka"scid rogii prathama.m paaniiyamavaarohat sa eva tatk.sa.naad rogamukto.abhavat|
5 tadaa.s.taatri.m"sadvar.saa.ni yaavad rogagrasta ekajanastasmin sthaane sthitavaan|
6 yii"susta.m "sayita.m d.r.s.tvaa bahukaalikarogiiti j~naatvaa vyaah.rtavaan tva.m ki.m svastho bubhuu.sasi?
7 tato rogii kathitavaan he maheccha yadaa kiilaala.m kampate tadaa maa.m pu.skari.niim avarohayitu.m mama kopi naasti, tasmaan mama gamanakaale ka"scidanyo.agro gatvaa avarohati|
8 tadaa yii"surakathayad utti.s.tha, tava "sayyaamuttolya g.rhiitvaa yaahi|
9 sa tatk.sa.naat svastho bhuutvaa "sayyaamuttolyaadaaya gatavaan kintu taddina.m vi"sraamavaara.h|
10 tasmaad yihuudiiyaa.h svastha.m nara.m vyaaharan adya vi"sraamavaare "sayaniiyamaadaaya na yaatavyam|
11 tata.h sa pratyavocad yo maa.m svastham akaar.siit "sayaniiyam uttolyaadaaya yaatu.m maa.m sa evaadi"sat|
12 tadaa te.ap.rcchan "sayaniiyam uttolyaadaaya yaatu.m ya aaj~naapayat sa ka.h?
13 kintu sa ka iti svasthiibhuuto naajaanaad yatastasmin sthaane janataasattvaad yii"su.h sthaanaantaram aagamat|
14 tata.h para.m ye"su rmandire ta.m nara.m saak.saatpraapyaakathayat pa"syedaaniim anaamayo jaatosi yathaadhikaa durda"saa na gha.tate taddheto.h paapa.m karmma punarmaakaar.sii.h|
15 tata.h sa gatvaa yihuudiiyaan avadad yii"su rmaam arogi.nam akaar.siit|
16 tato yii"su rvi"sraamavaare karmmed.r"sa.m k.rtavaan iti heto ryihuudiiyaasta.m taa.dayitvaa hantum ace.s.tanta|
17 yii"sustaanaakhyat mama pitaa yat kaaryya.m karoti tadanuruupam ahamapi karoti|
18 tato yihuudiiyaasta.m hantu.m punarayatanta yato vi"sraamavaara.m naamanyata tadeva kevala.m na adhikantu ii"svara.m svapitara.m procya svamapii"svaratulya.m k.rtavaan|
19 pa"scaad yii"suravadad yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami putra.h pitara.m yadyat karmma kurvvanta.m pa"syati tadatirikta.m svecchaata.h kimapi karmma karttu.m na "saknoti| pitaa yat karoti putropi tadeva karoti|
20 pitaa putre sneha.m karoti tasmaat svaya.m yadyat karmma karoti tatsarvva.m putra.m dar"sayati ; yathaa ca yu.smaaka.m aa"scaryyaj~naana.m jani.syate tadartham itopi mahaakarmma ta.m dar"sayi.syati|
21 vastutastu pitaa yathaa pramitaan utthaapya sajivaan karoti tadvat putropi ya.m ya.m icchati ta.m ta.m sajiiva.m karoti|
22 sarvve pitara.m yathaa satkurvvanti tathaa putramapi satkaarayitu.m pitaa svaya.m kasyaapi vicaaramak.rtvaa sarvvavicaaraa.naa.m bhaara.m putre samarpitavaan|
23 ya.h putra.m sat karoti sa tasya prerakamapi sat karoti|
24 yu.smaanaaha.m yathaarthatara.m vadaami yo jano mama vaakya.m "srutvaa matprerake vi"svasiti sonantaayu.h praapnoti kadaapi da.n.dabaajana.m na bhavati nidhanaadutthaaya paramaayu.h praapnoti|
25 aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami yadaa m.rtaa ii"svaraputrasya ninaada.m "sro.syanti ye ca "sro.syanti te sajiivaa bhavi.syanti samaya etaad.r"sa aayaati varam idaaniimapyupati.s.thati|
26 pitaa yathaa svaya~njiivii tathaa putraaya svaya~njiivitvaadhikaara.m dattavaan|
27 sa manu.syaputra.h etasmaat kaara.naat pitaa da.n.dakara.naadhikaaramapi tasmin samarpitavaan|
28 etadarthe yuuyam aa"scaryya.m na manyadhva.m yato yasmin samaye tasya ninaada.m "srutvaa "sma"saanasthaa.h sarvve bahiraagami.syanti samaya etaad.r"sa upasthaasyati|
29 tasmaad ye satkarmmaa.ni k.rtavantasta utthaaya aayu.h praapsyanti ye ca kukarmaa.ni k.rtavantasta utthaaya da.n.da.m praapsyanti|
30 aha.m svaya.m kimapi karttu.m na "saknomi yathaa "su.nomi tathaa vicaarayaami mama vicaara~nca nyaayya.h yatoha.m sviiyaabhii.s.ta.m nehitvaa matprerayitu.h pituri.s.tam iihe|
31 yadi svasmin svaya.m saak.sya.m dadaami tarhi tatsaak.syam aagraahya.m bhavati ;
32 kintu madarthe.aparo jana.h saak.sya.m dadaati madarthe tasya yat saak.sya.m tat satyam etadapyaha.m jaanaami|
33 yu.smaabhi ryohana.m prati loke.su prerite.su sa satyakathaayaa.m saak.syamadadaat|
34 maanu.saadaha.m saak.sya.m nopek.se tathaapi yuuya.m yathaa paritrayadhve tadartham ida.m vaakya.m vadaami|
35 yohan dediipyamaano diipa iva tejasvii sthitavaan yuuyam alpakaala.m tasya diiptyaananditu.m samamanyadhva.m|
36 kintu tatpramaa.naadapi mama gurutara.m pramaa.na.m vidyate pitaa maa.m pre.sya yadyat karmma samaapayitu.m "sakttimadadaat mayaa k.rta.m tattat karmma madarthe pramaa.na.m dadaati|
37 ya.h pitaa maa.m preritavaan mopi madarthe pramaa.na.m dadaati| tasya vaakya.m yu.smaabhi.h kadaapi na "sruta.m tasya ruupa~nca na d.r.s.ta.m
38 tasya vaakya~nca yu.smaakam anta.h kadaapi sthaana.m naapnoti yata.h sa ya.m pre.sitavaan yuuya.m tasmin na vi"svasitha|
39 dharmmapustakaani yuuyam aalocayadhva.m tai rvaakyairanantaayu.h praapsyaama iti yuuya.m budhyadhve taddharmmapustakaani madarthe pramaa.na.m dadati|
40 tathaapi yuuya.m paramaayu.hpraaptaye mama sa.mnidhim na jigami.satha|
41 aha.m maanu.sebhya.h satkaara.m na g.rhlaami|
42 aha.m yu.smaan jaanaami; yu.smaakamantara ii"svaraprema naasti|
43 aha.m nijapitu rnaamnaagatosmi tathaapi maa.m na g.rhliitha kintu ka"scid yadi svanaamnaa samaagami.syati tarhi ta.m grahii.syatha|
44 yuuyam ii"svaraat satkaara.m na ci.s.tatvaa kevala.m paraspara.m satkaaram ced aadadhvve tarhi katha.m vi"svasitu.m "saknutha?
45 putu.h samiipe.aha.m yu.smaan apavadi.syaamiiti maa cintayata yasmin , yasmin yu.smaaka.m vi"svasa.h saeva muusaa yu.smaan apavadati|
46 yadi yuuya.m tasmin vya"svasi.syata tarhi mayyapi vya"svasi.syata, yat sa mayi likhitavaan|
47 tato yadi tena likhitavaani na pratitha tarhi mama vaakyaani katha.m pratye.syatha?

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 06

1 tata.h para.m yii"su rgaaliil prade"siiyasya tiviriyaanaamna.h sindho.h paara.m gatavaan|
2 tato vyaadhimallokasvaasthyakara.naruupaa.ni tasyaa"scaryyaa.ni karmmaa.ni d.r.s.tvaa bahavo janaastatpa"scaad agacchan|
3 tato yii"su.h parvvatamaaruhya tatra "si.syai.h saakam|
4 tasmin samaya nistaarotsavanaamni yihuudiiyaanaama utsava upasthite
5 yii"su rnetre uttolya bahulokaan svasamiipaagataan vilokya philipa.m p.r.s.tavaan ete.saa.m bhojanaaya bhojadravyaa.ni vaya.m kutra kretu.m "sakruma.h?
6 vaakyamida.m tasya pariik.saartham avaadiit kintu yat kari.syati tat svayam ajaanaat|
7 philipa.h pratyavocat ete.saam ekaiko yadyalpam alpa.m praapnoti tarhi mudraapaadadvi"satena kriitapuupaa api nyuunaa bhavi.syanti|
8 "simon pitarasya bhraataa aandriyaakhya.h "si.syaa.naameko vyaah.rtavaan
9 atra kasyacid baalakasya samiipe pa~nca yaavapuupaa.h k.sudramatsyadvaya~nca santi kintu lokaanaa.m etaavaataa.m madhye tai.h ki.m bhavi.syati?
10 pa"scaad yii"suravadat lokaanupave"sayata tatra bahuyavasasattvaat pa~ncasahastrebhyo nyuunaa adhikaa vaa puru.saa bhuumyaam upaavi"san|
11 tato yii"sustaan puupaanaadaaya ii"svarasya gu.naan kiirttayitvaa "si.sye.su samaarpayat tataste tebhya upavi.s.talokebhya.h puupaan yathe.s.tamatsya~nca praadu.h|
12 te.su t.rpte.su sa taanavocad ete.saa.m ki~ncidapi yathaa naapaciiyate tathaa sarvvaa.nyava"si.s.taani sa.mg.rhliita|
13 tata.h sarvve.saa.m bhojanaat para.m te te.saa.m pa~ncaanaa.m yaavapuupaanaa.m ava"si.s.taanyakhilaani sa.mg.rhya dvaada"sa.dallakaan apuurayan|
14 apara.m yii"soretaad.r"siim aa"scaryyakriyaa.m d.r.s.tvaa lokaa mitho vaktumaarebhire jagati yasyaagamana.m bhavi.syati sa evaayam ava"sya.m bhavi.syadvakttaa|
15 ataeva lokaa aagatya tamaakramya raajaana.m kari.syanti yii"suste.saam iid.r"sa.m maanasa.m vij~naaya puna"sca parvvatam ekaakii gatavaan|
16 saaya.mkaala upasthite "si.syaa jaladhita.ta.m vrajitvaa naavamaaruhya nagaradi"si sindhau vaahayitvaagaman|
17 tasmin samaye timira upaati.s.that kintu yii.suste.saa.m samiipa.m naagacchat|
18 tadaa prabalapavanavahanaat saagare mahaatara"ngo bhavitum aarebhe|
19 tataste vaahayitvaa dvitraan kro"saan gataa.h pa"scaad yii"su.m jaladherupari padbhyaa.m vrajanta.m naukaantikam aagacchanta.m vilokya traasayuktaa abhavan
20 kintu sa taanukttavaan ayamaha.m maa bhai.s.ta|
21 tadaa te ta.m svaira.m naavi g.rhiitavanta.h tadaa tatk.sa.naad uddi.s.tasthaane naurupaasthaat|
22 yayaa naavaa "si.syaa agacchan tadanyaa kaapi naukaa tasmin sthaane naasiit tato yii"su.h "si.syai.h saaka.m naagamat kevalaa.h "si.syaa agaman etat paarasthaa lokaa j~naatavanta.h|
23 kintu tata.h para.m prabhu ryatra ii"svarasya gu.naan anukiirttya lokaan puupaan abhojayat tatsthaanasya samiipasthativiriyaayaa aparaastara.naya aagaman|
24 yii"sustatra naasti "si.syaa api tatra naa santi lokaa iti vij~naaya yii"su.m gave.sayitu.m tara.nibhi.h kapharnaahuum pura.m gataa.h|
25 tataste saritpate.h paare ta.m saak.saat praapya praavocan he guro bhavaan atra sthaane kadaagamat?
26 tadaa yii"sustaan pratyavaadiid yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami aa"scaryyakarmmadar"sanaaddheto rna kintu puupabhojanaat tena t.rptatvaa~nca maa.m gave.sayatha|
27 k.saya.niiyabhak.syaartha.m maa "sraami.s.ta kintvantaayurbhak.syaartha.m "sraamyata, tasmaat taad.r"sa.m bhak.sya.m manujaputro yu.smaabhya.m daasyati; tasmin taata ii"svara.h pramaa.na.m praadaat|
28 tadaa te.ap.rcchan ii"svaraabhimata.m karmma karttum asmaabhi.h ki.m karttavya.m?
29 tato yii"suravadad ii"svaro ya.m prairayat tasmin vi"svasanam ii"svaraabhimata.m karmma|
30 tadaa te vyaaharan bhavataa ki.m lak.sa.na.m dar"sita.m yadd.r.s.tvaa bhavati vi"svasi.syaama.h? tvayaa ki.m karmma k.rta.m?
31 asmaaka.m puurvvapuru.saa mahaapraantare maannaa.m bhokttu.m praapu.h yathaa lipiraaste| svargiiyaa.ni tu bhak.syaa.ni pradadau parame"svara.h|
32 tadaa yii"suravadad aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami muusaa yu.smaabhya.m svargiiya.m bhak.sya.m naadaat kintu mama pitaa yu.smaabhya.m svargiiya.m parama.m bhak.sya.m dadaati|
33 ya.h svargaadavaruhya jagate jiivana.m dadaati sa ii"svaradattabhak.syaruupa.h|
34 tadaa te praavocan he prabho bhak.syamida.m nityamasmabhya.m dadaatu|
35 yii"suravadad ahameva jiivanaruupa.m bhak.sya.m yo jano mama sannidhim aagacchati sa jaatu k.sudhaartto na bhavi.syati, tathaa yo jano maa.m pratyeti sa jaatu t.r.saartto na bhavi.syati|
36 maa.m d.r.s.tvaapi yuuya.m na vi"svasitha yu.smaanaham ityavoca.m|
37 pitaa mahya.m yaavato lokaanadadaat te sarvva eva mamaantikam aagami.syanti ya.h ka"scicca mama sannidhim aayaasyati ta.m kenaapi prakaare.na na duuriikari.syaami|
38 nijaabhimata.m saadhayitu.m na hi kintu prerayiturabhimata.m saadhayitu.m svargaad aagatosmi|
39 sa yaan yaan lokaan mahyamadadaat te.saamekamapi na haarayitvaa "se.sadine sarvvaanaham utthaapayaami ida.m matprerayitu.h piturabhimata.m|
40 ya.h ka"scin maanavasuta.m vilokya vi"svasiti sa "se.sadine mayotthaapita.h san anantaayu.h praapsyati iti matprerakasyaabhimata.m|
41 tadaa svargaad yad bhak.syam avaarohat tad bhak.syam ahameva yihuudiiyalokaastasyaitad vaakye vivadamaanaa vakttumaarebhire
42 yuu.sapha.h putro yii"su ryasya maataapitarau vaya.m jaaniima e.sa ki.m saeva na? tarhi svargaad avaaroham iti vaakya.m katha.m vaktti?
43 tadaa yii"sustaan pratyavadat paraspara.m maa vivadadhva.m
44 matprerake.na pitraa naak.r.s.ta.h kopi jano mamaantikam aayaatu.m na "saknoti kintvaagata.m jana.m carame.ahni protthaapayi.syaami|
45 te sarvva ii"svare.na "sik.sitaa bhavi.syanti bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su lipiritthamaaste ato ya.h ka"scit pitu.h sakaa"saat "srutvaa "sik.sate sa eva mama samiipam aagami.syati|
46 ya ii"svaraad ajaayata ta.m vinaa kopi manu.syo janaka.m naadar"sat kevala.h saeva taatam adraak.siit|
47 aha.m yu.smaan yathaarthatara.m vadaami yo jano mayi vi"svaasa.m karoti sonantaayu.h praapnoti|
48 ahameva tajjiivanabhak.sya.m|
49 yu.smaaka.m puurvvapuru.saa mahaapraantare mannaabhak.sya.m bhuukttaapi m.rtaa.h
50 kintu yadbhak.sya.m svargaadaagacchat tad yadi ka"scid bhu"nktte tarhi sa na mriyate|
51 yajjiivanabhak.sya.m svargaadaagacchat sohameva ida.m bhak.sya.m yo jano bhu"nktte sa nityajiivii bhavi.syati| puna"sca jagato jiivanaarthamaha.m yat svakiiyapi"sita.m daasyaami tadeva mayaa vitarita.m bhak.syam|
52 tasmaad yihuudiiyaa.h paraspara.m vivadamaanaa vakttumaarebhire e.sa bhojanaartha.m sviiya.m palala.m katham asmabhya.m daasyati?
53 tadaa yii"sustaan aavocad yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami manu.syaputrasyaami.se yu.smaabhi rna bhuktte tasya rudhire ca na piite jiivanena saarddha.m yu.smaaka.m sambandho naasti|
54 yo mamaami.sa.m svaadati mama sudhira~nca pivati sonantaayu.h praapnoti tata.h "se.se.ahni tamaham utthaapayi.syaami|
55 yato madiiyamaami.sa.m parama.m bhak.sya.m tathaa madiiya.m "so.nita.m parama.m peya.m|
56 yo jano madiiya.m palala.m svaadati madiiya.m rudhira~nca pivati sa mayi vasati tasminnaha~nca vasaami|
57 matprerayitraa jiivataa taatena yathaaha.m jiivaami tadvad ya.h ka"scin maamatti sopi mayaa jiivi.syati|
58 yadbhak.sya.m svargaadaagacchat tadida.m yanmaannaa.m svaaditvaa yu.smaaka.m pitaro.amriyanta taad.r"sam ida.m bhak.sya.m na bhavati ida.m bhak.sya.m yo bhak.sati sa nitya.m jiivi.syati|
59 yadaa kapharnaahuum puryyaa.m bhajanagehe upaadi"sat tadaa kathaa etaa akathayat|
60 tadettha.m "srutvaa tasya "si.syaa.naam aneke parasparam akathayan ida.m gaa.dha.m vaakya.m vaakyamiid.r"sa.m ka.h "srotu.m "sakruyaat?
61 kintu yii"su.h "si.syaa.naam ittha.m vivaada.m svacitte vij~naaya kathitavaan ida.m vaakya.m ki.m yu.smaaka.m vighna.m janayati?
62 yadi manujasuta.m puurvvavaasasthaanam uurdvva.m gacchanta.m pa"syatha tarhi ki.m bhavi.syati?
63 aatmaiva jiivanadaayaka.h vapu rni.sphala.m yu.smabhyamaha.m yaani vacaa.msi kathayaami taanyaatmaa jiivana~nca|
64 kintu yu.smaaka.m madhye kecana avi"svaasina.h santi ke ke na vi"svasanti ko vaa ta.m parakare.su samarpayi.syati taan yii"suraaprathamaad vetti|
65 aparamapi kathitavaan asmaat kaara.naad akathaya.m pitu.h sakaa"saat "sakttimapraapya kopi mamaantikam aagantu.m na "saknoti|
66 tatkaale.aneke "si.syaa vyaaghu.tya tena saarddha.m puna rnaagacchan|
67 tadaa yii"su rdvaada"sa"si.syaan ukttavaan yuuyamapi ki.m yaasyatha?
68 tata.h "simon pitara.h pratyavocat he prabho kasyaabhyar.na.m gami.syaama.h?
69 anantajiivanadaayinyo yaa.h kathaastaastavaiva| bhavaan amare"svarasyaabhi.sikttaputra iti vi"svasya ni"scita.m jaaniima.h|
70 tadaa yii"suravadat kimaha.m yu.smaaka.m dvaada"sajanaan manoniitaan na k.rtavaan? kintu yu.smaaka.m madhyepi ka"scideko vighnakaarii vidyate|
71 imaa.m katha.m sa "simona.h putram ii.skariiyotiiya.m yihuudaam uddi"sya kathitavaan yato dvaada"saanaa.m madhye ga.nita.h sa ta.m parakare.su samarpayi.syati|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 07

1 tata.h para.m yihuudiiyalokaasta.m hantu.m samaihanta tasmaad yii"su ryihuudaaprade"se paryya.titu.m necchan gaaliil prade"se paryya.titu.m praarabhata|
2 kintu tasmin samaye yihuudiiyaanaa.m duu.syavaasanaamotsava upasthite
3 tasya bhraatarastam avadan yaani karmmaa.ni tvayaa kriyante taani yathaa tava "si.syaa.h pa"syanti tadartha.m tvamita.h sthaanaad yihuudiiyade"sa.m vraja|
4 ya.h ka"scit svaya.m pracikaa"si.sati sa kadaapi gupta.m karmma na karoti yadiid.r"sa.m karmma karo.si tarhi jagati nija.m paricaayaya|
5 yatastasya bhraataropi ta.m na vi"svasanti|
6 tadaa yii"sustaan avocat mama samaya idaanii.m nopati.s.thati kintu yu.smaaka.m samaya.h satatam upati.s.thati|
7 jagato lokaa yu.smaan .rtiiyitu.m na "sakruvanti kintu maameva .rtiiyante yataste.saa.m karmaa.ni du.s.taani tatra saak.syamidam aha.m dadaami|
8 ataeva yuuyam utsave.asmin yaata naaham idaaniim asminnutsave yaami yato mama samaya idaanii.m na sampuur.na.h|
9 iti vaakyam ukttvaa sa gaaliili sthitavaan
10 kintu tasya bhraat.r.su tatra prasthite.su satsu so.apraka.ta utsavam agacchat|
11 anantaram utsavam upasthitaa yihuudiiyaasta.m m.rgayitvaap.rcchan sa kutra?
12 tato lokaanaa.m madhye tasmin naanaavidhaa vivaadaa bhavitum aarabdhavanta.h| kecid avocan sa uttama.h puru.sa.h kecid avocan na tathaa vara.m lokaanaa.m bhrama.m janayati|
13 kintu yihuudiiyaanaa.m bhayaat kopi tasya pak.se spa.s.ta.m naakathayat|
14 tata.h param utsavasya madhyasamaye yii"su rmandira.m gatvaa samupadi"sati sma|
15 tato yihuudiiyaa lokaa aa"scaryya.m j~naatvaakathayan e.saa maanu.so naadhiityaa katham etaad.r"so vidvaanabhuut?
16 tadaa yii"su.h pratyavocad upade"soya.m na mama kintu yo maa.m pre.sitavaan tasya|
17 yo jano nide"sa.m tasya grahii.syati mamopade"so matto bhavati kim ii"svaraad bhavati sa ganastajj~naatu.m "sak.syati|
18 yo jana.h svata.h kathayati sa sviiya.m gauravam iihate kintu ya.h prerayitu rgauravam iihate sa satyavaadii tasmin kopyadharmmo naasti|
19 muusaa yu.smabhya.m vyavasthaagrantha.m ki.m naadadaat? kintu yu.smaaka.m kopi taa.m vyavasthaa.m na samaacarati| maa.m hantu.m kuto yatadhve?
20 tadaa lokaa avadan tva.m bhuutagrastastvaa.m hantu.m ko yatate?
21 tato yii"suravocad eka.m karmma mayaakaari tasmaad yuuya.m sarvva mahaa"scaryya.m manyadhve|
22 muusaa yu.smabhya.m tvakchedavidhi.m pradadau sa muusaato na jaata.h kintu pit.rpuru.sebhyo jaata.h tena vi"sraamavaare.api maanu.saa.naa.m tvakcheda.m kurutha|
23 ataeva vi"sraamavaare manu.syaa.naa.m tvakchede k.rte yadi muusaavyavasthaama"ngana.m na bhavati tarhi mayaa vi"sraamavaare maanu.sa.h sampuur.naruupe.na svastho.akaari tatkaara.naad yuuya.m ki.m mahya.m kupyatha?
24 sapak.sapaata.m vicaaramak.rtvaa nyaayya.m vicaara.m kuruta|
25 tadaa yiruu"saalam nivaasina.h katipayajanaa akathayan ime ya.m hantu.m ce.s.tante sa evaaya.m ki.m na?
26 kintu pa"syata nirbhaya.h san kathaa.m kathayati tathaapi kimapi a vadantyete ayamevaabhi.siktto bhavatiiti ni"scita.m kimadhipatayo jaananti?
27 manujoya.m kasmaadaagamad iti vaya.m jaanoma.h kintvabhi.siktta aagate sa kasmaadaagatavaan iti kopi j~naatu.m na "sak.syati|
28 tadaa yii"su rmadhyemandiram upadi"san uccai.hkaaram ukttavaan yuuya.m ki.m maa.m jaaniitha? kasmaaccaagatosmi tadapi ki.m jaaniitha? naaha.m svata aagatosmi kintu ya.h satyavaadii saeva maa.m pre.sitavaan yuuya.m ta.m na jaaniitha|
29 tamaha.m jaane tenaaha.m prerita agatosmi|
30 tasmaad yihuudiiyaasta.m dharttum udyataastathaapi kopi tasya gaatre hasta.m naarpayad yato hetostadaa tasya samayo nopati.s.thati|
31 kintu bahavo lokaastasmin vi"svasya kathitavaanto.abhi.sikttapuru.sa aagatya maanu.sasyaasya kriyaabhya.h kim adhikaa aa"scaryyaa.h kriyaa.h kari.syati?
32 tata.h para.m lokaastasmin ittha.m vivadante phiruu"sina.h pradhaanayaajakaa~nceti "srutavantasta.m dh.rtvaa netu.m padaatiga.na.m pre.sayaamaasu.h|
33 tato yii"suravadad aham alpadinaani yu.smaabhi.h saarddha.m sthitvaa matprerayitu.h samiipa.m yaasyaami|
34 maa.m m.rgayi.syadhve kintuudde"sa.m na lapsyadhve ratra sthaasyaami tatra yuuya.m gantu.m na "sak.syatha|
35 tadaa yihuudiiyaa.h paraspara.m vakttumaarebhire asyodde"sa.m na praapsyaama etaad.r"sa.m ki.m sthaana.m yaasyati? bhinnade"se vikiir.naanaa.m yihuudiiyaanaa.m sannidhim e.sa gatvaa taan upadek.syati ki.m?
36 no cet maa.m gave.sayi.syatha kintuudde"sa.m na praapsyatha e.sa kod.r"sa.m vaakyamida.m vadati?
37 anantaram utsavasya carame.ahani arthaat pradhaanadine yii"surutti.s.than uccai.hkaaram aahvayan uditavaan yadi ka"scit t.r.saartto bhavati tarhi mamaantikam aagatya pivatu|
38 ya.h ka"scinmayi vi"svasiti dharmmagranthasya vacanaanusaare.na tasyaabhyantarato.am.rtatoyasya srotaa.msi nirgami.syanti|
39 ye tasmin vi"svasanti ta aatmaana.m praapsyantiityarthe sa ida.m vaakya.m vyaah.rtavaan etatkaala.m yaavad yii"su rvibhava.m na praaptastasmaat pavitra aatmaa naadiiyata|
40 etaa.m vaa.nii.m "srutvaa bahavo lokaa avadan ayameva ni"scita.m sa bhavi.syadvaadii|
41 kecid akathayan e.saeva sobhi.siktta.h kintu kecid avadan sobhi.siktta.h ki.m gaaliil prade"se jani.syate?
42 sobhi.siktto daayuudo va.m"se daayuudo janmasthaane baitlehami pattane jani.syate dharmmagranthe kimittha.m likhita.m naasti?
43 ittha.m tasmin lokaanaa.m bhinnavaakyataa jaataa|
44 katipayalokaasta.m dharttum aicchan tathaapi tadvapu.si kopi hasta.m naarpayat|
45 anantara.m paadaatiga.ne pradhaanayaajakaanaa.m phiruu"sinaa~nca samiipamaagatavati te taan ap.rcchan kuto hetosta.m naanayata?
46 tadaa padaataya.h pratyavadan sa maanava iva kopi kadaapi nopaadi"sat|
47 tata.h phiruu"sina.h praavocan yuuyamapi kimabhraami.s.ta?
48 adhipatiinaa.m phiruu"sinaa~nca kopi ki.m tasmin vya"svasiit?
49 ye "saastra.m na jaananti ta ime.adhamalokaaeva "saapagrastaa.h|
50 tadaa nikadiimanaamaa te.saameko ya.h k.sa.nadaayaa.m yii"so.h sannidhim agaat sa ukttavaan
51 tasya vaakye na "srute karmma.ni ca na vidite .asmaaka.m vyavasthaa ki.m ka~ncana manuja.m do.siikaroti?
52 tataste vyaaharan tvamapi ki.m gaaliiliiyaloka.h? vivicya pa"sya galiili kopi bhavi.syadvaadii notpadyate|
53 tata.h para.m sarvve sva.m sva.m g.rha.m gataa.h kintu yii"su rjaitunanaamaana.m "siloccaya.m gatavaan|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 08

1 pratyuu.se yii"su.h panarmandiram aagacchat
2 tata.h sarvve.su loke.su tasya samiipa aagate.su sa upavi"sya taan upade.s.tum aarabhata|
3 tadaa adhyaapakaa.h phiruu"sina~nca vyabhicaarakarmma.ni dh.rta.m striyamekaam aaniya sarvve.saa.m madhye sthaapayitvaa vyaaharan
4 he guro yo.sitam imaa.m vyabhicaarakarmma kurvvaa.naa.m lokaa dh.rtavanta.h|
5 etaad.r"salokaa.h paa.saa.naaghaatena hantavyaa iti vidhirmuusaavyavasthaagranthe likhitosti kintu bhavaan kimaadi"sati?
6 te tamapavaditu.m pariik.saabhipraaye.na vaakyamidam ap.rcchan kintu sa prahviibhuuya bhuumaava"ngalyaa lekhitum aarabhata|
7 tatastai.h puna.h puna.h p.r.s.ta utthaaya kathitavaan yu.smaaka.m madhye yo jano niraparaadhii saeva prathamam enaa.m paa.saa.nenaahantu|
8 pa"scaat sa puna"sca prahviibhuuya bhuumau lekhitum aarabhata|
9 taa.m katha.m "srutvaa te svasvamanasi prabodha.m praapya jye.s.thaanukrama.m ekaika"sa.h sarvve bahiragacchan tato yii"surekaakii tayakttobhavat madhyasthaane da.n.daayamaanaa saa yo.saa ca sthitaa|
10 tatpa"scaad yii"surutthaaya taa.m vanitaa.m vinaa kamapyapara.m na vilokya p.r.s.tavaan he vaame tavaapavaadakaa.h kutra? kopi tvaa.m ki.m na da.n.dayati?
11 saavadat he maheccha kopi na tadaa yii"suravocat naahamapi da.n.dayaami yaahi puna.h paapa.m maakaar.sii.h|
12 tato yii"su.h punarapi lokebhya ittha.m kathayitum aarabhata jagatoha.m jyoti.hsvaruupo ya.h ka"scin matpa"scaada gacchati sa timire na bhramitvaa jiivanaruupaa.m diipti.m praapsyati|
13 tata.h phiruu"sino.avaadi.sustva.m svaarthe svaya.m saak.sya.m dadaasi tasmaat tava saak.sya.m graahya.m na bhavati|
14 tadaa yii"su.h pratyuditavaan yadyapi svaarthe.aha.m svaya.m saak.sya.m dadaami tathaapi mat saak.sya.m graahya.m yasmaad aha.m kuta aagatosmi kva yaami ca tadaha.m jaanaami kintu kuta aagatosmi kutra gacchaami ca tad yuuya.m na jaaniitha|
15 yuuya.m laukika.m vicaarayatha naaha.m kimapi vicaarayaami|
16 kintu yadi vicaarayaami tarhi mama vicaaro grahiitavyo yatoham ekaakii naasmi prerayitaa pitaa mayaa saha vidyate|
17 dvayo rjanayo.h saak.sya.m graha.niiya.m bhavatiiti yu.smaaka.m vyavasthaagranthe likhitamasti|
18 aha.m svaarthe svaya.m saak.sitva.m dadaami ya"sca mama taato maa.m preritavaan sopi madarthe saak.sya.m dadaati|
19 tadaa te.ap.rcchan tava taata.h kutra? tato yii"su.h pratyavaadiid yuuya.m maa.m na jaaniitha matpitara~nca na jaaniitha yadi maam ak.saasyata tarhi mama taatamapyak.saasyata|
20 yii"su rmandira upadi"sya bha.n.daagaare kathaa etaa akathayat tathaapi ta.m prati kopi kara.m nodatolayat|
21 tata.h para.m yii"su.h punaruditavaan adhunaaha.m gacchaami yuuya.m maa.m gave.sayi.syatha kintu nijai.h paapai rmari.syatha yat sthaanam aha.m yaasyaami tat sthaanam yuuya.m yaatu.m na "sak.syatha|
22 tadaa yihuudiiyaa.h praavocan kimayam aatmaghaata.m kari.syati? yato yat sthaanam aha.m yaasyaami tat sthaanam yuuya.m yaatu.m na "sak.syatha iti vaakya.m braviiti|
23 tato yii"sustebhya.h kathitavaan yuuyam adha.hsthaaniiyaa lokaa aham uurdvvasthaaniiya.h yuuyam etajjagatsambandhiiyaa aham etajjagatsambandhiiyo na|
24 tasmaat kathitavaan yuuya.m nijai.h paapai rmari.syatha yatoha.m sa pumaan iti yadi na vi"svasitha tarhi nijai.h paapai rmari.syatha|
25 tadaa te .ap.rcchan kastva.m? tato yii"su.h kathitavaan yu.smaaka.m sannidhau yasya prastaavam aa prathamaat karomi saeva puru.soha.m|
26 yu.smaasu mayaa bahuvaakya.m vakttavya.m vicaarayitavya~nca kintu matprerayitaa satyavaadii tasya samiipe yadaha.m "srutavaan tadeva jagate kathayaami|
27 kintu sa janake vaakyamida.m prokttavaan iti te naabudhyanta|
28 tato yii"surakathayad yadaa manu.syaputram uurdvva utthaapayi.syatha tadaaha.m sa pumaan kevala.h svaya.m kimapi karmma na karomi kintu taato yathaa "sik.sayati tadanusaare.na vaakyamida.m vadaamiiti ca yuuya.m j~naatu.m "sak.syatha|
29 matprerayitaa pitaa maam ekaakina.m na tyajati sa mayaa saarddha.m ti.s.thati yatoha.m tadabhimata.m karmma sadaa karomi|
30 tadaa tasyaitaani vaakyaani "srutvaa bahuvastaasmin vya"svasan|
31 ye yihuudiiyaa vya"svasan yii"sustebhyo.akathayat
32 mama vaakye yadi yuuyam aasthaa.m kurutha tarhi mama "si.syaa bhuutvaa satyatva.m j~naasyatha tata.h satyatayaa yu.smaaka.m mok.so bhavi.syati|
33 tadaa te pratyavaadi.su.h vayam ibraahiimo va.m"sa.h kadaapi kasyaapi daasaa na jaataastarhi yu.smaaka.m muktti rbhavi.syatiiti vaakya.m katha.m bravii.si?
34 tadaa yii"su.h pratyavadad yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami ya.h paapa.m karoti sa paapasya daasa.h|
35 daasa"sca nirantara.m nive"sane na ti.s.thati kintu putro nirantara.m ti.s.thati|
36 ata.h putro yadi yu.smaan mocayati tarhi nitaantameva mukttaa bhavi.syatha|
37 yuyam ibraahiimo va.m"sa ityaha.m jaanaami kintu mama kathaa yu.smaakam anta.hkara.ne.su sthaana.m na praapnuvanti tasmaaddheto rmaa.m hantum iihadhve|
38 aha.m svapitu.h samiipe yadapa"sya.m tadeva kathayaami tathaa yuuyamapi svapitu.h samiipe yadapa"syata tadeva kurudhve|
39 tadaa te pratyavocan ibraahiim asmaaka.m pitaa tato yii"surakathayad yadi yuuyam ibraahiima.h santaanaa abhavi.syata tarhi ibraahiima aacaara.navad aacari.syata|
40 ii"svarasya mukhaat satya.m vaakya.m "srutvaa yu.smaan j~naapayaami yoha.m ta.m maa.m hantu.m ce.s.tadhve ibraahiim etaad.r"sa.m karmma na cakaara|
41 yuuya.m svasvapitu.h karmmaa.ni kurutha tadaa tairuktta.m na vaya.m jaarajaataa asmaakam ekaeva pitaasti sa eve"svara.h
42 tato yii"sunaa kathitam ii"svaro yadi yu.smaaka.m taatobhavi.syat tarhi yuuya.m mayi premaakari.syata yatoham ii"svaraannirgatyaagatosmi svato naagatoha.m sa maa.m praahi.not|
43 yuuya.m mama vaakyamida.m na budhyadhve kuta.h? yato yuuya.m mamopade"sa.m so.dhu.m na "saknutha|
44 yuuya.m "saitaan pitu.h santaanaa etasmaad yu.smaaka.m piturabhilaa.sa.m puurayatha sa aa prathamaat naraghaatii tadanta.h satyatvasya le"sopi naasti kaara.naadata.h sa satyataayaa.m naati.s.that sa yadaa m.r.saa kathayati tadaa nijasvabhaavaanusaare.naiva kathayati yato sa m.r.saabhaa.sii m.r.sotpaadaka"sca|
45 aha.m tathyavaakya.m vadaami kaara.naadasmaad yuuya.m maa.m na pratiitha|
46 mayi paapamastiiti pramaa.na.m yu.smaaka.m ko daatu.m "saknoti? yadyaha.m tathyavaakya.m vadaami tarhi kuto maa.m na pratitha?
47 ya.h ka"scana ii"svariiyo loka.h sa ii"svariiyakathaayaa.m mano nidhatte yuuyam ii"svariiyalokaa na bhavatha tannidaanaat tatra na manaa.msi nidhadve|
48 tadaa yihuudiiyaa.h pratyavaadi.su.h tvameka.h "somiro.niiyo bhuutagrasta"sca vaya.m kimida.m bhadra.m naavaadi.sma?
49 tato yii"su.h pratyavaadiit naaha.m bhuutagrasta.h kintu nijataata.m sammanye tasmaad yuuya.m maam apamanyadhve|
50 aha.m svasukhyaati.m na ce.s.te kintu ce.s.titaa vicaarayitaa caapara eka aaste|
51 aha.m yu.smabhyam atiiva yathaartha.m kathayaami yo naro madiiya.m vaaca.m manyate sa kadaacana nidhana.m na drak.syati|
52 yihuudiiyaastamavadan tva.m bhuutagrasta itiidaaniim avai.sma| ibraahiim bhavi.syadvaadina~nca sarvve m.rtaa.h kintu tva.m bhaa.sase yo naro mama bhaaratii.m g.rhlaati sa jaatu nidhaanaasvaada.m na lapsyate|
53 tarhi tva.m kim asmaaka.m puurvvapuru.saad ibraahiimopi mahaan? yasmaat sopi m.rta.h bhavi.syadvaadinopi m.rtaa.h tva.m sva.m ka.m pumaa.msa.m manu.se?
54 yii"su.h pratyavocad yadyaha.m sva.m svaya.m sammanye tarhi mama tat sammanana.m kimapi na kintu mama taato ya.m yuuya.m sviiyam ii"svara.m bhaa.sadhve saeva maa.m sammanute|
55 yuuya.m ta.m naavagacchatha kintvaha.m tamavagacchaami ta.m naavagacchaamiiti vaakya.m yadi vadaami tarhi yuuyamiva m.r.saabhaa.sii bhavaami kintvaha.m tamavagacchaami tadaak.saamapi g.rhlaami|
56 yu.smaaka.m puurvvapuru.sa ibraahiim mama samaya.m dra.s.tum atiivaavaa~nchat tanniriik.syaanandacca|
57 tadaa yihuudiiyaa ap.rcchan tava vaya.h pa~ncaa"sadvatsaraa na tva.m kim ibraahiimam adraak.sii.h?
58 yii"su.h pratyavaadiid yu.smaanaha.m yathaarthatara.m vadaami ibraahiimo janmana.h puurvvakaalamaarabhyaaha.m vidye|
59 tadaa te paa.saa.naan uttolya tamaahantum udayacchan kintu yii"su rgupto mantiraad bahirgatya te.saa.m madhyena prasthitavaan|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 09

1 tata.h para.m yii"surgacchan maargamadhye janmaandha.m naram apa"syat|
2 tata.h "si.syaastam ap.rcchan he guro naroya.m svapaapena vaa svapitraa.h paapenaandho.ajaayata?
3 tata.h sa pratyuditavaan etasya vaasya pitro.h paapaad etaad.r"sobhuuda iti nahi kintvanena yathe"svarasya karmma prakaa"syate taddhetoreva|
4 dine ti.s.thati matprerayitu.h karmma mayaa karttavya.m yadaa kimapi karmma na kriyate taad.r"sii ni"saagacchati|
5 aha.m yaavatkaala.m jagati ti.s.thaami taavatkaala.m jagato jyoti.hsvaruuposmi|
6 ityukttaa bhuumau ni.s.thiiva.m nik.sipya tena pa"nka.m k.rtavaan
7 pa"scaat tatpa"nkena tasyaandhasya netre pralipya tamityaadi"sat gatvaa "silohe .arthaat preritanaamni sarasi snaahi| tatondho gatvaa tatraasnaat tata.h prannacak.su rbhuutvaa vyaaghu.tyaagaat|
8 apara~nca samiipavaasino lokaa ye ca ta.m puurvvamandham apa"syan te bakttum aarabhanta yondhaloko vartmanyupavi"syaabhik.sata sa evaaya.m jana.h ki.m na bhavati?
9 kecidavadan sa eva kecidavocan taad.r"so bhavati kintu sa svayamabraviit sa evaaha.m bhavaami|
10 ataeva te .ap.rcchan tva.m katha.m d.r.s.ti.m paaptavaan?
11 tata.h sovadad yii"sanaamaka eko jano mama nayane pa"nkena pralipya ityaaj~naapayat "silohakaasaara.m gatvaa tatra snaahi| tatastatra gatvaa mayi snaate d.r.s.timaha.m labdhavaan|
12 tadaa te .avadan sa pumaan kutra? tenoktta.m naaha.m jaanaami|
13 apara.m tasmin puurvvaandhe jane phiruu"sinaa.m nika.tam aaniite sati phiruu"sinopi tamap.rcchan katha.m d.r.s.ti.m praaptosi?
14 tata.h sa kathitavaan sa pa"nkena mama netre .alimpat pa"scaad snaatvaa d.r.s.timalabhe|
15 kintu yii"su rvi"sraamavaare karddama.m k.rtvaa tasya nayane prasanne.akarod itikaara.naat katipayaphiruu"sino.avadan
16 sa pumaan ii"svaraanna yata.h sa vi"sraamavaara.m na manyate| tatonye kecit pratyavadan paapii pumaan kim etaad.r"sam aa"scaryya.m karmma karttu.m "saknoti?
17 ittha.m te.saa.m paraspara.m bhinnavaakyatvam abhavat| pa"scaat te punarapi ta.m puurvvaandha.m maanu.sam apraak.su.h yo janastava cak.su.sii prasanne k.rtavaan tasmin tva.m ki.m vadasi? sa ukttavaan sa bhavi"sadvaadii|
18 sa d.r.s.tim aaptavaan iti yihuudiiyaastasya d.r.s.ti.m praaptasya janasya pitro rmukhaad a"srutvaa na pratyayan|
19 ataeva te taavap.rcchan yuvayo rya.m putra.m janmaandha.m vadatha.h sa kimaya.m? tarhiidaanii.m katha.m dra.s.tu.m "saknoti?
20 tatastasya pitarau pratyavocataam ayam aavayo.h putra aa janerandha"sca tadapyaavaa.m jaaniiva.h
21 kintvadhunaa katha.m d.r.s.ti.m praaptavaan tadaavaa.m n jaaniiva.h kosya cak.su.sii prasanne k.rtavaan tadapi na jaaniiva e.sa vaya.hpraapta ena.m p.rcchata svakathaa.m svaya.m vak.syati|
22 yihuudiiyaanaa.m bhayaat tasya pitarau vaakyamidam avadataa.m yata.h kopi manu.syo yadi yii"sum abhi.sikta.m vadati tarhi sa bhajanag.rhaad duuriikaari.syate yihuudiiyaa iti mantra.naam akurvvan
23 atastasya pitarau vyaaharataam e.sa vaya.hpraapta ena.m p.rcchata|
24 tadaa te puna"sca ta.m puurvvaandham aahuuya vyaaharan ii"svarasya gu.naan vada e.sa manu.sya.h paapiiti vaya.m jaaniima.h|
25 tadaa sa ukttavaan sa paapii na veti naaha.m jaane puurvaamandha aasamaham adhunaa pa"syaamiiti maatra.m jaanaami|
26 te punarap.rcchan sa tvaa.m prati kimakarot? katha.m netre prasanne .akarot?
27 tata.h sovaadiid ekak.rtvokathaya.m yuuya.m na "s.r.nutha tarhi kuta.h puna.h "srotum icchatha? yuuyamapi ki.m tasya "si.syaa bhavitum icchatha?
28 tadaa te ta.m tirask.rtya vyaaharan tva.m tasya "si.syo vaya.m muusaa.h "si.syaa.h|
29 muusaavaktre.ne"svaro jagaada tajjaaniima.h kintve.sa kutratyaloka iti na jaaniima.h|
30 sovadad e.sa mama locane prasanne .akarot tathaapi kutratyaloka iti yuuya.m na jaaniitha etad aa"scaryya.m bhavati|
31 ii"svara.h paapinaa.m kathaa.m na "s.r.noti kintu yo janastasmin bhakti.m k.rtvaa tadi.s.takriyaa.m karoti tasyaiva kathaa.m "s.r.noti etad vaya.m jaaniima.h|
32 kopi manu.syo janmaandhaaya cak.su.sii adadaat jagadaarambhaad etaad.r"sii.m kathaa.m kopi kadaapi naa"s.r.not|
33 asmaad e.sa manu.syo yadii"svaraannaajaayata tarhi ki~ncidapiid.r"sa.m karmma karttu.m naa"saknot|
34 te vyaaharan tva.m paapaad ajaayathaa.h kimasmaan tva.m "sik.sayasi? pa"scaatte ta.m bahirakurvvan|
35 tadanantara.m yihuudiiyai.h sa bahirakriyata yii"suriti vaarttaa.m "srutvaa ta.m saak.saat praapya p.r.s.tavaan ii"svarasya putre tva.m vi"svasi.si?
36 tadaa sa pratyavocat he prabho sa ko yat tasminnaha.m vi"svasimi?
37 tato yii"su.h kathitavaan tva.m ta.m d.r.s.tavaan tvayaa saaka.m ya.h katha.m kathayati saeva sa.h|
38 tadaa he prabho vi"svasimiityuktvaa sa ta.m pra.naamat|
39 pa"scaad yii"su.h kathitavaan nayanahiinaa nayanaani praapnuvanti nayanavanta"scaandhaa bhavantiityabhipraaye.na jagadaaham aagaccham|
40 etat "srutvaa nika.tasthaa.h katipayaa.h phiruu"sino vyaaharan vayamapi kimandhaa.h?
41 tadaa yii"suravaadiid yadyandhaa abhavata tarhi paapaani naati.s.than kintu pa"syaamiiti vaakyavadanaad yu.smaaka.m paapaani ti.s.thanti|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 10

1 aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, yo jano dvaare.na na pravi"sya kenaapyanyena me.sag.rha.m pravi"sati sa eva steno dasyu"sca|
2 yo dvaare.na pravi"sati sa eva me.sapaalaka.h|
3 dauvaarikastasmai dvaara.m mocayati me.saga.na"sca tasya vaakya.m "s.r.noti sa nijaan me.saan svasvanaamnaahuuya bahi.h k.rtvaa nayati|
4 tathaa nijaan me.saan bahi.h k.rtvaa svaya.m te.saam agre gacchati, tato me.saastasya "sabda.m budhyante, tasmaat tasya pa"scaad vrajanti|
5 kintu parasya "sabda.m na budhyante tasmaat tasya pa"scaad vraji.syanti vara.m tasya samiipaat palaayi.syante|
6 yii"sustebhya imaa.m d.r.s.taantakathaam akathayat kintu tena kathitakathaayaastaatparyya.m te naabudhyanta|
7 ato yii"su.h punarakathayat, yu.smaanaaha.m yathaarthatara.m vyaaharaami, me.sag.rhasya dvaaram ahameva|
8 mayaa na pravi"sya ya aagacchan te stenaa dasyava"sca kintu me.saaste.saa.m kathaa naa"s.r.nvan|
9 ahameva dvaarasvaruupa.h, mayaa ya.h ka"scita pravi"sati sa rak.saa.m praapsyati tathaa bahiranta"sca gamanaagamane k.rtvaa cara.nasthaana.m praapsyati|
10 yo janastena.h sa kevala.m stainyabadhavinaa"saan karttumeva samaayaati kintvaham aayu rdaatum arthaat baahuulyena tadeva daatum aagaccham|
11 ahameva satyame.sapaalako yastu satyo me.sapaalaka.h sa me.saartha.m praa.natyaaga.m karoti;
12 kintu yo jano me.sapaalako na, arthaad yasya me.saa nijaa na bhavanti, ya etaad.r"so vaitanika.h sa v.rkam aagacchanta.m d.r.s.tvaa mejavraja.m vihaaya palaayate, tasmaad v.rkasta.m vraja.m dh.rtvaa vikirati|
13 vaitanika.h palaayate yata.h sa vetanaarthii me.saartha.m na cintayati|
14 ahameva satyo me.sapaalaka.h, pitaa maa.m yathaa jaanaati, aha~nca yathaa pitara.m jaanaami,
15 tathaa nijaan me.saanapi jaanaami, me.saa"sca maa.m jaanaanti, aha~nca me.saartha.m praa.natyaaga.m karomi|
16 apara~nca etad g.rhiiya me.sebhyo bhinnaa api me.saa mama santi te sakalaa aanayitavyaa.h; te mama "sabda.m "sro.syanti tata eko vraja eko rak.sako bhavi.syati|
17 praa.naanaha.m tyaktvaa puna.h praa.naan grahii.syaami, tasmaat pitaa mayi sneha.m karoti|
18 ka"scijjano mama praa.naan hantu.m na "saknoti kintu svaya.m taan samarpayaami taan samarpayitu.m punargrahiitu~nca mama "saktiraaste bhaaramima.m svapitu.h sakaa"saat praaptoham|
19 asmaadupade"saat puna"sca yihuudiiyaanaa.m madhye bhinnavaakyataa jaataa|
20 tato bahavo vyaaharan e.sa bhuutagrasta unmatta"sca, kuta etasya kathaa.m "s.r.nutha?
21 kecid avadan etasya kathaa bhuutagrastasya kathaavanna bhavanti, bhuuta.h kim andhaaya cak.su.sii daatu.m "saknoti?
22 "siitakaale yiruu"saalami mandirotsargaparvva.nyupasthite
23 yii"su.h sulemaano ni.hsaare.na gamanaagamane karoti,
24 etasmin samaye yihuudiiyaasta.m ve.s.tayitvaa vyaaharan kati kaalaan asmaaka.m vicikitsaa.m sthaapayi.syaami? yadyabhi.sikto bhavati tarhi tat spa.s.ta.m vada|
25 tadaa yii"su.h pratyavadad aham acakatha.m kintu yuuya.m na pratiitha, nijapitu rnaamnaa yaa.m yaa.m kriyaa.m karomi saa kriyaiva mama saak.sisvaruupaa|
26 kintvaha.m puurvvamakathaya.m yuuya.m mama me.saa na bhavatha, kaara.naadasmaan na vi"svasitha|
27 mama me.saa mama "sabda.m "s.r.nvanti taanaha.m jaanaami te ca mama pa"scaad gacchanti|
28 aha.m tebhyo.anantaayu rdadaami, te kadaapi na na.mk.syanti kopi mama karaat taan harttu.m na "sak.syati|
29 yo mama pitaa taan mahya.m dattavaan sa sarvvasmaat mahaan, kopi mama pitu.h karaat taan harttu.m na "sak.syati|
30 aha.m pitaa ca dvayorekatvam|
31 tato yihuudiiyaa.h punarapi ta.m hantu.m paa.saa.naan udatolayan|
32 yii"su.h kathitavaan pitu.h sakaa"saad bahuunyuttamakarmmaa.ni yu.smaaka.m praakaa"saya.m te.saa.m kasya karmma.na.h kaara.naan maa.m paa.saa.nairaahantum udyataa.h stha?
33 yihuudiiyaa.h pratyavadan pra"sastakarmmaheto rna kintu tva.m maanu.sa.h svamii"svaram uktve"svara.m nindasi kaara.naadasmaat tvaa.m paa.saa.nairhanma.h|
34 tadaa yii"su.h pratyuktavaan mayaa kathita.m yuuyam ii"svaraa etadvacana.m yu.smaaka.m "saastre likhita.m naasti ki.m?
35 tasmaad ye.saam udde"se ii"svarasya kathaa kathitaa te yadii"svaraga.naa ucyante dharmmagranthasyaapyanyathaa bhavitu.m na "sakya.m,
36 tarhyaaham ii"svarasya putra iti vaakyasya kathanaat yuuya.m pitraabhi.sikta.m jagati prerita~nca pumaa.msa.m katham ii"svaranindaka.m vaadaya?
37 yadyaha.m pitu.h karmma na karomi tarhi maa.m na pratiita;
38 kintu yadi karomi tarhi mayi yu.smaabhi.h pratyaye na k.rte.api kaaryye pratyaya.h kriyataa.m, tato mayi pitaastiiti pitaryyaham asmiiti ca k.saatvaa vi"svasi.syatha|
39 tadaa te punarapi ta.m dharttum ace.s.tanta kintu sa te.saa.m karebhyo nistiiryya
40 puna ryarddan adyaasta.te yatra purvva.m yohan amajjayat tatraagatya nyavasat|
41 tato bahavo lokaastatsamiipam aagatya vyaaharan yohan kimapyaa"scaryya.m karmma naakarot kintvasmin manu.sye yaa ya.h kathaa akathayat taa.h sarvvaa.h satyaa.h;
42 tatra ca bahavo lokaastasmin vya"svasan|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 11

1 anantara.m mariyam tasyaa bhaginii marthaa ca yasmin vaithaniiyaagraame vasatastasmin graame iliyaasar naamaa pii.dita eka aasiit|
2 yaa mariyam prabhu.m sugandhitelaina marddayitvaa svake"saistasya cara.nau samamaarjat tasyaa bhraataa sa iliyaasar rogii|
3 apara~nca he prabho bhavaan yasmin priiyate sa eva pii.ditostiiti kathaa.m kathayitvaa tasya bhaginyau pre.sitavatyau|
4 tadaa yii"surimaa.m vaarttaa.m "srutvaakathayata pii.deya.m mara.naartha.m na kintvii"svarasya mahimaartham ii"svaraputrasya mahimaprakaa"saartha~nca jaataa|
5 yii"su ryadyapimarthaayaa.m tadbhaginyaam iliyaasari caapriiyata,
6 tathaapi iliyaasara.h pii.daayaa.h katha.m "srutvaa yatra aasiit tatraiva dinadvayamati.s.that|
7 tata.h param sa "si.syaanakathayad vaya.m puna ryihuudiiyaprade"sa.m yaama.h|
8 tataste pratyavadan, he guro svalpadinaani gataani yihuudiiyaastvaa.m paa.saa.nai rhantum udyataastathaapi ki.m punastatra yaasyasi?
9 yii"su.h pratyavadat, ekasmin dine ki.m dvaada"sagha.tikaa na bhavanti? kopi divaa gacchan na skhalati yata.h sa etajjagato diipti.m praapnoti|
10 kintu raatrau gacchan skhalati yato hetostatra diipti rnaasti|
11 imaa.m kathaa.m kathayitvaa sa taanavadad, asmaaka.m bandhu.h iliyaasar nidritobhuud idaanii.m ta.m nidraato jaagarayitu.m gacchaami|
12 yii"su rm.rtau kathaamimaa.m kathitavaan kintu vi"sraamaartha.m nidraayaa.m kathitavaan iti j~naatvaa "si.syaa akathayan,
13 he guro sa yadi nidraati tarhi bhadrameva|
14 tadaa yii"su.h spa.s.ta.m taan vyaaharat, iliyaasar amriyata;
15 kintu yuuya.m yathaa pratiitha tadarthamaha.m tatra na sthitavaan ityasmaad yu.smannimittam aahlaaditoha.m, tathaapi tasya samiipe yaama|
16 tadaa thomaa ya.m diduma.m vadanti sa sa"ngina.h "si.syaan avadad vayamapi gatvaa tena saarddha.m mriyaamahai|
17 yii"sustatropasthaaya iliyaasara.h "sma"saane sthaapanaat catvaari dinaani gataaniiti vaarttaa.m "srutavaan|
18 vaithaniiyaa yiruu"saalama.h samiipasthaa kro"saikamaatraantaritaa;
19 tasmaad bahavo yihuudiiyaa marthaa.m mariyama~nca bhyaat.r"sokaapannaa.m saantvayitu.m tayo.h samiipam aagacchan|
20 marthaa yii"soraagamanavaartaa.m "srutvaiva ta.m saak.saad akarot kintu mariyam geha upavi"sya sthitaa|
21 tadaa marthaa yii"sumavaadat, he prabho yadi bhavaan atraasthaasyat tarhi mama bhraataa naamari.syat|
22 kintvidaaniimapi yad ii"svare praarthayi.syate ii"svarastad daasyatiiti jaane.aha.m|
23 yii"suravaadiit tava bhraataa samutthaasyati|
24 marthaa vyaaharat "se.sadivase sa utthaanasamaye protthaasyatiiti jaane.aha.m|
25 tadaa yii"su.h kathitavaan ahameva utthaapayitaa jiivayitaa ca ya.h ka"scana mayi vi"svasiti sa m.rtvaapi jiivi.syati;
26 ya.h ka"scana ca jiivan mayi vi"svasiti sa kadaapi na mari.syati, asyaa.m kathaayaa.m ki.m vi"svasi.si?
27 saavadat prabho yasyaavatara.naapek.saasti bhavaan saevaabhi.siktta ii"svaraputra iti vi"svasimi|
28 iti kathaa.m kathayitvaa saa gatvaa svaa.m bhaginii.m mariyama.m guptamaahuuya vyaaharat gururupati.s.thati tvaamaahuuyati ca|
29 kathaamimaa.m "srutvaa saa tuur.nam utthaaya tasya samiipam agacchat|
30 yii"su rgraamamadhya.m na pravi"sya yatra marthaa ta.m saak.saad akarot tatra sthitavaan|
31 ye yihuudiiyaa mariyamaa saaka.m g.rhe ti.s.thantastaam asaantvayana te taa.m k.sipram utthaaya gacchanti.m vilokya vyaaharan, sa "sma"saane roditu.m yaati, ityuktvaa te tasyaa.h pa"scaad agacchan|
32 yatra yii"surati.s.that tatra mariyam upasthaaya ta.m d.r.s.tvaa tasya cara.nayo.h patitvaa vyaaharat he prabho yadi bhavaan atraasthaasyat tarhi mama bhraataa naamari.syat|
33 yii"sustaa.m tasyaa.h sa"ngino yihuudiiyaa.m"sca rudato vilokya "sokaartta.h san diirgha.m ni"svasya kathitavaan ta.m kutraasthaapayata?
34 te vyaaharan, he prabho bhavaan aagatya pa"syatu|
35 yii"sunaa krandita.m|
36 ataeva yihuudiiyaa avadan, pa"syataaya.m tasmin kid.rg apriyata|
37 te.saa.m kecid avadan yondhaaya cak.su.sii dattavaan sa kim asya m.rtyu.m nivaarayitu.m naa"saknot?
38 tato yii"su.h punarantardiirgha.m ni"svasya "sma"saanaantikam agacchat| tat "sma"saanam eka.m gahvara.m tanmukhe paa.saa.na eka aasiit|
39 tadaa yii"suravadad ena.m paa.saa.nam apasaarayata, tata.h pramiitasya bhaginii marthaavadat prabho, adhunaa tatra durgandho jaata.h, yatodya catvaari dinaani "sma"saane sa ti.s.thati|
40 tadaa yii"suravaadiit, yadi vi"svasi.si tarhii"svarasya mahimaprakaa"sa.m drak.syasi kathaamimaa.m ki.m tubhya.m naakathaya.m?
41 tadaa m.rtasya "sma"saanaat paa.saa.no.apasaarite yii"suruurdvva.m pa"syan akathayat, he pita rmama nevesanam a"s.r.no.h kaara.naadasmaat tvaa.m dhanya.m vadaami|
42 tva.m satata.m "s.r.no.si tadapyaha.m jaanaami, kintu tva.m maa.m yat prairayastad yathaasmin sthaane sthitaa lokaa vi"svasanti tadartham ida.m vaakya.m vadaami|
43 imaa.m kathaa.m kathayitvaa sa proccairaahvayat, he iliyaasar bahiraagaccha|
44 tata.h sa pramiita.h "sma"saanavastrai rbaddhahastapaado gaatramaarjanavaasasaa baddhamukha"sca bahiraagacchat| yii"suruditavaan bandhanaani mocayitvaa tyajataina.m|
45 mariyama.h samiipam aagataa ye yihuudiiyalokaastadaa yii"soretat karmmaapa"syan te.saa.m bahavo vya"svasan,
46 kintu kecidanye phiruu"sinaa.m samiipa.m gatvaa yii"soretasya karmma.no vaarttaam avadan|
47 tata.h para.m pradhaanayaajakaa.h phiruu"sinaa"sca sabhaa.m k.rtvaa vyaaharan vaya.m ki.m kurmma.h? e.sa maanavo bahuunyaa"scaryyakarmmaa.ni karoti|
48 yadiid.r"sa.m karmma karttu.m na vaarayaamastarhi sarvve lokaastasmin vi"svasi.syanti romilokaa"scaagatyaasmaakam anayaa raajadhaanyaa saarddha.m raajyam aachetsyanti|
49 tadaa te.saa.m kiyaphaanaamaa yastasmin vatsare mahaayaajakapade nyayujyata sa pratyavadad yuuya.m kimapi na jaaniitha;
50 samagrade"sasya vinaa"satopi sarvvalokaartham ekasya janasya mara.nam asmaaka.m ma"ngalahetukam etasya vivecanaamapi na kurutha|
51 etaa.m kathaa.m sa nijabuddhyaa vyaaharad iti na,
52 kintu yii"suustadde"siiyaanaa.m kaara.naat praa.naan tyak.syati, di"si di"si vikiir.naan ii"svarasya santaanaan sa.mg.rhyaikajaati.m kari.syati ca, tasmin vatsare kiyaphaa mahaayaajakatvapade niyukta.h san ida.m bhavi.syadvaakya.m kathitavaan|
53 taddinamaarabhya te katha.m ta.m hantu.m "saknuvantiiti mantra.naa.m karttu.m praarebhire|
54 ataeva yihuudiiyaanaa.m madhye yii"su.h saprakaa"sa.m gamanaagamane ak.rtvaa tasmaad gatvaa praantarasya samiipasthaayiprade"sasyephraayim naamni nagare "si.syai.h saaka.m kaala.m yaapayitu.m praarebhe|
55 anantara.m yihuudiiyaanaa.m nistaarotsave nika.tavarttini sati tadutsavaat puurvva.m svaan "suciin karttu.m bahavo janaa graamebhyo yiruu"saalam nagaram aagacchan,
56 yii"soranve.sa.na.m k.rtvaa mandire da.n.daayamaanaa.h santa.h paraspara.m vyaaharan, yu.smaaka.m kiid.r"so bodho jaayate? sa kim utsave.asmin atraagami.syati?
57 sa ca kutraasti yadyetat ka"scid vetti tarhi dar"sayatu pradhaanayaajakaa.h phiruu"sina"sca ta.m dharttu.m puurvvam imaam aaj~naa.m praacaarayan|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 12

1 nistaarotsavaat puurvva.m dina.sa.tke sthite yii"su rya.m pramiitam iliyaasara.m "sma"saanaad udasthaaparat tasya nivaasasthaana.m baithaniyaagraamam aagacchat|
2 tatra tadartha.m rajanyaa.m bhojye k.rte marthaa paryyave.sayad iliyaasar ca tasya sa"ngibhi.h saarddha.m bhojanaasana upaavi"sat|
3 tadaa mariyam arddhase.taka.m bahumuulya.m ja.taamaa.msiiya.m tailam aaniiya yii"so"scara.nayo rmarddayitvaa nijake"sa rmaar.s.tum aarabhata; tadaa tailasya parimalena g.rham aamoditam abhavat|
4 ya.h "simona.h putra ri.skariyotiiyo yihuudaanaamaa yii"su.m parakare.su samarpayi.syati sa "si.syastadaa kathitavaan,
5 etattaila.m tribhi.h "satai rmudraapadai rvikriita.m sad daridrebhya.h kuto naadiiyata?
6 sa daridralokaartham acintayad iti na, kintu sa caura eva.m tannika.te mudraasampu.takasthityaa tanmadhye yadati.s.that tadapaaharat tasmaat kaara.naad imaa.m kathaamakathayat|
7 tadaa yii"surakathayad enaa.m maa vaaraya saa mama "sma"saanasthaapanadinaartha.m tadarak.sayat|
8 daridraa yu.smaaka.m sannidhau sarvvadaa ti.s.thanti kintvaha.m sarvvadaa yu.smaaka.m sannidhau na ti.s.thaami|
9 tata.h para.m yii"sustatraastiiti vaarttaa.m "srutvaa bahavo yihuudiiyaasta.m "sma"saanaadutthaapitam iliyaasara~nca dra.s.tu.m tat sthaanam aagacchana|
10 tadaa pradhaanayaajakaastam iliyaasaramapi sa.mharttum amantrayan ;
11 yatastena bahavo yihuudiiyaa gatvaa yii"sau vya"svasan|
12 anantara.m yii"su ryiruu"saalam nagaram aagacchatiiti vaarttaa.m "srutvaa pare.ahani utsavaagataa bahavo lokaa.h
13 kharjjuurapatraadyaaniiya ta.m saak.saat karttu.m bahiraagatya jaya jayeti vaaca.m proccai rvaktum aarabhanta, israayelo yo raajaa parame"svarasya naamnaagacchati sa dhanya.h|
14 tadaa "he siyona.h kanye maa bhai.sii.h pa"syaaya.m tava raajaa garddabha"saavakam aaruhyaagacchati"
15 iti "saastriiyavacanaanusaare.na yii"sureka.m yuvagarddabha.m praapya taduparyyaarohat|
16 asyaa.h gha.tanaayaastaatparyya.m "si.syaa.h prathama.m naabudhyanta, kintu yii"sau mahimaana.m praapte sati vaakyamida.m tasmina akathyata lokaa"sca tampratiittham akurvvan iti te sm.rtavanta.h|
17 sa iliyaasara.m "sma"saanaad aagantum aahvatavaan "sma"saanaa~nca udasthaapayad ye ye lokaastatkarmya saak.saad apa"syan te pramaa.na.m daatum aarabhanta|
18 sa etaad.r"sam adbhuta.m karmmakarot tasya jana"srute rlokaasta.m saak.saat karttum aagacchan|
19 tata.h phiruu"sina.h paraspara.m vaktum aarabhanta yu.smaaka.m sarvvaa"sce.s.taa v.rthaa jaataa.h, iti ki.m yuuya.m na budhyadhve? pa"syata sarvve lokaastasya pa"scaadvarttinobhavan|
20 bhajana.m karttum utsavaagataanaa.m lokaanaa.m katipayaa janaa anyade"siiyaa aasan ,
21 te gaaliiliiyabaitsaidaanivaasina.h philipasya samiipam aagatya vyaaharan he maheccha vaya.m yii"su.m dra.s.tum icchaama.h|
22 tata.h philipo gatvaa aandriyam avadat pa"scaad aandriyaphilipau yii"save vaarttaam akathayataa.m|
23 tadaa yii"su.h pratyuditavaan maanavasutasya mahimapraaptisamaya upasthita.h|
24 aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, dhaanyabiija.m m.rttikaayaa.m patitvaa yadi na m.ryate tarhyekaakii ti.s.thati kintu yadi m.ryate tarhi bahugu.na.m phala.m phalati|
25 yo janeा nijapraa.naan priyaan jaanaati sa taan haarayi.syati kintu yeा jana ihaloke nijapraa.naan apriyaan jaanaati seाnantaayu.h praaptu.m taan rak.si.syati|
26 ka"scid yadi mama sevako bhavitu.m vaa~nchati tarhi sa mama pa"scaadgaamii bhavatu, tasmaad aha.m yatra ti.s.thaami mama sevakeाpi tatra sthaasyati; yo jano maa.m sevate mama pitaapi ta.m samma.msyate|
27 saamprata.m mama praa.naa vyaakulaa bhavanti, tasmaad he pitara etasmaat samayaan maa.m rak.sa, ityaha.m ki.m praarthayi.sye? kintvaham etatsamayaartham avatiir.navaan|
28 he pita: svanaamno mahimaana.m prakaa"saya; tanaiva svanaamno mahimaanam aha.m praakaa"saya.m punarapi prakaa"sayi.syaami, e.saa gaga.niiyaa vaa.nii tasmin samaye.ajaayata|
29 tac"srutvaa samiipasthalokaanaa.m kecid avadan megho.agarjiit, kecid avadan svargiiyaduuto.anena saha kathaamacakathat|
30 tadaa yii"su.h pratyavaadiit, madartha.m "sabdoya.m naabhuut yu.smadarthamevaabhuut|
31 adhunaa jagatosya vicaara: sampatsyate, adhunaasya jagata: patii raajyaat cyo.syati|
32 yadyaii p.rthivyaa uurdvve protthaapitosmi tarhi sarvvaan maanavaan svasamiipam aakar.si.syaami|
33 katha.m tasya m.rti rbhavi.syati, etad bodhayitu.m sa imaa.m kathaam akathayat|
34 tadaa lokaa akathayan sobhi.sikta.h sarvvadaa ti.s.thatiiti vyavasthaagranthe "srutam asmaabhi.h, tarhi manu.syaputra.h protthaapito bhavi.syatiiti vaakya.m katha.m vadasi? manu.syaputroya.m ka.h?
35 tadaa yii"surakathaayad yu.smaabhi.h saarddham alpadinaani jyotiraaste, yathaa yu.smaan andhakaaro naacchaadayati tadartha.m yaavatkaala.m yu.smaabhi.h saarddha.m jyotisti.s.thati taavatkaala.m gacchata; yo jano.andhakaare gacchati sa kutra yaatiiti na jaanaati|
36 ataeva yaavatkaala.m yu.smaaka.m nika.te jyotiraaste taavatkaala.m jyotiiruupasantaanaa bhavitu.m jyoti.si vi"svasita; imaa.m kathaa.m kathayitvaa yii"su.h prasthaaya tebhya.h sva.m guptavaan|
37 yadyapi yii"suste.saa.m samak.sam etaavadaa"scaryyakarmmaa.ni k.rtavaan tathaapi te tasmin na vya"svasan|
38 ataeva ka.h pratyeti susa.mvaada.m pare"saasmat pracaarita.m? prakaa"sate pare"sasya hasta.h kasya ca sannidhau? yi"sayiyabhavi.syadvaadinaa yadetad vaakyamukta.m tat saphalam abhavat|
39 te pratyetu.m naa"sankuvan tasmin yi"sayiyabhavi.syadvaadi punaravaadiid,
40 yadaa, "te nayanai rna pa"syanti buddhibhi"sca na budhyante tai rmana.hsu parivarttite.su ca taanaha.m yathaa svasthaan na karomi tathaa sa te.saa.m locanaanyandhaani k.rtvaa te.saamanta.hkara.naani gaa.dhaani kari.syati|"
41 yi"sayiyo yadaa yii"so rmahimaana.m vilokya tasmin kathaamakathayat tadaa bhavi.syadvaakyam iid.r"sa.m prakaa"sayat|
42 tathaapyadhipatinaa.m bahavastasmin pratyaayan| kintu phiruu"sinastaan bhajanag.rhaad duuriikurvvantiiti bhayaat te ta.m na sviik.rtavanta.h|
43 yata ii"svarasya pra"sa.msaato maanavaanaa.m pra"sa.msaayaa.m te.apriyanta|
44 tadaa yii"suruccai.hkaaram akathayad yo jano mayi vi"svasiti sa kevale mayi vi"svasitiiti na, sa matprerake.api vi"svasiti|
45 yo jano maa.m pa"syati sa matprerakamapi pa"syati|
46 yo jano maa.m pratyeti sa yathaandhakaare na ti.s.thati tadartham aha.m jyoti.hsvaruupo bhuutvaa jagatyasmin avatiir.navaan|
47 mama kathaa.m "srutvaa yadi ka"scin na vi"svasiti tarhi tamaha.m do.si.na.m na karomi, yato heto rjagato janaanaa.m do.saan ni"scitaan karttu.m naagatya taan paricaatum aagatosmi|
48 ya.h ka"scin maa.m na "sraddhaaya mama katha.m na g.rhlaati, anyasta.m do.si.na.m kari.syati vastutastu yaa.m kathaamaham acakatha.m saa kathaa carame.anhi ta.m do.si.na.m kari.syati|
49 yato hetoraha.m svata.h kimapi na kathayaami, ki.m ki.m mayaa kathayitavya.m ki.m samupade.s.tavya~nca iti matprerayitaa pitaa maamaaj~naapayat|
50 tasya saaj~naa anantaayurityaha.m jaanaami, ataevaaha.m yat kathayaami tat pitaa yathaaj~naapayat tathaiva kathayaamyaham|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 13

1 nistaarotsavasya ki~ncitkaalaat puurvva.m p.rthivyaa.h pitu.h samiipagamanasya samaya.h sannikar.sobhuud iti j~naatvaa yii"suraaprathamaad ye.su jagatpravaasi.svaatmiiyaloke.sa prema karoti sma te.su "se.sa.m yaavat prema k.rtavaan|
2 pitaa tasya haste sarvva.m samarpitavaan svayam ii"svarasya samiipaad aagacchad ii"svarasya samiipa.m yaasyati ca, sarvvaa.nyetaani j~naatvaa rajanyaa.m bhojane sampuur.ne sati,
3 yadaa "saitaan ta.m parahaste.su samarpayitu.m "simona.h putrasya ii.skaariyotiyasya yihuudaa anta.hkara.ne kuprav.rtti.m samaarpayat,
4 tadaa yii"su rbhojanaasanaad utthaaya gaatravastra.m mocayitvaa gaatramaarjanavastra.m g.rhiitvaa tena svaka.tim abadhnaat,
5 pa"scaad ekapaatre jalam abhi.sicya "si.syaa.naa.m paadaan prak.saalya tena ka.tibaddhagaatramaarjanavaasasaa maar.s.tu.m praarabhata|
6 tata.h "simonpitarasya samiipamaagate sa uktavaan he prabho bhavaan ki.m mama paadau prak.saalayi.syati?
7 yii"suruditavaan aha.m yat karomi tat samprati na jaanaasi kintu pa"scaaj j~naasyasi|
8 tata.h pitara.h kathitavaan bhavaan kadaapi mama paadau na prak.saalayi.syati| yii"surakathayad yadi tvaa.m na prak.saalaye tarhi mayi tava kopya.m"so naasti|
9 tadaa "simonpitara.h kathitavaan he prabho tarhi kevalapaadau na, mama hastau "sira"sca prak.saalayatu|
10 tato yii"suravadad yo jano dhautastasya sarvvaa"ngapari.sk.rtatvaat paadau vinaanyaa"ngasya prak.saalanaapek.saa naasti| yuuya.m pari.sk.rtaa iti satya.m kintu na sarvve,
11 yato yo janasta.m parakare.su samarpayi.syati ta.m sa j~naatavaana; ataeva yuuya.m sarvve na pari.sk.rtaa imaa.m kathaa.m kathitavaan|
12 ittha.m yii"suste.saa.m paadaan prak.saalya vastra.m paridhaayaasane samupavi"sya kathitavaan aha.m yu.smaan prati ki.m karmmaakaar.sa.m jaaniitha?
13 yuuya.m maa.m guru.m prabhu~nca vadatha tat satyameva vadatha yatoha.m saeva bhavaami|
14 yadyaha.m prabhu rguru"sca san yu.smaaka.m paadaan prak.saalitavaan tarhi yu.smaakamapi paraspara.m paadaprak.saalanam ucitam|
15 aha.m yu.smaan prati yathaa vyavaahara.m yu.smaan tathaa vyavaharttum eka.m panthaana.m dar"sitavaan|
16 aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, prabho rdaaso na mahaan prerakaacca prerito na mahaan|
17 imaa.m kathaa.m viditvaa yadi tadanusaarata.h karmmaa.ni kurutha tarhi yuuya.m dhanyaa bhavi.syatha|
18 sarvve.su yu.smaasu kathaamimaa.m kathayaami iti na, ye mama manoniitaastaanaha.m jaanaami, kintu mama bhak.syaa.ni yo bhu"nkte matpraa.napraatikuulyata.h| utthaapayati paadasya muula.m sa e.sa maanava.h|yadetad dharmmapustakasya vacana.m tadanusaare.naava"sya.m gha.ti.syate|
19 aha.m sa jana ityatra yathaa yu.smaaka.m vi"svaaso jaayate tadartha.m etaad.r"sagha.tanaat puurvvam ahamidaanii.m yu.smabhyamakathayam|
20 aha.m yu.smaanatiiva yathaartha.m vadaami, mayaa prerita.m jana.m yo g.rhlaati sa maameva g.rhlaati ya"sca maa.m g.rhlaati sa matpreraka.m g.rhlaati|
21 etaa.m kathaa.m kathayitvaa yii"su rdu.hkhii san pramaa.na.m dattvaa kathitavaan aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami yu.smaakam eko jano maa.m parakare.su samarpayi.syati|
22 tata.h sa kamuddi"sya kathaametaa.m kathitavaan ityatra sandigdhaa.h "si.syaa.h paraspara.m mukhamaalokayitu.m praarabhanta|
23 tasmin samaye yii"su ryasmin apriiyata sa "si.syastasya vak.sa.hsthalam avaalambata|
24 "simonpitarasta.m sa"nketenaavadat, aya.m kamuddi"sya kathaametaam kathayatiiti p.rccha|
25 tadaa sa yii"so rvak.sa.hsthalam avalambya p.r.s.thavaan, he prabho sa jana.h ka.h?
26 tato yii"su.h pratyavadad ekakha.n.da.m puupa.m majjayitvaa yasmai daasyaami saeva sa.h; pa"scaat puupakha.n.dameka.m majjayitvaa "simona.h putraaya ii.skariyotiiyaaya yihuudai dattavaan|
27 tasmin datte sati "saitaan tamaa"srayat; tadaa yii"sustam avadat tva.m yat kari.syasi tat k.sipra.m kuru|
28 kintu sa yenaa"sayena taa.m kathaamakathaayat tam upavi.s.talokaanaa.m kopi naabudhyata;
29 kintu yihuudaa.h samiipe mudraasampu.takasthite.h kecid ittham abudhyanta paarvva.naasaadanaartha.m kimapi dravya.m kretu.m vaa daridrebhya.h ki~ncid vitaritu.m kathitavaan|
30 tadaa puupakha.n.dagraha.naat para.m sa tuur.na.m bahiragacchat; raatri"sca samupasyitaa|
31 yihuude bahirgate yii"surakathayad idaanii.m maanavasutasya mahimaa prakaa"sate tene"svarasyaapi mahimaa prakaa"sate|
32 yadi tene"svarasya mahimaa prakaa"sate tarhii"svaropi svena tasya mahimaana.m prakaa"sayi.syati tuur.nameva prakaa"sayi.syati|
33 he vatsaa aha.m yu.smaabhi.h saarddha.m ki~ncitkaalamaatram aase, tata.h para.m maa.m m.rgayi.syadhve kintvaha.m yatsthaana.m yaami tatsthaana.m yuuya.m gantu.m na "sak.syatha, yaamimaa.m kathaa.m yihuudiiyebhya.h kathitavaan tathaadhunaa yu.smabhyamapi kathayaami|
34 yuuya.m paraspara.m priiyadhvam aha.m yu.smaasu yathaa priiye yuuyamapi parasparam tathaiva priiyadhva.m, yu.smaan imaa.m naviinaam aaj~naam aadi"saami|
35 tenaiva yadi paraspara.m priiyadhve tarhi lak.sa.nenaanena yuuya.m mama "si.syaa iti sarvve j~naatu.m "sak.syanti|
36 "simonapitara.h p.r.s.thavaan he prabho bhavaan kutra yaasyati? tato yii"su.h pratyavadat, aha.m yatsthaana.m yaami tatsthaana.m saamprata.m mama pa"scaad gantu.m na "sakno.si kintu pa"scaad gami.syasi|
37 tadaa pitara.h pratyuditavaan, he prabho saamprata.m kuto hetostava pa"scaad gantu.m na "saknomi? tvadartha.m praa.naan daatu.m "saknomi|
38 tato yii"su.h pratyuktavaan mannimitta.m ki.m praa.naan daatu.m "sakno.si? tvaamaha.m yathaartha.m vadaami, kukku.tarava.naat puurvva.m tva.m tri rmaam apahno.syase|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 14

1 manodu.hkhino maa bhuuta; ii"svare vi"svasita mayi ca vi"svasita|
2 mama pitu g.rhe bahuuni vaasasthaani santi no cet puurvva.m yu.smaan aj~naapayi.sya.m yu.smadartha.m sthaana.m sajjayitu.m gacchaami|
3 yadi gatvaaha.m yu.smannimitta.m sthaana.m sajjayaami tarhi panaraagatya yu.smaan svasamiipa.m ne.syaami, tato yatraaha.m ti.s.thaami tatra yuuyamapi sthaasyatha|
4 aha.m yatsthaana.m brajaami tatsthaana.m yuuya.m jaaniitha tasya panthaanamapi jaaniitha|
5 tadaa thomaa avadat, he prabho bhavaan kutra yaati tadvaya.m na jaaniima.h, tarhi katha.m panthaana.m j~naatu.m "saknuma.h?
6 yii"surakathayad ahameva satyajiivanaruupapatho mayaa na gantaa kopi pitu.h samiipa.m gantu.m na "saknoti|
7 yadi maam aj~naasyata tarhi mama pitaramapyaj~naasyata kintvadhunaatasta.m jaaniitha pa"syatha ca|
8 tadaa philipa.h kathitavaan, he prabho pitara.m dar"saya tasmaadasmaaka.m yathe.s.ta.m bhavi.syati|
9 tato yii"su.h pratyaavaadiit, he philipa yu.smaabhi.h saarddham etaavaddinaani sthitamapi maa.m ki.m na pratyabhijaanaasi? yo jano maam apa"syat sa pitaramapyapa"syat tarhi pitaram asmaan dar"sayeti kathaa.m katha.m kathayasi?
10 aha.m pitari ti.s.thaami pitaa mayi ti.s.thatiiti ki.m tva.m na pratya.si? aha.m yadvaakya.m vadaami tat svato na vadaami kintu ya.h pitaa mayi viraajate sa eva sarvvakarmmaa.ni karaati|
11 ataeva pitaryyaha.m ti.s.thaami pitaa ca mayi ti.s.thati mamaasyaa.m kathaayaa.m pratyaya.m kuruta, no cet karmmaheto.h pratyaya.m kuruta|
12 aha.m yu.smaanatiyathaartha.m vadaami, yo jano mayi vi"svasiti sohamiva karmmaa.ni kari.syati vara.m tatopi mahaakarmmaa.ni kari.syati yato hetoraha.m pitu.h samiipa.m gacchaami|
13 yathaa putre.na pitu rmahimaa prakaa"sate tadartha.m mama naama procya yat praarthayi.syadhve tat saphala.m kari.syaami|
14 yadi mama naamnaa yat ki~ncid yaacadhve tarhi tadaha.m saadhayi.syaami|
15 yadi mayi priiyadhve tarhi mamaaj~naa.h samaacarata|
16 tato mayaa pitu.h samiipe praarthite pitaa nirantara.m yu.smaabhi.h saarddha.m sthaatum itarameka.m sahaayam arthaat satyamayam aatmaana.m yu.smaaka.m nika.ta.m pre.sayi.syati|
17 etajjagato lokaasta.m grahiitu.m na "saknuvanti yataste ta.m naapa"syan naajana.m"sca kintu yuuya.m jaaniitha yato heto.h sa yu.smaakamanta rnivasati yu.smaaka.m madhye sthaasyati ca|
18 aha.m yu.smaan anaathaan k.rtvaa na yaasyaami punarapi yu.smaaka.m samiipam aagami.syaami|
19 kiyatkaalarat param asya jagato lokaa maa.m puna rna drak.syanti kintu yuuya.m drak.syatha;aha.m jiivi.syaami tasmaat kaara.naad yuuyamapi jiivi.syatha|
20 pitaryyahamasmi mayi ca yuuya.m stha, tathaaha.m yu.smaasvasmi tadapi tadaa j~naasyatha|
21 yo jano mamaaj~naa g.rhiitvaa taa aacarati saeva mayi priiyate; yo jana"sca mayi priiyate saeva mama pitu.h priyapaatra.m bhavi.syati, tathaahamapi tasmin priitvaa tasmai sva.m prakaa"sayi.syaami|
22 tadaa ii.skariyotiiyaad anyo yihuudaastamavadat, he prabho bhavaan jagato lokaanaa.m sannidhau prakaa"sito na bhuutvaasmaaka.m sannidhau kuta.h prakaa"sito bhavi.syati?
23 tato yii"su.h pratyuditavaan, yo jano mayi priiyate sa mamaaj~naa api g.rhlaati, tena mama pitaapi tasmin pre.syate, aavaa~nca tannika.tamaagatya tena saha nivatsyaava.h|
24 yo jano mayi na priiyate sa mama kathaa api na g.rhlaati puna"sca yaamimaa.m kathaa.m yuuya.m "s.r.nutha saa kathaa kevalasya mama na kintu mama prerako ya.h pitaa tasyaapi kathaa|
25 idaanii.m yu.smaaka.m nika.te vidyamaanoham etaa.h sakalaa.h kathaa.h kathayaami|
26 kintvita.h para.m pitraa ya.h sahaayo.arthaat pavitra aatmaa mama naamni prerayi.syati sa sarvva.m "sik.sayitvaa mayoktaa.h samastaa.h kathaa yu.smaan smaarayi.syati|
27 aha.m yu.smaaka.m nika.te "saanti.m sthaapayitvaa yaami, nijaa.m "saanti.m yu.smabhya.m dadaami, jagato lokaa yathaa dadaati tathaaha.m na dadaami; yu.smaakam anta.hkara.naani du.hkhitaani bhiitaani ca na bhavantu|
28 aha.m gatvaa punarapi yu.smaaka.m samiipam aagami.syaami mayokta.m vaakyamida.m yuuyam a"srau.s.ta; yadi mayyapre.syadhva.m tarhyaha.m pitu.h samiipa.m gacchaami mamaasyaa.m kathaayaa.m yuuyam ahlaadi.syadhva.m yato mama pitaa mattopi mahaan|
29 tasyaa gha.tanaayaa.h samaye yathaa yu.smaaka.m "sraddhaa jaayate tadartham aha.m tasyaa gha.tanaayaa.h puurvvam idaanii.m yu.smaan etaa.m vaarttaa.m vadaami|
30 ita.h para.m yu.smaabhi.h saha mama bahava aalaapaa na bhavi.syanti yata.h kaara.naad etasya jagata.h patiraagacchati kintu mayaa saha tasya kopi sambandho naasti|
31 aha.m pitari prema karomi tathaa pitu rvidhivat karmmaa.ni karomiiti yena jagato lokaa jaananti tadartham utti.s.thata vaya.m sthaanaadasmaad gacchaama|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 15

1 aha.m satyadraak.saalataasvaruupo mama pitaa tuudyaanaparicaarakasvaruupa~nca|
2 mama yaasu "saakhaasu phalaani na bhavanti taa.h sa chinatti tathaa phalavatya.h "saakhaa yathaadhikaphalaani phalanti tadartha.m taa.h pari.skaroti|
3 idaanii.m mayoktopade"sena yuuya.m pari.sk.rtaa.h|
4 ata.h kaara.naat mayi ti.s.thata tenaahamapi yu.smaasu ti.s.thaami, yato heto rdraak.saalataayaam asa.mlagnaa "saakhaa yathaa phalavatii bhavitu.m na "saknoti tathaa yuuyamapi mayyati.s.thanta.h phalavanto bhavitu.m na "saknutha|
5 aha.m draak.saalataasvaruupo yuuya~nca "saakhaasvaruupo.h; yo jano mayi ti.s.thati yatra caaha.m ti.s.thaami, sa pracuuraphalai.h phalavaan bhavati, kintu maa.m vinaa yuuya.m kimapi karttu.m na "saknutha|
6 ya.h ka"scin mayi na ti.s.thati sa "su.ska"saakheva bahi rnik.sipyate lokaa"sca taa aah.rtya vahnau nik.sipya daahayanti|
7 yadi yuuya.m mayi ti.s.thatha mama kathaa ca yu.smaasu ti.s.thati tarhi yad vaa~nchitvaa yaaci.syadhve yu.smaaka.m tadeva saphala.m bhavi.syati|
8 yadi yuuya.m pracuuraphalavanto bhavatha tarhi tadvaaraa mama pitu rmahimaa prakaa"si.syate tathaa yuuya.m mama "si.syaa iti parik.saayi.syadhve|
9 pitaa yathaa mayi priitavaan ahamapi yu.smaasu tathaa priitavaan ato heto ryuuya.m nirantara.m mama premapaatraa.ni bhuutvaa ti.s.thata|
10 aha.m yathaa pituraaj~naa g.rhiitvaa tasya premabhaajana.m ti.s.thaami tathaiva yuuyamapi yadi mamaaj~naa guhliitha tarhi mama premabhaajanaani sthaasyatha|
11 yu.smannimitta.m mama ya aahlaada.h sa yathaa cira.m ti.s.thati yu.smaakam aananda"sca yathaa puuryyate tadartha.m yu.smabhyam etaa.h kathaa atrakatham|
12 aha.m yu.smaasu yathaa priiye yuuyamapi paraspara.m tathaa priiyadhvam e.saa mamaaj~naa|
13 mitraa.naa.m kaara.naat svapraa.nadaanaparyyanta.m yat prema tasmaan mahaaprema kasyaapi naasti|
14 aha.m yadyad aadi"saami tattadeva yadi yuuyam aacarata tarhi yuuyameva mama mitraa.ni|
15 adyaarabhya yu.smaan daasaan na vadi.syaami yat prabhu ryat karoti daasastad na jaanaati; kintu pitu.h samiipe yadyad a"s.r.nava.m tat sarvva.m yuu.smaan aj~naapayam tatkaara.naad yu.smaan mitraa.ni proktavaan|
16 yuuya.m maa.m rocitavanta iti na, kintvahameva yu.smaan rocitavaan yuuya.m gatvaa yathaa phalaanyutpaadayatha taani phalaani caak.sayaa.ni bhavanti, tadartha.m yu.smaan nyajunaja.m tasmaan mama naama procya pitara.m yat ki~ncid yaaci.syadhve tadeva sa yu.smabhya.m daasyati|
17 yuuya.m paraspara.m priiyadhvam aham ityaaj~naapayaami|
18 jagato lokai ryu.smaasu .rtiiyite.su te puurvva.m maamevaarttiiyanta iti yuuya.m jaaniitha|
19 yadi yuuya.m jagato lokaa abhavi.syata tarhi jagato lokaa yu.smaan aatmiiyaan buddhvaapre.syanta; kintu yuuya.m jagato lokaa na bhavatha, aha.m yu.smaan asmaajjagato.arocayam etasmaat kaara.naajjagato lokaa yu.smaan .rtiiyante|
20 daasa.h prabho rmahaan na bhavati mamaitat puurvviiya.m vaakya.m smarata; te yadi maamevaataa.dayan tarhi yu.smaanapi taa.dayi.syanti, yadi mama vaakya.m g.rhlanti tarhi yu.smaakamapi vaakya.m grahii.syanti|
21 kintu te mama naamakaara.naad yu.smaan prati taad.r"sa.m vyavahari.syanti yato yo maa.m preritavaan ta.m te na jaananti|
22 te.saa.m sannidhim aagatya yadyaha.m naakathayi.sya.m tarhi te.saa.m paapa.m naabhavi.syat kintvadhunaa te.saa.m paapamaacchaadayitum upaayo naasti|
23 yo jano maam .rtiiyate sa mama pitaramapi .rtiiyate|
24 yaad.r"saani karmmaa.ni kenaapi kadaapi naakriyanta taad.r"saani karmmaa.ni yadi te.saa.m saak.saad aha.m naakari.sya.m tarhi te.saa.m paapa.m naabhavi.syat kintvadhunaa te d.r.s.tvaapi maa.m mama pitara~ncaarttiiyanta|
25 tasmaat te.akaara.na.m maam .rtiiyante yadetad vacana.m te.saa.m "saastre likhitamaaste tat saphalam abhavat|
26 kintu pitu rnirgata.m ya.m sahaayamarthaat satyamayam aatmaana.m pitu.h samiipaad yu.smaaka.m samiipe pre.sayi.syaami sa aagatya mayi pramaa.na.m daasyati|
27 yuuya.m prathamamaarabhya mayaa saarddha.m ti.s.thatha tasmaaddheto ryuuyamapi pramaa.na.m daasyatha|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 16

1 yu.smaaka.m yathaa vaadhaa na jaayate tadartha.m yu.smaan etaani sarvvavaakyaani vyaahara.m|
2 lokaa yu.smaan bhajanag.rhebhyo duuriikari.syanti tathaa yasmin samaye yu.smaan hatvaa ii"svarasya tu.s.ti janaka.m karmmaakurmma iti ma.msyante sa samaya aagacchanti|
3 te pitara.m maa~nca na jaananti, tasmaad yu.smaan pratiid.r"sam aacari.syanti|
4 ato hetaa.h samaye samupasthite yathaa mama kathaa yu.smaaka.m mana.hsu.h samupati.s.thati tadartha.m yu.smaabhyam etaa.m kathaa.m kathayaami yu.smaabhi.h saarddham aha.m ti.s.than prathama.m taa.m yu.smabhya.m naakathaya.m|
5 saamprata.m svasya prerayitu.h samiipa.m gacchaami tathaapi tva.m kka gacchasi kathaametaa.m yu.smaaka.m kopi maa.m na p.rcchati|
6 kintu mayoktaabhiraabhi.h kathaabhi ryuu.smaakam anta.hkara.naani du.hkhena puur.naanyabhavan|
7 tathaapyaha.m yathaartha.m kathayaami mama gamana.m yu.smaaka.m hitaarthameva, yato heto rgamane na k.rte sahaayo yu.smaaka.m samiipa.m naagami.syati kintu yadi gacchaami tarhi yu.smaaka.m samiipe ta.m pre.sayi.syaami|
8 tata.h sa aagatya paapapu.nyada.n.de.su jagato lokaanaa.m prabodha.m janayi.syati|
9 te mayi na vi"svasanti tasmaaddheto.h paapaprabodha.m janayi.syati|
10 yu.smaakam ad.r"sya.h sannaha.m pitu.h samiipa.m gacchaami tasmaad pu.nye prabodha.m janayi.syati|
11 etajjagato.adhipati rda.n.daaj~naa.m praapnoti tasmaad da.n.de prabodha.m janayi.syati|
12 yu.smabhya.m kathayitu.m mamaanekaa.h kathaa aasate, taa.h kathaa idaanii.m yuuya.m so.dhu.m na "saknutha;
13 kintu satyamaya aatmaa yadaa samaagami.syati tadaa sarvva.m satya.m yu.smaan ne.syati, sa svata.h kimapi na vadi.syati kintu yacchro.syati tadeva kathayitvaa bhaavikaaryya.m yu.smaan j~naapayi.syati|
14 mama mahimaana.m prakaa"sayi.syati yato madiiyaa.m kathaa.m g.rhiitvaa yu.smaan bodhayi.syati|
15 pitu ryadyad aaste tat sarvva.m mama tasmaad kaara.naad avaadi.sa.m sa madiiyaa.m kathaa.m g.rhiitvaa yu.smaan bodhayi.syati|
16 kiyatkaalaat para.m yuuya.m maa.m dra.s.tu.m na lapsyadhve kintu kiyatkaalaat para.m puna rdra.s.tu.m lapsyadhve yatoha.m pitu.h samiipa.m gacchaami|
17 tata.h "si.syaa.naa.m kiyanto janaa.h paraspara.m vaditum aarabhanta, kiyatkaalaat para.m maa.m dra.s.tu.m na lapsyadhve kintu kiyatkaalaat para.m puna rdra.s.tu.m lapsyadhve yatoha.m pitu.h samiipa.m gacchaami, iti yad vaakyam aya.m vadati tat ki.m?
18 tata.h kiyatkaalaat param iti tasya vaakya.m ki.m? tasya vaakyasyaabhipraaya.m vaya.m boddhu.m na "saknumastairiti
19 nigadite yii"suste.saa.m pra"snecchaa.m j~naatvaa tebhyo.akathayat kiyatkaalaat para.m maa.m dra.s.tu.m na lapsyadhve, kintu kiyatkaalaat para.m puuna rdra.s.tu.m lapsyadhve, yaamimaa.m kathaamakathaya.m tasyaa abhipraaya.m ki.m yuuya.m paraspara.m m.rgayadhve?
20 yu.smaanaham atiyathaartha.m vadaami yuuya.m krandi.syatha vilapi.syatha ca, kintu jagato lokaa aanandi.syanti; yuuya.m "sokaakulaa bhavi.syatha kintu "sokaat para.m aanandayuktaa bhavi.syatha|
21 prasavakaala upasthite naarii yathaa prasavavedanayaa vyaakulaa bhavati kintu putre bhuumi.s.the sati manu.syaiko janmanaa naraloke pravi.s.ta ityaanandaat tasyaastatsarvva.m du.hkha.m manasi na ti.s.thati,
22 tathaa yuuyamapi saamprata.m "sokaakulaa bhavatha kintu punarapi yu.smabhya.m dar"sana.m daasyaami tena yu.smaakam anta.hkara.naani saanandaani bhavi.syanti, yu.smaaka.m tam aananda~nca kopi harttu.m na "sak.syati|
23 tasmin divase kaamapi kathaa.m maa.m na prak.syatha| yu.smaanaham atiyathaartha.m vadaami, mama naamnaa yat ki~ncid pitara.m yaaci.syadhve tadeva sa daasyati|
24 puurvve mama naamnaa kimapi naayaacadhva.m, yaacadhva.m tata.h praapsyatha tasmaad yu.smaaka.m sampuur.naanando jani.syate|
25 upamaakathaabhi.h sarvvaa.nyetaani yu.smaan j~naapitavaan kintu yasmin samaye upamayaa noktvaa pitu.h kathaa.m spa.s.ta.m j~naapayi.syaami samaya etaad.r"sa aagacchati|
26 tadaa mama naamnaa praarthayi.syadhve .aha.m yu.smannimitta.m pitara.m vine.sye kathaamimaa.m na vadaami;
27 yato yuuya.m mayi prema kurutha, tathaaham ii"svarasya samiipaad aagatavaan ityapi pratiitha, tasmaad kaara.naat kaara.naat pitaa svaya.m yu.smaasu priiyate|
28 pitu.h samiipaajjajad aagatosmi jagat parityajya ca punarapi pitu.h samiipa.m gacchaami|
29 tadaa "si.syaa avadan, he prabho bhavaan upamayaa noktvaadhunaa spa.s.ta.m vadati|
30 bhavaan sarvvaj~na.h kenacit p.r.s.to bhavitumapi bhavata.h prayojana.m naastiityadhunaasmaaka.m sthiraj~naana.m jaata.m tasmaad bhavaan ii"svarasya samiipaad aagatavaan ityatra vaya.m vi"svasima.h|
31 tato yii"su.h pratyavaadiid idaanii.m ki.m yuuya.m vi"svasitha?
32 pa"syata sarvve yuuya.m vikiir.naa.h santo maam ekaakina.m piiratyajya sva.m sva.m sthaana.m gami.syatha, etaad.r"sa.h samaya aagacchati vara.m praaye.nopasthitavaan; tathaapyaha.m naikaakii bhavaami yata.h pitaa mayaa saarddham aaste|
33 yathaa mayaa yu.smaaka.m "saanti rjaayate tadartham etaa.h kathaa yu.smabhyam acakatha.m; asmin jagati yu.smaaka.m kle"so gha.ti.syate kintvak.sobhaa bhavata yato mayaa jagajjita.m|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 17

1 tata.h para.m yii"suretaa.h kathaa.h kathayitvaa svarga.m vilokyaitat praarthayat, he pita.h samaya upasthitavaan; yathaa tava putrastava mahimaana.m prakaa"sayati tadartha.m tva.m nijaputrasya mahimaana.m prakaa"saya|
2 tva.m yollokaan tasya haste samarpitavaan sa yathaa tebhyo.anantaayu rdadaati tadartha.m tva.m praa.nimaatraa.naam adhipatitvabhaara.m tasmai dattavaan|
3 yastvam advitiiya.h satya ii"svarastvayaa prerita"sca yii"su.h khrii.s.ta etayorubhayo.h paricaye praapte.anantaayu rbhavati|
4 tva.m yasya karmma.no bhaara.m mahya.m dattavaan, tat sampanna.m k.rtvaa jagatyasmin tava mahimaana.m praakaa"saya.m|
5 ataeva he pita rjagatyavidyamaane tvayaa saha ti.s.thato mama yo mahimaasiit samprati tava samiipe maa.m ta.m mahimaana.m praapaya|
6 anyacca tvam etajjagato yaallokaan mahyam adadaa aha.m tebhyastava naamnastattvaj~naanam adadaa.m, te tavaivaasan, tva.m taan mahyamadadaa.h, tasmaatte tavopade"sam ag.rhlan|
7 tva.m mahya.m yat ki~ncid adadaastatsarvva.m tvatto jaayate ityadhunaajaanan|
8 mahya.m yamupade"sam adadaa ahamapi tebhyastamupade"sam adadaa.m tepi tamag.rhlan tvattoha.m nirgatya tvayaa preritobhavam atra ca vya"svasan|
9 te.saameva nimitta.m praarthaye.aha.m jagato lokanimitta.m na praarthaye kintu yaallokaan mahyam adadaaste.saameva nimitta.m praarthaye.aha.m yataste tavaivaasate|
10 ye mama te tava ye ca tava te mama tathaa tai rmama mahimaa prakaa"syate|
11 saampratam asmin jagati mamaavasthite.h "se.sam abhavat aha.m tava samiipa.m gacchaami kintu te jagati sthaasyanti; he pavitra pitaraavayo ryathaikatvamaaste tathaa te.saamapyekatva.m bhavati tadartha.m yaallokaan mahyam adadaastaan svanaamnaa rak.sa|
12 yaavanti dinaani jagatyasmin tai.h sahaahamaasa.m taavanti dinaani taan tava naamnaaha.m rak.sitavaan; yaallokaan mahyam adadaastaan sarvvaan ahamarak.sa.m, te.saa.m madhye kevala.m vinaa"sapaatra.m haarita.m tena dharmmapustakasya vacana.m pratyak.sa.m bhavati|
13 kintvadhunaa tava sannidhi.m gacchaami mayaa yathaa te.saa.m sampuur.naanando bhavati tadarthamaha.m jagati ti.s.than etaa.h kathaa akathayam|
14 tavopade"sa.m tebhyo.adadaa.m jagataa saha yathaa mama sambandho naasti tathaa jajataa saha te.saamapi sambandhaabhaavaaj jagato lokaastaan .rtiiyante|
15 tva.m jagatastaan g.rhaa.neti na praarthaye kintva"subhaad rak.seti praarthayeham|
16 aha.m yathaa jagatsambandhiiyo na bhavaami tathaa tepi jagatsambandhiiyaa na bhavanti|
17 tava satyakathayaa taan pavitriikuru tava vaakyameva satya.m|
18 tva.m yathaa maa.m jagati prairayastathaahamapi taan jagati prairaya.m|
19 te.saa.m hitaartha.m yathaaha.m sva.m pavitriikaromi tathaa satyakathayaa tepi pavitriibhavantu|
20 kevala.m ete.saamarthe praarthaye.aham iti na kintvete.saamupade"sena ye janaa mayi vi"svasi.syanti te.saamapyarthe praartheye.aham|
21 he pitaste.saa.m sarvve.saam ekatva.m bhavatu tava yathaa mayi mama ca yathaa tvayyekatva.m tathaa te.saamapyaavayorekatva.m bhavatu tena tva.m maa.m preritavaan iti jagato lokaa.h pratiyantu|
22 yathaavayorekatva.m tathaa te.saamapyekatva.m bhavatu te.svaha.m mayi ca tvam ittha.m te.saa.m sampuur.namekatva.m bhavatu, tva.m preritavaan tva.m mayi yathaa priiyase ca tathaa te.svapi priitavaan etadyathaa jagato lokaa jaananti
23 tadartha.m tva.m ya.m mahimaana.m mahyam adadaasta.m mahimaanam ahamapi tebhyo dattavaan|
24 he pita rjagato nirmmaa.naat puurvva.m mayi sneha.m k.rtvaa ya.m mahimaana.m dattavaan mama ta.m mahimaana.m yathaa te pa"syanti tadartha.m yaallokaan mahya.m dattavaan aha.m yatra ti.s.thaami tepi yathaa tatra ti.s.thanti mamai.saa vaa~nchaa|
25 he yathaarthika pita rjagato lokaistvayyaj~naatepi tvaamaha.m jaane tva.m maa.m preritavaan itiime "si.syaa jaananti|
26 yathaaha.m te.su ti.s.thaami tathaa mayi yena premnaa premaakarostat te.su ti.s.thati tadartha.m tava naamaaha.m taan j~naapitavaan punarapi j~naapayi.syaami|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 18

1 taa.h kathaa.h kathayitvaa yii"su.h "si.syaanaadaaya kidronnaamaka.m srota uttiiryya "si.syai.h saha tatratyodyaana.m praavi"sat|
2 kintu vi"svaasaghaatiyihuudaastat sthaana.m pariciiyate yato yii"su.h "si.syai.h saarddha.m kadaacit tat sthaanam agacchat|
3 tadaa sa yihuudaa.h sainyaga.na.m pradhaanayaajakaanaa.m phiruu"sinaa~nca padaatiga.na~nca g.rhiitvaa pradiipaan ulkaan astraa.ni caadaaya tasmin sthaana upasthitavaan|
4 sva.m prati yad gha.ti.syate taj j~naatvaa yii"suragresara.h san taanap.rcchat ka.m gave.sayatha?
5 te pratyavadan, naasaratiiya.m yii"su.m; tato yii"suravaadiid ahameva sa.h; tai.h saha vi"svaasaghaatii yihuudaa"scaati.s.that|
6 tadaahameva sa tasyaitaa.m kathaa.m "srutvaiva te pa"scaadetya bhuumau patitaa.h|
7 tato yii"su.h punarapi p.r.s.thavaan ka.m gave.sayatha? tataste pratyavadan naasaratiiya.m yii"su.m|
8 tadaa yii"su.h pratyuditavaan ahameva sa imaa.m kathaamacakatham; yadi maamanvicchatha tarhiimaan gantu.m maa vaarayata|
9 ittha.m bhuute mahya.m yaallokaan adadaaste.saam ekamapi naahaarayam imaa.m yaa.m kathaa.m sa svayamakathayat saa kathaa saphalaa jaataa|
10 tadaa "simonpitarasya nika.te kha"ngalsthite.h sa ta.m ni.sko.sa.m k.rtvaa mahaayaajakasya maalkhanaamaana.m daasam aahatya tasya dak.si.nakar.na.m chinnavaan|
11 tato yii"su.h pitaram avadat, kha"nga.m ko.se sthaapaya mama pitaa mahya.m paatu.m ya.m ka.msam adadaat tenaaha.m ki.m na paasyaami?
12 tadaa sainyaga.na.h senaapati ryihuudiiyaanaa.m padaataya"sca yii"su.m gh.rtvaa baddhvaa haanannaamna.h kiyaphaa.h "sva"surasya samiipa.m prathamam anayan|
13 sa kiyaphaastasmin vatsare mahaayaajatvapade niyukta.h
14 san saadhaara.nalokaanaa.m ma"ngalaartham ekajanasya mara.namucitam iti yihuudiiyai.h saarddham amantrayat|
15 tadaa "simonpitaro.anyaika"si.sya"sca yii"so.h pa"scaad agacchataa.m tasyaanya"si.syasya mahaayaajakena paricitatvaat sa yii"sunaa saha mahaayaajakasyaa.t.taalikaa.m praavi"sat|
16 kintu pitaro bahirdvaarasya samiipe.ati.s.thad ataeva mahaayaajakena paricita.h sa "si.sya.h punarbahirgatvaa dauvaayikaayai kathayitvaa pitaram abhyantaram aanayat|
17 tadaa sa dvaararak.sikaa pitaram avadat tva.m ki.m na tasya maanavasya "si.sya.h? tata.h sovadad aha.m na bhavaami|
18 tata.h para.m yatsthaane daasaa.h padaataya"sca "siitahetora"ngaarai rvahni.m prajvaalya taapa.m sevitavantastatsthaane pitarasti.s.than tai.h saha vahnitaapa.m sevitum aarabhata|
19 tadaa "si.sye.suupade"se ca mahaayaajakena yii"su.h p.r.s.ta.h
20 san pratyuktavaan sarvvalokaanaa.m samak.sa.m kathaamakathaya.m gupta.m kaamapi kathaa.m na kathayitvaa yat sthaana.m yihuudiiyaa.h satata.m gacchanti tatra bhajanagehe mandire caa"sik.saya.m|
21 matta.h kuta.h p.rcchasi? ye janaa madupade"sam a"s.r.nvan taaneva p.rccha yadyad avada.m te tat jaaninta|
22 tadettha.m pratyuditatvaat nika.tasthapadaati ryii"su.m cape.tenaahatya vyaaharat mahaayaajakam eva.m prativadasi?
23 tato yii"su.h pratigaditavaan yadyayathaartham acakatha.m tarhi tasyaayathaarthasya pramaa.na.m dehi, kintu yadi yathaartha.m tarhi kuto heto rmaam ataa.daya.h?
24 puurvva.m haanan sabandhana.m ta.m kiyaphaamahaayaajakasya samiipa.m prai.sayat|
25 "simonpitarasti.s.than vahnitaapa.m sevate, etasmin samaye kiyantastam ap.rcchan tva.m kim etasya janasya "si.syo na? tata.h sopahnutyaabraviid aha.m na bhavaami|
26 tadaa mahaayaajakasya yasya daasasya pitara.h kar.namacchinat tasya ku.tumba.h pratyuditavaan udyaane tena saha ti.s.thanta.m tvaa.m ki.m naapa"sya.m?
27 kintu pitara.h punarapahnutya kathitavaan; tadaanii.m kukku.to.araut|
28 tadanantara.m pratyuu.se te kiyaphaag.rhaad adhipate rg.rha.m yii"sum anayan kintu yasmin a"sucitve jaate tai rnistaarotsave na bhoktavya.m, tasya bhayaad yihuudiiyaastadg.rha.m naavi"san|
29 apara.m piilaato bahiraagatya taan p.r.s.thavaan etasya manu.syasya ka.m do.sa.m vadatha?
30 tadaa te petyavadan du.skarmmakaari.ni na sati bhavata.h samiipe naina.m samaarpayi.syaama.h|
31 tata.h piilaato.avadad yuuyamena.m g.rhiitvaa sve.saa.m vyavasthayaa vicaarayata| tadaa yihuudiiyaa.h pratyavadan kasyaapi manu.syasya praa.nada.n.da.m karttu.m naasmaakam adhikaaro.asti|
32 eva.m sati yii"su.h svasya m.rtyau yaa.m kathaa.m kathitavaan saa saphalaabhavat|
33 tadanantara.m piilaata.h punarapi tad raajag.rha.m gatvaa yii"sumaahuuya p.r.s.tavaan tva.m ki.m yihuudiiyaanaa.m raajaa?
34 yii"su.h pratyavadat tvam etaa.m kathaa.m svata.h kathayasi kimanya.h ka"scin mayi kathitavaan?
35 piilaato.avadad aha.m ki.m yihuudiiya.h? tava svade"siiyaa vi"se.sata.h pradhaanayaajakaa mama nika.te tvaa.m samaarpayana, tva.m ki.m k.rtavaan?
36 yii"su.h pratyavadat mama raajyam etajjagatsambandhiiya.m na bhavati yadi mama raajya.m jagatsambandhiiyam abhavi.syat tarhi yihuudiiyaanaa.m haste.su yathaa samarpito naabhava.m tadartha.m mama sevakaa ayotsyan kintu mama raajyam aihika.m na|
37 tadaa piilaata.h kathitavaan, tarhi tva.m raajaa bhavasi? yii"su.h pratyuktavaan tva.m satya.m kathayasi, raajaaha.m bhavaami; satyataayaa.m saak.sya.m daatu.m jani.m g.rhiitvaa jagatyasmin avatiir.navaan, tasmaat satyadharmmapak.sapaatino mama kathaa.m "s.r.nvanti|
38 tadaa satya.m ki.m? etaa.m kathaa.m pa.s.tvaa piilaata.h punarapi bahirgatvaa yihuudiiyaan abhaa.sata, aha.m tasya kamapyaparaadha.m na praapnomi|
39 nistaarotsavasamaye yu.smaabhirabhirucita eko jano mayaa mocayitavya e.saa yu.smaaka.m riitirasti, ataeva yu.smaaka.m nika.te yihuudiiyaanaa.m raajaana.m ki.m mocayaami, yu.smaakam icchaa kaa?
40 tadaa te sarvve ruvanto vyaaharan ena.m maanu.sa.m nahi barabbaa.m mocaya| kintu sa barabbaa dasyuraasiit|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 19

1 piilaato yii"sum aaniiya ka"sayaa praahaarayat|
2 pa"scaat senaaga.na.h ka.n.takanirmmita.m muku.ta.m tasya mastake samarpya vaarttaakiivar.na.m raajaparicchada.m paridhaapya,
3 he yihuudiiyaanaa.m raajan namaskaara ityuktvaa ta.m cape.tenaahantum aarabhata|
4 tadaa piilaata.h punarapi bahirgatvaa lokaan avadat, asya kamapyaparaadha.m na labhe.aha.m, pa"syata tad yu.smaan j~naapayitu.m yu.smaaka.m sannidhau bahirenam aanayaami|
5 tata.h para.m yii"su.h ka.n.takamuku.tavaan vaarttaakiivar.navasanavaa.m"sca bahiraagacchat| tata.h piilaata uktavaan ena.m manu.sya.m pa"syata|
6 tadaa pradhaanayaajakaa.h padaataya"sca ta.m d.r.s.tvaa, ena.m kru"se vidha, ena.m kru"se vidha, ityuktvaa ravitu.m aarabhanta| tata.h piilaata.h kathitavaan yuuya.m svayam ena.m niitvaa kru"se vidhata, aham etasya kamapyaparaadha.m na praaptavaan|
7 yihuudiiyaa.h pratyavadan asmaaka.m yaa vyavasthaaste tadanusaare.naasya praa.nahananam ucita.m yatoya.m svam ii"svarasya putramavadat|
8 piilaata imaa.m kathaa.m "srutvaa mahaatraasayukta.h
9 san punarapi raajag.rha aagatya yii"su.m p.r.s.tavaan tva.m kutratyo loka.h? kintu yii"sastasya kimapi pratyuttara.m naavadat|
10 1# tata.h piilaat kathitavaana tva.m ki.m mayaa saarddha.m na sa.mlapi.syasi ? tvaa.m kru"se vedhitu.m vaa mocayitu.m "sakti rmamaaste iti ki.m tva.m na jaanaasi ? tadaa yii"su.h pratyavadad ii"svare.naadaŸा.m mamopari tava kimapyadhipatitva.m na vidyate, tathaapi yo jano maa.m tava haste samaarpayat tasya mahaapaataka.m jaatam|
11 tadaa yii"su.h pratyavadad ii"svare.naadatta.m mamopari tava kimapyadhipatitva.m na vidyate, tathaapi yo jano maa.m tava haste samaarpayat tasya mahaapaataka.m jaatam|
12 tadaarabhya piilaatasta.m mocayitu.m ce.s.titavaan kintu yihuudiiyaa ruvanto vyaaharan yadiima.m maanava.m tyajasi tarhi tva.m kaisarasya mitra.m na bhavasi, yo jana.h sva.m raajaana.m vakti saeva kaimarasya viruddhaa.m kathaa.m kathayati|
13 etaa.m kathaa.m "srutvaa piilaato yii"su.m bahiraaniiya nistaarotsavasya aasaadanadinasya dvitiiyapraharaat puurvva.m prastarabandhananaamni sthaane .arthaat ibriiyabhaa.sayaa yad gabbithaa kathyate tasmin sthaane vicaaraasana upaavi"sat|
14 anantara.m piilaato yihuudiiyaan avadat, yu.smaaka.m raajaana.m pa"syata|
15 kintu ena.m duuriikuru, ena.m duuriikuru, ena.m kru"se vidha, iti kathaa.m kathayitvaa te ravitum aarabhanta; tadaa piilaata.h kathitavaan yu.smaaka.m raajaana.m ki.m kru"se vedhi.syaami? pradhaanayaajakaa uttaram avadan kaisara.m vinaa kopi raajaasmaaka.m naasti|
16 tata.h piilaato yii"su.m kru"se vedhitu.m te.saa.m haste.su samaarpayat, tataste ta.m dh.rtvaa niitavanta.h|
17 tata.h para.m yii"su.h kru"sa.m vahan "sira.hkapaalam arthaad yad ibriiyabhaa.sayaa gulgaltaa.m vadanti tasmin sthaana upasthita.h|
18 tataste madhyasthaane ta.m tasyobhayapaar"sve dvaavaparau kru"se.avidhan|
19 aparam e.sa yihuudiiyaanaa.m raajaa naasaratiiyayii"su.h, iti vij~naapana.m likhitvaa piilaatastasya kru"sopari samayojayat|
20 saa lipi.h ibriiyayuunaaniiyaromiiyabhaa.saabhi rlikhitaa; yii"so.h kru"savedhanasthaana.m nagarasya samiipa.m, tasmaad bahavo yihuudiiyaastaa.m pa.thitum aarabhanta|
21 yihuudiiyaanaa.m pradhaanayaajakaa.h piilaatamiti nyavedayan yihuudiiyaanaa.m raajeti vaakya.m na kintu e.sa sva.m yihuudiiyaanaa.m raajaanam avadad ittha.m likhatu|
22 tata.h piilaata uttara.m dattavaan yallekhaniiya.m tallikhitavaan|
23 ittha.m senaaga.no yii"su.m kru"se vidhitvaa tasya paridheyavastra.m caturo bhaagaan k.rtvaa ekaikasenaa ekaikabhaagam ag.rhlat tasyottariiyavastra~ncaag.rhlat| kintuuttariiyavastra.m suucisevana.m vinaa sarvvam uuta.m|
24 tasmaatte vyaaharan etat ka.h praapsyati? tanna kha.n.dayitvaa tatra gu.tikaapaata.m karavaama| vibhajante.adhariiya.m me vasana.m te paraspara.m| mamottariiyavastraartha.m gu.tikaa.m paatayanti ca| iti yadvaakya.m dharmmapustake likhitamaaste tat senaaga.nenettha.m vyavahara.naat siddhamabhavat|
25 tadaanii.m yii"so rmaataa maatu rbhaginii ca yaa kliyapaa bhaaryyaa mariyam magdaliinii mariyam ca etaastasya kru"sasya sannidhau samati.s.than|
26 tato yii"su.h svamaatara.m priyatama"si.sya~nca samiipe da.n.daayamaanau vilokya maataram avadat, he yo.sid ena.m tava putra.m pa"sya,
27 "si.syantvavadat, enaa.m tava maatara.m pa"sya| tata.h sa "si.syastadgha.tikaayaa.m taa.m nijag.rha.m niitavaan|
28 anantara.m sarvva.m karmmaadhunaa sampannamabhuut yii"suriti j~naatvaa dharmmapustakasya vacana.m yathaa siddha.m bhavati tadartham akathayat mama pipaasaa jaataa|
29 tatastasmin sthaane amlarasena puur.napaatrasthityaa te spa~njameka.m tadamlarasenaardriik.rtya esobnale tad yojayitvaa tasya mukhasya sannidhaavasthaapayan|
30 tadaa yii"suramlarasa.m g.rhiitvaa sarvva.m siddham iti kathaa.m kathayitvaa mastaka.m namayan praa.naan paryyatyajat|
31 tadvinam aasaadanadina.m tasmaat pare.ahani vi"sraamavaare dehaa yathaa kru"sopari na ti.s.thanti, yata.h sa vi"sraamavaaro mahaadinamaasiit, tasmaad yihuudiiyaa.h piilaatanika.ta.m gatvaa te.saa.m paadabha~njanasya sthaanaantaranayanasya caanumati.m praarthayanta|
32 ata.h senaa aagatya yii"sunaa saha kru"se hatayo.h prathamadvitiiyacorayo.h paadaan abha~njan;
33 kintu yii"so.h sannidhi.m gatvaa sa m.rta iti d.r.s.tvaa tasya paadau naabha~njan|
34 pa"scaad eko yoddhaa "suulaaghaatena tasya kuk.sim avidhat tatk.sa.naat tasmaad rakta.m jala~nca niragacchat|
35 yo jano.asya saak.sya.m dadaati sa svaya.m d.r.s.tavaan tasyeda.m saak.sya.m satya.m tasya kathaa yu.smaaka.m vi"svaasa.m janayitu.m yogyaa tat sa jaanaati|
36 tasyaikam asdhyapi na bha.mk.syate,
37 tadvad anya"saastrepi likhyate, yathaa, "d.r.s.tipaata.m kari.syanti te.avidhan yantu tamprati|"
38 arimathiiyanagarasya yuu.saphnaamaa "si.sya eka aasiit kintu yihuudiiyebhyo bhayaat prakaa"sito na bhavati; sa yii"so rdeha.m netu.m piilaatasyaanumati.m praarthayata, tata.h piilaatenaanumate sati sa gatvaa yii"so rdeham anayat|
39 apara.m yo nikadiimo raatrau yii"so.h samiipam agacchat sopi gandharasena mi"srita.m praaye.na pa~ncaa"satse.takamaguru.m g.rhiitvaagacchat|
40 tataste yihuudiiyaanaa.m "sma"saane sthaapanariityanusaare.na tatsugandhidravye.na sahita.m tasya deha.m vastre.naave.s.tayan|
41 apara~nca yatra sthaane ta.m kru"se.avidhan tasya nika.tasthodyaane yatra kimapi m.rtadeha.m kadaapi naasthaapyata taad.r"sam eka.m nuutana.m "sma"saanam aasiit|
42 yihuudiiyaanaam aasaadanadinaagamanaat te tasmin samiipastha"sma"saane yii"sum a"saayayan|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 20

1 anantara.m saptaahasya prathamadine .atipratyuu.se .andhakaare ti.s.thati magdaliinii mariyam tasya "sma"saanasya nika.ta.m gatvaa "sma"saanasya mukhaat prastaramapasaaritam apa"syat|
2 pa"scaad dhaavitvaa "simonpitaraaya yii"so.h priyatama"si.syaaya cedam akathayat, lokaa.h "sma"saanaat prabhu.m niitvaa kutraasthaapayan tad vaktu.m na "saknomi|
3 ata.h pitara.h sonya"si.sya"sca barhi rbhutvaa "sma"saanasthaana.m gantum aarabhetaa.m|
4 ubhayordhaavato.h sonya"si.sya.h pitara.m pa"scaat tyaktvaa puurvva.m "sma"saanasthaana upasthitavaan|
5 tadaa prahviibhuuya sthaapitavastraa.ni d.r.s.tavaan kintu na praavi"sat|
6 apara.m "simonpitara aagatya "sma"saanasthaana.m pravi"sya
7 sthaapitavastraa.ni mastakasya vastra~nca p.rthak sthaanaantare sthaapita.m d.r.s.tavaan|
8 tata.h "sma"saanasthaana.m puurvvam aagato yonya"si.sya.h sopi pravi"sya taad.r"sa.m d.r.s.taa vya"svasiit|
9 yata.h "sma"saanaat sa utthaapayitavya etasya dharmmapustakavacanasya bhaava.m te tadaa voddhu.m naa"sankuvan|
10 anantara.m tau dvau "si.syau sva.m sva.m g.rha.m paraav.rtyaagacchataam|
11 tata.h para.m mariyam "sma"saanadvaarasya bahi.h sthitvaa roditum aarabhata tato rudatii prahviibhuuya "sma"saana.m vilokya
12 yii"so.h "sayanasthaanasya "sira.hsthaane padatale ca dvayo rdi"so dvau svargiiyaduutaavupavi.s.tau samapa"syat|
13 tau p.r.s.tavantau he naari kuto rodi.si? saavadat lokaa mama prabhu.m niitvaa kutraasthaapayan iti na jaanaami|
14 ityuktvaa mukha.m paraav.rtya yii"su.m da.n.daayamaanam apa"syat kintu sa yii"suriti saa j~naatu.m naa"saknot|
15 tadaa yii"sustaam ap.rcchat he naari kuto rodi.si? ka.m vaa m.rgayase? tata.h saa tam udyaanasevaka.m j~naatvaa vyaaharat, he maheccha tva.m yadiita.h sthaanaat ta.m niitavaan tarhi kutraasthaapayastad vada tatsthaanaat tam aanayaami|
16 tadaa yii"sustaam avadat he mariyam| tata.h saa paraav.rtya pratyavadat he rabbuunii arthaat he guro|
17 tadaa yii"suravadat maa.m maa dhara, idaanii.m pitu.h samiipe uurddhvagamana.m na karomi kintu yo mama yu.smaaka~nca pitaa mama yu.smaaka~nce"svarastasya nika.ta uurddhvagamana.m karttum udyatosmi, imaa.m kathaa.m tva.m gatvaa mama bhraat.rga.na.m j~naapaya|
18 tato magdaliiniimariyam tatk.sa.naad gatvaa prabhustasyai dar"sana.m dattvaa kathaa etaa akathayad iti vaarttaa.m "si.syebhyo.akathayat|
19 tata.h para.m saptaahasya prathamadinasya sandhyaasamaye "si.syaa ekatra militvaa yihuudiiyebhyo bhiyaa dvaararuddham akurvvan, etasmin kaale yii"suste.saa.m madhyasthaane ti.s.than akathayad yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaat|
20 ityuktvaa nijahasta.m kuk.si~nca dar"sitavaan, tata.h "si.syaa.h prabhu.m d.r.s.tvaa h.r.s.taa abhavan|
21 yii"su.h punaravadad yu.smaaka.m kalyaa.na.m bhuuyaat pitaa yathaa maa.m prai.sayat tathaahamapi yu.smaan pre.sayaami|
22 ityuktvaa sa te.saamupari diirghapra"svaasa.m dattvaa kathitavaan pavitram aatmaana.m g.rhliita|
23 yuuya.m ye.saa.m paapaani mocayi.syatha te mocayi.syante ye.saa~nca paapaati na mocayi.syatha te na mocayi.syante|
24 dvaada"samadhye ga.nito yamajo thomaanaamaa "si.syo yii"soraagamanakaalai tai.h saarddha.m naasiit|
25 ato vaya.m prabhuum apa"syaameti vaakye.anya"si.syairukte sovadat, tasya hastayo rlauhakiilakaanaa.m cihna.m na vilokya taccihnam a"ngulyaa na sp.r.s.tvaa tasya kuk.sau hasta.m naaropya caaha.m na vi"svasi.syaami|
26 aparam a.s.tame.ahni gate sati thomaasahita.h "si.syaga.na ekatra militvaa dvaara.m ruddhvaabhyantara aasiit, etarhi yii"suste.saa.m madhyasthaane ti.s.than akathayat, yu.smaaka.m ku"sala.m bhuuyaat|
27 pa"scaat thaamai kathitavaan tvam a"nguliim atraarpayitvaa mama karau pa"sya kara.m prasaaryya mama kuk.saavarpaya naavi"svasya|
28 tadaa thomaa avadat, he mama prabho he madii"svara|
29 yii"surakathayat, he thomaa maa.m niriik.sya vi"svasi.si ye na d.r.s.tvaa vi"svasanti taeva dhanyaa.h|
30 etadanyaani pustake.asmin alikhitaani bahuunyaa"scaryyakarmmaa.ni yii"su.h "si.syaa.naa.m purastaad akarot|
31 kintu yii"surii"svarasyaabhi.sikta.h suta eveti yathaa yuuya.m vi"svasitha vi"svasya ca tasya naamnaa paramaayu.h praapnutha tadartham etaani sarvvaa.nyalikhyanta|

yohanalikhita.h susa.mvaada.h 21

1 tata.h para.m tibiriyaajaladhesta.te yii"su.h punarapi "si.syebhyo dar"sana.m dattavaan dar"sanasyaakhyaanamidam|
2 "simonpitara.h yamajathomaa gaaliiliiyakaannaanagaranivaasii nithanel sivade.h putraavanyau dvau "si.syau caite.svekatra milite.su "simonpitaro.akathayat matsyaan dhartu.m yaami|
3 tataste vyaaharan tarhi vayamapi tvayaa saarddha.m yaama.h tadaa te bahirgataa.h santa.h k.sipra.m naavam aarohan kintu tasyaa.m rajanyaam ekamapi na praapnuvan|
4 prabhaate sati yii"susta.te sthitavaan kintu sa yii"suriti "si.syaa j~naatu.m naa"saknuvan|
5 tadaa yii"surap.rcchat, he vatsaa sannidhau ki~ncit khaadyadravyam aaste? te.avadan kimapi naasti|
6 tadaa so.avadat naukaayaa dak.si.napaar"sve jaala.m nik.sipata tato lapsyadhve, tasmaat tai rnik.sipte jaale matsyaa etaavanto.apatan yena te jaalamaak.r.sya nottolayitu.m "saktaa.h|
7 tasmaad yii"so.h priyatama"si.sya.h pitaraayaakathayat e.sa prabhu rbhavet, e.sa prabhuriti vaaca.m "srutvaiva "simon nagnataaheto rmatsyadhaari.na uttariiyavastra.m paridhaaya hrada.m pratyudalamphayat|
8 apare "si.syaa matsyai.h saarddha.m jaalam aakar.santa.h k.sudranaukaa.m vaahayitvaa kuulamaanayan te kuulaad atiduure naasan dvi"satahastebhyo duura aasan ityanumiiyate|
9 tiira.m praaptaistaistatra prajvalitaagnistadupari matsyaa.h puupaa"sca d.r.s.taa.h|
10 tato yii"surakathayad yaan matsyaan adharata te.saa.m katipayaan aanayata|
11 ata.h "simonpitara.h paraav.rtya gatvaa b.rhadbhistripa~ncaa"sadadhika"satamatsyai.h paripuur.na.m tajjaalam aak.r.syodatolayat kintvetaavadbhi rmatsyairapi jaala.m naachidyata|
12 anantara.m yii"sustaan avaadiit yuuyamaagatya bhu.mgdhva.m; tadaa saeva prabhuriti j~naatatvaat tva.m ka.h? iti pra.s.tu.m "si.syaa.naa.m kasyaapi pragalbhataa naabhavat|
13 tato yii"suraagatya puupaan matsyaa.m"sca g.rhiitvaa tebhya.h paryyave.sayat|
14 ittha.m "sma"saanaadutthaanaat para.m yii"su.h "si.syebhyast.rtiiyavaara.m dar"sana.m dattavaan|
15 bhojane samaapte sati yii"su.h "simonpitara.m p.r.s.tavaan, he yuunasa.h putra "simon tva.m kim etebhyodhika.m mayi priiyase? tata.h sa uditavaan satya.m prabho tvayi priiye.aha.m tad bhavaan jaanaati; tadaa yii"surakathayat tarhi mama me.sa"saavakaga.na.m paalaya|
16 tata.h sa dvitiiyavaara.m p.r.s.tavaan he yuunasa.h putra "simon tva.m ki.m mayi priiyase? tata.h sa uktavaan satya.m prabho tvayi priiye.aha.m tad bhavaan jaanaati; tadaa yii"surakathayata tarhi mama me.saga.na.m paalaya|
17 pa"scaat sa t.rtiiyavaara.m p.r.s.tavaan, he yuunasa.h putra "simon tva.m ki.m mayi priiyase? etadvaakya.m t.rtiiyavaara.m p.r.s.tavaan tasmaat pitaro du.hkhito bhuutvaa.akathayat he prabho bhavata.h kimapyagocara.m naasti tvayyaha.m priiye tad bhavaan jaanaati; tato yii"suravadat tarhi mama me.saga.na.m paalaya|
18 aha.m tubhya.m yathaartha.m kathayaami yauvanakaale svaya.m baddhaka.ti ryatrecchaa tatra yaatavaan kintvita.h para.m v.rddhe vayasi hasta.m vistaarayi.syasi, anyajanastvaa.m baddhvaa yatra gantu.m tavecchaa na bhavati tvaa.m dh.rtvaa tatra ne.syati|
19 phalata.h kiid.r"sena mara.nena sa ii"svarasya mahimaana.m prakaa"sayi.syati tad bodhayitu.m sa iti vaakya.m proktavaan| ityukte sati sa tamavocat mama pa"scaad aagaccha|
20 yo jano raatrikaale yii"so rvak.so.avalambya, he prabho ko bhavanta.m parakare.su samarpayi.syatiiti vaakya.m p.r.s.tavaan, ta.m yii"so.h priyatama"si.sya.m pa"scaad aagacchanta.m
21 pitaro mukha.m paraavarttya vilokya yii"su.m p.r.s.tavaan, he prabho etasya maanavasya kiid.r"sii gati rbhavi.syati?
22 sa pratyavadat, mama punaraagamanaparyyanta.m yadi ta.m sthaapayitum icchaami tatra tava ki.m? tva.m mama pa"scaad aagaccha|
23 tasmaat sa "si.syo na mari.syatiiti bhraat.rga.namadhye ki.mvadantii jaataa kintu sa na mari.syatiiti vaakya.m yii"su rnaavadat kevala.m mama punaraagamanaparyyanta.m yadi ta.m sthaapayitum icchaami tatra tava ki.m? iti vaakyam uktavaan|
24 yo jana etaani sarvvaa.ni likhitavaan atra saak.sya~nca dattavaan saeva sa "si.sya.h, tasya saak.sya.m pramaa.namiti vaya.m jaaniima.h|
25 yii"suretebhyo.aparaa.nyapi bahuuni karmmaa.ni k.rtavaan taani sarvvaa.ni yadyekaika.m k.rtvaa likhyante tarhi granthaa etaavanto bhavanti te.saa.m dhaara.ne p.rthivyaa.m sthaana.m na bhavati| iti||

॥ iti yohanalikhita.h susa.mvaada.h samaapta.m ॥


preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 01

1 he thiyaphila, yii"su.h svamanoniitaan preritaan pavitre.naatmanaa samaadi"sya yasmin dine svargamaarohat yaa.m yaa.m kriyaamakarot yadyad upaadi"sacca taani sarvvaa.ni puurvva.m mayaa likhitaani|
2 sa svanidhanadu.hkhabhogaat param anekapratyayak.sapramaa.nau.h sva.m sajiiva.m dar"sayitvaa
3 catvaari.m"saddinaani yaavat tebhya.h preritebhyo dar"sana.m dattve"svariiyaraajyasya var.nanama akarot|
4 anantara.m te.saa.m sabhaa.m k.rtvaa ityaaj~naapayat, yuuya.m yiruu"saalamo.anyatra gamanamak.rtvaa yastin pitraa"ngiik.rte mama vadanaat kathaa a"s.r.nuta tatpraaptim apek.sya ti.s.thata|
5 yohan jale majjitaavaan kintvalpadinamadhye yuuya.m pavitra aatmani majjitaa bhavi.syatha|
6 pa"scaat te sarvve militvaa tam ap.rcchan he prabho bhavaan kimidaanii.m punarapi raajyam israayeliiyalokaanaa.m kare.su samarpayi.syati?
7 tata.h sovadat yaan sarvvaan kaalaan samayaa.m"sca pitaa svava"se.asthaapayat taan j~naat.r.m yu.smaakam adhikaaro na jaayate|
8 kintu yu.smaasu pavitrasyaatmana aavirbhaave sati yuuya.m "sakti.m praapya yiruu"saalami samastayihuudaa"somiro.nade"sayo.h p.rthivyaa.h siimaa.m yaavad yaavanto de"saaste.su yarvve.su ca mayi saak.sya.m daasyatha|
9 iti vaakyamuktvaa sa te.saa.m samak.sa.m svarga.m niito.abhavat, tato meghamaaruhya te.saa.m d.r.s.teragocaro.abhavat|
10 yasmin samaye te vihaayasa.m pratyananyad.r.s.tyaa tasya taad.r"sam uurdvvagamanam apa"syan tasminneva samaye "suklavastrau dvau janau te.saa.m sannidhau da.n.daayamaanau kathitavantau,
11 he gaaliiliiyalokaa yuuya.m kimartha.m gaga.na.m prati niriik.sya da.n.daayamaanaasti.s.thatha? yu.smaaka.m samiipaat svarga.m niito yo yii"susta.m yuuya.m yathaa svargam aarohantam adar"sam tathaa sa puna"scaagami.syati|
12 tata.h para.m te jaitunanaamna.h parvvataad vi"sraamavaarasya patha.h parimaa.nam arthaat praaye.naarddhakro"sa.m durastha.m yiruu"saalamnagara.m paraav.rtyaagacchan|
13 nagara.m pravi"sya pitaro yaakuub yohan aandriya.h philipa.h thomaa barthajamayo mathiraalphiiyaputro yaakuub udyogaaी "simon yaakuubo bhraataa yihuudaa ete sarvve yatra sthaane pravasanti tasmin uparitanaprako.s.the praavi"san|
14 pa"scaad ime kiyatya.h striya"sca yii"so rmaataa mariyam tasya bhraatara"scaite sarvva ekacittiibhuuta satata.m vinayena vinayena praarthayanta|
15 tasmin samaye tatra sthaane saakalyena vi.m"satyadhika"sata.m "si.syaa aasan| tata.h pitaraste.saa.m madhye ti.s.than uktavaan
16 he bhraat.rga.na yii"sudhaari.naa.m lokaanaa.m pathadar"sako yo yihuudaastasmin daayuudaa pavitra aatmaa yaa.m kathaa.m kathayaamaasa tasyaa.h pratyak.siibhavanasyaava"syakatvam aasiit|
17 sa jano.asmaaka.m madhyavarttii san asyaa.h sevaayaa a.m"sam alabhata|
18 tadanantara.m kukarmma.naa labdha.m yanmuulya.m tena k.setrameka.m kriitam apara.m tasmin adhomukhe bh.rmau patite sati tasyodarasya vidiir.natvaat sarvvaa naa.dyo niragacchan|
19 etaa.m kathaa.m yiruu"saalamnivaasina.h sarvve lokaa vidaanti; te.saa.m nijabhaa.sayaa tatk.setra~nca hakaldaamaa, arthaat raktak.setramiti vikhyaatamaaste|
20 anyacca, niketana.m tadiiyantu "sunyameva bhavi.syati| tasya duu.sye nivaasaartha.m kopi sthaasyati naiva hi| anya eva janastasya pada.m sa.mpraapsyati dhruva.m| ittha.m giitapustake likhitamaaste|
21 ato yohano majjanam aarabhyaasmaaka.m samiipaat prabho ryii"so.h svargaaroha.nadina.m yaavat sosmaaka.m madhye yaavanti dinaani yaapitavaan
22 taavanti dinaani ye maanavaa asmaabhi.h saarddha.m ti.s.thanti te.saam ekena janenaasmaabhi.h saarddha.m yii"sorutthaane saak.si.naa bhavitavya.m|
23 ato yasya ruu.dhi ryu.s.to ya.m bar"sabbetyuktvaahuuyanti sa yuu.saph matathi"sca dvaavetau p.rthak k.rtvaa ta ii"svarasya sannidhau praaryya kathitavanta.h,
24 he sarvvaantaryyaamin parame"svara, yihuudaa.h sevanapreritatvapadacyuta.h
25 san nijasthaanam agacchat, tatpada.m labdhum enayo rjanayo rmadhye bhavataa ko.abhirucitastadasmaan dar"syataa.m|
26 tato gu.tikaapaa.te k.rte matathirniraciiyata tasmaat sonye.saam ekaada"saanaa.m praritaanaa.m madhye ga.nitobhavat|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 02

1 apara~nca nistaarotsavaat para.m pa~ncaa"sattame dine samupasthite sati te sarvve ekaacittiibhuuya sthaana ekasmin militaa aasan|
2 etasminneva samaye.akasmaad aakaa"saat praca.n.daatyugravaayo.h "sabdavad eka.h "sabda aagatya yasmin g.rhe ta upaavi"san tad g.rha.m samasta.m vyaapnot|
3 tata.h para.m vahni"sikhaasvaruupaa jihvaa.h pratyak.siibhuuya vibhaktaa.h satya.h pratijanorddhve sthagitaa abhuuvan|
4 tasmaat sarvve pavitre.naatmanaa paripuur.naa.h santa aatmaa yathaa vaacitavaan tadanusaare.naanyade"siiyaanaa.m bhaa.saa uktavanta.h|
5 tasmin samaye p.rthiviisthasarvvade"sebhyo yihuudiiyamataavalambino bhaktalokaa yiruu"saalami praavasan;
6 tasyaa.h kathaayaa.h ki.mvadantyaa jaatatvaat sarvve lokaa militvaa nijanijabhaa.sayaa "si.syaa.naa.m kathaakathana.m "srutvaa samudvignaa abhavan|
7 sarvvaeva vismayaapannaa aa"scaryyaanvitaa"sca santa.h paraspara.m uktavanta.h pa"syata ye kathaa.m kathayanti te sarvve gaaliiliiyalokaa.h ki.m na bhavanti?
8 tarhi vaya.m pratyeka"sa.h svasvajanmade"siiyabhaa.saabhi.h kathaa ete.saa.m "s.r.numa.h kimida.m?
9 paarthii-maadii-araamnaharayimde"sanivaasimano yihuudaa-kappadakiyaa-panta-aa"siyaa-
10 phrugiyaa-pamphuliyaa-misaranivaasina.h kurii.niinika.tavarttiluubiiyaprade"sanivaasino romanagaraad aagataa yihuudiiyalokaa yihuudiiyamatagraahi.na.h kriitiiyaa araabiiyaadayo lokaa"sca ye vayam
11 asmaaka.m nijanijabhaa.saabhirete.saam ii"svariiyamahaakarmmavyaakhyaana.m "s.r.numa.h|
12 ittha.m te sarvvaeva vismayaapannaa.h sandigdhacittaa.h santa.h parasparamuucu.h, asya ko bhaava.h?
13 apare kecit parihasya kathitavanta ete naviinadraak.saarasena mattaa abhavan|
14 tadaa pitara ekaada"sabhi rjanai.h saaka.m ti.s.than taallokaan uccai.hkaaram avadat, he yihuudiiyaa he yiruu"saalamnivaasina.h sarvve, avadhaana.m k.rtvaa madiiyavaakya.m budhyadhva.m|
15 idaaniim ekayaamaad adhikaa velaa naasti tasmaad yuuya.m yad anumaatha maanavaa ime madyapaanena mattaastanna|
16 kintu yoyelbhavi.syadvaktraitadvaakyamukta.m yathaa,
17 ii"svara.h kathayaamaasa yugaantasamaye tvaham| var.si.syaami svamaatmaana.m sarvvapraa.nyupari dhruvam| bhaavivaakya.m vadi.syanti kanyaa.h putraa"sca vastuta.h| pratyaade"sa~nca praapsyanti yu.smaaka.m yuvamaanavaa.h| tathaa praaciinalokaastu svapnaan drak.syanti ni"scita.m|
18 var.si.syaami tadaatmaana.m daasadaasiijanopiri| tenaiva bhaavivaakya.m te vadi.syanti hi sarvva"sa.h|
19 uurddhvasthe gaga.ne caiva niicasthe p.rthiviitale| "so.nitaani b.rhadbhaanuun ghanadhuumaadikaani ca| cihnaani dar"sayi.syaami mahaa"scaryyakriyaastathaa|
20 mahaabhayaanakasyaiva taddinasya pare"situ.h| puraagamaad ravi.h k.r.s.no rakta"scandro bhavi.syata.h|
21 kintu ya.h parame"sasya naamni sampraarthayi.syate| saeva manujo nuuna.m paritraato bhavi.syati||
22 ato he israayelva.m"siiyalokaa.h sarvve kathaayaametasyaam mano nidhaddhva.m naasaratiiyo yii"surii"svarasya manoniita.h pumaan etad ii"svarastatk.rtairaa"scaryyaadbhutakarmmabhi rlak.sa.nai"sca yu.smaaka.m saak.saadeva pratipaaditavaan iti yuuya.m jaaniitha|
23 tasmin yii"sau ii"svarasya puurvvani"scitamantra.naaniruupa.naanusaare.na m.rtyau samarpite sati yuuya.m ta.m dh.rtvaa du.s.talokaanaa.m hastai.h kru"se vidhitvaahata|
24 kintvii"svarasta.m nidhanasya bandhanaanmocayitvaa udasthaapayat yata.h sa m.rtyunaa baddhasti.s.thatiiti na sambhavati|
25 etastin daayuudapi kathitavaan yathaa, sarvvadaa mama saak.saatta.m sthaapaya parame"svara.m| sthite maddak.si.ne tasmin skhali.syaami tvaha.m nahi|
26 aanandi.syati taddheto rmaamakiina.m manastu vai| aahlaadi.syati jihvaapi madiiyaa tu tathaiva ca| pratyaa"sayaa "sariirantu madiiya.m vai"sayi.syate|
27 paraloke yato hetostva.m maa.m naiva hi tyak.syasi| svakiiya.m pu.nyavanta.m tva.m k.sayitu.m naiva daasyasi| eva.m jiivanamaarga.m tva.m maameva dar"sayi.syasi|
28 svasammukhe ya aanando dak.si.ne svasya yat sukha.m| ananta.m tena maa.m puur.na.m kari.syasi na sa.m"saya.h||
29 he bhraataro.asmaaka.m tasya puurvvapuru.sasya daayuuda.h kathaa.m spa.s.ta.m kathayitu.m maam anumanyadhva.m, sa praa.naan tyaktvaa "sma"saane sthaapitobhavad adyaapi tat "sma"saanam asmaaka.m sannidhau vidyate|
30 phalato laukikabhaavena daayuudo va.m"se khrii.s.ta.m janma graahayitvaa tasyaiva si.mhaasane samuve.s.tu.m tamutthaapayi.syati parame"svara.h "sapatha.m kutvaa daayuuda.h samiipa imam a"ngiikaara.m k.rtavaan,
31 iti j~naatvaa daayuud bhavi.syadvaadii san bhavi.syatkaaliiyaj~naanena khrii.s.totthaane kathaamimaa.m kathayaamaasa yathaa tasyaatmaa paraloke na tyak.syate tasya "sariira~nca na k.se.syati;
32 ata.h parame"svara ena.m yii"su.m "sma"saanaad udasthaapayat tatra vaya.m sarvve saak.si.na aasmahe|
33 sa ii"svarasya dak.si.nakare.nonnati.m praapya pavitra aatmina pitaa yama"ngiikaara.m k.rtavaan tasya phala.m praapya yat pa"syatha "s.r.nutha ca tadavar.sat|
34 yato daayuud svarga.m naaruroha kintu svayam imaa.m kathaam akathayad yathaa, mama prabhumida.m vaakyamavadat parame"svara.h|
35 tava "satruunaha.m yaavat paadapii.tha.m karomi na| taavat kaala.m madiiye tva.m dak.savaar"sva upaavi"sa|
36 ato ya.m yii"su.m yuuya.m kru"se.ahata parame"svarasta.m prabhutvaabhi.siktatvapade nyayu.mkteti israayeliiyaa lokaa ni"scita.m jaanantu|
37 etaad.r"sii.m kathaa.m "srutvaa te.saa.m h.rdayaanaa.m vidiir.natvaat te pitaraaya tadanyapreritebhya"sca kathitavanta.h, he bhraat.rga.na vaya.m ki.m kari.syaama.h?
38 tata.h pitara.h pratyavadad yuuya.m sarvve sva.m sva.m mana.h parivarttayadhva.m tathaa paapamocanaartha.m yii"sukhrii.s.tasya naamnaa majjitaa"sca bhavata, tasmaad daanaruupa.m paritram aatmaana.m lapsyatha|
39 yato yu.smaaka.m yu.smatsantaanaanaa~nca duurasthasarvvalokaanaa~nca nimittam arthaad asmaaka.m prabhu.h parame"svaro yaavato laakaan aahvaasyati te.saa.m sarvve.saa.m nimittam ayama"ngiikaara aaste|
40 etadanyaabhi rbahukathaabhi.h pramaa.na.m datvaakathayat etebhyo vipathagaamibhyo varttamaanalokebhya.h svaan rak.sata|
41 tata.h para.m ye saanandaastaa.m kathaam ag.rhlan te majjitaa abhavan| tasmin divase praaye.na trii.ni sahasraa.ni lokaaste.saa.m sapak.saa.h santa.h
42 preritaanaam upade"se sa"ngatau puupabha~njane praarthanaasu ca mana.hsa.myoga.m k.rtvaati.s.than|
43 preritai rnaanaaprakaaralak.sa.ne.su mahaa"scaryyakarmamasu ca dar"site.su sarvvalokaanaa.m bhayamupasthita.m|
44 vi"svaasakaari.na.h sarvva ca saha ti.s.thanata.h| sve.saa.m sarvvaa.h sampattii.h saadhaara.nyena sthaapayitvaabhu~njata|
45 phalato g.rhaa.ni dravyaa.ni ca sarvvaa.ni vikriiya sarvve.saa.m svasvaprayojanaanusaare.na vibhajya sarvvebhyo.adadan|
46 sarvva ekacittiibhuuya dine dine mandire santi.s.thamaanaa g.rhe g.rhe ca puupaanabha~njanta ii"svarasya dhanyavaada.m kurvvanto lokai.h samaad.rtaa.h paramaanandena saralaanta.hkara.nena bhojana.m paana~ncakurvvan|
47 parame"svaro dine dine paritraa.nabhaajanai rma.n.daliim avarddhayat|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 03

1 t.rtiiyayaamavelaayaa.m satyaa.m praarthanaayaa.h samaye pitarayohanau sambhuuya mandira.m gacchata.h|
2 tasminneva samaye mandiraprave"sakaanaa.m samiipe bhik.saara.naartha.m ya.m janmakha~njamaanu.sa.m lokaa mandirasya sundaranaamni dvaare pratidinam asthaapayan ta.m vahantastadvaara.m aanayan|
3 tadaa pitarayohanau mantira.m prave.s.tum udyatau vilokya sa kha~njastau ki~ncid bhik.sitavaan|
4 tasmaad yohanaa sahita.h pitarastam ananyad.r.s.tyaa niriik.sya proktavaan aavaa.m prati d.r.s.ti.m kuru|
5 tata.h sa ki~ncit praaptyaa"sayaa tau prati d.r.s.ti.m k.rtavaan|
6 tadaa pitaro gaditavaan mama nika.te svar.naruupyaadi kimapi naasti kintu yadaaste tad dadaami naasaratiiyasya yii"sukhrii.s.tasya naamnaa tvamutthaaya gamanaagamane kuru|
7 tata.h para.m sa tasya dak.si.nakara.m dh.rtvaa tam udatolayat; tena tatk.sa.naat tasya janasya paadagulphayo.h sabalatvaat sa ullamphya protthaaya gamanaagamane .akarot|
8 tato gamanaagamane kurvvan ullamphan ii"svara.m dhanya.m vadan taabhyaa.m saarddha.m mandira.m praavi"sat|
9 tata.h sarvve lokaasta.m gamanaagamane kurvvantam ii"svara.m dhanya.m vadanta~nca vilokya
10 mandirasya sundare dvaare ya upavi"sya bhik.sitavaan saevaayam iti j~naatvaa ta.m prati tayaa gha.tanayaa camatk.rtaa vismayaapannaa"scaabhavan|
11 ya.h kha~nja.h svasthobhavat tena pitarayohano.h karayordh.tatayo.h sato.h sarvve lokaa sannidhim aagacchan|
12 tad d.r.s.tvaa pitarastebhyo.akathayat, he israayeliiyalokaa yuuya.m kuto .anenaa"scaryya.m manyadhve? aavaa.m nija"saktyaa yadvaa nijapu.nyena kha~njamanu.syamena.m gamitavantaaviti cintayitvaa aavaa.m prati kuto.ananyad.r.s.ti.m kurutha?
13 ya.m yii"su.m yuuya.m parakare.su samaarpayata tato ya.m piilaato mocayitum eैcchat tathaapi yuuya.m tasya saak.saan naa"ngiik.rtavanta ibraahiima ishaako yaakuuba"sce"svaro.arthaad asmaaka.m puurvvapuru.saa.naam ii"svara.h svaputrasya tasya yii"so rmahimaana.m praakaa"sayat|
14 kintu yuuya.m ta.m pavitra.m dhaarmmika.m pumaa.msa.m naa"ngiik.rtya hatyaakaari.nameka.m svebhyo daatum ayaacadhva.m|
15 pa"scaat ta.m jiivanasyaadhipatim ahata kintvii"svara.h "sma"saanaat tam udasthaapayata tatra vaya.m saak.si.na aasmahe|
16 ima.m ya.m maanu.sa.m yuuya.m pa"syatha paricinutha ca sa tasya naamni vi"svaasakara.naat calana"sakti.m labdhavaan tasmin tasya yo vi"svaasa.h sa ta.m yu.smaaka.m sarvve.saa.m saak.saat sampuur.naruupe.na svastham akaar.siit|
17 he bhraataro yuuya.m yu.smaakam adhipataya"sca aj~naatvaa karmmaa.nyetaani k.rtavanta idaanii.m mamai.sa bodho jaayate|
18 kintvii"svara.h khrii.s.tasya du.hkhabhoge bhavi.syadvaadinaa.m mukhebhyo yaa.m yaa.m kathaa.m puurvvamakathayat taa.h kathaa ittha.m siddhaa akarot|
19 ata.h sve.saa.m paapamocanaartha.m kheda.m k.rtvaa manaa.msi parivarttayadhva.m, tasmaad ii"svaraat saantvanaapraapte.h samaya upasthaasyati;
20 puna"sca puurvvakaalam aarabhya pracaarito yo yii"sukhrii.s.tastam ii"svaro yu.smaan prati pre.sayi.syati|
21 kintu jagata.h s.r.s.timaarabhya ii"svaro nijapavitrabhavi.syadvaadiga.nona yathaa kathitavaan tadanusaare.na sarvve.saa.m kaaryyaa.naa.m siddhiparyyanta.m tena svarge vaasa.h karttavya.h|
22 yu.smaaka.m prabhu.h parame"svaro yu.smaaka.m bhraat.rga.namadhyaat matsad.r"sa.m bhavi.syadvaktaaram utpaadayi.syati, tata.h sa yat ki~ncit kathayi.syati tatra yuuya.m manaa.msi nidhaddhva.m|
23 kintu ya.h ka"scit praa.nii tasya bhavi.syadvaadina.h kathaa.m na grahii.syati sa nijalokaanaa.m madhyaad ucchetsyate," imaa.m kathaam asmaaka.m puurvvapuru.sebhya.h kevalo muusaa.h kathayaamaasa iti nahi,
24 "simuuyelbhavi.syadvaadinam aarabhya yaavanto bhavi.syadvaakyam akathayan te sarvvaeva samayasyaitasya kathaam akathayan|
25 yuuyamapi te.saa.m bhavi.syadvaadinaa.m santaanaa.h, "tava va.m"sodbhavapu.msaa sarvvade"siiyaa lokaa aa"si.sa.m praaptaa bhavi.syanti", ibraahiime kathaametaa.m kathayitvaa ii"svarosmaaka.m puurvvapuru.sai.h saarddha.m ya.m niyama.m sthiriik.rtavaan tasya niyamasyaadhikaari.nopi yuuya.m bhavatha|
26 ata ii"svaro nijaputra.m yii"sum utthaapya yu.smaaka.m sarvve.saa.m svasvapaapaat paraavarttya yu.smabhyam aa"si.sa.m daatu.m prathamatasta.m yu.smaaka.m nika.ta.m pre.sitavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 04

1 yasmin samaye pitarayohanau lokaan upadi"satastasmin samaye yaajakaa mandirasya senaapataya.h siduukiiga.na"sca
2 tayor upade"sakara.ne khrii.s.tasyotthaanam upalak.sya sarvve.saa.m m.rtaanaam utthaanaprastaave ca vyagraa.h santastaavupaagaman|
3 tau dh.rtvaa dinaavasaanakaara.naat paradinaparyyananta.m ruddhvaa sthaapitavanta.h|
4 tathaapi ye lokaastayorupade"sam a"s.r.nvan te.saa.m praaye.na pa~ncasahasraa.ni janaa vya"svasan|
5 pare.ahani adhipataya.h praaciinaa adhyaapakaa"sca haanananaamaa mahaayaajaka.h
6 kiyaphaa yohan sikandara ityaadayo mahaayaajakasya j~naataya.h sarvve yiruu"saalamnagare militaa.h|
7 anantara.m preritau madhye sthaapayitvaap.rcchan yuvaa.m kayaa "saktayaa vaa kena naamnaa karmmaa.nyetaani kurutha.h?
8 tadaa pitara.h pavitre.naatmanaa paripuur.na.h san pratyavaadiit, he lokaanaam adhipatiga.na he israayeliiyapraaciinaa.h,
9 etasya durbbalamaanu.sasya hita.m yat karmmaakriyata, arthaat, sa yena prakaare.na svasthobhavat tacced adyaavaa.m p.rcchatha,
10 tarhi sarvva israayeेliiyalokaa yuuya.m jaaniita naasaratiiyo yo yii"sukhrii.s.ta.h kru"se yu.smaabhiravidhyata ya"sce"svare.na "sma"saanaad utthaapita.h, tasya naamnaa janoya.m svastha.h san yu.smaaka.m sammukhe protti.s.thati|
11 nicet.rbhi ryu.smaabhiraya.m ya.h prastaro.avaj~naato.abhavat sa pradhaanako.nasya prastaro.abhavat|
12 tadbhinnaadaparaat kasmaadapi paritraa.na.m bhavitu.m na "saknoti, yena traa.na.m praapyeta bhuuma.n.dalasyalokaanaa.m madhye taad.r"sa.m kimapi naama naasti|
13 tadaa pitarayohanoretaad.r"siim ak.sebhataa.m d.r.s.tvaa taavavidvaa.msau niicalokaaviti buddhvaa aa"scaryyam amanyanta tau ca yii"so.h sa"nginau jaataaviti j~naatum a"saknuvan|
14 kintu taabhyaa.m saarddha.m ta.m svasthamaanu.sa.m ti.s.thanta.m d.r.s.tvaa te kaamapyaparaam aapatti.m kartta.m naa"saknun|
15 tadaa te sabhaata.h sthaanaantara.m gantu.m taan aaj~naapya svaya.m parasparam iti mantra.naamakurvvan
16 tau maanavau prati ki.m karttavya.m? taaveka.m prasiddham aa"scaryya.m karmma k.rtavantau tad yiruu"saalamnivaasinaa.m sarvve.saa.m lokaanaa.m samiipe praakaa"sata tacca vayamapahnotu.m na "saknuma.h|
17 kintu lokaanaa.m madhyam etad yathaa na vyaapnoti tadartha.m tau bhaya.m pradar"sya tena naamnaa kamapi manu.sya.m nopadi"satam iti d.r.dha.m ni.sedhaama.h|
18 tataste preritaavaahuuya etadaaj~naapayan ita.h para.m yii"so rnaamnaa kadaapi kaamapi kathaa.m maa kathayata.m kimapi nopadi"sa~nca|
19 tata.h pitarayohanau pratyavadataam ii"svarasyaaj~naagraha.na.m vaa yu.smaakam aaj~naagraha.nam etayo rmadhye ii"svarasya gocare ki.m vihita.m? yuuya.m tasya vivecanaa.m kuruta|
20 vaya.m yad apa"syaama yada"s.r.numa ca tanna pracaarayi.syaama etat kadaapi bhavitu.m na "saknoti|
21 yadagha.tata tad d.r.s.taa sarvve lokaa ii"svarasya gu.naan anvavadan tasmaat lokabhayaat tau da.n.dayitu.m kamapyupaaya.m na praapya te punarapi tarjayitvaa taavatyajan|
22 yasya maanu.sasyaitat svaasthyakara.nam aa"scaryya.m karmmaakriyata tasya vaya"scatvaari.m"sadvatsaraa vyatiitaa.h|
23 tata.h para.m tau vis.r.s.tau santau svasa"nginaa.m sannidhi.m gatvaa pradhaanayaajakai.h praaciinalokai"sca proktaa.h sarvvaa.h kathaa j~naapitavantau|
24 tacchrutvaa sarvva ekacittiibhuuya ii"svaramuddi"sya proccairetat praarthayanta, he prabho gaga.nap.rthiviipayodhiinaa.m te.su ca yadyad aaste te.saa.m sra.s.te"svarastva.m|
25 tva.m nijasevakena daayuudaa vaakyamidam uvacitha, manu.syaa anyade"siiyaa.h kurvvanti kalaha.m kuta.h| lokaa.h sarvve kimartha.m vaa cintaa.m kurvvanti ni.sphalaa.m|
26 parame"sasya tenaivaabhi.siktasya janasya ca| viruddhamabhiti.s.thanti p.rthivyaa.h pataya.h kuta.h||
27 phalatastava hastena mantra.nayaa ca puurvva yadyat sthiriik.rta.m tad yathaa siddha.m bhavati tadartha.m tva.m yam athi.siktavaan sa eva pavitro yii"sustasya praatikuulyena herod pantiiyapiilaato
28 .anyade"siiyalokaa israayellokaa"sca sarvva ete sabhaayaam ati.s.than|
29 he parame"svara adhunaa te.saa.m tarjana.m garjana~nca "s.r.nu;
30 tathaa svaasthyakara.nakarmma.naa tava baahubalaprakaa"sapuurvvaka.m tava sevakaan nirbhayena tava vaakya.m pracaarayitu.m tava pavitraputrasya yii"so rnaamnaa aa"scaryyaa.nyasambhavaani ca karmmaa.ni karttu~ncaaj~naapaya|
31 ittha.m praarthanayaa yatra sthaane te sabhaayaam aasan tat sthaana.m praakampata; tata.h sarvve pavitre.naatmanaa paripuur.naa.h santa ii"svarasya kathaam ak.sobhe.na praacaarayan|
32 apara~nca pratyayakaarilokasamuuhaa ekamanasa ekacittiibhuuya sthitaa.h| te.saa.m kepi nijasampatti.m sviiyaa.m naajaanan kintu te.saa.m sarvvaa.h sampattya.h saadhaara.nyena sthitaa.h|
33 anyacca preritaa mahaa"saktiprakaa"sapuurvvaka.m prabho ryii"sorutthaane saak.syam adadu.h, te.su sarvve.su mahaanugraho.abhavacca|
34 te.saa.m madhye kasyaapi dravyanyuunataa naabhavad yataste.saa.m g.rhabhuumyaadyaa yaa.h sampattaya aasan taa vikriiya
35 tanmuulyamaaniiya preritaanaa.m cara.ne.su tai.h sthaapita.m; tata.h pratyeka"sa.h prayojanaanusaare.na dattamabhavat|
36 vi"se.sata.h kupropadviipiiyo yosinaamako leviva.m"sajaata eko jano bhuumyadhikaarii, ya.m preritaa bar.nabbaa arthaat saantvanaadaayaka ityuktvaa samaahuuyan,
37 sa jano nijabhuumi.m vikriiya tanmuulyamaaniiya preritaanaa.m cara.ne.su sthaapitavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 05

1 tadaa anaaniyanaamaka eko jano yasya bhaaryyaayaa naama saphiiraa sa svaadhikaara.m vikriiya
2 svabhaaryyaa.m j~naapayitvaa tanmuulyasyaikaa.m"sa.m sa"ngopya sthaapayitvaa tadanyaa.m"samaatramaaniiya preritaanaa.m cara.ne.su samarpitavaan|
3 tasmaat pitarokathayat he anaaniya bhuume rmuulya.m ki~ncit sa"ngopya sthaapayitu.m pavitrasyaatmana.h sannidhau m.r.saavaakya.m kathayitu~nca "saitaan kutastavaanta.hkara.ne prav.rttimajanayat?
4 saa bhuumi ryadaa tava hastagataa tadaa ki.m tava sviiyaa naasiit? tarhi svaanta.hkara.ne kuta etaad.r"sii kukalpanaa tvayaa k.rtaa? tva.m kevalamanu.syasya nika.te m.r.saavaakya.m naavaadii.h kintvii"svarasya nika.te.api|
5 etaa.m kathaa.m "srutvaiva so.anaaniyo bhuumau patan praa.naan atyajat, tadv.rttaanta.m yaavanto lokaa a"s.r.nvan te.saa.m sarvve.saa.m mahaabhayam ajaayat|
6 tadaa yuvalokaasta.m vastre.naacchaadya bahi rniitvaa "sma"saane.asthaapayan|
7 tata.h praharaikaanantara.m ki.m v.rtta.m tannaavagatya tasya bhaaryyaapi tatra samupasthitaa|
8 tata.h pitarastaam ap.rcchat, yuvaabhyaam etaavanmudraabhyo bhuumi rvikriitaa na vaa? etatva.m vada; tadaa saa pratyavaadiit satyam etaavadbhyo mudraabhya eva|
9 tata.h pitarokathayat yuvaa.m katha.m parame"svarasyaatmaana.m pariik.situm ekamantra.naavabhavataa.m? pa"sya ye tava pati.m "sma"saane sthaapitavantaste dvaarasya samiipe samupati.s.thanti tvaamapi bahirne.syanti|
10 tata.h saapi tasya cara.nasannidhau patitvaa praa.naan atyaak.siit| pa"scaat te yuvaano.abhyantaram aagatya taamapi m.rtaa.m d.r.s.tvaa bahi rniitvaa tasyaa.h patyu.h paar"sve "sma"saane sthaapitavanta.h|
11 tasmaat ma.n.dalyaa.h sarvve lokaa anyalokaa"sca taa.m vaarttaa.m "srutvaa saadhvasa.m gataa.h|
12 tata.h para.m preritaanaa.m hastai rlokaanaa.m madhye bahvaa"scaryyaa.nyadbhutaani karmmaa.nyakriyanta; tadaa "si.syaa.h sarvva ekacittiibhuuya sulemaano .alinde sambhuuyaasan|
13 te.saa.m sa"nghaantargo bhavitu.m kopi pragalbhataa.m naagamat kintu lokaastaan samaadriyanta|
14 striya.h puru.saa"sca bahavo lokaa vi"svaasya prabhu.m "sara.namaapannaa.h|
15 pitarasya gamanaagamanaabhyaa.m kenaapi prakaare.na tasya chaayaa kasmi.m"scijjane lagi.syatiityaa"sayaa lokaa rogi.na.h "sivikayaa kha.tvayaa caaniiya pathi pathi sthaapitavanta.h|
16 caturdiksthanagarebhyo bahavo lokaa.h sambhuuya rogi.no.apavitrabhutagrastaa.m"sca yiruu"saalamam aanayan tata.h sarvve svasthaa akriyanta|
17 anantara.m mahaayaajaka.h siduukinaa.m matagraahi.naste.saa.m sahacaraa"sca
18 mahaakrodhaantvitaa.h santa.h preritaan dh.rtvaa niicalokaanaa.m kaaraayaa.m baddhvaa sthaapitavanta.h|
19 kintu raatrau parame"svarasya duuta.h kaaraayaa dvaara.m mocayitvaa taan bahiraaniiyaakathayat,
20 yuuya.m gatvaa mandire da.n.daayamaanaa.h santo lokaan pratiimaa.m jiivanadaayikaa.m sarvvaa.m kathaa.m pracaarayata|
21 iti "srutvaa te pratyuu.se mandira upasthaaya upadi.s.tavanta.h| tadaa sahacaraga.nena sahito mahaayaajaka aagatya mantriga.nam israayelva.m"sasya sarvvaan raajasabhaasada.h sabhaasthaan k.rtvaa kaaraayaastaan aapayitu.m padaatiga.na.m preritavaan|
22 tataste gatvaa kaaraayaa.m taan apraapya pratyaagatya iti vaarttaam avaadi.su.h,
23 vaya.m tatra gatvaa nirvvighna.m kaaraayaa dvaara.m ruddha.m rak.sakaa.m"sca dvaarasya bahirda.n.daayamaanaan adar"saama eva kintu dvaara.m mocayitvaa tanmadhye kamapi dra.s.tu.m na praaptaa.h|
24 etaa.m kathaa.m "srutvaa mahaayaajako mandirasya senaapati.h pradhaanayaajakaa"sca, ita para.m kimapara.m bhavi.syatiiti cintayitvaa sandigdhacittaa abhavan|
25 etasminneva samaye ka"scit jana aagatya vaarttaametaam avadat pa"syata yuuya.m yaan maanavaan kaaraayaam asthaapayata te mandire ti.s.thanto lokaan upadi"santi|
26 tadaa mandirasya senaapati.h padaataya"sca tatra gatvaa cellokaa.h paa.saa.naan nik.sipyaasmaan maarayantiiti bhiyaa vinatyaacaara.m taan aanayan|
27 te mahaasabhaayaa madhye taan asthaapayan tata.h para.m mahaayaajakastaan ap.rcchat,
28 anena naamnaa samupade.s.tu.m vaya.m ki.m d.r.dha.m na nya.sedhaama? tathaapi pa"syata yuuya.m sve.saa.m tenopade"sene yiruu"saalama.m paripuur.na.m k.rtvaa tasya janasya raktapaatajanitaaparaadham asmaan pratyaanetu.m ce.s.tadhve|
29 tata.h pitaronyapreritaa"sca pratyavadan maanu.sasyaaj~naagraha.naad ii"svarasyaaj~naagraha.nam asmaakamucitam|
30 ya.m yii"su.m yuuya.m kru"se vedhitvaahata tam asmaaka.m pait.rka ii"svara utthaapya
31 israayelva.m"saanaa.m mana.hparivarttana.m paapak.samaa~nca karttu.m raajaana.m paritraataara~nca k.rtvaa svadak.si.napaar"sve tasyaannatim akarot|
32 etasmin vayamapi saak.si.na aasmahe, tat kevala.m nahi, ii"svara aaj~naagraahibhyo ya.m pavitram aatmana.m dattavaan sopi saak.syasti|
33 etadvaakye "srute te.saa.m h.rdayaani viddhaanyabhavan tataste taan hantu.m mantritavanta.h|
34 etasminneva samaye tatsabhaasthaanaa.m sarvvalokaanaa.m madhye sukhyaato gamiliiyelnaamaka eko jano vyavasthaapaka.h phiruu"siloka utthaaya preritaan k.sa.naartha.m sthaanaantara.m gantum aadi"sya kathitavaan,
35 he israayelva.m"siiyaa.h sarvve yuuyam etaan maanu.saan prati yat karttum udyataastasmin saavadhaanaa bhavata|
36 ita.h puurvva.m thuudaanaamaiko jana upasthaaya sva.m kamapi mahaapuru.sam avadat, tata.h praaye.na catu.h"satalokaastasya matagraahi.nobhavan pa"scaat sa hatobhavat tasyaaj~naagraahi.no yaavanto lokaaste sarvve virkiir.naa.h santo .ak.rtakaaryyaa abhavan|
37 tasmaajjanaat para.m naamalekhanasamaye gaaliiliiyayihuudaanaamaiko jana upasthaaya bahuullokaan svamata.m graahiitavaan tata.h sopi vyana"syat tasyaaj~naagraahi.no yaavanto lokaa aasan te sarvve vikiir.naa abhavan|
38 adhunaa vadaami, yuuyam etaan manu.syaan prati kimapi na k.rtvaa k.saantaa bhavata, yata e.sa sa"nkalpa etat karmma ca yadi manu.syaadabhavat tarhi viphala.m bhavi.syati|
39 yadii"svaraadabhavat tarhi yuuya.m tasyaanyathaa karttu.m na "sak.syatha, varam ii"svararodhakaa bhavi.syatha|
40 tadaa tasya mantra.naa.m sviik.rtya te preritaan aahuuya prah.rtya yii"so rnaamnaa kaamapi kathaa.m kathayitu.m ni.sidhya vyasarjan|
41 kintu tasya naamaartha.m vaya.m lajjaabhogasya yogyatvena ga.nitaa ityatra te saanandaa.h santa.h sabhaasthaanaa.m saak.saad agacchan|
42 tata.h para.m pratidina.m mandire g.rhe g.rhe caavi"sraamam upadi"sya yii"sukhrii.s.tasya susa.mvaada.m pracaaritavanta.h|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 06

1 tasmin samaye "si.syaa.naa.m baahulyaat praatyahikadaanasya vi"sraa.nanai rbhinnade"siiyaanaa.m vidhavaastriiga.na upek.site sati ibriiyalokai.h sahaanyade"siiyaanaa.m vivaada upaati.s.that|
2 tadaa dvaada"sapreritaa.h sarvvaan "si.syaan sa.mg.rhyaakathayan ii"svarasya kathaapracaara.m parityajya bhojanagave.sa.nam asmaakam ucita.m nahi|
3 ato he bhraat.rga.na vayam etatkarmma.no bhaara.m yebhyo daatu.m "saknuma etaad.r"saan sukhyaatyaapannaan pavitre.naatmanaa j~naanena ca puur.naan sapprajanaan yuuya.m sve.saa.m madhye manoniitaan kuruta,
4 kintu vaya.m praarthanaayaa.m kathaapracaarakarmma.ni ca nityaprav.rttaa.h sthaasyaama.h|
5 etasyaa.m kathaayaa.m sarvve lokaa.h santu.s.taa.h santa.h sve.saa.m madhyaat stiphaana.h philipa.h prakharo nikaanor tiiman parmmi.naa yihuudimatagraahii-aantiyakhiyaanagariiyo nikalaa etaan paramabhaktaan pavitre.naatmanaa paripuur.naan sapta janaan
6 preritaanaa.m samak.sam aanayan, tataste praarthanaa.m k.rtvaa te.saa.m "sira.hsu hastaan aarpayan|
7 apara~nca ii"svarasya kathaa de"sa.m vyaapnot vi"se.sato yiruu"saalami nagare "si.syaa.naa.m sa.mkhyaa prabhuutaruupe.naavarddhata yaajakaanaa.m madhyepi bahava.h khrii.s.tamatagraahi.no.abhavan|
8 stiphaanoे vi"svaasena paraakrame.na ca paripuur.na.h san lokaanaa.m madhye bahuvidham adbhutam aa"scaryya.m karmmaakarot|
9 tena libarttiniiyanaamnaa vikhyaatasa"nghasya katipayajanaa.h kurii.niiyasikandariiya-kilikiiyaa"siiyaade"siiyaa.h kiyanto janaa"scotthaaya stiphaanena saarddha.m vyavadanta|
10 kintu stiphaano j~naanena pavitre.naatmanaa ca iid.r"sii.m kathaa.m kathitavaan yasyaaste aapatti.m karttu.m naa"saknuvan|
11 pa"scaat tai rlobhitaa.h katipayajanaa.h kathaamenaam akathayan, vaya.m tasya mukhato muusaa ii"svarasya ca nindaavaakyam a"srau.sma|
12 te lokaanaa.m lokapraaciinaanaam adhyaapakaanaa~nca prav.rtti.m janayitvaa stiphaanasya sannidhim aagatya ta.m dh.rtvaa mahaasabhaamadhyam aanayan|
13 tadanantara.m katipayajane.su mithyaasaak.si.su samaaniite.su te.akathayan e.sa jana etatpu.nyasthaanavyavasthayo rnindaata.h kadaapi na nivarttate|
14 phalato naasaratiiyayii"su.h sthaanametad ucchinna.m kari.syati muusaasamarpitam asmaaka.m vyavahara.nam anyaruupa.m kari.syati tasyaitaad.r"sii.m kathaa.m vayam a"s.r.numa|
15 tadaa mahaasabhaasthaa.h sarvve ta.m prati sthiraa.m d.r.s.ti.m k.rtvaa svargaduutamukhasad.r"sa.m tasya mukham apa"syan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 07

1 tata.h para.m mahaayaajaka.h p.r.s.tavaan, e.saa kathaa.m ki.m satyaa?
2 tata.h sa pratyavadat, he pitaro he bhraatara.h sarvve laakaa manaa.msi nidhaddhva.m|asmaaka.m puurvvapuru.sa ibraahiim haara.nnagare vaasakara.naat puurvva.m yadaa araam-naharayimade"se aasiit tadaa tejomaya ii"svaro dar"sana.m datvaa
3 tamavadat tva.m svade"saj~naatimitraa.ni parityajya ya.m de"samaha.m dar"sayi.syaami ta.m de"sa.m vraja|
4 ata.h sa kasdiiyade"sa.m vihaaya haara.nnagare nyavasat, tadanantara.m tasya pitari m.rte yatra de"se yuuya.m nivasatha sa ena.m de"samaagacchat|
5 kintvii"svarastasmai kamapyadhikaaram arthaad ekapadaparimitaa.m bhuumimapi naadadaat; tadaa tasya kopi santaano naasiit tathaapi santaanai.h saarddham etasya de"sasyaadhikaarii tva.m bhavi.syasiiti tampratya"ngiik.rtavaan|
6 ii"svara ittham aparamapi kathitavaan tava santaanaa.h parade"se nivatsyanti tatastadde"siiyalokaa"scatu.h"satavatsaraan yaavat taan daasatve sthaapayitvaa taan prati kuvyavahaara.m kari.syanti|
7 aparam ii"svara enaa.m kathaamapi kathitavaan, ye lokaastaan daasatve sthaapayi.syanti taallokaan aha.m da.n.dayi.syaami, tata.h para.m te bahirgataa.h santo maam atra sthaane sevi.syante|
8 pa"scaat sa tasmai tvakchedasya niyama.m dattavaan, ata ishaakanaamni ibraahiima ekaputre jaate, a.s.tamadine tasya tvakchedam akarot| tasya ishaaka.h putro yaakuub, tatastasya yaakuubo.asmaaka.m dvaada"sa puurvvapuru.saa ajaayanta|
9 te puurvvapuru.saa iir.syayaa paripuur.naa misarade"sa.m pre.sayitu.m yuu.sapha.m vyakrii.nan|
10 kintvii"svarastasya sahaayo bhuutvaa sarvvasyaa durgate rak.sitvaa tasmai buddhi.m dattvaa misarade"sasya raaj~na.h phirau.na.h priyapaatra.m k.rtavaan tato raajaa misarade"sasya sviiyasarvvaparivaarasya ca "saasanapada.m tasmai dattavaan|
11 tasmin samaye misara-kinaanade"sayo rdurbhik.sahetoratikli.s.tatvaat na.h puurvvapuru.saa bhak.syadravya.m naalabhanta|
12 kintu misarade"se "sasyaani santi, yaakuub imaa.m vaarttaa.m "srutvaa prathamam asmaaka.m puurvvapuru.saan misara.m pre.sitavaan|
13 tato dvitiiyavaaragamane yuu.saph svabhraat.rbhi.h paricito.abhavat; yuu.sapho bhraatara.h phirau.n raajena paricitaa abhavan|
14 anantara.m yuu.saph bhraat.rga.na.m pre.sya nijapitara.m yaakuuba.m nijaan pa~ncaadhikasaptatisa.mkhyakaan j~naatijanaa.m"sca samaahuutavaan|
15 tasmaad yaakuub misarade"sa.m gatvaa svayam asmaaka.m puurvvapuru.saa"sca tasmin sthaane.amriyanta|
16 tataste "sikhima.m niitaa yat "sma"saanam ibraahiim mudraadatvaa "sikhima.h pitu rhamora.h putrebhya.h kriitavaan tat"sma"saane sthaapayaa~ncakrire|
17 tata.h param ii"svara ibraahiima.h sannidhau "sapatha.m k.rtvaa yaa.m pratij~naa.m k.rtavaan tasyaa.h pratij~naayaa.h phalanasamaye nika.te sati israayellokaa simarade"se varddhamaanaa bahusa.mkhyaa abhavan|
18 "se.se yuu.sapha.m yo na paricinoti taad.r"sa eko narapatirupasthaaya
19 asmaaka.m j~naatibhi.h saarddha.m dhuurttataa.m vidhaaya puurvvapuru.saan prati kuvyavahara.napuurvvaka.m te.saa.m va.m"sanaa"sanaaya te.saa.m navajaataan "si"suun bahi rnirak.sepayat|
20 etasmin samaye muusaa jaj~ne, sa tu paramasundaro.abhavat tathaa pit.rg.rhe maasatrayaparyyanta.m paalito.abhavat|
21 kintu tasmin bahirnik.sipte sati phirau.naraajasya kanyaa tam uttolya niitvaa dattakaputra.m k.rtvaa paalitavatii|
22 tasmaat sa muusaa misarade"siiyaayaa.h sarvvavidyaayaa.h paarad.r.svaa san vaakye kriyaayaa~nca "saktimaan abhavat|
23 sa sampuur.nacatvaari.m"sadvatsaravayasko bhuutvaa israayeliiyava.m"sanijabhraat.rn saak.saat kartu.m mati.m cakre|
24 te.saa.m janameka.m hi.msita.m d.r.s.tvaa tasya sapak.sa.h san hi.msitajanam upak.rtya misariiyajana.m jaghaana|
25 tasya hastene"svarastaan uddhari.syati tasya bhraat.rga.na iti j~naasyati sa ityanumaana.m cakaara, kintu te na bubudhire|
26 tatpare .ahani te.saam ubhayo rjanayo rvaakkalaha upasthite sati muusaa.h samiipa.m gatvaa tayo rmelana.m karttu.m mati.m k.rtvaa kathayaamaasa, he mahaa"sayau yuvaa.m bhraatarau parasparam anyaaya.m kuta.h kurutha.h?
27 tata.h samiipavaasina.m prati yo jano.anyaaya.m cakaara sa ta.m duuriik.rtya kathayaamaasa, asmaakamupari "saast.rtvavicaarayit.rtvapadayo.h kastvaa.m niyuktavaan?
28 hyo yathaa misariiya.m hatavaan tathaa ki.m maamapi hani.syasi?
29 tadaa muusaa etaad.r"sii.m kathaa.m "srutvaa palaayana.m cakre, tato midiyanade"sa.m gatvaa pravaasii san tasthau, tatastatra dvau putrau jaj~naate|
30 anantara.m catvaari.m"sadvatsare.su gate.su siinayaparvvatasya praantare prajvalitastambasya vahni"sikhaayaa.m parame"svaraduutastasmai dar"sana.m dadau|
31 muusaastasmin dar"sane vismaya.m matvaa vi"se.sa.m j~naatu.m nika.ta.m gacchati,
32 etasmin samaye, aha.m tava puurvvapuru.saa.naam ii"svaro.arthaad ibraahiima ii"svara ishaaka ii"svaro yaakuuba ii"svara"sca, muusaamuddi"sya parame"svarasyaitaad.r"sii vihaayasiiyaa vaa.nii babhuuva, tata.h sa kampaanvita.h san puna rniriik.situ.m pragalbho na babhuuva|
33 parame"svarasta.m jagaada, tava paadayo.h paaduke mocaya yatra ti.s.thasi saa pavitrabhuumi.h|
34 aha.m misarade"sasthaanaa.m nijalokaanaa.m durdda"saa.m nitaantam apa"sya.m, te.saa.m kaataryyokti~nca "srutavaan tasmaat taan uddharttum avaruhyaagamam; idaaniim aagaccha misarade"sa.m tvaa.m pre.sayaami|
35 kastvaa.m "saast.rtvavicaarayit.rtvapadayo rniyuktavaan, iti vaakyamuktvaa tai ryo muusaa avaj~naatastameva ii"svara.h stambamadhye dar"sanadaatraa tena duutena "saastaara.m muktidaataara~nca k.rtvaa pre.sayaamaasa|
36 sa ca misarade"se suuphnaamni samudre ca pa"scaat catvaari.m"sadvatsaraan yaavat mahaapraantare naanaaprakaaraa.nyadbhutaani karmmaa.ni lak.sa.naani ca dar"sayitvaa taan bahi.h k.rtvaa samaaninaaya|
37 prabhu.h parame"svaro yu.smaaka.m bhraat.rga.nasya madhye maad.r"sam eka.m bhavi.syadvaktaaram utpaadayi.syati tasya kathaayaa.m yuuya.m mano nidhaasyatha, yo jana israayela.h santaanebhya enaa.m kathaa.m kathayaamaasa sa e.sa muusaa.h|
38 mahaapraantarasthama.n.daliimadhye.api sa eva siinayaparvvatopari tena saarddha.m sa.mlaapino duutasya caasmatpit.rga.nasya madhyastha.h san asmabhya.m daatavyani jiivanadaayakaani vaakyaani lebhe|
39 asmaaka.m puurvvapuru.saastam amaanya.m katvaa svebhyo duuriik.rtya misarade"sa.m paraav.rtya gantu.m manobhirabhila.sya haaro.na.m jagadu.h,
40 asmaakam agre.agre gantuुm asmadartha.m devaga.na.m nirmmaahi yato yo muusaa asmaan misarade"saad bahi.h k.rtvaaniitavaan tasya ki.m jaata.m tadasmaabhi rna j~naayate|
41 tasmin samaye te govatsaak.rti.m pratimaa.m nirmmaaya taamuddi"sya naivedyamutm.rjya svahastak.rtavastunaa aananditavanta.h|
42 tasmaad ii"svaraste.saa.m prati vimukha.h san aakaa"sastha.m jyotirga.na.m puujayitu.m tebhyo.anumati.m dadau, yaad.r"sa.m bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su likhitamaaste, yathaa, israayeliiyava.m"saa re catvaari.m"satsamaan puraa| mahati praantare sa.msthaa yuuyantu yaani ca| balihomaadikarmmaa.ni k.rtavantastu taani ki.m| maa.m samuddi"sya yu.smaabhi.h prak.rtaaniiti naiva ca|
43 kintu vo molakaakhyasya devasya duu.syameva ca| yu.smaaka.m rimphanaakhyaayaa devataayaa"sca taarakaa| etayorubhayo rmuurtii yu.smaabhi.h paripuujite| ato yu.smaa.mstu baabela.h paara.m ne.syaami ni"scita.m|
44 apara~nca yannidar"sanam apa"syastadanusaare.na duu.sya.m nirmmaahi yasmin ii"svaro muusaam etadvaakya.m babhaa.se tat tasya niruupita.m saak.syasvaruupa.m duu.syam asmaaka.m puurvvapuru.sai.h saha praantare tasthau|
45 pa"scaat yiho"suuyena sahitaiste.saa.m va.m"sajaatairasmatpuurvvapuru.sai.h sve.saa.m sammukhaad ii"svare.na duuriik.rtaanaam anyade"siiyaanaa.m de"saadhik.rtikaale samaaniita.m tad duu.sya.m daayuudodhikaara.m yaavat tatra sthaana aasiit|
46 sa daayuud parame"svarasyaanugraha.m praapya yaakuub ii"svaraartham eka.m duu.sya.m nirmmaatu.m vavaa~ncha;
47 kintu sulemaan tadartha.m mandiram eka.m nirmmitavaan|
48 tathaapi ya.h sarvvoparistha.h sa kasmi.m"scid hastak.rte mandire nivasatiiti nahi, bhavi.syadvaadii kathaametaa.m kathayati, yathaa,
49 pare"so vadati svargo raajasi.mhaasana.m mama| madiiya.m paadapii.tha~nca p.rthivii bhavati dhruva.m| tarhi yuuya.m k.rte me ki.m pranirmmaasyatha mandira.m| vi"sraamaaya madiiya.m vaa sthaana.m ki.m vidyate tviha|
50 sarvvaa.nyetaani vastuuni ki.m me hastak.rtaani na||
51 he anaaj~naagraahakaa anta.hkara.ne "srava.ne caapavitralokaa.h yuuyam anavarata.m pavitrasyaatmana.h praatikuulyam aacaratha, yu.smaaka.m puurvvapuru.saa yaad.r"saa yuuyamapi taad.r"saa.h|
52 yu.smaaka.m puurvvapuru.saa.h ka.m bhavi.syadvaadina.m naataa.dayan? ye tasya dhaarmmikasya janasyaagamanakathaa.m kathitavantastaan aghnan yuuyam adhuunaa vi"svaasaghaatino bhuutvaa ta.m dhaarmmika.m janam ahata|
53 yuuya.m svargiiyaduutaga.nena vyavasthaa.m praapyaapi taa.m naacaratha|
54 imaa.m kathaa.m "srutvaa te mana.hsu biddhaa.h santasta.m prati dantaghar.sa.nam akurvvan|
55 kintu stiphaana.h pavitre.naatmanaa puur.no bhuutvaa gaga.na.m prati sthirad.r.s.ti.m k.rtvaa ii"svarasya dak.si.ne da.n.daayamaana.m yii"su~nca vilokya kathitavaan;
56 pa"sya,meghadvaara.m muktam ii"svarasya dak.si.ne sthita.m maanavasuta~nca pa"syaami|
57 tadaa te proccai.h "sabda.m k.rtvaa kar.ne.sva"ngulii rnidhaaya ekacittiibhuuya tam aakraman|
58 pa"scaat ta.m nagaraad bahi.h k.rtvaa prastarairaaghnan saak.si.no laakaa.h "saulanaamno yuuna"scara.nasannidhau nijavastraa.ni sthaapitavanta.h|
59 anantara.m he prabho yii"se madiiyamaatmaana.m g.rhaa.na stiphaanasyeti praarthanavaakyavadanasamaye te ta.m prastarairaaghnan|
60 tasmaat sa jaanunii paatayitvaa proccai.h "sabda.m k.rtvaa, he prabhe paapametad ete.su maa sthaapaya, ityuktvaa mahaanidraa.m praapnot|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 08

1 tasya hatyaakara.na.m "saulopi samamanyata| tasmin samaye yiruu"saalamnagarasthaa.m ma.n.dalii.m prati mahaataa.danaayaa.m jaataayaa.m preritalokaan hitvaa sarvve.apare yihuudaa"somiro.nade"sayo rnaanaasthaane vikiir.naa.h santo gataa.h|
2 anyacca bhaktalokaasta.m stiphaana.m "sma"saane sthaapayitvaa bahu vyalapan|
3 kintu "saulo g.rhe g.rhe bhramitvaa striya.h puru.saa.m"sca dh.rtvaa kaaraayaa.m baddhvaa ma.n.dalyaa mahotpaata.m k.rtavaan|
4 anyacca ye vikiir.naa abhavan te sarvvatra bhramitvaa susa.mvaada.m praacaarayan|
5 tadaa philipa.h "somiro.nnagara.m gatvaa khrii.s.taakhyaana.m praacaarayat;
6 tato.a"suci-bh.rtagrastalokebhyo bhuutaa"sciitk.rtyaagacchan tathaa bahava.h pak.saaghaatina.h kha~njaa lokaa"sca svasthaa abhavan|
7 tasmaat laakaa iid.r"sa.m tasyaa"scaryya.m karmma vilokya ni"samya ca sarvva ekacittiibhuuya tenoktaakhyaane manaa.msi nyadadhu.h|
8 tasminnagare mahaananda"scaabhavat|
9 tata.h puurvva.m tasminnagare "simonnaamaa ka"scijjano bahvii rmaayaakriyaa.h k.rtvaa sva.m ka~ncana mahaapuru.sa.m procya "somiro.niiyaanaa.m moha.m janayaamaasa|
10 tasmaat sa maanu.sa ii"svarasya mahaa"saktisvaruupa ityuktvaa baalav.rddhavanitaa.h sarvve laakaastasmin manaa.msi nyadadhu.h|
11 sa bahukaalaan maayaavikriyayaa sarvvaan atiiva mohayaa~ncakaara, tasmaat te ta.m menire|
12 kintvii"svarasya raajyasya yii"sukhrii.s.tasya naamna"scaakhyaanapracaari.na.h philipasya kathaayaa.m vi"svasya te.saa.m striipuru.sobhayalokaa majjitaa abhavan|
13 "se.se sa "simonapi svaya.m pratyait tato majjita.h san philipena k.rtaam aa"scaryyakriyaa.m lak.sa.na~nca vilokyaasambhava.m manyamaanastena saha sthitavaan|
14 ittha.m "somiro.nde"siiyalokaa ii"svarasya kathaam ag.rhlan iti vaarttaa.m yiruu"saalamnagarasthapreritaa.h praapya pitara.m yohana~nca te.saa.m nika.te pre.sitavanta.h|
15 tatastau tat sthaanam upasthaaya lokaa yathaa pavitram aatmaana.m praapnuvanti tadartha.m praarthayetaa.m|
16 yataste puraa kevalaprabhuyii"so rnaamnaa majjitamaatraa abhavan, na tu te.saa.m madhye kamapi prati pavitrasyaatmana aavirbhaavo jaata.h|
17 kintu preritaabhyaa.m te.saa.m gaatre.su kare.svarpite.su satsu te pavitram aatmaanam praapnuvan|
18 ittha.m lokaanaa.m gaatre.su preritayo.h karaarpa.nena taan pavitram aatmaana.m praaptaan d.r.s.tvaa sa "simon tayo.h samiipe mudraa aaniiya kathitavaan;
19 aha.m yasya gaatre hastam arpayi.syaami tasyaapi yathettha.m pavitraatmapraapti rbhavati taad.r"sii.m "sakti.m mahya.m datta.m|
20 kintu pitarasta.m pratyavadat tava mudraastvayaa vina"syantu yata ii"svarasya daana.m mudraabhi.h kriiyate tvamittha.m buddhavaan;
21 ii"svaraaya taavanta.hkara.na.m sarala.m nahi, tasmaad atra tavaa.m"so.adhikaara"sca kopi naasti|
22 ata etatpaapaheto.h khedaanvita.h san kenaapi prakaare.na tava manasa etasyaa.h kukalpanaayaa.h k.samaa bhavati, etadartham ii"svare praarthanaa.m kuru;
23 yatastva.m tiktapitte paapasya bandhane ca yadasi tanmayaa buddham|
24 tadaa "simon akathayat tarhi yuvaabhyaamuditaa kathaa mayi yathaa na phalati tadartha.m yuvaa.m mannimitta.m prabhau praarthanaa.m kuruta.m|
25 anena prakaare.na tau saak.sya.m dattvaa prabho.h kathaa.m pracaarayantau "somiro.niiyaanaam anekagraame.su susa.mvaada~nca pracaarayantau yiruu"saalamnagara.m paraav.rtya gatau|
26 tata.h param ii"svarasya duuta.h philipam ityaadi"sat, tvamutthaaya dak.si.nasyaa.m di"si yo maargo praantarasya madhyena yiruu"saalamo .asaanagara.m yaati ta.m maarga.m gaccha|
27 tata.h sa utthaaya gatavaan; tadaa kandaakiinaamna.h kuu"slokaanaa.m raaj~nyaa.h sarvvasampatteradhii"sa.h kuu"sade"siiya eka.h .sa.n.do bhajanaartha.m yiruu"saalamnagaram aagatya
28 punarapi rathamaaruhya yi"sayiyanaamno bhavi.syadvaadino grantha.m pa.than pratyaagacchati|
29 etasmin samaye aatmaa philipam avadat, tvam rathasya samiipa.m gatvaa tena saarddha.m mila|
30 tasmaat sa dhaavan tasya sannidhaavupasthaaya tena pa.thyamaana.m yi"sayiyathavi.syadvaadino vaakya.m "srutvaa p.r.s.tavaan yat pa.thasi tat ki.m budhyase?
31 tata.h sa kathitavaan kenacinna bodhitoha.m katha.m budhyeya? tata.h sa philipa.m rathamaaro.dhu.m svena saarddham upave.s.tu~nca nyavedayat|
32 sa "saastrasyetadvaakya.m pa.thitavaan yathaa, samaaniiyata ghaataaya sa yathaa me.sa"saavaka.h| lomacchedakasaak.saacca me.sa"sca niiravo yathaa| aabadhya vadana.m sviiya.m tathaa sa samati.s.thata|
33 anyaayena vicaare.na sa ucchinno .abhavat tadaa| tatkaaliinamanu.syaan ko jano var.nayitu.m k.sama.h| yato jiivann.r.naa.m de"saat sa ucchinno .abhavat dhruva.m|
34 anantara.m sa philipam avadat nivedayaami, bhavi.syadvaadii yaamimaa.m kathaa.m kathayaamaasa sa ki.m svasmin vaa kasmi.m"scid anyasmin?
35 tata.h philipastatprakara.nam aarabhya yii"sorupaakhyaana.m tasyaagre praastaut|
36 ittha.m maarge.na gacchantau jalaa"sayasya samiipa upasthitau; tadaa kliibo.avaadiit pa"syaatra sthaane jalamaaste mama majjane kaa baadhaa?
37 tata.h philipa uttara.m vyaaharat svaanta.hkara.nena saaka.m yadi pratye.si tarhi baadhaa naasti| tata.h sa kathitavaan yii"sukhrii.s.ta ii"svarasya putra ityaha.m pratyemi|
38 tadaa ratha.m sthagita.m karttum aadi.s.te philipakliibau dvau jalam avaaruhataa.m; tadaa philipastam majjayaamaasa|
39 tatpa"scaat jalamadhyaad utthitayo.h sato.h parame"svarasyaatmaa philipa.m h.rtvaa niitavaan, tasmaat kliiba.h punasta.m na d.r.s.tavaan tathaapi h.r.s.tacitta.h san svamaarge.na gatavaan|
40 philipa"scaasdodnagaram upasthaaya tasmaat kaisariyaanagara upasthitikaalaparyyanata.m sarvvasminnagare susa.mvaada.m pracaarayan gatavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 09

1 tatkaalaparyyanata.m "saula.h prabho.h "si.syaa.naa.m praatikuulyena taa.danaabadhayo.h kathaa.m ni.hsaarayan mahaayaajakasya sannidhi.m gatvaa
2 striya.m puru.sa~nca tanmatagraahi.na.m ya.m ka~ncit pa"syati taan dh.rtvaa baddhvaa yiruu"saalamam aanayatiityaa"sayena damme.saknagariiya.m dharmmasamaajaan prati patra.m yaacitavaan|
3 gacchan tu damme.saknagaranika.ta upasthitavaan; tato.akasmaad aakaa"saat tasya caturdik.su tejasa.h prakaa"sanaat sa bhuumaavapatat|
4 pa"scaat he "saula he "saula kuto maa.m taa.dayasi? sva.m prati proktam eta.m "sabda.m "srutvaa
5 sa p.r.s.tavaan, he prabho bhavaan ka.h? tadaa prabhurakathayat ya.m yii"su.m tva.m taa.dayasi sa evaaha.m; ka.n.takasya mukhe padaaghaatakara.na.m tava ka.s.tam|
6 tadaa kampamaano vismayaapanna"sca sovadat he prabho mayaa ki.m karttavya.m? bhavata icchaa kaa? tata.h prabhuraaj~naapayad utthaaya nagara.m gaccha tatra tvayaa yat karttavya.m tad vadi.syate|
7 tasya sa"ngino lokaa api ta.m "sabda.m "srutavanta.h kintu kamapi na d.r.s.tvaa stabdhaa.h santa.h sthitavanta.h|
8 anantara.m "saulo bhuumita utthaaya cak.su.sii unmiilya kamapi na d.r.s.tavaan| tadaa lokaastasya hastau dh.rtvaa damme.saknagaram aanayan|
9 tata.h sa dinatraya.m yaavad andho bhuutvaa na bhuktavaan piitavaa.m"sca|
10 tadanantara.m prabhustaddamme.saknagaravaasina ekasmai "si.syaaya dar"sana.m datvaa aahuutavaan he ananiya| tata.h sa pratyavaadiit, he prabho pa"sya "s.r.nomi|
11 tadaa prabhustamaaj~naapayat tvamutthaaya saralanaamaana.m maarga.m gatvaa yihuudaanive"sane taar.sanagariiya.m "saulanaamaana.m jana.m gave.sayan p.rccha;
12 pa"sya sa praarthayate, tathaa ananiyanaamaka eko janastasya samiipam aagatya tasya gaatre hastaarpa.na.m k.rtvaa d.r.s.ti.m dadaatiittha.m svapne d.r.s.tavaan|
13 tasmaad ananiya.h pratyavadat he prabho yiruu"saalami pavitralokaan prati so.anekahi.msaa.m k.rtavaan;
14 atra sthaane ca ye lokaastava naamni praarthayanti taanapi baddhu.m sa pradhaanayaajakebhya.h "sakti.m praaptavaan, imaa.m kathaam aham aneke.saa.m mukhebhya.h "srutavaan|
15 kintu prabhurakathayat, yaahi bhinnade"siiyalokaanaa.m bhuupatiinaam israayellokaanaa~nca nika.te mama naama pracaarayitu.m sa jano mama manoniitapaatramaaste|
16 mama naamanimitta~nca tena kiyaan mahaan kle"so bhoktavya etat ta.m dar"sayi.syaami|
17 tato .ananiyo gatvaa g.rha.m pravi"sya tasya gaatre hastaarpra.na.m k.rtvaa kathitavaan, he bhraata.h "saula tva.m yathaa d.r.s.ti.m praapno.si pavitre.naatmanaa paripuur.no bhavasi ca, tadartha.m tavaagamanakaale ya.h prabhuyii"sustubhya.m dar"sanam adadaat sa maa.m pre.sitavaan|
18 ityuktamaatre tasya cak.surbhyaam miina"salkavad vastuni nirgate tatk.sa.naat sa prasannacak.su rbhuutvaa protthaaya majjito.abhavat bhuktvaa piitvaa sabalobhavacca|
19 tata.h para.m "saula.h "si.syai.h saha katipayadivasaan tasmin damme.sakanagare sthitvaa.avilamba.m
20 sarvvabhajanabhavanaani gatvaa yii"surii"svarasya putra imaa.m kathaa.m praacaarayat|
21 tasmaat sarvve "srotaara"scamatk.rtya kathitavanto yo yiruu"saalamnagara etannaamnaa praarthayit.rlokaan vinaa"sitavaan evam etaad.r"salokaan baddhvaa pradhaanayaajakanika.ta.m nayatiityaa"sayaa etatsthaanamapyaagacchat saeva kimaya.m na bhavati?
22 kintu "saula.h krama"sa utsaahavaan bhuutvaa yii"surii"svare.naabhi.sikto jana etasmin pramaa.na.m datvaa damme.sak-nivaasiyihuudiiyalokaan niruttaraan akarot|
23 ittha.m bahutithe kaale gate yihuudiiyalokaasta.m hantu.m mantrayaamaasu.h
24 kintu "saulaste.saametasyaa mantra.naayaa vaarttaa.m praaptavaan| te ta.m hantu.m tu divaani"sa.m guptaa.h santo nagarasya dvaare.ati.s.than;
25 tasmaat "si.syaasta.m niitvaa raatrau pi.take nidhaaya praaciire.naavaarohayan|
26 tata.h para.m "saulo yiruu"saalama.m gatvaa "si.syaga.nena saarddha.m sthaatum aihat, kintu sarvve tasmaadabibhayu.h sa "si.sya iti ca na pratyayan|
27 etasmaad bar.nabbaasta.m g.rhiitvaa preritaanaa.m samiipamaaniiya maargamadhye prabhu.h katha.m tasmai dar"sana.m dattavaan yaa.h kathaa"sca kathitavaan sa ca yathaak.sobha.h san damme.saknagare yii"so rnaama praacaarayat etaan sarvvav.rttaantaan taan j~naapitavaan|
28 tata.h "saulastai.h saha yiruu"saalami kaala.m yaapayan nirbhaya.m prabho ryii"so rnaama praacaarayat|
29 tasmaad anyade"siiyalokai.h saarddha.m vivaadasyopasthitatvaat te ta.m hantum ace.s.tanta|
30 kintu bhraat.rga.nastajj~naatvaa ta.m kaisariyaanagara.m niitvaa taar.sanagara.m pre.sitavaan|
31 ittha.m sati yihuudiyaagaaliil"somiro.nade"siiyaa.h sarvvaa ma.n.dalyo vi"sraama.m praaptaastatastaasaa.m ni.s.thaabhavat prabho rbhiyaa pavitrasyaatmana.h saantvanayaa ca kaala.m k.sepayitvaa bahusa.mkhyaa abhavan|
32 tata.h para.m pitara.h sthaane sthaane bhramitvaa "se.se lodnagaranivaasipavitralokaanaa.m samiipe sthitavaan|
33 tadaa tatra pak.saaghaatavyaadhinaa.s.tau vatsaraan "sayyaagatam aineyanaamaana.m manu.sya.m saak.sat praapya tamavadat,
34 he aineya yii"sukhrii.s.tastvaa.m svastham akaar.siit, tvamutthaaya sva"sayyaa.m nik.sipa, ityuktamaatre sa udati.s.that|
35 etaad.r"sa.m d.r.s.tvaa lod"saaro.nanivaasino lokaa.h prabhu.m prati paraavarttanta|
36 apara~nca bhik.saadaanaadi.su naanakriyaasu nitya.m prav.rttaa yaa yaaphonagaranivaasinii .taabithaanaamaa "si.syaa yaa.m darkkaa.m arthaad hari.niimayuktvaa aahvayan saa naarii
37 tasmin samaye rugnaa satii praa.naan atyajat, tato lokaastaa.m prak.saalyoparisthaprako.s.the "saayayitvaasthaapayan|
38 lodnagara.m yaaphonagarasya samiipastha.m tasmaattatra pitara aaste, iti vaarttaa.m "srutvaa tuur.na.m tasyaagamanaartha.m tasmin vinayamuktvaa "si.syaga.no dvau manujau pre.sitavaan|
39 tasmaat pitara utthaaya taabhyaa.m saarddham aagacchat, tatra tasmin upasthita uparisthaprako.s.tha.m samaaniite ca vidhavaa.h svaabhi.h saha sthitikaale darkkayaa k.rtaani yaanyuttariiyaa.ni paridheyaani ca taani sarvvaa.ni ta.m dar"sayitvaa rudatya"scatas.r.su dik.svati.s.than|
40 kintu pitarastaa.h sarvvaa bahi.h k.rtvaa jaanunii paatayitvaa praarthitavaan; pa"scaat "sava.m prati d.r.s.ti.m k.rtvaa kathitavaan, he .taabiithe tvamutti.s.tha, iti vaakya ukte saa strii cak.su.sii pronmiilya pitaram avalokyotthaayopaavi"sat|
41 tata.h pitarastasyaa.h karau dh.rtvaa uttolya pavitralokaan vidhavaa"scaahuuya te.saa.m nika.te sajiivaa.m taa.m samaarpayat|
42 e.saa kathaa samastayaaphonagara.m vyaaptaa tasmaad aneke lokaa.h prabhau vya"svasan|
43 apara~nca pitarastadyaaphonagariiyasya kasyacit "simonnaamna"scarmmakaarasya g.rhe bahudinaani nyavasat|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 10

1 kaisariyaanagara itaaliyaakhyasainyaantargata.h kar.niiliyanaamaa senaapatiraasiit
2 sa saparivaaro bhakta ii"svaraparaaya.na"scaasiit; lokebhyo bahuuni daanaadiini datvaa nirantaram ii"svare praarthayaa~ncakre|
3 ekadaa t.rtiiyapraharavelaayaa.m sa d.r.s.tavaan ii"svarasyaiko duuta.h saprakaa"sa.m tatsamiipam aagatya kathitavaan, he kar.niiliya|
4 kintu sa ta.m d.r.s.tvaa bhiito.akathayat, he prabho ki.m? tadaa tamavadat tava praarthanaa daanaadi ca saak.sisvaruupa.m bhuutve"svarasya gocaramabhavat|
5 idaanii.m yaaphonagara.m prati lokaan pre.sya samudratiire "simonnaamna"scarmmakaarasya g.rhe pravaasakaarii pitaranaamnaa vikhyaato ya.h "simon tam aahvaayaya;
6 tasmaat tvayaa yadyat karttavya.m tattat sa vadi.syati|
7 ityupadi"sya duute prasthite sati kar.niiliya.h svag.rhasthaanaa.m daasaanaa.m dvau janau nitya.m svasa"nginaa.m sainyaanaam ekaa.m bhaktasenaa~ncaahuuya
8 sakalameta.m v.rttaanta.m vij~naapya yaaphonagara.m taan praahi.not|
9 parasmin dine te yaatraa.m k.rtvaa yadaa nagarasya samiipa upaati.s.than, tadaa pitaro dvitiiyapraharavelaayaa.m praarthayitu.m g.rhap.r.s.tham aarohat|
10 etasmin samaye k.sudhaartta.h san ki~ncid bhoktum aicchat kintu te.saam annaasaadanasamaye sa muurcchita.h sannapatat|
11 tato meghadvaara.m mukta.m caturbhi.h ko.nai rlambita.m b.rhadvastramiva ki~ncana bhaajanam aakaa"saat p.rthiviim avaarohatiiti d.r.s.tavaan|
12 tanmadhye naanaprakaaraa graamyavanyapa"sava.h khecarorogaamiprabh.rtayo jantava"scaasan|
13 anantara.m he pitara utthaaya hatvaa bhu.mk.sva tampratiiya.m gaga.niiyaa vaa.nii jaataa|
14 tadaa pitara.h pratyavadat, he prabho iid.r"sa.m maa bhavatu, aham etat kaala.m yaavat ni.siddham a"suci vaa dravya.m ki~ncidapi na bhuktavaan|
15 tata.h punarapi taad.r"sii vihayasiiyaa vaa.nii jaataa yad ii"svara.h "suci k.rtavaan tat tva.m ni.siddha.m na jaaniihi|
16 ittha.m tri.h sati tat paatra.m punaraak.r.s.ta.m aakaa"sam agacchat|
17 tata.h para.m yad dar"sana.m praaptavaan tasya ko bhaava ityatra pitaro manasaa sandegdhi, etasmin samaye kar.niiliyasya te pre.sitaa manu.syaa dvaarasya sannidhaavupasthaaya,
18 "simono g.rhamanvicchanta.h samp.rchyaahuuya kathitavanta.h pitaranaamnaa vikhyaato ya.h "simon sa kimatra pravasati?
19 yadaa pitarastaddar"sanasya bhaava.m manasaandolayati tadaatmaa tamavadat, pa"sya trayo janaastvaa.m m.rgayante|
20 tvam utthaayaavaruhya ni.hsandeha.m tai.h saha gaccha mayaiva te pre.sitaa.h|
21 tasmaat pitaro.avaruhya kar.niiliyapreritalokaanaa.m nika.tamaagatya kathitavaan pa"syata yuuya.m ya.m m.rgayadhve sa janoha.m, yuuya.m kinnimittam aagataa.h?
22 tataste pratyavadan kar.niiliyanaamaa "suddhasattva ii"svaraparaaya.no yihuudiiyade"sasthaanaa.m sarvve.saa.m sannidhau sukhyaatyaapanna eka.h senaapati rnijag.rha.m tvaamaahuuya netu.m tvatta.h kathaa "srotu~nca pavitraduutena samaadi.s.ta.h|
23 tadaa pitarastaanabhyantara.m niitvaa te.saamaatithya.m k.rtavaan, pare.ahani tai.h saarddha.m yaatraamakarot, yaaphonivaasinaa.m bhraat.r.naa.m kiyanto janaa"sca tena saha gataa.h|
24 parasmin divase kaisariyaanagaramadhyaprave"sasamaye kar.niiliyo j~naatibandhuun aahuuyaaniiya taan apek.sya sthita.h|
25 pitare g.rha upasthite kar.niiliyasta.m saak.saatk.rtya cara.nayo.h patitvaa praa.namat|
26 pitarastamutthaapya kathitavaan, utti.s.thaahamapi maanu.sa.h|
27 tadaa kar.niiliyena saakam aalapan g.rha.m praavi"sat tanmadhye ca bahulokaanaa.m samaagama.m d.r.s.tvaa taan avadat,
28 anyajaatiiyalokai.h mahaalapana.m vaa te.saa.m g.rhamadhye prave"sana.m yihuudiiyaanaa.m ni.siddham astiiti yuuyam avagacchatha; kintu kamapi maanu.sam avyavahaaryyam a"suci.m vaa j~naatu.m mama nocitam iti parame"svaro maa.m j~naapitavaan|
29 iti hetoraahvaana"srava.namaatraat kaa~ncanaapattim ak.rtvaa yu.smaaka.m samiipam aagatosmi; p.rcchaami yuuya.m kinnimitta.m maam aahuuyata?
30 tadaa kar.niiliya.h kathitavaan, adya catvaari dinaani jaataani etaavadvelaa.m yaavad aham anaahaara aasan tatast.rtiiyaprahare sati g.rhe praarthanasamaye tejomayavastrabh.rd eko jano mama samak.sa.m ti.s.than etaa.m kathaam akathayat,
31 he kar.niiliya tvadiiyaa praarthanaa ii"svarasya kar.nagocariibhuutaa tava daanaadi ca saak.sisvaruupa.m bhuutvaa tasya d.r.s.tigocaramabhavat|
32 ato yaaphonagara.m prati lokaan prahitya tatra samudratiire "simonnaamna.h kasyaciccarmmakaarasya g.rhe pravaasakaarii pitaranaamnaa vikhyaato ya.h "simon tamaahuuाyaya; tata.h sa aagatya tvaam upadek.syati|
33 iti kaara.naat tatk.sa.naat tava nika.te lokaan pre.sitavaan, tvamaagatavaan iti bhadra.m k.rtavaan| ii"svaro yaanyaakhyaanaani kathayitum aadi"sat taani "srotu.m vaya.m sarvve saampratam ii"svarasya saak.saad upasthitaa.h sma.h|
34 tadaa pitara imaa.m kathaa.m kathayitum aarabdhavaan, ii"svaro manu.syaa.naam apak.sapaatii san
35 yasya kasyacid de"sasya yo lokaastasmaadbhiitvaa satkarmma karoti sa tasya graahyo bhavati, etasya ni"scayam upalabdhavaanaham|
36 sarvve.saa.m prabhu ryo yii"sukhrii.s.tastena ii"svara israayelva.m"saanaa.m nika.te susa.mvaada.m pre.sya sammelanasya ya.m sa.mvaada.m praacaarayat ta.m sa.mvaada.m yuuya.m "srutavanta.h|
37 yato yohanaa majjane pracaarite sati sa gaaliilade"samaarabhya samastayihuudiiyade"sa.m vyaapnot;
38 phalata ii"svare.na pavitre.naatmanaa "saktyaa caabhi.sikto naasaratiiyayii"su.h sthaane sthaane bhraman sukriyaa.m kurvvan "saitaanaa kli.s.taan sarvvalokaan svasthaan akarot, yata ii"svarastasya sahaaya aasiit;
39 vaya~nca yihuudiiyade"se yiruu"saalamnagare ca tena k.rtaanaa.m sarvve.saa.m karmma.naa.m saak.si.no bhavaama.h| lokaasta.m kru"se viddhvaa hatavanta.h,
40 kintu t.rtiiyadivase ii"svarastamutthaapya saprakaa"sam adar"sayat|
41 sarvvalokaanaa.m nika.ta iti na hi, kintu tasmin "sma"saanaadutthite sati tena saarddha.m bhojana.m paana~nca k.rtavanta etaad.r"saa ii"svarasya manoniitaa.h saak.si.no ye vayam asmaaka.m nika.te tamadar"sayat|
42 jiivitam.rtobhayalokaanaa.m vicaara.m karttum ii"svaro ya.m niyuktavaan sa eva sa jana.h, imaa.m kathaa.m pracaarayitu.m tasmin pramaa.na.m daatu~nca so.asmaan aaj~naapayat|
43 yastasmin vi"svasiti sa tasya naamnaa paapaanmukto bhavi.syati tasmin sarvve bhavi.syadvaadinopi etaad.r"sa.m saak.sya.m dadati|
44 pitarasyaitatkathaakathanakaale sarvve.saa.m "srot.r.naamupari pavitra aatmaavaarohat|
45 tata.h pitare.na saarddham aagataastvakchedino vi"svaasino lokaa anyade"siiyebhya.h pavitra aatmani datte sati
46 te naanaajaatiiyabhaa.saabhi.h kathaa.m kathayanta ii"svara.m pra"sa.msanti, iti d.r.s.tvaa "srutvaa ca vismayam aapadyanta|
47 tadaa pitara.h kathitavaan, vayamiva ye pavitram aatmaana.m praaptaaste.saa.m jalamajjana.m ki.m kopi ni.seddhu.m "saknoti?
48 tata.h prabho rnaamnaa majjitaa bhavateti taanaaj~naapayat| anantara.m te svai.h saarddha.m katipayadinaani sthaatu.m praarthayanta|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 11

1 ittha.m bhinnade"siiyalokaa apii"svarasya vaakyam ag.rhlan imaa.m vaarttaa.m yihuudiiyade"sasthapreritaa bhraat.rga.na"sca "srutavanta.h|
2 tata.h pitare yiruu"saalamnagara.m gatavati tvakchedino lokaastena saha vivadamaanaa avadan,
3 tvam atvakchedilokaanaa.m g.rha.m gatvaa tai.h saarddha.m bhuktavaan|
4 tata.h pitara aadita.h krama"sastatkaaryyasya sarvvav.rttaantamaakhyaatum aarabdhavaan|
5 yaaphonagara ekadaaha.m praarthayamaano muurcchita.h san dar"sanena catur.su ko.ne.su lambanamaana.m v.rhadvastramiva paatramekam aakaa"sadavaruhya mannika.tam aagacchad apa"syam|
6 pa"scaat tad ananyad.r.s.tyaa d.r.s.tvaa vivicya tasya madhye naanaaprakaaraan graamyavanyapa"suun urogaamikhecaraa.m"sca d.r.s.tavaan;
7 he pitara tvamutthaaya gatvaa bhu.mk.sva maa.m sambodhya kathayanta.m "sabdameka.m "srutavaa.m"sca|
8 tatoha.m pratyavada.m, he prabho nettha.m bhavatu, yata.h ki~ncana ni.siddham a"suci dravya.m vaa mama mukhamadhya.m kadaapi na praavi"sat|
9 aparam ii"svaro yat "suci k.rtavaan tanni.siddha.m na jaaniihi dvi rmaampratiid.r"sii vihaayasiiyaa vaa.nii jaataa|
10 tririttha.m sati tat sarvva.m punaraakaa"sam aak.r.s.ta.m|
11 pa"scaat kaisariyaanagaraat trayo janaa mannika.ta.m pre.sitaa yatra nive"sane sthitoha.m tasmin samaye tatropaati.s.than|
12 tadaa ni.hsandeha.m tai.h saarddha.m yaatum aatmaa maamaadi.s.tavaan; tata.h para.m mayaa sahaite.su .sa.dbhraat.r.su gate.su vaya.m tasya manujasya g.rha.m praavi"saama|
13 sosmaaka.m nika.te kathaametaam akathayat ekadaa duuta eka.h pratyak.siibhuuya mama g.rhamadhye ti.s.tan maamityaaj~naapitavaan, yaaphonagara.m prati lokaan prahitya pitaranaamnaa vikhyaata.m "simonam aahuuyaya;
14 tatastava tvadiiyaparivaaraa.naa~nca yena paritraa.na.m bhavi.syati tat sa upadek.syati|
15 aha.m taa.m kathaamutthaapya kathitavaan tena prathamam asmaakam upari yathaa pavitra aatmaavaruu.dhavaan tathaa te.saamapyupari samavaruu.dhavaan|
16 tena yohan jale majjitavaan iti satya.m kintu yuuya.m pavitra aatmani majjitaa bhavi.syatha, iti yadvaakya.m prabhuruditavaan tat tadaa mayaa sm.rtam|
17 ata.h prabhaa yii"sukhrii.s.te pratyayakaari.no ye vayam asmabhyam ii"svaro yad dattavaan tat tebhyo lokebhyopi dattavaan tata.h koha.m? kimaham ii"svara.m vaarayitu.m "saknomi?
18 kathaametaa.m "sruvaa te k.saantaa ii"svarasya gu.naan anukiirttya kathitavanta.h, tarhi paramaayu.hpraaptinimittam ii"svaronyade"siiyalokebhyopi mana.hparivarttanaruupa.m daanam adaat|
19 stiphaana.m prati upadrave gha.tite ye vikiir.naa abhavan tai phainiikiikupraantiyakhiyaasu bhramitvaa kevalayihuudiiyalokaan vinaa kasyaapyanyasya samiipa ii"svarasya kathaa.m na praacaarayan|
20 apara.m te.saa.m kupriiyaa.h kuriiniiyaa"sca kiyanto janaa aantiyakhiyaanagara.m gatvaa yuunaaniiyalokaanaa.m samiipepi prabhoryii"so.h kathaa.m praacaarayan|
21 prabho.h karaste.saa.m sahaaya aasiit tasmaad aneke lokaa vi"svasya prabhu.m prati paraavarttanta|
22 iti vaarttaayaa.m yiruu"saalamasthama.n.daliiyalokaanaa.m kar.nagocariibhuutaayaam aantiyakhiyaanagara.m gantu te bar.nabbaa.m prairayan|
23 tato bar.nabbaastatra upasthita.h san ii"svarasyaanugrahasya phala.m d.r.s.tvaa saanando jaata.h,
24 sa svaya.m saadhu rvi"svaasena pavitre.naatmanaa ca paripuur.na.h san ganoni.s.tayaa prabhaavaasthaa.m karttu.m sarvvaan upadi.s.tavaan tena prabho.h "si.syaa aneke babhuuvu.h|
25 "se.se "saula.m m.rgayitu.m bar.nabbaastaar.sanagara.m prasthitavaan| tatra tasyodde"sa.m praapya tam aantiyakhiyaanagaram aanayat;
26 tatastau ma.n.daliisthalokai.h sabhaa.m k.rtvaa sa.mvatsarameka.m yaavad bahulokaan upaadi"sataa.m; tasmin aantiyakhiyaanagare "si.syaa.h prathama.m khrii.s.tiiyanaamnaa vikhyaataa abhavan|
27 tata.h para.m bhavi.syadvaadiga.ne yiruu"saalama aantiyakhiyaanagaram aagate sati
28 aagaabanaamaa te.saameka utthaaya aatmana.h "sik.sayaa sarvvade"se durbhik.sa.m bhavi.syatiiti j~naapitavaan; tata.h klaudiyakaisarasyaadhikaare sati tat pratyak.sam abhavat|
29 tasmaat "si.syaa ekaika"sa.h svasva"saktyanusaarato yihuudiiyade"sanivaasinaa.m bhrat.r.naa.m dinayaapanaartha.m dhana.m pre.sayitu.m ni"scitya
30 bar.nabbaa"saulayo rdvaaraa praaciinalokaanaa.m samiipa.m tat pre.sitavanta.h|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 12

1 tasmin samaye herod‌raajo ma.n.dalyaa.h kiyajjanebhyo du.hkha.m daatu.m praarabhat|
2 vi"se.sato yohana.h sodara.m yaakuuba.m karavaalaaghaaten hatavaan|
3 tasmaad yihuudiiyaa.h santu.s.taa abhavan iti vij~naaya sa pitaramapi dharttu.m gatavaan|
4 tadaa ki.nva"suunyapuupotsavasamaya upaati.s.tat; ata utsave gate sati lokaanaa.m samak.sa.m ta.m bahiraaneyyaamiiti manasi sthiriik.rtya sa ta.m dhaarayitvaa rak.s.naartham ye.saam ekaikasa.mghe catvaaro janaa.h santi te.saa.m catur.naa.m rak.sakasa.mghaanaa.m samiipe ta.m samarpya kaaraayaa.m sthaapitavaan|
5 kintu.m pitarasya kaaraasthitikaara.naat ma.n.dalyaa lokaa avi"sraamam ii"svarasya samiipe praarthayanta|
6 anantara.m herodi ta.m bahiraanaayitu.m udyate sati tasyaa.m raatrau pitaro rak.sakadvayamadhyasthaane "s.r"nkhaladvayena baddhva.h san nidrita aasiit, dauvaarikaa"sca kaaraayaa.h sammukhe ti.s.thanato dvaaram arak.si.su.h|
7 etasmin samaye parame"svarasya duute samupasthite kaaraa diiptimatii jaataa; tata.h sa duuta.h pitarasya kuk.saavaavaata.m k.rtvaa ta.m jaagarayitvaa bhaa.sitavaan tuur.namutti.s.tha; tatastasya hastastha"s.r"nkhaladvaya.m galat patita.m|
8 sa duutastamavadat, baddhaka.ti.h san paadayo.h paaduke arpaya; tena tathaa k.rte sati duutastam uktavaan gaatriiyavastra.m gaatre nidhaaya mama pa"scaad ehi|
9 tata.h pitarastasya pa"scaad vrajana bahiragacchat, kintu duutena karmmaitat k.rtamiti satyamaj~naatvaa svapnadar"sana.m j~naatavaan|
10 ittha.m tau prathamaa.m dvitiiyaa~nca kaaraa.m la"nghitvaa yena lauhanirmmitadvaare.na nagara.m gamyate tatsamiipa.m praapnutaa.m; tatastasya kavaa.ta.m svaya.m muktamabhavat tatastau tatsthaanaad bahi rbhuutvaa maargaikasya siimaa.m yaavad gatau; tato.akasmaat sa duuta.h pitara.m tyaktavaan|
11 tadaa sa cetanaa.m praapya kathitavaan nijaduuta.m prahitya parame"svaro herodo hastaad yihuudiiyalokaanaa.m sarvvaa"saayaa"sca maa.m samuddh.rtavaan ityaha.m ni"scaya.m j~naatavaan|
12 sa vivicya maarkanaamraa vikhyaatasya yohano maatu rmariyamo yasmin g.rhe bahava.h sambhuuya praarthayanta tannive"sana.m gata.h|
13 pitare.na bahirdvaara aahate sati rodaanaamaa baalikaa dra.s.tu.m gataa|
14 tata.h pitarasya svara.m "sruvaa saa har.sayuktaa satii dvaara.m na mocayitvaa pitaro dvaare ti.s.thatiiti vaarttaa.m vaktum abhyantara.m dhaavitvaa gatavatii|
15 te praavocan tvamunmattaa jaataasi kintu saa muhurmuhuruktavatii satyamevaitat|
16 tadaa te kathitavantastarhi tasya duuto bhavet|
17 pitaro dvaaramaahatavaan etasminnantare dvaara.m mocayitvaa pitara.m d.r.s.tvaa vismaya.m praaptaa.h|
18 tata.h pitaro ni.h"sabda.m sthaatu.m taan prati hastena sa"nketa.m k.rtvaa parame"svaro yena prakaare.na ta.m kaaraayaa uddh.rtyaaniitavaan tasya v.rttaanta.m taanaj~naapayat, yuuya.m gatvaa yaakuba.m bhraat.rga.na~nca vaarttaametaa.m vadatetyuktaa sthaanaantara.m prasthitavaan|
19 prabhaate sati pitara.h kva gata ityatra rak.sakaa.naa.m madhye mahaan kalaho jaata.h|
20 herod bahu m.rgayitvaa tasyodde"se na praapte sati rak.sakaan sa.mp.rcchya te.saa.m praa.naan hantum aadi.s.tavaan|
21 pa"scaat sa yihuudiiyaprade"saat kaisariyaanagara.m gatvaa tatraavaati.s.that|
22 sorasiidonade"sayo rlokebhyo herodi yuyutsau sati te sarvva ekamantra.naa.h santastasya samiipa upasthaaya lvaastanaamaana.m tasya vastrag.rhaadhii"sa.m sahaaya.m k.rtvaa herodaa saarddha.m sandhi.m praarthayanta yatastasya raaj~no de"sena te.saa.m de"siiyaanaa.m bhara.nam abhavat.m
23 ata.h kutracin nirupitadine herod raajakiiya.m paricchada.m paridhaaya si.mhaasane samupavi"sya taan prati kathaam uktavaan|
24 tato lokaa uccai.hkaara.m pratyavadan, e.sa manujaravo na hi, ii"svariiyarava.h|
25 tadaa herod ii"svarasya sammaana.m naakarot; tasmaaddheto.h parame"svarasya duuto ha.thaat ta.m praaharat tenaiva sa kii.tai.h k.sii.na.h san praa.naan ajahaat| kintvii"svarasya kathaa de"sa.m vyaapya prabalaabhavat| tata.h para.m bar.nabbaa"saulau yasya karmma.no bhaara.m praapnutaa.m taabhyaa.m tasmin sampaadite sati maarkanaamnaa vikhyaato yo yohan ta.m sa"ngina.m k.rtvaa yiruu"saalamnagaraat pratyaagatau|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 13

1 apara~nca bar.nabbaa.h, "simon ya.m nigra.m vadanti, kuriiniiyaluukiyo herodaa raaj~naa saha k.rtavidyaaाbhyaaso minahem, "saula"scaite ye kiyanto janaa bhavi.syadvaadina upade.s.taara"scaantiyakhiyaanagarasthama.n.dalyaam aasan,
2 te yadopavaasa.m k.rtve"svaram asevanta tasmin samaye pavitra aatmaa kathitavaan aha.m yasmin karmma.ni bar.nabbaa"sailau niyuktavaan tatkarmma karttu.m tau p.rthak kuruta|
3 tatastairupavaasapraarthanayo.h k.rtayo.h satoste tayo rgaatrayo rhastaarpa.na.m k.rtvaa tau vyas.rjan|
4 tata.h para.m tau pavitre.naatmanaa preritau santau siluukiyaanagaram upasthaaya samudrapathena kupropadviipam agacchataa.m|
5 tata.h saalaamiinagaram upasthaaya tatra yihuudiiyaanaa.m bhajanabhavanaani gatve"svarasya kathaa.m praacaarayataa.m; yohanapi tatsahacaro.abhavat|
6 ittha.m te tasyopadviipasya sarvvatra bhramanta.h paaphanagaram upasthitaa.h; tatra suvivecakena sarjiyapaulanaamnaa tadde"saadhipatinaa saha bhavi.syadvaadino ve"sadhaarii baryii"sunaamaa yo maayaavii yihuudii aasiit ta.m saak.saat praaptavata.h|
7 tadde"saadhipa ii"svarasya kathaa.m "srotu.m vaa~nchan paulabar.nabbau nyamantrayat|
8 kintvilumaa ya.m maayaavina.m vadanti sa de"saadhipati.m dharmmamaargaad bahirbhuuta.m karttum ayatata|
9 tasmaat "solo.arthaat paula.h pavitre.naatmanaa paripuur.na.h san ta.m maayaavina.m pratyananyad.r.s.ti.m k.rtvaakathayat,
10 he narakin dharmmadve.sin kau.tilyadu.skarmmaparipuur.na, tva.m ki.m prabho.h satyapathasya viparyyayakara.naat kadaapi na nivartti.syase?
11 adhunaa parame"svarastava samucita.m kari.syati tena katipayadinaani tvam andha.h san suuryyamapi na drak.syasi| tatk.sa.naad raatrivad andhakaarastasya d.r.s.tim aacchaaditavaan; tasmaat tasya hasta.m dharttu.m sa lokamanvicchan itastato bhrama.na.m k.rtavaan|
12 enaa.m gha.tanaa.m d.r.s.tvaa sa de"saadhipati.h prabhuupade"saad vismitya vi"svaasa.m k.rtavaan|
13 tadanantara.m paulastatsa"nginau ca paaphanagaraat prota.m caalayitvaa pamphuliyaade"sasya pargiinagaram agacchan kintu yohan tayo.h samiipaad etya yiruu"saalama.m pratyaagacchat|
14 pa"scaat tau pargiito yaatraa.m k.rtvaa pisidiyaade"sasya aantiyakhiyaanagaram upasthaaya vi"sraamavaare bhajanabhavana.m pravi"sya samupaavi"sataa.m|
15 vyavasthaabhavi.syadvaakyayo.h pa.thitayo.h sato rhe bhraatarau lokaan prati yuvayo.h kaacid upade"sakathaa yadyasti tarhi taa.m vadata.m tau prati tasya bhajanabhavanasyaadhipataya.h kathaam etaa.m kathayitvaa prai.sayan|
16 ata.h paula utti.s.than hastena sa"nketa.m kurvvan kathitavaan he israayeliiyamanu.syaa ii"svaraparaaya.naa.h sarvve lokaa yuuyam avadhaddha.m|
17 ete.saamisraayellokaanaam ii"svaro.asmaaka.m puurvvaparu.saan manoniitaan katvaa g.rhiitavaan tato misari de"se pravasanakaale te.saamunnati.m k.rtvaa tasmaat sviiyabaahubalena taan bahi.h k.rtvaa samaanayat|
18 catvaari.m"sadvatsaraan yaavacca mahaapraantare te.saa.m bhara.na.m k.rtvaa
19 kinaande"saantarvvarttii.ni saptaraajyaani naa"sayitvaa gu.tikaapaatena te.su sarvvade"se.su tebhyo.adhikaara.m dattavaan|
20 pa~ncaa"sadadhikacatu.h"sate.su vatsare.su gate.su ca "simuuyelbhavi.syadvaadiparyyanta.m te.saamupari vicaarayit.rn niyuktavaan|
21 tai"sca raaj~ni praarthite, ii"svaro binyaamiino va.m"sajaatasya kii"sa.h putra.m "saula.m catvaari.m"sadvar.saparyyanta.m te.saamupari raajaana.m k.rtavaan|
22 pa"scaat ta.m padacyuta.m k.rtvaa yo madi.s.takriyaa.h sarvvaa.h kari.syati taad.r"sa.m mama manobhimatam eka.m jana.m yi"saya.h putra.m daayuuda.m praaptavaan ida.m pramaa.na.m yasmin daayuudi sa dattavaan ta.m daayuuda.m te.saamupari raajatva.m karttum utpaaditavaana|
23 tasya svaprati"srutasya vaakyasyaanusaare.na israayellokaanaa.m nimitta.m te.saa.m manu.syaa.naa.m va.m"saad ii"svara eka.m yii"su.m (traataaram) udapaadayat|
24 tasya prakaa"sanaat puurvva.m yohan israayellokaanaa.m sannidhau mana.hparaavarttanaruupa.m majjana.m praacaarayat|
25 yasya ca karmma.noे bhaara.m praptavaan yohan tan ni.spaadayan etaa.m kathaa.m kathitavaan, yuuya.m maa.m ka.m jana.m jaaniitha? aham abhi.siktatraataa nahi, kintu pa"syata yasya paadayo.h paadukayo rbandhane mocayitumapi yogyo na bhavaami taad.r"sa eko jano mama pa"scaad upati.s.thati|
26 he ibraahiimo va.m"sajaataa bhraataro he ii"svarabhiitaa.h sarvvalokaa yu.smaan prati paritraa.nasya kathai.saa preritaa|
27 yiruu"saalamnivaasinaste.saam adhipataya"sca tasya yii"so.h paricaya.m na praapya prativi"sraamavaara.m pa.thyamaanaanaa.m bhavi.syadvaadikathaanaam abhipraayam abuddhvaa ca tasya vadhena taa.h kathaa.h saphalaa akurvvan|
28 praa.nahananasya kamapi hetum apraapyaapi piilaatasya nika.te tasya vadha.m praarthayanta|
29 tasmin yaa.h kathaa likhitaa.h santi tadanusaare.na karmma sampaadya ta.m kru"saad avataaryya "sma"saane "saayitavanta.h|
30 kintvii"svara.h "sma"saanaat tamudasthaapayat,
31 puna"sca gaaliilaprade"saad yiruu"saalamanagara.m tena saarddha.m ye lokaa aagacchan sa bahudinaani tebhyo dar"sana.m dattavaan, atasta idaanii.m lokaan prati tasya saak.si.na.h santi|
32 asmaaka.m puurvvapuru.saa.naa.m samak.sam ii"svaro yasmin pratij~naatavaan yathaa, tva.m me putrosi caadya tvaa.m samutthaapitavaanaham|
33 ida.m yadvacana.m dvitiiyagiite likhitamaaste tad yii"sorutthaanena te.saa.m santaanaa ye vayam asmaaka.m sannidhau tena pratyak.sii k.rta.m, yu.smaan ima.m susa.mvaada.m j~naapayaami|
34 parame"svare.na "sma"saanaad utthaapita.m tadiiya.m "sariira.m kadaapi na k.se.syate, etasmin sa svaya.m kathitavaan yathaa daayuuda.m prati pratij~naato yo varastamaha.m tubhya.m daasyaami|
35 etadanyasmin giite.api kathitavaan| svakiiya.m pu.nyavanta.m tva.m k.sayitu.m na ca daasyasi|
36 daayuudaa ii"svaraabhimatasevaayai nijaayu.si vyayite sati sa mahaanidraa.m praapya nijai.h puurvvapuru.sai.h saha milita.h san ak.siiyata;
37 kintu yamii"svara.h "sma"saanaad udasthaapayat sa naak.siiyata|
38 ato he bhraatara.h, anena janena paapamocana.m bhavatiiti yu.smaan prati pracaaritam aaste|
39 phalato muusaavyavasthayaa yuuya.m yebhyo do.sebhyo muktaa bhavitu.m na "sak.syatha tebhya.h sarvvado.sebhya etasmin jane vi"svaasina.h sarvve muktaa bhavi.syantiiti yu.smaabhi rj~naayataa.m|
40 apara~nca| avaj~naakaari.no lokaa"scak.surunmiilya pa"syata| tathaivaasambhava.m j~naatvaa syaata yuuya.m vilajjitaa.h| yato yu.smaasu ti.s.thatsu kari.sye karmma taad.r"sa.m| yenaiva tasya v.rttaante yu.smabhya.m kathite.api hi| yuuya.m na tantu v.rttaanta.m pratye.syatha kadaacana||
41 yeya.m kathaa bhavi.syadvaadinaa.m granthe.su likhitaaste saavadhaanaa bhavata sa kathaa yathaa yu.smaan prati na gha.tate|
42 yihuudiiyabhajanabhavanaan nirgatayostayo rbhinnade"siiyai rvak.syamaa.naa praarthanaa k.rtaa, aagaamini vi"sraamavaare.api katheyam asmaan prati pracaaritaa bhavatviti|
43 sabhaayaa bha"nge sati bahavo yihuudiiyalokaa yihuudiiyamatagraahi.no bhaktalokaa"sca bar.nabbaapaulayo.h pa"scaad aagacchan, tena tau tai.h saha naanaakathaa.h kathayitve"svaraanugrahaa"sraye sthaatu.m taan praavarttayataa.m|
44 paravi"sraamavaare nagarasya praaye.na sarvve laakaa ii"svariiyaa.m kathaa.m "srotu.m militaa.h,
45 kintu yihuudiiyalokaa jananivaha.m vilokya iir.syayaa paripuur.naa.h santo vipariitakathaakathanene"svaranindayaa ca paulenoktaa.m kathaa.m kha.n.dayitu.m ce.s.titavanta.h|
46 tata.h pauैlabar.nabbaavak.sobhau kathitavantau prathama.m yu.smaaka.m sannidhaavii"svariiyakathaayaa.h pracaara.nam ucitamaasiit kintu.m tadagraahyatvakara.nena yuuya.m svaan anantaayu.so.ayogyaan dar"sayatha, etatkaara.naad vayam anyade"siiyalokaanaa.m samiipa.m gacchaama.h|
47 prabhurasmaan ittham aadi.s.tavaan yathaa, yaavacca jagata.h siimaa.m lokaanaa.m traa.nakaara.naat| mayaanyade"samadhye tva.m sthaapito bhuu.h pradiipavat||
48 tadaa kathaamiid.r"sii.m "srutvaa bhinnade"siiyaa aahlaaditaa.h santa.h prabho.h kathaa.m dhanyaa.m dhanyaam avadan, yaavanto lokaa"sca paramaayu.h praaptinimitta.m niruupitaa aasan teे vya"svasan|
49 ittha.m prabho.h kathaa sarvvede"sa.m vyaapnot|
50 kintu yihuudiiyaa nagarasya pradhaanapuru.saan sammaanyaa.h kathipayaa bhaktaa yo.sita"sca kuprav.rtti.m graahayitvaa paulabar.nabbau taa.dayitvaa tasmaat prade"saad duuriik.rtavanta.h|
51 ata.h kaara.naat tau nijapadadhuuliiste.saa.m praatikuulyena paatayitveेkaniya.m nagara.m gatau|
52 tata.h "si.syaga.na aanandena pavitre.naatmanaa ca paripuur.nobhavat|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 14

1 tau dvau janau yugapad ikaniyanagarasthayihuudiiyaanaa.m bhajanabhavana.m gatvaa yathaa bahavo yihuudiiyaa anyadeे"siiyalokaa"sca vya"svasan taad.r"sii.m kathaa.m kathitavantau|
2 kintu vi"svaasahiinaa yihuudiiyaa anyade"siiyalokaan kuprav.rtti.m graahayitvaa bhraat.rga.na.m prati te.saa.m vaira.m janitavanta.h|
3 ata.h svaanugrahakathaayaa.h pramaa.na.m datvaa tayo rhastai rbahulak.sa.nam adbhutakarmma ca praakaa"sayad ya.h prabhustasya kathaa ak.sobhena pracaaryya tau tatra bahudinaani samavaati.s.thetaa.m|
4 kintu kiyanto lokaa yihuudiiyaanaa.m sapak.saa.h kiyanto lokaa.h preritaanaa.m sapak.saa jaataa.h, ato naagarikajananivahamadhye bhinnavaakyatvam abhavat|
5 anyade"siiyaa yihuudiiyaaste.saam adhipataya"sca dauraatmya.m kutvaa tau prastarairaahantum udyataa.h|
6 tau tadvaarttaa.m praapya palaayitvaa lukaayaniyaade"sasyaantarvvarttilustraadarbbo
7 tatsamiipasthade"sa~nca gatvaa tatra susa.mvaada.m pracaarayataa.m|
8 tatrobhayapaadayo"scalana"saktihiino janmaarabhya kha~nja.h kadaapi gamana.m naakarot etaad.r"sa eko maanu.so lustraanagara upavi"sya paulasya kathaa.m "srutavaan|
9 etasmin samaye paulastamprati d.r.s.ti.m k.rtvaa tasya svaasthye vi"svaasa.m viditvaa proccai.h kathitavaan
10 padbhyaamutti.s.than .rju rbhava|tata.h sa ullampha.m k.rtvaa gamanaagamane kutavaan|
11 tadaa lokaa.h paulasya tat kaaryya.m vilokya lukaayaniiyabhaa.sayaa proccai.h kathaametaa.m kathitavanta.h, devaa manu.syaruupa.m dh.rtvaasmaaka.m samiipam avaarohan|
12 te bar.nabbaa.m yuupitaram avadan paula"sca mukhyo vaktaa tasmaat ta.m markuriyam avadan|
13 tasya nagarasya sammukhe sthaapitasya yuupitaravigrahasya yaajako v.r.saan pu.spamaalaa"sca dvaarasamiipam aaniiya lokai.h sarddha.m taavuddi"sya samuts.rjya daatum udyata.h|
14 tadvaarttaa.m "srutvaa bar.nabbaapaulau sviiyavastraa.ni chitvaa lokaanaa.m madhya.m vegena pravi"sya proccai.h kathitavantau,
15 he mahecchaa.h kuta etaad.r"sa.m karmma kurutha? aavaamapi yu.smaad.r"sau sukhadu.hkhabhoginau manu.syau, yuyam etaa.h sarvvaa v.rthaakalpanaa.h parityajya yathaa gaga.navasundharaajalanidhiinaa.m tanmadhyasthaanaa.m sarvve.saa~nca sra.s.taaramamaram ii"svara.m prati paraavarttadhve tadartham aavaa.m yu.smaaka.m sannidhau susa.mvaada.m pracaarayaava.h|
16 sa ii"svara.h puurvvakaale sarvvade"siiyalokaan svasvamaarge calitumanumati.m dattavaan,
17 tathaapi aakaa"saat toyavar.sa.nena naanaaprakaara"sasyotpatyaa ca yu.smaaka.m hitai.sii san bhak.syairaananadena ca yu.smaakam anta.hkara.naani tarpayan taani daanaani nijasaak.sisvaruupaa.ni sthapitavaan|
18 kintu taad.r"saayaa.m kathaayaa.m kathitaayaamapi tayo.h samiipa utsarjanaat lokanivaha.m praaye.na nivarttayitu.m naa"saknutaam|
19 aantiyakhiyaa-ikaniyanagaraabhyaa.m katipayayihuudiiyalokaa aagatya lokaan praavarttayanta tasmaat tai paula.m prastarairaaghnan tena sa m.rta iti vij~naaya nagarasya bahistam aak.r.sya niitavanta.h|
20 kintu "si.syaga.ne tasya caturdi"si ti.s.thati sati sa svayam utthaaya punarapi nagaramadhya.m praavi"sat tatpare.ahani bar.nabbaasahito darbbiinagara.m gatavaan|
21 tatra susa.mvaada.m pracaaryya bahulokaan "si.syaan k.rtvaa tau lustraam ikaniyam aantiyakhiyaa~nca paraav.rtya gatau|
22 bahudu.hkhaani bhuktvaapii"svararaajya.m prave.s.tavyam iti kaara.naad dharmmamaarge sthaatu.m vinaya.m k.rtvaa "si.syaga.nasya mana.hsthairyyam akurutaa.m|
23 ma.n.daliinaa.m praaciinavargaan niyujya praarthanopavaasau k.rtvaa yatprabhau te vya"svasan tasya haste taan samarpya
24 pisidiyaamadhyena paamphuliyaade"sa.m gatavantau|
25 pa"scaat pargaanagara.m gatvaa susa.mvaada.m pracaaryya attaaliyaanagara.m prasthitavantau|
26 tasmaat samudrapathena gatvaa taabhyaa.m yat karmma sampanna.m tatkarmma saadhayitu.m yannagare dayaalorii"svarasya haste samarpitau jaatau tad aantiyakhiyaanagara.m gatavantaa|
27 tatropasthaaya tannagarasthama.n.dalii.m sa.mg.rhya svaabhyaama ii"svaro yadyat karmmakarot tathaa yena prakaare.na bhinnade"siiyalokaan prati vi"svaasaruupadvaaram amocayad etaan sarvvav.rttaantaan taan j~naapitavantau|
28 tatastau "siryyai.h saarddha.m tatra bahudinaani nyavasataam|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 15

1 yihuudaade"saat kiyanto janaa aagatya bhraat.rga.namittha.m "sik.sitavanto muusaavyavasthayaa yadi yu.smaaka.m tvakchedo na bhavati tarhi yuuya.m paritraa.na.m praaptu.m na "sak.syatha|
2 paulabar.nabbau tai.h saha bahuun vicaaraan vivaadaa.m"sca k.rtavantau, tato ma.n.daliiyanokaa etasyaa.h kathaayaastattva.m j~naatu.m yiruu"saalamnagarasthaan preritaan praaciinaa.m"sca prati paulabar.nabbaaprabh.rtiin katipayajanaan pre.sayitu.m ni"scaya.m k.rtavanta.h|
3 te ma.n.dalyaa preritaa.h santa.h phai.niikii"somironde"saabhyaa.m gatvaa bhinnade"siiyaanaa.m mana.hparivarttanasya vaarttayaa bhraat.r.naa.m paramaahlaadam ajanayan|
4 yiruu"saalamyupasthaaya preritaga.nena lokapraaciinaga.nena samaajena ca samupag.rhiitaa.h santa.h svairii"svaro yaani karmmaa.ni k.rtavaan te.saa.m sarvvav.rttaantaan te.saa.m samak.sam akathayan|
5 kintu vi"svaasina.h kiyanta.h phiruu"simatagraahi.no lokaa utthaaya kathaametaa.m kathitavanto bhinnade"siiyaanaa.m tvakcheda.m karttu.m muusaavyavasthaa.m paalayitu~nca samaade.s.tavyam|
6 tata.h preritaa lokapraaciinaa"sca tasya vivecanaa.m karttu.m sabhaayaa.m sthitavanta.h|
7 bahuvicaare.su jaata.su pitara utthaaya kathitavaan, he bhraataro yathaa bhinnade"siiyalokaa mama mukhaat susa.mvaada.m "srutvaa vi"svasanti tadartha.m bahudinaat puurvvam ii"svarosmaaka.m madhye maa.m v.rtvaa niyuktavaan|
8 antaryyaamii"svaro yathaasmabhya.m tathaa bhinnade"siiyebhya.h pavitramaatmaana.m pradaaya vi"svaasena te.saam anta.hkara.naani pavitraa.ni k.rtvaa
9 te.saam asmaaka~nca madhye kimapi vi"se.sa.m na sthaapayitvaa taanadhi svaya.m pramaa.na.m dattavaan iti yuuya.m jaaniitha|
10 ataevaasmaaka.m puurvvapuru.saa vaya~nca svaya.m yadyugasya bhaara.m so.dhu.m na "saktaa.h samprati ta.m "si.syaga.nasya skandhe.su nyasitu.m kuta ii"svarasya pariik.saa.m kari.syatha?
11 prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugrahe.na te yathaa vayamapi tathaa paritraa.na.m praaptum aa"saa.m kurmma.h|
12 anantara.m bar.nabbaapaulaabhyaam ii"svaro bhinnade"siiyaanaa.m madhye yadyad aa"scaryyam adbhuta~nca karmma k.rtavaan tadv.rttaanta.m tau svamukhaabhyaam avar.nayataa.m sabhaasthaa.h sarvve niiravaa.h santa.h "srutavanta.h|
13 tayo.h kathaayaa.m samaaptaayaa.m satyaa.m yaakuub kathayitum aarabdhavaan
14 he bhraataro mama kathaayaam mano nidhatta| ii"svara.h svanaamaartha.m bhinnade"siiyalokaanaam madhyaad eka.m lokasa.mgha.m grahiitu.m mati.m k.rtvaa yena prakaare.na prathama.m taan prati k.rpaavalekana.m k.rtavaan ta.m "simon var.nitavaan|
15 bhavi.syadvaadibhiruktaani yaani vaakyaani tai.h saarddham etasyaikya.m bhavati yathaa likhitamaaste|
16 sarvve.saa.m karmma.naa.m yastu saadhaka.h parame"svara.h| sa eveda.m vadedvaakya.m "se.saa.h sakalamaanavaa.h| bhinnade"siiyalokaa"sca yaavanto mama naamata.h| bhavanti hi suvikhyaataaste yathaa parame"situ.h|
17 tatva.m samyak samiihante tannimittamaha.m kila| paraav.rtya samaagatya daayuuda.h patita.m puna.h| duu.syamutthaapayi.syaami tadiiya.m sarvvavastu ca| patita.m punaruthaapya sajjayi.syaami sarvvathaa||
18 aa prathamaad ii"svara.h sviiyaani sarvvakarmmaa.ni jaanaati|
19 ataeva mama nivedanamida.m bhinnade"siiyalokaanaa.m madhye ye janaa ii"svara.m prati paraavarttanta te.saamupari anya.m kamapi bhaara.m na nyasya
20 devataaprasaadaa"sucibhak.sya.m vyabhicaarakarmma ka.n.thasampii.danamaaritapraa.nibhak.sya.m raktabhak.sya~nca etaani parityaktu.m likhaama.h|
21 yata.h puurvvakaalato muusaavyavasthaapracaari.no lokaa nagare nagare santi prativi"sraamavaara~nca bhajanabhavane tasyaa.h paa.tho bhavati|
22 tata.h para.m preritaga.no lokapraaciinaga.na.h sarvvaa ma.n.dalii ca sve.saa.m madhye bar"sabbaa naamnaa vikhyaato manoniitau k.rtvaa paulabar.nabbaabhyaa.m saarddham aantiyakhiyaanagara.m prati pre.sa.nam ucita.m buddhvaa taabhyaa.m patra.m prai.sayan|
23 tasmin patre likhitami.mda, aantiyakhiyaa-suriyaa-kilikiyaade"sasthabhinnade"siiyabhraat.rga.naaya preritaga.nasya lokapraaciinaga.nasya bhraat.rga.nasya ca namaskaara.h|
24 vi"se.sato.asmaakam aaj~naam apraapyaapi kiyanto janaa asmaaka.m madhyaad gatvaa tvakchedo muusaavyavasthaa ca paalayitavyaaviti yu.smaan "sik.sayitvaa yu.smaaka.m manasaamasthairyya.m k.rtvaa yu.smaan sasandehaan akurvvan etaa.m kathaa.m vayam a"s.rnma|
25 tatkaara.naad vayam ekamantra.naa.h santa.h sabhaayaa.m sthitvaa prabho ryii"sukhrii.s.tasya naamanimitta.m m.rtyumukhagataabhyaamasmaaka.m
26 priyabar.nabbaapaulaabhyaa.m saarddha.m manoniitalokaanaa.m ke.saa~ncid yu.smaaka.m sannidhau pre.sa.nam ucita.m buddhavanta.h|
27 ato yihuudaasiilau yu.smaan prati pre.sitavanta.h, etayo rmukhaabhyaa.m sarvvaa.m kathaa.m j~naasyatha|
28 devataaprasaadabhak.sya.m raktabhak.sya.m galapii.danamaaritapraa.nibhak.sya.m vyabhicaarakarmma cemaani sarvvaa.ni yu.smaabhistyaajyaani; etatprayojaniiyaaj~naavyatirekena yu.smaakam upari bhaaramanya.m na nyasitu.m pavitrasyaatmano.asmaaka~nca ucitaj~naanam abhavat|
29 ataeva tebhya.h sarvvebhya.h sve.su rak.site.su yuuya.m bhadra.m karmma kari.syatha| yu.smaaka.m ma"ngala.m bhuuyaat|
30 teे vis.r.s.taa.h santa aantiyakhiyaanagara upasthaaya lokanivaha.m sa.mg.rhya patram adadan|
31 tataste tatpatra.m pa.thitvaa saantvanaa.m praapya saanandaa abhavan|
32 yihuudaasiilau ca svaya.m pracaarakau bhuutvaa bhraat.rga.na.m naanopadi"sya taan susthiraan akurutaam|
33 ittha.m tau tatra tai.h saaka.m katipayadinaani yaapayitvaa pa"scaat preritaanaa.m samiipe pratyaagamanaartha.m te.saa.m sannidhe.h kalyaa.nena vis.r.s.taavabhavataa.m|
34 kintu siilastatra sthaatu.m vaa~nchitavaan|
35 apara.m paulabar.nabbau bahava.h "si.syaa"sca lokaan upadi"sya prabho.h susa.mvaada.m pracaarayanta aantiyakhiyaayaa.m kaala.m yaapitavanta.h|
36 katipayadine.su gate.su paulo bar.nabbaam avadat aagacchaavaa.m ye.su nagare.svii"svarasya susa.mvaada.m pracaaritavantau taani sarvvanagaraa.ni punargatvaa bhraatara.h kiid.r"saa.h santiiti dra.s.tu.m taan saak.saat kurvva.h|
37 tena maarkanaamnaa vikhyaata.m yohana.m sa"ngina.m karttu.m bar.nabbaa matimakarot,
38 kintu sa puurvva.m taabhyaa.m saha kaaryyaartha.m na gatvaa paamphuuliyaade"se tau tyaktavaan tatkaara.naat paulasta.m sa"ngina.m karttum anucita.m j~naatavaan|
39 ittha.m tayorati"sayavirodhasyopasthitatvaat tau paraspara.m p.rthagabhavataa.m tato bar.nabbaa maarka.m g.rhiitvaa potena kupropadviipa.m gatavaan;
40 kintu paula.h siila.m manoniita.m k.rtvaa bhraat.rbhirii"svaraanugrahe samarpita.h san prasthaaya
41 suriyaakilikiyaade"saabhyaa.m ma.n.dalii.h sthiriikurvvan agacchat|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 16

1 paulo darbbiilustraanagarayorupasthitobhavat tatra tiimathiyanaamaa "si.sya eka aasiit; sa vi"svaasinyaa yihuudiiyaayaa yo.sito garbbhajaata.h kintu tasya pitaanyade"siiyaloka.h|
2 sa jano lustraa-ikaniyanagarasthaanaa.m bhraat.r.naa.m samiipepi sukhyaatimaan aasiit|
3 paulasta.m svasa"ngina.m karttu.m mati.m k.rtvaa ta.m g.rhiitvaa tadde"sanivaasinaa.m yihuudiiyaanaam anurodhaat tasya tvakcheda.m k.rtavaan yatastasya pitaa bhinnade"siiyaloka iti sarvvairaj~naayata|
4 tata.h para.m te nagare nagare bhramitvaa yiruu"saalamasthai.h preritai rlokapraaciinai"sca niruupita.m yad vyavasthaapatra.m tadanusaare.naacaritu.m lokebhyastad dattavanta.h|
5 tenaiva sarvve dharmmasamaajaa.h khrii.s.tadharmme susthiraa.h santa.h pratidina.m varddhitaa abhavan|
6 te.su phrugiyaagaalaatiyaade"samadhyena gate.su satsu pavitra aatmaa taan aa"siyaade"se kathaa.m prakaa"sayitu.m prati.siddhavaan|
7 tathaa musiyaade"sa upasthaaya bithuniyaa.m gantu.m tairudyoge k.rte aatmaa taan naanvamanyata|
8 tasmaat te musiyaade"sa.m parityajya troyaanagara.m gatvaa samupasthitaa.h|
9 raatrau paula.h svapne d.r.s.tavaan eko maakidaniyalokasti.s.than vinaya.m k.rtvaa tasmai kathayati, maakidaniyaade"sam aagatyaasmaan upakurvviti|
10 tasyettha.m svapnadar"sanaat prabhustadde"siiyalokaan prati susa.mvaada.m pracaarayitum asmaan aahuuyatiiti ni"scita.m buddhvaa vaya.m tuur.na.m maakidaniyaade"sa.m gantum udyogam akurmma|
11 tata.h para.m vaya.m troyaanagaraad prasthaaya .rjumaarge.na saamathraakiyopadviipena gatvaa pare.ahani niyaapalinagara upasthitaa.h|
12 tasmaad gatvaa maakidaniyaantarvvartti romiiyavasatisthaana.m yat philipiinaamapradhaananagara.m tatropasthaaya katipayadinaani tatra sthitavanta.h|
13 vi"sraamavaare nagaraad bahi rgatvaa nadiita.te yatra praarthanaacaara aasiit tatropavi"sya samaagataa naarii.h prati kathaa.m praacaarayaama|
14 tata.h thuyaatiiraanagariiyaa dhuu.saraambaravikraayi.nii ludiyaanaamikaa yaa ii"svarasevikaa yo.sit "srotrii.naa.m madhya aasiit tayaa pauloktavaakyaani yad g.rhyante tadartha.m prabhustasyaa manodvaara.m muktavaan|
15 ata.h saa yo.sit saparivaaraa majjitaa satii vinaya.m k.rtvaa kathitavatii, yu.smaaka.m vicaaraad yadi prabhau vi"svaasinii jaataaha.m tarhi mama g.rham aagatya ti.s.thata| ittha.m saa yatnenaasmaan asthaapayat|
16 yasyaa ga.nanayaa tadadhipatiinaa.m bahudhanopaarjana.m jaata.m taad.r"sii ga.nakabhuutagrastaa kaacana daasii praarthanaasthaanagamanakaala aagatyaasmaan saak.saat k.rtavatii|
17 saasmaaka.m paulasya ca pa"scaad etya proccai.h kathaamimaa.m kathitavatii, manu.syaa ete sarvvoparisthasye"svarasya sevakaa.h santo.asmaan prati paritraa.nasya maarga.m prakaa"sayanti|
18 saa kanyaa bahudinaani taad.r"sam akarot tasmaat paulo du.hkhita.h san mukha.m paraavartya ta.m bhuutamavadad, aha.m yii"sukhrii.s.tasya naamnaa tvaamaaj~naapayaami tvamasyaa bahirgaccha; tenaiva tatk.sa.naat sa bhuutastasyaa bahirgata.h|
19 tata.h sve.saa.m laabhasya pratyaa"saa viphalaa jaateti vilokya tasyaa.h prabhava.h paula.m siila~nca dh.rtvaak.r.sya vicaarasthaane.adhipatiinaa.m samiipam aanayan|
20 tata.h "saasakaanaa.m nika.ta.m niitvaa romilokaa vayam asmaaka.m yad vyavahara.na.m grahiitum aacaritu~nca ni.siddha.m,
21 ime yihuudiiyalokaa.h santopi tadeva "sik.sayitvaa nagare.asmaakam atiiva kalaha.m kurvvanti,
22 iti kathite sati lokanivahastayo.h praatikuulyenodati.s.that tathaa "saasakaastayo rvastraa.ni chitvaa vetraaghaata.m karttum aaj~naapayan|
23 apara.m te tau bahu prahaaryya tvametau kaaraa.m niitvaa saavadhaana.m rak.sayeti kaaraarak.sakam aadi"san|
24 ittham aaj~naa.m praapya sa taavabhyantarasthakaaraa.m niitvaa paade.su paadapaa"siibhi rbaddhvaa sthaapitaavaan|
25 atha ni"siithasamaye paulasiilaavii"svaramuddi"sya praathanaa.m gaana~nca k.rtavantau, kaaraasthitaa lokaa"sca tada"s.r.nvan
26 tadaakasmaat mahaan bhuumikampo.abhavat tena bhittimuulena saha kaaraa kampitaabhuut tatk.sa.naat sarvvaa.ni dvaaraa.ni muktaani jaataani sarvve.saa.m bandhanaani ca muktaani|
27 ataeva kaaraarak.sako nidraato jaagaritvaa kaaraayaa dvaaraa.ni muktaani d.r.s.tvaa bandilokaa.h palaayitaa ityanumaaya ko.saat kha"nga.m bahi.h k.rtvaatmaghaata.m karttum udyata.h|
28 kintu paula.h proccaistamaahuuya kathitavaan pa"sya vaya.m sarvve.atraasmahe, tva.m nijapraa.nahi.msaa.m maakaar.sii.h|
29 tadaa pradiipam aanetum uktvaa sa kampamaana.h san ullampyaabhyantaram aagatya paulasiilayo.h paade.su patitavaan|
30 pa"scaat sa tau bahiraaniiya p.r.s.tavaan he mahecchau paritraa.na.m praaptu.m mayaa ki.m karttavya.m?
31 pa"scaat tau svag.rhamaaniiya tayo.h sammukhe khaadyadravyaa.ni sthaapitavaan tathaa sa svaya.m tadiiyaa.h sarvve parivaaraa"sce"svare vi"svasanta.h saananditaa abhavan|
32 tasmai tasya g.rhasthitasarvvalokebhya"sca prabho.h kathaa.m kathitavantau|
33 tathaa raatrestasminneva da.n.de sa tau g.rhiitvaa tayo.h prahaaraa.naa.m k.sataani prak.saalitavaan tata.h sa svaya.m tasya sarvve parijanaa"sca majjitaa abhavan|
34 pa"scaat tau svag.rhamaaniiya tayo.h sammukhe khaadyadravyaa.ni sthaapitavaan tathaa sa svaya.m tadiiyaa.h sarvve parivaaraa"sce"svare vi"svasanta.h saananditaa abhavan|
35 dina upasthite tau lokau mocayeti kathaa.m kathayitu.m "saasakaa.h padaatiga.na.m pre.sitavanta.h|
36 tata.h kaaraarak.saka.h paulaaya taa.m vaarttaa.m kathitavaan yuvaa.m tyaajayitu.m "saasakaa lokaana pre.sitavanta idaanii.m yuvaa.m bahi rbhuutvaa ku"salena prati.s.thetaa.m|
37 kintu paulastaan avadat romilokayoraavayo.h kamapi do.sam na ni"scitya sarvve.saa.m samak.sam aavaa.m ka"sayaa taa.dayitvaa kaaraayaa.m baddhavanta idaanii.m kimaavaa.m gupta.m vistrak.syanti? tanna bhavi.syati, svayamaagatyaavaa.m bahi.h k.rtvaa nayantu|
38 tadaa padaatibhi.h "saasakebhya etadvaarttaayaa.m kathitaayaa.m tau romilokaaviti kathaa.m "srutvaa te bhiitaa.h
39 santastayo.h sannidhimaagatya vinayam akurvvan apara.m bahi.h k.rtvaa nagaraat prasthaatu.m praarthitavanta.h|
40 tatastau kaaraayaa nirgatya ludiyaayaa g.rha.m gatavantau tatra bhraat.rga.na.m saak.saatk.rtya taan saantvayitvaa tasmaat sthaanaat prasthitau|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 17

1 paulasiilau aamphipalyaapalloniyaanagaraabhyaa.m gatvaa yatra yihuudiiyaanaa.m bhajanabhavanamekam aaste tatra thi.salaniikiinagara upasthitau|
2 tadaa paula.h svaacaaraanusaare.na te.saa.m samiipa.m gatvaa vi"sraamavaaratraye tai.h saarddha.m dharmmapustakiiyakathaayaa vicaara.m k.rtavaan|
3 phalata.h khrii.s.tena du.hkhabhoga.h karttavya.h "sma"saanadutthaana~nca karttavya.m yu.smaaka.m sannidhau yasya yii"so.h prastaava.m karomi sa ii"svare.naabhi.sikta.h sa etaa.h kathaa.h prakaa"sya pramaa.na.m datvaa sthiriik.rtavaan|
4 tasmaat te.saa.m katipayajanaa anyade"siiyaa bahavo bhaktalokaa bahya.h pradhaananaaryya"sca vi"svasya paulasiilayo.h pa"scaadgaamino jaataa.h|
5 kintu vi"svaasahiinaa yihuudiiyalokaa iir.syayaa paripuur.naa.h santo ha.ta.tsya katinayalampa.talokaan sa"ngina.h k.rtvaa janatayaa nagaramadhye mahaakalaha.m k.rtvaa yaasono g.rham aakramya preritaan dh.rtvaa lokanivahasya samiipam aanetu.m ce.s.titavanta.h|
6 te.saamudde"sam apraapya ca yaasona.m katipayaan bhraat.r.m"sca dh.rtvaa nagaraadhipatiinaa.m nika.tamaaniiya proccai.h kathitavanto ye manu.syaa jagadudvaa.titavantaste .atraapyupasthitaa.h santi,
7 e.sa yaason aatithya.m k.rtvaa taan g.rhiitavaan| yii"sunaamaka eko raajastiiti kathayantaste kaisarasyaaj~naaviruddha.m karmma kurvvati|
8 te.saa.m kathaamimaa.m "srutvaa lokanivaho nagaraadhipataya"sca samudvignaa abhavan|
9 tadaa yaasonastadanye.saa~nca dhanada.n.da.m g.rhiitvaa taan parityaktavanta.h|
10 tata.h para.m bhraat.rga.no rajanyaa.m paulasiilau "siighra.m birayaanagara.m pre.sitavaan tau tatropasthaaya yihuudiiyaanaa.m bhajanabhavana.m gatavantau|
11 tatrasthaa lokaa.h thi.salaniikiisthalokebhyo mahaatmaana aasan yata ittha.m bhavati na veti j~naatu.m dine dine dharmmagranthasyaalocanaa.m k.rtvaa svaira.m kathaam ag.rhlan|
12 tasmaad aneke yihuudiiyaa anyade"siiyaanaa.m maanyaa striya.h puru.saa"scaaneke vya"svasan|
13 kintu birayaanagare paulene"svariiyaa kathaa pracaaryyata iti thi.salaniikiisthaa yihuudiiyaa j~naatvaa tatsthaanamapyaagatya lokaanaa.m kuprav.rttim ajanayan|
14 ataeva tasmaat sthaanaat samudre.na yaantiiti dar"sayitvaa bhraatara.h k.sipra.m paula.m praahi.nvan kintu siilatiimathiyau tatra sthitavantau|
15 tata.h para.m paulasya maargadar"sakaastam aathiiniinagara upasthaapayan pa"scaad yuvaa.m tuur.nam etat sthaana.m aagami.syatha.h siilatiimathiyau pratiimaam aaj~naa.m praapya te pratyaagataa.h|
16 paula aathiiniinagare taavapek.sya ti.s.than tannagara.m pratimaabhi.h paripuur.na.m d.r.s.tvaa santaptah.rdayo .abhavat|
17 tata.h sa bhajanabhavane yaan yihuudiiyaan bhaktalokaa.m"sca ha.t.te ca yaan apa"syat tai.h saha pratidina.m vicaaritavaan|
18 kintvipikuuriiyamatagrahi.na.h stoyikiiyamatagraahi.na"sca kiyanto janaastena saarddha.m vyavadanta| tatra kecid akathayan e.sa vaacaala.h ki.m vaktum icchati? apare kecid e.sa jana.h ke.saa~ncid vide"siiyadevaanaa.m pracaaraka ityanumiiyate yata.h sa yii"sum utthiti~nca pracaarayat|
19 te tam areyapaaganaama vicaarasthaanam aaniiya praavocan ida.m yannaviina.m mata.m tva.m praaciika"sa ida.m kiid.r"sa.m etad asmaan "sraavaya;
20 yaamimaam asambhavakathaam asmaaka.m kar.nagocariik.rtavaan asyaa bhaavaartha.h ka iti vaya.m j~naatum icchaama.h|
21 tadaathiiniinivaasinastannagarapravaasina"sca kevala.m kasyaa"scana naviinakathaayaa.h "srava.nena pracaara.nena ca kaalam ayaapayan|
22 paulo.areyapaagasya madhye ti.s.than etaa.m kathaa.m pracaaritavaan, he aathiiniiyalokaa yuuya.m sarvvathaa devapuujaayaam aasaktaa ityaha pratyak.sa.m pa"syaami|
23 yata.h paryya.tanakaale yu.smaaka.m puujaniiyaani pa"syan ‘avij~naate"svaraaya` etallipiyuktaa.m yaj~navediimekaa.m d.r.s.tavaan; ato na viditvaa ya.m puujayadhve tasyaiva tatva.m yu.smaan prati pracaarayaami|
24 jagato jagatsthaanaa.m sarvvavastuunaa~nca sra.s.taa ya ii"svara.h sa svargap.rthivyorekaadhipati.h san karanirmmitamandire.su na nivasati;
25 sa eva sarvvebhyo jiivana.m praa.naan sarvvasaamagrii"sca pradadaati; ataeva sa kasyaa"scit saamagyraa abhaavaheto rmanu.syaa.naa.m hastai.h sevito bhavatiiti na|
26 sa bhuuma.n.dale nivaasaartham ekasmaat "so.nitaat sarvvaan manu.syaan s.r.s.tvaa te.saa.m puurvvaniruupitasamaya.m vasatisiimaa~nca niracinot;
27 tasmaat lokai.h kenaapi prakaare.na m.rgayitvaa parame"svarasya tatva.m praaptu.m tasya gave.sa.na.m kara.niiyam|
28 kintu so.asmaaka.m kasmaaccidapi duure ti.s.thatiiti nahi, vaya.m tena ni"svasanapra"svasanagamanaagamanapraa.nadhaara.naani kurmma.h, puुna"sca yu.smaakameva katipayaa.h kavaya.h kathayanti ‘tasya va.m"saa vaya.m smo hi` iti|
29 ataeva yadi vayam ii"svarasya va.m"saa bhavaamastarhi manu.syai rvidyayaa kau"salena ca tak.sita.m svar.na.m ruupya.m d.r.sad vaite.saamii"svaratvam asmaabhi rna j~naatavya.m|
30 te.saa.m puurvviiyalokaanaam aj~naanataa.m pratii"svaro yadyapi naavaadhatta tathaapiidaanii.m sarvvatra sarvvaan mana.h parivarttayitum aaj~naapayati,
31 yata.h svaniyuktena puru.se.na yadaa sa p.rthiviisthaanaa.m sarvvalokaanaa.m vicaara.m kari.syati taddina.m nyaruupayat; tasya "sma"saanotthaapanena tasmin sarvvebhya.h pramaa.na.m praadaat|
32 tadaa "sma"saanaad utthaanasya kathaa.m "srutvaa kecid upaahaman, kecidavadan enaa.m kathaa.m punarapi tvatta.h "sro.syaama.h|
33 tata.h paulaste.saa.m samiipaat prasthiाtavaan|
34 tathaapi kecillokaastena saarddha.m militvaa vya"svasan te.saa.m madhye .areyapaagiiyadiyanusiyo daamaariinaamaa kaacinnaarii kiyanto naraa"scaasan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 18

1 tadgha.tanaata.h para.m paula aathiiniinagaraad yaatraa.m k.rtvaa karinthanagaram aagacchat|
2 tasmin samaye klaudiya.h sarvvaan yihuudiiyaan romaanagara.m vihaaya gantum aaj~naapayat, tasmaat priskillaanaamnaa jaayayaa saarddham itaaliyaade"saat ki~ncitpuurvvam aagamat ya.h pantade"se jaata aakkilanaamaa yihuudiiyaloka.h paulasta.m saak.saat praapya tayo.h samiipamitavaan|
3 tau duu.syanirmmaa.najiivinau, tasmaat parasparam ekav.rttikatvaat sa taabhyaa.m saha u.sitvaa tat karmmaakarot|
4 paula.h prativi"sraamavaara.m bhajanabhavana.m gatvaa vicaara.m k.rtvaa yihuudiiyaan anyade"siiyaa.m"sca prav.rtti.m graahitavaan|
5 siilatiimathiyayo rmaakidaniyaade"saat sametayo.h sato.h paula uttaptamanaa bhuutvaa yii"surii"svare.naabhi.sikto bhavatiiti pramaa.na.m yihuudiiyaanaa.m samiipe praadaat|
6 kintu te .atiiva virodha.m vidhaaya paa.sa.n.diiyakathaa.m kathitavantastata.h paulo vastra.m dhunvan etaa.m kathaa.m kathitavaan, yu.smaaka.m "so.nitapaataaparaadho yu.smaan pratyeva bhavatu, tenaaha.m niraparaadho .adyaarabhya bhinnade"siiyaanaa.m samiipa.m yaami|
7 sa tasmaat prasthaaya bhajanabhavanasamiipasthasya yustanaamna ii"svarabhaktasya bhinnade"siiyasya nive"sana.m praavi"sat|
8 tata.h krii.spanaamaa bhajanabhavanaadhipati.h saparivaara.h prabhau vya"svasiit, karinthanagariiyaa bahavo lokaa"sca samaakar.nya vi"svasya majjitaa abhavan|
9 k.sa.nadaayaa.m prabhu.h paula.m dar"sana.m datvaa bhaa.sitavaan, maa bhai.sii.h, maa nirasii.h kathaa.m pracaaraya|
10 aha.m tvayaa saarddham aasa hi.msaartha.m kopi tvaa.m spra.s.tu.m na "sak.syati nagare.asmin madiiyaa lokaa bahava aasate|
11 tasmaat paulastannagare praaye.na saarddhavatsaraparyyanta.m sa.msthaaye"svarasya kathaam upaadi"sat|
12 gaalliyanaamaa ka"scid aakhaayaade"sasya praa.dvivaaka.h samabhavat, tato yihuudiiyaa ekavaakyaa.h santa.h paulam aakramya vicaarasthaana.m niitvaa
13 maanu.sa e.sa vyavasthaaya viruddham ii"svarabhajana.m karttu.m lokaan kuprav.rtti.m graahayatiiti niveditavanta.h|
14 tata.h paule pratyuttara.m daatum udyate sati gaalliyaa yihuudiiyaan vyaaharat, yadi kasyacid anyaayasya vaati"sayadu.s.tataacara.nasya vicaaro.abhavi.syat tarhi yu.smaaka.m kathaa mayaa sahaniiyaabhavi.syat|
15 kintu yadi kevala.m kathaayaa vaa naamno vaa yu.smaaka.m vyavasthaayaa vivaado bhavati tarhi tasya vicaaramaha.m na kari.syaami, yuuya.m tasya miimaa.msaa.m kuruta|
16 tata.h sa taan vicaarasthaanaad duuriik.rtavaan|
17 tadaa bhinnade"siiyaa.h sosthininaamaana.m bhajanabhavanasya pradhaanaadhipati.m dh.rtvaa vicaarasthaanasya sammukhe praaharan tathaapi gaalliyaa te.su sarvvakarmmasu na mano nyadadhaat|
18 paulastatra punarbahudinaani nyavasat, tato bhraat.rga.naad visarjana.m praapya ki~ncanavratanimitta.m ki.mkriyaanagare "siro mu.n.dayitvaa priskillaakkilaabhyaa.m sahito jalapathena suriyaade"sa.m gatavaan|
19 tata iphi.sanagara upasthaaya tatra tau vis.rjya svaya.m bhajanabhvana.m pravi"sya yihuudiiyai.h saha vicaaritavaan|
20 te svai.h saarddha.m puna.h katipayadinaani sthaatu.m ta.m vyanayan, sa tadanurariik.rtya kathaametaa.m kathitavaan,
21 yiruu"saalami aagaamyutsavapaalanaartha.m mayaa gamaniiya.m; pa"scaad ii"svarecchaayaa.m jaataayaa.m yu.smaaka.m samiipa.m pratyaagami.syaami| tata.h para.m sa tai rvis.r.s.ta.h san jalapathena iphi.sanagaraat prasthitavaan|
22 tata.h kaisariyaam upasthita.h san nagara.m gatvaa samaaja.m namask.rtya tasmaad aantiyakhiyaanagara.m prasthitavaan|
23 tatra kiyatkaala.m yaapayitvaa tasmaat prasthaaya sarvve.saa.m "si.syaa.naa.m manaa.msi susthiraa.ni k.rtvaa krama"so galaatiyaaphrugiyaade"sayo rbhramitvaa gatavaan|
24 tasminneva samaye sikandariyaanagare jaata aapallonaamaa "saastravit suvaktaa yihuudiiya eko jana iphi.sanagaram aagatavaan|
25 sa "sik.sitaprabhumaargo manasodyogii ca san yohano majjanamaatra.m j~naatvaa yathaarthatayaa prabho.h kathaa.m kathayan samupaadi"sat|
26 e.sa jano nirbhayatvena bhajanabhavane kathayitum aarabdhavaan, tata.h priskillaakkilau tasyopade"sakathaa.m ni"samya ta.m svayo.h samiipam aaniiya "suddharuupe.ne"svarasya kathaam abodhayataam|
27 pa"scaat sa aakhaayaade"sa.m gantu.m mati.m k.rtavaan, tadaa tatratya.h "si.syaga.no yathaa ta.m g.rhlaati tadartha.m bhraat.rga.nena samaa"svasya patre likhite sati, aapallaastatropasthita.h san anugrahe.na pratyayinaa.m bahuupakaaraan akarot,
28 phalato yii"surabhi.siktastraateti "saastrapramaa.na.m datvaa prakaa"saruupe.na pratipanna.m k.rtvaa yihuudiiyaan niruttaraan k.rtavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 19

1 karinthanagara aapallasa.h sthitikaale paula uttaraprade"sairaagacchan iphi.sanagaram upasthitavaan| tatra katipaya"si.syaan saak.sat praapya taan ap.rcchat,
2 yuuya.m vi"svasya pavitramaatmaana.m praaptaa na vaa? tataste pratyavadan pavitra aatmaa diiyate ityasmaabhi.h "srutamapi nahi|
3 tadaa saa.avadat tarhi yuuya.m kena majjitaa abhavata? te.akathayan yohano majjanena|
4 tadaa paula uktavaan ita.h para.m ya upasthaasyati tasmin arthata yii"sukhrii.s.te vi"svasitavyamityuktvaa yohan mana.hparivarttanasuucakena majjanena jale lokaan amajjayat|
5 taad.r"sii.m kathaa.m "srutvaa te prabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa majjitaa abhavan|
6 tata.h paulena te.saa.m gaatre.su kare.arpite te.saamupari pavitra aatmaavaruu.dhavaan, tasmaat te naanaade"siiyaa bhaa.saa bhavi.syatkathaa"sca kathitavanta.h|
7 te praaye.na dvaada"sajanaa aasan|
8 paulo bhajanabhavana.m gatvaa praaye.na maasatrayam ii"svarasya raajyasya vicaara.m k.rtvaa lokaan pravartya saahasena kathaamakathayat|
9 kintu ka.thinaanta.hkara.natvaat kiyanto janaa na vi"svasya sarvve.saa.m samak.sam etatpathasya nindaa.m karttu.m prav.rttaa.h, ata.h paulaste.saa.m samiipaat prasthaaya "si.syaga.na.m p.rthakk.rtvaa pratyaha.m turaannanaamna.h kasyacit janasya paa.tha"saalaayaa.m vicaara.m k.rtavaan|
10 ittha.m vatsaradvaya.m gata.m tasmaad aa"siyaade"sanivaasina.h sarvve yihuudiiyaa anyade"siiyalokaa"sca prabho ryii"so.h kathaam a"srau.san|
11 paulena ca ii"svara etaad.r"saanyadbhutaani karmmaa.ni k.rtavaan
12 yat paridheye gaatramaarjanavastre vaa tasya dehaat pii.ditalokaanaam samiipam aaniite te niraamayaa jaataa apavitraa bhuutaa"sca tebhyo bahirgatavanta.h|
13 tadaa de"saa.tanakaari.na.h kiyanto yihuudiiyaa bhuutaapasaari.no bhuutagrastanokaanaa.m sannidhau prabhe ryii"so rnaama japtvaa vaakyamidam avadan, yasya kathaa.m paula.h pracaarayati tasya yii"so rnaamnaa yu.smaan aaj~naapayaama.h|
14 skivanaamno yihuudiiyaanaa.m pradhaanayaajakasya saptabhi.h puttaistathaa k.rte sati
15 ka"scid apavitro bhuuta.h pratyuditavaan, yii"su.m jaanaami paula~nca paricinomi kintu ke yuuya.m?
16 ityuktvaa sopavitrabhuutagrasto manu.syo lampha.m k.rtvaa te.saamupari patitvaa balena taan jitavaan, tasmaatte nagnaa.h k.sataa"ngaa"sca santastasmaad gehaat palaayanta|
17 saa vaag iphi.sanagaranivaasinasa.m sarvve.saa.m yihuudiiyaanaa.m bhinnade"siiyaanaa.m lokaanaa~nca "sravogocariibhuutaa; tata.h sarvve bhaya.m gataa.h prabho ryii"so rnaamno ya"so .avarddhata|
18 ye.saamaneke.saa.m lokaanaa.m pratiitirajaayata ta aagatya svai.h k.rtaa.h kriyaa.h prakaa"saruupe.naa"ngiik.rtavanta.h|
19 bahavo maayaakarmmakaari.na.h svasvagranthaan aaniiya raa"siik.rtya sarvve.saa.m samak.sam adaahayan, tato ga.nanaa.m k.rtvaabudhyanta pa~ncaayutaruupyamudraamuulyapustakaani dagdhaani|
20 ittha.m prabho.h kathaa sarvvade"sa.m vyaapya prabalaa jaataa|
21 sarvve.svete.su karmmasu sampanne.su satsu paulo maakidaniyaakhaayaade"saabhyaa.m yiruu"saalama.m gantu.m mati.m k.rtvaa kathitavaan tatsthaana.m yaatraayaa.m k.rtaayaa.m satyaa.m mayaa romaanagara.m dra.s.tavya.m|
22 svaanugatalokaanaa.m tiimathiyeraastau dvau janau maakidaniyaade"sa.m prati prahitya svayam aa"siyaade"se katipayadinaani sthitavaan|
23 kintu tasmin samaye mate.asmin kalaho jaata.h|
24 tatkaara.namida.m, arttimiidevyaa ruupyamandiranirmmaa.nena sarvve.saa.m "silpinaa.m yathe.s.talaabham ajanayat yo diimiitriyanaamaa naa.diindhama.h
25 sa taan tatkarmmajiivina.h sarvvalokaa.m"sca samaahuuya bhaa.sitavaan he mahecchaa etena mandiranirmmaa.nenaasmaaka.m jiivikaa bhavati, etad yuuya.m vittha;
26 kintu hastanirmmite"svaraa ii"svaraa nahi paulanaamnaa kenacijjanena kathaamimaa.m vyaah.rtya kevalephi.sanagare nahi praaye.na sarvvasmin aa"siyaade"se prav.rtti.m graahayitvaa bahulokaanaa.m "semu.sii paraavarttitaa, etad yu.smaabhi rd.r"syate "sruuyate ca|
27 tenaasmaaka.m vaa.nijyasya sarvvathaa haane.h sambhavana.m kevalamiti nahi, aa"siyaade"sasthai rvaa sarvvajagatsthai rlokai.h puujyaa yaartimii mahaadevii tasyaa mandirasyaavaj~naanasya tasyaa ai"svaryyasya naa"sasya ca sambhaavanaa vidyateे|
28 etaad.r"sii.m kathaa.m "srutvaa te mahaakrodhaanvitaa.h santa uccai.hkaara.m kathitavanta iphi.siiyaanaam arttimii devii mahatii bhavati|
29 tata.h sarvvanagara.m kalahena paripuur.namabhavat, tata.h para.m te maakidaniiyagaayaaristaarkhanaamaanau paulasya dvau sahacarau dh.rtvaikacittaa ra"ngabhuumi.m javena dhaavitavanta.h|
30 tata.h paulo lokaanaa.m sannidhi.m yaatum udyatavaan kintu "si.syaga.nasta.m vaaritavaan|
31 paulasyatmiiyaa aa"siyaade"sasthaa.h katipayaa.h pradhaanalokaastasya samiipa.m narameka.m pre.sya tva.m ra"ngabhuumi.m maagaa iti nyavedayan|
32 tato naanaalokaanaa.m naanaakathaakathanaat sabhaa vyaakulaa jaataa ki.m kaara.naad etaavatii janataabhavat etad adhikai rlokai rnaaj~naayi|
33 tata.h para.m janataamadhyaad yihuudiiyairbahi.sk.rta.h sikandaro hastena sa"nketa.m k.rtvaa lokebhya uttara.m daatumudyatavaan,
34 kintu sa yihuudiiyaloka iti ni"scite sati iphi.siiyaanaam arttimii devii mahatiiti vaakya.m praaye.na pa~nca da.n.daan yaavad ekasvare.na lokanivahai.h prokta.m|
35 tato nagaraadhipatistaan sthiraan k.rtvaa kathitavaan he iphi.saayaa.h sarvve lokaa aakar.nayata, artimiimahaadevyaa mahaadevaat patitaayaastatpratimaayaa"sca puujanama iphi.sanagarasthaa.h sarvve lokaa.h kurvvanti, etat ke na jaananti?
36 tasmaad etatpratikuula.m kepi kathayitu.m na "saknuvanti, iti j~naatvaa yu.smaabhi.h susthiratvena sthaatavyam avivicya kimapi karmma na karttavya~nca|
37 yaan etaan manu.syaan yuuyamatra samaanayata te mandiradravyaapahaarakaa yu.smaaka.m devyaa nindakaa"sca na bhavanti|
38 yadi ka~ncana prati diimiitriyasya tasya sahaayaanaa~nca kaacid aapatti rvidyate tarhi pratinidhilokaa vicaarasthaana~nca santi, te tat sthaana.m gatvaa uttarapratyuttare kurvvantu|
39 kintu yu.smaaka.m kaacidaparaa kathaa yadi ti.s.thati tarhi niyamitaayaa.m sabhaayaa.m tasyaa ni.spatti rbhavi.syati|
40 kintvetasya virodhasyottara.m yena daatu.m "saknum etaad.r"sasya kasyacit kaara.nasyaabhaavaad adyatanagha.tanaaheto raajadrohi.naamivaasmaakam abhiyogo bhavi.syatiiti "sa"nkaa vidyate|
41 iti kathayitvaa sa sabhaasthalokaan vis.r.s.tavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 20

1 ittha.m kalahe niv.rtte sati paula.h "si.syaga.nam aahuuya visarjana.m praapya maakidaniyaade"sa.m prasthitavaan|
2 tena sthaanena gacchan tadde"siiyaan "si.syaan bahuupadi"sya yuunaaniiyade"sam upasthitavaan|
3 tatra maasatraya.m sthitvaa tasmaat suriyaade"sa.m yaatum udyata.h, kintu yihuudiiyaasta.m hantu.m guptaa ati.s.than tasmaat sa punarapi maakidaniyaamaarge.na pratyaagantu.m mati.m k.rtavaan|
4 birayaanagariiyasopaatra.h thi.salaniikiiyaaristaarkhasikundau darbbonagariiyagaayatiimathiyau aa"siyaade"siiyatukhikatraphimau ca tena saarddha.m aa"siyaade"sa.m yaavad gatavanta.h|
5 ete sarvve .agrasaraa.h santo .asmaan apek.sya troyaanagare sthitavanta.h|
6 ki.nva"suunyapuupotsavadine ca gate sati vaya.m philipiinagaraat toyapathena gatvaa pa~ncabhi rdinaistroyaanagaram upasthaaya tatra saptadinaanyavaati.s.thaama|
7 saptaahasya prathamadine puupaan bha.mktu "si.sye.su milite.su paula.h paradine tasmaat prasthaatum udyata.h san tadahni praaye.na k.sapaayaa yaamadvaya.m yaavat "si.syebhyo dharmmakathaam akathayat|
8 uparisthe yasmin prako.s.the sabhaa.m k.rtvaasan tatra bahava.h pradiipaa.h praajvalan|
9 utukhanaamaa ka"scana yuvaa ca vaataayana upavi"san ghorataranidraagrasto .abhuut tadaa paulena bahuk.sa.na.m kathaayaa.m pracaaritaayaa.m nidraamagna.h sa tasmaad uparisthat.rtiiyaprako.s.thaad apatat, tato lokaasta.m m.rtakalpa.m dh.rtvodatolayan|
10 tata.h paulo.avaruhya tasya gaatre patitvaa ta.m kro.de nidhaaya kathitavaan, yuuya.m vyaakulaa maa bhuuta naaya.m praa.nai rviyukta.h|
11 pa"scaat sa puna"scopari gatvaa puupaan bha.mktvaa prabhaata.m yaavat kathopakathane k.rtvaa prasthitavaan|
12 te ca ta.m jiivanta.m yuvaana.m g.rhiitvaa gatvaa paramaapyaayitaa jaataa.h|
13 anantara.m vaya.m potenaagrasaraa bhuutvaasmanagaram uttiiryya paula.m grahiitu.m matim akurmma yata.h sa tatra padbhyaa.m vrajitu.m mati.m k.rtveti niruupitavaan|
14 tasmaat tatraasmaabhi.h saarddha.m tasmin milite sati vaya.m ta.m niitvaa mituliinyupadviipa.m praaptavanta.h|
15 tasmaat pota.m mocayitvaa pare.ahani khiiyopadviipasya sammukha.m labdhavantastasmaad ekenaahnaa saamopadviipa.m gatvaa pota.m laagayitvaa trogulliye sthitvaa parasmin divaseे miliitanagaram upaati.s.thaama|
16 yata.h paula aa"siyaade"se kaala.m yaapayitum naabhila.san iphi.sanagara.m tyaktvaa yaatu.m mantra.naa.m sthiriik.rtavaan; yasmaad yadi saadhya.m bhavati tarhi nistaarotsavasya pa~ncaa"sattamadine sa yiruu"saalamyupasthaatu.m mati.m k.rtavaan|
17 paulo miliitaad iphi.sa.m prati loka.m prahitya samaajasya praaciinaan aahuuyaaniitavaan|
18 te.su tasya samiipam upasthite.su sa tebhya imaa.m kathaa.m kathitavaan, aham aa"siyaade"se prathamaagamanam aarabhyaadya yaavad yu.smaaka.m sannidhau sthitvaa sarvvasamaye yathaacaritavaan tad yuuya.m jaaniitha;
19 phalata.h sarvvathaa namramanaa.h san bahu"srupaatena yihudiiyaanaam kumantra.naajaatanaanaapariik.saabhi.h prabho.h sevaamakarava.m|
20 kaamapi hitakathaaा.m na gopaayitavaan taa.m pracaaryya saprakaa"sa.m g.rhe g.rhe samupadi"sye"svara.m prati mana.h paraavarttaniiya.m prabhau yii"sukhrii.s.te vi"svasaniiya.m
21 yihuudiiyaanaam anyade"siiyalokaanaa~nca samiipa etaad.r"sa.m saak.sya.m dadaami|
22 pa"syata saampratam aatmanaak.r.s.ta.h san yiruu"saalamnagare yaatraa.m karomi, tatra maamprati yadyad gha.ti.syate taanyaha.m na jaanaami;
23 kintu mayaa bandhana.m kle"sa"sca bhoktavya iti pavitra aatmaa nagare nagare pramaa.na.m dadaati|
24 tathaapi ta.m kle"samaha.m t.r.naaya na manye; ii"svarasyaanugrahavi.sayakasya susa.mvaadasya pramaa.na.m daatu.m, prabho ryii"so.h sakaa"saada yasyaa.h sevaayaa.h bhaara.m praapnava.m taa.m sevaa.m saadhayitu.m saananda.m svamaarga.m samaapayituु~nca nijapraa.naanapi priyaan na manye|
25 adhunaa pa"syata ye.saa.m samiipe.aham ii"svariiyaraajyasya susa.mvaada.m pracaaryya bhrama.na.m k.rtavaan etaad.r"saa yuuya.m mama vadana.m puna rdra.s.tu.m na praapsyatha etadapyaha.m jaanaami|
26 yu.smabhyam aham ii"svarasya sarvvaan aade"saan prakaa"sayitu.m na nyavartte|
27 aha.m sarvve.saa.m lokaanaa.m raktapaatado.saad yannirdo.sa aase tasyaadya yu.smaan saak.si.na.h karomi|
28 yuuya.m sve.su tathaa yasya vrajasyaadhyak.san aatmaa yu.smaan vidhaaya nyayu"nkta tatsarvvasmin saavadhaanaa bhavata, ya samaaja~nca prabhu rnijaraktamuulyena kriitavaana tam avata,
29 yato mayaa gamane k.rtaeva durjayaa v.rkaa yu.smaaka.m madhya.m pravi"sya vraja.m prati nirdayataam aacari.syanti,
30 yu.smaakameva madhyaadapi lokaa utthaaya "si.syaga.nam apahantu.m vipariitam upadek.syantiityaha.m jaanaami|
31 iti heto ryuuya.m sacaitanyaa.h santasti.s.tata, aha~nca saa"srupaata.h san vatsaratraya.m yaavad divaani"sa.m pratijana.m bodhayitu.m na nyavartte tadapi smarata|
32 idaanii.m he bhraataro yu.smaaka.m ni.s.thaa.m janayitu.m pavitriik.rtalokaanaa.m madhye.adhikaara~nca daatu.m samartho ya ii"svarastasyaanugrahasya yo vaada"sca tayorubhayo ryu.smaan samaarpayam|
33 kasyaapi svar.na.m ruupya.m vastra.m vaa prati mayaa lobho na k.rta.h|
34 kintu mama matsahacaralokaanaa~ncaava"syakavyayaaya madiiyamida.m karadvayam a"sraamyad etad yuuya.m jaaniitha|
35 anena prakaare.na graha.nad daana.m bhadramiti yadvaakya.m prabhu ryii"su.h kathitavaan tat smarttu.m daridralokaanaamupakaaraartha.m "srama.m karttu~nca yu.smaakam ucitam etatsarvva.m yu.smaanaham upadi.s.tavaan|
36 etaa.m kathaa.m kathayitvaa sa jaanunii paatayitvaa sarvai.h saha praarthayata|
37 tena te krandranta.h
38 puna rmama mukha.m na drak.syatha vi"se.sata e.saa yaa kathaa tenaakathi tatkaara.naat "soka.m vilaapa~nca k.rtvaa ka.n.tha.m dh.rtvaa cumbitavanta.h| pa"scaat te ta.m pota.m niitavanta.h|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 21

1 tai rvis.r.s.taa.h santo vaya.m pota.m baahayitvaa .rjumaarge.na ko.sam upadviipam aagatya pare.ahani rodiyopadviipam aagacchaama tatastasmaat paataaraayaam upaati.s.thaama|
2 tatra phainiikiyaade"sagaaminam potameka.m praapya tamaaruhya gatavanta.h|
3 kupropadviipa.m d.r.s.tvaa ta.m savyadi"si sthaapayitvaa suriyaade"sa.m gatvaa potasthadravyaa.nyavarohayitu.m soranagare laagitavanta.h|
4 tatra "si.syaga.nasya saak.saatkara.naaya vaya.m tatra saptadinaani sthitavanta.h pa"scaatte pavitre.naatmanaa paula.m vyaaharan tva.m yiruu"saalamnagara.m maa gama.h|
5 tataste.su saptasu dine.su yaapite.su satsu vaya.m tasmaat sthaanaat nijavartmanaa gatavanta.h, tasmaat te sabaalav.rddhavanitaa asmaabhi.h saha nagarasya parisaraparyyantam aagataa.h pa"scaadvaya.m jaladhita.te jaanupaata.m praarthayaamahi|
6 tata.h paraspara.m vis.r.s.taa.h santo vaya.m pota.m gataaste tu svasvag.rha.m pratyaagatavanta.h|
7 vaya.m soranagaraat naavaa prasthaaya talimaayinagaram upaati.s.thaama tatraasmaaka.m samudriiyamaargasyaanto.abhavat tatra bhraat.rga.na.m namask.rtya dinameka.m tai.h saarddham u.satavanta.h|
8 pare .ahani paulastasya sa"ngino vaya~nca prati.s.thamaanaa.h kaisariyaanagaram aagatya susa.mvaadapracaarakaanaa.m saptajanaanaa.m philipanaamna ekasya g.rha.m pravi"syaavati.s.thaama|
9 tasya catasro duhitaro.anuu.dhaa bhavi.syadvaadinya aasan|
10 tatraasmaasu bahudinaani pro.site.su yihuudiiyade"saad aagatyaagaabanaamaa bhavi.syadvaadii samupasthitavaan|
11 sosmaaka.m samiipametya paulasya ka.tibandhana.m g.rhiitvaa nijahastaapaadaan baddhvaa bhaa.sitavaan yasyeda.m ka.tibandhana.m ta.m yihuudiiyalokaa yiruu"saalamanagara ittha.m baddhvaa bhinnade"siiyaanaa.m kare.su samarpayi.syantiiti vaakya.m pavitra aatmaa kathayati|
12 etaad.r"sii.m kathaa.m "srutvaa vaya.m tannagaravaasino bhraatara"sca yiruu"saalama.m na yaatu.m paula.m vyanayaamahi;
13 kintu sa pratyaavaadiit, yuuya.m ki.m kurutha? ki.m krandanena mamaanta.hkara.na.m vidiir.na.m kari.syatha? prabho ryii"so rnaamno nimitta.m yiruu"saalami baddho bhavitu.m kevala tanna praa.naan daatumapi sasajjosmi|
14 tenaasmaaka.m kathaayaam ag.rhiitaayaam ii"svarasya yathecchaa tathaiva bhavatvityuktvaa vaya.m nirasyaama|
15 pare.ahani paatheyadravyaa.ni g.rhiitvaa yiruu"saalama.m prati yaatraam akurmma|
16 tata.h kaisariyaanagaranivaasina.h katipayaa.h "si.syaa asmaabhi.h saarddham itvaa k.rpriiyena mnaasannaamnaa yena praaciina"si.syena saarddham asmaabhi rvastavya.m tasya samiipam asmaan niitavanta.h|
17 asmaasu yiruu"saalamyupasthite.su tatrasthabhraat.rga.no.asmaan aahlaadena g.rhiitavaan|
18 parasmin divase paule.asmaabhi.h saha yaakuubo g.rha.m pravi.s.te lokapraaciinaa.h sarvve tatra pari.sadi sa.msthitaa.h|
19 anantara.m sa taan natvaa sviiyapracaara.nena bhinnade"siiyaan pratii"svaro yaani karmmaa.ni saadhitavaan tadiiyaa.m kathaam anukramaat kathitavaan|
20 iti "srutvaa te prabhu.m dhanya.m procya vaakyamidam abhaa.santa, he bhraata ryihuudiiyaanaa.m madhye bahusahasraa.ni lokaa vi"svaasina aasate kintu te sarvve vyavasthaamataacaari.na etat pratyak.sa.m pa"syasi|
21 "si"suunaa.m tvakchedanaadyaacara.na.m prati.sidhya tva.m bhinnade"sanivaasino yihuudiiyalokaan muusaavaakyam a"sraddhaatum upadi"sasiiti tai.h "srutamasti|
22 tvamatraagatosiiti vaarttaa.m samaakar.nya jananivaho militvaava"syamevaagami.syati; ataeva ki.m kara.niiyam? atra vaya.m mantrayitvaa samupaaya.m tvaa.m vadaamasta.m tvamaacara|
23 vrata.m karttu.m k.rtasa"nkalpaa ye.asmaa.mka catvaaro maanavaa.h santi
24 taan g.rhiitvaa tai.h sahita.h sva.m "suci.m kuru tathaa te.saa.m "siromu.n.dane yo vyayo bhavati ta.m tva.m dehi| tathaa k.rte tvadiiyaacaare yaa jana"sruti rjaayate saaliikaa kintu tva.m vidhi.m paalayan vyavasthaanusaare.nevaacarasiiti te bhotsante|
25 bhinnade"siiyaanaa.m vi"svaasilokaanaa.m nika.te vaya.m patra.m likhitvettha.m sthiriik.rtavanta.h, devaprasaadabhojana.m rakta.m galapii.danamaaritapraa.nibhojana.m vyabhicaara"scaitebhya.h svarak.sa.navyatireke.na te.saamanyavidhipaalana.m kara.niiya.m na|
26 tata.h paulastaan maanu.saanaadaaya parasmin divase tai.h saha "suci rbhuutvaa mandira.m gatvaa "saucakarmma.no dine.su sampuur.ne.su te.saam ekaikaartha.m naivedyaadyutsargo bhavi.syatiiti j~naapitavaan|
27 te.su saptasu dine.su samaaptakalpe.su aa"siyaade"sanivaasino yihuudiiyaasta.m madhyemandira.m vilokya jananivahasya mana.hsu kuprav.rtti.m janayitvaa ta.m dh.rtvaa
28 proccai.h praavocan, he israayellokaa.h sarvve saahaayya.m kuruta| yo manuja ete.saa.m lokaanaa.m muusaavyavasthaayaa etasya sthaanasyaapi vipariita.m sarvvatra sarvvaan "sik.sayati sa e.sa.h; vi"se.sata.h sa bhinnade"siiyalokaan mandiram aaniiya pavitrasthaanametad apavitramakarot|
29 puurvva.m te madhyenagaram iphi.sanagariiya.m traphima.m paulena sahita.m d.r.s.tavanta etasmaat paulasta.m mandiramadhyam aanayad ityanvamimata|
30 ataeva sarvvasmin nagare kalahotpannatvaat dhaavanto lokaa aagatya paula.m dh.rtvaa mandirasya bahiraak.r.syaanayan tatk.sa.naad dvaaraa.ni sarvvaa.ni ca ruddhaani|
31 te.su ta.m hantumudyateे.su yiruu"saalamnagare mahaanupadravo jaata iti vaarttaayaa.m sahasrasenaapate.h kar.nagocariibhuutaayaa.m satyaa.m sa tatk.sa.naat sainyaani senaapatiga.na~nca g.rhiitvaa javenaagatavaan|
32 tato lokaa.h senaaga.nena saha sahasrasenaapatim aagacchanta.m d.r.s.tvaa paulataa.danaato nyavarttanta|
33 sa sahasrasenaapati.h sannidhaavaagamya paula.m dh.rtvaa "s.r"nkhaladvayena baddham aadi"sya taan p.r.s.tavaan e.sa ka.h? ki.m karmma caaya.m k.rtavaan?
34 tato janasamuuhasya ka"scid ekaprakaara.m ka"scid anyaprakaara.m vaakyam araut sa tatra satya.m j~naatum kalahakaara.naad a"sakta.h san ta.m durga.m netum aaj~naapayat|
35 te.su sopaanasyopari praapte.su lokaanaa.m saahasakaara.naat senaaga.na.h paulamuttolya niitavaan|
36 tata.h sarvve lokaa.h pa"scaadgaamina.h santa ena.m duriikuruteti vaakyam uccairavadan|
37 paulasya durgaanayanasamaye sa tasmai sahasrasenaapataye kathitavaan, bhavata.h purastaat kathaa.m kathayitu.m kim anumanyate? sa tamap.rcchat tva.m ki.m yuunaaniiyaa.m bhaa.saa.m jaanaasi?
38 yo misariiyo jana.h puurvva.m virodha.m k.rtvaa catvaari sahasraa.ni ghaatakaan sa"ngina.h k.rtvaa vipina.m gatavaan tva.m ki.m saeva na bhavasi?
39 tadaa paulo.akathayat aha.m kilikiyaade"sasya taar.sanagariiyo yihuudiiyo, naaha.m saamaanyanagariiyo maanava.h; ataeva vinaye.aha.m laakaanaa.m samak.sa.m kathaa.m kathayitu.m maamanujaanii.sva|
40 tenaanuj~naata.h paula.h sopaanopari ti.s.than hastene"ngita.m k.rtavaan, tasmaat sarvve susthiraa abhavan| tadaa paula ibriiyabhaa.sayaa kathayitum aarabhata,

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 22

1 he pit.rga.naa he bhraat.rga.naa.h, idaanii.m mama nivedane samavadhatta|
2 tadaa sa ibriiyabhaa.sayaa kathaa.m kathayatiiti "srutvaa sarvve lokaa atiiva ni.h"sabdaa santo.ati.s.than|
3 pa"scaat so.akathayad aha.m yihuudiiya iti ni"scaya.h kilikiyaade"sasya taar.sanagara.m mama janmabhuumi.h,etannagariiyasya gamiliiyelanaamno.adhyaapakasya "si.syo bhuutvaa puurvvapuru.saa.naa.m vidhivyavasthaanusaare.na sampuur.naruupe.na "sik.sito.abhavam idaaniintanaa yuuya.m yaad.r"saa bhavatha taad.r"so.ahamapii"svarasevaayaam udyogii jaata.h|
4 matametad dvi.s.tvaa tadgraahinaariipuru.saan kaaraayaa.m baddhvaa te.saa.m praa.nanaa"saparyyantaa.m vipak.sataam akaravam|
5 mahaayaajaka.h sabhaasada.h praaciinalokaa"sca mamaitasyaa.h kathaayaa.h pramaa.na.m daatu.m "saknuvanti, yasmaat te.saa.m samiipaad damme.sakanagaranivaasibhraat.rga.naartham aaj~naapatraa.ni g.rhiitvaa ye tatra sthitaastaan da.n.dayitu.m yiruu"saalamam aanayanaartha.m damme.sakanagara.m gatosmi|
6 kintu gacchan tannagarasya samiipa.m praaptavaan tadaa dvitiiyapraharavelaayaa.m satyaam akasmaad gaga.naannirgatya mahatii diipti rmama caturdi"si prakaa"sitavatii|
7 tato mayi bhuumauै patite sati, he "saula he "saula kuto maa.m taa.dayasi? maamprati bhaa.sita etaad.r"sa eko ravopi mayaa "sruta.h|
8 tadaaha.m pratyavada.m, he prabhe ko bhavaan? tata.h so.avaadiit ya.m tva.m taa.dayasi sa naasaratiiyo yii"suraha.m|
9 mama sa"ngino lokaastaa.m diipti.m d.r.s.tvaa bhiya.m praaptaa.h, kintu maampratyudita.m tadvaakya.m teे naabudhyanta|
10 tata.h para.m p.r.s.tavaanaha.m, he prabho mayaa ki.m karttavya.m? tata.h prabhurakathayat, utthaaya damme.sakanagara.m yaahi tvayaa yadyat karttavya.m niruupitamaaste tat tatra tva.m j~naapayi.syase|
11 anantara.m tasyaa.h kharataradiipte.h kaara.naat kimapi na d.r.s.tvaa sa"ngiga.nena dh.rtahasta.h san damme.sakanagara.m vrajitavaan|
12 tannagaranivaasinaa.m sarvve.saa.m yihuudiiyaanaa.m maanyo vyavasthaanusaare.na bhakta"sca hanaaniiyanaamaa maanava eko
13 mama sannidhim etya ti.s.than akathayat, he bhraata.h "saula sud.r.s.ti rbhava tasmin da.n.de.aha.m samyak ta.m d.r.s.tavaan|
14 tata.h sa mahya.m kathitavaan yathaa tvam ii"svarasyaabhipraaya.m vetsi tasya "suddhasattvajanasya dar"sana.m praapya tasya "sriimukhasya vaakya.m "s.r.no.si tannimittam asmaaka.m puurvvapuru.saa.naam ii"svarastvaa.m manoniita.m k.rtavaana.m|
15 yato yadyad adraak.siira"srau.sii"sca sarvve.saa.m maanavaanaa.m samiipe tva.m te.saa.m saak.sii bhavi.syasi|
16 ataeva kuto vilambase? prabho rnaamnaa praarthya nijapaapaprak.saalanaartha.m majjanaaya samutti.s.tha|
17 tata.h para.m yiruu"saalamnagara.m pratyaagatya mandire.aham ekadaa praarthaye, tasmin samaye.aham abhibhuuta.h san prabhuu.m saak.saat pa"syan,
18 tva.m tvarayaa yiruu"saalama.h prati.s.thasva yato lokaamayi tava saak.sya.m na grahii.syanti, maampratyudita.m tasyeda.m vaakyam a"srau.sam|
19 tatoha.m pratyavaadi.sam he prabho pratibhajanabhavana.m tvayi vi"svaasino lokaan baddhvaa prah.rtavaan,
20 tathaa tava saak.si.na.h stiphaanasya raktapaatanasamaye tasya vinaa"sa.m sammanya sannidhau ti.s.than hant.rlokaanaa.m vaasaa.msi rak.sitavaan, etat te vidu.h|
21 tata.h so.akathayat prati.s.thasva tvaa.m duurasthabhinnade"siiyaanaa.m samiipa.m pre.sayi.sye|
22 tadaa lokaa etaavatparyyantaa.m tadiiyaa.m kathaa.m "srutvaa proccairakathayan, ena.m bhuuma.n.dalaad duuriikuruta, etaad.r"sajanasya jiivana.m nocitam|
23 ityuccai.h kathayitvaa vasanaani parityajya gaga.na.m prati dhuuliirak.sipan
24 tata.h sahasrasenaapati.h paula.m durgaabhyantara netu.m samaadi"sat| etasya pratikuulaa.h santo lokaa.h kinnimittam etaavaduccai.hsvaram akurvvan, etad vettu.m ta.m ka"sayaa prah.rtya tasya pariik.saa.m karttumaadi"sat|
25 padaataya"scarmmanirmmitarajjubhistasya bandhana.m karttumudyataastaastadaanii.m paula.h sammukhasthita.m "satasenaapatim uktavaan da.n.daaj~naayaam apraaptaayaa.m ki.m romiloka.m praharttu.m yu.smaakam adhikaarosti?
26 enaa.m kathaa.m "srutvaa sa sahasrasenaapate.h sannidhi.m gatvaa taa.m vaarttaamavadat sa romiloka etasmaat saavadhaana.h san karmma kuru|
27 tasmaat sahasrasenaapati rgatvaa tamapraak.siit tva.m ki.m romiloka.h? iti maa.m bruuhi| so.akathayat satyam|
28 tata.h sahasrasenaapati.h kathitavaan bahudravi.na.m dattvaaha.m tat paurasakhya.m praaptavaan; kintu paula.h kathitavaan aha.m janunaa tat praapto.asmi|
29 ittha.m sati ye prahaare.na ta.m pariik.situ.m samudyataa aasan te tasya samiipaat praati.s.thanta; sahasrasenaapatista.m romiloka.m vij~naaya svaya.m yat tasya bandhanam akaar.siit tatkaara.naad abibhet|
30 yihuudiiyalokaa.h paula.m kuto.apavadante tasya v.rttaanta.m j~naatu.m vaa~nchan sahasrasenaapati.h pare.ahani paula.m bandhanaat mocayitvaa pradhaanayaajakaan mahaasabhaayaa.h sarvvalokaa"sca samupasthaatum aadi"sya te.saa.m sannidhau paulam avarohya sthaapitavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 23

1 sabhaasadlokaan prati paulo.ananyad.r.s.tyaa pa"syan akathayat, he bhraat.rga.naa adya yaavat saralena sarvvaanta.hkara.nene"svarasya saak.saad aacaraami|
2 anena hanaaniiyanaamaa mahaayaajakasta.m kapole cape.tenaahantu.m samiipasthalokaan aadi.s.tavaan|
3 tadaa paulastamavadat, he bahi.spari.sk.rta, ii"svarastvaa.m praharttum udyatosti, yato vyavasthaanusaare.na vicaarayitum upavi"sya vyavasthaa.m la"nghitvaa maa.m praharttum aaj~naapayasi|
4 tato nika.tasthaa lokaa akathayan, tva.m kim ii"svarasya mahaayaajaka.m nindasi?
5 tata.h paula.h pratibhaa.sitavaan he bhraat.rga.na mahaayaajaka e.sa iti na buddha.m mayaa tadanyacca svalokaanaam adhipati.m prati durvvaakya.m maa kathaya, etaad.r"sii lipirasti|
6 anantara.m paulaste.saam arddha.m siduukilokaa arddha.m phiruu"silokaa iti d.r.s.tvaa proccai.h sabhaasthalokaan avadat he bhraat.rga.na aha.m phiruu"simataavalambii phiruu"sina.h satnaana"sca, m.rtalokaanaam utthaane pratyaa"saakara.naad ahamapavaaditosmi|
7 iti kathaayaa.m kathitaayaa.m phiruu"sisiduukino.h paraspara.m bhinnavaakyatvaat sabhaayaa madhye dvau sa.mghau jaatau|
8 yata.h siduukilokaa utthaana.m svargiiyaduutaa aatmaana"sca sarvve.saam ete.saa.m kamapi na manyante, kintu phiruu"sina.h sarvvam a"ngiikurvvanti|
9 tata.h parasparam ati"sayakolaahale samupasthite phiruu"sinaa.m pak.siiyaa.h sabhaasthaa adhyaapakaa.h pratipak.saa utti.s.thanto .akathayan, etasya maanavasya kamapi do.sa.m na pa"syaama.h; yadi ka"scid aatmaa vaa ka"scid duuta ena.m pratyaadi"sat tarhi vayam ii"svarasya praatikuulyena na yotsyaama.h|
10 tasmaad atiiva bhinnavaakyatve sati te paula.m kha.n.da.m kha.n.da.m kari.syantiityaa"sa"nkayaa sahasrasenaapati.h senaaga.na.m tatsthaana.m yaatu.m sabhaato balaat paula.m dh.rtvaa durga.m neta~ncaaj~naapayat|
11 raatro prabhustasya samiipe ti.s.than kathitavaan he paula nirbhayo bhava yathaa yiruu"saalamnagare mayi saak.sya.m dattavaan tathaa romaanagarepi tvayaa daatavyam|
12 dine samupasthite sati kiyanto yihuudiiyalokaa ekamantra.naa.h santa.h paula.m na hatvaa bhojanapaane kari.syaama iti "sapathena svaan abadhnan|
13 catvaari.m"sajjanebhyo.adhikaa lokaa iti pa.nam akurvvan|
14 te mahaayaajakaanaa.m praaciinalokaanaa~nca samiipa.m gatvaa kathayan, vaya.m paula.m na hatvaa kimapi na bhok.syaamahe d.r.dhenaanena "sapathena baddhvaa abhavaama|
15 ataeva saamprata.m sabhaasadlokai.h saha vaya.m tasmin ka~ncid vi"se.savicaara.m kari.syaamastadartha.m bhavaan "svo .asmaaka.m samiipa.m tam aanayatviti sahasrasenaapataye nivedana.m kuruta tena yu.smaaka.m samiipa.m upasthite.h puurvva.m vaya.m ta.m hantu sajji.syaama|
16 tadaa paulasya bhaagineyaste.saamiti mantra.naa.m vij~naaya durga.m gatvaa taa.m vaarttaa.m paulam uktavaan|
17 tasmaat paula eka.m "satasenaapatim aahuuya vaakyamidam bhaa.sitavaan sahasrasenaapate.h samiipe.asya yuvamanu.syasya ki~ncinnivedanam aaste, tasmaat tatsavidham ena.m naya|
18 tata.h sa tamaadaaya sahasrasenaapate.h samiipam upasthaaya kathitavaan, bhavata.h samiipe.asya kimapi nivedanamaaste tasmaat bandi.h paulo maamaahuuya bhavata.h samiipam enam aanetu.m praarthitavaan|
19 tadaa sahasrasenaapatistasya hasta.m dh.rtvaa nirjanasthaana.m niitvaa p.r.s.thavaan tava ki.m nivedana.m? tat kathaya|
20 tata.h sokathayat, yihuudiiyalaakaa.h paule kamapi vi"se.savicaara.m chala.m k.rtvaa ta.m sabhaa.m netu.m bhavata.h samiipe nivedayitu.m amantrayan|
21 kintu mavataa tanna sviikarttavya.m yataste.saa.m madhyevarttina"scatvaari.m"sajjanebhyo .adhikalokaa ekamantra.naa bhuutvaa paula.m na hatvaa bhojana.m paana~nca na kari.syaama iti "sapathena baddhaa.h santo ghaatakaa iva sajjitaa idaanii.m kevala.m bhavato .anumatim apek.sante|
22 yaamimaa.m kathaa.m tva.m niveditavaan taa.m kasmaicidapi maa kathayetyuktvaa sahasrasenaapatista.m yuvaana.m vis.r.s.tavaan|
23 anantara.m sahasrasenaapati rdvau "satasenaapatii aahuuyedam aadi"sat, yuvaa.m raatrau praharaikaava"si.s.taayaa.m satyaa.m kaisariyaanagara.m yaatu.m padaatisainyaanaa.m dve "sate gho.takaarohisainyaanaa.m saptati.m "saktidhaarisainyaanaa.m dve "sate ca janaan sajjitaan kuruta.m|
24 paulam aarohayitu.m phiilik.saadhipate.h samiipa.m nirvvighna.m netu~nca vaahanaani samupasthaapayata.m|
25 apara.m sa patra.m likhitvaa dattavaan tallikhitametat,
26 mahaamahima"sriiyuktaphiilik.saadhipataye klaudiyalu.siyasya namaskaara.h|
27 yihuudiiyalokaa.h puurvvam ena.m maanava.m dh.rtvaa svahastai rhantum udyataa etasminnantare sasainyoha.m tatropasthaaya e.sa jano romiiya iti vij~naaya ta.m rak.sitavaan|
28 kinnimitta.m te tamapavadante tajj~naatu.m te.saa sabhaa.m tamaanaayitavaan|
29 tataste.saa.m vyavasthaayaa viruddhayaa kayaacana kathayaa so.apavaadito.abhavat, kintu sa "s.r"nkhalabandhanaarho vaa praa.nanaa"saarho bhavatiid.r"sa.h kopyaparaadho mayaasya na d.r.s.ta.h|
30 tathaapi manu.syasyaasya vadhaartha.m yihuudiiyaa ghaatakaaiva sajjitaa etaa.m vaarttaa.m "srutvaa tatk.sa.naat tava samiipamena.m pre.sitavaan asyaapavaadakaa.m"sca tava samiipa.m gatvaapavaditum aaj~naapayam| bhavata.h ku"sala.m bhuuyaat|
31 sainyaga.na aaj~naanusaare.na paula.m g.rhiitvaa tasyaa.m rajanyaam aantipaatrinagaram aanayat|
32 pare.ahani tena saha yaatu.m gho.takaaruu.dhasainyaga.na.m sthaapayitvaa paraav.rtya durga.m gatavaan|
33 tata.h pare gho.takaarohisainyaga.na.h kaisariyaanagaram upasthaaya tatpatram adhipate.h kare samarpya tasya samiipe paulam upasthaapitavaan|
34 tadaadhipatistatpatra.m pa.thitvaa p.r.s.thavaan e.sa kimprade"siiyo jana.h? sa kilikiyaaprade"siiya eko jana iti j~naatvaa kathitavaan,
35 tavaapavaadakaga.na aagate tava kathaa.m "sro.syaami| herodraajag.rhe ta.m sthaapayitum aadi.s.tavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 24

1 pa~ncabhyo dinebhya.h para.m hanaaniiyanaamaa mahaayaajako.adhipate.h samak.sa.m paulasya praatikuulyena nivedayitu.m tartullanaamaana.m ka~ncana vaktaara.m praaciinajanaa.m"sca sa"ngina.h k.rtvaa kaisariyaanagaram aagacchat|
2 tata.h paule samaaniite sati tartullastasyaapavaadakathaa.m kathayitum aarabhata he mahaamahimaphiilik.sa bhavato vayam atinirvvighna.m kaala.m yaapayaamo bhavata.h pari.naamadar"sitayaa etadde"siiyaanaa.m bahuuni ma"ngalaani gha.titaani,
3 iti heto rvayamatik.rtaj~naa.h santa.h sarvvatra sarvvadaa bhavato gu.naan gaayama.h|
4 kintu bahubhi.h kathaabhi rbhavanta.m yena na vira~njayaami tasmaad vinaye bhavaan banukampya madalpakathaa.m "s.r.notu|
5 e.sa mahaamaariisvaruupo naasaratiiyamatagraahisa.mghaatasya mukhyo bhuutvaa sarvvade"se.su sarvve.saa.m yihuudiiyaanaa.m raajadrohaacara.naprav.rtti.m janayatiityasmaabhi rni"scita.m|
6 sa mandiramapi a"suci karttu.m ce.s.titavaan; iti kaara.naad vayam ena.m dh.rtvaa svavyavasthaanusaare.na vicaarayitu.m praavarttaamahi;
7 kintu lu.siya.h sahasrasenaapatiraagatya balaad asmaaka.m karebhya ena.m g.rhiitvaa
8 etasyaapavaadakaan bhavata.h samiipam aagantum aaj~naapayat| vaya.m yasmin tamapavaadaamo bhavataa padapavaadakathaayaa.m vicaaritaayaa.m satyaa.m sarvva.m v.rttaanta.m veditu.m "sak.syate|
9 tato yihuudiiyaa api sviik.rtya kathitavanta e.saa kathaa pramaa.nam|
10 adhipatau kathaa.m kathayitu.m paula.m pratii"ngita.m k.rtavati sa kathitavaan bhavaan bahuun vatsaraan yaavad etadde"sasya "saasana.m karotiiti vij~naaya pratyuttara.m daatum ak.sobho.abhavam|
11 adya kevala.m dvaada"sa dinaani yaataani, aham aaraadhanaa.m karttu.m yiruu"saalamanagara.m gatavaan e.saa kathaa bhavataa j~naatu.m "sakyate;
12 kintvibhe maa.m madhyemandira.m kenaapi saha vita.n.daa.m kurvvanta.m kutraapi bhajanabhavane nagare vaa lokaan kuprav.rtti.m janayantu.m na d.r.s.tavanta.h|
13 idaanii.m yasmin yasmin maam apavadante tasya kimapi pramaa.na.m daatu.m na "saknuvanti|
14 kintu bhavi.syadvaakyagranthe vyavasthaagranthe ca yaa yaa kathaa likhitaaste taasu sarvvaasu vi"svasya yanmatam ime vidharmma.m jaananti tanmataanusaare.naaha.m nijapit.rpuru.saa.naam ii"svaram aaraadhayaamiityaha.m bhavata.h samak.sam a"ngiikaromi|
15 dhaarmmikaa.naam adhaarmmikaa.naa~nca pramiitalokaanaamevotthaana.m bhavi.syatiiti kathaamime sviikurvvanti tathaahamapi tasmin ii"svare pratyaa"saa.m karomi;
16 ii"svarasya maanavaanaa~nca samiipe yathaa nirdo.so bhavaami tadartha.m satata.m yatnavaan asmi|
17 bahu.su vatsare.su gate.su svade"siiyalokaanaa.m nimitta.m daaniiyadravyaa.ni naivedyaani ca samaadaaya punaraagamana.m k.rtavaan|
18 tatoha.m "suci rbhuutvaa lokaanaa.m samaagama.m kalaha.m vaa na kaaritavaan tathaapyaa"siyaade"siiyaa.h kiyanto yihudiiyalokaa madhyemandira.m maa.m dh.rtavanta.h|
19 mamopari yadi kaacidapavaadakathaasti tarhi bhavata.h samiipam upasthaaya te.saameva saak.syadaanam ucitam|
20 nocet puurvve mahaasabhaasthaanaa.m lokaanaa.m sannidhau mama da.n.daayamaanatvasamaye, ahamadya m.rtaanaamutthaane yu.smaabhi rvicaaritosmi,
21 te.saa.m madhye ti.s.thannaha.m yaamimaa.m kathaamuccai.h svare.na kathitavaan tadanyo mama kopi do.so.alabhyata na veti varam ete samupasthitalokaa vadantu|
22 tadaa phiilik.sa etaa.m kathaa.m "srutvaa tanmatasya vi"se.sav.rttaanta.m vij~naatu.m vicaara.m sthagita.m k.rtvaa kathitavaan lu.siye sahasrasenaapatau samaayaate sati yu.smaaka.m vicaaram aha.m ni.spaadayi.syaami|
23 anantara.m bandhana.m vinaa paula.m rak.situ.m tasya sevanaaya saak.saatkara.naaya vaa tadiiyaatmiiyabandhujanaan na vaarayitu~nca "samasenaapatim aadi.s.tavaan|
24 alpadinaat para.m phiilik.so.adhipati rdru.sillaanaamnaa yihuudiiyayaa svabhaaryyayaa sahaagatya paulamaahuuya tasya mukhaat khrii.s.tadharmmasya v.rttaantam a"srau.siit|
25 paulena nyaayasya parimitabhogasya caramavicaarasya ca kathaayaa.m kathitaayaa.m satyaa.m phiilik.sa.h kampamaana.h san vyaaharad idaanii.m yaahi, aham avakaa"sa.m praapya tvaam aahuusyaami|
26 muktipraptyartha.m paulena mahya.m mudraadaasyante iti patyaa"saa.m k.rtvaa sa puna.h punastamaahuuya tena saaka.m kathopakathana.m k.rtavaan|
27 kintu vatsaradvayaat para.m parkiyaphii.s.ta phaalik.sasya pada.m praapte sati phiilik.so yihuudiiyaan santu.s.taan cikiir.san paula.m baddha.m sa.msthaapya gatavaan|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 25

1 anantara.m phii.s.to nijaraajyam aagatya dinatrayaat para.m kaisariyaato yiruu"saalamnagaram aagamat|
2 tadaa mahaayaajako yihuudiiyaanaa.m pradhaanalokaa"sca tasya samak.sa.m paulam apaavadanta|
3 bhavaan ta.m yiruu"saalamam aanetum aaj~naapayatviti viniiya te tasmaad anugraha.m vaa~nchitavanta.h|
4 yata.h pathimadhye gopanena paula.m hantu.m tai rghaatakaa niyuktaa.h| phii.s.ta uttara.m dattavaan paula.h kaisariyaayaa.m sthaasyati punaralpadinaat param aha.m tatra yaasyaami|
5 tatastasya maanu.sasya yadi ka"scid aparaadhasti.s.thati tarhi yu.smaaka.m ye "saknuvanti te mayaa saha tatra gatvaa tamapavadantu sa etaa.m kathaa.m kathitavaan|
6 da"sadivasebhyo.adhika.m vilambya phii.s.tastasmaat kaisariyaanagara.m gatvaa parasmin divase vicaaraasana upadi"sya paulam aanetum aaj~naapayat|
7 paule samupasthite sati yiruu"saalamnagaraad aagataa yihuudiiyalokaasta.m caturdi"si sa.mve.s.tya tasya viruddha.m bahuun mahaado.saan utthaapitavanta.h kintu te.saa.m kimapi pramaa.na.m daatu.m na "saknuvanta.h|
8 tata.h paula.h svasmin uttaramidam uditavaan, yihuudiiyaanaa.m vyavasthaayaa mandirasya kaisarasya vaa pratikuula.m kimapi karmma naaha.m k.rtavaan|
9 kintu phii.s.to yihuudiiyaan santu.s.taan karttum abhila.san paulam abhaa.sata tva.m ki.m yiruu"saalama.m gatvaasmin abhiyoge mama saak.saad vicaarito bhavi.syasi?
10 tata.h paula uttara.m proktavaan, yatra mama vicaaro bhavitu.m yogya.h kaisarasya tatra vicaaraasana eva samupasthitosmi; aha.m yihuudiiyaanaa.m kaamapi haani.m naakaar.sam iti bhavaan yathaarthato vijaanaati|
11 ka~ncidaparaadha.m ki~ncana vadhaarha.m karmma vaa yadyaham akari.sya.m tarhi praa.nahananada.n.damapi bhoktum udyato.abhavi.sya.m, kintu te mama samapavaada.m kurvvanti sa yadi kalpitamaatro bhavati tarhi te.saa.m kare.su maa.m samarpayitu.m kasyaapyadhikaaro naasti, kaisarasya nika.te mama vicaaro bhavatu|
12 tadaa phii.s.to mantribhi.h saarddha.m sa.mmantrya paulaaya kathitavaan, kaisarasya nika.te ki.m tava vicaaro bhavi.syati? kaisarasya samiipa.m gami.syasi|
13 kiyaddinebhya.h param aagripparaajaa bar.niikii ca phii.s.ta.m saak.saat karttu.m kaisariyaanagaram aagatavantau|
14 tadaa tau bahudinaani tatra sthitau tata.h phii.s.tasta.m raajaana.m paulasya kathaa.m vij~naapya kathayitum aarabhata paulanaamaanam eka.m bandi phiilik.so baddha.m sa.msthaapya gatavaan|
15 yiruu"saalami mama sthitikaale mahaayaajako yihuudiiyaanaa.m praaciinalokaa"sca tam apodya tamprati da.n.daaj~naa.m praarthayanta|
16 tatoham ityuttaram avada.m yaavad apodito jana.h svaapavaadakaan saak.saat k.rtvaa svasmin yo.aparaadha aaropitastasya pratyuttara.m daatu.m suyoga.m na praapnoti, taavatkaala.m kasyaapi maanu.sasya praa.nanaa"saaj~naapana.m romilokaanaa.m riiti rnahi|
17 tataste.svatraagate.su parasmin divase.aham avilamba.m vicaaraasana upavi"sya ta.m maanu.sam aanetum aaj~naapayam|
18 tadanantara.m tasyaapavaadakaa upasthaaya yaad.r"sam aha.m cintitavaan taad.r"sa.m ka~ncana mahaapavaada.m notthaapya
19 sve.saa.m mate tathaa paulo ya.m sajiiva.m vadati tasmin yii"sunaamani m.rtajane ca tasya viruddha.m kathitavanta.h|
20 tatoha.m taad.rgvicaare sa.m"sayaana.h san kathitavaan tva.m yiruu"saalama.m gatvaa ki.m tatra vicaarito bhavitum icchasi?
21 tadaa paulo mahaaraajasya nika.te vicaarito bhavitu.m praarthayata, tasmaad yaavatkaala.m ta.m kaisarasya samiipa.m pre.sayitu.m na "saknomi taavatkaala.m tamatra sthaapayitum aadi.s.tavaan|
22 tata aagrippa.h phii.s.tam uktavaan, ahamapi tasya maanu.sasya kathaa.m "srotum abhila.saami| tadaa phii.s.to vyaaharat "svastadiiyaa.m kathaa.m tva.m "sro.syasi|
23 parasmin divase aagrippo bar.niikii ca mahaasamaagama.m k.rtvaa pradhaanavaahiniipatibhi rnagarasthapradhaanalokai"sca saha militvaa raajag.rhamaagatya samupasthitau tadaa phii.s.tasyaaj~nayaa paula aaniito.abhavat|
24 tadaa phii.s.ta.h kathitavaan he raajan aagrippa he upasthitaa.h sarvve lokaa yiruu"saalamnagare yihuudiiyalokasamuuho yasmin maanu.se mama samiipe nivedana.m k.rtvaa proccai.h kathaamimaa.m kathitavaan punaralpakaalamapi tasya jiivana.m nocita.m tameta.m maanu.sa.m pa"syata|
25 kintve.sa jana.h praa.nanaa"sarha.m kimapi karmma na k.rtavaan ityajaanaa.m tathaapi sa mahaaraajasya sannidhau vicaarito bhavitu.m praarthayata tasmaat tasya samiipa.m ta.m pre.sayitu.m matimakaravam|
26 kintu "sriiyuktasya samiipam etasmin ki.m lekhaniiyam ityasya kasyacin nir.nayasya na jaatatvaad etasya vicaare sati yathaaha.m lekhitu.m ki~ncana ni"scita.m praapnomi tadartha.m yu.smaaka.m samak.sa.m vi"se.sato he aagripparaaja bhavata.h samak.sam etam aanaye|
27 yato bandipre.sa.nasamaye tasyaabhiyogasya ki~ncidalekhanam aham ayukta.m jaanaami|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 26

1 tata aagrippa.h paulam avaadiit, nijaa.m kathaa.m kathayitu.m tubhyam anumati rdiiyate| tasmaat paula.h kara.m prasaaryya svasmin uttaram avaadiit|
2 he aagripparaaja yatkaara.naadaha.m yihuudiiyairapavaadito .abhava.m tasya v.rttaantam adya bhavata.h saak.saan nivedayitumanumatoham ida.m sviiya.m parama.m bhaagya.m manye;
3 yato yihuudiiyalokaanaa.m madhye yaa yaa riiti.h suuk.smavicaaraa"sca santi te.su bhavaan vij~natama.h; ataeva praarthaye dhairyyamavalambya mama nivedana.m "s.r.notu|
4 aha.m yiruu"saalamnagare svade"siiyalokaanaa.m madhye ti.s.than aa yauvanakaalaad yadruupam aacaritavaan tad yihuudiiyalokaa.h sarvve vidanti|
5 asmaaka.m sarvvebhya.h "suddhatama.m yat phiruu"siiyamata.m tadavalambii bhuutvaaha.m kaala.m yaapitavaan ye janaa aa baalyakaalaan maa.m jaanaanti te etaad.r"sa.m saak.sya.m yadi dadaati tarhi daatu.m "saknuvanti|
6 kintu he aagripparaaja ii"svaro.asmaaka.m puurvvapuru.saa.naa.m nika.te yad a"ngiik.rtavaan tasya pratyaa"saahetoraham idaanii.m vicaarasthaane da.n.daayamaanosmi|
7 tasyaa"ngiikaarasya phala.m praaptum asmaaka.m dvaada"sava.m"saa divaani"sa.m mahaayatnaad ii"svarasevana.m k.rtvaa yaa.m pratyaa"saa.m kurvvanti tasyaa.h pratyaa"saayaa hetoraha.m yihuudiiyairapavaadito.abhavam|
8 ii"svaro m.rtaan utthaapayi.syatiiti vaakya.m yu.smaaka.m nika.te.asambhava.m kuto bhavet?
9 naasaratiiyayii"so rnaamno viruddha.m naanaaprakaarapratikuulaacara.nam ucitam ityaha.m manasi yathaartha.m vij~naaya
10 yiruu"saalamanagare tadakarava.m phalata.h pradhaanayaajakasya nika.taat k.samataa.m praapya bahuun pavitralokaan kaaraayaa.m baddhavaan vi"se.sataste.saa.m hananasamaye te.saa.m viruddhaa.m nijaa.m sammati.m prakaa"sitavaan|
11 vaara.m vaara.m bhajanabhavane.su tebhyo da.n.da.m pradattavaan balaat ta.m dharmma.m nindayitavaa.m"sca puna"sca taan prati mahaakrodhaad unmatta.h san vide"siiyanagaraa.ni yaavat taan taa.ditavaan|
12 ittha.m pradhaanayaajakasya samiipaat "saktim aaj~naapatra~nca labdhvaa damme.saknagara.m gatavaan|
13 tadaaha.m he raajan maargamadhye madhyaahnakaale mama madiiyasa"nginaa.m lokaanaa~nca catas.r.su dik.su gaga.naat prakaa"samaanaa.m bhaaskaratopi tejasvatii.m diipti.m d.r.s.tavaan|
14 tasmaad asmaasu sarvve.su bhuumau patite.su satsu he "saula hai "saula kuto maa.m taa.dayasi? ka.n.takaanaa.m mukhe paadaahanana.m tava du.hsaadhyam ibriiyabhaa.sayaa gadita etaad.r"sa eka.h "sabdo mayaa "sruta.h|
15 tadaaha.m p.r.s.tavaan he prabho ko bhavaan? tata.h sa kathitavaan ya.m yii"su.m tva.m taa.dayasi soha.m,
16 kintu samutti.s.tha tva.m yad d.r.s.tavaan ita.h puna~nca yadyat tvaa.m dar"sayi.syaami te.saa.m sarvve.saa.m kaaryyaa.naa.m tvaa.m saak.si.na.m mama sevaka~nca karttum dar"sanam adaam|
17 vi"se.sato yihuudiiyalokebhyo bhinnajaatiiyebhya"sca tvaa.m manoniita.m k.rtvaa te.saa.m yathaa paapamocana.m bhavati
18 yathaa te mayi vi"svasya pavitriik.rtaanaa.m madhye bhaaga.m praapnuvanti tadabhipraaye.na te.saa.m j~naanacak.suu.m.si prasannaani karttu.m tathaandhakaaraad diipti.m prati "saitaanaadhikaaraacca ii"svara.m prati matii.h paraavarttayitu.m te.saa.m samiipa.m tvaa.m pre.syaami|
19 he aagripparaaja etaad.r"sa.m svargiiyapratyaade"sa.m agraahyam ak.rtvaaha.m
20 prathamato damme.saknagare tato yiruu"saalami sarvvasmin yihuudiiyade"se anye.su de"se.su ca yeेna lokaa mati.m paraavarttya ii"svara.m prati paraavarttayante, mana.hparaavarttanayogyaani karmmaa.ni ca kurvvanti taad.r"sam upade"sa.m pracaaritavaan|
21 etatkaara.naad yihuudiiyaa madhyemandira.m maa.m dh.rtvaa hantum udyataa.h|
22 tathaapi khrii.s.to du.hkha.m bhuktvaa sarvve.saa.m puurvva.m "sma"saanaad utthaaya nijade"siiyaanaa.m bhinnade"siiyaanaa~nca samiipe diipti.m prakaa"sayi.syati
23 bhavi.syadvaadiga.no muusaa"sca bhaavikaaryyasya yadida.m pramaa.nam adaduretad vinaanyaa.m kathaa.m na kathayitvaa ii"svaraad anugraha.m labdhvaa mahataa.m k.sudraa.naa~nca sarvve.saa.m samiipe pramaa.na.m dattvaadya yaavat ti.s.thaami|
24 tasyamaa.m kathaa.m ni"samya phii.s.ta uccai.h svare.na kathitavaan he paula tvam unmattosi bahuvidyaabhyaasena tva.m hataj~naano jaata.h|
25 sa uktavaan he mahaamahima phii.s.ta naaham unmatta.h kintu satya.m vivecaniiya~nca vaakya.m prastaumi|
26 yasya saak.saad ak.sobha.h san kathaa.m kathayaami sa raajaa tadv.rttaanta.m jaanaati tasya samiipe kimapi gupta.m neti mayaa ni"scita.m budhyate yatastad vijane na k.rta.m|
27 he aagripparaaja bhavaan ki.m bhavi.syadvaadiga.noktaani vaakyaani pratyeti? bhavaan pratyeti tadaha.m jaanaami|
28 tata aagrippa.h paulam abhihitavaan tva.m prav.rtti.m janayitvaa praaye.na maamapi khrii.s.tiiya.m karo.si|
29 tata.h so.avaadiit bhavaan ye ye lokaa"sca mama kathaam adya "s.r.nvanti praaye.na iti nahi kintvetat "s.r"nkhalabandhana.m vinaa sarvvathaa te sarvve maad.r"saa bhavantvitii"svasya samiipe praarthaye.aham|
30 etasyaa.m kathaayaa.m kathitaayaa.m sa raajaa so.adhipati rbar.niikii sabhaasthaa lokaa"sca tasmaad utthaaya
31 gopane paraspara.m vivicya kathitavanta e.sa jano bandhanaarha.m praa.nahananaarha.m vaa kimapi karmma naakarot|
32 tata aagrippa.h phii.s.tam avadat, yadye.sa maanu.sa.h kaisarasya nika.te vicaarito bhavitu.m na praarthayi.syat tarhi mukto bhavitum a"sak.syat|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 27

1 jalapathenaasmaakam itoliyaade"sa.m prati yaatraayaa.m ni"scitaayaa.m satyaa.m te yuuliyanaamno mahaaraajasya sa.mghaataantargatasya senaapate.h samiipe paula.m tadanyaan katinayajanaa.m"sca samaarpayan|
2 vayam aadraamuttiiya.m potamekam aaruhya aa"siyaade"sasya ta.tasamiipena yaatu.m mati.m k.rtvaa la"ngaram utthaapya potam amocayaama; maakidaniyaade"sasthathi.salaniikiinivaasyaaristaarkhanaamaa ka"scid jano.asmaabhi.h saarddham aasiit|
3 parasmin divase .asmaabhi.h siidonnagare pote laagite tatra yuuliya.h senaapati.h paula.m prati saujanya.m pradarthya saantvanaartha.m bandhubaandhavaan upayaatum anujaj~nau|
4 tasmaat pote mocite sati sammukhavaayo.h sambhavaad vaya.m kupropadviipasya tiirasamiipena gatavanta.h|
5 kilikiyaayaa.h paamphuuliyaayaa"sca samudrasya paara.m gatvaa luukiyaade"saantargata.m muraanagaram upaati.s.thaama|
6 tatsthaanaad itaaliyaade"sa.m gacchati ya.h sikandariyaanagarasya potasta.m tatra praapya "satasenaapatista.m potam asmaan aarohayat|
7 tata.h para.m bahuuni dinaani "sanai.h "sanai.h rgatvaa kniidapaar"svopasthtiे.h puurvva.m pratikuulena pavanena vaya.m salmonyaa.h sammukham upasthaaya kriityupadviipasya tiirasamiipena gatavanta.h|
8 ka.s.tena tamuttiiryya laaseyaanagarasyaadha.h sundaranaamaka.m khaatam upaati.s.thaama|
9 ittha.m bahutitha.h kaalo yaapita upavaasadina~ncaatiita.m, tatkaara.naat nauvartmani bhaya"nkare sati paulo vinayena kathitavaan,
10 he mahecchaa aha.m ni"scaya.m jaanaami yaatraayaamasyaam asmaaka.m kle"saa bahuunaamapacayaa"sca bhavi.syanti, te kevala.m potasaamagryoriti nahi, kintvasmaaka.m praa.naanaamapi|
11 tadaa "satasenaapati.h pauैेloktavaakyatopi kar.nadhaarasya potava.nija"sca vaakya.m bahuma.msta|
12 tat khaata.m "siitakaale vaasaarhasthaana.m na tasmaad avaaciipratiicordi"so.h kriityaa.h phainiikiyakhaata.m yaatu.m yadi "saknuvantastarhi tatra "siitakaala.m yaapayitu.m praaye.na sarvve mantrayaamaasu.h|
13 tata.h para.m dak.si.navaayu rmanda.m vahatiiti vilokya nijaabhipraayasya siddhe.h suyogo bhavatiiti buddhvaa pota.m mocayitvaa kriityupadviipasya tiirasamiipena calitavanta.h|
14 kintvalpak.sa.naat parameva urakludonnaamaa pratikuula.h praca.n.do vaayu rvahan pote.alagiit
15 tasyaabhimukha.m gantum potasyaa"saktatvaad vaya.m vaayunaa svaya.m niitaa.h|
16 anantara.m klaudiinaamna upadviipasya kuulasamiipena pota.m gamayitvaa bahunaa ka.s.tena k.sudranaavam arak.saama|
17 te taamaaruhya rajjcaa potasyaadhobhaagam abadhnan tadanantara.m cet poto saikate lagatiiti bhayaad vaatavasanaanyamocayan tata.h poto vaayunaa caalita.h|
18 kintu krama"so vaayo.h prabalatvaat poto dolaayamaano.abhavat parasmin divase potasthaani katipayaani dravyaa.ni toye nik.siptaani|
19 t.rtiiyadivase vaya.m svahastai.h potasajjanadravyaa.ni nik.siptavanta.h|
20 tato bahudinaani yaavat suuryyanak.satraadiini samaacchannaani tato .atiiva vaatyaagamaad asmaaka.m praa.narak.saayaa.h kaapi pratyaa"saa naati.s.that|
21 bahudine.su lokairanaahaare.na yaapite.su sarvve.saa.m saak.sat paulasti.s.than akathayat, he mahecchaa.h kriityupadviipaat pota.m na mocayitum aha.m puurvva.m yad avada.m tadgraha.na.m yu.smaakam ucitam aasiit tathaa k.rte yu.smaakam e.saa vipad e.so.apacaya"sca naagha.ti.syetaam|
22 kintu saamprata.m yu.smaan viniiya braviimyaha.m, yuuya.m na k.subhyata yu.smaakam ekasyaapi praa.nino haani rna bhavi.syati, kevalasya potasya haani rbhavi.syati|
23 yato yasye"svarasya loko.aha.m ya~ncaaha.m paricaraami tadiiya eko duuto hyo raatrau mamaantike ti.s.than kathitavaan,
24 he paula maa bhai.sii.h kaisarasya sammukhe tvayopasthaatavya.m; tavaitaan sa"ngino lokaan ii"svarastubhya.m dattavaan|
25 ataeva he mahecchaa yuuya.m sthiramanaso bhavata mahya.m yaa kathaakathi saava"sya.m gha.ti.syate mamaitaad.r"sii vi"svaasa ii"svare vidyate,
26 kintu kasyacid upadviipasyopari patitavyam asmaabhi.h|
27 tata.h param aadriyaasamudre potastathaiva dolaayamaana.h san itastato gacchan caturda"sadivasasya raatre rdvitiiyapraharasamaye kasyacit sthalasya samiipamupati.s.thatiiti potiiyalokaa anvamanyanta|
28 tataste jala.m parimaaya tatra vi.m"sati rvyaamaa jalaaniiti j~naatavanta.h| ki~ncidduura.m gatvaa punarapi jala.m parimitavanta.h| tatra pa~ncada"sa vyaamaa jalaani d.r.s.tvaa
29 cet paa.saa.ne lagatiiti bhayaat potasya pa"scaadbhaagata"scaturo la"ngaraan nik.sipya divaakaram apek.sya sarvve sthitavanta.h|
30 kintu potiiyalokaa.h potaagrabhaage la"ngaranik.sepa.m chala.m k.rtvaa jaladhau k.sudranaavam avarohya palaayitum ace.s.tanta|
31 tata.h paula.h senaapataye sainyaga.naaya ca kathitavaan, ete yadi potamadhye na ti.s.thanti tarhi yu.smaaka.m rak.sa.na.m na "sakya.m|
32 tadaa senaaga.no rajjuun chitvaa naava.m jale patitum adadaat|
33 prabhaatasamaye paula.h sarvvaan janaan bhojanaartha.m praarthya vyaaharat, adya caturda"sadinaani yaavad yuuyam apek.samaanaa anaahaaraa.h kaalam ayaapayata kimapi naabhu.mgdha.m|
34 ato vinayeे.aha.m bhak.sya.m bhujyataa.m tato yu.smaaka.m ma"ngala.m bhavi.syati, yu.smaaka.m kasyacijjanasya "sirasa.h ke"saikopi na na.mk.syati|
35 iti vyaah.rtya paula.m puupa.m g.rhiitve"svara.m dhanya.m bhaa.samaa.nasta.m bha.mktvaa bhoktum aarabdhavaan|
36 anantara.m sarvve ca susthiraa.h santa.h khaadyaani parpyag.rhlan|
37 asmaaka.m pote .sa.tsaptatyadhika"satadvayalokaa aasan|
38 sarvve.su loke.su yathe.s.ta.m bhuktavatsu potasthan godhuumaan jaladhau nik.sipya tai.h potasya bhaaro laghuuk.rta.h|
39 dine jaate.api sa ko de"sa iti tadaa na paryyaciiyata; kintu tatra samata.tam eka.m khaata.m d.r.s.tvaa yadi "saknumastarhi vaya.m tasyaabhyantara.m pota.m gamayaama iti mati.m k.rtvaa te la"ngaraan chittvaa jaladhau tyaktavanta.h|
40 tathaa kar.nabandhana.m mocayitvaa pradhaana.m vaatavasanam uttolya tiirasamiipa.m gatavanta.h|
41 kintu dvayo.h samudrayo.h sa"ngamasthaane saikatopari pote nik.sipte .agrabhaage baadhite pa"scaadbhaage prabalatara"ngo.alagat tena poto bhagna.h|
42 tasmaad bandaya"sced baahubhistaranta.h palaayante ityaa"sa"nkayaa senaaga.nastaan hantum amantrayat;
43 kintu "satasenaapati.h paula.m rak.situ.m prayatna.m k.rtvaa taan tacce.s.taayaa nivartya ityaadi.s.tavaan, ye baahutara.na.m jaananti te.agre prollampya samudre patitvaa baahubhistiirttvaa kuula.m yaantu|
44 aparam ava"si.s.taa janaa.h kaa.s.tha.m potiiya.m dravya.m vaa yena yat praapyate tadavalambya yaantu; ittha.m sarvve bhuumi.m praapya praa.nai rjiivitaa.h|

preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m 28

1 ittha.m sarvve.su rak.saa.m praapte.su tatratyopadviipasya naama miliiteti te j~naatavanta.h|
2 asabhyalokaa yathe.s.tam anukampaa.m k.rtvaa varttamaanav.r.s.te.h "siitaacca vahni.m prajjvaalyaasmaakam aatithyam akurvvan|
3 kintu paula indhanaani sa.mg.rhya yadaa tasmin agrau nirak.sipat, tadaa vahne.h prataapaat eka.h k.r.s.nasarpo nirgatya tasya haste dra.s.tavaan|
4 te.asabhyalokaastasya haste sarpam avalambamaana.m d.r.s.tvaa parasparam uktavanta e.sa jano.ava"sya.m narahaa bhavi.syati, yato yadyapi jaladhe rak.saa.m praaptavaan tathaapi pratiphaladaayaka ena.m jiivitu.m na dadaati|
5 kintu sa hasta.m vidhunvan ta.m sarpam agnimadhye nik.sipya kaamapi pii.daa.m naaptavaan|
6 tato vi.sajvaalayaa etasya "sariira.m sphiita.m bhavi.syati yadvaa ha.thaadaya.m praa.naan tyak.syatiiti ni"scitya lokaa bahuk.sa.naani yaavat tad dra.s.tu.m sthitavanta.h kintu tasya kasyaa"scid vipado.agha.tanaat te tadvipariita.m vij~naaya bhaa.sitavanta e.sa ka"scid devo bhavet|
7 publiyanaamaa jana ekastasyopadviipasyaadhipatiraasiit tatra tasya bhuumyaadi ca sthita.m| sa jano.asmaan nijag.rha.m niitvaa saujanya.m prakaa"sya dinatraya.m yaavad asmaaka.m aatithyam akarot|
8 tadaa tasya publiyasya pitaa jvaraatisaare.na pii.dyamaana.h san "sayyaayaam aasiit; tata.h paulastasya samiipa.m gatvaa praarthanaa.m k.rtvaa tasya gaatre hasta.m samarpya ta.m svastha.m k.rtavaan|
9 ittha.m bhuute tadviipanivaasina itarepi rogilokaa aagatya niraamayaa abhavan|
10 tasmaatte.asmaakam atiiva satkaara.m k.rtavanta.h, vi"se.sata.h prasthaanasamaye prayojaniiyaani naanadravyaa.ni dattavanta.h|
11 ittha.m tatra tri.su maase.su gate.su yasya cihna.m diyaskuurii taad.r"sa eka.h sikandariiyanagarasya pota.h "siitakaala.m yaapayan tasmin upadviipe .ati.s.that tameva pota.m vayam aaruhya yaatraam akurmma|
12 tata.h prathamata.h suraakuusanagaram upasthaaya tatra trii.ni dinaani sthitavanta.h|
13 tasmaad aav.rtya riigiyanagaram upasthitaa.h dinaikasmaat para.m dak.si.navayau saanukuulye sati parasmin divase patiyaliinagaram upaati.s.thaama|
14 tato.asmaasu tatratya.m bhraat.rga.na.m praapte.su te svai.h saarddham asmaan sapta dinaani sthaapayitum ayatanta, ittha.m vaya.m romaanagaram pratyagacchaama|
15 tasmaat tatratyaa.h bhraataro.asmaakam aagamanavaarttaa.m "srutvaa aappiyaphara.m tri.s.taavar.nii~nca yaavad agresaraa.h santosmaan saak.saat karttum aagaman; te.saa.m dar"sanaat paula ii"svara.m dhanya.m vadan aa"svaasam aaptavaan|
16 asmaasu romaanagara.m gate.su "satasenaapati.h sarvvaan bandiin pradhaanasenaapate.h samiipe samaarpayat kintu paulaaya svarak.sakapadaatinaa saha p.rthag vastum anumati.m dattavaan|
17 dinatrayaat para.m paulastadde"sasthaan pradhaanayihuudina aahuutavaan tataste.su samupasthite.su sa kathitavaan, he bhraat.rga.na nijalokaanaa.m puurvvapuru.saa.naa.m vaa riite rvipariita.m ki~ncana karmmaaha.m naakarava.m tathaapi yiruu"saalamanivaasino lokaa maa.m bandi.m k.rtvaa romilokaanaa.m haste.su samarpitavanta.h|
18 romilokaa vicaaryya mama praa.nahananaarha.m kimapi kaara.na.m na praapya maa.m mocayitum aicchan;
19 kintu yihuudilokaanaam aapattyaa mayaa kaisararaajasya samiipe vicaarasya praarthanaa karttavyaa jaataa nocet nijade"siiyalokaan prati mama kopyabhiyogo naasti|
20 etatkaara.naad aha.m yu.smaan dra.s.tu.m sa.mlapitu~ncaahuuyam israayelva"siiyaanaa.m pratyaa"saahetoham etena "su"nkhalena baddho.abhavam|
21 tadaa te tam avaadi.su.h, yihuudiiyade"saad vaya.m tvaamadhi kimapi patra.m na praaptaa ye bhraatara.h samaayaataaste.saa.m kopi tava kaamapi vaarttaa.m naavadat abhadramapi naakathayacca|
22 tava mata.m kimiti vaya.m tvatta.h "srotumicchaama.h| yad ida.m naviina.m matamutthita.m tat sarvvatra sarvve.saa.m nika.te nindita.m jaatama iti vaya.m jaaniima.h|
23 taistadartham ekasmin dine niruupite tasmin dine bahava ekatra militvaa paulasya vaasag.rham aagacchan tasmaat paula aa praata.hkaalaat sandhyaakaala.m yaavan muusaavyavasthaagranthaad bhavi.syadvaadinaa.m granthebhya"sca yii"so.h kathaam utthaapya ii"svarasya raajye pramaa.na.m datvaa te.saa.m prav.rtti.m janayitu.m ce.s.titavaan|
24 kecittu tasya kathaa.m pratyaayan kecittu na pratyaayan;
25 etatkaara.naat te.saa.m parasparam anaikyaat sarvve calitavanta.h; tathaapi paula etaa.m kathaamekaa.m kathitavaan pavitra aatmaa yi"sayiyasya bhavi.syadvaktu rvadanaad asmaaka.m pit.rpuru.sebhya etaa.m kathaa.m bhadra.m kathayaamaasa, yathaa,
26 "upagatya janaanetaan tva.m bhaa.sasva vacastvida.m| kar.nai.h "sro.syatha yuuya.m hi kintu yuuya.m na bhotsyatha| netrai rdrak.syatha yuuya~nca j~naatu.m yuuya.m na "sak.syatha|
27 te maanu.saa yathaa netrai.h paripa"syanti naiva hi| kar.nai.h ryathaa na "s.r.nvanti budhyante na ca maanasai.h| vyaavarttayatsu cittaani kaale kutraapi te.su vai| mattaste manujaa.h svasthaa yathaa naiva bhavanti ca| tathaa te.saa.m manu.syaa.naa.m santi sthuulaa hi buddhaya.h| badhiriibhuutakar.naa"sca jaataa"sca mudritaa d.r"sa.h||
28 ata ii"svaraad yat paritraa.na.m tasya vaarttaa bhinnade"siiyaanaa.m samiipa.m pre.sitaa taeva taa.m grahii.syantiiti yuuya.m jaaniita|
29 etaad.r"syaa.m kathaayaa.m kathitaayaa.m satyaa.m yihuudina.h paraspara.m bahuvicaara.m kurvvanto gatavanta.h|
30 ittha.m paula.h sampuur.na.m vatsaradvaya.m yaavad bhaa.takiiye vaasag.rhe vasan ye lokaastasya sannidhim aagacchanti taan sarvvaaneva parig.rhlan,
31 nirvighnam ati"sayani.hk.sobham ii"svariiyaraajatvasya kathaa.m pracaarayan prabhau yii"sau khrii.s.te kathaa.h samupaadi"sat| iti||

॥ iti preritaanaa.m karmma.naamaakhyaana.m samaapta.m ॥


romi.na.h patra.m
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


romi.na.h patra.m 01

1 ii"svaro nijaputramadhi ya.m susa.mvaada.m bhavi.syadvaadibhi rdharmmagranthe prati"srutavaan ta.m susa.mvaada.m pracaarayitu.m p.rthakk.rta aahuuta.h prerita"sca prabho ryii"sukhrii.s.tasya sevako ya.h paula.h
2 sa romaanagarasthaan ii"svarapriyaan aahuutaa.m"sca pavitralokaan prati patra.m likhati|
3 asmaaka.m sa prabhu ryii"su.h khrii.s.ta.h "saariirikasambandhena daayuudo va.m"sodbhava.h
4 pavitrasyaatmana.h sambandhena ce"svarasya prabhaavavaan putra iti "sma"saanaat tasyotthaanena pratipanna.m|
5 apara.m ye.saa.m madhye yii"sunaa khrii.s.tena yuuyamapyaahuutaaste .anyade"siiyalokaastasya naamni vi"svasya nide"sagraahi.no yathaa bhavanti
6 tadabhipraaye.na vaya.m tasmaad anugraha.m preritatvapada~nca praaptaa.h|
7 taatenaasmaakam ii"svare.na prabhu.naa yii"sukhrii.s.tena ca yu.smabhyam anugraha.h "saanti"sca pradiiyetaa.m|
8 prathamata.h sarvvasmin jagati yu.smaaka.m vi"svaasasya prakaa"sitatvaad aha.m yu.smaaka.m sarvve.saa.m nimitta.m yii"sukhrii.s.tasya naama g.rhlan ii"svarasya dhanyavaada.m karomi|
9 aparam ii"svarasya prasaadaad bahukaalaat para.m saamprata.m yu.smaaka.m samiipa.m yaatu.m kathamapi yat suyoga.m praapnomi, etadartha.m nirantara.m naamaanyuccaarayan nijaasu sarvvapraarthanaasu sarvvadaa nivedayaami,
10 etasmin yamaha.m tatputriiyasusa.mvaadapracaara.nena manasaa paricaraami sa ii"svaro mama saak.sii vidyate|
11 yato yu.smaaka.m mama ca vi"svaasena vayam ubhaye yathaa "saantiyuktaa bhavaama iti kaara.naad
12 yu.smaaka.m sthairyyakara.naartha.m yu.smabhya.m ki~ncitparamaarthadaanadaanaaya yu.smaan saak.saat karttu.m madiiyaa vaa~nchaa|
13 he bhraat.rga.na bhinnade"siiyalokaanaa.m madhye yadvat tadvad yu.smaaka.m madhyepi yathaa phala.m bhu~nje tadabhipraaye.na muhurmuhu ryu.smaaka.m samiipa.m gantum udyato.aha.m kintu yaavad adya tasmin gamane mama vighno jaata iti yuuya.m yad aj~naataasti.s.thatha tadaham ucita.m na budhye|
14 aha.m sabhyaasabhyaanaa.m vidvadavidvataa~nca sarvve.saam .r.nii vidye|
15 ataeva romaanivaasinaa.m yu.smaaka.m samiipe.api yathaa"sakti susa.mvaada.m pracaarayitum aham udyatosmi|
16 yata.h khrii.s.tasya susa.mvaado mama lajjaaspada.m nahi sa ii"svarasya "saktisvaruupa.h san aa yihuudiiyebhyo .anyajaatiiyaan yaavat sarvvajaatiiyaanaa.m madhye ya.h ka"scid tatra vi"svasiti tasyaiva traa.na.m janayati|
17 yata.h pratyayasya samaparimaa.nam ii"svaradatta.m pu.nya.m tatsusa.mvaade prakaa"sate| tadadhi dharmmapustakepi likhitamida.m "pu.nyavaan jano vi"svaasena jiivi.syati"|
18 ataeva ye maanavaa.h paapakarmma.naa satyataa.m rundhanti te.saa.m sarvvasya duraacara.nasyaadharmmasya ca viruddha.m svargaad ii"svarasya kopa.h prakaa"sate|
19 yata ii"svaramadhi yadyad j~neya.m tad ii"svara.h svaya.m taan prati prakaa"sitavaan tasmaat te.saam agocara.m nahi|
20 phalatastasyaananta"saktii"svaratvaadiinyad.r"syaanyapi s.r.s.tikaalam aarabhya karmmasu prakaa"samaanaani d.r"syante tasmaat te.saa.m do.saprak.saalanasya panthaa naasti|
21 aparam ii"svara.m j~naatvaapi te tam ii"svaraj~naanena naadriyanta k.rtaj~naa vaa na jaataa.h; tasmaat te.saa.m sarvve tarkaa viphaliibhuutaa.h, apara~nca te.saa.m viveka"suunyaani manaa.msi timire magnaani|
22 te svaan j~naanino j~naatvaa j~naanahiinaa abhavan
23 ana"svarasye"svarasya gaurava.m vihaaya na"svaramanu.syapa"supak.syurogaamiprabh.rteraak.rtivi"si.s.tapratimaastairaa"sritaa.h|
24 ittha.m ta ii"svarasya satyataa.m vihaaya m.r.saamatam aa"sritavanta.h saccidaananda.m s.r.s.tikarttaara.m tyaktvaa s.r.s.tavastuna.h puujaa.m sevaa~nca k.rtavanta.h;
25 iti hetorii"svarastaan kukriyaayaa.m samarpya nijanijakucintaabhilaa.saabhyaa.m sva.m sva.m "sariira.m parasparam apamaanita.m karttum adadaat|
26 ii"svare.na te.su kvabhilaa.se samarpite.su te.saa.m yo.sita.h svaabhaavikaacara.nam apahaaya vipariitak.rtye praavarttanta;
27 tathaa puru.saa api svaabhaavikayo.sitsa"ngama.m vihaaya paraspara.m kaamak.r"saanunaa dagdhaa.h santa.h pumaa.msa.h pu.mbhi.h saaka.m kuk.rtye samaasajya nijanijabhraante.h samucita.m phalam alabhanta|
28 te sve.saa.m mana.hsvii"svaraaya sthaana.m daatum anicchukaastato hetorii"svarastaan prati du.s.tamanaskatvam avihitakriyatva~nca dattavaan|
29 ataeva te sarvve .anyaayo vyabhicaaro du.s.tatva.m lobho jighaa.msaa iir.syaa vadho vivaada"scaaturii kumatirityaadibhi rdu.skarmmabhi.h paripuur.naa.h santa.h
30 kar.nejapaa apavaadina ii"svaradve.sakaa hi.msakaa aha"nkaari.na aatma"slaaghina.h kukarmmotpaadakaa.h pitroraaj~naala"nghakaa
31 avicaarakaa niyamala"nghina.h sneharahitaa atidve.si.no nirdayaa"sca jaataa.h|
32 ye janaa etaad.r"sa.m karmma kurvvanti taeva m.rtiyogyaa ii"svarasya vicaaramiid.r"sa.m j~naatvaapi ta etaad.r"sa.m karmma svaya.m kurvvanti kevalamiti nahi kintu taad.r"sakarmmakaari.su loke.svapi priiyante|

romi.na.h patra.m 02

1 he paraduu.saka manu.sya ya.h ka"scana tva.m bhavasi tavottaradaanaaya panthaa naasti yato yasmaat karmma.na.h parastvayaa duu.syate tasmaat tvamapi duu.syase, yatasta.m duu.sayannapi tva.m tadvad aacarasi|
2 kintvetaad.rgaacaaribhyo ya.m da.n.dam ii"svaro ni"scinoti sa yathaartha iti vaya.m jaaniima.h|
3 ataeva he maanu.sa tva.m yaad.rgaacaari.no duu.sayasi svaya.m yadi taad.rgaacarasi tarhi tvam ii"svarada.n.daat palaayitu.m "sak.syasiiti ki.m budhyase?
4 apara.m tava manasa.h parivarttana.m karttum i"svarasyaanugraho bhavati tanna buddhvaa tva.m ki.m tadiiyaanugrahak.samaacirasahi.s.nutvanidhi.m tucchiikaro.si?
5 tathaa svaanta.hkara.nasya ka.thoratvaat khedaraahityaacce"svarasya nyaayyavicaaraprakaa"sanasya krodhasya ca dina.m yaavat ki.m svaartha.m kopa.m sa~ncino.si?
6 kintu sa ekaikamanujaaya tatkarmmaanusaare.na pratiphala.m daasyati;
7 vastutastu ye janaa dhairyya.m dh.rtvaa satkarmma kurvvanto mahimaa satkaaro.amaratva~ncaitaani m.rgayante tebhyo.anantaayu rdaasyati|
8 apara.m ye janaa.h satyadharmmam ag.rhiitvaa vipariitadharmmam g.rhlanti taad.r"saa virodhijanaa.h kopa.m krodha~nca bhok.syante|
9 aa yihuudino.anyade"sina.h paryyanta.m yaavanta.h kukarmmakaari.na.h praa.nina.h santi te sarvve du.hkha.m yaatanaa~nca gami.syanti;
10 kintu aa yihuudino bhinnade"siparyyantaa yaavanta.h satkarmmakaari.no lokaa.h santi taan prati mahimaa satkaara.h "saanti"sca bhavi.syanti|
11 ii"svarasya vicaare pak.sapaato naasti|
12 alabdhavyavasthaa"saastrai ryai.h paapaani k.rtaani vyavasthaa"saastraalabdhatvaanuruupaste.saa.m vinaa"so bhavi.syati; kintu labdhavyavasthaa"saastraa ye paapaanyakurvvan vyavasthaanusaaraadeva te.saa.m vicaaro bhavi.syati|
13 vyavasthaa"srotaara ii"svarasya samiipe ni.spaapaa bhavi.syantiiti nahi kintu vyavasthaacaari.na eva sapu.nyaa bhavi.syanti|
14 yato .alabdhavyavasthaa"saastraa bhinnade"siiyalokaa yadi svabhaavato vyavasthaanuruupaan aacaaraan kurvvanti tarhyalabdha"saastraa.h santo.api te sve.saa.m vyavasthaa"saastramiva svayameva bhavanti|
15 te.saa.m manasi saak.sisvaruupe sati te.saa.m vitarke.su ca kadaa taan do.si.na.h kadaa vaa nirdo.saan k.rtavatsu te svaantarlikhitasya vyavasthaa"saastrasya pramaa.na.m svayameva dadati|
16 yasmin dine mayaa prakaa"sitasya susa.mvaadasyaanusaaraad ii"svaro yii"sukhrii.s.tena maanu.saa.naam anta.hkara.naanaa.m guu.dhaabhipraayaan dh.rtvaa vicaarayi.syati tasmin vicaaradine tat prakaa"si.syate|
17 pa"sya tva.m svaya.m yihuudiiti vikhyaato vyavasthopari vi"svaasa.m karo.si,
18 ii"svaramuddi"sya sva.m "slaaghase, tathaa vyavasthayaa "sik.sito bhuutvaa tasyaabhimata.m jaanaasi, sarvvaasaa.m kathaanaa.m saara.m vivi.mk.se,
19 apara.m j~naanasya satyataayaa"scaakarasvaruupa.m "saastra.m mama samiipe vidyata ato .andhalokaanaa.m maargadar"sayitaa
20 timirasthitalokaanaa.m madhye diiptisvaruupo.aj~naanalokebhyo j~naanadaataa "si"suunaa.m "sik.sayitaahameveti manyase|
21 paraan "sik.sayan svaya.m sva.m ki.m na "sik.sayasi? vastuta"scauryyani.sedhavyavasthaa.m pracaarayan tva.m ki.m svayameva corayasi?
22 tathaa paradaaragamana.m prati.sedhan svaya.m ki.m paradaaraan gacchasi? tathaa tva.m svaya.m pratimaadve.sii san ki.m mandirasya dravyaa.ni harasi?
23 yastva.m vyavasthaa.m "slaaghase sa tva.m ki.m vyavasthaam avamatya ne"svara.m sammanyase?
24 "saastre yathaa likhati "bhinnade"sinaa.m samiipe yu.smaaka.m do.saad ii"svarasya naamno nindaa bhavati|"
25 yadi vyavasthaa.m paalayasi tarhi tava tvakchedakriyaa saphalaa bhavati; yati vyavasthaa.m la"nghase tarhi tava tvakchedo.atvakchedo bhavi.syati|
26 yato vyavasthaa"saastraadi.s.tadharmmakarmmaacaarii pumaan atvakchedii sannapi ki.m tvakchedinaa.m madhye na ga.nayi.syate?
27 kintu labdha"saastra"schinnatvak ca tva.m yadi vyavasthaala"nghana.m karo.si tarhi vyavasthaapaalakaa.h svaabhaavikaacchinnatvaco lokaastvaa.m ki.m na duu.sayi.syanti?
28 tasmaad yo baahye yihuudii sa yihuudii nahi tathaa"ngasya yastvakcheda.h sa tvakchedo nahi;
29 kintu yo jana aantariko yihuudii sa eva yihuudii apara~nca kevalalikhitayaa vyavasthayaa na kintu maanasiko yastvakchedo yasya ca pra"sa.msaa manu.syebhyo na bhuutvaa ii"svaraad bhavati sa eva tvakcheda.h|

romi.na.h patra.m 03

1 apara~nca yihuudina.h ki.m "sre.s.thatva.m? tathaa tvakchedasya vaa ki.m phala.m?
2 sarvvathaa bahuuni phalaani santi, vi"se.sata ii"svarasya "saastra.m tebhyo.adiiyata|
3 kai"scid avi"svasane k.rte te.saam avi"svasanaat kim ii"svarasya vi"svaasyataayaa haanirutpatsyate?
4 kenaapi prakaare.na nahi| yadyapi sarvve manu.syaa mithyaavaadinastathaapii"svara.h satyavaadii| "saastre yathaa likhitamaaste, atastvantu svavaakyena nirddo.so hi bhavi.syasi| vicaare caiva ni.spaapo bhavi.syasi na sa.m"saya.h|
5 asmaakam anyaayena yadii"svarasya nyaaya.h prakaa"sate tarhi ki.m vadi.syaama.h? aha.m maanu.saa.naa.m kathaamiva kathaa.m kathayaami, ii"svara.h samucita.m da.n.da.m dattvaa kim anyaayii bhavi.syati?
6 ittha.m na bhavatu, tathaa satii"svara.h katha.m jagato vicaarayitaa bhavi.syati?
7 mama mithyaavaakyavadanaad yadii"svarasya satyatvena tasya mahimaa varddhate tarhi kasmaadaha.m vicaare.aparaadhitvena ga.nyo bhavaami?
8 ma"ngalaartha.m paapamapi kara.niiyamiti vaakya.m tvayaa kuto nocyate? kintu yairucyate te nitaanta.m da.n.dasya paatraa.ni bhavanti; tathaapi tadvaakyam asmaabhirapyucyata ityasmaaka.m glaani.m kurvvanta.h kiyanto lokaa vadanti|
9 anyalokebhyo vaya.m ki.m "sre.s.thaa.h? kadaacana nahi yato yihuudino .anyade"sina"sca sarvvaeva paapasyaayattaa ityasya pramaa.na.m vaya.m puurvvam adadaama|
10 lipi ryathaaste, naikopi dhaarmmiko jana.h|
11 tathaa j~naanii"svaraj~naanii maanava.h kopi naasti hi|
12 vimaargagaamina.h sarvve sarvve du.skarmmakaari.na.h| eko janopi no te.saa.m saadhukarmma karoti ca|
13 tathaa te.saantu vai ka.n.thaa anaav.rta"sma"saanavat| stutivaada.m prakurvvanti jihvaabhiste tu kevala.m| te.saamo.s.thasya nimne tu vi.sa.m ti.s.thati sarppavat|
14 mukha.m te.saa.m hi "saapena kapa.tena ca puuryyate|
15 raktapaataaya te.saa.m tu padaani k.sipragaani ca|
16 pathi te.saa.m manu.syaa.naa.m naa"sa.h kle"sa"sca kevala.h|
17 te janaa nahi jaananti panthaana.m sukhadaayina.m|
18 parame"saad bhaya.m yattat taccak.su.soragocara.m|
19 vyavasthaayaa.m yadyallikhati tad vyavasthaadhiinaan lokaan uddi"sya likhatiiti vaya.m jaaniima.h| tato manu.syamaatro niruttara.h san ii"svarasya saak.saad aparaadhii bhavati|
20 ataeva vyavasthaanuruupai.h karmmabhi.h ka"scidapi praa.nii"svarasya saak.saat sapu.nyiik.rto bhavitu.m na "sak.syati yato vyavasthayaa paapaj~naanamaatra.m jaayate|
21 kintu vyavasthaayaa.h p.rthag ii"svare.na deya.m yat pu.nya.m tad vyavasthaayaa bhavi.syadvaadiga.nasya ca vacanai.h pramaa.niik.rta.m sad idaanii.m prakaa"sate|
22 yii"sukhrii.s.te vi"svaasakara.naad ii"svare.na datta.m tat pu.nya.m sakale.su prakaa"sita.m sat sarvvaan vi"svaasina.h prati varttate|
23 te.saa.m kopi prabhedo naasti, yata.h sarvvaeva paapina ii"svariiyatejohiinaa"sca jaataa.h|
24 ta ii"svarasyaanugrahaad muulya.m vinaa khrii.s.tak.rtena paritraa.nena sapu.nyiik.rtaa bhavanti|
25 yasmaat sva"so.nitena vi"svaasaat paapanaa"sako balii bhavitu.m sa eva puurvvam ii"svare.na ni"scita.h, ittham ii"svariiyasahi.s.nutvaat puraak.rtapaapaanaa.m maarjjanakara.ne sviiyayaathaarthya.m tena prakaa"syate,
26 varttamaanakaaliiyamapi svayaathaarthya.m tena prakaa"syate, apara.m yii"sau vi"svaasina.m sapu.nyiikurvvannapi sa yaathaarthikasti.s.thati|
27 tarhi kutraatma"slaaghaa? saa duuriik.rtaa; kayaa vyavasthayaa? ki.m kriyaaruupavyavasthayaa? ittha.m nahi kintu tat kevalavi"svaasaruupayaa vyavasthayaiva bhavati|
28 ataeva vyavasthaanuruupaa.h kriyaa vinaa kevalena vi"svaasena maanava.h sapu.nyiik.rto bhavitu.m "saknotiityasya raaddhaanta.m dar"sayaama.h|
29 sa ki.m kevalayihuudinaam ii"svaro bhavati? bhinnade"sinaam ii"svaro na bhavati? bhinnade"sinaamapi bhavati;
30 yasmaad eka ii"svaro vi"svaasaat tvakchedino vi"svaasenaatvakchedina"sca sapu.nyiikari.syati|
31 tarhi vi"svaasena vaya.m ki.m vyavasthaa.m lumpaama? ittha.m na bhavatu vaya.m vyavasthaa.m sa.msthaapayaama eva|

romi.na.h patra.m 04

1 asmaaka.m puurvvapuru.sa ibraahiim kaayikakriyayaa ki.m labdhavaan etadadhi ki.m vadi.syaama.h?
2 sa yadi nijakriyaabhya.h sapu.nyo bhavet tarhi tasyaatma"slaaghaa.m karttu.m panthaa bhavediti satya.m, kintvii"svarasya samiipe nahi|
3 "saastre ki.m likhati? ibraahiim ii"svare vi"svasanaat sa vi"svaasastasmai pu.nyaartha.m ga.nito babhuuva|
4 karmmakaari.no yad vetana.m tad anugrahasya phala.m nahi kintu tenopaarjita.m mantavyam|
5 kintu ya.h paapina.m sapu.nyiikaroti tasmin vi"svaasina.h karmmahiinasya janasya yo vi"svaasa.h sa pu.nyaartha.m ga.nyo bhavati|
6 apara.m ya.m kriyaahiinam ii"svara.h sapu.nyiikaroti tasya dhanyavaada.m daayuud var.nayaamaasa, yathaa,
7 sa dhanyo.aghaani m.r.s.taani yasyaagaa.msyaav.rtaani ca|
8 sa ca dhanya.h pare"sena paapa.m yasya na ga.nyate|
9 e.sa dhanyavaadastvakchedinam atvakchedina.m vaa ka.m prati bhavati? ibraahiimo vi"svaasa.h pu.nyaartha.m ga.nita iti vaya.m vadaama.h|
10 sa vi"svaasastasya tvakcheditvaavasthaayaa.m kim atvakcheditvaavasthaayaa.m kasmin samaye pu.nyamiva ga.nita.h? tvakcheditvaavasthaayaa.m nahi kintvatvakcheditvaavasthaayaa.m|
11 apara~nca sa yat sarvve.saam atvakchedinaa.m vi"svaasinaam aadipuru.so bhavet, te ca pu.nyavattvena ga.nyeran;
12 ye ca lokaa.h kevala.m chinnatvaco na santo .asmatpuurvvapuru.sa ibraahiim achinnatvak san yena vi"svaasamaarge.na gatavaan tenaiva tasya paadacihnena gacchanti te.saa.m tvakchedinaamapyaadipuru.so bhavet tadartham atvakchedino maanavasya vi"svaasaat pu.nyam utpadyata iti pramaa.nasvaruupa.m tvakchedacihna.m sa praapnot|
13 ibraahiim jagato.adhikaarii bhavi.syati yai.saa pratij~naa ta.m tasya va.m"sa~nca prati puurvvam akriyata saa vyavasthaamuulikaa nahi kintu vi"svaasajanyapu.nyamuulikaa|
14 yato vyavasthaavalambino yadyadhikaari.no bhavanti tarhi vi"svaaso viphalo jaayate saa pratij~naapi luptaiva|
15 adhikantu vyavasthaa kopa.m janayati yato .avidyamaanaayaa.m vyavasthaayaam aaj~naala"nghana.m na sambhavati|
16 ataeva saa pratij~naa yad anugrahasya phala.m bhavet tadartha.m vi"svaasamuulikaa yatastathaatve tadva.m"sasamudaaya.m prati arthato ye vyavasthayaa tadva.m"sasambhavaa.h kevala.m taan prati nahi kintu ya ibraahiimiiyavi"svaasena tatsambhavaastaanapi prati saa pratij~naa sthaasnurbhavati|
17 yo nirjiivaan sajiivaan avidyamaanaani vastuuni ca vidyamaanaani karoti ibraahiimo vi"svaasabhuumestasye"svarasya saak.saat so.asmaaka.m sarvve.saam aadipuru.sa aaste, yathaa likhita.m vidyate, aha.m tvaa.m bahujaatiinaam aadipuru.sa.m k.rtvaa niyuktavaan|
18 tvadiiyastaad.r"so va.m"so jani.syate yadida.m vaakya.m prati"sruta.m tadanusaaraad ibraahiim bahude"siiyalokaanaam aadipuru.so yad bhavati tadartha.m so.anapek.sitavyamapyapek.samaa.no vi"svaasa.m k.rtavaan|
19 apara~nca k.sii.navi"svaaso na bhuutvaa "satavatsaravayaskatvaat sva"sariirasya jaraa.m saaraanaamna.h svabhaaryyaayaa rajoniv.rtti~nca t.r.naaya na mene|
20 aparam avi"svaasaad ii"svarasya pratij~naavacane kamapi sa.m"saya.m na cakaara;
21 kintvii"svare.na yat prati"sruta.m tat saadhayitu.m "sakyata iti ni"scita.m vij~naaya d.r.dhavi"svaasa.h san ii"svarasya mahimaana.m prakaa"sayaa~ncakaara|
22 iti hetostasya sa vi"svaasastadiiyapu.nyamiva ga.nayaa~ncakre|
23 pu.nyamivaaga.nyata tat kevalasya tasya nimitta.m likhita.m nahi, asmaaka.m nimittamapi,
24 yato.asmaaka.m paapanaa"saartha.m samarpito.asmaaka.m pu.nyapraaptyartha~ncotthaapito.abhavat yo.asmaaka.m prabhu ryii"sustasyotthaapayitarii"svare
25 yadi vaya.m vi"svasaamastarhyasmaakamapi saeva vi"svaasa.h pu.nyamiva ga.nayi.syate|

romi.na.h patra.m 05

1 vi"svaasena sapu.nyiik.rtaa vayam ii"svare.na saarddha.m prabhu.naasmaaka.m yii"sukhrii.s.tena melana.m praaptaa.h|
2 apara.m vaya.m yasmin anugrahaa"sraye ti.s.thaamastanmadhya.m vi"svaasamaarge.na tenaivaaniitaa vayam ii"svariiyavibhavapraaptipratyaa"sayaa samaanandaama.h|
3 tat kevala.m nahi kintu kle"sabhoge.apyaanandaamo yata.h kle"saaाd dhairyya.m jaayata iti vaya.m jaaniima.h,
4 dhairyyaacca pariik.sitatva.m jaayate, pariik.sitatvaat pratyaa"saa jaayate,
5 pratyaa"saato vrii.ditatva.m na jaayate, yasmaad asmabhya.m dattena pavitre.naatmanaasmaakam anta.hkara.naanii"svarasya premavaari.naa siktaani|
6 asmaasu nirupaaye.su satsu khrii.s.ta upayukte samaye paapinaa.m nimitta.m sviiyaan pra.naan atyajat|
7 hitakaari.no janasya k.rte kopi pra.naan tyaktu.m saahasa.m karttu.m "saknoti, kintu dhaarmmikasya k.rte praaye.na kopi praa.naan na tyajati|
8 kintvasmaasu paapi.su satsvapi nimittamasmaaka.m khrii.s.ta.h svapraa.naan tyaktavaan, tata ii"svarosmaan prati nija.m paramapremaa.na.m dar"sitavaan|
9 ataeva tasya raktapaatena sapu.nyiik.rtaa vaya.m nitaanta.m tena kopaad uddhaari.syaamahe|
10 phalato vaya.m yadaa ripava aasma tade"svarasya putrasya mara.nena tena saarddha.m yadyasmaaka.m melana.m jaata.m tarhi melanapraaptaa.h santo.ava"sya.m tasya jiivanena rak.saa.m lapsyaamahe|
11 tat kevala.m nahi kintu yena melanam alabhaamahi tenaasmaaka.m prabhu.naa yii"sukhrii.s.tena saampratam ii"svare samaanandaama"sca|
12 tathaa sati, ekena maanu.se.na paapa.m paapena ca mara.na.m jagatii.m praavi"sat apara.m sarvve.saa.m paapitvaat sarvve maanu.saa m.rte rnighnaa abhavat|
13 yato vyavasthaadaanasamaya.m yaavat jagati paapam aasiit kintu yatra vyavasthaa na vidyate tatra paapasyaapi ga.nanaa na vidyate|
14 tathaapyaadamaa yaad.r"sa.m paapa.m k.rta.m taad.r"sa.m paapa.m yai rnaakaari aadamam aarabhya muusaa.m yaavat te.saamapyupari m.rtyuu raajatvam akarot sa aadam bhaavyaadamo nidar"sanamevaaste|
15 kintu paapakarmma.no yaad.r"so bhaavastaad.rg daanakarmma.no bhaavo na bhavati yata ekasya janasyaaparaadhena yadi bahuunaa.m mara.nam agha.tata tathaapii"svaraanugrahastadanugrahamuulaka.m daana~ncaikena janenaarthaad yii"sunaa khrii.s.tena bahu.su baahulyaatibaahulyena phalati|
16 aparam ekasya janasya paapakarmma yaad.rk phalayukta.m daanakarmma taad.rk na bhavati yato vicaarakarmmaika.m paapam aarabhya da.n.dajanaka.m babhuuva, kintu daanakarmma bahupaapaanyaarabhya pu.nyajanaka.m babhuuva|
17 yata ekasya janasya paapakarmmatastenaikena yadi mara.nasya raajatva.m jaata.m tarhi ye janaa anugrahasya baahulya.m pu.nyadaana~nca praapnuvanti ta ekena janena, arthaat yii"sukhrii.s.tena, jiivane raajatvam ava"sya.m kari.syanti|
18 eko.aparaadho yadvat sarvvamaanavaanaa.m da.n.dagaamii maargo .abhavat tadvad eka.m pu.nyadaana.m sarvvamaanavaanaa.m jiivanayuktapu.nyagaamii maarga eva|
19 aparam ekasya janasyaaj~naala"nghanaad yathaa bahavo .aparaadhino jaataastadvad ekasyaaj~naacara.naad bahava.h sapu.nyiik.rtaa bhavanti|
20 adhikantu vyavasthaagamanaad aparaadhasya baahulya.m jaata.m kintu yatra paapasya baahulya.m tatraiva tasmaad anugrahasya baahulyam abhavat|
21 tena m.rtyunaa yadvat paapasya raajatvam abhavat tadvad asmaaka.m prabhuyii"sukhrii.s.tadvaaraanantajiivanadaayipu.nyenaanugrahasya raajatva.m bhavati|

romi.na.h patra.m 06

1 prabhuutaruupe.na yad anugraha.h prakaa"sate tadartha.m paape ti.s.thaama iti vaakya.m ki.m vaya.m vadi.syaama.h? tanna bhavatu|
2 paapa.m prati m.rtaa vaya.m punastasmin katham jiivi.syaama.h?
3 vaya.m yaavanto lokaa yii"sukhrii.s.te majjitaa abhavaama taavanta eva tasya mara.ne majjitaa iti ki.m yuuya.m na jaaniitha?
4 tato yathaa pitu.h paraakrame.na "sma"saanaat khrii.s.ta utthaapitastathaa vayamapi yat nuutanajiivina ivaacaraamastadartha.m majjanena tena saarddha.m m.rtyuruupe "sma"saane sa.msthaapitaa.h|
5 apara.m vaya.m yadi tena sa.myuktaa.h santa.h sa iva mara.nabhaagino jaataastarhi sa ivotthaanabhaagino.api bhavi.syaama.h|
6 vaya.m yat paapasya daasaa.h puna rna bhavaamastadartham asmaaka.m paaparuupa"sariirasya vinaa"saartham asmaaka.m puraatanapuru.sastena saaka.m kru"se.ahanyateti vaya.m jaaniima.h|
7 yo hata.h sa paapaat mukta eva|
8 ataeva yadi vaya.m khrii.s.tena saarddham ahanyaamahi tarhi punarapi tena sahitaa jiivi.syaama ityatraasmaaka.m vi"svaaso vidyate|
9 yata.h "sma"saanaad utthaapita.h khrii.s.to puna rna mriyata iti vaya.m jaaniima.h| tasmin kopyadhikaaro m.rtyo rnaasti|
10 apara~nca sa yad amriyata tenaikadaa paapam uddi"syaamriyata, yacca jiivati tene"svaram uddi"sya jiivati;
11 tadvad yuuyamapi svaan paapam uddi"sya m.rtaan asmaaka.m prabhu.naa yii"sukhrii.s.tene"svaram uddi"sya jiivanto jaaniita|
12 apara~nca kutsitaabhilaa.saaाn puurayitu.m yu.smaaka.m martyadehe.su paapam aadhipatya.m na karotu|
13 apara.m sva.m svam a"ngam adharmmasyaastra.m k.rtvaa paapasevaayaa.m na samarpayata, kintu "sma"saanaad utthitaaniva svaan ii"svare samarpayata svaanya"ngaani ca dharmmaastrasvaruupaa.nii"svaram uddi"sya samarpayata|
14 yu.smaakam upari paapasyaadhipatya.m puna rna bhavi.syati, yasmaad yuuya.m vyavasthaayaa anaayattaa anugrahasya caayattaa abhavata|
15 kintu vaya.m vyavasthaayaa anaayattaa anugrahasya caayattaa abhavaama, iti kaara.naat ki.m paapa.m kari.syaama.h? tanna bhavatu|
16 yato m.rtijanaka.m paapa.m pu.nyajanaka.m nide"saacara.na~ncaitayordvayo ryasmin aaj~naapaalanaartha.m bh.rtyaaniva svaan samarpayatha, tasyaiva bh.rtyaa bhavatha, etat ki.m yuuya.m na jaaniitha?
17 apara~nca puurvva.m yuuya.m paapasya bh.rtyaa aasteti satya.m kintu yasyaa.m "sik.saaruupaayaa.m muu.saayaa.m nik.siptaa abhavata tasyaa aak.rti.m manobhi rlabdhavanta iti kaara.naad ii"svarasya dhanyavaado bhavatu|
18 ittha.m yuuya.m paapasevaato muktaa.h santo dharmmasya bh.rtyaa jaataa.h|
19 yu.smaaka.m "saariirikyaa durbbalataayaa heto rmaanavavad aham etad braviimi; puna.h punaradharmmakara.naartha.m yadvat puurvva.m paapaamedhyayo rbh.rtyatve nijaa"ngaani samaarpayata tadvad idaanii.m saadhukarmmakara.naartha.m dharmmasya bh.rtyatve nijaa"ngaani samarpayata|
20 yadaa yuuya.m paapasya bh.rtyaa aasta tadaa dharmmasya naayattaa aasta|
21 tarhi yaani karmmaa.ni yuuyam idaanii.m lajjaajanakaani budhyadhve puurvva.m tai ryu.smaaka.m ko laabha aasiit? te.saa.m karmma.naa.m phala.m mara.nameva|
22 kintu saamprata.m yuuya.m paapasevaato muktaa.h santa ii"svarasya bh.rtyaa.abhavata tasmaad yu.smaaka.m pavitratvaruupa.m labhyam anantajiivanaruupa~nca phalam aaste|
23 yata.h paapasya vetana.m mara.na.m kintvasmaaka.m prabhu.naa yii"sukhrii.s.tenaanantajiivanam ii"svaradatta.m paarito.sikam aaste|

romi.na.h patra.m 07

1 he bhraat.rga.na vyavasthaavida.h prati mameda.m nivedana.m| vidhi.h kevala.m yaavajjiiva.m maanavoparyyadhipatitva.m karotiiti yuuya.m ki.m na jaaniitha?
2 yaavatkaala.m pati rjiivati taavatkaalam uu.dhaa bhaaryyaa vyavasthayaa tasmin baddhaa ti.s.thati kintu yadi pati rmriyate tarhi saa naarii patyu rvyavasthaato mucyate|
3 etatkaara.naat patyurjiivanakaale naarii yadyanya.m puru.sa.m vivahati tarhi saa vyabhicaari.nii bhavati kintu yadi sa pati rmriyate tarhi saa tasyaa vyavasthaayaa muktaa satii puru.saantare.na vyuu.dhaapi vyabhicaari.nii na bhavati|
4 he mama bhraat.rga.na, ii"svaranimitta.m yadasmaaka.m phala.m jaayate tadartha.m "sma"saanaad utthaapitena puru.se.na saha yu.smaaka.m vivaaho yad bhavet tadartha.m khrii.s.tasya "sariire.na yuuya.m vyavasthaa.m prati m.rtavanta.h|
5 yato.asmaaka.m "saariirikaacara.nasamaye mara.nanimitta.m phalam utpaadayitu.m vyavasthayaa duu.sita.h paapaabhilaa.so.asmaakam a"nge.su jiivan aasiit|
6 kintu tadaa yasyaa vyavasthaayaa va"se aasmahi saamprata.m taa.m prati m.rtatvaad vaya.m tasyaa adhiinatvaat muktaa iti hetorii"svaro.asmaabhi.h puraatanalikhitaanusaaraat na sevitavya.h kintu naviinasvabhaavenaiva sevitavya.h
7 tarhi vaya.m ki.m bruuma.h? vyavasthaa ki.m paapajanikaa bhavati? nettha.m bhavatu| vyavasthaam avidyamaanaayaa.m paapa.m kim ityaha.m naaveda.m; ki~nca lobha.m maa kaar.siiriti ced vyavasthaagranthe likhita.m naabhavi.syat tarhi lobha.h kimbhuutastadaha.m naaj~naasya.m|
8 kintu vyavasthayaa paapa.m chidra.m praapyaasmaakam anta.h sarvvavidha.m kutsitaabhilaa.sam ajanayat; yato vyavasthaayaam avidyamaanaayaa.m paapa.m m.rta.m|
9 apara.m puurvva.m vyavasthaayaam avidyamaanaayaam aham ajiiva.m tata.h param aaj~naayaam upasthitaayaam paapam ajiivat tadaaham amriye|
10 ittha.m sati jiivananimittaa yaaj~naa saa mama m.rtyujanikaabhavat|
11 yata.h paapa.m chidra.m praapya vyavasthitaade"sena maa.m va~ncayitvaa tena maam ahan|
12 ataeva vyavasthaa pavitraa, aade"sa"sca pavitro nyaayyo hitakaarii ca bhavati|
13 tarhi yat svaya.m hitak.rt tat ki.m mama m.rtyujanakam abhavat? nettha.m bhavatu; kintu paapa.m yat paatakamiva prakaa"sate tathaa nide"sena paapa.m yadatiiva paatakamiva prakaa"sate tadartha.m hitopaayena mama mara.nam ajanayat|
14 vyavasthaatmabodhiketi vaya.m jaaniima.h kintvaha.m "saariirataacaarii paapasya kriitaki"nkaro vidye|
15 yato yat karmma karomi tat mama mano.abhimata.m nahi; apara.m yan mama mano.abhimata.m tanna karomi kintu yad .rtiiye tat karomi|
16 tathaatve yan mamaanabhimata.m tad yadi karomi tarhi vyavasthaa suuttameti sviikaromi|
17 ataeva samprati tat karmma mayaa kriyata iti nahi kintu mama "sariirasthena paapenaiva kriyate|
18 yato mayi, arthato mama "sariire, kimapyuttama.m na vasati, etad aha.m jaanaami; mamecchukataayaa.m ti.s.thantyaamapyaham uttamakarmmasaadhane samartho na bhavaami|
19 yato yaamuttamaa.m kriyaa.m karttumaha.m vaa~nchaami taa.m na karomi kintu yat kutsita.m karmma karttum anicchuko.asmi tadeva karomi|
20 ataeva yadyat karmma karttu.m mamecchaa na bhavati tad yadi karomi tarhi tat mayaa na kriyate, mamaantarvarttinaa paapenaiva kriyate|
21 bhadra.m karttum icchuka.m maa.m yo .abhadra.m karttu.m pravarttayati taad.r"sa.m svabhaavameka.m mayi pa"syaami|
22 aham aantarikapuru.se.ne"svaravyavasthaayaa.m santu.s.ta aase;
23 kintu tadvipariita.m yudhyanta.m tadanyameka.m svabhaava.m madiiyaa"ngasthita.m prapa"syaami, sa madiiyaa"ngasthitapaapasvabhaavasyaayatta.m maa.m karttu.m ce.s.tate|
24 haa haa yo.aha.m durbhaagyo manujasta.m maam etasmaan m.rtaacchariiraat ko nistaarayi.syati?
25 asmaaka.m prabhu.naa yii"sukhrii.s.tena nistaarayitaaram ii"svara.m dhanya.m vadaami| ataeva "sariire.na paapavyavasthaayaa manasaa tu ii"svaravyavasthaayaa.h sevana.m karomi|

romi.na.h patra.m 08

1 ye janaa.h khrii.s.ta.m yii"sum aa"sritya "saariirika.m naacaranta aatmikamaacaranti te.adhunaa da.n.daarhaa na bhavanti|
2 jiivanadaayakasyaatmano vyavasthaa khrii.s.tayii"sunaa paapamara.nayo rvyavasthaato maamamocayat|
3 yasmaacchaariirasya durbbalatvaad vyavasthayaa yat karmmaasaadhyam ii"svaro nijaputra.m paapi"sariiraruupa.m paapanaa"sakabaliruupa~nca pre.sya tasya "sariire paapasya da.n.da.m kurvvan tatkarmma saadhitavaan|
4 tata.h "saariirika.m naacaritvaasmaabhiraatmikam aacaradbhirvyavasthaagranthe nirddi.s.taani pu.nyakarmmaa.ni sarvvaa.ni saadhyante|
5 ye "saariirikaacaari.naste "saariirikaan vi.sayaan bhaavayanti ye caatmikaacaari.naste aatmano vi.sayaan bhaavayanti|
6 "saariirikabhaavasya phala.m m.rtyu.h ki~ncaatmikabhaavasya phale jiivana.m "saanti"sca|
7 yata.h "saariirikabhaava ii"svarasya viruddha.h "satrutaabhaava eva sa ii"svarasya vyavasthaayaa adhiino na bhavati bhavitu~nca na "saknoti|
8 etasmaat "saariirikaacaari.su to.s.tum ii"svare.na na "sakya.m|
9 kintvii"svarasyaatmaa yadi yu.smaaka.m madhye vasati tarhi yuuya.m "saariirikaacaari.no na santa aatmikaacaari.no bhavatha.h| yasmin tu khrii.s.tasyaatmaa na vidyate sa tatsambhavo nahi|
10 yadi khrii.s.to yu.smaan adhiti.s.thati tarhi paapam uddi"sya "sariira.m m.rta.m kintu pu.nyamuddi"syaatmaa jiivati|
11 m.rtaga.naad yii"su ryenotthaapitastasyaatmaa yadi yu.smanmadhye vasati tarhi m.rtaga.naat khrii.s.tasya sa utthaapayitaa yu.smanmadhyavaasinaa svakiiyaatmanaa yu.smaaka.m m.rtadehaanapi puna rjiivayi.syati|
12 he bhraat.rga.na "sariirasya vayamadhamar.naa na bhavaamo.ata.h "saariirikaacaaro.asmaabhi rna karttavya.h|
13 yadi yuuya.m "sariirikaacaari.no bhaveta tarhi yu.smaabhi rmarttavyameva kintvaatmanaa yadi "sariirakarmmaa.ni ghaatayeta tarhi jiivi.syatha|
14 yato yaavanto lokaa ii"svarasyaatmanaak.r.syante te sarvva ii"svarasya santaanaa bhavanti|
15 yuuya.m punarapi bhayajanaka.m daasyabhaava.m na praaptaa.h kintu yena bhaavene"svara.m pita.h pitariti procya sambodhayatha taad.r"sa.m dattakaputratvabhaavam praapnuta|
16 apara~nca vayam ii"svarasya santaanaa etasmin pavitra aatmaa svayam asmaakam aatmaabhi.h saarddha.m pramaa.na.m dadaati|
17 ataeva vaya.m yadi santaanaastarhyadhikaari.na.h, arthaad ii"svarasya svattvaadhikaari.na.h khrii.s.tena sahaadhikaari.na"sca bhavaama.h; apara.m tena saarddha.m yadi du.hkhabhaagino bhavaamastarhi tasya vibhavasyaapi bhaagino bhavi.syaama.h|
18 kintvasmaasu yo bhaaviivibhava.h prakaa"si.syate tasya samiipe varttamaanakaaliina.m du.hkhamaha.m t.r.naaya manye|
19 yata.h praa.niga.na ii"svarasya santaanaanaa.m vibhavapraaptim aakaa"nk.san nitaantam apek.sate|
20 apara~nca praa.niga.na.h svairam aliikataayaa va"siik.rto naabhavat
21 kintu praa.niga.no.api na"svarataadhiinatvaat mukta.h san ii"svarasya santaanaanaa.m paramamukti.m praapsyatiityabhipraaye.na va"siikartraa va"siicakre|
22 apara~nca prasuuyamaanaavad vyathita.h san idaanii.m yaavat k.rtsna.h praa.niga.na aarttasvara.m karotiiti vaya.m jaaniima.h|
23 kevala.h sa iti nahi kintu prathamajaataphalasvaruupam aatmaana.m praaptaa vayamapi dattakaputratvapadapraaptim arthaat "sariirasya mukti.m pratiik.samaa.naastadvad antaraarttaraava.m kurmma.h|
24 vaya.m pratyaa"sayaa traa.nam alabhaamahi kintu pratyak.savastuno yaa pratyaa"saa saa pratyaa"saa nahi, yato manu.syo yat samiik.sate tasya pratyaa"saa.m kuta.h kari.syati?
25 yad apratyak.sa.m tasya pratyaa"saa.m yadi vaya.m kurvviimahi tarhi dhairyyam avalambya pratiik.saamahe|
26 tata aatmaapi svayam asmaaka.m durbbalataayaa.h sahaayatva.m karoti; yata.h ki.m praarthitavya.m tad boddhu.m vaya.m na "saknuma.h, kintvaspa.s.tairaarttaraavairaatmaa svayam asmannimitta.m nivedayati|
27 aparam ii"svaraabhimataruupe.na pavitralokaanaa.m k.rte nivedayati ya aatmaa tasyaabhipraayo.antaryyaaminaa j~naayate|
28 aparam ii"svariiyaniruupa.naanusaare.naahuutaa.h santo ye tasmin priiyante sarvvaa.ni militvaa te.saa.m ma"ngala.m saadhayanti, etad vaya.m jaaniima.h|
29 yata ii"svaro bahubhraat.r.naa.m madhye svaputra.m jye.s.tha.m karttum icchan yaan puurvva.m lak.syiik.rtavaan taan tasya pratimuurtyaa.h saad.r"syapraaptyartha.m nyayu.mkta|
30 apara~nca tena ye niyuktaasta aahuutaa api ye ca tenaahuutaaste sapu.nyiik.rtaa.h, ye ca tena sapu.nyiik.rtaaste vibhavayuktaa.h|
31 ityatra vaya.m ki.m bruuma.h? ii"svaro yadyasmaaka.m sapak.so bhavati tarhi ko vipak.so.asmaaka.m?
32 aatmaputra.m na rak.sitvaa yo.asmaaka.m sarvve.saa.m k.rte ta.m pradattavaan sa ki.m tena sahaasmabhyam anyaani sarvvaa.ni na daasyati?
33 ii"svarasyaabhirucite.su kena do.sa aaropayi.syate? ya ii"svarastaan pu.nyavata iva ga.nayati ki.m tena?
34 apara.m tebhyo da.n.dadaanaaj~naa vaa kena kari.syate? yo.asmannimitta.m praa.naan tyaktavaan kevala.m tanna kintu m.rtaga.namadhyaad utthitavaan, api ce"svarasya dak.si.ne paar"sve ti.s.than adyaapyasmaaka.m nimitta.m praarthata evambhuuto ya.h khrii.s.ta.h ki.m tena?
35 asmaabhi.h saha khrii.s.tasya premaviccheda.m janayitu.m ka.h "saknoti? kle"so vyasana.m vaa taa.danaa vaa durbhik.sa.m vaa vastrahiinatva.m vaa praa.nasa.m"sayo vaa kha"ngo vaa kimetaani "saknuvanti?
36 kintu likhitam aaste, yathaa, vaya.m tava nimitta.m smo m.rtyuvaktre.akhila.m dina.m| balirdeyo yathaa me.so vaya.m ga.nyaamahe tathaa|
37 apara.m yo.asmaasu priiyate tenaitaasu vipatsu vaya.m samyag vijayaamahe|
38 yato.asmaaka.m prabhunaa yii"sukhrii.s.tene"svarasya yat prema tasmaad asmaaka.m viccheda.m janayitu.m m.rtyu rjiivana.m vaa divyaduutaa vaa balavanto mukhyaduutaa vaa varttamaano vaa bhavi.syan kaalo vaa uccapada.m vaa niicapada.m vaapara.m kimapi s.r.s.tavastu
39 vaite.saa.m kenaapi na "sakyamityasmin d.r.dhavi"svaaso mamaaste|

romi.na.h patra.m 09

1 aha.m kaa~ncid kalpitaa.m kathaa.m na kathayaami, khrii.s.tasya saak.saat satyameva braviimi pavitrasyaatmana.h saak.saan madiiya.m mana etat saak.sya.m dadaati|
2 mamaantarati"sayadu.hkha.m nirantara.m kheda"sca
3 tasmaad aha.m svajaatiiyabhraat.r.naa.m nimittaat svaya.m khrii.s.taacchaapaakraanto bhavitum aiccham|
4 yatasta israayelasya va.m"saa api ca dattakaputratva.m tejo niyamo vyavasthaadaana.m mandire bhajana.m pratij~naa.h pit.rpuru.saga.na"scaite.su sarvve.su te.saam adhikaaro.asti|
5 tat kevala.m nahi kintu sarvvaadhyak.sa.h sarvvadaa saccidaananda ii"svaro ya.h khrii.s.ta.h so.api "saariirikasambandhena te.saa.m va.m"sasambhava.h|
6 ii"svarasya vaakya.m viphala.m jaatam iti nahi yatkaara.naad israayelo va.m"se ye jaataaste sarvve vastuta israayeliiyaa na bhavanti|
7 aparam ibraahiimo va.m"se jaataa api sarvve tasyaiva santaanaa na bhavanti kintu ishaako naamnaa tava va.m"so vikhyaato bhavi.syati|
8 arthaat "saariirikasa.msargaat jaataa.h santaanaa yaavantastaavanta eve"svarasya santaanaa na bhavanti kintu prati"srava.naad ye jaayante taeve"svarava.m"so ga.nyate|
9 yatastatprati"srute rvaakyametat, etaad.r"se samaye .aha.m punaraagami.syaami tatpuurvva.m saaraayaa.h putra eko jani.syate|
10 aparamapi vadaami svamano.abhilaa.sata ii"svare.na yanniruupita.m tat karmmato nahi kintvaahvayitu rjaatametad yathaa siddhyati
11 tadartha.m ribkaanaamikayaa yo.sitaa janaikasmaad arthaad asmaakam ishaaka.h puurvvapuru.saad garbhe dh.rte tasyaa.h santaanayo.h prasavaat puurvva.m ki~nca tayo.h "subhaa"subhakarmma.na.h kara.naat puurvva.m
12 taa.m pratiida.m vaakyam ukta.m, jye.s.tha.h kani.s.tha.m sevi.syate,
13 yathaa likhitam aaste, tathaapye.saavi na priitvaa yaakuubi priitavaan aha.m|
14 tarhi vaya.m ki.m bruuma.h? ii"svara.h kim anyaayakaarii? tathaa na bhavatu|
15 yata.h sa svaya.m muusaam avadat; aha.m yasmin anugraha.m cikiir.saami tamevaanug.rhlaami, ya~nca dayitum icchaami tameva daye|
16 ataevecchataa yatamaanena vaa maanavena tanna saadhyate dayaakaari.ne"svare.naiva saadhyate|
17 phirau.ni "saastre likhati, aha.m tvaddvaaraa matparaakrama.m dar"sayitu.m sarvvap.rthivyaa.m nijanaama prakaa"sayitu~nca tvaa.m sthaapitavaan|
18 ata.h sa yam anugrahiitum icchati tamevaanug.rhlaati, ya~nca nigrahiitum icchati ta.m nig.rhlaati|
19 yadi vadasi tarhi sa do.sa.m kuto g.rhlaati? tadiiyecchaayaa.h pratibandhakatva.m kartta.m kasya saamarthya.m vidyate?
20 he ii"svarasya pratipak.sa martya tva.m ka.h? etaad.r"sa.m maa.m kuta.h s.r.s.tavaan? iti kathaa.m s.r.s.tavastu sra.s.tre ki.m kathayi.syati?
21 ekasmaan m.rtpi.n.daad utk.r.s.taapak.r.s.tau dvividhau kala"sau karttu.m ki.m kulaalasya saamarthya.m naasti?
22 ii"svara.h kopa.m prakaa"sayitu.m nija"sakti.m j~naapayitu~ncecchan yadi vinaa"sasya yogyaani krodhabhaajanaani prati bahukaala.m diirghasahi.s.nutaam aa"srayati;
23 apara~nca vibhavapraaptyartha.m puurvva.m niyuktaanyanugrahapaatraa.ni prati nijavibhavasya baahulya.m prakaa"sayitu.m kevalayihuudinaa.m nahi bhinnade"sinaamapi madhyaad
24 asmaaniva taanyaahvayati tatra tava ki.m?
25 ho"seyagranthe yathaa likhitam aaste, yo loko mama naasiit ta.m vadi.syaami madiiyaka.m| yaa jaati rme.apriyaa caasiit taa.m vadi.syaamyaha.m priyaa.m|
26 yuuya.m madiiyalokaa na yatreti vaakyamaucyata| amare"sasya santaanaa iti khyaasyanti tatra te|
27 israayeliiyaloke.su yi"saayiyo.api vaacametaa.m praacaarayat, israayeliiyava.m"saanaa.m yaa sa.mkhyaa saa tu ni"scita.m| samudrasikataasa.mkhyaasamaanaa yadi jaayate| tathaapi kevala.m lokairalpaistraa.na.m vraji.syate|
28 yato nyaayena sva.m karmma pare"sa.h saadhayi.syati| de"se saeva sa.mk.sepaannija.m karmma kari.syati|
29 yi"saayiyo.aparamapi kathayaamaasa, sainyaadhyak.sapare"sena cet ki~ncinnoda"si.syata| tadaa vaya.m sidomevaabhavi.syaama vini"scita.m| yadvaa vayam amoraayaa agami.syaama tulyataa.m|
30 tarhi vaya.m ki.m vak.syaama.h? itarade"siiyaa lokaa api pu.nyaartham ayatamaanaa vi"svaasena pu.nyam alabhanta;
31 kintvisraayellokaa vyavasthaapaalanena pu.nyaartha.m yatamaanaastan naalabhanta|
32 tasya ki.m kaara.na.m? te vi"svaasena nahi kintu vyavasthaayaa.h kriyayaa ce.s.titvaa tasmin skhalanajanake paa.saa.ne paadaskhalana.m praaptaa.h|
33 likhita.m yaad.r"sam aaste, pa"sya paadaskhalaartha.m hi siiyoni prastarantathaa| baadhaakaara~nca paa.saa.na.m paristhaapitavaanaham| vi"svasi.syati yastatra sa jano na trapi.syate|

romi.na.h patra.m 10

1 he bhraatara israayeliiyalokaa yat paritraa.na.m praapnuvanti tadaha.m manasaabhila.san ii"svarasya samiipe praarthaye|
2 yata ii"svare te.saa.m ce.s.taa vidyata ityatraaha.m saak.syasmi; kintu te.saa.m saa ce.s.taa saj~naanaa nahi,
3 yatasta ii"svaradatta.m pu.nyam avij~naaya svak.rtapu.nya.m sthaapayitum ce.s.tamaanaa ii"svaradattasya pu.nyasya nighnatva.m na sviikurvvanti|
4 khrii.s.ta ekaikavi"svaasijanaaya pu.nya.m daatu.m vyavasthaayaa.h phalasvaruupo bhavati|
5 vyavasthaapaalanena yat pu.nya.m tat muusaa var.nayaamaasa, yathaa, yo janastaa.m paalayi.syati sa taddvaaraa jiivi.syati|
6 kintu pratyayena yat pu.nya.m tad etaad.r"sa.m vaakya.m vadati, ka.h svargam aaruhya khrii.s.tam avarohayi.syati?
7 ko vaa pretalokam avaruhya khrii.s.ta.m m.rtaga.namadhyaad aane.syatiiti vaak manasi tvayaa na gaditavyaa|
8 tarhi ki.m braviiti? tad vaakya.m tava samiipastham arthaat tava vadane manasi caaste, tacca vaakyam asmaabhi.h pracaaryyamaa.na.m vi"svaasasya vaakyameva|
9 vastuta.h prabhu.m yii"su.m yadi vadanena sviikaro.si, tathe"svarasta.m "sma"saanaad udasthaapayad iti yadyanta.hkara.nena vi"svasi.si tarhi paritraa.na.m lapsyase|
10 yasmaat pu.nyapraaptyartham anta.hkara.nena vi"svasitavya.m paritraa.naartha~nca vadanena sviikarttavya.m|
11 "saastre yaad.r"sa.m likhati vi"svasi.syati yastatra sa jano na trapi.syate|
12 ityatra yihuudini tadanyaloke ca kopi vi"se.so naasti yasmaad ya.h sarvve.saam advitiiya.h prabhu.h sa nijayaacakaana sarvvaan prati vadaanyo bhavati|
13 yata.h, ya.h ka"scit parame"sasya naamnaa hi praarthayi.syate| sa eva manujo nuuna.m paritraato bhavi.syati|
14 ya.m ye janaa na pratyaayan te tamuddi"sya katha.m praarthayi.syante? ye vaa yasyaakhyaana.m kadaapi na "srutavantaste ta.m katha.m pratye.syanti? apara.m yadi pracaarayitaaro na ti.s.thanti tadaa katha.m te "sro.syanti?
15 yadi vaa preritaa na bhavanti tadaa katha.m pracaarayi.syanti? yaad.r"sa.m likhitam aaste, yathaa, maa"ngalika.m susa.mvaada.m dadatyaaniiya ye naraa.h| pracaarayanti "saante"sca susa.mvaada.m janaastu ye| te.saa.m cara.napadmaani kiid.rk "sobhaanvitaani hi|
16 kintu te sarvve ta.m susa.mvaada.m na g.rhiitavanta.h| yi"saayiyo yathaa likhitavaan| asmatpracaarite vaakye vi"svaasamakaroddhi ka.h|
17 ataeva "srava.naad vi"svaasa ai"svaravaakyapracaaraat "srava.na~nca bhavati|
18 tarhyaha.m braviimi tai.h ki.m naa"sraavi? ava"syam a"sraavi, yasmaat te.saa.m "sabdo mahii.m vyaapnod vaakya~nca nikhila.m jagat|
19 aparamapi vadaami, israayeliiyalokaa.h kim etaa.m kathaa.m na budhyante? prathamato muusaa ida.m vaakya.m provaaca, ahamuttaapayi.sye taan aga.nyamaanavairapi| klek.syaami jaatim etaa~nca pronmattabhinnajaatibhi.h|
20 apara~nca yi"saayiyo.ati"sayaak.sobhe.na kathayaamaasa, yathaa, adhi maa.m yaistu naace.s.ti sampraaptastai rjanairaha.m| adhi maa.m yai rna samp.r.s.ta.m vij~naatastai rjanairaha.m||
21 kintvisraayeliiyalokaan adhi kathayaa~ncakaara, yairaaj~naala"nghibhi rlokai rviruddha.m vaakyamucyate| taan pratyeva dina.m k.rtsna.m hastau vistaarayaamyaha.m||

romi.na.h patra.m 11

1 ii"svare.na sviikiiyalokaa apasaaritaa aha.m kim iid.r"sa.m vaakya.m braviimi? tanna bhavatu yato.ahamapi binyaamiinagotriiya ibraahiimava.m"siiya israayeliiyaloko.asmi|
2 ii"svare.na puurvva.m ye prad.r.s.taaste svakiiyalokaa apasaaritaa iti nahi| aparam eliyopaakhyaane "saastre yallikhitam aaste tad yuuya.m ki.m na jaaniitha?
3 he parame"svara lokaastvadiiyaa.h sarvvaa yaj~navediirabha~njan tathaa tava bhavi.syadvaadina.h sarvvaan aghnan kevala eko.aham ava"si.s.ta aase te mamaapi praa.naan naa"sayitu.m ce.s.tanate, etaa.m kathaam israayeliiyalokaanaa.m viruddham eliya ii"svaraaya nivedayaamaasa|
4 tatasta.m pratii"svarasyottara.m ki.m jaata.m? baalnaamno devasya saak.saat yai rjaanuuni na paatitaani taad.r"saa.h sapta sahasraa.ni lokaa ava"se.sitaa mayaa|
5 tadvad etasmin varttamaanakaale.api anugrahe.naabhirucitaaste.saam ava"si.s.taa.h katipayaa lokaa.h santi|
6 ataeva tad yadyanugrahe.na bhavati tarhi kriyayaa na bhavati no ced anugraho.ananugraha eva, yadi vaa kriyayaa bhavati tarhyanugrahe.na na bhavati no cet kriyaa kriyaiva na bhavati|
7 tarhi ki.m? israayeliiyalokaa yad am.rgayanta tanna praapu.h| kintvabhirucitalokaastat praapustadanye sarvva andhiibhuutaa.h|
8 yathaa likhitam aaste, ghoranidraalutaabhaava.m d.r.s.tihiine ca locane| kar.nau "srutivihiinau ca pradadau tebhya ii"svara.h||
9 etesmin daayuudapi likhitavaan yathaa, ato bhuktyaasana.m te.saam unmaathavad bhavi.syati| vaa va.m"sayantravad baadhaa da.n.davad vaa bhavi.syati||
10 bhavi.syanti tathaandhaaste netrai.h pa"syanti no yathaa| vepathu.h ka.tide"sasya te.saa.m nitya.m bhavi.syati||
11 patanaartha.m te skhalitavanta iti vaaca.m kimaha.m vadaami? tanna bhavatu kintu taan udyogina.h karttu.m te.saa.m patanaad itarade"siiyalokai.h paritraa.na.m praapta.m|
12 te.saa.m patana.m yadi jagato lokaanaa.m laabhajanakam abhavat te.saa.m hraaso.api yadi bhinnade"sinaa.m laabhajanako.abhavat tarhi te.saa.m v.rddhi.h kati laabhajanikaa bhavi.syati?
13 ato he anyade"sino yu.smaan sambodhya kathayaami nijaanaa.m j~naatibandhuunaa.m mana.hsuudyoga.m janayan te.saa.m madhye kiyataa.m lokaanaa.m yathaa paritraa.na.m saadhayaami
14 tannimittam anyade"sinaa.m nika.te prerita.h san aha.m svapadasya mahimaana.m prakaa"sayaami|
15 te.saa.m nigrahe.na yadii"svare.na saha jagato janaanaa.m melana.m jaata.m tarhi te.saam anug.rhiitatva.m m.rtadehe yathaa jiivanalaabhastadvat ki.m na bhavi.syati?
16 apara.m prathamajaata.m phala.m yadi pavitra.m bhavati tarhi sarvvameva phala.m pavitra.m bhavi.syati; tathaa muula.m yadi pavitra.m bhavati tarhi "saakhaa api tathaiva bhavi.syanti|
17 kiyatiinaa.m "saakhaanaa.m chedane k.rte tva.m vanyajitav.rk.sasya "saakhaa bhuutvaa yadi tacchaakhaanaa.m sthaane ropitaa sati jitav.rk.siiyamuulasya rasa.m bhu.mk.se,
18 tarhi taasaa.m bhinna"saakhaanaa.m viruddha.m maa.m garvvii.h; yadi garvvasi tarhi tva.m muula.m yanna dhaarayasi kintu muula.m tvaa.m dhaarayatiiti sa.msmara|
19 apara~nca yadi vadasi maa.m ropayitu.m taa.h "saakhaa vibhannaa abhavan;
20 bhadram, apratyayakaara.naat te vibhinnaa jaataastathaa vi"svaasakaara.naat tva.m ropito jaatastasmaad aha"nkaaram ak.rtvaa sasaadhvaso bhava|
21 yata ii"svaro yadi svaabhaavikii.h "saakhaa na rak.sati tarhi saavadhaano bhava cet tvaamapi na sthaapayati|
22 ityatre"svarasya yaad.r"sii k.rpaa taad.r"sa.m bhayaanakatvamapi tvayaa d.r"syataa.m; ye patitaastaan prati tasya bhayaanakatva.m d.r"syataa.m, tva~nca yadi tatk.rpaa"sritasti.s.thasi tarhi tvaa.m prati k.rpaa drak.syate; no cet tvamapi tadvat chinno bhavi.syasi|
23 apara~nca te yadyapratyaye na ti.s.thanti tarhi punarapi ropayi.syante yasmaat taan punarapi ropayitum i"svarasya "saktiraaste|
24 vanyajitav.rk.sasya "saakhaa san tva.m yadi tata"schinno riitivyatyayenottamajitav.rk.se roेेpito.abhavastarhi tasya v.rk.sasya sviiyaa yaa.h "saakhaastaa.h ki.m puna.h svav.rk.se sa.mlagitu.m na "saknuvanti?
25 he bhraataro yu.smaakam aatmaabhimaano yanna jaayate tadartha.m mamed.r"sii vaa~nchaa bhavati yuuya.m etanniguu.dhatattvam ajaananto yanna ti.s.thatha; vastuto yaavatkaala.m sampuur.naruupe.na bhinnade"sinaa.m sa.mgraho na bhavi.syati taavatkaalam a.m"satvena israayeliiyalokaanaam andhataa sthaasyati;
26 pa"scaat te sarvve paritraasyante; etaad.r"sa.m likhitamapyaaste, aagami.syati siiyonaad eko yastraa.nadaayaka.h| adharmma.m yaakubo va.m"saat sa tu duuriikari.syati|
27 tathaa duuriikari.syaami te.saa.m paapaanyaha.m yadaa| tadaa taireva saarddha.m me niyamo.aya.m bhavi.syati|
28 susa.mvaadaat te yu.smaaka.m vipak.saa abhavan kintvabhirucitatvaat te pit.rlokaanaa.m k.rte priyapaatraa.ni bhavanti|
29 yata ii"svarasya daanaad aahvaanaa~nca pa"scaattaapo na bhavati|
30 ataeva puurvvam ii"svare.avi"svaasina.h santo.api yuuya.m yadvat samprati te.saam avi"svaasakaara.naad ii"svarasya k.rpaapaatraa.ni jaataastadvad
31 idaanii.m te.avi"svaasina.h santi kintu yu.smaabhi rlabdhak.rpaakaara.naat tairapi k.rpaa lapsyate|
32 ii"svara.h sarvvaan prati k.rpaa.m prakaa"sayitu.m sarvvaan avi"svaasitvena ga.nayati|
33 aho ii"svarasya j~naanabuddhiruupayo rdhanayo.h kiid.rk praacuryya.m| tasya raaja"saasanasya tattva.m kiid.rg apraapya.m| tasya maargaa"sca kiid.rg anupalak.syaa.h|
34 parame"svarasya sa"nkalpa.m ko j~naatavaan? tasya mantrii vaa ko.abhavat?
35 ko vaa tasyopakaarii bh.rtvaa tatk.rte tena pratyupakarttavya.h?
36 yato vastumaatrameva tasmaat tena tasmai caabhavat tadiiyo mahimaa sarvvadaa prakaa"sito bhavatu| iti|

romi.na.h patra.m 12

1 he bhraatara ii"svarasya k.rpayaaha.m yu.smaan vinaye yuuya.m sva.m sva.m "sariira.m sajiiva.m pavitra.m graahya.m balim ii"svaramuddi"sya samuts.rjata, e.saa sevaa yu.smaaka.m yogyaa|
2 apara.m yuuya.m saa.msaarikaa iva maacarata, kintu sva.m sva.m svabhaava.m paraavartya nuutanaacaari.no bhavata, tata ii"svarasya nide"sa.h kiid.rg uttamo graha.niiya.h sampuur.na"sceti yu.smaabhiranubhaavi.syate|
3 ka"scidapi jano yogyatvaadadhika.m sva.m na manyataa.m kintu ii"svaro yasmai pratyayasya yatparimaa.nam adadaat sa tadanusaarato yogyaruupa.m sva.m manutaam, ii"svaraad anugraha.m praapta.h san yu.smaakam ekaika.m janam ityaaj~naapayaami|
4 yato yadvadasmaakam ekasmin "sariire bahuunya"ngaani santi kintu sarvve.saama"ngaanaa.m kaaryya.m samaana.m nahi;
5 tadvadasmaaka.m bahutve.api sarvve vaya.m khrii.s.te eka"sariiraa.h parasparam a"ngapratya"ngatvena bhavaama.h|
6 asmaad ii"svaraanugrahe.na vi"se.sa.m vi"se.sa.m daanam asmaasu praapte.su satsu kopi yadi bhavi.syadvaakya.m vadati tarhi pratyayasya parimaa.naanusaarata.h sa tad vadatu;
7 yadvaa yadi ka"scit sevanakaarii bhavati tarhi sa tatsevana.m karotu; athavaa yadi ka"scid adhyaapayitaa bhavati tarhi so.adhyaapayatu;
8 tathaa ya upade.s.taa bhavati sa upadi"satu ya"sca daataa sa saralatayaa dadaatu yastvadhipati.h sa yatnenaadhipatitva.m karotu ya"sca dayaalu.h sa h.r.s.tamanasaa dayataam|
9 apara~nca yu.smaaka.m prema kaapa.tyavarjita.m bhavatu yad abhadra.m tad .rtiiyadhva.m yacca bhadra.m tasmin anurajyadhvam|
10 apara.m bhraat.rtvapremnaa paraspara.m priiyadhva.m samaadaraad eko.aparajana.m "sre.s.tha.m jaaniidhvam|
11 tathaa kaaryye niraalasyaa manasi ca sodyogaa.h santa.h prabhu.m sevadhvam|
12 apara.m pratyaa"saayaam aananditaa du.hkhasamaye ca dhairyyayuktaa bhavata; praarthanaayaa.m satata.m pravarttadhva.m|
13 pavitraa.naa.m diinataa.m duuriikurudhvam atithisevaayaam anurajyadhvam|
14 ye janaa yu.smaan taa.dayanti taan aa"si.sa.m vadata "saapam adattvaa daddhvamaa"si.sam|
15 ye janaa aanandanti tai.h saarddham aanandata ye ca rudanti tai.h saha rudita|
16 apara~nca yu.smaaka.m manasaa.m parasparam ekobhaavo bhavatu; aparam uccapadam anaakaa"nk.sya niicalokai.h sahaapi maardavam aacarata; svaan j~naanino na manyadhva.m|
17 parasmaad apakaara.m praapyaapi para.m naapakuruta| sarvve.saa.m d.r.s.tito yat karmmottama.m tadeva kuruta|
18 yadi bhavitu.m "sakyate tarhi yathaa"sakti sarvvalokai.h saha nirvvirodhena kaala.m yaapayata|
19 he priyabandhava.h, kasmaicid apakaarasya samucita.m da.n.da.m svaya.m na daddhva.m, kintvii"svariiyakrodhaaya sthaana.m datta yato likhitamaaste parame"svara.h kathayati, daana.m phalasya matkarmma suucita.m pradadaamyaha.m|
20 itikaara.naad ripu ryadi k.sudhaarttaste tarhi ta.m tva.m prabhojaya| tathaa yadi t.r.saartta.h syaat tarhi ta.m paripaayaya| tena tva.m mastake tasya jvaladagni.m nidhaasyasi|
21 kukriyayaa paraajitaa na santa uttamakriyayaa kukriyaa.m paraajayata|

romi.na.h patra.m 13

1 yu.smaakam ekaikajana.h "saasanapadasya nighno bhavatu yato yaani "saasanapadaani santi taani sarvvaa.nii"svare.na sthaapitaani; ii"svara.m vinaa padasthaapana.m na bhavati|
2 iti heto.h "saasanapadasya yat praatikuulya.m tad ii"svariiyaniruupa.nasya praatikuulyameva; apara.m ye praatikuulyam aacaranti te sve.saa.m samucita.m da.n.da.m svayameva gha.tayante|
3 "saastaa sadaacaari.naa.m bhayaprado nahi duraacaari.naameva bhayaprado bhavati; tva.m ki.m tasmaan nirbhayo bhavitum icchasi? tarhi satkarmmaacara, tasmaad ya"so lapsyase,
4 yatastava sadaacara.naaya sa ii"svarasya bh.rtyo.asti| kintu yadi kukarmmaacarasi tarhi tva.m "sa"nkasva yata.h sa nirarthaka.m kha"nga.m na dhaarayati; kukarmmaacaari.na.m samucita.m da.n.dayitum sa ii"svarasya da.n.dadabh.rtya eva|
5 ataeva kevalada.n.dabhayaannahi kintu sadasadbodhaadapi tasya va"syena bhavitavya.m|
6 etasmaad yu.smaaka.m raajakaradaanamapyucita.m yasmaad ye kara.m g.rhlanti ta ii"svarasya ki"nkaraa bhuutvaa satatam etasmin karmma.ni nivi.s.taasti.s.thanti|
7 asmaat karagraahi.ne kara.m datta, tathaa "sulkagraahi.ne "sulka.m datta, apara.m yasmaad bhetavya.m tasmaad bibhiita, ya"sca samaadara.niiyasta.m samaadriyadhvam; ittha.m yasya yat praapya.m tat tasmai datta|
8 yu.smaaka.m paraspara.m prema vinaa .anyat kimapi deyam .r.na.m na bhavatu, yato ya.h parasmin prema karoti tena vyavasthaa sidhyati|
9 vastuta.h paradaaraan maa gaccha, narahatyaa.m maa kaar.sii.h, cairyya.m maa kaar.sii.h, mithyaasaak.sya.m maa dehi, lobha.m maa kaar.sii.h, etaa.h sarvvaa aaj~naa etaabhyo bhinnaa yaa kaacid aaj~naasti saapi svasamiipavaasini svavat prema kurvvityanena vacanena veditaa|
10 yata.h prema samiipavaasino.a"subha.m na janayati tasmaat premnaa sarvvaa vyavasthaa paalyate|
11 pratyayiibhavanakaale.asmaaka.m paritraa.nasya saamiipyaad idaanii.m tasya saamiipyam avyavahita.m; ata.h samaya.m vivicyaasmaabhi.h saampratam ava"syameva nidraato jaagarttavya.m|
12 bahutaraa yaaminii gataa prabhaata.m sannidhi.m praapta.m tasmaat taamasiiyaa.h kriyaa.h parityajyaasmaabhi rvaasariiyaa sajjaa paridhaatavyaa|
13 ato heto rvaya.m divaa vihita.m sadaacara.nam aacari.syaama.h| ra"ngaraso mattatva.m lampa.tatva.m kaamukatva.m vivaada iir.syaa caitaani parityak.syaama.h|
14 yuuya.m prabhuyii"sukhrii.s.taruupa.m paricchada.m paridhaddhva.m sukhaabhilaa.sapuura.naaya "saariirikaacara.na.m maacarata|

romi.na.h patra.m 14

1 yo jano.ad.r.dhavi"svaasasta.m yu.smaaka.m sa"ngina.m kuruta kintu sandehavicaaraartha.m nahi|
2 yato ni.siddha.m kimapi khaadyadravya.m naasti, kasyacijjanasya pratyaya etaad.r"so vidyate kintvad.r.dhavi"svaasa.h ka"scidaparo jana.h kevala.m "saaka.m bhu"nkta.m|
3 tarhi yo jana.h saadhaara.na.m dravya.m bhu"nkte sa vi"se.sadravyabhoktaara.m naavajaaniiyaat tathaa vi"se.sadravyabhoktaapi saadhaara.nadravyabhoktaara.m do.si.na.m na kuryyaat, yasmaad ii"svarastam ag.rhlaat|
4 he paradaasasya duu.sayitastva.m ka.h? nijaprabho.h samiipe tena padasthena padacyutena vaa bhavitavya.m sa ca padastha eva bhavi.syati yata ii"svarasta.m padastha.m karttu.m "saknoti|
5 apara~nca ka"scijjano dinaad dina.m vi"se.sa.m manyate ka"scittuु sarvvaa.ni dinaani samaanaani manyate, ekaiko jana.h sviiyamanasi vivicya ni"scinotu|
6 yo jana.h ki~ncana dina.m vi"se.sa.m manyate sa prabhubhaktyaa tan manyate, ya"sca jana.h kimapi dina.m vi"se.sa.m na manyate so.api prabhubhaktyaa tanna manyate; apara~nca ya.h sarvvaa.ni bhak.syadravyaa.ni bhu"nkte sa prabhubhaktayaa taani bhu"nkte yata.h sa ii"svara.m dhanya.m vakti, ya"sca na bhu"nkte so.api prabhubhaktyaiva na bhu~njaana ii"svara.m dhanya.m bruute|
7 aparam asmaaka.m ka"scit nijanimitta.m praa.naan dhaarayati nijanimitta.m mriyate vaa tanna;
8 kintu yadi vaya.m praa.naan dhaarayaamastarhi prabhunimitta.m dhaarayaama.h, yadi ca praa.naan tyajaamastarhyapi prabhunimitta.m tyajaama.h, ataeva jiivane mara.ne vaa vaya.m prabhorevaasmahe|
9 yato jiivanto m.rtaa"scetyubhaye.saa.m lokaanaa.m prabhutvapraaptyartha.m khrii.s.to m.rta utthita.h punarjiivita"sca|
10 kintu tva.m nija.m bhraatara.m kuto duu.sayasi? tathaa tva.m nija.m bhraatara.m kutastuccha.m jaanaasi? khrii.s.tasya vicaarasi.mhaasanasya sammukhe sarvvairasmaabhirupasthaatavya.m;
11 yaad.r"sa.m likhitam aaste, pare"sa.h "sapatha.m kurvvan vaakyametat puraavadat| sarvvo jana.h samiipe me jaanupaata.m kari.syati| jihvaikaikaa tathe"sasya nighnatva.m sviikari.syati|
12 ataeva ii"svarasamiipe.asmaakam ekaikajanena nijaa kathaa kathayitavyaa|
13 ittha.m sati vayam adyaarabhya paraspara.m na duu.sayanta.h svabhraatu rvighno vyaaghaato vaa yanna jaayeta taad.r"siimiihaa.m kurmmahe|
14 kimapi vastu svabhaavato naa"suci bhavatiityaha.m jaane tathaa prabhunaa yii"sukhrii.s.tenaapi ni"scita.m jaane, kintu yo jano yad dravyam apavitra.m jaaniite tasya k.rte tad apavitram aaste|
15 ataeva tava bhak.syadravye.na tava bhraataa "sokaanvito bhavati tarhi tva.m bhraatara.m prati premnaa naacarasi| khrii.s.to yasya k.rte svapraa.naan vyayitavaan tva.m nijena bhak.syadravye.na ta.m na naa"saya|
16 apara.m yu.smaakam uttama.m karmma nindita.m na bhavatu|
17 bhak.sya.m peya~nce"svararaajyasya saaro nahi, kintu pu.nya.m "saanti"sca pavitre.naatmanaa jaata aananda"sca|
18 etai ryo jana.h khrii.s.ta.m sevate, sa eve"svarasya tu.s.tikaro manu.syai"sca sukhyaata.h|
19 ataeva yenaasmaaka.m sarvve.saa.m parasparam aikya.m ni.s.thaa ca jaayate tadevaasmaabhi ryatitavya.m|
20 bhak.syaartham ii"svarasya karmma.no haani.m maa janayata; sarvva.m vastu pavitramiti satya.m tathaapi yo jano yad bhuktvaa vighna.m labhate tadartha.m tad bhadra.m nahi|
21 tava maa.msabhak.sa.nasuraapaanaadibhi.h kriyaabhi ryadi tava bhraatu.h paadaskhalana.m vighno vaa caa~ncalya.m vaa jaayate tarhi tadbhojanapaanayostyaago bhadra.h|
22 yadi tava pratyayasti.s.thati tarhii"svarasya gocare svaantare ta.m gopaya; yo jana.h svamatena sva.m do.si.na.m na karoti sa eva dhanya.h|
23 kintu ya.h ka"scit sa.m"sayya bhu"nkte.arthaat na pratiitya bhu"nkte, sa evaava"sya.m da.n.daarho bhavi.syati, yato yat pratyayaja.m nahi tadeva paapamaya.m bhavati|

romi.na.h patra.m 15

1 balavadbhirasmaabhi rdurbbalaanaa.m daurbbalya.m so.dhavya.m na ca sve.saam i.s.taacaara aacaritavya.h|
2 asmaakam ekaiko jana.h svasamiipavaasino hitaartha.m ni.s.thaartha~nca tasyaive.s.taacaaram aacaratu|
3 yata.h khrii.s.to.api nije.s.taacaara.m naacaritavaan, yathaa likhitam aaste, tvannindakaga.nasyaiva nindaabhi rnindito.asmyaha.m|
4 apara~nca vaya.m yat sahi.s.nutaasaantvanayo rjanakena "saastre.na pratyaa"saa.m labhemahi tannimitta.m puurvvakaale likhitaani sarvvavacanaanyasmaakam upade"saarthameva lilikhire|
5 sahi.s.nutaasaantvanayoraakaro ya ii"svara.h sa eva.m karotu yat prabhu ryii"sukhrii.s.ta iva yu.smaakam ekajano.anyajanena saarddha.m manasa aikyam aacaret;
6 yuuya~nca sarvva ekacittaa bhuutvaa mukhaikenevaasmatprabhuyii"sukhrii.s.tasya piturii"svarasya gu.naan kiirttayeta|
7 aparam ii"svarasya mahimna.h prakaa"saartha.m khrii.s.to yathaa yu.smaan pratyag.rhlaat tathaa yu.smaakamapyeko jano.anyajana.m pratig.rhlaatu|
8 yathaa likhitam aaste, ato.aha.m sammukhe ti.s.than bhinnade"sanivaasinaa.m| stuva.mstvaa.m parigaasyaami tava naamni pare"svara||
9 tasya dayaalutvaacca bhinnajaatiiyaa yad ii"svarasya gu.naan kiirttayeyustadartha.m yii"su.h khrii.s.tastvakchedaniyamasya nighno.abhavad ityaha.m vadaami| yathaa likhitam aaste, ato.aha.m sammukhe ti.s.than bhinnade"sanivaasinaa.m| stuva.mstvaa.m parigaasyaami tava naamni pare"svara||
10 aparamapi likhitam aaste, he anyajaatayo yuuya.m sama.m nandata tajjanai.h|
11 puna"sca likhitam aaste, he sarvvade"sino yuuya.m dhanya.m bruuta pare"svara.m| he tadiiyanaraa yuuya.m kurudhva.m tatpra"sa.msana.m||
12 apara yii"saayiyo.api lilekha, yii"sayasya tu yat muula.m tat prakaa"si.syate tadaa| sarvvajaatiiyan.r.naa~nca "saasaka.h samude.syati| tatraanyade"silokai"sca pratyaa"saa prakari.syate||
13 ataeva yuuya.m pavitrasyaatmana.h prabhaavaad yat sampuur.naa.m pratyaa"saa.m lapsyadhve tadartha.m tatpratyaa"saajanaka ii"svara.h pratyayena yu.smaan "saantyaanandaabhyaa.m sampuur.naan karotu|
14 he bhraataro yuuya.m sadbhaavayuktaa.h sarvvaprakaare.na j~naanena ca sampuur.naa.h parasparopade"se ca tatparaa ityaha.m ni"scita.m jaanaami,
15 tathaapyaha.m yat pragalbhataro bhavan yu.smaan prabodhayaami tasyaika.m kaara.namida.m|
16 bhinnajaatiiyaa.h pavitre.naatmanaa paavitanaivedyaruupaa bhuutvaa yad graahyaa bhaveyustannimittamaham ii"svarasya susa.mvaada.m pracaarayitu.m bhinnajaatiiyaanaa.m madhye yii"sukhrii.s.tasya sevakatva.m daana.m ii"svaraat labdhavaanasmi|
17 ii"svara.m prati yii"sukhrii.s.tena mama "slaaghaakara.nasya kaara.nam aaste|
18 bhinnade"sina aaj~naagraahi.na.h karttu.m khrii.s.to vaakyena kriyayaa ca, aa"scaryyalak.sa.nai"scitrakriyaabhi.h pavitrasyaatmana.h prabhaavena ca yaani karmmaa.ni mayaa saadhitavaan,
19 kevala.m taanyeva vinaanyasya kasyacit karmma.no var.nanaa.m karttu.m pragalbho na bhavaami| tasmaat aa yiruu"saalama illuurika.m yaavat sarvvatra khrii.s.tasya susa.mvaada.m praacaaraya.m|
20 anyena nicitaayaa.m bhittaavaha.m yanna nicinomi tannimitta.m yatra yatra sthaane khrii.s.tasya naama kadaapi kenaapi na j~naapita.m tatra tatra susa.mvaada.m pracaarayitum aha.m yate|
21 yaad.r"sa.m likhitam aaste, yai rvaarttaa tasya na praaptaa dar"sana.m taistu lapsyate| yai"sca naiva "sruta.m ki~ncit boddhu.m "sak.syanti te janaa.h||
22 tasmaad yu.smatsamiipagamanaad aha.m muhurmuhu rnivaarito.abhava.m|
23 kintvidaaniim atra prade"se.su mayaa na gata.m sthaana.m kimapi naava"si.syate yu.smatsamiipa.m gantu.m bahuvatsaraanaarabhya maamakiinaakaa"nk.saa ca vidyata iti heto.h
24 spaaniyaade"sagamanakaale.aha.m yu.smanmadhyena gacchan yu.smaan aaloki.sye, tata.h para.m yu.smatsambhaa.sa.nena t.rpti.m parilabhya tadde"sagamanaartha.m yu.smaabhi rvisarjayi.sye, iid.r"sii madiiyaa pratyaa"saa vidyate|
25 kintu saamprata.m pavitralokaanaa.m sevanaaya yiruu"saalamnagara.m vrajaami|
26 yato yiruu"saalamasthapavitralokaanaa.m madhye ye daridraa arthavi"sraa.nanena taanupakarttu.m maakidaniyaade"siiyaa aakhaayaade"siiyaa"sca lokaa aicchan|
27 e.saa te.saa.m sadicchaa yataste te.saam .r.nina.h santi yato heto rbhinnajaatiiyaa ye.saa.m paramaarthasyaa.m"sino jaataa aihikavi.saye te.saamupakaarastai.h karttavya.h|
28 ato mayaa tat karmma saadhayitvaa tasmin phale tebhya.h samarpite yu.smanmadhyena spaaniyaade"so gami.syate|
29 yu.smatsamiipe mamaagamanasamaye khrii.s.tasya susa.mvaadasya puur.navare.na sambalita.h san aham aagami.syaami iti mayaa j~naayate|
30 he bhraat.rga.na prabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa pavitrasyaatmaana.h premnaa ca vinaye.aha.m
31 yihuudaade"sasthaanaam avi"svaasilokaanaa.m karebhyo yadaha.m rak.saa.m labheya madiiyaitena sevanakarmma.naa ca yad yiruu"saalamasthaa.h pavitralokaastu.syeyu.h,
32 tadartha.m yuuya.m matk.rta ii"svaraaya praarthayamaa.naa yatadhva.m tenaaham ii"svarecchayaa saananda.m yu.smatsamiipa.m gatvaa yu.smaabhi.h sahita.h praa.naan aapyaayitu.m paarayi.syaami|
33 "saantidaayaka ii"svaro yu.smaaka.m sarvve.saa.m sa"ngii bhuuyaat| iti|

romi.na.h patra.m 16

1 ki.mkriiyaanagariiyadharmmasamaajasya paricaarikaa yaa phaibiinaamikaasmaaka.m dharmmabhaginii tasyaa.h k.rte.aha.m yu.smaan nivedayaami,
2 yuuya.m taa.m prabhumaa"sritaa.m vij~naaya tasyaa aatithya.m pavitralokaarha.m kurudhva.m, yu.smattastasyaa ya upakaaro bhavitu.m "saknoti ta.m kurudhva.m, yasmaat tayaa bahuunaa.m mama copakaara.h k.rta.h|
3 apara~nca khrii.s.tasya yii"so.h karmma.ni mama sahakaari.nau mama praa.narak.saartha~nca svapraa.naan pa.niik.rtavantau yau pri.skillaakkilau tau mama namaskaara.m j~naapayadhva.m|
4 taabhyaam upakaaraapti.h kevala.m mayaa sviikarttavyeti nahi bhinnade"siiyai.h sarvvadharmmasamaajairapi|
5 apara~nca tayo rg.rhe sthitaan dharmmasamaajalokaan mama namaskaara.m j~naapayadhva.m| tadvat aa"siyaade"se khrii.s.tasya pak.se prathamajaataphalasvaruupo ya ipenitanaamaa mama priyabandhustamapi mama namaskaara.m j~naapayadhva.m|
6 apara.m bahu"srame.naasmaan asevata yaa mariyam taamapi namaskaara.m j~naapayadhva.m|
7 apara~nca prerite.su khyaatakiirttii madagre khrii.s.taa"sritau mama svajaatiiyau sahabandinau ca yaavaandraniikayuuniyau tau mama namaskaara.m j~naapayadhva.m|
8 tathaa prabhau matpriyatamam aampliyamapi mama namaskaara.m j~naapayadhva.m|
9 apara.m khrii.s.tasevaayaa.m mama sahakaari.nam uurbbaa.na.m mama priyatama.m staakhu~nca mama namaskaara.m j~naapayadhva.m|
10 apara.m khrii.s.tena pariik.sitam aapilli.m mama namaskaara.m vadata, aari.s.tabuulasya parijanaa.m"sca mama namaskaara.m j~naapayadhva.m|
11 apara.m mama j~naati.m herodiyona.m mama namaskaara.m vadata, tathaa naarkisasya parivaaraa.naa.m madhye ye prabhumaa"sritaastaan mama namaskaara.m vadata|
12 apara.m prabho.h sevaayaa.m pari"sramakaari.nyau truphenaatrupho.se mama namaskaara.m vadata, tathaa prabho.h sevaayaam atyanta.m pari"sramakaari.nii yaa priyaa par.sistaa.m namaskaara.m j~naapayadhva.m|
13 apara.m prabhorabhirucita.m ruupha.m mama dharmmamaataa yaa tasya maataa taamapi namaskaara.m vadata|
14 aparam asu.mk.rta.m phligona.m harmma.m paatraba.m harmmim ete.saa.m sa"ngibhraat.rga.na~nca namaskaara.m j~naapayadhva.m|
15 apara.m philalago yuuliyaa niiriyastasya bhaginyalumpaa caitaan etai.h saarddha.m yaavanta.h pavitralokaa aasate taanapi namaskaara.m j~naapayadhva.m|
16 yuuya.m paraspara.m pavitracumbanena namaskurudhva.m| khrii.s.tasya dharmmasamaajaga.no yu.smaan namaskurute|
17 he bhraataro yu.smaan vinaye.aha.m yu.smaabhi ryaa "sik.saa labdhaa taam atikramya ye vicchedaan vighnaa.m"sca kurvvanti taan ni"scinuta te.saa.m sa"nga.m varjayata ca|
18 yatastaad.r"saa lokaa asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya daasaa iti nahi kintu svodarasyaiva daasaa.h; apara.m pra.nayavacanai rmadhuravaakyai"sca saralalokaanaa.m manaa.msi mohayanti|
19 yu.smaakam aaj~naagraahitva.m sarvvatra sarvvai rj~naata.m tato.aha.m yu.smaasu saanando.abhava.m tathaapi yuuya.m yat satj~naanena j~naanina.h kuj~naaneे caatatparaa bhaveteti mamaabhilaa.sa.h|
20 adhikantu "saantidaayaka ii"svara.h "saitaanam avilamba.m yu.smaaka.m padaanaam adho marddi.syati| asmaaka.m prabhu ryii"sukhrii.s.to yu.smaasu prasaada.m kriyaat| iti|
21 mama sahakaarii tiimathiyo mama j~naatayo luukiyo yaason sosipaatra"sceme yu.smaan namaskurvvante|
22 aparam etatpatralekhakastarttiyanaamaahamapi prabho rnaamnaa yu.smaan namaskaromi|
23 tathaa k.rtsnadharmmasamaajasya mama caatithyakaarii gaayo yu.smaan namaskaroti| aparam etannagarasya dhanarak.saka iraasta.h kkaarttanaamaka"scaiko bhraataa taavapi yu.smaan namaskuruta.h|
24 asmaaka.m prabhu ryii"sukhrii.s.taa yu.smaasu sarvve.su prasaada.m kriyaat| iti|
25 puurvvakaalikayuge.su pracchannaa yaa mantra.naadhunaa prakaa"sitaa bhuutvaa bhavi.syadvaadilikhitagranthaga.nasya pramaa.naad vi"svaasena graha.naartha.m sadaatanasye"svarasyaaj~nayaa sarvvade"siiyalokaan j~naapyate,
26 tasyaa mantra.naayaa j~naana.m labdhvaa mayaa ya.h susa.mvaado yii"sukhrii.s.tamadhi pracaaryyate, tadanusaaraad yu.smaan dharmme susthiraan karttu.m samartho yo.advitiiya.h
27 sarvvaj~na ii"svarastasya dhanyavaado yii"sukhrii.s.tena santata.m bhuuyaat| iti|

॥ iti romi.na.h patra.m samaapta.m ॥


1 karinthina.h patra.m
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


1 karinthina.h patra.m 01

1 yaavanta.h pavitraa lokaa.h sve.saam asmaaka~nca vasatisthaane.svasmaaka.m prabho ryii"so.h khrii.s.tasya naamnaa praarthayante tai.h sahaahuutaanaa.m khrii.s.tena yii"sunaa pavitriik.rtaanaa.m lokaanaa.m ya ii"svariiyadharmmasamaaja.h karinthanagare vidyate
2 ta.m pratii"svarasyecchayaahuuto yii"sukhrii.s.tasya prerita.h paula.h sosthininaamaa bhraataa ca patra.m likhati|
3 asmaaka.m pitre"svare.na prabhunaa yii"sukhrii.s.tena ca prasaada.h "saanti"sca yu.smabhya.m diiyataa.m|
4 ii"svaro yii"sukhrii.s.tena yu.smaan prati prasaada.m prakaa"sitavaan, tasmaadaha.m yu.smannimitta.m sarvvadaa madiiye"svara.m dhanya.m vadaami|
5 khrii.s.tasambandhiiya.m saak.sya.m yu.smaaka.m madhye yena prakaare.na sapramaa.nam abhavat
6 tena yuuya.m khrii.s.taat sarvvavidhavakt.rtaaj~naanaadiini sarvvadhanaani labdhavanta.h|
7 tato.asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya punaraagamana.m pratiik.samaa.naanaa.m yu.smaaka.m kasyaapi varasyaabhaavo na bhavati|
8 aparam asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya divase yuuya.m yannirddo.saa bhaveta tadartha.m saeva yaavadanta.m yu.smaan susthiraan kari.syati|
9 ya ii"svara.h svaputrasyaasmatprabho ryii"sukhrii.s.tasyaa.m"sina.h karttu.m yu.smaan aahuutavaan sa vi"svasaniiya.h|
10 he bhraatara.h, asmaaka.m prabhuyii"sukhrii.s.tasya naamnaa yu.smaan vinaye.aha.m sarvvai ryu.smaabhirekaruupaa.ni vaakyaani kathyantaa.m yu.smanmadhye bhinnasa"nghaataa na bhavantu manovicaarayoraikyena yu.smaaka.m siddhatva.m bhavatu|
11 he mama bhraataro yu.smanmadhye vivaadaa jaataa iti vaarttaamaha.m kloyyaa.h parijanai rj~naapita.h|
12 mamaabhipretamida.m yu.smaaka.m ka"scit ka"scid vadati paulasya "si.syo.aham aapallo.h "si.syo.aha.m kaiphaa.h "si.syo.aha.m khrii.s.tasya "si.syo.ahamiti ca|
13 khrii.s.tasya ki.m vibheda.h k.rta.h? paula.h ki.m yu.smatk.rte kru"se hata.h? paulasya naamnaa vaa yuuya.m ki.m majjitaa.h?
14 kri.spagaayau vinaa yu.smaaka.m madhye.anya.h ko.api mayaa na majjita iti hetoraham ii"svara.m dhanya.m vadaami|
15 etena mama naamnaa maanavaa mayaa majjitaa iti vaktu.m kenaapi na "sakyate|
16 apara.m stiphaanasya parijanaa mayaa majjitaastadanya.h ka"scid yanmayaa majjitastadaha.m na vedmi|
17 khrii.s.tenaaha.m majjanaartha.m na prerita.h kintu susa.mvaadasya pracaaraarthameva; so.api vaakpa.tutayaa mayaa na pracaaritavya.h, yatastathaa pracaarite khrii.s.tasya kru"se m.rtyu.h phalahiino bhavi.syati|
18 yato heto rye vina"syanti te taa.m kru"sasya vaarttaa.m pralaapamiva manyante ki~nca paritraa.na.m labhamaane.svasmaasu saa ii"svariiya"saktisvaruupaa|
19 tasmaadittha.m likhitamaaste, j~naanavataantu yat j~naana.m tanmayaa naa"sayi.syate| vilopayi.syate tadvad buddhi rbaddhimataa.m mayaa||
20 j~naanii kutra? "saastrii vaa kutra? ihalokasya vicaaratatparo vaa kutra? ihalokasya j~naana.m kimii"svare.na mohiik.rta.m nahi?
21 ii"svarasya j~naanaad ihalokasya maanavaa.h svaj~naanene"svarasya tattvabodha.m na praaptavantastasmaad ii"svara.h pracaararuupi.naa pralaapena vi"svaasina.h paritraatu.m rocitavaan|
22 yihuudiiyalokaa lak.sa.naani did.rk.santi bhinnade"siiyalokaastu vidyaa.m m.rgayante,
23 vaya~nca kru"se hata.m khrii.s.ta.m pracaarayaama.h| tasya pracaaro yihuudiiyai rvighna iva bhinnade"siiyai"sca pralaapa iva manyate,
24 kintu yihuudiiyaanaa.m bhinnade"siiyaanaa~nca madhye ye aahuutaaste.su sa khrii.s.ta ii"svariiya"saktirive"svariiyaj~naanamiva ca prakaa"sate|
25 yata ii"svare ya.h pralaapa aaropyate sa maanavaatirikta.m j~naanameva yacca daurbbalyam ii"svara aaropyate tat maanavaatirikta.m balameva|
26 he bhraatara.h, aahuutayu.smadga.no ya.smaabhiraalokyataa.m tanmadhye saa.msaarikaj~naanena j~naanavanta.h paraakrami.no vaa kuliinaa vaa bahavo na vidyante|
27 yata ii"svaro j~naanavatastrapayitu.m muurkhalokaan rocitavaan balaani ca trapayitum ii"svaro durbbalaan rocitavaan|
28 tathaa varttamaanalokaan sa.msthitibhra.s.taan karttum ii"svaro jagato.apak.r.s.taan heyaan avarttamaanaa.m"scaabhirocitavaan|
29 tata ii"svarasya saak.saat kenaapyaatma"slaaghaa na karttavyaa|
30 yuuya~nca tasmaat khrii.s.te yii"sau sa.msthiti.m praaptavanta.h sa ii"svaraad yu.smaaka.m j~naana.m pu.nya.m pavitratva.m mukti"sca jaataa|
31 ataeva yadvad likhitamaaste tadvat, ya.h ka"scit "slaaghamaana.h syaat "slaaghataa.m prabhunaa sa hi|

1 karinthina.h patra.m 02

1 he bhraataro yu.smatsamiipe mamaagamanakaale.aha.m vakt.rtaayaa vidyaayaa vaa naipu.nyene"svarasya saak.sya.m pracaaritavaan tannahi;
2 yato yii"sukhrii.s.ta.m tasya kru"se hatatva~nca vinaa naanyat kimapi yu.smanmadhye j~naapayitu.m vihita.m buddhavaan|
3 apara~ncaatiiva daurbbalyabhiitikampayukto yu.smaabhi.h saarddhamaasa.m|
4 apara.m yu.smaaka.m vi"svaaso yat maanu.sikaj~naanasya phala.m na bhavet kintvii"svariiya"sakte.h phala.m bhavet,
5 tadartha.m mama vakt.rtaa madiiyapracaara"sca maanu.sikaj~naanasya madhuravaakyasambalitau naastaa.m kintvaatmana.h "sakte"sca pramaa.nayuktaavaastaa.m|
6 vaya.m j~naana.m bhaa.saamahe tacca siddhalokai rj~naanamiva manyate, tadihalokasya j~naana.m nahi, ihalokasya na"svaraa.naam adhipatiinaa.m vaa j~naana.m nahi;
7 kintu kaalaavasthaayaa.h puurvvasmaad yat j~naanam asmaaka.m vibhavaartham ii"svare.na ni"scitya pracchanna.m tanniguu.dham ii"svariiyaj~naana.m prabhaa.saamahe|
8 ihalokasyaadhipatiinaa.m kenaapi tat j~naana.m na labdha.m, labdhe sati te prabhaavavi"si.s.ta.m prabhu.m kru"se naahani.syan|
9 tadvallikhitamaaste, netre.na kkaapi no d.r.s.ta.m kar.nenaapi ca na "sruta.m| manomadhye tu kasyaapi na pravi.s.ta.m kadaapi yat|ii"svare priiyamaa.naanaa.m k.rte tat tena sa~ncita.m|
10 aparamii"svara.h svaatmanaa tadasmaaka.m saak.saat praakaa"sayat; yata aatmaa sarvvamevaanusandhatte tena ce"svarasya marmmatattvamapi budhyate|
11 manujasyaanta.hsthamaatmaana.m vinaa kena manujena tasya manujasya tattva.m budhyate? tadvadii"svarasyaatmaana.m vinaa kenaapii"svarasya tattva.m na budhyate|
12 vaya~ncehalokasyaatmaana.m labdhavantastannahi kintvii"svarasyaivaatmaana.m labdhavanta.h, tato hetorii"svare.na svaprasaadaad asmabhya.m yad yad datta.m tatsarvvam asmaabhi rj~naatu.m "sakyate|
13 taccaasmaabhi rmaanu.sikaj~naanasya vaakyaani "sik.sitvaa kathyata iti nahi kintvaatmato vaakyaani "sik.sitvaatmikai rvaakyairaatmika.m bhaava.m prakaa"sayadbhi.h kathyate|
14 praa.nii manu.sya ii"svariiyaatmana.h "sik.saa.m na g.rhlaati yata aatmikavicaare.na saa vicaaryyeti heto.h sa taa.m pralaapamiva manyate boddhu~nca na "saknoti|
15 aatmiko maanava.h sarvvaa.ni vicaarayati kintu svaya.m kenaapi na vicaaryyate|
16 yata ii"svarasya mano j~naatvaa tamupade.s.tu.m ka.h "saknoti? kintu khrii.s.tasya mano.asmaabhi rlabdha.m|

1 karinthina.h patra.m 03

1 he bhraatara.h, ahamaatmikairiva yu.smaabhi.h sama.m sambhaa.situ.m naa"saknava.m kintu "saariirikaacaaribhi.h khrii.s.tadharmme "si"sutulyai"sca janairiva yu.smaabhi.h saha samabhaa.se|
2 yu.smaan ka.thinabhak.sya.m na bhojayan dugdham apaayaya.m yato yuuya.m bhak.sya.m grahiitu.m tadaa naa"saknuta idaaniimapi na "saknutha, yato hetoradhunaapi "saariirikaacaari.na aadhve|
3 yu.smanmadhye maatsaryyavivaadabhedaa bhavanti tata.h ki.m "saariirikaacaari.no naadhve maanu.sikamaarge.na ca na caratha?
4 paulasyaahamityaapallorahamiti vaa yadvaakya.m yu.smaaka.m kai"scit kai"scit kathyate tasmaad yuuya.m "saariirikaacaari.na na bhavatha?
5 paula.h ka.h? aapallo rvaa ka.h? tau paricaarakamaatrau tayorekaikasmai ca prabhu ryaad.rk phalamadadaat tadvat tayordvaaraa yuuya.m vi"svaasino jaataa.h|
6 aha.m ropitavaan aapallo"sca ni.siktavaan ii"svara"scaavarddhayat|
7 ato ropayit.rsektaaraavasaarau varddhayite"svara eva saara.h|
8 ropayit.rsektaarau ca samau tayorekaika"sca sva"sramayogya.m svavetana.m lapsyate|
9 aavaamii"svare.na saha karmmakaari.nau, ii"svarasya yat k.setram ii"svarasya yaa nirmmiti.h saa yuuyameva|
10 ii"svarasya prasaadaat mayaa yat pada.m labdha.m tasmaat j~naaninaa g.rhakaari.neva mayaa bhittimuula.m sthaapita.m tadupari caanyena niciiyate| kintu yena yanniciiyate tat tena vivicyataa.m|
11 yato yii"sukhrii.s.taruupa.m yad bhittimuula.m sthaapita.m tadanyat kimapi bhittimuula.m sthaapayitu.m kenaapi na "sakyate|
12 etadbhittimuulasyopari yadi kecit svar.naruupyama.nikaa.s.that.r.nanalaan nicinvanti,
13 tarhyekaikasya karmma prakaa"si.syate yata.h sa divasastat prakaa"sayi.syati| yato hatostana divasena vahnimayenodetavya.m tata ekaikasya karmma kiid.r"sametasya pariik.saa bahninaa bhavi.syati|
14 yasya nicayanaruupa.m karmma sthaasnu bhavi.syati sa vetana.m lapsyate|
15 yasya ca karmma dhak.syate tasya k.sati rbhavi.syati kintu vahne rnirgatajana iva sa svaya.m paritraa.na.m praapsyati|
16 yuuyam ii"svarasya mandira.m yu.smanmadhye ce"svarasyaatmaa nivasatiiti ki.m na jaaniitha?
17 ii"svarasya mandira.m yena vinaa"syate so.apii"svare.na vinaa"sayi.syate yata ii"svarasya mandira.m pavitrameva yuuya.m tu tanmandiram aadhve|
18 kopi sva.m na va~ncayataa.m| yu.smaaka.m ka"scana cedihalokasya j~naanena j~naanavaanahamiti budhyate tarhi sa yat j~naanii bhavet tadartha.m muu.dho bhavatu|
19 yasmaadihalokasya j~naanam ii"svarasya saak.saat muu.dhatvameva| etasmin likhitamapyaaste, tiik.s.naa yaa j~naaninaa.m buddhistayaa taan dharatii"svara.h|
20 puna"sca| j~naaninaa.m kalpanaa vetti parame"so nirarthakaa.h|
21 ataeva ko.api manujairaatmaana.m na "slaaghataa.m yata.h sarvvaa.ni yu.smaakameva,
22 paula vaa aapallo rvaa kaiphaa vaa jagad vaa jiivana.m vaa mara.na.m vaa varttamaana.m vaa bhavi.syadvaa sarvvaa.nyeva yu.smaaka.m,
23 yuuya~nca khrii.s.tasya, khrii.s.ta"sce"svarasya|

1 karinthina.h patra.m 04

1 lokaa asmaan khrii.s.tasya paricaarakaan ii"svarasya niguu.thavaakyadhanasyaadhyak.saa.m"sca manyantaa.m|
2 ki~nca dhanaadhyak.se.na vi"svasaniiyena bhavitavyametadeva lokai ryaacyate|
3 ato vicaarayadbhi ryu.smaabhiranyai.h kai"scin manujai rvaa mama pariik.sa.na.m mayaatiiva laghu manyate .ahamapyaatmaana.m na vicaarayaami|
4 mayaa kimapyaparaaddhamityaha.m na vedmi kintvetena mama niraparaadhatva.m na ni"sciiyate prabhureva mama vicaarayitaasti|
5 ata upayuktasamayaat puurvvam arthata.h prabhoraagamanaat puurvva.m yu.smaabhi rvicaaro na kriyataa.m| prabhuraagatya timire.na pracchannaani sarvvaa.ni diipayi.syati manasaa.m mantra.naa"sca prakaa"sayi.syati tasmin samaya ii"svaraad ekaikasya pra"sa.msaa bhavi.syati|
6 he bhraatara.h sarvvaa.nyetaani mayaatmaanam aapallava~ncoddi"sya kathitaani tasyaitat kaara.na.m yuya.m yathaa "saastriiyavidhimatikramya maanavam atiiva naadari.syadhba iittha~ncaikena vaipariityaad apare.na na "slaaghi.syadhba etaad.r"sii.m "sik.saamaavayord.r.s.taantaat lapsyadhve|
7 aparaat kastvaa.m vi"se.sayati? tubhya.m yanna datta taad.r"sa.m ki.m dhaarayasi? adatteneva dattena vastunaa kuta.h "slaaghase?
8 idaaniimeva yuuya.m ki.m t.rptaa labdhadhanaa vaa? asmaasvavidyamaane.su yuuya.m ki.m raajatvapada.m praaptaa.h? yu.smaaka.m raajatva.m mayaabhila.sita.m yatastena yu.smaabhi.h saha vayamapi raajyaa.m"sino bhavi.syaama.h|
9 preritaa vaya.m "se.saa hantavyaa"sceve"svare.na nidar"sitaa.h| yato vaya.m sarvvalokaanaam arthata.h svargiiyaduutaanaa.m maanavaanaa~nca kautukaaspadaani jaataa.h|
10 khrii.s.tasya k.rte vaya.m muu.dhaa.h kintu yuuya.m khrii.s.tena j~naanina.h, vaya.m durbbalaa yuuya~nca sabalaa.h, yuuya.m sammaanitaa vaya~ncaapamaanitaa.h|
11 vayamadyaapi k.sudhaarttaast.r.s.naarttaa vastrahiinaastaa.ditaa aa"sramarahitaa"sca santa.h
12 karmma.ni svakaraan vyaapaarayanta"sca du.hkhai.h kaala.m yaapayaama.h| garhitairasmaabhiraa"sii.h kathyate duuriik.rtai.h sahyate ninditai.h prasaadyate|
13 vayamadyaapi jagata.h sammaarjaniiyogyaa avakaraa iva sarvvai rmanyaamahe|
14 yu.smaan trapayitumahametaani likhaamiiti nahi kintu priyaatmajaaniva yu.smaan prabodhayaami|
15 yata.h khrii.s.tadharmme yadyapi yu.smaaka.m da"sasahasraa.ni vinetaaro bhavanti tathaapi bahavo janakaa na bhavanti yato.ahameva susa.mvaadena yii"sukhrii.s.te yu.smaan ajanaya.m|
16 ato yu.smaan vinaye.aha.m yuuya.m madanugaamino bhavata|
17 ityartha.m sarvve.su dharmmasamaaje.su sarvvatra khrii.s.tadharmmayogyaa ye vidhayo mayopadi"syante taan yo yu.smaan smaarayi.syatyevambhuuta.m prabho.h k.rte priya.m vi"svaasina~nca madiiyatanaya.m tiimathiya.m yu.smaaka.m samiipa.m pre.sitavaanaha.m|
18 aparamaha.m yu.smaaka.m samiipa.m na gami.syaamiiti buddhvaa yu.smaaka.m kiyanto lokaa garvvanti|
19 kintu yadi prabhericchaa bhavati tarhyahamavilamba.m yu.smatsamiipamupasthaaya te.saa.m darpadhmaataanaa.m lokaanaa.m vaaca.m j~naasyaamiiti nahi saamarthyameva j~naasyaami|
20 yasmaadii"svarasya raajatva.m vaagyukta.m nahi kintu saamarthyayukta.m|
21 yu.smaaka.m kaa vaa~nchaa? yu.smatsamiipe mayaa ki.m da.n.dapaa.ninaa gantavyamuta premanamrataatmayuktena vaa?

1 karinthina.h patra.m 05

1 apara.m yu.smaaka.m madhye vyabhicaaro vidyate sa ca vyabhicaarastaad.r"so yad devapuujakaanaa.m madhye.api tattulyo na vidyate phalato yu.smaakameko jano vimaat.rgamana.m k.rruta iti vaarttaa sarvvatra vyaaptaa|
2 tathaaca yuuya.m darpadhmaataa aadhbe, tat karmma yena k.rta.m sa yathaa yu.smanmadhyaad duuriikriyate tathaa "soko yu.smaabhi rna kriyate kim etat?
3 avidyamaane madiiya"sariire mamaatmaa yu.smanmadhye vidyate ato.aha.m vidyamaana iva tatkarmmakaari.no vicaara.m ni"scitavaan,
4 asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa yu.smaaka.m madiiyaatmana"sca milane jaate .asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya "sakte.h saahaayyena
5 sa nara.h "sariiranaa"saarthamasmaabhi.h "sayataano haste samarpayitavyastato.asmaaka.m prabho ryii"so rdivase tasyaatmaa rak.saa.m gantu.m "sak.syati|
6 yu.smaaka.m darpo na bhadraaya yuuya.m kimetanna jaaniitha, yathaa, vikaara.h k.rtsna"saktuunaa.m svalpaki.nvena jaayate|
7 yuuya.m yat naviina"saktusvaruupaa bhaveta tadartha.m puraatana.m ki.nvam avamaarjjata yato yu.smaabhi.h ki.nva"suunyai rbhavitavya.m| aparam asmaaka.m nistaarotsaviiyame.sa"saavako ya.h khrii.s.ta.h so.asmadartha.m baliik.rto .abhavat|
8 ata.h puraatanaki.nvenaarthato du.s.tataajighaa.msaaruupe.na ki.nvena tannahi kintu saaralyasatyatvaruupayaa ki.nva"suunyatayaasmaabhirutsava.h karttavya.h|
9 vyaabhicaari.naa.m sa.msargo yu.smaabhi rvihaatavya iti mayaa patre likhita.m|
10 kintvaihikalokaanaa.m madhye ye vyabhicaari.no lobhina upadraavi.no devapuujakaa vaa te.saa.m sa.msarga.h sarvvathaa vihaatavya iti nahi, vihaatavye sati yu.smaabhi rjagato nirgantavyameva|
11 kintu bhraat.rtvena vikhyaata.h ka"scijjano yadi vyabhicaarii lobhii devapuujako nindako madyapa upadraavii vaa bhavet tarhi taad.r"sena maanavena saha bhojanapaane.api yu.smaabhi rna karttavye ityadhunaa mayaa likhita.m|
12 samaajabahi.hsthitaanaa.m lokaanaa.m vicaarakara.ne mama ko.adhikaara.h? kintu tadantargataanaa.m vicaara.na.m yu.smaabhi.h ki.m na karttavya.m bhavet?
13 bahi.hsthaanaa.m tu vicaara ii"svare.na kaari.syate| ato yu.smaabhi.h sa paatakii svamadhyaad bahi.skriyataa.m|

1 karinthina.h patra.m 06

1 yu.smaakamekasya janasyaapare.na saha vivaade jaate sa pavitralokai rvicaaramakaarayan kim adhaarmmikalokai rvicaarayitu.m protsahate?
2 jagato.api vicaara.na.m pavitralokai.h kaari.syata etad yuuya.m ki.m na jaaniitha? ato jagad yadi yu.smaabhi rvicaarayitavya.m tarhi k.sudratamavicaare.su yuuya.m kimasamarthaa.h?
3 duutaa apyasmaabhi rvicaarayi.syanta iti ki.m na jaaniitha? ata aihikavi.sayaa.h kim asmaabhi rna vicaarayitavyaa bhaveyu.h?
4 aihikavi.sayasya vicaare yu.smaabhi.h karttavye ye lokaa.h samitau k.sudratamaasta eva niyujyantaa.m|
5 aha.m yu.smaan trapayitumicchan vadaami y.r.smanmadhye kimeko.api manu.syastaad.rg buddhimaannahi yo bhraat.rvivaadavicaara.ne samartha.h syaat?
6 ki~ncaiko bhraataa bhraatraanyena kimavi"svaasinaa.m vicaarakaa.naa.m saak.saad vivadate? ya.smanmadhye vivaadaa vidyanta etadapi yu.smaaka.m do.sa.h|
7 yuuya.m kuto.anyaayasahana.m k.satisahana.m vaa "sreyo na manyadhve?
8 kintu yuuyamapi bhraat.rneva pratyanyaaya.m k.sati~nca kurutha kimetat?
9 ii"svarasya raajye.anyaayakaari.naa.m lokaanaamadhikaaro naastyetad yuuya.m ki.m na jaaniitha? maa va~ncyadhva.m, ye vyabhicaari.no devaarccina.h paaradaarikaa.h striivadaacaari.na.h pu.mmaithunakaari.nastaskaraa
10 lobhino madyapaa nindakaa upadraavi.no vaa ta ii"svarasya raajyabhaagino na bhavi.syanti|
11 yuuya~ncaiva.mvidhaa lokaa aasta kintu prabho ryii"so rnaamnaasmadii"svarasyaatmanaa ca yuuya.m prak.saalitaa.h paavitaa.h sapu.nyiik.rtaa"sca|
12 madartha.m sarvva.m dravyam aprati.siddha.m kintu na sarvva.m hitajanaka.m|madartha.m sarvvamaprati.siddha.m tathaapyaha.m kasyaapi dravyasya va"siik.rto na bhavi.syaami|
13 udaraaya bhak.syaa.ni bhak.syebhya"scodara.m, kintu bhak.syodare ii"svare.na naa"sayi.syete; apara.m deho na vyabhicaaraaya kintu prabhave prabhu"sca dehaaya|
14 ya"sce"svara.h prabhumutthaapitavaan sa sva"saktyaasmaanapyutthaapayi.syati|
15 yu.smaaka.m yaani "sariiraa.ni taani khrii.s.tasyaa"ngaaniiti ki.m yuuya.m na jaaniitha? ata.h khrii.s.tasya yaanya"ngaani taani mayaapah.rtya ve"syaayaa a"ngaani ki.m kaari.syante? tanna bhavatu|
16 ya.h ka"scid ve"syaayaam aasajyate sa tayaa sahaikadeho bhavati ki.m yuuyametanna jaaniitha? yato likhitamaaste, yathaa, tau dvau janaavekaa"ngau bhavi.syata.h|
17 maanavaa yaanyanyaani kalu.saa.ni kurvvate taani vapu rna samaavi"santi kintu vyabhicaari.naa svavigrahasya viruddha.m kalma.sa.m kriyate|
18 maanavaa yaanyanyaani kalu.saa.ni kurvvate taani vapu rna samaavi"santi kintu vyabhicaari.naa svavigrahasya viruddha.m kalma.sa.m kriyate|
19 yu.smaaka.m yaani vapuu.msi taani yu.smadanta.hsthitasye"svaraallabdhasya pavitrasyaatmano mandiraa.ni yuuya~nca sve.saa.m svaamino naadhve kimetad yu.smaabhi rna j~naayate?
20 yuuya.m muulyena kriitaa ato vapurmanobhyaam ii"svaro yu.smaabhi.h puujyataa.m yata ii"svara eva tayo.h svaamii|

1 karinthina.h patra.m 07

1 apara~nca yu.smaabhi rmaa.m prati yat patramalekhi tasyottarametat, yo.sito.aspar"sana.m manujasya vara.m;
2 kintu vyabhicaarabhayaad ekaikasya pu.msa.h svakiiyabhaaryyaa bhavatu tadvad ekaikasyaa yo.sito .api svakiiyabharttaa bhavatu|
3 bhaaryyaayai bhartraa yadyad vitara.niiya.m tad vitiiryyataa.m tadvad bhartre.api bhaaryyayaa vitara.niiya.m vitiiryyataa.m|
4 bhaaryyaayaa.h svadehe svatva.m naasti bharttureva, tadvad bhartturapi svadehe svatva.m naasti bhaaryyaayaa eva|
5 upo.sa.napraarthanayo.h sevanaartham ekamantra.naanaa.m yu.smaaka.m kiyatkaala.m yaavad yaa p.rthaksthiti rbhavati tadanyo vicchedo yu.smanmadhye na bhavatu, tata.h param indriyaa.naam adhairyyaat "sayataan yad yu.smaan pariik.saa.m na nayet tadartha.m punarekatra milata|
6 etad aade"sato nahi kintvanuj~naata eva mayaa kathyate,
7 yato mamaavastheva sarvvamaanavaanaamavasthaa bhavatviti mama vaa~nchaa kintvii"svaraad ekenaiko varo.anyena caanyo vara itthamekaikena svakiiyavaro labdha.h|
8 aparam ak.rtavivaahaan vidhavaa"sca prati mamaitannivedana.m mameva te.saamavasthiti rbhadraa;
9 ki~nca yadi tairindriyaa.ni niyantu.m na "sakyante tarhi vivaaha.h kriyataa.m yata.h kaamadahanaad vyuu.dhatva.m bhadra.m|
10 ye ca k.rtavivaahaaste mayaa nahi prabhunaivaitad aaj~naapyante|
11 bhaaryyaa bhartt.rta.h p.rthak na bhavatu| yadi vaa p.rthagbhuutaa syaat tarhi nirvivaahaa ti.s.thatu sviiyapatinaa vaa sandadhaatu bharttaapi bhaaryyaa.m na tyajatu|
12 itaraan janaan prati prabhu rna braviiti kintvaha.m braviimi; kasyacid bhraaturyo.sid avi"svaasinii satyapi yadi tena sahavaase tu.syati tarhi saa tena na tyajyataa.m|
13 tadvat kasyaa"scid yo.sita.h patiravi"svaasii sannapi yadi tayaa sahavaase tu.syati tarhi sa tayaa na tyajyataa.m|
14 yato.avi"svaasii bharttaa bhaaryyayaa pavitriibhuuta.h, tadvadavi"svaasinii bhaaryyaa bhartraa pavitriibhuutaa; noced yu.smaakamapatyaanya"suciinyabhavi.syan kintvadhunaa taani pavitraa.ni santi|
15 avi"svaasii jano yadi vaa p.rthag bhavati tarhi p.rthag bhavatu; etena bhraataa bhaginii vaa na nibadhyate tathaapi vayamii"svare.na "saantaye samaahuutaa.h|
16 he naari tava bharttu.h paritraa.na.m tvatto bhavi.syati na veti tvayaa ki.m j~naayate? he nara tava jaayaayaa.h paritraa.na.m tvatteा bhavi.syati na veti tvayaa ki.m j~naayate?
17 ekaiko jana.h parame"svaraallabdha.m yad bhajate yasyaa~ncaavasthaayaam ii"svare.naahvaayi tadanusaare.naivaacaratu tadaha.m sarvvasamaajasthaan aadi"saami|
18 chinnatvag bh.rtvaa ya aahuuta.h sa prak.r.s.tatvak na bhavatu, tadvad achinnatvag bhuutvaa ya aahuuta.h sa chinnatvak na bhavatu|
19 tvakcheda.h saaro nahi tadvadatvakchedo.api saaro nahi kintvii"svarasyaaj~naanaa.m paalanameva|
20 yo jano yasyaamavasthaayaamaahvaayi sa tasyaamevaavati.s.thataa.m|
21 daasa.h san tva.m kimaahuuto.asi? tanmaa cintaya, tathaaca yadi svatantro bhavitu.m "saknuyaastarhi tadeva v.r.nu|
22 yata.h prabhunaahuuto yo daasa.h sa prabho rmocitajana.h| tadvad tenaahuuta.h svatantro jano.api khrii.s.tasya daasa eva|
23 yuuya.m muulyena kriitaa ato heto rmaanavaanaa.m daasaa maa bhavata|
24 he bhraataro yasyaamavasthaayaa.m yasyaahvaanamabhavat tayaa sa ii"svarasya saak.saat ti.s.thatu|
25 aparam ak.rtavivaahaan janaan prati prabho.h ko.apyaade"so mayaa na labdha.h kintu prabhoranukampayaa vi"svaasyo bhuuto.aha.m yad bhadra.m manye tad vadaami|
26 varttamaanaat kle"sasamayaat manu.syasyaanuu.dhatva.m bhadramiti mayaa budhyate|
27 tva.m ki.m yo.siti nibaddho.asi tarhi mocana.m praaptu.m maa yatasva| ki.m vaa yo.sito mukto.asi? tarhi jaayaa.m maa gave.saya|
28 vivaaha.m kurvvataa tvayaa kimapi naapaaraadhyate tadvad vyuuhyamaanayaa yuvatyaapi kimapi naaparaadhyate tathaaca taad.r"sau dvau janau "saariirika.m kle"sa.m lapsyete kintu yu.smaan prati mama karu.naa vidyate|
29 he bhraataro.ahamida.m braviimi, ita.h para.m samayo.atiiva sa.mk.sipta.h,
30 ata.h k.rtadaarairak.rtadaarairiva rudadbhi"scaarudadbhiriva saanandai"sca niraanandairiva kret.rbhi"scaabhaagibhirivaacaritavya.m
31 ye ca sa.msaare caranti tai rnaaticaritavya.m yata ihaleाkasya kautuko vicalati|
32 kintu yuuya.m yanni"scintaa bhaveteti mama vaa~nchaa| ak.rtavivaaho jano yathaa prabhu.m parito.sayet tathaa prabhu.m cintayati,
33 kintu k.rtavivaaho jano yathaa bhaaryyaa.m parito.sayet tathaa sa.msaara.m cintayati|
34 tadvad uu.dhayo.sito .anuu.dhaa vi"si.syate| yaanuu.dhaa saa yathaa kaayamanaso.h pavitraa bhavet tathaa prabhu.m cintayati yaa co.dhaa saa yathaa bharttaara.m parito.sayet tathaa sa.msaara.m cintayati|
35 aha.m yad yu.smaan m.rgabandhinyaa parik.sipeya.m tadartha.m nahi kintu yuuya.m yadaninditaa bhuutvaa prabho.h sevane.abaadham aasaktaa bhaveta tadarthametaani sarvvaa.ni yu.smaaka.m hitaaya mayaa kathyante|
36 kasyacit kanyaayaa.m yauvanapraaptaayaa.m yadi sa tasyaa anuu.dhatva.m nindaniiya.m vivaaha"sca saadhayitavya iti manyate tarhi yathaabhilaa.sa.m karotu, etena kimapi naaparaatsyati vivaaha.h kriyataa.m|
37 kintu du.hkhenaakli.s.ta.h ka"scit pitaa yadi sthiramanogata.h svamano.abhilaa.sasaadhane samartha"sca syaat mama kanyaa mayaa rak.sitavyeti manasi ni"scinoti ca tarhi sa bhadra.m karmma karoti|
38 ato yo vivaaha.m karoti sa bhadra.m karmma karoti ya"sca vivaaha.m na karoti sa bhadratara.m karmma karoti|
39 yaavatkaala.m pati rjiivati taavad bhaaryyaa vyavasthayaa nibaddhaa ti.s.thati kintu patyau mahaanidraa.m gate saa muktiibhuuya yamabhila.sati tena saha tasyaa vivaaho bhavitu.m "saknoti, kintvetat kevala.m prabhubhaktaanaa.m madhye|
40 tathaaca saa yadi ni.spatikaa ti.s.thati tarhi tasyaa.h k.sema.m bhavi.syatiiti mama bhaava.h| aparam ii"svarasyaatmaa mamaapyanta rvidyata iti mayaa budhyate|

1 karinthina.h patra.m 08

1 devaprasaade sarvve.saam asmaaka.m j~naanamaaste tadvaya.m vidma.h| tathaapi j~naana.m garvva.m janayati kintu premato ni.s.thaa jaayate|
2 ata.h ka"scana yadi manyate mama j~naanamaasta iti tarhi tena yaad.r"sa.m j~naana.m ce.s.titavya.m taad.r"sa.m kimapi j~naanamadyaapi na labdha.m|
3 kintu ya ii"svare priiyate sa ii"svare.naapi j~naayate|
4 devataabaliprasaadabhak.sa.ne vayamida.m vidmo yat jaganmadhye ko.api devo na vidyate, eka"sce"svaro dvitiiyo naastiiti|
5 svarge p.rthivyaa.m vaa yadyapi ke.sucid ii"svara iti naamaaropyate taad.r"saa"sca bahava ii"svaraa bahava"sca prabhavo vidyante
6 tathaapyasmaakamadvitiiya ii"svara.h sa pitaa yasmaat sarvve.saa.m yadartha~ncaasmaaka.m s.r.s.ti rjaataa, asmaaka~ncaadvitiiya.h prabhu.h sa yii"su.h khrii.s.to yena sarvvavastuunaa.m yenaasmaakamapi s.r.s.ti.h k.rtaa|
7 adhikantu j~naana.m sarvve.saa.m naasti yata.h kecidadyaapi devataa.m sammanya devaprasaadamiva tad bhak.sya.m bhu~njate tena durbbalatayaa te.saa.m svaantaani maliimasaani bhavanti|
8 kintu bhak.syadravyaad vayam ii"svare.na graahyaa bhavaamastannahi yato bhu"nktvaa vayamutk.r.s.taa na bhavaamastadvadabhu"nktvaapyapak.r.s.taa na bhavaama.h|
9 ato yu.smaaka.m yaa k.samataa saa durbbalaanaam unmaathasvaruupaa yanna bhavet tadartha.m saavadhaanaa bhavata|
10 yato j~naanavi"si.s.tastva.m yadi devaalaye upavi.s.ta.h kenaapi d.r"syase tarhi tasya durbbalasya manasi ki.m prasaadabhak.sa.na utsaaho na jani.syate?
11 tathaa sati yasya k.rte khrii.s.to mamaara tava sa durbbalo bhraataa tava j~naanaat ki.m na vina.mk.syati?
12 ityanena prakaare.na bhraat.r.naa.m viruddham aparaadhyadbhiste.saa.m durbbalaani manaa.msi vyaaghaatayadbhi"sca yu.smaabhi.h khrii.s.tasya vaipariityenaaparaadhyate|
13 ato heto.h pi"sitaa"sana.m yadi mama bhraatu rvighnasvaruupa.m bhavet tarhyaha.m yat svabhraatu rvighnajanako na bhaveya.m tadartha.m yaavajjiivana.m pi"sita.m na bhok.sye|

1 karinthina.h patra.m 09

1 aha.m kim eka.h prerito naasmi? kimaha.m svatantro naasmi? asmaaka.m prabhu ryii"su.h khrii.s.ta.h ki.m mayaa naadar"si? yuuyamapi ki.m prabhunaa madiiya"sramaphalasvaruupaa na bhavatha?
2 anyalokaanaa.m k.rte yadyapyaha.m prerito na bhaveya.m tathaaca yu.smatk.rte prerito.asmi yata.h prabhunaa mama preritatvapadasya mudraasvaruupaa yuuyamevaadhve|
3 ye lokaa mayi do.samaaropayanti taan prati mama pratyuttarametat|
4 bhojanapaanayo.h kimasmaaka.m k.samataa naasti?
5 anye preritaa.h prabho rbhraatarau kaiphaa"sca yat kurvvanti tadvat kaa~ncit dharmmabhaginii.m vyuuhya tayaa saarddha.m paryya.titu.m vaya.m ki.m na "saknuma.h?
6 saa.msaarika"sramasya parityaagaat ki.m kevalamaha.m bar.nabbaa"sca nivaaritau?
7 nijadhanavyayena ka.h sa.mgraama.m karoti? ko vaa draak.saak.setra.m k.rtvaa tatphalaani na bhu"nkte? ko vaa pa"suvraja.m paalayan tatpayo na pivati?
8 kimaha.m kevalaa.m maanu.sikaa.m vaaca.m vadaami? vyavasthaayaa.m kimetaad.r"sa.m vacana.m na vidyate?
9 muusaavyavasthaagranthe likhitamaaste, tva.m "sasyamarddakav.r.sasyaasya.m na bha.mtsyasiiti| ii"svare.na baliivarddaanaameva cintaa ki.m kriyate?
10 ki.m vaa sarvvathaasmaaka.m k.rte tadvacana.m tenokta.m? asmaakameva k.rte tallikhita.m| ya.h k.setra.m kar.sati tena pratyaa"saayuktena kar.s.tavya.m, ya"sca "sasyaani marddayati tena laabhapratyaa"saayuktena mardditavya.m|
11 yu.smatk.rte.asmaabhi.h paaratrikaa.ni biijaani ropitaani, ato yu.smaakamaihikaphalaanaa.m vayam a.m"sino bhavi.syaama.h kimetat mahat karmma?
12 yu.smaasu yo.adhikaarastasya bhaagino yadyanye bhaveyustarhyasmaabhistato.adhika.m ki.m tasya bhaagibhi rna bhavitavya.m? adhikantu vaya.m tenaadhikaare.na na vyavah.rtavanta.h kintu khrii.s.tiiyasusa.mvaadasya ko.api vyaaghaato.asmaabhiryanna jaayeta tadartha.m sarvva.m sahaamahe|
13 apara.m ye pavitravastuunaa.m paricaryyaa.m kurvvanti te pavitravastuto bhak.syaa.ni labhante, ye ca vedyaa.h paricaryyaa.m kurvvanti te vedisthavastuunaam a.m"sino bhavantyetad yuuya.m ki.m na vida?
14 tadvad ye susa.mvaada.m gho.sayanti tai.h susa.mvaadena jiivitavyamiti prabhunaadi.s.ta.m|
15 ahamete.saa.m sarvve.saa.m kimapi naa"sritavaan maa.m prati tadanusaaraat aacaritavyamityaa"sayenaapi patramida.m mayaa na likhyate yata.h kenaapi janena mama ya"saso mudhaakara.naat mama mara.na.m vara.m|
16 susa.mvaadaghe.sa.naat mama ya"so na jaayate yatastadgho.sa.na.m mamaava"syaka.m yadyaha.m susa.mvaada.m na gho.sayeya.m tarhi maa.m dhik|
17 icchukena tat kurvvataa mayaa phala.m lapsyate kintvanicchuke.api mayi tatkarmma.no bhaaro.arpito.asti|
18 etena mayaa labhya.m phala.m ki.m? susa.mvaadena mama yo.adhikaara aaste ta.m yadabhadrabhaavena naacareya.m tadartha.m susa.mvaadagho.sa.nasamaye tasya khrii.s.tiiyasusa.mvaadasya nirvyayiikara.nameva mama phala.m|
19 sarvve.saam anaayatto.aha.m yad bhuuri"so lokaan pratipadye tadartha.m sarvve.saa.m daasatvama"ngiik.rtavaan|
20 yihuudiiyaan yat pratipadye tadartha.m yihuudiiyaanaa.m k.rte yihuudiiya_ivaabhava.m| ye ca vyavasthaayattaastaan yat pratipadye tadartha.m vyavasthaanaayatto yo.aha.m so.aha.m vyavasthaayattaanaa.m k.rte vyavasthaayatta_ivaabhava.m|
21 ye caalabdhavyavasthaastaan yat pratipadye tadartham ii"svarasya saak.saad alabdhavyavastho na bhuutvaa khrii.s.tena labdhavyavastho yo.aha.m so.aham alabdhavyavasthaanaa.m k.rte.alabdhavyavastha ivaabhava.m|
22 durbbalaan yat pratipadye tadarthamaha.m durbbalaanaa.m k.rte durbbala_ivaabhava.m| ittha.m kenaapi prakaare.na katipayaa lokaa yanmayaa paritraa.na.m praapnuyustadartha.m yo yaad.r"sa aasiit tasya k.rte .aha.m taad.r"sa_ivaabhava.m|
23 id.r"sa aacaara.h susa.mvaadaartha.m mayaa kriyate yato.aha.m tasya phalaanaa.m sahabhaagii bhavitumicchaami|
24 pa.nyalaabhaartha.m ye dhaavanti dhaavataa.m te.saa.m sarvve.saa.m kevala eka.h pa.nya.m labhate yu.smaabhi.h kimetanna j~naayate? ato yuuya.m yathaa pa.nya.m lapsyadhve tathaiva dhaavata|
25 mallaa api sarvvabhoge parimitabhogino bhavanti te tu mlaanaa.m sraja.m lipsante kintu vayam amlaanaa.m lipsaamahe|
26 tasmaad ahamapi dhaavaami kintu lak.syamanuddi"sya dhaavaami tannahi| aha.m malla_iva yudhyaami ca kintu chaayaamaaghaatayanniva yudhyaami tannahi|
27 itaraan prati susa.mvaada.m gho.sayitvaaha.m yat svayamagraahyo na bhavaami tadartha.m deham aahanmi va"siikurvve ca|

1 karinthina.h patra.m 10

1 he bhraatara.h, asmatpit.rpuru.saanadhi yuuya.m yadaj~naataa na ti.s.thateti mama vaa~nchaa, te sarvve meghaadha.hsthitaa babhuuvu.h sarvve samudramadhyena vavraju.h,
2 sarvve muusaamuddi"sya meghasamudrayo rmajjitaa babhuuvu.h
3 sarvva ekam aatmika.m bhak.sya.m bubhujira ekam aatmika.m peya.m papu"sca
4 yataste.anucarata aatmikaad acalaat labdha.m toya.m papu.h so.acala.h khrii.s.taeva|
5 tathaa satyapi te.saa.m madhye.adhike.su loke.svii"svaro na santuto.seti hetoste prantare nipaatitaa.h|
6 etasmin te .asmaaka.m nidar"sanasvaruupaa babhuuvu.h; ataste yathaa kutsitaabhilaa.si.no babhuuvurasmaabhistathaa kutsitaabhilaa.sibhi rna bhavitavya.m|
7 likhitamaaste, lokaa bhoktu.m paatu~ncopavivi"sustata.h krii.ditumutthitaa itayanena prakaare.na te.saa.m kai"scid yadvad devapuujaa k.rtaa yu.smaabhistadvat na kriyataa.m|
8 apara.m te.saa.m kai"scid yadvad vyabhicaara.h k.rtastena caikasmin dine trayovi.m"satisahasraa.ni lokaa nipaatitaastadvad asmaabhi rvyabhicaaro na karttavya.h|
9 te.saa.m kecid yadvat khrii.s.ta.m pariik.sitavantastasmaad bhuja"ngai rna.s.taa"sca tadvad asmaabhi.h khrii.s.to na pariik.sitavya.h|
10 te.saa.m kecid yathaa vaakkalaha.m k.rtavantastatkaara.naat hantraa vinaa"sitaa"sca yu.smaabhistadvad vaakkalaho na kriyataa.m|
11 taan prati yaanyetaani jagha.tire taanyasmaaka.m nidar"sanaani jagata.h "se.sayuge varttamaanaanaam asmaaka.m "sik.saartha.m likhitaani ca babhuuvu.h|
12 ataeva ya.h ka"scid susthira.mmanya.h sa yanna patet tatra saavadhaano bhavatu|
13 maanu.sikapariik.saatiriktaa kaapi pariik.saa yu.smaan naakraamat, ii"svara"sca vi"svaasya.h so.ati"saktyaa.m pariik.saayaa.m patanaat yu.smaan rak.si.syati, pariik.saa ca yad yu.smaabhi.h so.dhu.m "sakyate tadartha.m tayaa saha nistaarasya panthaana.m niruupayi.syati|
14 he priyabhraatara.h, devapuujaato duuram apasarata|
15 aha.m yu.smaan vij~naan matvaa prabhaa.se mayaa yat kathyate tad yu.smaabhi rvivicyataa.m|
16 yad dhanyavaadapaatram asmaabhi rdhanya.m gadyate tat ki.m khrii.s.tasya "so.nitasya sahabhaagitva.m nahi? ya"sca puupo.asmaabhi rbhajyate sa ki.m khrii.s.tasya vapu.sa.h sahabhaagitva.m nahi?
17 vaya.m bahava.h santo.apyekapuupasvaruupaa ekavapu.hsvaruupaa"sca bhavaama.h, yato vaya.m sarvva ekapuupasya sahabhaagina.h|
18 yuuya.m "saariirikam israayeliiyava.m"sa.m niriik.sadhva.m| ye baliinaa.m maa.msaani bhu~njate te ki.m yaj~navedyaa.h sahabhaagino na bhavanti?
19 ityanena mayaa ki.m kathyate? devataa vaastavikii devataayai balidaana.m vaa vaastavika.m ki.m bhavet?
20 tannahi kintu bhinnajaatibhi rye balayo diiyante ta ii"svaraaya tannahi bhuutebhyaeva diiyante tasmaad yuuya.m yad bhuutaanaa.m sahabhaagino bhavathetyaha.m naabhila.saami|
21 prabho.h ka.msena bhuutaanaamapi ka.msena paana.m yu.smaabhirasaadhya.m; yuuya.m prabho rbhojyasya bhuutaanaamapi bhojyasya sahabhaagino bhavitu.m na "saknutha|
22 vaya.m ki.m prabhu.m sparddhi.syaamahe? vaya.m ki.m tasmaad balavanta.h?
23 maa.m prati sarvva.m karmmaaprati.siddha.m kintu na sarvva.m hitajanaka.m sarvvam aprati.siddha.m kintu na sarvva.m ni.s.thaajanaka.m|
24 aatmahita.h kenaapi na ce.s.titavya.h kintu sarvvai.h parahita"sce.s.titavya.h|
25 aapa.ne yat krayya.m tad yu.smaabhi.h sa.mvedasyaartha.m kimapi na p.r.s.tvaa bhujyataa.m
26 yata.h p.rthivii tanmadhyastha~nca sarvva.m parame"svarasya|
27 aparam avi"svaasilokaanaa.m kenacit nimantritaa yuuya.m yadi tatra jigami.satha tarhi tena yad yad upasthaapyate tad yu.smaabhi.h sa.mvedasyaartha.m kimapi na p.r.s.tvaa bhujyataa.m|
28 kintu tatra yadi ka"scid yu.smaan vadet bhak.syametad devataayaa.h prasaada iti tarhi tasya j~naapayituranurodhaat sa.mvedasyaartha~nca tad yu.smaabhi rna bhoktavya.m| p.rthivii tanmadhyastha~nca sarvva.m parame"svarasya,
29 satyametat, kintu mayaa ya.h sa.mvedo nirddi"syate sa tava nahi parasyaiva|
30 anugrahapaatre.na mayaa dhanyavaada.m k.rtvaa yad bhujyate tatkaara.naad aha.m kuto nindi.sye?
31 tasmaad bhojana.m paanam anyadvaa karmma kurvvadbhi ryu.smaabhi.h sarvvameve"svarasya mahimna.h prakaa"saartha.m kriyataa.m|
32 yihuudiiyaanaa.m bhinnajaatiiyaanaam ii"svarasya samaajasya vaa vighnajanakai ryu.smaabhi rna bhavitavya.m|
33 ahamapyaatmahitam ace.s.tamaano bahuunaa.m paritraa.naartha.m te.saa.m hita.m ce.s.tamaana.h sarvvavi.saye sarvve.saa.m tu.s.tikaro bhavaamiityanenaaha.m yadvat khrii.s.tasyaanugaamii tadvad yuuya.m mamaanugaamino bhavata|

1 karinthina.h patra.m 11

1 he bhraatara.h, yuuya.m sarvvasmin kaaryye maa.m smaratha mayaa ca yaad.rgupadi.s.taastaad.rgaacarathaitatkaara.naat mayaa pra"sa.msaniiyaa aadhbe|
2 tathaapi mamai.saa vaa~nchaa yad yuuyamidam avagataa bhavatha,
3 ekaikasya puru.sasyottamaa"ngasvaruupa.h khrii.s.ta.h, yo.sita"scottamaa"ngasvaruupa.h pumaan, khrii.s.tasya cottamaa"ngasvaruupa ii"svara.h|
4 aparam aacchaaditottamaa"ngena yena pu.msaa praarthanaa kriyata ii"svariiyavaa.nii kathyate vaa tena sviiyottamaa"ngam avaj~naayate|
5 anaacchaaditottamaa"ngayaa yayaa yo.sitaa ca praarthanaa kriyata ii"svariiyavaa.nii kathyate vaa tayaapi sviiyottamaa"ngam avaj~naayate yata.h saa mu.n.dita"sira.hsad.r"saa|
6 anaacchaaditamastakaa yaa yo.sit tasyaa.h "sira.h mu.n.daniiyameva kintu yo.sita.h ke"sacchedana.m "siromu.n.dana.m vaa yadi lajjaajanaka.m bhavet tarhi tayaa sva"sira aacchaadyataa.m|
7 pumaan ii"svarasya pratimuurtti.h pratiteja.hsvaruupa"sca tasmaat tena "siro naacchaadaniiya.m kintu siimantinii pu.msa.h pratibimbasvaruupaa|
8 yato yo.saata.h pumaan nodapaadi kintu pu.mso yo.sid udapaadi|
9 adhikantu yo.sita.h k.rte pu.msa.h s.r.s.ti rna babhuuva kintu pu.msa.h k.rte yo.sita.h s.r.s.ti rbabhuuva|
10 iti heto rduutaanaam aadaraad yo.sitaa "sirasyadhiinataasuucakam aavara.na.m dharttavya.m|
11 tathaapi prabho rvidhinaa pumaa.msa.m vinaa yo.sinna jaayate yo.sita~nca vinaa pumaan na jaayate|
12 yato yathaa pu.mso yo.sid udapaadi tathaa yo.sita.h pumaan jaayate, sarvvavastuuni ce"svaraad utpadyante|
13 yu.smaabhirevaitad vivicyataa.m, anaav.rtayaa yo.sitaa praarthana.m ki.m sud.r"sya.m bhavet?
14 puru.sasya diirghake"satva.m tasya lajjaajanaka.m, kintu yo.sito diirghake"satva.m tasyaa gauravajanaka.m
15 yata aacchaadanaaya tasyai ke"saa dattaa iti ki.m yu.smaabhi.h svabhaavato na "sik.syate?
16 atra yadi ka"scid vivaditum icchet tarhyasmaakam ii"svariiyasamitiinaa~nca taad.r"sii riiti rna vidyate|
17 yu.smaabhi rna bhadraaya kintu kutsitaaya samaagamyate tasmaad etaani bhaa.samaa.nena mayaa yuuya.m na pra"sa.msaniiyaa.h|
18 prathamata.h samitau samaagataanaa.m yu.smaaka.m madhye bhedaa.h santiiti vaarttaa mayaa "sruuyate tanmadhye ki~ncit satya.m manyate ca|
19 yato heto ryu.smanmadhye ye pariik.sitaaste yat prakaa"syante tadartha.m bhedai rbhavitavyameva|
20 ekatra samaagatai ryu.smaabhi.h prabhaava.m bheाjya.m bhujyata iti nahi;
21 yato bhojanakaale yu.smaakamekaikena svakiiya.m bhak.sya.m tuur.na.m grasyate tasmaad eko jano bubhuk.sitasti.s.thati, anya"sca parit.rpto bhavati|
22 bhojanapaanaartha.m yu.smaaka.m ki.m ve"smaani na santi? yu.smaabhi rvaa kim ii"svarasya samiti.m tucchiik.rtya diinaa lokaa avaj~naayante? ityanena mayaa ki.m vaktavya.m? yuuya.m ki.m mayaa pra"sa.msaniiyaa.h? etasmin yuuya.m na pra"sa.msaniiyaa.h|
23 prabhuto ya upade"so mayaa labdho yu.smaasu samarpita"sca sa e.sa.h|
24 parakarasamarpa.nak.sapaayaa.m prabhu ryii"su.h puupamaadaaye"svara.m dhanya.m vyaah.rtya ta.m bha"nktvaa bhaa.sitavaan yu.smaabhiretad g.rhyataa.m bhujyataa~nca tad yu.smatk.rte bhagna.m mama "sariira.m; mama smara.naartha.m yu.smaabhiretat kriyataa.m|
25 puna"sca bhejanaat para.m tathaiva ka.msam aadaaya tenokta.m ka.mso.aya.m mama "so.nitena sthaapito nuutananiyama.h; yativaara.m yu.smaabhiretat piiyate tativaara.m mama smara.naartha.m piiyataa.m|
26 yativaara.m yu.smaabhire.sa puupo bhujyate bhaajanenaanena piiyate ca tativaara.m prabhoraagamana.m yaavat tasya m.rtyu.h prakaa"syate|
27 apara~nca ya.h ka"scid ayogyatvena prabhorima.m puupam a"snaati tasyaanena bhaajanena pivati ca sa prabho.h kaayarudhirayo rda.n.dadaayii bhavi.syati|
28 tasmaat maanavenaagra aatmaana pariik.sya pa"scaad e.sa puupo bhujyataa.m ka.msenaanena ca piiyataa.m|
29 yena caanarhatvena bhujyate piiyate ca prabho.h kaayam avim.r"sataa tena da.n.dapraaptaye bhujyate piiyate ca|
30 etatkaara.naad yu.smaaka.m bhuuri"so lokaa durbbalaa rogi.na"sca santi bahava"sca mahaanidraa.m gataa.h|
31 asmaabhi ryadyaatmavicaaro.akaari.syata tarhi da.n.do naalapsyata;
32 kintu yadaasmaaka.m vicaaro bhavati tadaa vaya.m jagato janai.h sama.m yad da.n.da.m na labhaamahe tadartha.m prabhunaa "saasti.m bhu.mjmahe|
33 he mama bhraatara.h, bhojanaartha.m militaanaa.m yu.smaakam ekenetaro.anug.rhyataa.m|
34 ya"sca bubhuk.sita.h sa svag.rhe bhu"nktaa.m| da.n.dapraaptaye yu.smaabhi rna samaagamyataa.m| etadbhinna.m yad aade.s.tavya.m tad yu.smatsamiipaagamanakaale mayaadek.syate|

1 karinthina.h patra.m 12

1 he bhraatara.h, yuuya.m yad aatmikaan daayaan anavagataasti.s.thatha tadaha.m naabhila.saami|
2 puurvva.m bhinnajaatiiyaa yuuya.m yadvad viniitaastadvad avaakpratimaanaam anugaamina aadhbam iti jaaniitha|
3 iti hetoraha.m yu.smabhya.m nivedayaami, ii"svarasyaatmanaa bhaa.samaa.na.h ko.api yii"su.m "sapta iti na vyaaharati, puna"sca pavitre.naatmanaa viniita.m vinaanya.h ko.api yii"su.m prabhuriti vyaaharttu.m na "saknoti|
4 daayaa bahuvidhaa.h kintveka aatmaa
5 paricaryyaa"sca bahuvidhaa.h kintveka.h prabhu.h|
6 saadhanaani bahuvidhaani kintu sarvve.su sarvvasaadhaka ii"svara eka.h|
7 ekaikasmai tasyaatmano dar"sana.m parahitaartha.m diiyate|
8 ekasmai tenaatmanaa j~naanavaakya.m diiyate, anyasmai tenaivaatmanaadi.s.ta.m vidyaavaakyam,
9 anyasmai tenaivaatmanaa vi"svaasa.h, anyasmai tenaivaatmanaa svaasthyadaana"sakti.h,
10 anyasmai du.hsaadhyasaadhana"saktiranyasmai ce"svariiyaade"sa.h, anyasmai caatimaanu.sikasyaade"sasya vicaarasaamarthyam, anyasmai parabhaa.saabhaa.sa.na"saktiranyasmai ca bhaa.saarthabhaa.sa.nasaamarya.m diiyate|
11 ekenaadvitiiyenaatmanaa yathaabhilaa.sam ekaikasmai janaayaikaika.m daana.m vitarataa taani sarvvaa.ni saadhyante|
12 deha eka.h sannapi yadvad bahva"ngayukto bhavati, tasyaikasya vapu.so .a"ngaanaa.m bahutvena yadvad eka.m vapu rbhavati, tadvat khrii.s.ta.h|
13 yato heto ryihuudibhinnajaatiiyadaasasvatantraa vaya.m sarvve majjanenaikenaatmanaikadehiik.rtaa.h sarvve caikaatmabhuktaa abhavaama|
14 ekenaa"ngena vapu rna bhavati kintu bahubhi.h|
15 tatra cara.na.m yadi vadet naaha.m hastastasmaat "sariirasya bhaago naasmiiti tarhyanena "sariiraat tasya viyogo na bhavati|
16 "srotra.m vaa yadi vadet naaha.m nayana.m tasmaat "sariirasyaa.m"so naasmiiti tarhyanena "sariiraat tasya viyogo na bhavati|
17 k.rtsna.m "sariira.m yadi dar"sanendriya.m bhavet tarhi "srava.nendriya.m kutra sthaasyati? tat k.rtsna.m yadi vaa "srava.nendriya.m bhavet tarhi ghra.nendriya.m kutra sthaasyati?
18 kintvidaaniim ii"svare.na yathaabhila.sita.m tathaivaa"ngapratya"ngaanaam ekaika.m "sariire sthaapita.m|
19 tat k.rtsna.m yadyekaa"ngaruupi bhavet tarhi "sariire kutra sthaasyati?
20 tasmaad a"ngaani bahuuni santi "sariira.m tvekameva|
21 ataeva tvayaa mama prayojana.m naastiiti vaaca.m paa.ni.m vaditu.m nayana.m na "saknoti, tathaa yuvaabhyaa.m mama prayojana.m naastiiti muurddhaa cara.nau vaditu.m na "saknoti.h;
22 vastutastu vigrahasya yaanya"ngaanyasmaabhi rdurbbalaani budhyante taanyeva saprayojanaani santi|
23 yaani ca "sariiramadhye.avamanyaani budhyate taanyasmaabhiradhika.m "sobhyante| yaani ca kud.r"syaani taani sud.r"syataraa.ni kriyante
24 kintu yaani svaya.m sud.r"syaani te.saa.m "sobhanam ni.sprayojana.m|
25 "sariiramadhye yad bhedo na bhavet kintu sarvvaa.nya"ngaani yad aikyabhaavena sarvve.saa.m hita.m cintayanti tadartham ii"svare.naapradhaanam aadara.niiya.m k.rtvaa "sariira.m viracita.m|
26 tasmaad ekasyaa"ngasya pii.daayaa.m jaataayaa.m sarvvaa.nya"ngaani tena saha pii.dyante, ekasya samaadare jaate ca sarvvaa.ni tena saha sa.mh.r.syanti|
27 yuuya~nca khrii.s.tasya "sariira.m, yu.smaakam ekaika"sca tasyaikaikam a"nga.m|
28 kecit kecit samitaavii"svare.na prathamata.h preritaa dvitiiyata ii"svariiyaade"savaktaarast.rtiiyata upade.s.taaro niyuktaa.h, tata.h para.m kebhyo.api citrakaaryyasaadhanasaamarthyam anaamayakara.na"saktirupak.rtau loka"saasane vaa naipu.nya.m naanaabhaa.saabhaa.sa.nasaamarthya.m vaa tena vyataari|
29 sarvve ki.m preritaa.h? sarvve kim ii"svariiyaade"savaktaara.h? sarvve kim upade.s.taara.h? sarvve ki.m citrakaaryyasaadhakaa.h?
30 sarvve kim anaamayakara.na"saktiyuktaa.h? sarvve ki.m parabhaa.saavaadina.h? sarvve vaa ki.m parabhaa.saarthaprakaa"sakaa.h?
31 yuuya.m "sre.s.thadaayaan labdhu.m yatadhva.m| anena yuuya.m mayaa sarvvottamamaarga.m dar"sayitavyaa.h|

1 karinthina.h patra.m 13

1 martyasvargiiyaa.naa.m bhaa.saa bhaa.samaa.no.aha.m yadi premahiino bhaveya.m tarhi vaadakataalasvaruupo ninaadakaaribheriisvaruupa"sca bhavaami|
2 apara~nca yadyaham ii"svariiyaade"saa.dhya.h syaa.m sarvvaa.ni guptavaakyaani sarvvavidyaa~nca jaaniiyaa.m puur.navi"svaasa.h san "sailaan sthaanaantariikarttu.m "saknuyaa~nca kintu yadi premahiino bhaveya.m tarhyaga.naniiya eva bhavaami|
3 apara.m yadyaham annadaanena sarvvasva.m tyajeya.m daahanaaya sva"sariira.m samarpayeya~nca kintu yadi premahiino bhaveya.m tarhi tatsarvva.m madartha.m ni.sphala.m bhavati|
4 prema cirasahi.s.nu hitai.si ca, prema nirdve.sam a"sa.tha.m nirgarvva~nca|
5 apara.m tat kutsita.m naacarati, aatmace.s.taa.m na kurute sahasaa na krudhyati paraani.s.ta.m na cintayati,
6 adharmme na tu.syati satya eva santu.syati|
7 tat sarvva.m titik.sate sarvvatra vi"svasiti sarvvatra bhadra.m pratiik.sate sarvva.m sahate ca|
8 premno lopa.h kadaapi na bhavi.syati, ii"svariiyaade"sakathana.m lopsyate parabhaa.saabhaa.sa.na.m nivartti.syate j~naanamapi lopa.m yaasyati|
9 yato.asmaaka.m j~naana.m kha.n.damaatram ii"svariiyaade"sakathanamapi kha.n.damaatra.m|
10 kintvasmaasu siddhataa.m gate.su taani kha.n.damaatraa.ni lopa.m yaasyante|
11 baalyakaale.aha.m baala ivaabhaa.se baala ivaacintaya~nca kintu yauvane jaate tatsarvva.m baalyaacara.na.m parityaktavaan|
12 idaaniim abhramadhyenaaspa.s.ta.m dar"sanam asmaabhi rlabhyate kintu tadaa saak.saat dar"sana.m lapsyate| adhunaa mama j~naanam alpi.s.tha.m kintu tadaaha.m yathaavagamyastathaivaavagato bhavi.syaami|
13 idaanii.m pratyaya.h pratyaa"saa prema ca trii.nyetaani ti.s.thanti te.saa.m madhye ca prema "sre.s.tha.m|

1 karinthina.h patra.m 14

1 yuuya.m premaacara.ne prayatadhvam aatmikaan daayaanapi vi"se.sata ii"svariiyaade"sakathanasaamarthya.m praaptu.m ce.s.tadhva.m|
2 yo jana.h parabhaa.saa.m bhaa.sate sa maanu.saan na sambhaa.sate kintvii"svarameva yata.h kenaapi kimapi na budhyate sa caatmanaa niguu.dhavaakyaani kathayati;
3 kintu yo jana ii"svariiyaade"sa.m kathayati sa pare.saa.m ni.s.thaayai hitopade"saaya saantvanaayai ca bhaa.sate|
4 parabhaa.saavaadyaatmana eva ni.s.thaa.m janayati kintvii"svariiyaade"savaadii samite rni.s.thaa.m janayati|
5 yu.smaaka.m sarvve.saa.m parabhaa.saabhaa.sa.nam icchaamyaha.m kintvii"svariiyaade"sakathanam adhikamapiicchaami| yata.h samite rni.s.thaayai yena svavaakyaanaam artho na kriyate tasmaat parabhaa.saavaadita ii"svariiyaade"savaadii "sreyaan|
6 he bhraatara.h, idaanii.m mayaa yadi yu.smatsamiipa.m gamyate tarhii"svariiyadar"sanasya j~naanasya ve"svariiyaade"sasya vaa "sik.saayaa vaa vaakyaani na bhaa.sitvaa parabhaa.saa.m bhaa.samaa.nena mayaa yuuya.m kimupakaari.syadhve?
7 apara.m va.m"siivallakyaadi.su ni.spraa.ni.su vaadyayantre.su vaadite.su yadi kka.naa na vi"si.syante tarhi ki.m vaadya.m ki.m vaa gaana.m bhavati tat kena boddhu.m "sakyate?
8 apara.m ra.natuuryyaa nisva.no yadyavyakto bhavet tarhi yuddhaaya ka.h sajji.syate?
9 tadvat jihvaabhi ryadi sugamyaa vaak yu.smaabhi rna gadyeta tarhi yad gadyate tat kena bhotsyate? vastuto yuuya.m digaalaapina iva bhavi.syatha|
10 jagati katiprakaaraa uktayo vidyante? taasaamekaapi nirarthikaa nahi;
11 kintuukterartho yadi mayaa na budhyate tarhyaha.m vaktraa mleccha iva ma.msye vaktaapi mayaa mleccha iva ma.msyate|
12 tasmaad aatmikadaayalipsavo yuuya.m samite rni.s.thaartha.m praaptabahuvaraa bhavitu.m yatadhva.m,
13 ataeva parabhaa.saavaadii yad arthakaro.api bhavet tat praarthayataa.m|
14 yadyaha.m parabhaa.sayaa prarthanaa.m kuryyaa.m tarhi madiiya aatmaa praarthayate, kintu mama buddhi rni.sphalaa ti.s.thati|
15 ityanena ki.m kara.niiya.m? aham aatmanaa praarthayi.sye buddhyaapi praarthayi.sye; apara.m aatmanaa gaasyaami buddhyaapi gaasyaami|
16 tva.m yadaatmanaa dhanyavaada.m karo.si tadaa yad vadasi tad yadi "si.syenevopasthitena janena na buddhyate tarhi tava dhanyavaadasyaante tathaastviti tena vakta.m katha.m "sakyate?
17 tva.m samyag ii"svara.m dhanya.m vadasiiti satya.m tathaapi tatra parasya ni.s.thaa na bhavati|
18 yu.smaaka.m sarvvebhyo.aha.m parabhaa.saabhaa.sa.ne samartho.asmiiti kaara.naad ii"svara.m dhanya.m vadaami;
19 tathaapi samitau paropade"saartha.m mayaa kathitaani pa~nca vaakyaani vara.m na ca lak.sa.m parabhaa.siiyaani vaakyaani|
20 he bhraatara.h,yuuya.m buddhyaa baalakaaiva maa bhuuta parantu du.s.tatayaa "si"sava_iva bhuutvaa buddhyaa siddhaa bhavata|
21 "saastra ida.m likhitamaaste, yathaa, ityavocat pare"so.aham aabhaa.si.sya imaan janaan| bhaa.saabhi.h parakiiyaabhi rvaktrai"sca parade"sibhi.h| tathaa mayaa k.rte.apiime na grahii.syanti madvaca.h||
22 ataeva tat parabhaa.saabhaa.sa.na.m avi"scaasina.h prati cihnaruupa.m bhavati na ca vi"svaasina.h prati; kintvii"svariiyaade"sakathana.m naavi"svaasina.h prati tad vi"svaasina.h pratyeva|
23 samitibhukte.su sarvve.su ekasmin sthaane militvaa parabhaa.saa.m bhaa.samaa.ne.su yadi j~naanaakaa"nk.si.no.avi"svaasino vaa tatraagaccheyustarhi yu.smaan unmattaan ki.m na vadi.syanti?
24 kintu sarvve.svii"svariiyaade"sa.m prakaa"sayatsu yadyavi"svaasii j~naanaakaa"nk.sii vaa ka"scit tatraagacchati tarhi sarvvaireva tasya paapaj~naana.m pariik.saa ca jaayate,
25 tatastasyaanta.hkara.nasya guptakalpanaasu vyaktiibhuutaasu so.adhomukha.h patan ii"svaramaaraadhya yu.smanmadhya ii"svaro vidyate iti satya.m kathaametaa.m kathayi.syati|
26 he bhraatara.h, sammilitaanaa.m yu.smaakam ekena giitam anyenopade"so.anyena parabhaa.saanyena ai"svarikadar"sanam anyenaarthabodhaka.m vaakya.m labhyate kimetat? sarvvameva parani.s.thaartha.m yu.smaabhi.h kriyataa.m|
27 yadi ka"scid bhaa.saantara.m vivak.sati tarhyekasmin dine dvijanena trijanena vaa parabhaaा.saa kathyataa.m tadadhikairna kathyataa.m tairapi paryyaayaanusaaraat kathyataa.m, ekena ca tadartho bodhyataa.m|
28 kintvarthaabhidhaayaka.h ko.api yadi na vidyate tarhi sa samitau vaaca.myama.h sthitve"svaraayaatmane ca kathaa.m kathayatu|
29 apara.m dvau trayo ve"svariiyaade"savaktaara.h sva.m svamaade"sa.m kathayantu tadanye ca ta.m vicaarayantu|
30 kintu tatraapare.na kenacit janene"svariiyaade"se labdhe prathamena kathanaat nivarttitavya.m|
31 sarvve yat "sik.saa.m saantvanaa~nca labhante tadartha.m yuuya.m sarvve paryyaaye.ne"svariiyaade"sa.m kathayitu.m "saknutha|
32 ii"svariiyaade"savakt.r.naa.m manaa.msi te.saam adhiinaani bhavanti|
33 yata ii"svara.h ku"saasanajanako nahi su"saasanajanaka eveti pavitralokaanaa.m sarvvasamiti.su prakaa"sate|
34 apara~nca yu.smaaka.m vanitaa.h samiti.su tuu.s.niimbhuutaasti.s.thantu yata.h "saastralikhitena vidhinaa taa.h kathaapracaara.naat nivaaritaastaabhi rnighraabhi rbhavitavya.m|
35 atastaa yadi kimapi jij~naasante tarhi gehe.su patiin p.rcchantu yata.h samitimadhye yo.sitaa.m kathaakathana.m nindaniiya.m|
36 ai"svara.m vaca.h ki.m yu.smatto niragamata? kevala.m yu.smaan vaa tat kim upaagata.m?
37 ya.h ka"scid aatmaanam ii"svariiyaade"savaktaaram aatmanaavi.s.ta.m vaa manyate sa yu.smaan prati mayaa yad yat likhyate tatprabhunaaj~naapitam iityurarii karotu|
38 kintu ya.h ka"scit aj~no bhavati so.aj~na eva ti.s.thatu|
39 ataeva he bhraatara.h, yuuyam ii"svariiyaade"sakathanasaamarthya.m labdhu.m yatadhva.m parabhaa.saabhaa.sa.namapi yu.smaabhi rna nivaaryyataa.m|
40 sarvvakarmmaa.ni ca vidhyanusaarata.h suparipaa.tyaa kriyantaa.m|

1 karinthina.h patra.m 15

1 he bhraatara.h, ya.h susa.mvaado mayaa yu.smatsamiipe nivedito yuuya~nca ya.m g.rhiitavanta aa"sritavanta"sca ta.m puna ryu.smaan vij~naapayaami|
2 yu.smaaka.m vi"svaaso yadi vitatho na bhavet tarhi susa.mvaadayuktaani mama vaakyaani smarataa.m yu.smaaka.m tena susa.mvaadena paritraa.na.m jaayate|
3 yato.aha.m yad yat j~naapitastadanusaaraat yu.smaasu mukhyaa.m yaa.m "sik.saa.m samaarpaya.m seya.m, "saastraanusaaraat khrii.s.to.asmaaka.m paapamocanaartha.m praa.naan tyaktavaan,
4 "sma"saane sthaapita"sca t.rtiiyadine "saastraanusaaraat punarutthaapita.h|
5 sa caagre kaiphai tata.h para.m dvaada"sa"si.syebhyo dar"sana.m dattavaan|
6 tata.h para.m pa~nca"sataadhikasa.mkhyakebhyo bhraat.rbhyo yugapad dar"sana.m dattavaan te.saa.m kecit mahaanidraa.m gataa bahutaraa"scaadyaapi varttante|
7 tadanantara.m yaakuubaaya tatpa"scaat sarvvebhya.h preritebhyo dar"sana.m dattavaan|
8 sarvva"se.se.akaalajaatatulyo yo.aha.m, so.ahamapi tasya dar"sana.m praaptavaan|
9 ii"svarasya samiti.m prati dauraatmyaacara.naad aha.m preritanaama dharttum ayogyastasmaat preritaanaa.m madhye k.sudratama"scaasmi|
10 yaad.r"so.asmi taad.r"sa ii"svarasyaanugrahe.naivaasmi; apara.m maa.m prati tasyaanugraho ni.sphalo naabhavat, anyebhya.h sarvvebhyo mayaadhika.h "srama.h k.rta.h, kintu sa mayaa k.rtastannahi matsahakaari.ne"svarasyaanugrahe.naiva|
11 ataeva mayaa bhavet tai rvaa bhavet asmaabhistaad.r"sii vaarttaa gho.syate saiva ca yu.smaabhi rvi"svaasena g.rhiitaa|
12 m.rtyuda"saata.h khrii.s.ta utthaapita iti vaarttaa yadi tamadhi gho.syate tarhi m.rtalokaanaam utthiti rnaastiiti vaag yu.smaaka.m madhye kai"scit kuta.h kathyate?
13 m.rtaanaam utthiti ryadi na bhavet tarhi khrii.s.to.api notthaapita.h
14 khrii.s.ta"sca yadyanutthaapita.h syaat tarhyasmaaka.m gho.sa.na.m vitatha.m yu.smaaka.m vi"svaaso.api vitatha.h|
15 vaya~nce"svarasya m.r.saasaak.si.no bhavaama.h, yata.h khrii.s.ta stenotthaapita.h iti saak.syam asmaabhirii"svaramadhi datta.m kintu m.rtaanaamutthiti ryadi na bhavet tarhi sa tena notthaapita.h|
16 yato m.rtaanaamutthiti ryati na bhavet tarhi khrii.s.to.apyutthaapitatva.m na gata.h|
17 khrii.s.tasya yadyanutthaapita.h syaat tarhi yu.smaaka.m vi"svaaso vitatha.h, yuuyam adyaapi svapaape.su magnaasti.s.thatha|
18 apara.m khrii.s.taa"sritaa ye maanavaa mahaanidraa.m gataaste.api naa"sa.m gataa.h|
19 khrii.s.to yadi kevalamihaloke .asmaaka.m pratyaa"saabhuumi.h syaat tarhi sarvvamartyebhyo vayameva durbhaagyaa.h|
20 idaanii.m khrii.s.to m.rtyuda"saata utthaapito mahaanidraagataanaa.m madhye prathamaphalasvaruupo jaata"sca|
21 yato yadvat maanu.sadvaaraa m.rtyu.h praadurbhuutastadvat maanu.sadvaaraa m.rtaanaa.m punarutthitirapi pradurbhuutaa|
22 aadamaa yathaa sarvve mara.naadhiinaa jaataastathaa khrii.s.tena sarvve jiivayi.syante|
23 kintvekaikena janena nije nije paryyaaya utthaatavya.m prathamata.h prathamajaataphalasvaruupena khrii.s.tena, dvitiiyatastasyaagamanasamaye khrii.s.tasya lokai.h|
24 tata.h param anto bhavi.syati tadaanii.m sa sarvva.m "saasanam adhipatitva.m paraakrama~nca luptvaa svapitarii"svare raajatva.m samarpayi.syati|
25 yata.h khrii.s.tasya ripava.h sarvve yaavat tena svapaadayoradho na nipaatayi.syante taavat tenaiva raajatva.m karttavya.m|
26 tena vijetavyo ya.h "se.saripu.h sa m.rtyureva|
27 likhitamaaste sarvvaa.ni tasya paadayo rva"siik.rtaani| kintu sarvvaa.nyeva tasya va"siik.rtaaniityukte sati sarvvaa.ni yena tasya va"siik.rtaani sa svaya.m tasya va"siibhuuto na jaata iti vyakta.m|
28 sarvve.su tasya va"siibhuute.su sarvvaa.ni yena putrasya va"siik.rtaani svaya.m putro.api tasya va"siibhuuto bhavi.syati tata ii"svara.h sarvve.su sarvva eva bhavi.syati|
29 apara.m paretalokaanaa.m vinimayena ye majjyante tai.h ki.m lapsyate? ye.saa.m paretalokaanaam utthiti.h kenaapi prakaare.na na bhavi.syati te.saa.m vinimayena kuto majjanamapi taira"ngiikriyate?
30 vayamapi kuta.h pratida.n.da.m praa.nabhiitim a"ngiikurmmahe?
31 asmatprabhunaa yii"sukhrii.s.tena yu.smatto mama yaa "slaaghaaste tasyaa.h "sapatha.m k.rtvaa kathayaami dine dine.aha.m m.rtyu.m gacchaami|
32 iphi.sanagare vanyapa"subhi.h saarddha.m yadi laukikabhaavaat mayaa yuddha.m k.rta.m tarhi tena mama ko laabha.h? m.rtaanaam utthiti ryadi na bhavet tarhi, kurmmo bhojanapaane.adya "svastu m.rtyu rbhavi.syati|
33 ityanena dharmmaat maa bhra.m"sadhva.m| kusa.msarge.na lokaanaa.m sadaacaaro vina"syati|
34 yuuya.m yathocita.m sacaitanyaasti.s.thata, paapa.m maa kurudhva.m, yato yu.smaaka.m madhya ii"svariiyaj~naanahiinaa.h ke.api vidyante yu.smaaka.m trapaayai mayeda.m gadyate|
35 apara.m m.rtalokaa.h katham utthaasyanti? kiid.r"sa.m vaa "sariira.m labdhvaa punare.syantiiti vaakya.m ka"scit prak.syati|
36 he aj~na tvayaa yad biijam upyate tad yadi na mriyeta tarhi na jiivayi.syate|
37 yayaa muurttyaa nirgantavya.m saa tvayaa nopyate kintu "su.ska.m biijameva; tacca godhuumaadiinaa.m kimapi biija.m bhavitu.m "saknoti|
38 ii"svare.neva yathaabhilaa.sa.m tasmai muurtti rdiiyate, ekaikasmai biijaaya svaa svaa muurttireva diiyate|
39 sarvvaa.ni palalaani naikavidhaani santi, manu.syapa"supak.simatsyaadiinaa.m bhinnaruupaa.ni palalaani santi|
40 apara.m svargiiyaa muurttaya.h paarthivaa muurttaya"sca vidyante kintu svargiiyaanaam ekaruupa.m teja.h paarthivaanaa~nca tadanyaruupa.m tejo.asti|
41 suuryyasya teja ekavidha.m candrasya tejastadanyavidha.m taaraa.naa~nca tejo.anyavidha.m, taaraa.naa.m madhye.api tejasastaaratamya.m vidyate|
42 tatra likhitamaaste yathaa, ‘aadipuru.sa aadam jiivatpraa.nii babhuuva,` kintvantima aadam (khrii.s.to) jiivanadaayaka aatmaa babhuuva|
43 yad upyate tat tuccha.m yaccotthaasyati tad gauravaanvita.m; yad upyate tannirbbala.m yaccotthaasyati tat "saktiyukta.m|
44 yat "sariiram upyate tat praa.naanaa.m sadma, yacca "sariiram utthaasyati tad aatmana.h sadma| praa.nasadmasvaruupa.m "sariira.m vidyate, aatmasadmasvaruupamapi "sariira.m vidyate|
45 tatra likhitamaaste yathaa, aadipuru.sa aadam jiivatpraa.nii babhuuva, kintvantima aadam (khrii.s.to) jiivanadaayaka aatmaa babhuuva|
46 aatmasadma na prathama.m kintu praa.nasadmaiva tatpa"scaad aatmasadma|
47 aadya.h puru.se m.rda utpannatvaat m.r.nmayo dvitiiya"sca puru.sa.h svargaad aagata.h prabhu.h|
48 m.r.nmayo yaad.r"sa aasiit m.r.nmayaa.h sarvve taad.r"saa bhavanti svargiiya"sca yaad.r"so.asti svargiiyaa.h sarvve taad.r"saa bhavanti|
49 m.r.nmayasya ruupa.m yadvad asmaabhi rdhaarita.m tadvat svargiiyasya ruupamapi dhaarayi.syate|
50 he bhraatara.h, yu.smaan prati vyaaharaami, ii"svarasya raajye raktamaa.msayoradhikaaro bhavitu.m na "saknoti, ak.sayatve ca k.sayasyaadhikaaro na bhavi.syati|
51 pa"syataaha.m yu.smabhya.m niguu.dhaa.m kathaa.m nivedayaami|
52 sarvvairasmaabhi rmahaanidraa na gami.syate kintvantimadine tuuryyaa.m vaaditaayaam ekasmin vipale nimi.saikamadhye sarvvai ruupaantara.m gami.syate, yatastuurii vaadi.syate, m.rtalokaa"scaak.sayiibhuutaa utthaasyanti vaya~nca ruupaantara.m gami.syaama.h|
53 yata.h k.saya.niiyenaitena "sariire.naak.sayatva.m parihitavya.m, mara.naadhiinenaitena dehena caamaratva.m parihitavya.m|
54 etasmin k.saya.niiye "sariire .ak.sayatva.m gate, etasman mara.naadhiine dehe caamaratva.m gate "saastre likhita.m vacanamida.m setsyati, yathaa, jayena grasyate m.rtyu.h|
55 m.rtyo te ka.n.taka.m kutra paraloka jaya.h kka te||
56 m.rtyo.h ka.n.taka.m paapameva paapasya ca bala.m vyavasthaa|
57 ii"svara"sca dhanyo bhavatu yata.h so.asmaaka.m prabhunaa yii"sukhrii.s.tenaasmaan jayayuktaan vidhaapayati|
58 ato he mama priyabhraatara.h; yuuya.m susthiraa ni"scalaa"sca bhavata prabho.h sevaayaa.m yu.smaaka.m pari"sramo ni.sphalo na bhavi.syatiiti j~naatvaa prabho.h kaaryye sadaa tatparaa bhavata|

1 karinthina.h patra.m 16

1 pavitralokaanaa.m k.rte yo.arthasa.mgrahastamadhi gaalaatiiyade"sasya samaajaa mayaa yad aadi.s.taastad yu.smaabhirapi kriyataa.m|
2 mamaagamanakaale yad arthasa.mgraho na bhavet tannimitta.m yu.smaakamekaikena svasampadaanusaaraat sa~ncaya.m k.rtvaa saptaahasya prathamadivase svasamiipe ki~ncit nik.sipyataa.m|
3 tato mamaagamanasamaye yuuya.m yaaneva vi"svaasyaa iti vedi.syatha tebhyo.aha.m patraa.ni dattvaa yu.smaaka.m taddaanasya yiruu"saalama.m nayanaartha.m taan pre.sayi.syaami|
4 kintu yadi tatra mamaapi gamanam ucita.m bhavet tarhi te mayaa saha yaasyanti|
5 saamprata.m maakidaniyaade"samaha.m paryya.taami ta.m paryya.tya yu.smatsamiipam aagami.syaami|
6 anantara.m ki.m jaanaami yu.smatsannidhim avasthaasye "siitakaalamapi yaapayi.syaami ca pa"scaat mama yat sthaana.m gantavya.m tatraiva yu.smaabhiraha.m prerayitavya.h|
7 yato.aha.m yaatraakaale k.sa.namaatra.m yu.smaan dra.s.tu.m necchaami kintu prabhu ryadyanujaaniiyaat tarhi ki~ncid diirghakaala.m yu.smatsamiipe pravastum icchaami|
8 tathaapi nistaarotsavaat para.m pa~ncaa"sattamadina.m yaavad iphi.sapuryyaa.m sthaasyaami|
9 yasmaad atra kaaryyasaadhanaartha.m mamaantike b.rhad dvaara.m mukta.m bahavo vipak.saa api vidyante|
10 timathi ryadi yu.smaaka.m samiipam aagacchet tarhi yena nirbhaya.m yu.smanmadhye vartteta tatra yu.smaabhi rmano nidhiiyataa.m yasmaad aha.m yaad.rk so.api taad.rk prabho.h karmma.ne yatate|
11 ko.api ta.m pratyanaadara.m na karotu kintu sa mamaantika.m yad aagantu.m "saknuyaat tadartha.m yu.smaabhi.h saku"sala.m pre.syataa.m| bhraat.rbhi.h saarddhamaha.m ta.m pratiik.se|
12 aapallu.m bhraataramadhyaha.m nivedayaami bhraat.rbhi.h saaka.m so.api yad yu.smaaka.m samiipa.m vrajet tadartha.m mayaa sa puna.h punaryaacita.h kintvidaanii.m gamana.m sarvvathaa tasmai naarocata, ita.hpara.m susamaya.m praapya sa gami.syati|
13 yuuya.m jaag.rta vi"svaase susthiraa bhavata pauru.sa.m prakaa"sayata balavanto bhavata|
14 yu.smaabhi.h sarvvaa.ni karmmaa.ni premnaa ni.spaadyantaa.m|
15 he bhraatara.h, aha.m yu.smaan idam abhiyaace stiphaanasya parijanaa aakhaayaade"sasya prathamajaataphalasvaruupaa.h, pavitralokaanaa.m paricaryyaayai ca ta aatmano nyavedayan iti yu.smaabhi rj~naayate|
16 ato yuuyamapi taad.r"salokaanaam asmatsahaayaanaa.m "sramakaari.naa~nca sarvve.saa.m va"syaa bhavata|
17 stiphaana.h pharttuunaata aakhaayika"sca yad atraagaman tenaaham aanandaami yato yu.smaabhiryat nyuunita.m tat tai.h sampuurita.m|
18 tai ryu.smaaka.m mama ca manaa.msyaapyaayitaani| tasmaat taad.r"saa lokaa yu.smaabhi.h sammantavyaa.h|
19 yu.smabhyam aa"siyaade"sasthasamaajaanaa.m namask.rtim aakkilapriskillayostanma.n.dapasthasamite"sca bahunamask.rti.m prajaaniita|
20 sarvve bhraataro yu.smaan namaskurvvante| yuuya.m pavitracumbanena mitho namata|
21 paulo.aha.m svakaralikhita.m namask.rti.m yu.smaan vedaye|
22 yadi ka"scid yii"sukhrii.s.te na priiyate tarhi sa "saapagrasto bhavet prabhuraayaati|
23 asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugraho yu.smaan prati bhuuyaat|
24 khrii.s.ta.m yii"sum aa"sritaan yu.smaan prati mama prema ti.s.thatu| iti||

॥ iti 1 karinthina.h patra.m samaapta.m ॥


2 karinthina.h patra.m
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13


2 karinthina.h patra.m 01

1 ii"svarasyecchayaa yii"sukhrii.s.tasya prerita.h paulastimathirbhraataa ca dvaavetau karinthanagarasthaayai ii"svariiyasamitaya aakhaayaade"sasthebhya.h sarvvebhya.h pavitralokebhya"sca patra.m likhata.h|
2 asmaaka.m taatasye"svarasya prabhoryii"sukhrii.s.tasya caanugraha.h "saanti"sca yu.smaasu varttataa.m|
3 k.rpaalu.h pitaa sarvvasaantvanaakaarii"svara"sca yo.asmatprabhoryii"sukhrii.s.tasya taata ii"svara.h sa dhanyo bhavatu|
4 yato vayam ii"svaraat saantvanaa.m praapya tayaa saantvanayaa yat sarvvavidhakli.s.taan lokaan saantvayitu.m "saknuyaama tadartha.m so.asmaaka.m sarvvakle"sasamaye.asmaan saantvayati|
5 yata.h khrii.s.tasya kle"saa yadvad baahulyenaasmaasu varttante tadvad vaya.m khrii.s.tena bahusaantvanaa.dhyaa api bhavaama.h|
6 vaya.m yadi kli"syaamahe tarhi yu.smaaka.m saantvanaaparitraa.nayo.h k.rte kli"syaamahe yato.asmaabhi ryaad.r"saani du.hkhaani sahyante yu.smaaka.m taad.r"sadu.hkhaanaa.m sahanena tau saadhayi.syete ityasmin yu.smaanadhi mama d.r.dhaa pratyaa"saa bhavati|
7 yadi vaa vaya.m saantvanaa.m labhaamahe tarhi yu.smaaka.m saantvanaaparitraa.nayo.h k.rte taamapi labhaamahe| yato yuuya.m yaad.rg du.hkhaanaa.m bhaagino.abhavata taad.rk saantvanaayaa api bhaagino bhavi.syatheti vaya.m jaaniima.h|
8 he bhraatara.h, aa"siyaade"se ya.h kle"so.asmaan aakraamyat ta.m yuuya.m yad anavagataasti.s.thata tanmayaa bhadra.m na manyate| tenaati"saktikle"sena vayamatiiva pii.ditaastasmaat jiivanarak.sa.ne nirupaayaa jaataa"sca,
9 ato vaya.m sve.su na vi"svasya m.rtalokaanaam utthaapayitarii"svare yad vi"svaasa.m kurmmastadartham asmaabhi.h praa.nada.n.do bhoktavya iti svamanasi ni"scita.m|
10 etaad.r"sabhaya"nkaraat m.rtyo ryo .asmaan atraayatedaaniimapi traayate sa ita.h paramapyasmaan traasyate .asmaakam etaad.r"sii pratyaa"saa vidyate|
11 etadarthamasmatk.rte praarthanayaa vaya.m yu.smaabhirupakarttavyaastathaa k.rte bahubhi ryaacito yo.anugraho.asmaasu vartti.syate tatk.rte bahubhirii"svarasya dhanyavaado.api kaari.syate|
12 apara~nca sa.msaaramadhye vi"se.sato yu.smanmadhye vaya.m saa.msaarikyaa dhiyaa nahi kintvii"svarasyaanugrahe.naaku.tilataam ii"svariiyasaaralya~ncaacaritavanto.atraasmaaka.m mano yat pramaa.na.m dadaati tena vaya.m "slaaghaamahe|
13 yu.smaabhi ryad yat pa.thyate g.rhyate ca tadanyat kimapi yu.smabhyam asmaabhi rna likhyate taccaanta.m yaavad yu.smaabhi rgrahii.syata ityasmaakam aa"saa|
14 yuuyamita.h puurvvamapyasmaan a.m"sato g.rhiitavanta.h, yata.h prabho ryii"sukhrii.s.tasya dine yadvad yu.smaasvasmaaka.m "slaaghaa tadvad asmaasu yu.smaakamapi "slaaghaa bhavi.syati|
15 apara.m yuuya.m yad dvitiiya.m vara.m labhadhve tadarthamita.h puurvva.m tayaa pratyaa"sayaa yu.smatsamiipa.m gami.syaami
16 yu.smadde"sena maakidaniyaade"sa.m vrajitvaa punastasmaat maakidaniyaade"saat yu.smatsamiipam etya yu.smaabhi ryihuudaade"sa.m pre.sayi.sye ceti mama vaa~nchaasiit|
17 etaad.r"sii mantra.naa mayaa ki.m caa~ncalyena k.rtaa? yad yad aha.m mantraye tat ki.m vi.sayiloka_iva mantrayaa.na aadau sviik.rtya pa"scaad asviikurvve?
18 yu.smaan prati mayaa kathitaani vaakyaanyagre sviik.rtaani "se.se.asviik.rtaani naabhavan etene"svarasya vi"svastataa prakaa"sate|
19 mayaa silvaanena timathinaa ce"svarasya putro yo yii"sukhrii.s.to yu.smanmadhye gho.sita.h sa tena sviik.rta.h punarasviik.rta"sca tannahi kintu sa tasya sviikaarasvaruupaeva|
20 ii"svarasya mahimaa yad asmaabhi.h prakaa"seta tadartham ii"svare.na yad yat pratij~naata.m tatsarvva.m khrii.s.tena sviik.rta.m satyiibhuuta~nca|
21 yu.smaan asmaa.m"scaabhi.sicya ya.h khrii.s.te sthaasnuun karoti sa ii"svara eva|
22 sa caasmaan mudraa"nkitaan akaar.siit satyaa"nkaarasya pa.nakharuupam aatmaana.m asmaakam anta.hkara.ne.su nirak.sipacca|
23 apara.m yu.smaasu karu.naa.m kurvvan aham etaavatkaala.m yaavat karinthanagara.m na gatavaan iti satyametasmin ii"svara.m saak.si.na.m k.rtvaa mayaa svapraa.naanaa.m "sapatha.h kriyate|
24 vaya.m yu.smaaka.m vi"svaasasya niyantaaro na bhavaama.h kintu yu.smaakam aanandasya sahaayaa bhavaama.h, yasmaad vi"svaase yu.smaaka.m sthiti rbhavati|

2 karinthina.h patra.m 02

1 apara~ncaaha.m puna.h "sokaaya yu.smatsannidhi.m na gami.syaamiiti manasi niracai.sa.m|
2 yasmaad aha.m yadi yu.smaan "sokayuktaan karomi tarhi mayaa ya.h "sokayuktiik.rtasta.m vinaa kenaapare.naaha.m har.sayi.sye?
3 mama yo har.sa.h sa yu.smaaka.m sarvve.saa.m har.sa eveti ni"scita.m mayaabodhi; ataeva yairaha.m har.sayitavyastai rmadupasthitisamaye yanmama "soko na jaayeta tadarthameva yu.smabhyam etaad.r"sa.m patra.m mayaa likhita.m|
4 vastutastu bahukle"sasya mana.hpii.daayaa"sca samaye.aha.m bahva"srupaatena patrameka.m likhitavaan yu.smaaka.m "sokaartha.m tannahi kintu yu.smaasu madiiyapremabaahulyasya j~naapanaartha.m|
5 yenaaha.m "sokayuktiik.rtastena kevalamaha.m "sokayuktiik.rtastannahi kintva.m"sato yuuya.m sarvve.api yato.ahamatra kasmi.m"scid do.samaaropayitu.m necchaami|
6 bahuunaa.m yat tarjjana.m tena janenaalambhi tat tadartha.m pracura.m|
7 ata.h sa du.hkhasaagare yanna nimajjati tadartha.m yu.smaabhi.h sa k.santavya.h saantvayitavya"sca|
8 iti heto.h prarthaye.aha.m yu.smaabhistasmin dayaa kriyataa.m|
9 yuuya.m sarvvakarmma.ni mamaade"sa.m g.rhliitha na veti pariik.situm aha.m yu.smaan prati likhitavaan|
10 yasya yo do.so yu.smaabhi.h k.samyate tasya sa do.so mayaapi k.samyate ya"sca do.so mayaa k.samyate sa yu.smaaka.m k.rte khrii.s.tasya saak.saat k.samyate|
11 "sayataana.h kalpanaasmaabhiraj~naataa nahi, ato vaya.m yat tena na va~ncyaamahe tadartham asmaabhi.h saavadhaanai rbhavitavya.m|
12 apara~nca khrii.s.tasya susa.mvaadagho.sa.naartha.m mayi troyaanagaramaagate prabho.h karmma.ne ca madartha.m dvaare mukte
13 satyapi svabhraatustiitasyaavidyamaanatvaat madiiyaatmana.h kaapi "saanti rna babhuuva, tasmaad aha.m taan visarjjana.m yaacitvaa maakidaniyaade"sa.m gantu.m prasthaanam akarava.m|
14 ya ii"svara.h sarvvadaa khrii.s.tenaasmaan jayina.h karoti sarvvatra caasmaabhistadiiyaj~naanasya gandha.m prakaa"sayati sa dhanya.h|
15 yasmaad ye traa.na.m lapsyante ye ca vinaa"sa.m gami.syanti taan prati vayam ii"svare.na khrii.s.tasya saugandhya.m bhavaama.h|
16 vayam eke.saa.m m.rtyave m.rtyugandhaa apare.saa~nca jiivanaaya jiivanagandhaa bhavaama.h, kintvetaad.r"sakarmmasaadhane ka.h samartho.asti?
17 anye bahavo lokaa yadvad ii"svarasya vaakya.m m.r.saa"sik.sayaa mi"srayanti vaya.m tadvat tanna mi"srayanta.h saralabhaavene"svarasya saak.saad ii"svarasyaade"saat khrii.s.tena kathaa.m bhaa.saamahe|

2 karinthina.h patra.m 03

1 vaya.m kim aatmapra"sa.msana.m punaraarabhaamahe? yu.smaan prati yu.smatto vaa pare.saa.m ke.saa~ncid ivaasmaakamapi ki.m pra"sa.msaapatre.su prayojanam aaste?
2 yuuyamevaasmaaka.m pra"sa.msaapatra.m taccaasmaakam anta.hkara.ne.su likhita.m sarvvamaanavai"sca j~neya.m pa.thaniiya~nca|
3 yato .asmaabhi.h sevita.m khrii.s.tasya patra.m yuuyapeva, tacca na masyaa kintvamarasye"svarasyaatmanaa likhita.m paa.saa.napatre.su tannahi kintu kravyamaye.su h.rtpatre.su likhitamiti suspa.s.ta.m|
4 khrii.s.tene"svara.m pratyasmaakam iid.r"so d.r.dhavi"svaaso vidyate;
5 vaya.m nijagu.nena kimapi kalpayitu.m samarthaa iti nahi kintvii"svaraadasmaaka.m saamarthya.m jaayate|
6 tena vaya.m nuutananiyamasyaarthato .ak.sarasa.msthaanasya tannahi kintvaatmana eva sevanasaamarthya.m praaptaa.h| ak.sarasa.msthaana.m m.rtyujanaka.m kintvaatmaa jiivanadaayaka.h|
7 ak.sarai rvilikhitapaa.saa.naruupi.nii yaa m.rtyo.h sevaa saa yadiid.rk tejasvinii jaataa yattasyaacirasthaayinastejasa.h kaara.naat muusaso mukham israayeliiyalokai.h sa.mdra.s.tu.m naa"sakyata,
8 tarhyaatmana.h sevaa ki.m tato.api bahutejasvinii na bhavet?
9 da.n.dajanikaa sevaa yadi tejoyuktaa bhavet tarhi pu.nyajanikaa sevaa tato.adhika.m bahutejoyuktaa bhavi.syati|
10 ubhayostulanaayaa.m k.rtaayaam ekasyaastejo dvitiiyaayaa.h prakharatare.na tejasaa hiinatejo bhavati|
11 yasmaad yat lopaniiya.m tad yadi tejoyukta.m bhavet tarhi yat cirasthaayi tad bahutaratejoyuktameva bhavi.syati|
12 iid.r"sii.m pratyaa"saa.m labdhvaa vaya.m mahatii.m pragalbhataa.m prakaa"sayaama.h|
13 israayeliiyalokaa yat tasya lopaniiyasya tejasa.h "se.sa.m na vilokayeyustadartha.m muusaa yaad.rg aavara.nena svamukham aacchaadayat vaya.m taad.rk na kurmma.h|
14 te.saa.m manaa.msi ka.thiniibhuutaani yataste.saa.m pa.thanasamaye sa puraatano niyamastenaavara.nenaadyaapi pracchannasti.s.thati|
15 tacca na duuriibhavati yata.h khrii.s.tenaiva tat lupyate| muusasa.h "saastrasya paa.thasamaye.adyaapi te.saa.m manaa.msi tenaavara.nena pracchaadyante|
16 kintu prabhu.m prati manasi paraav.rtte tad aavara.na.m duuriikaari.syate|
17 ya.h prabhu.h sa eva sa aatmaa yatra ca prabhoraatmaa tatraiva mukti.h|
18 vaya~nca sarvve.anaacchaaditenaasyena prabhostejasa.h pratibimba.m g.rhlanta aatmasvaruupe.na prabhunaa ruupaantariik.rtaa varddhamaanatejoyuktaa.m taameva pratimuurtti.m praapnuma.h|

2 karinthina.h patra.m 04

1 apara~nca vaya.m karu.naabhaajo bhuutvaa yad etat paricaarakapadam alabhaamahi naatra klaamyaama.h,
2 kintu trapaayuktaani pracchannakarmmaa.ni vihaaya ku.tilataacara.namakurvvanta ii"svariiyavaakya.m mithyaavaakyairami"srayanta.h satyadharmmasya prakaa"sanene"svarasya saak.saat sarvvamaanavaanaa.m sa.mvedagocare svaan pra"sa.msaniiyaan dar"sayaama.h|
3 asmaabhi rgho.sita.h susa.mvaado yadi pracchanna.h; syaat tarhi ye vina.mk.syanti te.saameva d.r.s.tita.h sa pracchanna.h;
4 yata ii"svarasya pratimuurtti rya.h khrii.s.tastasya tejasa.h susa.mvaadasya prabhaa yat taan na diipayet tadartham iha lokasya devo.avi"svaasinaa.m j~naananayanam andhiik.rtavaan etasyodaahara.na.m te bhavanti|
5 vaya.m svaan gho.sayaama iti nahi kintu khrii.s.ta.m yii"su.m prabhumevaasmaa.m"sca yii"so.h k.rte yu.smaaka.m paricaarakaan gho.sayaama.h|
6 ya ii"svaro madhyetimira.m prabhaa.m diipanaayaadi"sat sa yii"sukhrii.s.tasyaasya ii"svariiyatejaso j~naanaprabhaayaa udayaartham asmaakam anta.hkara.ne.su diipitavaan|
7 apara.m tad dhanam asmaabhi rm.r.nmaye.su bhaajane.su dhaaryyate yata.h saadbhutaa "sakti rnaasmaaka.m kintvii"svarasyaiveti j~naatavya.m|
8 vaya.m pade pade pii.dyaamahe kintu naavasiidaama.h, vaya.m vyaakulaa.h santo.api nirupaayaa na bhavaama.h;
9 vaya.m pradraavyamaanaa api na klaamyaama.h, nipaatitaa api na vina"syaama.h|
10 asmaaka.m "sariire khrii.s.tasya jiivana.m yat prakaa"seta tadartha.m tasmin "sariire yii"so rmara.namapi dhaarayaama.h|
11 yii"so rjiivana.m yad asmaaka.m marttyadehe prakaa"seta tadartha.m jiivanto vaya.m yii"so.h k.rte nitya.m m.rtyau samarpyaamahe|
12 ittha.m vaya.m m.rtyaakraantaa yuuya~nca jiivanaakraantaa.h|
13 vi"svaasakaara.naadeva samabhaa.si mayaa vaca.h| iti yathaa "saastre likhita.m tathaivaasmaabhirapi vi"svaasajanakam aatmaana.m praapya vi"svaasa.h kriyate tasmaacca vacaa.msi bhaa.syante|
14 prabhu ryii"su ryenotthaapita.h sa yii"sunaasmaanapyutthaapayi.syati yu.smaabhi.h saarddha.m svasamiipa upasthaapayi.syati ca, vayam etat jaaniima.h|
15 ataeva yu.smaaka.m hitaaya sarvvameva bhavati tasmaad bahuunaa.m pracuraanuुgrahapraapte rbahulokaanaa.m dhanyavaadene"svarasya mahimaa samyak prakaa"si.syate|
16 tato heto rvaya.m na klaamyaama.h kintu baahyapuru.so yadyapi k.siiyate tathaapyaantarika.h puru.so dine dine nuutanaayate|
17 k.sa.namaatrasthaayi yadetat laghi.s.tha.m du.hkha.m tad atibaahulyenaasmaakam anantakaalasthaayi gari.s.thasukha.m saadhayati,
18 yato vaya.m pratyak.saan vi.sayaan anuddi"syaapratyak.saan uddi"saama.h| yato heto.h pratyak.savi.sayaa.h k.sa.namaatrasthaayina.h kintvapratyak.saa anantakaalasthaayina.h|

2 karinthina.h patra.m 05

1 aparam asmaakam etasmin paarthive duu.syaruupe ve"smani jiir.ne satii"svare.na nirmmitam akarak.rtam asmaakam anantakaalasthaayi ve"smaika.m svarge vidyata iti vaya.m jaaniima.h|
2 yato hetoretasmin ve"smani ti.s.thanto vaya.m ta.m svargiiya.m vaasa.m paridhaatum aakaa"nk.syamaa.naa ni.h"svasaama.h|
3 tathaapiidaaniimapi vaya.m tena na nagnaa.h kintu parihitavasanaa manyaamahe|
4 etasmin duu.sye ti.s.thanato vaya.m kli"syamaanaa ni.h"svasaama.h, yato vaya.m vaasa.m tyaktum icchaamastannahi kintu ta.m dvitiiya.m vaasa.m paridhaatum icchaama.h, yatastathaa k.rte jiivanena martya.m grasi.syate|
5 etadartha.m vaya.m yena s.r.s.taa.h sa ii"svara eva sa caasmabhya.m satya"nkaarasya pa.nasvaruupam aatmaana.m dattavaan|
6 ataeva vaya.m sarvvadotsukaa bhavaama.h ki~nca "sariire yaavad asmaabhi rnyu.syate taavat prabhuto duure pro.syata iti jaaniima.h,
7 yato vaya.m d.r.s.timaarge na caraama.h kintu vi"svaasamaarge|
8 apara~nca "sariiraad duure pravastu.m prabho.h sannidhau nivastu~ncaakaa"nk.syamaa.naa utsukaa bhavaama.h|
9 tasmaadeva kaara.naad vaya.m tasya sannidhau nivasantastasmaad duure pravasanto vaa tasmai rocitu.m yataamahe|
10 yasmaat "sariiraavasthaayaam ekaikena k.rtaanaa.m karmma.naa.m "subhaa"subhaphalapraaptaye sarvvaismaabhi.h khrii.s.tasya vicaaraasanasammukha upasthaatavya.m|
11 ataeva prabho rbhayaanakatva.m vij~naaya vaya.m manujaan anunayaama.h ki~nce"svarasya gocare saprakaa"saa bhavaama.h, yu.smaaka.m sa.mvedagocare.api saprakaa"saa bhavaama ityaa"sa.msaamahe|
12 anena vaya.m yu.smaaka.m sannidhau puna.h svaan pra"sa.msaama iti nahi kintu ye mano vinaa mukhai.h "slaaghante tebhya.h pratyuttaradaanaaya yuuya.m yathaasmaabhi.h "slaaghitu.m "saknutha taad.r"sam upaaya.m yu.smabhya.m vitaraama.h|
13 yadi vaya.m hataj~naanaa bhavaamastarhi tad ii"svaraarthaka.m yadi ca saj~naanaa bhavaamastarhi tad yu.smadarthaka.m|
14 vaya.m khrii.s.tasya premnaa samaak.r.syaamahe yata.h sarvve.saa.m vinimayena yadyeko jano.amriyata tarhi te sarvve m.rtaa ityaasmaabhi rbudhyate|
15 apara~nca ye jiivanti te yat svaartha.m na jiivanti kintu te.saa.m k.rte yo jano m.rta.h punarutthaapita"sca tamuddi"sya yat jiivanti tadarthameva sa sarvve.saa.m k.rte m.rtavaan|
16 ato hetorita.h para.m ko.apyasmaabhi rjaatito na pratij~naatavya.h|yadyapi puurvva.m khrii.s.to jaatito.asmaabhi.h pratij~naatastathaapiidaanii.m jaatita.h puna rna pratij~naayate|
17 kenacit khrii.s.ta aa"srite nuutanaa s.r.s.ti rbhavati puraatanaani lupyante pa"sya nikhilaani naviinaani bhavanti|
18 sarvva~ncaitad ii"svarasya karmma yato yii"sukhrii.s.tena sa evaasmaan svena saarddha.m sa.mhitavaan sandhaanasambandhiiyaa.m paricaryyaam asmaasu samarpitavaa.m"sca|
19 yata.h ii"svara.h khrii.s.tam adhi.s.thaaya jagato janaanaam aagaa.msi te.saam .r.namiva na ga.nayan svena saarddha.m taan sa.mhitavaan sandhivaarttaam asmaasu samarpitavaa.m"sca|
20 ato vaya.m khrii.s.tasya vinimayena dautya.m karmma sampaadayaamahe, ii"svara"scaasmaabhi ryu.smaan yaayaacyate tata.h khrii.s.tasya vinimayena vaya.m yu.smaan praarthayaamahe yuuyamii"svare.na sandhatta|
21 yato vaya.m tena yad ii"svariiyapu.nya.m bhavaamastadartha.m paapena saha yasya j~naateya.m naasiit sa eva tenaasmaaka.m vinimayena paapa.h k.rta.h|

2 karinthina.h patra.m 06

1 tasya sahaayaa vaya.m yu.smaan praarthayaamahe, ii"svarasyaanugraho yu.smaabhi rv.rthaa na g.rhyataa.m|
2 tenoktametat, sa.m"sro.syaami "subhe kaale tvadiiyaa.m praarthanaam aha.m| upakaara.m kari.syaami paritraa.nadine tava| pa"syataaya.m "subhakaala.h pa"syateda.m traa.nadina.m|
3 asmaaka.m paricaryyaa yanni.skala"nkaa bhavet tadartha.m vaya.m kutraapi vighna.m na janayaama.h,
4 kintu pracurasahi.s.nutaa kle"so dainya.m vipat taa.danaa kaaraabandhana.m nivaasahiinatva.m pari"sramo jaagara.nam upavasana.m
5 nirmmalatva.m j~naana.m m.rdu"siilataa hitai.sitaa
6 pavitra aatmaa ni.skapa.ta.m prema satyaalaapa ii"svariiya"sakti
7 rdak.si.navaamaabhyaa.m karaabhyaa.m dharmmaastradhaara.na.m
8 maanaapamaanayorakhyaatisukhyaatyo rbhaagitvam etai.h sarvvairii"svarasya pra"sa.msyaan paricaarakaan svaan prakaa"sayaama.h|
9 bhramakasamaa vaya.m satyavaadino bhavaama.h, aparicitasamaa vaya.m suparicitaa bhavaama.h, m.rtakalpaa vaya.m jiivaama.h, da.n.dyamaanaa vaya.m na hanyaamahe,
10 "sokayuktaa"sca vaya.m sadaanandaama.h, daridraa vaya.m bahuun dhanina.h kurmma.h, aki~ncanaa"sca vaya.m sarvva.m dhaarayaama.h|
11 he karinthina.h, yu.smaaka.m prati mamaasya.m mukta.m mamaanta.hkara.naa~nca vikasita.m|
12 yuuya.m mamaantare na sa"nkocitaa.h ki~nca yuuyameva sa"nkocitacittaa.h|
13 kintu mahya.m nyaayyaphaladaanaartha.m yu.smaabhirapi vikasitai rbhavitavyam ityaha.m nijabaalakaaniva yu.smaan vadaami|
14 aparam apratyayibhi.h saarddha.m yuuyam ekayuge baddhaa maa bhuuta, yasmaad dharmmaadharmmayo.h ka.h sambandho.asti? timire.na sarddha.m prabhaayaa vaa kaa tulanaasti?
15 biliiyaaladevena saaka.m khrii.s.tasya vaa kaa sandhi.h? avi"svaasinaa saarddha.m vaa vi"svaasilokasyaa.m"sa.h ka.h?
16 ii"svarasya mandire.na saha vaa devapratimaanaa.m kaa tulanaa? amarasye"svarasya mandira.m yuuyameva| ii"svare.na tadukta.m yathaa, te.saa.m madhye.aha.m svaavaasa.m nidhaasyaami te.saa.m madhye ca yaataayaata.m kurvvan te.saam ii"svaro bhavi.syaami te ca mallokaa bhavi.syanti|
17 ato heto.h parame"svara.h kathayati yuuya.m te.saa.m madhyaad bahirbhuuya p.rthag bhavata, kimapyamedhya.m na sp.r"sata; tenaaha.m yu.smaan grahii.syaami,
18 yu.smaaka.m pitaa bhavi.syaami ca, yuuya~nca mama kanyaaputraa bhavi.syatheti sarvva"saktimataa parame"svare.nokta.m|

2 karinthina.h patra.m 07

1 ataeva he priyatamaa.h, etaad.r"sii.h pratij~naa.h praaptairasmaabhi.h "sariiraatmano.h sarvvamaalinyam apam.rjye"svarasya bhaktyaa pavitraacaara.h saadhyataa.m|
2 yuuyam asmaan g.rhliita| asmaabhi.h kasyaapyanyaayo na k.rta.h ko.api na va~ncita.h|
3 yu.smaan do.si.na.h karttamaha.m vaakyametad vadaamiiti nahi yu.smaabhi.h saha jiivanaaya mara.naaya vaa vaya.m yu.smaan svaanta.hkara.nai rdhaarayaama iti puurvva.m mayokta.m|
4 yu.smaan prati mama mahetsaaho jaayate yu.smaan adhyaha.m bahu "slaaghe ca tena sarvvakle"sasamaye.aha.m saantvanayaa puur.no har.se.na praphullita"sca bhavaami|
5 asmaasu maakidaniyaade"sam aagate.svasmaaka.m "sariirasya kaacidapi "saanti rnaabhavat kintu sarvvato bahi rvirodhenaanta"sca bhiityaa vayam apii.dyaamahi|
6 kintu namraa.naa.m saantvayitaa ya ii"svara.h sa tiitasyaagamanenaasmaan asaantvayat|
7 kevala.m tasyaagamanena tannahi kintu yu.smatto jaatayaa tasya saantvanayaapi, yato.asmaasu yu.smaaka.m haarddavilaapaasaktatve.svasmaaka.m samiipe var.nite.su mama mahaanando jaata.h|
8 aha.m patre.na yu.smaan "sokayuktaan k.rtavaan ityasmaad anvatapye kintvadhunaa naanutapye| tena patre.na yuuya.m k.sa.namaatra.m "sokayuktiibhuutaa iti mayaa d.r"syate|
9 ityasmin yu.smaaka.m "sokenaaha.m h.r.syaami tannahi kintu mana.hparivarttanaaya yu.smaaka.m "soko.abhavad ityanena h.r.syaami yato.asmatto yu.smaaka.m kaapi haani ryanna bhavet tadartha.m yu.smaakam ii"svariiya.h "soेko jaata.h|
10 sa ii"svariiya.h "soka.h paritraa.najanaka.m niranutaapa.m mana.hparivarttana.m saadhayati kintu saa.msaarika.h "soko m.rtyu.m saadhayati|
11 pa"syata tene"svariiye.na "sokena yu.smaaka.m ki.m na saadhita.m? yatno do.saprak.saalanam asantu.s.tatva.m haarddam aasaktatva.m phaladaana~ncaitaani sarvvaa.ni| tasmin karmma.ni yuuya.m nirmmalaa iti pramaa.na.m sarvve.na prakaare.na yu.smaabhi rdatta.m|
12 yenaaparaaddha.m tasya k.rte ki.mvaa yasyaaparaaddha.m tasya k.rte mayaa patram alekhi tannahi kintu yu.smaanadhyasmaaka.m yatno yad ii"svarasya saak.saad yu.smatsamiipe prakaa"seta tadarthameva|
13 uktakaara.naad vaya.m saantvanaa.m praaptaa.h; taa~nca saantvanaa.m vinaavaro mahaahlaadastiitasyaahlaadaadasmaabhi rlabdha.h, yatastasyaatmaa sarvvai ryu.smaabhist.rpta.h|
14 puurvva.m tasya samiipe.aha.m yu.smaabhiryad a"slaaghe tena naalajje kintu vaya.m yadvad yu.smaan prati satyabhaavena sakalam abhaa.saamahi tadvat tiitasya samiipe.asmaaka.m "slaaghanamapi satya.m jaata.m|
15 yuuya.m kiid.rk tasyaaj~naa apaalayata bhayakampaabhyaa.m ta.m g.rhiitavanta"scaitasya smara.naad yu.smaasu tasya sneho baahulyena varttate|
16 yu.smaasvaha.m sarvvamaa"sa.mse, ityasmin mamaahlaado jaayate|

2 karinthina.h patra.m 08

1 he bhraatara.h, maakidaniyaade"sasthaasu samiti.su prakaa"sito ya ii"svarasyaanugrahastamaha.m yu.smaan j~naapayaami|
2 vastuto bahukle"sapariik.saasamaye te.saa.m mahaanando.atiivadiinataa ca vadaanyataayaa.h pracuraphalam aphalayataa.m|
3 te svecchayaa yathaa"sakti ki~ncaati"sakti daana udyuktaa abhavan iti mayaa pramaa.niikriyate|
4 vaya~nca yat pavitralokebhyaste.saa.m daanam upakaaraarthakam a.m"sana~nca g.rhlaamastad bahununayenaasmaan praarthitavanta.h|
5 vaya.m yaad.rk pratyaiQk.saamahi taad.rg ak.rtvaa te.agre prabhave tata.h param ii"svarasyecchayaasmabhyamapi svaan nyavedayan|
6 ato hetostva.m yathaarabdhavaan tathaiva karinthinaa.m madhye.api tad daanagraha.na.m saadhayeti yu.smaan adhi vaya.m tiita.m praarthayaamahi|
7 ato vi"svaaso vaakpa.tutaa j~naana.m sarvvotsaaho .asmaasu prema caitai rgu.nai ryuuya.m yathaaparaan ati"sedhve tathaivaitena gu.nenaapyati"sedhva.m|
8 etad aham aaj~nayaa kathayaamiiti nahi kintvanye.saam utsaahakaara.naad yu.smaakamapi premna.h saaralya.m pariik.situmicchataa mayaitat kathyate|
9 yuuya~ncaasmatprabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugraha.m jaaniitha yatastasya nirdhanatvena yuuya.m yad dhanino bhavatha tadartha.m sa dhanii sannapi yu.smatk.rte nirdhano.abhavat|
10 etasmin aha.m yu.smaan svavicaara.m j~naapayaami| gata.m sa.mvatsaram aarabhya yuuya.m kevala.m karmma kartta.m tannahi kintvicchukataa.m prakaa"sayitumapyupaakraabhyadhva.m tato heto ryu.smatk.rte mama mantra.naa bhadraa|
11 ato .adhunaa tatkarmmasaadhana.m yu.smaabhi.h kriyataa.m tena yadvad icchukataayaam utsaahastadvad ekaikasya sampadanusaare.na karmmasaadhanam api jani.syate|
12 yasmin icchukataa vidyate tena yanna dhaaryyate tasmaat so.anug.rhyata iti nahi kintu yad dhaaryyate tasmaadeva|
13 yata itare.saa.m viraame.na yu.smaaka~nca kle"sena bhavitavya.m tannahi kintu samatayaiva|
14 varttamaanasamaye yu.smaaka.m dhanaadhikyena te.saa.m dhananyuunataa puurayitavyaa tasmaat te.saamapyaadhikyena yu.smaaka.m nyuunataa puurayi.syate tena samataa jani.syate|
15 tadeva "saastre.api likhitam aaste yathaa, yenaadhika.m sa.mg.rhiita.m tasyaadhika.m naabhavat yena caalpa.m sa.mg.rhiita.m tasyaalpa.m naabhavat|
16 yu.smaaka.m hitaaya tiitasya manasi ya ii"svara imam udyoga.m janitavaan sa dhanyo bhavatu|
17 tiito.asmaaka.m praarthanaa.m g.rhiitavaan ki~nca svayam udyukta.h san svecchayaa yu.smatsamiipa.m gatavaan|
18 tena saha yo.apara eko bhraataasmaabhi.h pre.sita.h susa.mvaadaat tasya sukhyaatyaa sarvvaa.h samitayo vyaaptaa.h|
19 prabho rgauravaaya yu.smaakam icchukataayai ca sa samitibhiretasyai daanasevaayai asmaaka.m sa"ngitve nyayojyata|
20 yato yaa mahopaayanasevaasmaabhi rvidhiiyate taamadhi vaya.m yat kenaapi na nindyaamahe tadartha.m yataamahe|
21 yata.h kevala.m prabho.h saak.saat tannahi kintu maanavaanaamapi saak.saat sadaacaara.m karttum aalocaamahe|
22 taabhyaa.m sahaapara eko yo bhraataasmaabhi.h pre.sita.h so.asmaabhi rbahuvi.saye.su bahavaaraan pariik.sita udyogiiva prakaa"sita"sca kintvadhunaa yu.smaasu d.r.dhavi"svaasaat tasyotsaaho bahu vav.rdhe|
23 yadi ka"scit tiitasya tattva.m jij~naasate tarhi sa mama sahabhaagii yu.smanmadhye sahakaarii ca, aparayo rbhraatrostattva.m vaa yadi jij~naasate tarhi tau samitiinaa.m duutau khrii.s.tasya pratibimbau ceti tena j~naayataa.m|
24 ato heto.h samitiinaa.m samak.sa.m yu.smatpremno.asmaaka.m "slaaghaayaa"sca praamaa.nya.m taan prati yu.smaabhi.h prakaa"sayitavya.m|

2 karinthina.h patra.m 09

1 pavitralokaanaam upakaaraarthakasevaamadhi yu.smaan prati mama likhana.m ni.sprayojana.m|
2 yata aakhaayaade"sasthaa lokaa gatavar.sam aarabhya tatkaaryya udyataa.h santiiti vaakyenaaha.m maakidaniiyalokaanaa.m samiipe yu.smaaka.m yaam icchukataamadhi "slaaghe taam avagato.asmi yu.smaaka.m tasmaad utsaahaaccaapare.saa.m bahuunaam udyogo jaata.h|
3 ki~ncaitasmin yu.smaan adhyasmaaka.m "slaaghaa yad atathyaa na bhavet yuuya~nca mama vaakyaanusaaraad yad udyataasti.s.theta tadarthameva te bhraataro mayaa pre.sitaa.h|
4 yasmaat mayaa saarddha.m kai"scit maakidaniiyabhraat.rbhiraagatya yuuyamanudyataa iti yadi d.r"syate tarhi tasmaad d.r.dhavi"svaasaad yu.smaaka.m lajjaa jani.syata ityasmaabhi rna vaktavya.m kintvasmaakameva lajjaa jani.syate|
5 ata.h praak pratij~naata.m yu.smaaka.m daana.m yat sa~ncita.m bhavet tacca yad graahakataayaa.h phalam abhuutvaa daana"siilataayaa eva phala.m bhavet tadartha.m mamaagre gamanaaya tatsa~ncayanaaya ca taan bhraat.rn aade.s.tumaha.m prayojanam amanye|
6 aparamapi vyaaharaami kenacit k.sudrabhaavena biije.suupte.su svalpaani "sasyaani kartti.syante, ki~nca kenacid bahudabhavena biije.suupte.su bahuuni "sasyaani kartti.syante|
7 ekaikena svamanasi yathaa ni"sciiyate tathaiva diiyataa.m kenaapi kaatare.na bhiitena vaa na diiyataa.m yata ii"svaro h.r.s.tamaanase daatari priiyate|
8 aparam ii"svaro yu.smaan prati sarvvavidha.m bahuprada.m prasaada.m prakaa"sayitum arhati tena yuuya.m sarvvavi.saye yathe.s.ta.m praapya sarvve.na satkarmma.naa bahuphalavanto bhavi.syatha|
9 etasmin likhitamaaste, yathaa, vyayate sa jano raaya.m durgatebhyo dadaati ca| nityasthaayii ca taddharmma.h
10 biija.m bhejaniiyam anna~nca vaptre yena vi"sraa.nyate sa yu.smabhyam api biija.m vi"sraa.nya bahuliikari.syati yu.smaaka.m dharmmaphalaani varddhayi.syati ca|
11 tena sarvvavi.saye sadhaniibhuutai ryu.smaabhi.h sarvvavi.saye daana"siilataayaa.m prakaa"sitaayaam asmaabhirii"svarasya dhanyavaada.h saadhayi.syate|
12 etayopakaarasevayaa pavitralokaanaam arthaabhaavasya pratiikaaro jaayata iti kevala.m nahi kintvii"scarasya dhanyavaado.api baahulyenotpaadyate|
13 yata etasmaad upakaarakara.naad yu.smaaka.m pariik.sitatva.m buddhvaa bahubhi.h khrii.s.tasusa.mvaadaa"ngiikara.ne yu.smaakam aaj~naagraahitvaat tadbhaagitve ca taan aparaa.m"sca prati yu.smaaka.m daat.rtvaad ii"svarasya dhanyavaada.h kaari.syate,
14 yu.smadartha.m praarthanaa.m k.rtvaa ca yu.smaasvii"svarasya gari.s.thaanugrahaad yu.smaasu tai.h prema kaari.syate|
15 aparam ii"svarasyaanirvvacaniiyadaanaat sa dhanyo bhuuyaat|

2 karinthina.h patra.m 10

1 yu.smatpratyak.se namra.h kintu parok.se pragalbha.h paulo.aha.m khrii.s.tasya k.saantyaa viniityaa ca yu.smaan praarthaye|
2 mama praarthaniiyamida.m vaya.m yai.h "saariirikaacaari.no manyaamahe taan prati yaa.m pragalbhataa.m prakaa"sayitu.m ni"scinomi saa pragalbhataa samaagatena mayaacaritavyaa na bhavatu|
3 yata.h "sariire caranto.api vaya.m "saariirika.m yuddha.m na kurmma.h|
4 asmaaka.m yuddhaastraa.ni ca na "saariirikaani kintvii"svare.na durgabha~njanaaya prabalaani bhavanti,
5 tai"sca vaya.m vitarkaan ii"svariiyatattvaj~naanasya pratibandhikaa.m sarvvaa.m cittasamunnati~nca nipaatayaama.h sarvvasa"nkalpa~nca bandina.m k.rtvaa khrii.s.tasyaaj~naagraahi.na.m kurmma.h,
6 yu.smaakam aaj~naagraahitve siddhe sati sarvvasyaaj~naala"nghanasya pratiikaara.m karttum udyataa aasmahe ca|
7 yad d.r.s.tigocara.m tad yu.smaabhi rd.r"syataa.m| aha.m khrii.s.tasya loka iti svamanasi yena vij~naayate sa yathaa khrii.s.tasya bhavati vayam api tathaa khrii.s.tasya bhavaama iti punarvivicya tena budhyataa.m|
8 yu.smaaka.m nipaataaya tannahi kintu ni.s.thaayai prabhunaa datta.m yadasmaaka.m saamarthya.m tena yadyapi ki~ncid adhika.m "slaaghe tathaapi tasmaanna trapi.sye|
9 aha.m patrai ryu.smaan traasayaami yu.smaabhiretanna manyataa.m|
10 tasya patraa.ni gurutaraa.ni prabalaani ca bhavanti kintu tasya "saariirasaak.saatkaaro durbbala aalaapa"sca tucchaniiya iti kai"scid ucyate|
11 kintu parok.se patrai rbhaa.samaa.naa vaya.m yaad.r"saa.h prakaa"saamahe pratyak.se karmma kurvvanto.api taad.r"saa eva prakaa"si.syaamahe tat taad.r"sena vaacaalena j~naayataa.m|
12 svapra"sa.msakaanaa.m ke.saa~ncinmadhye svaan ga.nayitu.m tai.h svaan upamaatu.m vaa vaya.m pragalbhaa na bhavaama.h, yataste svaparimaa.nena svaan parimimate svai"sca svaan upamibhate tasmaat nirbbodhaa bhavanti ca|
13 vayam aparimitena na "slaaghi.syaamahe kintvii"svare.na svarajjvaa yu.smadde"sagaami yat parimaa.nam asmadartha.m niruupita.m tenaiva "slaaghi.syaamahe|
14 yu.smaaka.m de"so.asmaabhiragantavyastasmaad vaya.m svasiimaam ulla"nghaamahe tannahi yata.h khrii.s.tasya susa.mvaadenaapare.saa.m praag vayameva yu.smaan praaptavanta.h|
15 vaya.m svasiimaam ulla"nghya parak.setre.na "slaaghaamahe tannahi, ki~nca yu.smaaka.m vi"svaase v.rddhi.m gate yu.smadde"se.asmaaka.m siimaa yu.smaabhirdiirgha.m vistaarayi.syate,
16 tena vaya.m yu.smaaka.m pa"scimadiksthe.su sthaane.su susa.mvaada.m gho.sayi.syaama.h, ittha.m parasiimaayaa.m pare.na yat pari.sk.rta.m tena na "slaaghi.syaamahe|
17 ya.h ka"scit "slaaghamaana.h syaat "slaaghataa.m prabhunaa sa hi|
18 svena ya.h pra"sa.msyate sa pariik.sito nahi kintu prabhunaa ya.h pra"sa.msyate sa eva pariik.sita.h|

2 karinthina.h patra.m 11

1 yuuya.m mamaaj~naanataa.m k.sa.na.m yaavat so.dhum arhatha, ata.h saa yu.smaabhi.h sahyataa.m|
2 ii"svare mamaasaktatvaad aha.m yu.smaanadhi tape yasmaat satii.m kanyaamiva yu.smaan ekasmin vare.arthata.h khrii.s.te samarpayitum aha.m vaagdaanam akaar.sa.m|
3 kintu sarpe.na svakhalatayaa yadvad havaa va~ncayaa~ncake tadvat khrii.s.ta.m prati satiitvaad yu.smaaka.m bhra.m"sa.h sambhavi.syatiiti bibhemi|
4 asmaabhiranaakhyaapito.apara.h ka"scid yii"su ryadi kenacid aagantukenaakhyaapyate yu.smaabhi.h praagalabdha aatmaa vaa yadi labhyate praagag.rhiita.h susa.mvaado vaa yadi g.rhyate tarhi manye yuuya.m samyak sahi.syadhve|
5 kintu mukhyebhya.h preritebhyo.aha.m kenacit prakaare.na nyuuno naasmiiti budhye|
6 mama vaakpa.tutaayaa nyuunatve satyapi j~naanasya nyuunatva.m naasti kintu sarvvavi.saye vaya.m yu.smadgocare prakaa"saamahe|
7 yu.smaakam unnatyai mayaa namrataa.m sviik.rtye"svarasya susa.mvaado vinaa vetana.m yu.smaaka.m madhye yad agho.syata tena mayaa ki.m paapam akaari?
8 yu.smaaka.m sevanaayaaham anyasamitibhyo bh.rti g.rhlan dhanamapah.rtavaan,
9 yadaa ca yu.smanmadhye.ava.artte tadaa mamaarthaabhaave jaate yu.smaaka.m ko.api mayaa na pii.dita.h; yato mama so.arthaabhaavo maakidaniyaade"saad aagatai bhraat.rbhi nyavaaryyata, itthamaha.m kkaapi vi.saye yathaa yu.smaasu bhaaro na bhavaami tathaa mayaatmarak.saa k.rtaa karttavyaa ca|
10 khrii.s.tasya satyataa yadi mayi ti.s.thati tarhi mamai.saa "slaaghaa nikhilaakhaayaade"se kenaapi na rotsyate|
11 etasya kaara.na.m ki.m? yu.smaasu mama prema naastyetat ki.m tatkaara.na.m? tad ii"svaro vetti|
12 ye chidramanvi.syanti te yat kimapi chidra.m na labhante tadarthameva tat karmma mayaa kriyate kaari.syate ca tasmaat te yena "slaaghante tenaasmaaka.m samaanaa bhavi.syanti|
13 taad.r"saa bhaaktapreritaa.h prava~ncakaa.h kaaravo bhuutvaa khrii.s.tasya preritaanaa.m ve"sa.m dhaarayanti|
14 taccaa"scaryya.m nahi; yata.h svaya.m "sayataanapi tejasviduutasya ve"sa.m dhaarayati,
15 tatastasya paricaarakaa api dharmmaparicaarakaa.naa.m ve"sa.m dhaarayantiityadbhuta.m nahi; kintu te.saa.m karmmaa.ni yaad.r"saani phalaanyapi taad.r"saani bhavi.syanti|
16 aha.m puna rvadaami ko.api maa.m nirbbodha.m na manyataa.m ki~nca yadyapi nirbbodho bhaveya.m tathaapi yuuya.m nirbbodhamiva maamanug.rhya k.sa.naika.m yaavat mamaatma"slaaghaam anujaaniita|
17 etasyaa.h "slaaghaayaa nimitta.m mayaa yat kathitavya.m tat prabhunaadi.s.teneva kathyate tannahi kintu nirbbodheneva|
18 apare bahava.h "saariirika"slaaghaa.m kurvvate tasmaad ahamapi "slaaghi.sye|
19 buddhimanto yuuya.m sukhena nirbbodhaanaam aacaara.m sahadhve|
20 ko.api yadi yu.smaan daasaan karoti yadi vaa yu.smaaka.m sarvvasva.m grasati yadi vaa yu.smaan harati yadi vaatmaabhimaanii bhavati yadi vaa yu.smaaka.m kapolam aahanti tarhi tadapi yuuya.m sahadhve|
21 daurbbalyaad yu.smaabhiravamaanitaa iva vaya.m bhaa.saamahe, kintvaparasya kasyacid yena pragalbhataa jaayate tena mamaapi pragalbhataa jaayata iti nirbbodheneva mayaa vaktavya.m|
22 te kim ibrilokaa.h? ahamapiibrii| te kim israayeliiyaa.h? ahamapiisraayeliiya.h| te kim ibraahiimo va.m"saa.h? ahamapiibraahiimo va.m"sa.h|
23 te ki.m khrii.s.tasya paricaarakaa.h? aha.m tebhyo.api tasya mahaaparicaaraka.h; kintu nirbbodha iva bhaa.se, tebhyo.apyaha.m bahupari"srame bahuprahaare bahuvaara.m kaaraayaa.m bahuvaara.m praa.nanaa"sasa.m"saye ca patitavaan|
24 yihuudiiyairaha.m pa~ncak.rtva uunacatvaari.m"satprahaarairaahatastrirvetraaghaatam ekak.rtva.h prastaraaghaata~nca praptavaan|
25 vaaratraya.m potabha~njanena kli.s.to.aham agaadhasalile dinameka.m raatrimekaa~nca yaapitavaan|
26 bahuvaara.m yaatraabhi rnadiinaa.m sa"nka.tai rdasyuunaa.m sa"nka.tai.h svajaatiiyaanaa.m sa"nka.tai rbhinnajaatiiyaanaa.m sa"nka.tai rnagarasya sa"nka.tai rmarubhuume.h sa"nka.tai saagarasya sa"nka.tai rbhaaktabhraat.r.naa.m sa"nka.tai"sca
27 pari"sramakle"saabhyaa.m vaara.m vaara.m jaagara.nena k.sudhaat.r.s.naabhyaa.m bahuvaara.m niraahaare.na "siitanagnataabhyaa~ncaaha.m kaala.m yaapitavaan|
28 taad.r"sa.m naimittika.m du.hkha.m vinaaha.m pratidinam aakulo bhavaami sarvvaasaa.m samitiinaa.m cintaa ca mayi varttate|
29 yenaaha.m na durbbaliibhavaami taad.r"sa.m daurbbalya.m ka.h paapnoti?
30 yadi mayaa "slaaghitavya.m tarhi svadurbbalataamadhi "slaaghi.sye|
31 mayaa m.r.saavaakya.m na kathyata iti nitya.m pra"sa.msaniiyo.asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya taata ii"svaro jaanaati|
32 damme.sakanagare.aritaaraajasya kaaryyaadhyak.so maa.m dharttum icchan yadaa sainyaistad damme.sakanagaram arak.sayat
33 tadaaha.m lokai.h pi.takamadhye praaciiragavaak.se.naavarohitastasya karaat traa.na.m praapa.m|

2 karinthina.h patra.m 12

1 aatma"slaaghaa mamaanupayuktaa kintvaha.m prabho rdar"sanaade"saanaam aakhyaana.m kathayitu.m pravartte|
2 ita"scaturda"savatsarebhya.h puurvva.m mayaa paricita eko janast.rtiiya.m svargamaniiyata, sa sa"sariire.na ni.h"sariire.na vaa tat sthaanamaniiyata tadaha.m na jaanaami kintvii"svaro jaanaati|
3 sa maanava.h svarga.m niita.h san akathyaani marttyavaagatiitaani ca vaakyaani "srutavaan|
4 kintu tadaanii.m sa sa"sariiro ni.h"sariiro vaasiit tanmayaa na j~naayate tad ii"svare.naiva j~naayate|
5 tamadhyaha.m "slaaghi.sye maamadhi naanyena kenacid vi.saye.na "slaaghi.sye kevala.m svadaurbbalyena "slaaghi.sye|
6 yadyaham aatma"slaaghaa.m karttum iccheya.m tathaapi nirbbodha iva na bhavi.syaami yata.h satyameva kathayi.syaami, kintu lokaa maa.m yaad.r"sa.m pa"syanti mama vaakya.m "srutvaa vaa yaad.r"sa.m maa.m manyate tasmaat "sre.s.tha.m maa.m yanna ga.nayanti tadarthamaha.m tato vira.msyaami|
7 aparam utk.r.s.tadar"sanapraaptito yadaham aatmaabhimaanii na bhavaami tadartha.m "sariiravedhakam eka.m "suula.m mahyam adaayi tat madiiyaatmaabhimaananivaara.naartha.m mama taa.dayitaa "sayataano duuta.h|
8 mattastasya prasthaana.m yaacitumaha.m tristamadhi prabhumuddi"sya praarthanaa.m k.rtavaan|
9 tata.h sa maamuktavaan mamaanugrahastava sarvvasaadhaka.h, yato daurbbalyaat mama "sakti.h puur.nataa.m gacchatiiti| ata.h khrii.s.tasya "sakti ryanmaam aa"srayati tadartha.m svadaurbbalyena mama "slaaghana.m sukhada.m|
10 tasmaat khrii.s.taheto rdaurbbalyanindaadaridrataavipak.sataaka.s.taadi.su santu.syaamyaha.m| yadaaha.m durbbalo.asmi tadaiva sabalo bhavaami|
11 etenaatma"slaaghanenaaha.m nirbbodha ivaabhava.m kintu yuuya.m tasya kaara.na.m yato mama pra"sa.msaa yu.smaabhireva karttavyaasiit| yadyapyam aga.nyo bhaveya.m tathaapi mukhyatamebhya.h preritebhya.h kenaapi prakaare.na naaha.m nyuuno.asmi|
12 sarvvathaadbhutakriyaa"saktilak.sa.nai.h preritasya cihnaani yu.smaaka.m madhye sadhairyya.m mayaa prakaa"sitaani|
13 mama paalanaartha.m yuuya.m mayaa bhaaraakraantaa naabhavataitad eka.m nyuunatva.m vinaaparaabhya.h samitibhyo yu.smaaka.m ki.m nyuunatva.m jaata.m? anena mama do.sa.m k.samadhva.m|
14 pa"syata t.rtiiyavaara.m yuु.smatsamiipa.m gantumudyato.asmi tatraapyaha.m yu.smaan bhaaraakraantaan na kari.syaami| yu.smaaka.m sampattimaha.m na m.rgaye kintu yu.smaaneva, yata.h pitro.h k.rte santaanaanaa.m dhanasa~ncayo.anupayukta.h kintu santaanaanaa.m k.rte pitro rdhanasa~ncaya upayukta.h|
15 apara~nca yu.smaasu bahu priiyamaa.no.apyaha.m yadi yu.smatto.alpa.m prama labhe tathaapi yu.smaaka.m praa.narak.saartha.m saananda.m bahu vyaya.m sarvvavyaya~nca kari.syaami|
16 yuuya.m mayaa ki~ncidapi na bhaaraakraantaa iti satya.m, kintvaha.m dhuurtta.h san chalena yu.smaan va~ncitavaan etat ki.m kenacid vaktavya.m?
17 yu.smatsamiipa.m mayaa ye lokaa.h prahitaaste.saamekena ki.m mama ko.apyarthalaabho jaata.h?
18 aha.m tiita.m viniiya tena saarddha.m bhraatarameka.m pre.sitavaan yu.smattastiitena kim artho labdha.h? ekasmin bhaava ekasya padacihne.su caavaa.m ki.m na caritavantau?
19 yu.smaaka.m samiipe vaya.m puna rdo.sak.saalanakathaa.m kathayaama iti ki.m budhyadhve? he priyatamaa.h, yu.smaaka.m ni.s.thaartha.m vayamii"svarasya samak.sa.m khrii.s.tena sarvvaa.nyetaani kathayaama.h|
20 aha.m yadaagami.syaami, tadaa yu.smaan yaad.r"saan dra.s.tu.m necchaami taad.r"saan drak.syaami, yuuyamapi maa.m yaad.r"sa.m dra.s.tu.m necchatha taad.r"sa.m drak.syatha, yu.smanmadhye vivaada iir.syaa krodho vipak.sataa paraapavaada.h kar.nejapana.m darpa.h kalaha"scaite bhavi.syanti;
21 tenaaha.m yu.smatsamiipa.m punaraagatya madiiye"svare.na namayi.sye, puurvva.m k.rtapaapaan lokaan sviiyaa"sucitaave"syaagamanalampa.tataacara.naad anutaapam ak.rtavanto d.r.s.tvaa ca taanadhi mama "soko jani.syata iti bibhemi|

2 karinthina.h patra.m 13

1 etatt.rtiiyavaaram aha.m yu.smatsamiipa.m gacchaami tena sarvvaa kathaa dvayostrayaa.naa.m vaa saak.si.naa.m mukhena ni"sce.syate|
2 puurvva.m ye k.rtapaapaastebhyo.anyebhya"sca sarvvebhyo mayaa puurvva.m kathita.m, punarapi vidyamaanenevedaaniim avidyamaanena mayaa kathyate, yadaa punaraagami.syaami tadaaha.m na k.sami.sye|
3 khrii.s.to mayaa kathaa.m kathayatyetasya pramaa.na.m yuuya.m m.rgayadhve, sa tu yu.smaan prati durbbalo nahi kintu sabala eva|
4 yadyapi sa durbbalatayaa kru"sa aaropyata tathaapii"svariiya"saktayaa jiivati; vayamapi tasmin durbbalaa bhavaama.h, tathaapi yu.smaan prati prakaa"sitaye"svariiya"saktyaa tena saha jiivi.syaama.h|
5 ato yuuya.m vi"svaasayuktaa aadhve na veti j~naatumaatmapariik.saa.m kurudhva.m svaanevaanusandhatta| yii"su.h khrii.s.to yu.smanmadhye vidyate svaanadhi tat ki.m na pratijaaniitha? tasmin avidyamaane yuuya.m ni.spramaa.naa bhavatha|
6 kintu vaya.m ni.spramaa.naa na bhavaama iti yu.smaabhi rbhotsyate tatra mama pratyaa"saa jaayate|
7 yuuya.m kimapi kutsita.m karmma yanna kurutha tadaham ii"svaramuddi"sya praarthaye| vaya.m yat praamaa.nikaa iva prakaa"saamahe tadartha.m tat praarthayaamaha iti nahi, kintu yuuya.m yat sadaacaara.m kurutha vaya~nca ni.spramaa.naa iva bhavaamastadartha.m|
8 yata.h satyataayaa vipak.sataa.m karttu.m vaya.m na samarthaa.h kintu satyataayaa.h saahaayya.m karttumeva|
9 vaya.m yadaa durbbalaa bhavaamastadaa yu.smaan sabalaan d.r.s.tvaanandaamo yu.smaaka.m siddhatva.m praarthayaamahe ca|
10 ato heto.h prabhu ryu.smaaka.m vinaa"saaya nahi kintu ni.s.thaayai yat saamarthyam asmabhya.m dattavaan tena yad upasthitikaale kaa.thinya.m mayaacaritavya.m na bhavet tadartham anupasthitena mayaa sarvvaa.nyetaani likhyante|
11 he bhraatara.h, "se.se vadaami yuuyam aanandata siddhaa bhavata paraspara.m prabodhayata, ekamanaso bhavata pra.nayabhaavam aacarata| prema"saantyoraakara ii"svaro yu.smaaka.m sahaayo bhuuyaat|
12 yuuya.m pavitracumbanena paraspara.m namaskurudhva.m|
13 pavitralokaa.h sarvve yu.smaan namanti|
14 prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugraha ii"svarasya prema pavitrasyaatmano bhaagitva~nca sarvvaan yu.smaan prati bhuuyaat| tathaastu|

॥ iti 2 karinthina.h patra.m samaapta.m ॥


gaalaatina.h patra.m
01 02 03 04 05 06


gaalaatina.h patra.m 01

1 manu.syebhyo nahi manu.syairapi nahi kintu yii"sukhrii.s.tena m.rtaga.namadhyaat tasyotthaapayitraa pitre"svare.na ca prerito yo.aha.m paula.h so.aha.m
2 matsahavarttino bhraatara"sca vaya.m gaalaatiiyade"sasthaa.h samitii.h prati patra.m likhaama.h|
3 pitre"svare.naasmaa.mka prabhunaa yii"sunaa khrii.s.tena ca yu.smabhyam anugraha.h "saanti"sca diiyataa.m|
4 asmaaka.m taate"svaresyecchaanusaare.na varttamaanaat kutsitasa.msaaraad asmaan nistaarayitu.m yo
5 yii"surasmaaka.m paapahetoraatmotsarga.m k.rtavaan sa sarvvadaa dhanyo bhuuyaat| tathaastu|
6 khrii.s.tasyaanugrahe.na yo yu.smaan aahuutavaan tasmaanniv.rtya yuuyam atituur.nam anya.m susa.mvaadam anvavarttata tatraaha.m vismaya.m manye|
7 so.anyasusa.mvaada.h susa.mvaado nahi kintu kecit maanavaa yu.smaan ca~ncaliikurvvanti khrii.s.tiiyasusa.mvaadasya viparyyaya.m karttu.m ce.s.tante ca|
8 yu.smaaka.m sannidhau ya.h susa.mvaado.asmaabhi rgho.sitastasmaad anya.h susa.mvaado.asmaaka.m svargiiyaduutaanaa.m vaa madhye kenacid yadi gho.syate tarhi sa "sapto bhavatu|
9 puurvva.m yadvad akathayaama, idaaniimaha.m punastadvat kathayaami yuuya.m ya.m susa.mvaada.m g.rhiitavantastasmaad anyo yena kenacid yu.smatsannidhau gho.syate sa "sapto bhavatu|
10 saamprata.m kamaham anunayaami? ii"svara.m ki.mvaa maanavaan? aha.m ki.m maanu.sebhyo rocitu.m yate? yadyaham idaaniimapi maanu.sebhyo ruruci.seya tarhi khrii.s.tasya paricaarako na bhavaami|
11 he bhraatara.h, mayaa ya.h susa.mvaado gho.sita.h sa maanu.saanna labdhastadaha.m yu.smaan j~naapayaami|
12 aha.m kasmaaccit manu.syaat ta.m na g.rhiitavaan na vaa "sik.sitavaan kevala.m yii"so.h khrii.s.tasya prakaa"sanaadeva|
13 puraa yihuudimataacaarii yadaaham aasa.m tadaa yaad.r"sam aacara.nam akaravam ii"svarasya samiti.m pratyatiivopadrava.m kurvvan yaad.rk taa.m vyanaa"saya.m tadava"sya.m "sruta.m yu.smaabhi.h|
14 apara~nca puurvvapuru.saparamparaagate.su vaakye.svanyaapek.saatiivaasakta.h san aha.m yihuudidharmmate mama samavayaskaan bahuun svajaatiiyaan atya"sayi|
15 ki~nca ya ii"svaro maat.rgarbhastha.m maa.m p.rthak k.rtvaa sviiyaanugrahe.naahuutavaan
16 sa yadaa mayi svaputra.m prakaa"situ.m bhinnade"siiyaanaa.m samiipe bhayaa ta.m gho.sayitu~ncaabhyala.sat tadaaha.m kravya"so.nitaabhyaa.m saha na mantrayitvaa
17 puurvvaniyuktaanaa.m preritaanaa.m samiipa.m yiruu"saalama.m na gatvaaravade"sa.m gatavaan pa"scaat tatsthaanaad damme.sakanagara.m paraav.rtyaagatavaan|
18 tata.h para.m var.satraye vyatiite.aha.m pitara.m sambhaa.situ.m yiruu"saalama.m gatvaa pa~ncada"sadinaani tena saarddham ati.s.tha.m|
19 kintu ta.m prabho rbhraatara.m yaakuuba~nca vinaa preritaanaa.m naanya.m kamapyapa"sya.m|
20 yaanyetaani vaakyaani mayaa likhyante taanyan.rtaani na santi tad ii"svaro jaanaati|
21 tata.h param aha.m suriyaa.m kilikiyaa~nca de"sau gatavaan|
22 tadaanii.m yihuudaade"sasthaanaa.m khrii.s.tasya samitiinaa.m lokaa.h saak.saat mama paricayamapraapya kevala.m jana"srutimimaa.m labdhavanta.h,
23 yo jana.h puurvvam asmaan pratyupadravamakarot sa tadaa ya.m dharmmamanaa"sayat tamevedaanii.m pracaarayatiiti|
24 tasmaat te maamadhii"svara.m dhanyamavadan|

gaalaatina.h patra.m 02

1 anantara.m caturda"sasu vatsare.su gate.svaha.m bar.nabbaa saha yiruu"saalamanagara.m punaragaccha.m, tadaano.m tiitamapi svasa"nginam akarava.m|
2 tatkaale.aham ii"svaradar"sanaad yaatraam akarava.m mayaa ya.h pari"sramo.akaari kaari.syate vaa sa yanni.sphalo na bhavet tadartha.m bhinnajaatiiyaanaa.m madhye mayaa gho.syamaa.na.h susa.mvaadastatratyebhyo lokebhyo vi"se.sato maanyebhyo narebhyo mayaa nyavedyata|
3 tato mama sahacarastiito yadyapi yuunaaniiya aasiit tathaapi tasya tvakchedo.apyaava"syako na babhuuva|
4 yata"schalenaagataa asmaan daasaan karttum icchava.h katipayaa bhaaktabhraatara.h khrii.s.tena yii"sunaasmabhya.m datta.m svaatantryam anusandhaatu.m caaraa iva samaaja.m praavi"san|
5 ata.h prak.rte susa.mvaade yu.smaakam adhikaaro yat ti.s.thet tadartha.m vaya.m da.n.daikamapi yaavad aaj~naagraha.nena te.saa.m va"syaa naabhavaama|
6 parantu ye lokaa maanyaaste ye kecid bhaveyustaanaha.m na ga.nayaami yata ii"svara.h kasyaapi maanavasya pak.sapaata.m na karoti, ye ca maanyaaste maa.m kimapi naviina.m naaj~naapayan|
7 kintu chinnatvacaa.m madhye susa.mvaadapracaara.nasya bhaara.h pitari yathaa samarpitastathaivaacchinnatvacaa.m madhye susa.mvaadapracaara.nasya bhaaro mayi samarpita iti tai rbubudhe|
8 yata"schinnatvacaa.m madhye preritatvakarmma.ne yasya yaa "sakti.h pitaramaa"sritavatii tasyaiva saa "sakti rbhinnajaatiiyaanaa.m madhye tasmai karmma.ne maamapyaa"sritavatii|
9 ato mahya.m dattam anugraha.m pratij~naaya stambhaa iva ga.nitaa ye yaakuub kaiphaa yohan caite sahaayataasuucaka.m dak.si.nahastagraha.m.na vidhaaya maa.m bar.nabbaa~nca jagadu.h, yuvaa.m bhinnajaatiiyaanaa.m sannidhi.m gacchata.m vaya.m chinnatvacaa sannidhi.m gacchaama.h,
10 kevala.m daridraa yuvaabhyaa.m smara.niiyaa iti| atastadeva karttum aha.m yate sma|
11 aparam aantiyakhiyaanagara.m pitara aagate.aha.m tasya do.sitvaat samak.sa.m tam abhartsaya.m|
12 yata.h sa puurvvam anyajaatiiyai.h saarddham aahaaramakarot tata.h para.m yaakuuba.h samiipaat katipayajane.svaagate.su sa chinnatva"nmanu.syebhyo bhayena niv.rtya p.rthag abhavat|
13 tato.apare sarvve yihuudino.api tena saarddha.m kapa.taacaaram akurvvan bar.nabbaa api te.saa.m kaapa.tyena vipathagaamyabhavat|
14 tataste prak.rtasusa.mvaadaruupe saralapathe na carantiiti d.r.s.tvaaha.m sarvve.saa.m saak.saat pitaram uktavaan tva.m yihuudii san yadi yihuudimata.m vihaaya bhinnajaatiiya ivaacarasi tarhi yihuudimataacara.naaya bhinnajaatiiyaan kuta.h pravarttayasi?
15 aavaa.m janmanaa yihuudinau bhavaavo bhinnajaatiiyau paapinau na bhavaava.h
16 kintu vyavasthaapaalanena manu.sya.h sapu.nyo na bhavati kevala.m yii"sau khrii.s.te yo vi"svaasastenaiva sapu.nyo bhavatiiti buddhvaavaamapi vyavasthaapaalana.m vinaa kevala.m khrii.s.te vi"svaasena pu.nyapraaptaye khrii.s.te yii"sau vya"svasiva yato vyavasthaapaalanena ko.api maanava.h pu.nya.m praaptu.m na "saknoti|
17 parantu yii"sunaa pu.nyapraaptaye yatamaanaavapyaavaa.m yadi paapinau bhavaavastarhi ki.m vaktavya.m? khrii.s.ta.h paapasya paricaaraka iti? tanna bhavatu|
18 mayaa yad bhagna.m tad yadi mayaa punarnirmmiiyate tarhi mayaivaatmado.sa.h prakaa"syate|
19 aha.m yad ii"svaraaya jiivaami tadartha.m vyavasthayaa vyavasthaayai amriye|
20 khrii.s.tena saarddha.m kru"se hato.asmi tathaapi jiivaami kintvaha.m jiivaamiiti nahi khrii.s.ta eva madanta rjiivati| saamprata.m sa"sariire.na mayaa yajjiivita.m dhaaryyate tat mama dayaakaari.ni madartha.m sviiyapraa.natyaagini ce"svaraputre vi"svasataa mayaa dhaaryyate|
21 ahamii"svarasyaanugraha.m naavajaanaami yasmaad vyavasthayaa yadi pu.nya.m bhavati tarhi khrii.s.to nirarthakamamriyata|

gaalaatina.h patra.m 03

1 he nirbbodhaa gaalaatilokaa.h, yu.smaaka.m madhye kru"se hata iva yii"su.h khrii.s.to yu.smaaka.m samak.sa.m prakaa"sita aasiit ato yuuya.m yathaa satya.m vaakya.m na g.rhliitha tathaa kenaamuhyata?
2 aha.m yu.smatta.h kathaamekaa.m jij~naase yuuyam aatmaana.m kenaalabhadhva.m? vyavasthaapaalanena ki.m vaa vi"svaasavaakyasya "srava.nena?
3 yuuya.m kim iid.rg abodhaa yad aatmanaa karmmaarabhya "sariire.na tat saadhayitu.m yatadhve?
4 tarhi yu.smaaka.m gurutaro du.hkhabhoga.h ki.m ni.sphalo bhavi.syati? kuphalayukto vaa ki.m bhavi.syati?
5 yo yu.smabhyam aatmaana.m dattavaan yu.smanmadhya aa"scaryyaa.ni karmmaa.ni ca saadhitavaan sa ki.m vyavasthaapaalanena vi"svaasavaakyasya "srava.nena vaa tat k.rtavaan?
6 likhitamaaste, ibraahiima ii"svare vya"svasiit sa ca vi"svaasastasmai pu.nyaartha.m ga.nito babhuuva,
7 ato ye vi"svaasaa"sritaasta evebraahiima.h santaanaa iti yu.smaabhi rj~naayataa.m|
8 ii"svaro bhinnajaatiiyaan vi"svaasena sapu.nyiikari.syatiiti puurvva.m j~naatvaa "saastradaataa puurvvam ibraahiima.m susa.mvaada.m "sraavayana jagaada, tvatto bhinnajaatiiyaa.h sarvva aa"si.sa.m praapsyantiiti|
9 ato ye vi"svaasaa"sritaaste vi"svaasinebraahiimaa saarddham aa"si.sa.m labhante|
10 yaavanto lokaa vyavasthaayaa.h karmma.nyaa"srayanti te sarvve "saapaadhiinaa bhavanti yato likhitamaaste, yathaa, "ya.h ka"scid etasya vyavasthaagranthasya sarvvavaakyaani ni"scidra.m na paalayati sa "sapta iti|"
11 ii"svarasya saak.saat ko.api vyavasthayaa sapu.nyo na bhavati tada vyakta.m yata.h "pu.nyavaan maanavo vi"svaasena jiivi.syatiiti" "saastriiya.m vaca.h|
12 vyavasthaa tu vi"svaasasambandhinii na bhavati kintvetaani ya.h paalayi.syati sa eva tai rjiivi.syatiitiniyamasambandhinii|
13 khrii.s.to.asmaan parikriiya vyavasthaayaa.h "saapaat mocitavaan yato.asmaaka.m vinimayena sa svaya.m "saapaaspadamabhavat tadadhi likhitamaaste, yathaa, "ya.h ka"scit taraavullambyate so.abhi"sapta iti|"
14 tasmaad khrii.s.tena yii"sunevraahiima aa"sii rbhinnajaatiiyaloke.su varttate tena vaya.m pratij~naatam aatmaana.m vi"svaasena labdhu.m "saknuma.h|
15 he bhraat.rga.na maanu.saa.naa.m riityanusaare.naaha.m kathayaami kenacit maanavena yo niyamo niracaayi tasya vik.rti rv.rddhi rvaa kenaapi na kriyate|
16 parantvibraahiime tasya santaanaaya ca pratij~naa.h prati "su"sruvire tatra santaana"sabda.m bahuvacanaantam abhuutvaa tava santaanaayetyekavacanaanta.m babhuuva sa ca santaana.h khrii.s.ta eva|
17 ataevaaha.m vadaami, ii"svare.na yo niyama.h puraa khrii.s.tamadhi niracaayi tata.h para.m tri.m"sadadhikacatu.h"satavatsare.su gate.su sthaapitaa vyavasthaa ta.m niyama.m nirarthakiik.rtya tadiiyapratij~naa loptu.m na "saknoti|
18 yasmaat sampadadhikaaro yadi vyavasthayaa bhavati tarhi pratij~nayaa na bhavati kintvii"svara.h pratij~nayaa tadadhikaaritvam ibraahiime .adadaat|
19 tarhi vyavasthaa kimbhuutaa? pratij~naa yasmai prati"srutaa tasya santaanasyaagamana.m yaavad vyabhicaaranivaara.naartha.m vyavasthaapi dattaa, saa ca duutairaaj~naapitaa madhyasthasya kare samarpitaa ca|
20 naikasya madhyastho vidyate kintvii"svara eka eva|
21 tarhi vyavasthaa kim ii"svarasya pratij~naanaa.m viruddhaa? tanna bhavatu| yasmaad yadi saa vyavasthaa jiivanadaanesamarthaabhavi.syat tarhi vyavasthayaiva pu.nyalaabho.abhavi.syat|
22 kintu yii"sukhrii.s.te yo vi"svaasastatsambandhiyaa.h pratij~naayaa.h phala.m yad vi"svaasilokebhyo diiyate tadartha.m "saastradaataa sarvvaan paapaadhiinaan ga.nayati|
23 ataeva vi"svaasasyaanaagatasamaye vaya.m vyavasthaadhiinaa.h santo vi"svaasasyodaya.m yaavad ruddhaa ivaarak.syaamahe|
24 ittha.m vaya.m yad vi"svaasena sapu.nyiibhavaamastadartha.m khrii.s.tasya samiipam asmaan netu.m vyavasthaagratho.asmaaka.m vinetaa babhuuva|
25 kintvadhunaagate vi"svaase vaya.m tasya vineturanadhiinaa abhavaama|
26 khrii.s.te yii"sau vi"svasanaat sarvve yuuyam ii"svarasya santaanaa jaataa.h|
27 yuuya.m yaavanto lokaa.h khrii.s.te majjitaa abhavata sarvve khrii.s.ta.m parihitavanta.h|
28 ato yu.smanmadhye yihuudiyuunaanino rdaasasvatantrayo ryo.saapuru.sayo"sca ko.api vi"se.so naasti; sarvve yuuya.m khrii.s.te yii"saaveka eva|
29 ki~nca yuuya.m yadi khrii.s.tasya bhavatha tarhi sutaraam ibraahiima.h santaanaa.h pratij~nayaa sampadadhikaari.na"scaadhve|

gaalaatina.h patra.m 04

1 aha.m vadaami sampadadhikaarii yaavad baalasti.s.thati taavat sarvvasvasyaadhipati.h sannapi sa daasaat kenaapi vi.saye.na na vi"si.syate
2 kintu pitraa niruupita.m samaya.m yaavat paalakaanaa.m dhanaadhyak.saa.naa~nca nighnasti.s.thati|
3 tadvad vayamapi baalyakaale daasaa iva sa.msaarasyaak.saramaalaayaa adhiinaa aasmahe|
4 anantara.m samaye sampuur.nataa.m gatavati vyavasthaadhiinaanaa.m mocanaartham
5 asmaaka.m putratvapraaptyartha~nce"svara.h striyaa jaata.m vyavasthaayaa adhiniibhuuta~nca svaputra.m pre.sitavaan|
6 yuuya.m santaanaa abhavata tatkaara.naad ii"svara.h svaputrasyaatmaanaa.m yu.smaakam anta.hkara.naani prahitavaan sa caatmaa pita.h pitarityaahvaana.m kaarayati|
7 ata idaanii.m yuuya.m na daasaa.h kintu.h santaanaa eva tasmaat santaanatvaacca khrii.s.tene"svariiyasampadadhikaari.no.apyaadhve|
8 apara~nca puurvva.m yuuyam ii"svara.m na j~naatvaa ye svabhaavato.anii"svaraaste.saa.m daasatve.ati.s.thata|
9 idaaniim ii"svara.m j~naatvaa yadi ve"svare.na j~naataa yuuya.m katha.m punastaani viphalaani tucchaani caak.saraa.ni prati paraavarttitu.m "saknutha? yuuya.m ki.m punaste.saa.m daasaa bhavitumicchatha?
10 yuuya.m divasaan maasaan tithiin sa.mvatsaraa.m"sca sammanyadhve|
11 yu.smadartha.m mayaa ya.h pari"sramo.akaari sa viphalo jaata iti yu.smaanadhyaha.m bibhemi|
12 he bhraatara.h, aha.m yaad.r"so.asmi yuuyamapi taad.r"saa bhavateti praarthaye yato.ahamapi yu.smattulyo.abhava.m yu.smaabhi rmama kimapi naaparaaddha.m|
13 puurvvamaha.m kalevarasya daurbbalyena yu.smaan susa.mvaadam aj~naapayamiti yuuya.m jaaniitha|
14 tadaanii.m mama pariik.saka.m "saariirakle"sa.m d.r.s.tvaa yuuya.m maam avaj~naaya .rtiiyitavantastannahi kintvii"svarasya duutamiva saak.saat khrii.s.ta yii"sumiva vaa maa.m g.rhiitavanta.h|
15 atastadaanii.m yu.smaaka.m yaa dhanyataabhavat saa kka gataa? tadaanii.m yuuya.m yadi sve.saa.m nayanaanyutpaa.tya mahya.m daatum a"sak.syata tarhi tadapyakari.syateti pramaa.nam aha.m dadaami|
16 saampratamaha.m satyavaaditvaat ki.m yu.smaaka.m ripu rjaato.asmi?
17 te yu.smatk.rte sparddhante kintu saa sparddhaa kutsitaa yato yuuya.m taanadhi yat sparddhadhva.m tadartha.m te yu.smaan p.rthak karttum icchanti|
18 kevala.m yu.smatsamiipe mamopasthitisamaye tannahi, kintu sarvvadaiva bhadramadhi sparddhana.m bhadra.m|
19 he mama baalakaa.h, yu.smadanta ryaavat khrii.s.to muurtimaan na bhavati taavad yu.smatkaara.naat puna.h prasavavedaneva mama vedanaa jaayate|
20 ahamidaanii.m yu.smaaka.m sannidhi.m gatvaa svaraantare.na yu.smaan sambhaa.situ.m kaamaye yato yu.smaanadhi vyaakulo.asmi|
21 he vyavasthaadhiinataakaa"nk.si.na.h yuuya.m ki.m vyavasthaayaa vacana.m na g.rhliitha?
22 tanmaa.m vadata| likhitamaaste, ibraahiimo dvau putraavaasaate tayoreko daasyaa.m dvitiiya"sca patnyaa.m jaata.h|
23 tayo ryo daasyaa.m jaata.h sa "saariirikaniyamena jaj~ne ya"sca patnyaa.m jaata.h sa pratij~nayaa jaj~ne|
24 idamaakhyaana.m d.r.s.tantasvaruupa.m| te dve yo.sitaavii"svariiyasandhii tayorekaa siinayaparvvataad utpannaa daasajanayitrii ca saa tu haajiraa|
25 yasmaad haajiraa"sabdenaaravade"sasthasiinayaparvvato bodhyate, saa ca varttamaanaayaa yiruu"saalampuryyaa.h sad.r"sii| yata.h svabaalai.h sahitaa saa daasatva aaste|
26 kintu svargiiyaa yiruu"saalampurii patnii sarvve.saam asmaaka.m maataa caaste|
27 yaad.r"sa.m likhitam aaste, "vandhye santaanahiine tva.m svara.m jayajaya.m kuru| aprasuute tvayollaaso jayaa"sabda"sca giiyataa.m| yata eva sanaathaayaa yo.sita.h santate rga.naat| anaathaa yaa bhavennaarii tadapatyaani bhuuri"sa.h||"
28 he bhraat.rga.na, imhaak iva vaya.m pratij~nayaa jaataa.h santaanaa.h|
29 kintu tadaanii.m "saariirikaniyamena jaata.h putro yadvad aatmikaniyamena jaata.m putram upaadravat tathaadhunaapi|
30 kintu "saastre ki.m likhita.m? "tvam imaa.m daasii.m tasyaa.h putra~ncaapasaaraya yata e.sa daasiiputra.h patniiputre.na sama.m nottaraadhikaarii bhaviyyatiiti|"
31 ataeva he bhraatara.h, vaya.m daasyaa.h santaanaa na bhuutvaa paatnyaa.h santaanaa bhavaama.h|

gaalaatina.h patra.m 05

1 khrii.s.to.asmabhya.m yat svaatantrya.m dattavaan yuuya.m tatra sthiraasti.s.thata daasatvayugena puna rna nibadhyadhva.m|
2 pa"syataaha.m paulo yu.smaan vadaami yadi chinnatvaco bhavatha tarhi khrii.s.tena kimapi nopakaari.syadhve|
3 apara.m ya.h ka"scit chinnatvag bhavati sa k.rtsnavyavasthaayaa.h paalanam ii"svaraaya dhaarayatiiti pramaa.na.m dadaami|
4 yu.smaaka.m yaavanto lokaa vyavasthayaa sapu.nyiibhavitu.m ce.s.tante te sarvve khrii.s.taad bhra.s.taa anugrahaat patitaa"sca|
5 yato vayam aatmanaa vi"svaasaat pu.nyalaabhaa"saasiddha.m pratiik.saamahe|
6 khrii.s.te yii"sau tvakchedaatvakchedayo.h kimapi gu.na.m naasti kintu premnaa saphalo vi"svaasa eva gu.nayukta.h|
7 puurvva.m yuuya.m sundaram adhaavata kintvidaanii.m kena baadhaa.m praapya satyataa.m na g.rhliitha?
8 yu.smaaka.m saa mati ryu.smadaahvaanakaari.na ii"svaraanna jaataa|
9 vikaara.h k.rtsna"saktuunaa.m svalpaki.nvena jasayate|
10 yu.smaaka.m mati rvikaara.m na gami.syatiityaha.m yu.smaanadhi prabhunaa"sa.mse; kintu yo yu.smaan vicaaralayati sa ya.h ka"scid bhavet samucita.m da.n.da.m praapsyati|
11 parantu he bhraatara.h, yadyaham idaaniim api tvakcheda.m pracaarayeya.m tarhi kuta upadrava.m bhu~njiya? tatk.rte kru"sa.m nirbbaadham abhavi.syat|
12 ye janaa yu.smaaka.m caa~ncalya.m janayanti te.saa.m chedanameva mayaabhila.syate|
13 he bhraatara.h, yuuya.m svaatantryaartham aahuutaa aadhve kintu tatsvaatantryadvaare.na "saariirikabhaavo yu.smaan na pravi"satu| yuuya.m premnaa paraspara.m paricaryyaa.m kurudhva.m|
14 yasmaat tva.m samiipavaasini svavat prema kuryyaa ityekaaj~naa k.rtsnaayaa vyavasthaayaa.h saarasa.mgraha.h|
15 kintu yuuya.m yadi paraspara.m da.mda"syadhve .a"saa"syadhve ca tarhi yu.smaakam eko.anyena yanna grasyate tatra yu.smaabhi.h saavadhaanai rbhavitavya.m|
16 aha.m braviimi yuuyam aatmikaacaara.m kuruta "saariirikaabhilaa.sa.m maa puurayata|
17 yata.h "saariirikaabhilaa.sa aatmano vipariita.h, aatmikaabhilaa.sa"sca "sariirasya vipariita.h, anayorubhayo.h paraspara.m virodho vidyate tena yu.smaabhi ryad abhila.syate tanna karttavya.m|
18 yuuya.m yadyaatmanaa viniiyadhve tarhi vyavasthaayaa adhiinaa na bhavatha|
19 apara.m paradaaragamana.m ve"syaagamanam a"sucitaa kaamukataa pratimaapuujanam
20 indrajaala.m "satrutva.m vivaado.antarjvalana.m krodha.h kalaho.anaikya.m
21 paarthakyam iir.syaa vadho mattatva.m lampa.tatvamityaadiini spa.s.tatvena "saariirikabhaavasya karmmaa.ni santi| puurvva.m yadvat mayaa kathita.m tadvat punarapi kathyate ye janaa etaad.r"saani karmmaa.nyaacaranti tairii"svarasya raajye.adhikaara.h kadaaca na lapsyate|
22 ki~nca premaananda.h "saanti"scirasahi.s.nutaa hitai.sitaa bhadratva.m vi"svaasyataa titik.saa
23 parimitabhojitvamityaadiinyaatmana.h phalaani santi te.saa.m viruddhaa kaapi vyavasthaa nahi|
24 ye tu khrii.s.tasya lokaaste ripubhirabhilaa.sai"sca sahita.m "saariirikabhaava.m kru"se nihatavanta.h|
25 yadi vayam aatmanaa jiivaamastarhyaatmikaacaaro.asmaabhi.h karttavya.h,
26 darpa.h paraspara.m nirbhartsana.m dve.sa"scaasmaabhi rna karttavyaani|

gaalaatina.h patra.m 06

1 he bhraatara.h, yu.smaaka.m ka"scid yadi kasmi.m"scit paape patati tarhyaatmikabhaavayuktai ryu.smaabhistitik.saabhaava.m vidhaaya sa punarutthaapyataa.m yuuyamapi yathaa taad.rkpariik.saayaa.m na patatha tathaa saavadhaanaa bhavata|
2 yu.smaakam ekaiko jana.h parasya bhaara.m vahatvanena prakaare.na khrii.s.tasya vidhi.m paalayata|
3 yadi ka"scana k.sudra.h san sva.m mahaanta.m manyate tarhi tasyaatmava~ncanaa jaayate|
4 ata ekaikena janena svakiiyakarmma.na.h pariik.saa kriyataa.m tena para.m naalokya kevalam aatmaalokanaat tasya "slaghaa sambhavi.syati|
5 yata ekaikoे jana.h svakiiya.m bhaara.m vak.syati|
6 yo jano dharmmopade"sa.m labhate sa upade.s.taara.m sviiyasarvvasampatte rbhaagina.m karotu|
7 yu.smaaka.m bhraanti rna bhavatu, ii"svaro nopahasitavya.h, yena yad biijam upyate tena tajjaata.m "sasya.m kartti.syate|
8 sva"sariiraartha.m yena biijam upyate tena "sariiraad vinaa"saruupa.m "sasya.m lapsyate kintvaatmana.h k.rte yena biijam upyate tenaatmato.anantajiivitaruupa.m "sasya.m lapsyate|
9 satkarmmakara.ne.asmaabhira"sraantai rbhavitavya.m yato.aklaantausti.s.thadbhirasmaabhirupayuktasamaye tat phalaani lapsyante|
10 ato yaavat samayasti.s.thati taavat sarvvaan prati vi"se.sato vi"svaasave"smavaasina.h pratyasmaabhi rhitaacaara.h karttavya.h|
11 he bhraatara.h, aha.m svahastena yu.smaan prati kiyadv.rhat patra.m likhitavaan tad yu.smaabhi rd.r"syataa.m|
12 ye "saariirikavi.saye sud.r"syaa bhavitumicchanti te yat khrii.s.tasya kru"sasya kaara.naadupadravasya bhaagino na bhavanti kevala.m tadartha.m tvakchede yu.smaan pravarttayanti|
13 te tvakchedagraahi.no.api vyavasthaa.m na paalayanti kintu yu.smacchariiraat "slaaghaalaabhaartha.m yu.smaaka.m tvakchedam icchanti|
14 kintu yenaaha.m sa.msaaraaya hata.h sa.msaaro.api mahya.m hatastadasmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya kru"sa.m vinaanyatra kutraapi mama "slaaghana.m kadaapi na bhavatu|
15 khrii.s.te yii"sau tvakchedaatvakchedayo.h kimapi gu.na.m naasti kintu naviinaa s.r.s.tireva gu.nayuktaa|
16 apara.m yaavanto lokaa etasmin maarge caranti te.saam ii"svariiyasya k.rtsnasyesraayela"sca "saanti rdayaalaabha"sca bhuuyaat|
17 ita.h para.m ko.api maa.m na kli"snaatu yasmaad aha.m svagaatre prabho ryii"sukhrii.s.tasya cihnaani dhaaraye|
18 he bhraatara.h asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya prasaado yu.smaakam aatmani stheyaat| tathaastu|

॥ iti gaalaatina.h patra.m samaapta.m ॥


iphi.si.na.h patra.m
01 02 03 04 05 06


iphi.si.na.h patra.m 01

1 ii"svarasyecchayaa yii"sukhrii.s.tasya prerita.h paula iphi.sanagarasthaan pavitraan khrii.s.tayii"sau vi"svaasino lokaan prati patra.m likhati|
2 asmaaka.m taatasye"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya caanugraha.h "saanti"sca yu.smaasu varttataa.m|
3 asmaaka.m prabho ryii"so.h khrii.s.tasya taata ii"svaro dhanyo bhavatu; yata.h sa khrii.s.tenaasmabhya.m sarvvam aadhyaatmika.m svargiiyavara.m dattavaan|
4 vaya.m yat tasya samak.sa.m premnaa pavitraa ni.skala"nkaa"sca bhavaamastadartha.m sa jagata.h s.r.s.te puurvva.m tenaasmaan abhirocitavaan, nijaabhila.sitaanurodhaacca
5 yii"sunaa khrii.s.tena svasya nimitta.m putratvapade.asmaan svakiiyaanugrahasya mahattvasya pra"sa.msaartha.m puurvva.m niyuktavaan|
6 tasmaad anugrahaat sa yena priyatamena putre.naasmaan anug.rhiitavaan,
7 vaya.m tasya "so.nitena muktim arthata.h paapak.samaa.m labdhavanta.h|
8 tasya ya iid.r"so.anugrahanidhistasmaat so.asmabhya.m sarvvavidha.m j~naana.m buddhi~nca baahulyaruupe.na vitaritavaan|
9 svargap.rthivyo ryadyad vidyate tatsarvva.m sa khrii.s.te sa.mgrahii.syatiiti hitai.si.naa
10 tena k.rto yo manoratha.h sampuur.nataa.m gatavatsu samaye.su saadhayitavyastamadhi sa svakiiyaabhilaa.sasya niguu.dha.m bhaavam asmaan j~naapitavaan|
11 puurvva.m khrii.s.te vi"svaasino ye vayam asmatto yat tasya mahimna.h pra"sa.msaa jaayate,
12 tadartha.m ya.h svakiiyecchaayaa.h mantra.naata.h sarvvaa.ni saadhayati tasya manorathaad vaya.m khrii.s.tena puurvva.m niruupitaa.h santo.adhikaari.no jaataa.h|
13 yuuyamapi satya.m vaakyam arthato yu.smatparitraa.nasya susa.mvaada.m ni"samya tasminneva khrii.s.te vi"svasitavanta.h pratij~naatena pavitre.naatmanaa mudrayevaa"nkitaa"sca|
14 yatastasya mahimna.h prakaa"saaya tena kriitaanaa.m lokaanaa.m mukti ryaavanna bhavi.syati taavat sa aatmaasmaakam adhikaaritvasya satya"nkaarasya pa.nasvaruupo bhavati|
15 prabhau yii"sau yu.smaaka.m vi"svaasa.h sarvve.su pavitraloke.su prema caasta iti vaarttaa.m "srutvaahamapi
16 yu.smaanadhi nirantaram ii"svara.m dhanya.m vadan praarthanaasamaye ca yu.smaan smaran varamima.m yaacaami|
17 asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya taato ya.h prabhaavaakara ii"svara.h sa svakiiyatattvaj~naanaaya yu.smabhya.m j~naanajanakam prakaa"sitavaakyabodhaka~ncaatmaana.m deyaat|
18 yu.smaaka.m j~naanacak.suu.m.si ca diiptiyuktaani k.rtvaa tasyaahvaana.m kiid.r"syaa pratyaa"sayaa sambalita.m pavitralokaanaa.m madhye tena datto.adhikaara.h kiid.r"sa.h prabhaavanidhi rvi"svaasi.su caasmaasu prakaa"samaanasya
19 tadiiyamahaaparaakramasya mahatva.m kiid.rg anupama.m tat sarvva.m yu.smaan j~naapayatu|
20 yata.h sa yasyaa.h "sakte.h prabalataa.m khrii.s.te prakaa"sayan m.rtaga.namadhyaat tam utthaapitavaan,
21 adhipatitvapada.m "saasanapada.m paraakramo raajatva~ncetinaamaani yaavanti padaaniiha loke paraloke ca vidyante te.saa.m sarvve.saam uurddhve svarge nijadak.si.napaar"sve tam upave"sitavaan,
22 sarvvaa.ni tasya cara.nayoradho nihitavaan yaa samitistasya "sariira.m sarvvatra sarvve.saa.m puurayitu.h puuraka~nca bhavati ta.m tasyaa muurddhaana.m k.rtvaa
23 sarvve.saam uparyyupari niyuktavaa.m"sca saiva "saktirasmaasvapi tena prakaa"syate|

iphi.si.na.h patra.m 02

1 puraa yuuyam aparaadhai.h paapai"sca m.rtaa.h santastaanyaacaranta ihalokasya sa.msaaraanusaare.naakaa"saraajyasyaadhipatim
2 arthata.h saampratam aaj~naala"nghiva.m"se.su karmmakaari.nam aatmaanam anvavrajata|
3 te.saa.m madhye sarvve vayamapi puurvva.m "sariirasya manaskaamanaayaa~ncehaa.m saadhayanta.h sva"sariirasyaabhilaa.saan aacaraama sarvve.anya iva ca svabhaavata.h krodhabhajanaanyabhavaama|
4 kintu karu.naanidhirii"svaro yena mahaapremnaasmaan dayitavaan
5 tasya svapremno baahulyaad aparaadhai rm.rtaanapyasmaan khrii.s.tena saha jiivitavaan yato.anugrahaad yuuya.m paritraa.na.m praaptaa.h|
6 sa ca khrii.s.tena yii"sunaasmaan tena saarddham utthaapitavaan svarga upave"sitavaa.m"sca|
7 ittha.m sa khrii.s.tena yii"sunaasmaan prati svahitai.sitayaa bhaaviyuge.su svakiiyaanugrahasyaanupama.m nidhi.m prakaa"sayitum icchati|
8 yuuyam anugrahaad vi"svaasena paritraa.na.m praaptaa.h, tacca yu.smanmuulaka.m nahi kintvii"svarasyaiva daana.m,
9 tat karmma.naa.m phalam api nahi, ata.h kenaapi na "slaaghitavya.m|
10 yato vaya.m tasya kaaryya.m praag ii"svare.na niruupitaabhi.h satkriyaabhi.h kaalayaapanaaya khrii.s.te yii"sau tena m.r.s.taa"sca|
11 puraa janmanaa bhinnajaatiiyaa hastak.rta.m tvakcheda.m praaptai rlokai"scaacchinnatvaca itinaamnaa khyaataa ye yuuya.m tai ryu.smaabhirida.m smarttavya.m
12 yat tasmin samaye yuuya.m khrii.s.taad bhinnaa israayelalokaanaa.m sahavaasaad duurasthaa.h pratij~naasambalitaniyamaanaa.m bahi.h sthitaa.h santo niraa"saa nirii"svaraa"sca jagatyaadhvam iti|
13 kintvadhunaa khrii.s.te yii"saavaa"sraya.m praapya puraa duuravarttino yuuya.m khrii.s.tasya "so.nitena nika.tavarttino.abhavata|
14 yata.h sa evaasmaaka.m sandhi.h sa dvayam ekiik.rtavaan "satrutaaruupi.nii.m madhyavarttinii.m prabhedakabhitti.m bhagnavaan da.n.daaj~naayukta.m vidhi"saastra.m sva"sariire.na luptavaa.m"sca|
15 yata.h sa sandhi.m vidhaaya tau dvau svasmin eka.m nutana.m maanava.m karttu.m
16 svakiiyakru"se "satrutaa.m nihatya tenaivaikasmin "sariire tayo rdvayorii"svare.na sandhi.m kaarayitu.m ni"scatavaan|
17 sa caagatya duuravarttino yu.smaan nika.tavarttino .asmaa.m"sca sandhe rma"ngalavaarttaa.m j~naapitavaan|
18 yatastasmaad ubhayapak.siiyaa vayam ekenaatmanaa pitu.h samiipa.m gamanaaya saamarthya.m praaptavanta.h|
19 ata idaanii.m yuuyam asamparkiiyaa vide"sina"sca na ti.s.thanata.h pavitralokai.h sahavaasina ii"svarasya ve"smavaasina"scaadhve|
20 apara.m preritaa bhavi.syadvaadina"sca yatra bhittimuulasvaruupaastatra yuuya.m tasmin muule niciiyadhve tatra ca svaya.m yii"su.h khrii.s.ta.h pradhaana.h ko.nasthaprastara.h|
21 tena k.rtsnaa nirmmiti.h sa.mgrathyamaanaa prabho.h pavitra.m mandira.m bhavitu.m varddhate|
22 yuuyamapi tatra sa.mgrathyamaanaa aatmane"svarasya vaasasthaana.m bhavatha|

iphi.si.na.h patra.m 03

1 ato heto rbhinnajaatiiyaanaa.m yu.smaaka.m nimitta.m yii"sukhrii.s.tasya bandii ya.h so.aha.m paulo braviimi|
2 yu.smadartham ii"svare.na mahya.m dattasya varasya niyama.h kiid.r"sastad yu.smaabhira"sraaviiti manye|
3 arthata.h puurvva.m mayaa sa.mk.sepe.na yathaa likhita.m tathaaha.m prakaa"sitavaakyene"svarasya niguu.dha.m bhaava.m j~naapito.abhava.m|
4 ato yu.smaabhistat pa.thitvaa khrii.s.tamadhi tasminniguu.dhe bhaave mama j~naana.m kiid.r"sa.m tad bhotsyate|
5 puurvvayuge.su maanavasantaanaasta.m j~naapitaa naasan kintvadhunaa sa bhaavastasya pavitraan preritaan bhavi.syadvaadina"sca pratyaatmanaa prakaa"sito.abhavat;
6 arthata ii"svarasya "sakte.h prakaa"saat tasyaanugrahe.na yo varo mahyam adaayi tenaaha.m yasya susa.mvaadasya paricaarako.abhava.m,
7 tadvaaraa khrii.s.tena bhinnajaatiiyaa anyai.h saarddham ekaadhikaaraa eka"sariiraa ekasyaa.h pratij~naayaa a.m"sina"sca bhavi.syantiiti|
8 sarvve.saa.m pavitralokaanaa.m k.sudratamaaya mahya.m varo.ayam adaayi yad bhinnajaatiiyaanaa.m madhye bodhaagayasya gu.nanidhe.h khrii.s.tasya ma"ngalavaarttaa.m pracaarayaami,
9 kaalaavasthaata.h puurvvasmaacca yo niguu.dhabhaava ii"svare gupta aasiit tadiiyaniyama.m sarvvaan j~naapayaami|
10 yata ii"svarasya naanaaruupa.m j~naana.m yat saamprata.m samityaa svarge praadhaanyaparaakramayuktaanaa.m duutaanaa.m nika.te prakaa"syate tadartha.m sa yii"sunaa khrii.s.tena sarvvaa.ni s.r.s.tavaan|
11 yato vaya.m yasmin vi"svasya d.r.dhabhaktyaa nirbhayataam ii"svarasya samaagame saamarthya~nca
12 praaptavantastamasmaaka.m prabhu.m yii"su.m khrii.s.tamadhi sa kaalaavasthaayaa.h puurvva.m ta.m manoratha.m k.rtavaan|
13 ato.aha.m yu.smannimitta.m du.hkhabhogena klaanti.m yanna gacchaamiiti praarthaye yatastadeva yu.smaaka.m gaurava.m|
14 ato heto.h svargap.rthivyo.h sthita.h k.rtsno va.m"so yasya naamnaa vikhyaatastam
15 asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya pitaramuddi"syaaha.m jaanunii paatayitvaa tasya prabhaavanidhito varamima.m praarthaye|
16 tasyaatmanaa yu.smaakam aantarikapuru.sasya "sakte rv.rddhi.h kriyataa.m|
17 khrii.s.tastu vi"svaasena yu.smaaka.m h.rdaye.su nivasatu| prema.ni yu.smaaka.m baddhamuulatva.m susthiratva~nca bhavatu|
18 ittha.m prasthataayaa diirghataayaa gabhiirataayaa uccataayaa"sca bodhaaya sarvvai.h pavitralokai.h praapya.m saamarthya.m yu.smaabhi rlabhyataa.m,
19 j~naanaatirikta.m khrii.s.tasya prema j~naayataam ii"svarasya sampuur.nav.rddhiparyyanta.m yu.smaaka.m v.rddhi rbhavatu ca|
20 asmaakam antare yaa "sakti.h prakaa"sate tayaa sarvvaatirikta.m karmma kurvvan asmaaka.m praarthanaa.m kalpanaa~ncaatikramitu.m ya.h "saknoti
21 khrii.s.tayii"sunaa samite rmadhye sarvve.su yuge.su tasya dhanyavaado bhavatu| iti|

iphi.si.na.h patra.m 04

1 ato bandiraha.m prabho rnaamnaa yu.smaan vinaye yuuya.m yenaahvaanenaahuutaastadupayuktaruupe.na
2 sarvvathaa namrataa.m m.rdutaa.m titik.saa.m paraspara.m pramnaa sahi.s.nutaa~ncaacarata|
3 pra.nayabandhanena caatmana eैkya.m rak.situ.m yatadhva.m|
4 yuuyam eka"sariiraa ekaatmaana"sca tadvad aahvaanena yuuyam ekapratyaa"saapraaptaye samaahuutaa.h|
5 yu.smaakam eka.h prabhureko vi"svaasa eka.m majjana.m, sarvve.saa.m taata.h
6 sarvvoparistha.h sarvvavyaapii sarvve.saa.m yu.smaaka.m madhyavarttii caika ii"svara aaste|
7 kintu khrii.s.tasya daanaparimaa.naanusaaraad asmaakam ekaikasmai vi"se.so varo.adaayi|
8 yathaa likhitam aaste, "uurddhvam aaruhya jet.rn sa vijitya bandino.akarot| tata.h sa manujebhyo.api sviiyaan vya"sraa.nayad varaan||"
9 uurddhvam aaruhyetivaakyasyaayamartha.h sa puurvva.m p.rthiviiruupa.m sarvvaadha.hsthita.m sthaanam avatiir.navaan;
10 ya"scaavatiir.navaan sa eva svargaa.naam uparyyuparyyaaruu.dhavaan yata.h sarvvaa.ni tena puurayitavyaani|
11 sa eva ca kaa.m"scana preritaan aparaan bhavi.syadvaadino.aparaan susa.mvaadapracaarakaan aparaan paalakaan upade"sakaa.m"sca niyuktavaan|
12 yaavad vaya.m sarvve vi"svaasasye"svaraputravi.sayakasya tattvaj~naanasya caikya.m sampuur.na.m puru.sartha~ncaarthata.h khrii.s.tasya sampuur.naparimaa.nasya sama.m parimaa.na.m na praapnumastaavat
13 sa paricaryyaakarmmasaadhanaaya khrii.s.tasya "sariirasya ni.s.thaayai ca pavitralokaanaa.m siddhataayaastaad.r"sam upaaya.m ni"scitavaan|
14 ataeva maanu.saa.naa.m caaturiito bhramakadhuurttataayaa"schalaacca jaatena sarvve.na "sik.saavaayunaa vaya.m yad baalakaa iva dolaayamaanaa na bhraamyaama ityasmaabhi ryatitavya.m,
15 premnaa satyataam aacaradbhi.h sarvvavi.saye khrii.s.tam uddi"sya varddhitavya~nca, yata.h sa muurddhaa,
16 tasmaaccaikaikasyaa"ngasya svasvaparimaa.naanusaare.na saahaayyakara.naad upakaarakai.h sarvvai.h sandhibhi.h k.rtsnasya "sariirasya sa.myoge sammilane ca jaate premnaa ni.s.thaa.m labhamaana.m k.rtsna.m "sariira.m v.rddhi.m praapnoti|
17 yu.smaan aha.m prabhuneda.m braviimyaadi"saami ca, anye bhinnajaatiiyaa iva yuuya.m puuna rmaacarata|
18 yataste svamanomaayaam aacarantyaantarikaaj~naanaat maanasikakaa.thinyaacca timiraav.rtabuddhaya ii"svariiyajiivanasya bagiirbhuutaa"sca bhavanti,
19 svaan caitanya"suunyaan k.rtvaa ca lobhena sarvvavidhaa"saucaacara.naaya lampa.tataayaa.m svaan samarpitavanta.h|
20 kintu yuuya.m khrii.s.ta.m na taad.r"sa.m paricitavanta.h,
21 yato yuuya.m ta.m "srutavanto yaa satyaa "sik.saa yii"suto labhyaa tadanusaaraat tadiiyopade"sa.m praaptavanta"sceti manye|
22 tasmaat puurvvakaalikaacaarakaarii ya.h puraatanapuru.so maayaabhilaa.sai rna"syati ta.m tyaktvaa yu.smaabhi rmaanasikabhaavo nuutaniikarttavya.h,
23 yo navapuru.sa ii"svaraanuruupe.na pu.nyena satyataasahitena
24 dhaarmmikatvena ca s.r.s.ta.h sa eva paridhaatavya"sca|
25 ato yuuya.m sarvve mithyaakathana.m parityajya samiipavaasibhi.h saha satyaalaapa.m kuruta yato vaya.m parasparam a"ngapratya"ngaa bhavaama.h|
26 apara.m krodhe jaate paapa.m maa kurudhvam, a"saante yu.smaaka.m ro.sesuuryyo.asta.m na gacchatu|
27 apara.m "sayataane sthaana.m maa datta|
28 cora.h puna"scairyya.m na karotu kintu diinaaya daane saamarthya.m yajjaayate tadartha.m svakaraabhyaa.m sadv.rttyaa pari"srama.m karotu|
29 apara.m yu.smaaka.m vadanebhya.h ko.api kadaalaapo na nirgacchatu, kintu yena "sroturupakaaro jaayate taad.r"sa.h prayojaniiyani.s.thaayai phaladaayaka aalaapo yu.smaaka.m bhavatu|
30 apara~nca yuuya.m muktidinaparyyantam ii"svarasya yena pavitre.naatmanaa mudrayaa"nkitaa abhavata ta.m "sokaanvita.m maa kuruta|
31 apara.m ka.tuvaakya.m ro.sa.h ko.sa.h kalaho nindaa sarvvavidhadve.sa"scaitaani yu.smaaka.m madhyaad duuriibhavantu|
32 yuuya.m paraspara.m hitai.si.na.h komalaanta.hkara.naa"sca bhavata| aparam ii"svara.h khrii.s.tena yadvad yu.smaaka.m do.saan k.samitavaan tadvad yuuyamapi paraspara.m k.samadhva.m|

iphi.si.na.h patra.m 05

1 ato yuuya.m priyabaalakaa ive"svarasyaanukaari.no bhavata,
2 khrii.s.ta iva premaacaara.m kuruta ca, yata.h so.asmaasu prema k.rtavaan asmaaka.m vinimayena caatmanivedana.m k.rtvaa graahyasugandhaarthakam upahaara.m bali~nce"svaraaca dattavaan|
3 kintu ve"syaagamana.m sarvvavidhaa"saucakriyaa lobha"scaite.saam uccaara.namapi yu.smaaka.m madhye na bhavatu, etadeva pavitralokaanaam ucita.m|
4 apara.m kutsitaalaapa.h pralaapa.h "sle.sokti"sca na bhavatu yata etaanyanucitaani kintvii"svarasya dhanyavaado bhavatu|
5 ve"syaagaamya"saucaacaarii devapuujaka iva ga.nyo lobhii caite.saa.m ko.si khrii.s.tasya raajye.arthata ii"svarasya raajye kamapyadhikaara.m na praapsyatiiti yu.smaabhi.h samyak j~naayataa.m|
6 anarthakavaakyena ko.api yu.smaan na va~ncayatu yatastaad.rgaacaarahetoranaaj~naagraahi.su loke.svii"svarasya kopo varttate|
7 tasmaad yuuya.m tai.h sahabhaagino na bhavata|
8 puurvva.m yuuyam andhakaarasvaruupaa aadhva.m kintvidaanii.m prabhunaa diiptisvaruupaa bhavatha tasmaad diipte.h santaanaa iva samaacarata|
9 diipte ryat phala.m tat sarvvavidhahitai.sitaayaa.m dharmme satyaalaape ca prakaa"sate|
10 prabhave yad rocate tat pariik.sadhva.m|
11 yuuya.m timirasya viphalakarmma.naam a.m"sino na bhuutvaa te.saa.m do.sitva.m prakaa"sayata|
12 yataste lokaa rahami yad yad aacaranti taduccaara.nam api lajjaajanaka.m|
13 yato diiptyaa yad yat prakaa"syate tat tayaa cakaasyate yacca cakaasti tad diiptisvaruupa.m bhavati|
14 etatkaara.naad uktam aaste, "he nidrita prabudhyasva m.rtebhya"scotthiti.m kuru| tatk.rte suuryyavat khrii.s.ta.h svaya.m tvaa.m dyotayi.syati|"
15 ata.h saavadhaanaa bhavata, aj~naanaa iva maacarata kintu j~naanina iva satarkam aacarata|
16 samaya.m bahumuulya.m ga.nayadhva.m yata.h kaalaa abhadraa.h|
17 tasmaad yuuyam aj~naanaa na bhavata kintu prabhorabhimata.m ki.m tadavagataa bhavata|
18 sarvvanaa"sajanakena suraapaanena mattaa maa bhavata kintvaatmanaa puuryyadhva.m|
19 apara.m giitai rgaanai.h paaramaarthikakiirttanai"sca parasparam aalapanto manasaa saarddha.m prabhum uddi"sya gaayata vaadayata ca|
20 sarvvadaa sarvvavi.saye.asmatprabho yii"so.h khrii.s.tasya naamnaa taatam ii"svara.m dhanya.m vadata|
21 yuuyam ii"svaraad bhiitaa.h santa anye.apare.saa.m va"siibhuutaa bhavata|
22 he yo.sita.h, yuuya.m yathaa prabhostathaa svasvasvaamino va"sa"ngataa bhavata|
23 yata.h khrii.s.to yadvat samite rmuurddhaa "sariirasya traataa ca bhavati tadvat svaamii yo.sito muurddhaa|
24 ata.h samiti ryadvat khrii.s.tasya va"siibhuutaa tadvad yo.sidbhirapi svasvasvaamino va"sataa sviikarttavyaa|
25 apara~nca he puru.saa.h, yuuya.m khrii.s.ta iva svasvayo.sitsu priiyadhva.m|
26 sa khrii.s.to.api samitau priitavaan tasyaa.h k.rte ca svapraa.naan tyaktavaan yata.h sa vaakye jalamajjanena taa.m pari.sk.rtya paavayitum
27 apara.m tilakavalyaadivihiinaa.m pavitraa.m ni.skala"nkaa~nca taa.m samiti.m tejasvinii.m k.rtvaa svahaste samarpayitu~ncaabhila.sitavaan|
28 tasmaat svatanuvat svayo.siti premakara.na.m puru.sasyocita.m, yena svayo.siti prema kriyate tenaatmaprema kriyate|
29 ko.api kadaapi na svakiiyaa.m tanum .rtiiyitavaan kintu sarvve taa.m vibhrati pu.s.nanti ca| khrii.s.to.api samiti.m prati tadeva karoti,
30 yato vaya.m tasya "sariirasyaa"ngaani maa.msaasthiini ca bhavaama.h|
31 etadartha.m maanava.h svamaataapitaroै parityajya svabhaaryyaayaam aasa.mk.syati tau dvau janaavekaa"ngau bhavi.syata.h|
32 etanniguu.dhavaakya.m gurutara.m mayaa ca khrii.s.tasamitii adhi tad ucyate|
33 ataeva yu.smaakam ekaiko jana aatmavat svayo.siti priiyataa.m bhaaryyaapi svaamina.m samaadarttu.m yatataa.m|

iphi.si.na.h patra.m 06

1 he baalakaa.h, yuuya.m prabhum uddi"sya pitroraaj~naagraahi.no bhavata yatastat nyaayya.m|
2 tva.m nijapitara.m maatara~nca sammanyasveti yo vidhi.h sa pratij~naayukta.h prathamo vidhi.h
3 phalatastasmaat tava kalyaa.na.m de"se ca diirghakaalam aayu rbhavi.syatiiti|
4 apara.m he pitara.h, yuuya.m svabaalakaan maa ro.sayata kintu prabho rviniityaade"saabhyaa.m taan vinayata|
5 he daasaa.h, yuuya.m khrii.s.tam uddi"sya sabhayaa.h kampaanvitaa"sca bhuutvaa saralaanta.hkara.nairaihikaprabhuunaam aaj~naagraahi.no bhavata|
6 d.r.s.tigocariiyaparicaryyayaa maanu.sebhyo rocitu.m maa yatadhva.m kintu khrii.s.tasya daasaa iva nivi.s.tamanobhirii"scarasyecchaa.m saadhayata|
7 maanavaan anuddi"sya prabhumevoddi"sya sadbhaavena daasyakarmma kurudhva.m|
8 daasamuktayo ryena yat satkarmma kriyate tena tasya phala.m prabhuto lapsyata iti jaaniita ca|
9 apara.m he prabhava.h, yu.smaabhi rbhartsana.m vihaaya taan prati nyaayyaacara.na.m kriyataa.m ya"sca kasyaapi pak.sapaata.m na karoti yu.smaakamapi taad.r"sa eka.h prabhu.h svarge vidyata iti j~naayataa.m|
10 adhikantu he bhraatara.h, yuuya.m prabhunaa tasya vikramayukta"saktyaa ca balavanto bhavata|
11 yuuya.m yat "sayataana"schalaani nivaarayitu.m "saknutha tadartham ii"svariiyasusajjaa.m paridhaddhva.m|
12 yata.h kevala.m raktamaa.msaabhyaam iti nahi kintu kart.rtvaparaakramayuktaistimiraraajyasyehalokasyaadhipatibhi.h svargodbhavai rdu.s.taatmabhireva saarddham asmaabhi ryuddha.m kriyate|
13 ato heto ryuuya.m yayaa sa.mkuेle dine.avasthaatu.m sarvvaa.ni paraajitya d.r.dhaa.h sthaatu~nca "sak.syatha taam ii"svariiyasusajjaa.m g.rhliita|
14 vastutastu satyatvena "s.r"nkhalena ka.ti.m baddhvaa pu.nyena varmma.naa vak.sa aacchaadya
15 "saante.h suvaarttayaa jaatam utsaaha.m paadukaayugala.m pade samarpya ti.s.thata|
16 yena ca du.s.taatmano.agnibaa.naan sarvvaan nirvvaapayitu.m "sak.syatha taad.r"sa.m sarvvaacchaadaka.m phalaka.m vi"svaasa.m dhaarayata|
17 "sirastra.m paritraa.nam aatmana.h kha"nga~nce"svarasya vaakya.m dhaarayata|
18 sarvvasamaye sarvvayaacanena sarvvapraarthanena caatmanaa praarthanaa.m kurudhva.m tadartha.m d.r.dhaakaa"nk.sayaa jaagrata.h sarvve.saa.m pavitralokaanaa.m k.rte sadaa praarthanaa.m kurudhva.m|
19 aha~nca yasya susa.mvaadasya "s.r"nkhalabaddha.h pracaarakaduuto.asmi tam upayuktenotsaahena pracaarayitu.m yathaa "saknuyaa.m
20 tathaa nirbhayena svare.notsaahena ca susa.mvaadasya niguu.dhavaakyapracaaraaya vakt.rाtaa yat mahya.m diiyate tadartha.m mamaapi k.rte praarthanaa.m kurudhva.m|
21 apara.m mama yaavasthaasti yacca mayaa kriyate tat sarvva.m yad yu.smaabhi rj~naayate tadartha.m prabhunaa priyabhraataa vi"svaasya.h paricaaraka"sca tukhiko yu.smaan tat j~naapayi.syati|
22 yuuya.m yad asmaakam avasthaa.m jaaniitha yu.smaaka.m manaa.msi ca yat saantvanaa.m labhante tadarthamevaaha.m yu.smaaka.m sannidhi.m ta.m pre.sitavaana|
23 aparam ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca sarvvebhyo bhraat.rbhya.h "saanti.m vi"svaasasahita.m prema ca deyaat|
24 ye kecit prabhau yii"sukhrii.s.te.ak.saya.m prema kurvvanti taan prati prasaado bhuuyaat| tathaastu|

॥ iti iphi.si.na.h patra.m samaapta.m ॥


philipina.h patra.m
01 02 03 04


philipina.h patra.m 01

1 paulatiimathinaamaanau yii"sukhrii.s.tasya daasau philipinagarasthaan khrii.s.tayii"so.h sarvvaan pavitralokaan samiteradhyak.saan paricaarakaa.m"sca prati patra.m likhata.h|
2 asmaaka.m taata ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca yu.smabhya.m prasaadasya "saante"sca bhoga.m deyaastaa.m|
3 aha.m nirantara.m nijasarvvapraarthanaasu yu.smaaka.m sarvve.saa.m k.rte saananda.m praarthanaa.m kurvvan
4 yati vaaraan yu.smaaka.m smaraami tati vaaraan aa prathamaad adya yaavad
5 yu.smaaka.m susa.mvaadabhaagitvakaara.naad ii"svara.m dhanya.m vadaami|
6 yu.smanmadhye yenottama.m karmma karttum aarambhi tenaiva yii"sukhrii.s.tasya dina.m yaavat tat saadhayi.syata ityasmin d.r.dhavi"svaaso mamaaste|
7 yu.smaan sarvvaan adhi mama taad.r"so bhaavo yathaartho yato.aha.m kaaraavasthaayaa.m pratyuttarakara.ne susa.mvaadasya praamaa.nyakara.ne ca yu.smaan sarvvaan mayaa saarddham ekaanugrahasya bhaagino matvaa svah.rdaye dhaarayaami|
8 aparam aha.m khrii.s.tayii"so.h snehavat snehena yu.smaan kiid.r"sa.m kaa"nk.saami tadadhii"svaro mama saak.sii vidyate|
9 mayaa yat praarthyate tad ida.m yu.smaaka.m prema nitya.m v.rddhi.m gatvaa
10 j~naanasya vi"si.s.taanaa.m pariik.sikaayaa"sca sarvvavidhabuddhe rbaahulya.m phalatu,
11 khrii.s.tasya dina.m yaavad yu.smaaka.m saaralya.m nirvighnatva~nca bhavatu, ii"svarasya gauravaaya pra"sa.msaayai ca yii"sunaa khrii.s.tena pu.nyaphalaanaa.m puur.nataa yu.smabhya.m diiyataam iti|
12 he bhraatara.h, maa.m prati yad yad gha.tita.m tena susa.mvaadapracaarasya baadhaa nahi kintu v.rddhireva jaataa tad yu.smaan j~naapayitu.m kaamaye.aha.m|
13 aparam aha.m khrii.s.tasya k.rte baddho.asmiiti raajapuryyaam anyasthaane.su ca sarvve.saa.m nika.te suspa.s.tam abhavat,
14 prabhusambandhiiyaa aneke bhraatara"sca mama bandhanaad aa"svaasa.m praapya varddhamaanenotsaahena ni.hk.sobha.m kathaa.m pracaarayanti|
15 kecid dve.saad virodhaaccaapare kecicca sadbhaavaat khrii.s.ta.m gho.sayanti;
16 ye virodhaat khrii.s.ta.m gho.sayanti te pavitrabhaavaat tanna kurvvanto mama bandhanaani bahutaraklo"sadaayiini karttum icchanti|
17 ye ca premnaa gho.sayanti te susa.mvaadasya praamaa.nyakara.ne.aha.m niyukto.asmiiti j~naatvaa tat kurvvanti|
18 ki.m bahunaa? kaapa.tyaat saralabhaavaad vaa bhavet, yena kenacit prakaare.na khrii.s.tasya gho.sa.naa bhavatiityasmin aham aanandaamyaanandi.syaami ca|
19 yu.smaaka.m praarthanayaa yii"sukhrii.s.tasyaatmana"scopakaare.na tat mannistaarajanaka.m bhavi.syatiiti jaanaami|
20 tatra ca mamaakaa"nk.saa pratyaa"saa ca siddhi.m gami.syati phalato.aha.m kenaapi prakaare.na na lajji.sye kintu gate sarvvasmin kaale yadvat tadvad idaaniimapi sampuur.notsaahadvaaraa mama "sariire.na khrii.s.tasya mahimaa jiivane mara.ne vaa prakaa"si.syate|
21 yato mama jiivana.m khrii.s.taaya mara.na~nca laabhaaya|
22 kintu yadi "sariire mayaa jiivitavya.m tarhi tat karmmaphala.m phali.syati tasmaat ki.m varitavya.m tanmayaa na j~naayate|
23 dvaabhyaam aha.m sampii.dye, dehavaasatyajanaaya khrii.s.tena sahavaasaaya ca mamaabhilaa.so bhavati yatastat sarvvottama.m|
24 kintu dehe mamaavasthityaa yu.smaakam adhikaprayojana.m|
25 aham avasthaasye yu.smaabhi.h sarvvai.h saarddham avasthiti.m kari.sye ca tayaa ca vi"svaase yu.smaaka.m v.rddhyaanandau jani.syete tadaha.m ni"scita.m jaanaami|
26 tena ca matto.arthato yu.smatsamiipe mama punarupasthitatvaat yuuya.m khrii.s.tena yii"sunaa bahutaram aahlaada.m lapsyadhve|
27 yuuya.m saavadhaanaa bhuutvaa khrii.s.tasya susa.mvaadasyopayuktam aacaara.m kurudhva.m yato.aha.m yu.smaan upaagatya saak.saat kurvvan ki.m vaa duure ti.s.than yu.smaaka.m yaa.m vaarttaa.m "srotum icchaami seya.m yuuyam ekaatmaanasti.s.thatha, ekamanasaa susa.mvaadasambandhiiyavi"svaasasya pak.se yatadhve, vipak.sai"sca kenaapi prakaare.na na vyaakuliikriyadhva iti|
28 tat te.saa.m vinaa"sasya lak.sa.na.m yu.smaaka~nce"svaradatta.m paritraa.nasya lak.sa.na.m bhavi.syati|
29 yato yena yu.smaabhi.h khrii.s.te kevalavi"svaasa.h kriyate tannahi kintu tasya k.rte kle"so.api sahyate taad.r"so vara.h khrii.s.tasyaanurodhaad yu.smaabhi.h praapi,
30 tasmaat mama yaad.r"sa.m yuddha.m yu.smaabhiradar"si saamprata.m "sruuyate ca taad.r"sa.m yuddha.m yu.smaakam api bhavati|

philipina.h patra.m 02

1 khrii.s.taad yadi kimapi saantvana.m ka"scit premajaato har.sa.h ki~ncid aatmana.h samabhaagitva.m kaacid anukampaa k.rpaa vaa jaayate tarhi yuuya.m mamaahlaada.m puurayanta
2 ekabhaavaa ekapremaa.na ekamanasa ekace.s.taa"sca bhavata|
3 virodhaad darpaad vaa kimapi maa kuruta kintu namratayaa svebhyo.aparaan vi"si.s.taan manyadhva.m|
4 kevalam aatmahitaaya na ce.s.tamaanaa.h parahitaayaapi ce.s.tadhva.m|
5 khrii.s.tasya yii"so ryaad.r"sa.h svabhaavo yu.smaakam api taad.r"so bhavatu|
6 sa ii"svararuupii san svakiiyaam ii"svaratulyataa.m "slaaghaaspada.m naamanyata,
7 kintu sva.m "suunya.m k.rtvaa daasaruupii babhuuva naraak.rti.m lebhe ca|
8 ittha.m naramuurttim aa"sritya namrataa.m sviik.rtya m.rtyorarthata.h kru"siiyam.rtyoreva bhogaayaaj~naagraahii babhuuva|
9 tatkaara.naad ii"svaro.api ta.m sarvvonnata.m cakaara yacca naama sarvve.saa.m naamnaa.m "sre.s.tha.m tadeva tasmai dadau,
10 tatastasmai yii"sunaamne svargamartyapaataalasthitai.h sarvvai rjaanupaata.h karttavya.h,
11 taatasthe"svarasya mahimne ca yii"sukhrii.s.ta.h prabhuriti jihvaabhi.h sviikarttavya.m|
12 ato he priyatamaa.h, yu.smaabhi ryadvat sarvvadaa kriyate tadvat kevale mamopasthitikaale tannahi kintvidaaniim anupasthite.api mayi bahutarayatnenaaj~naa.m g.rhiitvaa bhayakampaabhyaa.m svasvaparitraa.na.m saadhyataa.m|
13 yata ii"svara eva svakiiyaanurodhaad yu.smanmadhye manaskaamanaa.m karmmasiddhi~nca vidadhaati|
14 yuuya.m kalahavivaadarvijatam aacaara.m kurvvanto.anindaniiyaa aku.tilaa
15 ii"svarasya ni.skala"nkaa"sca santaanaaiva vakrabhaavaanaa.m ku.tilaacaari.naa~nca lokaanaa.m madhye ti.s.thata,
16 yataste.saa.m madhye yuuya.m jiivanavaakya.m dhaarayanto jagato diipakaa iva diipyadhve| yu.smaabhistathaa k.rte mama yatna.h pari"sramo vaa na ni.sphalo jaata ityaha.m khrii.s.tasya dine "slaaghaa.m karttu.m "sak.syaami|
17 yu.smaaka.m vi"svaasaarthakaaya balidaanaaya sevanaaya ca yadyapyaha.m niveditavyo bhaveya.m tathaapi tenaanandaami sarvve.saa.m yu.smaakam aanandasyaa.m"sii bhavaami ca|
18 tadvad yuuyamapyaanandata madiiyaanandasyaa.m"sino bhavata ca|
19 yu.smaakam avasthaam avagatyaahamapi yat saantvanaa.m praapnuyaa.m tadartha.m tiimathiya.m tvarayaa yu.smatsamiipa.m pre.sayi.syaamiiti prabhau pratyaa"saa.m kurvve|
20 ya.h satyaruupe.na yu.smaaka.m hita.m cintayati taad.r"sa ekabhaavastasmaadanya.h ko.api mama sannidhau naasti|
21 yato.apare sarvve yii"so.h khrii.s.tasya vi.sayaan na cintayanta aatmavi.sayaan cintayanti|
22 kintu tasya pariik.sitatva.m yu.smaabhi rj~naayate yata.h putro yaad.rk pitu.h sahakaarii bhavati tathaiva susa.mvaadasya paricaryyaayaa.m sa mama sahakaarii jaata.h|
23 ataeva mama bhaavida"saa.m j~naatvaa tatk.sa.naat tameva pre.sayitu.m pratyaa"saa.m kurvve
24 svayam ahamapi tuur.na.m yu.smatsamiipa.m gami.syaamiityaa"saa.m prabhunaa kurvve|
25 apara.m ya ipaaphradiito mama bhraataa karmmayuddhaabhyaa.m mama sahaaya"sca yu.smaaka.m duuto madiiyopakaaraaya pratinidhi"scaasti yu.smatsamiipe tasya pre.sa.nam aava"syakam amanye|
26 yata.h sa yu.smaan sarvvaan akaa"nk.sata yu.smaabhistasya rogasya vaarttaa"sraaviiti buddhvaa paryya"socacca|
27 sa pii.dayaa m.rtakalpo.abhavaditi satya.m kintvii"svarasta.m dayitavaan mama ca du.hkhaat para.m punardu.hkha.m yanna bhavet tadartha.m kevala.m ta.m na dayitvaa maamapi dayitavaan|
28 ataeva yuuya.m ta.m vilokya yat punaraanandeta mamaapi du.hkhasya hraaso yad bhavet tadartham aha.m tvarayaa tam apre.saya.m|
29 ato yuuya.m prabho.h k.rte sampuur.nenaanandena ta.m g.rhliita taad.r"saan lokaa.m"scaadara.niiyaan manyadhva.m|
30 yato mama sevane yu.smaaka.m tru.ti.m puurayitu.m sa praa.naan pa.niik.rtya khrii.s.tasya kaaryyaartha.m m.rtapraaye.abhavat|

philipina.h patra.m 03

1 he bhraatara.h, "se.se vadaami yuuya.m prabhaavaanandata| puna.h punarekasya vaco lekhana.m mama kle"sada.m nahi yu.smadartha~nca bhramanaa"saka.m bhavati|
2 yuuya.m kukkurebhya.h saavadhaanaa bhavata du.skarmmakaaribhya.h saavadhaanaa bhavata chinnamuulebhyo lokebhya"sca saavadhaanaa bhavata|
3 vayameva chinnatvaco lokaa yato vayam aatmane"svara.m sevaamahe khrii.s.tena yii"sunaa "slaaghaamahe "sariire.na ca pragalbhataa.m na kurvvaamahe|
4 kintu "sariire mama pragalbhataayaa.h kaara.na.m vidyate, ka"scid yadi "sariire.na pragalbhataa.m cikiir.sati tarhi tasmaad api mama pragalbhataayaa gurutara.m kaara.na.m vidyate|
5 yato.aham a.s.tamadivase tvakchedapraapta israayelva.m"siiyo binyaamiinago.s.thiiya ibrikulajaata ibriyo vyavasthaacara.ne phiruu"sii
6 dharmmotsaahakaara.naat samiterupadravakaarii vyavasthaato labhye pu.nye caanindaniiya.h|
7 kintu mama yadyat labhyam aasiit tat sarvvam aha.m khrii.s.tasyaanurodhaat k.satim amanye|
8 ki~ncaadhunaapyaha.m matprabho.h khrii.s.tasya yii"so rj~naanasyotk.r.s.tataa.m buddhvaa tat sarvva.m k.sati.m manye|
9 yato hetoraha.m yat khrii.s.ta.m labheya vyavasthaato jaata.m svakiiyapu.nya~nca na dhaarayan kintu khrii.s.te vi"svasanaat labhya.m yat pu.nyam ii"svare.na vi"svaasa.m d.r.s.tvaa diiyate tadeva dhaarayan yat khrii.s.te vidyeya tadartha.m tasyaanurodhaat sarvve.saa.m k.sati.m sviik.rtya taani sarvvaa.nyavakaraaniva manye|
10 yato hetoraha.m khrii.s.ta.m tasya punarutthite rgu.na.m tasya du.hkhaanaa.m bhaagitva~nca j~naatvaa tasya m.rtyoraak.rti~nca g.rhiitvaa
11 yena kenacit prakaare.na m.rtaanaa.m punarutthiti.m praaptu.m yate|
12 mayaa tat sarvvam adhunaa praapi siddhataa vaalambhi tannahi kintu yadartham aha.m khrii.s.tena dhaaritastad dhaarayitu.m dhaavaami|
13 he bhraatara.h, mayaa tad dhaaritam iti na manyate kintvetadaikamaatra.m vadaami yaani pa"scaat sthitaani taani vism.rtyaaham agrasthitaanyuddi"sya
14 puur.nayatnena lak.sya.m prati dhaavan khrii.s.tayii"sunorddhvaat maam aahvayata ii"svaraat jet.rpa.na.m praaptu.m ce.s.te|
15 asmaaka.m madhye ye siddhaastai.h sarvvaistadeva bhaavyataa.m, yadi ca ka~ncana vi.sayam adhi yu.smaakam aparo bhaavo bhavati tarhii"svarastamapi yu.smaaka.m prati prakaa"sayi.syati|
16 kintu vaya.m yadyad avagataa aasmastatraasmaabhireko vidhiraacaritavya ekabhaavai rbhavitavya~nca|
17 he bhraatara.h, yuuya.m mamaanugaamino bhavata vaya~nca yaad.rgaacara.nasya nidar"sanasvaruupaa bhavaamastaad.rgaacaari.no lokaan aalokayadhva.m|
18 yato.aneke vipathe caranti te ca khrii.s.tasya kru"sasya "satrava iti puraa mayaa puna.h puna.h kathitam adhunaapi rudataa mayaa kathyate|
19 te.saa.m "se.sada"saa sarvvanaa"sa udara"sce"svaro lajjaa ca "slaaghaa p.rthivyaa~nca lagna.m mana.h|
20 kintvasmaaka.m janapada.h svarge vidyate tasmaaccaagami.syanta.m traataara.m prabhu.m yii"sukhrii.s.ta.m vaya.m pratiik.saamahe|
21 sa ca yayaa "saktyaa sarvvaa.nyeva svasya va"siikarttu.m paarayati tayaasmaakam adhama.m "sariira.m ruupaantariik.rtya svakiiyatejomaya"sariirasya samaakaara.m kari.syati|

philipina.h patra.m 04

1 he madiiyaanandamuku.tasvaruupaa.h priyatamaa abhii.s.tatamaa bhraatara.h, he mama snehapaatraa.h, yuuyam ittha.m pabhau sthiraasti.s.thata|
2 he ivadiye he suntukhi yuvaa.m prabhau ekabhaave bhavatam etad aha.m praarthaye|
3 he mama satya sahakaarin tvaamapi viniiya vadaami etayorupakaarastvayaa kriyataa.m yataste kliiminaadibhi.h sahakaaribhi.h saarddha.m susa.mvaadapracaara.naaya mama saahaayyaartha.m pari"sramam akurvvataa.m te.saa.m sarvve.saa.m naamaani ca jiivanapustake likhitaani vidyante|
4 yuuya.m prabhau sarvvadaanandata| puna rvadaami yuuyam aanandata|
5 yu.smaaka.m viniitatva.m sarvvamaanavai rj~naayataa.m, prabhu.h sannidhau vidyate|
6 yuuya.m kimapi na cintayata kintu dhanyavaadayuktaabhyaa.m praarthanaayaa~ncaabhyaa.m sarvvavi.saye svapraarthaniiyam ii"svaraaya nivedayata|
7 tathaa k.rta ii"svariiyaa yaa "saanti.h sarvvaa.m buddhim ati"sete saa yu.smaaka.m cittaani manaa.msi ca khrii.s.te yii"sau rak.si.syati|
8 he bhraatara.h, "se.se vadaami yadyat satyam aadara.niiya.m nyaayya.m saadhu priya.m sukhyaatam anye.na yena kenacit prakaare.na vaa gu.nayukta.m pra"sa.msaniiya.m vaa bhavati tatraiva manaa.msi nidhadhva.m|
9 yuuya.m maa.m d.r.s.tvaa "srutvaa ca yadyat "sik.sitavanto g.rhiitavanta"sca tadevaacarata tasmaat "saantidaayaka ii"svaro yu.smaabhi.h saarddha.m sthaasyati|
10 mamopakaaraaya yu.smaaka.m yaa cintaa puurvvam aasiit kintu karmmadvaara.m na praapnot idaanii.m saa punaraphalat ityasmin prabhau mama paramaahlaado.ajaayata|
11 aha.m yad dainyakaara.naad ida.m vadaami tannahi yato mama yaa kaacid avasthaa bhavet tasyaa.m santo.s.tum a"sik.saya.m|
12 daridrataa.m bhoktu.m "saknomi dhanaa.dhyataam api bhoktu.m "saknomi sarvvathaa sarvvavi.saye.su viniito.aha.m pracurataa.m k.sudhaa~nca dhana.m dainya~ncaavagato.asmi|
13 mama "saktidaayakena khrii.s.tena sarvvameva mayaa "sakya.m bhavati|
14 kintu yu.smaabhi rdainyanivaara.naaya maam upak.rtya satkarmmaakaari|
15 he philipiiyalokaa.h, susa.mvaadasyodayakaale yadaaha.m maakidaniyaade"saat prati.s.the tadaa kevalaan yu.smaan vinaaparayaa kayaapi samityaa saha daanaadaanayo rmama ko.api sambandho naasiid iti yuuyamapi jaaniitha|
16 yato yu.smaabhi rmama prayojanaaya thi.salaniikiinagaramapi maa.m prati puna.h punardaana.m pre.sita.m|
17 aha.m yad daana.m m.rgaye tannahi kintu yu.smaaka.m laabhavarddhaka.m phala.m m.rgaye|
18 kintu mama kasyaapyabhaavo naasti sarvva.m pracuram aaste yata ii"svarasya graahya.m tu.s.tijanaka.m sugandhinaivedyasvaruupa.m yu.smaaka.m daana.m ipaaphraditaad g.rhiitvaaha.m parit.rpto.asmi|
19 mame"svaro.api khrii.s.tena yii"sunaa svakiiyavibhavanidhita.h prayojaniiya.m sarvvavi.saya.m puur.naruupa.m yu.smabhya.m deyaat|
20 asmaaka.m piturii"svarasya dhanyavaado.anantakaala.m yaavad bhavatu| aamen|
21 yuuya.m yii"sukhrii.s.tasyaikaika.m pavitrajana.m namaskuruta| mama sa"ngibhraataro yuu.smaan namaskurvvate|
22 sarvve pavitralokaa vi"se.sata.h kaisarasya parijanaa yu.smaan namaskurvvate|
23 asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya prasaada.h sarvvaan yu.smaan prati bhuuyaat| aamen|

॥ iti philipina.h patra.m samaapta.m ॥


kalasina.h patra.m
01 02 03 04


kalasina.h patra.m 01

1 ii"svarasyecchayaa yii"sukhrii.s.tasya prerita.h paulastiimathiyo bhraataa ca kalasiinagarasthaan pavitraan vi"svastaan khrii.s.taa"sritabhraat.rn prati patra.m likhata.h|
2 asmaaka.m taata ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca yu.smaan prati prasaada.m "saanti~nca kriyaastaa.m|
3 khrii.s.te yii"sau yu.smaaka.m vi"svaasasya sarvvaan pavitralokaan prati premna"sca vaarttaa.m "srutvaa
4 vaya.m sadaa yu.smadartha.m praarthanaa.m kurvvanta.h svarge nihitaayaa yu.smaaka.m bhaavisampada.h kaara.naat svakiiyaprabho ryii"sukhrii.s.tasya taatam ii"svara.m dhanya.m vadaama.h|
5 yuuya.m tasyaa bhaavisampado vaarttaa.m yayaa susa.mvaadaruupi.nyaa satyavaa.nyaa j~naapitaa.h
6 saa yadvat k.rsna.m jagad abhigacchati tadvad yu.smaan apyabhyagamat, yuuya~nca yad dinam aarabhye"svarasyaanugrahasya vaarttaa.m "srutvaa satyaruupe.na j~naatavantastadaarabhya yu.smaaka.m madhye.api phalati varddhate ca|
7 asmaaka.m priya.h sahadaaso yu.smaaka.m k.rte ca khrii.s.tasya vi"svastaparicaarako ya ipaphraastad vaakya.m
8 yu.smaan aadi.s.tavaan sa evaasmaan aatmanaa janita.m yu.smaaka.m prema j~naapitavaan|
9 vaya.m yad dinam aarabhya taa.m vaarttaa.m "srutavantastadaarabhya nirantara.m yu.smaaka.m k.rte praarthanaa.m kurmma.h phalato yuuya.m yat puur.naabhyaam aatmikaj~naanavuddhibhyaam ii"svarasyaabhitama.m sampuur.naruupe.naavagaccheta,
10 prabho ryogya.m sarvvathaa santo.sajanaka~ncaacaara.m kuryyaataarthata ii"svaraj~naane varddhamaanaa.h sarvvasatkarmmaruupa.m phala.m phaleta,
11 yathaa ce"svarasya mahimayuktayaa "saktyaa saanandena puur.naa.m sahi.s.nutaa.m titik.saa~ncaacaritu.m "sak.syatha taad.r"sena puur.nabalena yad balavanto bhaveta,
12 ya"sca pitaa tejovaasinaa.m pavitralokaanaam adhikaarasyaa.m"sitvaayaasmaan yogyaan k.rtavaan ta.m yad dhanya.m vadeta varam ena.m yaacaamahe|
13 yata.h so.asmaan timirasya kartt.rtvaad uddh.rtya svakiiyasya priyaputrasya raajye sthaapitavaan|
14 tasmaat putraad vaya.m paritraa.nam arthata.h paapamocana.m praaptavanta.h|
15 sa caad.r"syasye"svarasya pratimuurti.h k.rtsnaayaa.h s.r.s.teraadikarttaa ca|
16 yata.h sarvvameva tena sas.rje si.mhaasanaraajatvaparaakramaadiini svargamarttyasthitaani d.r"syaad.r"syaani vastuuni sarvvaa.ni tenaiva tasmai ca sas.rjire|
17 sa sarvve.saam aadi.h sarvve.saa.m sthitikaaraka"sca|
18 sa eva samitiruupaayaastano rmuurddhaa ki~nca sarvvavi.saye sa yad agriyo bhavet tadartha.m sa eva m.rtaanaa.m madhyaat prathamata utthito.agra"sca|
19 yata ii"svarasya k.rtsna.m puur.natva.m tamevaavaasayitu.m
20 kru"se paatitena tasya raktena sandhi.m vidhaaya tenaiva svargamarttyasthitaani sarvvaa.ni svena saha sandhaapayitu~nce"svare.naabhile.se|
21 puurvva.m duurasthaa du.skriyaaratamanaskatvaat tasya ripava"scaasta ye yuuya.m taan yu.smaan api sa idaanii.m tasya maa.msala"sariire mara.nena svena saha sandhaapitavaan|
22 yata.h sa svasammukhe pavitraan ni.skala"nkaan anindaniiyaa.m"sca yu.smaan sthaapayitum icchati|
23 kintvetadartha.m yu.smaabhi rbaddhamuulai.h susthirai"sca bhavitavyam, aakaa"sama.n.dalasyaadha.hsthitaanaa.m sarvvalokaanaa.m madhye ca ghu.syamaa.no ya.h susa.mvaado yu.smaabhira"sraavi tajjaataayaa.m pratyaa"saayaa.m yu.smaabhiracalai rbhavitavya.m|
24 tasya susa.mvaadasyaika.h paricaarako yo.aha.m paula.h so.aham idaaniim aanandena yu.smadartha.m du.hkhaani sahe khrii.s.tasya kle"sabhogasya yo.m"so.apuur.nastameva tasya tano.h samite.h k.rte sva"sariire puurayaami ca|
25 yata ii"svarasya mantra.nayaa yu.smadartham ii"svariiyavaakyasya pracaarasya bhaaro mayi samapitastasmaad aha.m tasyaa.h samite.h paricaarako.abhava.m|
26 tat niguu.dha.m vaakya.m puurvvayuge.su puurvvapuru.sebhya.h pracchannam aasiit kintvidaanii.m tasya pavitralokaanaa.m sannidhau tena praakaa"syata|
27 yato bhinnajaatiiyaanaa.m madhye tat niguu.dhavaakya.m kiid.rggauravanidhisambalita.m tat pavitralokaan j~naapayitum ii"svaro.abhyala.sat| yu.smanmadhyavarttii khrii.s.ta eva sa nidhi rgairavaa"saabhuumi"sca|
28 tasmaad vaya.m tameva gho.sayanto yad ekaika.m maanava.m siddhiibhuuta.m khrii.s.te sthaapayema tadarthamekaika.m maanava.m prabodhayaama.h puur.naj~naanena caikaika.m maanava.m upadi"saama.h|
29 etadartha.m tasya yaa "sakti.h prabalaruupe.na mama madhye prakaa"sate tayaaha.m yatamaana.h "sraabhyaami|

kalasina.h patra.m 02

1 yu.smaaka.m laayadikeyaasthabhraat.r.naa~nca k.rte yaavanto bhraatara"sca mama "saariirikamukha.m na d.r.s.tavantaste.saa.m k.rte mama kiyaan yatno bhavati tad yu.smaan j~naapayitum icchaami|
2 phalata.h puur.nabuddhiruupadhanabhogaaya premnaa sa.myuktaanaa.m te.saa.m manaa.msi yat piturii"svarasya khrii.s.tasya ca niguu.dhavaakyasya j~naanaartha.m saantvanaa.m praapnuyurityarthamaha.m yate|
3 yato vidyaaj~naanayo.h sarvve nidhaya.h khrii.s.te guptaa.h santi|
4 ko.api yu.smaan vinayavaakyena yanna va~ncayet tadartham etaani mayaa kathyante|
5 yu.smatsannidhau mama "sariire.avarttamaane.api mamaatmaa varttate tena yu.smaaka.m suriiti.m khrii.s.tavi"svaase sthiratva~nca d.r.s.tvaaham aanandaami|
6 ato yuuya.m prabhu.m yii"sukhrii.s.ta.m yaad.rg g.rhiitavantastaad.rk tam anucarata|
7 tasmin baddhamuulaa.h sthaapitaa"sca bhavata yaa ca "sik.saa yu.smaabhi rlabdhaa tadanusaaraad vi"svaase susthiraa.h santastenaiva nitya.m dhanyavaada.m kuruta|
8 saavadhaanaa bhavata maanu.sika"sik.saata ihalokasya var.namaalaata"scotpannaa khrii.s.tasya vipak.saa yaa dar"sanavidyaa mithyaaprataara.naa ca tayaa ko.api yu.smaaka.m k.sati.m na janayatu|
9 yata ii"svarasya k.rtsnaa puur.nataa muurttimatii khrii.s.te vasati|
10 yuuya~nca tena puur.naa bhavatha yata.h sa sarvve.saa.m raajatvakartt.rtvapadaanaa.m muurddhaasti,
11 tena ca yuuyam ahastak.rtatvakchedenaarthato yena "saariirapaapaanaa.m vigrasatyajyate tena khrii.s.tasya tvakchedena chinnatvaco jaataa
12 majjane ca tena saarddha.m "sma"saana.m praaptaa.h puna rm.rtaanaa.m madhyaat tasyotthaapayiturii"svarasya "sakte.h phala.m yo vi"svaasastadvaaraa tasminneva majjane tena saarddham utthaapitaa abhavata|
13 sa ca yu.smaan aparaadhai.h "saariirikaatvakchedena ca m.rtaan d.r.s.tvaa tena saarddha.m jiivitavaan yu.smaaka.m sarvvaan aparaadhaan k.samitavaan,
14 yacca da.n.daaj~naaruupa.m .r.napatram asmaaka.m viruddham aasiit tat pramaarjjitavaan "salaakaabhi.h kru"se baddhvaa duuriik.rtavaa.m"sca|
15 ki~nca tena raajatvakartt.rtvapadaani nistejaa.msi k.rtvaa paraajitaan ripuuniva pragalbhatayaa sarvve.saa.m d.r.s.tigocare hrepitavaan|
16 ato heto.h khaadyaakhaadye peyaapeye utsava.h pratipad vi"sraamavaara"scaite.su sarvve.su yu.smaaka.m nyaayaadhipatiruupa.m kamapi maa g.rhliita|
17 yata etaani chaayaasvaruupaa.ni kintu satyaa muurtti.h khrii.s.ta.h|
18 apara~nca namrataa svargaduutaanaa.m sevaa caitaad.r"sam i.s.takarmmaacaran ya.h ka"scit parok.savi.sayaan pravi"sati svakiiya"saariirikabhaavena ca mudhaa garvvita.h san
19 sandhibhi.h "siraabhi"scopak.rta.m sa.myukta~nca k.rtsna.m "sariira.m yasmaat muurddhata ii"svariiyav.rddhi.m praapnoti ta.m muurddhaana.m na dhaarayati tena maanavena yu.smatta.h phalaapahara.na.m naanujaaniita|
20 yadi yuuya.m khrii.s.tena saarddha.m sa.msaarasya var.namaalaayai m.rtaa abhavata tarhi yaiै rdravyai rbhogena k.saya.m gantavya.m
21 taani maa sp.r"sa maa bhu.mk.sva maa g.rhaa.neti maanavairaadi.s.taan "sik.sitaa.m"sca vidhiin
22 aacaranto yuuya.m kuta.h sa.msaare jiivanta iva bhavatha?
23 te vidhaya.h svecchaabhaktyaa namratayaa "sariirakle"sanena ca j~naanavidhivat prakaa"sante tathaapi te.aga.nyaa.h "saariirikabhaavavarddhakaa"sca santi|

kalasina.h patra.m 03

1 yadi yuuya.m khrii.s.tena saarddham utthaapitaa abhavata tarhi yasmin sthaane khrii.s.ta ii"svarasya dak.si.napaar"sve upavi.s.ta aaste tasyorddhvasthaanasya vi.sayaan ce.s.tadhva.m|
2 paarthivavi.saye.su na yatamaanaa uurddhvasthavi.saye.su yatadhva.m|
3 yato yuuya.m m.rtavanto yu.smaaka.m jiivita~nca khrii.s.tena saarddham ii"svare guptam asti|
4 asmaaka.m jiivanasvaruupa.h khrii.s.to yadaa prakaa"si.syate tadaa tena saarddha.m yuuyamapi vibhavena prakaa"si.syadhve|
5 ato ve"syaagamanam a"sucikriyaa raaga.h kutsitaabhilaa.so devapuujaatulyo lobha"scaitaani rpaaिthavapuru.sasyaa"ngaani yu.smaabhi rnihanyantaa.m|
6 yata etebhya.h karmmabhya aaj~naala"nghino lokaan pratii"svarasya krodho varttate|
7 puurvva.m yadaa yuuya.m taanyupaajiivata tadaa yuuyamapi taanyevaacarata;
8 kintvidaanii.m krodho ro.so jihi.msi.saa durmukhataa vadananirgatakadaalapa"scaitaani sarvvaa.ni duuriikurudhva.m|
9 yuuya.m paraspara.m m.r.saakathaa.m na vadata yato yuuya.m svakarmmasahita.m puraatanapuru.sa.m tyaktavanta.h
10 svasra.s.tu.h pratimuurtyaa tattvaj~naanaaya nuutaniik.rta.m naviinapuru.sa.m parihitavanta"sca|
11 tena ca yihuudibhinnajaatiiyayo"schinnatvagacchinnatvaco rmlecchaskuthiiyayo rdaasamuktayo"sca ko.api vi"se.so naasti kintu sarvve.su sarvva.h khrii.s.ta evaaste|
12 ataeva yuuyam ii"svarasya manobhila.sitaa.h pavitraa.h priyaa"sca lokaa iva snehayuktaam anukampaa.m hitai.sitaa.m namrataa.m titik.saa.m sahi.s.nutaa~nca paridhaddhva.m|
13 yuuyam ekaikasyaacara.na.m sahadhva.m yena ca yasya kimapyaparaadhyate tasya ta.m do.sa.m sa k.samataa.m, khrii.s.to yu.smaaka.m do.saan yadvad k.samitavaan yuuyamapi tadvat kurudhva.m|
14 vi"se.sata.h siddhijanakena premabandhanena baddhaa bhavata|
15 yasyaa.h praaptaye yuuyam ekasmin "sariire samaahuutaa abhavata se"svariiyaa "saanti ryu.smaaka.m manaa.msyadhiti.s.thatu yuuya~nca k.rtaj~naa bhavata|
16 khrii.s.tasya vaakya.m sarvvavidhaj~naanaaya sampuur.naruupe.na yu.smadantare nivamatu, yuuya~nca giitai rgaanai.h paaramaarthikasa"nkiirttanai"sca parasparam aadi"sata prabodhayata ca, anug.rhiitatvaat prabhum uddi"sya svamanobhi rgaayata ca|
17 vaacaa karmma.naa vaa yad yat kuruta tat sarvva.m prabho ryii"so rnaamnaa kuruta tena pitaram ii"svara.m dhanya.m vadata ca|
18 he yo.sita.h, yuuya.m svaaminaa.m va"syaa bhavata yatastadeva prabhave rocate|
19 he svaamina.h, yuuya.m bhaaryyaasu priiyadhva.m taa.h prati paru.saalaapa.m maa kurudhva.m|
20 he baalaa.h, yuuya.m sarvvavi.saye pitroraaj~naagraahi.no bhavata yatastadeva prabho.h santo.sajanaka.m|
21 he pitara.h, yu.smaaka.m santaanaa yat kaataraa na bhaveyustadartha.m taan prati maa ro.sayata|
22 he daasaa.h, yuuya.m sarvvavi.saya aihikaprabhuunaam aaj~naagraahi.no bhavata d.r.s.tigocariiyasevayaa maanavebhyo rocitu.m maa yatadhva.m kintu saralaanta.hkara.nai.h prabho rbhaaीtyaa kaaryya.m kurudhva.m|
23 yacca kurudhve tat maanu.samanuddi"sya prabhum uddi"sya praphullamanasaa kurudhva.m,
24 yato vaya.m prabhuta.h svargaadhikaararuupa.m phala.m lapsyaamaha iti yuuya.m jaaniitha yasmaad yuuya.m prabho.h khrii.s.tasya daasaa bhavatha|
25 kintu ya.h ka"scid anucita.m karmma karoti sa tasyaanucitakarmma.na.h phala.m lapsyate tatra ko.api pak.sapaato na bhavi.syati|

kalasina.h patra.m 04

1 apara~nca he adhipataya.h, yuuya.m daasaan prati nyaayya.m yathaartha~ncaacara.na.m kurudhva.m yu.smaakamapyeko.adhipati.h svarge vidyata iti jaaniita|
2 yuuya.m praarthanaayaa.m nitya.m pravarttadhva.m dhanyavaada.m kurvvantastatra prabuddhaasti.s.thata ca|
3 praarthanaakaale mamaapi k.rte praarthanaa.m kurudhva.m,
4 phalata.h khrii.s.tasya yanniguu.dhavaakyakaara.naad aha.m baddho.abhava.m tatprakaa"saaye"svaro yat madartha.m vaagdvaara.m kuryyaat, aha~nca yathocita.m tat prakaa"sayitu.m "saknuyaam etat praarthayadhva.m|
5 yuuya.m samaya.m bahumuulya.m j~naatvaa bahi.hsthaan lokaan prati j~naanaacaara.m kurudhva.m|
6 yu.smaakam aalaapa.h sarvvadaanugrahasuucako lava.nena susvaadu"sca bhavatu yasmai yaduttara.m daatavya.m tad yu.smaabhiravagamyataa.m|
7 mama yaa da"saakti taa.m tukhikanaamaa prabhau priyo mama bhraataa vi"svasaniiya.h paricaaraka.h sahadaasa"sca yu.smaan j~naapayi.syati|
8 sa yad yu.smaaka.m da"saa.m jaaniiyaat yu.smaaka.m manaa.msi saantvayecca tadarthamevaaha.m
9 tam onii.simanaamaana~nca yu.smadde"siiya.m vi"svasta.m priya~nca bhraatara.m pre.sitavaan tau yu.smaan atratyaa.m sarvvavaarttaa.m j~naapayi.syata.h|
10 aari.s.taarkhanaamaa mama sahabandii bar.nabbaa bhaagineyo maarko yu.s.tanaamnaa vikhyaato yii"su"scaite chinnatvaco bhraataro yu.smaan namaskaara.m j~naapayanti, te.saa.m madhye maarkamadhi yuuya.m puurvvam aaj~naapitaa.h sa yadi yu.smatsamiipam upati.s.thet tarhi yu.smaabhi rg.rhyataa.m|
11 kevalameta ii"svararaajye mama saantvanaajanakaa.h sahakaari.no.abhavan|
12 khrii.s.tasya daaso yo yu.smadde"siiya ipaphraa.h sa yu.smaan namaskaara.m j~naapayati yuuya~nce"svarasya sarvvasmin mano.abhilaa.se yat siddhaa.h puur.naa"sca bhaveta tadartha.m sa nitya.m praarthanayaa yu.smaaka.m k.rte yatate|
13 yu.smaaka.m laayadikeyaasthitaanaa.m hiyaraapalisthitaanaa~nca bhraat.r.naa.m hitaaya so.atiiva ce.s.tata ityasmin aha.m tasya saak.sii bhavaami|
14 luukanaamaa priya"scikitsako diimaa"sca yu.smabhya.m namaskurvvaate|
15 yuuya.m laayadikeyaasthaan bhraat.rn numphaa.m tadg.rhasthitaa.m samiti~nca mama namaskaara.m j~naapayata|
16 apara.m yu.smatsannidhau patrasyaasya paa.the k.rte laayadikeyaasthasamitaavapi tasya paa.tho yathaa bhavet laayadikeyaa~nca yat patra.m mayaa prahita.m tad yathaa yu.smaabhirapi pa.thyeta tathaa ce.s.tadhva.m|
17 aparam aarkhippa.m vadata prabho ryat paricaryyaapada.m tvayaapraapi tatsaadhanaaya saavadhaano bhava|
18 aha.m paula.h svahastaak.sare.na yu.smaan namaskaara.m j~naapayaami yuuya.m mama bandhana.m smarata| yu.smaan pratyanugraho bhuuyaat| aamena|

॥ iti kalasina.h patra.m samaapta.m ॥


1 thi.salaniikina.h patra.m
01 02 03 04 05


1 thi.salaniikina.h patra.m 01

1 paula.h silvaanastiimathiya"sca piturii"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya caa"sraya.m praaptaa thi.salaniikiiyasamiti.m prati patra.m likhanti| asmaaka.m taata ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca yu.smaan pratyanugraha.m "saanti~nca kriyaastaa.m|
2 vaya.m sarvve.saa.m yu.smaaka.m k.rte ii"svara.m dhanya.m vadaama.h praarthanaasamaye yu.smaaka.m naamoccaarayaama.h,
3 asmaaka.m taatasye"svarasya saak.saat prabhau yii"sukhrii.s.te yu.smaaka.m vi"svaasena yat kaaryya.m premnaa ya.h pari"srama.h pratyaa"sayaa ca yaa titik.saa jaayate
4 tat sarvva.m nirantara.m smaraama"sca| he piyabhraatara.h, yuuyam ii"svare.naabhirucitaa lokaa iti vaya.m jaaniima.h|
5 yato.asmaaka.m susa.mvaada.h kevala"sabdena yu.smaan na pravi"sya "saktyaa pavitre.naatmanaa mahotsaahena ca yu.smaan praavi"sat| vayantu yu.smaaka.m k.rte yu.smanmadhye kiid.r"saa abhavaama tad yu.smaabhi rj~naayate|
6 yuuyamapi bahukle"sabhogena pavitre.naatmanaa dattenaanandena ca vaakya.m g.rhiitvaasmaaka.m prabho"scaanugaamino.abhavata|
7 tena maakidaniyaakhaayaade"sayo ryaavanto vi"svaasino lokaa.h santi yuuya.m te.saa.m sarvve.saa.m nidar"sanasvaruupaa jaataa.h|
8 yato yu.smatta.h pratinaaditayaa prabho rvaa.nyaa maakidaniyaakhaayaade"sau vyaaptau kevalametannahi kintvii"svare yu.smaaka.m yo vi"svaasastasya vaarttaa sarvvatraa"sraavi, tasmaat tatra vaakyakathanam asmaaka.m ni.sprayojana.m|
9 yato yu.smanmadhye vaya.m kiid.r"sa.m prave"sa.m praaptaa yuuya~nca katha.m pratimaa vihaaye"svara.m pratyaavarttadhvam amara.m satyamii"svara.m sevitu.m
10 m.rtaga.namadhyaacca tenotthaapitasya putrasyaarthata aagaamikrodhaad asmaaka.m nistaarayitu ryii"so.h svargaad aagamana.m pratiik.situm aarabhadhvam etat sarvva.m te lokaa.h svayam asmaan j~naapayanti|

1 thi.salaniikina.h patra.m 02

1 he bhraatara.h, yu.smanmadhye .asmaaka.m prave"so ni.sphalo na jaata iti yuuya.m svaya.m jaaniitha|
2 apara.m yu.smaabhi ryathaa"sraavi tathaa puurvva.m philipiinagare kli.s.taa ninditaa"sca santo.api vayam ii"svaraad utsaaha.m labdhvaa bahuyatnena yu.smaan ii"svarasya susa.mvaadam abodhayaama|
3 yato.asmaakam aade"so bhraantera"sucibhaavaad votpanna.h prava~ncanaayukto vaa na bhavati|
4 kintvii"svare.naasmaan pariik.sya vi"svasaniiyaan mattvaa ca yadvat susa.mvaado.asmaasu samaarpyata tadvad vaya.m maanavebhyo na ruroci.samaa.naa.h kintvasmadanta.hkara.naanaa.m pariik.sakaaye"svaraaya ruroci.samaa.naa bhaa.saamahe|
5 vaya.m kadaapi stutivaadino naabhavaameti yuuya.m jaaniitha kadaapi chalavastre.na lobha.m naacchaadayaametyasmin ii"svara.h saak.sii vidyate|
6 vaya.m khrii.s.tasya preritaa iva gauravaanvitaa bhavitum a"sak.syaama kintu yu.smatta.h parasmaad vaa kasmaadapi maanavaad gaurava.m na lipsamaanaa yu.smanmadhye m.rdubhaavaa bhuutvaavarttaamahi|
7 yathaa kaacinmaataa svakiiya"si"suun paalayati tathaa vayamapi yu.smaan kaa"nk.samaa.naa
8 yu.smabhya.m kevalam ii"svarasya susa.mvaada.m tannahi kintu svakiiyapraa.naan api daatu.m manobhirabhyala.saama, yato yuuyam asmaaka.m snehapaatraa.nyabhavata|
9 he bhraatara.h, asmaaka.m "srama.h kleे"sa"sca yu.smaabhi.h smaryyate yu.smaaka.m ko.api yad bhaaragrasto na bhavet tadartha.m vaya.m divaani"sa.m pari"sraamyanto yu.smanmadhya ii"svarasya susa.mvaadamagho.sayaama|
10 apara~nca vi"svaasino yu.smaan prati vaya.m kiid.rk pavitratvayathaarthatvanirdo.satvaacaari.no.abhavaametyasmin ii"svaro yuuya~nca saak.si.na aadhve|
11 apara~nca yadvat pitaa svabaalakaan tadvad vaya.m yu.smaakam ekaika.m janam upadi.s.tavanta.h saantvitavanta"sca,
12 ya ii"svara.h sviiyaraajyaaya vibhavaaya ca yu.smaan aahuutavaan tadupayuktaacara.naaya yu.smaan pravarttitavanta"sceti yuuya.m jaaniitha|
13 yasmin samaye yuuyam asmaaka.m mukhaad ii"svare.na prati"sruta.m vaakyam alabhadhva.m tasmin samaye tat maanu.saa.naa.m vaakya.m na mattve"svarasya vaakya.m mattvaa g.rhiitavanta iti kaara.naad vaya.m nirantaram ii"svara.m dhanya.m vadaama.h, yatastad ii"svarasya vaakyam iti satya.m vi"svaasinaa.m yu.smaaka.m madhye tasya gu.na.h prakaa"sate ca|
14 he bhraatara.h, khrii.s.taa"sritavatya ii"svarasya yaa.h samityo yihuudaade"se santi yuuya.m taasaam anukaari.no.abhavata, tadbhuktaa lokaa"sca yadvad yihuudilokebhyastadvad yuuyamapi svajaatiiyalokebhyo du.hkham alabhadhva.m|
15 te yihuudiiyaa.h prabhu.m yii"su.m bhavi.syadvaadina"sca hatavanto .asmaan duuriik.rtavanta"sca, ta ii"svaraaya na rocante sarvve.saa.m maanavaanaa.m vipak.saa bhavanti ca;
16 apara.m bhinnajaatiiyalokaanaa.m paritraa.naartha.m te.saa.m madhye susa.mvaadagho.sa.naad asmaan prati.sedhanti cettha.m sviiyapaapaanaa.m parimaa.nam uttarottara.m puurayanti, kintu te.saam antakaarii krodhastaan upakramate|
17 he bhraatara.h manasaa nahi kintu vadanena kiyatkaala.m yu.smatto .asmaaka.m vicchede jaate vaya.m yu.smaaka.m mukhaani dra.s.tum atyaakaa"nk.sayaa bahu yatitavanta.h|
18 dvirekak.rtvo vaa yu.smatsamiipagamanaayaasmaaka.m vi"se.sata.h paulasya mamaabhilaa.so.abhavat kintu "sayataano .asmaan nivaaritavaan|
19 yato.asmaaka.m kaa pratyaa"saa ko vaananda.h ki.m vaa "slaaghyakirii.ta.m? asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaagamanakaale tatsammukhasthaa yuuya.m ki.m tanna bhavi.syatha?
20 yuuyam evaasmaaka.m gauravaanandasvaruupaa bhavatha|

1 thi.salaniikina.h patra.m 03

1 ato.aha.m yadaa sandeha.m puna.h so.dhu.m naa"saknuva.m tadaaniim aathiiniinagara ekaakii sthaatu.m ni"scitya
2 svabhraatara.m khrii.s.tasya susa.mvaade sahakaari.na~nce"svarasya paricaaraka.m tiimathiya.m yu.smatsamiipam apre.saya.m|
3 varttamaanai.h kle"sai.h kasyaapi caa~ncalya.m yathaa na jaayate tathaa te tvayaa sthiriikriyantaa.m svakiiyadharmmamadhi samaa"svaasyantaa~nceti tam aadi"sa.m|
4 vayametaad.r"se kleे"se niyuktaa aasmaha iti yuuya.m svaya.m jaaniitha, yato.asmaaka.m durgati rbhavi.syatiiti vaya.m yu.smaaka.m samiipe sthitikaale.api yu.smaan abodhayaama, taad.r"sameva caabhavat tadapi jaaniitha|
5 tasmaat pariik.sake.na yu.smaasu pariik.site.svasmaaka.m pari"sramo viphalo bhavi.syatiiti bhaya.m so.dhu.m yadaaha.m naa"saknuva.m tadaa yu.smaaka.m vi"svaasasya tattvaavadhaara.naaya tam apre.saya.m|
6 kintvadhunaa tiimathiyo yu.smatsamiipaad asmatsannidhim aagatya yu.smaaka.m vi"svaasaprema.nii adhyasmaan suvaarttaa.m j~naapitavaan vaya~nca yathaa yu.smaan smaraamastathaa yuuyamapyasmaan sarvvadaa pra.nayena smaratha dra.s.tum aakaa"nk.sadhve ceti kathitavaan|
7 he bhraatara.h, vaarttaamimaa.m praapya yu.smaanadhi vi"se.sato yu.smaaka.m kle"sadu.hkhaanyadhi yu.smaaka.m vi"svaasaad asmaaka.m saantvanaajaayata;
8 yato yuuya.m yadi prabhaavavati.s.thatha tarhyanena vayam adhunaa jiivaama.h|
9 vaya~ncaasmadiiye"svarasya saak.saad yu.smatto jaatena yenaanandena praphullaa bhavaamastasya k.rtsnasyaanandasya yogyaruupe.ne"svara.m dhanya.m vaditu.m katha.m "sak.syaama.h?
10 vaya.m yena yu.smaaka.m vadanaani dra.s.tu.m yu.smaaka.m vi"svaase yad asiddha.m vidyate tat siddhiikarttu~nca "sak.syaamastaad.r"sa.m vara.m divaani"sa.m praarthayaamahe|
11 asmaaka.m taatene"svare.na prabhunaa yii"sukhrii.s.tena ca yu.smatsamiipagamanaayaasmaaka.m panthaa sugama.h kriyataa.m|
12 paraspara.m sarvvaa.m"sca prati yu.smaaka.m prema yu.smaan prati caasmaaka.m prema prabhunaa varddhyataa.m bahuphala.m kriyataa~nca|
13 aparamasmaaka.m prabhu ryii"sukhrii.s.ta.h svakiiyai.h sarvvai.h pavitralokai.h saarddha.m yadaagami.syati tadaa yuuya.m yathaasmaaka.m taatasye"svarasya sammukhe pavitratayaa nirdo.saa bhavi.syatha tathaa yu.smaaka.m manaa.msi sthiriikriyantaa.m|

1 thi.salaniikina.h patra.m 04

1 he bhraatara.h, yu.smaabhi.h kiid.rg aacaritavya.m ii"svaraaya rocitavya~nca tadadhyasmatto yaa "sik.saa labdhaa tadanusaaraat punarati"saya.m yatna.h kriyataamiti vaya.m prabhuyii"sunaa yu.smaan viniiyaadi"saama.h|
2 yato vaya.m prabhuyii"sunaa kiid.r"siiraaj~naa yu.smaasu samarpitavantastad yuuya.m jaaniitha|
3 ii"svarasyaayam abhilaa.so yad yu.smaaka.m pavitrataa bhavet, yuuya.m vyabhicaaraad duure ti.s.thata|
4 yu.smaakam ekaiko jana.h svakiiya.m praa.naadhaara.m pavitra.m maanya~nca rak.satu,
5 ye ca bhinnajaatiiyaa lokaa ii"svara.m na jaananti ta iva tat kaamaabhilaa.sasyaadhiina.m na karotu|
6 etasmin vi.saye ko.apyatyaacaarii bhuutvaa svabhraatara.m na va~ncayatu yato.asmaabhi.h puurvva.m yathokta.m pramaa.niik.rta~nca tathaiva prabhuretaad.r"saanaa.m karmma.naa.m samucita.m phala.m daasyati|
7 yasmaad ii"svaro.asmaan a"sucitaayai naahuutavaan kintu pavitratvaayaivaahuutavaan|
8 ato heto rya.h ka"scid vaakyametanna g.rhlaati sa manu.syam avajaanaatiiti nahi yena svakiiyaatmaa yu.smadantare samarpitastam ii"svaram evaavajaanaati|
9 bhraat.r.su premakara.namadhi yu.smaan prati mama likhana.m ni.sprayojana.m yato yuuya.m paraspara.m premakara.naaye"svara"sik.sitaa lokaa aadhve|
10 k.rtsne maakidaniyaade"se ca yaavanto bhraatara.h santi taan sarvvaan prati yu.smaabhistat prema prakaa"syate tathaapi he bhraatara.h, vaya.m yu.smaan vinayaamahe yuuya.m puna rbahutara.m prema prakaa"sayata|
11 apara.m ye bahi.hsthitaaste.saa.m d.r.s.tigocare yu.smaakam aacara.na.m yat manoramya.m bhavet kasyaapi vastuna"scaabhaavo yu.smaaka.m yanna bhavet,
12 etadartha.m yuuyam asmatto yaad.r"sam aade"sa.m praaptavantastaad.r"sa.m nirvirodhaacaara.m karttu.m svasvakarmma.ni manaa.mmi nidhaatu.m nijakarai"sca kaaryya.m saadhayitu.m yatadhva.m|
13 he bhraatara.h niraa"saa anye lokaa iva yuuya.m yanna "socedhva.m tadartha.m mahaanidraagataan lokaanadhi yu.smaakam aj~naanataa mayaa naabhila.syate|
14 yii"su rm.rtavaan punaruthitavaa.m"sceti yadi vaya.m vi"svaasamastarhi yii"sum aa"sritaan mahaanidraapraaptaan lokaanapii"svaro.ava"sya.m tena saarddham aane.syati|
15 yato.aha.m prabho rvaakyena yu.smaan ida.m j~naapayaami; asmaaka.m madhye ye janaa.h prabhoraagamana.m yaavat jiivanto.ava"sek.syante te mahaanidritaanaam agragaaminona na bhavi.syanti;
16 yata.h prabhu.h si.mhanaadena pradhaanasvargaduutasyoccai.h "sabdene"svariiyatuuriivaadyena ca svaya.m svargaad avarok.syati tena khrii.s.taa"sritaa m.rtalokaa.h prathamam utthaasyaanti|
17 aparam asmaaka.m madhye ye jiivanto.ava"sek.syante ta aakaa"se prabho.h saak.saatkara.naartha.m tai.h saarddha.m meghavaahanena hari.syante; ittha~nca vaya.m sarvvadaa prabhunaa saarddha.m sthaasyaama.h|
18 ato yuuyam etaabhi.h kathaabhi.h paraspara.m saantvayata|

1 thi.salaniikina.h patra.m 05

1 he bhraatara.h, kaalaan samayaa.m"scaadhi yu.smaan prati mama likhana.m ni.sprayojana.m,
2 yato raatrau yaad.rk taskarastaad.rk prabho rdinam upasthaasyatiiti yuuya.m svayameva samyag jaaniitha|
3 "saanti rnirvvinghatva~nca vidyata iti yadaa maanavaa vadi.syanti tadaa prasavavedanaa yadvad garbbhiniim upati.s.thati tadvad akasmaad vinaa"sastaan upasthaasyati tairuddhaaro na lapsyate|
4 kintu he bhraatara.h, yuuyam andhakaare.naav.rtaa na bhavatha tasmaat taddina.m taskara iva yu.smaan na praapsyati|
5 sarvve yuuya.m diipte.h santaanaa divaayaa"sca santaanaa bhavatha vaya.m ni"saava.m"saastimirava.m"saa vaa na bhavaama.h|
6 ato .apare yathaa nidraagataa.h santi tadvad asmaabhi rna bhavitavya.m kintu jaagaritavya.m sacetanai"sca bhavitavya.m|
7 ye nidraanti te ni"saayaameva nidraanti te ca mattaa bhavanti te rajanyaameva mattaa bhavanti|
8 kintu vaya.m divasasya va.m"saa bhavaama.h; ato .asmaabhi rvak.sasi pratyayapremaruupa.m kavaca.m "sirasi ca paritraa.naa"saaruupa.m "sirastra.m paridhaaya sacetanai rbhavitavya.m|
9 yata ii"svaro.asmaan krodhe na niyujyaasmaaka.m prabhunaa yii"sukhrii.s.tena paritraa.nasyaadhikaare niyuुktavaan,
10 jaagrato nidraagataa vaa vaya.m yat tena prabhunaa saha jiivaamastadartha.m so.asmaaka.m k.rte praa.naan tyaktavaan|
11 ataeva yuuya.m yadvat kurutha tadvat paraspara.m saantvayata susthiriikurudhva~nca|
12 he bhraatara.h, yu.smaaka.m madhye ye janaa.h pari"srama.m kurvvanti prabho rnaamnaa yu.smaan adhiti.s.thantyupadi"santi ca taan yuuya.m sammanyadhva.m|
13 svakarmmahetunaa ca premnaa taan atiivaad.ryadhvamiti mama praarthanaa, yuuya.m paraspara.m nirvvirodhaa bhavata|
14 he bhraatara.h, yu.smaan vinayaamahe yuuyam avihitaacaari.no lokaan bhartsayadhva.m, k.sudramanasa.h saantvayata, durbbalaan upakuruta, sarvvaan prati sahi.s.navo bhavata ca|
15 apara.m kamapi pratyani.s.tasya phalam ani.s.ta.m kenaapi yanna kriyeta tadartha.m saavadhaanaa bhavata, kintu paraspara.m sarvvaan maanavaa.m"sca prati nitya.m hitaacaari.no bhavata|
16 sarvvadaanandata|
17 nirantara.m praarthanaa.m kurudhva.m|
18 sarvvavi.saye k.rtaj~nataa.m sviikurudhva.m yata etadeva khrii.s.tayii"sunaa yu.smaan prati prakaa"sitam ii"svaraabhimata.m|
19 pavitram aatmaana.m na nirvvaapayata|
20 ii"svariiyaade"sa.m naavajaaniita|
21 sarvvaa.ni pariik.sya yad bhadra.m tadeva dhaarayata|
22 yat kimapi paaparuupa.m bhavati tasmaad duura.m ti.s.thata|
23 "saantidaayaka ii"svara.h svaya.m yu.smaan sampuur.natvena pavitraan karotu, aparam asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasyaagamana.m yaavad yu.smaakam aatmaana.h praa.naa.h "sariiraa.ni ca nikhilaani nirddo.satvena rak.syantaa.m|
24 yo yu.smaan aahvayati sa vi"svasaniiyo.ata.h sa tat saadhayi.syati|
25 he bhraatara.h, asmaaka.m k.rte praarthanaa.m kurudhva.m|
26 pavitracumbanena sarvvaan bhraat.rn prati satkurudhva.m|
27 patramida.m sarvve.saa.m pavitraa.naa.m bhraat.r.naa.m "srutigocare yu.smaabhi.h pa.thyataamiti prabho rnaamnaa yu.smaan "sapayaami|
28 asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugrate yu.smaasu bhuuyaat| aamen|

॥ iti 1 thi.salaniikina.h patra.m samaapta.m ॥


2 thi.salaniikina.h patra.m
01 02 03


2 thi.salaniikina.h patra.m 01

1 paula.h silvaanastiimathiya"scetinaamaano vayam asmadiiyataatam ii"svara.m prabhu.m yii"sukhrii.s.ta~ncaa"sritaa.m thi.salaniikinaa.m samiti.m prati patra.m likhaama.h|
2 asmaaka.m taata ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca yu.smaasvanugraha.m "saanti~nca kriyaastaa.m|
3 he bhraatara.h, yu.smaaka.m k.rte sarvvadaa yathaayogyam ii"svarasya dhanyavaado .asmaabhi.h karttavya.h, yato heto ryu.smaaka.m vi"svaasa uttarottara.m varddhate parasparam ekaikasya prema ca bahuphala.m bhavati|
4 tasmaad yu.smaabhi ryaavanta upadravakle"saa.h sahyante te.su yad dheैryya.m ya"sca vi"svaasa.h prakaa"syate tatkaara.naad vayam ii"svariiyasamiti.su yu.smaabhi.h "slaaghaamahe|
5 tacce"svarasya nyaayavicaarasya pramaa.na.m bhavati yato yuuya.m yasya k.rte du.hkha.m sahadhva.m tasye"svariiyaraajyasya yogyaa bhavatha|
6 yata.h svakiiyasvargaduutaanaa.m balai.h sahitasya prabho ryii"so.h svargaad aagamanakaale yu.smaaka.m kle"sakebhya.h kle"sena phaladaana.m saarddhamasmaabhi"sca
7 kli"syamaanebhyo yu.smabhya.m "saantidaanam ii"svare.na nyaayya.m bhotsyate;
8 tadaaniim ii"svaraanabhij~nebhyo .asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya susa.mvaadaagraahakebhya"sca lokebhyo jaajvalyamaanena vahninaa samucita.m phala.m yii"sunaa daasyate;
9 te ca prabho rvadanaat paraakramayuktavibhavaacca sadaatanavinaa"saruupa.m da.n.da.m lapsyante,
10 kintu tasmin dine svakiiyapavitraloke.su viraajitu.m yu.smaan aparaa.m"sca sarvvaan vi"svaasilokaan vismaapayitu~nca sa aagami.syati yato .asmaaka.m pramaa.ne yu.smaabhi rvi"svaaso.akaari|
11 ato.asmaakam ii"svaro yu.smaan tasyaahvaanasya yogyaan karotu saujanyasya "subhaphala.m vi"svaasasya gu.na~nca paraakrame.na saadhayatviti praarthanaasmaabhi.h sarvvadaa yu.smannimitta.m kriyate,
12 yatastathaa satyasmaakam ii"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya caanugrahaad asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamno gaurava.m yu.smaasu yu.smaakamapi gaurava.m tasmin prakaa"si.syate|

2 thi.salaniikina.h patra.m 02

1 he bhraatara.h, asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaagamana.m tasya samiipe .asmaaka.m sa.msthiti~ncaadhi vaya.m yu.smaan ida.m praarthayaamaheे,
2 prabhestad dina.m praaye.nopasthitam iti yadi ka"scid aatmanaa vaacaa vaa patre.na vaasmaakam aade"sa.m kalpayan yu.smaan gadati tarhi yuuya.m tena ca~ncalamanasa udvignaa"sca na bhavata|
3 kenaapi prakaare.na ko.api yu.smaan na va~ncayatu yatastasmaad dinaat puurvva.m dharmmalopenopasyaatavya.m,
4 ya"sca jano vipak.sataa.m kurvvan sarvvasmaad devaat puujaniiyavastu"sconna.msyate svam ii"svaramiva dar"sayan ii"svaravad ii"svarasya mandira upavek.syati ca tena vinaa"sapaatre.na paapapuru.se.nodetavya.m|
5 yadaaha.m yu.smaaka.m sannidhaavaasa.m tadaaniim etad akathayamiti yuuya.m ki.m na smaratha?
6 saamprata.m sa yena nivaaryyate tad yuuya.m jaaniitha, kintu svasamaye tenodetavya.m|
7 vidharmmasya niguu.dho gu.na idaaniimapi phalati kintu yasta.m nivaarayati so.adyaapi duuriik.rto naabhavat|
8 tasmin duuriik.rte sa vidharmmyude.syati kintu prabhu ryii"su.h svamukhapavanena ta.m vidhva.msayi.syati nijopasthitestejasaa vinaa"sayi.syati ca|
9 "sayataanasya "saktiprakaa"sanaad vinaa"syamaanaanaa.m madhye sarvvavidhaa.h paraakramaa bhramikaa aa"scaryyakriyaa lak.sa.naanyadharmmajaataa sarvvavidhaprataara.naa ca tasyopasthite.h phala.m bhavi.syati;
10 yato hetoste paritraa.napraaptaye satyadharmmasyaanuraaga.m na g.rhiitavantastasmaat kaara.naad
11 ii"svare.na taan prati bhraantikaramaayaayaa.m pre.sitaayaa.m te m.r.saavaakye vi"svasi.syanti|
12 yato yaavanto maanavaa.h satyadharmme na vi"svasyaadharmme.na tu.syanti tai.h sarvvai rda.n.dabhaajanai rbhavitavya.m|
13 he prabho.h priyaa bhraatara.h, yu.smaaka.m k.rta ii"svarasya dhanyavaado.asmaabhi.h sarvvadaa karttavyo yata ii"svara aa prathamaad aatmana.h paavanena satyadharmme vi"svaasena ca paritraa.naartha.m yu.smaan variitavaan
14 tadartha~ncaasmaabhi rgho.sitena susa.mvaadena yu.smaan aahuuyaasmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya tejaso.adhikaari.na.h kari.syati|
15 ato he bhraatara.h yuuyam asmaaka.m vaakyai.h patrai"sca yaa.m "sik.saa.m labdhavantastaa.m k.rtsnaa.m "sik.saa.m dhaarayanta.h susthiraa bhavata|
16 asmaaka.m prabhu ryii"sukhrii.s.tastaata ii"svara"scaarthato yo yu.smaasu prema k.rtavaan nityaa~nca saantvanaam anugrahe.nottamapratyaa"saa~nca yu.smabhya.m dattavaan
17 sa svaya.m yu.smaakam anta.hkara.naani saantvayatu sarvvasmin sadvaakye satkarmma.ni ca susthiriikarotu ca|

2 thi.salaniikina.h patra.m 03

1 he bhraatara.h, "se.se vadaami, yuuyam asmabhyamida.m praarthayadhva.m yat prabho rvaakya.m yu.smaaka.m madhye yathaa tathaivaanyatraapi pracaret maanya~nca bhavet;
2 yacca vayam avivecakebhyo du.s.tebhya"sca lokebhyo rak.saa.m praapnuyaama yata.h sarvve.saa.m vi"svaaso na bhavati|
3 kintu prabhu rvi"svaasya.h sa eva yu.smaan sthiriikari.syati du.s.tasya karaad uddhari.syati ca|
4 yuuyam asmaabhi ryad aadi"syadhve tat kurutha kari.syatha ceti vi"svaaso yu.smaanadhi prabhunaasmaaka.m jaayate|
5 ii"svarasya premni khrii.s.tasya sahi.s.nutaayaa~nca prabhu.h svaya.m yu.smaakam anta.hkara.naani vinayatu|
6 he bhraatara.h, asmatprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa vaya.m yu.smaan idam aadi"saama.h, asmatto yu.smaabhi ryaa "sik.salambhi taa.m vihaaya ka"scid bhraataa yadyavihitaacaara.m karoti tarhi yuuya.m tasmaat p.rthag bhavata|
7 yato vaya.m yu.smaabhi.h katham anukarttavyaastad yuuya.m svaya.m jaaniitha| yu.smaaka.m madhye vayam avihitaacaari.no naabhavaama,
8 vinaamuulya.m kasyaapyanna.m naabhu.mjmahi kintu ko.api yad asmaabhi rbhaaragrasto na bhavet tadartha.m "srame.na kle"sena ca divaani"sa.m kaaryyam akurmma|
9 atraasmaakam adhikaaro naastiittha.m nahi kintvasmaakam anukara.naaya yu.smaan d.r.s.taanta.m dar"sayitum icchantastad akurmma|
10 yato yena kaaryya.m na kriyate tenaahaaro.api na kriyataamiti vaya.m yu.smatsamiipa upasthitikaale.api yu.smaan aadi"saama|
11 yu.smanmadhye .avihitaacaari.na.h ke.api janaa vidyante te ca kaaryyam akurvvanta aalasyam aacarantiityasmaabhi.h "sruuyate|
12 taad.r"saan lokaan asmataprabho ryii"sukhrii.s.tasya naamnaa vayam idam aadi"saama aaj~naapayaama"sca, te "saantabhaavena kaaryya.m kurvvanta.h svakiiyamanna.m bhu~njataa.m|
13 apara.m he bhraatara.h, yuuya.m sadaacara.ne na klaamyata|
14 yadi ca ka"scidetatpatre likhitaam asmaakam aaj~naa.m na g.rhlaati tarhi yuuya.m ta.m maanu.sa.m lak.sayata tasya sa.msarga.m tyajata ca tena sa trapi.syate|
15 kintu ta.m na "satru.m manyamaanaa bhraataramiva cetayata|
16 "saantidaataa prabhu.h sarvvatra sarvvathaa yu.smabhya.m "saanti.m deyaat| prabhu ryu.smaaka.m sarvve.saa.m sa"ngii bhuuyaat|
17 namaskaara e.sa paulasya mama kare.na likhito.abhuut sarvvasmin patra etanmama cihnam etaad.r"sairak.sarai rmayaa likhyate|
18 asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanuुgraha.h sarvve.su yu.smaasu bhuuyaat| aamen|

॥ iti 2 thi.salaniikina.h patra.m samaapta.m ॥


1 tiimathiya.m patra.m
01 02 03 04 05 06


1 tiimathiya.m patra.m 01

1 asmaaka.m traa.nakartturii"svarasyaasmaaka.m pratyaa"saabhuume.h prabho ryii"sukhrii.s.tasya caaj~naanusaarato yii"sukhrii.s.tasya prerita.h paula.h svakiiya.m satya.m dharmmaputra.m tiimathiya.m prati patra.m likhati|
2 asmaaka.m taata ii"svaro.asmaaka.m prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca tvayi anugraha.m dayaa.m "saanti~nca kuryyaastaa.m|
3 maakidaniyaade"se mama gamanakaale tvam iphi.sanagare ti.s.than itara"sik.saa na grahiitavyaa, anante.suupaakhyaane.su va.m"saavali.su ca yu.smaabhi rmano na nive"sitavyam
4 iti kaa.m"scit lokaan yad upadi"seretat mayaadi.s.to.abhava.h, yata.h sarvvairetai rvi"svaasayukte"svariiyani.s.thaa na jaayate kintu vivaado jaayate|
5 upade"sasya tvabhipreta.m phala.m nirmmalaanta.hkara.nena satsa.mvedena ni.skapa.tavi"svaasena ca yukta.m prema|
6 kecit janaa"sca sarvvaa.nyetaani vihaaya nirarthakakathaanaam anugamanena vipathagaamino.abhavan,
7 yad bhaa.sante yacca ni"scinvanti tanna budhyamaanaa vyavasthopade.s.taaro bhavitum icchanti|
8 saa vyavasthaa yadi yogyaruupe.na g.rhyate tarhyuttamaa bhavatiiti vaya.m jaaniima.h|
9 apara.m saa vyavasthaa dhaarmmikasya viruddhaa na bhavati kintvadhaarmmiko .avaadhyo du.s.ta.h paapi.s.tho .apavitro .a"suci.h pit.rhantaa maat.rhantaa narahantaa
10 ve"syaagaamii pu.mmaithunii manu.syavikretaa mithyaavaadii mithyaa"sapathakaarii ca sarvve.saamete.saa.m viruddhaa,
11 tathaa saccidaanande"svarasya yo vibhavayukta.h susa.mvaado mayi samarpitastadanuyaayihitopade"sasya vipariita.m yat ki~ncid bhavati tadviruddhaa saa vyavastheti tadgraahi.naa j~naatavya.m|
12 mahya.m "saktidaataa yo.asmaaka.m prabhu.h khrii.s.tayii"sustamaha.m dhanya.m vadaami|
13 yata.h puraa nindaka upadraavii hi.msaka"sca bhuutvaapyaha.m tena vi"svaasyo .amanye paricaarakatve nyayujye ca| tad avi"svaasaacara.nam aj~naanena mayaa k.rtamiti hetoraha.m tenaanukampito.abhava.m|
14 apara.m khrii.s.te yii"sau vi"svaasapremabhyaa.m sahito.asmatprabhoranugraho .atiiva pracuro.abhat|
15 paapina.h paritraatu.m khrii.s.to yii"su rjagati samavatiir.no.abhavat, e.saa kathaa vi"svaasaniiyaa sarvvai graha.niiyaa ca|
16 te.saa.m paapinaa.m madhye.aha.m prathama aasa.m kintu ye maanavaa anantajiivanapraaptyartha.m tasmin vi"svasi.syanti te.saa.m d.r.s.taante mayi prathame yii"sunaa khrii.s.tena svakiiyaa k.rtsnaa cirasahi.s.nutaa yat prakaa"syate tadarthamevaaham anukampaa.m praaptavaan|
17 anaadirak.sayo.ad.r"syo raajaa yo.advitiiya.h sarvvaj~na ii"svarastasya gaurava.m mahimaa caanantakaala.m yaavad bhuuyaat| aamen|
18 he putra tiimathiya tvayi yaani bhavi.syadvaakyaani puraa kathitaani tadanusaaraad aham enamaade"sa.m tvayi samarpayaami, tasyaabhipraayo.aya.m yattva.m tai rvaakyairuttamayuddha.m karo.si
19 vi"svaasa.m satsa.mveda~nca dhaarayasi ca| anayo.h parityaagaat ke.saa~ncid vi"svaasatarii bhagnaabhavat|
20 huminaayasikandarau te.saa.m yau dvau janau, tau yad dharmmanindaa.m puna rna karttu.m "sik.sete tadartha.m mayaa "sayataanasya kare samarpitau|

1 tiimathiya.m patra.m 02

1 mama prathama aade"so.aya.m, praarthanaavinayanivedanadhanyavaadaa.h karttavyaa.h,
2 sarvve.saa.m maanavaanaa.m k.rte vi"se.sato vaya.m yat "saantatvena nirvvirodhatvena ce"scarabhakti.m viniitatva~ncaacaranta.h kaala.m yaapayaamastadartha.m n.rpatiinaam uccapadasthaanaa~nca k.rte te karttavyaa.h|
3 yato.asmaaka.m taarakasye"svarasya saak.saat tadevottama.m graahya~nca bhavati,
4 sa sarvve.saa.m maanavaanaa.m paritraa.na.m satyaj~naanapraapti~ncecchati|
5 yata eko.advitiiya ii"svaro vidyate ki~nce"svare maanave.su caiko .advitiiyo madhyastha.h
6 sa naraavataara.h khrii.s.to yii"su rvidyate ya.h sarvve.saa.m mukte rmuulyam aatmadaana.m k.rtavaan| etena yena pramaa.nenopayukte samaye prakaa"sitavya.m,
7 tadgho.sayitaa duuto vi"svaase satyadharmme ca bhinnajaatiiyaanaam upade"saka"scaaha.m nyayuujye, etadaha.m khrii.s.tasya naamnaa yathaatathya.m vadaami naan.rta.m kathayaami|
8 ato mamaabhimatamida.m puru.sai.h krodhasandehau vinaa pavitrakaraan uttolya sarvvasmin sthaane praarthanaa kriyataa.m|
9 tadvat naaryyo.api salajjaa.h sa.myatamanasa"sca satyo yogyamaacchaadana.m paridadhatu ki~nca ke"sasa.mskaarai.h ka.nakamuktaabhi rmahaarghyaparicchadai"scaatmabhuu.sa.na.m na kurvvatya.h
10 sviik.rte"svarabhaktiinaa.m yo.sitaa.m yogyai.h satyarmmabhi.h svabhuu.sa.na.m kurvvataa.m|
11 naarii sampuur.naviniitatvena nirvirodha.m "sik.sataa.m|
12 naaryyaa.h "sik.saadaana.m puru.saayaaj~naadaana.m vaaha.m naanujaanaami tayaa nirvviroेdhatvam aacaritavya.m|
13 yata.h prathamam aadamastata.h para.m havaayaa.h s.r.s.ti rbabhuuva|
14 ki~ncaadam bhraantiyukto naabhavat yo.sideva bhraantiyuktaa bhuutvaatyaacaari.nii babhuuva|
15 tathaapi naariiga.no yadi vi"svaase premni pavitrataayaa.m sa.myatamanasi ca ti.s.thati tarhyapatyaprasavavartmanaa paritraa.na.m praapsyati|

1 tiimathiya.m patra.m 03

1 yadi ka"scid adhyak.sapadam aakaa"nk.sate tarhi sa uttama.m karmma lipsata iti satya.m|
2 ato.adhyak.se.naaninditenaikasyaa yo.sito bhartraa parimitabhogena sa.myatamanasaa sabhyenaatithisevakena "sik.sa.ne nipu.nena
3 na madyapena na prahaarake.na kintu m.rdubhaavena nirvvivaadena nirlobhena
4 svaparivaaraa.naam uttama"saasakena puur.naviniitatvaad va"syaanaa.m santaanaanaa.m niyantraa ca bhavitavya.m|
5 yata aatmaparivaaraan "saasitu.m yo na "saknoti tene"svarasya samitestattvaavadhaara.na.m katha.m kaari.syate?
6 apara.m sa garvvito bhuutvaa yat "sayataana iva da.n.dayogyo na bhavet tadartha.m tena nava"si.sye.na na bhavitavya.m|
7 yacca nindaayaa.m "sayataanasya jaale ca na patet tadartha.m tena bahi.hsthalokaanaamapi madhye sukhyaatiyuktena bhavitavya.m|
8 tadvat paricaarakairapi viniitai rdvividhavaakyarahitai rbahumadyapaane .anaasaktai rnirlobhai"sca bhavitavya.m,
9 nirmmalasa.mvedena ca vi"svaasasya niguu.dhavaakya.m dhaativya~nca|
10 agre te.saa.m pariik.saa kriyataa.m tata.h param aninditaa bhuutvaa te paricaryyaa.m kurvvantu|
11 apara.m yo.sidbhirapi viniitaabhiranapavaadikaabhi.h satarkaabhi.h sarvvatra vi"svaasyaabhi"sca bhavitavya.m|
12 paricaarakaa ekaikayo.sito bharttaaro bhaveyu.h, nijasantaanaanaa.m parijanaanaa~nca su"saasana.m kuryyu"sca|
13 yata.h saa paricaryyaa yai rbhadraruupe.na saadhyate te "sre.s.thapada.m praapnuvanti khrii.s.te yii"sau vi"svaasena mahotsukaa bhavanti ca|
14 tvaa.m pratyetatpatralekhanasamaye "siighra.m tvatsamiipagamanasya pratyaa"saa mama vidyate|
15 yadi vaa vilambeya tarhii"svarasya g.rhe .arthata.h satyadharmmasya stambhabhittimuulasvaruupaayaam amare"svarasya samitau tvayaa kiid.r"sa aacaara.h karttavyastat j~naatu.m "sak.syate|
16 apara.m yasya mahattva.m sarvvasviik.rtam ii"svarabhaktestat niguu.dhavaakyamidam ii"svaro maanavadehe prakaa"sita aatmanaa sapu.nyiik.rto duutai.h sand.r.s.ta.h sarvvajaatiiyaanaa.m nika.te gho.sito jagato vi"svaasapaatriibhuutasteja.hpraaptaye svarga.m niita"sceti|

1 tiimathiya.m patra.m 04

1 pavitra aatmaa spa.s.tam ida.m vaakya.m vadati caramakaale katipayalokaa vahninaa"nkitatvaat
2 ka.thoramanasaa.m kaapa.tyaad an.rtavaadinaa.m vivaahani.sedhakaanaa.m bhak.syavi"se.sani.sedhakaanaa~nca
3 bhuutasvaruupaa.naa.m "sik.saayaa.m bhramakaatmanaa.m vaakye.su ca manaa.msi nive"sya dharmmaad bhra.m"si.syante| taani tu bhak.syaa.ni vi"svaasinaa.m sviik.rtasatyadharmmaa.naa~nca dhanyavaadasahitaaya bhogaaye"svare.na sas.rjire|
4 yata ii"svare.na yadyat s.r.s.ta.m tat sarvvam uttama.m yadi ca dhanyavaadena bhujyate tarhi tasya kimapi naagraahya.m bhavati,
5 yata ii"svarasya vaakyena praarthanayaa ca tat pavitriibhavati|
6 etaani vaakyaani yadi tva.m bhraat.rn j~naapayestarhi yii"sukhrii.s.tasyottam.h paricaarako bhavi.syasi yo vi"svaaso hitopade"sa"sca tvayaa g.rhiitastadiiyavaakyairaapyaayi.syase ca|
7 yaanyupaakhyaanaani durbhaavaani v.rddhayo.sitaameva yogyaani ca taani tvayaa vis.rjyantaam ii"svarabhaktaye yatna.h kriyataa~nca|
8 yata.h "saariiriko yatna.h svalpaphalado bhavati kintvii"svarabhaktiraihikapaaratrikajiivanayo.h pratij~naayuktaa satii sarvvatra phaladaa bhavati|
9 vaakyametad vi"svasaniiya.m sarvvai rgraha.niiya~nca vaya~nca tadarthameva "sraamyaamo nindaa.m bhu.mjmahe ca|
10 yato heto.h sarvvamaanavaanaa.m vi"se.sato vi"svaasinaa.m traataa yo.amara ii"svarastasmin vaya.m vi"svasaama.h|
11 tvam etaani vaakyaani pracaaraya samupadi"sa ca|
12 alpavaya.skatvaat kenaapyavaj~neyo na bhava kintvaalaapenaacara.nena premnaa sadaatmatvena vi"svaasena "sucitvena ca vi"svaasinaam aadar"so bhava|
13 yaavannaaham aagami.syaami taavat tva paa.the cetayane upade"se ca mano nidhatsva|
14 praaciinaga.nahastaarpa.nasahitena bhavi.syadvaakyena yaddaana.m tubhya.m vi"sraa.nita.m tavaanta.hsthe tasmin daane "sithilamanaa maa bhava|
15 ete.su mano nive"saya, ete.su varttasva, ittha~nca sarvvavi.saye tava gu.nav.rddhi.h prakaa"sataa.m|
16 svasmin upade"se ca saavadhaano bhuutvaavati.s.thasva tat k.rtvaa tvayaatmaparitraa.na.m "srot.r.naa~nca paritraa.na.m saadhayi.syate|

1 tiimathiya.m patra.m 05

1 tva.m praaciina.m na bhartsaya kintu ta.m pitaramiva yuuna"sca bhraat.rniva
2 v.rddhaa.h striya"sca maat.rniva yuvatii"sca puur.na"sucitvena bhaginiiriva vinayasva|
3 apara.m satyavidhavaa.h sammanyasva|
4 kasyaa"scid vidhavaayaa yadi putraa.h pautraa vaa vidyante tarhi te prathamata.h sviiyaparijanaan sevitu.m pitro.h pratyupakarttu~nca "sik.santaa.m yatastadeve"svarasya saak.saad uttama.m graahya~nca karmma|
5 apara.m yaa naarii satyavidhavaa naathahiinaa caasti saa ii"svarasyaa"sraye ti.s.thantii divaani"sa.m nivedanapraarthanaabhyaa.m kaala.m yaapayati|
6 kintu yaa vidhavaa sukhabhogaasaktaa saa jiivatyapi m.rtaa bhavati|
7 ataeva taa yad aninditaa bhaveyuustadartham etaani tvayaa nidi"syantaa.m|
8 yadi ka"scit svajaatiiyaan lokaan vi"se.sata.h sviiyaparijanaan na paalayati tarhi sa vi"svaasaad bhra.s.to .apyadhama"sca bhavati|
9 vidhavaavarge yasyaa ga.nanaa bhavati tayaa .sa.s.tivatsarebhyo nyuunavayaskayaa na bhavitavya.m; apara.m puurvvam ekasvaamikaa bhuutvaa
10 saa yat "si"supo.sa.nenaatithisevanena pavitralokaanaa.m cara.naprak.saalanena kli.s.taanaam upakaare.na sarvvavidhasatkarmmaacara.nena ca satkarmmakara.naat sukhyaatipraaptaa bhavet tadapyaava"syaka.m|
11 kintu yuvatii rvidhavaa na g.rhaa.na yata.h khrii.s.tasya vaipariityena taasaa.m darpe jaate taa vivaaham icchanti|
12 tasmaacca puurvvadharmma.m parityajya da.n.daniiyaa bhavanti|
13 anantara.m taa g.rhaad g.rha.m paryya.tantya aalasya.m "sik.sante kevalamaalasya.m nahi kintvanarthakaalaapa.m paraadhikaaracarccaa~ncaapi "sik.samaa.naa anucitaani vaakyaani bhaa.sante|
14 ato mameccheya.m yuvatyo vidhavaa vivaaha.m kurvvataam apatyavatyo bhavantu g.rhakarmma kurvvataa~ncettha.m vipak.saaya kimapi nindaadvaara.m na dadatu|
15 yata ita.h puurvvam api kaa"scit "sayataanasya pa"scaadgaaminyo jaataa.h|
16 apara.m vi"svaasinyaa vi"svaasino vaa kasyaapi parivaaraa.naa.m madhye yadi vidhavaa vidyante tarhi sa taa.h pratipaalayatu tasmaat samitau bhaare .anaaropite satyavidhavaanaa.m pratipaalana.m karttu.m tayaa "sakyate|
17 ye praa~nca.h samiti.m samyag adhiti.s.thanti vi"se.sata ii"svaravaakyenopade"sena ca ye yatna.m vidadhate te dvigu.nasyaadarasya yogyaa maanyantaa.m|
18 yasmaat "saastre likhitamidamaaste, tva.m "sasyamarddakav.r.sasyaasya.m maa badhaaneti, aparamapi kaaryyak.rd vetanasya yogyo bhavatiiti|
19 dvau triin vaa saak.si.no vinaa kasyaacit praaciinasya viruddham abhiyogastvayaa na g.rhyataa.m|
20 apara.m ye paapamaacaranti taan sarvve.saa.m samak.sa.m bhartsayasva tenaapare.saamapi bhiiti rjani.syate|
21 aham ii"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya manoniitadivyaduutaanaa~nca gocare tvaam idam aaj~naapayaami tva.m kasyaapyanurodhena kimapi na kurvvana vinaapak.sapaatam etaana vidhiin paalaya|
22 kasyaapi muurddhi hastaapar.na.m tvarayaa maakaar.sii.h| parapaapaanaa~ncaa.m"sii maa bhava| sva.m "suci.m rak.sa|
23 apara.m tavodarapii.daayaa.h puna.h puna durbbalataayaa"sca nimitta.m kevala.m toya.m na pivan ki~ncin madya.m piva|
24 ke.saa~ncit maanavaanaa.m paapaani vicaaraat puurvva.m ke.saa~ncit pa"scaat prakaa"sante|
25 tathaiva satkarmmaa.nyapi prakaa"sante tadanyathaa sati pracchannaani sthaatu.m na "saknuvanti|

1 tiimathiya.m patra.m 06

1 yaavanto lokaa yugadhaari.no daasaa.h santi te svasvasvaamina.m puur.nasamaadarayogya.m manyantaa.m no ced ii"svarasya naamna upade"sasya ca nindaa sambhavi.syati|
2 ye.saa~nca svaamino vi"svaasina.h bhavanti taiste bhraat.rtvaat naavaj~neyaa.h kintu te karmmaphalabhogino vi"svaasina.h priyaa"sca bhavantiiti heto.h sevaniiyaa eva, tvam etaani "sik.saya samupadi"sa ca|
3 ya.h ka"scid itara"sik.saa.m karoti, asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasya hitavaakyaanii"svarabhakte ryogyaa.m "sik.saa~nca na sviikaroti
4 sa darpadhmaata.h sarvvathaa j~naanahiina"sca vivaadai rvaagyuddhai"sca rogayukta"sca bhavati|
5 taad.r"saad bhaavaad iir.syaavirodhaapavaadadu.s.taasuuyaa bhra.s.tamanasaa.m satyaj~naanahiinaanaam ii"svarabhakti.m laabhopaayam iva manyamaanaanaa.m lokaanaa.m vivaadaa"sca jaayante taad.r"sebhyo lokebhyastva.m p.rthak ti.s.tha|
6 sa.myatecchayaa yuktaa ye"svarabhakti.h saa mahaalaabhopaayo bhavatiiti satya.m|
7 etajjagatprave"sanakaale.asmaabhi.h kimapi naanaayi tattayajanakaale.api kimapi netu.m na "sak.syata iti ni"scita.m|
8 ataeva khaadyaanyaacchaadanaani ca praapyaasmaabhi.h santu.s.tai rbhavitavya.m|
9 ye tu dhanino bhavitu.m ce.s.tante te pariik.saayaam unmaathe patanti ye caabhilaa.saa maanavaan vinaa"se narake ca majjayanti taad.r"se.svaj~naanaahitaabhilaa.se.svapi patanti|
10 yato.arthasp.rhaa sarvve.saa.m duritaanaa.m muula.m bhavati taamavalambya kecid vi"svaasaad abhra.m"santa naanaakle"sai"sca svaan avidhyan|
11 he ii"svarasya loka tvam etebhya.h palaayya dharmma ii"svarabhakti rvi"svaasa.h prema sahi.s.nutaa k.saanti"scaitaanyaacara|
12 vi"svaasaruupam uttamayuddha.m kuru, anantajiivanam aalambasva yatastadartha.m tvam aahuuto .abhava.h, bahusaak.si.naa.m samak.sa~ncottamaa.m pratij~naa.m sviik.rtavaan|
13 apara.m sarvve.saa.m jiivayiturii"svarasya saak.saad ya"sca khrii.s.to yii"su.h pantiiyapiilaatasya samak.sam uttamaa.m pratij~naa.m sviik.rtavaan tasya saak.saad aha.m tvaam idam aaj~naapayaami|
14 ii"svare.na svasamaye prakaa"sitavyam asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaagamana.m yaavat tvayaa ni.skala"nkatvena nirddo.satvena ca vidhii rak.syataa.m|
15 sa ii"svara.h saccidaananda.h, advitiiyasamraa.t, raaj~naa.m raajaa, prabhuunaa.m prabhu.h,
16 amarataayaa advitiiya aakara.h, agamyatejonivaasii, marttyaanaa.m kenaapi na d.r.s.ta.h kenaapi na d.r"sya"sca| tasya gauravaparaakramau sadaatanau bhuuyaastaa.m| aamen|
17 ihaloke ye dhaninaste cittasamunnati.m capale dhane vi"svaasa~nca na kurvvataa.m kintu bhogaartham asmabhya.m pracuratvena sarvvadaataa
18 yo.amara ii"svarastasmin vi"svasantu sadaacaara.m kurvvantu satkarmmadhanena dhanino sukalaa daataara"sca bhavantu,
19 yathaa ca satya.m jiivana.m paapnuyustathaa paaratrikaam uttamasampada.m sa~ncinvantveti tvayaadi"syantaa.m|
20 he tiimathiya, tvam upanidhi.m gopaya kaalpanikavidyaayaa apavitra.m pralaapa.m virodhokti~nca tyaja ca,
21 yata.h katipayaa lokaastaa.m vidyaamavalambya vi"svaasaad bhra.s.taa abhavana| prasaadastava sahaayo bhuuyaat| aamen|

॥ iti 1 tiimathiya.m patra.m samaapta.m ॥


2 tiimathiya.m patra.m
01 02 03 04


2 tiimathiya.m patra.m 01

1 khrii.s.tena yii"sunaa yaa jiivanasya pratij~naa taamadhii"svarasyecchayaa yii"so.h khrii.s.tasyaika.h prerita.h paulo.aha.m svakiiya.m priya.m dharmmaputra.m tiimathiya.m prati patra.m likhaami|
2 taata ii"svaro.asmaaka.m prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca tvayi prasaada.m dayaa.m "saanti~nca kriyaastaa.m|
3 aham aa puurvvapuru.saat yam ii"svara.m pavitramanasaa seve ta.m dhanya.m vadana.m kathayaami, aham ahoraatra.m praarthanaasamaye tvaa.m nirantara.m smaraami|
4 ya"sca vi"svaasa.h prathame loyiinaamikaayaa.m tava maataamahyaam uniikiinaamikaayaa.m maatari caati.s.that tavaantare.api ti.s.thatiiti manye
5 tava ta.m ni.skapa.ta.m vi"svaasa.m manasi kurvvan tavaa"srupaata.m smaran yathaanandena praphallo bhaveya.m tadartha.m tava dar"sanam aakaa"nk.se|
6 ato heto rmama hastaarpa.nena labdho ya ii"svarasya varastvayi vidyate tam ujjvaalayitu.m tvaa.m smaarayaami|
7 yata ii"svaro.asmabhya.m bhayajanakam aatmaanam adattvaa "saktipremasatarkataanaam aakaram aatmaana.m dattavaan|
8 ataevaasmaaka.m prabhumadhi tasya vandidaasa.m maamadhi ca pramaa.na.m daatu.m na trapasva kintvii"svariiya"saktyaa susa.mvaadasya k.rte du.hkhasya sahabhaagii bhava|
9 so.asmaan paritraa.napaatraa.ni k.rtavaan pavitre.naahvaanenaahuutavaa.m"sca; asmatkarmmahetuneti nahi sviiyaniruupaa.nasya prasaadasya ca k.rte tat k.rtavaan| sa prasaada.h s.r.s.te.h puurvvakaale khrii.s.tena yii"sunaasmabhyam adaayi,
10 kintvadhunaasmaaka.m paritraatu ryii"so.h khrii.s.tasyaagamanena praakaa"sata| khrii.s.to m.rtyu.m paraajitavaan susa.mvaadena ca jiivanam amarataa~nca prakaa"sitavaan|
11 tasya gho.sayitaa duuta"scaanyajaatiiyaanaa.m "sik.saka"scaaha.m niyukto.asmi|
12 tasmaat kaara.naat mamaaya.m kle"so bhavati tena mama lajjaa na jaayate yato.aha.m yasmin vi"svasitavaan tamavagato.asmi mahaadina.m yaavat mamopanidhe rgopanasya "saktistasya vidyata iti ni"scita.m jaanaami|
13 hitadaayakaanaa.m vaakyaanaam aadar"saruupe.na matta.h "srutaa.h khrii.s.te yii"sau vi"svaasapremno.h kathaa dhaaraya|
14 aparam asmadantarvaasinaa pavitre.naatmanaa taamuttamaam upanidhi.m gopaya|
15 aa"siyaade"siiyaa.h sarvve maa.m tyaktavanta iti tva.m jaanaasi te.saa.m madhye phuugillo harmmagini"sca vidyete|
16 prabhuranii.sipharasya parivaaraan prati k.rpaa.m vidadhaatu yata.h sa puna.h puna rmaam aapyaayitavaan
17 mama "s.r"nkhalena na trapitvaa romaanagare upasthitisamaye yatnena maa.m m.rgayitvaa mamodde"sa.m praaptavaan|
18 ato vicaaradine sa yathaa prabho.h k.rpaabhaajana.m bhavet taad.r"sa.m vara.m prabhustasmai deyaat| iphi.sanagare.api sa kati prakaarai rmaam upak.rtavaan tat tva.m samyag vetsi|

2 tiimathiya.m patra.m 02

1 he mama putra, khrii.s.tayii"suto yo.anugrahastasya balena tva.m balavaan bhava|
2 apara.m bahubhi.h saak.sibhi.h pramaa.niik.rtaa.m yaa.m "sik.saa.m "srutavaanasi taa.m vi"svaasye.su parasmai "sik.saadaane nipu.ne.su ca loke.su samarpaya|
3 tva.m yii"sukhrii.s.tasyottamo yoddheva kle"sa.m sahasva|
4 yo yuddha.m karoti sa saa.msaarike vyaapaare magno na bhavati kintu svaniyojayitre rocitu.m ce.s.tate|
5 apara.m yo mallai ryudhyati sa yadi niyamaanusaare.na na yuddhyati tarhi kirii.ta.m na lapsyate|
6 apara.m ya.h k.r.siivala.h karmma karoti tena prathamena phalabhaaginaa bhavitavya.m|
7 mayaa yaducyate tat tvayaa budhyataa.m yata.h prabhustubhya.m sarvvatra buddhi.m daasyati|
8 mama susa.mvaadasya vacanaanusaaraad daayuudva.m"siiya.m m.rtaga.namadhyaad utthaapita~nca yii"su.m khrii.s.ta.m smara|
9 tatsusa.mvaadakaara.naad aha.m du.skarmmeva bandhanada"saaparyyanta.m kle"sa.m bhu~nje kintvii"svarasya vaakyam abaddha.m ti.s.thati|
10 khrii.s.tena yii"sunaa yad anantagauravasahita.m paritraa.na.m jaayate tadabhirucitai rlokairapi yat labhyeta tadarthamaha.m te.saa.m nimitta.m sarvvaa.nyetaani sahe|
11 aparam e.saa bhaaratii satyaa yadi vaya.m tena saarddha.m mriyaamahe tarhi tena saarddha.m jiivivyaama.h, yadi ca kle"sa.m sahaamahe tarhi tena saarddha.m raajatvamapi kari.syaamahe|
12 yadi vaya.m tam ana"ngiikurmmastarhi so .asmaanapyana"ngiikari.syati|
13 yadi vaya.m na vi"svaasaamastarhi sa vi"svaasyasti.s.thati yata.h svam apahnotu.m na "saknoti|
14 tvametaani smaarayan te yathaa ni.sphala.m "srot.r.naa.m bhra.m"sajanaka.m vaagyuddha.m na kuryyastathaa prabho.h samak.sa.m d.r.dha.m viniiyaadi"sa|
15 apara.m tvam ii"svarasya saak.saat sva.m pariik.sitam anindaniiyakarmmakaari.na~nca satyamatasya vaakyaanaa.m sadvibhajane nipu.na~nca dar"sayitu.m yatasva|
16 kintvapavitraa anarthakakathaa duuriikuru yatastadaalambina uttarottaram adharmme varddhi.syante,
17 te.saa~nca vaakya.m galitak.satavat k.sayavarddhako bhavi.syati te.saa.m madhye huminaaya.h philiita"scetinaamaanau dvau janau satyamataad bhra.s.tau jaatau,
18 m.rtaanaa.m punarutthiti rvyatiiteti vadantau ke.saa~ncid vi"svaasam utpaa.tayata"sca|
19 tathaapii"svarasya bhittimuulam acala.m ti.s.thati tasmi.m"sceya.m lipi rmudraa"nkitaa vidyate| yathaa, jaanaati parame"sastu svakiiyaan sarvvamaanavaan| apagacched adharmmaacca ya.h ka"scit khrii.s.tanaamak.rt||
20 kintu b.rhanniketane kevala suvar.namayaani raupyamayaa.ni ca bhaajanaani vidyanta iti tarhi kaa.s.thamayaani m.r.nmayaanyapi vidyante te.saa~nca kiyanti sammaanaaya kiyantapamaanaaya ca bhavanti|
21 ato yadi ka"scid etaad.r"sebhya.h sva.m pari.skaroti tarhi sa paavita.m prabho.h kaaryyayogya.m sarvvasatkaaryyaayopayukta.m sammaanaarthaka~nca bhaajana.m bhavi.syati|
22 yauvanaavasthaayaa abhilaa.saastvayaa parityajyantaa.m dharmmo vi"svaasa.h prema ye ca "sucimanobhi.h prabhum uddi"sya praarthanaa.m kurvvate tai.h saarddham aikyabhaava"scaite.su tvayaa yatno vidhiiyataa.m|
23 apara.m tvam anarthakaan aj~naanaa.m"sca pra"snaan vaagyuddhotpaadakaan j~naatvaa duuriikuru|
24 yata.h prabho rdaasena yuddham akarttavya.m kintu sarvvaan prati "saantena "sik.saadaanecchukena sahi.s.nunaa ca bhavitavya.m, vipak.saa"sca tena namratvena cetitavyaa.h|
25 tathaa k.rte yadii"svara.h satyamatasya j~naanaartha.m tebhyo mana.hparivarttanaruupa.m vara.m dadyaat,
26 tarhi te yena "sayataanena nijaabhilaa.sasaadhanaaya dh.rtaastasya jaalaat cetanaa.m praapyoddhaara.m labdhu.m "sak.syanti|

2 tiimathiya.m patra.m 03

1 caramadine.su kle"sajanakaa.h samayaa upasthaasyantiiti jaaniihi|
2 yatastaatkaalikaa lokaa aatmapremi.no .arthapremi.na aatma"slaaghino .abhimaanino nindakaa.h pitroranaaj~naagraahi.na.h k.rtaghnaa apavitraa.h
3 priitivarjitaa asandheyaa m.r.saapavaadino .ajitendriyaa.h praca.n.daa bhadradve.si.no
4 vi"svaasaghaatakaa du.hsaahasino darpadhmaataa ii"svaraapremi.na.h kintu sukhapremi.no
5 bhaktave"saa.h kintvasviik.rtabhaktigu.naa bhavi.syanti; etaad.r"saanaa.m lokaanaa.m sa.mmarga.m parityaja|
6 yato ye janaa.h pracchanna.m gehaan pravi"santi paapai rbhaaragrastaa naanaavidhaabhilaa.sai"scaalitaa yaa.h kaaminyo
7 nitya.m "sik.sante kintu satyamatasya tattvaj~naana.m praaptu.m kadaacit na "saknuvanti taa daasiivad va"siikurvvate ca te taad.r"saa lokaa.h|
8 yaanni ryaambri"sca yathaa muusama.m prati vipak.satvam akurutaa.m tathaiva bhra.s.tamanaso vi"svaasavi.saye .agraahyaa"scaite lokaa api satyamata.m prati vipak.sataa.m kurvvanti|
9 kintu te bahuduuram agrasaraa na bhavi.syanti yatastayo rmuu.dhataa yadvat tadvad ete.saamapi muu.dhataa sarvvad.r"syaa bhavi.syati|
10 mamopade"sa.h "si.s.tataabhipraayo vi"svaaso rdharyya.m prema sahi.s.nutopadrava.h kle"saa
11 aantiyakhiyaayaam ikaniye luustraayaa~nca maa.m prati yadyad agha.tata yaa.m"scopadravaan aham asahe sarvvametat tvam avagato.asi kintu tatsarvvata.h prabhu rmaam uddh.rtavaan|
12 parantu yaavanto lokaa.h khrii.s.tena yii"sune"svarabhaktim aacaritum icchanti te.saa.m sarvve.saam upadravo bhavi.syati|
13 apara.m paapi.s.thaa.h khalaa"sca lokaa bhraamyanto bhramayanta"scottarottara.m du.s.tatvena varddhi.syante|
14 kintu tva.m yad yad a"sik.sathaa.h, yacca tvayi samarpitam abhuut tasmin avati.s.tha, yata.h kasmaat "sik.saa.m praapto.asi tad vetsi;
15 yaani ca dharmma"saastraa.ni khrii.s.te yii"sau vi"svaasena paritraa.napraaptaye tvaa.m j~naanina.m karttu.m "saknuvanti taani tva.m "sai"savakaalaad avagato.asi|
16 tat sarvva.m "saastram ii"svarasyaatmanaa datta.m "sik.saayai do.sabodhaaya "sodhanaaya dharmmavinayaaya ca phalayuukta.m bhavati
17 tena ce"svarasya loko nipu.na.h sarvvasmai satkarmma.ne susajja"sca bhavati|

2 tiimathiya.m patra.m 04

1 ii"svarasya gocare ya"sca yii"su.h khrii.s.ta.h sviiyaagamanakaale svaraajatvena jiivataa.m m.rtaanaa~nca lokaanaa.m vicaara.m kari.syati tasya gocare .aha.m tvaam ida.m d.r.dham aaj~naapayaami|
2 tva.m vaakya.m gho.saya kaale.akaale cotsuko bhava puur.nayaa sahi.s.nutayaa "sik.sayaa ca lokaan prabodhaya bhartsaya vinayasva ca|
3 yata etaad.r"sa.h samaya aayaati yasmin lokaa yathaartham upade"sam asahyamaanaa.h kar.naka.n.duuyanavi"si.s.taa bhuutvaa nijaabhilaa.saat "sik.sakaan sa.mgrahii.syanti
4 satyamataacca "srotraa.ni nivarttya vipathagaamino bhuutvopaakhyaane.su pravartti.syante;
5 kintu tva.m sarvvavi.saye prabuddho bhava du.hkhabhoga.m sviikuru susa.mvaadapracaarakasya karmma saadhaya nijaparicaryyaa.m puur.natvena kuru ca|
6 mama praa.naanaam utsargo bhavati mama prasthaanakaala"scopaati.s.that|
7 aham uttamayuddha.m k.rtavaan gantavyamaargasyaanta.m yaavad dhaavitavaan vi"svaasa~nca rak.sitavaan|
8 "se.sa.m pu.nyamuku.ta.m madartha.m rak.sita.m vidyate tacca tasmin mahaadine yathaarthavicaarake.na prabhunaa mahya.m daayi.syate kevala.m mahyam iti nahi kintu yaavanto lokaastasyaagamanam aakaa"nk.sante tebhya.h sarvvebhyo .api daayi.syate|
9 tva.m tvarayaa matsamiipam aagantu.m yatasva,
10 yato diimaa aihikasa.msaaram iihamaano maa.m parityajya thi.salaniikii.m gatavaan tathaa krii.ski rgaalaatiyaa.m gatavaan tiita"sca daalmaatiyaa.m gatavaan|
11 kevalo luuko mayaa saarddha.m vidyate| tva.m maarka.m sa"ngina.m k.rtvaagaccha yata.h sa paricaryyayaa mamopakaarii bhavi.syati,
12 tukhika~ncaaham iphi.sanagara.m pre.sitavaan|
13 yad aacchaadanavastra.m troyaanagare kaarpasya sannidhau mayaa nik.sipta.m tvamaagamanasamaye tat pustakaani ca vi"se.sata"scarmmagranthaan aanaya|
14 kaa.msyakaara.h sikandaro mama bahvani.s.ta.m k.rtavaan prabhustasya karmma.naa.m samucitaphala.m dadaatu|
15 tvamapi tasmaat saavadhaanaasti.s.tha yata.h so.asmaaka.m vaakyaanaam atiiva vipak.so jaata.h|
16 mama prathamapratyuttarasamaye ko.api mama sahaayo naabhavat sarvve maa.m paryyatyajan taan prati tasya do.sasya ga.nanaa na bhuuyaat;
17 kintu prabhu rmama sahaayo .abhavat yathaa ca mayaa gho.sa.naa saadhyeta bhinnajaatiiyaa"sca sarvve susa.mvaada.m "s.r.nuyustathaa mahya.m "saktim adadaat tato .aha.m si.mhasya mukhaad uddh.rta.h|
18 apara.m sarvvasmaad du.skarmmata.h prabhu rmaam uddhari.syati nijasvargiiyaraajya.m netu.m maa.m taarayi.syati ca| tasya dhanyavaada.h sadaakaala.m bhuuyaat| aamen|
19 tva.m pri.skaam aakkilam anii.sipharasya parijanaa.m"sca namaskuru|
20 iraasta.h karinthanagare .ati.s.that traphima"sca pii.ditatvaat miliitanagare mayaa vyahiiyata|
21 tva.m hemantakaalaat puurvvam aagantu.m yatasva| ubuula.h puudi rliina.h klaudiyaa sarvve bhraatara"sca tvaa.m namaskurvvate|
22 prabhu ryii"su.h khrii.s.tastavaatmanaa saha bhuuyaat| yu.smaasvanugraho bhuuyaat| aamen|

॥ iti 2 tiimathiya.m patra.m samaapta.m ॥


tiita.m patra.m
01 02 03


tiita.m patra.m 01

1 anantajiivanasyaa"saato jaataayaa ii"svarabhakte ryogyasya satyamatasya yat tatvaj~naana.m ya"sca vi"svaasa ii"svarasyaabhirucitalokai rlabhyate tadartha.m
2 yii"sukhrii.s.tasya prerita ii"svarasya daasa.h paulo.aha.m saadhaara.navi"svaasaat mama prak.rta.m dharmmaputra.m tiita.m prati likhami|
3 ni.skapa.ta ii"svara aadikaalaat puurvva.m tat jiivana.m pratij~naatavaan svaniruupitasamaye ca gho.sa.nayaa tat prakaa"sitavaan|
4 mama traaturii"svarasyaaj~nayaa ca tasya gho.sa.na.m mayi samarpitam abhuut| asmaaka.m taata ii"svara.h paritraataa prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca tubhyam anugraha.m dayaa.m "saanti~nca vitaratu|
5 tva.m yad asampuur.nakaaryyaa.ni sampuuraye rmadiiyaade"saacca pratinagara.m praaciinaga.naan niyojayestadarthamaha.m tvaa.m kriityupadviipe sthaapayitvaa gatavaan|
6 tasmaad yo naro .anindita ekasyaa yo.sita.h svaamii vi"svaasinaam apacayasyaavaadhyatvasya vaa do.se.naaliptaanaa~nca santaanaanaa.m janako bhavati sa eva yogya.h|
7 yato hetoradyak.se.ne"svarasya g.rhaadyak.se.nevaanindaniiyena bhavitavya.m| tena svecchaacaari.naa krodhinaa paanaasaktena prahaarake.na lobhinaa vaa na bhavitavya.m
8 kintvatithisevakena sallokaanuraagi.naa viniitena nyaayyena dhaarmmike.na jitendriye.na ca bhavitavya.m,
9 upade"se ca vi"svasta.m vaakya.m tena dhaaritavya.m yata.h sa yad yathaarthenopade"sena lokaan vinetu.m vighnakaari.na"sca niruttaraan karttu.m "saknuyaat tad aava"syaka.m|
10 yataste bahavo .avaadhyaa anarthakavaakyavaadina.h prava~ncakaa"sca santi vi"se.sata"schinnatvacaa.m madhye kecit taad.r"saa lokaa.h santi|
11 te.saa~nca vaagrodha aava"syako yataste kutsitalaabhasyaa"sayaanucitaani vaakyaani "sik.sayanto nikhilaparivaaraa.naa.m sumati.m naa"sayanti|
12 te.saa.m svade"siiya eko bhavi.syadvaadii vacanamidamuktavaan, yathaa, kriitiiyamaanavaa.h sarvve sadaa kaapa.tyavaadina.h| hi.msrajantusamaanaaste .alasaa"scodarabhaarata.h||
13 saak.syametat tathya.m, atoे hetostva.m taan gaa.dha.m bhartsaya te ca yathaa vi"svaase svasthaa bhaveyu
14 ryihuudiiyopaakhyaane.su satyamatabhra.s.taanaa.m maanavaanaam aaj~naasu ca manaa.msi na nive"sayeyustathaadi"sa|
15 "suciinaa.m k.rte sarvvaa.nyeva "suciini bhavanti kintu kala"nkitaanaam avi"svaasinaa~nca k.rte "suci kimapi na bhavati yataste.saa.m buddhaya.h sa.mvedaa"sca kala"nkitaa.h santi|
16 ii"svarasya j~naana.m te pratijaananti kintu karmmabhistad ana"ngiikurvvate yataste garhitaa anaaj~naagraahi.na.h sarvvasatkarmma.na"scaayogyaa.h santi|

tiita.m patra.m 02

1 yathaarthasyopade"sasya vaakyaani tvayaa kathyantaa.m
2 vi"se.sata.h praaciinalokaa yathaa prabuddhaa dhiiraa viniitaa vi"svaase premni sahi.s.nutaayaa~nca svasthaa bhaveyustadvat
3 praaciinayo.sito.api yathaa dharmmayogyam aacaara.m kuryyu.h paranindakaa bahumadyapaanasya nighnaa"sca na bhaveyu.h
4 kintu su"sik.saakaari.nya.h satya ii"svarasya vaakya.m yat na nindyeta tadartha.m yuvatii.h su"siilataam arthata.h patisneham apatyasneha.m
5 viniiti.m "sucitva.m g.rhi.niitva.m saujanya.m svaaminighna~ncaadi"seyustathaa tvayaa kathyataa.m|
6 tadvad yuuno.api viniitaye prabodhaya|
7 tva~nca sarvvavi.saye sva.m satkarmma.naa.m d.r.s.taanta.m dar"saya "sik.saayaa~ncaavik.rtatva.m dhiirataa.m yathaartha.m
8 nirddo.sa~nca vaakya.m prakaa"saya tena vipak.so yu.smaakam apavaadasya kimapi chidra.m na praapya trapi.syate|
9 daasaa"sca yat svaprabhuunaa.m nighnaa.h sarvvavi.saye tu.s.tijanakaa"sca bhaveyu.h pratyuttara.m na kuryyu.h
10 kimapi naapahareyu.h kintu puur.naa.m suvi"svastataa.m prakaa"sayeyuriti taan aadi"sa| yata evamprakaare.naasmaka.m traaturii"svarasya "sik.saa sarvvavi.saye tai rbhuu.sitavyaa|
11 yato hetostraa.naajanaka ii"svarasyaanugraha.h sarvvaan maanavaan pratyuditavaan
12 sa caasmaan ida.m "sik.syati yad vayam adharmma.m saa.msaarikaabhilaa.saa.m"scaana"ngiik.rtya viniitatvena nyaayene"svarabhaktyaa cehaloke aayu ryaapayaama.h,
13 paramasukhasyaa"saam arthato .asmaaka.m mahata ii"svarasya traa.nakarttu ryii"sukhrii.s.tasya prabhaavasyodaya.m pratiik.saamahe|
14 yata.h sa yathaasmaan sarvvasmaad adharmmaat mocayitvaa nijaadhikaarasvaruupa.m satkarmmasuutsukam eka.m prajaavarga.m paavayet tadartham asmaaka.m k.rte aatmadaana.m k.rtavaan|
15 etaani bhaa.sasva puur.nasaamarthyena caadi"sa prabodhaya ca, ko.api tvaa.m naavamanyataa.m|

tiita.m patra.m 03

1 te yathaa de"saadhipaanaa.m "saasakaanaa~nca nighnaa aaj~naagraahi.n"sca sarvvasmai satkarmma.ne susajjaa"sca bhaveyu.h
2 kamapi na nindeyu rnivvirodhina.h k.saantaa"sca bhaveyu.h sarvvaan prati ca puur.na.m m.rdutva.m prakaa"sayeyu"sceti taan aadi"sa|
3 yata.h puurvva.m vayamapi nirbbodhaa anaaj~naagraahi.no bhraantaa naanaabhilaa.saa.naa.m sukhaanaa~nca daaseyaa du.s.tatver.syaacaari.no gh.r.nitaa.h paraspara.m dve.si.na"scaabhavaama.h|
4 kintvasmaaka.m traaturii"svarasya yaa dayaa marttyaanaa.m prati ca yaa priitistasyaa.h praadurbhaave jaate
5 vayam aatmak.rtebhyo dharmmakarmmabhyastannahi kintu tasya k.rpaata.h punarjanmaruupe.na prak.saalanena pravitrasyaatmano nuutaniikara.nena ca tasmaat paritraa.naa.m praaptaa.h
6 sa caasmaaka.m traatraa yii"sukhrii.s.tenaasmadupari tam aatmaana.m pracuratvena v.r.s.tavaan|
7 ittha.m vaya.m tasyaanugrahe.na sapu.nyiibhuuya pratyaa"sayaanantajiivanasyaadhikaari.no jaataa.h|
8 vaakyametad vi"svasaniiyam ato hetorii"svare ye vi"svasitavantaste yathaa satkarmmaa.nyanuti.s.theyustathaa taan d.r.dham aaj~naapayeti mamaabhimata.m|taanyevottamaani maanavebhya.h phaladaani ca bhavanti|
9 muu.dhebhya.h pra"snava.m"saavalivivaadebhyo vyavasthaayaa vita.n.daabhya"sca nivarttasva yatastaa ni.sphalaa anarthakaa"sca bhavanti|
10 yo jano bibhitsustam ekavaara.m dvirvvaa prabodhya duuriikuru,
11 yatastaad.r"so jano vipathagaamii paapi.s.tha aatmado.saka"sca bhavatiiti tvayaa j~naayataa.m|
12 yadaaham aarttimaa.m tukhika.m vaa tava samiipa.m pre.sayi.syaami tadaa tva.m niikapalau mama samiipam aagantu.m yatasva yatastatraivaaha.m "siitakaala.m yaapayitu.m matim akaar.sa.m|
13 vyavasthaapaka.h siinaa aapallu"scaitayo.h kasyaapyabhaavo yanna bhavet tadartha.m tau yatnena tvayaa vis.rjyetaa.m|
14 aparam asmadiiyalokaa yanni.sphalaa na bhaveyustadartha.m prayojaniiyopakaaraayaa satkarmmaa.nyanu.s.thaatu.m "sik.santaa.m|
15 mama sa"ngina.h savve tvaa.m namaskurvvate| ye vi"svaasaad asmaasu priiyante taan namaskuru; sarvve.su yu.smaasvanugraho bhuuyaat| aamen|

॥ iti tiita.m patra.m samaapta.m ॥


philomona.m patra.m
01


philomona.m patra.m 01

1 khrii.s.tasya yii"so rbandidaasa.h paulastiithiyanaamaa bhraataa ca priya.m sahakaari.na.m philiimona.m
2 priyaam aappiyaa.m sahasenaam aarkhippa.m philiimonasya g.rhe sthitaa.m samiti~nca prati patra.m likhata.h|
3 asmaaka.m taata ii"svara.h prabhu ryii"sukhrii.s.ta"sca yu.smaan prati "saantim anugraha~nca kriyaastaa.m|
4 prabhu.m yii"su.m prati sarvvaan pavitralokaan prati ca tava premavi"svaasayo rv.rttaanta.m ni"samyaaha.m
5 praarthanaasamaye tava naamoccaarayan nirantara.m mame"svara.m dhanya.m vadaami|
6 asmaasu yadyat saujanya.m vidyate tat sarvva.m khrii.s.ta.m yii"su.m yat prati bhavatiiti j~naanaaya tava vi"svaasamuulikaa daana"siilataa yat saphalaa bhavet tadaham icchaami|
7 he bhraata.h, tvayaa pavitralokaanaa.m praa.na aapyaayitaa abhavan etasmaat tava premnaasmaaka.m mahaan aananda.h saantvanaa ca jaata.h|
8 tvayaa yat karttavya.m tat tvaam aaj~naapayitu.m yadyapyaha.m khrii.s.tenaatiivotsuko bhaveya.m tathaapi v.rddha
9 idaanii.m yii"sukhrii.s.tasya bandidaasa"scaivambhuuto ya.h paula.h so.aha.m tvaa.m vinetu.m vara.m manye|
10 ata.h "s.r"nkhalabaddho.aha.m yamajanaya.m ta.m madiiyatanayam onii.simam adhi tvaa.m vinaye|
11 sa puurvva.m tavaanupakaaraka aasiit kintvidaanii.m tava mama copakaarii bhavati|
12 tamevaaha.m tava samiipa.m pre.sayaami, ato madiiyapraa.nasvaruupa.h sa tvayaanug.rhyataa.m|
13 susa.mvaadasya k.rte "s.r"nkhalabaddho.aha.m paricaarakamiva ta.m svasannidhau varttayitum aiccha.m|
14 kintu tava saujanya.m yad balena na bhuutvaa svecchaayaa.h phala.m bhavet tadartha.m tava sammati.m vinaa kimapi karttavya.m naamanye|
15 ko jaanaati k.sa.nakaalaartha.m tvattastasya vicchedo.abhavad etasyaayam abhipraayo yat tvam anantakaalaartha.m ta.m lapsyase
16 puna rdaasamiva lapsyase tannahi kintu daasaat "sre.s.tha.m mama priya.m tava ca "saariirikasambandhaat prabhusambandhaacca tato.adhika.m priya.m bhraataramiva|
17 ato heto ryadi maa.m sahabhaagina.m jaanaasi tarhi maamiva tamanug.rhaa.na|
18 tena yadi tava kimapyaparaaddha.m tubhya.m kimapi dhaaryyate vaa tarhi tat mameti viditvaa ga.naya|
19 aha.m tat pari"sotsyaami, etat paulo.aha.m svahastena likhaami, yatastva.m svapraa.naan api mahya.m dhaarayasi tad vaktu.m necchaami|
20 bho bhraata.h, prabho.h k.rte mama vaa~nchaa.m puuraya khrii.s.tasya k.rte mama praa.naan aapyaayaya|
21 tavaaj~naagraahitve vi"svasya mayaa etat likhyate mayaa yaducyate tato.adhika.m tvayaa kaari.syata iti jaanaami|
22 tatkara.nasamaye madarthamapi vaasag.rha.m tvayaa sajjiikriyataa.m yato yu.smaaka.m praarthanaanaa.m phalaruupo vara ivaaha.m yu.smabhya.m daayi.sye mameti pratyaa"saa jaayate|
23 khrii.s.tasya yii"saa.h k.rte mayaa saha bandiripaaphraa
24 mama sahakaari.no maarka aari.s.taarkho diimaa luuka"sca tvaa.m namaskaara.m vedayanti|
25 asmaaka.m prabho ryii"sukhrii.s.tasyaanugraho yu.smaakam aatmanaa saha bhuuyaat| aamen|

॥ iti philomona.m patra.m samaapta.m ॥


ibri.na.h patra.m
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13


ibri.na.h patra.m 01

1 puraa ya ii"svaro bhavi.syadvaadibhi.h pit.rlokebhyo naanaasamaye naanaaprakaara.m kathitavaan
2 sa etasmin "se.sakaale nijaputre.naasmabhya.m kathitavaan| sa ta.m putra.m sarvvaadhikaari.na.m k.rtavaan tenaiva ca sarvvajaganti s.r.s.tavaan|
3 sa putrastasya prabhaavasya pratibimbastasya tattvasya muurtti"scaasti sviiya"saktivaakyena sarvva.m dhatte ca svapraa.nairasmaaka.m paapamaarjjana.m k.rtvaa uurddhvasthaane mahaamahimno dak.si.napaar"sve samupavi.s.tavaan|
4 divyaduutaga.naad yathaa sa vi"si.s.tanaamno .adhikaarii jaatastathaa tebhyo.api "sre.s.tho jaata.h|
5 yato duutaanaa.m madhye kadaacidii"svare.neda.m ka ukta.h? yathaa, "madiiyatanayo .asi tvam adyaiva janito mayaa|" puna"sca "aha.m tasya pitaa bhavi.syaami sa ca mama putro bhavi.syati|"
6 apara.m jagati svakiiyaadvitiiyaputrasya punaraanayanakaale tenokta.m, yathaa, "ii"svarasya sakalai rduutaire.sa eva pra.namyataa.m|"
7 duutaan adhi tenedam ukta.m, yathaa, "sa karoti nijaan duutaan gandhavaahasvaruupakaan| vahni"sikhaasvaruupaa.m"sca karoti nijasevakaan||"
8 kintu putramuddi"sya tenokta.m, yathaa, "he ii"svara sadaa sthaayi tava si.mhaasana.m bhavet| yaathaarthyasya bhavedda.n.do raajada.n.dastvadiiyaka.h|
9 pu.nye prema karo.si tva.m ki~ncaadharmmam .rtiiyase| tasmaad ya ii"sa ii"saste sa te mitraga.naadapi| adhikaahlaadatailena secana.m k.rtavaan tava||"
10 puna"sca, yathaa, "he prabho p.rthiviimuulam aadau sa.msthaapita.m tvayaa| tathaa tvadiiyahastena k.rta.m gaganama.n.dala.m|
11 ime vina.mk.syatastvantu nityamevaavati.s.thase| idantu sakala.m vi"sva.m sa.mjari.syati vastravat|
12 sa"nkocita.m tvayaa tattu vastravat parivartsyate| tvantu nitya.m sa evaasii rnirantaastava vatsaraa.h||"
13 apara.m duutaanaa.m madhye ka.h kadaacidii"svare.nedamukta.h? yathaa, "tavaariin paadapii.tha.m te yaavannahi karomyaha.m| mama dak.si.nadigbhaage taavat tva.m samupaavi"sa||"
14 ye paritraa.nasyaadhikaari.no bhavi.syanti te.saa.m paricaryyaartha.m pre.syamaa.naa.h sevanakaari.na aatmaana.h ki.m te sarvve duutaa nahi?

ibri.na.h patra.m 02

1 ato vaya.m yad bhramasrotasaa naapaniiyaamahe tadarthamasmaabhi ryadyad a"sraavi tasmin manaa.msi nidhaatavyaani|
2 yato heto duutai.h kathita.m vaakya.m yadyamogham abhavad yadi ca talla"nghanakaari.ne tasyaagraahakaaya ca sarvvasmai samucita.m da.n.dam adiiyata,
3 tarhyasmaabhistaad.r"sa.m mahaaparitraa.nam avaj~naaya katha.m rak.saa praapsyate, yat prathamata.h prabhunaa prokta.m tato.asmaan yaavat tasya "srot.rbhi.h sthiriik.rta.m,
4 apara.m lak.sa.nairadbhutakarmmabhi rvividha"saktiprakaa"sena nijecchaata.h pavitrasyaatmano vibhaagena ca yad ii"svare.na pramaa.niik.rtam abhuut|
5 vaya.m tu yasya bhaaviraajyasya kathaa.m kathayaama.h, tat ten divyaduutaanaam adhiiniik.rtamiti nahi|
6 kintu kutraapi ka"scit pramaa.nam iid.r"sa.m dattavaan, yathaa, "ki.m vastu maanavo yat sa nitya.m sa.msmaryyate tvayaa| ki.m vaa maanavasantaano yat sa aalocyate tvayaa|
7 divyadataga.nebhya.h sa ki~ncin nyuuna.h k.rtastvayaa| tejogauravaruupe.na kirii.tena vibhuu.sita.h| s.r.s.ta.m yat te karaabhyaa.m sa tatprabhutve niyojita.h|
8 cara.naadha"sca tasyaiva tvayaa sarvva.m va"siik.rta.m||" tena sarvva.m yasya va"siik.rta.m tasyaava"siibhuuta.m kimapi naava"se.sita.m kintvadhunaapi vaya.m sarvvaa.ni tasya va"siibhuutaani na pa"syaama.h|
9 tathaapi divyaduutaga.nebhyo ya.h ki~ncin nyuuniik.rto.abhavat ta.m yii"su.m m.rtyubhogahetostejogauravaruupe.na kirii.tena vibhuu.sita.m pa"syaama.h, yata ii"svarasyaanugrahaat sa sarvve.saa.m k.rte m.rtyum asvadata|
10 apara~nca yasmai yena ca k.rtsna.m vastu s.r.s.ta.m vidyate bahusantaanaanaa.m vibhavaayaanayanakaale te.saa.m paritraa.naagrasarasya du.hkhabhogena siddhiikara.namapi tasyopayuktam abhavat|
11 yata.h paavaka.h puuyamaanaa"sca sarvve ekasmaadevotpannaa bhavanti, iti heto.h sa taan bhraat.rn vaditu.m na lajjate|
12 tena sa uktavaan, yathaa, "dyotayi.syaami te naama bhraat.r.naa.m madhyato mama| parantu samite rmadhye kari.sye te pra"sa.msana.m||"
13 punarapi, yathaa, "tasmin vi"svasya sthaataaha.m|" punarapi, yathaa, "pa"syaaham apatyaani ca dattaani mahyam ii"svaraat|"
14 te.saam apatyaanaa.m rudhirapalalavi"si.s.tatvaat so.api tadvat tadvi"si.s.to.abhuut tasyaabhipraayo.aya.m yat sa m.rtyubalaadhikaari.na.m "sayataana.m m.rtyunaa balahiina.m kuryyaat
15 ye ca m.rtyubhayaad yaavajjiivana.m daasatvasya nighnaa aasan taan uddhaarayet|
16 sa duutaanaam upakaarii na bhavati kintvibraahiimo va.m"sasyaivopakaarii bhavatii|
17 ato heto.h sa yathaa k.rpaavaan prajaanaa.m paapa"sodhanaartham ii"svarodde"syavi.saye vi"svaasyo mahaayaajako bhavet tadartha.m sarvvavi.saye svabhraat.r.naa.m sad.r"siibhavana.m tasyocitam aasiit|
18 yata.h sa svaya.m pariik.saa.m gatvaa ya.m du.hkhabhogam avagatastena pariik.saakraantaan upakarttu.m "saknoti|

ibri.na.h patra.m 03

1 he svargiiyasyaahvaanasya sahabhaagina.h pavitrabhraatara.h, asmaaka.m dharmmapratij~naayaa duuto.agrasara"sca yo yii"sustam aalocadhva.m|
2 muusaa yadvat tasya sarvvaparivaaramadhye vi"svaasya aasiit, tadvat ayamapi svaniyojakasya samiipe vi"svaasyo bhavati|
3 parivaaraacca yadvat tatsthaapayituradhika.m gaurava.m bhavati tadvat muusaso.aya.m bahutaragauravasya yogyo bhavati|
4 ekaikasya nive"sanasya parijanaanaa.m sthaapayitaa ka"scid vidyate ya"sca sarvvasthaapayitaa sa ii"svara eva|
5 muusaa"sca vak.syamaa.naanaa.m saak.sii bh.rtya iva tasya sarvvaparijanamadhye vi"svaasyo.abhavat kintu khrii.s.tastasya parijanaanaamadhyak.sa iva|
6 vaya.m tu yadi vi"svaasasyotsaaha.m "slaaghana~nca "se.sa.m yaavad dhaarayaamastarhi tasya parijanaa bhavaama.h|
7 ato heto.h pavitre.naatmanaa yadvat kathita.m, tadvat, "adya yuuya.m kathaa.m tasya yadi sa.m"srotumicchatha|
8 tarhi puraa pariik.saayaa dine praantaramadhyata.h| madaaj~naanigrahasthaane yu.smaabhistu k.rta.m yathaa| tathaa maa kurutedaanii.m ka.thinaani manaa.msi va.h|
9 yu.smaaka.m pitarastatra matpariik.saam akurvvata| kurvvadbhi rme.anusandhaana.m tairad.r"syanta matkriyaa.h| catvaari.m"satsamaa yaavat kruddhvaahantu tadanvaye|
10 avaadi.sam ime lokaa bhraantaanta.hkara.naa.h sadaa| maamakiinaani vartmaani parijaananti no ime|
11 iti hetoraha.m kopaat "sapatha.m k.rtavaan ima.m| prevek.syate janairetai rna vi"sraamasthala.m mama||"
12 he bhraatara.h saavadhaanaa bhavata, amare"svaraat nivarttako yo.avi"svaasastadyukta.m du.s.taanta.hkara.na.m yu.smaaka.m kasyaapi na bhavatu|
13 kintu yaavad adyanaamaa samayo vidyate taavad yu.smanmadhye ko.api paapasya va~ncanayaa yat ka.thoriik.rto na bhavet tadartha.m pratidina.m parasparam upadi"sata|
14 yato vaya.m khrii.s.tasyaa.m"sino jaataa.h kintu prathamavi"svaasasya d.r.dhatvam asmaabhi.h "se.sa.m yaavad amogha.m dhaarayitavya.m|
15 adya yuuya.m kathaa.m tasya yadi sa.m"srotumicchatha, tarhyaaj~naala"nghanasthaane yu.smaabhistu k.rta.m yathaa, tathaa maa kurutedaanii.m ka.thinaani manaa.msi va iti tena yadukta.m,
16 tadanusaaraad ye "srutvaa tasya kathaa.m na g.rhiitavantaste ke? ki.m muusasaa misarade"saad aagataa.h sarvve lokaa nahi?
17 kebhyo vaa sa catvaari.m"sadvar.saa.ni yaavad akrudhyat? paapa.m kurvvataa.m ye.saa.m ku.napaa.h praantare .apatan ki.m tebhyo nahi?
18 pravek.syate janairetai rna vi"sraamasthala.m mameti "sapatha.h ke.saa.m viruddha.m tenaakaari? kim avi"svaasinaa.m viruddha.m nahi?
19 ataste tat sthaana.m prave.s.tum avi"svaasaat naa"saknuvan iti vaya.m viik.saamahe|

ibri.na.h patra.m 04

1 apara.m tadvi"sraamapraapte.h pratij~naa yadi ti.s.thati tarhyasmaaka.m ka"scit cet tasyaa.h phalena va~ncito bhavet vayam etasmaad bibhiima.h|
2 yato .asmaaka.m samiipe yadvat tadvat te.saa.m samiipe.api susa.mvaada.h pracaarito .abhavat kintu tai.h "sruta.m vaakya.m taan prati ni.sphalam abhavat, yataste "srotaaro vi"svaasena saarddha.m tannaami"srayan|
3 tad vi"sraamasthaana.m vi"svaasibhirasmaabhi.h pravi"syate yatastenokta.m, "aha.m kopaat "sapatha.m k.rtavaan ima.m, pravek.syate janairetai rna vi"sraamasthala.m mama|" kintu tasya karmmaa.ni jagata.h s.r.s.tikaalaat samaaptaani santi|
4 yata.h kasmi.m"scit sthaane saptama.m dinamadhi tenedam ukta.m, yathaa, "ii"svara.h saptame dine svak.rtebhya.h sarvvakarmmabhyo vi"sa"sraama|"
5 kintvetasmin sthaane punastenocyate, yathaa, "pravek.syate janairetai rna vi"sraamasthala.m mama|"
6 phalatastat sthaana.m kai"scit prave.s.tavya.m kintu ye puraa susa.mvaada.m "srutavantastairavi"svaasaat tanna pravi.s.tam,
7 iti heto.h sa punaradyanaamaka.m dina.m niruupya diirghakaale gate.api puurvvoktaa.m vaaca.m daayuudaa kathayati, yathaa, "adya yuuya.m kathaa.m tasya yadi sa.m"srotumicchatha, tarhi maa kurutedaanii.m ka.thinaani manaa.msi va.h|"
8 apara.m yiho"suuyo yadi taan vya"sraamayi.syat tarhi tata.h param aparasya dinasya vaag ii"svare.na naakathayi.syata|
9 ata ii"svarasya prajaabhi.h karttavya eko vi"sraamasti.s.thati|
10 aparam ii"svaro yadvat svak.rtakarmmabhyo vi"sa"sraama tadvat tasya vi"sraamasthaana.m pravi.s.to jano.api svak.rtakarmmabhyo vi"sraamyati|
11 ato vaya.m tad vi"sraamasthaana.m prave.s.tu.m yataamahai, tadavi"svaasodaahara.nena ko.api na patatu|
12 ii"svarasya vaado.amara.h prabhaavavi"si.s.ta"sca sarvvasmaad dvidhaarakha"ngaadapi tiik.s.na.h, apara.m praa.naatmano rgranthimajjayo"sca paribhedaaya vicchedakaarii manasa"sca sa"nkalpaanaam abhipretaanaa~nca vicaaraka.h|
13 apara.m yasya samiipe sviiyaa sviiyaa kathaasmaabhi.h kathayitavyaa tasyaagocara.h ko.api praa.nii naasti tasya d.r.s.tau sarvvamevaanaav.rta.m prakaa"sita~ncaaste|
14 apara.m ya uccatama.m svarga.m pravi.s.ta etaad.r"sa eko vyaktirarthata ii"svarasya putro yii"surasmaaka.m mahaayaajako.asti, ato heto rvaya.m dharmmapratij~naa.m d.r.dham aalambaamahai|
15 asmaaka.m yo mahaayaajako .asti so.asmaaka.m du.hkhai rdu.hkhito bhavitum a"sakto nahi kintu paapa.m vinaa sarvvavi.saye vayamiva pariik.sita.h|
16 ataeva k.rpaa.m grahiitu.m prayojaniiyopakaaraartham anugraha.m praaptu~nca vayam utsaahenaanugrahasi.mhaasanasya samiipa.m yaama.h|

ibri.na.h patra.m 05

1 ya.h ka"scit mahaayaajako bhavati sa maanavaanaa.m madhyaat niita.h san maanavaanaa.m k.rta ii"svarodde"syavi.saye.arthata upahaaraa.naa.m paapaarthakabaliinaa~nca daana niyujyate|
2 sa caaj~naanaa.m bhraantaanaa~nca lokaanaa.m du.hkhena du.hkhii bhavitu.m "saknoti, yato heto.h sa svayamapi daurbbalyave.s.tito bhavati|
3 etasmaat kaara.naacca yadvat lokaanaa.m k.rte tadvad aatmak.rte.api paapaarthakabalidaana.m tena karttavya.m|
4 sa ghoccapada.h svecchaata.h kenaapi na g.rhyate kintu haaro.na iva ya ii"svare.naahuuyate tenaiva g.rhyate|
5 evamprakaare.na khrii.s.to.api mahaayaajakatva.m grahiitu.m sviiyagaurava.m svaya.m na k.rtavaan, kintu "madiiyatanayo.asi tvam adyaiva janito mayeti" vaaca.m yasta.m bhaa.sitavaan sa eva tasya gaurava.m k.rtavaan|
6 tadvad anyagiite.apiidamukta.m, tva.m malkii.sedaka.h "sre.nyaa.m yaajako.asi sadaatana.h|
7 sa ca dehavaasakaale bahukrandanenaa"srupaatena ca m.rtyuta uddhara.ne samarthasya pitu.h samiipe puna.h punarvinati.m prarthanaa~nca k.rtvaa tatphalaruupi.nii.m "sa"nkaato rak.saa.m praapya ca
8 yadyapi putro.abhavat tathaapi yairakli"syata tairaaj~naagraha.nam a"sik.sata|
9 ittha.m siddhiibhuuya nijaaj~naagraahi.naa.m sarvve.saam anantaparitraa.nasya kaara.nasvaruupo .abhavat|
10 tasmaat sa malkii.sedaka.h "sre.niibhukto mahaayaajaka ii"svare.naakhyaata.h|
11 tamadhyasmaaka.m bahukathaa.h kathayitavyaa.h kintu taa.h stabdhakar.nai ryu.smaabhi rdurgamyaa.h|
12 yato yuuya.m yadyapi samayasya diirghatvaat "sik.sakaa bhavitum a"sak.syata tathaapii"svarasya vaakyaanaa.m yaa prathamaa var.namaalaa taamadhi "sik.saapraapti ryu.smaaka.m punaraava"syakaa bhavati, tathaa ka.thinadravye nahi kintu dugdhe yu.smaaka.m prayojanam aaste|
13 yo dugdhapaayii sa "si"surevetikaara.naat dharmmavaakye tatparo naasti|
14 kintu sadasadvicaare ye.saa.m cetaa.msi vyavahaare.na "sik.sitaani taad.r"saanaa.m siddhalokaanaa.m ka.thoradravye.su prayojanamasti|

ibri.na.h patra.m 06

1 vaya.m m.rtijanakakarmmabhyo mana.hparaavarttanam ii"svare vi"svaaso majjana"sik.sa.na.m hastaarpa.na.m m.rtalokaanaam utthaanam
2 anantakaalasthaayivicaaraaj~naa caitai.h punarbhittimuula.m na sthaapayanta.h khrii.s.tavi.sayaka.m prathamopade"sa.m pa"scaatk.rtya siddhi.m yaavad agrasaraa bhavaama|
3 ii"svarasyaanumatyaa ca tad asmaabhi.h kaari.syate|
4 ya ekak.rtvo diiptimayaa bhuutvaa svargiiyavararasam aasvaditavanta.h pavitrasyaatmano.a.m"sino jaataa
5 ii"svarasya suvaakya.m bhaavikaalasya "sakti~ncaasvaditavanta"sca te bhra.s.tvaa yadi
6 svamanobhirii"svarasya putra.m puna.h kru"se ghnanti lajjaaspada.m kurvvate ca tarhi mana.hparaavarttanaaya punastaan naviiniikarttu.m ko.api na "saknoti|
7 yato yaa bhuumi.h svopari bhuuya.h patita.m v.r.s.ti.m pivatii tatphalaadhikaari.naa.m nimittam i.s.taani "saakaadiinyutpaadayati saa ii"svaraad aa"si.sa.m praaptaa|
8 kintu yaa bhuumi rgok.suraka.n.takav.rk.saan utpaadayati saa na graahyaa "saapaarhaa ca "se.se tasyaa daaho bhavi.syati|
9 he priyatamaa.h, yadyapi vayam etaad.r"sa.m vaakya.m bhaa.saamahe tathaapi yuuya.m tata utk.r.s.taa.h paritraa.napathasya pathikaa"scaadhva iti vi"svasaama.h|
10 yato yu.smaabhi.h pavitralokaanaa.m ya upakaaro .akaari kriyate ca tene"svarasya naamne prakaa"sita.m prema "srama~nca vismarttum ii"svaro.anyaayakaarii na bhavati|
11 apara.m yu.smaakam ekaiko jano yat pratyaa"saapuura.naartha.m "se.sa.m yaavat tameva yatna.m prakaa"sayedityaham icchaami|
12 ata.h "sithilaa na bhavata kintu ye vi"svaasena sahi.s.nutayaa ca pratij~naanaa.m phalaadhikaari.no jaataaste.saam anugaamino bhavata|
13 ii"svaro yadaa ibraahiime pratyajaanaat tadaa "sre.s.thasya kasyaapyaparasya naamnaa "sapatha.m karttu.m naa"saknot, ato heto.h svanaamnaa "sapatha.m k.rtvaa tenokta.m yathaa,
14 "satyam aha.m tvaam aa"si.sa.m gadi.syaami tavaanvaya.m varddhayi.syaami ca|"
15 anena prakaare.na sa sahi.s.nutaa.m vidhaaya tasyaa.h pratyaa"saayaa.h phala.m labdhavaan|
16 atha maanavaa.h "sre.s.thasya kasyacit naamnaa "sapante, "sapatha"sca pramaa.naartha.m te.saa.m sarvvavivaadaantako bhavati|
17 ityasmin ii"svara.h pratij~naayaa.h phalaadhikaari.na.h sviiyamantra.naayaa amoghataa.m baahulyato dar"sayitumicchan "sapathena svapratij~naa.m sthiriik.rtavaan|
18 ataeva yasmin an.rtakathanam ii"svarasya na saadhya.m taad.r"senaacalena vi.sayadvayena sammukhastharak.saasthalasya praaptaye palaayitaanaam asmaaka.m sud.r.dhaa saantvanaa jaayate|
19 saa pratyaa"saasmaaka.m manonaukaayaa acalo la"ngaro bhuutvaa vicchedakavastrasyaabhyantara.m pravi.s.taa|
20 tatraivaasmaakam agrasaro yii"su.h pravi"sya malkii.sedaka.h "sre.nyaa.m nityasthaayii yaajako.abhavat|

ibri.na.h patra.m 07

1 "saalamasya raajaa sarvvoparisthasye"svarasya yaajaka"sca san yo n.rpatiinaa.m maara.naat pratyaagatam ibraahiima.m saak.saatk.rtyaa"si.sa.m gaditavaan,
2 yasmai cebraahiim sarvvadravyaa.naa.m da"samaa.m"sa.m dattavaan sa malkii.sedak svanaamno.arthena prathamato dharmmaraaja.h pa"scaat "saalamasya raajaarthata.h "saantiraajo bhavati|
3 apara.m tasya pitaa maataa va.m"sasya nir.naya aayu.sa aarambho jiivanasya "se.sa"scaite.saam abhaavo bhavati, ittha.m sa ii"svaraputrasya sad.r"siik.rta.h, sa tvanantakaala.m yaavad yaajakasti.s.thati|
4 ataevaasmaaka.m puurvvapuru.sa ibraahiim yasmai lu.thitadravyaa.naa.m da"samaa.m"sa.m dattavaan sa kiid.rk mahaan tad aalocayata|
5 yaajakatvapraaptaa leve.h santaanaa vyavasthaanusaare.na lokebhyo.arthata ibraahiimo jaatebhya.h sviiyabhraat.rbhyo da"samaa.m"sagraha.nasyaade"sa.m labdhavanta.h|
6 kintvasau yadyapi te.saa.m va.m"saat notpannastathaapiibraahiimo da"samaa.m"sa.m g.rhiitavaan pratij~naanaam adhikaari.nam aa"si.sa.m gaditavaa.m"sca|
7 apara.m ya.h "sreyaan sa k.sudrataraayaa"si.sa.m dadaatiityatra ko.api sandeho naasti|
8 aparam idaanii.m ye da"samaa.m"sa.m g.rhlanti te m.rtyoradhiinaa maanavaa.h kintu tadaanii.m yo g.rhiitavaan sa jiivatiitipramaa.napraapta.h|
9 apara.m da"samaa.m"sagraahii levirapiibraahiimdvaaraa da"samaa.m"sa.m dattavaan etadapi kathayitu.m "sakyate|
10 yato yadaa malkii.sedak tasya pitara.m saak.saat k.rtavaan tadaanii.m sa levi.h pitururasyaasiit|
11 apara.m yasya sambandhe lokaa vyavasthaa.m labdhavantastena leviiyayaajakavarge.na yadi siddhi.h samabhavi.syat tarhi haaro.nasya "sre.nyaa madhyaad yaajaka.m na niruupye"svare.na malkii.sedaka.h "sre.nyaa madhyaad aparasyaikasya yaajakasyotthaapana.m kuta aava"syakam abhavi.syat?
12 yato yaajakavargasya vinimayena sutaraa.m vyavasthaayaa api vinimayo jaayate|
13 apara~nca tad vaakya.m yasyodde"sya.m so.apare.na va.m"sena sa.myuktaa.asti tasya va.m"sasya ca ko.api kadaapi vedyaa.h karmma na k.rtavaan|
14 vastutastu ya.m va.m"samadhi muusaa yaajakatvasyaikaa.m kathaamapi na kathitavaan tasmin yihuudaava.m"se.asmaaka.m prabhu rjanma g.rhiitavaan iti suspa.s.ta.m|
15 tasya spa.s.tataram apara.m pramaa.namida.m yat malkii.sedaka.h saad.r"syavataapare.na taad.r"sena yaajakenodetavya.m,
16 yasya niruupa.na.m "sariirasambandhiiyavidhiyuktayaa vyavasthaayaa na bhavati kintvak.sayajiivanayuktayaa "saktyaa bhavati|
17 yata ii"svara ida.m saak.sya.m dattavaan, yathaa, "tva.m maklii.sedaka.h "sre.nyaa.m yaajako.asi sadaatana.h|"
18 anenaagravarttino vidhe durbbalataayaa ni.sphalataayaa"sca hetorarthato vyavasthayaa kimapi siddha.m na jaatamitihetostasya lopo bhavati|
19 yayaa ca vayam ii"svarasya nika.tavarttino bhavaama etaad.r"sii "sre.s.thapratyaa"saa sa.msthaapyate|
20 apara.m yii"su.h "sapatha.m vinaa na niyuktastasmaadapi sa "sre.s.thaniyamasya madhyastho jaata.h|
21 yataste "sapatha.m vinaa yaajakaa jaataa.h kintvasau "sapathena jaata.h yata.h sa idamukta.h, yathaa,
22 "parame"sa ida.m "sepe na ca tasmaannivartsyate| tva.m malkii.sedaka.h "sre.nyaa.m yaajako.asi sadaatana.h|"
23 te ca bahavo yaajakaa abhavan yataste m.rtyunaa nityasthaayitvaat nivaaritaa.h,
24 kintvasaavanantakaala.m yaavat ti.s.thati tasmaat tasya yaajakatva.m na parivarttaniiya.m|
25 tato heto rye maanavaastene"svarasya sannidhi.m gacchanti taan sa "se.sa.m yaavat paritraatu.m "saknoti yataste.saa.m k.rte praarthanaa.m karttu.m sa satata.m jiivati|
26 aparam asmaaka.m taad.r"samahaayaajakasya prayojanamaasiid ya.h pavitro .ahi.msako ni.skala"nka.h paapibhyo bhinna.h svargaadapyucciik.rta"sca syaat|
27 apara.m mahaayaajakaanaa.m yathaa tathaa tasya pratidina.m prathama.m svapaapaanaa.m k.rte tata.h para.m lokaanaa.m paapaanaa.m k.rte balidaanasya prayojana.m naasti yata aatmabalidaana.m k.rtvaa tad ekak.rtvastena sampaadita.m|
28 yato vyavasthayaa ye mahaayaajakaa niruupyante te daurbbalyayuktaa maanavaa.h kintu vyavasthaata.h para.m "sapathayuktena vaakyena yo mahaayaajako niruupita.h so .anantakaalaartha.m siddha.h putra eva|

ibri.na.h patra.m 08

1 kathyamaanaanaa.m vaakyaanaa.m saaro.ayam asmaakam etaad.r"sa eko mahaayaajako.asti ya.h svarge mahaamahimna.h si.mhaasanasya dak.si.napaar"svo samupavi.s.tavaan
2 yacca duu.sya.m na manujai.h kintvii"svare.na sthaapita.m tasya satyaduu.syasya pavitravastuunaa~nca sevaka.h sa bhavati|
3 yata ekaiko mahaayaajako naivedyaanaa.m baliinaa~nca daane niyujyate, ato hetoretasyaapi ki~ncid utsarjaniiya.m vidyata ityaava"syaka.m|
4 ki~nca sa yadi p.rthivyaam asthaasyat tarhi yaajako naabhavi.syat, yato ye vyavasthaanusaaraat naivedyaani dadatyetaad.r"saa yaajakaa vidyante|
5 te tu svargiiyavastuunaa.m d.r.s.taantena chaayayaa ca sevaamanuti.s.thanti yato muusasi duu.sya.m saadhayitum udyate satii"svarastadeva tamaadi.s.tavaan phalata.h sa tamuktavaan, yathaa, "avadhehi girau tvaa.m yadyannidar"sana.m dar"sita.m tadvat sarvvaa.ni tvayaa kriyantaa.m|"
6 kintvidaaniim asau tasmaat "sre.s.tha.m sevakapada.m praaptavaan yata.h sa "sre.s.thapratij~naabhi.h sthaapitasya "sre.s.thaniyamasya madhyastho.abhavat|
7 sa prathamo niyamo yadi nirddo.so.abhavi.syata tarhi dvitiiyasya niyamasya kimapi prayojana.m naabhavi.syat|
8 kintu sa do.samaaropayan tebhya.h kathayati, yathaa, "parame"svara ida.m bhaa.sate pa"sya yasmin samaye.aham israayelava.m"sena yihuudaava.m"sena ca saarddham eka.m naviina.m niyama.m sthiriikari.syaamyetaad.r"sa.h samaya aayaati|
9 parame"svaro.aparamapi kathayati te.saa.m puurvvapuru.saa.naa.m misarade"saad aanayanaartha.m yasmin dine.aha.m te.saa.m kara.m dh.rtvaa tai.h saha niyama.m sthiriik.rtavaan taddinasya niyamaanusaare.na nahi yatastai rmama niyame la"nghite.aha.m taan prati cintaa.m naakarava.m|
10 kintu parame"svara.h kathayati taddinaat paramaha.m israayelava.m"siiyai.h saarddham ima.m niyama.m sthiriikari.syaami, te.saa.m citte mama vidhiin sthaapayi.syaami te.saa.m h.rtpatre ca taan lekhi.syaami, aparamaha.m te.saam ii"svaro bhavi.syaami te ca mama lokaa bhavi.syanti|
11 apara.m tva.m parame"svara.m jaaniihiitivaakyena te.saamekaiko jana.h sva.m sva.m samiipavaasina.m bhraatara~nca puna rna "sik.sayi.syati yata aak.sudraat mahaanta.m yaavat sarvve maa.m j~naasyanti|
12 yato hetoraha.m te.saam adharmmaan k.sami.sye te.saa.m paapaanyaparaadhaa.m"sca puna.h kadaapi na smari.syaami|"
13 anena ta.m niyama.m nuutana.m gaditvaa sa prathama.m niyama.m puraataniik.rtavaan; yacca puraatana.m jiir.naa~nca jaata.m tasya lopo nika.to .abhavat|

ibri.na.h patra.m 09

1 sa prathamo niyama aaraadhanaayaa vividhariitibhiraihikapavitrasthaanena ca vi"si.s.ta aasiit|
2 yato duu.syameka.m niramiiyata tasya prathamako.s.thasya naama pavitrasthaanamityaasiit tatra diipav.rk.so bhojanaasana.m dar"saniiyapuupaanaa.m "sre.nii caasiit|
3 tatpa"scaad dvitiiyaayaastira.skari.nyaa abhyantare .atipavitrasthaanamitinaamaka.m ko.s.thamaasiit,
4 tatra ca suvar.namayo dhuupaadhaara.h parita.h suvar.nama.n.ditaa niyamama~njuu.saa caasiit tanmadhye maannaayaa.h suvar.nagha.to haaro.nasya ma~njaritada.n.dastak.sitau niyamaprastarau,
5 tadupari ca karu.naasane chaayaakaari.nau tejomayau kiruubaavaastaam, ete.saa.m vi"se.sav.rttaantakathanaaya naaya.m samaya.h|
6 ete.sviid.rk nirmmite.su yaajakaa ii"svarasevaam anuti.s.thanato duu.syasya prathamako.s.tha.m nitya.m pravi"santi|
7 kintu dvitiiya.m ko.s.tha.m prativar.sam ekak.rtva ekaakinaa mahaayaajakena pravi"syate kintvaatmanimitta.m lokaanaam aj~naanak.rtapaapaanaa~nca nimittam utsarjjaniiya.m rudhiram anaadaaya tena na pravi"syate|
8 ityanena pavitra aatmaa yat j~naapayati tadida.m tat prathama.m duu.sya.m yaavat ti.s.thati taavat mahaapavitrasthaanagaamii panthaa aprakaa"sitasti.s.thati|
9 tacca duu.sya.m varttamaanasamayasya d.r.s.taanta.h, yato heto.h saamprata.m sa.m"sodhanakaala.m yaavad yanniruupita.m tadanusaaraat sevaakaari.no maanasikasiddhikara.ne.asamarthaabhi.h
10 kevala.m khaadyapeye.su vividhamajjane.su ca "saariirikariitibhi ryuktaani naivedyaani balidaanaani ca bhavanti|
11 apara.m bhaavima"ngalaanaa.m mahaayaajaka.h khrii.s.ta upasthaayaahastanirmmitenaarthata etats.r.s.te rbahirbhuutena "sre.s.thena siddhena ca duu.sye.na gatvaa
12 chaagaanaa.m govatsaanaa.m vaa rudhiram anaadaaya sviiyarudhiram aadaayaikak.rtva eva mahaapavitrasthaana.m pravi"syaanantakaalikaa.m mukti.m praaptavaan|
13 v.r.sachaagaanaa.m rudhire.na gaviibhasmana.h prak.sepe.na ca yadya"sucilokaa.h "saariiri"sucitvaaya puuyante,
14 tarhi ki.m manyadhve ya.h sadaatanenaatmanaa ni.skala"nkabalimiva svameve"svaraaya dattavaan, tasya khrii.s.tasya rudhire.na yu.smaaka.m manaa.msyamare"svarasya sevaayai ki.m m.rtyujanakebhya.h karmmabhyo na pavitriikaari.syante?
15 sa nuutananiyamasya madhyastho.abhavat tasyaabhipraayo.aya.m yat prathamaniyamala"nghanaruupapaapebhyo m.rtyunaa muktau jaataayaam aahuutalokaa anantakaaliiyasampada.h pratij~naaphala.m labheran|
16 yatra niyamo bhavati tatra niyamasaadhakasya bale rm.rtyunaa bhavitavya.m|
17 yato hatena balinaa niyama.h sthiriibhavati kintu niyamasaadhako bali ryaavat jiivati taavat niyamo nirarthakasti.s.thati|
18 tasmaat sa puurvvaniyamo.api rudhirapaata.m vinaa na saadhita.h|
19 phalata.h sarvvalokaan prati vyavasthaanusaare.na sarvvaa aaj~naa.h kathayitvaa muusaa jalena sinduuravar.nalomnaa e.sovat.r.nena ca saarddha.m govatsaanaa.m chaagaanaa~nca rudhira.m g.rhiitvaa granthe sarvvaloke.su ca prak.sipya babhaa.se,
20 yu.smaan adhii"svaro ya.m niyama.m niruupitavaan tasya rudhirametat|
21 tadvat sa duu.sye.api sevaarthake.su sarvvapaatre.su ca rudhira.m prak.siptavaan|
22 apara.m vyavasthaanusaare.na praaya"sa.h sarvvaa.ni rudhire.na pari.skriyante rudhirapaata.m vinaa paapamocana.m na bhavati ca|
23 apara.m yaani svargiiyavastuunaa.m d.r.s.taantaaste.saam etai.h paavanam aava"syakam aasiit kintu saak.saat svargiiyavastuunaam etebhya.h "sre.s.theै rbalidaanai.h paavanamaava"syaka.m|
24 yata.h khrii.s.ta.h satyapavitrasthaanasya d.r.s.taantaruupa.m hastak.rta.m pavitrasthaana.m na pravi.s.tavaan kintvasmannimittam idaaniim ii"svarasya saak.saad upasthaatu.m svargameva pravi.s.ta.h|
25 yathaa ca mahaayaajaka.h prativar.sa.m para"so.nitamaadaaya mahaapavitrasthaana.m pravi"sati tathaa khrii.s.tena puna.h punaraatmotsargo na karttavya.h,
26 karttavye sati jagata.h s.r.s.tikaalamaarabhya bahuvaara.m tasya m.rtyubhoga aava"syako.abhavat; kintvidaanii.m sa aatmotsarge.na paapanaa"saartham ekak.rtvo jagata.h "se.sakaale pracakaa"se|
27 apara.m yathaa maanu.sasyaikak.rtvo mara.na.m tat pa"scaad vicaaro niruupito.asti,
28 tadvat khrii.s.to.api bahuunaa.m paapavahanaartha.m baliruupe.naikak.rtva utsas.rje, apara.m dvitiiyavaara.m paapaad bhinna.h san ye ta.m pratiik.sante te.saa.m paritraa.naartha.m dar"sana.m daasyati|

ibri.na.h patra.m 10

1 vyavasthaa bhavi.syanma"ngalaanaa.m chaayaasvaruupaa na ca vastuunaa.m muurttisvaruupaa tato heto rnitya.m diiyamaanairekavidhai rvaar.sikabalibhi.h "sara.naagatalokaan siddhaan karttu.m kadaapi na "saknoti|
2 yadya"sak.syat tarhi te.saa.m baliinaa.m daana.m ki.m na nyavartti.syata? yata.h sevaakaari.svekak.rtva.h pavitriibhuute.su te.saa.m ko.api paapabodha.h puna rnaabhavi.syat|
3 kintu tai rbalidaanai.h prativatsara.m paapaanaa.m smaara.na.m jaayate|
4 yato v.r.saa.naa.m chaagaanaa.m vaa rudhire.na paapamocana.m na sambhavati|
5 etatkaara.naat khrii.s.tena jagat pravi"syedam ucyate, yathaa, "ne.s.tvaa bali.m na naivedya.m deho me nirmmitastvayaa|
6 na ca tva.m balibhi rhavyai.h paapaghnai rvaa pratu.syasi|
7 avaadi.sa.m tadaivaaha.m pa"sya kurvve samaagama.m| dharmmagranthasya sarge me vidyate likhitaa kathaa| ii"sa mano.abhilaa.saste mayaa sampuurayi.syate|"
8 ityasmin prathamato ye.saa.m daana.m vyavasthaanusaaraad bhavati taanyadhi tenedamukta.m yathaa, balinaivedyahavyaani paapaghna~ncopacaaraka.m, nemaani vaa~nchasi tva.m hi na caite.su pratu.syasiiti|
9 tata.h para.m tenokta.m yathaa, "pa"sya mano.abhilaa.sa.m te karttu.m kurvve samaagama.m;" dvitiiyam etad vaakya.m sthiriikarttu.m sa prathama.m lumpati|
10 tena mano.abhilaa.se.na ca vaya.m yii"sukhrii.s.tasyaikak.rtva.h sva"sariirotsargaat pavitriik.rtaa abhavaama|
11 aparam ekaiko yaajaka.h pratidinam upaasanaa.m kurvvan yai"sca paapaani naa"sayitu.m kadaapi na "sakyante taad.r"saan ekaruupaan baliin puna.h punaruts.rjan ti.s.thati|
12 kintvasau paapanaa"sakam eka.m bali.m datvaanantakaalaartham ii"svarasya dak.si.na upavi"sya
13 yaavat tasya "satravastasya paadapii.tha.m na bhavanti taavat pratiik.samaa.nasti.s.thati|
14 yata ekena balidaanena so.anantakaalaartha.m puuyamaanaan lokaan saadhitavaan|
15 etasmin pavitra aatmaapyasmaaka.m pak.se pramaa.nayati
16 "yato hetostaddinaat param aha.m tai.h saarddham ima.m niyama.m sthiriikari.syaamiiti prathamata uktvaa parame"svare.neda.m kathita.m, te.saa.m citte mama vidhiin sthaapayi.syaami te.saa.m mana.hsu ca taan lekhi.syaami ca,
17 apara~nca te.saa.m paapaanyaparaadhaa.m"sca puna.h kadaapi na smaari.syaami|"
18 kintu yatra paapamocana.m bhavati tatra paapaarthakabalidaana.m puna rna bhavati|
19 ato he bhraatara.h, yii"so rudhire.na pavitrasthaanaprave"saayaasmaakam utsaaho bhavati,
20 yata.h so.asmadartha.m tiraskari.nyaarthata.h sva"sariire.na naviina.m jiivanayukta~ncaika.m panthaana.m nirmmitavaan,
21 apara~nce"svariiyaparivaarasyaadhyak.sa eko mahaayaajako.asmaakamasti|
22 ato hetorasmaabhi.h saralaanta.hkara.nai rd.r.dhavi"svaasai.h paapabodhaat prak.saalitamanobhi rnirmmalajale snaata"sariirai"sce"svaram upaagatya pratyaa"saayaa.h pratij~naa ni"scalaa dhaarayitavyaa|
23 yato yastaam a"ngiik.rtavaan sa vi"svasaniiya.h|
24 apara.m premni satkriyaasu caikaikasyotsaahav.rddhyartham asmaabhi.h paraspara.m mantrayitavya.m|
25 apara.m katipayalokaa yathaa kurvvanti tathaasmaabhi.h sabhaakara.na.m na parityaktavya.m parasparam upade.s.tavya~nca yatastat mahaadinam uttarottara.m nika.tavartti bhavatiiti yu.smaabhi rd.r"syate|
26 satyamatasya j~naanapraapte.h para.m yadi vaya.m sva.mcchayaa paapaacaara.m kurmmastarhi paapaanaa.m k.rte .anyat kimapi balidaana.m naava"si.syate
27 kintu vicaarasya bhayaanakaa pratiik.saa ripunaa"sakaanalasya taapa"scaava"si.syate|
28 ya.h ka"scit muusaso vyavasthaam avamanyate sa dayaa.m vinaa dvayostis.r.naa.m vaa saak.si.naa.m pramaa.nena hanyate,
29 tasmaat ki.m budhyadhve yo jana ii"svarasya putram avajaanaati yena ca pavitriik.rto .abhavat tat niyamasya rudhiram apavitra.m jaanaati, anugrahakaram aatmaanam apamanyate ca, sa kiyanmahaaghoratarada.n.dasya yogyo bhavi.syati?
30 yata.h parame"svara.h kathayati, "daana.m phalasya matkarmma suucita.m pradadaamyaha.m|" punarapi, "tadaa vicaarayi.syante pare"sena nijaa.h prajaa.h|" ida.m ya.h kathitavaan ta.m vaya.m jaaniima.h|
31 amare"svarasya karayo.h patana.m mahaabhayaanaka.m|
32 he bhraatara.h, puurvvadinaani smarata yatastadaanii.m yuuya.m diipti.m praapya bahudurgatiruupa.m sa.mgraama.m sahamaanaa ekato nindaakle"sai.h kautukiik.rtaa abhavata,
33 anyata"sca tadbhoginaa.m samaa.m"sino .abhavata|
34 yuuya.m mama bandhanasya du.hkhena du.hkhino .abhavata, yu.smaakam uttamaa nityaa ca sampatti.h svarge vidyata iti j~naatvaa saananda.m sarvvasvasyaapahara.nam asahadhva~nca|
35 ataeva mahaapuraskaarayukta.m yu.smaakam utsaaha.m na parityajata|
36 yato yuuya.m yene"svarasyecchaa.m paalayitvaa pratij~naayaa.h phala.m labhadhva.m tadartha.m yu.smaabhi rdhairyyaavalambana.m karttavya.m|
37 yenaagantavya.m sa svalpakaalaat param aagami.syati na ca vilambi.syate|
38 "pu.nyavaan jano vi"svaasena jiivi.syati kintu yadi nivarttate tarhi mama manastasmin na to.sa.m yaasyati|"
39 kintu vaya.m vinaa"sajanikaa.m dharmmaat niv.rtti.m na kurvvaa.naa aatmana.h paritraa.naaya vi"svaasa.m kurvvaamaheे|

ibri.na.h patra.m 11

1 vi"svaasa aa"sa.msitaanaa.m ni"scaya.h, ad.r"syaanaa.m vi.sayaa.naa.m dar"sana.m bhavati|
2 tena vi"svaasena praa~nco lokaa.h praamaa.nya.m praaptavanta.h|
3 aparam ii"svarasya vaakyena jagantyas.rjyanta, d.r.s.tavastuuni ca pratyak.savastubhyo nodapadyantaitad vaya.m vi"svaasena budhyaamahe|
4 vi"svaasena haabil ii"svaramuddi"sya kaabila.h "sre.s.tha.m balidaana.m k.rtavaan tasmaacce"svare.na tasya daanaanyadhi pramaa.ne datte sa dhaarmmika ityasya pramaa.na.m labdhavaan tena vi"svaasena ca sa m.rta.h san adyaapi bhaa.sate|
5 vi"svaasena hanok yathaa m.rtyu.m na pa"syet tathaa lokaantara.m niita.h, tasyodde"sa"sca kenaapi na praapi yata ii"svarasta.m lokaantara.m niitavaan, tatpramaa.namida.m tasya lokaantariikara.naat puurvva.m sa ii"svaraaya rocitavaan iti pramaa.na.m praaptavaan|
6 kintu vi"svaasa.m vinaa ko.apii"svaraaya rocitu.m na "saknoti yata ii"svaro.asti svaanve.silokebhya.h puraskaara.m dadaati cetikathaayaam ii"svara"sara.naagatai rvi"svasitavya.m|
7 apara.m tadaanii.m yaanyad.r"syaanyaasan taanii"svare.naadi.s.ta.h san noho vi"svaasena bhiitvaa svaparijanaanaa.m rak.saartha.m pota.m nirmmitavaan tena ca jagajjanaanaa.m do.saan dar"sitavaan vi"svaasaat labhyasya pu.nyasyaadhikaarii babhuuva ca|
8 vi"svaasenebraahiim aahuuta.h san aaj~naa.m g.rhiitvaa yasya sthaanasyaadhikaarastena praaptavyastat sthaana.m prasthitavaan kintu prasthaanasamaye kka yaamiiti naajaanaat|
9 vi"svaasena sa pratij~naate de"se parade"savat pravasan tasyaa.h pratij~naayaa.h samaanaa.m"sibhyaam ishaakaa yaakuubaa ca saha duu.syavaasyabhavat|
10 yasmaat sa ii"svare.na nirmmita.m sthaapita~nca bhittimuulayukta.m nagara.m pratyaik.sata|
11 apara~nca vi"svaasena saaraa vayotikraantaa santyapi garbhadhaara.naaya "sakti.m praapya putravatyabhavat, yata.h saa pratij~naakaari.na.m vi"svaasyam amanyata|
12 tato heto rm.rtakalpaad ekasmaat janaad aakaa"siiyanak.satraa.niiva ga.nanaatiitaa.h samudratiirasthasikataa iva caasa.mkhyaa lokaa utpedire|
13 ete sarvve pratij~naayaa.h phalaanyapraapya kevala.m duuraat taani niriik.sya vanditvaa ca, p.rthivyaa.m vaya.m vide"sina.h pravaasina"scaasmaha iti sviik.rtya vi"svaasena praa.naan tatyaju.h|
14 ye tu janaa ittha.m kathayanti tai.h pait.rkade"so .asmaabhiranvi.syata iti prakaa"syate|
15 te yasmaad de"saat nirgataasta.m yadyasmari.syan tarhi paraavarttanaaya samayam alapsyanta|
16 kintu te sarvvotk.r.s.tam arthata.h svargiiya.m de"sam aakaa"nk.santi tasmaad ii"svarastaanadhi na lajjamaanaste.saam ii"svara iti naama g.rhiitavaan yata.h sa te.saa.m k.rte nagarameka.m sa.msthaapitavaan|
17 aparam ibraahiima.h pariik.saayaa.m jaataayaa.m sa vi"svaaseneshaakam utsasarja,
18 vastuta ishaaki tava va.m"so vikhyaasyata iti vaag yamadhi kathitaa tam advitiiya.m putra.m pratij~naapraapta.h sa utsasarja|
19 yata ii"svaro m.rtaanapyutthaapayitu.m "saknotiiti sa mene tasmaat sa upamaaruupa.m ta.m lebhe|
20 aparam ishaak vi"svaasena yaakuub e.saave ca bhaavivi.sayaanadhyaa"si.sa.m dadau|
21 apara.m yaakuub mara.nakaale vi"svaasena yuu.sapha.h putrayorekaikasmai janaayaa"si.sa.m dadau ya.s.tyaa agrabhaage samaalambya pra.nanaama ca|
22 apara.m yuu.saph caramakaale vi"svaasenesraayelva.m"siiyaanaa.m misarade"saad bahirgamanasya vaaca.m jagaada nijaasthiini caadhi samaadide"sa|
23 navajaato muusaa"sca vi"svaasaat traaीn maasaan svapit.rbhyaam agopyata yatastau sva"si"su.m paramasundara.m d.r.s.tavantau raajaaj~naa~nca na "sa"nkitavantau|
24 apara.m vaya.hpraapto muusaa vi"svaasaat phirau.no dauhitra iti naama naa"ngiicakaara|
25 yata.h sa k.sa.nikaat paapajasukhabhogaad ii"svarasya prajaabhi.h saarddha.m du.hkhabhoga.m vavre|
26 tathaa misarade"siiyanidhibhya.h khrii.s.tanimittaa.m nindaa.m mahatii.m sampatti.m mene yato heto.h sa puraskaaradaanam apaik.sata|
27 apara.m sa vi"svaasena raaj~na.h krodhaat na bhiitvaa misarade"sa.m paritatyaaja, yatastenaad.r"sya.m viik.samaa.neneva dhairyyam aalambi|
28 apara.m prathamajaataanaa.m hantaa yat sviiyalokaan na sp.r"set tadartha.m sa vi"svaasena nistaaraparvviiyabalicchedana.m rudhirasecana~ncaanu.s.thitaavaan|
29 apara.m te vi"svaasaat sthaleneva suuphsaagare.na jagmu.h kintu misriiyalokaastat karttum upakramya toye.su mamajju.h|
30 apara~nca vi"svaasaat tai.h saptaaha.m yaavad yiriiho.h praaciirasya pradak.si.ne k.rte tat nipapaata|
31 vi"svaasaad raahabnaamikaa ve"syaapi priityaa caaraan anug.rhyaavi"svaasibhi.h saarddha.m na vinanaa"sa|
32 adhika.m ki.m kathayi.syaami? gidiyono baaraka.h "sim"sono yiptaho daayuud "simuuyelo bhavi.syadvaadina"scaite.saa.m v.rttaantakathanaaya mama samayaabhaavo bhavi.syati|
33 vi"svaasaat te raajyaani va"siik.rtavanto dharmmakarmmaa.ni saadhitavanta.h pratij~naanaa.m phala.m labdhavanta.h si.mhaanaa.m mukhaani ruddhavanto
34 vahnerdaaha.m nirvvaapitavanta.h kha"ngadhaaraad rak.saa.m praaptavanto daurbbalye sabaliik.rtaa yuddhe paraakrami.no jaataa.h pare.saa.m sainyaani davayitavanta"sca|
35 yo.sita.h punarutthaanena m.rtaan aatmajaan lebhireे, apare ca "sre.s.thotthaanasya praapteraa"sayaa rak.saam ag.rhiitvaa taa.danena m.rtavanta.h|
36 apare tiraskaarai.h ka"saabhi rbandhanai.h kaarayaa ca pariik.sitaa.h|
37 bahava"sca prastaraaghaatai rhataa.h karapatrai rvaa vidiir.naa yantrai rvaa kli.s.taa.h kha"ngadhaarai rvaa vyaapaaditaa.h| te me.saa.naa.m chaagaanaa.m vaa carmmaa.ni paridhaaya diinaa.h pii.ditaa du.hkhaarttaa"scaabhraamyan|
38 sa.msaaro ye.saam ayogyaste nirjanasthaane.su parvvate.su gahvare.su p.rthivyaa"schidre.su ca paryya.tan|
39 etai.h sarvvai rvi"svaasaat pramaa.na.m praapi kintu pratij~naayaa.h phala.m na praapi|
40 yataste yathaasmaan vinaa siddhaa na bhaveyustathaive"svare.naasmaaka.m k.rte "sre.s.thatara.m kimapi nirdidi"se|

ibri.na.h patra.m 12

1 ato hetoretaavatsaak.simeghai rve.s.titaa.h santo vayamapi sarvvabhaaram aa"subaadhaka.m paapa~nca nik.sipyaasmaaka.m gamanaaya niruupite maarge dhairyye.na dhaavaama|
2 ya"scaasmaaka.m vi"svaasasyaagresara.h siddhikarttaa caasti ta.m yii"su.m viik.saamahai yata.h sa svasammukhasthitaanandasya praaptyartham apamaana.m tucchiik.rtya kru"sasya yaatanaa.m so.dhavaan ii"svariiyasi.mhaasanasya dak.si.napaar"sve samupavi.s.tavaa.m"sca|
3 ya.h paapibhi.h svaviruddham etaad.r"sa.m vaipariitya.m so.dhavaan tam aalocayata tena yuuya.m svamana.hsu "sraantaa.h klaantaa"sca na bhavi.syatha|
4 yuuya.m paapena saha yudhyanto.adyaapi "so.nitavyayaparyyanta.m pratirodha.m naakuruta|
5 tathaa ca putraan pratiiva yu.smaan prati ya upade"sa uktasta.m ki.m vism.rtavanta.h? "pare"sena k.rtaa.m "saasti.m he matputra na tucchaya| tena sa.mbhartsita"scaapi naiva klaamya kadaacana|
6 pare"sa.h priiyate yasmin tasmai "saasti.m dadaati yat| yantu putra.m sa g.rhlaati tameva praharatyapi|"
7 yadi yuuya.m "saasti.m sahadhva.m tarhii"svara.h putrairiva yu.smaabhi.h saarddha.m vyavaharati yata.h pitaa yasmai "saasti.m na dadaati taad.r"sa.h putra.h ka.h?
8 sarvve yasyaa.h "saastera.m"sino bhavanti saa yadi yu.smaaka.m na bhavati tarhi yuuyam aatmajaa na kintu jaarajaa aadhve|
9 aparam asmaaka.m "saariirikajanmadaataaro.asmaaka.m "saastikaari.no.abhavan te caasmaabhi.h sammaanitaastasmaad ya aatmanaa.m janayitaa vaya.m ki.m tato.adhika.m tasya va"siibhuuya na jiivi.syaama.h?
10 te tvalpadinaani yaavat svamano.amataanusaare.na "saasti.m k.rtavanta.h kintve.so.asmaaka.m hitaaya tasya pavitrataayaa a.m"sitvaaya caasmaan "saasti|
11 "saasti"sca varttamaanasamaye kenaapi naanandajanikaa kintu "sokajanikaiva manyate tathaapi ye tayaa viniiyante tebhya.h saa pa"scaat "saantiyukta.m dharmmaphala.m dadaati|
12 ataeva yuuya.m "sithilaan hastaan durbbalaani jaanuuni ca sabalaani kurudhva.m|
13 yathaa ca durbbalasya sandhisthaana.m na bhajyeta svastha.m ti.s.thet tathaa svacara.naartha.m sarala.m maarga.m nirmmaata|
14 apara~nca sarvvai.h saartham eेkyabhaava.m yacca vinaa parame"svarasya dar"sana.m kenaapi na lapsyate tat pavitratva.m ce.s.tadhva.m|
15 yathaa ka"scid ii"svarasyaanugrahaat na patet, yathaa ca tiktataayaa muula.m praruhya baadhaajanaka.m na bhavet tena ca bahavo.apavitraa na bhaveyu.h,
16 yathaa ca ka"scit lampa.to vaa ekak.rtva aahaaraartha.m sviiyajye.s.thaadhikaaravikretaa ya e.saustadvad adharmmaacaarii na bhavet tathaa saavadhaanaa bhavata|
17 yata.h sa e.sau.h pa"scaad aa"siirvvaadaadhikaarii bhavitum icchannapi naanug.rhiita iti yuuya.m jaaniitha, sa caa"srupaatena matyantara.m praarthayamaano.api tadupaaya.m na lebhe|
18 apara~nca sp.r"sya.h parvvata.h prajvalito vahni.h k.r.s.naavar.no megho .andhakaaro jha~nbh"sa tuuriivaadya.m vaakyaanaa.m "sabda"sca naite.saa.m sannidhau yuuyam aagataa.h|
19 ta.m "sabda.m "srutvaa "srotaarastaad.r"sa.m sambhaa.sa.na.m yat puna rna jaayate tat praarthitavanta.h|
20 yata.h pa"surapi yadi dharaadhara.m sp.r"sati tarhi sa paa.saa.naaghaatai rhantavya ityaade"sa.m so.dhu.m te naa"saknuvan|
21 tacca dar"sanam eva.m bhayaanaka.m yat muusasokta.m bhiitastraasayukta"scaasmiiti|
22 kintu siiyonparvvato .amare"svarasya nagara.m svargasthayiruu"saalamam ayutaani divyaduutaa.h
23 svarge likhitaanaa.m prathamajaataanaam utsava.h samiti"sca sarvve.saa.m vicaaraadhipatirii"svara.h siddhiik.rtadhaarmmikaanaam aatmaano
24 nuutananiyamasya madhyastho yii"su.h, apara.m haabilo raktaat "sreya.h pracaaraka.m prok.sa.nasya rakta~ncaite.saa.m sannidhau yuuyam aagataa.h|
25 saavadhaanaa bhavata ta.m vaktaara.m naavajaaniita yato heto.h p.rthiviisthita.h sa vaktaa yairavaj~naatastai ryadi rak.saa naapraapi tarhi svargiiyavaktu.h paraa"nmukhiibhuuyaasmaabhi.h katha.m rak.saa praapsyate?
26 tadaa tasya ravaat p.rthivii kampitaa kintvidaanii.m teneda.m pratij~naata.m yathaa, "aha.m punarekak.rtva.h p.rthivii.m kampayi.syaami kevala.m tannahi gaganamapi kampayi.syaami|"
27 sa ekak.rtva.h "sabdo ni"scalavi.sayaa.naa.m sthitaye nirmmitaanaamiva ca~ncalavastuunaa.m sthaanaantariikara.na.m prakaa"sayati|
28 ataeva ni"scalaraajyapraaptairasmaabhi.h so.anugraha aalambitavyo yena vaya.m saadara.m sabhaya~nca tu.s.tijanakaruupe.ne"svara.m sevitu.m "saknuyaama|
29 yato.asmaakam ii"svara.h sa.mhaarako vahni.h|

ibri.na.h patra.m 13

1 bhraat.r.su prema ti.s.thatu| atithisevaa yu.smaabhi rna vismaryyataa.m
2 yatastayaa pracchannaruupe.na divyaduutaa.h ke.saa~ncid atithayo.abhavan|
3 bandina.h sahabandibhiriva du.hkhina"sca dehavaasibhiriva yu.smaabhi.h smaryyantaa.m|
4 vivaaha.h sarvve.saa.m samiipe sammaanitavyastadiiya"sayyaa ca "suci.h kintu ve"syaagaamina.h paaradaarikaa"sce"svare.na da.n.dayi.syante|
5 yuuyam aacaare nirlobhaa bhavata vidyamaanavi.saye santu.syata ca yasmaad ii"svara eveda.m kathitavaan, yathaa, "tvaa.m na tyak.syaami na tvaa.m haasyaami|"
6 ataeva vayam utsaaheneda.m kathayitu.m "saknuma.h, "matpak.se parame"so.asti na bhe.syaami kadaacana| yasmaat maa.m prati ki.m karttu.m maanava.h paarayi.syati||"
7 yu.smaaka.m ye naayakaa yu.smabhyam ii"svarasya vaakya.m kathitavantaste yu.smaabhi.h smaryyantaa.m te.saam aacaarasya pari.naamam aalocya yu.smaabhiste.saa.m vi"svaaso.anukriyataa.m|
8 yii"su.h khrii.s.ta.h "svo.adya sadaa ca sa evaaste|
9 yuuya.m naanaavidhanuutana"sik.saabhi rna parivarttadhva.m yato.anugrahe.naanta.hkara.nasya susthiriibhavana.m k.sema.m na ca khaadyadravyai.h| yatastadaacaari.nastai rnopak.rtaa.h|
10 ye da.syasya sevaa.m kurvvanti te yasyaa dravyabhojanasyaanadhikaari.nastaad.r"sii yaj~navedirasmaakam aaste|
11 yato ye.saa.m pa"suunaa.m "so.nita.m paapanaa"saaya mahaayaajakena mahaapavitrasthaanasyaabhyantara.m niiyate te.saa.m "sariiraa.ni "sibiraad bahi rdahyante|
12 tasmaad yii"surapi yat svarudhire.na prajaa.h pavitriikuryyaat tadartha.m nagaradvaarasya bahi rm.rti.m bhuktavaan|
13 ato hetorasmaabhirapi tasyaapamaana.m sahamaanai.h "sibiraad bahistasya samiipa.m gantavya.m|
14 yato .atraasmaaka.m sthaayi nagara.m na vidyate kintu bhaavi nagaram asmaabhiranvi.syate|
15 ataeva yii"sunaasmaabhi rnitya.m pra"sa.msaaruupo balirarthatastasya naamaa"ngiikurvvataam o.s.thaadharaa.naa.m phalam ii"svaraaya daatavya.m|
16 apara~nca paropakaaro daana~nca yu.smaabhi rna vismaryyataa.m yatastaad.r"sa.m balidaanam ii"svaraaya rocate|
17 yuuya.m svanaayakaanaam aaj~naagraahi.no va"syaa"sca bhavata yato yairupanidhi.h pratidaatavyastaad.r"saa lokaa iva te yu.smadiiyaatmanaa.m rak.sa.naartha.m jaagrati, ataste yathaa saanandaastat kuryyu rna ca saarttasvaraa atra yatadhva.m yataste.saam aarttasvaro yu.smaakam i.s.tajanako na bhavet|
18 apara~nca yuuyam asmannimitti.m praarthanaa.m kuruta yato vayam uttamamanovi"si.s.taa.h sarvvatra sadaacaara.m karttum icchukaa"sca bhavaama iti ni"scita.m jaaniima.h|
19 vi"se.sato.aha.m yathaa tvarayaa yu.smabhya.m puna rdiiye tadartha.m praarthanaayai yu.smaan adhika.m vinaye|
20 anantaniyamasya rudhire.na vi"si.s.to mahaan me.sapaalako yena m.rtaga.namadhyaat punaraanaayi sa "saantidaayaka ii"svaro
21 nijaabhimatasaadhanaaya sarvvasmin satkarmma.ni yu.smaan siddhaan karotu, tasya d.r.s.tau ca yadyat tu.s.tijanaka.m tadeva yu.smaaka.m madhye yii"sunaa khrii.s.tena saadhayatu| tasmai mahimaa sarvvadaa bhuuyaat| aamen|
22 he bhraatara.h, vinaye.aha.m yuuyam idam upade"savaakya.m sahadhva.m yato.aha.m sa.mk.sepe.na yu.smaan prati likhitavaan|
23 asmaaka.m bhraataa tiimathiyo mukto.abhavad iti jaaniita, sa ca yadi tvarayaa samaagacchati tarhi tena saarddha.mm aha.m yu.smaan saak.saat kari.syaami|
24 yu.smaaka.m sarvvaan naayakaan pavitralokaa.m"sca namaskuruta| aparam itaaliyaade"siiyaanaa.m namaskaara.m j~naasyatha|
25 anugraho yu.smaaka.m sarvve.saa.m sahaayo bhuuyaat| aamen|

॥ iti ibri.na.h patra.m samaapta.m ॥


yaakuuba.h patra.m
01 02 03 04 05


yaakuuba.h patra.m 01

1 ii"svarasya prabho ryii"sukhrii.s.tasya ca daaso yaakuub vikiir.niibhuutaan dvaada"sa.m va.m"saan prati namask.rtya patra.m likhati|
2 he mama bhraatara.h, yuuya.m yadaa bahuvidhapariik.saa.su nipatata tadaa tat puur.naanandasya kaara.na.m manyadhva.m|
3 yato yu.smaaka.m vi"svaasasya pariik.sitatvena dhairyya.m sampaadyata iti jaaniitha|
4 tacca dhairyya.m siddhaphala.m bhavatu tena yuuya.m siddhaa.h sampuur.naa"sca bhavi.syatha kasyaapi gu.nasyaabhaava"sca yu.smaaka.m na bhavi.syati|
5 yu.smaaka.m kasyaapi j~naanaabhaavo yadi bhavet tarhi ya ii"svara.h saralabhaavena tiraskaara~nca vinaa sarvvebhyo dadaati tata.h sa yaacataa.m tatastasmai daayi.syate|
6 kintu sa ni.hsandeha.h san vi"svaasena yaacataa.m yata.h sandigdho maanavo vaayunaa caalitasyotplavamaanasya ca samudratara"ngasya sad.r"so bhavati|
7 taad.r"so maanava.h prabho.h ki~ncit praapsyatiiti na manyataa.m|
8 dvimanaa loka.h sarvvagati.su ca~ncalo bhavati|
9 yo bhraataa namra.h sa nijonnatyaa "slaaghataa.m|
10 ya"sca dhanavaan sa nijanamratayaa "slaaghataa.myata.h sa t.r.napu.spavat k.saya.m gami.syati|
11 yata.h sataapena suuryye.noditya t.r.na.m "so.syate tatpu.spa~nca bhra"syati tena tasya ruupasya saundaryya.m na"syati tadvad dhaniloko.api sviiyamuu.dhatayaa mlaasyati|
12 yo jana.h pariik.saa.m sahate sa eva dhanya.h, yata.h pariik.sitatva.m praapya sa prabhunaa svapremakaaribhya.h pratij~naata.m jiivanamuku.ta.m lapsyate|
13 ii"svaro maa.m pariik.sata iti pariik.saasamaye ko.api na vadatu yata.h paapaaye"svarasya pariik.saa na bhavati sa ca kamapi na pariik.sate|
14 kintu ya.h ka"scit sviiyamanovaa~nchayaak.r.syate lobhyate ca tasyaiva pariik.saa bhavati|
15 tasmaat saa manovaa~nchaa sagarbhaa bhuutvaa du.sk.rti.m prasuute du.sk.rti"sca pari.naama.m gatvaa m.rtyu.m janayati|
16 he mama priyabhraatara.h, yuuya.m na bhraamyata|
17 yat ki~ncid uttama.m daana.m puur.no vara"sca tat sarvvam uurddhvaad arthato yasmin da"saantara.m parivarttanajaatacchaayaa vaa naasti tasmaad diiptyaakaraat pituravarohati|
18 tasya s.r.s.tavastuunaa.m madhye vaya.m yat prathamaphalasvaruupaa bhavaamastadartha.m sa svecchaata.h satyamatasya vaakyenaasmaan janayaamaasa|
19 ataeva he mama priyabhraatara.h, yu.smaakam ekaiko jana.h "srava.ne tvarita.h kathane dhiira.h krodhe.api dhiiro bhavatu|
20 yato maanavasya krodha ii"svariiyadharmma.m na saadhayati|
21 ato heto ryuuya.m sarvvaam a"sucikriyaa.m du.s.tataabaahulya~nca nik.sipya yu.smanmanasaa.m paritraa.ne samartha.m ropita.m vaakya.m namrabhaavena g.rhliita|
22 apara~nca yuuya.m kevalam aatmava~ncayitaaro vaakyasya "srotaaro na bhavata kintu vaakyasya karmmakaari.no bhavata|
23 yato ya.h ka"scid vaakyasya karmmakaarii na bhuutvaa kevala.m tasya "srotaa bhavati sa darpa.ne sviiya"saariirikavadana.m niriik.samaa.nasya manujasya sad.r"sa.h|
24 aatmaakaare d.r.s.te sa prasthaaya kiid.r"sa aasiit tat tatk.sa.naad vismarati|
25 kintu ya.h ka"scit natvaa mukte.h siddhaa.m vyavasthaam aalokya ti.s.thati sa vism.rtiyukta.h "srotaa na bhuutvaa karmmakarttaiva san svakaaryye dhanyo bhavi.syati|
26 anaayattarasana.h san ya.h ka"scit svamano va~ncayitvaa sva.m bhakta.m manyate tasya bhakti rmudhaa bhavati|
27 kle"sakaale pit.rhiinaanaa.m vidhavaanaa~nca yad avek.sa.na.m sa.msaaraacca ni.skala"nkena yad aatmarak.sa.na.m tadeva piturii"svarasya saak.saat "suci rnirmmalaa ca bhakti.h|