සත්‍යවේදඃ|

Holy Bible in Sanskrit
(Sinhala script)

॥ සත්‍යත්වං ඥා| සත්‍යත්වාං මෝක්‍ෂෂ්‍යසි ॥
You shall know the Truth; The Truth shall set you Free.
www.SanskritBible.in

How to use the e-book Sanskrit Bible

Thank you for downloading the eBook Sanskrit Bible. Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice. This edition is in Sinhala script and is based on the Sanskrit translation of the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download various free Christian literature.

NAVIGATION

Use the Main Index to navigate to a specific book. The first page of each book is a list of links to the chapters of that particular book. Click on the desired Chapter number (eg: 03) to go to that specific chapter.

To go back: Clicking on the Chapter name (eg: John 03) will take you back by one level (i.e. to the first page of that book with a list of links to its chapters). Further clicking on the Book name in this page (eg: John) will take you back to the Main Index.

If you are using an eBook reader, the hyperlinks to the books are provided as the ‘Table of Contents’.

COPY RIGHT /LEFT

Freely you have received; freely give. (Matthew 10:8)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Complied & Published by: SanskritBible.in

SanskritBible.in is a not-for-profit ministry that is primarily involved with the digital encoding and revision of Holy Bible in Sanskrit language. For feedbacks and clarifications, write to us at sanskritbible.in@gmail.com


॥ God Bless ॥

සූචිපත්‍රඃ

නූතනනියමඃ
| මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ | මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ | ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ | යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ | ප්‍රේරිතානාං කර්ම්මණාමාඛ්‍යානං | රෝමිණඃ පත්‍රං | 1 කරින්ථිනඃ පත්‍රං | 2 කරින්ථිනඃ පත්‍රං | ගාලාතිනඃ පත්‍රං | ඉඵිෂිණඃ පත්‍රං | ඵිලිපිනඃ පත්‍රං | කලසිනඃ පත්‍රං | 1 ථිෂලනීකිනඃ පත්‍රං | 2 ථිෂලනීකිනඃ පත්‍රං | 1 තීමථියං පත්‍රං | 2 තීමථියං පත්‍රං | තීතං පත්‍රං | ඵිලෝමෝනං පත්‍රං | ඉබ්‍රිණඃ පත්‍රං | යාකූබඃ පත්‍රං | 1 පිතරස්‍ය පත්‍රං | 2 පිතරස්‍ය පත්‍රං | 1 යෝහනඃ පත්‍රං | 2 යෝහනඃ පත්‍රං | 3 යෝහනඃ පත්‍රං | යිහූදාඃ පත්‍රං | ප්‍රකාශිතං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං |


මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 01

1 ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානෝ දායූද් තස්‍ය සන්තානෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්තස්‍ය පූර්ව්වපුරුෂවංශශ්‍රේණී|
2 ඉබ්‍රාහීමඃ පුත්‍ර ඉස්හාක් තස්‍ය පුත්‍රෝ යාකූබ් තස්‍ය පුත්‍රෝ යිහූදාස්තස්‍ය භ්‍රාතරශ්ච|
3 තස්මාද් යිහූදාතස්තාමරෝ ගර්භේ පේරස්සේරහෞ ජඥාතේ, තස්‍ය පේරසඃ පුත්‍රෝ හිෂ්‍රෝණ් තස්‍ය පුත්‍රෝ (අ)රාම්|
4 තස්‍ය පුත්‍රෝ (අ)ම්මීනාදබ් තස්‍ය පුත්‍රෝ නහශෝන් තස්‍ය පුත්‍රඃ සල්මෝන්|
5 තස්මාද් රාහබෝ ගර්භේ බෝයම් ජඥේ, තස්මාද් රූතෝ ගර්භේ ඕබේද් ජඥේ, තස්‍ය පුත්‍රෝ යිශයඃ|
6 තස්‍ය පුත්‍රෝ දායූද් රාජඃ තස්මාද් මෘතෝරියස්‍ය ජායායාං සුලේමාන් ජඥේ|
7 තස්‍ය පුත්‍රෝ රිහබියාම්, තස්‍ය පුත්‍රෝ(අ)බියඃ, තස්‍ය පුත්‍ර ආසා:|
8 තස්‍ය සුතෝ යිහෝශාඵට් තස්‍ය සුතෝ යිහෝරාම තස්‍ය සුත උෂියඃ|
9 තස්‍ය සුතෝ යෝථම් තස්‍ය සුත ආහම් තස්‍ය සුතෝ හිෂ්කියඃ|
10 තස්‍ය සුතෝ මිනශිඃ, තස්‍ය සුත ආමෝන් තස්‍ය සුතෝ යෝශියඃ|
11 බාබිල්නගරේ ප්‍රවසනාත් පූර්ව්වං ස යෝශියෝ යිඛනියං තස්‍ය භ්‍රාතෘංශ්ච ජනයාමාස|
12 තතෝ බාබිලි ප්‍රවසනකාලේ යිඛනියඃ ශල්තීයේලං ජනයාමාස, තස්‍ය සුතඃ සිරුබ්බාවිල්|
13 තස්‍ය සුතෝ (අ)බෝහුද් තස්‍ය සුත ඉලීයාකීම් තස්‍ය සුතෝ(අ)සෝර්|
14 අසෝරඃ සුතඃ සාදෝක් තස්‍ය සුත ආඛීම් තස්‍ය සුත ඉලීහූද්|
15 තස්‍ය සුත ඉලියාසර් තස්‍ය සුතෝ මත්තන්|
16 තස්‍ය සුතෝ යාකූබ් තස්‍ය සුතෝ යූෂඵ් තස්‍ය ජායා මරියම්; තස්‍ය ගර්භේ යීශුරජනි, තමේව ඛ්‍රීෂ්ටම් (අර්ථාද් අභිෂික්තං) වදන්ති|
17 ඉත්ථම් ඉබ්‍රාහීමෝ දායූදං යාවත් සාකල්‍යේන චතුර්දශපුරුෂාඃ; ආ දායූදඃ කාලාද් බාබිලි ප්‍රවසනකාලං යාවත් චතුර්දශපුරුෂා භවන්ති| බාබිලි ප්‍රවාසනකාලාත් ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය කාලං යාවත් චතුර්දශපුරුෂා භවන්ති|
18 යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ජන්ම කථ්ථතේ| මරියම් නාමිකා කන්‍යා යූෂඵේ වාග්දත්තාසීත්, තදා තයෝඃ සඞ්ගමාත් ප්‍රාක් සා කන්‍යා  පවිත්‍රේණාත්මනා ගර්භවතී බභූව|
19 තත්‍ර තස්‍යාඃ පති ර‍්‍යූෂඵ් සෞජන්‍යාත් තස්‍යාඃ කලඞ්ගං ප්‍රකාශයිතුම් අනිච්ඡන් ගෝපනේනේ තාං පාරිත්‍යක්තුං මනශ්චක්‍රේ|
20 ස තථෛව භාවයති, තදානීං පරමේශ්වරස්‍ය දූතඃ ස්වප්නේ තං දර්ශනං දත්ත්වා ව්‍යාජහාර, හේ දායූදඃ සන්තාන යූෂඵ් ත්වං නිජාං ජායාං මරියමම් ආදාතුං මා භෛෂීඃ|
21 යතස්තස්‍යා ගර්භඃ පවිත්‍රාදාත්මනෝ(අ)භවත්, සා ච පුත්‍රං ප්‍රසවිෂ්‍යතේ, තදා ත්වං තස්‍ය නාම යීශුම් (අර්ථාත් ත්‍රාතාරං) කරීෂ්‍යසේ, යස්මාත් ස නිජමනුජාන් තේෂාං කලුෂේභ්‍ය උද්ධරිෂ්‍යති|
22 ඉත්ථං සති, පශ්‍ය ගර්භවතී කන්‍යා තනයං ප්‍රසවිෂ්‍යතේ| ඉම්මානූයේල් තදීයඤ්ච නාමධේයං භවිෂ්‍යති|| ඉම්මානූයේල් අස්මාකං සඞ්ගීශ්වරඉත්‍යර්ථඃ|
23 ඉති යද් වචනං පුර්ව්වං භවිෂ්‍යද්වක්ත්‍රා ඊශ්වරඃ කථායාමාස, තත් තදානීං සිද්ධමභවත්|
24 අනන්තරං යූෂඵ් නිද්‍රාතෝ ජාගරිත උත්ථාය පරමේශ්වරීයදූතස්‍ය නිදේශානුසාරේණ නිජාං ජායාං ජග්‍රාහ,
25 කින්තු යාවත් සා නිජං ප්‍රථමසුතං අ සුෂුවේ, තාවත් තාං නෝපාගච්ඡත්, තතඃ සුතස්‍ය නාම යීශුං චක්‍රේ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 02

1 අනන්තරං හේරෝද් සංඥකේ රාඥි රාජ්‍යං ශාසති යිහූදීයදේශස්‍ය බෛත්ලේහමි නගරේ යීශෞ ජාතවති ච, කතිපයා ජ්‍යෝතිර්ව්වුදඃ පූර්ව්වස්‍යා දිශෝ යිරූශාලම්නගරං සමේත්‍ය කථයමාසුඃ,
2 යෝ යිහූදීයානාං රාජා ජාතවාන්, ස කුත්‍රාස්තේ? වයං පූර්ව්වස්‍යාං දිශි තිෂ්ඨන්තස්තදීයාං තාරකාම් අපශ්‍යාම තස්මාත් තං ප්‍රණන්තුම් අाගමාම|
3 තදා හේරෝද් රාජා කථාමේතාං නිශම්‍ය යිරූශාලම්නගරස්ථිතෛඃ සර්ව්වමානවෛඃ සාර්ද්ධම් උද්විජ්‍ය
4 සර්ව්වාන් ප්‍රධානයාජකාන් අධ්‍යාපකාංශ්ච සමාහූයානීය පප්‍රච්ඡ, ඛ්‍රීෂ්ටඃ කුත්‍ර ජනිෂ්‍යතේ?
5 තදා තේ කථයාමාසුඃ, යිහූදීයදේශස්‍ය බෛත්ලේහමි නගරේ, යතෝ භවිෂ්‍යද්වාදිනා ඉත්ථං ලිඛිතමාස්තේ,
6 සර්ව්වාභ්‍යෝ රාජධානීභ්‍යෝ යිහූදීයස්‍ය නීවෘතඃ| හේ යීහූදීයදේශස්‍යේ බෛත්ලේහම් ත්වං න චාවරා| ඉස්‍රායේලීයලෝකාන් මේ යතෝ යඃ පාලයිෂ්‍යති| තාදෘගේකෝ මහාරාජස්ත්වන්මධ්‍ය උද්භවිෂ්‍යතී||
7 තදානීං හේරෝද් රාජා තාන් ජ්‍යෝතිර්ව්විදෝ ගෝපනම් ආහූය සා තාරකා කදා දෘෂ්ටාභවත් , තද් විනිශ්චයාමාස|
8 අපරං තාන් බෛත්ලේහමං ප්‍රහීත්‍ය ගදිතවාන්, යූයං යාත, යත්නාත් තං ශිශුම් අන්විෂ්‍ය තදුද්දේශේ ප්‍රාප්තේ මහ්‍යං වාර්ත්තාං දාස්‍යථ, තතෝ මයාපි ගත්වා ස ප්‍රණංස්‍යතේ|
9 තදානීං රාඥ ඒතාදෘශීම් ආඥාං ප්‍රාප්‍ය තේ ප්‍රතස්ථිරේ, තතඃ පූර්ව්වර්ස්‍යාං දිශි ස්ථිතෛස්තෛ ර‍්‍යා තාරකා දෘෂ්ටා සා තාරකා තේෂාමග්‍රේ ගත්වා යත්‍ර ස්ථානේ ශිශූරාස්තේ, තස්‍ය ස්ථානස්‍යෝපරි ස්ථගිතා තස්‍යෞ|
10 තද් දෘෂ්ට්වා තේ මහානන්දිතා බභූවුඃ,
11 තතෝ ගේහමධ්‍ය ප්‍රවිශ්‍ය තස්‍ය මාත්‍රා මරියමා සාද්ධං තං ශිශුං නිරීක්‍ෂය දණ්ඩවද් භූත්වා ප්‍රණේමුඃ, අපරං ස්වේෂාං ඝනසම්පත්තිං මෝචයිත්වා සුවර්ණං කුන්දුරුං ගන්ධරමඤ්ච තස්මෛ දර්ශනීයං දත්තවන්තඃ|
12 පශ්චාද් හේරෝද් රාජස්‍ය සමීපං පුනරපි ගන්තුං ස්වප්න ඊශ්වරේණ නිෂිද්ධාඃ සන්තෝ (අ)න්‍යේන පථා තේ නිජදේශං ප්‍රති ප්‍රතස්ථිරේ|
13 අනන්තරං තේෂු ගතවත්මු පරමේශ්වරස්‍ය දූතෝ යූෂඵේ ස්වප්නේ දර්ශනං දත්වා ජගාද, ත්වම් උත්ථාය ශිශුං තන්මාතරඤ්ච ගෘහීත්වා මිසර්දේශං පලායස්ව, අපරං යාවදහං තුභ්‍යං වාර්ත්තාං න කථයිෂ්‍යාමි, තාවත් තත්‍රෛව නිවස, යතෝ රාජා හේරෝද් ශිශුං නාශයිතුං මෘගයිෂ්‍යතේ|
14 තදානීං යූෂඵ් උත්ථාය රජන්‍යාං ශිශුං තන්මාතරඤ්ච ගෘහීත්වා මිසර්දේශං ප්‍රති ප්‍රතස්ථේ,
15 ගත්වා ච හේරෝදෝ නෘපතේ ර්මරණපර‍්‍ය්‍යන්තං තත්‍ර දේශේ න්‍යුවාස, තේන මිසර්දේශාදහං පුත්‍රං ස්වකීයං සමුපාහූයම්| යදේතද්වචනම් ඊශ්වරේණ භවිෂ්‍යද්වාදිනා කථිතං තත් සඵලමභූත්|
16 අනන්තරං හේරෝද් ජ්‍යෝතිර්විද්භිරාත්මානං ප්‍රවඤ්චිතං විඥාය භෘශං චුකෝප; අපරං ජ්‍යෝතිර්ව්විද්භ්‍යස්තේන විනිශ්චිතං යද් දිනං තද්දිනාද් ගණයිත්වා ද්විතීයවත්සරං ප්‍රවිෂ්ටා යාවන්තෝ බාලකා අස්මින් බෛත්ලේහම්නගරේ තත්සීමමධ්‍යේ චාසන්, ලෝකාන් ප්‍රහිත්‍ය තාන් සර්ව්වාන් ඝාතයාමාස|
17 අතඃ අනේකස්‍ය විලාපස්‍ය නිනාද: ක්‍රන්දනස්‍ය ච| ශෝකේන කෘතශබ්දශ්ච රාමායාං සංනිශම්‍යතේ| ස්වබාලගණහේතෝර්වෛ රාහේල් නාරී තු රෝදිනී| න මන්‍යතේ ප්‍රබෝධන්තු යතස්තේ නෛව මන්ති හි||
18 යදේතද් වචනං යිරීමියනාමකභවිෂ්‍යද්වාදිනා කථිතං තත් තදානීං සඵලම් අභූත්|
19 තදනන්තරං හේරේදි රාජනි මෘතේ පරමේශ්වරස්‍ය දූතෝ මිසර්දේශේ ස්වප්නේ දර්ශනං දත්ත්වා යූෂඵේ කථිතවාන්
20 ත්වම් උත්ථාය ශිශුං තන්මාතරඤ්ච ගෘහීත්වා පුනරපීස්‍රායේලෝ දේශං යාහී, යේ ජනාඃ ශිශුං නාශයිතුම් අමෘගයන්ත, තේ මෘතවන්තඃ|
21 තදානීං ස උත්ථාය ශිශුං තන්මාතරඤ්ච ගෘහ්ලන් ඉස්‍රායේල්දේශම් ආජගාම|
22 කින්තු යිහූදීයදේශේ අර්ඛිලායනාම රාජකුමාරෝ නිජපිතු ර්හේරෝදඃ පදං ප්‍රාප්‍ය රාජත්වං කරෝතීති නිශම්‍ය තත් ස්ථානං යාතුං ශඞ්කිතවාන්, පශ්චාත් ස්වප්න ඊශ්වරාත් ප්‍රබෝධං ප්‍රාප්‍ය ගාලීල්දේශස්‍ය ප්‍රදේශෛකං ප්‍රස්ථාය නාසරන්නාම නගරං ගත්වා තත්‍ර න්‍යුෂිතවාන්,
23 තේන තං නාසරතීයං කථයිෂ්‍යන්ති, යදේතද්වාක්‍යං භවිෂ්‍යද්වාදිභිරුක්ත්තං තත් සඵලමභවත්|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 03

1 තදානෝං යෝහ්න්නාමා මජ්ජයිතා යිහූදීයදේශස්‍ය ප්‍රාන්තරම් උපස්ථාය ප්‍රචාරයන් කථයාමාස,
2 මනාංසි පරාවර්ත්තයත, ස්වර්ගීයරාජත්වං සමීපමාගතම්|
3 පරමේශස්‍ය පන්ථානං පරිෂ්කුරුත සර්ව්වතඃ| තස්‍ය රාජපථාංශ්චෛව සමීකුරුත සර්ව්වථා| ඉත්‍යේතත් ප්‍රාන්තරේ වාක්‍යං වදතඃ කස්‍යචිද් රවඃ||
4 ඒතද්වචනං යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනා යෝහනමුද්දිශ්‍ය භාෂිතම්| යෝහනෝ වසනං මහාඞ්ගරෝමජං තස්‍ය කටෞ චර්ම්මකටිබන්ධනං; ස ච ශූකකීටාන් මධු ච භුක්තවාන්|
5 තදානීං යිරූශාලම්නගරනිවාසිනඃ සර්ව්වේ යිහූදිදේශීයා යර්ද්දන්තටින්‍යා උභයතටස්ථාශ්ච මානවා බහිරාගත්‍ය තස්‍ය සමීපේ
6 ස්වීයං ස්වීයං දුරිතම් අඞ්ගීකෘත්‍ය තස්‍යාං යර්ද්දනි තේන මජ්ජිතා බභූවුඃ|
7 අපරං බහූන් ඵිරූශිනඃ සිදූකිනශ්ච මනුජාන් මංක්තුං ස්වසමීපම් ආගච්ඡ්තෝ විලෝක්‍ය ස තාන් අභිදධෞ, රේ රේ භුජගවංශා ආගාමීනඃ කෝපාත් පලායිතුං යුෂ්මාන් කශ්චේතිතවාන්?
8 මනඃපරාවර්ත්තනස්‍ය සමුචිතං ඵලං ඵලත|
9 කින්ත්වස්මාකං තාත ඉබ්‍රාහීම් අස්තීති ස්වේෂු මනඃසු චීන්තයන්තෝ මා ව්‍යාහරත| යතෝ යුෂ්මාන් අහං වදාමි, ඊශ්වර ඒතේභ්‍යඃ පාෂාණේභ්‍ය ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානාන් උත්පාදයිතුං ශක්නෝති|
10 අපරං පාදපානාං මූලේ කුඨාර ඉදානීමපි ලගන් ආස්තේ, තස්මාද් යස්මින් පාදපේ උත්තමං ඵලං න භවති, ස කෘත්තෝ මධ්‍යේ(අ)ග්නිං නික්‍ෂේප්ස්‍යතේ|
11 අපරම් අහං මනඃපරාවර්ත්තනසූචකේන මජ්ජනේන යුෂ්මාන් මජ්ජයාමීති සත්‍යං, කින්තු මම පශ්චාද් ය ආගච්ඡති, ස මත්තෝපි මහාන්, අහං තදීයෝපානහෞ වෝඪුමපි නහි යෝග්‍යෝස්මි, ස යුෂ්මාන් වහ්නිරූපේ පවිත්‍ර ආත්මනි සංමජ්ජයිෂ්‍යති|
12 තස්‍ය කාරේ සූර්ප ආස්තේ, ස ස්වීයශස්‍යානි සම්‍යක් ප්‍රස්ඵෝට්‍ය නිජාන් සකලගෝධූමාන් සංගෘහ්‍ය භාණ්ඩාගාරේ ස්ථාපයිෂ්‍යති, කිංන්තු සර්ව්වාණි වුෂාණ්‍යනිර්ව්වාණවහ්නිනා දාහයිෂ්‍යති|
13 අනන්තරං යීශු ර‍්‍යෝහනා මජ්ජිතෝ භවිතුං ගාලීල්ප්‍රදේශාද් යර්ද්දනි තස්‍ය සමීපම් ආජගාම|
14 කින්තු යෝහන් තං නිෂිධ්‍ය බභාෂේ, ත්වං කිං මම සමීපම් ආගච්ඡසි? වරං ත්වයා මජ්ජනං මම ප්‍රයෝජනම් ආස්තේ|
15 තදානීං යීශුඃ ප්‍රත්‍යවෝචත්; ඊදානීම් අනුමන්‍යස්ව, යත ඉත්ථං සර්ව්වධර්ම්මසාධනම් අස්මාකං කර්ත්තව්‍යං, තතඃ සෝ(අ)න්වමන්‍යත|
16 අනන්තරං යීශුරම්මසි මජ්ජිතුඃ සන් තත්ක්‍ෂණාත් තෝයමධ්‍යාද් උත්ථාය ජගාම, තදා ජීමූතද්වාරේ මුක්තේ ජාතේ, ස ඊශ්වරස්‍යාත්මානං කපෝතවද් අවරුහ්‍ය ස්වෝපර‍්‍ය්‍යාගච්ඡන්තං වීක්‍ෂාඤ්චක්‍රේ|
17 අපරම් ඒෂ මම ප්‍රියඃ පුත්‍ර ඒතස්මින්නේව මම මහාසන්තෝෂ ඒතාදෘශී ව්‍යෝමජා වාග් බභූව|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 04

1 තතඃ පරං යීශුඃ ප්‍රතාරකේණ පරීක්‍ෂිතෝ භවිතුම් ආත්මනා ප්‍රාන්තරම් ආකෘෂ්ටඃ
2 සන් චත්වාරිංශදහෝරාත්‍රාන් අනාහාරස්තිෂ්ඨන් ක්‍ෂුධිතෝ බභූව|
3 තදානීං පරීක්‍ෂිතා තත්සමීපම් ආගත්‍ය ව්‍යාහෘතවාන්, යදි ත්වමීශ්වරාත්මජෝ භවේස්තර්හ්‍යාඥයා පාෂාණානේතාන් පූපාන් විධේහි|
4 තතඃ ස ප්‍රත්‍යබ්‍රවීත්, ඉත්ථං ලිඛිතමාස්තේ, "මනුජඃ කේවලපූපේන න ජීවිෂ්‍යති, කින්ත්වීශ්වරස්‍ය වදනාද් යානි යානි වචාංසි නිඃසරන්ති තෛරේව ජීවිෂ්‍යති| "
5 තදා ප්‍රතාරකස්තං පුණ්‍යනගරං නීත්වා මන්දිරස්‍ය චූඩෝපරි නිධාය ගදිතවාන්,
6 ත්වං යදිශ්වරස්‍ය තනයෝ භවේස්තර්හීතෝ(අ)ධඃ පත, යත ඉත්ථං ලිඛිතමාස්තේ, ආදේක්‍ෂ්‍යති නිජාන් දූතාන් රක්‍ෂිතුං ත්වාං පරමේශ්වරඃ| යථා සර්ව්වේෂු මාර්ගේෂු ත්වදීයචරණද්වයේ| න ලගේත් ප්‍රස්තරාඝාතස්ත්වාං ඝරිෂ්‍යන්ති තේ කරෛඃ||
7 තදානීං යීශුස්තස්මෛ කථිතවාන් ඒතදපි ලිඛිතමාස්තේ, "ත්වං නිජප්‍රභුං පරමේශ්වරං මා පරීක්‍ෂස්ව| "
8 අනන්තරං ප්‍රතාරකඃ පුනරපි තම් අත්‍යුඤ්චධරාධරෝපරි නීත්වා ජගතඃ සකලරාජ්‍යානි තදෛශ්වර‍්‍ය්‍යාණි ච දර්ශයාශ්චකාර කථයාඤ්චකාර ච,
9 යදි ත්වං දණ්ඩවද් භවන් මාං ප්‍රණමේස්තර්හ්‍යහම් ඒතානි තුභ්‍යං ප්‍රදාස්‍යාමි|
10 තදානීං යීශුස්තමවෝචත්, දූරීභව ප්‍රතාරක, ලිඛිතමිදම් ආස්තේ, "ත්වයා නිජඃ ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරඃ ප්‍රණම්‍යඃ කේවලඃ ස සේව්‍යශ්ච| "
11 තතඃ ප්‍රතාරකේණ ස පර‍්‍ය්‍යත්‍යාජි, තදා ස්වර්ගීයදූතෛරාගත්‍ය ස සිෂේවේ|
12 තදනන්තරං යෝහන් කාරායාං බබන්ධේ, තද්වාර්ත්තාං නිශම්‍ය යීශුනා ගාලීල් ප්‍රාස්ථීයත|
13 තතඃ පරං ස නාසරන්නගරං විහාය ජලඝේස්තටේ සිබූලූන්නප්තාලී ඒතයෝරුවභයෝඃ ප්‍රදේශයෝඃ සීම්නෝර්මධ්‍යවර්ත්තී ය: කඵර්නාහූම් තන්නගරම් ඉත්වා න්‍යවසත්|
14 තස්මාත්, අන්‍යාදේශීයගාලීලි යර්ද්දන්පාරේ(අ)බ්ධිරෝධසි| නප්තාලිසිබූලූන්දේශෞ යත්‍ර ස්ථානේ ස්ථිතෞ පුරා|
15 තත්‍රත්‍යා මනුජා යේ යේ පර‍්‍ය්‍යභ්‍රාම්‍යන් තමිස්‍රකේ| තෛර්ජනෛර්බෘහදාලෝකඃ පරිදර්ශිෂ්‍යතේ තදා| අවසන් යේ ජනා දේශේ මෘත්‍යුච්ඡායාස්වරූපකේ| තේෂාමුපරි ලෝකානාමාලෝකඃ සංප්‍රකාශිතඃ||
16 යදේතද්වචනං යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනා ප්‍රෝක්තං, තත් තදා සඵලම් අභූත්|
17 අනන්තරං යීශුඃ සුසංවාදං ප්‍රචාරයන් ඒතාං කථාං කථයිතුම් ආරේභේ, මනාංසි පරාවර්ත්තයත, ස්වර්ගීයරාජත්වං සවිධමභවත්|
18 තතඃ පරං යීශු ර්ගාලීලෝ ජලධේස්තටේන ගච්ඡන් ගච්ඡන් ආන්ද්‍රියස්තස්‍ය භ්‍රාතා ශිමෝන් අර්ථතෝ යං පිතරං වදන්ති ඒතාවුභෞ ජලඝෞ ජාලං ක්‍ෂිපන්තෞ දදර්ශ, යතස්තෞ මීනධාරිණාවාස්තාම්|
19 තදා ස තාවාහූය ව්‍යාජහාර, යුවාං මම පශ්චාද් ආගච්ඡතං, යුවාමහං මනුජධාරිණෞ කරිෂ්‍යාමි|
20 තේනෛව තෞ ජාලං විහාය තස්‍ය පශ්චාත් ආගච්ඡතාම්|
21 අනන්තරං තස්මාත් ස්ථානාත් ව්‍රජන් ව්‍රජන් සිවදියස්‍ය සුතෞ යාකූබ් යෝහන්නාමානෞ ද්වෞ සහජෞ තාතේන සාර්ද්ධං නෞකෝපරි ජාලස්‍ය ජීර්ණෝද්ධාරං කුර්ව්වන්තෞ වීක්‍ෂ්‍ය තාවාහූතවාන්|
22 තත්ක්‍ෂණාත් තෞ නාවං ස්වතාතඤ්ච විහාය තස්‍ය පශ්චාද්ගාමිනෞ බභූවතුඃ|
23 අනන්තරං භජනභවනේ සමුපදිශන් රාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රචාරයන් මනුජානාං සර්ව්වප්‍රකාරාන් රෝගාන් සර්ව්වප්‍රකාරපීඩාශ්ච ශමයන් යීශුඃ කෘත්ස්නං ගාලීල්දේශං භ්‍රමිතුම් ආරභත|
24 තේන කෘත්ස්නසුරියාදේශස්‍ය මධ්‍යං තස්‍ය යශෝ ව්‍යාප්නෝත්, අපරං භූතග්‍රස්තා අපස්මාරර්ගීණඃ පක්‍ෂාධාතිප්‍රභෘතයශ්ච යාවන්තෝ මනුජා නානාවිධව්‍යාධිභිඃ ක්ලිෂ්ටා ආසන්, තේෂු සර්ව්වේෂු තස්‍ය සමීපම් ආනීතේෂු ස තාන් ස්වස්ථාන් චකාර|
25 ඒතේන ගාලීල්-දිකාපනි-යිරූශාලම්-යිහූදීයදේශේභ්‍යෝ යර්ද්දනඃ පාරාඤ්ච බහවෝ මනුජාස්තස්‍ය පශ්චාද් ආගච්ඡන්|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 05

1 අනන්තරං ස ජනනිවහං නිරීක්‍ෂ්‍ය භූධරෝපරි ව්‍රජිත්වා සමුපවිවේශ|
2 තදානීං ශිෂ්‍යේෂු තස්‍ය සමීපමාගතේෂු තේන තේභ්‍ය ඒෂා කථා කථ්‍යාඤ්චක්‍රේ|
3 අභිමානහීනා ජනා ධන්‍යාඃ, යතස්තේ ස්වර්ගීයරාජ්‍යම් අධිකරිෂ්‍යන්ති|
4 ඛිද්‍යමානා මනුජා ධන්‍යාඃ, යස්මාත් තේ සාන්ත්වනාං ප්‍රාප්සන්ති|
5 නම්‍රා මානවාශ්ච ධන්‍යාඃ, යස්මාත් තේ මේදිනීම් අධිකරිෂ්‍යන්ති|
6 ධර්ම්මාය බුභුක්‍ෂිතාඃ තෘෂාර්ත්තාශ්ච මනුජා ධන්‍යාඃ, යස්මාත් තේ පරිතර්ප්ස්‍යන්ති|
7 කෘපාලවෝ මානවා ධන්‍යාඃ, යස්මාත් තේ කෘපාං ප්‍රාප්ස්‍යන්ති|
8 නිර්ම්මලහෘදයා මනුජාශ්ච ධන්‍යාඃ, යස්මාත් ත ඊශ්චරං ද්‍රක්‍ෂ්‍යන්ති|
9 මේලයිතාරෝ මානවා ධන්‍යාඃ, යස්මාත් ත ඊශ්චරස්‍ය සන්තානත්වේන විඛ්‍යාස්‍යන්ති|
10 ධර්ම්මකාරණාත් තාඩිතා මනුජා ධන්‍යා, යස්මාත් ස්වර්ගීයරාජ්‍යේ තේෂාමධිකරෝ විද්‍යතේ|
11 යදා මනුජා මම නාමකෘතේ යුෂ්මාන් නින්දන්ති තාඩයන්ති මෘෂා නානාදුර්ව්වාක්‍යානි වදන්ති ච, තදා යුයං ධන්‍යාඃ|
12 තදා ආනන්දත, තථා භෘශං හ්ලාදධ්වඤ්ච, යතඃ ස්වර්ගේ භූයාංසි ඵලානි ලප්ස්‍යධ්වේ; තේ යුෂ්මාකං පුරාතනාන් භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ(අ)පි තාදෘග් අතාඩයන්|
13 යුයං මේදින්‍යාං ලවණරූපාඃ, කින්තු යදි ලවණස්‍ය ලවණත්වම් අපයාති, තර්හි තත් කේන ප්‍රකාරේණ ස්වාදුයුක්තං භවිෂ්‍යති? තත් කස්‍යාපි කාර‍්‍ය්‍යස්‍යායෝග්‍යත්වාත් කේවලං බහිඃ ප්‍රක්‍ෂේප්තුං නරාණාං පදතලේන දලයිතුඤ්ච යෝග්‍යං භවති|
14 යූයං ජගති දීප්තිරූපාඃ, භූධරෝපරි ස්ථිතං නගරං ගුප්තං භවිතුං නහි ශක්‍ෂ්‍යති|
15 අපරං මනුජාඃ ප්‍රදීපාන් ප්‍රජ්වාල්‍ය ද්‍රෝණාධෝ න ස්ථාපයන්ති, කින්තු දීපාධාරෝපර‍්‍ය්‍යේව ස්ථාපයන්ති, තේන තේ දීපා ගේහස්ථිතාන් සකලාන් ප්‍රකාශයන්ති|
16 යේන මානවා යුෂ්මාකං සත්කර්ම්මාණි විලෝක්‍ය යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථං පිතරං ධන්‍යං වදන්ති, තේෂාං සමක්‍ෂං යුෂ්මාකං දීප්තිස්තාදෘක් ප්‍රකාශතාම්|
17 අහං ව්‍යවස්ථාං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යඤ්ච ලෝප්තුම් ආගතවාන්, ඉත්ථං මානුභවත, තේ ද්වේ ලෝප්තුං නාගතවාන්, කින්තු සඵලේ කර්ත්තුම් ආගතෝස්මි|
18 අපරං යුෂ්මාන් අහං තථ්‍යං වදාමි යාවත් ව්‍යෝමමේදින්‍යෝ ර්ධ්වංසෝ න භවිෂ්‍යති, තාවත් සර්ව්වස්මින් සඵලේ න ජාතේ ව්‍යවස්ථායා ඒකා මාත්‍රා බින්දුරේකෝපි වා න ලෝප්ස්‍යතේ|
19 තස්මාත් යෝ ජන ඒතාසාම් ආඥානාම් අතික්‍ෂුද්‍රාම් ඒකාඥාමපී ලංඝතේ මනුජාංඤ්ච තථෛව ශික්‍ෂයති, ස ස්වර්ගීයරාජ්‍යේ සර්ව්වේභ්‍යඃ ක්‍ෂුද්‍රත්වේන විඛ්‍යාස්‍යතේ, කින්තු යෝ ජනස්තාං පාලයති, තථෛව ශික්‍ෂයති ච, ස ස්වර්ගීයරාජ්‍යේ ප්‍රධානත්වේන විඛ්‍යාස්‍යතේ|
20 අපරං යුෂ්මාන් අහං වදාමි, අධ්‍යාපකඵිරූශිමානවානාං ධර්ම්මානුෂ්ඨානාත් යුෂ්මාකං ධර්ම්මානුෂ්ඨානේ නෝත්තමේ ජාතේ යූයම් ඊශ්වරීයරාජ්‍යං ප්‍රවේෂ්ටුං න ශක්‍ෂ්‍යථ|
21 අපරඤ්ච ත්වං නරං මා වධීඃ, යස්මාත් යෝ නරං හන්ති, ස විචාරසභායාං දණ්ඩාර්හෝ භවිෂ්‍යති, පූර්ව්වකාලීනජනේභ්‍ය ඉති කථිතමාසීත්, යුෂ්මාභිරශ්‍රාවි|
22 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි, යඃ කශ්චිත් කාරණං විනා නිජභ්‍රාත්‍රේ කුප්‍යති, ස විචාරසභායාං දණ්ඩාර්හෝ භවිෂ්‍යති; යඃ කශ්චිච්ච ස්වීයසහජං නිර්බ්බෝධං වදති, ස මහාසභායාං දණ්ඩාර්හෝ භවිෂ්‍යති; පුනශ්ච ත්වං මූඪ ඉති වාක්‍යං යදි කශ්චිත් ස්වීයභ්‍රාතරං වක්ති, තර්හි නරකාග්නෞ ස දණ්ඩාර්හෝ භවිෂ්‍යති|
23 අතෝ වේද්‍යාඃ සමීපං නිජනෛවේද්‍යේ සමානීතේ(අ)පි නිජභ්‍රාතරං ප්‍රති කස්මාච්චිත් කාරණාත් ත්වං යදි දෝෂී විද්‍යසේ, තදානීං තව තස්‍ය ස්මෘති ර්ජායතේ ච,
24 තර්හි තස්‍යා වේද්‍යාඃ සමීපේ නිජනෛවෛද්‍යං නිධාය තදෛව ගත්වා පූර්ව්වං තේන සාර්ද්ධං මිල, පශ්චාත් ආගත්‍ය නිජනෛවේද්‍යං නිවේදය|
25 අන්‍යඤ්ච යාවත් විවාදිනා සාර්ද්ධං වර්ත්මනි තිෂ්ඨසි, තාවත් තේන සාර්ද්ධං මේලනං කුරු; නෝ චේත් විවාදී විචාරයිතුඃ සමීපේ ත්වාං සමර්පයති විචාරයිතා ච රක්‍ෂිණඃ සන්නිධෞ සමර්පයති තදා ත්වං කාරායාං බධ්‍යේථාඃ|
26 තර්හි ත්වාමහං තථ්ථං බ්‍රවීමි, ශේෂකපර්දකේ(අ)පි න පරිශෝධිතේ තස්මාත් ස්ථානාත් කදාපි බහිරාගන්තුං න ශක්‍ෂ්‍යසි|
27 අපරං ත්වං මා ව්‍යභිචර, යදේතද් වචනං පූර්ව්වකාලීනලෝකේභ්‍යඃ කථිතමාසීත්, තද් යූයං ශ්‍රුතවන්තඃ;
28 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි, යදි කශ්චිත් කාමතඃ කාඤ්චන යෝෂිතං පශ්‍යති, තර්හි ස මනසා තදෛව ව්‍යභිචරිතවාන්|
29 තස්මාත් තව දක්‍ෂිණං නේත්‍රං යදි ත්වාං බාධතේ, තර්හි තන්නේත්‍රම් උත්පාට්‍ය දූරේ නික්‍ෂිප, යස්මාත් තව සර්ව්වවපුෂෝ නරකේ නික්‍ෂේපාත් තවෛකාඞ්ගස්‍ය නාශෝ වරං|
30 යද්වා තව දක්‍ෂිණඃ කරෝ යදි ත්වාං බාධතේ, තර්හි තං කරං ඡිත්ත්වා දූරේ නික්‍ෂිප, යතඃ සර්ව්වවපුෂෝ නරකේ නික්‍ෂේපාත් ඒකාඞ්ගස්‍ය නාශෝ වරං|
31 උක්තමාස්තේ, යදි කශ්චින් නිජජායාං පරිත්‍යක්ත්තුම් ඉච්ඡති, තර්හි ස තස්‍යෛ ත්‍යාගපත්‍රං දදාතු|
32 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් ව්‍යාහරාමි, ව්‍යභිචාරදෝෂේ න ජාතේ යදි කශ්චින් නිජජායාං පරිත්‍යජති, තර්හි ස තාං ව්‍යභිචාරයති; යශ්ච තාං ත්‍යක්තාං ස්ත්‍රියං විවහති, සෝපි ව්‍යභිචරති|
33 පුනශ්ච ත්වං මෘෂා ශපථම් න කුර්ව්වන් ඊශ්චරාය නිජශපථං පාලය, පූර්ව්වකාලීනලෝකේභ්‍යෝ යෛෂා කථා කථිතා, තාමපි යූයං ශ්‍රුතවන්තඃ|
34 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි, කමපි ශපථං මා කාර්ෂ්ට, අර්ථතඃ ස්වර්ගනාම්නා න, යතඃ ස ඊශ්වරස්‍ය සිංහාසනං;
35 පෘථිව්‍යා නාම්නාපි න, යතඃ සා තස්‍ය පාදපීඨං; යිරූශාලමෝ නාම්නාපි න, යතඃ සා මහාරාජස්‍ය පුරී;
36 නිජශිරෝනාම්නාපි න, යස්මාත් තස්‍යෛකං කචමපි සිතම් අසිතං වා කර්ත්තුං ත්වයා න ශක්‍යතේ|
37 අපරං යූයං සංලාපසමයේ කේවලං භවතීති න භවතීති ච වදත යත ඉතෝ(අ)ධිකං යත් තත් පාපාත්මනෝ ජායතේ|
38 අපරං ලෝචනස්‍ය විනිමයේන ලෝචනං දන්තස්‍ය විනිමයේන දන්තඃ පූර්ව්වක්තමිදං වචනඤ්ච යුෂ්මාභිරශ්‍රූයත|
39 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි යූයං හිංසකං නරං මා ව්‍යාඝාතයත| කින්තු කේනචිත් තව දක්‍ෂිණකපෝලේ චපේටාඝාතේ කෘතේ තං ප්‍රති වාමං කපෝලඤ්ච ව්‍යාඝෝටය|
40 අපරං කේනචිත් ත්වයා සාර්ධ්දං විවාදං කෘත්වා තව පරිධේයවසනේ ජිඝෘතිතේ තස්මායුත්තරීයවසනමපි දේහි|
41 යදි කශ්චිත් ත්වාං ක්‍රෝශමේකං නයනාර්ථං අන්‍යායතෝ ධරති, තදා තේන සාර්ධ්දං ක්‍රෝශද්වයං යාහි|
42 යශ්ච මානවස්ත්වාං යාචතේ, තස්මෛ දේහි, යදි කශ්චිත් තුභ්‍යං ධාරයිතුම් ඉච්ඡති, තර්හි තං ප්‍රති පරාංමුඛෝ මා භූඃ|
43 නිජසමීපවසිනි ප්‍රේම කුරු, කින්තු ශත්‍රුං ප්‍රති ද්වේෂං කුරු, යදේතත් පුරෝක්තං වචනං ඒතදපි යූයං ශ්‍රුතවන්තඃ|
44 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි, යූයං රිපුව්වපි ප්‍රේම කුරුත, යේ ච යුෂ්මාන් ශපන්තේ, තාන, ආශිෂං වදත, යේ ච යුෂ්මාන් ඍृතීයන්තේ, තේෂාං මඞ්ගලං කුරුත, යේ ච යුෂ්මාන් නින්දන්ති, තාඩයන්ති ච, තේෂාං කෘතේ ප්‍රාර්ථයධ්වං|
45 තත්‍ර යඃ සතාමසතාඤ්චෝපරි ප්‍රභාකරම් උදායයති, තථා ධාර්ම්මිකානාමධාර්ම්මිකානාඤ්චෝපරි නීරං වර්ෂයති තාදෘශෝ යෝ යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතා, යූයං තස්‍යෛව සන්තානා භවිෂ්‍යථ|
46 යේ යුෂ්මාසු ප්‍රේම කුර්ව්වන්ති, යූයං යදි කේවලං තේව්වේව ප්‍රේම කුරුථ, තර්හි යුෂ්මාකං කිං ඵලං භවිෂ්‍යති? චණ්ඩාලා අපි තාදෘශං කිං න කුර්ව්වන්ති?
47 අපරං යූයං යදි කේවලං ස්වීයභ්‍රාතෘත්වේන නමත, තර්හි කිං මහත් කර්ම්ම කුරුථ? චණ්ඩාලා අපි තාදෘශං කිං න කුර්ව්වන්ති?
48 තස්මාත් යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතා යථා පූර්ණෝ භවති, යූයමපි තාදෘශා භවත|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 06

1 සාවධානා භවත, මනුජාන් දර්ශයිතුං තේෂාං ගෝචරේ ධර්ම්මකර්ම්ම මා කුරුත, තථා කෘතේ යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථපිතුඃ සකාශාත් කිඤ්චන ඵලං න ප්‍රාප්ස්‍යථ|
2 ත්වං යදා දදාසි තදා කපටිනෝ ජනා යථා මනුජේභ්‍යඃ ප්‍රශංසාං ප්‍රාප්තුං භජනභවනේ රාජමාර්ගේ ච තූරීං වාදයන්ති, තථා මා කුරිु, අහං තුභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි, තේ ස්වකායං ඵලම් අලභන්ත|
3 කින්තු ත්වං යදා දදාසි, තදා නිජදක්‍ෂිණකරෝ යත් කරෝති, තද් වාමකරං මා ඥාපය|
4 තේන තව දානං ගුප්තං භවිෂ්‍යති යස්තු තව පිතා ගුප්තදර්ශී, ස ප්‍රකාශ්‍ය තුභ්‍යං ඵලං දාස්‍යති|
5 අපරං යදා ප්‍රාර්ථයසේ, තදා කපටිනඉව මා කුරු, යස්මාත් තේ භජනභවනේ රාජමාර්ගස්‍ය කෝණේ තිෂ්ඨන්තෝ ලෝකාන් දර්ශයන්තඃ ප්‍රාර්ථයිතුං ප්‍රීයන්තේ; අහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි, තේ ස්වකීයඵලං ප්‍රාප්නුවන්|
6 තස්මාත් ප්‍රාර්ථනාකාලේ අන්තරාගාරං ප්‍රවිශ්‍ය ද්වාරං රුද්ව්වා ගුප්තං පශ්‍යතස්තව පිතුඃ සමීපේ ප්‍රාර්ථයස්ව; තේන තව යඃ පිතා ගුප්තදර්ශී, ස ප්‍රකාශ්‍ය තුභ්‍යං ඵලං දාස්‍යතිl
7 අපරං ප්‍රාර්ථනාකාලේ දේවපූජකාඉව මුධා පුනරුක්තිං මා කුරු, යස්මාත් තේ බෝධන්තේ, බහුවාරං කථායාං කථිතායාං තේෂාං ප්‍රාර්ථනා ග්‍රාහිෂ්‍යතේ|
8 යූයං තේෂාමිව මා කුරුත, යස්මාත් යුෂ්මාකං යද් යත් ප්‍රයෝජනං යාචනාතඃ ප්‍රාගේව යුෂ්මාකං පිතා තත් ජානාති|
9 අතඒව යූයම ඊදෘක් ප්‍රාර්ථයධ්වං, හේ අස්මාකං ස්වර්ගස්ථපිතඃ, තව නාම පූජ්‍යං භවතු|
10 තව රාජත්වං භවතු; තවේච්ඡා ස්වර්ගේ යථා තථෛව මේදින්‍යාමපි සඵලා භවතු|
11 අස්මාකං ප්‍රයෝජනීයම් ආහාරම් අද්‍ය දේහි|
12 වයං යථා නිජාපරාධිනඃ ක්‍ෂමාමහේ, තථෛවාස්මාකම් අපරාධාන් ක්‍ෂමස්ව|
13 අස්මාන් පරීක්‍ෂාං මානය, කින්තු පාපාත්මනෝ රක්‍ෂ; රාජත්වං ගෞරවං පරාක්‍රමඃ ඒතේ සර්ව්වේ සර්ව්වදා තව; තථාස්තු|
14 යදි යූයම් අන්‍යේෂාම් අපරාධාන් ක්‍ෂමධ්වේ තර්හි යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථපිතාපි යුෂ්මාන් ක්‍ෂමිෂ්‍යතේ;
15 කින්තු යදි යූයම් අන්‍යේෂාම් අපරාධාන් න ක්‍ෂමධ්වේ, තර්හි යුෂ්මාකං ජනකෝපි යුෂ්මාකම් අපරාධාන් න ක්‍ෂමිෂ්‍යතේ|
16 අපරම් උපවාසකාලේ කපටිනෝ ජනා මානුෂාන් උපවාසං ඥාපයිතුං ස්වේෂාං වදනානි ම්ලානානි කුර්ව්වන්ති, යූයං තඉව විෂණවදනා මා භවත; අහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි තේ ස්වකීයඵලම් අලභන්ත|
17 යදා ත්වම් උපවසසි, තදා යථා ලෝකෛස්ත්වං උපවාසීව න දෘශ්‍යසේ, කින්තු තව යෝ(අ)ගෝචරඃ පිතා තේනෛව දෘශ්‍යසේ, තත්කෘතේ නිජශිරසි තෛලං මර්ද්දය වදනඤ්ච ප්‍රක්‍ෂාලය;
18 තේන තව යඃ පිතා ගුප්තදර්ශී ස ප්‍රකාශ්‍ය තුභ්‍යං ඵලං දාස්‍යති|
19 අපරං යත්‍ර ස්ථානේ කීටාඃ කලඞ්කාශ්ච ක්‍ෂයං නයන්ති, චෞරාශ්ච සන්ධිං කර්ත්තයිත්වා චෝරයිතුං ශක්නුවන්ති, තාදෘශ්‍යාං මේදින්‍යාං ස්වාර්ථං ධනං මා සංචිනුත|
20 කින්තු යත්‍ර ස්ථානේ කීටාඃ කලඞ්කාශ්ච ක්‍ෂයං න නයන්ති, චෞරාශ්ච සන්ධිං කර්ත්තයිත්වා චෝරයිතුං න ශක්නුවන්ති, තාදෘශේ ස්වර්ගේ ධනං සඤ්චිනුත|
21 යස්මාත් යත්‍ර ස්ථානේ යුෂ්මාංක ධනං තත්‍රෛව ඛානේ යුෂ්මාකං මනාංසි|
22 ලෝචනං දේහස්‍ය ප්‍රදීපකං, තස්මාත් යදි තව ලෝචනං ප්‍රසන්නං භවති, තර්හි තව කෘත්ස්නං වපු ර්දීප්තියුක්තං භවිෂ්‍යති|
23 කින්තු ලෝචනේ(අ)ප්‍රසන්නේ තව කෘත්ස්නං වපුඃ තමිස්‍රයුක්තං භවිෂ්‍යති| අතඒව යා දීප්තිස්ත්වයි විද්‍යතේ, සා යදි තමිස්‍රයුක්තා භවති, තර්හි තත් තමිස්‍රං කියන් මහත්|
24 කෝපි මනුජෝ ද්වෞ ප්‍රභූ සේවිතුං න ශක්නෝති, යස්මාද් ඒකං සංමන්‍ය තදන්‍යං න සම්මන්‍යතේ, යද්වා ඒකත්‍ර මනෝ නිධාය තදන්‍යම් අවමන්‍යතේ; තථා යූයමපීශ්වරං ලක්‍ෂ්මීඤ්චේත්‍යුභේ සේවිතුං න ශක්නුථ|
25 අපරම් අහං යුෂ්මභ්‍යං තථ්‍යං කථයාමි, කිං භක්‍ෂිෂ්‍යාමඃ? කිං පාස්‍යාමඃ? ඉති ප්‍රාණධාරණාය මා චින්තයත; කිං පරිධාස්‍යාමඃ? ඉති කායරක්‍ෂණාය න චින්තයත; භක්‍ෂ්‍යාත් ප්‍රාණා වසනාඤ්ච වපූංෂි කිං ශ්‍රේෂ්ඨාණි න හි?
26 විහායසෝ විහඞ්ගමාන් විලෝකයත; තෛ ර්නෝප්‍යතේ න කෘත්‍යතේ භාණ්ඩාගාරේ න සඤ්චීයතේ(අ)පි; තථාපි යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතා තේභ්‍ය ආහාරං විතරති|
27 යූයං තේභ්‍යඃ කිං ශ්‍රේෂ්ඨා න භවථ? යුෂ්මාකං කශ්චිත් මනුජඃ චින්තයන් නිජායුෂඃ ක්‍ෂණමපි වර්ද්ධයිතුං ශක්නෝති?
28 අපරං වසනාය කුතශ්චින්තයත? ක්‍ෂේත්‍රෝත්පන්නානි පුෂ්පාණි කථං වර්ද්ධන්තේ තදාලෝචයත| තානි තන්තූන් නෝත්පාදයන්ති කිමපි කාර‍්‍ය්‍යං න කුර්ව්වන්ති;
29 තථාප්‍යහං යුෂ්මාන් වදාමි, සුලේමාන් තාදෘග් ඓශ්වර‍්‍ය්‍යවානපි තත්පුෂ්පමිව විභූෂිතෝ නාසීත්|
30 තස්මාත් ක්‍ෂද්‍ය විද්‍යමානං ශ්චඃ චුල්ල්‍යාං නික්‍ෂේප්ස්‍යතේ තාදෘශං යත් ක්‍ෂේත්‍රස්ථිතං කුසුමං තත් යදීශ්චර ඉත්ථං බිභූෂයති, තර්හි හේ ස්තෝකප්‍රත්‍යයිනෝ යුෂ්මාන් කිං න පරිධාපයිෂ්‍යති?
31 තස්මාත් අස්මාභිඃ කිමත්ස්‍යතේ? කිඤ්ච පායිෂ්‍යතේ? කිං වා පරිධායිෂ්‍යතේ, ඉති න චින්තයත|
32 යස්මාත් දේවාර්ච්චකා අපීති චේෂ්ටන්තේ; ඒතේෂු ද්‍රව්‍යේෂු ප්‍රයෝජනමස්තීති යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතා ජානාති|
33 අතඒව ප්‍රථමත ඊශ්වරීයරාජ්‍යං ධර්ම්මඤ්ච චේෂ්ටධ්වං, තත ඒතානි වස්තූනි යුෂ්මභ්‍යං ප්‍රදායිෂ්‍යන්තේ|
34 ශ්වඃ කෘතේ මා චින්තයත, ශ්වඒව ස්වයං ස්වමුද්දිශ්‍ය චින්තයිෂ්‍යති; අද්‍යතනී යා චින්තා සාද්‍යකෘතේ ප්‍රචුරතරා|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 07

1 යථා යූයං දෝෂීකෘතා න භවථ, තත්කෘතේ(අ)න්‍යං දෝෂිණං මා කුරුත|
2 යතෝ යාදෘශේන දෝෂේණ යූයං පරාන් දෝෂිණඃ කුරුථ, තාදෘශේන දෝෂේණ යූයමපි දෝෂීකෘතා භවිෂ්‍යථ, අන්‍යඤ්ච යේන පරිමාණේන යුෂ්මාභිඃ පරිමීයතේ, තේනෛව පරිමාණේන යුෂ්මත්කෘතේ පරිමායිෂ්‍යතේ|
3 අපරඤ්ච නිජනයනේ යා නාසා විද්‍යතේ, තාම් අනාලෝච්‍ය තව සහජස්‍ය ලෝචනේ යත් තෘණම් ආස්තේ, තදේව කුතෝ වීක්‍ෂසේ?
4 තව නිජලෝචනේ නාසායාං විද්‍යමානායාං, හේ භ්‍රාතඃ, තව නයනාත් තෘණං බහිෂ්‍යර්තුං අනුජානීහි, කථාමේතාං නිජසහජාය කථං කථයිතුං ශක්නෝෂි?
5 හේ කපටින්, ආදෞ නිජනයනාත් නාසාං බහිෂ්කුරු තතෝ නිජදෘෂ්ටෞ සුප්‍රසන්නායාං තව භ්‍රාතෘ ර්ලෝචනාත් තෘණං බහිෂ්කර්තුං ශක්‍ෂ්‍යසි|
6 අන්‍යඤ්ච සාරමේයේභ්‍යඃ පවිත්‍රවස්තූනි මා විතරත, වරාහාණාං සමක්‍ෂඤ්ච මුක්තා මා නික්‍ෂිපත; නික්‍ෂේපණාත් තේ තාඃ සර්ව්වාඃ පදෛ ර්දලයිෂ්‍යන්ති, පරාවෘත්‍ය යුෂ්මානපි විදාරයිෂ්‍යන්ති|
7 යාචධ්වං තතෝ යුෂ්මභ්‍යං දායිෂ්‍යතේ; මෘගයධ්වං තත උද්දේශං ලප්ස්‍යධ්වේ; ද්වාරම් ආහත, තතෝ යුෂ්මත්කෘතේ මුක්තං භවිෂ්‍යති|
8 යස්මාද් යේන යාච්‍යතේ, තේන ලභ්‍යතේ; යේන මෘග්‍යතේ තේනෝද්දේශඃ ප්‍රාප්‍යතේ; යේන ච ද්වාරම් ආහන්‍යතේ, තත්කෘතේ ද්වාරං මෝච්‍යතේ|
9 ආත්මජේන පූපේ ප්‍රාර්ථිතේ තස්මෛ පාෂාණං විශ්‍රාණයති,
10 මීනේ යාචිතේ ච තස්මෛ භුජගං විතරති, ඒතාදෘශඃ පිතා යුෂ්මාකං මධ්‍යේ ක ආස්තේ?
11 තස්මාද් යූයම් අභද්‍රාඃ සන්තෝ(අ)පි යදි නිජබාලකේභ්‍ය උත්තමං ද්‍රව්‍යං දාතුං ජානීථ, තර්හි යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතා ස්වීයයාචකේභ්‍යඃ කිමුත්තමානි වස්තූනි න දාස්‍යති?
12 යූෂ්මාන් ප්‍රතීතරේෂාං යාදෘශෝ ව්‍යවහාරෝ යුෂ්මාකං ප්‍රියඃ, යූයං තාන් ප්‍රති තාදෘශානේව ව්‍යවහාරාන් විධත්ත; යස්මාද් ව්‍යවස්ථාභවිෂ්‍යද්වාදිනාං වචනානාම් ඉති සාරම්|
13 සඞ්කීර්ණද්වාරේණ ප්‍රවිශත; යතෝ නරකගමනාය යද් ද්වාරං තද් විස්තීර්ණං යච්ච වර්ත්ම තද් බෘහත් තේන බහවඃ ප්‍රවිශන්ති|
14 අපරං ස්වර්ගගමනාය යද් ද්වාරං තත් කීදෘක් සංකීර්ණං| යච්ච වර්ත්ම තත් කීදෘග් දුර්ගමම්| තදුද්දේෂ්ටාරඃ කියන්තෝ(අ)ල්පාඃ|
15 අපරඤ්ච යේ ජනා මේෂවේශේන යුෂ්මාකං සමීපම් ආගච්ඡන්ති, කින්ත්වන්තර්දුරන්තා වෘකා ඒතාදෘශේභ්‍යෝ භවිෂ්‍යද්වාදිභ්‍යඃ සාවධානා භවත, යූයං ඵලේන තාන් පරිචේතුං ශක්නුථ|
16 මනුජාඃ කිං කණ්ටකිනෝ වෘක්‍ෂාද් ද්‍රාක්‍ෂාඵලානි ශෘගාලකෝලිතශ්ච උඩුම්බරඵලානි ශාතයන්ති?
17 තද්වද් උත්තම ඒව පාදප උත්තමඵලානි ජනයති, අධමපාදපඒවාධමඵලානි ජනයති|
18 කින්තූත්තමපාදපඃ කදාප්‍යධමඵලානි ජනයිතුං න ශක්නෝති, තථාධමෝපි පාදප උත්තමඵලානි ජනයිතුං න ශක්නෝති|
19 අපරං යේ යේ පාදපා අධමඵලානි ජනයන්ති, තේ කෘත්තා වහ්නෞ ක්‍ෂිප්‍යන්තේ|
20 අතඒව යූයං ඵලේන තාන් පරිචේෂ්‍යථ|
21 යේ ජනා මාං ප්‍රභුං වදන්ති, තේ සර්ව්වේ ස්වර්ගරාජ්‍යං ප්‍රවේක්‍ෂ්‍යන්ති තන්න, කින්තු යෝ මානවෝ මම ස්වර්ගස්ථස්‍ය පිතුරිෂ්ටං කර්ම්ම කරෝති ස ඒව ප්‍රවේක්‍ෂ්‍යති|
22 තද් දිනේ බහවෝ මාං වදිෂ්‍යන්ති, හේ ප්‍රභෝ හේ ප්‍රභෝ, තව නාම්නා කිමස්මාමි ර්භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං න ව්‍යාහෘතං? තව නාම්නා භූතාඃ කිං න ත්‍යාජිතාඃ? තව නාම්නා කිං නානාද්භුතානි කර්ම්මාණි න කෘතානි?
23 තදාහං වදිෂ්‍යාමි, හේ කුකර්ම්මකාරිණෝ යුෂ්මාන් අහං න වේද්මි, යූයං මත්සමීපාද් දූරීභවත|
24 යඃ කශ්චිත් මමෛතාඃ කථාඃ ශ්‍රුත්වා පාලයති, ස පාෂාණෝපරි ගෘහනිර්ම්මාත්‍රා ඥානිනා සහ මයෝපමීයතේ|
25 යතෝ වෘෂ්ටෞ සත්‍යාම් ආප්ලාව ආගතේ වායෞ වාතේ ච තේෂු තද්ගේහං ලග්නේෂු පාෂාණෝපරි තස්‍ය භිත්තේස්තන්න පතතිl
26 කින්තු යඃ කශ්චිත් මමෛතාඃ කථාඃ ශ්‍රුත්වා න පාලයති ස සෛකතේ ගේහනිර්ම්මාත්‍රා (අ)ඥානිනා උපමීයතේ|
27 යතෝ ජලවෘෂ්ටෞ සත්‍යාම් ආප්ලාව ආගතේ පවනේ වාතේ ච තෛ ර්ගෘහේ සමාඝාතේ තත් පතති තත්පතනං මහද් භවති|
28 යීශුනෛතේෂු වාක්‍යේෂු සමාපිතේෂු මානවාස්තදීයෝපදේශම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
29 යස්මාත් ස උපාධ්‍යායා ඉව තාන් නෝපදිදේශ කින්තු සමර්ථපුරුෂඉව සමුපදිදේශ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 08

1 යදා ස පර්ව්වතාද් අවාරෝහත් තදා බහවෝ මානවාස්තත්පශ්චාද් වව්‍රජුඃ|
2 ඒකඃ කුෂ්ඨවාන් ආගත්‍ය තං ප්‍රණම්‍ය බභාෂේ, හේ ප්‍රභෝ, යදි භවාන් සංමන්‍යතේ, තර්හි මාං නිරාමයං කර්ත්තුං ශක්නෝති|
3 තතෝ යීශුඃ කරං ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය තස්‍යාඞ්ගං ස්පෘශන් ව්‍යාජහාර, සම්මන්‍යේ(අ)හං ත්වං නිරාමයෝ භව; තේන ස තත්ක්‍ෂණාත් කුෂ්ඨේනාමෝචි|
4 තතෝ යීශුස්තං ජගාද, අවධේහි කථාමේතාං කශ්චිදපි මා බ්‍රූහි, කින්තු යාජකස්‍ය සන්නිධිං ගත්වා ස්වාත්මානං දර්ශය මනුජේභ්‍යෝ නිජනිරාමයත්වං ප්‍රමාණයිතුං මූසානිරූපිතං ද්‍රව්‍යම් උත්සෘජ ච|
5 තදනන්තරං යීශුනා කඵර්නාහූම්නාමනි නගරේ ප්‍රවිෂ්ටේ කශ්චිත් ශතසේනාපතිස්තත්සමීපම් ආගත්‍ය විනීය බභාෂේ,
6 හේ ප්‍රභෝ, මදීය ඒකෝ දාසඃ පක්‍ෂාඝාතව්‍යාධිනා භෘශං ව්‍යථිතඃ, සතු ශයනීය ආස්තේ|
7 තදානීං යීශුස්තස්මෛ කථිතවාන්, අහං ගත්වා තං නිරාමයං කරිෂ්‍යාමි|
8 තතඃ ස ශතසේනාපතිඃ ප්‍රත්‍යවදත්, හේ ප්‍රභෝ, භවාන් යත් මම ගේහමධ්‍යං යාති තද්‍යෝග්‍යභාජනං නාහමස්මි; වාඞ්මාත්‍රම් ආදිශතු, තේනෛව මම දාසෝ නිරාමයෝ භවිෂ්‍යති|
9 යතෝ මයි පරනිධ්නේ(අ)පි මම නිදේශවශ්‍යාඃ කති කති සේනාඃ සන්ති, තත ඒකස්මින් යාහීත්‍යුක්තේ ස යාති, තදන්‍යස්මින් ඒහීත්‍යුක්තේ ස ආයාති, තථා මම නිජදාසේ කර්ම්මෛතත් කුර්ව්විත්‍යුක්තේ ස තත් කරෝති|
10 තදානීං යීශුස්තස්‍යෛතත් වචෝ නිශම්‍ය විස්මයාපන්නෝ(අ)භූත්; නිජපශ්චාද්ගාමිනෝ මානවාන් අවෝච්ච, යුෂ්මාන් තථ්‍යං වච්මි, ඉස්‍රායේලීයලෝකානාං මධ්‍යේ(අ)පි නෛතාදෘශෝ විශ්වාසෝ මයා ප්‍රාප්තඃ|
11 අන්‍යච්චාහං යුෂ්මාන් වදාමි, බහවඃ පූර්ව්වස්‍යාඃ පශ්චිමායාශ්ච දිශ ආගත්‍ය ඉබ්‍රාහීමා ඉස්හාකා යාකූබා ච සාකම් මිලිත්වා සමුපවේක්‍ෂ්‍යන්ති;
12 කින්තු යත්‍ර ස්ථානේ රෝදනදන්තඝර්ෂණේ භවතස්තස්මින් බහිර්භූතතමිස්‍රේ රාජ්‍යස්‍ය සන්තානා නික්‍ෂේස්‍යන්තේ|
13 තතඃ පරං යීශුස්තං ශතසේනාපතිං ජගාද, යාහි, තව ප්‍රතීත්‍යනුසාරතෝ මඞ්ගලං භූයාත්; තදා තස්මින්නේව දණ්ඩේ තදීයදාසෝ නිරාමයෝ බභූව|
14 අනන්තරං යීශුඃ පිතරස්‍ය ගේහමුපස්ථාය ජ්වරේණ පීඩිතාං ශයනීයස්ථිතාං තස්‍ය ශ්වශ්‍රූං වීක්‍ෂාඤ්චක්‍රේ|
15 තතස්තේන තස්‍යාඃ කරස්‍ය ස්පෘෂ්ටතවාත් ජ්වරස්තාං තත්‍යාජ, තදා සා සමුත්ථාය තාන් සිෂේවේ|
16 අනන්තරං සන්ධ්‍යායාං සත්‍යාං බහුශෝ භූතග්‍රස්තමනුජාන් තස්‍ය සමීපම් ආනින්‍යුඃ ස ච වාක්‍යේන භූතාන් ත්‍යාජයාමාස, සර්ව්වප්‍රකාරපීඩිතජනාංශ්ච නිරාමයාන් චකාර;
17 තස්මාත්, සර්ව්වා දුර්බ්බලතාස්මාකං තේනෛව පරිධාරිතා| අස්මාකං සකලං ව්‍යාධිං සඒව සංගෘහීතවාන්| යදේතද්වචනං යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනෝක්තමාසීත්, තත්තදා සඵලමභවත්|
18 අනන්තරං යීශුශ්චතුර්දික්‍ෂු ජනනිවහං විලෝක්‍ය තටින්‍යාඃ පාරං යාතුං ශිෂ්‍යාන් ආදිදේශ|
19 තදානීම් ඒක උපාධ්‍යාය ආගත්‍ය කථිතවාන්, හේ ගුරෝ, භවාන් යත්‍ර යාස්‍යති තත්‍රාහමපි භවතඃ පශ්චාද් යාස්‍යාමි|
20 තතෝ යීශු ර්ජගාද, ක්‍රෝෂ්ටුඃ ස්ථාතුං ස්ථානං විද්‍යතේ, විහායසෝ විහඞ්ගමානාං නීඩානි ච සන්ති; කින්තු මනුෂ්‍යපුත්‍රස්‍ය ශිරඃ ස්ථාපයිතුං ස්ථානං න විද්‍යතේ|
21 අනන්තරම් අපර ඒකඃ ශිෂ්‍යස්තං බභාෂේ, හේ ප්‍රභෝ, ප්‍රථමතෝ මම පිතරං ශ්මශානේ නිධාතුං ගමනාර්ථං මාම් අනුමන්‍යස්ව|
22 තතෝ යීශුරුක්තවාන් මෘතා මෘතාන් ශ්මශානේ නිදධතු, ත්වං මම පශ්චාද් ආගච්ඡ|
23 අනන්තරං තස්මින් නාවමාරූඪේ තස්‍ය ශිෂ්‍යාස්තත්පශ්චාත් ජග්මුඃ|
24 පශ්චාත් සාගරස්‍ය මධ්‍යං තේෂු ගතේෂු තාදෘශඃ ප්‍රබලෝ ඣඤ්භ්ශනිල උදතිෂ්ඨත්, යේන මහාතරඞ්ග උත්ථාය තරණිං ඡාදිතවාන්, කින්තු ස නිද්‍රිත ආසීත්|
25 තදා ශිෂ්‍යා ආගත්‍ය තස්‍ය නිද්‍රාභඞ්ගං කෘත්වා කථයාමාසුඃ, හේ ප්‍රභෝ, වයං ම්‍රියාමහේ, භවාන් අස්මාකං ප්‍රාණාන් රක්‍ෂතු|
26 තදා ස තාන් උක්තවාන්, හේ අල්පවිශ්වාසිනෝ යූයං කුතෝ විභීථ? තතඃ ස උත්ථාය වාතං සාගරඤ්ච තර්ජයාමාස, තතෝ නිර්ව්වාතමභවත්|
27 අපරං මනුජා විස්මයං විලෝක්‍ය කථයාමාසුඃ, අහෝ වාතසරිත්පතී අස්‍ය කිමාඥාග්‍රාහිණෞ? කීදෘශෝ(අ)යං මානවඃ|
28 අනන්තරං ස පාරං ගත්වා ගිදේරීයදේශම් උපස්ථිතවාන්; තදා ද්වෞ භූතග්‍රස්තමනුජෞ ශ්මශානස්ථානාද් බහි ර්භූත්වා තං සාක්‍ෂාත් කෘතවන්තෞ, තාවේතාදෘශෞ ප්‍රචණ්ඩාවාස්තාං යත් තේන ස්ථානේන කෝපි යාතුං නාශක්නෝත්|
29 තාවුචෛඃ කථයාමාසතුඃ, හේ ඊශ්වරස්‍ය සූනෝ යීශෝ, ත්වයා සාකම් ආවයෝඃ කඃ සම්බන්ධඃ? නිරූපිතකාලාත් ප්‍රාගේව කිමාවාභ්‍යාං යාතනාං දාතුම් අත්‍රාගතෝසි?
30 තදානීං තාභ්‍යාං කිඤ්චිද් දූරේ වරාහාණාම් ඒකෝ මහාව්‍රජෝ(අ)චරත්|
31 තතෝ භූතෞ තෞ තස්‍යාන්තිකේ විනීය කථයාමාසතුඃ, යද්‍යාවාං ත්‍යාජයසි, තර්හි වරාහාණාං මධ්‍යේව්‍රජම් ආවාං ප්‍රේරය|
32 තදා යීශුරවදත් යාතං, අනන්තරං තෞ යදා මනුජෞ විහාය වරාහාන් ආශ්‍රිතවන්තෞ, තදා තේ සර්ව්වේ වරාහා උච්චස්ථානාත් මහාජවේන ධාවන්තඃ සාගරීයතෝයේ මජ්ජන්තෝ මම්‍රුඃ|
33 තතෝ වරාහරක්‍ෂකාඃ පලායමානා මධ්‍යේනගරං තෞ භූතග්‍රස්තෞ ප්‍රති යද්‍යද් අඝටත, තාඃ සර්ව්වවාර්ත්තා අවදන්|
34 තතෝ නාගරිකාඃ සර්ව්වේ මනුජා යීශුං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං බහිරායාතාඃ තඤ්ච විලෝක්‍ය ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රිරේ භවාන් අස්මාකං සීමාතෝ යාතු|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 09

1 අනන්තරං යීශු ර්නෞකාමාරුහ්‍ය පුනඃ පාරමාගත්‍ය නිජග්‍රාමම් ආයයෞ|
2 තතඃ කතිපයා ජනා ඒකං පක්‍ෂාඝාතිනං ස්වට්ටෝපරි ශායයිත්වා තත්සමීපම් ආනයන්; තතෝ යීශුස්තේෂාං ප්‍රතීතිං විඥාය තං පක්‍ෂාඝාතිනං ජගාද, හේ පුත්‍ර, සුස්ථිරෝ භව, තව කලුෂස්‍ය මර්ෂණං ජාතම්|
3 තාං කථාං නිශම්‍ය කියන්ත උපාධ්‍යායා මනඃසු චින්තිතවන්ත ඒෂ මනුජ ඊශ්වරං නින්දති|
4 තතඃ ස තේෂාම් ඒතාදෘශීං චින්තාං විඥාය කථිතවාන්, යූයං මනඃසු කෘත ඒතාදෘශීං කුචින්තාං කුරුථ?
5 තව පාපමර්ෂණං ජාතං, යද්වා ත්වමුත්ථාය ගච්ඡ, ද්වයෝරනයෝ ර්වාක්‍යයෝඃ කිං වාක්‍යං වක්තුං සුගමං?
6 කින්තු මේදින්‍යාං කලුෂං ක්‍ෂමිතුං මනුජසුතස්‍ය සාමර්ථ්‍යමස්තීති යූයං යථා ජානීථ, තදර්ථං ස තං පක්‍ෂාඝාතිනං ගදිතවාන්, උත්තිෂ්ඨ, නිජශයනීයං ආදාය ගේහං ගච්ඡ|
7 තතඃ ස තත්ක්‍ෂණාද් උත්ථාය නිජගේහං ප්‍රස්ථිතවාන්|
8 මානවා ඉත්ථං විලෝක්‍ය විස්මයං මේනිරේ, ඊශ්වරේණ මානවාය සාමර්ථ්‍යම් ඊදෘශං දත්තං ඉති කාරණාත් තං ධන්‍යං බභාෂිරේ ච|
9 අනන්තරං යීශුස්තත්ස්ථානාද් ගච්ඡන් ගච්ඡන් කරසංග්‍රහස්ථානේ සමුපවිෂ්ටං මථිනාමානම් ඒකං මනුජං විලෝක්‍ය තං බභාෂේ, මම පශ්චාද් ආගච්ඡ, තතඃ ස උත්ථාය තස්‍ය පශ්චාද් වව්‍රාජ|
10 තතඃ පරං යීශෞ ගෘහේ භෝක්තුම් උපවිෂ්ටේ බහවඃ කරසංග්‍රාහිණඃ කලුෂිණශ්ච මානවා ආගත්‍ය තේන සාකං තස්‍ය ශිෂ්‍යෛශ්ච සාකම් උපවිවිශුඃ|
11 ඵිරූශිනස්තද් දෘෂ්ට්වා තස්‍ය ශිෂ්‍යාන් බභාෂිරේ, යුෂ්මාකං ගුරුඃ කිං නිමිත්තං කරසංග්‍රාහිභිඃ කලුෂිභිශ්ච සාකං භුංක්තේ?
12 යීශුස්තත් ශ්‍රුත්වා තාන් ප්‍රත්‍යවදත්, නිරාමයලෝකානාං චිකිත්සකේන ප්‍රයෝජනං නාස්ති, කින්තු සාමයලෝකානාං ප්‍රයෝජනමාස්තේ|
13 අතෝ යූයං යාත්වා වචනස්‍යාස්‍යාර්ථං ශික්‍ෂධ්වම්, දයායාං මේ යථා ප්‍රීති ර්න තථා යඥකර්ම්මණි| යතෝ(අ)හං ධාර්ම්මිකාන් ආහ්වාතුං නාගතෝ(අ)ස්මි කින්තු මනඃ පරිවර්ත්තයිතුං පාපින ආහ්වාතුම් ආගතෝ(අ)ස්මි|
14 අනන්තරං යෝහනඃ ශිෂ්‍යාස්තස්‍ය සමීපම් ආගත්‍ය කථයාමාසුඃ, ඵිරූශිනෝ වයඤ්ච පුනඃ පුනරුපවසාමඃ, කින්තු තව ශිෂ්‍යා නෝපවසන්ති, කුතඃ?
15 තදා යීශුස්තාන් අවෝචත් යාවත් සඛීනාං සංඞ්ගේ කන්‍යායා වරස්තිෂ්ඨති, තාවත් කිං තේ විලාපං කර්ත්තුං ශක්ලුවන්ති? කින්තු යදා තේෂාං සංඞ්ගාද් වරං නයන්ති, තාදෘශඃ සමය ආගමිෂ්‍යති, තදා තේ උපවත්ස්‍යන්ති|
16 පුරාතනවසනේ කෝපි නවීනවස්ත්‍රං න යෝජයති, යස්මාත් තේන යෝජිතේන පුරාතනවසනං ඡිනත්ති තච්ඡිද්‍රඤ්ච බහුකුත්සිතං දෘශ්‍යතේ|
17 අන්‍යඤ්ච පුරාතනකුත්වාං කෝපි නවානගෝස්තනීරසං න නිදධාති, යස්මාත් තථා කෘතේ කුතූ ර්විදීර‍්‍ය්‍යතේ තේන ගෝස්තනීරසඃ පතති කුතූශ්ච නශ්‍යති; තස්මාත් නවීනායාං කුත්වාං නවීනෝ ගෝස්තනීරසඃ ස්ථාප්‍යතේ, තේන ද්වයෝරවනං භවති|
18 අපරං තේනෛතත්කථාකථනකාලේ ඒකෝ(අ)ධිපතිස්තං ප්‍රණම්‍ය බභාෂේ, මම දුහිතා ප්‍රායේණෛතාවත්කාලේ මෘතා, තස්මාද් භවානාගත්‍ය තස්‍යා ගාත්‍රේ හස්තමර්පයතු, තේන සා ජීවිෂ්‍යති|
19 තදානීං යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාකම් උත්ථාය තස්‍ය පශ්චාද් වව්‍රාජ|
20 ඉත්‍යනන්තරේ ද්වාදශවත්සරාන් යාවත් ප්‍රදරාමයේන ශීර්ණෛකා නාරී තස්‍ය පශ්චාද් ආගත්‍ය තස්‍ය වසනස්‍ය ග්‍රන්ථිං පස්පර්ශ;
21 යස්මාත් මයා කේවලං තස්‍ය වසනං ස්පෘෂ්ට්වා ස්වාස්ථ්‍යං ප්‍රාප්ස්‍යතේ, සා නාරීති මනසි නිශ්චිතවතී|
22 තතෝ යීශුර්වදනං පරාවර්ත්ත්‍ය තාං ජගාද, හේ කන්‍යේ, ත්වං සුස්ථිරා භව, තව විශ්වාසස්ත්වාං ස්වස්ථාමකාර්ෂීත්| ඒතද්වාක්‍යේ ගදිතඒව සා යෝෂිත් ස්වස්ථාභූත්|
23 අපරං යීශුස්තස්‍යාධ්‍යක්‍ෂස්‍ය ගේහං ගත්වා වාදකප්‍රභෘතීන් බහූන් ලෝකාන් ශබ්දායමානාන් විලෝක්‍ය තාන් අවදත්,
24 පන්ථානං ත්‍යජ, කන්‍යේයං නාම්‍රියත නිද්‍රිතාස්තේ; කථාමේතාං ශ්‍රුත්වා තේ තමුපජහසුඃ|
25 කින්තු සර්ව්වේෂු බහිෂ්කෘතේෂු සෝ(අ)භ්‍යන්තරං ගත්වා කන්‍යායාඃ කරං ධෘතවාන්, තේන සෝදතිෂ්ඨත්;
26 තතස්තත්කර්ම්මණෝ යශඃ කෘත්ස්නං තං දේශං ව්‍යාප්තවත්|
27 තතඃ පරං යීශුස්තස්මාත් ස්ථානාද් යාත්‍රාං චකාර; තදා හේ දායූදඃ සන්තාන, අස්මාන් දයස්ව, ඉති වදන්තෞ ද්වෞ ජනාවන්ධෞ ප්‍රෝචෛරාහූයන්තෞ තත්පශ්චාද් වව්‍රජතුඃ|
28 තතෝ යීශෞ ගේහමධ්‍යං ප්‍රවිෂ්ටං තාවපි තස්‍ය සමීපම් උපස්ථිතවන්තෞ, තදානීං ස තෞ පෘෂ්ටවාන් කර්ම්මෛතත් කර්ත්තුං මම සාමර්ථ්‍යම් ආස්තේ, යුවාං කිමිති ප්‍රතීථඃ? තදා තෞ ප්‍රත්‍යූචතුඃ, සත්‍යං ප්‍රභෝ|
29 තදානීං ස තයෝ ර්ලෝචනානි ස්පෘශන් බභාෂේ, යුවයෝඃ ප්‍රතීත්‍යනුසාරාද් යුවයෝ ර්මඞ්ගලං භූයාත්| තේන තත්ක්‍ෂණාත් තයෝ ර්නේත්‍රාණි ප්‍රසන්නාන්‍යභවන්,
30 පශ්චාද් යීශුස්තෞ දෘඪමාඥාප්‍ය ජගාද, අවධත්තම් ඒතාං කථාං කෝපි මනුජෝ ම ජානීයාත්|
31 කින්තු තෞ ප්‍රස්ථාය තස්මින් කෘත්ස්නේ දේශේ තස්‍ය කීර්ත්තිං ප්‍රකාශයාමාසතුඃ|
32 අපරං තෞ බහිර‍්‍යාත ඒතස්මින්නන්තරේ මනුජා ඒකං භූතග්‍රස්තමූකං තස්‍ය සමීපම් ආනීතවන්තඃ|
33 තේන භූතේ ත්‍යාජිතේ ස මූකඃ කථාං කථයිතුං ප්‍රාරභත, තේන ජනා විස්මයං විඥාය කථයාමාසුඃ, ඉස්‍රායේලෝ වංශේ කදාපි නේදෘගදෘශ්‍යත;
34 කින්තු ඵිරූශිනඃ කථයාඤ්චක්‍රුඃ භූතාධිපතිනා ස භූතාන් ත්‍යාජයති|
35 තතඃ පරං යීශුස්තේෂාං භජනභවන උපදිශන් රාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රචාරයන් ලෝකානාං යස්‍ය ය ආමයෝ යා ච පීඩාසීත්, තාන් ශමයන් ශමයංශ්ච සර්ව්වාණි නගරාණි ග්‍රාමාංශ්ච බභ්‍රාම|
36 අන්‍යඤ්ච මනුජාන් ව්‍යාකුලාන් අරක්‍ෂකමේෂානිව ච ත්‍යක්තාන් නිරීක්‍ෂ්‍ය තේෂු කාරුණිකඃ සන් ශිෂ්‍යාන් අවදත්,
37 ශස්‍යානි ප්‍රචුරාණි සන්ති, කින්තු ඡේත්තාරඃ ස්තෝකාඃ|
38 ක්‍ෂේත්‍රං ප්‍රත්‍යපරාන් ඡේදකාන් ප්‍රහේතුං ශස්‍යස්වාමිනං ප්‍රාර්ථයධ්වම්|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 10

1 අනන්තරං යීශු ර්ද්වාදශශිෂ්‍යාන් ආහූයාමේධ්‍යභූතාන් ත්‍යාජයිතුං සර්ව්වප්‍රකාරරෝගාන් පීඩාශ්ච ශමයිතුං තේභ්‍යඃ සාමර්ථ්‍යමදාත්|
2 තේෂාං ද්වාදශප්‍රේෂ්‍යාණාං නාමාන්‍යේතානි| ප්‍රථමං ශිමෝන් යං පිතරං වදන්ති, තතඃ පරං තස්‍ය සහජ ආන්ද්‍රියඃ, සිවදියස්‍ය පුත්‍රෝ යාකූබ්
3 තස්‍ය සහජෝ යෝහන්; ඵිලිප් බර්ථලමය් ථෝමාඃ කරසංග්‍රාහී මථිඃ, ආල්ඵේයපුත්‍රෝ යාකූබ්,
4 කිනානීයඃ ශිමෝන්, ය ඊෂ්කරියෝතීයයිහූදාඃ ඛ්‍රීෂ්ටං පරකරේ(අ)ර්පයත්|
5 ඒතාන් ද්වාදශශිෂ්‍යාන් යීශුඃ ප්‍රේෂයන් ඉත්‍යාඥාපයත්, යූයම් අන්‍යදේශීයානාං පදවීං ශේමිරෝණීයානාං කිමපි නගරඤ්ච න ප්‍රවිශ්‍යේ
6 ඉස්‍රායේල්ගෝත්‍රස්‍ය හාරිතා යේ යේ මේෂාස්තේෂාමේව සමීපං යාත|
7 ගත්වා ගත්වා ස්වර්ගස්‍ය රාජත්වං සවිධමභවත්, ඒතාං කථාං ප්‍රචාරයත|
8 ආමයග්‍රස්තාන් ස්වස්ථාන් කුරුත, කුෂ්ඨිනඃ පරිෂ්කුරුත, මෘතලෝකාන් ජීවයත, භූතාන් ත්‍යාජයත, විනා මූල්‍යං යූයම් අලභධ්වං විනෛව මූල්‍යං විශ්‍රාණයත|
9 කින්තු ස්වේෂාං කටිබන්ධේෂු ස්වර්ණරූප්‍යතාම්‍රාණාං කිමපි න ගෘහ්ලීත|
10 අන්‍යච්ච යාත්‍රායෛ චේලසම්පුටං වා ද්විතීයවසනං වා පාදුකේ වා යෂ්ටිඃ, ඒතාන් මා ගෘහ්ලීත, යතඃ කාර‍්‍ය්‍යකෘත් භර්ත්තුං යෝග්‍යෝ භවති|
11 අපරං යූයං යත් පුරං යඤ්ච ග්‍රාමං ප්‍රවිශථ, තත්‍ර යෝ ජනෝ යෝග්‍යපාත්‍රං තමවගත්‍ය යානකාලං යාවත් තත්‍ර තිෂ්ඨත|
12 යදා යූයං තද්ගේහං ප්‍රවිශථ, තදා තමාශිෂං වදත|
13 යදි ස යෝග්‍යපාත්‍රං භවති, තර්හි තත්කල්‍යාණං තස්මෛ භවිෂ්‍යති, නෝචේත් සාශීර‍්‍යුෂ්මභ්‍යමේව භවිෂ්‍යති|
14 කින්තු යේ ජනා යුෂ්මාකමාතිථ්‍යං න විදධති යුෂ්මාකං කථාඤ්ච න ශෘණ්වන්ති තේෂාං ගේහාත් පුරාද්වා ප්‍රස්ථානකාලේ ස්වපදූලීඃ පාතයත|
15 යුෂ්මානහං තථ්‍යං වච්මි විචාරදිනේ තත්පුරස්‍ය දශාතඃ සිදෝමමෝරාපුරයෝර්දශා සහ්‍යතරා භවිෂ්‍යති|
16 පශ්‍යත, වෘකයූථමධ්‍යේ මේෂඃ යථාවිස්තථා යුෂ්මාන ප්‍රහිණෝමි, තස්මාද් යූයම් අහිරිව සතර්කාඃ කපෝතාඉවාහිංසකා භවත|
17 නෘභ්‍යඃ සාවධානා භවත; යතස්තෛ ර‍්‍යූයං රාජසංසදි සමර්පිෂ්‍යධ්වේ තේෂාං භජනගේහේ ප්‍රහාරිෂ්‍යධ්වේ|
18 යූයං මන්නාමහේතෝඃ ශාස්තෘණාං රාඥාඤ්ච සමක්‍ෂං තානන්‍යදේශිනශ්චාධි සාක්‍ෂිත්වාර්ථමානේෂ්‍යධ්වේ|
19 කින්ත්විත්ථං සමර්පිතා යූයං කථං කිමුත්තරං වක්‍ෂ්‍යථ තත්‍ර මා චින්තයත, යතස්තදා යුෂ්මාභි ර‍්‍යද් වක්තව්‍යං තත් තද්දණ්ඩේ යුෂ්මන්මනඃ සු සමුපස්ථාස්‍යති|
20 යස්මාත් තදා යෝ වක්‍ෂ්‍යති ස න යූයං කින්තු යුෂ්මාකමන්තරස්ථඃ පිත්‍රාත්මා|
21 සහජඃ සහජං තාතඃ සුතඤ්ච මෘතෞ සමර්පයිෂ්‍යති, අපත්‍යාගි ස්වස්වපිත්‍රෝे ර්විපක්‍ෂීභූය තෞ ඝාතයිෂ්‍යන්ති|
22 මන්නමහේතෝඃ සර්ව්වේ ජනා යුෂ්මාන් ඍृතීයිෂ්‍යන්තේ, කින්තු යඃ ශේෂං යාවද් ධෛර‍්‍ය්‍යං ඝෘත්වා ස්ථාස්‍යති, ස ත්‍රායිෂ්‍යතේ|
23 තෛ ර‍්‍යදා යූයමේකපුරේ තාඩිෂ්‍යධ්වේ, තදා යූයමන්‍යපුරං පලායධ්වං යුෂ්මානහං තථ්‍යං වච්මි යාවන්මනුජසුතෝ නෛති තාවද් ඉස්‍රායේල්දේශීයසර්ව්වනගරභ්‍රමණං සමාපයිතුං න ශක්‍ෂ්‍යථ|
24 ගුරෝඃ ශිෂ්‍යෝ න මහාන්, ප්‍රභෝර්දාසෝ න මහාන්|
25 යදි ශිෂ්‍යෝ නිජගුරෝ ර්දාසශ්ච ස්වප්‍රභෝඃ සමානෝ භවති තර්හි තද් යථේෂ්ටං| චේත්තෛර්ගෘහපතිර්භූතරාජ උච්‍යතේ, තර්හි පරිවාරාඃ කිං තථා න වක්‍ෂ්‍යන්තේ?
26 කින්තු තේභ්‍යෝ යූයං මා බිභීත, යතෝ යන්න ප්‍රකාශිෂ්‍යතේ, තාදෘක් ඡාදිතං කිමපි නාස්ති, යච්ච න ව්‍යඤ්චිෂ්‍යතේ, තාදෘග් ගුප්තං කිමපි නාස්ති|
27 යදහං යුෂ්මාන් තමසි වච්මි තද් යුෂ්මාභිර්දීප්තෞ කථ්‍යතාං; කර්ණාභ්‍යාං යත් ශ්‍රූයතේ තද් ගේහෝපරි ප්‍රචාර‍්‍ය්‍යතාං|
28 යේ කායං හන්තුං ශක්නුවන්ති නාත්මානං, තේභ්‍යෝ මා භෛෂ්ට; යඃ කායාත්මානෞ නිරයේ නාශයිතුං, ශක්නෝති, තතෝ බිභීත|
29 ද්වෞ චටකෞ කිමේකතාම්‍රමුද්‍රයා න වික්‍රීයේතේ? තථාපි යුෂ්මත්තාතානුමතිං විනා තේෂාමේකෝපි භුවි න පතති|
30 යුෂ්මච්ඡිරසාං සර්ව්වකචා ගණිතාංඃ සන්ති|
31 අතෝ මා බිභීත, යූයං බහුචටකේභ්‍යෝ බහුමූල්‍යාඃ|
32 යෝ මනුජසාක්‍ෂාන්මාමඞ්ගීකුරුතේ තමහං ස්වර්ගස්ථතාතසාක්‍ෂාදඞ්ගීකරිෂ්‍යේ|
33 පෘථ්ව්‍යාමහං ශාන්තිං දාතුමාගතඉති මානුභවත, ශාන්තිං දාතුං න කින්ත්වසිං|
34 පිතෘමාතෘශ්චශ්‍රූභිඃ සාකං සුතසුතාබධූ ර්විරෝධයිතුඤ්චාගතේाස්මි|
35 තතඃ ස්වස්වපරිවාරඒව නෘශත්‍රු ර්භවිතා|
36 යඃ පිතරි මාතරි වා මත්තෝධිකං ප්‍රීයතේ, ස න මදර්හඃ;
37 යශ්ච සුතේ සුතායාං වා මත්තෝධිකං ප්‍රීයතේ, සේाපි න මදර්හඃ|
38 යඃ ස්වක්‍රුශං ගෘහ්ලන් මත්පශ්චාන්නෛති, සේाපි න මදර්හඃ|
39 යඃ ස්වප්‍රාණානවති, ස තාන් හාරයිෂ්‍යතේ, යස්තු මත්කෘතේ ස්වප්‍රාණාන් හාරයති, ස තානවති|
40 යෝ යුෂ්මාකමාතිථ්‍යං විදධාති, ස මමාතිථ්‍යං විදධාති, යශ්ච මමාතිථ්‍යං විදධාති, ස මත්ප්‍රේරකස්‍යාතිථ්‍යං විදධාති|
41 යෝ භවිෂ්‍යද්වාදීති ඥාත්වා තස්‍යාතිථ්‍යං විධත්තේ, ස භවිෂ්‍යද්වාදිනඃ ඵලං ලප්ස්‍යතේ, යශ්ච ධාර්ම්මික ඉති විදිත්වා තස්‍යාතිථ්‍යං විධත්තේ ස ධාර්ම්මිකමානවස්‍ය ඵලං ප්‍රාප්ස්‍යති|
42 යශ්ච කශ්චිත් ඒතේෂාං ක්‍ෂුද්‍රනරාණාම් යං කඤ්චනෛකං ශිෂ්‍ය ඉති විදිත්වා කංසෛකං ශීතලසලිලං තස්මෛ දත්තේ, යුෂ්මානහං තථ්‍යං වදාමි, ස කේනාපි ප්‍රකාරේණ ඵලේන න වඤ්චිෂ්‍යතේ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 11

1 ඉත්ථං යීශුඃ ස්වද්වාදශශිෂ්‍යාණාමාඥාපනං සමාප්‍ය පුරේ පුර උපදේෂ්ටුං සුසංවාදං ප්‍රචාරයිතුං තත්ස්ථානාත් ප්‍රතස්ථේ|
2 අනන්තරං යෝහන් කාරායාං තිෂ්ඨන් ඛ්‍රිෂ්ටස්‍ය කර්ම්මණාං වාර්ත්තං ප්‍රාප්‍ය යස්‍යාගමනවාර්ත්තාසීත් සඒව කිං ත්වං? වා වයමන්‍යම් අපේක්‍ෂිෂ්‍යාමහේ?
3 ඒතත් ප්‍රෂ්ටුං නිජෞ ද්වෞ ශිෂ්‍යෞ ප්‍රාහිණෝත්|
4 යීශුඃ ප්‍රත්‍යවෝචත්, අන්ධා නේත්‍රාණි ලභන්තේ, ඛඤ්චා ගච්ඡන්ති, කුෂ්ඨිනඃ ස්වස්ථා භවන්ති, බධිරාඃ ශෘණ්වන්ති, මෘතා ජීවන්ත උත්තිෂ්ඨන්ති, දරිද්‍රාණාං සමීපේ සුසංවාදඃ ප්‍රචාර‍්‍ය්‍යත,
5 ඒතානි යද්‍යද් යුවාං ශෘණුථඃ පශ්‍යථශ්ච ගත්වා තද්වාර්ත්තාං යෝහනං ගදතං|
6 යස්‍යාහං න විඝ්නීභවාමි, සඒව ධන්‍යඃ|
7 අනන්තරං තයෝඃ ප්‍රස්ථිතයෝ ර‍්‍යීශු ර‍්‍යෝහනම් උද්දිශ්‍ය ජනාන් ජගාද, යූයං කිං ද්‍රෂ්ටුං වහිර්මධ්‍යේප්‍රාන්තරම් අගච්ඡත? කිං වාතේන කම්පිතං නලං?
8 වා කිං වීක්‍ෂිතුං වහිර්ගතවන්තඃ? කිං පරිහිතසූක්‍ෂ්මවසනං මනුජමේකං? පශ්‍යත, යේ සූක්‍ෂ්මවසනානි පරිදධති, තේ රාජධාන්‍යාං තිෂ්ඨන්ති|
9 තර්හි යූයං කිං ද්‍රෂ්ටුං බහිරගමත, කිමේකං භවිෂ්‍යද්වාදිනං? තදේව සත්‍යං| යුෂ්මානහං වදාමි, ස භවිෂ්‍යද්වාදිනෝපි මහාන්;
10 යතඃ, පශ්‍ය ස්වකීයදූතෝයං ත්වදග්‍රේ ප්‍රේෂ්‍යතේ මයා| ස ගත්වා තව පන්ථානං ස්මයක් පරිෂ්කරිෂ්‍යති|| ඒතද්වචනං යමධි ලිඛිතමාස්තේ සෝ(අ)යං යෝහන්|
11 අපරං යුෂ්මානහං තථ්‍යං බ්‍රවීමි, මජ්ජයිතු ර‍්‍යෝහනඃ ශ්‍රේෂ්ඨඃ කෝපි නාරීතෝ නාජායත; තථාපි ස්වර්ගරාජ්‍යමධ්‍යේ සර්ව්වේභ්‍යෝ යඃ ක්‍ෂුද්‍රඃ ස යෝහනඃ ශ්‍රේෂ්ඨඃ|
12 අපරඤ්ච ආ යෝහනෝ(අ)ද්‍ය යාවත් ස්වර්ගරාජ්‍යං බලාදාක්‍රාන්තං භවති ආක්‍රමිනශ්ච ජනා බලේන තදධිකුර්ව්වන්ති|
13 යතෝ යෝහනං යාවත් සර්ව්වභවිෂ්‍යද්වාදිභි ර්ව්‍යවස්ථයා ච උපදේශඃ ප්‍රාකාශ්‍යත|
14 යදි යූයමිදං වාක්‍යං ග්‍රහීතුං ශක්නුථ, තර්හි ශ්‍රේයඃ, යස්‍යාගමනස්‍ය වචනමාස්තේ සෝ(අ)යම් ඒලියඃ|
15 යස්‍ය ශ්‍රෝතුං කර්ණෞ ස්තඃ ස ශෘණෝතු|
16 ඒතේ විද්‍යමානජනාඃ කෛ ර්මයෝපමීයන්තේ? යේ බාලකා හට්ට උපවිශ්‍ය ස්වං ස්වං බන්ධුමාහූය වදන්ති,
17 වයං යුෂ්මාකං සමීපේ වංශීරවාදයාම, කින්තු යූයං නානෘත්‍යත; යුෂ්මාකං සමීපේ ච වයමරෝදිම, කින්තු යූයං න ව්‍යලපත, තාදෘශෛ ර්බාලකෛස්ත උපමායිෂ්‍යන්තේ|
18 යතෝ යෝහන් ආගත්‍ය න භුක්තවාන් න පීතවාංශ්ච, තේන ලෝකා වදන්ති, ස භූතග්‍රස්ත ඉති|
19 මනුජසුත ආගත්‍ය භුක්තවාන් පීතවාංශ්ච, තේන ලෝකා වදන්ති, පශ්‍යත ඒෂ භෝක්තා මද්‍යපාතා චණ්ඩාලපාපිනාං බන්ධශ්ච, කින්තු ඥානිනෝ ඥානව්‍යවහාරං නිර්දෝෂං ජානන්ති|
20 ස යත්‍ර යත්‍ර පුරේ බහ්වාශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම කෘතවාන්, තන්නිවාසිනාං මනඃපරාවෘත්ත්‍යභාවාත් තානි නගරාණි ප්‍රති හන්තේත්‍යුක්තා කථිතවාන්,
21 හා කෝරාසීන්, හා බෛත්සෛදේ, යුෂ්මන්මධ්‍යේ යද්‍යදාශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම කෘතං යදි තත් සෝරසීදෝන්නගර අකාරිෂ්‍යත, තර්හි පූර්ව්වමේව තන්නිවාසිනඃ ශාණවසනේ භස්මනි චෝපවිශන්තෝ මනාංසි පරාවර්ත්තිෂ්‍යන්ත|
22 තස්මාදහං යුෂ්මාන් වදාමි, විචාරදිනේ යුෂ්මාකං දශාතඃ සෝරසීදෝනෝ ර්දශා සහ්‍යතරා භවිෂ්‍යති|
23 අපරඤ්ච බත කඵර්නාහූම්, ත්වං ස්වර්ගං යාවදුන්නතෝසි, කින්තු නරකේ නික්‍ෂේප්ස්‍යසේ, යස්මාත් ත්වයි යාන්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කර්ම්මණ්‍යකාරිෂත, යදි තානි සිදෝම්නගර අකාරිෂ්‍යන්ත, තර්හි තදද්‍ය යාවදස්ථාස්‍යත්|
24 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි, විචාරදිනේ තව දණ්ඩතඃ සිදෝමෝ දණ්ඩෝ සහ්‍යතරෝ භවිෂ්‍යති|
25 ඒතස්මින්නේව සමයේ යීශුඃ පුනරුවාච, හේ ස්වර්ගපෘථිව්‍යෝරේකාධිපතේ පිතස්ත්වං ඥානවතෝ විදුෂශ්ච ලෝකාන් ප්‍රත්‍යේතානි න ප්‍රකාශ්‍ය බාලකාන් ප්‍රති ප්‍රකාශිතවාන්, ඉති හේතෝස්ත්වාං ධන්‍යං වදාමි|
26 හේ පිතඃ, ඉත්ථං භවේත් යත ඉදං ත්වදෘෂ්ටාවුත්තමං|
27 පිත්‍රා මයි සර්ව්වාණි සමර්පිතානි, පිතරං විනා කෝපි පුත්‍රං න ජානාති, යාන් ප්‍රති පුත්‍රේණ පිතා ප්‍රකාශ්‍යතේ තාන් විනා පුත්‍රාද් අන්‍යඃ කෝපි පිතරං න ජානාති|
28 හේ පරිශ්‍රාන්තා භාරාක්‍රාන්තාශ්ච ලෝකා යූයං මත්සන්නිධිම් ආගච්ඡත, අහං යුෂ්මාන් විශ්‍රමයිෂ්‍යාමි|
29 අහං ක්‍ෂමණශීලෝ නම්‍රමනාශ්ච, තස්මාත් මම යුගං ස්වේෂාමුපරි ධාරයත මත්තඃ ශික්‍ෂධ්වඤ්ච, තේන යූයං ස්වේ ස්වේ මනසි විශ්‍රාමං ලප්ස්‍යධ්බේ|
30 යතෝ මම යුගම් අනායාසං මම භාරශ්ච ලඝුඃ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 12

1 අනන්තරං යීශු ර්විශ්‍රාමවාරේ ශ්ස්‍යමධ්‍යේන ගච්ඡති, තදා තච්ඡිෂ්‍යා බුභුක්‍ෂිතාඃ සන්තඃ ශ්ස්‍යමඤ්ජරීශ්ඡත්වා ඡිත්වා ඛාදිතුමාරභන්ත|
2 තද් විලෝක්‍ය ඵිරූශිනෝ යීශුං ජගදුඃ, පශ්‍ය විශ්‍රාමවාරේ යත් කර්ම්මාකර්ත්තව්‍යං තදේව තව ශිෂ්‍යාඃ කුර්ව්වන්ති|
3 ස තාන් ප්‍රත්‍යාවදත, දායූද් තත්සඞ්ගිනශ්ච බුභුක්‍ෂිතාඃ සන්තෝ යත් කර්ම්මාකුර්ව්වන් තත් කිං යුෂ්මාභි ර්නාපාඨි?
4 යේ දර්ශනීයාඃ පූපාඃ යාජකාන් විනා තස්‍ය තත්සඞ්ගිමනුජානාඤ්චාභෝජනීයාස්ත ඊශ්වරාවාසං ප්‍රවිෂ්ටේන තේන භුක්තාඃ|
5 අන්‍යච්ච විශ්‍රාමවාරේ මධ්‍යේමන්දිරං විශ්‍රාමවාරීයං නියමං ලඞ්වන්තෝපි යාජකා නිර්දෝෂා භවන්ති, ශාස්ත්‍රමධ්‍යේ කිමිදමපි යුෂ්මාභි ර්න පඨිතං?
6 යුෂ්මානහං වදාමි, අත්‍ර ස්ථානේ මන්දිරාදපි ගරීයාන් ඒක ආස්තේ|
7 කින්තු දයායාං මේ යථා ප්‍රීති ර්න තථා යඥකර්ම්මණි| ඒතද්වචනස්‍යාර්ථං යදි යුයම් අඥාසිෂ්ට තර්හි නිර්දෝෂාන් දෝෂිණෝ නාකාර්ෂ්ට|
8 අන්‍යච්ච මනුජසුතෝ විශ්‍රාමවාරස්‍යාපි පතිරාස්තේ|
9 අනන්තරං ස තත්ස්ථානාත් ප්‍රස්ථාය තේෂාං භජනභවනං ප්‍රවිෂ්ටවාන්, තදානීම් ඒකඃ ශුෂ්කකරාමයවාන් උපස්ථිතවාන්|
10 තතෝ යීශුම් අපවදිතුං මානුෂාඃ පප්‍රච්ඡුඃ, විශ්‍රාමවාරේ නිරාමයත්වං කරණීයං න වා?
11 තේන ස ප්‍රත්‍යුවාච, විශ්‍රාමවාරේ යදි කස්‍යචිද් අවි ර්ගර්ත්තේ පතති, තර්හි යස්තං ඝෘත්වා න තෝලයති, ඒතාදෘශෝ මනුජෝ යුෂ්මාකං මධ්‍යේ ක ආස්තේ?
12 අවේ ර්මානවඃ කිං නහි ශ්‍රේයාන්? අතෝ විශ්‍රාමවාරේ හිතකර්ම්ම කර්ත්තව්‍යං|
13 අනන්තරං ස තං මානවං ගදිතවාන්, කරං ප්‍රසාරය; තේන කරේ ප්‍රසාරිතේ සෝන්‍යකරවත් ස්වස්ථෝ(අ)භවත්|
14 තදා ඵිරූශිනෝ බහිර්භූය කථං තං හනිෂ්‍යාම ඉති කුමන්ත්‍රණාං තත්ප්‍රාතිකූල්‍යේන චක්‍රුඃ|
15 තතෝ යීශුස්තද් විදිත්වා ස්ථනාන්තරං ගතවාන්; අන්‍යේෂු බහුනරේෂු තත්පශ්චාද් ගතේෂු තාන් ස නිරාමයාන් කෘත්වා ඉත්‍යාඥාපයත්,
16 යූයං මාං න පරිචායයත|
17 තස්මාත් මම ප්‍රීයෝ මනෝනීතෝ මනසස්තුෂ්ටිකාරකඃ| මදීයඃ සේවකෝ යස්තු විද්‍යතේ තං සමීක්‍ෂතාං| තස්‍යෝපරි ස්වකීයාත්මා මයා සංස්ථාපයිෂ්‍යතේ| තේනාන්‍යදේශජාතේෂු ව්‍යවස්ථා සංප්‍රකාශ්‍යතේ|
18 කේනාපි න විරෝධං ස විවාදඤ්ච කරිෂ්‍යති| න ච රාජපථේ තේන වචනං ශ්‍රාවයිෂ්‍යතේ|
19 ව්‍යවස්ථා චලිතා යාවත් නහි තේන කරිෂ්‍යතේ| තාවත් නලෝ විදීර්ණෝ(අ)පි භංක්‍ෂ්‍යතේ නහි තේන ච| තථා සධූමවර්ත්තිඤ්ච න ස නිර්ව්වාපයිෂ්‍යතේ|
20 ප්‍රත්‍යාශාඤ්ච කරිෂ්‍යන්ති තන්නාම්නි භින්නදේශජාඃ|
21 යාන්‍යේතානි වචනානි යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනා ප්‍රෝක්තාන්‍යාසන්, තානි සඵලාන්‍යභවන්|
22 අනන්තරං ලෝකෛ ස්තත්සමීපම් ආනීතෝ භූතග්‍රස්තාන්ධමූකෛකමනුජස්තේන ස්වස්ථීකෘතඃ, තතඃ සෝ(අ)න්ධෝ මූකෝ ද්‍රෂ්ටුං වක්තුඤ්චාරබ්ධවාන්|
23 අනේන සර්ව්වේ විස්මිතාඃ කථයාඤ්චක්‍රුඃ, ඒෂඃ කිං දායූදඃ සන්තානෝ නහි?
24 කින්තු ඵිරූශිනස්තත් ශ්‍රුත්වා ගදිතවන්තඃ, බාල්සිබූබ්නාම්නෝ භූතරාජස්‍ය සාහාය්‍යං විනා නායං භූතාන් ත්‍යාජයති|
25 තදානීං යීශුස්තේෂාම් ඉති මානසං විඥාය තාන් අවදත් කිඤ්චන රාජ්‍යං යදි ස්වවිපක්‍ෂාද් භිද්‍යතේ, තර්හි තත් උච්ඡිද්‍යතේ; යච්ච කිඤ්චන නගරං වා ගෘහං ස්වවිපක්‍ෂාද් විභිද්‍යතේ, තත් ස්ථාතුං න ශක්නෝති|
26 තද්වත් ශයතානෝ යදි ශයතානං බහිඃ කෘත්වා ස්වවිපක්‍ෂාත් පෘථක් පෘථක් භවති, තර්හි තස්‍ය රාජ්‍යං කේන ප්‍රකාරේණ ස්ථාස්‍යති?
27 අහඤ්ච යදි බාල්සිබූබා භූතාන් ත්‍යාජයාමි, තර්හි යුෂ්මාකං සන්තානාඃ කේන භූතාන් ත්‍යාජයන්ති? තස්මාද් යුෂ්මාකම් ඒතද්විචාරයිතාරස්ත ඒව භවිෂ්‍යන්ති|
28 කින්තවහං යදීශ්වරාත්මනා භූතාන් ත්‍යාජයාමි, තර්හීශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං යුෂ්මාකං සන්නිධිමාගතවත්|
29 අන්‍යඤ්ච කෝපි බලවන්ත ජනං ප්‍රථමතෝ න බද්ව්වා කේන ප්‍රකාරේණ තස්‍ය ගෘහං ප්‍රවිශ්‍ය තද්ද්‍රව්‍යාදි ලෝඨයිතුං ශක්නෝති? කින්තු තත් කෘත්වා තදීයගෘස්‍ය ද්‍රව්‍යාදි ලෝඨයිතුං ශක්නෝති|
30 යඃ කශ්චිත් මම ස්වපක්‍ෂීයෝ නහි ස විපක්‍ෂීය ආස්තේ, යශ්ච මයා සාකං න සංගෘහ්ලාති, ස විකිරති|
31 අතඒව යුෂ්මානහං වදාමි, මනුජානාං සර්ව්වප්‍රකාරපාපානාං නින්දායාශ්ච මර්ෂණං භවිතුං ශක්නෝති, කින්තු පවිත්‍රස්‍යාත්මනෝ විරුද්ධනින්දායා මර්ෂණං භවිතුං න ශක්නෝති|
32 යෝ මනුජසුතස්‍ය විරුද්ධාං කථාං කථයති, තස්‍යාපරාධස්‍ය ක්‍ෂමා භවිතුං ශක්නෝති, කින්තු යඃ කශ්චිත් පවිත්‍රස්‍යාත්මනෝ විරුද්ධාං කථාං කථයති නේහලෝකේ න ප්‍රේත්‍ය තස්‍යාපරාධස්‍ය ක්‍ෂමා භවිතුං ශක්නෝති|
33 පාදපං යදි භද්‍රං වදථ, තර්හි තස්‍ය ඵලමපි සාධු වක්තව්‍යං, යදි ච පාදපං අසාධුං වදථ, තර්හි තස්‍ය ඵලමප්‍යසාධු වක්තව්‍යං; යතඃ ස්වීයස්වීයඵලේන පාදපඃ පරිචීයතේ|
34 රේ භුජගවංශා යූයමසාධවඃ සන්තඃ කථං සාධු වාක්‍යං වක්තුං ශක්‍ෂ්‍යථ? යස්මාද් අන්තඃකරණස්‍ය පූර්ණභාවානුසාරාද් වදනාද් වචෝ නිර්ගච්ඡති|
35 තේන සාධුර්මානවෝ(අ)න්තඃකරණරූපාත් සාධුභාණ්ඩාගාරාත් සාධු ද්‍රව්‍යං නිර්ගමයති, අසාධුර්මානුෂස්ත්වසාධුභාණ්ඩාගාරාද් අසාධුවස්තූනි නිර්ගමයති|
36 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි, මනුජා යාවන්ත්‍යාලස්‍යවචාංසි වදන්ති, විචාරදිනේ තදුත්තරමවශ්‍යං දාතව්‍යං,
37 යතස්ත්වං ස්වීයවචෝභි ර්නිරපරාධඃ ස්වීයවචෝභිශ්ච සාපරාධෝ ගණිෂ්‍යසේ|
38 තදානීං කතිපයා උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච ජගදුඃ, හේ ගුරෝ වයං භවත්තඃ කිඤ්චන ලක්‍ෂ්ම දිදෘක්‍ෂාමඃ|
39 තදා ස ප්‍රත්‍යුක්තවාන්, දුෂ්ටෝ ව්‍යභිචාරී ච වංශෝ ලක්‍ෂ්ම මෘගයතේ, කින්තු භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ යූනසෝ ලක්‍ෂ්ම විහායාන්‍යත් කිමපි ලක්‍ෂ්ම තේ න ප්‍රදර්ශයිෂ්‍යන්තේ|
40 යතෝ යූනම් යථා ත්‍ර‍්‍යහෝරාත්‍රං බෘහන්මීනස්‍ය කුක්‍ෂාවාසීත්, තථා මනුජපුත්‍රෝපි ත්‍ර‍්‍යහෝරාත්‍රං මේදින්‍යා මධ්‍යේ ස්ථාස්‍යති|
41 අපරං නීනිවීයා මානවා විචාරදින ඒතද්වංශීයානාං ප්‍රතිකූලම් උත්ථාය තාන් දෝෂිණඃ කරිෂ්‍යන්ති, යස්මාත්තේ යූනස උපදේශාත් මනාංසි පරාවර්ත්තයාඤ්චක්‍රිරේ, කින්ත්වත්‍ර යූනසෝපි ගුරුතර ඒක ආස්තේ|
42 පුනශ්ච දක්‍ෂිණදේශීයා රාඥී විචාරදින ඒතද්වංශීයානාං ප්‍රතිකූලමුත්ථාය තාන් දෝෂිණඃ කරිෂ්‍යති යතඃ සා රාඥී සුලේමනෝ විද්‍යායාඃ කථාං ශ්‍රෝතුං මේදින්‍යාඃ සීම්න ආගච්ඡත්, කින්තු සුලේමනෝපි ගුරුතර ඒකෝ ජනෝ(අ)ත්‍ර ආස්තේ|
43 අපරං මනුජාද් බහිර්ගතෝ (අ)පවිත්‍රභූතඃ ශුෂ්කස්ථානේන ගත්වා විශ්‍රාමං ගවේෂයති, කින්තු තදලභමානඃ ස වක්ති, යස්මා; නිකේතනාද් ආගමං, තදේව වේශ්ම පකාවෘත්‍ය යාමි|
44 පශ්චාත් ස තත් ස්ථානම් උපස්ථාය තත් ශූන්‍යං මාර්ජ්ජිතං ශෝභිතඤ්ච විලෝක්‍ය ව්‍රජන් ස්වතෝපි දුෂ්ටතරාන් අන්‍යසප්තභූතාන් සඞ්ගිනඃ කරෝති|
45 තතස්තේ තත් ස්ථානං ප්‍රවිශ්‍ය නිවසන්ති, තේන තස්‍ය මනුජස්‍ය ශේෂදශා පූර්ව්වදශාතෝතීවාශුභා භවති, ඒතේෂාං දුෂ්ටවංශ්‍යානාමපි තථෛව ඝටිෂ්‍යතේ|
46 මානවේභ්‍ය ඒතාසාං කථනාං කථනකාලේ තස්‍ය මාතා සහජාශ්ච තේන සාකං කාඤ්චිත් කථාං කථයිතුං වාඤ්ඡන්තෝ බහිරේව ස්ථිතවන්තඃ|
47 තතඃ කශ්චිත් තස්මෛ කථිතවාන්, පශ්‍ය තව ජනනී සහජාශ්ච ත්වයා සාකං කාඤ්චන කථාං කථයිතුං කාමයමානා බහිස්තිෂ්ඨන්ති|
48 කින්තු ස තං ප්‍රත්‍යවදත්, මම කා ජනනී? කේ වා මම සහජාඃ?
49 පශ්චාත් ශිෂ්‍යාන් ප්‍රති කරං ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය කථිතවාන්, පශ්‍ය මම ජනනී මම සහජාශ්චෛතේ;
50 යඃ කශ්චිත් මම ස්වර්ගස්ථස්‍ය පිතුරිෂ්ටං කර්ම්ම කුරුතේ, සඒව මම භ්‍රාතා භගිනී ජනනී ච|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 13

1 අපරඤ්ච තස්මින් දිනේ යීශුඃ සද්මනෝ ගත්වා සරිත්පතේ රෝධසි සමුපවිවේශ|
2 තත්‍ර තත්සන්නිධෞ බහුජනානාං නිවහෝපස්ථිතේඃ ස තරණිමාරුහ්‍ය සමුපාවිශත්, තේන මානවා රෝධසි ස්ථිතවන්තඃ|
3 තදානීං ස දෘෂ්ටාන්තෛස්තාන් ඉත්ථං බහුශ උපදිෂ්ටවාන්| පශ්‍යත, කශ්චිත් කෘෂීවලෝ බීජානි වප්තුං බහිර්ජගාම,
4 තස්‍ය වපනකාලේ කතිපයබීජේෂු මාර්ගපාර්ශ්වේ පතිතේෂු විහගාස්තානි භක්‍ෂිතවන්තඃ|
5 අපරං කතිපයබීජේෂු ස්තෝකමෘද්‍යුක්තපාෂාණේ පතිතේෂු මෘදල්පත්වාත් තත්ක්‍ෂණාත් තාන්‍යඞ්කුරිතානි,
6 කින්තු රවාවුදිතේ දග්ධානි තේෂාං මූලාප්‍රවිෂ්ටත්වාත් ශුෂ්කතාං ගතානි ච|
7 අපරං කතිපයබීජේෂු කණ්ටකානාං මධ්‍යේ පතිතේෂු කණ්ටකාන්‍යේධිත්වා තානි ජග්‍රසුඃ|
8 අපරඤ්ච කතිපයබීජානි උර්ව්වරායාං පතිතානි; තේෂාං මධ්‍යේ කානිචිත් ශතගුණානි කානිචිත් ෂෂ්ටිගුණානි කානිචිත් ත්‍රිංශගුංණානි ඵලානි ඵලිතවන්ති|
9 ශ්‍රෝතුං යස්‍ය ශ්‍රුතී ආසාතේ ස ශෘණුයාත්|
10 අනන්තරං ශිෂ්‍යෛරාගත්‍ය සෝ(අ)පෘච්ඡ්‍යත, භවතා තේභ්‍යඃ කුතෝ දෘෂ්ටාන්තකථා කථ්‍යතේ?
11 තතඃ ස ප්‍රත්‍යවදත්, ස්වර්ගරාජ්‍යස්‍ය නිගූඪාං කථාං වේදිතුං යුෂ්මභ්‍යං සාමර්ථ්‍යමදායි, කින්තු තේභ්‍යෝ නාදායි|
12 යස්මාද් යස්‍යාන්තිකේ වර්ද්ධතේ, තස්මායේව දායිෂ්‍යතේ, තස්මාත් තස්‍ය බාහුල්‍යං භවිෂ්‍යති, කින්තු යස්‍යාන්තිකේ න වර්ද්ධතේ, තස්‍ය යත් කිඤ්චනාස්තේ, තදපි තස්මාද් ආදායිෂ්‍යතේ|
13 තේ පශ්‍යන්තෝපි න පශ්‍යන්ති, ශෘණ්වන්තෝපි න ශෘණ්වන්ති, බුධ්‍යමානා අපි න බුධ්‍යන්තේ ච, තස්මාත් තේභ්‍යෝ දෘෂ්ටාන්තකථා කථ්‍යතේ|
14 යථා කර්ණෛඃ ශ්‍රෝෂ්‍යථ යූයං වෛ කින්තු යූයං න භෝත්ස්‍යථ| නේත්‍රෛර්ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ යූයඤ්ච පරිඥාතුං න ශක්‍ෂ්‍යථ| තේ මානුෂා යථා නෛව පරිපශ්‍යන්ති ලෝචනෛඃ| කර්ණෛ ර‍්‍යථා න ශෘණ්වන්ති න බුධ්‍යන්තේ ච මානසෛඃ| ව්‍යාවර්ත්තිතේෂු චිත්තේෂු කාලේ කුත්‍රාපි තෛර්ජනෛඃ| මත්තස්තේ මනුජාඃ ස්වස්ථා යථා නෛව භවන්ති ච| තථා තේෂාං මනුෂ්‍යාණාං ක්‍රියන්තේ ස්ථූලබුද්ධයඃ| බධිරීභූතකර්ණාශ්ච ජාතාශ්ච මුද්‍රිතා දෘශඃ|
15 යදේතානි වචනානි යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනා ප්‍රෝක්තානි තේෂු තානි ඵලන්ති|
16 කින්තු යුෂ්මාකං නයනානි ධන්‍යානි, යස්මාත් තානි වීක්‍ෂන්තේ; ධන්‍යාශ්ච යුෂ්මාකං ශබ්දග්‍රහාඃ, යස්මාත් තෛරාකර්ණ්‍යතේ|
17 මයා යූයං තථ්‍යං වචාමි යුෂ්මාභි ර‍්‍යද්‍යද් වීක්‍ෂ්‍යතේ, තද් බහවෝ භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ ධාර්ම්මිකාශ්ච මානවා දිදෘක්‍ෂන්තෝපි ද්‍රෂ්ටුං නාලභන්ත, පුනශ්ච යූයං යද්‍යත් ශෘණුථ, තත් තේ ශුශ්‍රූෂමාණා අපි ශ්‍රෝතුං නාලභන්ත|
18 කෘෂීවලීයදෘෂ්ටාන්තස්‍යාර්ථං ශෘණුත|
19 මාර්ගපාර්ශ්වේ බීජාන්‍යුප්තානි තස්‍යාර්ථ ඒෂඃ, යදා කශ්චිත් රාජ්‍යස්‍ය කථාං නිශම්‍ය න බුධ්‍යතේ, තදා පාපාත්මාගත්‍ය තදීයමනස උප්තාං කථාං හරන් නයති|
20 අපරං පාෂාණස්ථලේ බීජාන්‍යුප්තානි තස්‍යාර්ථ ඒෂඃ; කශ්චිත් කථාං ශ්‍රුත්වෛව හර්ෂචිත්තේන ගෘහ්ලාති,
21 කින්තු තස්‍ය මනසි මූලාප්‍රවිෂ්ටත්වාත් ස කිඤ්චිත්කාලමාත්‍රං ස්ථිරස්තිෂ්ඨති; පශ්චාත තත්කථාකාරණාත් කෝපි ක්ලේස්තාඩනා වා චේත් ජායතේ, තර්හි ස තත්ක්‍ෂණාද් විඝ්නමේති|
22 අපරං කණ්ටකානාං මධ්‍යේ බීජාන්‍යුප්තානි තදර්ථ ඒෂඃ; කේනචිත් කථායාං ශ්‍රුතායාං සාංසාරිකචින්තාභි ර්භ්‍රාන්තිභිශ්ච සා ග්‍රස්‍යතේ, තේන සා මා විඵලා භවති|
23 අපරම් උර්ව්වරායාං බීජාන්‍යුප්තානි තදර්ථ ඒෂඃ; යේ තාං කථාං ශ්‍රුත්වා වුධ්‍යන්තේ, තේ ඵලිතාඃ සන්තඃ කේචිත් ශතගුණානි කේචිත ෂෂ්ටිගුණානි කේචිච්ච ත්‍රිංශද්ගුණානි ඵලානි ජනයන්ති|
24 අනන්තරං සෝපරාමේකාං දෘෂ්ටාන්තකථාමුපස්ථාප්‍ය තේභ්‍යඃ කථයාමාස; ස්වර්ගීයරාජ්‍යං තාදෘශේන කේනචිද් ගෘහස්ථේනෝපමීයතේ, යේන ස්වීයක්‍ෂේත්‍රේ ප්‍රශස්තබීජාන්‍යෞප්‍යන්ත|
25 කින්තු ක්‍ෂණදායාං සකලලෝකේෂු සුප්තේෂු තස්‍ය රිපුරාගත්‍ය තේෂාං ගෝධූමබීජානාං මධ්‍යේ වන්‍යයවමබීජාන්‍යුප්ත්වා වව්‍රාජ|
26 තතෝ යදා බීජේභ්‍යෝ(අ)ඞ්කරා ජායමානාඃ කණිශානි ඝෘතවන්තඃ; තදා වන්‍යයවසාන්‍යපි දෘශ්‍යමානාන්‍යභවන්|
27 තතෝ ගෘහස්ථස්‍ය දාසේයා ආගම්‍ය තස්මෛ කථයාඤ්චක්‍රුඃ, හේ මහේච්ඡ, භවතා කිං ක්‍ෂේත්‍රේ භද්‍රබීජානි නෞප්‍යන්ත? තථාත්වේ වන්‍යයවසානි කෘත ආයන්?
28 තදානීං තේන තේ ප්‍රතිගදිතාඃ, කේනචිත් රිපුණා කර්ම්මදමකාරි| දාසේයාඃ කථයාමාසුඃ, වයං ගත්වා තාන්‍යුත්පාය්‍ය ක්‍ෂිපාමෝ භවතඃ කීදෘශීච්ඡා ජායතේ?
29 තේනාවාදි, නහි, ශඞ්කේ(අ)හං වන්‍යයවසෝත්පාටනකාලේ යුෂ්මාභිස්තෛඃ සාකං ගෝධූමා අප්‍යුත්පාටිෂ්‍යන්තේ|
30 අතඃ ශ්ස්‍යකර්ත්තනකාලං යාවද් උභයාන්‍යපි සහ වර්ද්ධන්තාං, පශ්චාත් කර්ත්තනකාලේ කර්ත්තකාන් වක්‍ෂ්‍යාමි, යූයමාදෞ වන්‍යයවසානි සංගෘහ්‍ය දාහයිතුං වීටිකා බද්ව්වා ස්ථාපයත; කින්තු සර්ව්වේ ගෝධූමා යුෂ්මාභි ර්භාණ්ඩාගාරං නීත්වා ස්ථාප්‍යන්තාම්|
31 අනන්තරං සෝපරාමේකාං දෘෂ්ටාන්තකථාමුත්ථාප්‍ය තේභ්‍යඃ කථිතවාන් කශ්චින්මනුජඃ සර්ෂපබීජමේකං නීත්වා ස්වක්‍ෂේත්‍ර උවාප|
32 සර්ෂපබීජං සර්ව්වස්මාද් බීජාත් ක්‍ෂුද්‍රමපි සදඞ්කුරිතං සර්ව්වස්මාත් ශාකාත් බෘහද් භවති; ස තාදෘශස්තරු ර්භවති, යස්‍ය ශාඛාසු නභසඃ ඛගා ආගත්‍ය නිවසන්ති; ස්වර්ගීයරාජ්‍යං තාදෘශස්‍ය සර්ෂපෛකස්‍ය සමම්|
33 පුනරපි ස උපමාකථාමේකාං තේභ්‍යඃ කථයාඤ්චකාර; කාචන යෝෂිත් යත් කිණ්වමාදාය ද්‍රෝණත්‍රයමිතගෝධූමචූර්ණානාං මධ්‍යේ සර්ව්වේෂාං මිශ්‍රීභවනපර‍්‍ය්‍යන්තං සමාච්ඡාද්‍ය නිධත්තවතී, තත්කිණ්වමිව ස්වර්ගරාජ්‍යං|
34 ඉත්ථං යීශු ර්මනුජනිවහානාං සන්නිධාවුපමාකථාභිරේතාන්‍යාඛ්‍යානානි කථිතවාන් උපමාං විනා තේභ්‍යඃ කිමපි කථාං නාකථයත්|
35 ඒතේන දෘෂ්ටාන්තීයේන වාක්‍යේන ව්‍යාදාය වදනං නිජං| අහං ප්‍රකාශයිෂ්‍යාමි ගුප්තවාක්‍යං පුරාභවං| යදේතද්වචනං භවිෂ්‍යද්වාදිනා ප්‍රෝක්තමාසීත්, තත් සිද්ධමභවත්|
36 සර්ව්වාන් මනුජාන් විසෘජ්‍ය යීශෞ ගෘහං ප්‍රවිෂ්ටේ තච්ඡිෂ්‍යා ආගත්‍ය යීශවේ කථිතවන්තඃ, ක්‍ෂේත්‍රස්‍ය වන්‍යයවසීයදෘෂ්ටාන්තකථාම් භවාන අස්මාන් ස්පෂ්ටීකෘත්‍ය වදතු|
37 තතඃ ස ප්‍රත්‍යුවාච, යේන භද්‍රබීජාන්‍යුප්‍යන්තේ ස මනුජපුත්‍රඃ,
38 ක්‍ෂේත්‍රං ජගත්, භද්‍රබීජානී රාජ්‍යස්‍ය සන්තානාඃ,
39 වන්‍යයවසානි පාපාත්මනඃ සන්තානාඃ| යේන රිපුණා තාන්‍යුප්තානි ස ශයතානඃ, කර්ත්තනසමයශ්ච ජගතඃ ශේෂඃ, කර්ත්තකාඃ ස්වර්ගීයදූතාඃ|
40 යථා වන්‍යයවසානි සංගෘහ්‍ය දාහ්‍යන්තේ, තථා ජගතඃ ශේෂේ භවිෂ්‍යති;
41 අර්ථාත් මනුජසුතඃ ස්වාංයදූතාන් ප්‍රේෂයිෂ්‍යති, තේන තේ ච තස්‍ය රාජ්‍යාත් සර්ව්වාන් විඝ්නකාරිණෝ(අ)ධාර්ම්මිකලෝකාංශ්ච සංගෘහ්‍ය
42 යත්‍ර රෝදනං දන්තඝර්ෂණඤ්ච භවති, තත්‍රාග්නිකුණ්ඩේ නික්‍ෂේප්ස්‍යන්ති|
43 තදානීං ධාර්ම්මිකලෝකාඃ ස්වේෂාං පිතූ රාජ්‍යේ භාස්කරඉව තේජස්විනෝ භවිෂ්‍යන්ති| ශ්‍රෝතුං යස්‍ය ශ්‍රුතී ආසාතේ, ම ශෘණුයාත්|
44 අපරඤ්ච ක්‍ෂේත්‍රමධ්‍යේ නිධිං පශ්‍යන් යෝ ගෝපයති, තතඃ පරං සානන්දෝ ගත්වා ස්වීයසර්ව්වස්වං වික්‍රීය ත්තක්‍ෂේත්‍රං ක්‍රීණාති, ස ඉව ස්වර්ගරාජ්‍යං|
45 අන්‍යඤ්ච යෝ වණික් උත්තමාං මුක්තාං ගවේෂයන්
46 මහාර්ඝාං මුක්තාං විලෝක්‍ය නිජසර්ව්වස්වං වික්‍රීය තාං ක්‍රීණාති, ස ඉව ස්වර්ගරාජ්‍යං|
47 පුනශ්ච සමුද්‍රෝ නික්‍ෂිප්තඃ සර්ව්වප්‍රකාරමීනසංග්‍රාහ්‍යානායඉව ස්වර්ගරාජ්‍යං|
48 තස්මින් ආනායේ පූර්ණේ ජනා යථා රෝධස්‍යුත්තෝල්‍ය සමුපවිශ්‍ය ප්‍රශස්තමීනාන් සංග්‍රහ්‍ය භාජනේෂු නිදධතේ, කුත්සිතාන් නික්‍ෂිපන්ති;
49 තථෛව ජගතඃ ශේෂේ භවිෂ්‍යති, ඵලතඃ ස්වර්ගීයදූතා ආගත්‍ය පුණ්‍යවජ්ජනානාං මධ්‍යාත් පාපිනඃ පෘථක් කෘත්වා වහ්නිකුණ්ඩේ නික්‍ෂේප්ස්‍යන්ති,
50 තත්‍ර රෝදනං දන්තෛ ර්දන්තඝර්ෂණඤ්ච භවිෂ්‍යතඃ|
51 යීශුනා තේ පෘෂ්ටා යුෂ්මාභිඃ කිමේතාන්‍යාඛ්‍යානාන්‍යබුධ්‍යන්ත? තදා තේ ප්‍රත්‍යවදන්, සත්‍යං ප්‍රභෝ|
52 තදානීං ස කථිතවාන්, නිජභාණ්ඩාගාරාත් නවීනපුරාතනානි වස්තූනි නිර්ගමයති යෝ ගෘහස්ථඃ ස ඉව ස්වර්ගරාජ්‍යමධි ශික්‍ෂිතාඃ ස්වර්ව උපදේෂ්ටාරඃ|
53 අනන්තරං යීශුරේතාඃ සර්ව්වා දෘෂ්ටාන්තකථාඃ සමාප්‍ය තස්මාත් ස්ථානාත් ප්‍රතස්ථේ| අපරං ස්වදේශමාගත්‍ය ජනාන් භජනභවන උපදිෂ්ටවාන්;
54 තේ විස්මයං ගත්වා කථිතවන්ත ඒතස්‍යෛතාදෘශං ඥානම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම ච කස්මාද් අජායත?
55 කිමයං සූත්‍රධාරස්‍ය පුත්‍රෝ නහි? ඒතස්‍ය මාතු ර්නාම ච කිං මරියම් නහි? යාකුබ්-යූෂඵ්-ශිමෝන්-යිහූදාශ්ච කිමේතස්‍ය භ්‍රාතරෝ නහි?
56 ඒතස්‍ය භගින්‍යශ්ච කිමස්මාකං මධ්‍යේ න සන්ති? තර්හි කස්මාදයමේතානි ලබ්ධවාන්? ඉත්ථං ස තේෂාං විඝ්නරූපෝ බභූව;
57 තතෝ යීශුනා නිගදිතං ස්වදේශීයජනානාං මධ්‍යං විනා භවිෂ්‍යද්වාදී කුත්‍රාප්‍යන්‍යත්‍ර නාසම්මාන්‍යෝ භවතී|
58 තේෂාමවිශ්වාසහේතෝඃ ස තත්‍ර ස්ථානේ බහ්වාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි න කෘතවාන්|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 14

1 තදානීං රාජා හේරෝද් යීශෝ ර‍්‍යශඃ ශ්‍රුත්වා නිජදාසේයාන් ජගාද්,
2 ඒෂ මජ්ජයිතා යෝහන්, ප්‍රමිතේභයස්තස්‍යෝත්ථානාත් තේනේත්ථමද්භුතං කර්ම්ම ප්‍රකාශ්‍යතේ|
3 පුරා හේරෝද් නිජභ්‍රාතු: ඵිලිපෝ ජායායා හේරෝදීයායා අනුරෝධාද් යෝහනං ධාරයිත්වා බද්ධා කාරායාං ස්ථාපිතවාන්|
4 යතෝ යෝහන් උක්තවාන්, ඒත්සයාඃ සංග්‍රහෝ භවතෝ නෝචිතඃ|
5 තස්මාත් නෘපතිස්තං හන්තුමිච්ඡන්නපි ලෝකේභ්‍යෝ විභයාඤ්චකාර; යතඃ සර්ව්වේ යෝහනං භවිෂ්‍යද්වාදිනං මේනිරේ|
6 කින්තු හේරෝදෝ ජන්මාහීයමහ උපස්ථිතේ හේරෝදීයායා දුහිතා තේෂාං සමක්‍ෂං නෘතිත්වා හේරෝදමප්‍රීණ්‍යත්|
7 තස්මාත් භූපතිඃ ශපථං කුර්ව්වන් ඉති ප්‍රත්‍යඥාසීත්, ත්වයා යද් යාච්‍යතේ, තදේවාහං දාස්‍යාමි|
8 සා කුමාරී ස්වීයමාතුඃ ශික්‍ෂාං ලබ්ධා බභාෂේ, මජ්ජයිතුර‍්‍යෝහන උත්තමාඞ්ගං භාජනේ සමානීය මහ්‍යං විශ්‍රාණය|
9 තතෝ රාජා ශුශෝච, කින්තු භෝජනායෝපවිශතාං සඞ්ගිනාං ස්වකෘතශපථස්‍ය චානුරෝධාත් තත් ප්‍රදාතුම ආදිදේශ|
10 පශ්චාත් කාරාං ප්‍රති නරං ප්‍රහිත්‍ය යෝහන උත්තමාඞ්ගං ඡිත්ත්වා
11 තත් භාජන ආනාය්‍ය තස්‍යෛ කුමාර‍්‍ය්‍යෛ ව්‍යශ්‍රාණයත්, තතඃ සා ස්වජනන්‍යාඃ සමීපං තන්නිනාය|
12 පශ්චාත් යෝහනඃ ශිෂ්‍යා ආගත්‍ය කායං නීත්වා ශ්මශානේ ස්ථාපයාමාසුස්තතෝ යීශෝඃ සන්නිධිං ව්‍රජිත්වා තද්වාර්ත්තාං බභාෂිරේ|
13 අනන්තරං යීශුරිති නිශභ්‍ය නාවා නිර්ජනස්ථානම් ඒකාකී ගතවාන්, පශ්චාත් මානවාස්තත් ශ්‍රුත්වා නානානගරේභ්‍ය ආගත්‍ය පදෛස්තත්පශ්චාද් ඊයුඃ|
14 තදානීං යීශු ර්බහිරාගත්‍ය මහාන්තං ජනනිවහං නිරීක්‍ෂ්‍ය තේෂු කාරුණිකඃ මන් තේෂාං පීඩිතජනාන් නිරාමයාන් චකාර|
15 තතඃ පරං සන්ධ්‍යායාං ශිෂ්‍යාස්තදන්තිකමාගත්‍ය කථයාඤ්චක්‍රුඃ, ඉදං නිර්ජනස්ථානං වේලාප්‍යවසන්නා; තස්මාත් මනුජාන් ස්වස්වග්‍රාමං ගන්තුං ස්වාර්ථං භක්‍ෂ්‍යාණි ක්‍රේතුඤ්ච භවාන් තාන් විසෘජතු|
16 කින්තු යීශුස්තානවාදීත්, තේෂාං ගමනේ ප්‍රයෝජනං නාස්ති, යූයමේව තාන් භෝජයත|
17 තදා තේ ප්‍රත්‍යවදන්, අස්මාකමත්‍ර පූපපඤ්චකං මීනද්වයඤ්චාස්තේ|
18 තදානීං තේනෝක්තං තානි මදන්තිකමානයත|
19 අනන්තරං ස මනුජාන් යවසෝපර‍්‍ය්‍යුපවේෂ්ටුම් ආඥාපයාමාස; අපර තත් පූපපඤ්චකං මීනද්වයඤ්ච ගෘහ්ලන් ස්වර්ගං ප්‍රති නිරීක්‍ෂ්‍යේශ්වරීයගුණාන් අනූද්‍ය භංක්ත්වා ශිෂ්‍යේභ්‍යෝ දත්තවාන්, ශිෂ්‍යාශ්ච ලෝකේභ්‍යෝ දදුඃ|
20 තතඃ සර්ව්වේ භුක්ත්වා පරිතෘප්තවන්තඃ, තතස්තදවශිෂ්ටභක්‍ෂ්‍යෛඃ පූර්ණාන් ද්වාදශඩලකාන් ගෘහීතවන්තඃ|
21 තේ භෝක්තාරඃ ස්ත්‍රීර්බාලකාංශ්ච විහාය ප්‍රායේණ පඤ්ච සහස්‍රාණි පුමාංස ආසන්|
22 තදනන්තරං යීශු ර්ලෝකානාං විසර්ජනකාලේ ශිෂ්‍යාන් තරණිමාරෝඪුං ස්වාග්‍රේ පාරං යාතුඤ්ච ගාඪමාදිෂ්ටවාන්|
23 තතෝ ලෝකේෂු විසෘෂ්ටේෂු ස විවික්තේ ප්‍රාර්ථයිතුං ගිරිමේකං ගත්වා සන්ධ්‍යාං යාවත් තත්‍රෛකාකී ස්ථිතවාන්|
24 කින්තු තදානීං සම්මුඛවාතත්වාත් සරිත්පතේ ර්මධ්‍යේ තරඞ්ගෛස්තරණිර්දෝලායමානාභවත්|
25 තදා ස යාමින්‍යාශ්චතුර්ථප්‍රහරේ පද්භ්‍යාං ව්‍රජන් තේෂාමන්තිකං ගතවාන්|
26 කින්තු ශිෂ්‍යාස්තං සාගරෝපරි ව්‍රජන්තං විලෝක්‍ය සමුද්විග්නා ජගදුඃ, ඒෂ භූත ඉති ශඞ්කමානා උච්චෛඃ ශබ්දායාඤ්චක්‍රිරේ ච|
27 තදෛව යීශුස්තානවදත්, සුස්ථිරා භවත, මා භෛෂ්ට, ඒෂෝ(අ)හම්|
28 තතඃ පිතර ඉත්‍යුක්තවාන්, හේ ප්‍රභෝ, යදි භවානේව, තර්හි මාං භවත්සමීපං යාතුමාඥාපයතු|
29 තතඃ තේනාදිෂ්ටඃ පිතරස්තරණිතෝ(අ)වරුහ්‍ය යීශේाරන්තිකං ප්‍රාප්තුං තෝයෝපරි වව්‍රාජ|
30 කින්තු ප්‍රචණ්ඩං පවනං විලෝක්‍ය භයාත් තෝයේ මංක්තුම් ආරේභේ, තස්මාද් උච්චෛඃ ශබ්දායමානඃ කථිතවාන්, හේ ප්‍රභෝ, මාමවතු|
31 යීශුස්තත්ක්‍ෂණාත් කරං ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය තං ධරන් උක්තවාන්, හ ස්තෝකප්‍රත්‍යයින් ත්වං කුතඃ සමශේථාඃ?
32 අනන්තරං තයෝස්තරණිමාරූඪයෝඃ පවනෝ නිවවෘතේ|
33 තදානීං යේ තරණ්‍යාමාසන්, ත ආගත්‍ය තං ප්‍රණභ්‍ය කථිතවන්තඃ, යථාර්ථස්ත්වමේවේශ්වරසුතඃ|
34 අනන්තරං පාරං ප්‍රාප්‍ය තේ ගිනේෂරන්නාමකං නගරමුපතස්ථුඃ,
35 තදා තත්‍රත්‍යා ජනා යීශුං පරිචීය තද්දේශ්ස්‍ය චතුර්දිශෝ වාර්ත්තාං ප්‍රහිත්‍ය යත්‍ර යාවන්තඃ පීඩිතා ආසන්, තාවතඒව තදන්තිකමානයාමාසුඃ|
36 අපරං තදීයවසනස්‍ය ග්‍රන්ථිමාත්‍රං ස්ප්‍රෂ්ටුං විනීය යාවන්තෝ ජනාස්තත් ස්පර්ශං චක්‍රිරේ, තේ සර්ව්වඒව නිරාමයා බභූවුඃ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 15

1 අපරං යිරූශාලම්නගරීයාඃ කතිපයා අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච යීශෝඃ සමීපමාගත්‍ය කථයාමාසුඃ,
2 තව ශිෂ්‍යාඃ කිමර්ථම් අප්‍රක්‍ෂාලිතකරෛ ර්භක්‍ෂිත්වා පරම්පරාගතං ප්‍රාචීනානාං ව්‍යවහාරං ලඞ්වන්තේ?
3 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච, යූයං පරම්පරාගතාචාරේණ කුත ඊශ්වරාඥාං ලඞ්වධ්වේ|
4 ඊශ්වර ඉත්‍යාඥාපයත්, ත්වං නිජපිතරෞ සංමන්‍යේථාඃ, යේන ච නිජපිතරෞ නින්ද්‍යේතේ, ස නිශ්චිතං ම්‍රියේත;
5 කින්තු යූයං වදථ, යඃ ස්වජනකං ස්වජනනීං වා වාක්‍යමිදං වදති, යුවාං මත්තෝ යල්ලභේථේ, තත් න්‍යවිද්‍යත,
6 ස නිජපිතරෞ පුන ර්න සංමංස්‍යතේ| ඉත්ථං යූයං පරම්පරාගතේන ස්වේෂාමාචාරේණේශ්වරීයාඥාං ලුම්පථ|
7 රේ කපටිනඃ සර්ව්වේ යිශයියෝ යුෂ්මානධි භවිෂ්‍යද්වචනාන්‍යේතානි සම්‍යග් උක්තවාන්|
8 වදනෛ ර්මනුජා ඒතේ සමායාන්ති මදන්තිකං| තථාධරෛ ර්මදීයඤ්ච මානං කුර්ව්වන්ති තේ නරාඃ|
9 කින්තු තේෂාං මනෝ මත්තෝ විදූරඒව තිෂ්ඨති| ශික්‍ෂයන්තෝ විධීන් න්‍රාඥා භජන්තේ මාං මුධෛව තේ|
10 තතෝ යීශු ර්ලෝකාන් ආහූය ප්‍රෝක්තවාන්, යූයං ශ්‍රුත්වා බුධ්‍යධ්බං|
11 යන්මුඛං ප්‍රවිශති, තත් මනුජම් අමේධ්‍යං න කරෝති, කින්තු යදාස්‍යාත් නිර්ගච්ඡති, තදේව මානුෂමමේධ්‍යී කරෝතී|
12 තදානීං ශිෂ්‍යා ආගත්‍ය තස්මෛ කථයාඤ්චක්‍රුඃ, ඒතාං කථාං ශ්‍රුත්වා ඵිරූශිනෝ ව්‍යරජ්‍යන්ත, තත් කිං භවතා ඥායතේ?
13 ස ප්‍රත්‍යවදත්, මම ස්වර්ගස්ථඃ පිතා යං කඤ්චිදඞ්කුරං නාරෝපයත්, ස උත්පාව්ද්‍යතේ|
14 තේ තිෂ්ඨන්තු, තේ අන්ධමනුජානාම් අන්ධමාර්ගදර්ශකා ඒව; යද්‍යන්ධෝ(අ)න්ධං පන්ථානං දර්ශයති, තර්හ්‍යුභෞ ගර්ත්තේ පතතඃ|
15 තදා පිතරස්තං ප්‍රත්‍යවදත්, දෘෂ්ටාන්තමිමමස්මාන් බෝධයතු|
16 යීශුනා ප්‍රෝක්තං, යූයමද්‍ය යාවත් කිමබෝධාඃ ස්ථ?
17 කථාමිමාං කිං න බුධ්‍යධ්බේ ? යදාස්‍යං ප්‍රේවිශති, තද් උදරේ පතන් බහිර්නිර‍්‍යාති,
18 කින්ත්වාස්‍යාද් යන්නිර‍්‍යාති, තද් අන්තඃකරණාත් නිර‍්‍යාතත්වාත් මනුජමමේධ්‍යං කරෝති|
19 යතෝ(අ)න්තඃකරණාත් කුචින්තා බධඃ පාරදාරිකතා වේශ්‍යාගමනං චෛර‍්‍ය්‍යං මිථ්‍යාසාක්‍ෂ්‍යම් ඊශ්වරනින්දා චෛතානි සර්ව්වාණි නිර‍්‍ය්‍යාන්ති|
20 ඒතානි මනුෂ්‍යමපවිත්‍රී කුර්ව්වන්ති කින්ත්වප්‍රක්‍ෂාලිතකරේණ භෝජනං මනුජමමේධ්‍යං න කරෝති|
21 අනන්තරං යීශුස්තස්මාත් ස්ථානාත් ප්‍රස්ථාය සෝරසීදෝන්නගරයෝඃ සීමාමුපතස්‍යෞ|
22 තදා තත්සීමාතඃ කාචිත් කිනානීයා යෝෂිද් ආගත්‍ය තමුච්චෛරුවාච, හේ ප්‍රභෝ දායූදඃ සන්තාන, මමෛකා දුහිතාස්තේ සා භූතග්‍රස්තා සතී මහාක්ලේශං ප්‍රාප්නෝති මම දයස්ව|
23 කින්තු යීශුස්තාං කිමපි නෝක්තවාන්, තතඃ ශිෂ්‍යා ආගත්‍ය තං නිවේදයාමාසුඃ, ඒෂා යෝෂිද් අස්මාකං පශ්චාද් උච්චෛරාහූයාගච්ඡති, ඒනාං විසෘජතු|
24 තදා ස ප්‍රත්‍යවදත්, ඉස්‍රායේල්ගෝත්‍රස්‍ය හාරිතමේෂාන් විනා කස්‍යාප්‍යන්‍යස්‍ය සමීපං නාහං ප්‍රේෂිතෝස්මි|
25 තතඃ සා නාරීසමාගත්‍ය තං ප්‍රණම්‍ය ජගාද, හේ ප්‍රභෝ මාමුපකුරු|
26 ස උක්තවාන්, බාලකානාං භක්‍ෂ්‍යමාදාය සාරමේයේභ්‍යෝ දානං නෝචිතං|
27 තදා සා බභාෂේ, හේ ප්‍රභෝ, තත් සත්‍යං, තථාපි ප්‍රභෝ ර්භඤ්චාද් යදුච්ඡිෂ්ටං පතති, තත් සාරමේයාඃ ඛාදන්ති|
28 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, හේ යෝෂිත්, තව විශ්වාසෝ මහාන් තස්මාත් තව මනෝභිලෂිතං සිද්‍ය්‍යතු, තේන තස්‍යාඃ කන්‍යා තස්මින්නේව දණ්ඩේ නිරාමයාභවත්|
29 අනන්තරං යීශස්තස්මාත් ස්ථානාත් ප්‍රස්ථාය ගාලීල්සාගරස්‍ය සන්නිධිමාගත්‍ය ධරාධරමාරුහ්‍ය තත්‍රෝපවිවේශ|
30 පශ්චාත් ජනනිවහෝ බහූන් ඛඤ්චාන්ධමූකශුෂ්කකරමානුෂාන් ආදාය යීශෝඃ සමීපමාගත්‍ය තච්චරණාන්තිකේ ස්ථාපයාමාසුඃ, තතඃ සා තාන් නිරාමයාන් අකරෝත්|
31 ඉත්ථං මූකා වාක්‍යං වදන්ති, ශුෂ්කකරාඃ ස්වාස්ථ්‍යමායාන්ති, පඞ්ගවෝ ගච්ඡන්ති, අන්ධා වීක්‍ෂන්තේ, ඉති විලෝක්‍ය ලෝකා විස්මයං මන්‍යමානා ඉස්‍රායේල ඊශ්වරං ධන්‍යං බභාෂිරේ|
32 තදානීං යීශුඃ ස්වශිෂ්‍යාන් ආහූය ගදිතවාන්, ඒතජ්ජනනිවහේෂු මම දයා ජායතේ, ඒතේ දිනත්‍රයං මයා සාකං සන්ති, ඒෂාං භක්‍ෂ්‍යවස්තු ච කඤ්චිදපි නාස්ති, තස්මාදහමේතානකෘතාහාරාන් න විස්‍රක්‍ෂ්‍යාමි, තථාත්වේ වර්ත්මමධ්‍යේ ක්ලාම්‍යේෂුඃ|
33 තදා ශිෂ්‍යා ඌචුඃ, ඒතස්මින් ප්‍රාන්තරමධ්‍ය ඒතාවතෝ මර්ත්‍යාන් තර්පයිතුං වයං කුත්‍ර පූපාන් ප්‍රාප්ස්‍යාමඃ?
34 යීශුරපෘච්ඡත්, යුෂ්මාකං නිකටේ කති පූපා ආසතේ? ත ඌචුඃ, සප්තපූපා අල්පාඃ ක්‍ෂුද්‍රමීනාශ්ච සන්ති|
35 තදානීං ස ලෝකනිවහං භූමාවුපවේෂ්ටුම් ආදිශ්‍ය
36 තාන් සප්තපූපාන් මීනාංශ්ච ගෘහ්ලන් ඊශ්වරීයගුණාන් අනූද්‍ය භංක්ත්වා ශිෂ්‍යේභ්‍යෝ දදෞ, ශිෂ්‍යා ලෝකේභ්‍යෝ දදුඃ|
37 තතඃ සර්ව්වේ භුක්ත්වා තෘප්තවන්තඃ; තදවශිෂ්ටභක්‍ෂ්‍යේණ සප්තඩලකාන් පරිපූර‍්‍ය්‍ය සංජගෘහුඃ|
38 තේ භෝක්තාරෝ යෝෂිතෝ බාලකාංශ්ච විහාය ප්‍රායේණ චතුඃසහස්‍රාණි පුරුෂා ආසන්|
39 තතඃ පරං ස ජනනිවහං විසෘජ්‍ය තරිමාරුහ්‍ය මග්දලාප්‍රදේශං ගතවාන්|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 16

1 තදානීං ඵිරූශිනඃ සිදූකිනශ්චාගත්‍ය තං පරීක්‍ෂිතුං නභමීයං කිඤ්චන ලක්‍ෂ්ම දර්ශයිතුං තස්මෛ නිවේදයාමාසුඃ|
2 තතඃ ස උක්තවාන්, සන්ධ්‍යායාං නභසෝ රක්තත්වාද් යූයං වදථ, ශ්වෝ නිර්ම්මලං දිනං භවිෂ්‍යති;
3 ප්‍රාතඃකාලේ ච නභසෝ රක්තත්වාත් මලිනත්වාඤ්ච වදථ, ඣඤ්භ්ශද්‍ය භවිෂ්‍යති| හේ කපටිනෝ යදි යූයම් අන්තරීක්‍ෂස්‍ය ලක්‍ෂ්ම බෝද්ධුං ශක්නුථ, තර්හි කාලස්‍යෛතස්‍ය ලක්‍ෂ්ම කථං බෝද්ධුං න ශක්නුථ?
4 ඒතත්කාලස්‍ය දුෂ්ටෝ ව්‍යභිචාරී ච වංශෝ ලක්‍ෂ්ම ගවේෂයති, කින්තු යූනසෝ භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ ලක්‍ෂ්ම විනාන්‍යත් කිමපි ලක්‍ෂ්ම තාන් න දර්ශයිය්‍යතේ| තදානීං ස තාන් විහාය ප්‍රතස්ථේ|
5 අනන්තරමන්‍යපාරගමනකාලේ තස්‍ය ශිෂ්‍යාඃ පූපමානේතුං විස්මෘතවන්තඃ|
6 යීශුස්තානවාදීත්, යූයං ඵිරූශිනාං සිදූකිනාඤ්ච කිණ්වං ප්‍රති සාවධානාඃ සතර්කාශ්ච භවත|
7 තේන තේ පරස්පරං විවිච්‍ය කථයිතුමාරේභිරේ, වයං පූපානානේතුං විස්මෘතවන්ත ඒතත්කාරණාද් ඉති කථයති|
8 කින්තු යීශුස්තද්විඥාය තානවෝචත්, හේ ස්තෝකවිශ්වාසිනෝ යූයං පූපානානයනමධි කුතඃ පරස්පරමේතද් විවිංක්‍ය?
9 යුෂ්මාභිඃ කිමද්‍යාපි න ඥායතේ? පඤ්චභිඃ පූපෛඃ පඤ්චසහස්‍රපුරුෂේෂු භෝජිතේෂු භක්‍ෂ්‍යෝච්ඡිෂ්ටපූර්ණාන් කති ඩලකාන් සමගෘහ්ලීතං;
10 තථා සප්තභිඃ පූපෛශ්චතුඃසහස්‍රපුරුෂේෂු භේජිතේෂු කති ඩලකාන් සමගෘහ්ලීත, තත් කිං යුෂ්මාභිර්න ස්මර‍්‍ය්‍යතේ?
11 තස්මාත් ඵිරූශිනාං සිදූකිනාඤ්ච කිණ්වං ප්‍රති සාවධානාස්තිෂ්ඨත, කථාමිමාම් අහං පූපානධි නාකථයං, ඒතද් යූයං කුතෝ න බුධ්‍යධ්වේ?
12 තදානීං පූපකිණ්වං ප්‍රති සාවධානාස්තිෂ්ඨතේති නෝක්ත්වා ඵිරූශිනාං සිදූකිනාඤ්ච උපදේශං ප්‍රති සාවධානාස්තිෂ්ඨතේති කථිතවාන්, ඉති තෛරබෝධි|
13 අපරඤ්ච යීශුඃ කෛසරියා-ඵිලිපිප්‍රදේශමාගත්‍ය ශිෂ්‍යාන් අපෘච්ඡත්, යෝ(අ)හං මනුජසුතඃ සෝ(අ)හං කඃ? ලෝකෛරහං කිමුච්‍යේ?
14 තදානීං තේ කථිතවන්තඃ, කේචිද් වදන්ති ත්වං මජ්ජයිතා යෝහන්, කේචිද්වදන්ති, ත්වම් ඒලියඃ, කේචිච්ච වදන්ති, ත්වං යිරිමියෝ වා කශ්චිද් භවිෂ්‍යද්වාදීති|
15 පශ්චාත් ස තාන් පප්‍රච්ඡ, යූයං මාං කං වදථ? තතඃ ශිමෝන් පිතර උවාච,
16 ත්වමමරේශ්වරස්‍යාභිෂික්තපුත්‍රඃ|
17 තතෝ යීශුඃ කථිතවාන්, හේ යූනසඃ පුත්‍ර ශිමෝන් ත්වං ධන්‍යඃ; යතඃ කෝපි අනුජස්ත්වය්‍යේතජ්ඥානං නෝදපාදයත්, කින්තු මම ස්වර්ගස්‍යඃ පිතෝදපාදයත්|
18 අතෝ(අ)හං ත්වාං වදාමි, ත්වං පිතරඃ (ප්‍රස්තරඃ) අහඤ්ච තස්‍ය ප්‍රස්තරස්‍යෝපරි ස්වමණ්ඩලීං නිර්ම්මාස්‍යාමි, තේන නිරයෝ බලාත් තාං පරාජේතුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
19 අහං තුභ්‍යං ස්වර්ගීයරාජ්‍යස්‍ය කුඤ්ජිකාං දාස්‍යාමි, තේන යත් කිඤ්චන ත්වං පෘථිව්‍යාං භංත්ස්‍යසි තත්ස්වර්ගේ භංත්ස්‍යතේ, යච්ච කිඤ්චන මහ්‍යාං මෝක්‍ෂ්‍යසි තත් ස්වර්ගේ මෝක්‍ෂ්‍යතේ|
20 පශ්චාත් ස ශිෂ්‍යානාදිශත්, අහමභිෂික්තෝ යීශුරිති කථාං කස්මෛචිදපි යූයං මා කථයත|
21 අන්‍යඤ්ච යිරූශාලම්නගරං ගත්වා ප්‍රාචීනලෝකේභ්‍යඃ ප්‍රධානයාජකේභ්‍ය උපාධ්‍යායේභ්‍යශ්ච බහුදුඃඛභෝගස්තෛ ර්හතත්වං තෘතීයදිනේ පුනරුත්ථානඤ්ච මමාවශ්‍යකම් ඒතාඃ කථා යීශුස්තත්කාලමාරභ්‍ය ශිෂ්‍යාන් ඥාපයිතුම් ආරබ්ධවාන්|
22 තදානීං පිතරස්තස්‍ය කරං ඝෘත්වා තර්ජයිත්වා කථයිතුමාරබ්ධවාන්, හේ ප්‍රභෝ, තත් ත්වත්තෝ දූරං යාතු, ත්වාං ප්‍රති කදාපි න ඝටිෂ්‍යතේ|
23 කින්තු ස වදනං පරාවර්ත්‍ය පිතරං ජගාද, හේ විඝ්නකාරින්, මත්සම්මුඛාද් දූරීභව, ත්වං මාං බාධසේ, ඊශ්වරීයකාර‍්‍ය්‍යාත් මානුෂීයකාර‍්‍ය්‍යං තුභ්‍යං රෝචතේ|
24 අනන්තරං යීශුඃ ස්වීයශිෂ්‍යාන් උක්තවාන් යඃ කශ්චිත් මම පශ්චාද්ගාමී භවිතුම් ඉච්ඡති, ස ස්වං දාම්‍යතු, තථා ස්වක්‍රුශං ගෘහ්ලන් මත්පශ්චාදායාතු|
25 යතෝ යඃ ප්‍රාණාන් රක්‍ෂිතුමිච්ඡති, ස තාන් හාරයිෂ්‍යති, කින්තු යෝ මදර්ථං නිජප්‍රාණාන් හාරයති, ස තාන් ප්‍රාප්ස්‍යති|
26 මානුෂෝ යදි සර්ව්වං ජගත් ලභතේ නිජප්‍රණාන් හාරයති, තර්හි තස්‍ය කෝ ලාභඃ? මනුජෝ නිජප්‍රාණානාං විනිමයේන වා කිං දාතුං ශක්නෝති?
27 මනුජසුතඃ ස්වදූතෛඃ සාකං පිතුඃ ප්‍රභාවේණාගමිෂ්‍යති; තදා ප්‍රතිමනුජං ස්වස්වකර්ම්මානුසාරාත් ඵලං දාස්‍යති|
28 අහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වච්මි, සරාජ්‍යං මනුජසුතම් ආගතං න පශ්‍යන්තෝ මෘත්‍යුං න ස්වාදිෂ්‍යන්ති, ඒතාදෘශාඃ කතිපයජනා අත්‍රාපි දණ්ඩායමානාඃ සන්ති|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 17

1 අනන්තරං ෂඩ්දිනේභ්‍යඃ පරං යීශුඃ පිතරං යාකූබං තත්සහජං යෝහනඤ්ච ගෘහ්ලන් උච්චාද්‍රේ ර්විවික්තස්ථානම් ආගත්‍ය තේෂාං සමක්‍ෂං රූපමන්‍යත් දධාර|
2 තේන තදාස්‍යං තේජස්වි, තදාභරණම් ආලෝකවත් පාණ්ඩරමභවත්|
3 අන්‍යච්ච තේන සාකං සංලපන්තෞ මූසා ඒලියශ්ච තේභ්‍යෝ දර්ශනං දදතුඃ|
4 තදානීං පිතරෝ යීශුං ජගාද, හේ ප්‍රභෝ ස්ථිතිරත්‍රාස්මාකං ශුභා, යදි භවතානුමන්‍යතේ, තර්හි භවදර්ථමේකං මූසාර්ථමේකම් ඒලියාර්ථඤ්චෛකම් ඉති ත්‍රීණි දූෂ්‍යාණි නිර්ම්මම|
5 ඒතත්කථනකාල ඒක උජ්ජවලඃ පයෝදස්තේෂාමුපරි ඡායාං කෘතවාන්, වාරිදාද් ඒෂා නභසීයා වාග් බභූව, මමායං ප්‍රියඃ පුත්‍රඃ, අස්මින් මම මහාසන්තෝෂ ඒතස්‍ය වාක්‍යං යූයං නිශාමයත|
6 කින්තු වාචමේතාං ශෘණ්වන්තඒව ශිෂ්‍යා මෘශං ශඞ්කමානා න්‍යුබ්ජා න්‍යපතන්|
7 තදා යීශුරාගත්‍ය තේෂාං ගාත්‍රාණි ස්පෘශන් උවාච, උත්තිෂ්ඨත, මා භෛෂ්ට|
8 තදානීං නේත්‍රාණ්‍යුන්මීල්‍ය යීශුං විනා කමපි න දදෘශුඃ|
9 තතඃ පරම් අද්‍රේරවරෝහණකාලේ යීශුස්තාන් ඉත්‍යාදිදේශ, මනුජසුතස්‍ය මෘතානාං මධ්‍යාදුත්ථානං යාවන්න ජායතේ, තාවත් යුෂ්මාභිරේතද්දර්ශනං කස්මෛචිදපි න කථයිතව්‍යං|
10 තදා ශිෂ්‍යාස්තං පප්‍රච්ඡුඃ, ප්‍රථමම් ඒලිය ආයාස්‍යතීති කුත උපාධ්‍යායෛරුච්‍යතේ?
11 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත්, ඒලියඃ ප්‍රාගේත්‍ය සර්ව්වාණි සාධයිෂ්‍යතීති සත්‍යං,
12 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වච්මි, ඒලිය ඒත්‍ය ගතඃ, තේ තමපරිචිත්‍ය තස්මින් යථේච්ඡං ව්‍යවජහුඃ; මනුජසුතේනාපි තේෂාමන්තිකේ තාදෘග් දුඃඛං භෝක්තව්‍යං|
13 තදානීං ස මජ්ජයිතාරං යෝහනමධි කථාමේතාං ව්‍යාහෘතවාන්, ඉත්ථං තච්ඡිෂ්‍යා බුබුධිරේ|
14 පශ්චාත් තේෂු ජනනිවහස්‍යාන්තිකමාගතේෂු කශ්චිත් මනුජස්තදන්තිකමේත්‍ය ජානූනී පාතයිත්වා කථිතවාන්,
15 හේ ප්‍රභෝ, මත්පුත්‍රං ප්‍රති කෘපාං විදධාතු, සෝපස්මාරාමයේන භෘශං ව්‍යථිතඃ සන් පුනඃ පුන ර්වහ්නෞ මුහු ර්ජලමධ්‍යේ පතති|
16 තස්මාද් භවතඃ ශිෂ්‍යාණාං සමීපේ තමානයං කින්තු තේ තං ස්වාස්ථං කර්ත්තුං න ශක්තාඃ|
17 තදා යීශුඃ කථිතවාන් රේ අවිශ්වාසිනඃ, රේ විපථගාමිනඃ, පුනඃ කතිකාලාන් අහං යුෂ්මාකං සන්නිධෞ ස්ථාස්‍යාමි? කතිකාලාන් වා යුෂ්මාන් සහිෂ්‍යේ? තමත්‍ර මමාන්තිකමානයත|
18 පශ්චාද් යීශුනා තර්ජතඒව ස භූතස්තං විහාය ගතවාන්, තද්දණ්ඩඒව ස බාලකෝ නිරාමයෝ(අ)භූත්|
19 තතඃ ශිෂ්‍යා ගුප්තං යීශුමුපාගත්‍ය බභාෂිරේ, කුතෝ වයං තං භූතං ත්‍යාජයිතුං න ශක්තාඃ?
20 යීශුනා තේ ප්‍රෝක්තාඃ, යුෂ්මාකමප්‍රත්‍යයාත්;
21 යුෂ්මානහං තථ්‍යං වච්මි යදි යුෂ්මාකං සර්ෂපෛකමාත්‍රෝපි විශ්වාසෝ ජායතේ, තර්හි යුෂ්මාභිරස්මින් ශෛලේ ත්වමිතඃ ස්ථානාත් තත් ස්ථානං යාහීති බ්‍රූතේ ස තදෛව චලිෂ්‍යති, යුෂ්මාකං කිමප්‍යසාධ්‍යඤ්ච කර්ම්ම න ස්ථාස්‍යාති| කින්තු ප්‍රාර්ථනෝපවාසෞ විනෛතාදෘශෝ භූතෝ න ත්‍යාජ්‍යේත|
22 අපරං තේෂාං ගාලීල්ප්‍රදේශේ භ්‍රමණකාලේ යීශුනා තේ ගදිතාඃ, මනුජසුතෝ ජනානාං කරේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ තෛ ර්හනිෂ්‍යතේ ච,
23 කින්තු තෘතීයේ(අ)හි्න ම උත්ථාපිෂ්‍යතේ, තේන තේ භෘශං දුඃඛිතා බභූවඃ|
24 තදනන්තරං තේෂු කඵර්නාහූම්නගරමාගතේෂු කරසංග්‍රාහිණඃ පිතරාන්තිකමාගත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ, යුෂ්මාකං ගුරුඃ කිං මන්දිරාර්ථං කරං න දදාති? තතඃ පිතරඃ කථිතවාන් දදාති|
25 තතස්තස්මින් ගෘහමධ්‍යමාගතේ තස්‍ය කථාකථනාත් පූර්ව්වමේව යීශුරුවාච, හේ ශිමෝන්, මේදින්‍යා රාජානඃ ස්වස්වාපත්‍යේභ්‍යඃ කිං විදේශිභ්‍යඃ කේභ්‍යඃ කරං ගෘහ්ලන්ති? අත්‍ර ත්වං කිං බුධ්‍යසේ? තතඃ පිතර උක්තවාන්, විදේශිභ්‍යඃ|
26 තදා යීශුරුක්තවාන්, තර්හි සන්තානා මුක්තාඃ සන්ති|
27 තථාපි යථාස්මාභිස්තේෂාමන්තරායෝ න ජන්‍යතේ, තත්කෘතේ ජලධේස්තීරං ගත්වා වඩිශං ක්‍ෂිප, තේනාදෞ යෝ මීන උත්ථාස්‍යති, තං ඝෘත්වා තන්මුඛේ මෝචිතේ තෝලකෛකං රූප්‍යං ප්‍රාප්ස්‍යසි, තද් ගෘහීත්වා තව මම ච කෘතේ තේභ්‍යෝ දේහි|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 18

1 තදානීං ශිෂ්‍යා යීශෝඃ සමීපමාගත්‍ය පෘෂ්ටවන්තඃ ස්වර්ගරාජ්‍යේ කඃ ශ්‍රේෂ්ඨඃ?
2 තතෝ යීශුඃ ක්‍ෂුද්‍රමේකං බාලකං ස්වසමීපමානීය තේෂාං මධ්‍යේ නිධාය ජගාද,
3 යුෂ්මානහං සත්‍යං බ්‍රවීමි, යූයං මනෝවිනිමයේන ක්‍ෂුද්‍රබාලවත් න සන්තඃ ස්වර්ගරාජ්‍යං ප්‍රවේෂ්ටුං න ශක්නුථ|
4 යඃ කශ්චිද් ඒතස්‍ය ක්‍ෂුද්‍රබාලකස්‍ය සමමාත්මානං නම්‍රීකරෝති, සඒව ස්වර්ගරාජයේ ශ්‍රේෂ්ඨඃ|
5 යඃ කශ්චිද් ඒතාදෘශං ක්‍ෂුද්‍රබාලකමේකං මම නාම්නි ගෘහ්ලාති, ස මාමේව ගෘහ්ලාති|
6 කින්තු යෝ ජනෝ මයි කෘතවිශ්වාසානාමේතේෂාං ක්‍ෂුද්‍රප්‍රාණිනාම් ඒකස්‍යාපි විධ්නිං ජනයති, කණ්ඨබද්ධපේෂණීකස්‍ය තස්‍ය සාගරාගාධජලේ මජ්ජනං ශ්‍රේයඃ|
7 විඝ්නාත් ජගතඃ සන්තාපෝ භවිෂ්‍යති, විඝ්නෝ(අ)වශ්‍යං ජනයිෂ්‍යතේ, කින්තු යේන මනුජේන විඝ්නෝ ජනිෂ්‍යතේ තස්‍යෛව සන්තාපෝ භවිෂ්‍යති|
8 තස්මාත් තව කරශ්චරණෝ වා යදි ත්වාං බාධතේ, තර්හි තං ඡිත්ත්වා නික්‍ෂිප, ද්විකරස්‍ය ද්විපදස්‍ය වා තවානප්තවහ්නෞ නික්‍ෂේපාත්, ඛඤ්ජස්‍ය වා ඡින්නහස්තස්‍ය තව ජීවනේ ප්‍රවේශෝ වරං|
9 අපරං තව නේත්‍රං යදි ත්වාං බාධතේ, තර්හි තදප්‍යුත්පාව්‍ය නික්‍ෂිප, ද්විනේත්‍රස්‍ය නරකාග්නෞ නික්‍ෂේපාත් කාණස්‍ය තව ජීවනේ ප්‍රවේශෝ වරං|
10 තස්මාදවධද්ධං, ඒතේෂාං ක්‍ෂුද්‍රප්‍රාණිනාම් ඒකමපි මා තුච්ඡීකුරුත,
11 යතෝ යුෂ්මානහං තථ්‍යං බ්‍රවීමි, ස්වර්ගේ තේෂාං දූතා මම ස්වර්ගස්ථස්‍ය පිතුරාස්‍යං නිත්‍යං පශ්‍යන්ති| ඒවං යේ යේ හාරිතාස්තාන් රක්‍ෂිතුං මනුජපුත්‍ර ආගච්ඡත්|
12 යූයමත්‍ර කිං විවිංග්ඝ්වේ? කස්‍යචිද් යදි ශතං මේෂාඃ සන්ති, තේෂාමේකෝ හාර‍්‍ය්‍යතේ ච, තර්හි ස ඒකෝනශතං මේෂාන් විහාය පර්ව්වතං ගත්වා තං හාරිතමේකං කිං න මෘගයතේ?
13 යදි ච කදාචිත් තන්මේෂෝද්දේශං ලමතේ, තර්හි යුෂ්මානහං සත්‍යං කථයාමි, සෝ(අ)විපථගාමිභ්‍ය ඒකෝනශතමේෂේභ්‍යෝපි තදේකහේතෝරධිකම් ආහ්ලාදතේ|
14 තද්වද් ඒතේෂාං ක්‍ෂුද්‍රප්‍රාඒिනාම් ඒකෝපි නශ්‍යතීති යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථපිතු ර්නාභිමතම්|
15 යද්‍යපි තව භ්‍රාතා ත්වයි කිමප්‍යපරාධ්‍යති, තර්හි ගත්වා යුවයෝර්ද්වයෝඃ ස්ථිතයෝස්තස්‍යාපරාධං තං ඥාපය| තත්‍ර ස යදි තව වාක්‍යං ශෘණෝති, තර්හි ත්වං ස්වභ්‍රාතරං ප්‍රාප්තවාන්,
16 කින්තු යදි න ශෘණෝති, තර්හි ද්වාභ්‍යාං ත්‍රිභි ර්වා සාක්‍ෂීභිඃ සර්ව්වං වාක්‍යං යථා නිශ්චිතං ජායතේ, තදර්ථම් ඒකං ද්වෞ වා සාක්‍ෂිණෞ ගෘහීත්වා යාහි|
17 තේන ස යදි තයෝ ර්වාක්‍යං න මාන්‍යතේ, තර්හි සමාජං තජ්ඥාපය, කින්තු යදි සමාජස්‍යාපි වාක්‍යං න මාන්‍යතේ,තර්හි ස තව සමීපේ දේවපූජකඉව චණ්ඩාලඉව ච භවිෂ්‍යති|
18 අහං යුෂ්මාන් සත්‍යං වදාමි, යුෂ්මාභිඃ පෘථිව්‍යාං යද් බධ්‍යතේ තත් ස්වර්ගේ භංත්ස්‍යතේ; මේදින්‍යාං යත් භෝච්‍යතේ, ස්වර්ගේ(අ)පි තත් මෝක්‍ෂ්‍යතේ|
19 පුනරහං යුෂ්මාන් වදාමි, මේදින්‍යාං යුෂ්මාකං යදි ද්වාවේකවාක්‍යීභූය කිඤ්චිත් ප්‍රාර්ථයේතේ, තර්හි මම ස්වර්ගස්ථපිත්‍රා තත් තයෝඃ කෘතේ සම්පන්නං භවිෂ්‍යති|
20 යතෝ යත්‍ර ද්වෞ ත්‍රයෝ වා මම නාන්නි මිලන්ති, තත්‍රෛවාහං තේෂාං මධ්‍යේ(අ)ස්මි|
21 තදානීං පිතරස්තත්සමීපමාගත්‍ය කථිතවාන් හේ ප්‍රභෝ, මම භ්‍රාතා මම යද්‍යපරාධ්‍යති, තර්හි තං කතිකෘත්වඃ ක්‍ෂමිෂ්‍යේ?
22 කිං සප්තකෘත්වඃ? යීශුස්තං ජගාද, ත්වාං කේවලං සප්තකෘත්වෝ යාවත් න වදාමි, කින්තු සප්තත්‍යා ගුණිතං සප්තකෘත්වෝ යාවත්|
23 අපරං නිජදාසෛඃ සහ ජිගණයිෂුඃ කශ්චිද් රාජේව ස්වර්ගරාජයං|
24 ආරබ්ධේ තස්මින් ගණනේ සාර්ද්ධසහස්‍රමුද්‍රාපූරිතානාං දශසහස්‍රපුටකානාම් ඒකෝ(අ)ඝමර්ණස්තත්සමක්‍ෂමානායි|
25 තස්‍ය පරිශෝධනාය ද්‍රව්‍යාභාවාත් පරිශෝධනාර්ථං ස තදීයභාර‍්‍ය්‍යාපුත්‍රාදිසර්ව්වස්වඤ්ච වික්‍රීයතාමිති තත්ප්‍රභුරාදිදේශ|
26 තේන ස දාසස්තස්‍ය පාදයෝඃ පතන් ප්‍රණම්‍ය කථිතවාන් , හේ ප්‍රභෝ භවතා ඝෛර‍්‍ය්‍යේ කෘතේ මයා සර්ව්වං පරිශෝධිෂ්‍යතේ|
27 තදානීං දාසස්‍ය ප්‍රභුඃ සකරුණඃ සන් සකලර්ණං ක්‍ෂමිත්වා තං තත්‍යාජ|
28 කින්තු තස්මින් දාසේ බහි ර‍්‍යාතේ, තස්‍ය ශතං මුද්‍රාචතුර්ථාංශාන් යෝ ධාරයති, තං සහදාසං දෘෂ්ද්වා තස්‍ය කණ්ඨං නිෂ්පීඩ්‍ය ගදිතවාන්, මම යත් ප්‍රාප්‍යං තත් පරිශෝධය|
29 තදා තස්‍ය සහදාසස්තත්පාදයෝඃ පතිත්වා විනීය බභාෂේ, ත්වයා ධෛර‍්‍ය්‍යේ කෘතේ මයා සර්ව්වං පරිශෝධිෂ්‍යතේ|
30 තථාපි ස තත් නාඞගීකෘත්‍ය යාවත් සර්ව්වමෘණං න පරිශෝධිතවාන් තාවත් තං කාරායාං ස්ථාපයාමාස|
31 තදා තස්‍ය සහදාසාස්තස්‍යෛතාදෘග් ආචරණං විලෝක්‍ය ප්‍රභෝඃ සමීපං ගත්වා සර්ව්වං වෘත්තාන්තං නිවේදයාමාසුඃ|
32 තදා තස්‍ය ප්‍රභුස්තමාහූය ජගාද, රේ දුෂ්ට දාස, ත්වයා මත්සන්නිධෞ ප්‍රාර්ථිතේ මයා තව සර්ව්වමෘණං ත්‍යක්තං;
33 යථා චාහං ත්වයි කරුණාං කෘතවාන්, තථෛව ත්වත්සහදාසේ කරුණාකරණං කිං තව නෝචිතං?
34 ඉති කථයිත්වා තස්‍ය ප්‍රභුඃ ක්‍රුද්ධ්‍යන් නිජප්‍රාප්‍යං යාවත් ස න පරිශෝධිතවාන්, තාවත් ප්‍රහාරකානාං කරේෂු තං සමර්පිතවාන්|
35 යදි යූයං ස්වාන්තඃකරණෛඃ ස්වස්වසහජානාම් අපරාධාන් න ක්‍ෂමධ්වේ, තර්හි මම ස්වර්ගස්‍යඃ පිතාපි යුෂ්මාන් ප්‍රතීත්ථං කරිෂ්‍යති|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 19

1 අනන්තරම් ඒතාසු කථාසු සමාප්තාසු යීශු ර්ගාලීලප්‍රදේශාත් ප්‍රස්ථාය යර්දන්තීරස්ථං යිහූදාප්‍රදේශං ප්‍රාප්තඃ|
2 තදා තත්පශ්චාත් ජනනිවහේ ගතේ ස තත්‍ර තාන් නිරාමයාන් අකරෝත්|
3 තදනන්තරං ඵිරූශිනස්තත්සමීපමාගත්‍ය පාරීක්‍ෂිතුං තං පප්‍රච්ඡුඃ, කස්මාදපි කාරණාත් නරේණ ස්වජායා පරිත්‍යාජ්‍යා න වා?
4 ස ප්‍රත්‍යුවාච, ප්‍රථමම් ඊශ්වරෝ නරත්වේන නාරීත්වේන ච මනුජාන් සසර්ජ, තස්මාත් කථිතවාන්,
5 මානුෂඃ ස්වපිතරෞ පරිත්‍යජ්‍ය ස්වපත්න්‍යාම් ආසක්‍ෂ්‍යතේ, තෞ ද්වෞ ජනාවේකාඞ්ගෞ භවිෂ්‍යතඃ, කිමේතද් යුෂ්මාභි ර්න පඨිතම්?
6 අතස්තෞ පුන ර්න ද්වෞ තයෝරේකාඞ්ගත්වං ජාතං, ඊශ්වරේණ යච්ච සමයුජ්‍යත, මනුජෝ න තද් භින්ද්‍යාත්|
7 තදානීං තේ තං ප්‍රත්‍යවදන්, තථාත්වේ ත්‍යාජ්‍යපත්‍රං දත්ත්වා ස්වාං ස්වාං ජායාං ත්‍යක්තුං ව්‍යවස්ථාං මූසාඃ කථං ලිලේඛ?
8 තතඃ ස කථිතවාන්, යුෂ්මාකං මනසාං කාඨින්‍යාද් යුෂ්මාන් ස්වාං ස්වාං ජායාං ත්‍යක්තුම් අන්වමන්‍යත කින්තු ප්‍රථමාද් ඒෂෝ විධිර්නාසීත්|
9 අතෝ යුෂ්මානහං වදාමි, ව්‍යභිචාරං විනා යෝ නිජජායාං ත්‍යජේත් අන්‍යාඤ්ච විවහේත්, ස පරදාරාන් ගච්ඡති; යශ්ච ත්‍යක්තාං නාරීං විවහති සෝපි පරදාරේෂු රමතේ|
10 තදා තස්‍ය ශිෂ්‍යාස්තං බභාෂිරේ, යදි ස්වජායයා සාකං පුංස ඒතාදෘක් සම්බන්ධෝ ජායතේ, තර්හි විවහනමේව න භද්‍රං|
11 තතඃ ස උක්තවාන්, යේභ්‍යස්තත්සාමර්ථ්‍යං ආදායි, තාන් විනාන්‍යඃ කෝපි මනුජ ඒතන්මතං ග්‍රහීතුං න ශක්නෝති|
12 කතිපයා ජනනක්ලීබඃ කතිපයා නරකෘතක්ලීබඃ ස්වර්ගරාජ්‍යාය කතිපයාඃ ස්වකෘතක්ලීබාශ්ච සන්ති, යේ ග්‍රහීතුං ශක්නුවන්ති තේ ගෘහ්ලන්තු|
13 අපරම් යථා ස ශිශූනාං ගාත්‍රේෂු හස්තං දත්වා ප්‍රාර්ථයතේ, තදර්ථං තත්සමීංපං ශිශව ආනීයන්ත, තත ආනයිතෘන් ශිෂ්‍යාස්තිරස්කෘතවන්තඃ|
14 කින්තු යීශුරුවාච, ශිශවෝ මදන්තිකම් ආගච්ඡන්තු, තාන් මා වාරයත, ඒතාදෘශාං ශිශූනාමේව ස්වර්ගරාජ්‍යං|
15 තතඃ ස තේෂාං ගාත්‍රේෂු හස්තං දත්වා තස්මාත් ස්ථානාත් ප්‍රතස්ථේ|
16 අපරම් ඒක ආගත්‍ය තං පප්‍රච්ඡ, හේ පරමගුරෝ, අනන්තායුඃ ප්‍රාප්තුං මයා කිං කිං සත්කර්ම්ම කර්ත්තව්‍යං?
17 තතඃ ස උවාච, මාං පරමං කුතෝ වදසි? විනේශ්චරං න කෝපි පරමඃ, කින්තු යද්‍යනන්තායුඃ ප්‍රාප්තුං වාඤ්ඡසි, තර්හ්‍යාඥාඃ පාලය|
18 තදා ස පෘෂ්ටවාන්, කාඃ කා ආඥාඃ? තතෝ යීශුඃ කථිතවාන්, නරං මා හන්‍යාඃ, පරදාරාන් මා ගච්ඡේඃ, මා චෝරයේඃ, මෘෂාසාක්‍ෂ්‍යං මා දද්‍යාඃ,
19 නිජපිතරෞ සංමන්‍යස්ව, ස්වසමීපවාසිනි ස්වවත් ප්‍රේම කුරු|
20 ස යුවා කථිතවාන්, ආ බාල්‍යාද් ඒතාඃ පාලයාමි, ඉදානීං කිං න්‍යූනමාස්තේ?
21 තතෝ යීශුරවදත්, යදි සිද්ධෝ භවිතුං වාඤ්ඡසි, තර්හි ගත්වා නිජසර්ව්වස්වං වික්‍රීය දරිද්‍රේභ්‍යෝ විතර, තතඃ ස්වර්ගේ විත්තං ලප්ස්‍යසේ; ආගච්ඡ, මත්පශ්චාද්වර්ත්තී ච භව|
22 ඒතාං වාචං ශ්‍රුත්වා ස යුවා ස්වීයබහුසම්පත්තේ ර්විෂණඃ සන් චලිතවාන්|
23 තදා යීශුඃ ස්වශිෂ්‍යාන් අවදත්, ධනිනාං ස්වර්ගරාජ්‍යප්‍රවේශෝ මහාදුෂ්කර ඉති යුෂ්මානහං තථ්‍යං වදාමි|
24 පුනරපි යුෂ්මානහං වදාමි, ධනිනාං ස්වර්ගරාජ්‍යප්‍රවේශාත් සූචීඡිද්‍රේණ මහාඞ්ගගමනං සුකරං|
25 ඉති වාක්‍යං නිශම්‍ය ශිෂ්‍යා අතිචමත්කෘත්‍ය කථයාමාසුඃ; තර්හි කස්‍ය පරිත්‍රාණං භවිතුං ශක්නෝති?
26 තදා ස තාන් දෘෂ්ද්වා කථයාමාස, තත් මානුෂාණාමශක්‍යං භවති, කින්ත්වීශ්වරස්‍ය සර්ව්වං ශක්‍යම්|
27 තදා පිතරස්තං ගදිතවාන්, පශ්‍ය, වයං සර්ව්වං පරිත්‍යජ්‍ය භවතඃ පශ්චාද්වර්ත්තිනෝ (අ)භවාම; වයං කිං ප්‍රාප්ස්‍යාමඃ?
28 තතෝ යීශුඃ කථිතවාන්, යුෂ්මානහං තථ්‍යං වදාමි, යූයං මම පශ්චාද්වර්ත්තිනෝ ජාතා ඉති කාරණාත් නවීනසෘෂ්ටිකාලේ යදා මනුජසුතඃ ස්වීයෛශ්චර‍්‍ය්‍යසිංහාසන උපවේක්‍ෂ්‍යති, තදා යූයමපි ද්වාදශසිංහාසනේෂූපවිශ්‍ය ඉස්‍රායේලීයද්වාදශවංශානාං විචාරං කරිෂ්‍යථ|
29 අන්‍යච්ච යඃ කශ්චිත් මම නාමකාරණාත් ගෘහං වා භ්‍රාතරං වා භගිනීං වා පිතරං වා මාතරං වා ජායාං වා බාලකං වා භූමිං පරිත්‍යජති, ස තේෂාං ශතගුණං ලප්ස්‍යතේ, අනන්තායුමෝ(අ)ධිකාරිත්වඤ්ච ප්‍රාප්ස්‍යති|
30 කින්තු අග්‍රීයා අනේකේ ජනාඃ පශ්චාත්, පශ්චාතීයාශ්චානේකේ ලෝකා අග්‍රේ භවිෂ්‍යන්ති|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 20

1 ස්වර්ගරාජ්‍යම් ඒතාදෘශා කේනචිද් ගෘහස්‍යේන සමං, යෝ(අ)තිප්‍රභාතේ නිජද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රේ කෘෂකාන් නියෝක්තුං ගතවාන්|
2 පශ්චාත් තෛඃ සාකං දිනෛකභෘතිං මුද්‍රාචතුර්ථාංශං නිරූප්‍ය තාන් ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රං ප්‍රේරයාමාස|
3 අනන්තරං ප්‍රහරෛකවේලායාං ගත්වා හට්ටේ කතිපයාන් නිෂ්කර්ම්මකාන් විලෝක්‍ය තානවදත්,
4 යූයමපි මම ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රං යාත, යුෂ්මභ්‍යමහං යෝග්‍යභෘතිං දාස්‍යාමි, තතස්තේ වව්‍රජුඃ|
5 පුනශ්ච ස ද්විතීයතෘතීයයෝඃ ප්‍රහරයෝ ර්බහි ර්ගත්වා තථෛව කෘතවාන්|
6 තතෝ දණ්ඩද්වයාවශිෂ්ටායාං වේලායාං බහි ර්ගත්වාපරාන් කතිපයජනාන් නිෂ්කර්ම්මකාන් විලෝක්‍ය පෘෂ්ටවාන්, යූයං කිමර්ථම් අත්‍ර සර්ව්වං දිනං නිෂ්කර්ම්මාණස්තිෂ්ඨථ?
7 තේ ප්‍රත්‍යවදන්, අස්මාන් න කෝපි කර්මමණි නියුංක්තේ| තදානීං ස කථිතවාන්, යූයමපි මම ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රං යාත, තේන යෝග්‍යාං භෘතිං ලප්ස්‍යථ|
8 තදනන්තරං සන්ධ්‍යායාං සත්‍යාං සඒව ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රපතිරධ්‍යක්‍ෂං ගදිවාන්, කෘෂකාන් ආහූය ශේෂජනමාරභ්‍ය ප්‍රථමං යාවත් තේභ්‍යෝ භෘතිං දේහි|
9 තේන යේ දණ්ඩද්වයාවස්ථිතේ සමායාතාස්තේෂාම් ඒකෛකෝ ජනෝ මුද්‍රාචතුර්ථාංශං ප්‍රාප්නෝත්|
10 තදානීං ප්‍රථමනියුක්තා ජනා ආගත්‍යානුමිතවන්තෝ වයමධිකං ප්‍රප්ස්‍යාමඃ, කින්තු තෛරපි මුද්‍රාචතුර්ථාංශෝ(අ)ලාභි|
11 තතස්තේ තං ගෘහීත්වා තේන ක්‍ෂේත්‍රපතිනා සාකං වාග්‍යුද්ධං කුර්ව්වන්තඃ කථයාමාසුඃ,
12 වයං කෘත්ස්නං දිනං තාපක්ලේශෞ සෝඪවන්තඃ, කින්තු පශ්චාතායා සේ ජනා දණ්ඩද්වයමාත්‍රං පරිශ්‍රාන්තවන්තස්තේ(අ)ස්මාභිඃ සමානාංශාඃ කෘතාඃ|
13 තතඃ ස තේෂාමේකං ප්‍රත්‍යුවාච, හේ වත්ස, මයා ත්වාං ප්‍රති කෝප්‍යන්‍යායෝ න කෘතඃ කිං ත්වයා මත්සමක්‍ෂං මුද්‍රාචතුර්ථාංශෝ නාඞ්ගීකෘතඃ?
14 තස්මාත් තව යත් ප්‍රාප්‍යං තදාදාය යාහි, තුභ්‍යං යති, පශ්චාතීයනියුක්තලෝකායාපි තති දාතුමිච්ඡාමි|
15 ස්වේච්ඡයා නිජද්‍රව්‍යව්‍යවහරණං කිං මයා න කර්ත්තව්‍යං? මම දාතෘත්වාත් ත්වයා කිම් ඊර්ෂ්‍යාදෘෂ්ටිඃ ක්‍රියතේ?
16 ඉත්ථම් අග්‍රීයලෝකාඃ පශ්චතීයා භවිෂ්‍යන්ති, පශ්චාතීයජනාශ්චග්‍රීයා භවිෂ්‍යන්ති, අහූතා බහවඃ කින්ත්වල්පේ මනෝභිලෂිතාඃ|
17 තදනන්තරං යීශු ර‍්‍යිරූශාලම්නගරං ගච්ඡන් මාර්ගමධ්‍යේ ශිෂ්‍යාන් ඒකාන්තේ වභාෂේ,
18 පශ්‍ය වයං යිරූශාලම්නගරං යාමඃ, තත්‍ර ප්‍රධානයාජකාධ්‍යාපකානාං කරේෂු මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ සමර්පිෂ්‍යතේ;
19 තේ ච තං හන්තුමාඥාප්‍ය තිරස්කෘත්‍ය වේත්‍රේණ ප්‍රහර්ත්තුං ක්‍රුශේ ධාතයිතුඤ්චාන්‍යදේශීයානාං කරේෂු සමර්පයිෂ්‍යන්ති, කින්තු ස තෘතීයදිවසේ ශ්මශානාද් උත්ථාපිෂ්‍යතේ|
20 තදානීං සිවදීයස්‍ය නාරී ස්වපුත්‍රාවාදාය යීශෝඃ සමීපම් ඒත්‍ය ප්‍රණම්‍ය කඤ්චනානුග්‍රහං තං යයාචේ|
21 තදා යීශුස්තාං ප්‍රෝක්තවාන්, ත්වං කිං යාචසේ? තතඃ සා බභාෂේ, භවතෝ රාජත්වේ මමානයෝඃ සුතයෝරේකං භවද්දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ ද්විතීයං වාමපාර්ශ්ව උපවේෂ්ටුම් ආඥාපයතු|
22 යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච, යුවාභ්‍යාං යද් යාච්‍යතේ, තන්න බුධ්‍යතේ, අහං යේන කංසේන පාස්‍යාමි යුවාභ්‍යාං කිං තේන පාතුං ශක්‍යතේ? අහඤ්ච යේන මජ්ජේනේන මජ්ජිෂ්‍යේ, යුවාභ්‍යාං කිං තේන මජ්ජයිතුං ශක්‍යතේ? තේ ජගදුඃ ශක්‍යතේ|
23 තදා ස උක්තවාන්, යුවාං මම කංසේනාවශ්‍යං පාස්‍යථඃ, මම මජ්ජනේන ච යුවාමපි මජ්ජිෂ්‍යේථේ, කින්තු යේෂාං කෘතේ මත්තාතේන නිරූපිතම් ඉදං තාන් විහායාන්‍යං කමපි මද්දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ වාමපාර්ශ්වේ ච සමුපවේශයිතුං මමාධිකාරෝ නාස්ති|
24 ඒතාං කථාං ශ්‍රුත්වාන්‍යේ දශශිෂ්‍යාස්තෞ භ්‍රාතරෞ ප්‍රති චුකුපුඃ|
25 කින්තු යීශුඃ ස්වසමීපං තානාහූය ජගාද, අන්‍යදේශීයලෝකානාං නරපතයස්තාන් අධිකුර්ව්වන්ති, යේ තු මහාන්තස්තේ තාන් ශාසති, ඉති යූයං ජානීථ|
26 කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේ න තථා භවේත්, යුෂ්මාකං යඃ කශ්චිත් මහාන් බුභූෂති, ස යුෂ්මාන් සේවේත;
27 යශ්ච යුෂ්මාකං මධ්‍යේ මුඛ්‍යෝ බුභූෂති, ස යුෂ්මාකං දාසෝ භවේත්|
28 ඉත්ථං මනුජපුත්‍රඃ සේව්‍යෝ භවිතුං නහි, කින්තු සේවිතුං බහූනාං පරිත්‍රාණමූල්‍යාර්ථං ස්වප්‍රාණාන් දාතුඤ්චාගතඃ|
29 අනන්තරං යිරීහෝනගරාත් තේෂාං බහිර්ගමනසමයේ තස්‍ය පශ්චාද් බහවෝ ලෝකා වව්‍රජුඃ|
30 අපරං වර්ත්මපාර්ශ්ව උපවිශන්තෞ ද්වාවන්ධෞ තේන මාර්ගේණ යීශෝ ර්ගමනං නිශම්‍ය ප්‍රෝච්චෛඃ කථයාමාසතුඃ, හේ ප්‍රභෝ දායූදඃ සන්තාන, ආවයෝ ර්දයාං විධේහි|
31 තතෝ ලෝකාඃ සර්ව්වේ තුෂ්ණීම්භවතමිත්‍යුක්ත්වා තෞ තර්ජයාමාසුඃ; තථාපි තෞ පුනරුච්චෛඃ කථයාමාසතුඃ හේ ප්‍රභෝ දායූදඃ සන්තාන, ආවාං දයස්ව|
32 තදානීං යීශුඃ ස්ථගිතඃ සන් තාවාහූය භාෂිතවාන්, යුවයෝඃ කෘතේ මයා කිං කර්ත්තර්ව්‍යං? යුවාං කිං කාමයේථේ?
33 තදා තාවුක්තවන්තෞ, ප්‍රභෝ නේත්‍රාණි නෞ ප්‍රසන්නානි භවේයුඃ|
34 තදානීං යීශුස්තෞ ප්‍රති ප්‍රමන්නඃ සන් තයෝ ර්නේත්‍රාණි පස්පර්ශ, තේනෛව තෞ සුවීක්‍ෂාඤ්චක්‍රාතේ තත්පශ්චාත් ජග්මුතුශ්ච|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 21

1 අනන්තරං තේෂු යිරූශාලම්නගරස්‍ය සමීපවේර්ත්තිනෝ ජෛතුනනාමකධරාධරස්‍ය සමීපස්ථ්තිං බෛත්ඵගිග්‍රාමම් ආගතේෂු, යීශුඃ ශිෂ්‍යද්වයං ප්‍රේෂයන් ජගාද,
2 යුවාං සම්මුඛස්ථග්‍රාමං ගත්වා බද්ධාං යාං සවත්සාං ගර්ද්දභීං හඨාත් ප්‍රාප්ස්‍යථඃ, තාං මෝචයිත්වා මදන්තිකම් ආනයතං|
3 තත්‍ර යදි කශ්චිත් කිඤ්චිද් වක්‍ෂ්‍යති, තර්හි වදිෂ්‍යථඃ, ඒතස්‍යාං ප්‍රභෝඃ ප්‍රයෝජනමාස්තේ, තේන ස තත්ක්‍ෂණාත් ප්‍රහේෂ්‍යති|
4 සීයෝනඃ කන්‍යකාං යූයං භාෂධ්වමිති භාරතීං| පශ්‍ය තේ නම්‍රශීලඃ සන් නෘප ආරුහ්‍ය ගර්දභීං| අර්ථාදාරුහ්‍ය තද්වත්සමායාස්‍යති ත්වදන්තිකං|
5 භවිෂ්‍යද්වාදිනෝක්තං වචනමිදං තදා සඵලමභූත්|
6 අනන්තරං තෞ ශ්ෂ්‍යිौ යීශෝ ර‍්‍යථානිදේශං තං ග්‍රාමං ගත්වා
7 ගර්දභීං තද්වත්සඤ්ච සමානීතවන්තෞ, පශ්චාත් තදුපරි ස්වීයවසනානී පාතයිත්වා තමාරෝහයාමාසතුඃ|
8 තතෝ බහවෝ ලෝකා නිජවසනානි පථි ප්‍රසාරයිතුමාරේභිරේ, කතිපයා ජනාශ්ච පාදපපර්ණාදිකං ඡිත්වා පථි විස්තාරයාමාසුඃ|
9 අග්‍රගාමිනඃ පශ්චාද්ගාමිනශ්ච මනුජා උච්චෛර්ජය ජය දායූදඃ සන්තානේති ජගදුඃ පරමේශ්වරස්‍ය නාම්නා ය ආයාති ස ධන්‍යඃ, සර්ව්වෝපරිස්ථස්වර්ගේපි ජයති|
10 ඉත්ථං තස්මින් යිරූශාලමං ප්‍රවිෂ්ටේ කෝ(අ)යමිති කථනාත් කෘත්ස්නං නගරං චඤ්චලමභවත්|
11 තත්‍ර ලෝකෝඃ කථයාමාසුඃ, ඒෂ ගාලීල්ප්‍රදේශීය-නාසරතීය-භවිෂ්‍යද්වාදී යීශුඃ|
12 අනන්තරං යීශුරීශ්වරස්‍ය මන්දිරං ප්‍රවිශ්‍ය තන්මධ්‍යාත් ක්‍රයවික්‍රයිණෝ වහිශ්චකාර; වණිජාං මුද්‍රාසනානී කපෝතවික්‍රයිණාඤ්චසනානී ච න්‍යුව්ජයාමාස|
13 අපරං තානුවාච, ඒෂා ලිපිරාස්තේ, "මම ගෘහං ප්‍රාර්ථනාගෘහමිති විඛ්‍යාස්‍යති", කින්තු යූයං තද් දස්‍යූනාං ගහ්වරං කෘතවන්තඃ|
14 තදනන්තරම් අන්ධඛඤ්චලෝකාස්තස්‍ය සමීපමාගතාඃ, ස තාන් නිරාමයාන් කෘතවාන්|
15 යදා ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාශ්ච තේන කෘතාන්‍යේතානි චිත්‍රකර්ම්මාණි දදෘශුඃ, ජය ජය දායූදඃ සන්තාන, මන්දිරේ බාලකානාම් ඒතාදෘශම් උච්චධ්වනිං ශුශ්‍රුවුශ්ච, තදා මහාක්‍රුද්ධා බභූවඃ,
16 තං පප්‍රච්ඡුශ්ච, ඉමේ යද් වදන්ති, තත් කිං ත්වං ශෘණෝෂි? තතෝ යීශුස්තාන් අවෝචත්, සත්‍යම්; ස්තන්‍යපායිශිශූනාඤ්ච බාලකානාඤ්ච වක්ත්‍රතඃ| ස්වකීයං මහිමානං ත්වං සංප්‍රකාශයසි ස්වයං| ඒතද්වාක්‍යං යූයං කිං නාපඨත?
17 තතස්තාන් විහාය ස නගරාද් බෛථනියාග්‍රාමං ගත්වා තත්‍ර රජනීං යාපයාමාස|
18 අනන්තරං ප්‍රභාතේ සති යීශුඃ පුනරපි නගරමාගච්ඡන් ක්‍ෂුධාර්ත්තෝ බභූව|
19 තතෝ මාර්ගපාර්ශ්ව උඩුම්බරවෘක්‍ෂමේකං විලෝක්‍ය තත්සමීපං ගත්වා පත්‍රාණි විනා කිමපි න ප්‍රාප්‍ය තං පාදපං ප්‍රෝවාච, අද්‍යාරභ්‍ය කදාපි ත්වයි ඵලං න භවතු; තේන තත්ක්‍ෂණාත් ස උඩුම්බරමාහීරුහඃ ශුෂ්කතාං ගතඃ|
20 තද් දෘෂ්ට්වා ශිෂ්‍යා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං විඥාය කථයාමාසුඃ, ආඃ, උඩුම්වරපාදපෝ(අ)තිතූර්ණං ශුෂ්කෝ(අ)භවත්|
21 තතෝ යීශුස්තානුවාච, යුෂ්මානහං සත්‍යං වදාමි, යදි යූයමසන්දිග්ධාඃ ප්‍රතීථ, තර්හි යූයමපි කේවලෝඩුම්වරපාදපං ප්‍රතීත්ථං කර්ත්තුං ශක්‍ෂ්‍යථ, තන්න, ත්වං චලිත්වා සාගරේ පතේති වාක්‍යං යුෂ්මාභිරස්මින ශෛලේ ප්‍රෝක්තේපි තදෛව තද් ඝටිෂ්‍යතේ|
22 තථා විශ්වස්‍ය ප්‍රාර්ථ්‍ය යුෂ්මාභි ර‍්‍යද් යාචිෂ්‍යතේ, තදේව ප්‍රාප්ස්‍යතේ|
23 අනන්තරං මන්දිරං ප්‍රවිශ්‍යෝපදේශනසමයේ තත්සමීපං ප්‍රධානයාජකාඃ ප්‍රාචීනලෝකාශ්චාගත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ, ත්වයා කේන සාමර්ථ්‍යනෛතානි කර්ම්මාණි ක්‍රියන්තේ? කේන වා තුභ්‍යමේතානි සාමර්ථ්‍යානි දත්තානි?
24 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, අහමපි යුෂ්මාන් වාචමේකාං පෘච්ඡාමි, යදි යූයං තදුත්තරං දාතුං ශක්‍ෂ්‍යථ, තදා කේන සාමර්ථ්‍යේන කර්ම්මාණ්‍යේතානි කරෝමි, තදහං යුෂ්මාන් වක්‍ෂ්‍යාමි|
25 යෝහනෝ මජ්ජනං කස්‍යාඥයාභවත්? කිමීශ්වරස්‍ය මනුෂ්‍යස්‍ය වා? තතස්තේ පරස්පරං විවිච්‍ය කථයාමාසුඃ, යදීශ්වරස්‍යේති වදාමස්තර්හි යූයං තං කුතෝ න ප්‍රත්‍යෛත? වාචමේතාං වක්‍ෂ්‍යති|
26 මනුෂ්‍යස්‍යේති වක්තුමපි ලෝකේභ්‍යෝ බිභීමඃ, යතඃ සර්ව්වෛරපි යෝහන් භවිෂ්‍යද්වාදීති ඥායතේ|
27 තස්මාත් තේ යීශුං ප්‍රත්‍යවදන්, තද් වයං න විද්මඃ| තදා ස තානුක්තවාන්, තර්හි කේන සාමරථ්‍යේන කර්ම්මාණ්‍යේතාන්‍යහං කරෝමි, තදප්‍යහං යුෂ්මාන් න වක්‍ෂ්‍යාමි|
28 කස්‍යචිජ්ජනස්‍ය ද්වෞ සුතාවාස්තාං ස ඒකස්‍ය සුතස්‍ය සමීපං ගත්වා ජගාද, හේ සුත, ත්වමද්‍ය මම ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රේ කර්ම්ම කර්තුං ව්‍රජ|
29 තතඃ ස උක්තවාන්, න යාස්‍යාමි, කින්තු ශේෂේ(අ)නුතප්‍ය ජගාම|
30 අනන්තරං සෝන්‍යසුතස්‍ය සමීපං ගත්වා තථෛව කථ්තිවාන්; තතඃ ස ප්‍රත්‍යුවාච, මහේච්ඡ යාමි, කින්තු න ගතඃ|
31 ඒතයෝඃ පුත්‍රයෝ ර්මධ්‍යේ පිතුරභිමතං කේන පාලිතං? යුෂ්මාභිඃ කිං බුධ්‍යතේ? තතස්තේ ප්‍රත්‍යූචුඃ, ප්‍රථමේන පුुත්‍රේණ| තදානීං යීශුස්තානුවාච, අහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි, චණ්ඩාලා ගණිකාශ්ච යුෂ්මාකමග්‍රත ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං ප්‍රවිශන්ති|
32 යතෝ යුෂ්මාකං සමීපං යෝහනි ධර්ම්මපථේනාගතේ යූයං තං න ප්‍රතීථ, කින්තු චණ්ඩාලා ගණිකාශ්ච තං ප්‍රත්‍යායන්, තද් විලෝක්‍යාපි යූයං ප්‍රත්‍යේතුං නාඛිද්‍යධ්වං|
33 අපරමේකං දෘෂ්ටාන්තං ශෘණුත, කශ්චිද් ගෘහස්ථඃ ක්‍ෂේත්‍රේ ද්‍රාක්‍ෂාලතා රෝපයිත්වා තච්චතුර්දික්‍ෂු වාරණීං විධාය තන්මධ්‍යේ ද්‍රාක්‍ෂායන්ත්‍රං ස්ථාපිතවාන්, මාඤ්චඤ්ච නිර්ම්මිතවාන්, තතඃ කෘෂකේෂු තත් ක්‍ෂේත්‍රං සමර්ප්‍ය ස්වයං දූරදේශං ජගාම|
34 තදනන්තරං ඵලසමය උපස්ථිතේ ස ඵලානි ප්‍රාප්තුං කෘෂීවලානාං සමීපං නිජදාසාන් ප්‍රේෂයාමාස|
35 කින්තු කෘෂීවලාස්තස්‍ය තාන් දාසේයාන් ධෘත්වා කඤ්චන ප්‍රහෘතවන්තඃ, කඤ්චන පාෂාණෛරාහතවන්තඃ, කඤ්චන ච හතවන්තඃ|
36 පුනරපි ස ප්‍රභුඃ ප්‍රථමතෝ(අ)ධිකදාසේයාන් ප්‍රේෂයාමාස, කින්තු තේ තාන් ප්‍රත්‍යපි තථෛව චක්‍රුඃ|
37 අනන්තරං මම සුතේ ගතේ තං සමාදරිෂ්‍යන්තේ, ඉත්‍යුක්ත්වා ශේෂේ ස නිජසුතං තේෂාං සන්නිධිං ප්‍රේෂයාමාස|
38 කින්තු තේ කෘෂීවලාඃ සුතං වීක්‍ෂ්‍ය පරස්පරම් ඉති මන්ත්‍රයිතුම් ආරේභිරේ, අයමුත්තරාධිකාරී වයමේනං නිහත්‍යාස්‍යාධිකාරං ස්වවශීකරිෂ්‍යාමඃ|
39 පශ්චාත් තේ තං ධෘත්වා ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රාද් බහිඃ පාතයිත්වාබධිෂුඃ|
40 යදා ස ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රපතිරාගමිෂ්‍යති, තදා තාන් කෘෂීවලාන් කිං කරිෂ්‍යති?
41 තතස්තේ ප්‍රත්‍යවදන්, තාන් කලුෂිණෝ දාරුණයාතනාභිරාහනිෂ්‍යති, යේ ච සමයානුක්‍රමාත් ඵලානි දාස්‍යන්ති, තාදෘශේෂු කෘෂීවලේෂු ක්‍ෂේත්‍රං සමර්පයිෂ්‍යති|
42 තදා යීශුනා තේ ගදිතාඃ, ග්‍රහණං න කෘතං යස්‍ය පාෂාණස්‍ය නිචායකෛඃ| ප්‍රධානප්‍රස්තරඃ කෝණේ සඒව සංභවිෂ්‍යති| ඒතත් පරේශිතුඃ කර්ම්මාස්මදෘෂ්ටාවද්භුතං භවේත්| ධර්ම්මග්‍රන්ථේ ලිඛිතමේතද්වචනං යුෂ්මාභිඃ කිං නාපාඨි?
43 තස්මාදහං යුෂ්මාන් වදාමි, යුෂ්මත්ත ඊශ්වරීයරාජ්‍යමපනීය ඵලෝත්පාදයිත්‍රන්‍යජාතයේ දායිෂ්‍යතේ|
44 යෝ ජන ඒතත්පාෂාණෝපරි පතිෂ්‍යති, තං ස භංක්‍ෂ්‍යතේ, කින්ත්වයං පාෂාණෝ යස්‍යෝපරි පතිෂ්‍යති, තං ස ධූලිවත් චූර්ණීකරිෂ්‍යති|
45 තදානීං ප්‍රාධනයාජකාඃ ඵිරූශිනශ්ච තස්‍යේමාං දෘෂ්ටාන්තකථාං ශ්‍රුත්වා සෝ(අ)ස්මානුද්දිශ්‍ය කථිතවාන්, ඉති විඥාය තං ධර්ත්තුං චේෂ්ටිතවන්තඃ;
46 කින්තු ලෝකේභ්‍යෝ බිභ්‍යුඃ, යතෝ ලෝකෛඃ ස භවිෂ්‍යද්වාදීත්‍යඥායි|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 22

1 අනන්තරං යීශුඃ පුනරපි දෘෂ්ටාන්තේන තාන් අවාදීත්,
2 ස්වර්ගීයරාජ්‍යම් ඒතාදෘශස්‍ය නෘපතේඃ සමං, යෝ නිජ පුත්‍රං විවාහයන් සර්ව්වාන් නිමන්ත්‍රිතාන් ආනේතුං දාසේයාන් ප්‍රහිතවාන්,
3 කින්තු තේ සමාගන්තුං නේෂ්ටවන්තඃ|
4 තතෝ රාජා පුනරපි දාසානන්‍යාන් ඉත්‍යුක්ත්වා ප්‍රේෂයාමාස, නිමන්ත්‍රිතාන් වදත, පශ්‍යත, මම භේජ්‍යමාසාදිතමාස්තේ, නිජව්ටෂාදිපුෂ්ටජන්තූන් මාරයිත්වා සර්ව්වං ඛාද්‍යද්‍රව්‍යමාසාදිතවාන්, යූයං විවාහමාගච්ඡත|
5 තථපි තේ තුච්ඡීකෘත්‍ය කේචිත් නිජක්‍ෂේත්‍රං කේචිද් වාණිජ්‍යං ප්‍රති ස්වස්වමාර්ගේණ චලිතවන්තඃ|
6 අන්‍යේ ලෝකාස්තස්‍ය දාසේයාන් ධෘත්වා දෞරාත්ම්‍යං ව්‍යවහෘත්‍ය තානවධිෂුඃ|
7 අනන්තරං ස නෘපතිස්තාං වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා ක්‍රුධ්‍යන් සෛන්‍යානි ප්‍රහිත්‍ය තාන් ඝාතකාන් හත්වා තේෂාං නගරං දාහයාමාස|
8 තතඃ ස නිජදාසේයාන් බභාෂේ, විවාහීයං භෝජ්‍යමාසාදිතමාස්තේ, කින්තු නිමන්ත්‍රිතා ජනා අයෝග්‍යාඃ|
9 තස්මාද් යූයං රාජමාර්ගං ගත්වා යාවතෝ මනුජාන් පශ්‍යත, තාවතඒව විවාහීයභෝජ්‍යාය නිමන්ත්‍රයත|
10 තදා තේ දාසේයා රාජමාර්ගං ගත්වා භද්‍රාන් අභද්‍රාන් වා යාවතෝ ජනාන් දදෘශුඃ, තාවතඒව සංගෘහ්‍යානයන්; තතෝ(අ)භ්‍යාගතමනුජෛ ර්විවාහගෘහම් අපූර‍්‍ය්‍යත|
11 තදානීං ස රාජා සර්ව්වානභ්‍යාගතාන් ද්‍රෂ්ටුම් අභ්‍යන්තරමාගතවාන්; තදා තත්‍ර විවාහීයවසනහීනමේකං ජනං වීක්‍ෂ්‍ය තං ජගාද්,
12 හේ මිත්‍ර,ත්වං විවාහීයවසනං විනා කථමත්‍ර ප්‍රවිෂ්ටවාන්? තේන ස නිරුත්තරෝ බභූව|
13 තදා රාජා නිජානුචරාන් අවදත්, ඒතස්‍ය කරචරණාන් බද්ධා යත්‍ර රෝදනං දන්තෛර්දන්තඝර්ෂණඤ්ච භවති, තත්‍ර වහිර්භූතතමිස්‍රේ තං නික්‍ෂිපත|
14 ඉත්ථං බහව ආහූතා අල්පේ මනෝභිමතාඃ|
15 අනන්තරං ඵිරූශිනඃ ප්‍රගත්‍ය යථා සංලාපේන තම් උන්මාථේ පාතයේයුස්තථා මන්ත්‍රයිත්වා
16 හේරෝදීයමනුජෛඃ සාකං නිජශිෂ්‍යගණේන තං ප්‍රති කථයාමාසුඃ, හේ ගුරෝ, භවාන් සත්‍යඃ සත්‍යමීශ්වරීයමාර්ගමුපදිශති, කමපි මානුෂං නානුරුධ්‍යතේ, කමපි නාපේක්‍ෂතේ ච, තද් වයං ජානීමඃ|
17 අතඃ කෛසරභූපාය කරෝ(අ)ස්මාකං දාතව්‍යෝ න වා? අත්‍ර භවතා කිං බුධ්‍යතේ? තද් අස්මාන් වදතු|
18 තතෝ යීශුස්තේෂාං ඛලතාං විඥාය කථිතවාන්, රේ කපටිනඃ යුයං කුතෝ මාං පරික්‍ෂධ්වේ?
19 තත්කරදානස්‍ය මුද්‍රාං මාං දර්ශයත| තදානීං තෛස්තස්‍ය සමීපං මුද්‍රාචතුර්ථභාග ආනීතේ
20 ස තාන් පප්‍රච්ඡ, අත්‍ර කස්‍යේයං මූර්ත්ති ර්නාම චාස්තේ? තේ ජගදුඃ, කෛසරභූපස්‍ය|
21 තතඃ ස උක්තවාන, කෛසරස්‍ය යත් තත් කෛසරාය දත්ත, ඊශ්වරස්‍ය යත් තද් ඊශ්වරාය දත්ත|
22 ඉති වාක්‍යං නිශම්‍ය තේ විස්මයං විඥාය තං විහාය චලිතවන්තඃ|
23 තස්මින්නහනි සිදූකිනෝ(අ)ර්ථාත් ශ්මශානාත් නෝත්ථාස්‍යන්තීති වාක්‍යං යේ වදන්ති, තේ යීශේाරන්තිකම් ආගත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ,
24 හේ ගුරෝ, කශ්චින්මනුජශ්චේත් නිඃසන්තානඃ සන් ප්‍රාණාන් ත්‍යජති, තර්හි තස්‍ය භ්‍රාතා තස්‍ය ජායාං ව්‍යුහ්‍ය භ්‍රාතුඃ සන්තානම් උත්පාදයිෂ්‍යතීති මූසා ආදිෂ්ටවාන්|
25 කින්ත්වස්මාකමත්‍ර කේ(අ)පි ජනාඃ සප්තසහෝදරා ආසන්, තේෂාං ජ්‍යේෂ්ඨ ඒකාං කන්‍යාං ව්‍යවහාත්, අපරං ප්‍රාණත්‍යාගකාලේ ස්වයං නිඃසන්තානඃ සන් තාං ස්ත්‍රියං ස්වභ්‍රාතරි සමර්පිතවාන්,
26 තතෝ ද්විතීයාදිසප්තමාන්තාශ්ච තථෛව චක්‍රුඃ|
27 ශේෂේ සාපී නාරී මමාර|
28 මෘතානාම් උත්ථානසමයේ තේෂාං සප්තානාං මධ්‍යේ සා නාරී කස්‍ය භාර‍්‍ය්‍යා භවිෂ්‍යති? යස්මාත් සර්ව්වඒව තාං ව්‍යවහන්|
29 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත්, යූයං ධර්ම්මපුස්තකම් ඊශ්වරීයාං ශක්තිඤ්ච න විඥාය භ්‍රාන්තිමන්තඃ|
30 උත්ථානප්‍රාප්තා ලෝකා න විවහන්ති, න ච වාචා දීයන්තේ, කින්ත්වීශ්වරස්‍ය ස්වර්ගස්ථදූතානාං සදෘශා භවන්ති|
31 අපරං මෘතානාමුත්ථානමධි යුෂ්මාන් ප්‍රතීයමීශ්වරෝක්තිඃ,
32 "අහමිබ්‍රාහීම ඊශ්වර ඉස්හාක ඊශ්වරෝ යාකූබ ඊශ්වර" ඉති කිං යුෂ්මාභි ර්නාපාඨි? කින්ත්වීශ්වරෝ ජීවතාම් ඊශ්වර:, ස මෘතානාමීශ්වරෝ නහි|
33 ඉති ශ්‍රුත්වා සර්ව්වේ ලෝකාස්තස්‍යෝපදේශාද් විස්මයං ගතාඃ|
34 අනන්තරං සිදූකිනාම් නිරුත්තරත්වවාර්තාං නිශම්‍ය ඵිරූශින ඒකත්‍ර මිලිතවන්තඃ,
35 තේෂාමේකෝ ව්‍යවස්ථාපකෝ යීශුං පරීක්‍ෂිතුං පපච්ඡ,
36 හේ ගුරෝ ව්‍යවස්ථාශාස්ත්‍රමධ්‍යේ කාඥා ශ්‍රේෂ්ඨා?
37 තතෝ යීශුරුවාච, ත්වං සර්ව්වාන්තඃකරණෛඃ සර්ව්වප්‍රාණෛඃ සර්ව්වචිත්තෛශ්ච සාකං ප්‍රභෞ පරමේශ්වරේ ප්‍රීයස්ව,
38 ඒෂා ප්‍රථමමහාඥා| තස්‍යාඃ සදෘශී ද්විතීයාඥෛෂා,
39 තව සමීපවාසිනි ස්වාත්මනීව ප්‍රේම කුරු|
40 අනයෝ ර්ද්වයෝරාඥයෝඃ කෘත්ස්නව්‍යවස්ථායා භවිෂ්‍යද්වක්තෘග්‍රන්ථස්‍ය ච භාරස්තිෂ්ඨති|
41 අනන්තරං ඵිරූශිනාම් ඒකත්‍ර ස්ථිතිකාලේ යීශුස්තාන් පප්‍රච්ඡ,
42 ඛ්‍රීෂ්ටමධි යුෂ්මාකං කීදෘග්බෝධෝ ජායතේ? ස කස්‍ය සන්තානඃ? තතස්තේ ප්‍රත්‍යවදන්, දායූදඃ සන්තානඃ|
43 තදා ස උක්තවාන්, තර්හි දායූද් කථම් ආත්මාධිෂ්ඨානේන තං ප්‍රභුං වදති ?
44 යථා මම ප්‍රභුමිදං වාක්‍යමවදත් පරමේශ්වරඃ| තවාරීන් පාදපීඨං තේ යාවන්නහි කරෝම්‍යහං| තාවත් කාලං මදීයේ ත්වං දක්‍ෂපාර්ශ්ව උපාවිශ| අතෝ යදි දායූද් තං ප්‍රභුං වදති, ර්තිහ ස කථං තස්‍ය සන්තානෝ භවති?
45 තදානීං තේෂාං කෝපි තද්වාක්‍යස්‍ය කිමප්‍යුත්තරං දාතුං නාශක්නෝත්;
46 තද්දිනමාරභ්‍ය තං කිමපි වාක්‍යං ප්‍රෂ්ටුං කස්‍යාපි සාහසෝ නාභවත්|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 23

1 අනන්තරං යීශු ර්ජනනිවහං ශිෂ්‍යාංශ්චාවදත්,
2 අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච මූසාසනේ උපවිශන්ති,
3 අතස්තේ යුෂ්මාන් යද්‍යත් මන්තුම් ආඥාපයන්ති, තත් මන්‍යධ්වං පාලයධ්වඤ්ච, කින්තු තේෂාං කර්ම්මානුරූපං කර්ම්ම න කුරුධ්වං; යතස්තේෂාං වාක්‍යමාත්‍රං සාරං කාර‍්‍ය්‍යේ කිමපි නාස්ති|
4 තේ දුර්ව්වහාන් ගුරුතරාන් භාරාන් බද්ව්වා මනුෂ්‍යාණාං ස්කන්ධේපරි සමර්පයන්ති, කින්තු ස්වයමඞ්ගුල්‍යෛකයාපි න චාලයන්ති|
5 කේවලං ලෝකදර්ශනාය සර්ව්වකර්ම්මාණි කුර්ව්වන්ති; ඵලතඃ පට්ටබන්ධාන් ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය ධාරයන්ති, ස්වවස්ත්‍රේෂු ච දීර්ඝග්‍රන්ථීන් ධාරයන්ති;
6 භෝජනභවන උච්චස්ථානං, භජනභවනේ ප්‍රධානමාසනං,
7 හට්ඨේ නමස්කාරං ගුරුරිති සම්බෝධනඤ්චෛතානි සර්ව්වාණි වාඤ්ඡන්ති|
8 කින්තු යූයං ගුරව ඉති සම්බෝධනීයා මා භවත, යතෝ යුෂ්මාකම් ඒකඃ ඛ්‍රීෂ්ටඒව ගුරු
9 ර‍්‍යූයං සර්ව්වේ මිථෝ භ්‍රාතරශ්ච| පුනඃ පෘථිව්‍යාං කමපි පිතේති මා සම්බුධ්‍යධ්වං, යතෝ යුෂ්මාකමේකඃ ස්වර්ගස්ථඒව පිතා|
10 යූයං නායකේති සම්භාෂිතා මා භවත, යතෝ යුෂ්මාකමේකඃ ඛ්‍රීෂ්ටඒව නායකඃ|
11 අපරං යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යඃ පුමාන් ශ්‍රේෂ්ඨඃ ස යුෂ්මාන් සේවිෂ්‍යතේ|
12 යතෝ යඃ ස්වමුන්නමති, ස නතඃ කරිෂ්‍යතේ; කින්තු යඃ කශ්චිත් ස්වමවනතං කරෝති, ස උන්නතඃ කරිෂ්‍යතේ|
13 හන්ත කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච, යූයං මනුජානාං සමක්‍ෂං ස්වර්ගද්වාරං රුන්ධ, යූයං ස්වයං තේන න ප්‍රවිශථ, ප්‍රවිවික්‍ෂූනපි වාරයථ| වත කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච යූයං ඡලාද් දීර්ඝං ප්‍රාර්ථ්‍ය විධවානාං සර්ව්වස්වං ග්‍රසථ, යුෂ්මාකං ඝෝරතරදණ්ඩෝ භවිෂ්‍යති|
14 හන්ත කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච, යූයමේකං ස්වධර්ම්මාවලම්බිනං කර්ත්තුං සාගරං භූමණ්ඩලඤ්ච ප්‍රදක්‍ෂිණීකුරුථ,
15 කඤ්චන ප්‍රාප්‍ය ස්වතෝ ද්විගුණනරකභාජනං තං කුරුථ|
16 වත අන්ධපථදර්ශකාඃ සර්ව්වේ, යූයං වදථ, මන්දිරස්‍ය ශපථකරණාත් කිමපි න දේයං; කින්තු මන්දිරස්ථසුවර්ණස්‍ය ශපථකරණාද් දේයං|
17 හේ මූඪා හේ අන්ධාඃ සුවර්ණං තත්සුවර්ණපාවකමන්දිරම් ඒතයෝරුභයෝ ර්මධ්‍යේ කිං ශ්‍රේයඃ?
18 අන්‍යච්ච වදථ, යඥවේද්‍යාඃ ශපථකරණාත් කිමපි න දේයං, කින්තු තදුපරිස්ථිතස්‍ය නෛවේද්‍යස්‍ය ශපථකරණාද් දේයං|
19 හේ මූඪා හේ අන්ධාඃ, නෛවේද්‍යං තන්නෛවේද්‍යපාවකවේදිරේතයෝරුභයෝ ර්මධ්‍යේ කිං ශ්‍රේයඃ?
20 අතඃ කේනචිද් යඥවේද්‍යාඃ ශපථේ කෘතේ තදුපරිස්ථස්‍ය සර්ව්වස්‍ය ශපථඃ ක්‍රියතේ|
21 කේනචිත් මන්දිරස්‍ය ශපථේ කෘතේ මන්දිරතන්නිවාසිනෝඃ ශපථඃ ක්‍රියතේ|
22 කේනචිත් ස්වර්ගස්‍ය ශපථේ කෘතේ ඊශ්වරීයසිංහාසනතදුපර‍්‍ය්‍යුපවිෂ්ටයෝඃ ශපථඃ ක්‍රියතේ|
23 හන්ත කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච, යූයං පෝදිනායාඃ සිතච්ඡත්‍රායා ජීරකස්‍ය ච දශමාංශාන් දත්ථ, කින්තු ව්‍යවස්ථායා ගුරුතරාන් න්‍යායදයාවිශ්වාසාන් පරිත්‍යජථ; ඉමේ යුෂ්මාභිරාචරණීයා අමී ච න ලංඝනීයාඃ|
24 හේ අන්ධපථදර්ශකා යූයං මශකාන් අපසාරයථ, කින්තු මහාඞ්ගාන් ග්‍රසථ|
25 හන්ත කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච, යූයං පානපාත්‍රාණාං භෝජනපාත්‍රාණාඤ්ච බහිඃ පරිෂ්කුරුථ; කින්තු තදභ්‍යන්තරං දුරාත්මතයා කලුෂේණ ච පරිපූර්ණමාස්තේ|
26 හේ අන්ධාඃ ඵිරූශිලෝකා ආදෞ පානපාත්‍රාණාං භෝජනපාත්‍රාණාඤ්චාභ්‍යන්තරං පරිෂ්කුරුත, තේන තේෂාං බහිරපි පරිෂ්කාරිෂ්‍යතේ|
27 හන්ත කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච, යූයං ශුක්ලීකෘතශ්මශානස්වරූපා භවථ, යථා ශ්මශානභවනස්‍ය බහිශ්චාරු, කින්ත්වභ්‍යන්තරං මෘතලෝකානාං කීකශෛඃ සර්ව්වප්‍රකාරමලේන ච පරිපූර්ණම්;
28 තථෛව යූයමපි ලෝකානාං සමක්‍ෂං බහිර්ධාර්ම්මිකාඃ කින්ත්වන්තඃකරණේෂු කේවලකාපට්‍යාධර්ම්මාභ්‍යාං පරිපූර්ණාඃ|
29 හා හා කපටින උපාධ්‍යායාඃ ඵිරූශිනශ්ච, යූයං භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ශ්මශානගේහං නිර්ම්මාථ, සාධූනාං ශ්මශානනිකේතනං ශෝභයථ
30 වදථ ච යදි වයං ස්වේෂාං පූර්ව්වපුරුෂාණාං කාල අස්ථාස්‍යාම, තර්හි භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ශෝණිතපාතනේ තේෂාං සහභාගිනෝ නාභවිෂ්‍යාම|
31 අතෝ යූයං භවිෂ්‍යද්වාදිඝාතකානාං සන්තානා ඉති ස්වයමේව ස්වේෂාං සාක්‍ෂ්‍යං දත්ථ|
32 අතෝ යූයං නිජපූර්ව්වපුරුෂාණාං පරිමාණපාත්‍රං පරිපූරයත|
33 රේ භුජගාඃ කෘෂ්ණභුජගවංශාඃ, යූයං කථං නරකදණ්ඩාද් රක්‍ෂිෂ්‍යධ්වේ|
34 පශ්‍යත, යුෂ්මාකමන්තිකම් අහං භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ බුද්ධිමත උපාධ්‍යායාංශ්ච ප්‍රේෂයිෂ්‍යාමි, කින්තු තේෂාං කතිපයා යුෂ්මාභි ර්ඝානිෂ්‍යන්තේ, ක්‍රුශේ ච ඝානිෂ්‍යන්තේ, කේචිද් භජනභවනේ කෂාභිරාඝානිෂ්‍යන්තේ, නගරේ නගරේ තාඩිෂ්‍යන්තේ ච;
35 තේන සත්පුරුෂස්‍ය හාබිලෝ රක්තපාතමාරභ්‍ය බේරිඛියඃ පුත්‍රං යං සිඛරියං යූයං මන්දිරයඥවේද්‍යෝ ර්මධ්‍යේ හතවන්තඃ, තදීයශෝණිතපාතං යාවද් අස්මින් දේශේ යාවතාං සාධුපුරුෂාණාං ශෝණිතපාතෝ (අ)භවත් තත් සර්ව්වේෂාමාගසාං දණ්ඩා යුෂ්මාසු වර්ත්තිෂ්‍යන්තේ|
36 අහං යුෂ්මාන්ත තථ්‍යං වදාමි, විද්‍යමානේ(අ)ස්මින් පුරුෂේ සර්ව්වේ වර්ත්තිෂ්‍යන්තේ|
37 හේ යිරූශාලම් හේ යිරූශාලම් නගරි ත්වං භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ හතවතී, තව සමීපං ප්‍රේරිතාංශ්ච පාෂාණෛරාහතවතී, යථා කුක්කුටී ශාවකාන් පක්‍ෂාධඃ සංගෘහ්ලාති, තථා තව සන්තානාන් සංග්‍රහීතුං අහං බහුවාරම් ඓච්ඡං; කින්තු ත්වං න සමමන්‍යථාඃ|
38 පශ්‍යත යෂ්මාකං වාසස්ථානම් උච්ඡින්නං ත්‍යක්‍ෂ්‍යතේ|
39 අහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි, යඃ පරමේශ්වරස්‍ය නාම්නාගච්ඡති, ස ධන්‍ය ඉති වාණීං යාවන්න වදිෂ්‍යථ, තාවත් මාං පුන ර්න ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 24

1 අනන්තරං යීශු ර‍්‍යදා මන්දිරාද් බහි ර්ගච්ඡති, තදානීං ශිෂ්‍යාස්තං මන්දිරනිර්ම්මාණං දර්ශයිතුමාගතාඃ|
2 තතෝ යීශුස්තානුවාච, යූයං කිමේතානි න පශ්‍යථ? යුෂ්මානහං සත්‍යං වදාමි, ඒතන්නිචයනස්‍ය පාෂාණෛකමප්‍යන්‍යපාෂාණේाපරි න ස්ථාස්‍යති සර්ව්වාණි භූමිසාත් කාරිෂ්‍යන්තේ|
3 අනන්තරං තස්මින් ජෛතුනපර්ව්වතෝපරි සමුපවිෂ්ටේ ශිෂ්‍යාස්තස්‍ය සමීපමාගත්‍ය ගුප්තං පප්‍රච්ඡුඃ, ඒතා ඝටනාඃ කදා භවිෂ්‍යන්ති? භවත ආගමනස්‍ය යුගාන්තස්‍ය ච කිං ලක්‍ෂ්ම? තදස්මාන් වදතු|
4 තදානීං යීශුස්තානවෝචත්, අවධද්ව්වං, කෝපි යුෂ්මාන් න භ්‍රමයේත්|
5 බහවෝ මම නාම ගෘහ්ලන්ත ආගමිෂ්‍යන්ති, ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)හමේවේති වාචං වදන්තෝ බහූන් භ්‍රමයිෂ්‍යන්ති|
6 යූයඤ්ච සංග්‍රාමස්‍ය රණස්‍ය චාඩම්බරං ශ්‍රෝෂ්‍යථ, අවධද්ව්වං තේන චඤ්චලා මා භවත, ඒතාන්‍යවශ්‍යං ඝටිෂ්‍යන්තේ, කින්තු තදා යුගාන්තෝ නහි|
7 අපරං දේශස්‍ය විපක්‍ෂෝ දේශෝ රාජ්‍යස්‍ය විපක්‍ෂෝ රාජ්‍යං භවිෂ්‍යති, ස්ථානේ ස්ථානේ ච දුර්භික්‍ෂං මහාමාරී භූකම්පශ්ච භවිෂ්‍යන්ති,
8 ඒතානි දුඃඛෝපක්‍රමාඃ|
9 තදානීං ලෝකා දුඃඛං භෝජයිතුං යුෂ්මාන් පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යන්ති හනිෂ්‍යන්ති ච, තථා මම නාමකාරණාද් යූයං සර්ව්වදේශීයමනුජානාං සමීපේ ඝෘණාර්හා භවිෂ්‍යථ|
10 බහුෂු විඝ්නං ප්‍රාප්තවත්සු පරස්පරම් ඍृතීයාං කෘතවත්සු ච ඒකෝ(අ)පරං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
11 තථා බහවෝ මෘෂාභවිෂ්‍යද්වාදින උපස්ථාය බහූන් භ්‍රමයිෂ්‍යන්ති|
12 දුෂ්කර්ම්මණාං බාහුල්‍යාඤ්ච බහූනාං ප්‍රේම ශීතලං භවිෂ්‍යති|
13 කින්තු යඃ කශ්චිත් ශේෂං යාවද් ධෛර‍්‍ය්‍යමාශ්‍රයතේ, සඒව පරිත්‍රායිෂ්‍යතේ|
14 අපරං සර්ව්වදේශීයලෝකාන් ප්‍රතිමාක්‍ෂී භවිතුං රාජස්‍ය ශුභසමාචාරඃ සර්ව්වජගති ප්‍රචාරිෂ්‍යතේ, ඒතාදෘශි සති යුගාන්ත උපස්ථාස්‍යති|
15 අතෝ යත් සර්ව්වනාශකෘද්ඝෘණාර්හං වස්තු දානියේල්භවිෂ්‍යද්වදිනා ප්‍රෝක්තං තද් යදා පුණ්‍යස්ථානේ ස්ථාපිතං ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ, (යඃ පඨති, ස බුධ්‍යතාං)
16 තදානීං යේ යිහූදීයදේශේ තිෂ්ඨන්ති, තේ පර්ව්වතේෂු පලායන්තාං|
17 යඃ කශ්චිද් ගෘහපෘෂ්ඨේ තිෂ්ඨති, ස ගෘහාත් කිමපි වස්ත්වානේතුම් අධේा නාවරෝහේත්|
18 යශ්ච ක්‍ෂේත්‍රේ තිෂ්ඨති, සෝපි වස්ත්‍රමානේතුං පරාවෘත්‍ය න යායාත්|
19 තදානීං ගර්භිණීස්තන්‍යපායයිත්‍රීණාං දුර්ගති ර්භවිෂ්‍යති|
20 අතෝ යෂ්මාකං පලායනං ශීතකාලේ විශ්‍රාමවාරේ වා යන්න භවේත්, තදර්ථං ප්‍රාර්ථයධ්වම්|
21 ආ ජගදාරම්භාද් ඒතත්කාලපර‍්‍ය්‍යනන්තං යාදෘශඃ කදාපි නාභවත් න ච භවිෂ්‍යති තාදෘශෝ මහාක්ලේශස්තදානීම් උපස්ථාස්‍යති|
22 තස්‍ය ක්ලේශස්‍ය සමයෝ යදි හ්ස්වෝ න ක්‍රියේත, තර්හි කස්‍යාපි ප්‍රාණිනෝ රක්‍ෂණං භවිතුං න ශක්නුයාත්, කින්තු මනෝනීතමනුජානාං කෘතේ ස කාලෝ හ්ස්වීකරිෂ්‍යතේ|
23 අපරඤ්ච පශ්‍යත, ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)ත්‍ර විද්‍යතේ, වා තත්‍ර විද්‍යතේ, තදානීං යදී කශ්චිද් යුෂ්මාන ඉති වාක්‍යං වදති, තථාපි තත් න ප්‍රතීත්|
24 යතෝ භාක්තඛ්‍රීෂ්ටා භාක්තභවිෂ්‍යද්වාදිනශ්ච උපස්ථාය යානි මහන්ති ලක්‍ෂ්මාණි චිත්‍රකර්ම්මාණි ච ප්‍රකාශයිෂ්‍යන්ති, තෛ ර‍්‍යදි සම්භවේත් තර්හි මනෝනීතමානවා අපි භ්‍රාමිෂ්‍යන්තේ|
25 පශ්‍යත, ඝටනාතඃ පූර්ව්වං යුෂ්මාන් වාර්ත්තාම් අවාදිෂම්|
26 අතඃ පශ්‍යත, ස ප්‍රාන්තරේ විද්‍යත ඉති වාක්‍යේ කේනචිත් කථිතේපි බහි ර්මා ගච්ඡත, වා පශ්‍යත, සෝන්තඃපුරේ විද්‍යතේ, ඒතද්වාක්‍ය උක්තේපි මා ප්‍රතීත|
27 යතෝ යථා විද්‍යුත් පූර්ව්වදිශෝ නිර්ගත්‍ය පශ්චිමදිශං යාවත් ප්‍රකාශතේ, තථා මානුෂපුත්‍රස්‍යාප්‍යාගමනං භවිෂ්‍යති|
28 යත්‍ර ශවස්තිෂ්ඨති, තත්‍රේව ගෘධ්‍රා මිලන්ති|
29 අපරං තස්‍ය ක්ලේශසමයස්‍යාව්‍යවහිතපරත්‍ර සූර‍්‍ය්‍යස්‍ය තේජෝ ලෝප්ස්‍යතේ, චන්ද්‍රමා ජ්‍යෝස්නාං න කරිෂ්‍යති, නභසෝ නක්‍ෂත්‍රාණි පතිෂ්‍යන්ති, ගගණීයා ග්‍රහාශ්ච විචලිෂ්‍යන්ති|
30 තදානීම් ආකාශමධ්‍යේ මනුජසුතස්‍ය ලක්‍ෂ්ම දර්ශිෂ්‍යතේ, තතෝ නිජපරාක්‍රමේණ මහාතේජසා ච මේඝාරූඪං මනුජසුතං නභසාගච්ඡන්තං විලෝක්‍ය පෘථිව්‍යාඃ සර්ව්වවංශීයා විලපිෂ්‍යන්ති|
31 තදානීං ස මහාශබ්දායමානතූර‍්‍ය්‍යා වාදකාන් නිජදූතාන් ප්‍රහේෂ්‍යති, තේ ව්‍යෝම්න ඒකසීමාතෝ(අ)පරසීමාං යාවත් චතුර්දිශස්තස්‍ය මනෝනීතජනාන් ආනීය මේලයිෂ්‍යන්ති|
32 උඩුම්බරපාදපස්‍ය දෘෂ්ටාන්තං ශික්‍ෂධ්වං; යදා තස්‍ය නවීනාඃ ශාඛා ජායන්තේ, පල්ලවාදිශ්ච නිර්ගච්ඡති, තදා නිදාඝකාලඃ සවිධෝ භවතීති යූයං ජානීථ;
33 තද්වද් ඒතා ඝටනා දෘෂ්ට්වා ස සමයෝ ද්වාර උපාස්ථාද් ඉති ජානීත|
34 යුෂ්මානහං තථ්‍යං වදාමි, ඉදානීන්තනජනානාං ගමනාත් පූර්ව්වමේව තානි සර්ව්වාණි ඝටිෂ්‍යන්තේ|
35 නභෝමේදින්‍යෝ ර්ලුප්තයෝරපි මම වාක් කදාපි න ලෝප්ස්‍යතේ|
36 අපරං මම තාතං විනා මානුෂඃ ස්වර්ගස්ථෝ දූතෝ වා කෝපි තද්දිනං තද්දණ්ඩඤ්ච න ඥාපයති|
37 අපරං නෝහේ විද්‍යමානේ යාදෘශමභවත් තාදෘශං මනුජසුතස්‍යාගමනකාලේපි භවිෂ්‍යති|
38 ඵලතෝ ජලාප්ලාවනාත් පූර්ව්වං යද්දිනං යාවත් නෝහඃ පෝතං නාරෝහත්, තාවත්කාලං යථා මනුෂ්‍යා භෝජනේ පානේ විවහනේ විවාහනේ ච ප්‍රවෘත්තා ආසන්;
39 අපරම් ආප්ලාවිතෝයමාගත්‍ය යාවත් සකලමනුජාන් ප්ලාවයිත්වා නානයත්, තාවත් තේ යථා න විදාමාසුඃ, තථා මනුජසුතාගමනේපි භවිෂ්‍යති|
40 තදා ක්‍ෂේත්‍රස්ථිතයෝර්ද්වයෝරේකෝ ධාරිෂ්‍යතේ, අපරස්ත්‍යාජිෂ්‍යතේ|
41 තථා පේෂණ්‍යා පිංෂත්‍යෝරුභයෝ ර‍්‍යෝෂිතෝරේකා ධාරිෂ්‍යතේ(අ)පරා ත්‍යාජිෂ්‍යතේ|
42 යුෂ්මාකං ප්‍රභුඃ කස්මින් දණ්ඩ ආගමිෂ්‍යති, තද් යුෂ්මාභි ර්නාවගම්‍යතේ, තස්මාත් ජාග්‍රතඃ සන්තස්තිෂ්ඨත|
43 කුත්‍ර යාමේ ස්තේන ආගමිෂ්‍යතීති චේද් ගෘහස්ථෝ ඥාතුම් අශක්‍ෂ්‍යත්, තර්හි ජාගරිත්වා තං සන්ධිං කර්ත්තිතුම් අවාරයිෂ්‍යත් තද් ජානීත|
44 යුෂ්මාභිරවධීයතාං, යතෝ යුෂ්මාභි ර‍්‍යත්‍ර න බුධ්‍යතේ, තත්‍රෛව දණ්ඩේ මනුජසුත ආයාස්‍යති|
45 ප්‍රභු ර්නිජපරිවාරාන් යථාකාලං භෝජයිතුං යං දාසම් අධ්‍යක්‍ෂීකෘත්‍ය ස්ථාපයති, තාදෘශෝ විශ්වාස්‍යෝ ධීමාන් දාසඃ කඃ?
46 ප්‍රභුරාගත්‍ය යං දාසං තථාචරන්තං වීක්‍ෂතේ, සඒව ධන්‍යඃ|
47 යුෂ්මානහං සත්‍යං වදාමි, ස තං නිජසර්ව්වස්වස්‍යාධිපං කරිෂ්‍යති|
48 කින්තු ප්‍රභුරාගන්තුං විලම්බත ඉති මනසි චින්තයිත්වා යෝ දුෂ්ටෝ දාසෝ
49 (අ)පරදාසාන් ප්‍රහර්ත්තුං මත්තානාං සඞ්ගේ භෝක්තුං පාතුඤ්ච ප්‍රවර්ත්තතේ,
50 ස දාසෝ යදා නාපේක්‍ෂතේ, යඤ්ච දණ්ඩං න ජානාති, තත්කාලඒව තත්ප්‍රභුරුපස්ථාස්‍යති|
51 තදා තං දණ්ඩයිත්වා යත්‍ර ස්ථානේ රෝදනං දන්තඝර්ෂණඤ්චාසාතේ, තත්‍ර කපටිභිඃ සාකං තද්දශාං නිරූපයිෂ්‍යති|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 25

1 යා දශ කන්‍යාඃ ප්‍රදීපාන් ගෘහ්ලත්‍යෝ වරං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං බහිරිතාඃ, තාභිස්තදා ස්වර්ගීයරාජ්‍යස්‍ය සාදෘශ්‍යං භවිෂ්‍යති|
2 තාසාං කන්‍යානාං මධ්‍යේ පඤ්ච සුධියඃ පඤ්ච දුර්ධිය ආසන්|
3 යා දුර්ධියස්තාඃ ප්‍රදීපාන් සඞ්ගේ ගෘහීත්වා තෛලං න ජගෘහුඃ,
4 කින්තු සුධියඃ ප්‍රදීපාන් පාත්‍රේණ තෛලඤ්ච ජගෘහුඃ|
5 අනන්තරං වරේ විලම්බිතේ තාඃ සර්ව්වා නිද්‍රාවිෂ්ටා නිද්‍රාං ජග්මුඃ|
6 අනන්තරම් අර්ද්ධරාත්‍රේ පශ්‍යත වර ආගච්ඡති, තං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං බහිර‍්‍යාතේති ජනරවාත්
7 තාඃ සර්ව්වාඃ කන්‍යා උත්ථාය ප්‍රදීපාන් ආසාදයිතුං ආරභන්ත|
8 තතෝ දුර්ධියඃ සුධිය ඌචුඃ, කිඤ්චිත් තෛලං දත්ත, ප්‍රදීපා අස්මාකං නිර්ව්වාණාඃ|
9 කින්තු සුධියඃ ප්‍රත්‍යවදන්, දත්තේ යුෂ්මානස්මාංශ්ච ප්‍රති තෛලං න්‍යූනීභවේත්, තස්මාද් වික්‍රේතෘණාං සමීපං ගත්වා ස්වාර්ථං තෛලං ක්‍රීණීත|
10 තදා තාසු ක්‍රේතුං ගතාසු වර ආජගාම, තතෝ යාඃ සජ්ජිතා ආසන්, තාස්තේන සාකං විවාහීයං වේශ්ම ප්‍රවිවිශුඃ|
11 අනන්තරං ද්වාරේ රුද්ධේ අපරාඃ කන්‍යා ආගත්‍ය ජගදුඃ, හේ ප්‍රභෝ, හේ ප්‍රභෝ, අස්මාන් ප්‍රති ද්වාරං මෝචය|
12 කින්තු ස උක්තවාන්, තථ්‍යං වදාමි, යුෂ්මානහං න වේද්මි|
13 අතෝ ජාග්‍රතඃ සන්තස්තිෂ්ඨත, මනුජසුතඃ කස්මින් දිනේ කස්මින් දණ්ඩේ වාගමිෂ්‍යති, තද් යුෂ්මාභි ර්න ඥායතේ|
14 අපරං ස ඒතාදෘශඃ කස්‍යචිත් පුංසස්තුල්‍යඃ, යෝ දූරදේශං ප්‍රති යාත්‍රාකාලේ නිජදාසාන් ආහූය තේෂාං ස්වස්වසාමර්ථ්‍යානුරූපම්
15 ඒකස්මින් මුද්‍රාණාං පඤ්ච පෝටලිකාඃ අන්‍යස්මිංශ්ච ද්වේ පෝටලිකේ අපරස්මිංශ්ච පෝටලිකෛකාම් ඉත්ථං ප්‍රතිජනං සමර්ප්‍ය ස්වයං ප්‍රවාසං ගතවාන්|
16 අනන්තරං යෝ දාසඃ පඤ්ච පෝටලිකාඃ ලබ්ධවාන්, ස ගත්වා වාණිජ්‍යං විධාය තා ද්විගුණීචකාර|
17 යශ්ච දාසෝ ද්වේ පෝටලිකේ අලභත, සෝපි තා මුද්‍රා ද්විගුණීචකාර|
18 කින්තු යෝ දාස ඒකාං පෝටලිකාං ලබ්ධවාන්, ස ගත්වා භූමිං ඛනිත්වා තන්මධ්‍යේ නිජප්‍රභෝස්තා මුද්‍රා ගෝපයාඤ්චකාර|
19 තදනන්තරං බහුතිථේ කාලේ ගතේ තේෂාං දාසානාං ප්‍රභුරාගත්‍ය තෛර්දාසෛඃ සමං ගණයාඤ්චකාර|
20 තදානීං යඃ පඤ්ච පෝටලිකාඃ ප්‍රාප්තවාන් ස තා ද්විගුණීකෘතමුද්‍රා ආනීය ජගාද; හේ ප්‍රභෝ, භවතා මයි පඤ්ච පෝටලිකාඃ සමර්පිතාඃ, පශ්‍යතු, තා මයා ද්විගුණීකෘතාඃ|
21 තදානීං තස්‍ය ප්‍රභුස්තමුවාච, හේ උත්තම විශ්වාස්‍ය දාස, ත්වං ධන්‍යෝසි, ස්තෝකේන විශ්වාස්‍යෝ ජාතඃ, තස්මාත් ත්වාං බහුවිත්තාධිපං කරෝමි, ත්වං ස්වප්‍රභෝඃ සුඛස්‍ය භාගී භව|
22 තතෝ යේන ද්වේ පෝටලිකේ ලබ්ධේ සෝප්‍යාගත්‍ය ජගාද, හේ ප්‍රභෝ, භවතා මයි ද්වේ පෝටලිකේ සමර්පිතේ, පශ්‍යතු තේ මයා ද්විගුණීකෘතේ|
23 තේන තස්‍ය ප්‍රභුස්තමවෝචත්, හේ උත්තම විශ්වාස්‍ය දාස, ත්වං ධන්‍යෝසි, ස්තෝකේන විශ්වාස්‍යෝ ජාතඃ, තස්මාත් ත්වාං බහුද්‍රවිණාධිපං කරෝමි, ත්වං නිජප්‍රභෝඃ සුඛස්‍ය භාගී භව|
24 අනන්තරං ය ඒකාං පෝටලිකාං ලබ්ධවාන්, ස ඒත්‍ය කථිතවාන්, හේ ප්‍රභෝ, ත්වාං කඨිනනරං ඥාතවාන්, ත්වයා යත්‍ර නෝප්තං, තත්‍රෛව කෘත්‍යතේ, යත්‍ර ච න කීර්ණං, තත්‍රෛව සංගෘහ්‍යතේ|
25 අතෝහං සශඞ්කඃ සන් ගත්වා තව මුද්‍රා භූමධ්‍යේ සංගෝප්‍ය ස්ථාපිතවාන්, පශ්‍ය, තව යත් තදේව ගෘහාණ|
26 තදා තස්‍ය ප්‍රභුඃ ප්‍රත්‍යවදත් රේ දුෂ්ටාලස දාස, යත්‍රාහං න වපාමි, තත්‍ර ඡිනද්මි, යත්‍ර ච න කිරාමි, තත්‍රේව සංගෘහ්ලාමීති චේදජානාස්තර්හි
27 වණික්‍ෂු මම විත්තාර්පණං තවෝචිතමාසීත්, යේනාහමාගත්‍ය වෘද්ව්‍යා සාකං මූලමුද්‍රාඃ ප්‍රාප්ස්‍යම්|
28 අතෝස්මාත් තාං පෝටලිකාම් ආදාය යස්‍ය දශ පෝටලිකාඃ සන්ති තස්මින්නර්පයත|
29 යේන වර්ද්ව්‍යතේ තස්මින්නෛවාර්පිෂ්‍යතේ, තස්‍යෛව ච බාහුල්‍යං භවිෂ්‍යති, කින්තු යේන න වර්ද්ව්‍යතේ, තස්‍යාන්තිකේ යත් කිඤ්චන තිෂ්ඨති, තදපි පුනර්නේෂ්‍යතේ|
30 අපරං යූයං තමකර්ම්මණ්‍යං දාසං නීත්වා යත්‍ර ස්ථානේ ක්‍රන්දනං දන්තඝර්ෂණඤ්ච විද්‍යේතේ, තස්මින් බහිර්භූතතමසි නික්‍ෂිපත|
31 යදා මනුජසුතඃ පවිත්‍රදූතාන් සඞ්ගිනඃ කෘත්වා නිජප්‍රභාවේනාගත්‍ය නිජතේජෝමයේ සිංහාසනේ නිවේක්‍ෂ්‍යති,
32 තදා තත්සම්මුඛේ සර්ව්වජාතීයා ජනා සංමේලිෂ්‍යන්ති| තතෝ මේෂපාලකෝ යථා ඡාගේභ්‍යෝ(අ)වීන් පෘථක් කරෝති තථා සෝප්‍යේකස්මාදන්‍යම් ඉත්ථං තාන් පෘථක කෘත්වාවීන්
33 දක්‍ෂිණේ ඡාගාංශ්ච වාමේ ස්ථාපයිෂ්‍යති|
34 තතඃ පරං රාජා දක්‍ෂිණස්ථිතාන් මානවාන් වදිෂ්‍යති, ආගච්ඡත මත්තාතස්‍යානුග්‍රහභාජනානි, යුෂ්මත්කෘත ආ ජගදාරම්භත් යද් රාජ්‍යම් ආසාදිතං තදධිකුරුත|
35 යතෝ බුභුක්‍ෂිතාය මහ්‍යං භෝජ්‍යම් අදත්ත, පිපාසිතාය පේයමදත්ත, විදේශිනං මාං ස්වස්ථානමනයත,
36 වස්ත්‍රහීනං මාං වසනං පර‍්‍ය්‍යධාපයත, පීඩීතං මාං ද්‍රෂ්ටුමාගච්ඡත, කාරාස්ථඤ්ච මාං වීක්‍ෂිතුම ආගච්ඡත|
37 තදා ධාර්ම්මිකාඃ ප්‍රතිවදිෂ්‍යන්ති, හේ ප්‍රභෝ, කදා ත්වාං ක්‍ෂුධිතං වීක්‍ෂ්‍ය වයමභෝජයාම? වා පිපාසිතං වීක්‍ෂ්‍ය අපායයාම?
38 කදා වා ත්වාං විදේශිනං විලෝක්‍ය ස්වස්ථානමනයාම? කදා වා ත්වාං නග්නං වීක්‍ෂ්‍ය වසනං පර‍්‍ය්‍යධාපයාම?
39 කදා වා ත්වාං පීඩිතං කාරාස්ථඤ්ච වීක්‍ෂ්‍ය ත්වදන්තිකමගච්ඡාම?
40 තදානීං රාජා තාන් ප්‍රතිවදිෂ්‍යති, යුෂ්මානහං සත්‍යං වදාමි, මමෛතේෂාං භ්‍රාතෘණාං මධ්‍යේ කඤ්චනෛකං ක්‍ෂුද්‍රතමං ප්‍රති යද් අකුරුත, තන්මාං ප්‍රත්‍යකුරුත|
41 පශ්චාත් ස වාමස්ථිතාන් ජනාන් වදිෂ්‍යති, රේ ශාපග්‍රස්තාඃ සර්ව්වේ, ශෛතානේ තස්‍ය දූතේභ්‍යශ්ච යෝ(අ)නන්තවහ්නිරාසාදිත ආස්තේ, යූයං මදන්තිකාත් තමග්නිං ගච්ඡත|
42 යතෝ ක්‍ෂුධිතාය මහ්‍යමාහාරං නාදත්ත, පිපාසිතාය මහ්‍යං පේයං නාදත්ත,
43 විදේශිනං මාං ස්වස්ථානං නානයත, වසනහීනං මාං වසනං න පර‍්‍ය්‍යධාපයත, පීඩිතං කාරාස්ථඤ්ච මාං වීක්‍ෂිතුං නාගච්ඡත|
44 තදා තේ ප්‍රතිවදිෂ්‍යන්ති, හේ ප්‍රභෝ, කදා ත්වාං ක්‍ෂුධිතං වා පිපාසිතං වා විදේශිනං වා නග්නං වා පීඩිතං වා කාරාස්ථං වීක්‍ෂ්‍ය ත්වාං නාසේවාමහි?
45 තදා ස තාන් වදිෂ්‍යති, තථ්‍යමහං යුෂ්මාන් බ්‍රවීමි, යුෂ්මාභිරේෂාං කඤ්චන ක්‍ෂෝදිෂ්ඨං ප්‍රති යන්නාකාරි, තන්මාං ප්‍රත්‍යේව නාකාරි|
46 පශ්චාදම්‍යනන්තශාස්තිං කින්තු ධාර්ම්මිකා අනන්තායුෂං භෝක්තුං යාස්‍යන්ති|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 26

1 යීශුරේතාන් ප්‍රස්තාවාන් සමාප්‍ය ශිෂ්‍යානූචේ,
2 යුෂ්මාභි ර්ඥාතං දිනද්වයාත් පරං නිස්තාරමහ උපස්ථාස්‍යති, තත්‍ර මනුජසුතඃ ක්‍රුශේන හන්තුං පරකරේෂු සමර්පිෂ්‍යතේ|
3 තතඃ පරං ප්‍රධානයාජකාධ්‍යාපකප්‍රාඤ්චඃ කියඵානාම්නෝ මහායාජකස්‍යාට්ටාලිකායාං මිලිත්වා
4 කේනෝපායේන යීශුං ධෘත්වා හන්තුං ශක්නුයුරිති මන්ත්‍රයාඤ්චක්‍රුඃ|
5 කින්තු තෛරුක්තං මහකාලේ න ධර්ත්තව්‍යඃ, ධෘතේ ප්‍රජානාං කලහේන භවිතුං ශක්‍යතේ|
6 තතෝ බෛථනියාපුරේ ශිමෝනාඛ්‍යස්‍ය කුෂ්ඨිනෝ වේශ්මනි යීශෞ තිෂ්ඨති
7 කාචන යෝෂා ශ්වේතෝපලභාජනේන මහාර්ඝ්‍යං සුගන්ධි තෛලමානීය භෝජනායෝපවිශතස්තස්‍ය ශිරෝභ්‍යෂේචත්|
8 කින්තු තදාලෝක්‍ය තච්ඡිෂ්‍යෛඃ කුපිතෛරුක්තං, කුත ඉත්ථමපව්‍යයතේ?
9 චේදිදං ව්‍යක්‍රේෂ්‍යත, තර්හි භූරිමූල්‍යං ප්‍රාප්‍ය දරිද්‍රේභ්‍යෝ ව්‍යතාරිෂ්‍යත|
10 යීශුනා තදවගත්‍ය තේ සමුදිතාඃ, යෝෂාමේනාං කුතෝ දුඃඛිනීං කුරුථ, සා මාං ප්‍රති සාධු කර්ම්මාකාර්ෂීත්|
11 යුෂ්මාකමං සමීපේ දරිද්‍රාඃ සතතමේවාසතේ, කින්තු යුෂ්මාකමන්තිකේහං නාසේ සතතං|
12 සා මම කායෝපරි සුගන්ධිතෛලං සික්ත්වා මම ශ්මශානදානකර්ම්මාකාර්ෂීත්|
13 අතෝහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි සර්ව්වස්මින් ජගති යත්‍ර යත්‍රෛෂ සුසමාචාරඃ ප්‍රචාරිෂ්‍යතේ, තත්‍ර තත්‍රෛතස්‍යා නාර‍්‍ය්‍යාඃ ස්මරණාර්ථම් කර්ම්මේදං ප්‍රචාරිෂ්‍යතේ|
14 තතෝ ද්වාදශශිෂ්‍යාණාම් ඊෂ්කරියෝතීයයිහූදානාමක ඒකඃ ශිෂ්‍යඃ ප්‍රධානයාජකානාමන්තිකං ගත්වා කථිතවාන්,
15 යදි යුෂ්මාකං කරේෂු යීශුං සමර්පයාමි, තර්හි කිං දාස්‍යථ? තදානීං තේ තස්මෛ ත්‍රිංශන්මුද්‍රා දාතුං ස්ථිරීකෘතවන්තඃ|
16 ස තදාරභ්‍ය තං පරකරේෂු සමර්පයිතුං සුයෝගං චේෂ්ටිතවාන්|
17 අනන්තරං කිණ්වශූන්‍යපූපපර්ව්වණඃ ප්‍රථමේහ්නි ශිෂ්‍යා යීශුම් උපගත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ භවත්කෘතේ කුත්‍ර වයං නිස්තාරමහභෝජ්‍යම් ආයෝජයිෂ්‍යාමඃ? භවතඃ කේච්ඡා?
18 තදා ස ගදිතවාන්, මධ්‍යේනගරමමුකපුංසඃ සමීපං ව්‍රජිත්වා වදත, ගුරු ර්ගදිතවාන්, මත්කාලඃ සවිධඃ, සහ ශිෂ්‍යෛස්ත්වදාලයේ නිස්තාරමහභෝජ්‍යං භෝක්‍ෂ්‍යේ|
19 තදා ශිෂ්‍යා යීශෝස්තාදෘශනිදේශානුරූපකර්ම්ම විධාය තත්‍ර නිස්තාරමහභෝජ්‍යමාසාදයාමාසුඃ|
20 තතඃ සන්ධ්‍යායාං සත්‍යාං ද්වාදශභිඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාකං ස න්‍යවිශත්|
21 අපරං භුඤ්ජාන උක්තවාන් යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි, යුෂ්මාකමේකෝ මාං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
22 තදා තේ(අ)තීව දුඃඛිතා ඒකෛකශෝ වක්තුමාරේභිරේ, හේ ප්‍රභෝ, ස කිමහං?
23 තතඃ ස ජගාද, මයා සාකං යෝ ජනෝ භෝජනපාත්‍රේ කරං සංක්‍ෂිපති, ස ඒව මාං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
24 මනුජසුතමධි යාදෘශං ලිඛිතමාස්තේ, තදනුරූපා තද්ගති ර්භවිෂ්‍යති; කින්තු යේන පුංසා ස පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ, හා හා චේත් ස නාජනිෂ්‍යත, තදා තස්‍ය ක්‍ෂේමමභවිෂ්‍යත්|
25 තදා යිහූදානාමා යෝ ජනස්තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති, ස උක්තවාන්, හේ ගුරෝ, ස කිමහං? තතඃ ස ප්‍රත්‍යුක්තවාන්, ත්වයා සත්‍යං ගදිතම්|
26 අනන්තරං තේෂාමශනකාලේ යීශුඃ පූපමාදායේශ්වරීයගුණානනූද්‍ය භංක්ත්වා ශිෂ්‍යේභ්‍යඃ ප්‍රදාය ජගාද, මද්වපුඃස්වරූපමිමං ගෘහීත්වා ඛාදත|
27 පශ්චාත් ස කංසං ගෘහ්ලන් ඊශ්වරීයගුණානනූද්‍ය තේභ්‍යඃ ප්‍රදාය කථිතවාන්, සර්ව්වෛ ර‍්‍යුෂ්මාභිරනේන පාතව්‍යං,
28 යස්මාදනේකේෂාං පාපමර්ෂණාය පාතිතං යන්මන්නූත්නනියමරූපශෝණිතං තදේතත්|
29 අපරමහං නූත්නගෝස්තනීරසං න පාස්‍යාමි, තාවත් ගෝස්තනීඵලරසං පුනඃ කදාපි න පාස්‍යාමි|
30 පශ්චාත් තේ ගීතමේකං සංගීය ජෛතුනාඛ්‍යගිරිං ගතවන්තඃ|
31 තදානීං යීශුස්තානවෝචත්, අස්‍යාං රජන්‍යාමහං යුෂ්මාකං සර්ව්වේෂාං විඝ්නරූපෝ භවිෂ්‍යාමි, යතෝ ලිඛිතමාස්තේ, "මේෂාණාං රක්‍ෂකෝ යස්තං ප්‍රහරිෂ්‍යාම්‍යහං තතඃ| මේෂාණාං නිවහෝ නූනං ප්‍රවිකීර්ණෝ භවිෂ්‍යති"||
32 කින්තු ශ්මශානාත් සමුත්ථාය යුෂ්මාකමග්‍රේ(අ)හං ගාලීලං ගමිෂ්‍යාමි|
33 පිතරස්තං ප්‍රෝවාච, භවාංශ්චේත් සර්ව්වේෂාං විඝ්නරූපෝ භවති, තථාපි මම න භවිෂ්‍යති|
34 තතෝ යීශුනා ස උක්තඃ, තුභ්‍යමහං තථ්‍යං කථයාමි, යාමින්‍යාමස්‍යාං චරණායුධස්‍ය රවාත් පූර්ව්වං ත්වං මාං ත්‍රි ර්නාඞ්ගීකරිෂ්‍යසි|
35 තතඃ පිතර උදිතවාන්, යද්‍යපි ත්වයා සමං මර්ත්තව්‍යං, තථාපි කදාපි ත්වාං න නාඞ්ගීකරිෂ්‍යාමි; තථෛව සර්ව්වේ ශිෂ්‍යාශ්චෝචුඃ|
36 අනන්තරං යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාකං ගේත්ශිමානීනාමකං ස්ථානං ප්‍රස්ථාය තේභ්‍යඃ කථිතවාන්, අදඃ ස්ථානං ගත්වා යාවදහං ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යේ තාවද් යූයමත්‍රෝපවිශත|
37 පශ්චාත් ස පිතරං සිවදියසුතෞ ච සඞ්ගිනඃ කෘත්වා ගතවාන්, ශෝකාකුලෝ(අ)තීව ව්‍යථිතශ්ච බභූව|
38 තානවාදීච්ච මෘතියාතනේව මත්ප්‍රාණානාං යාතනා ජායතේ, යූයමත්‍ර මයා සාර්ද්ධං ජාගෘත|
39 තතඃ ස කිඤ්චිද්දූරං ගත්වාධෝමුඛඃ පතන් ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ, හේ මත්පිතර‍්‍යදි භවිතුං ශක්නෝති, තර්හි කංසෝ(අ)යං මත්තෝ දූරං යාතු; කින්තු මදිච්ඡාවත් න භවතු, ත්වදිච්ඡාවද් භවතු|
40 තතඃ ස ශිෂ්‍යානුපේත්‍ය තාන් නිද්‍රතෝ නිරීක්‍ෂ්‍ය පිතරාය කථයාමාස, යූයං මයා සාකං දණ්ඩමේකමපි ජාගරිතුං නාශන්කුත?
41 පරීක්‍ෂායාං න පතිතුං ජාගෘත ප්‍රාර්ථයධ්වඤ්ච; ආත්මා සමුද්‍යතෝස්ති, කින්තු වපු ර්දුර්බ්බලං|
42 ස ද්විතීයවාරං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ, හේ මත්තාත, න පීතේ යදි කංසමිදං මත්තෝ දූරං යාතුං න ශක්නෝති, තර්හි ත්වදිච්ඡාවද් භවතු|
43 ස පුනරේත්‍ය තාන් නිද්‍රතෝ දදර්ශ, යතස්තේෂාං නේත්‍රාණි නිද්‍රයා පූර්ණාන්‍යාසන්|
44 පශ්චාත් ස තාන් විහාය ව්‍රජිත්වා තෘතීයවාරං පූර්ව්වවත් කථයන් ප්‍රාර්ථිතවාන්|
45 තතඃ ශිෂ්‍යානුපාගත්‍ය ගදිතවාන්, සාම්ප්‍රතං ශයානාඃ කිං විශ්‍රාම්‍යථ? පශ්‍යත, සමය උපාස්ථාත්, මනුජසුතඃ පාපිනාං කරේෂු සමර්ප්‍යතේ|
46 උත්තිෂ්ඨත, වයං යාමඃ, යෝ මාං පරකරේෂු මසර්පයිෂ්‍යති, පශ්‍යත, ස සමීපමායාති|
47 ඒතත්කථාකථනකාලේ ද්වාදශශිෂ්‍යාණාමේකෝ යිහූදානාමකෝ මුඛ්‍යයාජකලෝකප්‍රාචීනෛඃ ප්‍රහිතාන් අසිධාරියෂ්ටිධාරිණෝ මනුජාන් ගෘහීත්වා තත්සමීපමුපතස්ථෞ|
48 අසෞ පරකරේෂ්වර්පයිතා පූර්ව්වං තාන් ඉත්ථං සඞ්කේතයාමාස, යමහං චුම්බිෂ්‍යේ, සෝ(අ)සෞ මනුජඃ,සඒව යුෂ්මාභි ර්ධාර‍්‍ය්‍යතාං|
49 තදා ස සපදි යීශුමුපාගත්‍ය හේ ගුරෝ, ප්‍රණමාමීත්‍යුක්ත්වා තං චුචුම්බේ|
50 තදා යීශුස්තමුවාච, හේ මිත්‍රං කිමර්ථමාගතෝසි? තදා තෛරාගත්‍ය යීශුරාක්‍රම්‍ය දඝ්‍රේ|
51 තතෝ යීශෝඃ සඞ්ගිනාමේකඃ කරං ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය කෝෂාදසිං බහිෂ්කෘත්‍ය මහායාජකස්‍ය දාසමේකමාහත්‍ය තස්‍ය කර්ණං චිච්ඡේද|
52 තතෝ යීශුස්තං ජගාද, ඛඩ්ගං ස්වස්ථානේे නිධේහි යතෝ යේ යේ ජනා අසිං ධාරයන්ති, තඒවාසිනා විනශ්‍යන්ති|
53 අපරං පිතා යථා මදන්තිකං ස්වර්ගීයදූතානාං ද්වාදශවාහිනීතෝ(අ)ධිකං ප්‍රහිණුයාත් මයා තමුද්දිශ්‍යේදානීමේව තථා ප්‍රාර්ථයිතුං න ශක්‍යතේ, ත්වයා කිමිත්ථං ඥායතේ?
54 තථා සතීත්ථං ඝටිෂ්‍යතේ ධර්ම්මපුස්තකස්‍ය යදිදං වාක්‍යං තත් කථං සිධ්‍යේත්?
55 තදානීං යීශු ර්ජනනිවහං ජගාද, යූයං ඛඩ්ගයෂ්ටීන් ආදාය මාං කිං චෞරං ධර්ත්තුමායාතාඃ? අහං ප්‍රත්‍යහං යුෂ්මාභිඃ සාකමුපවිශ්‍ය සමුපාදිශං, තදා මාං නාධරත;
56 කින්තු භවිෂ්‍යද්වාදිනාං වාක්‍යානාං සංසිද්ධයේ සර්ව්වමේතදභූත්| තදා සර්ව්වේ ශිෂ්‍යාස්තං විහාය පලායන්ත|
57 අනන්තරං තේ මනුජා යීශුං ධෘත්වා යත්‍රාධ්‍යාපකප්‍රාඤ්චඃ පරිෂදං කුර්ව්වන්ත උපාවිශන් තත්‍ර කියඵානාाමකමහායාජකස්‍යාන්තිකං නින්‍යුඃ|
58 කින්තු ශේෂේ කිං භවිෂ්‍යතීති වේත්තුං පිතරෝ දූරේ තත්පශ්චාද් ව්‍රජිත්වා මහායාජකස්‍යාට්ටාලිකාං ප්‍රවිශ්‍ය දාසෛඃ සහිත උපාවිශත්|
59 තදානීං ප්‍රධානයාජකප්‍රාචීනමන්ත්‍රිණඃ සර්ව්වේ යීශුං හන්තුං මෘෂාසාක්‍ෂ්‍යම් අලිප්සන්ත,
60 කින්තු න ලේභිරේ| අනේකේෂු මෘෂාසාක්‍ෂිෂ්වාගතේෂ්වපි තන්න ප්‍රාපුඃ|
61 ශේෂේ ද්වෞ මෘෂාසාක්‍ෂිණාවාගත්‍ය ජගදතුඃ, පුමානයමකථයත්, අහමීශ්වරමන්දිරං භංක්ත්වා දිනත්‍රයමධ්‍යේ තන්නිර්ම්මාතුං ශක්නෝමි|
62 තදා මහායාජක උත්ථාය යීශුම් අවාදීත්| ත්වං කිමපි න ප්‍රතිවදසි? ත්වාමධි කිමේතේ සාක්‍ෂ්‍යං වදන්ති?
63 කින්තු යීශු ර්මෞනීභූය තස්‍යෞ| තතෝ මහායාජක උක්තවාන්, ත්වාම් අමරේශ්වරනාම්නා ශපයාමි, ත්වමීශ්වරස්‍ය පුත්‍රෝ(අ)භිෂික්තෝ භවසි නවේති වද|
64 යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, ත්වං සත්‍යමුක්තවාන්; අහං යුෂ්මාන් තථ්‍යං වදාමි, ඉතඃපරං මනුජසුතං සර්ව්වශක්තිමතෝ දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ ස්ථාතුං ගගණස්ථං ජලධරානාරුහ්‍යායාන්තං වීක්‍ෂධ්වේ|
65 තදා මහායාජකෝ නිජවසනං ඡිත්ත්වා ජගාද, ඒෂ ඊශ්වරං නින්දිතවාන්, අස්මාකමපරසාක්‍ෂ්‍යේණ කිං ප්‍රයෝජනං? පශ්‍යත, යූයමේවාස්‍යාස්‍යාද් ඊශ්වරනින්දාං ශ්‍රුතවන්තඃ,
66 යුෂ්මාභිඃ කිං විවිච්‍යතේ? තේ ප්‍රත්‍යූචුඃ, වධාර්හෝ(අ)යං|
67 තතෝ ලෝකෛස්තදාස්‍යේ නිෂ්ඨීවිතං කේචිත් ප්‍රතලමාහත්‍ය කේචිච්ච චපේටමාහත්‍ය බභාෂිරේ,
68 හේ ඛ්‍රීෂ්ට ත්වාං කශ්චපේටමාහතවාන්? ඉති ගණයිත්වා වදාස්මාන්|
69 පිතරෝ බහිරඞ්ගන උපවිශති, තදානීමේකා දාසී තමුපාගත්‍ය බභාෂේ, ත්වං ගාලීලීයයීශෝඃ සහචරඒකඃ|
70 කින්තු ස සර්ව්වේෂාං සමක්‍ෂම් අනඞ්ගීකෘත්‍යාවාදීත්, ත්වයා යදුච්‍යතේ, තදර්ථමහං න වේද්මි|
71 තදා තස්මින් බහිර්ද්වාරං ගතේ (අ)න්‍යා දාසී තං නිරීක්‍ෂ්‍ය තත්‍රත්‍යජනානවදත්, අයමපි නාසරතීයයීශුනා සාර්ද්ධම් ආසීත්|
72 තතඃ ස ශපථේන පුනරනඞ්ගීකෘත්‍ය කථිතවාන්, තං නරං න පරිචිනෝමි|
73 ක්‍ෂණාත් පරං තිෂ්ඨන්තෝ ජනා ඒත්‍ය පිතරම් අවදන්, ත්වමවශ්‍යං තේෂාමේක ඉති ත්වදුච්චාරණමේව ද්‍යෝතයති|
74 කින්තු සෝ(අ)භිශප්‍ය කථිතවාන්, තං ජනං නාහං පරිචිනෝමි, තදා සපදි කුක්කුටෝ රුරාව|
75 කුක්කුටරවාත් ප්‍රාක් ත්වං මාං ත්‍රිරපාහ්නෝෂ්‍යසේ, යෛෂා වාග් යීශුනාවාදි තාං පිතරඃ සංස්මෘත්‍ය බහිරිත්වා ඛේදාද් භෘශං චක්‍රන්ද|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 27

1 ප්‍රභාතේ ජාතේ ප්‍රධානයාජකලෝකප්‍රාචීනා යීශුං හන්තුං තත්ප්‍රතිකූලං මන්ත්‍රයිත්වා
2 තං බද්ව්වා නීත්වා පන්තීයපීලාතාඛ්‍යාධිපේ සමර්පයාමාසුඃ|
3 තතෝ යීශෝඃ පරකරේව්වර්පයිතා යිහූදාස්තත්ප්‍රාණාදණ්ඩාඥාං විදිත්වා සන්තප්තමනාඃ ප්‍රධානයාජකලෝකප්‍රාචීනානාං සමක්‍ෂං තාස්ත්‍රීංශන්මුද්‍රාඃ ප්‍රතිදායාවාදීත්,
4 ඒතන්නිරාගෝනරප්‍රාණපරකරාර්පණාත් කලුෂං කෘතවානහං| තදා ත උදිතවන්තඃ, තේනාස්මාකං කිං? ත්වයා තද් බුධ්‍යතාම්|
5 තතෝ යිහූදා මන්දිරමධ්‍යේ තා මුද්‍රා නික්‍ෂිප්‍ය ප්‍රස්ථිතවාන් ඉත්වා ච ස්වයමාත්මානමුද්බබන්ධ|
6 පශ්චාත් ප්‍රධානයාජකාස්තා මුද්‍රා ආදාය කථිතවන්තඃ, ඒතා මුද්‍රාඃ ශෝණිතමූල්‍යං තස්මාද් භාණ්ඩාගාරේ න නිධාතව්‍යාඃ|
7 අනන්තරං තේ මන්ත්‍රයිත්වා විදේශිනාං ශ්මශානස්ථානාය තාභිඃ කුලාලස්‍ය ක්‍ෂේත්‍රමක්‍රීණන්|
8 අතෝ(අ)ද්‍යාපි තත්ස්ථානං රක්තක්‍ෂේත්‍රං වදන්ති|
9 ඉත්ථං සති ඉස්‍රායේලීයසන්තානෛ ර‍්‍යස්‍ය මූල්‍යං නිරුපිතං, තස්‍ය ත්‍රිංශන්මුද්‍රාමානං මූල්‍යං
10 මාං ප්‍රති පරමේශ්වරස්‍යාදේශාත් තේභ්‍ය ආදීයත, තේන ච කුලාලස්‍ය ක්‍ෂේත්‍රං ක්‍රීතමිති යද්වචනං යිරිමියභවිෂ්‍යද්වාදිනා ප්‍රෝක්තං තත් තදාසිධ්‍යත්|
11 අනන්තරං යීශෞ තදධිපතේඃ සම්මුඛ උපතිෂ්ඨති ස තං පප්‍රච්ඡ, ත්වං කිං යිහූදීයානාං රාජා? තදා යීශුස්තමවදත්, ත්වං සත්‍යමුක්තවාන්|
12 කින්තු ප්‍රධානයාජකප්‍රාචීනෛරභියුක්තේන තේන කිමපි න ප්‍රත්‍යවාදි|
13 තතඃ පීලාතේන ස උදිතඃ, ඉමේ ත්වත්ප්‍රතිකූලතඃ කති කති සාක්‍ෂ්‍යං දදති, තත් ත්වං න ශෘණෝෂි?
14 තථාපි ස තේෂාමේකස්‍යාපි වචස උත්තරං නෝදිතවාන්; තේන සෝ(අ)ධිපති ර්මහාචිත්‍රං විදාමාස|
15 අන්‍යච්ච තන්මහකාලේ(අ)ධිපතේරේතාදෘශී රාතිරාසීත්, ප්‍රජා යං කඤ්චන බන්ධිනං යාචන්තේ, තමේව ස මෝචයතීති|
16 තදානීං බරබ්බානාමා කශ්චිත් ඛ්‍යාතබන්ධ්‍යාසීත්|
17 තතඃ පීලාතස්තත්‍ර මිලිතාන් ලෝකාන් අපෘච්ඡත්, ඒෂ බරබ්බා බන්ධී ඛ්‍රීෂ්ටවිඛ්‍යාතෝ යීශුශ්චෛතයෝඃ කං මෝචයිෂ්‍යාමි? යුෂ්මාකං කිමීප්සිතං?
18 තෛරීර්ෂ්‍යයා ස සමර්පිත ඉති ස ඥාතවාන්|
19 අපරං විචාරාසනෝපවේශනකාලේ පීලාතස්‍ය පත්නී භෘත්‍යං ප්‍රහිත්‍ය තස්මෛ කථයාමාස, තං ධාර්ම්මිකමනුජං ප්‍රති ත්වයා කිමපි න කර්ත්තව්‍යං; යස්මාත් තත්කෘතේ(අ)ද්‍යාහං ස්වප්නේ ප්‍රභූතකෂ්ටමලභේ|
20 අනන්තරං ප්‍රධානයාජකප්‍රාචීනා බරබ්බාං යාචිත්වාදාතුං යීශුඤ්ච හන්තුං සකලලෝකාන් ප්‍රාවර්ත්තයන්|
21 තතෝ(අ)ධිපතිස්තාන් පෘෂ්ටවාන්, ඒතයෝඃ කමහං මෝචයිෂ්‍යාමි? යුෂ්මාකං කේච්ඡා? තේ ප්‍රෝචු ර්බරබ්බාං|
22 තදා පීලාතඃ පප්‍රච්ඡ, තර්හි යං ඛ්‍රීෂ්ටං වදන්ති, තං යීශුං කිං කරිෂ්‍යාමි? සර්ව්වේ කථයාමාසුඃ, ස ක්‍රුශේන විධ්‍යතාං|
23 තතෝ(අ)ධිපතිරවාදීත්, කුතඃ? කිං තේනාපරාද්ධං? කින්තු තේ පුනරුචෛ ර්ජගදුඃ, ස ක්‍රුශේන විධ්‍යතාං|
24 තදා නිජවාක්‍යමග්‍රාහ්‍යමභූත්, කලහශ්චාප්‍යභූත්, පීලාත ඉති විලෝක්‍ය ලෝකානාං සමක්‍ෂං තෝයමාදාය කරෞ ප්‍රක්‍ෂාල්‍යාවෝචත්, ඒතස්‍ය ධාර්ම්මිකමනුෂ්‍යස්‍ය ශෝණිතපාතේ නිර්දෝෂෝ(අ)හං, යුෂ්මාභිරේව තද් බුධ්‍යතාං|
25 තදා සර්ව්වාඃ ප්‍රජාඃ ප්‍රත්‍යවෝචන්, තස්‍ය ශෝණිතපාතාපරාධෝ(අ)ස්මාකම් අස්මත්සන්තානානාඤ්චෝපරි භවතු|
26 තතඃ ස තේෂාං සමීපේ බරබ්බාං මෝචයාමාස යීශුන්තු කෂාභිරාහත්‍ය ක්‍රුශේන වේධිතුං සමර්පයාමාස|
27 අනන්තරම් අධිපතේඃ සේනා අධිපතේ ර්ගෘහං යීශුමානීය තස්‍ය සමීපේ සේනාසමූහං සංජගෘහුඃ|
28 තතස්තේ තස්‍ය වසනං මෝචයිත්වා කෘෂ්ණලෝහිතවර්ණවසනං පරිධාපයාමාසුඃ
29 කණ්ටකානාං මුකුටං නිර්ම්මාය තච්ඡිරසි දදුඃ, තස්‍ය දක්‍ෂිණකරේ වේත්‍රමේකං දත්ත්වා තස්‍ය සම්මුඛේ ජානූනි පාතයිත්වා, හේ යිහූදීයානාං රාජන්, තුභ්‍යං නම ඉත්‍යුක්ත්වා තං තිරශ්චක්‍රුඃ,
30 තතස්තස්‍ය ගාත්‍රේ නිෂ්ඨීවං දත්වා තේන වේත්‍රේණ ශිර ආජඝ්නුඃ|
31 ඉත්ථං තං තිරස්කෘත්‍ය තද් වසනං මෝචයිත්වා පුනර්නිජවසනං පරිධාපයාඤ්චක්‍රුඃ, තං ක්‍රුශේන වේධිතුං නීතවන්තඃ|
32 පශ්චාත්තේ බහිර්භූය කුරීණීයං ශිමෝන්නාමකමේකං විලෝක්‍ය ක්‍රුශං වෝඪුං තමාදදිරේ|
33 අනන්තරං ගුල්ගල්තාම් අර්ථාත් ශිරස්කපාලනාමකස්ථානමු පස්ථාය තේ යීශවේ පිත්තමිශ්‍රිතාම්ලරසං පාතුං දදුඃ,
34 කින්තු ස තමාස්වාද්‍ය න පපෞ|
35 තදානීං තේ තං ක්‍රුශේන සංවිධ්‍ය තස්‍ය වසනානි ගුටිකාපාතේන විභජ්‍ය ජගෘහුඃ, තස්මාත්, විභජන්තේ(අ)ධරීයං මේ තේ මනුෂ්‍යාඃ පරස්පරං| මදුත්තරීයවස්ත්‍රාර්ථං ගුටිකාං පාතයන්ති ච|| යදේතද්වචනං භවිෂ්‍යද්වාදිභිරුක්තමාසීත්, තදා තද් අසිධ්‍යත්,
36 පශ්චාත් තේ තත්‍රෝපවිශ්‍ය තද්‍රක්‍ෂණකර්ව්වණි නියුක්තාස්තස්ථුඃ|
37 අපරම් ඒෂ යිහූදීයානාං රාජා යීශුරිත්‍යපවාදලිපිපත්‍රං තච්ඡිරස ඌර්ද්ව්වේ යෝජයාමාසුඃ|
38 තතස්තස්‍ය වාමේ දක්‍ෂිණේ ච ද්වෞ චෛරෞ තේන සාකං ක්‍රුශේන විවිධුඃ|
39 තදා පාන්ථා නිජශිරෝ ලාඩයිත්වා තං නින්දන්තෝ ජගදුඃ,
40 හේ ඊශ්වරමන්දිරභඤ්ජක දිනත්‍රයේ තන්නිර්ම්මාතඃ ස්වං රක්‍ෂ, චේත්ත්වමීශ්වරසුතස්තර්හි ක්‍රුශාදවරෝහ|
41 ප්‍රධානයාජකාධ්‍යාපකප්‍රාචීනාශ්ච තථා තිරස්කෘත්‍ය ජගදුඃ,
42 සෝ(අ)න්‍යජනානාවත්, කින්තු ස්වමවිතුං න ශක්නෝති| යදීස්‍රායේලෝ රාජා භවේත්, තර්හීදානීමේව ක්‍රුශාදවරෝහතු, තේන තං වයං ප්‍රත්‍යේෂ්‍යාමඃ|
43 ස ඊශ්වරේ ප්‍රත්‍යාශාමකරෝත්, යදීශ්වරස්තස්මින් සන්තුෂ්ටස්තර්හීදානීමේව තමවේත්, යතඃ ස උක්තවාන් අහමීශ්වරසුතඃ|
44 යෞ ස්තේනෞ සාකං තේන ක්‍රුශේන විද්ධෞ තෞ තද්වදේව තං නිනින්දතුඃ|
45 තදා ද්විතීයයාමාත් තෘතීයයාමං යාවත් සර්ව්වදේශේ තමිරං බභූව,
46 තෘතීයයාමේ "ඒලී ඒලී ලාමා ශිවක්තනී", අර්ථාත් මදීශ්වර මදීශ්වර කුතෝ මාමත්‍යාක්‍ෂීඃ? යීශුරුච්චෛරිති ජගාද|
47 තදා තත්‍ර ස්ථිතාඃ කේචිත් තත් ශ්‍රුත්වා බභාෂිරේ, අයම් ඒලියමාහූයති|
48 තේෂාං මධ්‍යාද් ඒකඃ ශීඝ්‍රං ගත්වා ස්පඤ්ජං ගෘහීත්වා තත්‍රාම්ලරසං දත්ත්වා නලේන පාතුං තස්මෛ දදෞ|
49 ඉතරේ(අ)කථයන් තිෂ්ඨත, තං රක්‍ෂිතුම් ඒලිය ආයාති නවේති පශ්‍යාමඃ|
50 යීශුඃ පුනරුචෛරාහූය ප්‍රාණාන් ජහෞ|
51 තතෝ මන්දිරස්‍ය විච්ඡේදවසනම් ඌර්ද්ව්වාදධෝ යාවත් ඡිද්‍යමානං ද්විධාභවත්,
52 භූමිශ්චකම්පේ භූධරෝව්‍යදීර‍්‍ය්‍යත ච| ශ්මශානේ මුක්තේ භූරිපුණ්‍යවතාං සුප්තදේහා උදතිෂ්ඨන්,
53 ශ්මශානාද් වහිර්භූය තදුත්ථානාත් පරං පුණ්‍යපුරං ගත්වා බහුජනාන් දර්ශයාමාසුඃ|
54 යීශුරක්‍ෂණාය නියුක්තඃ ශතසේනාපතිස්තත්සඞ්ගිනශ්ච තාදෘශීං භූකම්පාදිඝටනාං දෘෂ්ට්වා භීතා අවදන්, ඒෂ ඊශ්වරපුත්‍රෝ භවති|
55 යා බහුයෝෂිතෝ යීශුං සේවමානා ගාලීලස්තත්පශ්චාදාගතාස්තාසාං මධ්‍යේ
56 මග්දලීනී මරියම් යාකූබ්‍යෝශ්‍යෝ ර්මාතා යා මරියම් සිබදියපුත්‍රයෝ ර්මාතා ච යෝෂිත ඒතා දූරේ තිෂ්ඨන්ත්‍යෝ දදෘශුඃ|
57 සන්ධ්‍යායාං සත්‍යම් අරිමථියානගරස්‍ය යූෂඵ්නාමා ධනී මනුජෝ යීශෝඃ ශිෂ්‍යත්වාත්
58 පීලාතස්‍ය සමීපං ගත්වා යීශෝඃ කායං යයාචේ, තේන පීලාතඃ කායං දාතුම් ආදිදේශ|
59 යූෂඵ් තත්කායං නීත්වා ශුචිවස්ත්‍රේණාච්ඡාද්‍ය
60 ස්වාර්ථං ශෛලේ යත් ශ්මශානං චඛාන, තන්මධ්‍යේ තත්කායං නිධාය තස්‍ය ද්වාරි වෘහත්පාෂාණං දදෞ|
61 කින්තු මග්දලීනී මරියම් අන්‍යමරියම් ඒතේ ස්ත්‍රියෞ තත්‍ර ශ්මශානසම්මුඛ උපවිවිශතුඃ|
62 තදනන්තරං නිස්තාරෝත්සවස්‍යායෝජනදිනාත් පරේ(අ)හනි ප්‍රධානයාජකාඃ ඵිරූශිනශ්ච මිලිත්වා පීලාතමුපාගත්‍යාකථයන්,
63 හේ මහේච්ඡ ස ප්‍රතාරකෝ ජීවන අකථයත්, දිනත්‍රයාත් පරං ශ්මශානාදුත්ථාස්‍යාමි තද්වාක්‍යං ස්මරාමෝ වයං;
64 තස්මාත් තෘතීයදිනං යාවත් තත් ශ්මශානං රක්‍ෂිතුමාදිශතු, නෝචේත් තච්ඡිෂ්‍යා යාමින්‍යාමාගත්‍ය තං හෘත්වා ලෝකාන් වදිෂ්‍යන්ති, ස ශ්මශානාදුදතිෂ්ඨත්, තථා සති ප්‍රථමභ්‍රාන්තේඃ ශේෂීයභ්‍රාන්ති ර්මහතී භවිෂ්‍යති|
65 තදා පීලාත අවාදීත්, යුෂ්මාකං සමීපේ රක්‍ෂිගණ ආස්තේ, යූයං ගත්වා යථා සාධ්‍යං රක්‍ෂයත|
66 තතස්තේ ගත්වා තද්දූाරපාෂාණං මුද්‍රාඞ්කිතං කෘත්වා රක්‍ෂිගණං නියෝජ්‍ය ශ්මශානං රක්‍ෂයාමාසුඃ|

මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 28

1 තතඃ පරං විශ්‍රාමවාරස්‍ය ශේෂේ සප්තාහප්‍රථමදිනස්‍ය ප්‍රභෝතේ ජාතේ මග්දලීනී මරියම් අන්‍යමරියම් ච ශ්මශානං ද්‍රෂ්ටුමාගතා|
2 තදා මහාන් භූකම්පෝ(අ)භවත්; පරමේශ්වරීයදූතඃ ස්වර්ගාදවරුහ්‍ය ශ්මශානද්වාරාත් පාෂාණමපසාර‍්‍ය්‍ය තදුපර‍්‍ය්‍යුපවිවේශ|
3 තද්වදනං විද්‍යුද්වත් තේජෝමයං වසනං හිමශුභ්‍රඤ්ච|
4 තදානීං රක්‍ෂිණස්තද්භයාත් කම්පිතා මෘතවද් බභූවඃ|
5 ස දූතෝ යෝෂිතෝ ජගාද, යූයං මා භෛෂ්ට, ක්‍රුශහතයීශුං මෘගයධ්වේ තදහං වේද්මි|
6 සෝ(අ)ත්‍ර නාස්ති, යථාවදත් තථෝත්ථිතවාන්; ඒතත් ප්‍රභෝඃ ශයනස්ථානං පශ්‍යත|
7 තූර්ණං ගත්වා තච්ඡිෂ්‍යාන් ඉති වදත, ස ශ්මශානාද් උදතිෂ්ඨත්, යුෂ්මාකමග්‍රේ ගාලීලං යාස්‍යති යූයං තත්‍ර තං වීක්‍ෂිෂ්‍යධ්වේ, පශ්‍යතාහං වාර්ත්තාමිමාං යුෂ්මානවාදිෂං|
8 තතස්තා භයාත් මහානන්දාඤ්ච ශ්මශානාත් තූර්ණං බහිර්භූය තච්ඡිෂ්‍යාන් වාර්ත්තාං වක්තුං ධාවිතවත්‍යඃ| කින්තු ශිෂ්‍යාන් වාර්ත්තාං වක්තුං යාන්ති, තදා යීශු ර්දර්ශනං දත්ත්වා තා ජගාද,
9 යුෂ්මාකං කල්‍යාණං භූයාත්, තතස්තා ආගත්‍ය තත්පාදයෝඃ පතිත්වා ප්‍රණේමුඃ|
10 යීශුස්තා අවාදීත්, මා බිභීත, යූයං ගත්වා මම භ්‍රාතෘන් ගාලීලං යාතුං වදත, තත්‍ර තේ මාං ද්‍රක්‍ෂ්‍යන්ති|
11 ස්ත්‍රියෝ ගච්ඡන්ති, තදා රක්‍ෂිණාං කේචිත් පුරං ගත්වා යද්‍යද් ඝටිතං තත්සර්ව්වං ප්‍රධානයාජකාන් ඥාපිතවන්තඃ|
12 තේ ප්‍රාචීනෛඃ සමං සංසදං කෘත්වා මන්ත්‍රයන්තෝ බහුමුද්‍රාඃ සේනාභ්‍යෝ දත්ත්වාවදන්,
13 අස්මාසු නිද්‍රිතේෂු තච්ඡිෂ්‍යා යාමින්‍යාමාගත්‍ය තං හෘත්වානයන්, ඉති යූයං ප්‍රචාරයත|
14 යද්‍යේතදධිපතේඃ ශ්‍රෝත්‍රගෝචරීභවේත්, තර්හි තං බෝධයිත්වා යුෂ්මානවිෂ්‍යාමඃ|
15 තතස්තේ මුද්‍රා ගෘහීත්වා ශික්‍ෂානුරූපං කර්ම්ම චක්‍රුඃ, යිහූදීයානාං මධ්‍යේ තස්‍යාද්‍යාපි කිංවදන්තී විද්‍යතේ|
16 ඒකාදශ ශිෂ්‍යා යීශුනිරූපිතාගාලීලස්‍යාද්‍රිං ගත්වා
17 තත්‍ර තං සංවීක්‍ෂ්‍ය ප්‍රණේමුඃ, කින්තු කේචිත් සන්දිග්ධවන්තඃ|
18 යීශුස්තේෂාං සමීපමාගත්‍ය ව්‍යාහෘතවාන්, ස්වර්ගමේදින්‍යෝඃ සර්ව්වාධිපතිත්වභාරෝ මය්‍යර්පිත ආස්තේ|
19 අතෝ යූයං ප්‍රයාය සර්ව්වදේශීයාන් ශිෂ්‍යාන් කෘත්වා පිතුඃ පුත්‍රස්‍ය පවිත්‍රස්‍යාත්මනශ්ච නාම්නා තානවගාහයත; අහං යුෂ්මාන් යද්‍යදාදිශං තදපි පාලයිතුං තානුපාදිශත|
20 පශ්‍යත, ජගදන්තං යාවත් සදාහං යුෂ්මාභිඃ සාකං තිෂ්ඨාමි| ඉති|

॥ ඉති මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ සමාප්තං ॥


මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 01

1 ඊශ්වරපුත්‍රස්‍ය යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදාරම්භඃ|
2 භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ලිපිරිත්ථමාස්තේ, පශ්‍ය ස්වකීයදූතන්තු තවාග්‍රේ ප්‍රේෂයාම්‍යහම්| ගත්වා ත්වදීයපන්ථානං ස හි පරිෂ්කරිෂ්‍යති|
3 "පරමේශස්‍ය පන්ථානං පරිෂ්කුරුත සර්ව්වතඃ| තස්‍ය රාජපථඤ්චෛව සමානං කුරුතාධුනා| " ඉත්‍යේතත් ප්‍රාන්තරේ වාක්‍යං වදතඃ කස්‍යචිද්‍රවඃ||
4 සඒව යෝහන් ප්‍රාන්තරේ මජ්ජිතවාන් තථා පාපමාර්ජනනිමිත්තං මනෝව්‍යාවර්ත්තකමජ්ජනස්‍ය කථාඤ්ච ප්‍රචාරිතවාන්|
5 තතෝ යිහූදාදේශයිරූශාලම්නගරනිවාසිනඃ සර්ව්වේ ලෝකා බහි ර්භූත්වා තස්‍ය සමීපමාගත්‍ය ස්වානි ස්වානි පාපාන්‍යඞ්ගීකෘත්‍ය යර්ද්දනනද්‍යාං තේන මජ්ජිතා බභූවුඃ|
6 අස්‍ය යෝහනඃ පරිධේයානි ක්‍රමේලකලෝමජානි, තස්‍ය කටිබන්ධනං චර්ම්මජාතම්, තස්‍ය භක්‍ෂ්‍යාණි ච ශූකකීටා වන්‍යමධූනි චාසන්|
7 ස ප්‍රචාරයන් කථයාඤ්චක්‍රේ, අහං නම්‍රීභූය යස්‍ය පාදුකාබන්ධනං මෝචයිතුමපි න යෝග්‍යෝස්මි, තාදෘශෝ මත්තෝ ගුරුතර ඒකඃ පුරුෂෝ මත්පශ්චාදාගච්ඡති|
8 අහං යුෂ්මාන් ජලේ මජ්ජිතවාන් කින්තු ස පවිත්‍ර ආත්මානි සංමජ්ජයිෂ්‍යති|
9 අපරඤ්ච තස්මින්නේව කාලේ ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය නාසරද්ග්‍රාමාද් යීශුරාගත්‍ය යෝහනා යර්ද්දනනද්‍යාං මජ්ජිතෝ(අ)භූත්|
10 ස ජලාදුත්ථිතමාත්‍රෝ මේඝද්වාරං මුක්තං කපෝතවත් ස්වස්‍යෝපරි අවරෝහන්තමාත්මානඤ්ච දෘෂ්ටවාන්|
11 ත්වං මම ප්‍රියඃ පුත්‍රස්ත්වය්‍යේව මමමහාසන්තෝෂ ඉයමාකාශීයා වාණී බභූව|
12 තස්මින් කාලේ ආත්මා තං ප්‍රාන්තරමධ්‍යං නිනාය|
13 අථ ස චත්වාරිංශද්දිනානි තස්මින් ස්ථානේ වන්‍යපශුභිඃ සහ තිෂ්ඨන් ශෛතානා පරීක්‍ෂිතඃ; පශ්චාත් ස්වර්ගීයදූතාස්තං සිෂේවිරේ|
14 අනන්තරං යෝහනි බන්ධනාලයේ බද්ධේ සති යීශු ර්ගාලීල්ප්‍රදේශමාගත්‍ය ඊශ්වරරාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රචාරයන් කථයාමාස,
15 කාලඃ සම්පූර්ණ ඊශ්වරරාජ්‍යඤ්ච සමීපමාගතං; අතෝහේතෝ ර‍්‍යූයං මනාංසි ව්‍යාවර්ත්තයධ්වං සුසංවාදේ ච විශ්වාසිත|
16 තදනන්තරං ස ගාලීලීයසමුද්‍රස්‍ය තීරේ ගච්ඡන් ශිමෝන් තස්‍ය භ්‍රාතා අන්ද්‍රියනාමා ච ඉමෞ ද්වෞ ජනෞ මත්ස්‍යධාරිණෞ සාගරමධ්‍යේ ජාලං ප්‍රක්‍ෂිපන්තෞ දෘෂ්ට්වා තාවවදත්,
17 යුවාං මම පශ්චාදාගච්ඡතං, යුවාමහං මනුෂ්‍යධාරිණෞ කරිෂ්‍යාමි|
18 තතස්තෞ තත්ක්‍ෂණමේව ජාලානි පරිත්‍යජ්‍ය තස්‍ය පශ්චාත් ජග්මතුඃ|
19 තතඃ පරං තත්ස්ථානාත් කිඤ්චිද් දූරං ගත්වා ස සිවදීපුත්‍රයාකූබ් තද්භ්‍රාතෘයෝහන් ච ඉමෞ නෞකායාං ජාලානාං ජීර්ණමුද්ධාරයන්තෞ දෘෂ්ට්වා තාවාහූයත්|
20 තතස්තෞ නෞකායාං වේතනභුග්භිඃ සහිතං ස්වපිතරං විහාය තත්පශ්චාදීයතුඃ|
21 තතඃ පරං කඵර්නාහූම්නාමකං නගරමුපස්ථාය ස විශ්‍රාමදිවසේ භජනග්‍රහං ප්‍රවිශ්‍ය සමුපදිදේශ|
22 තස්‍යෝපදේශාල්ලෝකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ යතඃ සෝධ්‍යාපකාඉව නෝපදිශන් ප්‍රභාවවානිව ප්‍රෝපදිදේශ|
23 අපරඤ්ච තස්මින් භජනගෘහේ අපවිත්‍රභූතේන ග්‍රස්ත ඒකෝ මානුෂ ආසීත්| ස චීත්ශබ්දං කෘත්වා කථයාඤ්චකේ
24 භෝ නාසරතීය යීශෝ ත්වමස්මාන් ත්‍යජ, ත්වයා සහාස්මාකං කඃ සම්බන්ධඃ? ත්වං කිමස්මාන් නාශයිතුං සමාගතඃ? ත්වමීශ්වරස්‍ය පවිත්‍රලෝක ඉත්‍යහං ජානාමි|
25 තදා යීශුස්තං තර්ජයිත්වා ජගාද තූෂ්ණීං භව ඉතෝ බහිර්භව ච|
26 තතඃ සෝ(අ)පවිත්‍රභූතස්තං සම්පීඩ්‍ය අත්‍යුචෛශ්චීත්කෘත්‍ය නිර්ජගාම|
27 තේනෛව සර්ව්වේ චමත්කෘත්‍ය පරස්පරං කථයාඤ්චක්‍රිරේ, අහෝ කිමිදං? කීදෘශෝ(අ)යං නව්‍ය උපදේශඃ? අනේන ප්‍රභාවේනාපවිත්‍රභූතේෂ්වාඥාපිතේෂු තේ තදාඥානුවර්ත්තිනෝ භවන්ති|
28 තදා තස්‍ය යශෝ ගාලීලශ්චතුර්දික්ස්ථසර්ව්වදේශාන් ව්‍යාප්නෝත්|
29 අපරඤ්ච තේ භජනගෘහාද් බහි ර්භූත්වා යාකූබ්‍යෝහන්භ්‍යාං සහ ශිමෝන ආන්ද්‍රියස්‍ය ච නිවේශනං ප්‍රවිවිශුඃ|
30 තදා පිතරස්‍ය ශ්වශ්‍රූර්ජ්වරපීඩිතා ශය්‍යායාමාස්ත ඉති තේ තං ඣටිති විඥාපයාඤ්චක්‍රුඃ|
31 තතඃ ස ආගත්‍ය තස්‍යා හස්තං ධෘත්වා තාමුදස්ථාපයත්; තදෛව තාං ජ්වරෝ(අ)ත්‍යාක්‍ෂීත් තතඃ පරං සා තාන් සිෂේවේ|
32 අථාස්තං ගතේ රවෞ සන්ධ්‍යාකාලේ සති ලෝකාස්තත්සමීපං සර්ව්වාන් රෝගිණෝ භූතධෘතාංශ්ච සමානින්‍යුඃ|
33 සර්ව්වේ නාගරිකා ලෝකා ද්වාරි සංමිලිතාශ්ච|
34 තතඃ ස නානාවිධරෝගිණෝ බහූන් මනුජානරෝගිණශ්චකාර තථා බහූන් භූතාන් ත්‍යාජයාඤ්චකාර තාන් භූතාන් කිමපි වාක්‍යං වක්තුං නිෂිෂේධ ච යතෝහේතෝස්තේ තමජානන්|
35 අපරඤ්ච සෝ(අ)තිප්‍රත්‍යූෂේ වස්තුතස්තු රාත්‍රිශේෂේ සමුත්ථාය බහිර්භූය නිර්ජනං ස්ථානං ගත්වා තත්‍ර ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ|
36 අනන්තරං ශිමෝන් තත්සඞ්ගිනශ්ච තස්‍ය පශ්චාද් ගතවන්තඃ|
37 තදුද්දේශං ප්‍රාප්‍ය තමවදන් සර්ව්වේ ලෝකාස්ත්වාං මෘගයන්තේ|
38 තදා සෝ(අ)කථයත් ආගච්ඡත වයං සමීපස්ථානි නගරාණි යාමඃ, යතෝ(අ)හං තත්‍ර කථාං ප්‍රචාරයිතුං බහිරාගමම්|
39 අථ ස තේෂාං ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය සර්ව්වේෂු භජනගෘහේෂු කථාඃ ප්‍රචාරයාඤ්චක්‍රේ භූතානත්‍යාජයඤ්ච|
40 අනන්තරමේකඃ කුෂ්ඨී සමාගත්‍ය තත්සම්මුඛේ ජානුපාතං විනයඤ්ච කෘත්වා කථිතවාන් යදි භවාන් ඉච්ඡති තර්හි මාං පරිෂ්කර්ත්තුං ශක්නෝති|
41 තතඃ කෘපාලු ර‍්‍යීශුඃ කරෞ ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය තං ස්පෂ්ට්වා කථයාමාස
42 මමේච්ඡා විද්‍යතේ ත්වං පරිෂ්කෘතෝ භව| ඒතත්කථායාඃ කථනමාත්‍රාත් ස කුෂ්ඨී රෝගාන්මුක්තඃ පරිෂ්කෘතෝ(අ)භවත්|
43 තදා ස තං විසෘජන් ගාඪමාදිශ්‍ය ජගාද
44 සාවධානෝ භව කථාමිමාං කමපි මා වද; ස්වාත්මානං යාජකං දර්ශය, ලෝකේභ්‍යඃ ස්වපරිෂ්කෘතේඃ ප්‍රමාණදානාය මූසානිර්ණීතං යද්දානං තදුත්සෘජස්ව ච|
45 කින්තු ස ගත්වා තත් කර්ම්ම ඉත්ථං විස්තාර‍්‍ය්‍ය ප්‍රචාරයිතුං ප්‍රාරේභේ තේනෛව යීශුඃ පුනඃ සප්‍රකාශං නගරං ප්‍රවේෂ්ටුං නාශක්නෝත් තතෝහේතෝර්බහිඃ කානනස්ථානේ තස්‍යෞ; තථාපි චතුර්ද්දිග්භ්‍යෝ ලෝකාස්තස්‍ය සමීපමායයුඃ|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 02

1 තදනන්තරං යීශෛ කතිපයදිනානි විලම්බ්‍ය පුනඃ කඵර්නාහූම්නගරං ප්‍රවිෂ්ටේ ස ගෘහ ආස්ත ඉති කිංවදන්ත්‍යා තත්ක්‍ෂණං තත්සමීපං බහවෝ ලෝකා ආගත්‍ය සමුපතස්ථුඃ,
2 තස්මාද් ගෘහමධ්‍යේ සර්ව්වේෂාං කෘතේ ස්ථානං නාභවද් ද්වාරස්‍ය චතුර්දික්‍ෂ්වපි නාභවත්, තත්කාලේ ස තාන් ප්‍රති කථාං ප්‍රචාරයාඤ්චක්‍රේ|
3 තතඃ පරං ලෝකාශ්චතුර්භි ර්මානවෛරේකං පක්‍ෂාඝාතිනං වාහයිත්වා තත්සමීපම් ආනින්‍යුඃ|
4 කින්තු ජනානාං බහුත්වාත් තං යීශෝඃ සම්මුඛමානේතුං න ශක්නුවන්තෝ යස්මින් ස්ථානේ ස ආස්තේ තදුපරිගෘහපෘෂ්ඨං ඛනිත්වා ඡිද්‍රං කෘත්වා තේන මාර්ගේණ සශය්‍යං පක්‍ෂාඝාතිනම් අවරෝහයාමාසුඃ|
5 තතෝ යීශුස්තේෂාං විශ්වාසං දෘෂ්ට්වා තං පක්‍ෂාඝාතිනං බභාෂේ හේ වත්ස තව පාපානාං මාර්ජනං භවතු|
6 තදා කියන්තෝ(අ)ධ්‍යාපකාස්තත්‍රෝපවිශන්තෝ මනෝභි ර්විතර්කයාඤ්චක්‍රුඃ, ඒෂ මනුෂ්‍ය ඒතාදෘශීමීශ්වරනින්දාං කථාං කුතඃ කථයති?
7 ඊශ්වරං විනා පාපානි මාර්ෂ්ටුං කස්‍ය සාමර්ථ්‍යම් ආස්තේ?
8 ඉත්ථං තේ විතර්කයන්ති යීශුස්තත්ක්‍ෂණං මනසා තද් බුද්ව්වා තානවදද් යූයමන්තඃකරණෛඃ කුත ඒතානි විතර්කයථ?
9 තදනන්තරං යීශුස්තත්ස්ථානාත් පුනඃ සමුද්‍රතටං යයෞ; ලෝකනිවහේ තත්සමීපමාගතේ ස තාන් සමුපදිදේශ|
10 කින්තු පෘථිව්‍යාං පාපානි මාර්ෂ්ටුං මනුෂ්‍යපුත්‍රස්‍ය සාමර්ථ්‍යමස්ති, ඒතද් යුෂ්මාන් ඥාපයිතුං (ස තස්මෛ පක්‍ෂාඝාතිනේ කථයාමාස)
11 උත්තිෂ්ඨ තව ශය්‍යාං ගෘහීත්වා ස්වගෘහං යාහි, අහං ත්වාමිදම් ආඥාපයාමි|
12 තතඃ ස තත්ක්‍ෂණම් උත්ථාය ශය්‍යාං ගෘහීත්වා සර්ව්වේෂාං සාක්‍ෂාත් ජගාම; සර්ව්වේ විස්මිතා ඒතාදෘශං කර්ම්ම වයම් කදාපි නාපශ්‍යාම, ඉමාං කථාං කථයිත්වේශ්වරං ධන්‍යමබ්‍රුවන්|
13 තදනන්තරං යීශුස්තත්ස්ථානාත් පුනඃ සමුද්‍රතටං යයෞ; ලෝකනිවහේ තත්සමීපමාගතේ ස තාන් සමුපදිදේශ|
14 අථ ගච්ඡන් කරසඤ්චයගෘහ උපවිෂ්ටම් ආල්ඵීයපුත්‍රං ලේවිං දෘෂ්ට්වා තමාහූය කථිතවාන් මත්පශ්චාත් ත්වාමාමච්ඡ තතඃ ස උත්ථාය තත්පශ්චාද් යයෞ|
15 අනන්තරං යීශෞ තස්‍ය ගෘහේ භෝක්තුම් උපවිෂ්ටේ බහවඃ කරමඤ්චායිනඃ පාපිනශ්ච තේන තච්ඡිෂ්‍යෛශ්ච සහෝපවිවිශුඃ, යතෝ බහවස්තත්පශ්චාදාජග්මුඃ|
16 තදා ස කරමඤ්චායිභිඃ පාපිභිශ්ච සහ ඛාදති, තද් දෘෂ්ට්වාධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච තස්‍ය ශිෂ්‍යානූචුඃ කරමඤ්චායිභිඃ පාපිභිශ්ච සහායං කුතෝ භුංක්තේ පිවති ච?
17 තද්වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච,අරෝගිලෝකානාං චිකිත්සකේන ප්‍රයෝජනං නාස්ති, කින්තු රෝගිණාමේව; අහං ධාර්ම්මිකානාහ්වාතුං නාගතඃ කින්තු මනෝ ව්‍යාවර්ත්තයිතුං පාපින ඒව|
18 තතඃ පරං යෝහනඃ ඵිරූශිනාඤ්චෝපවාසාචාරිශිෂ්‍යා යීශෝඃ සමීපම් ආගත්‍ය කථයාමාසුඃ, යෝහනඃ ඵිරූශිනාඤ්ච ශිෂ්‍යා උපවසන්ති කින්තු භවතඃ ශිෂ්‍යා නෝපවසන්ති කිං කාරණමස්‍ය?
19 තදා යීශුස්තාන් බභාෂේ යාවත් කාලං සඛිභිඃ සහ කන්‍යායා වරස්තිෂ්ඨති තාවත්කාලං තේ කිමුපවස්තුං ශක්නුවන්ති? යාවත්කාලං වරස්තෛඃ සහ තිෂ්ඨති තාවත්කාලං ත උපවස්තුං න ශක්නුවන්ති|
20 යස්මින් කාලේ තේභ්‍යඃ සකාශාද් වරෝ නේෂ්‍යතේ ස කාල ආගච්ඡති, තස්මින් කාලේ තේ ජනා උපවත්ස්‍යන්ති|
21 කෝපි ජනඃ පුරාතනවස්ත්‍රේ නූතනවස්ත්‍රං න සීව්‍යති, යතෝ නූතනවස්ත්‍රේණ සහ සේවනේ කෘතේ ජීර්ණං වස්ත්‍රං ඡිද්‍යතේ තස්මාත් පුන ර්මහත් ඡිද්‍රං ජායතේ|
22 කෝපි ජනඃ පුරාතනකුතූෂු නූතනං ද්‍රාක්‍ෂාරසං න ස්ථාපයති, යතෝ නූතනද්‍රාක්‍ෂාරසස්‍ය තේජසා තාඃ කුත්වෝ විදීර‍්‍ය්‍යන්තේ තතෝ ද්‍රාක්‍ෂාරසශ්ච පතති කුත්වශ්ච නශ්‍යන්ති, අතඒව නූතනද්‍රාක්‍ෂාරසෝ නූතනකුතූෂු ස්ථාපනීයඃ|
23 තදනන්තරං යීශු ර‍්‍යදා විශ්‍රාමවාරේ ශස්‍යක්‍ෂේත්‍රේණ ගච්ඡති තදා තස්‍ය ශිෂ්‍යා ගච්ඡන්තඃ ශස්‍යමඤ්ජරීශ්ඡේත්තුං ප්‍රවෘත්තාඃ|
24 අතඃ ඵිරූශිනෝ යීශවේ කථයාමාසුඃ පශ්‍යතු විශ්‍රාමවාසරේ යත් කර්ම්ම න කර්ත්තව්‍යං තද් ඉමේ කුතඃ කුර්ව්වන්ති?
25 තදා ස තේභ්‍යෝ(අ)කථයත් දායූද් තත්සංඞ්ගිනශ්ච භක්‍ෂ්‍යාභාවාත් ක්‍ෂුධිතාඃ සන්තෝ යත් කර්ම්ම කෘතවන්තස්තත් කිං යුෂ්මාභි ර්න පඨිතම්?
26 අබියාථර්නාමකේ මහායාජකතාං කුර්ව්වති ස කථමීශ්වරස්‍යාවාසං ප්‍රවිශ්‍ය යේ දර්ශනීයපූපා යාජකාන් විනාන්‍යස්‍ය කස්‍යාපි න භක්‍ෂ්‍යාස්තානේව බුභුජේ සඞ්ගිලෝකේභ්‍යෝ(අ)පි දදෞ|
27 සෝ(අ)පරමපි ජගාද, විශ්‍රාමවාරෝ මනුෂ්‍යාර්ථමේව නිරූපිතෝ(අ)ස්ති කින්තු මනුෂ්‍යෝ විශ්‍රාමවාරාර්ථං නෛව|
28 මනුෂ්‍යපුත්‍රෝ විශ්‍රාමවාරස්‍යාපි ප්‍රභුරාස්තේ|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 03

1 අනන්තරං යීශුඃ පුන ර්භජනගෘහං ප්‍රවිෂ්ටස්තස්මින් ස්ථානේ ශුෂ්කහස්ත ඒකෝ මානව ආසීත්|
2 ස විශ්‍රාමවාරේ තමරෝගිණං කරිෂ්‍යති නවේත්‍යත්‍ර බහවස්තම් අපවදිතුං ඡිද්‍රමපේක්‍ෂිතවන්තඃ|
3 තදා ස තං ශුෂ්කහස්තං මනුෂ්‍යං ජගාද මධ්‍යස්ථානේ ත්වමුත්තිෂ්ඨ|
4 තතඃ පරං ස තාන් පප්‍රච්ඡ විශ්‍රාමවාරේ හිතමහිතං තථා හි ප්‍රාණරක්‍ෂා වා ප්‍රාණනාශ ඒෂාං මධ්‍යේ කිං කරණීයං ? කින්තු තේ නිඃශබ්දාස්තස්ථුඃ|
5 තදා ස තේෂාමන්තඃකරණානාං කාඨින්‍යාද්ධේතෝ ර්දුඃඛිතඃ ක්‍රෝධාත් චර්තුिදශෝ දෘෂ්ටවාන් තං මානුෂං ගදිතවාන් තං හස්තං විස්තාරය, තතස්තේන හස්තේ විස්තෘතේ තද්ධස්තෝ(අ)න්‍යහස්තවද් අරෝගෝ ජාතඃ|
6 අථ ඵිරූශිනඃ ප්‍රස්ථාය තං නාශයිතුං හේරෝදීයෛඃ සහ මන්ත්‍රයිතුමාරේභිරේ|
7 අතඒව යීශුස්තත්ස්ථානං පරිත්‍යජ්‍ය ශිෂ්‍යෛඃ සහ පුනඃ සාගරසමීපං ගතඃ;
8 තතෝ ගාලීල්‍යිහූදා-යිරූශාලම්-ඉදෝම්-යර්දන්නදීපාරස්ථානේභ්‍යෝ ලෝකසමූහස්තස්‍ය පශ්චාද් ගතඃ; තදන්‍යඃ සෝරසීදනෝඃ සමීපවාසිලෝකසමූහශ්ච තස්‍ය මහාකර්ම්මණාං වාර්ත්තං ශ්‍රුත්වා තස්‍ය සන්නිධිමාගතඃ|
9 තදා ලෝකසමූහශ්චේත් තස්‍යෝපරි පතති ඉත්‍යාශඞ්ක්‍ය ස නාවමේකාං නිකටේ ස්ථාපයිතුං ශිෂ්‍යානාදිෂ්ටවාන්|
10 යතෝ(අ)නේකමනුෂ්‍යාණාමාරෝග්‍යකරණාද් ව්‍යාධිග්‍රස්තාඃ සර්ව්වේ තං ස්ප්‍රෂ්ටුං පරස්පරං බලේන යත්නවන්තඃ|
11 අපරඤ්ච අපවිත්‍රභූතාස්තං දෘෂ්ට්වා තච්චරණයෝඃ පතිත්වා ප්‍රෝචෛඃ ප්‍රෝචුඃ, ත්වමීශ්වරස්‍ය පුත්‍රඃ|
12 කින්තු ස තාන් දෘඪම් ආඥාප්‍ය ස්වං පරිචායිතුං නිෂිද්ධවාන්|
13 අනන්තරං ස පර්ව්වතමාරුහ්‍ය යං යං ප්‍රතිච්ඡා තං තමාහූතවාන් තතස්තේ තත්සමීපමාගතාඃ|
14 තදා ස ද්වාදශජනාන් ස්වේන සහ ස්ථාතුං සුසංවාදප්‍රචාරාය ප්‍රේරිතා භවිතුං
15 සර්ව්වප්‍රකාරව්‍යාධීනාං ශමනකරණාය ප්‍රභාවං ප්‍රාප්තුං භූතාන් ත්‍යාජයිතුඤ්ච නියුක්තවාන්|
16 තේෂාං නාමානීමානි, ශිමෝන් සිවදිපුත්‍රෝ
17 යාකූබ් තස්‍ය භ්‍රාතා යෝහන් ච ආන්ද්‍රියඃ ඵිලිපෝ බර්ථලමයඃ,
18 මථී ථෝමා ච ආල්ඵීයපුත්‍රෝ යාකූබ් ථද්දීයඃ කිනානීයඃ ශිමෝන් යස්තං පරහස්තේෂ්වර්පයිෂ්‍යති ස ඊෂ්කරියෝතීයයිහූදාශ්ච|
19 ස ශිමෝනේ පිතර ඉත්‍යුපනාම දදෞ යාකූබ්‍යෝහන්භ්‍යාං ච බිනේරිගිශ් අර්ථතෝ මේඝනාදපුත්‍රාවිත්‍යුපනාම දදෞ|
20 අනන්තරං තේ නිවේශනං ගතාඃ, කින්තු තත්‍රාපි පුනර්මහාන් ජනසමාගමෝ (අ)භවත් තස්මාත්තේ භෝක්තුමප්‍යවකාශං න ප්‍රාප්තාඃ|
21 තතස්තස්‍ය සුහෘල්ලෝකා ඉමාං වාර්ත්තාං ප්‍රාප්‍ය ස හතඥානෝභූද් ඉති කථාං කථයිත්වා තං ධෘත්වානේතුං ගතාඃ|
22 අපරඤ්ච යිරූශාලම ආගතා යේ යේ(අ)ධ්‍යාපකාස්තේ ජගදුරයං පුරුෂෝ භූතපත්‍යාබිෂ්ටස්තේන භූතපතිනා භූතාන් ත්‍යාජයති|
23 තතස්තානාහූය යීශු ර්දෘෂ්ටාන්තෛඃ කථාං කථිතවාන් ශෛතාන් කථං ශෛතානං ත්‍යාජයිතුං ශක්නෝති?
24 කිඤ්චන රාජ්‍යං යදි ස්වවිරෝධේන පෘථග් භවති තර්හි තද් රාජ්‍යං ස්ථිරං ස්ථාතුං න ශක්නෝති|
25 තථා කස්‍යාපි පරිවාරෝ යදි පරස්පරං විරෝධී භවති තර්හි සෝපි පරිවාරඃ ස්ථිරං ස්ථාතුං න ශක්නෝති|
26 තද්වත් ශෛතාන් යදි ස්වවිපක්‍ෂතයා උත්තිෂ්ඨන් භින්නෝ භවති තර්හි සෝපි ස්ථිරං ස්ථාතුං න ශක්නෝති කින්තූච්ඡින්නෝ භවති|
27 අපරඤ්ච ප්‍රබලං ජනං ප්‍රථමං න බද්ධා කෝපි තස්‍ය ගෘහං ප්‍රවිශ්‍ය ද්‍රව්‍යාණි ලුණ්ඨයිතුං න ශක්නෝති, තං බද්ව්වෛව තස්‍ය ගෘහස්‍ය ද්‍රව්‍යාණි ලුණ්ඨයිතුං ශක්නෝති|
28 අතෝහේතෝ ර‍්‍යුෂ්මභ්‍යමහං සත්‍යං කථයාමි මනුෂ්‍යාණාං සන්තානා යානි යානි පාපානීශ්වරනින්දාඤ්ච කුර්ව්වන්ති තේෂාං තත්සර්ව්වේෂාමපරාධානාං ක්‍ෂමා භවිතුං ශක්නෝති,
29 කින්තු යඃ කශ්චිත් පවිත්‍රමාත්මානං නින්දති තස්‍යාපරාධස්‍ය ක්‍ෂමා කදාපි න භවිෂ්‍යති සෝනන්තදණ්ඩස්‍යාර්හෝ භවිෂ්‍යති|
30 තස්‍යාපවිත්‍රභූතෝ(අ)ස්ති තේෂාමේතත්කථාහේතෝඃ ස ඉත්ථං කථිතවාන්|
31 අථ තස්‍ය මාතා භ්‍රාතෘගණශ්චාගත්‍ය බහිස්තිෂ්ඨනතෝ ලෝකාන් ප්‍රේෂ්‍ය තමාහූතවන්තඃ|
32 තතස්තත්සන්නිධෞ සමුපවිෂ්ටා ලෝකාස්තං බභාෂිරේ පශ්‍ය බහිස්තව මාතා භ්‍රාතරශ්ච ත්වාම් අන්විච්ඡන්ති|
33 තදා ස තාන් ප්‍රත්‍යුවාච මම මාතා කා භ්‍රාතරෝ වා කේ? තතඃ පරං ස ස්වමීපෝපවිෂ්ටාන් ශිෂ්‍යාන් ප්‍රති අවලෝකනං කෘත්වා කථයාමාස
34 පශ්‍යතෛතේ මම මාතා භ්‍රාතරශ්ච|
35 යඃ කශ්චිද් ඊශ්වරස්‍යේෂ්ටාං ක්‍රියාං කරෝති ස ඒව මම භ්‍රාතා භගිනී මාතා ච|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 04

1 අනන්තරං ස සමුද්‍රතටේ පුනරුපදේෂ්ටුං ප්‍රාරේභේ, තතස්තත්‍ර බහුජනානාං සමාගමාත් ස සාගරෝපරි නෞකාමාරුහ්‍ය සමුපවිෂ්ටඃ; සර්ව්වේ ලෝකාඃ සමුද්‍රකූලේ තස්ථුඃ|
2 තදා ස දෘෂ්ටාන්තකථාභි ර්බහූපදිෂ්ටවාන් උපදිශංශ්ච කථිතවාන්,
3 අවධානං කුරුත, ඒකෝ බීජවප්තා බීජානි වප්තුං ගතඃ;
4 වපනකාලේ කියන්ති බීජානි මාර්ගපාශ්වේ පතිතානි, තත ආකාශීයපක්‍ෂිණ ඒත්‍ය තානි චඛාදුඃ|
5 කියන්ති බීජානි ස්වල්පමෘත්තිකාවත්පාෂාණභූමෞ පතිතානි තානි මෘදෝල්පත්වාත් ශීඝ්‍රමඞ්කුරිතානි;
6 කින්තූදිතේ සූර‍්‍ය්‍යේ දග්ධානි තථා මූලානෝ නාධෝගතත්වාත් ශුෂ්කාණි ච|
7 කියන්ති බීජානි කණ්ටකිවනමධ්‍යේ පතිතානි තතඃ කණ්ටකානි සංවෘද්ව්‍ය තානි ජග්‍රසුස්තානි න ච ඵලිතානි|
8 තථා කියන්ති බීජාන්‍යුත්තමභූමෞ පතිතානි තානි සංවෘද්ව්‍ය ඵලාන්‍යුත්පාදිතානි කියන්ති බීජානි ත්‍රිංශද්ගුණානි කියන්ති ෂෂ්ටිගුණානි කියන්ති ශතගුණානි ඵලානි ඵලිතවන්ති|
9 අථ ස තානවදත් යස්‍ය ශ්‍රෝතුං කර්ණෞ ස්තඃ ස ශෘණෝතු|
10 තදනන්තරං නිර්ජනසමයේ තත්සඞ්ගිනෝ ද්වාදශශිෂ්‍යාශ්ච තං තද්දෘෂ්ටාන්තවාක්‍යස්‍යාර්ථං පප්‍රච්ඡුඃ|
11 තදා ස තානුදිතවාන් ඊශ්වරරාජ්‍යස්‍ය නිගූඪවාක්‍යං බෝද්ධුං යුෂ්මාකමධිකාරෝ(අ)ස්ති;
12 කින්තු යේ වහිර්භූතාඃ "තේ පශ්‍යන්තඃ පශ්‍යන්ති කින්තු න ජානන්ති, ශෘණ්වන්තඃ ශෘණ්වන්ති කින්තු න බුධ්‍යන්තේ, චේත්තෛ ර්මනඃසු කදාපි පරිවර්ත්තිතේෂු තේෂාං පාපාන්‍යමෝචයිෂ්‍යන්ත," අතෝහේතෝස්තාන් ප්‍රති දෘෂ්ටාන්තෛරේව තානි මයා කථිතානි|
13 අථ ස කථිතවාන් යූයං කිමේතද් දෘෂ්ටාන්තවාක්‍යං න බුධ්‍යධ්වේ? තර්හි කථං සර්ව්වාන් දෘෂ්ටාන්තාන භෝත්ස්‍යධ්වේ?
14 බීජවප්තා වාක්‍යරූපාණි බීජානි වපති;
15 තත්‍ර යේ යේ ලෝකා වාක්‍යං ශෘණ්වන්ති, කින්තු ශ්‍රුතමාත්‍රාත් ශෛතාන් ශීඝ්‍රමාගත්‍ය තේෂාං මනඃසූප්තානි තානි වාක්‍යරූපාණි බීජාන්‍යපනයති තඒව උප්තබීජමාර්ගපාර්ශ්වේස්වරූපාඃ|
16 යේ ජනා වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා සහසා පරමානන්දේන ගෘහ්ලන්ති, කින්තු හෘදි ස්ථෛර‍්‍ය්‍යාභාවාත් කිඤ්චිත් කාලමාත්‍රං තිෂ්ඨන්ති තත්පශ්චාත් තද්වාක්‍යහේතෝඃ
17 කුත්‍රචිත් ක්ලේශේ උපද්‍රවේ වා සමුපස්ථිතේ තදෛව විඝ්නං ප්‍රාප්නුවන්ති තඒව උප්තබීජපාෂාණභූමිස්වරූපාඃ|
18 යේ ජනාඃ කථාං ශෘණ්වන්ති කින්තු සාංසාරිකී චින්තා ධනභ්‍රාන්ති ර්විෂයලෝභශ්ච ඒතේ සර්ව්වේ උපස්ථාය තාං කථාං ග්‍රසන්ති තතඃ මා විඵලා භවති
19 තඒව උප්තබීජසකණ්ටකභූමිස්වරූපාඃ|
20 යේ ජනා වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා ගෘහ්ලන්ති තේෂාං කස්‍ය වා ත්‍රිංශද්ගුණානි කස්‍ය වා ෂෂ්ටිගුණානි කස්‍ය වා ශතගුණානි ඵලානි භවන්ති තඒව උප්තබීජෝර්ව්වරභූමිස්වරූපාඃ|
21 තදා සෝ(අ)පරමපි කථිතවාන් කෝපි ජනෝ දීපාධාරං පරිත්‍යජ්‍ය ද්‍රෝණස්‍යාධඃ ඛට්වායා අධේ වා ස්ථාපයිතුං දීපමානයති කිං?
22 අතෝහේතෝ ර‍්‍යන්න ප්‍රකාශයිෂ්‍යතේ තාදෘග් ලුක්කායිතං කිමපි වස්තු නාස්ති; යද් ව්‍යක්තං න භවිෂ්‍යති තාදෘශං ගුප්තං කිමපි වස්තු නාස්ති|
23 යස්‍ය ශ්‍රෝතුං කර්ණෞ ස්තඃ ස ශෘණෝතු|
24 අපරමපි කථිතවාන් යූයං යද් යද් වාක්‍යං ශෘණුථ තත්‍ර සාවධානා භවත, යතෝ යූයං යේන පරිමාණේන පරිමාථ තේනෛව පරිමාණේන යුෂ්මදර්ථමපි පරිමාස්‍යතේ; ශ්‍රෝතාරෝ යූයං යුෂ්මභ්‍යමධිකං දාස්‍යතේ|
25 යස්‍යාශ්‍රයේ වර්ද්ධතේ තස්මෛ අපරමපි දාස්‍යතේ, කින්තු යස්‍යාශ්‍රයේ න වර්ද්ධතේ තස්‍ය යත් කිඤ්චිදස්ති තදපි තස්මාන් නේෂ්‍යතේ|
26 අනන්තරං ස කථිතවාන් ඒකෝ ලෝකඃ ක්‍ෂේත්‍රේ බීජාන්‍යුප්ත්වා
27 ජාගරණනිද්‍රාභ්‍යාං දිවානිශං ගමයති, පරන්තු තද්වීජං තස්‍යාඥාතරූපේණාඞ්කුරයති වර්ද්ධතේ ච;
28 යතෝහේතෝඃ ප්‍රථමතඃ පත්‍රාණි තතඃ පරං කණිශානි තත්පශ්චාත් කණිශපූර්ණානි ශස්‍යානි භූමිඃ ස්වයමුත්පාදයති;
29 කින්තු ඵලේෂු පක්කේෂු ශස්‍යච්ඡේදනකාලං ඥාත්වා ස තත්ක්‍ෂණං ශස්‍යානි ඡිනත්ති, අනේන තුල්‍යමීශ්වරරාජ්‍යං|
30 පුනඃ සෝ(අ)කථයද් ඊශ්වරරාජ්‍යං කේන සමං? කේන වස්තුනා සහ වා තදුපමාස්‍යාමි?
31 තත් සර්ෂපෛකේන තුල්‍යං යතෝ මෘදි වපනකාලේ සර්ෂපබීජං සර්ව්වපෘථිවීස්ථබීජාත් ක්‍ෂුද්‍රං
32 කින්තු වපනාත් පරම් අඞ්කුරයිත්වා සර්ව්වශාකාද් බෘහද් භවති, තස්‍ය බෘහත්‍යඃ ශාඛාශ්ච ජායන්තේ තතස්තච්ඡායාං පක්‍ෂිණ ආශ්‍රයන්තේ|
33 ඉත්ථං තේෂාං බෝධානුරූපං සෝ(අ)නේකදෘෂ්ටාන්තෛස්තානුපදිෂ්ටවාන්,
34 දෘෂ්ටාන්තං විනා කාමපි කථාං තේභ්‍යෝ න කථිතවාන් පශ්චාන් නිර්ජනේ ස ශිෂ්‍යාන් සර්ව්වදෘෂ්ටාන්තාර්ථං බෝධිතවාන්|
35 තද්දිනස්‍ය සන්ධ්‍යායාං ස තේභ්‍යෝ(අ)කථයද් ආගච්ඡත වයං පාරං යාම|
36 තදා තේ ලෝකාන් විසෘජ්‍ය තමවිලම්බං ගෘහීත්වා නෞකයා ප්‍රතස්ථිරේ; අපරා අපි නාවස්තයා සහ ස්ථිතාඃ|
37 තතඃ පරං මහාඣඤ්භ්ශගමාත් නෞ ර්දෝලායමානා තරඞ්ගේණ ජලෛඃ පූර්ණාභවච්ච|
38 තදා ස නෞකාචශ්චාද්භාගේ උපධානේ ශිරෝ නිධාය නිද්‍රිත ආසීත් තතස්තේ තං ජාගරයිත්වා ජගදුඃ, හේ ප්‍රභෝ, අස්මාකං ප්‍රාණා යාන්ති කිමත්‍ර භවතශ්චින්තා නාස්ති?
39 තදා ස උත්ථාය වායුං තර්ජිතවාන් සමුද්‍රඤ්චෝක්තවාන් ශාන්තඃ සුස්ථිරශ්ච භව; තතෝ වායෞ නිවෘත්තේ(අ)බ්ධිර්නිස්තරඞ්ගෝභූත්|
40 තදා ස තානුවාච යූයං කුත ඒතාදෘක්ශඞ්කාකුලා භවත? කිං වෝ විශ්වාසෝ නාස්ති?
41 තස්මාත්තේ(අ)තීවභීතාඃ පරස්පරං වක්තුමාරේභිරේ, අහෝ වායුඃ සින්ධුශ්චාස්‍ය නිදේශග්‍රාහිණෞ කීදෘගයං මනුජඃ|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 05

1 අථ තූ සින්ධුපාරං ගත්වා ගිදේරීයප්‍රදේශ උපතස්ථුඃ|
2 නෞකාතෝ නිර්ගතමාත්‍රාද් අපවිත්‍රභූතග්‍රස්ත ඒකඃ ශ්මශානාදේත්‍ය තං සාක්‍ෂාච් චකාර|
3 ස ශ්මශානේ(අ)වාත්සීත් කෝපි තං ශෘඞ්ඛලේන බද්ව්වා ස්ථාපයිතුං නාශක්නෝත්|
4 ජනෛර්වාරං නිගඩෛඃ ශෘඞ්ඛලෛශ්ච ස බද්ධෝපි ශෘඞ්ඛලාන්‍යාකෘෂ්‍ය මෝචිතවාන් නිගඩානි ච භංක්ත්වා ඛණ්ඩං ඛණ්ඩං කෘතවාන් කෝපි තං වශීකර්ත්තුං න ශශක|
5 දිවානිශං සදා පර්ව්වතං ශ්මශානඤ්ච භ්‍රමිත්වා චීත්ශබ්දං කෘතවාන් ග්‍රාවභිශ්ච ස්වයං ස්වං කෘතවාන්|
6 ස යීශුං දූරාත් පශ්‍යන්නේව ධාවන් තං ප්‍රණනාම උචෛරුවංශ්චෝවාච,
7 හේ සර්ව්වෝපරිස්ථේශ්වරපුත්‍ර යීශෝ භවතා සහ මේ කඃ සම්බන්ධඃ? අහං ත්වාමීශ්වරේණ ශාපයේ මාං මා යාතය|
8 යතෝ යීශුස්තං කථිතවාන් රේ අපවිත්‍රභූත, අස්මාන්නරාද් බහිර්නිර්ගච්ඡ|
9 අථ ස තං පෘෂ්ටවාන් කින්තේ නාම? තේන ප්‍රත්‍යුක්තං වයමනේකේ (අ)ස්මස්තතෝ(අ)ස්මන්නාම බාහිනී|
10 තතෝස්මාන් දේශාන්න ප්‍රේෂයේති තේ තං ප්‍රාර්ථයන්ත|
11 තදානීං පර්ව්වතං නිකෂා බෘහන් වරාහව්‍රජශ්චරන්නාසීත්|
12 තස්මාද් භූතා විනයේන ජගදුඃ, අමුං වරාහව්‍රජම් ආශ්‍රයිතුම් අස්මාන් ප්‍රහිණු|
13 යීශුනානුඥාතාස්තේ(අ)පවිත්‍රභූතා බහිර්නිර‍්‍යාය වරාහව්‍රජං ප්‍රාවිශන් තතඃ සර්ව්වේ වරාහා වස්තුතස්තු ප්‍රායෝද්විසහස්‍රසංඞ්ඛ්‍යකාඃ කටකේන මහාජවාද් ධාවන්තඃ සින්ධෞ ප්‍රාණාන් ජහුඃ|
14 තස්මාද් වරාහපාලකාඃ පලායමානාඃ පුරේ ග්‍රාමේ ච තද්වාර්ත්තං කථයාඤ්චක්‍රුඃ| තදා ලෝකා ඝටිතං තත්කාර‍්‍ය්‍යං ද්‍රෂ්ටුං බහිර්ජග්මුඃ
15 යීශෝඃ සන්නිධිං ගත්වා තං භූතග්‍රස්තම් අර්ථාද් බාහිනීභූතග්‍රස්තං නරං සවස්ත්‍රං සචේතනං සමුපවිෂ්ටඤ්ච දෘृෂ්ට්වා බිභ්‍යුඃ|
16 තතෝ දෘෂ්ටතත්කාර‍්‍ය්‍යලෝකාස්තස්‍ය භූතග්‍රස්තනරස්‍ය වරාහව්‍රජස්‍යාපි තාං ධටනාං වර්ණයාමාසුඃ|
17 තතස්තේ ස්වසීමාතෝ බහිර්ගන්තුං යීශුං විනේතුමාරේභිරේ|
18 අථ තස්‍ය නෞකාරෝහණකාලේ ස භූතමුක්තෝ නා යීශුනා සහ ස්ථාතුං ප්‍රාර්ථයතේ;
19 කින්තු ස තමනනුමත්‍ය කථිතවාන් ත්වං නිජාත්මීයානාං සමීපං ගෘහඤ්ච ගච්ඡ ප්‍රභුස්ත්වයි කෘපාං කෘත්වා යානි කර්ම්මාණි කෘතවාන් තානි තාන් ඥාපය|
20 අතඃ ස ප්‍රස්ථාය යීශුනා කෘතං තත්සර්ව්වාශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම දිකාපලිදේශේ ප්‍රචාරයිතුං ප්‍රාරබ්ධවාන් තතඃ සර්ව්වේ ලෝකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
21 අනන්තරං යීශෞ නාවා පුනරන්‍යපාර උත්තීර්ණේ සින්ධුතටේ ච තිෂ්ඨති සති තත්සමීපේ බහුලෝකානාං සමාගමෝ(අ)භූත්|
22 අපරං යායීර් නාම්නා කශ්චිද් භජනගෘහස්‍යාධිප ආගත්‍ය තං දෘෂ්ට්වෛව චරණයෝඃ පතිත්වා බහු නිවේද්‍ය කථිතවාන්;
23 මම කන්‍යා මෘතප්‍රායාභූද් අතෝ භවානේත්‍ය තදාරෝග්‍යාය තස්‍යා ගාත්‍රේ හස්තම් අර්පයතු තේනෛව සා ජීවිෂ්‍යති|
24 තදා යීශුස්තේන සහ චලිතඃ කින්තු තත්පශ්චාද් බහුලෝකාශ්චලිත්වා තාද්ගාත්‍රේ පතිතාඃ|
25 අථ ද්වාදශවර්ෂාණි ප්‍රදරරෝගේණ
26 ශීර්ණා චිකිත්සකානාං නානාචිකිත්සාභිශ්ච දුඃඛං භුක්තවතී ච සර්ව්වස්වං ව්‍යයිත්වාපි නාරෝග්‍යං ප්‍රාප්තා ච පුනරපි පීඩිතාසීච්ච
27 යා ස්ත්‍රී සා යීශෝ ර්වාර්ත්තාං ප්‍රාප්‍ය මනසාකථයත් යද්‍යහං තස්‍ය වස්ත්‍රමාත්‍ර ස්ප්‍රෂ්ටුං ලභේයං තදා රෝගහීනා භවිෂ්‍යාමි|
28 අතෝහේතෝඃ සා ලෝකාරණ්‍යමධ්‍යේ තත්පශ්චාදාගත්‍ය තස්‍ය වස්ත්‍රං පස්පර්ශ|
29 තේනෛව තත්ක්‍ෂණං තස්‍යා රක්තස්‍රෝතඃ ශුෂ්කං ස්වයං තස්මාද් රෝගාන්මුක්තා ඉත්‍යපි දේහේ(අ)නුභූතා|
30 අථ ස්වස්මාත් ශක්ති ර්නිර්ගතා යීශුරේතන්මනසා ඥාත්වා ලෝකනිවහං ප්‍රති මුඛං ව්‍යාවෘත්‍ය පෘෂ්ටවාන් කේන මද්වස්ත්‍රං ස්පෘෂ්ටං?
31 තතස්තස්‍ය ශිෂ්‍යා ඌචුඃ භවතෝ වපුෂි ලෝකාඃ සංඝර්ෂන්ති තද් දෘෂ්ට්වා කේන මද්වස්ත්‍රං ස්පෘෂ්ටමිති කුතඃ කථයති?
32 කින්තු කේන තත් කර්ම්ම කෘතං තද් ද්‍රෂ්ටුං යීශුශ්චතුර්දිශෝ දෘෂ්ටවාන්|
33 තතඃ සා ස්ත්‍රී භීතා කම්පිතා ච සතී ස්වස්‍යා රුක්ප්‍රතික්‍රියා ජාතේති ඥාත්වාගත්‍ය තත්සම්මුඛේ පතිත්වා සර්ව්වවෘත්තාන්තං සත්‍යං තස්මෛ කථයාමාස|
34 තදානීං යීශුස්තාං ගදිතවාන්, හේ කන්‍යේ තව ප්‍රතීතිස්ත්වාම් අරෝගාමකරෝත් ත්වං ක්‍ෂේමේණ ව්‍රජ ස්වරෝගාන්මුක්තා ච තිෂ්ඨ|
35 ඉතිවාක්‍යවදනකාලේ භජනගෘහාධිපස්‍ය නිවේශනාල් ලෝකා ඒත්‍යාධිපං බභාෂිරේ තව කන්‍යා මෘතා තස්මාද් ගුරුං පුනඃ කුතඃ ක්ලිශ්නාසි?
36 කින්තු යීශුස්තද් වාක්‍යං ශ්‍රුත්වෛව භජනගෘහාධිපං ගදිතවාන් මා භෛෂීඃ කේවලං විශ්වාසිහි|
37 අථ පිතරෝ යාකූබ් තද්භ්‍රාතා යෝහන් ච ඒතාන් විනා කමපි ස්වපශ්චාද් යාතුං නාන්වමන්‍යත|
38 තස්‍ය භජනගෘහාධිපස්‍ය නිවේශනසමීපම් ආගත්‍ය කලහං බහුරෝදනං විලාපඤ්ච කුර්ව්වතෝ ලෝකාන් දදර්ශ|
39 තස්මාන් නිවේශනං ප්‍රවිශ්‍ය ප්‍රෝක්තවාන් යූයං කුත ඉත්ථං කලහං රෝදනඤ්ච කුරුථ? කන්‍යා න මෘතා නිද්‍රාති|
40 තස්මාත්තේ තමුපජහසුඃ කින්තු යීශුඃ සර්ව්වාන බහිෂ්කෘත්‍ය කන්‍යායාඃ පිතරෞ ස්වසඞ්ගිනශ්ච ගෘහීත්වා යත්‍ර කන්‍යාසීත් තත් ස්ථානං ප්‍රවිෂ්ටවාන්|
41 අථ ස තස්‍යාඃ කන්‍යායා හස්තෞ ධෘත්වා තාං බභාෂේ ටාලීථා කූමී, අර්ථතෝ හේ කන්‍යේ ත්වමුත්තිෂ්ඨ ඉත්‍යාඥාපයාමි|
42 තුනෛව තත්ක්‍ෂණං සා ද්වාදශවර්ෂවයස්කා කන්‍යා පෝත්ථාය චලිතුමාරේභේ, ඉතඃ සර්ව්වේ මහාවිස්මයං ගතාඃ|
43 තත ඒතස්‍යෛ කිඤ්චිත් ඛාද්‍යං දත්තේති කථයිත්වා ඒතත්කර්ම්ම කමපි න ඥාපයතේති දෘඪමාදිෂ්ටවාන්|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 06

1 අනන්තරං ස තත්ස්ථානාත් ප්‍රස්ථාය ස්වප්‍රදේශමාගතඃ ශිෂ්‍යාශ්ච තත්පශ්චාද් ගතාඃ|
2 අථ විශ්‍රාමවාරේ සති ස භජනගෘහේ උපදේෂ්ටුමාරබ්ධවාන් තතෝ(අ)නේකේ ලෝකාස්තත්කථාං ශ්‍රුත්වා විස්මිත්‍ය ජගදුඃ, අස්‍ය මනුජස්‍ය ඊදෘශී ආශ්චර‍්‍ය්‍යක්‍රියා කස්මාජ් ජාතා? තථා ස්වකරාභ්‍යාම් ඉත්ථමද්භුතං කර්ම්ම කර්ත්තාुම් ඒතස්මෛ කථං ඥානං දත්තම්?
3 කිමයං මරියමඃ පුත්‍රස්තඥා නෝ? කිමයං යාකූබ්-යෝසි-යිහුදා-ශිමෝනාං භ්‍රාතා නෝ? අස්‍ය භගින්‍යඃ කිමිහාස්මාභිඃ සහ නෝ? ඉත්ථං තේ තදර්ථේ ප්‍රත්‍යූහං ගතාඃ|
4 තදා යීශුස්තේභ්‍යෝ(අ)කථයත් ස්වදේශං ස්වකුටුම්බාන් ස්වපරිජනාංශ්ච විනා කුත්‍රාපි භවිෂ්‍යද්වාදී අසත්කෘතෝ න භවති|
5 අපරඤ්ච තේෂාමප්‍රත්‍යයාත් ස විස්මිතඃ කියතාං රෝගිණාං වපුඃෂු හස්තම් අර්පයිත්වා කේවලං තේෂාමාරෝග්‍යකරණාද් අන්‍යත් කිමපි චිත්‍රකාර‍්‍ය්‍යං කර්ත්තාං න ශක්තඃ|
6 අථ ස චතුර්දික්ස්ථ ග්‍රාමාන් භ්‍රමිත්වා උපදිෂ්ටවාන්
7 ද්වාදශශිෂ්‍යාන් ආහූය අමේධ්‍යභූතාන් වශීකර්ත්තාං ශක්තිං දත්ත්වා තේෂාං ද්වෞ ද්වෞ ජනෝ ප්‍රේෂිතවාන්|
8 පුනරිත්‍යාදිශද් යූයම් ඒකෛකාං යෂ්ටිං විනා වස්ත්‍රසංපුටඃ පූපඃ කටිබන්ධේ තාම්‍රඛණ්ඩඤ්ච ඒෂාං කිමපි මා ග්‍රහ්ලීත,
9 මාර්ගයාත්‍රායෛ පාදේෂූපානහෞ දත්ත්වා ද්වේ උත්තරීයේ මා පරිධද්ව්වං|
10 අපරමප්‍යුක්තං තේන යූයං යස්‍යාං පුර‍්‍ය්‍යාං යස්‍ය නිවේශනං ප්‍රවේක්‍ෂ්‍යථ තාං පුරීං යාවන්න ත්‍යක්‍ෂ්‍යථ තාවත් තන්නිවේශනේ ස්ථාස්‍යථ|
11 තත්‍ර යදි කේපි යුෂ්මාකමාතිථ්‍යං න විදධති යුෂ්මාකං කථාශ්ච න ශෘණ්වන්ති තර්හි තත්ස්ථානාත් ප්‍රස්ථානසමයේ තේෂාං විරුද්ධං සාක්‍ෂ්‍යං දාතුං ස්වපාදානාස්ඵාල්‍ය රජඃ සම්පාතයත; අහං යුෂ්මාන් යථාර්ථං වච්මි විචාරදිනේ තන්නගරස්‍යාවස්ථාතඃ සිදෝමාමෝරයෝ ර්නගරයෝරවස්ථා සහ්‍යතරා භවිෂ්‍යති|
12 අථ තේ ගත්වා ලෝකානාං මනඃපරාවර්ත්තනීඃ කථා ප්‍රචාරිතවන්තඃ|
13 ඒවමනේකාන් භූතාංශ්ච ත්‍යාජිතවන්තස්තථා තෛලේන මර්ද්දයිත්වා බහූන් ජනානරෝගානකාර්ෂුඃ|
14 ඉත්ථං තස්‍ය සුඛ්‍යාතිශ්චතුර්දිශෝ ව්‍යාප්තා තදා හේරෝද් රාජා තන්නිශම්‍ය කථිතවාන්, යෝහන් මජ්ජකඃ ශ්මශානාද් උත්ථිත අතෝහේතෝස්තේන සර්ව්වා ඒතා අද්භුතක්‍රියාඃ ප්‍රකාශන්තේ|
15 අන්‍යේ(අ)කථයන් අයම් ඒලියඃ, කේපි කථිතවන්ත ඒෂ භවිෂ්‍යද්වාදී යද්වා භවිෂ්‍යද්වාදිනාං සදෘශ ඒකෝයම්|
16 කින්තු හේරෝද් ඉත්‍යාකර්ණ්‍ය භාෂිතවාන් යස්‍යාහං ශිරශ්ඡින්නවාන් ස ඒව යෝහනයං ස ශ්මශානාදුදතිෂ්ඨත්|
17 පූර්ව්වං ස්වභ්‍රාතුඃ ඵිලිපස්‍ය පත්න්‍යා උද්වාහං කෘතවන්තං හේරෝදං යෝහනවාදීත් ස්වභාතෘවධූ ර්න විවාහ්‍යා|
18 අතඃ කාරණාත් හේරෝද් ලෝකං ප්‍රහිත්‍ය යෝහනං ධෘත්වා බන්ධනාලයේ බද්ධවාන්|
19 හේරෝදියා තස්මෛ යෝහනේ ප්‍රකුප්‍ය තං හන්තුම් ඓච්ඡත් කින්තු න ශක්තා,
20 යස්මාද් හේරෝද් තං ධාර්ම්මිකං සත්පුරුෂඤ්ච ඥාත්වා සම්මන්‍ය රක්‍ෂිතවාන්; තත්කථාං ශ්‍රුත්වා තදනුසාරේණ බහූනි කර්ම්මාණි කෘතවාන් හෘෂ්ටමනාස්තදුපදේශං ශ්‍රුතවාංශ්ච|
21 කින්තු හේරෝද් යදා ස්වජන්මදිනේ ප්‍රධානලෝකේභ්‍යඃ සේනානීභ්‍යශ්ච ගාලීල්ප්‍රදේශීයශ්‍රේෂ්ඨලෝකේභ්‍යශ්ච රාත්‍රෞ භෝජ්‍යමේකං කෘතවාන්
22 තස්මින් ශුභදිනේ හේරෝදියායාඃ කන්‍යා සමේත්‍ය තේෂාං සමක්‍ෂං සංනෘත්‍ය හේරෝදස්තේන සහෝපවිෂ්ටානාඤ්ච තෝෂමජීජනත් තතා නෘපඃ කන්‍යාමාහ ස්ම මත්තෝ යද් යාචසේ තදේව තුභ්‍යං දාස්‍යේ|
23 ශපථං කෘත්වාකථයත් චේද් රාජ්‍යාර්ද්ධමපි යාචසේ තදපි තුභ්‍යං දාස්‍යේ|
24 තතඃ සා බහි ර්ගත්වා ස්වමාතරං පප්‍රච්ඡ කිමහං යාචිෂ්‍යේ? තදා සාකථයත් යෝහනෝ මජ්ජකස්‍ය ශිරඃ|
25 අථ තූර්ණං භූපසමීපම් ඒත්‍ය යාචමානාවදත් ක්‍ෂණේස්මින් යෝහනෝ මජ්ජකස්‍ය ශිරඃ පාත්‍රේ නිධාය දේහි, ඒතද් යාචේ(අ)හං|
26 තස්මාත් භූපෝ(අ)තිදුඃඛිතඃ, තථාපි ස්වශපථස්‍ය සහභෝජිනාඤ්චානුරෝධාත් තදනඞ්ගීකර්ත්තුං න ශක්තඃ|
27 තත්ක්‍ෂණං රාජා ඝාතකං ප්‍රේෂ්‍ය තස්‍ය ශිර ආනේතුමාදිෂ්ටවාන්|
28 තතඃ ස කාරාගාරං ගත්වා තච්ඡිරශ්ඡිත්වා පාත්‍රේ නිධායානීය තස්‍යෛ කන්‍යායෛ දත්තවාන් කන්‍යා ච ස්වමාත්‍රේ දදෞ|
29 අනනතරං යෝහනඃ ශිෂ්‍යාස්තද්වාර්ත්තාං ප්‍රාප්‍යාගත්‍ය තස්‍ය කුණපං ශ්මශානේ(අ)ස්ථාපයන්|
30 අථ ප්‍රේෂිතා යීශෝඃ සන්නිධෞ මිලිතා යද් යච් චක්‍රුඃ ශික්‍ෂයාමාසුශ්ච තත්සර්ව්වවාර්ත්තාස්තස්මෛ කථිතවන්තඃ|
31 ස තානුවාච යූයං විජනස්ථානං ගත්වා විශ්‍රාම්‍යත යතස්තත්සන්නිධෞ බහුලෝකානාං සමාගමාත් තේ භෝක්තුං නාවකාශං ප්‍රාප්තාඃ|
32 තතස්තේ නාවා විජනස්ථානං ගුප්තං ගග්මුඃ|
33 තතෝ ලෝකනිවහස්තේෂාං ස්ථානාන්තරයානං දදර්ශ, අනේකේ තං පරිචිත්‍ය නානාපුරේභ්‍යඃ පදෛර්ව්‍රජිත්වා ජවේන තෛෂාමග්‍රේ යීශෝඃ සමීප උපතස්ථුඃ|
34 තදා යීශු ර්නාවෝ බහිර්ගත්‍ය ලෝකාරණ්‍යානීං දෘෂ්ට්වා තේෂු කරුණාං කෘතවාන් යතස්තේ(අ)රක්‍ෂකමේෂා ඉවාසන් තදා ස තාන නානාප්‍රසඞ්ගාන් උපදිෂ්ටවාන්|
35 අථ දිවාන්තේ සති ශිෂ්‍යා ඒත්‍ය යීශුමූචිරේ, ඉදං විජනස්ථානං දිනඤ්චාවසන්නං|
36 ලෝකානාං කිමපි ඛාද්‍යං නාස්ති, අතශ්චතුර්දික්‍ෂු ග්‍රාමාන් ගන්තුං භෝජ්‍යද්‍රව්‍යාණි ක්‍රේතුඤ්ච භවාන් තාන් විසෘජතු|
37 තදා ස තානුවාච යූයමේව තාන් භෝජයත; තතස්තේ ජගදු ර්වයං ගත්වා ද්විශතසංඛ්‍යකෛ ර්මුද්‍රාපාදෛඃ පූපාන් ක්‍රීත්වා කිං තාන් භෝජයිෂ්‍යාමඃ?
38 තදා ස තාන් පෘෂ්ඨවාන් යුෂ්මාකං සන්නිධෞ කති පූපා ආසතේ? ගත්වා පශ්‍යත; තතස්තේ දෘෂ්ට්වා තමවදන් පඤ්ච පූපා ද්වෞ මත්ස්‍යෞ ච සන්ති|
39 තදා ස ලෝකාන් ශස්පෝපරි පංක්තිභිරුපවේශයිතුම් ආදිෂ්ටවාන්,
40 තතස්තේ ශතං ශතං ජනාඃ පඤ්චාශත් පඤ්චාශජ්ජනාශ්ච පංක්තිභි ර්භුවි සමුපවිවිශුඃ|
41 අථ ස තාන් පඤ්චපූපාන් මත්ස්‍යද්වයඤ්ච ධෘත්වා ස්වර්ගං පශ්‍යන් ඊශ්වරගුණාන් අන්වකීර්ත්තයත් තාන් පූපාන් භංක්ත්වා ලෝකේභ්‍යඃ පරිවේෂයිතුං ශිෂ්‍යේභ්‍යෝ දත්තවාන් ද්වා මත්ස්‍යෞ ච විභජ්‍ය සර්ව්වේභ්‍යෝ දත්තවාන්|
42 තතඃ සර්ව්වේ භුක්ත්වාතෘප්‍යන්|
43 අනන්තරං ශිෂ්‍යා අවශිෂ්ටෛඃ පූපෛ ර්මත්ස්‍යෛශ්ච පූර්ණාන් ද්වදශ ඩල්ලකාන් ජගෘහුඃ|
44 තේ භෝක්තාරඃ ප්‍රායඃ පඤ්ච සහස්‍රාණි පුරුෂා ආසන්|
45 අථ ස ලෝකාන් විසෘජන්නේව නාවමාරෝඪුං ස්වස්මාදග්‍රේ පාරේ බෛත්සෛදාපුරං යාතුඤ්ච ශ්ෂ්‍යිाන් වාඪමාදිෂ්ටවාන්|
46 තදා ස සර්ව්වාන් විසෘජ්‍ය ප්‍රාර්ථයිතුං පර්ව්වතං ගතඃ|
47 තතඃ සන්ධ්‍යායාං සත්‍යාං නෞඃ සින්ධුමධ්‍ය උපස්ථිතා කින්තු ස ඒකාකී ස්ථලේ ස්ථිතඃ|
48 අථ සම්මුඛවාතවහනාත් ශිෂ්‍යා නාවං වාහයිත්වා පරිශ්‍රාන්තා ඉති ඥාත්වා ස නිශාචතුර්ථයාමේ සින්ධූපරි පද්භ්‍යාං ව්‍රජන් තේෂාං සමීපමේත්‍ය තේෂාමග්‍රේ යාතුම් උද්‍යතඃ|
49 කින්තු ශිෂ්‍යාඃ සින්ධූපරි තං ව්‍රජන්තං දෘෂ්ට්වා භූතමනුමාය රුරුවුඃ,
50 යතඃ සර්ව්වේ තං දෘෂ්ට්වා ව්‍යාකුලිතාඃ| අතඒව යීශුස්තත්ක්‍ෂණං තෛඃ සහාලප්‍ය කථිතවාන්, සුස්ථිරා භූත, අයමහං මා භෛෂ්ට|
51 අථ නෞකාමාරුහ්‍ය තස්මින් තේෂාං සන්නිධිං ගතේ වාතෝ නිවෘත්තඃ; තස්මාත්තේ මනඃසු විස්මිතා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
52 යතස්තේ මනසාං කාඨින්‍යාත් තත් පූපීයම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම න විවික්තවන්තඃ|
53 අථ තේ පාරං ගත්වා ගිනේෂරත්ප්‍රදේශමේත්‍ය තට උපස්ථිතාඃ|
54 තේෂු නෞකාතෝ බහිර්ගතේෂු තත්ප්‍රදේශීයා ලෝකාස්තං පරිචිත්‍ය
55 චතුර්දික්‍ෂු ධාවන්තෝ යත්‍ර යත්‍ර රෝගිණෝ නරා ආසන් තාන් සර්ව්වාන ඛට්වෝපරි නිධාය යත්‍ර කුත්‍රචිත් තද්වාර්ත්තාං ප්‍රාපුඃ තත් ස්ථානම් ආනේතුම් ආරේභිරේ|
56 තථා යත්‍ර යත්‍ර ග්‍රාමේ යත්‍ර යත්‍ර පුරේ යත්‍ර යත්‍ර පල්ල්‍යාඤ්ච තේන ප්‍රවේශඃ කෘතස්තද්වර්ත්මමධ්‍යේ ලෝකාඃ පීඩිතාන් ස්ථාපයිත්වා තස්‍ය චේලග්‍රන්ථිමාත්‍රං ස්ප්‍රෂ්ටුම් තේෂාමර්ථේ තදනුඥාං ප්‍රාර්ථයන්තඃ යාවන්තෝ ලෝකාඃ පස්පෘශුස්තාවන්ත ඒව ගදාන්මුක්තාඃ|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 07

1 අනන්තරං යිරූශාලම ආගතාඃ ඵිරූශිනෝ(අ)ධ්‍යාපකාශ්ච යීශෝඃ සමීපම් ආගතාඃ|
2 තේ තස්‍ය කියතඃ ශිෂ්‍යාන් අශුචිකරෛරර්ථාද අප්‍රක්‍ෂාලිතහස්තෛ ර්භුඤ්ජතෝ දෘෂ්ට්වා තානදූෂයන්|
3 යතඃ ඵිරූශිනඃ සර්ව්වයිහූදීයාශ්ච ප්‍රාචාං පරම්පරාගතවාක්‍යං සම්මන්‍ය ප්‍රතලේන හස්තාන් අප්‍රක්‍ෂාල්‍ය න භුඤ්ජතේ|
4 ආපනාදාගත්‍ය මජ්ජනං විනා න ඛාදන්ති; තථා පානපාත්‍රාණාං ජලපාත්‍රාණාං පිත්තලපාත්‍රාණාම් ආසනානාඤ්ච ජලේ මජ්ජනම් ඉත්‍යාදයෝන්‍යේපි බහවස්තේෂාමාචාරාඃ සන්ති|
5 තේ ඵිරූශිනෝ(අ)ධ්‍යාපකාශ්ච යීශුං පප්‍රච්ඡුඃ, තව ශිෂ්‍යාඃ ප්‍රාචාං පරම්පරාගතවාක්‍යානුසාරේණ නාචරන්තෝ(අ)ප්‍රක්‍ෂාලිතකරෛඃ කුතෝ භුජංතේ?
6 තතඃ ස ප්‍රත්‍යුවාච කපටිනෝ යුෂ්මාන් උද්දිශ්‍ය යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදී යුක්තමවාදීත්| යථා ස්වකීයෛරධරෛරේතේ සම්මන්‍යනතේ සදෛව මාං| කින්තු මත්තෝ විප්‍රකර්ෂේ සන්ති තේෂාං මනාංසි ච|
7 ශික්‍ෂයන්තෝ බිධීන් න්නාඥා භජන්තේ මාං මුධෛව තේ|
8 යූයං ජලපාත්‍රපානපාත්‍රාදීනි මජ්ජයන්තෝ මනුජපරම්පරාගතවාක්‍යං රක්‍ෂථ කින්තු ඊශ්වරාඥාං ලංඝධ්වේ; අපරා ඊදෘශ්‍යෝනේකාඃ ක්‍රියා අපි කුරුධ්වේ|
9 අන්‍යඤ්චාකථයත් යූයං ස්වපරම්පරාගතවාක්‍යස්‍ය රක්‍ෂාර්ථං ස්පෂ්ටරූපේණ ඊශ්වරාඥාං ලෝපයථ|
10 යතෝ මූසාද්වාරා ප්‍රෝක්තමස්ති ස්වපිතරෞ සම්මන්‍යධ්වං යස්තු මාතරං පිතරං වා දුර්ව්වාක්‍යං වක්ති ස නිතාන්තං හන්‍යතාං|
11 කින්තු මදීයේන යේන ද්‍රව්‍යේණ තවෝපකාරෝභවත් තත් කර්බ්බාණමර්ථාද් ඊශ්වරාය නිවේදිතම් ඉදං වාක්‍යං යදි කෝපි පිතරං මාතරං වා වක්ති
12 තර්හි යූයං මාතුඃ පිතු ර්වෝපකාරං කර්ත්තාං තං වාරයථ|
13 ඉත්ථං ස්වප්‍රචාරිතපරම්පරාගතවාක්‍යේන යූයම් ඊශ්වරාඥාං මුධා විධද්ව්වේ, ඊදෘශාන්‍යන්‍යාන්‍යනේකානි කර්ම්මාණි කුරුධ්වේ|
14 අථ ස ලෝකානාහූය බභාෂේ යූයං සර්ව්වේ මද්වාක්‍යං ශෘණුත බුධ්‍යධ්වඤ්ච|
15 බාහ්‍යාදන්තරං ප්‍රවිශ්‍ය නරමමේධ්‍යං කර්ත්තාං ශක්නෝති ඊදෘශං කිමපි වස්තු නාස්ති, වරම් අන්තරාද් බහිර්ගතං යද්වස්තු තන්මනුජම් අමේධ්‍යං කරෝති|
16 යස්‍ය ශ්‍රෝතුං ශ්‍රෝත්‍රේ ස්තඃ ස ශෘණෝතු|
17 තතඃ ස ලෝකාන් හිත්වා ගෘහමධ්‍යං ප්‍රවිෂ්ටස්තදා ශිෂ්‍යාස්තදෘෂ්ටාන්තවාක්‍යාර්ථං පප්‍රච්ඡුඃ|
18 තස්මාත් ස තාන් ජගාද යූයමපි කිමේතාදෘගබෝධාඃ? කිමපි ද්‍රව්‍යං බාහ්‍යාදන්තරං ප්‍රවිශ්‍ය නරමමේධ්‍යං කර්ත්තාං න ශක්නෝති කථාමිමාං කිං න බුධ්‍යධ්වේ?
19 තත් තදන්තර්න ප්‍රවිශති කින්තු කුක්‍ෂිමධ්‍යං ප්‍රවිශති ශේෂේ සර්ව්වභුක්තවස්තුග්‍රාහිණි බහිර්දේශේ නිර‍්‍යාති|
20 අපරමප්‍යවාදීද් යන්නරාන්නිරේති තදේව නරමමේධ්‍යං කරෝති|
21 යතෝ(අ)න්තරාද් අර්ථාන් මානවානාං මනෝභ්‍යඃ කුචින්තා පරස්ත්‍රීවේශ්‍යාගමනං
22 නරවධශ්චෞර‍්‍ය්‍යං ලෝභෝ දුෂ්ටතා ප්‍රවඤ්චනා කාමුකතා කුදෘෂ්ටිරීශ්වරනින්දා ගර්ව්වස්තම ඉත්‍යාදීනි නිර්ගච්ඡන්ති|
23 ඒතානි සර්ව්වාණි දුරිතාන්‍යන්තරාදේත්‍ය නරමමේධ්‍යං කුර්ව්වන්ති|
24 අථ ස උත්ථාය තත්ස්ථානාත් සෝරසීදෝන්පුරප්‍රදේශං ජගාම තත්‍ර කිමපි නිවේශනං ප්‍රවිශ්‍ය සර්ව්වෛරඥාතඃ ස්ථාතුං මතිඤ්චක්‍රේ කින්තු ගුප්තඃ ස්ථාතුං න ශශාක|
25 යතඃ සුරඵෛනිකීදේශීයයූනානීවංශෝද්භවස්ත්‍රියාඃ කන්‍යා භූතග්‍රස්තාසීත්| සා ස්ත්‍රී තද්වාර්ත්තාං ප්‍රාප්‍ය තත්සමීපමාගත්‍ය තච්චරණයෝඃ පතිත්වා
26 ස්වකන්‍යාතෝ භූතං නිරාකර්ත්තාං තස්මින් විනයං කෘතවතී|
27 කින්තු යීශුස්තාමවදත් ප්‍රථමං බාලකාස්තෘප්‍යන්තු යතෝ බාලකානාං ඛාද්‍යං ගෘහීත්වා කුක්කුරේභ්‍යෝ නික්‍ෂේපෝ(අ)නුචිතඃ|
28 තදා සා ස්ත්‍රී තමවාදීත් භෝඃ ප්‍රභෝ තත් සත්‍යං තථාපි මඤ්චාධඃස්ථාඃ කුක්කුරා බාලානාං කරපතිතානි ඛාද්‍යඛණ්ඩානි ඛාදන්ති|
29 තතඃ සෝ(අ)කථයද් ඒතත්කථාහේතෝඃ සකුශලා යාහි තව කන්‍යාං ත්‍යක්ත්වා භූතෝ ගතඃ|
30 අථ සා ස්ත්‍රී ගෘහං ගත්වා කන්‍යාං භූතත්‍යක්තාං ශය්‍යාස්ථිතාං දදර්ශ|
31 පුනශ්ච ස සෝරසීදෝන්පුරප්‍රදේශාත් ප්‍රස්ථාය දිකාපලිදේශස්‍ය ප්‍රාන්තරභාගේන ගාලීල්ජලධේඃ සමීපං ගතවාන්|
32 තදා ලෝකෛරේකං බධිරං කද්වදඤ්ච නරං තන්නිකටමානීය තස්‍ය ගාත්‍රේ හස්තමර්පයිතුං විනයඃ කෘතඃ|
33 තතෝ යීශු ර්ලෝකාරණ්‍යාත් තං නිර්ජනමානීය තස්‍ය කර්ණයෝඞ්ගුලී ර්දදෞ නිෂ්ඨීවං දත්ත්වා ච තජ්ජිහ්වාං පස්පර්ශ|
34 අනන්තරං ස්වර්ගං නිරීක්‍ෂ්‍ය දීර්ඝං නිශ්වස්‍ය තමවදත් ඉතඵතඃ අර්ථාන් මුක්තෝ භූයාත්|
35 තතස්තත්ක්‍ෂණං තස්‍ය කර්ණෞ මුක්තෞ ජිහ්වායාශ්ච ජාඩ්‍යාපගමාත් ස සුස්පෂ්ටවාක්‍යමකථයත්|
36 අථ ස තාන් වාඪමිත්‍යාදිදේශ යූයමිමාං කථාං කස්මෛචිදපි මා කථයත, කින්තු ස යති න්‍යෂේධත් තේ තති බාහුල්‍යේන ප්‍රාචාරයන්;
37 තේ(අ)තිචමත්කෘත්‍ය පරස්පරං කථයාමාසුඃ ස බධිරාය ශ්‍රවණශක්තිං මූකාය ච කථනශක්තිං දත්ත්වා සර්ව්වං කර්ම්මෝත්තමරූපේණ චකාර|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 08

1 තදා තත්සමීපං බහවෝ ලෝකා ආයාතා අතස්තේෂාං භෝජ්‍යද්‍රව්‍යාභාවාද් යීශුඃ ශිෂ්‍යානාහූය ජගාද,|
2 ලෝකනිවහේ මම කෘපා ජායතේ තේ දිනත්‍රයං මයා සාර්ද්ධං සන්ති තේෂාං භෝජ්‍යං කිමපි නාස්ති|
3 තේෂාං මධ්‍යේ(අ)නේකේ දූරාද් ආගතාඃ, අභුක්තේෂු තේෂු මයා ස්වගෘහමභිප්‍රහිතේෂු තේ පථි ක්ලමිෂ්‍යන්ති|
4 ශිෂ්‍යා අවාදිෂුඃ, ඒතාවතෝ ලෝකාන් තර්පයිතුම් අත්‍ර ප්‍රන්තරේ පූපාන් ප්‍රාප්තුං කේන ශක්‍යතේ?
5 තතඃ ස තාන් පප්‍රච්ඡ යුෂ්මාකං කති පූපාඃ සන්ති? තේ(අ)කථයන් සප්ත|
6 තතඃ ස තාල්ලෝකාන් භුවි සමුපවේෂ්ටුම් ආදිශ්‍ය තාන් සප්ත පූපාන් ධෘත්වා ඊශ්වරගුණාන් අනුකීර්ත්තයාමාස, භංක්ත්වා පරිවේෂයිතුං ශිෂ්‍යාන් ප්‍රති දදෞ, තතස්තේ ලෝකේභ්‍යඃ පරිවේෂයාමාසුඃ|
7 තථා තේෂාං සමීපේ යේ ක්‍ෂුද්‍රමත්ස්‍යා ආසන් තානප්‍යාදාය ඊශ්වරගුණාන් සංකීර්ත්‍ය පරිවේෂයිතුම් ආදිෂ්ටවාන්|
8 තතෝ ලෝකා භුක්ත්වා තෘප්තිං ගතා අවශිෂ්ටඛාද්‍යෛඃ පූර්ණාඃ සප්තඩල්ලකා ගෘහීතාශ්ච|
9 ඒතේ භෝක්තාරඃ ප්‍රායශ්චතුඃ සහස්‍රපුරුෂා ආසන් තතඃ ස තාන් විසසර්ජ|
10 අථ ස ශිෂ්‍යඃ සහ නාවමාරුහ්‍ය දල්මානූථාසීමාමාගතඃ|
11 තතඃ පරං ඵිරූශින ආගත්‍ය තේන සහ විවදමානාස්තස්‍ය පරීක්‍ෂාර්ථම් ආකාශීයචිහ්නං ද්‍රෂ්ටුං යාචිතවන්තඃ|
12 තදා සෝ(අ)න්තර්දීර්ඝං නිශ්වස්‍යාකථයත්, ඒතේ විද්‍යමානනරාඃ කුතශ්චින්හං මෘගයන්තේ? යුෂ්මානහං යථාර්ථං බ්‍රවීමි ලෝකානේතාන් කිමපි චිහ්නං න දර්ශයිෂ්‍යතේ|
13 අථ තාන් හිත්වා පුන ර්නාවම් ආරුහ්‍ය පාරමගාත්|
14 ඒතර්හි ශිෂ්‍යෛඃ පූපේෂු විස්මෘතේෂු නාවි තේෂාං සන්නිධෞ පූප ඒකඒව ස්ථිතඃ|
15 තදානීං යීශුස්තාන් ආදිෂ්ටවාන් ඵිරූශිනාං හේරෝදශ්ච කිණ්වං ප්‍රති සතර්කාඃ සාවධානාශ්ච භවත|
16 තතස්තේ(අ)න්‍යෝන්‍යං විවේචනං කර්තුම් ආරේභිරේ, අස්මාකං සන්නිධෞ පූපෝ නාස්තීති හේතෝරිදං කථයති|
17 තද් බුද්ව්වා යීශුස්තේභ්‍යෝ(අ)කථයත් යුෂ්මාකං ස්ථානේ පූපාභාවාත් කුත ඉත්ථං විතර්කයථ? යූයං කිමද්‍යාපි කිමපි න ජානීථ? බෝද්ධුඤ්ච න ශක්නුථ? යාවදද්‍ය කිං යුෂ්මාකං මනාංසි කඨිනානි සන්ති?
18 සත්සු නේත්‍රේෂු කිං න පශ්‍යථ? සත්සු කර්ණේෂු කිං න ශෘණුථ? න ස්මරථ ච?
19 යදාහං පඤ්චපූපාන් පඤ්චසහස්‍රාණාං පුරුෂාණාං මධ්‍යේ භංක්ත්වා දත්තවාන් තදානීං යූයම් අවශිෂ්ටපූපෛඃ පූර්ණාන් කති ඩල්ලකාන් ගෘහීතවන්තඃ? තේ(අ)කථයන් ද්වාදශඩල්ලකාන්|
20 අපරඤ්ච යදා චතුඃසහස්‍රාණාං පුරුෂාණාං මධ්‍යේ පූපාන් භංක්ත්වාදදාං තදා යූයම් අතිරික්තපූපානාං කති ඩල්ලකාන් ගෘහීතවන්තඃ? තේ කථයාමාසුඃ සප්තඩල්ලකාන්|
21 තදා ස කථිතවාන් තර්හි යූයම් අධුනාපි කුතෝ බෝද්ව්වුං න ශක්නුථ?
22 අනන්තරං තස්මින් බෛත්සෛදානගරේ ප්‍රාප්තේ ලෝකා අන්ධමේකං නරං තත්සමීපමානීය තං ස්ප්‍රෂ්ටුං තං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රිරේ|
23 තදා තස්‍යාන්ධස්‍ය කරෞ ගෘහීත්වා නගරාද් බහිර්දේශං තං නීතවාන්; තන්නේත්‍රේ නිෂ්ඨීවං දත්ත්වා තද්ගාත්‍රේ හස්තාවර්පයිත්වා තං පප්‍රච්ඡ, කිමපි පශ්‍යසි?
24 ස නේත්‍රේ උන්මීල්‍ය ජගාද, වෘක්‍ෂවත් මනුජාන් ගච්ඡතෝ නිරීක්‍ෂේ|
25 තතෝ යීශුඃ පුනස්තස්‍ය නයනයෝ ර්හස්තාවර්පයිත්වා තස්‍ය නේත්‍රේ උන්මීලයාමාස; තස්මාත් ස ස්වස්ථෝ භූත්වා ස්පෂ්ටරූපං සර්ව්වලෝකාන් දදර්ශ|
26 තතඃ පරං ත්වං ග්‍රාමං මා ගච්ඡ ග්‍රාමස්ථං කමපි ච කිමප්‍යනුක්ත්වා නිජගෘහං යාහීත්‍යාදිශ්‍ය යීශුස්තං නිජගෘහං ප්‍රහිතවාන්|
27 අනන්තරං ශිෂ්‍යෛඃ සහිතෝ යීශුඃ කෛසරීයාඵිලිපිපුරං ජගාම, පථි ගච්ඡන් තානපෘච්ඡත් කෝ(අ)හම් අත්‍ර ලෝකාඃ කිං වදන්ති?
28 තේ ප්‍රත්‍යූචුඃ ත්වාං යෝහනං මජ්ජකං වදන්ති කින්තු කේපි කේපි ඒලියං වදන්ති; අපරේ කේපි කේපි භවිෂ්‍යද්වාදිනාම් ඒකෝ ජන ඉති වදන්ති|
29 අථ ස තානපෘච්ඡත් කින්තු කෝහම්? ඉත්‍යත්‍ර යූයං කිං වදථ? තදා පිතරඃ ප්‍රත්‍යවදත් භවාන් අභිෂික්තස්ත්‍රාතා|
30 තතඃ ස තාන් ගාඪමාදිශද් යූයං මම කථා කස්මෛචිදපි මා කථයත|
31 මනුෂ්‍යපුත්‍රේණාවශ්‍යං බහවෝ යාතනා භෝක්තව්‍යාඃ ප්‍රාචීනලෝකෛඃ ප්‍රධානයාජකෛරධ්‍යාපකෛශ්ච ස නින්දිතඃ සන් ඝාතයිෂ්‍යතේ තෘතීයදිනේ උත්ථාස්‍යති ච, යීශුඃ ශිෂ්‍යානුපදේෂ්ටුමාරභ්‍ය කථාමිමාං ස්පෂ්ටමාචෂ්ට|
32 තස්මාත් පිතරස්තස්‍ය හස්තෞ ධෘත්වා තං තර්ජ්ජිතවාන්|
33 කින්තු ස මුඛං පරාවර්ත්‍ය ශිෂ්‍යගණං නිරීක්‍ෂ්‍ය පිතරං තර්ජයිත්වාවාදීද් දූරීභව විඝ්නකාරින් ඊශ්වරීයකාර‍්‍ය්‍යාදපි මනුෂ්‍යකාර‍්‍ය්‍යං තුභ්‍යං රෝචතතරාං|
34 අථ ස ලෝකාන් ශිෂ්‍යාංශ්චාහූය ජගාද යඃ කශ්චින් මාමනුගන්තුම් ඉච්ඡති ස ආත්මානං දාම්‍යතු, ස්වක්‍රුශං ගෘහීත්වා මත්පශ්චාද් ආයාතු|
35 යතෝ යඃ කශ්චිත් ස්වප්‍රාණං රක්‍ෂිතුමිච්ඡති ස තං හාරයිෂ්‍යති, කින්තු යඃ කශ්චින් මදර්ථං සුසංවාදාර්ථඤ්ච ප්‍රාණං හාරයති ස තං රක්‍ෂිෂ්‍යති|
36 අපරඤ්ච මනුජඃ සර්ව්වං ජගත් ප්‍රාප්‍ය යදි ස්වප්‍රාණං හාරයති තර්හි තස්‍ය කෝ ලාභඃ?
37 නරඃ ස්වප්‍රාණවිනිමයේන කිං දාතුං ශක්නෝති?
38 ඒතේෂාං ව්‍යභිචාරිණාං පාපිනාඤ්ච ලෝකානාං සාක්‍ෂාද් යදි කෝපි මාං මත්කථාඤ්ච ලජ්ජාස්පදං ජානාති තර්හි මනුජපුත්‍රෝ යදා ධර්ම්මදූතෛඃ සහ පිතුඃ ප්‍රභාවේණාගමිෂ්‍යති තදා සෝපි තං ලජ්ජාස්පදං ඥාස්‍යති|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 09

1 අථ ස තානවාදීත් යුෂ්මභ්‍යමහං යථාර්ථං කථයාමි, ඊශ්වරරාජ්‍යං පරාක්‍රමේණෝපස්ථිතං න දෘෂ්ට්වා මෘත්‍යුං නාස්වාදිෂ්‍යන්තේ, අත්‍ර දණ්ඩායමානානාං මධ්‍යේපි තාදෘශා ලෝකාඃ සන්ති|
2 අථ ෂඩ්දිනේභ්‍යඃ පරං යීශුඃ පිතරං යාකූබං යෝහනඤ්ච ගෘහීත්වා ගිරේරුච්චස්‍ය නිර්ජනස්ථානං ගත්වා තේෂාං ප්‍රත්‍යක්‍ෂේ මූර්ත්‍යන්තරං දධාර|
3 තතස්තස්‍ය පරිධේයම් ඊදෘශම් උජ්ජ්වලහිමපාණඩරං ජාතං යද් ජගති කෝපි රජකෝ න තාදෘක් පාණඩරං කර්ත්තාං ශක්නෝති|
4 අපරඤ්ච ඒලියෝ මූසාශ්ච තේභ්‍යෝ දර්ශනං දත්ත්වා යීශුනා සහ කථනං කර්ත්තුමාරේභාතේ|
5 තදා පිතරෝ යීශුමවාදීත් හේ ගුරෝ(අ)ස්මාකමත්‍ර ස්ථිතිරුත්තමා, තතඒව වයං ත්වත්කෘතේ ඒකාං මූසාකෘතේ ඒකාම් ඒලියකෘතේ චෛකාං, ඒතාස්තිස්‍රඃ කුටී ර්නිර්ම්මාම|
6 කින්තු ස යදුක්තවාන් තත් ස්වයං න බුබුධේ තතඃ සර්ව්වේ බිභයාඤ්චක්‍රුඃ|
7 ඒතර්හි පයෝදස්තාන් ඡාදයාමාස, මමයාං ප්‍රියඃ පුත්‍රඃ කථාසු තස්‍ය මනාංසි නිවේශයතේති නභෝවාණී තන්මේද්‍යාන්නිර‍්‍යයෞ|
8 අථ හඨාත්තේ චතුර්දිශෝ දෘෂ්ට්වා යීශුං විනා ස්වෛඃ සහිතං කමපි න දදෘශුඃ|
9 තතඃ පරං ගිරේරවරෝහණකාලේ ස තාන් ගාඪම් දූත්‍යාදිදේශ යාවන්නරසූනෝඃ ශ්මශානාදුත්ථානං න භවති, තාවත් දර්ශනස්‍යාස්‍ය වාර්ත්තා යුෂ්මාභිඃ කස්මෛචිදපි න වක්තව්‍යා|
10 තදා ශ්මශානාදුත්ථානස්‍ය කෝභිප්‍රාය ඉති විචාර‍්‍ය්‍ය තේ තද්වාක්‍යං ස්වේෂු ගෝපායාඤ්චක්‍රිරේ|
11 අථ තේ යීශුං පප්‍රච්ඡුඃ ප්‍රථමත ඒලියේනාගන්තව්‍යම් ඉති වාක්‍යං කුත උපාධ්‍යායා ආහුඃ?
12 තදා ස ප්‍රත්‍යුවාච , ඒලියඃ ප්‍රථමමේත්‍ය සර්ව්වකාර‍්‍ය්‍යාණි සාධයිෂ්‍යති; නරපුත්‍රේ ච ලිපි ර‍්‍යථාස්තේ තථෛව සෝපි බහුදුඃඛං ප්‍රාප්‍යාවඥාස්‍යතේ|
13 කින්ත්වහං යුෂ්මාන් වදාමි , ඒලියාර්ථේ ලිපි ර‍්‍යථාස්තේ තථෛව ස ඒත්‍ය යයෞ, ලෝකා: ස්වේච්ඡානුරූපං තමභිව්‍යවහරන්ති ස්ම|
14 අනන්තරං ස ශිෂ්‍යසමීපමේත්‍ය තේෂාං චතුඃපාර්ශ්වේ තෛඃ සහ බහුජනාන් විවදමානාන් අධ්‍යාපකාංශ්ච දෘෂ්ටවාන්;
15 කින්තු සර්ව්වලෝකාස්තං දෘෂ්ට්වෛව චමත්කෘත්‍ය තදාසන්නං ධාවන්තස්තං ප්‍රණේමුඃ|
16 තදා යීශුරධ්‍යාපකානප්‍රාක්‍ෂීද් ඒතෛඃ සහ යූයං කිං විවදධ්වේ?
17 තතෝ ලෝකානාං කශ්චිදේකඃ ප්‍රත්‍යවාදීත් හේ ගුරෝ මම සූනුං මූකං භූතධෘතඤ්ච භවදාසන්නම් ආනයං|
18 යදාසෞ භූතස්තමාක්‍රමතේ තදෛව පාතසති තථා ස ඵේණායතේ, දන්තෛර්දන්තාන් ඝර්ෂති ක්‍ෂීණෝ භවති ච; තතෝ හේතෝස්තං භූතං ත්‍යාජයිතුං භවච්ඡිෂ්‍යාන් නිවේදිතවාන් කින්තු තේ න ශේකුඃ|
19 තදා ස තමවාදීත්, රේ අවිශ්වාසිනඃ සන්තානා යුෂ්මාභිඃ සහ කති කාලානහං ස්ථාස්‍යාමි? අපරාන් කති කාලාන් වා ව ආචාරාන් සහිෂ්‍යේ? තං මදාසන්නමානයත|
20 තතස්තත්සන්නිධිං ස ආනීයත කින්තු තං දෘෂ්ට්වෛව භූතෝ බාලකං ධෘතවාන්; ස ච භූමෞ පතිත්වා ඵේණායමානෝ ලුලෝඨ|
21 තදා ස තත්පිතරං පප්‍රච්ඡ, අස්‍යේදෘශී දශා කති දිනානි භූතා? තතඃ සෝවාදීත් බාල්‍යකාලාත්|
22 භූතෝයං තං නාශයිතුං බහුවාරාන් වහ්නෞ ජලේ ච න්‍යක්‍ෂිපත් කින්තු යදි භවාන කිමපි කර්ත්තාං ශක්නෝති තර්හි දයාං කෘත්වාස්මාන් උපකරෝතු|
23 තදා යීශුස්තමවදත් යදි ප්‍රත්‍යේතුං ශක්නෝෂි තර්හි ප්‍රත්‍යයිනේ ජනාය සර්ව්වං සාධ්‍යම්|
24 තතස්තත්ක්‍ෂණං තද්බාලකස්‍ය පිතා ප්‍රෝච්චෛ රූවන් සාශ්‍රුනේත්‍රඃ ප්‍රෝවාච, ප්‍රභෝ ප්‍රත්‍යේමි මමාප්‍රත්‍යයං ප්‍රතිකුරු|
25 අථ යීශු ර්ලෝකසඞ්ඝං ධාවිත්වායාන්තං දෘෂ්ට්වා තමපූතභූතං තර්ජයිත්වා ජගාද, රේ බධිර මූක භූත ත්වමේතස්මාද් බහිර්භව පුනඃ කදාපි මාශ්‍රයෛනං ත්වාමහම් ඉත්‍යාදිශාමි|
26 තදා ස භූතශ්චීත්ශබ්දං කෘත්වා තමාපීඩ්‍ය බහිර්ජජාම, තතෝ බාලකෝ මෘතකල්පෝ බභූව තස්මාදයං මෘතඉත්‍යනේකේ කථයාමාසුඃ|
27 කින්තු කරං ධෘත්වා යීශුනෝත්ථාපිතඃ ස උත්තස්ථෞ|
28 අථ යීශෞ ගෘහං ප්‍රවිෂ්ටේ ශිෂ්‍යා ගුප්තං තං පප්‍රච්ඡුඃ, වයමේනං භූතං ත්‍යාජයිතුං කුතෝ න ශක්තාඃ?
29 ස උවාච, ප්‍රාර්ථනෝපවාසෞ විනා කේනාප්‍යන්‍යේන කර්ම්මණා භූතමීදෘශං ත්‍යාජයිතුං න ශක්‍යං|
30 අනන්තරං ස තත්ස්ථානාදිත්වා ගාලීල්මධ්‍යේන යයෞ, කින්තු තත් කෝපි ජානීයාදිති ස නෛච්ඡත්|
31 අපරඤ්ච ස ශිෂ්‍යානුපදිශන් බභාෂේ, නරපුත්‍රෝ නරහස්තේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ තේ ච තං හනිෂ්‍යන්ති තෛස්තස්මින් හතේ තෘතීයදිනේ ස උත්ථාස්‍යතීති|
32 කින්තු තත්කථාං තේ නාබුධ්‍යන්ත ප්‍රෂ්ටුඤ්ච බිභ්‍යඃ|
33 අථ යීශුඃ කඵර්නාහූම්පුරමාගත්‍ය මධ්‍යේගෘහඤ්චේත්‍ය තානපෘච්ඡද් වර්ත්මමධ්‍යේ යූයමන්‍යෝන්‍යං කිං විවදධ්වේ ස්ම?
34 කින්තු තේ නිරුත්තරාස්තස්ථු ර‍්‍යස්මාත්තේෂාං කෝ මුඛ්‍ය ඉති වර්ත්මානි තේ(අ)න්‍යෝන්‍යං ව්‍යවදන්ත|
35 තතඃ ස උපවිශ්‍ය ද්වාදශශිෂ්‍යාන් ආහූය බභාෂේ යඃ කශ්චිත් මුඛ්‍යෝ භවිතුමිච්ඡති ස සර්ව්වේභ්‍යෝ ගෞණඃ සර්ව්වේෂාං සේවකශ්ච භවතු|
36 තදා ස බාලකමේකං ගෘහීත්වා මධ්‍යේ සමුපාවේශයත් තතස්තං ක්‍රෝඩේ කෘත්වා තානවාදාත්
37 යඃ කශ්චිදීදෘශස්‍ය කස්‍යාපි බාලස්‍යාතිථ්‍යං කරෝති ස මමාතිථ්‍යං කරෝති; යඃ කශ්චින්මමාතිථ්‍යං කරෝති ස කේවලම් මමාතිථ්‍යං කරෝති තන්න මත්ප්‍රේරකස්‍යාප්‍යාතිථ්‍යං කරෝති|
38 අථ යෝහන් තමබ්‍රවීත් හේ ගුරෝ, අස්මාකමනනුගාමිනම් ඒකං ත්වාන්නාම්නා භූතාන් ත්‍යාජයන්තං වයං දෘෂ්ටවන්තඃ, අස්මාකමපශ්චාද්ගාමිත්වාච්ච තං න්‍යෂේධාම|
39 කින්තු යීශුරවදත් තං මා නිෂේධත්, යතෝ යඃ කශ්චින් මන්නාම්නා චිත්‍රං කර්ම්ම කරෝති ස සහසා මාං නින්දිතුං න ශක්නෝති|
40 තථා යඃ කශ්චිද් යුෂ්මාකං විපක්‍ෂතාං න කරෝති ස යුෂ්මාකමේව සපක්‍ෂඃ|
41 යඃ කශ්චිද් යුෂ්මාන් ඛ්‍රීෂ්ටශිෂ්‍යාන් ඥාත්වා මන්නාම්නා කංසෛකේන පානීයං පාතුං දදාති, යුෂ්මානහං යථාර්ථං වච්මි, ස ඵලේන වඤ්චිතෝ න භවිෂ්‍යති|
42 කින්තු යදි කශ්චින් මයි විශ්වාසිනාමේෂාං ක්‍ෂුද්‍රප්‍රාණිනාම් ඒකස්‍යාපි විඝ්නං ජනයති, තර්හි තස්‍යෛතත්කර්ම්ම කරණාත් කණ්ඨබද්ධපේෂණීකස්‍ය තස්‍ය සාගරාගාධජල මජ්ජනං භද්‍රං|
43 අතඃ ස්වකරෝ යදි ත්වාං බාධතේ තර්හි තං ඡින්ධි;
44 යස්මාත් යත්‍ර කීටා න ම්‍රියන්තේ වහ්නිශ්ච න නිර්ව්වාති, තස්මින් අනිර්ව්වාණානලනරකේ කරද්වයවස්තව ගමනාත් කරහීනස්‍ය ස්වර්ගප්‍රවේශස්තව ක්‍ෂේමං|
45 යදි තව පාදෝ විඝ්නං ජනයති තර්හි තං ඡින්ධි,
46 යතෝ යත්‍ර කීටා න ම්‍රියන්තේ වහ්නිශ්ච න නිර්ව්වාති, තස්මින් (අ)නිර්ව්වාණවහ්නෞ නරකේ ද්විපාදවතස්තව නික්‍ෂේපාත් පාදහීනස්‍ය ස්වර්ගප්‍රවේශස්තව ක්‍ෂේමං|
47 ස්වනේත්‍රං යදි ත්වාං බාධතේ තර්හි තදප්‍යුත්පාටය, යතෝ යත්‍ර කීටා න ම්‍රියන්තේ වහ්නිශ්ච න නිර්ව්වාති,
48 තස්මින (අ)නිර්ව්වාණවහ්නෞ නරකේ ද්විනේත්‍රස්‍ය තව නික්‍ෂේපාද් ඒකනේත්‍රවත ඊශ්වරරාජ්‍යේ ප්‍රවේශස්තව ක්‍ෂේමං|
49 යථා සර්ව්වෝ බලි ර්ලවණාක්තඃ ක්‍රියතේ තථා සර්ව්වෝ ජනෝ වහ්නිරූපේණ ලවණාක්තඃ කාරිෂ්‍යතේ|
50 ලවණං භද්‍රං කින්තු යදි ලවණේ ස්වාදුතා න තිෂ්ඨති, තර්හි කථම් ආස්වාද්‍යුක්තං කරිෂ්‍යථ? යූයං ලවණයුක්තා භවත පරස්පරං ප්‍රේම කුරුත|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 10

1 අනන්තරං ස තත්ස්ථානාත් ප්‍රස්ථාය යර්ද්දනනද්‍යාඃ පාරේ යිහූදාප්‍රදේශ උපස්ථිතවාන්, තත්‍ර තදන්තිකේ ලෝකානාං සමාගමේ ජාතේ ස නිජරීත්‍යනුසාරේණ පුනස්තාන් උපදිදේශ|
2 තදා ඵිරූශිනස්තත්සමීපම් ඒත්‍ය තං පරීක්‍ෂිතුං පප්‍රච්ඡඃ ස්වජායා මනුජානාං ත්‍යජ්‍යා න වේති?
3 තතඃ ස ප්‍රත්‍යවාදීත්, අත්‍ර කාර‍්‍ය්‍යේ මූසා යුෂ්මාන් ප්‍රති කිමාඥාපයත්?
4 ත ඌචුඃ ත්‍යාගපත්‍රං ලේඛිතුං ස්වපත්නීං ත්‍යක්තුඤ්ච මූසා(අ)නුමන්‍යතේ|
5 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච, යුෂ්මාකං මනසාං කාඨින්‍යාද්ධේතෝ ර්මූසා නිදේශමිමම් අලිඛත්|
6 කින්තු සෘෂ්ටේරාදෞ ඊශ්වරෝ නරාන් පුංරූපේණ ස්ත්‍රීරූපේණ ච සසර්ජ|
7 "තතඃ කාරණාත් පුමාන් පිතරං මාතරඤ්ච ත්‍යක්ත්වා ස්වජායායාම් ආසක්තෝ භවිෂ්‍යති,
8 තෞ ද්වාව් ඒකාඞ්ගෞ භවිෂ්‍යතඃ| " තස්මාත් තත්කාලමාරභ්‍ය තෞ න ද්වාව් ඒකාඞ්ගෞ|
9 අතඃ කාරණාද් ඊශ්වරෝ යදයෝජයත් කෝපි නරස්තන්න වියේජයේත්|
10 අථ යීශු ර්ගෘහං ප්‍රවිෂ්ටස්තදා ශිෂ්‍යාඃ පුනස්තත්කථාං තං පප්‍රච්ඡුඃ|
11 තතඃ සෝවදත් කශ්චිද් යදි ස්වභාර‍්‍ය්‍යාං ත්‍යක්තවාන්‍යාම් උද්වහති තර්හි ස ස්වභාර‍්‍ය්‍යායාඃ ප්‍රාතිකූල්‍යේන ව්‍යභිචාරී භවති|
12 කාචින්නාරී යදි ස්වපතිං හිත්වාන්‍යපුංසා විවාහිතා භවති තර්හි සාපි ව්‍යභිචාරිණී භවති|
13 අථ ස යථා ශිශූන් ස්පෘශේත්, තදර්ථං ලෝකෛස්තදන්තිකං ශිශව ආනීයන්ත, කින්තු ශිෂ්‍යාස්තානානීතවතස්තර්ජයාමාසුඃ|
14 යීශුස්තද් දෘෂ්ට්වා ක්‍රුධ්‍යන් ජගාද, මන්නිකටම් ආගන්තුං ශිශූන් මා වාරයත, යත ඒතාදෘශා ඊශ්වරරාජ්‍යාධිකාරිණඃ|
15 යුෂ්මානහං යථාර්ථං වච්මි, යඃ කශ්චිත් ශිශුවද් භූත්වා රාජ්‍යමීශ්වරස්‍ය න ගෘහ්ලීයාත් ස කදාපි තද්‍රාජ්‍යං ප්‍රවේෂ්ටුං න ශක්නෝති|
16 අනනතරං ස ශිශූනඞ්කේ නිධාය තේෂාං ගාත්‍රේෂු හස්තෞ දත්ත්වාශිෂං බභාෂේ|
17 අථ ස වර්ත්මනා යාති, ඒතර්හි ජන ඒකෝ ධාවන් ආගත්‍ය තත්සම්මුඛේ ජානුනී පාතයිත්වා පෘෂ්ටවාන්, භෝඃ පරමගුරෝ, අනන්තායුඃ ප්‍රාප්තයේ මයා කිං කර්ත්තව්‍යං?
18 තදා යීශුරුවාච, මාං පරමං කුතෝ වදසි? විනේශ්වරං කෝපි පරමෝ න භවති|
19 පරස්ත්‍රීං නාභිගච්ඡ; නරං මා ඝාතය; ස්තේයං මා කුරු; මෘෂාසාක්‍ෂ්‍යං මා දේහි; හිංසාඤ්ච මා කුරු; පිතරෞ සම්මන්‍යස්ව; නිදේශා ඒතේ ත්වයා ඥාතාඃ|
20 තතස්තන ප්‍රත්‍යුක්තං, හේ ගුරෝ බාල්‍යකාලාදහං සර්ව්වානේතාන් ආචරාමි|
21 තදා යීශුස්තං විලෝක්‍ය ස්නේහේන බභාෂේ, තවෛකස්‍යාභාව ආස්තේ; ත්වං ගත්වා සර්ව්වස්වං වික්‍රීය දරිද්‍රේභ්‍යෝ විශ්‍රාණය, තතඃ ස්වර්ගේ ධනං ප්‍රාප්ස්‍යසි; තතඃ පරම් ඒත්‍ය ක්‍රුශං වහන් මදනුවර්ත්තී භව|
22 කින්තු තස්‍ය බහුසම්පද්විද්‍යමානත්වාත් ස ඉමාං කථාමාකර්ණ්‍ය විෂණෝ දුඃඛිතශ්ච සන් ජගාම|
23 අථ යීශුශ්චතුර්දිශෝ නිරීක්‍ෂ්‍ය ශිෂ්‍යාන් අවාදීත්, ධනිලෝකානාම් ඊශ්වරරාජ්‍යප්‍රවේශඃ කීදෘග් දුෂ්කරඃ|
24 තස්‍ය කථාතඃ ශිෂ්‍යාශ්චමච්චක්‍රුඃ, කින්තු ස පුනරවදත්, හේ බාලකා යේ ධනේ විශ්වසන්ති තේෂාම් ඊශ්වරරාජ්‍යප්‍රවේශඃ කීදෘග් දුෂ්කරඃ|
25 ඊශ්වරරාජ්‍යේ ධනිනාං ප්‍රවේශාත් සූචිරන්ධ්‍රේණ මහාඞ්ගස්‍ය ගමනාගමනං සුකරං|
26 තදා ශිෂ්‍යා අතීව විස්මිතාඃ පරස්පරං ප්‍රෝචුඃ, තර්හි කඃ පරිත්‍රාණං ප්‍රාප්තුං ශක්නෝති?
27 තතෝ යීශුස්තාන් විලෝක්‍ය බභාෂේ, තන් නරස්‍යාසාධ්‍යං කින්තු නේශ්වරස්‍ය, යතෝ හේතෝරීශ්වරස්‍ය සර්ව්වං සාධ්‍යම්|
28 තදා පිතර උවාච, පශ්‍ය වයං සර්ව්වං පරිත්‍යජ්‍ය භවතෝනුගාමිනෝ ජාතාඃ|
29 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, මදර්ථං සුසංවාදාර්ථං වා යෝ ජනඃ සදනං භ්‍රාතරං භගිනීං පිතරං මාතරං ජායාං සන්තානාන් භූමි වා ත්‍යක්ත්වා
30 ගෘහභ්‍රාතෘභගිනීපිතෘමාතෘපත්නීසන්තානභූමීනාමිහ ශතගුණාන් ප්‍රේත්‍යානන්තායුශ්ච න ප්‍රාප්නෝති තාදෘශඃ කෝපි නාස්ති|
31 කින්ත්වග්‍රීයා අනේකේ ලෝකාඃ ශේෂාඃ, ශේෂීයා අනේකේ ලෝකාශ්චාග්‍රා භවිෂ්‍යන්ති|
32 අථ යිරූශාලම්‍යානකාලේ යීශුස්තේෂාම් අග්‍රගාමී බභූව, තස්මාත්තේ චිත්‍රං ඥාත්වා පශ්චාද්ගාමිනෝ භූත්වා බිභ්‍යුඃ| තදා ස පුන ර්ද්වාදශශිෂ්‍යාන් ගෘහීත්වා ස්වීයං යද්‍යද් ඝටිෂ්‍යතේ තත්තත් තේභ්‍යඃ කථයිතුං ප්‍රාරේභේ;
33 පශ්‍යත වයං යිරූශාලම්පුරං යාමඃ, තත්‍ර මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ ප්‍රධානයාජකානාම් උපාධ්‍යායානාඤ්ච කරේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ; තේ ච වධදණ්ඩාඥාං දාපයිත්වා පරදේශීයානාං කරේෂු තං සමර්පයිෂ්‍යන්ති|
34 තේ තමුපහස්‍ය කශයා ප්‍රහෘත්‍ය තද්වපුෂි නිෂ්ඨීවං නික්‍ෂිප්‍ය තං හනිෂ්‍යන්ති, තතඃ ස තෘතීයදිනේ ප්‍රෝත්ථාස්‍යති|
35 තතඃ සිවදේඃ පුත්‍රෞ යාකූබ්‍යෝහනෞ තදන්තිකම් ඒත්‍ය ප්‍රෝචතුඃ, හේ ගුරෝ යද් ආවාභ්‍යාං යාචිෂ්‍යතේ තදස්මදර්ථං භවාන් කරෝතු නිවේදනමිදමාවයෝඃ|
36 තතඃ ස කථිතවාන්, යුවාං කිමිච්ඡථඃ? කිං මයා යුෂ්මදර්ථං කරණීයං?
37 තදා තෞ ප්‍රෝචතුඃ, ආවයෝරේකං දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ වාමපාර්ශ්වේ චෛකං තවෛශ්වර‍්‍ය්‍යපදේ සමුපවේෂ්ටුම් ආඥාපය|
38 කින්තු යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච යුවාමඥාත්වේදං ප්‍රාර්ථයේථේ, යේන කංසේනාහං පාස්‍යාමි තේන යුවාභ්‍යාං කිං පාතුං ශක්‍ෂ්‍යතේ? යස්මින් මජ්ජනේනාහං මජ්ජිෂ්‍යේ තන්මජ්ජනේ මජ්ජයිතුං කිං යුවාභ්‍යාං ශක්‍ෂ්‍යතේ? තෞ ප්‍රත්‍යූචතුඃ ශක්‍ෂ්‍යතේ|
39 තදා යීශුරවදත් යේන කංසේනාහං පාස්‍යාමි තේනාවශ්‍යං යුවාමපි පාස්‍යථඃ, යේන මජ්ජනේන චාහං මජ්ජිය්‍යේ තත්‍ර යුවාමපි මජ්ජිෂ්‍යේථේ|
40 කින්තු යේෂාමර්ථම් ඉදං නිරූපිතං, තාන් විහායාන්‍යං කමපි මම දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ වාමපාර්ශ්වේ වා සමුපවේශයිතුං මමාධිකාරෝ නාස්ති|
41 අථාන්‍යදශශිෂ්‍යා ඉමාං කථාං ශ්‍රුත්වා යාකූබ්‍යෝහන්භ්‍යාං චුකුපුඃ|
42 කින්තු යීශුස්තාන් සමාහූය බභාෂේ, අන්‍යදේශීයානාං රාජත්වං යේ කුර්ව්වන්ති තේ තේෂාමේව ප්‍රභුත්වං කුර්ව්වන්ති, තථා යේ මහාලෝකාස්තේ තේෂාම් අධිපතිත්වං කුර්ව්වන්තීති යූයං ජානීථ|
43 කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේ න තථා භවිෂ්‍යති, යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යඃ ප්‍රාධාන්‍යං වාඤ්ඡති ස යුෂ්මාකං සේවකෝ භවිෂ්‍යති,
44 යුෂ්මාකං යෝ මහාන් භවිතුමිච්ඡති ස සර්ව්වේෂාං කිඞ්කරෝ භවිෂ්‍යති|
45 යතෝ මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ සේව්‍යෝ භවිතුං නාගතඃ සේවාං කර්ත්තාං තථානේකේෂාං පරිත්‍රාණස්‍ය මූල්‍යරූපස්වප්‍රාණං දාතුඤ්චාගතඃ|
46 අථ තේ යිරීහෝනගරං ප්‍රාප්තාස්තස්මාත් ශිෂ්‍යෛ ර්ලෝකෛශ්ච සහ යීශෝ ර්ගමනකාලේ ටීමයස්‍ය පුත්‍රෝ බර්ටීමයනාමා අන්ධස්තන්මාර්ගපාර්ශ්වේ භික්‍ෂාර්ථම් උපවිෂ්ටඃ|
47 ස නාසරතීයස්‍ය යීශෝරාගමනවාර්ත්තාං ප්‍රාප්‍ය ප්‍රෝචෛ ර්වක්තුමාරේභේ, හේ යීශෝ දායූදඃ සන්තාන මාං දයස්ව|
48 තතෝනේකේ ලෝකා මෞනීභවේති තං තර්ජයාමාසුඃ, කින්තු ස පුනරධිකමුච්චෛ ර්ජගාද, හේ යීශෝ දායූදඃ සන්තාන මාං දයස්ව|
49 තදා යීශුඃ ස්ථිත්වා තමාහ්වාතුං සමාදිදේශ, තතෝ ලෝකාස්තමන්ධමාහූය බභාෂිරේ, හේ නර, ස්ථිරෝ භව, උත්තිෂ්ඨ, ස ත්වාමාහ්වයති|
50 තදා ස උත්තරීයවස්ත්‍රං නික්‍ෂිප්‍ය ප්‍රෝත්ථාය යීශෝඃ සමීපං ගතඃ|
51 තතෝ යීශුස්තමවදත් ත්වයා කිං ප්‍රාර්ථ්‍යතේ? තුභ්‍යමහං කිං කරිෂ්‍යාමී? තදා සෝන්ධස්තමුවාච, හේ ගුරෝ මදීයා දෘෂ්ටිර්භවේත්|
52 තතෝ යීශුස්තමුවාච යාහි තව විශ්වාසස්ත්වාං ස්වස්ථමකාර්ෂීත්, තස්මාත් තත්ක්‍ෂණං ස දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්‍ය පථා යීශෝඃ පශ්චාද් යයෞ|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 11

1 අනන්තරං තේෂු යිරූශාලමඃ සමීපස්ථයෝ ර්බෛත්ඵගීබෛථනීයපුරයෝරන්තිකස්ථං ජෛතුනනාමාද්‍රිමාගතේෂු යීශුඃ ප්‍රේෂණකාලේ ද්වෞ ශිෂ්‍යාවිදං වාක්‍යං ජගාද,
2 යුවාමමුං සම්මුඛස්ථං ග්‍රාමං යාතං, තත්‍ර ප්‍රවිශ්‍ය යෝ නරං නාවහත් තං ගර්ද්දභශාවකං ද්‍රක්‍ෂ්‍යථස්තං මෝචයිත්වානයතං|
3 කින්තු යුවාං කර්ම්මේදං කුතඃ කුරුථඃ? කථාමිමාං යදි කෝපි පෘච්ඡති තර්හි ප්‍රභෝරත්‍ර ප්‍රයෝජනමස්තීති කථිතේ ස ශීඝ්‍රං තමත්‍ර ප්‍රේෂයිෂ්‍යති|
4 තතස්තෞ ගත්වා ද්විමාර්ගමේලනේ කස්‍යචිද් ද්වාරස්‍ය පාර්ශ්වේ තං ගර්ද්දභශාවකං ප්‍රාප්‍ය මෝචයතඃ,
5 ඒතර්හි තත්‍රෝපස්ථිතලෝකානාං කශ්චිද් අපෘච්ඡත්, ගර්ද්දභශිශුං කුතෝ මෝචයථඃ?
6 තදා යීශෝරාඥානුසාරේණ තේභ්‍යඃ ප්‍රත්‍යුදිතේ තත්ක්‍ෂණං තමාදාතුං තේ(අ)නුජඥුඃ|
7 අථ තෞ යීශෝඃ සන්නිධිං ගර්ද්දභශිශුම් ආනීය තදුපරි ස්වවස්ත්‍රාණි පාතයාමාසතුඃ; තතඃ ස තදුපරි සමුපවිෂ්ටඃ|
8 තදානේකේ පථි ස්වවාසාංසි පාතයාමාසුඃ, පරෛශ්ච තරුශාඛාශ්ඡිතවා මාර්ගේ විකීර්ණාඃ|
9 අපරඤ්ච පශ්චාද්ගාමිනෝ(අ)ග්‍රගාමිනශ්ච සර්ව්වේ ජනා උචෛඃස්වරේණ වක්තුමාරේභිරේ, ජය ජය යඃ පරමේශ්වරස්‍ය නාම්නාගච්ඡති ස ධන්‍ය ඉති|
10 තථාස්මාකමං පූර්ව්වපුරුෂස්‍ය දායූදෝ යද්‍රාජ්‍යං පරමේශ්වරනාම්නායාති තදපි ධන්‍යං, සර්ව්වස්මාදුච්ඡ්‍රායේ ස්වර්ගේ ඊශ්වරස්‍ය ජයෝ භවේත්|
11 ඉත්ථං යීශු ර‍්‍යිරූශාලමි මන්දිරං ප්‍රවිශ්‍ය චතුර්දික්ස්ථානි සර්ව්වාණි වස්තූනි දෘෂ්ටවාන්; අථ සායංකාල උපස්ථිතේ ද්වාදශශිෂ්‍යසහිතෝ බෛථනියං ජගාම|
12 අපරේහනි බෛථනියාද් ආගමනසමයේ ක්‍ෂුධාර්ත්තෝ බභූව|
13 තතෝ දූරේ සපත්‍රමුඩුම්බරපාදපං විලෝක්‍ය තත්‍ර කිඤ්චිත් ඵලං ප්‍රාප්තුං තස්‍ය සන්නිකෘෂ්ටං යයෞ, තදානීං ඵලපාතනස්‍ය සමයෝ නාගච්ඡති| තතස්තත්‍රෝපස්ථිතඃ පත්‍රාණි විනා කිමප්‍යපරං න ප්‍රාප්‍ය ස කථිතවාන්,
14 අද්‍යාරභ්‍ය කෝපි මානවස්ත්වත්තඃ ඵලං න භුඤ්ජීත; ඉමාං කථාං තස්‍ය ශිෂ්‍යාඃ ශුශ්‍රුවුඃ|
15 තදනන්තරං තේෂු යිරූශාලමමායාතේෂු යීශු ර්මන්දිරං ගත්වා තත්‍රස්ථානාං බණිජාං මුද්‍රාසනානි පාරාවතවික්‍රේතෘණාම් ආසනානි ච න්‍යුබ්ජයාඤ්චකාර සර්ව්වාන් ක්‍රේතෘන් වික්‍රේතෘංශ්ච බහිශ්චකාර|
16 අපරං මන්දිරමධ්‍යේන කිමපි පාත්‍රං වෝඪුං සර්ව්වජනං නිවාරයාමාස|
17 ලෝකානුපදිශන් ජගාද, මම ගෘහං සර්ව්වජාතීයානාං ප්‍රාර්ථනාගෘහම් ඉති නාම්නා ප්‍රථිතං භවිෂ්‍යති ඒතත් කිං ශාස්ත්‍රේ ලිඛිතං නාස්ති? කින්තු යූයං තදේව චෝරාණාං ගහ්වරං කුරුථ|
18 ඉමාං වාණීං ශ්‍රුත්වාධ්‍යාපකාඃ ප්‍රධානයාජකාශ්ච තං යථා නාශයිතුං ශක්නුවන්ති තථෝेපායං මෘගයාමාසුඃ, කින්තු තස්‍යෝපදේශාත් සර්ව්වේ ලෝකා විස්මයං ගතා අතස්තේ තස්මාද් බිභ්‍යුඃ|
19 අථ සායංසමය උපස්ථිතේ යීශුර්නගරාද් බහිර්වව්‍රාජ|
20 අනන්තරං ප්‍රාතඃකාලේ තේ තේන මාර්ගේණ ගච්ඡන්තස්තමුඩුම්බරමහීරුහං සමූලං ශුෂ්කං දදෘශුඃ|
21 තතඃ පිතරඃ පූර්ව්වවාක්‍යං ස්මරන් යීශුං බභාෂං, හේ ගුරෝ පශ්‍යතු ය උඩුම්බරවිටපී භවතා ශප්තඃ ස ශුෂ්කෝ බභූව|
22 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත්, යූයමීශ්වරේ විශ්වසිත|
23 යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි කෝපි යද්‍යේතද්ගිරිං වදති, ත්වමුත්ථාය ගත්වා ජලධෞ පත, ප්‍රෝක්තමිදං වාක්‍යමවශ්‍යං ඝටිෂ්‍යතේ, මනසා කිමපි න සන්දිහ්‍ය චේදිදං විශ්වසේත් තර්හි තස්‍ය වාක්‍යානුසාරේණ තද් ඝටිෂ්‍යතේ|
24 අතෝ හේතෝරහං යුෂ්මාන් වච්මි, ප්‍රාර්ථනාකාලේ යද්‍යදාකාංක්‍ෂිෂ්‍යධ්වේ තත්තදවශ්‍යං ප්‍රාප්ස්‍යථ, ඉත්ථං විශ්වසිත, තතඃ ප්‍රාප්ස්‍යථ|
25 අපරඤ්ච යුෂ්මාසු ප්‍රාර්ථයිතුං සමුත්ථිතේෂු යදි කෝපි යුෂ්මාකම් අපරාධී තිෂ්ඨති, තර්හි තං ක්‍ෂමධ්වං, තථා කෘතේ යුෂ්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතාපි යුෂ්මාකමාගාංමි ක්‍ෂමිෂ්‍යතේ|
26 කින්තු යදි න ක්‍ෂමධ්වේ තර්හි වඃ ස්වර්ගස්ථඃ පිතාපි යුෂ්මාකමාගාංසි න ක්‍ෂමිෂ්‍යතේ|
27 අනන්තරං තේ පුන ර‍්‍යිරූශාලමං ප්‍රවිවිශුඃ, යීශු ර‍්‍යදා මධ්‍යේමන්දිරම් ඉතස්තතෝ ගච්ඡති, තදානීං ප්‍රධානයාජකා උපාධ්‍යායාඃ ප්‍රාඤ්චශ්ච තදන්තිකමේත්‍ය කථාමිමාං පප්‍රච්ඡුඃ,
28 ත්වං කේනාදේශේන කර්ම්මාණ්‍යේතානි කරෝෂි? තථෛතානි කර්ම්මාණි කර්ත්තාං කේනාදිෂ්ටෝසි?
29 තතෝ යීශුඃ ප්‍රතිගදිතවාන් අහමපි යුෂ්මාන් ඒකකථාං පෘච්ඡාමි, යදි යූයං තස්‍යා උත්තරං කුරුථ, තර්හි කයාඥයාහං කර්ම්මාණ්‍යේතානි කරෝමි තද් යුෂ්මභ්‍යං කථයිෂ්‍යාමි|
30 යෝහනෝ මජ්ජනම් ඊශ්වරාත් ජාතං කිං මානවාත්? තන්මහ්‍යං කථයත|
31 තේ පරස්පරං විවේක්තුං ප්‍රාරේභිරේ, තද් ඊශ්වරාද් බභූවේති චේද් වදාමස්තර්හි කුතස්තං න ප්‍රත්‍යෛත? කථමේතාං කථයිෂ්‍යති|
32 මානවාද් අභවදිති චේද් වදාමස්තර්හි ලෝකේභ්‍යෝ භයමස්ති යතෝ හේතෝඃ සර්ව්වේ යෝහනං සත්‍යං භවිෂ්‍යද්වාදිනං මන්‍යන්තේ|
33 අතඒව තේ යීශුං ප්‍රත්‍යවාදිෂු ර්වයං තද් වක්තුං න ශක්නුමඃ| යීශුරුවාච, තර්හි යේනාදේශේන කර්ම්මාණ්‍යේතානි කරෝමි, අහමපි යුෂ්මභ්‍යං තන්න කථයිෂ්‍යාමි|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 12

1 අනන්තරං යීශු ර්දෘෂ්ටාන්තේන තේභ්‍යඃ කථයිතුමාරේභේ, කශ්චිදේකෝ ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රං විධාය තච්චතුර්දික්‍ෂු වාරණීං කෘත්වා තන්මධ්‍යේ ද්‍රාක්‍ෂාපේෂණකුණ්ඩම් අඛනත්, තථා තස්‍ය ගඩමපි නිර්ම්මිතවාන් තතස්තත්ක්‍ෂේත්‍රං කෘෂීවලේෂු සමර්ප්‍ය දූරදේශං ජගාම|
2 තදනන්තරං ඵලකාලේ කෘෂීවලේභ්‍යෝ ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රඵලානි ප්‍රාප්තුං තේෂාං සවිධේ භෘත්‍යම් ඒකං ප්‍රාහිණෝත්|
3 කින්තු කෘෂීවලාස්තං ධෘත්වා ප්‍රහෘත්‍ය රික්තහස්තං විසසෘජුඃ|
4 තතඃ ස පුනරන්‍යමේකං භෘත්‍යං ප්‍රෂයාමාස, කින්තු තේ කෘෂීවලාඃ පාෂාණාඝාතෛස්තස්‍ය ශිරෝ භඞ්ක්ත්වා සාපමානං තං ව්‍යසර්ජන්|
5 තතඃ පරං සෝපරං දාසං ප්‍රාහිණෝත් තදා තේ තං ජඝ්නුඃ, ඒවම් අනේකේෂාං කස්‍යචිත් ප්‍රහාරඃ කස්‍යචිද් වධශ්ච තෛඃ කෘතඃ|
6 තතඃ පරං මයා ස්වපුත්‍රේ ප්‍රහිතේ තේ තමවශ්‍යං සම්මංස්‍යන්තේ, ඉත්‍යුක්ත්වාවශේෂේ තේෂාං සන්නිධෞ නිජප්‍රියම් අද්විතීයං පුත්‍රං ප්‍රේෂයාමාස|
7 කින්තු කෘෂීවලාඃ පරස්පරං ජගදුඃ, ඒෂ උත්තරාධිකාරී, ආගච්ඡත වයමේනං හන්මස්තථා කෘතේ (අ)ධිකාරෝයම් අස්මාකං භවිෂ්‍යති|
8 තතස්තං ධෘත්වා හත්වා ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රාද් බහිඃ ප්‍රාක්‍ෂිපන්|
9 අනේනාසෞ ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රපතිඃ කිං කරිෂ්‍යති? ස ඒත්‍ය තාන් කෘෂීවලාන් සංහත්‍ය තත්ක්‍ෂේත්‍රම් අන්‍යේෂු කෘෂීවලේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
10 අපරඤ්ච, "ස්ථපතයඃ කරිෂ්‍යන්ති ග්‍රාවාණං යන්තු තුච්ඡකං| ප්‍රාධානප්‍රස්තරඃ කෝණේ ස ඒව සංභවිෂ්‍යති|
11 ඒතත් කර්ම්ම පරේශස්‍යාංද්භුතං නෝ දෘෂ්ටිතෝ භවේත්|| " ඉමාං ශාස්ත්‍රීයාං ලිපිං යූයං කිං නාපාඨිෂ්ට?
12 තදානීං ස තානුද්දිශ්‍ය තාං දෘෂ්ටාන්තකථාං කථිතවාන්, ත ඉත්ථං බුද්ව්වා තං ධර්ත්තාමුද්‍යතාඃ, කින්තු ලෝකේභ්‍යෝ බිභ්‍යුඃ, තදනන්තරං තේ තං විහාය වව්‍රජුඃ|
13 අපරඤ්ච තේ තස්‍ය වාක්‍යදෝෂං ධර්ත්තාං කතිපයාන් ඵිරූශිනෝ හේරෝදීයාංශ්ච ලෝකාන් තදන්තිකං ප්‍රේෂයාමාසුඃ|
14 ත ආගත්‍ය තමවදන්, හේ ගුරෝ භවාන් තථ්‍යභාෂී කස්‍යාප්‍යනුරෝධං න මන්‍යතේ, පක්‍ෂපාතඤ්ච න කරෝති, යථාර්ථත ඊශ්වරීයං මාර්ගං දර්ශයති වයමේතත් ප්‍රජානීමඃ, කෛසරාය කරෝ දේයෝ න වාං? වයං දාස්‍යාමෝ න වා?
15 කින්තු ස තේෂාං කපටං ඥාත්වා ජගාද, කුතෝ මාං පරීක්‍ෂධ්වේ? ඒකං මුද්‍රාපාදං සමානීය මාං දර්ශයත|
16 තදා තෛරේකස්මින් මුද්‍රාපාදේ සමානීතේ ස තාන් පප්‍රච්ඡ, අත්‍ර ලිඛිතං නාම මූර්ත්ති ර්වා කස්‍ය? තේ ප්‍රත්‍යූචුඃ, කෛසරස්‍ය|
17 තදා යීශුරවදත් තර්හි කෛසරස්‍ය ද්‍රව්‍යාණි කෛසරාය දත්ත, ඊශ්වරස්‍ය ද්‍රව්‍යාණි තු ඊශ්වරාය දත්ත; තතස්තේ විස්මයං මේනිරේ|
18 අථ මෘතානාමුත්ථානං යේ න මන්‍යන්තේ තේ සිදූකිනෝ යීශෝඃ සමීපමාගත්‍ය තං පප්‍රච්ඡුඃ;
19 හේ ගුරෝ කශ්චිජ්ජනෝ යදි නිඃසන්තතිඃ සන් භාර‍්‍ය්‍යායාං සත්‍යාං ම්‍රියතේ තර්හි තස්‍ය භ්‍රාතා තස්‍ය භාර‍්‍ය්‍යාං ගෘහීත්වා භ්‍රාතු ර්වංශෝත්පත්තිං කරිෂ්‍යති, ව්‍යවස්ථාමිමාං මූසා අස්මාන් ප්‍රති ව්‍යලිඛත්|
20 කින්තු කේචිත් සප්ත භ්‍රාතර ආසන්, තතස්තේෂාං ජ්‍යේෂ්ඨභ්‍රාතා විවහ්‍ය නිඃසන්තතිඃ සන් අම්‍රියත|
21 තතෝ ද්විතීයෝ භ්‍රාතා තාං ස්ත්‍රියමගෘහණත් කින්තු සෝපි නිඃසන්තතිඃ සන් අම්‍රියත; අථ තෘතීයෝපි භ්‍රාතා තාදෘශෝභවත්|
22 ඉත්ථං සප්තෛව භ්‍රාතරස්තාං ස්ත්‍රියං ගෘහීත්වා නිඃසන්තානාඃ සන්තෝ(අ)ම්‍රියන්ත, සර්ව්වශේෂේ සාපි ස්ත්‍රී ම්‍රියතේ ස්ම|
23 අථ මෘතානාමුත්ථානකාලේ යදා ත උත්ථාස්‍යන්ති තදා තේෂාං කස්‍ය භාර‍්‍ය්‍යා සා භවිෂ්‍යති? යතස්තේ සප්තෛව තාං ව්‍යවහන්|
24 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච ශාස්ත්‍රම් ඊශ්වරශක්තිඤ්ච යූයමඥාත්වා කිමභ්‍රාම්‍යත න?
25 මෘතලෝකානාමුත්ථානං සති තේ න විවහන්ති වාග්දත්තා අපි න භවන්ති, කින්තු ස්වර්ගීයදූතානාං සදෘශා භවන්ති|
26 පුනශ්ච "අහම් ඉබ්‍රාහීම ඊශ්වර ඉස්හාක ඊශ්වරෝ යාකූබශ්චේශ්වරඃ" යාමිමාං කථාං ස්තම්බමධ්‍යේ තිෂ්ඨන් ඊශ්වරෝ මූසාමවාදීත් මෘතානාමුත්ථානාර්ථේ සා කථා මූසාලිඛිතේ පුස්තකේ කිං යුෂ්මාභි ර්නාපාඨි?
27 ඊශ්වරෝ ජීවතාං ප්‍රභුඃ කින්තු මෘතානාං ප්‍රභු ර්න භවති, තස්මාද්ධේතෝ ර‍්‍යූයං මහාභ්‍රමේණ තිෂ්ඨථ|
28 ඒතර්හි ඒකෝධ්‍යාපක ඒත්‍ය තේෂාමිත්ථං විචාරං ශුශ්‍රාව; යීශුස්තේෂාං වාක්‍යස්‍ය සදුත්තරං දත්තවාන් ඉති බුද්ව්වා තං පෘෂ්ටවාන් සර්ව්වාසාම් ආඥානාං කා ශ්‍රේෂ්ඨා? තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච,
29 "හේ ඉස්‍රායේල්ලෝකා අවධත්ත, අස්මාකං ප්‍රභුඃ පරමේශ්වර ඒක ඒව,
30 යූයං සර්ව්වන්තඃකරණෛඃ සර්ව්වප්‍රාණෛඃ සර්ව්වචිත්තෛඃ සර්ව්වශක්තිභිශ්ච තස්මින් ප්‍රභෞ පරමේශ්වරේ ප්‍රීයධ්වං," ඉත්‍යාඥා ශ්‍රේෂ්ඨා|
31 තථා "ස්වප්‍රතිවාසිනි ස්වවත් ප්‍රේම කුරුධ්වං," ඒෂා යා ද්විතීයාඥා සා තාදෘශී; ඒතාභ්‍යාං ද්වාභ්‍යාම් ආඥාභ්‍යාම් අන්‍යා කාප්‍යාඥා ශ්‍රේෂ්ඨා නාස්ති|
32 තදා සෝධ්‍යාපකස්තමවදත්, හේ ගුරෝ සත්‍යං භවාන් යථාර්ථං ප්‍රෝක්තවාන් යත ඒකස්මාද් ඊශ්වරාද් අන්‍යෝ ද්විතීය ඊශ්වරෝ නාස්ති;
33 අපරං සර්ව්වාන්තඃකරණෛඃ සර්ව්වප්‍රාණෛඃ සර්ව්වචිත්තෛඃ සර්ව්වශක්තිභිශ්ච ඊශ්වරේ ප්‍රේමකරණං තථා ස්වමීපවාසිනි ස්වවත් ප්‍රේමකරණඤ්ච සර්ව්වේභ්‍යෝ හෝමබලිදානාදිභ්‍යඃ ශ්‍රෂ්ඨං භවති|
34 තතෝ යීශුඃ සුබුද්ධේරිව තස්‍යේදම් උත්තරං ශ්‍රුත්වා තං භාෂිතවාන් ත්වමීශ්වරස්‍ය රාජ්‍යාන්න දූරෝසි| ඉතඃ පරං තේන සහ කස්‍යාපි වාක්‍යස්‍ය විචාරං කර්ත්තාං කස්‍යාපි ප්‍රගල්භතා න ජාතා|
35 අනන්තරං මධ්‍යේමන්දිරම් උපදිශන් යීශුරිමං ප්‍රශ්නං චකාර, අධ්‍යාපකා අභිෂික්තං (තාරකං) කුතෝ දායූදඃ සන්තානං වදන්ති?
36 ස්වයං දායූද් පවිත්‍රස්‍යාත්මන ආවේශේනේදං කථයාමාස| යථා| "මම ප්‍රභුමිදං වාක්‍යවදත් පරමේශ්වරඃ| තව ශත්‍රූනහං යාවත් පාදපීඨං කරෝමි න| තාවත් කාලං මදීයේ ත්වං දක්‍ෂපාර්ශ්ව් උපාවිශ| "
37 යදි දායූද් තං ප්‍රභූං වදති තර්හි කථං ස තස්‍ය සන්තානෝ භවිතුමර්හති? ඉතරේ ලෝකාස්තත්කථාං ශ්‍රුත්වානනන්දුඃ|
38 තදානීං ස තානුපදිශ්‍ය කථිතවාන් යේ නරා දීර්ඝපරිධේයානි හට්ටේ විපනෞ ච
39 ලෝකකෘතනමස්කාරාන් භජනගෘහේ ප්‍රධානාසනානි භෝජනකාලේ ප්‍රධානස්ථානානි ච කාඞ්ක්‍ෂන්තේ;
40 විධවානාං සර්ව්වස්වං ග්‍රසිත්වා ඡලාද් දීර්ඝකාලං ප්‍රාර්ථයන්තේ තේභ්‍ය උපාධ්‍යායේභ්‍යඃ සාවධානා භවත; තේ(අ)ධිකතරාන් දණ්ඩාන් ප්‍රාප්ස්‍යන්ති|
41 තදනන්තරං ලෝකා භාණ්ඩාගාරේ මුද්‍රා යථා නික්‍ෂිපන්ති භාණ්ඩාගාරස්‍ය සම්මුඛේ සමුපවිශ්‍ය යීශුස්තදවලුලෝක; තදානීං බහවෝ ධනිනස්තස්‍ය මධ්‍යේ බහූනි ධනානි නිරක්‍ෂිපන්|
42 පශ්චාද් ඒකා දරිද්‍රා විධවා සමාගත්‍ය ද්විපණමූල්‍යාං මුද්‍රෛකාං තත්‍ර නිරක්‍ෂිපත්|
43 තදා යීශුඃ ශිෂ්‍යාන් ආහූය කථිතවාන් යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි යේ යේ භාණ්ඩාගාරේ(අ)ස්මින ධනානි නිඃක්‍ෂිපන්ති ස්ම තේභ්‍යඃ සර්ව්වේභ්‍ය ඉයං විධවා දරිද්‍රාධිකම් නිඃක්‍ෂිපති ස්ම|
44 යතස්තේ ප්‍රභූතධනස්‍ය කිඤ්චිත් නිරක්‍ෂිපන් කින්තු දීනේයං ස්වදිනයාපනයෝග්‍යං කිඤ්චිදපි න ස්ථාපයිත්වා සර්ව්වස්වං නිරක්‍ෂිපත්|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 13

1 අනන්තරං මන්දිරාද් බහිර්ගමනකාලේ තස්‍ය ශිෂ්‍යාණාමේකස්තං ව්‍යාහෘතවාන් හේ ගුරෝ පශ්‍යතු කීදෘශාඃ පාෂාණාඃ කීදෘක් ච නිචයනං|
2 තදා යීශුස්තම් අවදත් ත්වං කිමේතද් බෘහන්නිචයනං පශ්‍යසි? අස්‍යෛකපාෂාණෝපි ද්විතීයපාෂාණෝපරි න ස්ථාස්‍යති සර්ව්වේ (අ)ධඃක්‍ෂේප්ස්‍යන්තේ|
3 අථ යස්මින් කාලේ ජෛතුන්ගිරෞ මන්දිරස්‍ය සම්මුඛේ ස සමුපවිෂ්ටස්තස්මින් කාලේ පිතරෝ යාකූබ් යෝහන් ආන්ද්‍රියශ්චෛතේ තං රහසි පප්‍රච්ඡුඃ,
4 ඒතා ඝටනාඃ කදා භවිෂ්‍යන්ති? තථෛතත්සර්ව්වාසාං සිද්ධ්‍යුපක්‍රමස්‍ය වා කිං චිහ්නං? තදස්මභ්‍යං කථයතු භවාන්|
5 තතෝ යාශුස්තාන් වක්තුමාරේභේ, කෝපි යථා යුෂ්මාන් න භ්‍රාමයති තථාත්‍ර යූයං සාවධානා භවත|
6 යතඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝහමිති කථයිත්වා මම නාම්නානේකේ සමාගත්‍ය ලෝකානාං භ්‍රමං ජනයිෂ්‍යන්ති;
7 කින්තු යූයං රණස්‍ය වාර්ත්තාං රණාඩම්බරඤ්ච ශ්‍රුත්වා මා ව්‍යාකුලා භවත, ඝටනා ඒතා අවශ්‍යම්මාවින්‍යඃ; කින්ත්වාපාතතෝ න යුගාන්තෝ භවිෂ්‍යති|
8 දේශස්‍ය විපක්‍ෂතයා දේශෝ රාජ්‍යස්‍ය විපක්‍ෂතයා ච රාජ්‍යමුත්ථාස්‍යති, තථා ස්ථානේ ස්ථානේ භූමිකම්පෝ දුර්භික්‍ෂං මහාක්ලේශාශ්ච සමුපස්ථාස්‍යන්ති, සර්ව්ව ඒතේ දුඃඛස්‍යාරම්භාඃ|
9 කින්තු යූයම් ආත්මාර්ථේ සාවධානාස්තිෂ්ඨත, යතෝ ලෝකා රාජසභායාං යුෂ්මාන් සමර්පයිෂ්‍යන්ති, තථා භජනගෘහේ ප්‍රහරිෂ්‍යන්ති; යූයං මදර්ථේ දේශාධිපාන් භූපාංශ්ච ප්‍රති සාක්‍ෂ්‍යදානාය තේෂාං සම්මුඛේ උපස්ථාපයිෂ්‍යධ්වේ|
10 ශේෂීභවනාත් පූර්ව්වං සර්ව්වාන් දේශීයාන් ප්‍රති සුසංවාදඃ ප්‍රචාරයිෂ්‍යතේ|
11 කින්තු යදා තේ යුෂ්මාන් ධෘත්වා සමර්පයිෂ්‍යන්ති තදා යූයං යද්‍යද් උත්තරං දාස්‍යථ, තදග්‍ර තස්‍ය විවේචනං මා කුරුත තදර්ථං කිඤ්චිදපි මා චින්තයත ච, තදානීං යුෂ්මාකං මනඃසු යද්‍යද් වාක්‍යම් උපස්ථාපයිෂ්‍යතේ තදේව වදිෂ්‍යථ, යතෝ යූයං න තද්වක්තාරඃ කින්තු පවිත්‍ර ආත්මා තස්‍ය වක්තා|
12 තදා භ්‍රාතා භ්‍රාතරං පිතා පුත්‍රං ඝාතනාර්ථං පරහස්තේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ, තථා පත්‍යානි මාතාපිත්‍රෝ ර්විපක්‍ෂතයා තෞ ඝාතයිෂ්‍යන්ති|
13 මම නාමහේතෝඃ සර්ව්වේෂාං සවිධේ යූයං ජුගුප්සිතා භවිෂ්‍යථ, කින්තු යඃ කශ්චිත් ශේෂපර‍්‍ය්‍යන්තං ධෛර‍්‍ය්‍යම් ආලම්බිෂ්‍යතේ සඒව පරිත්‍රාස්‍යතේ|
14 දානියේල්භවිෂ්‍යද්වාදිනා ප්‍රෝක්තං සර්ව්වනාශි ජුගුප්සිතඤ්ච වස්තු යදා ත්වයෝග්‍යස්ථානේ විද්‍යමානං ද්‍රක්‍ෂථ (යෝ ජනඃ පඨති ස බුධ්‍යතාං) තදා යේ යිහූදීයදේශේ තිෂ්ඨන්ති තේ මහීධ්‍රං ප්‍රති පලායන්තාං;
15 තථා යෝ නරෝ ගෘහෝපරි තිෂ්ඨති ස ගෘහමධ්‍යං නාවරෝහතු, තථා කිමපි වස්තු ග්‍රහීතුං මධ්‍යේගෘහං න ප්‍රවිශතු;
16 තථා ච යෝ නරඃ ක්‍ෂේත්‍රේ තිෂ්ඨති සෝපි ස්වවස්ත්‍රං ග්‍රහීතුං පරාවෘත්‍ය න ව්‍රජතු|
17 තදානීං ගර්බ්භවතීනාං ස්තන්‍යදාත්‍රීණාඤ්ච යෝෂිතාං දුර්ගති ර්භවිෂ්‍යති|
18 යුෂ්මාකං පලායනං ශීතකාලේ යථා න භවති තදර්ථං ප්‍රාර්ථයධ්වං|
19 යතස්තදා යාදෘශී දුර්ඝටනා ඝටිෂ්‍යතේ තාදෘශී දුර්ඝටනා ඊශ්වරසෘෂ්ටේඃ ප්‍රථමමාරභ්‍යාද්‍ය යාවත් කදාපි න ජාතා න ජනිෂ්‍යතේ ච|
20 අපරඤ්ච පරමේශ්වරෝ යදි තස්‍ය සමයස්‍ය සංක්‍ෂේපං න කරෝති තර්හි කස්‍යාපි ප්‍රාණභෘතෝ රක්‍ෂා භවිතුං න ශක්‍ෂ්‍යති, කින්තු යාන් ජනාන් මනෝනීතාන් අකරෝත් තේෂාං ස්වමනෝනීතානාං හේතෝඃ ස තදනේහසං සංක්‍ෂේප්ස්‍යති|
21 අන්‍යච්ච පශ්‍යත ඛ්‍රීෂ්ටෝත්‍ර ස්ථානේ වා තත්‍ර ස්ථානේ විද්‍යතේ, තස්මින්කාලේ යදි කශ්චිද් යුෂ්මාන් ඒතාදෘශං වාක්‍යං ව්‍යාහරති, තර්හි තස්මින් වාක්‍යේ භෛව විශ්වසිත|
22 යතෝනේකේ මිථ්‍යාඛ්‍රීෂ්ටා මිථ්‍යාභවිෂ්‍යද්වාදිනශ්ච සමුපස්ථාය බහූනි චිහ්නාන්‍යද්භුතානි කර්ම්මාණි ච දර්ශයිෂ්‍යන්ති; තථා යදි සම්භවති තර්හි මනෝනීතලෝකානාමපි මිථ්‍යාමතිං ජනයිෂ්‍යන්ති|
23 පශ්‍යත ඝටනාතඃ පූර්ව්වං සර්ව්වකාර‍්‍ය්‍යස්‍ය වාර්ත්තාං යුෂ්මභ්‍යමදාම්, යූයං සාවධානාස්තිෂ්ඨත|
24 අපරඤ්ච තස්‍ය ක්ලේශකාලස්‍යාව්‍යවහිතේ පරකාලේ භාස්කරඃ සාන්ධකාරෝ භවිෂ්‍යති තථෛව චන්ද්‍රශ්චන්ද්‍රිකාං න දාස්‍යති|
25 නභඃස්ථානි නක්‍ෂත්‍රාණි පතිෂ්‍යන්ති, ව්‍යෝමමණ්ඩලස්ථා ග්‍රහාශ්ච විචලිෂ්‍යන්ති|
26 තදානීං මහාපරාක්‍රමේණ මහෛශ්වර‍්‍ය්‍යේණ ච මේඝමාරුහ්‍ය සමායාන්තං මානවසුතං මානවාඃ සමීක්‍ෂිෂ්‍යන්තේ|
27 අන්‍යච්ච ස නිජදූතාන් ප්‍රහිත්‍ය නභෝභූම්‍යෝඃ සීමාං යාවද් ජගතශ්චතුර්දිග්භ්‍යඃ ස්වමනෝනීතලෝකාන් සංග්‍රහීෂ්‍යති|
28 උඩුම්බරතරෝ ර්දෘෂ්ටාන්තං ශික්‍ෂධ්වං යදෝඩුම්බරස්‍ය තරෝ ර්නවීනාඃ ශාඛා ජායන්තේ පල්ලවාදීනි ච ර්නිගච්ඡන්ති, තදා නිදාඝකාලඃ සවිධෝ භවතීති යූයං ඥාතුං ශක්නුථ|
29 තද්වද් ඒතා ඝටනා දෘෂ්ට්වා ස කාලෝ ද්වාර‍්‍ය්‍යුපස්ථිත ඉති ජානීත|
30 යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, ආධුනිකලෝකානාං ගමනාත් පූර්ව්වං තානි සර්ව්වාණි ඝටිෂ්‍යන්තේ|
31 ද්‍යාවාපෘථිව්‍යෝ ර්විචලිතයෝඃ සත්‍යෝ ර්මදීයා වාණී න විචලිෂ්‍යති|
32 අපරඤ්ච ස්වර්ගස්ථදූතගණෝ වා පුත්‍රෝ වා තාතාදන්‍යඃ කෝපි තං දිවසං තං දණ්ඩං වා න ඥාපයති|
33 අතඃ ස සමයඃ කදා භවිෂ්‍යති, ඒතජ්ඥානාභාවාද් යූයං සාවධානාස්තිෂ්ඨත, සතර්කාශ්ච භූත්වා ප්‍රාර්ථයධ්වං;
34 යද්වත් කශ්චිත් පුමාන් ස්වනිවේශනාද් දූරදේශං ප්‍රති යාත්‍රාකරණකාලේ දාසේෂු ස්වකාර‍්‍ය්‍යස්‍ය භාරමර්පයිත්වා සර්ව්වාන් ස්වේ ස්වේ කර්ම්මණි නියෝජයති; අපරං දෞවාරිකං ජාගරිතුං සමාදිශ්‍ය යාති, තද්වන් නරපුත්‍රඃ|
35 ගෘහපතිඃ සායංකාලේ නිශීථේ වා තෘතීයයාමේ වා ප්‍රාතඃකාලේ වා කදාගමිෂ්‍යති තද් යූයං න ජානීථ;
36 ස හඨාදාගත්‍ය යථා යුෂ්මාන් නිද්‍රිතාන් න පශ්‍යති, තදර්ථං ජාගරිතාස්තිෂ්ඨත|
37 යුෂ්මානහං යද් වදාමි තදේව සර්ව්වාන් වදාමි, ජාගරිතාස්තිෂ්ඨතේති|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 14

1 තදා නිස්තාරෝත්සවකිණ්වහීනපූපෝත්සවයෝරාරම්භස්‍ය දිනද්වයේ (අ)වශිෂ්ටේ ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාශ්ච කේනාපි ඡලේන යීශුං ධර්ත්තාං හන්තුඤ්ච මෘගයාඤ්චක්‍රිරේ;
2 කින්තු ලෝකානාං කලහභයාදූචිරේ, නචෝත්සවකාල උචිතමේතදිති|
3 අනන්තරං බෛථනියාපුुරේ ශිමෝනකුෂ්ඨිනෝ ගෘහේ යෝශෞ භෝත්කුමුපවිෂ්ටේ සති කාචිද් යෝෂිත් පාණ්ඩරපාෂාණස්‍ය සම්පුටකේන මහාර්ඝ්‍යෝත්තමතෛලම් ආනීය සම්පුටකං භංක්ත්වා තස්‍යෝත්තමාඞ්ගේ තෛලධාරාං පාතයාඤ්චක්‍රේ|
4 තස්මාත් කේචිත් ස්වාන්තේ කුප්‍යන්තඃ කථිතවංන්තඃ කුතෝයං තෛලාපව්‍යයඃ?
5 යද්‍යේතත් තෛල ව්‍යක්‍රේෂ්‍යත තර්හි මුද්‍රාපාදශතත්‍රයාදප්‍යධිකං තස්‍ය ප්‍රාප්තමූල්‍යං දරිද්‍රලෝකේභ්‍යෝ දාතුමශක්‍ෂ්‍යත, කථාමේතාං කථයිත්වා තයා යෝෂිතා සාකං වාචායුහ්‍යන්|
6 කින්තු යීශුරුවාච, කුත ඒතස්‍යෛ කෘච්ඡ්‍රං දදාසි? මහ්‍යමියං කර්ම්මෝත්තමං කෘතවතී|
7 දරිද්‍රාඃ සර්ව්වදා යුෂ්මාභිඃ සහ තිෂ්ඨන්ති, තස්මාද් යූයං යදේච්ඡථ තදෛව තානුපකර්ත්තාං ශක්නුථ, කින්ත්වහං යුභාභිඃ සහ නිරන්තරං න තිෂ්ඨාමි|
8 අස්‍යා යථාසාධ්‍යං තථෛවාකරෝදියං, ශ්මශානයාපනාත් පූර්ව්වං සමේත්‍ය මද්වපුෂි තෛලම් අමර්ද්දයත්|
9 අහං යුෂ්මභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි, ජගතාං මධ්‍යේ යත්‍ර යත්‍ර සුසංවාදෝයං ප්‍රචාරයිෂ්‍යතේ තත්‍ර තත්‍ර යෝෂිත ඒතස්‍යාඃ ස්මරණාර්ථං තත්කෘතකර්ම්මෛතත් ප්‍රචාරයිෂ්‍යතේ|
10 තතඃ පරං ද්වාදශානාං ශිෂ්‍යාණාමේක ඊෂ්කරියෝතීයයිහූදාඛ්‍යෝ යීශුං පරකරේෂු සමර්පයිතුං ප්‍රධානයාජකානාං සමීපමියාය|
11 තේ තස්‍ය වාක්‍යං සමාකර්ණ්‍ය සන්තුෂ්ටාඃ සන්තස්තස්මෛ මුද්‍රා දාතුං ප්‍රත්‍යජානත; තස්මාත් ස තං තේෂාං කරේෂු සමර්පණායෝපායං මෘගයාමාස|
12 අනන්තරං කිණ්වශූන්‍යපූපෝත්සවස්‍ය ප්‍රථමේ(අ)හනි නිස්තාරෝත්මවාර්ථං මේෂමාරණාසමයේ ශිෂ්‍යාස්තං පප්‍රච්ඡඃ කුත්‍ර ගත්වා වයං නිස්තාරෝත්සවස්‍ය භෝජ්‍යමාසාදයිෂ්‍යාමඃ? කිමිච්ඡති භවාන්?
13 තදානීං ස තේෂාං ද්වයං ප්‍රේරයන් බභාෂේ යුවයෝඃ පුරමධ්‍යං ගතයෝඃ සතෝ ර‍්‍යෝ ජනඃ සජලකුම්භං වහන් යුවාං සාක්‍ෂාත් කරිෂ්‍යති තස්‍යෛව පශ්චාද් යාතං;
14 ස යත් සදනං ප්‍රවේක්‍ෂ්‍යති තද්භවනපතිං වදතං, ගුරුරාහ යත්‍ර සශිෂ්‍යෝහං නිස්තාරෝත්සවීයං භෝජනං කරිෂ්‍යාමි, සා භෝජනශාලා කුත්‍රාස්ති?
15 තතඃ ස පරිෂ්කෘතාං සුසජ්ජිතාං බෘහතීචඤ්ච යාං ශාලාං දර්ශයිෂ්‍යති තස්‍යාමස්මදර්ථං භෝජ්‍යද්‍රව්‍යාණ්‍යාසාදයතං|
16 තතඃ ශිෂ්‍යෞ ප්‍රස්ථාය පුරං ප්‍රවිශ්‍ය ස යථෝක්තවාන් තථෛව ප්‍රාප්‍ය නිස්තාරෝත්සවස්‍ය භෝජ්‍යද්‍රව්‍යාණි සමාසාදයේතාම්|
17 අනන්තරං යීශුඃ සායංකාලේ ද්වාදශභිඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං ජගාම;
18 සර්ව්වේෂු භෝජනාය ප්‍රෝපවිෂ්ටේෂු ස තානුදිතවාන් යුෂ්මානහං යථාර්ථං ව්‍යාහරාමි, අත්‍ර යුෂ්මාකමේකෝ ජනෝ යෝ මයා සහ භුංක්තේ මාං පරකේරේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ|
19 තදානීං තේ දුඃඛිතාඃ සන්ත ඒකෛකශස්තං ප්‍රෂ්ටුමාරබ්ධවන්තඃ ස කිමහං? පශ්චාද් අන්‍ය ඒකෝභිදධේ ස කිමහං?
20 තතඃ ස ප්‍රත්‍යවදද් ඒතේෂාං ද්වාදශානාං යෝ ජනෝ මයා සමං භෝජනාපාත්‍රේ පාණිං මජ්ජයිෂ්‍යති ස ඒව|
21 මනුජතනයමධි යාදෘශං ලිඛිතමාස්තේ තදනුරූපා ගතිස්තස්‍ය භවිෂ්‍යති, කින්තු යෝ ජනෝ මානවසුතං සමර්පයිෂ්‍යතේ හන්ත තස්‍ය ජන්මාභාවේ සති භද්‍රමභවිෂ්‍යත්|
22 අපරඤ්ච තේෂාං භෝජනසමයේ යීශුඃ පූපං ගෘහීත්වේශ්වරගුණාන් අනුකීර්ත්‍ය භඞ්ක්ත්වා තේභ්‍යෝ දත්ත්වා බභාෂේ, ඒතද් ගෘහීත්වා භුඤ්ජීධ්වම් ඒතන්මම විග්‍රහරූපං|
23 අනන්තරං ස කංසං ගෘහීත්වේශ්වරස්‍ය ගුණාන් කීර්ත්තයිත්වා තේභ්‍යෝ දදෞ, තතස්තේ සර්ව්වේ පපුඃ|
24 අපරං ස තානවාදීද් බහූනාං නිමිත්තං පාතිතං මම නවීනනියමරූපං ශෝණිතමේතත්|
25 යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යේ යාවත් සද්‍යෝජාතං ද්‍රාක්‍ෂාරසං න පාස්‍යාමි,තාවදහං ද්‍රාක්‍ෂාඵලරසං පුන ර්න පාස්‍යාමි|
26 තදනන්තරං තේ ගීතමේකං සංගීය බහි ර්ජෛතුනං ශිඛරිණං යයුඃ
27 අථ යීශුස්තානුවාච නිශායාමස්‍යාං මයි යුෂ්මාකං සර්ව්වේෂාං ප්‍රත්‍යූහෝ භවිෂ්‍යති යතෝ ලිඛිතමාස්තේ යථා, මේෂාණාං රක්‍ෂකඤ්චාහං ප්‍රහරිෂ්‍යාමි වෛ තතඃ| මේෂාණාං නිවහෝ නූනං ප්‍රවිකීර්ණෝ භවිෂ්‍යති|
28 කන්තු මදුත්ථානේ ජාතේ යුෂ්මාකමග්‍රේ(අ)හං ගාලීලං ව්‍රජිෂ්‍යාමි|
29 තදා පිතරඃ ප්‍රතිබභාෂේ, යද්‍යපි සර්ව්වේෂාං ප්‍රත්‍යූහෝ භවති තථාපි මම නෛව භවිෂ්‍යති|
30 තතෝ යීශුරුක්තාවාන් අහං තුභ්‍යං තථ්‍යං කථයාමි, ක්‍ෂණාදායාමද්‍ය කුක්කුටස්‍ය ද්විතීයවාරරවණාත් පූර්ව්වං ත්වං වාරත්‍රයං මාමපහ්නෝෂ්‍යසේ|
31 කින්තු ස ගාඪං ව්‍යාහරද් යද්‍යපි ත්වයා සාර්ද්ධං මම ප්‍රාණෝ යාති තථාපි කථමපි ත්වාං නාපහ්නෝෂ්‍යේ; සර්ව්වේ(අ)පීතරේ තථෛව බභාෂිරේ|
32 අපරඤ්ච තේෂු ගේත්ශිමානීනාමකං ස්ථාන ගතේෂු ස ශිෂ්‍යාන් ජගාද, යාවදහං ප්‍රාර්ථයේ තාවදත්‍ර ස්ථානේ යූයං සමුපවිශත|
33 අථ ස පිතරං යාකූබං යෝහනඤ්ච ගෘහීත්වා වව්‍රාජ; අත්‍යන්තං ත්‍රාසිතෝ ව්‍යාකුලිතශ්ච තේභ්‍යඃ කථයාමාස,
34 නිධනකාලවත් ප්‍රාණෝ මේ(අ)තීව දඃඛමේති, යූයං ජාග්‍රතෝත්‍ර ස්ථානේ තිෂ්ඨත|
35 තතඃ ස කිඤ්චිද්දූරං ගත්වා භූමාවධෝමුඛඃ පතිත්වා ප්‍රාර්ථිතවානේතත්, යදි භවිතුං ශක්‍යං තර්හි දුඃඛසමයෝයං මත්තෝ දූරීභවතු|
36 අපරමුදිතවාන් හේ පිත ර්හේ පිතඃ සර්ව්වේං ත්වයා සාධ්‍යං, තතෝ හේතෝරිමං කංසං මත්තෝ දූරීකුරු, කින්තු තන් මමේච්ඡාතෝ න තවේච්ඡාතෝ භවතු|
37 තතඃ පරං ස ඒත්‍ය තාන් නිද්‍රිතාන් නිරීක්‍ෂ්‍ය පිතරං ප්‍රෝවාච, ශිමෝන් ත්වං කිං නිද්‍රාසි? ඝටිකාමේකාම් අපි ජාගරිතුං න ශක්නෝෂි?
38 පරීක්‍ෂායාං යථා න පතථ තදර්ථං සචේතනාඃ සන්තඃ ප්‍රාර්ථයධ්වං; මන උද්‍යුක්තමිති සත්‍යං කින්තු වපුරශක්තිකං|
39 අථ ස පුනර්ව්‍රජිත්වා පූර්ව්වවත් ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ|
40 පරාවෘත්‍යාගත්‍ය පුනරපි තාන් නිද්‍රිතාන් දදර්ශ තදා තේෂාං ලෝචනානි නිද්‍රයා පූර්ණානි, තස්මාත්තස්මෛ කා කථා කථයිතව්‍යා ත ඒතද් බෝද්ධුං න ශේකුඃ|
41 තතඃපරං තෘතීයවාරං ආගත්‍ය තේභ්‍යෝ (අ)කථයද් ඉදානීමපි ශයිත්වා විශ්‍රාම්‍යථ? යථේෂ්ටං ජාතං, සමයශ්චෝපස්ථිතඃ පශ්‍යත මානවතනයඃ පාපිලෝකානාං පාණිෂු සමර්ප්‍යතේ|
42 උත්තිෂ්ඨත, වයං ව්‍රජාමෝ යෝ ජනෝ මාං පරපාණිෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ පශ්‍යත ස සමීපමායාතඃ|
43 ඉමාං කථාං කථයති ස, ඒතර්හිද්වාදශානාමේකෝ යිහූදා නාමා ශිෂ්‍යඃ ප්‍රධානයාජකානාම් උපාධ්‍යායානාං ප්‍රාචීනලෝකානාඤ්ච සන්නිධේඃ ඛඞ්ගලගුඩධාරිණෝ බහුලෝකාන් ගෘහීත්වා තස්‍ය සමීප උපස්ථිතවාන්|
44 අපරඤ්චාසෞ පරපාණිෂු සමර්පයිතා පූර්ව්වමිති සඞ්කේතං කෘතවාන් යමහං චුම්බිෂ්‍යාමි ස ඒවාසෞ තමේව ධෘත්වා සාවධානං නයත|
45 අතෝ හේතෝඃ ස ආගත්‍යෛව යෝශෝඃ සවිධං ගත්වා හේ ගුරෝ හේ ගුරෝ, ඉත්‍යුක්ත්වා තං චුචුම්බ|
46 තදා තේ තදුපරි පාණීනර්පයිත්වා තං දධ්නුඃ|
47 තතස්තස්‍ය පාර්ශ්වස්ථානාං ලෝකානාමේකඃ ඛඞ්ගං නිෂ්කෝෂයන් මහායාජකස්‍ය දාසමේකං ප්‍රහෘත්‍ය තස්‍ය කර්ණං චිච්ඡේද|
48 පශ්චාද් යීශුස්තාන් ව්‍යාජහාර ඛඞ්ගාන් ලගුඩාංශ්ච ගෘහීත්වා මාං කිං චෞරං ධර්ත්තාං සමායාතාඃ?
49 මධ්‍යේමන්දිරං සමුපදිශන් ප්‍රත්‍යහං යුෂ්මාභිඃ සහ ස්ථිතවානතහං, තස්මින් කාලේ යූයං මාං නාදීධරත, කින්ත්වනේන ශාස්ත්‍රීයං වචනං සේධනීයං|
50 තදා සර්ව්වේ ශිෂ්‍යාස්තං පරිත්‍යජ්‍ය පලායාඤ්චක්‍රිරේ|
51 අථෛකෝ යුවා මානවෝ නග්නකායේ වස්ත්‍රමේකං නිධාය තස්‍ය පශ්චාද් ව්‍රජන් යුවලෝකෛ ර්ධෘතෝ
52 වස්ත්‍රං විහාය නග්නඃ පලායාඤ්චක්‍රේ|
53 අපරඤ්ච යස්මින් ස්ථානේ ප්‍රධානයාජකා උපාධ්‍යායාඃ ප්‍රාචීනලෝකාශ්ච මහායාජකේන සහ සදසි ස්ථිතාස්තස්මින් ස්ථානේ මහායාජකස්‍ය සමීපං යීශුං නින්‍යුඃ|
54 පිතරෝ දූරේ තත්පශ්චාද් ඉත්වා මහායාජකස්‍යාට්ටාලිකාං ප්‍රවිශ්‍ය කිඞ්කරෛඃ සහෝපවිශ්‍ය වහ්නිතාපං ජග්‍රාහ|
55 තදානීං ප්‍රධානයාජකා මන්ත්‍රිණශ්ච යීශුං ඝාතයිතුං තත්ප්‍රාතිකූල්‍යේන සාක්‍ෂිණෝ මෘගයාඤ්චක්‍රිරේ, කින්තු න ප්‍රාප්තාඃ|
56 අනේකෛස්තද්විරුද්ධං මෘෂාසාක්‍ෂ්‍යේ දත්තේපි තේෂාං වාක්‍යානි න සමගච්ඡන්ත|
57 සර්ව්වශේෂේ කියන්ත උත්ථාය තස්‍ය ප්‍රාතිකූල්‍යේන මෘෂාසාක්‍ෂ්‍යං දත්ත්වා කථයාමාසුඃ,
58 ඉදං කරකෘතමන්දිරං විනාශ්‍ය දිනත්‍රයමධ්‍යේ පුනරපරම් අකරකෘතං මන්දිරං නිර්ම්මාස්‍යාමි, ඉති වාක්‍යම් අස්‍ය මුඛාත් ශ්‍රුතමස්මාභිරිති|
59 කින්තු තත්‍රාපි තේෂාං සාක්‍ෂ්‍යකථා න සඞ්ගාතාඃ|
60 අථ මහායාජකෝ මධ්‍යේසභම් උත්ථාය යීශුං ව්‍යාජහාර, ඒතේ ජනාස්ත්වයි යත් සාක්‍ෂ්‍යමදුඃ ත්වමේතස්‍ය කිමප්‍යුත්තරං කිං න දාස්‍යසි?
61 කින්තු ස කිමප්‍යුත්තරං න දත්වා මෞනීභූය තස්‍යෞ; තතෝ මහායාජකඃ පුනරපි තං පෘෂ්ටාවාන් ත්වං සච්චිදානන්දස්‍ය තනයෝ (අ)භිෂික්තස්ත්‍රතා?
62 තදා යීශුස්තං ප්‍රෝවාච භවාම්‍යහම් යූයඤ්ච සර්ව්වශක්තිමතෝ දක්‍ෂීණපාර්ශ්වේ සමුපවිශන්තං මේඝ මාරුහ්‍ය සමායාන්තඤ්ච මනුෂ්‍යපුත්‍රං සන්ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ|
63 තදා මහායාජකඃ ස්වං වමනං ඡිත්වා ව්‍යාවහරත්
64 කිමස්මාකං සාක්‍ෂිභිඃ ප්‍රයෝජනම්? ඊශ්වරනින්දාවාක්‍යං යුෂ්මාභිරශ්‍රාවි කිං විචාරයථ? තදානීං සර්ව්වේ ජගදුරයං නිධනදණ්ඩමර්හති|
65 තතඃ කශ්චිත් කශ්චිත් තද්වපුෂි නිෂ්ඨීවං නිචික්‍ෂේප තථා තන්මුඛමාච්ඡාද්‍ය චපේටේන හත්වා ගදිතවාන් ගණයිත්වා වද, අනුචරාශ්ච චපේටෛස්තමාජඝ්නුඃ
66 තතඃ පරං පිතරේ(අ)ට්ටාලිකාධඃකෝෂ්ඨේ තිෂ්ඨති මහායාජකස්‍යෛකා දාසී සමේත්‍ය
67 තං විහ්නිතාපං ගෘහ්ලන්තං විලෝක්‍ය තං සුනිරීක්‍ෂ්‍ය බභාෂේ ත්වමපි නාසරතීයයීශෝඃ සඞ්ගිනාම් ඒකෝ ජන ආසීඃ|
68 කින්තු සෝපහ්නුත්‍ය ජගාද තමහං න වද්මි ත්වං යත් කථයමි තදප්‍යහං න බුද්ධ්‍යේ| තදානීං පිතරේ චත්වරං ගතවති කුेක්කුටෝ රුරාව|
69 අථාන්‍යා දාසී පිතරං දෘෂ්ට්වා සමීපස්ථාන් ජනාන් ජගාද අයං තේෂාමේකෝ ජනඃ|
70 තතඃ ස ද්විතීයවාරම් අපහ්නුතවාන් පශ්චාත් තත්‍රස්ථා ලෝකාඃ පිතරං ප්‍රෝචුස්ත්වමවශ්‍යං තේෂාමේකෝ ජනඃ යතස්ත්වං ගාලීලීයෝ නර ඉති තවෝච්චාරණං ප්‍රකාශයති|
71 තදා ස ශපථාභිශාපෞ කෘත්වා ප්‍රෝවාච යූයං කථාං කථයථ තං නරං න ජානේ(අ)හං|
72 තදානීං ද්විතීයවාරං කුක්කුටෝ (අ)රාවීත්| කුක්කුටස්‍ය ද්විතීයරවාත් පූර්ව්වං ත්වං මාං වාරත්‍රයම් අපහ්නෝෂ්‍යසි, ඉති යද්වාක්‍යං යීශුනා සමුදිතං තත් තදා සංස්මෘත්‍ය පිතරෝ රෝදිතුම් ආරභත|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 15

1 අථ ප්‍රභාතේ සති ප්‍රධානයාජකාඃ ප්‍රාඤ්ච උපාධ්‍යායාඃ සර්ව්වේ මන්ත්‍රිණශ්ච සභාං කෘත්වා යීශුृං බන්ධයිත්ව පීලාතාඛ්‍යස්‍ය දේශාධිපතේඃ සවිධං නීත්වා සමර්පයාමාසුඃ|
2 තදා පීලාතස්තං පෘෂ්ටවාන් ත්වං කිං යිහූදීයලෝකානාං රාජා? තතඃ ස ප්‍රත්‍යුක්තවාන් සත්‍යං වදසි|
3 අපරං ප්‍රධානයාජකාස්තස්‍ය බහුෂු වාක්‍යේෂු දෝෂමාරෝපයාඤ්චක්‍රුඃ කින්තු ස කිමපි න ප්‍රත්‍යුවාච|
4 තදානීං පීලාතස්තං පුනඃ පප්‍රච්ඡ ත්වං කිං නෝත්තරයසි? පශ්‍යෛතේ ත්වද්විරුද්ධං කතිෂු සාධ්‍යේෂු සාක්‍ෂං දදති|
5 කන්තු යීශුස්තදාපි නෝත්තරං දදෞ තතඃ පීලාත ආශ්චර‍්‍ය්‍යං ජගාම|
6 අපරඤ්ච කාරාබද්ධේ කස්තිංශ්චිත් ජනේ තන්මහෝත්සවකාලේ ලෝකෛ ර‍්‍යාචිතේ දේශාධිපතිස්තං මෝචයති|
7 යේ ච පූර්ව්වමුපප්ලවමකාර්ෂුරුපප්ලවේ වධමපි කෘතවන්තස්තේෂාං මධ්‍යේ තදානෝං බරබ්බානාමක ඒකෝ බද්ධ ආසීත්|
8 අතෝ හේතෝඃ පූර්ව්වාපරීයාං රීතිකථාං කථයිත්වා ලෝකා උච්චෛරුවන්තඃ පීලාතස්‍ය සමක්‍ෂං නිවේදයාමාසුඃ|
9 තදා පීලාතස්තානාචඛ්‍යෞ තර්හි කිං යිහූදීයානාං රාජානං මෝචයිෂ්‍යාමි? යුෂ්මාභිඃ කිමිෂ්‍යතේ?
10 යතඃ ප්‍රධානයාජකා ඊර්ෂ්‍යාත ඒව යීශුං සමාර්පයන්නිති ස විවේද|
11 කින්තු යථා බරබ්බාං මෝචයති තථා ප්‍රාර්ථයිතුං ප්‍රධානයාජකා ලෝකාන් ප්‍රවර්ත්තයාමාසුඃ|
12 අථ පීලාතඃ පුනඃ පෘෂ්ටවාන් තර්හි යං යිහූදීයානාං රාජේති වදථ තස්‍ය කිං කරිෂ්‍යාමි යුෂ්මාභිඃ කිමිෂ්‍යතේ?
13 තදා තේ පුනරපි ප්‍රෝච්චෛඃ ප්‍රෝචුස්තං ක්‍රුශේ වේධය|
14 තස්මාත් පීලාතඃ කථිතවාන් කුතඃ? ස කිං කුකර්ම්ම කෘතවාන්? කින්තු තේ පුනශ්ච රුවන්තෝ ව්‍යාජහ්‍රුස්තං ක්‍රුශේ වේධය|
15 තදා පීලාතඃ සර්ව්වාල්ලෝකාන් තෝෂයිතුමිච්ඡන් බරබ්බාං මෝචයිත්වා යීශුං කශාභිඃ ප්‍රහෘත්‍ය ක්‍රුශේ වේද්ධුං තං සමර්පයාම්බභූව|
16 අනන්තරං සෛන්‍යගණෝ(අ)ට්ටාලිකාම් අර්ථාද් අධිපතේ ර්ගෘහං යීශුං නීත්වා සේනානිවහං සමාහුයත්|
17 පශ්චාත් තේ තං ධූමලවර්ණවස්ත්‍රං පරිධාප්‍ය කණ්ටකමුකුටං රචයිත්වා ශිරසි සමාරෝප්‍ය
18 හේ යිහූදීයානාං රාජන් නමස්කාර ඉත්‍යුක්ත්වා තං නමස්කර්ත්තාමාරේභිරේ|
19 තස්‍යෝත්තමාඞ්ගේ වේත්‍රාඝාතං චක්‍රුස්තද්ගාත්‍රේ නිෂ්ඨීවඤ්ච නිචික්‍ෂිපුඃ, තථා තස්‍ය සම්මුඛේ ජානුපාතං ප්‍රණෝමුඃ
20 ඉත්ථමුපහස්‍ය ධූම්‍රවර්ණවස්ත්‍රම් උත්තාර‍්‍ය්‍ය තස්‍ය වස්ත්‍රං තං පර‍්‍ය්‍යධාපයන් ක්‍රුශේ වේද්ධුං බහිර්නින්‍යුශ්ච|
21 තතඃ පරං සේකන්දරස්‍ය රුඵස්‍ය ච පිතා ශිමෝන්නාමා කුරීණීයලෝක ඒකඃ කුතශ්චිද් ග්‍රාමාදේත්‍ය පථි යාති තං තේ යීශෝඃ ක්‍රුශං වෝඪුං බලාද් දධ්නුඃ|
22 අථ ගුල්ගල්තා අර්ථාත් ශිරඃකපාලනාමකං ස්ථානං යීශුමානීය
23 තේ ගන්ධරසමිශ්‍රිතං ද්‍රාක්‍ෂාරසං පාතුං තස්මෛ දදුඃ කින්තු ස න ජග්‍රාහ|
24 තස්මින් ක්‍රුශේ විද්ධේ සති තේෂාමේකෛකශඃ කිං ප්‍රාප්ස්‍යතීති නිර්ණයාය
25 තස්‍ය පරිධේයානාං විභාගාර්ථං ගුටිකාපාතං චක්‍රුඃ|
26 අපරම් ඒෂ යිහූදීයානාං රාජේති ලිඛිතං දෝෂපත්‍රං තස්‍ය ශිරඌර්ද්ව්වම් ආරෝපයාඤ්චක්‍රුඃ|
27 තස්‍ය වාමදක්‍ෂිණයෝ ර්ද්වෞ චෞරෞ ක්‍රුශයෝ ර්විවිධාතේ|
28 තේනෛව "අපරාධිජනෛඃ සාර්ද්ධං ස ගණිතෝ භවිෂ්‍යති," ඉති ශාස්ත්‍රෝක්තං වචනං සිද්ධමභූත|
29 අනන්තරං මාර්ගේ යේ යේ ලෝකා ගමනාගමනේ චක්‍රුස්තේ සර්ව්ව ඒව ශිරාංස්‍යාන්දෝල්‍ය නින්දන්තෝ ජගදුඃ, රේ මන්දිරනාශක රේ දිනත්‍රයමධ්‍යේ තන්නිර්ම්මායක,
30 අධුනාත්මානම් අවිත්වා ක්‍රුශාදවරෝහ|
31 කිඤ්ච ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාශ්ච තද්වත් තිරස්කෘත්‍ය පරස්පරං චචක්‍ෂිරේ ඒෂ පරානාවත් කින්තු ස්වමවිතුං න ශක්නෝති|
32 යදීස්‍රායේලෝ රාජාභිෂික්තස්ත්‍රාතා භවති තර්හ්‍යධුනෛන ක්‍රුශාදවරෝහතු වයං තද් දෘෂ්ට්වා විශ්වසිෂ්‍යාමඃ; කිඤ්ච යෞ ලෝකෞ තේන සාර්ද්ධං ක්‍රුශේ (අ)විධ්‍යේතාං තාවපි තං නිර්භර්ත්සයාමාසතුඃ|
33 අථ ද්විතීයයාමාත් තෘතීයයාමං යාවත් සර්ව්වෝ දේශඃ සාන්ධකාරෝභූත්|
34 තතස්තෘතීයප්‍රහරේ යීශුරුච්චෛරවදත් ඒලී ඒලී ලාමා ශිවක්තනී අර්ථාද් "හේ මදීශ මදීශ ත්වං පර‍්‍ය්‍යත්‍යාක්‍ෂීඃ කුතෝ හි මාං?"
35 තදා සමීපස්ථලෝකානාං කේචිත් තද්වාක්‍යං නිශම්‍යාචඛ්‍යුඃ පශ්‍යෛෂ ඒලියම් ආහූයති|
36 තත ඒකෝ ජනෝ ධාවිත්වාගත්‍ය ස්පඤ්ජේ (අ)ම්ලරසං පූරයිත්වා තං නඩාග්‍රේ නිධාය පාතුං තස්මෛ දත්ත්වාවදත් තිෂ්ඨ ඒලිය ඒනමවරෝහයිතුම් ඒති න වේති පශ්‍යාමි|
37 අථ යීශුරුච්චෛඃ සමාහූය ප්‍රාණාන් ජහෞ|
38 තදා මන්දිරස්‍ය ජවනිකෝර්ද්ව්වාදධඃර‍්‍ය්‍යන්තා විදීර්ණා ද්විඛණ්ඩාභූත්|
39 කිඤ්ච ඉත්ථමුච්චෛරාහූය ප්‍රාණාන් ත්‍යජන්තං තං දෘෂ්ද්වා තද්‍රක්‍ෂණාය නියුක්තෝ යඃ සේනාපතිරාසීත් සෝවදත් නරෝයම් ඊශ්වරපුත්‍ර ඉති සත්‍යම්|
40 තදානීං මග්දලීනී මරිසම් කනිෂ්ඨයාකූබෝ යෝසේශ්ච මාතාන්‍යමරියම් ශාලෝමී ච යාඃ ස්ත්‍රියෝ
41 ගාලීල්ප්‍රදේශේ යීශුං සේවිත්වා තදනුගාමින්‍යෝ ජාතා ඉමාස්තදන්‍යාශ්ච යා අනේකා නාර‍්‍යෝ යීශුනා සාර්ද්ධං යිරූශාලමමායාතාස්තාශ්ච දූරාත් තානි දදෘශුඃ|
42 අථාසාදනදිනස්‍යාර්ථාද් විශ්‍රාමවාරාත් පූර්ව්වදිනස්‍ය සායංකාල ආගත
43 ඊශ්වරරාජ්‍යාපේක්‍ෂ්‍යරිමථීයයූෂඵනාමා මාන්‍යමන්ත්‍රී සමේත්‍ය පීලාතසවිධං නිර්භයෝ ගත්වා යීශෝර්දේහං යයාචේ|
44 කින්තු ස ඉදානීං මෘතඃ පීලාත ඉත්‍යසම්භවං මත්වා ශතසේනාපතිමාහූය ස කදා මෘත ඉති පප්‍රච්ඡ|
45 ශතසේමනාපතිමුඛාත් තජ්ඥාත්වා යූෂඵේ යීශෝර්දේහං දදෞ|
46 පශ්චාත් ස සූක්‍ෂ්මං වාසඃ ක්‍රීත්වා යීශෝඃ කායමවරෝහ්‍ය තේන වාසසා වේෂ්ටායිත්වා ගිරෞ ඛාතශ්මශානේ ස්ථාපිතවාන් පාෂාණං ලෝඨයිත්වා ද්වාරි නිදධේ|
47 කින්තු යත්‍ර සෝස්ථාප්‍යත තත මග්දලීනී මරියම් යෝසිමාතෘමරියම් ච දදෘශතෘඃ|

මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 16

1 අථ විශ්‍රාමවාරේ ගතේ මග්දලීනී මරියම් යාකූබමාතා මරියම් ශාලෝමී චේමාස්තං මර්ද්දයිතුං සුගන්ධිද්‍රව්‍යාණි ක්‍රීත්වා
2 සප්තාහප්‍රථමදිනේ(අ)තිප්‍රත්‍යූෂේ සූර‍්‍ය්‍යෝදයකාලේ ශ්මශානමුපගතාඃ|
3 කින්තු ශ්මශානද්වාරපාෂාණෝ(අ)තිබෘහන් තං කෝ(අ)පසාරයිෂ්‍යතීති තාඃ පරස්පරං ගදන්ති!
4 ඒතර්හි නිරීක්‍ෂ්‍ය පාෂාණෝ ද්වාරෝ (අ)පසාරිත ඉති දදෘශුඃ|
5 පශ්චාත්තාඃ ශ්මශානං ප්‍රවිශ්‍ය ශුක්ලවර්ණදීර්ඝපරිච්ඡදාවෘතමේකං යුවානං ශ්මශානදක්‍ෂිණපාර්ශ්ව උපවිෂ්ටං දෘෂ්ට්වා චමච්චක්‍රුඃ|
6 සෝ(අ)වදත්, මාභෛෂ්ට යූයං ක්‍රුශේ හතං නාසරතීයයීශුං ගවේෂයථ සෝත්‍ර නාස්ති ශ්මශානාදුදස්ථාත්; තෛ ර‍්‍යත්‍ර ස ස්ථාපිතඃ ස්ථානං තදිදං පශ්‍යත|
7 කින්තු තේන යථෝක්තං තථා යුෂ්මාකමග්‍රේ ගාලීලං යාස්‍යතේ තත්‍ර ස යුෂ්මාන් සාක්‍ෂාත් කරිෂ්‍යතේ යූයං ගත්වා තස්‍ය ශිෂ්‍යේභ්‍යඃ පිතරාය ච වාර්ත්තාමිමාං කථයත|
8 තාඃ කම්පිතා විස්තිතාශ්ච තූර්ණං ශ්මශානාද් බහිර්ගත්වා පලායන්ත භයාත් කමපි කිමපි නාවදංශ්ච|
9 අපරං යීශුඃ සප්තාහප්‍රථමදිනේ ප්‍රත්‍යූෂේ ශ්මශානාදුත්ථාය යස්‍යාඃ සප්තභූතාස්ත්‍යාජිතාස්තස්‍යෛ මග්දලීනීමරියමේ ප්‍රථමං දර්ශනං දදෞ|
10 තතඃ සා ගත්වා ශෝකරෝදනකෘද්භ්‍යෝ(අ)නුගතලෝකේභ්‍යස්තාං වාර්ත්තාං කථයාමාස|
11 කින්තු යීශුඃ පුනර්ජීවන් තස්‍යෛ දර්ශනං දත්තවානිති ශ්‍රුත්වා තේ න ප්‍රත්‍යයන්|
12 පශ්චාත් තේෂාං ද්වායෝ ර්ග්‍රාමයානකාලේ යීශුරන්‍යවේශං ධෘත්වා තාභ්‍යාං දර්ශන දදෞ!
13 තාවපි ගත්වාන්‍යශිෂ්‍යේභ්‍යස්තාං කථාං කථයාඤ්චක්‍රතුඃ කින්තු තයෝඃ කථාමපි තේ න ප්‍රත්‍යයන්|
14 ශේෂත ඒකාදශශිෂ්‍යේෂු භෝජනෝපවිෂ්ටේෂු යීශුස්තේභ්‍යෝ දර්ශනං දදෞ තථෝත්ථානාත් පරං තද්දර්ශනප්‍රාප්තලෝකානාං කථායාමවිශ්වාසකරණාත් තේෂාමවිශ්වාසමනඃකාඨින්‍යාභ්‍යාං හේතුභ්‍යාං ස තාංස්තර්ජිතවාන්|
15 අථ තානාචඛ්‍යෞ යූයං සර්ව්වජගද් ගත්වා සර්ව්වජනාන් ප්‍රති සුසංවාදං ප්‍රචාරයත|
16 තත්‍ර යඃ කශ්චිද් විශ්වස්‍ය මජ්ජිතෝ භවේත් ස පරිත්‍රාස්‍යතේ කින්තු යෝ න විශ්වසිෂ්‍යති ස දණ්ඩයිෂ්‍යතේ|
17 කිඤ්ච යේ ප්‍රත්‍යේෂ්‍යන්ති තෛරීදෘග් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම ප්‍රකාශයිෂ්‍යතේ තේ මන්නාම්නා භූතාන් ත්‍යාජයිෂ්‍යන්ති භාෂා අන්‍යාශ්ච වදිෂ්‍යන්ති|
18 අපරං තෛඃ සර්පේෂු ධෘතේෂු ප්‍රාණනාශකවස්තුනි පීතේ ච තේෂාං කාපි ක්‍ෂති ර්න භවිෂ්‍යති; රෝගිණාං ගාත්‍රේෂු කරාර්පිතේ තේ(අ)රෝගා භවිෂ්‍යන්ති ච|
19 අථ ප්‍රභුස්තානිත්‍යාදිශ්‍ය ස්වර්ගං නීතඃ සන් පරමේශ්වරස්‍ය දක්‍ෂිණ උපවිවේශ|
20 තතස්තේ ප්‍රස්ථාය සර්ව්වත්‍ර සුසංවාදීයකථාං ප්‍රචාරයිතුමාරේභිරේ ප්‍රභුස්තු තේෂාං සහායඃ සන් ප්‍රකාශිතාශ්චර‍්‍ය්‍යක්‍රියාභිස්තාං කථාං ප්‍රමාණවතීං චකාර| ඉති|

॥ ඉති මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ සමාප්තං ॥


ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 01

1 ප්‍රථමතෝ යේ සාක්‍ෂිණෝ වාක්‍යප්‍රචාරකාශ්චාසන් තේ(අ)ස්මාකං මධ්‍යේ යද්‍යත් සප්‍රමාණං වාක්‍යමර්පයන්ති ස්ම
2 තදනුසාරතෝ(අ)න්‍යේපි බහවස්තද්වෘත්තාන්තං රචයිතුං ප්‍රවෘත්තාඃ|
3 අතඒව හේ මහාමහිමථියඵිල් ත්වං යා යාඃ කථා අශික්‍ෂ්‍යථාස්තාසාං දෘඪප්‍රමාණානි යථා ප්‍රාප්නෝෂි
4 තදර්ථං ප්‍රථමමාරභ්‍ය තානි සර්ව්වාණි ඥාත්වාහමපි අනුක්‍රමාත් සර්ව්වවෘත්තාන්තාන් තුභ්‍යං ලේඛිතුං මතිමකාර්ෂම්|
5 යිහූදාදේශීයහේරෝද්නාමකේ රාජත්වං කුර්ව්වති අබීයයාජකස්‍ය පර‍්‍ය්‍යායාධිකාරී සිඛරියනාමක ඒකෝ යාජකෝ හාරෝණවංශෝද්භවා ඉලීශේවාඛ්‍යා
6 තස්‍ය ජායා ද්වාවිමෞ නිර්දෝෂෞ ප්‍රභෝඃ සර්ව්වාඥා ව්‍යවස්ථාශ්ච සංමන්‍ය ඊශ්වරදෘෂ්ටෞ ධාර්ම්මිකාවාස්තාම්|
7 තයෝඃ සන්තාන ඒකෝපි නාසීත්, යත ඉලීශේවා බන්ධ්‍යා තෞ ද්වාවේව වෘද්ධාවභවතාම්|
8 යදා ස්වපර‍්‍ය්‍යානුක්‍රමේණ සිඛරිය ඊශ්වාස්‍ය සමක්‍ෂං යාජකීයං කර්ම්ම කරෝති
9 තදා යඥස්‍ය දිනපරිපාය්‍යා පරමේශ්වරස්‍ය මන්දිරේ ප්‍රවේශකාලේ ධූපජ්වාලනං කර්ම්ම තස්‍ය කරණීයමාසීත්|
10 තද්ධූපජ්වාලනකාලේ ලෝකනිවහේ ප්‍රාර්ථනාං කර්තුං බහිස්තිෂ්ඨති
11 සති සිඛරියෝ යස්‍යාං වේද්‍යාං ධූපං ජ්වාලයති තද්දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ පරමේශ්වරස්‍ය දූත ඒක උපස්ථිතෝ දර්ශනං දදෞ|
12 තං දෘෂ්ට්වා සිඛරිය උද්විවිජේ ශශඞ්කේ ච|
13 තදා ස දූතස්තං බභාෂේ හේ සිඛරිය මා භෛස්තව ප්‍රාර්ථනා ග්‍රාහ්‍යා ජාතා තව භාර‍්‍ය්‍යා ඉලීශේවා පුත්‍රං ප්‍රසෝෂ්‍යතේ තස්‍ය නාම යෝेහන් ඉති කරිෂ්‍යසි|
14 කිඤ්ච ත්වං සානන්දඃ සහර්ෂශ්ච භවිෂ්‍යසි තස්‍ය ජන්මනි බහව ආනන්දිෂ්‍යන්ති ච|
15 යතෝ හේතෝඃ ස පරමේශ්වරස්‍ය ගෝචරේ මහාන් භවිෂ්‍යති තථා ද්‍රාක්‍ෂාරසං සුරාං වා කිමපි න පාස්‍යති, අපරං ජන්මාරභ්‍ය පවිත්‍රේණාත්මනා පරිපූර්ණඃ
16 සන් ඉස්‍රායේල්වංශීයාන් අනේකාන් ප්‍රභෝඃ පරමේශ්වරස්‍ය මාර්ගමානේෂ්‍යති|
17 සන්තානාන් ප්‍රති පිතෘණාං මනාංසි ධර්ම්මඥානං ප්‍රත්‍යනාඥාග්‍රාහිණශ්ච පරාවර්ත්තයිතුං, ප්‍රභෝඃ පරමේශ්වරස්‍ය සේවාර්ථම් ඒකාං සජ්ජිතජාතිං විධාතුඤ්ච ස ඒලියරූපාත්මශක්තිප්‍රාප්තස්තස්‍යාග්‍රේ ගමිෂ්‍යති|
18 තදා සිඛරියෝ දූතමවාදීත් කථමේතද් වේත්ස්‍යාමි? යතෝහං වෘද්ධෝ මම භාර‍්‍ය්‍යා ච වෘද්ධා|
19 තතෝ දූතඃ ප්‍රත්‍යුවාච පශ්‍යේශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාද්වර්ත්තී ජිබ්‍රායේල්නාමා දූතෝහං ත්වයා සහ කථාං ගදිතුං තුභ්‍යමිමාං ශුභවාර්ත්තාං දාතුඤ්ච ප්‍රේෂිතඃ|
20 කින්තු මදීයං වාක්‍යං කාලේ ඵලිෂ්‍යති තත් ත්වයා න ප්‍රතීතම් අතඃ කාරණාද් යාවදේව තානි න සේත්ස්‍යන්ති තාවත් ත්වං වක්තුංමශක්තෝ මූකෝ භව|
21 තදානීං යේ යේ ලෝකාඃ සිඛරියමපෛක්‍ෂන්ත තේ මධ්‍යේමන්දිරං තස්‍ය බහුවිලම්බාද් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
22 ස බහිරාගතෝ යදා කිමපි වාක්‍යං වක්තුමශක්තඃ සඞ්කේතං කෘත්වා නිඃශබ්දස්තස්‍යෞ තදා මධ්‍යේමන්දිරං කස්‍යචිද් දර්ශනං තේන ප්‍රාප්තම් ඉති සර්ව්වේ බුබුධිරේ|
23 අනන්තරං තස්‍ය සේවනපර‍්‍ය්‍යායේ සම්පූර්ණේ සති ස නිජගේහං ජගාම|
24 කතිපයදිනේෂු ගතේෂු තස්‍ය භාර‍්‍ය්‍යා ඉලීශේවා ගර්බ්භවතී බභූව
25 පශ්චාත් සා පඤ්චමාසාන් සංගෝප්‍යාකථයත් ලෝකානාං සමක්‍ෂං මමාපමානං ඛණ්ඩයිතුං පරමේශ්වරෝ මයි දෘෂ්ටිං පාතයිත්වා කර්ම්මේදෘශං කෘතවාන්|
26 අපරඤ්ච තස්‍යා ගර්බ්භස්‍ය ෂෂ්ඨේ මාසේ ජාතේ ගාලීල්ප්‍රදේශීයනාසරත්පුරේ
27 දායූදෝ වංශීයාය යූෂඵ්නාම්නේ පුරුෂාය යා මරියම්නාමකුමාරී වාග්දත්තාසීත් තස්‍යාඃ සමීපං ජිබ්‍රායේල් දූත ඊශ්වරේණ ප්‍රහිතඃ|
28 ස ගත්වා ජගාද හේ ඊශ්වරානුගෘහීතකන්‍යේ තව ශුභං භූයාත් ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරස්තව සහායෝස්ති නාරීණාං මධ්‍යේ ත්වමේව ධන්‍යා|
29 තදානීං සා තං දෘෂ්ට්වා තස්‍ය වාක්‍යත උද්විජ්‍ය කීදෘශං භාෂණමිදම් ඉති මනසා චින්තයාමාස|
30 තතෝ දූතෝ(අ)වදත් හේ මරියම් භයං මාකාර්ෂීඃ, ත්වයි පරමේශ්වරස්‍යානුග්‍රහෝස්ති|
31 පශ්‍ය ත්වං ගර්බ්භං ධෘත්වා පුත්‍රං ප්‍රසෝෂ්‍යසේ තස්‍ය නාම යීශුරිති කරිෂ්‍යසි|
32 ස මහාන් භවිෂ්‍යති තථා සර්ව්වේභ්‍යඃ ශ්‍රේෂ්ඨස්‍ය පුත්‍ර ඉති ඛ්‍යාස්‍යති; අපරං ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරස්තස්‍ය පිතුර්දායූදඃ සිංහාසනං තස්මෛ දාස්‍යති;
33 තථා ස යාකූබෝ වංශෝපරි සර්ව්වදා රාජත්වං කරිෂ්‍යති, තස්‍ය රාජත්වස්‍යාන්තෝ න භවිෂ්‍යති|
34 තදා මරියම් තං දූතං බභාෂේ නාහං පුරුෂසඞ්ගං කරෝමි තර්හි කථමේතත් සම්භවිෂ්‍යති?
35 තතෝ දූතෝ(අ)කථයත් පවිත්‍ර ආත්මා ත්වාමාශ්‍රායිෂ්‍යති තථා සර්ව්වශ්‍රේෂ්ඨස්‍ය ශක්තිස්තවෝපරි ඡායාං කරිෂ්‍යති තතෝ හේතෝස්තව ගර්බ්භාද් යඃ පවිත්‍රබාලකෝ ජනිෂ්‍යතේ ස ඊශ්වරපුත්‍ර ඉති ඛ්‍යාතිං ප්‍රාප්ස්‍යති|
36 අපරඤ්ච පශ්‍ය තව ඥාතිරිලීශේවා යාං සර්ව්වේ බන්ධ්‍යාමවදන් ඉදානීං සා වාර්ද්ධක්‍යේ සන්තානමේකං ගර්බ්භේ(අ)ධාරයත් තස්‍ය ෂෂ්ඨමාසෝභූත්|
37 කිමපි කර්ම්ම නාසාධ්‍යම් ඊශ්වරස්‍ය|
38 තදා මරියම් ජගාද, පශ්‍ය ප්‍රභේරහං දාසී මහ්‍යං තව වාක්‍යානුසාරේණ සර්ව්වමේතද් ඝටතාම්; අනනතරං දූතස්තස්‍යාඃ සමීපාත් ප්‍රතස්ථේ|
39 අථ කතිපයදිනාත් පරං මරියම් තස්මාත් පර්ව්වතමයප්‍රදේශීයයිහූදායා නගරමේකං ශීඝ්‍රං ගත්වා
40 සිඛරියයාජකස්‍ය ගෘහං ප්‍රවිශ්‍ය තස්‍ය ජායාම් ඉලීශේවාං සම්බෝධ්‍යාවදත්|
41 තතෝ මරියමඃ සම්බෝධනවාක්‍යේ ඉලීශේවායාඃ කර්ණයෝඃ ප්‍රවිෂ්ටමාත්‍රේ සති තස්‍යා ගර්බ්භස්ථබාලකෝ නනර්ත්ත| තත ඉලීශේවා පවිත්‍රේණාත්මනා පරිපූර්ණා සතී
42 ප්‍රෝච්චෛර්ගදිතුමාරේභේ, යෝෂිතාං මධ්‍යේ ත්වමේව ධන්‍යා, තව ගර්බ්භස්ථඃ ශිශුශ්ච ධන්‍යඃ|
43 ත්වං ප්‍රභෝර්මාතා, මම නිවේශනේ ත්වයා චරණාවර්පිතෞ, මමාද්‍ය සෞභාග්‍යමේතත්|
44 පශ්‍ය තව වාක්‍යේ මම කර්ණයෝඃ ප්‍රවිෂ්ටමාත්‍රේ සති මමෝදරස්ථඃ ශිශුරානන්දාන් නනර්ත්ත|
45 යා ස්ත්‍රී ව්‍යශ්වසීත් සා ධන්‍යා, යතෝ හේතෝස්තාං ප්‍රති පරමේශ්වරෝක්තං වාක්‍යං සර්ව්වං සිද්ධං භවිෂ්‍යති|
46 තදානීං මරියම් ජගාද| ධන්‍යවාදං පරේශස්‍ය කරෝති මාමකං මනඃ|
47 මමාත්මා තාරකේශේ ච සමුල්ලාසං ප්‍රගච්ඡති|
48 අකරෝත් ස ප්‍රභු ර්දුෂ්ටිං ස්වදාස්‍යා දුර්ගතිං ප්‍රති| පශ්‍යාද්‍යාරභ්‍ය මාං ධන්‍යාං වක්‍ෂ්‍යන්ති පුරුෂාඃ සදා|
49 යඃ සර්ව්වශක්තිමාන් යස්‍ය නාමාපි ච පවිත්‍රකං| ස ඒව සුමහත්කර්ම්ම කෘතවාන් මන්නිමිත්තකං|
50 යේ බිභ්‍යති ජනාස්තස්මාත් තේෂාං සන්තානපංක්තිෂු| අනුකම්පා තදීයා ච සර්ව්වදෛව සුතිෂ්ඨති|
51 ස්වබාහුබලතස්තේන ප්‍රාකාශ්‍යත පරාක්‍රමඃ| මනඃකුමන්ත්‍රණාසාර්ද්ධං විකීර‍්‍ය්‍යන්තේ(අ)භිමානිනඃ|
52 සිංහාසනගතාල්ලෝකාන් බලිනශ්චාවරෝහ්‍ය සඃ| පදේෂූච්චේෂු ලෝකාංස්තු ක්‍ෂුද්‍රාන් සංස්ථාපයත්‍යපි|
53 ක්‍ෂුධිතාන් මානවාන් ද්‍රව්‍යෛරුත්තමෛඃ පරිතර්ප්‍ය සඃ| සකලාන් ධනිනෝ ලෝකාන් විසෘජේද් රික්තහස්තකාන්|
54 ඉබ්‍රාහීමි ච තද්වංශේ යා දයාස්ති සදෛව තාං| ස්මෘත්වා පුරා පිතෘණාං නෝ යථා සාක්‍ෂාත් ප්‍රතිශ්‍රුතං|
55 ඉස්‍රායේල්සේවකස්තේන තථෝපක්‍රියතේ ස්වයං||
56 අනන්තරං මරියම් ප්‍රායේණ මාසත්‍රයම් ඉලීශේවයා සහෝෂිත්වා ව්‍යාඝුය්‍ය නිජනිවේශනං යයෞ|
57 තදනන්තරම් ඉලීශේවායාඃ ප්‍රසවකාල උපස්ථිතේ සති සා පුත්‍රං ප්‍රාසෝෂ්ට|
58 තතඃ පරමේශ්වරස්තස්‍යාං මහානුග්‍රහං කෘතවාන් ඒතත් ශ්‍රුත්වා සමීපවාසිනඃ කුටුම්බාශ්චාගත්‍ය තයා සහ මුමුදිරේ|
59 තථාෂ්ටමේ දිනේ තේ බාලකස්‍ය ත්වචං ඡේත්තුම් ඒත්‍ය තස්‍ය පිතෘනාමානුරූපං තන්නාම සිඛරිය ඉති කර්ත්තුමීෂුඃ|
60 කින්තු තස්‍ය මාතාකථයත් තන්න, නාමාස්‍ය යෝහන් ඉති කර්ත්තව්‍යම්|
61 තදා තේ ව්‍යාහරන් තව වංශමධ්‍යේ නාමේදෘශං කස්‍යාපි නාස්ති|
62 තතඃ පරං තස්‍ය පිතරං සිඛරියං ප්‍රති සඞ්කේත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ ශිශෝඃ කිං නාම කාරිෂ්‍යතේ?
63 තතඃ ස ඵලකමේකං යාචිත්වා ලිලේඛ තස්‍ය නාම යෝහන් භවිෂ්‍යති| තස්මාත් සර්ව්වේ ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
64 තත්ක්‍ෂණං සිඛරියස්‍ය ජිහ්වාජාඩ්‍යේ(අ)පගතේ ස මුඛං ව්‍යාදාය ස්පෂ්ටවර්ණමුච්චාර‍්‍ය්‍ය ඊශ්වරස්‍ය ගුණානුවාදං චකාර|
65 තස්මාච්චතුර්දික්ස්ථාඃ සමීපවාසිලෝකා භීතා ඒවමේතාඃ සර්ව්වාඃ කථා යිහූදායාඃ පර්ව්වතමයප්‍රදේශස්‍ය සර්ව්වත්‍ර ප්‍රචාරිතාඃ|
66 තස්මාත් ශ්‍රෝතාරෝ මනඃසු ස්ථාපයිත්වා කථයාම්බභූවුඃ කීදෘශෝයං බාලෝ භවිෂ්‍යති? අථ පරමේශ්වරස්තස්‍ය සහායෝභූත්|
67 තදා යෝහනඃ පිතා සිඛරියඃ පවිත්‍රේණාත්මනා පරිපූර්ණඃ සන් ඒතාදෘශං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං කථයාමාස|
68 ඉස්‍රායේලඃ ප්‍රභු ර‍්‍යස්තු ස ධන්‍යඃ පරමේශ්වරඃ| අනුගෘහ්‍ය නිජාල්ලෝකාන් ස ඒව පරිමෝචයේත්|
69 විපක්‍ෂජනහස්තේභ්‍යෝ යථා මෝච්‍යාමහේ වයං| යාවජ්ජීවඤ්ච ධර්ම්මේණ සාරල්‍යේන ච නිර්භයාඃ|
70 සේවාමහෛ තමේවෛකම් ඒතත්කාරණමේව ච| ස්වකීයං සුපවිත්‍රඤ්ච සංස්මෘත්‍ය නියමං සදා|
71 කෘපයා පුරුෂාන් පූර්ව්වාන් නිකෂාර්ථාත්තු නඃ පිතුඃ| ඉබ්‍රාහීමඃ සමීපේ යං ශපථං කෘතවාන් පුරා|
72 තමේව සඵලං කර්ත්තං තථා ශත්‍රුගණස්‍ය ච| ඍृතීයාකාරිණශ්චෛව කරේභ්‍යෝ රක්‍ෂණාය නඃ|
73 සෘෂ්ටේඃ ප්‍රථමතඃ ස්වීයෛඃ පවිත්‍රෛ ර්භාවිවාදිභිඃ|
74 යථෝක්තවාන් තථා ස්වස්‍ය දායූදඃ සේවකස්‍ය තු|
75 වංශේ ත්‍රාතාරමේකං ස සමුත්පාදිතවාන් ස්වයම්|
76 අතෝ හේ බාලක ත්වන්තු සර්ව්වේභ්‍යඃ ශ්‍රේෂ්ඨ ඒව යඃ| තස්‍යෛව භාවිවාදීති ප්‍රවිඛ්‍යාතෝ භවිෂ්‍යසි| අස්මාකං චරණාන් ක්‍ෂේමේ මාර්ගේ චාලයිතුං සදා| ඒවං ධ්වාන්තේ(අ)ර්ථතෝ මෘත්‍යෝශ්ඡායායාං යේ තු මානවාඃ|
77 උපවිෂ්ටාස්තු තානේව ප්‍රකාශයිතුමේව හි| කෘත්වා මහානුකම්පාං හි යාමේව පරමේශ්වරඃ|
78 ඌර්ද්ව්වාත් සූර‍්‍ය්‍යමුදාය්‍යෛවාස්මභ්‍යං ප්‍රාදාත්තු දර්ශනං| තයානුකම්පයා ස්වස්‍ය ලෝකානාං පාපමෝචනේ|
79 පරිත්‍රාණස්‍ය තේභ්‍යෝ හි ඥානවිශ්‍රාණනාය ච| ප්‍රභෝ ර්මාර්ගං පරිෂ්කර්ත්තුං තස්‍යාග්‍රායී භවිෂ්‍යසි||
80 අථ බාලකඃ ශරීරේණ බුද්ධ්‍යා ච වර්ද්ධිතුමාරේභේ; අපරඤ්ච ස ඉස්‍රායේලෝ වංශීයලෝකානාං සමීපේ යාවන්න ප්‍රකටීභූතස්තාස්තාවත් ප්‍රාන්තරේ න්‍යවසත්|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 02

1 අපරඤ්ච තස්මින් කාලේ රාජ්‍යස්‍ය සර්ව්වේෂාං ලෝකානාං නාමානි ලේඛයිතුම් අගස්තකෛසර ආඥාපයාමාස|
2 තදනුසාරේණ කුරීණියනාමනි සුරියාදේශස්‍ය ශාසකේ සති නාමලේඛනං ප්‍රාරේභේ|
3 අතෝ හේතෝ ර්නාම ලේඛිතුං සර්ව්වේ ජනාඃ ස්වීයං ස්වීයං නගරං ජග්මුඃ|
4 තදානීං යූෂඵ් නාම ලේඛිතුං වාග්දත්තයා ස්වභාර‍්‍ය්‍යයා ගර්බ්භවත්‍යා මරියමා සහ ස්වයං දායූදඃ සජාතිවංශ ඉති කාරණාද් ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය නාසරත්නගරාද්
5 යිහූදාප්‍රදේශස්‍ය බෛත්ලේහමාඛ්‍යං දායූද්නගරං ජගාම|
6 අන්‍යච්ච තත්‍ර ස්ථානේ තයෝස්තිෂ්ඨතෝඃ සතෝ ර්මරියමඃ ප්‍රසූතිකාල උපස්ථිතේ
7 සා තං ප්‍රථමසුතං ප්‍රාසෝෂ්ට කින්තු තස්මින් වාසගෘහේ ස්ථානාභාවාද් බාලකං වස්ත්‍රේණ වේෂ්ටයිත්වා ගෝශාලායාං ස්ථාපයාමාස|
8 අනන්තරං යේ කියන්තෝ මේෂපාලකාඃ ස්වමේෂව්‍රජරක්‍ෂායෛ තත්ප්‍රදේශේ ස්ථිත්වා රජන්‍යාං ප්‍රාන්තරේ ප්‍රහරිණඃ කර්ම්ම කුර්ව්වන්ති,
9 තේෂාං සමීපං පරමේශ්වරස්‍ය දූත ආගත්‍යෝපතස්ථෞ; තදා චතුෂ්පාර්ශ්වේ පරමේශ්වරස්‍ය තේජසඃ ප්‍රකාශිතත්වාත් තේ(අ)තිශශඞ්කිරේ|
10 තදා ස දූත උවාච මා භෛෂ්ට පශ්‍යතාද්‍ය දායූදඃ පුරේ යුෂ්මන්නිමිත්තං ත්‍රාතා ප්‍රභුඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)ජනිෂ්ට,
11 සර්ව්වේෂාං ලෝකානාං මහානන්දජනකම් ඉමං මඞ්ගලවෘත්තාන්තං යුෂ්මාන් ඥාපයාමි|
12 යූයං (තත්ස්ථානං ගත්වා) වස්ත්‍රවේෂ්ටිතං තං බාලකං ගෝශාලායාං ශයනං ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ යුෂ්මාන් ප්‍රතීදං චිහ්නං භවිෂ්‍යති|
13 දූත ඉමාං කථාං කථිතවති තත්‍රාකස්මාත් ස්වර්ගීයාඃ පෘතනා ආගත්‍ය කථාම් ඉමාං කථයිත්වේශ්වරස්‍ය ගුණානන්වවාදිෂුඃ, යථා,
14 සර්ව්වෝර්ද්ව්වස්ථෛරීශ්වරස්‍ය මහිමා සම්ප්‍රකාශ්‍යතාං| ශාන්තිර්භූයාත් පෘථිව්‍යාස්තු සන්තෝෂශ්ච නරාන් ප්‍රති||
15 තතඃ පරං තේෂාං සන්නිධේ ර්දූතගණේ ස්වර්ගං ගතේ මේෂපාලකාඃ පරස්පරම් අවේචන් ආගච්ඡත ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරෝ යාං ඝටනාං ඥාපිතවාන් තස්‍යා යාථර‍්‍යං ඥාතුං වයමධුනා බෛත්ලේහම්පුරං යාමඃ|
16 පශ්චාත් තේ තූර්ණං ව්‍රජිත්වා මරියමං යූෂඵං ගෝශාලායාං ශයනං බාලකඤ්ච දදෘශුඃ|
17 ඉත්ථං දෘෂ්ට්වා බාලකස්‍යාර්ථේ ප්‍රෝක්තාං සර්ව්වකථාං තේ ප්‍රාචාරයාඤ්චක්‍රුඃ|
18 තතෝ යේ ලෝකා මේෂරක්‍ෂකාණාං වදනේභ්‍යස්තාං වාර්ත්තාං ශුශ්‍රුවුස්තේ මහාශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
19 කින්තු මරියම් ඒතත්සර්ව්වඝටනානාං තාත්පර‍්‍ය්‍යං විවිච්‍ය මනසි ස්ථාපයාමාස|
20 තත්පශ්චාද් දූතවිඥප්තානුරූපං ශ්‍රුත්වා දෘෂ්ට්වා ච මේෂපාලකා ඊශ්වරස්‍ය ගුණානුවාදං ධන්‍යවාදඤ්ච කුර්ව්වාණාඃ පරාවෘත්‍ය යයුඃ|
21 අථ බාලකස්‍ය ත්වක්ඡේදනකාලේ(අ)ෂ්ටමදිවසේ සමුපස්ථිතේ තස්‍ය ගර්බ්භස්ථිතේඃ පුර්ව්වං ස්වර්ගීයදූතෝ යථාඥාපයත් තදනුරූපං තේ තන්නාමධේයං යීශුරිති චක්‍රිරේ|
22 තතඃ පරං මූසාලිඛිතව්‍යවස්ථායා අනුසාරේණ මරියමඃ ශුචිත්වකාල උපස්ථිතේ,
23 "ප්‍රථමජඃ සර්ව්වඃ පුරුෂසන්තානඃ පරමේශ්වරේ සමර්ප්‍යතාං," ඉති පරමේශ්වරස්‍ය ව්‍යවස්ථයා
24 යීශුං පරමේශ්වරේ සමර්පයිතුම් ශාස්ත්‍රීයවිධ්‍යුක්තං කපෝතද්වයං පාරාවතශාවකද්වයං වා බලිං දාතුං තේ තං ගෘහීත්වා යිරූශාලමම් ආයයුඃ|
25 යිරූශාලම්පුරනිවාසී ශිමියෝන්නාමා ධාර්ම්මික ඒක ආසීත් ස ඉස්‍රායේලඃ සාන්ත්වනාමපේක්‍ෂ්‍ය තස්ථෞ කිඤ්ච පවිත්‍ර ආත්මා තස්මින්නාවිර්භූතඃ|
26 අපරං ප්‍රභුණා පරමේශ්වරේණාභිෂික්තේ ත්‍රාතරි ත්වයා න දෘෂ්ටේ ත්වං න මරිෂ්‍යසීති වාක්‍යං පවිත්‍රේණ ආත්මනා තස්ම ප්‍රාකථ්‍යත|
27 අපරඤ්ච යදා යීශෝඃ පිතා මාතා ච තදර්ථං ව්‍යවස්ථානුරූපං කර්ම්ම කර්ත්තුං තං මන්දිරම් ආනින්‍යතුස්තදා
28 ශිමියෝන් ආත්මන ආකර්ෂණේන මන්දිරමාගත්‍ය තං ක්‍රෝඩේ නිධාය ඊශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදං කෘත්වා කථයාමාස, යථා,
29 හේ ප්‍රභෝ තව දාසෝයං නිජවාක්‍යානුසාරතඃ| ඉදානීන්තු සකල්‍යාණෝ භවතා සංවිසෘජ්‍යතාම්|
30 යතඃ සකලදේශස්‍ය දීප්තයේ දීප්තිරූපකං|
31 ඉස්‍රායේලීයලෝකස්‍ය මහාගෞරවරූපකං|
32 යං ත්‍රායකං ජනානාන්තු සම්මුඛේ ත්වමජීජනඃ| සඒව විද්‍යතේ(අ)ස්මාකං ධ්‍රවං නයනනගෝචරේ||
33 තදානීං තේනෝක්තා ඒතාඃ සකලාඃ කථාඃ ශ්‍රුත්වා තස්‍ය මාතා යූෂඵ් ච විස්මයං මේනාතේ|
34 තතඃ පරං ශිමියෝන් තේභ්‍ය ආශිෂං දත්ත්වා තන්මාතරං මරියමම් උවාච, පශ්‍ය ඉස්‍රායේලෝ වංශමධ්‍යේ බහූනාං පාතනායෝත්ථාපනාය ච තථා විරෝධපාත්‍රං භවිතුං, බහූනාං ගුප්තමනෝගතානාං ප්‍රකටීකරණාය බාලකෝයං නියුක්තෝස්ති|
35 තස්මාත් තවාපි ප්‍රාණාඃ ශූලේන ව්‍යත්ස්‍යන්තේ|
36 අපරඤ්ච ආශේරස්‍ය වංශීයඵිනූයේලෝ දුහිතා හන්නාඛ්‍යා අතිජරතී භවිෂ්‍යද්වාදින්‍යේකා යා විවාහාත් පරං සප්ත වත්සරාන් පත්‍යා සහ න්‍යවසත් තතෝ විධවා භූත්වා චතුරශීතිවර්ෂවයඃපර‍්‍ය්‍යනතං
37 මන්දිරේ ස්ථිත්වා ප්‍රාර්ථනෝපවාසෛර්දිවානිශම් ඊශ්වරම් අසේවත සාපි ස්ත්‍රී තස්මින් සමයේ මන්දිරමාගත්‍ය
38 පරමේශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදං චකාර, යිරූශාලම්පුරවාසිනෝ යාවන්තෝ ලෝකා මුක්තිමපේක්‍ෂ්‍ය ස්ථිතාස්තාන් යීශෝර්වෘත්තාන්තං ඥාපයාමාස|
39 ඉත්ථං පරමේශ්වරස්‍ය ව්‍යවස්ථානුසාරේණ සර්ව්වේෂු කර්ම්මසු කෘතේෂු තෞ පුනශ්ච ගාලීලෝ නාසරත්නාමකං නිජනගරං ප්‍රතස්ථාතේ|
40 තත්පශ්චාද් බාලකඃ ශරීරේණ වෘද්ධිමේත්‍ය ඥානේන පරිපූර්ණ ආත්මනා ශක්තිමාංශ්ච භවිතුමාරේභේ තථා තස්මින් ඊශ්වරානුග්‍රහෝ බභූව|
41 තස්‍ය පිතා මාතා ච ප්‍රතිවර්ෂං නිස්තාරෝත්සවසමයේ යිරූශාලමම් අගච්ඡතාම්|
42 අපරඤ්ච යීශෞ ද්වාදශවර්ෂවයස්කේ සති තෞ පර්ව්වසමයස්‍ය රීත්‍යනුසාරේණ යිරූශාලමං ගත්වා
43 පාර්ව්වණං සම්පාද්‍ය පුනරපි ව්‍යාඝුය්‍ය යාතඃ කින්තු යීශුර්බාලකෝ යිරූශාලමි තිෂ්ඨති| යූෂඵ් තන්මාතා ච තද් අවිදිත්වා
44 ස සඞ්ගිභිඃ සහ විද්‍යත ඒතච්ච බුද්ව්වා දිනෛකගම්‍යමාර්ගං ජග්මතුඃ| කින්තු ශේෂේ ඥාතිබන්ධූනාං සමීපේ මෘගයිත්වා තදුද්දේेශමප්‍රාප්‍ය
45 තෞ පුනරපි යිරූශාලමම් පරාවෘත්‍යාගත්‍ය තං මෘගයාඤ්චක්‍රතුඃ|
46 අථ දිනත්‍රයාත් පරං පණ්ඩිතානාං මධ්‍යේ තේෂාං කථාඃ ශෘණ්වන් තත්ත්වං පෘච්ඡංශ්ච මන්දිරේ සමුපවිෂ්ටඃ ස තාභ්‍යාං දෘෂ්ටඃ|
47 තදා තස්‍ය බුද්ධ්‍යා ප්‍රත්‍යුත්තරෛශ්ච සර්ව්වේ ශ්‍රෝතාරෝ විස්මයමාපද්‍යන්තේ|
48 තාදෘශං දෘෂ්ට්වා තස්‍ය ජනකෝ ජනනී ච චමච්චක්‍රතුඃ කිඤ්ච තස්‍ය මාතා තමවදත්, හේ පුත්‍ර, කථමාවාං ප්‍රතීත්ථං සමාචරස්ත්වම්? පශ්‍ය තව පිතාහඤ්ච ශෝකාකුලෞ සන්තෞ ත්වාමන්විච්ඡාවඃ ස්ම|
49 තතඃ සෝවදත් කුතෝ මාම් අන්වෛච්ඡතං? පිතුර්ගෘහේ මයා ස්ථාතව්‍යම් ඒතත් කිං යුවාභ්‍යාං න ඥායතේ?
50 කින්තු තෞ තස්‍යෛතද්වාක්‍යස්‍ය තාත්පර‍්‍ය්‍යං බෝද්ධුං නාශක්නුතාං|
51 තතඃ පරං ස තාභ්‍යාං සහ නාසරතං ගත්වා තයෝර්වශීභූතස්තස්ථෞ කින්තු සර්ව්වා ඒතාඃ කථාස්තස්‍ය මාතා මනසි ස්ථාපයාමාස|
52 අථ යීශෝ ර්බුද්ධිඃ ශරීරඤ්ච තථා තස්මින් ඊශ්වරස්‍ය මානවානාඤ්චානුග්‍රහෝ වර්ද්ධිතුම් ආරේභේ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 03

1 අනන්තරං තිබිරියකෛසරස්‍ය රාජත්වස්‍ය පඤ්චදශේ වත්සරේ සති යදා පන්තීයපීලාතෝ යිහූදාදේශාධිපති ර්හේරෝද් තු ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය රාජා ඵිලිපනාමා තස්‍ය භ්‍රාතා තු යිතූරියායාස්ත්‍රාඛෝනීතියාප්‍රදේශස්‍ය ච රාජාසීත් ලුෂානීයනාමා අවිලීනීදේශස්‍ය රාජාසීත්
2 හානන් කියඵාශ්චේමෞ ප්‍රධානයාජාකාවාස්තාං තදානීං සිඛරියස්‍ය පුත්‍රාය යෝහනේ මධ්‍යේප්‍රාන්තරම් ඊශ්වරස්‍ය වාක්‍යේ ප්‍රකාශිතේ සති
3 ස යර්ද්දන උභයතටප්‍රදේශාන් සමේත්‍ය පාපමෝචනාර්ථං මනඃපරාවර්ත්තනස්‍ය චිහ්නරූපං යන්මජ්ජනං තදීයාඃ කථාඃ සර්ව්වත්‍ර ප්‍රචාරයිතුමාරේභේ|
4 යිශයියභවිෂ්‍යද්වක්තෘග්‍රන්ථේ යාදෘශී ලිපිරාස්තේ යථා, පරමේශස්‍ය පන්ථානං පරිෂ්කුරුත සර්ව්වතඃ| තස්‍ය රාජපථඤ්චෛව සමානං කුරුතාධුනා|
5 කාරිෂ්‍යන්තේ සමුච්ඡ්‍රායාඃ සකලා නිම්නභූමයඃ| කාරිෂ්‍යන්තේ නතාඃ සර්ව්වේ පර්ව්වතාශ්චෝපපර්ව්වතාඃ| කාරිෂ්‍යන්තේ ච යා වක්‍රාස්තාඃ සර්ව්වාඃ සරලා භුවඃ| කාරිෂ්‍යන්තේ සමානාස්තා යා උච්චනීචභූමයඃ|
6 ඊශ්වරේණ කෘතං ත්‍රාණං ද්‍රක්‍ෂ්‍යන්ති සර්ව්වමානවාඃ| ඉත්‍යේතත් ප්‍රාන්තරේ වාක්‍යං වදතඃ කස්‍යචිද් රවඃ||
7 යේ යේ ලෝකා මජ්ජනාර්ථං බහිරායයුස්තාන් සෝවදත් රේ රේ සර්පවංශා ආගාමිනඃ කෝපාත් පලායිතුං යුෂ්මාන් කශ්චේතයාමාස?
8 තස්මාද් ඉබ්‍රාහීම් අස්මාකං පිතා කථාමීදෘශීං මනෝභි ර්න කථයිත්වා යූයං මනඃපරිවර්ත්තනයෝග්‍යං ඵලං ඵලත; යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි පාෂාණේභ්‍ය ඒතේභ්‍ය ඊශ්වර ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානෝත්පාදනේ සමර්ථඃ|
9 අපරඤ්ච තරුමූලේ(අ)ධුනාපි පරශුඃ සංලග්නෝස්ති යස්තරුරුත්තමං ඵලං න ඵලති ස ඡිද්‍යතේ(අ)ග්නෞ නික්‍ෂිප්‍යතේ ච|
10 තදානීං ලෝකාස්තං පප්‍රච්ඡුස්තර්හි කිං කර්ත්තව්‍යමස්මාභිඃ?
11 තතඃ සෝවාදීත් යස්‍ය ද්වේ වසනේ විද්‍යේතේ ස වස්ත්‍රහීනායෛකං විතරතු කිංඤ්ච යස්‍ය ඛාද්‍යද්‍රව්‍යං විද්‍යතේ සෝපි තථෛව කරෝතු|
12 තතඃ පරං කරසඤ්චායිනෝ මජ්ජනාර්ථම් ආගත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ හේ ගුරෝ කිං කර්ත්තව්‍යමස්මාභිඃ?
13 තතඃ සෝකථයත් නිරූපිතාදධිකං න ගෘහ්ලිත|
14 අනන්තරං සේනාගණ ඒත්‍ය පප්‍රච්ඡ කිමස්මාභි ර්වා කර්ත්තව්‍යම්? තතඃ සෝභිදධේ කස්‍ය කාමපි හානිං මා කාර්ෂ්ට තථා මෘෂාපවාදං මා කුරුත නිජවේතනේන ච සන්තුෂ්‍ය තිෂ්ඨත|
15 අපරඤ්ච ලෝකා අපේක්‍ෂයා ස්ථිත්වා සර්ව්වේපීති මනෝභි ර්විතර්කයාඤ්චක්‍රුඃ, යෝහනයම් අභිෂික්තස්ත්‍රාතා න වේති?
16 තදා යෝහන් සර්ව්වාන් ව්‍යාජහාර, ජලේ(අ)හං යුෂ්මාන් මජ්ජයාමි සත්‍යං කින්තු යස්‍ය පාදුකාබන්ධනං මෝචයිතුමපි න යෝග්‍යෝස්මි තාදෘශ ඒකෝ මත්තෝ ගුරුතරඃ පුමාන් ඒති, ස යුෂ්මාන් වහ්නිරූපේ පවිත්‍ර ආත්මනි මජ්ජයිෂ්‍යති|
17 අපරඤ්ච තස්‍ය හස්තේ ශූර්ප ආස්තේ ස ස්වශස්‍යානි ශුද්ධරූපං ප්‍රස්ඵෝට්‍ය ගෝධූමාන් සර්ව්වාන් භාණ්ඩාගාරේ සංග්‍රහීෂ්‍යති කින්තු බූෂාණි සර්ව්වාණ්‍යනිර්ව්වාණවහ්නිනා දාහයිෂ්‍යති|
18 යෝහන් උපදේශේනේත්ථං නානාකථා ලෝකානාං සමක්‍ෂං ප්‍රචාරයාමාස|
19 අපරඤ්ච හේරෝද් රාජා ඵිලිප්නාම්නඃ සහෝදරස්‍ය භාර‍්‍ය්‍යාං හේරෝදියාමධි තථාන්‍යානි යානි යානි කුකර්ම්මාණි කෘතවාන් තදධි ච
20 යෝහනා තිරස්කෘතෝ භූත්වා කාරාගාරේ තස්‍ය බන්ධනාද් අපරමපි කුකර්ම්ම චකාර|
21 ඉතඃ පූර්ව්වං යස්මින් සමයේ සර්ව්වේ යෝහනා මජ්ජිතාස්තදානීං යීශුරප්‍යාගත්‍ය මජ්ජිතඃ|
22 තදනන්තරං තේන ප්‍රාර්ථිතේ මේඝද්වාරං මුක්තං තස්මාච්ච පවිත්‍ර ආත්මා මූර්ත්තිමාන් භූත්වා කපෝතවත් තදුපර‍්‍ය්‍යවරුරෝහ; තදා ත්වං මම ප්‍රියඃ පුත්‍රස්ත්වයි මම පරමඃ සන්තෝෂ ඉත්‍යාකාශවාණී බභූව|
23 තදානීං යීශුඃ ප්‍රායේණ ත්‍රිංශද්වර්ෂවයස්ක ආසීත්| ලෞකිකඥානේ තු ස යූෂඵඃ පුත්‍රඃ,
24 යූෂඵ් ඒලේඃ පුත්‍රඃ, ඒලිර්මත්තතඃ පුත්‍රඃ, මත්තත් ලේවේඃ පුත්‍රඃ, ලේවි ර්මල්කේඃ පුත්‍රඃ, මල්කිර‍්‍යාන්නස්‍ය පුත්‍රඃ; යාන්නෝ යූෂඵඃ පුත්‍රඃ|
25 යූෂඵ් මත්තථියස්‍ය පුත්‍රඃ, මත්තථිය ආමෝසඃ පුත්‍රඃ, ආමෝස් නහූමඃ පුත්‍රඃ, නහූම් ඉෂ්ලේඃ පුත්‍රඃ ඉෂ්ලිර්නගේඃ පුත්‍රඃ|
26 නගිර්මාටඃ පුත්‍රඃ, මාට් මත්තථියස්‍ය පුත්‍රඃ, මත්තථියඃ ශිමියේඃ පුත්‍රඃ, ශිමියිර‍්‍යූෂඵඃ පුත්‍රඃ, යූෂඵ් යිහූදාඃ පුත්‍රඃ|
27 යිහූදා යෝහානාඃ පුත්‍රඃ, යෝහානා රීෂාඃ පුත්‍රඃ, රීෂාඃ සිරුබ්බාබිලඃ පුත්‍රඃ, සිරුබ්බාබිල් ශල්තීයේලඃ පුත්‍රඃ, ශල්තීයේල් නේරේඃ පුත්‍රඃ|
28 නේරිර්මල්කේඃ පුත්‍රඃ, මල්කිඃ අද්‍යඃ පුත්‍රඃ, අද්දී කෝෂමඃ පුත්‍රඃ, කෝෂම් ඉල්මෝදදඃ පුත්‍රඃ, ඉල්මෝදද් ඒරඃ පුත්‍රඃ|
29 ඒර් යෝශේඃ පුත්‍රඃ, යෝශිඃ ඉලීයේෂරඃ පුත්‍රඃ, ඉලීයේෂර් යෝරීමඃ පුත්‍රඃ, යෝරීම් මත්තතඃ පුත්‍රඃ, මත්තත ලේවේඃ පුත්‍රඃ|
30 ලේවිඃ ශිමියෝනඃ පුත්‍රඃ, ශිමියෝන් යිහූදාඃ පුත්‍රඃ, යිහූදා යූෂුඵඃ පුත්‍රඃ, යූෂුඵ් යෝනනඃ පුත්‍රඃ, යානන් ඉලීයාකීමඃ පුත්‍රඃ|
31 ඉලියාකීම්ඃ මිලේයාඃ පුත්‍රඃ, මිලේයා මෛනනඃ පුත්‍රඃ, මෛනන් මත්තත්තස්‍ය පුත්‍රඃ, මත්තත්තෝ නාථනඃ පුත්‍රඃ, නාථන් දායූදඃ පුත්‍රඃ|
32 දායූද් යිශයඃ පුත්‍රඃ, යිශය ඕබේදඃ පුත්‍ර, ඕබේද් බෝයසඃ පුත්‍රඃ, බෝයස් සල්මෝනඃ පුත්‍රඃ, සල්මෝන් නහශෝනඃ පුත්‍රඃ|
33 නහශෝන් අම්මීනාදබඃ පුත්‍රඃ, අම්මීනාදබ් අරාමඃ පුත්‍රඃ, අරාම් හිෂ්‍රෝණඃ පුත්‍රඃ, හිෂ්‍රෝණ් පේරසඃ පුත්‍රඃ, පේරස් යිහූදාඃ පුත්‍රඃ|
34 යිහූදා යාකූබඃ පුත්‍රඃ, යාකූබ් ඉස්හාකඃ පුත්‍රඃ, ඉස්හාක් ඉබ්‍රාහීමඃ පුත්‍රඃ, ඉබ්‍රාහීම් තේරහඃ පුත්‍රඃ, තේරහ් නාහෝරඃ පුත්‍රඃ|
35 නාහෝර් සිරුගඃ පුත්‍රඃ, සිරුග් රිය්වඃ පුත්‍රඃ, රියූඃ පේලගඃ පුත්‍රඃ, පේලග් ඒවරඃ පුත්‍රඃ, ඒවර් ශේලහඃ පුත්‍රඃ|
36 ශේලහ් කෛනනඃ පුත්‍රඃ, කෛනන් අර්ඵක්‍ෂදඃ පුත්‍රඃ, අර්ඵක්‍ෂද් ශාමඃ පුත්‍රඃ, ශාම් නෝහඃ පුත්‍රඃ, නෝහෝ ලේමකඃ පුත්‍රඃ|
37 ලේමක් මිථූශේලහඃ පුත්‍රඃ, මිථූශේලහ් හනෝකඃ පුත්‍රඃ, හනෝක් යේරදඃ පුත්‍රඃ, යේරද් මහලලේලඃ පුත්‍රඃ, මහලලේල් කෛනනඃ පුත්‍රඃ|
38 කෛනන් ඉනෝශඃ පුත්‍රඃ, ඉනෝශ් ශේතඃ පුත්‍රඃ, ශේත් ආදමඃ පුත්‍ර, ආදම් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රඃ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 04

1 තතඃ පරං යීශුඃ පවිත්‍රේණාත්මනා පූර්ණඃ සන් යර්ද්දනනද්‍යාඃ පරාවෘත්‍යාත්මනා ප්‍රාන්තරං නීතඃ සන් චත්වාරිංශද්දිනානි යාවත් ශෛතානා පරීක්‍ෂිතෝ(අ)භූත්,
2 කිඤ්ච තානි සර්ව්වදිනානි භෝජනං විනා ස්ථිතත්වාත් කාලේ පූර්ණේ ස ක්‍ෂුධිතවාන්|
3 තතඃ ශෛතානාගත්‍ය තමවදත් ත්වං චේදීශ්වරස්‍ය පුත්‍රස්තර්හි ප්‍රස්තරානේතාන් ආඥයා පූපාන් කුරු|
4 තදා යීශුරුවාච, ලිපිරීදෘශී විද්‍යතේ මනුජඃ කේවලේන පූපේන න ජීවති කින්ත්වීශ්වරස්‍ය සර්ව්වාභිරාඥාභි ර්ජීවති|
5 තදා ශෛතාන් තමුච්චං පර්ව්වතං නීත්වා නිමිෂෛකමධ්‍යේ ජගතඃ සර්ව්වරාජ්‍යානි දර්ශිතවාන්|
6 පශ්චාත් තමවාදීත් සර්ව්වම් ඒතද් විභවං ප්‍රතාපඤ්ච තුභ්‍යං දාස්‍යාමි තන් මයි සමර්පිතමාස්තේ යං ප්‍රති මමේච්ඡා ජායතේ තස්මෛ දාතුං ශක්නෝමි,
7 ත්වං චේන්මාං භජසේ තර්හි සර්ව්වමේතත් තවෛව භවිෂ්‍යති|
8 තදා යීශුස්තං ප්‍රත්‍යුක්තවාන් දූරී භව ශෛතාන් ලිපිරාස්තේ, නිජං ප්‍රභුං පරමේශ්වරං භජස්ව කේවලං තමේව සේවස්ව ච|
9 අථ ශෛතාන් තං යිරූශාලමං නීත්වා මන්දිරස්‍ය චූඩායා උපරි සමුපවේශ්‍ය ජගාද ත්වං චේදීශ්වරස්‍ය පුත්‍රස්තර්හි ස්ථානාදිතෝ ලම්ඵිත්වාධඃ
10 පත යතෝ ලිපිරාස්තේ, ආඥාපයිෂ්‍යති ස්වීයාන් දූතාන් ස පරමේශ්වරඃ|
11 රක්‍ෂිතුං සර්ව්වමාර්ගේ ත්වාං තේන ත්වච්චරණේ යථා| න ලගේත් ප්‍රස්තරාඝාතස්ත්වාං ධරිෂ්‍යන්ති තේ තථා|
12 තදා යීශුනා ප්‍රත්‍යුක්තම් ඉදමප්‍යුක්තමස්ති ත්වං ස්වප්‍රභුං පරේශං මා පරීක්‍ෂස්ව|
13 පශ්චාත් ශෛතාන් සර්ව්වපරීක්‍ෂාං සමාප්‍ය ක්‍ෂණාත්තං ත්‍යක්ත්වා යයෞ|
14 තදා යීශුරාත්මප්‍රභාවාත් පුනර්ගාලීල්ප්‍රදේශං ගතස්තදා තත්සුඛ්‍යාතිශ්චතුර්දිශං ව්‍යානශේ|
15 ස තේෂාං භජනගෘහේෂු උපදිශ්‍ය සර්ව්වෛඃ ප්‍රශංසිතෝ බභූව|
16 අථ ස ස්වපාලනස්ථානං නාසරත්පුරමේත්‍ය විශ්‍රාමවාරේ ස්වාචාරාද් භජනගේහං ප්‍රවිශ්‍ය පඨිතුමුත්තස්ථෞ|
17 තතෝ යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනඃ පුස්තකේ තස්‍ය කරදත්තේ සති ස තත් පුස්තකං විස්තාර‍්‍ය්‍ය යත්‍ර වක්‍ෂ්‍යමාණානි වචනානි සන්ති තත් ස්ථානං ප්‍රාප්‍ය පපාඨ|
18 ආත්මා තු පරමේශස්‍ය මදීයෝපරි විද්‍යතේ| දරිද්‍රේෂු සුසංවාදං වක්තුං මාං සෝභිෂික්තවාන්| භග්නාන්තඃ කරණාල්ලෝකාන් සුස්වස්ථාන් කර්ත්තුමේව ච| බන්දීකෘතේෂු ලෝකේෂු මුක්තේ ර්ඝෝෂයිතුං වචඃ| නේත්‍රාණි දාතුමන්ධේභ්‍යස්ත්‍රාතුං බද්ධජනානපි|
19 පරේශානුග්‍රහේ කාලං ප්‍රචාරයිතුමේව ච| සර්ව්වෛතත්කරණාර්ථාය මාමේව ප්‍රහිණෝති සඃ||
20 තතඃ පුස්තකං බද්ව්වා පරිචාරකස්‍ය හස්තේ සමර්ප්‍ය චාසනේ සමුපවිෂ්ටඃ, තතෝ භජනගෘහේ යාවන්තෝ ලෝකා ආසන් තේ සර්ව්වේ(අ)නන්‍යදෘෂ්ට්‍යා තං විලුලෝකිරේ|
21 අනන්තරම් අද්‍යෛතානි සර්ව්වාණි ලිඛිතවචනානි යුෂ්මාකං මධ්‍යේ සිද්ධානි ස ඉමාං කථාං තේභ්‍යඃ කථයිතුමාරේභේ|
22 තතඃ සර්ව්වේ තස්මින් අන්වරජ්‍යන්ත, කිඤ්ච තස්‍ය මුඛාන්නිර්ගතාභිරනුග්‍රහස්‍ය කථාභිශ්චමත්කෘත්‍ය කථයාමාසුඃ කිමයං යූෂඵඃ පුත්‍රෝ න?
23 තදා සෝ(අ)වාදීද් හේ චිකිත්සක ස්වමේව ස්වස්ථං කුරු කඵර්නාහූමි යද්‍යත් කෘතවාන් තදශ්‍රෞෂ්ම තාඃ සර්වාඃ ක්‍රියා අත්‍ර ස්වදේශේ කුරු කථාමේතාං යූයමේවාවශ්‍යං මාං වදිෂ්‍යථ|
24 පුනඃ සෝවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, කෝපි භවිෂ්‍යද්වාදී ස්වදේශේ සත්කාරං න ප්‍රාප්නෝති|
25 අපරඤ්ච යථාර්ථං වච්මි, ඒලියස්‍ය ජීවනකාලේ යදා සාර්ද්ධත්‍රිතයවර්ෂාණි යාවත් ජලදප්‍රතිබන්ධාත් සර්ව්වස්මින් දේශේ මහාදුර්භික්‍ෂම් අජනිෂ්ට තදානීම් ඉස්‍රායේලෝ දේශස්‍ය මධ්‍යේ බහ්ව්‍යෝ විධවා ආසන්,
26 කින්තු සීදෝන්ප්‍රදේශීයසාරිඵත්පුරනිවාසිනීම් ඒකාං විධවාං විනා කස්‍යාශ්චිදපි සමීපේ ඒලියඃ ප්‍රේරිතෝ නාභූත්|
27 අපරඤ්ච ඉලීශායභවිෂ්‍යද්වාදිවිද්‍යමානතාකාලේ ඉස්‍රායේල්දේශේ බහවඃ කුෂ්ඨින ආසන් කින්තු සුරීයදේශීයං නාමාන්කුෂ්ඨිනං විනා කෝප්‍යන්‍යඃ පරිෂ්කෘතෝ නාභූත්|
28 ඉමාං කථාං ශ්‍රුත්වා භජනගේහස්ථිතා ලෝකාඃ සක්‍රෝධම් උත්ථාය
29 නගරාත්තං බහිෂ්කෘත්‍ය යස්‍ය ශිඛරිණ උපරි තේෂාං නගරං ස්ථාපිතමාස්තේ තස්මාන්නික්‍ෂේප්තුං තස්‍ය ශිඛරං තං නින්‍යුඃ
30 කින්තු ස තේෂාං මධ්‍යාදපසෘත්‍ය ස්ථානාන්තරං ජගාම|
31 තතඃ පරං යීශුර්ගාලීල්ප්‍රදේශීයකඵර්නාහූම්නගර උපස්ථාය විශ්‍රාමවාරේ ලෝකානුපදේෂ්ටුම් ආරබ්ධවාන්|
32 තදුපදේශාත් සර්ව්වේ චමච්චක්‍රු ර‍්‍යතස්තස්‍ය කථා ගුරුතරා ආසන්|
33 තදානීං තද්භජනගේහස්ථිතෝ(අ)මේධ්‍යභූතග්‍රස්ත ඒකෝ ජන උච්චෛඃ කථයාමාස,
34 හේ නාසරතීයයීශෝ(අ)ස්මාන් ත්‍යජ, ත්වයා සහාස්මාකං කඃ සම්බන්ධඃ? කිමස්මාන් විනාශයිතුමායාසි? ත්වමීශ්වරස්‍ය පවිත්‍රෝ ජන ඒතදහං ජානාමි|
35 තදා යීශුස්තං තර්ජයිත්වාවදත් මෞනී භව ඉතෝ බහිර්භව; තතඃ සෝමේධ්‍යභූතස්තං මධ්‍යස්ථානේ පාතයිත්වා කිඤ්චිදප්‍යහිංසිත්වා තස්මාද් බහිර්ගතවාන්|
36 තතඃ සර්ව්වේ ලෝකාශ්චමත්කෘත්‍ය පරස්පරං වක්තුමාරේභිරේ කෝයං චමත්කාරඃ| ඒෂ ප්‍රභාවේණ පරාක්‍රමේණ චාමේධ්‍යභූතාන් ආඥාපයති තේනෛව තේ බහිර්ගච්ඡන්ති|
37 අනන්තරං චතුර්දික්ස්ථදේශාන් තස්‍ය සුඛ්‍යාතිර්ව්‍යාප්නෝත්|
38 තදනන්තරං ස භජනගේහාද් බහිරාගත්‍ය ශිමෝනෝ නිවේශනං ප්‍රවිවේශ තදා තස්‍ය ශ්වශ්‍රූර්ජ්වරේණාත්‍යන්තං පීඩිතාසීත් ශිෂ්‍යාස්තදර්ථං තස්මින් විනයං චක්‍රුඃ|
39 තතඃ ස තස්‍යාඃ සමීපේ ස්ථිත්වා ජ්වරං තර්ජයාමාස තේනෛව තාං ජ්වරෝ(අ)ත්‍යාක්‍ෂීත් තතඃ සා තත්ක්‍ෂණම් උත්ථාය තාන් සිෂේවේ|
40 අථ සූර‍්‍ය්‍යාස්තකාලේ ස්වේෂාං යේ යේ ජනා නානාරෝගෛඃ පීඩිතා ආසන් ලෝකාස්තාන් යීශෝඃ සමීපම් ආනින්‍යුඃ, තදා ස ඒකෛකස්‍ය ගාත්‍රේ කරමර්පයිත්වා තානරෝගාන් චකාර|
41 තතෝ භූතා බහුභ්‍යෝ නිර්ගත්‍ය චීත්ශබ්දං කෘත්වා ච බභාෂිරේ ත්වමීශ්වරස්‍ය පුත්‍රෝ(අ)භිෂික්තත්‍රාතා; කින්තු සෝභිෂික්තත්‍රාතේති තේ විවිදුරේතස්මාත් කාරණාත් තාන් තර්ජයිත්වා තද්වක්තුං නිෂිෂේධ|
42 අපරඤ්ච ප්‍රභාතේ සති ස විජනස්ථානං ප්‍රතස්ථේ පශ්චාත් ජනාස්තමන්විච්ඡන්තස්තන්නිකටං ගත්වා ස්ථානාන්තරගමනාර්ථං තමන්වරුන්ධන්|
43 කින්තු ස තාන් ජගාද, ඊශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රචාරයිතුම් අන්‍යානි පුරාණ්‍යපි මයා යාතව්‍යානි යතස්තදර්ථමේව ප්‍රේරිතෝහං|
44 අථ ගාලීලෝ භජනගේහේෂු ස උපදිදේශ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 05

1 අනන්තරං යීශුරේකදා ගිනේෂරථ්දස්‍ය තීර උත්තිෂ්ඨති, තදා ලෝකා ඊශ්වරීයකථාං ශ්‍රෝතුං තදුපරි ප්‍රපතිතාඃ|
2 තදානීං ස හ්දස්‍ය තීරසමීපේ නෞද්වයං දදර්ශ කිඤ්ච මත්ස්‍යෝපජීවිනෝ නාවං විහාය ජාලං ප්‍රක්‍ෂාලයන්ති|
3 තතස්තයෝර්ද්වයෝ ර්මධ්‍යේ ශිමෝනෝ නාවමාරුහ්‍ය තීරාත් කිඤ්චිද්දූරං යාතුං තස්මින් විනයං කෘත්වා නෞකායාමුපවිශ්‍ය ලෝකාන් ප්‍රෝපදිෂ්ටවාන්|
4 පශ්චාත් තං ප්‍රස්තාවං සමාප්‍ය ස ශිමෝනං ව්‍යාජහාර, ගභීරං ජලං ගත්වා මත්ස්‍යාන් ධර්ත්තුං ජාලං නික්‍ෂිප|
5 තතඃ ශිමෝන බභාෂේ, හේ ගුරෝ යද්‍යපි වයං කෘත්ස්නාං යාමිනීං පරිශ්‍රම්‍ය මත්ස්‍යෛකමපි න ප්‍රාප්තාස්තථාපි භවතෝ නිදේශතෝ ජාලං ක්‍ෂිපාමඃ|
6 අථ ජාලේ ක්‍ෂිප්තේ බහුමත්ස්‍යපතනාද් ආනායඃ ප්‍රච්ඡින්නඃ|
7 තස්මාද් උපකර්ත්තුම් අන්‍යනෞස්ථාන් සඞ්ගින ආයාතුම් ඉඞ්ගිතේන සමාහ්වයන් තතස්ත ආගත්‍ය මත්ස්‍යෛ ර්නෞද්වයං ප්‍රපූරයාමාසු ර‍්‍යෛ ර්නෞද්වයං ප්‍රමග්නම්|
8 තදා ශිමෝන්පිතරස්තද් විලෝක්‍ය යීශෝශ්චරණයෝඃ පතිත්වා, හේ ප්‍රභෝහං පාපී නරෝ මම නිකටාද් භවාන් යාතු, ඉති කථිතවාන්|
9 යතෝ ජාලේ පතිතානාං මත්ස්‍යානාං යූථාත් ශිමෝන් තත්සඞ්ගිනශ්ච චමත්කෘතවන්තඃ; ශිමෝනඃ සහකාරිණෞ සිවදේඃ පුත්‍රෞ යාකූබ් යෝහන් චේමෞ තාදෘශෞ බභූවතුඃ|
10 තදා යීශුඃ ශිමෝනං ජගාද මා භෛෂීරද්‍යාරභ්‍ය ත්වං මනුෂ්‍යධරෝ භවිෂ්‍යසි|
11 අනන්තරං සර්ව්වාසු නෞසු තීරම් ආනීතාසු තේ සර්ව්වාන් පරිත්‍යජ්‍ය තස්‍ය පශ්චාද්ගාමිනෝ බභූවුඃ|
12 තතඃ පරං යීශෞ කස්මිංශ්චිත් පුරේ තිෂ්ඨති ජන ඒකඃ සර්ව්වාඞ්ගකුෂ්ඨස්තං විලෝක්‍ය තස්‍ය සමීපේ න්‍යුබ්ජඃ පතිත්වා සවිනයං වක්තුමාරේභේ, හේ ප්‍රභෝ යදි භවානිච්ඡති තර්හි මාං පරිෂ්කර්ත්තුං ශක්නෝති|
13 තදානීං ස පාණිං ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය තදඞ්ගං ස්පෘශන් බභාෂේ ත්වං පරිෂ්ක්‍රියස්වේති මමේච්ඡාස්ති තතස්තත්ක්‍ෂණං ස කුෂ්ඨාත් මුක්තඃ|
14 පශ්චාත් ස තමාඥාපයාමාස කථාමිමාං කස්මෛචිද් අකථයිත්වා යාජකස්‍ය සමීපඤ්ච ගත්වා ස්වං දර්ශය, ලෝකේභ්‍යෝ නිජපරිෂ්කෘතත්වස්‍ය ප්‍රමාණදානාය මූසාඥානුසාරේණ ද්‍රව්‍යමුත්මෘජස්ව ච|
15 තථාපි යීශෝඃ සුඛ්‍යාති ර්බහු ව්‍යාප්තුමාරේභේ කිඤ්ච තස්‍ය කථාං ශ්‍රෝතුං ස්වීයරෝගේභ්‍යෝ මෝක්තුඤ්ච ලෝකා ආජග්මුඃ|
16 අථ ස ප්‍රාන්තරං ගත්වා ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ|
17 අපරඤ්ච ඒකදා යීශුරුපදිශති, ඒතර්හි ගාලීල්‍යිහූදාප්‍රදේශයෝඃ සර්ව්වනගරේභ්‍යෝ යිරූශාලමශ්ච කියන්තඃ ඵිරූශිලෝකා ව්‍යවස්ථාපකාශ්ච සමාගත්‍ය තදන්තිකේ සමුපවිවිශුඃ, තස්මින් කාලේ ලෝකානාමාරෝග්‍යකාරණාත් ප්‍රභෝඃ ප්‍රභාවඃ ප්‍රචකාශේ|
18 පශ්චාත් කියන්තෝ ලෝකා ඒකං පක්‍ෂාඝාතිනං ඛට්වායාං නිධාය යීශෝඃ සමීපමානේතුං සම්මුඛේ ස්ථාපයිතුඤ්ච ව්‍යාප්‍රියන්ත|
19 කින්තු බහුජනනිවහසම්වාධාත් න ශක්නුවන්තෝ ගෘහෝපරි ගත්වා ගෘහපෘෂ්ඨං ඛනිත්වා තං පක්‍ෂාඝාතිනං සඛට්වං ගෘහමධ්‍යේ යීශෝඃ සම්මුඛේ (අ)වරෝහයාමාසුඃ|
20 තදා යීශුස්තේෂාම් ඊදෘශං විශ්වාසං විලෝක්‍ය තං පක්‍ෂාඝාතිනං ව්‍යාජහාර, හේ මානව තව පාපමක්‍ෂම්‍යත|
21 තස්මාද් අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච චිත්තෛරිත්ථං ප්‍රචින්තිතවන්තඃ, ඒෂ ජන ඊශ්වරං නින්දති කෝයං? කේවලමීශ්වරං විනා පාපං ක්‍ෂන්තුං කඃ ශක්නෝති?
22 තදා යීශුස්තේෂාම් ඉත්ථං චින්තනං විදිත්වා තේභ්‍යෝකථයද් යූයං මනෝභිඃ කුතෝ විතර්කයථ?
23 තව පාපක්‍ෂමා ජාතා යද්වා ත්වමුත්ථාය ව්‍රජ ඒතයෝ ර්මධ්‍යේ කා කථා සුකථ්‍යා?
24 කින්තු පෘථිව්‍යාං පාපං ක්‍ෂන්තුං මානවසුතස්‍ය සාමර්ථ්‍යමස්තීති යථා යූයං ඥාතුං ශක්නුථ තදර්ථං (ස තං පක්‍ෂාඝාතිනං ජගාද) උත්තිෂ්ඨ ස්වශය්‍යාං ගෘහීත්වා ගෘහං යාහීති ත්වාමාදිශාමි|
25 තස්මාත් ස තත්ක්‍ෂණම් උත්ථාය සර්ව්වේෂාං සාක්‍ෂාත් නිජශයනීයං ගෘහීත්වා ඊශ්වරං ධන්‍යං වදන් නිජනිවේශනං යයෞ|
26 තස්මාත් සර්ව්වේ විස්මය ප්‍රාප්තා මනඃසු භීතාශ්ච වයමද්‍යාසම්භවකාර‍්‍ය්‍යාණ්‍යදර්ශාම ඉත්‍යුක්ත්වා පරමේශ්වරං ධන්‍යං ප්‍රෝදිතාඃ|
27 තතඃ පරං බහිර්ගච්ඡන් කරසඤ්චයස්ථානේ ලේවිනාමානං කරසඤ්චායකං දෘෂ්ට්වා යීශුස්තමභිදධේ මම පශ්චාදේහි|
28 තස්මාත් ස තත්ක්‍ෂණාත් සර්ව්වං පරිත්‍යජ්‍ය තස්‍ය පශ්චාදියාය|
29 අනන්තරං ලේවි ර්නිජගෘහේ තදර්ථං මහාභෝජ්‍යං චකාර, තදා තෛඃ සහානේකේ කරසඤ්චායිනස්තදන්‍යලෝකාශ්ච භෝක්තුමුපවිවිශුඃ|
30 තස්මාත් කාරණාත් චණ්ඩාලානාං පාපිලෝකානාඤ්ච සඞ්ගේ යූයං කුතෝ භංග්ධ්වේ පිවථ චේති කථාං කථයිත්වා ඵිරූශිනෝ(අ)ධ්‍යාපකාශ්ච තස්‍ය ශිෂ්‍යෛඃ සහ වාග්‍යුද්ධං කර්ත්තුමාරේභිරේ|
31 තස්මාද් යීශුස්තාන් ප්‍රත්‍යවෝචද් අරෝගලෝකානාං චිකිත්සකේන ප්‍රයෝජනං නාස්ති කින්තු සරෝගාණාමේව|
32 අහං ධාර්ම්මිකාන් ආහ්වාතුං නාගතෝස්මි කින්තු මනඃ පරාවර්ත්තයිතුං පාපින ඒව|
33 තතස්තේ ප්‍රෝචුඃ, යෝහනඃ ඵිරූශිනාඤ්ච ශිෂ්‍යා වාරංවාරම් උපවසන්ති ප්‍රාර්ථයන්තේ ච කින්තු තව ශිෂ්‍යාඃ කුතෝ භුඤ්ජතේ පිවන්ති ච?
34 තදා ස තානාචඛ්‍යෞ වරේ සඞ්ගේ තිෂ්ඨති වරස්‍ය සඛිගණං කිමුපවාසයිතුං ශක්නුථ?
35 කින්තු යදා තේෂාං නිකටාද් වරෝ නේෂ්‍යතේ තදා තේ සමුපවත්ස්‍යන්ති|
36 සෝපරමපි දෘෂ්ටාන්තං කථයාම්බභූව පුරාතනවස්ත්‍රේ කෝපි නුතනවස්ත්‍රං න සීව්‍යති යතස්තේන සේවනේන ජීර්ණවස්ත්‍රං ඡිද්‍යතේ, නූතනපුරාතනවස්ත්‍රයෝ ර්මේලඤ්ච න භවති|
37 පුරාතන්‍යාං කුත්වාං කෝපි නුතනං ද්‍රාක්‍ෂාරසං න නිදධාති, යතෝ නවීනද්‍රාක්‍ෂාරසස්‍ය තේජසා පුරාතනී කුතූ ර්විදීර‍්‍ය්‍යතේ තතෝ ද්‍රාක්‍ෂාරසඃ පතති කුතූශ්ච නශ්‍යති|
38 තතෝ හේතෝ ර්නූතන්‍යාං කුත්වාං නවීනද්‍රාක්‍ෂාරසඃ නිධාතව්‍යස්තේනෝභයස්‍ය රක්‍ෂා භවති|
39 අපරඤ්ච පුරාතනං ද්‍රාක්‍ෂාරසං පීත්වා කෝපි නූතනං න වාඤ්ඡති, යතඃ ස වක්ති නූතනාත් පුරාතනම් ප්‍රශස්තම්|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 06

1 අචරඤ්ච පර්ව්වණෝ ද්විතීයදිනාත් පරං ප්‍රථමවිශ්‍රාමවාරේ ශස්‍යක්‍ෂේත්‍රේණ යීශෝර්ගමනකාලේ තස්‍ය ශිෂ්‍යාඃ කණිශං ඡිත්ත්වා කරේෂු මර්ද්දයිත්වා ඛාදිතුමාරේභිරේ|
2 තස්මාත් කියන්තඃ ඵිරූශිනස්තානවදන් විශ්‍රාමවාරේ යත් කර්ම්ම න කර්ත්තව්‍යං තත් කුතඃ කුරුථ?
3 යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච දායූද් තස්‍ය සඞ්ගිනශ්ච ක්‍ෂුධාර්ත්තාඃ කිං චක්‍රුඃ ස කථම් ඊශ්වරස්‍ය මන්දිරං ප්‍රවිශ්‍ය
4 යේ දර්ශනීයාඃ පූපා යාජකාන් විනාන්‍යස්‍ය කස්‍යාප්‍යභෝජනීයාස්තානානීය ස්වයං බුභජේ සඞ්ගිභ්‍යෝපි දදෞ තත් කිං යුෂ්මාභිඃ කදාපි නාපාඨි?
5 පශ්චාත් ස තානවදත් මනුජසුතෝ විශ්‍රාමවාරස්‍යාපි ප්‍රභු ර්භවති|
6 අනන්තරම් අන්‍යවිශ්‍රාමවාරේ ස භජනගේහං ප්‍රවිශ්‍ය සමුපදිශති| තදා තත්ස්ථානේ ශුෂ්කදක්‍ෂිණකර ඒකඃ පුමාන් උපතස්ථිවාන්|
7 තස්මාද් අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච තස්මින් දෝෂමාරෝපයිතුං ස විශ්‍රාමවාරේ තස්‍ය ස්වාස්ථ්‍යං කරෝති නවේති ප්‍රතීක්‍ෂිතුමාරේභිරේ|
8 තදා යීශුස්තේෂාං චින්තාං විදිත්වා තං ශුෂ්කකරං පුමාංසං ප්‍රෝවාච, ත්වමුත්ථාය මධ්‍යස්ථානේ තිෂ්ඨ|
9 තස්මාත් තස්මින් උත්ථිතවති යීශුස්තාන් ව්‍යාජහාර, යුෂ්මාන් ඉමාං කථාං පෘච්ඡාමි, විශ්‍රාමවාරේ හිතම් අහිතං වා, ප්‍රාණරක්‍ෂණං ප්‍රාණනාශනං වා, ඒතේෂාං කිං කර්ම්මකරණීයම්?
10 පශ්චාත් චතුර්දික්‍ෂු සර්ව්වාන් විලෝක්‍ය තං මානවං බභාෂේ, නිජකරං ප්‍රසාරය; තතස්තේන තථා කෘත ඉතරකරවත් තස්‍ය හස්තඃ ස්වස්ථෝභවත්|
11 තස්මාත් තේ ප්‍රචණ්ඩකෝපාන්විතා යීශුං කිං කරිෂ්‍යන්තීති පරස්පරං ප්‍රමන්ත්‍රිතාඃ|
12 තතඃ පරං ස පර්ව්වතමාරුහ්‍යේශ්වරමුද්දිශ්‍ය ප්‍රාර්ථයමානඃ කෘත්ස්නාං රාත්‍රිං යාපිතවාන්|
13 අථ දිනේ සති ස සර්ව්වාන් ශිෂ්‍යාන් ආහූතවාන් තේෂාං මධ්‍යේ
14 පිතරනාම්නා ඛ්‍යාතඃ ශිමෝන් තස්‍ය භ්‍රාතා ආන්ද්‍රියශ්ච යාකූබ් යෝහන් ච ඵිලිප් බර්ථලමයශ්ච
15 මථිඃ ථෝමා ආල්ඵීයස්‍ය පුත්‍රෝ යාකූබ් ජ්වලන්තනාම්නා ඛ්‍යාතඃ ශිමෝන්
16 ච යාකූබෝ භ්‍රාතා යිහූදාශ්ච තං යඃ පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති ස ඊෂ්කරීයෝතීයයිහූදාශ්චෛතාන් ද්වාදශ ජනාන් මනෝනීතාන් කෘත්වා ස ජග්‍රාහ තථා ප්‍රේරිත ඉති තේෂාං නාම චකාර|
17 තතඃ පරං ස තෛඃ සහ පර්ව්වතාදවරුහ්‍ය උපත්‍යකායාං තස්ථෞ තතස්තස්‍ය ශිෂ්‍යසඞ්ඝෝ යිහූදාදේශාද් යිරූශාලමශ්ච සෝරඃ සීදෝනශ්ච ජලධේ රෝධසෝ ජනනිහාශ්ච ඒත්‍ය තස්‍ය කථාශ්‍රවණාර්ථං රෝගමුක්ත්‍යර්ථඤ්ච තස්‍ය සමීපේ තස්ථුඃ|
18 අමේධ්‍යභූතග්‍රස්තාශ්ච තන්නිකටමාගත්‍ය ස්වාස්ථ්‍යං ප්‍රාපුඃ|
19 සර්ව්වේෂාං ස්වාස්ථ්‍යකරණප්‍රභාවස්‍ය ප්‍රකාශිතත්වාත් සර්ව්වේ ලෝකා ඒත්‍ය තං ස්ප්‍රෂ්ටුං යේතිරේ|
20 පශ්චාත් ස ශිෂ්‍යාන් ප්‍රති දෘෂ්ටිං කුත්වා ජගාද, හේ දරිද්‍රා යූයං ධන්‍යා යත ඊශ්වරීයේ රාජ්‍යේ වෝ(අ)ධිකාරෝස්ති|
21 හේ අධුනා ක්‍ෂුධිතලෝකා යූයං ධන්‍යා යතෝ යූයං තර්ප්ස්‍යථ; හේ ඉහ රෝදිනෝ ජනා යූයං ධන්‍යා යතෝ යූයං හසිෂ්‍යථ|
22 යදා ලෝකා මනුෂ්‍යසූනෝ ර්නාමහේතෝ ර‍්‍යුෂ්මාන් ඍृතීයිෂ්‍යන්තේ පෘථක් කෘත්වා නින්දිෂ්‍යන්ති, අධමානිව යුෂ්මාන් ස්වසමීපාද් දූරීකරිෂ්‍යන්ති ච තදා යූයං ධන්‍යාඃ|
23 ස්වර්ගේ යුෂ්මාකං යථේෂ්ටං ඵලං භවිෂ්‍යති, ඒතදර්ථං තස්මින් දිනේ ප්‍රෝල්ලසත ආනන්දේන නෘත්‍යත ච, තේෂාං පූර්ව්වපුරුෂාශ්ච භවිෂ්‍යද්වාදිනඃ ප්‍රති තථෛව ව්‍යවාහරන්|
24 කින්තු හා හා ධනවන්තෝ යූයං සුඛං ප්‍රාප්නුත| හන්ත පරිතෘප්තා යූයං ක්‍ෂුධිතා භවිෂ්‍යථ;
25 ඉහ හසන්තෝ යූයං වත යුෂ්මාභිඃ ශෝචිතව්‍යං රෝදිතව්‍යඤ්ච|
26 සර්ව්වෛලාකෛ ර‍්‍යුෂ්මාකං සුඛ්‍යාතෞ කෘතායාං යුෂ්මාකං දුර්ගති ර්භවිෂ්‍යති යුෂ්මාකං පූර්ව්වපුරුෂා මෘෂාභවිෂ්‍යද්වාදිනඃ ප්‍රති තද්වත් කෘතවන්තඃ|
27 හේ ශ්‍රෝතාරෝ යුෂ්මභ්‍යමහං කථයාමි, යූයං ශත්‍රුෂු ප්‍රීයධ්වං යේ ච යුෂ්මාන් ද්විෂන්ති තේෂාමපි හිතං කුරුත|
28 යේ ච යුෂ්මාන් ශපන්ති තේභ්‍ය ආශිෂං දත්ත යේ ච යුෂ්මාන් අවමන්‍යන්තේ තේෂාං මඞ්ගලං ප්‍රාර්ථයධ්වං|
29 යදි කශ්චිත් තව කපෝලේ චපේටාඝාතං කරෝති තර්හි තං ප්‍රති කපෝලම් අන්‍යං පරාවර්ත්ත්‍ය සම්මුඛීකුරු පුනශ්ච යදි කශ්චිත් තව ගාත්‍රීයවස්ත්‍රං හරති තර්හි තං පරිධේයවස්ත්‍රම් අපි ග්‍රහීතුං මා වාරය|
30 යස්ත්වාං යාචතේ තස්මෛ දේහි, යශ්ච තව සම්පත්තිං හරති තං මා යාචස්ව|
31 පරේභ්‍යඃ ස්වාන් ප්‍රති යථාචරණම් අපේක්‍ෂධ්වේ පරාන් ප්‍රති යූයමපි තථාචරත|
32 යේ ජනා යුෂ්මාසු ප්‍රීයන්තේ කේවලං තේෂු ප්‍රීයමාණේෂු යුෂ්මාකං කිං ඵලං? පාපිලෝකා අපි ස්වේෂු ප්‍රීයමාණේෂු ප්‍රීයන්තේ|
33 යදි හිතකාරිණ ඒව හිතං කුරුථ තර්හි යුෂ්මාකං කිං ඵලං? පාපිලෝකා අපි තථා කුර්ව්වන්ති|
34 යේභ්‍ය ඍණපරිශෝධස්‍ය ප්‍රාප්තිප්‍රත්‍යාශාස්තේ කේවලං තේෂු ඍණේ සමර්පිතේ යුෂ්මාකං කිං ඵලං? පුනඃ ප්‍රාප්ත්‍යාශයා පාපීලෝකා අපි පාපිජනේෂු ඍණම් අර්පයන්ති|
35 අතෝ යූයං රිපුෂ්වපි ප්‍රීයධ්වං, පරහිතං කුරුත ච; පුනඃ ප්‍රාප්ත්‍යාශාං ත්‍යක්ත්වා ඍණමර්පයත, තථා කෘතේ යුෂ්මාකං මහාඵලං භවිෂ්‍යති, යූයඤ්ච සර්ව්වප්‍රධානස්‍ය සන්තානා ඉති ඛ්‍යාතිං ප්‍රාප්ස්‍යථ, යතෝ යුෂ්මාකං පිතා කෘතඝ්නානාං දුර්ව්ටත්තානාඤ්ච හිතමාචරති|
36 අත ඒව ස යථා දයාලු ර‍්‍යූයමපි තාදෘශා දයාලවෝ භවත|
37 අපරඤ්ච පරාන් දෝෂිණෝ මා කුරුත තස්මාද් යූයං දෝෂීකෘතා න භවිෂ්‍යථ; අදණ්ඩ්‍යාන් මා දණ්ඩයත තස්මාද් යූයමපි දණ්ඩං න ප්‍රාප්ස්‍යථ; පරේෂාං දෝෂාන් ක්‍ෂමධ්වං තස්මාද් යුෂ්මාකමපි දෝෂාඃ ක්‍ෂමිෂ්‍යන්තේ|
38 දානානිදත්ත තස්මාද් යූයං දානානි ප්‍රාප්ස්‍යථ, වරඤ්ච ලෝකාඃ පරිමාණපාත්‍රං ප්‍රදලය්‍ය සඤ්චාල්‍ය ප්‍රෝඤ්චාල්‍ය පරිපූර‍්‍ය්‍ය යුෂ්මාකං ක්‍රෝඩේෂු සමර්පයිෂ්‍යන්ති; යූයං යේන පරිමාණේන පරිමාථ තේනෛව පරිමාණේන යුෂ්මත්කෘතේ පරිමාස්‍යතේ|
39 අථ ස තේභ්‍යෝ දෘෂ්ටාන්තකථාමකථයත්, අන්ධෝ ජනඃ කිමන්ධං පන්ථානං දර්ශයිතුං ශක්නෝති? තස්මාද් උභාවපි කිං ගර්ත්තේ න පතිෂ්‍යතඃ?
40 ගුරෝඃ ශිෂ්‍යෝ න ශ්‍රේෂ්ඨඃ කින්තු ශිෂ්‍යේ සිද්ධේ සති ස ගුරුතුල්‍යෝ භවිතුං ශක්නෝති|
41 අපරඤ්ච ත්වං ස්වචක්‍ෂුुෂි නාසාම් අදෘෂ්ට්වා තව භ්‍රාතුශ්චක්‍ෂුෂි යත්තෘණමස්ති තදේව කුතඃ පශ්‍යමි?
42 ස්වචක්‍ෂුෂි යා නාසා විද්‍යතේ තාම් අඥාත්වා, භ්‍රාතස්තව නේත්‍රාත් තෘණං බහිඃ කරෝමීති වාක්‍යං භ්‍රාතරං කථං වක්තුං ශක්නෝෂි? හේ කපටින් පූර්ව්වං ස්වනයනාත් නාසාං බහිඃ කුරු තතෝ භ්‍රාතුශ්චක්‍ෂුෂස්තෘණං බහිඃ කර්ත්තුං සුදෘෂ්ටිං ප්‍රාප්ස්‍යසි|
43 අන්‍යඤ්ච උත්තමස්තරුඃ කදාපි ඵලමනුත්තමං න ඵලති, අනුත්තමතරුශ්ච ඵලමුත්තමං න ඵලති කාරණාදතඃ ඵලෛස්තරවෝ ඥායන්තේ|
44 කණ්ටකිපාදපාත් කෝපි උඩුම්බරඵලානි න පාතයති තථා ශෘගාලකෝලිවෘක්‍ෂාදපි කෝපි ද්‍රාක්‍ෂාඵලං න පාතයති|
45 තද්වත් සාධුලෝකෝ(අ)න්තඃකරණරූපාත් සුභාණ්ඩාගාරාද් උත්තමානි ද්‍රව්‍යාණි බහිඃ කරෝති, දුෂ්ටෝ ලෝකශ්චාන්තඃකරණරූපාත් කුභාණ්ඩාගාරාත් කුත්සිතානි ද්‍රව්‍යාණි නිර්ගමයති යතෝ(අ)න්තඃකරණානාං පූර්ණභාවානුරූපාණි වචාංසි මුඛාන්නිර්ගච්ඡන්ති|
46 අපරඤ්ච මමාඥානුරූපං නාචරිත්වා කුතෝ මාං ප්‍රභෝ ප්‍රභෝ ඉති වදථ?
47 යඃ කශ්චින් මම නිකටම් ආගත්‍ය මම කථා නිශම්‍ය තදනුරූපං කර්ම්ම කරෝති ස කස්‍ය සදෘශෝ භවති තදහං යුෂ්මාන් ඥාाපයාමි|
48 යෝ ජනෝ ගභීරං ඛනිත්වා පාෂාණස්ථලේ භිත්තිං නිර්ම්මාය ස්වගෘහං රචයති තේන සහ තස්‍යෝපමා භවති; යත ආප්ලාවිජලමේත්‍ය තස්‍ය මූලේ වේගේන වහදපි තද්ගේහං ලාඩයිතුං න ශක්නෝති යතස්තස්‍ය භිත්තිඃ පාෂාණෝපරි තිෂ්ඨති|
49 කින්තු යඃ කශ්චින් මම කථාඃ ශ්‍රුත්වා තදනුරූපං නාචරති ස භිත්තිං විනා මෘृදුපරි ගෘහනිර්ම්මාත්‍රා සමානෝ භවති; යත ආප්ලාවිජලමාගත්‍ය වේගේන යදා වහති තදා තද්ගෘහං පතති තස්‍ය මහත් පතනං ජායතේ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 07

1 තතඃ පරං ස ලෝකානාං කර්ණගෝචරේ තාන් සර්ව්වාන් උපදේශාන් සමාප්‍ය යදා කඵර්නාහූම්පුරං ප්‍රවිශති
2 තදා ශතසේනාපතේඃ ප්‍රියදාස ඒකෝ මෘතකල්පඃ පීඩිත ආසීත්|
3 අතඃ සේනාපති ර‍්‍යීශෝ ර්වාර්ත්තාං නිශම්‍ය දාසස්‍යාරෝග්‍යකරණාය තස්‍යාගමනාර්ථං විනයකරණාය යිහූදීයාන් කියතඃ ප්‍රාචඃ ප්‍රේෂයාමාස|
4 තේ යීශෝරන්තිකං ගත්වා විනයාතිශයං වක්තුමාරේභිරේ, ස සේනාපති ර්භවතෝනුග්‍රහං ප්‍රාප්තුම් අර්හති|
5 යතඃ සෝස්මජ්ජාතීයේෂු ලෝකේෂු ප්‍රීයතේ තථාස්මත්කෘතේ භජනගේහං නිර්ම්මිතවාන්|
6 තස්මාද් යීශුස්තෛඃ සහ ගත්වා නිවේශනස්‍ය සමීපං ප්‍රාප, තදා ස ශතසේනාපති ර්වක්‍ෂ්‍යමාණවාක්‍යං තං වක්තුං බන්ධූන් ප්‍රාහිණෝත්| හේ ප්‍රභෝ ස්වයං ශ්‍රමෝ න කර්ත්තව්‍යෝ යද් භවතා මද්ගේහමධ්‍යේ පාදාර්පණං ක්‍රියේත තදප්‍යහං නාර්හාමි,
7 කිඤ්චාහං භවත්සමීපං යාතුමපි නාත්මානං යෝග්‍යං බුද්ධවාන්, තතෝ භවාන් වාක්‍යමාත්‍රං වදතු තේනෛව මම දාසඃ ස්වස්ථෝ භවිෂ්‍යති|
8 යස්මාද් අහං පරාධීනෝපි මමාධීනා යාඃ සේනාඃ සන්ති තාසාම් ඒකජනං ප්‍රති යාහීති මයා ප්‍රෝක්තේ ස යාති; තදන්‍යං ප්‍රති ආයාහීති ප්‍රෝක්තේ ස ආයාති; තථා නිජදාසං ප්‍රති ඒතත් කුර්ව්විති ප්‍රෝක්තේ ස තදේව කරෝති|
9 යීශුරිදං වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා විස්මයං යයෞ, මුඛං පරාවර්ත්‍ය පශ්චාද්වර්ත්තිනෝ ලෝකාන් බභාෂේ ච, යුෂ්මානහං වදාමි ඉස්‍රායේලෝ වංශමධ්‍යේපි විශ්වාසමීදෘශං න ප්‍රාප්නවං|
10 තතස්තේ ප්‍රේෂිතා ගෘහං ගත්වා තං පීඩිතං දාසං ස්වස්ථං දදෘශුඃ|
11 පරේ(අ)හනි ස නායීනාඛ්‍යං නගරං ජගාම තස්‍යානේකේ ශිෂ්‍යා අන්‍යේ ච ලෝකාස්තේන සාර්ද්ධං යයුඃ|
12 තේෂු තන්නගරස්‍ය ද්වාරසන්නිධිං ප්‍රාප්තේෂු කියන්තෝ ලෝකා ඒකං මෘතමනුජං වහන්තෝ නගරස්‍ය බහිර‍්‍යාන්ති, ස තන්මාතුරේකපුත්‍රස්තන්මාතා ච විධවා; තයා සාර්ද්ධං තන්නගරීයා බහවෝ ලෝකා ආසන්|
13 ප්‍රභුස්තාං විලෝක්‍ය සානුකම්පඃ කථයාමාස, මා රෝදීඃ| ස සමීපමිත්වා ඛට්වාං පස්පර්ශ තස්මාද් වාහකාඃ ස්ථගිතාස්තම්‍යුඃ;
14 තදා ස උවාච හේ යුවමනුෂ්‍ය ත්වමුත්තිෂ්ඨ, ත්වාමහම් ආඥාපයාමි|
15 තස්මාත් ස මෘතෝ ජනස්තත්ක්‍ෂණමුත්ථාය කථාං ප්‍රකථිතඃ; තතෝ යීශුස්තස්‍ය මාතරි තං සමර්පයාමාස|
16 තස්මාත් සර්ව්වේ ලෝකාඃ ශශඞ්කිරේ; ඒකෝ මහාභවිෂ්‍යද්වාදී මධ්‍යේ(අ)ස්මාකම් සමුදෛත්, ඊශ්වරශ්ච ස්වලෝකානන්වගෘහ්ලාත් කථාමිමාං කථයිත්වා ඊශ්වරං ධන්‍යං ජගදුඃ|
17 තතඃ පරං සමස්තං යිහූදාදේශං තස්‍ය චතුර්දික්ස්ථදේශඤ්ච තස්‍යෛතත්කීර්ත්ති ර්ව්‍යානශේ|
18 තතඃ පරං යෝහනඃ ශිෂ්‍යේෂු තං තද්වෘත්තාන්තං ඥාපිතවත්සු
19 ස ස්වශිෂ්‍යාණාං ද්වෞ ජනාවාහූය යීශුං ප්‍රති වක්‍ෂ්‍යමාණං වාක්‍යං වක්තුං ප්‍රේෂයාමාස, යස්‍යාගමනම් අපේක්‍ෂ්‍ය තිෂ්ඨාමෝ වයං කිං ස ඒව ජනස්ත්වං? කිං වයමන්‍යමපේක්‍ෂ්‍ය ස්ථාස්‍යාමඃ?
20 පශ්චාත්තෞ මානවෞ ගත්වා කථයාමාසතුඃ, යස්‍යාගමනම් අපේක්‍ෂ්‍ය තිෂ්ඨාමෝ වයං, කිං සඒව ජනස්ත්වං? කිං වයමන්‍යමපේක්‍ෂ්‍ය ස්ථාස්‍යාමඃ? කථාමිමාං තුභ්‍යං කථයිතුං යෝහන් මජ්ජක ආවාං ප්‍රේෂිතවාන්|
21 තස්මින් දණ්ඩේ යීශූරෝගිණෝ මහාව්‍යාධිමතෝ දුෂ්ටභූතග්‍රස්තාංශ්ච බහූන් ස්වස්ථාන් කෘත්වා, අනේකාන්ධේභ්‍යශ්චක්‍ෂුංෂි දත්ත්වා ප්‍රත්‍යුවාච,
22 යුවාං ව්‍රජතම් අන්ධා නේත්‍රාණි ඛඤ්ජාශ්චරණානි ච ප්‍රාප්නුවන්ති, කුෂ්ඨිනඃ පරිෂ්ක්‍රියන්තේ, බධිරාඃ ශ්‍රවණානි මෘතාශ්ච ජීවනානි ප්‍රාප්නුවන්ති, දරිද්‍රාණාං සමීපේෂු සුසංවාදඃ ප්‍රචාර‍්‍ය්‍යතේ, යං ප්‍රති විඝ්නස්වරූපෝහං න භවාමි ස ධන්‍යඃ,
23 ඒතානි යානි පශ්‍යථඃ ශෘණුථශ්ච තානි යෝහනං ඥාපයතම්|
24 තයෝ ර්දූතයෝ ර්ගතයෝඃ සතෝ ර‍්‍යෝහනි ස ලෝකාන් වක්තුමුපචක්‍රමේ, යූයං මධ්‍යේප්‍රාන්තරං කිං ද්‍රෂ්ටුං නිරගමත? කිං වායුනා කම්පිතං නඩං?
25 යූයං කිං ද්‍රෂ්ටුං නිරගමත? කිං සූක්‍ෂ්මවස්ත්‍රපරිධායිනං කමපි නරං? කින්තු යේ සූක්‍ෂ්මමෘදුවස්ත්‍රාණි පරිදධති සූත්තමානි ද්‍රව්‍යාණි භුඤ්ජතේ ච තේ රාජධානීෂු තිෂ්ඨන්ති|
26 තර්හි යූයං කිං ද්‍රෂ්ටුං නිරගමත? කිමේකං භවිෂ්‍යද්වාදිනං? තදේව සත්‍යං කින්තු ස පුමාන් භවිෂ්‍යද්වාදිනෝපි ශ්‍රේෂ්ඨ ඉත්‍යහං යුෂ්මාන් වදාමි;
27 පශ්‍ය ස්වකීයදූතන්තු තවාග්‍ර ප්‍රේෂයාම්‍යහං| ගත්වා ත්වදීයමාර්ගන්තු ස හි පරිෂ්කරිෂ්‍යති| යදර්ථේ ලිපිරියම් ආස්තේ ස ඒව යෝහන්|
28 අතෝ යුෂ්මානහං වදාමි ස්ත්‍රියා ගර්බ්භජාතානාං භවිෂ්‍යද්වාදිනාං මධ්‍යේ යෝහනෝ මජ්ජකාත් ශ්‍රේෂ්ඨඃ කෝපි නාස්ති, තත්‍රාපි ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යේ යඃ සර්ව්වස්මාත් ක්‍ෂුද්‍රඃ ස යෝහනෝපි ශ්‍රේෂ්ඨඃ|
29 අපරඤ්ච සර්ව්වේ ලෝකාඃ කරමඤ්චායිනශ්ච තස්‍ය වාක්‍යානි ශ්‍රුත්වා යෝහනා මජ්ජනේන මජ්ජිතාඃ පරමේශ්වරං නිර්දෝෂං මේනිරේ|
30 කින්තු ඵිරූශිනෝ ව්‍යවස්ථාපකාශ්ච තේන න මජ්ජිතාඃ ස්වාන් ප්‍රතීශ්වරස්‍යෝපදේශං නිෂ්ඵලම් අකුර්ව්වන්|
31 අථ ප්‍රභුඃ කථයාමාස, ඉදානීන්තනජනාන් කේනෝපමාමි? තේ කස්‍ය සදෘශාඃ?
32 යේ බාලකා විපණ්‍යාම් උපවිශ්‍ය පරස්පරම් ආහූය වාක්‍යමිදං වදන්ති, වයං යුෂ්මාකං නිකටේ වංශීරවාදිෂ්ම, කින්තු යූයං නානර්ත්තිෂ්ට, වයං යුෂ්මාකං නිකට අරෝදිෂ්ම, කින්තු යුයං න ව්‍යලපිෂ්ට, බාලකෛරේතාදෘශෛස්තේෂාම් උපමා භවති|
33 යතෝ යෝහන් මජ්ජක ආගත්‍ය පූපං නාඛාදත් ද්‍රාක්‍ෂාරසඤ්ච නාපිවත් තස්මාද් යූයං වදථ, භූතග්‍රස්තෝයම්|
34 තතඃ පරං මානවසුත ආගත්‍යාඛාදදපිවඤ්ච තස්මාද් යූයං වදථ, ඛාදකඃ සුරාපශ්චාණ්ඩාලපාපිනාං බන්ධුරේකෝ ජනෝ දෘශ්‍යතාම්|
35 කින්තු ඥානිනෝ ඥානං නිර්දෝෂං විදුඃ|
36 පශ්චාදේකඃ ඵිරූශී යීශුං භෝජනාය න්‍යමන්ත්‍රයත් තතඃ ස තස්‍ය ගෘහං ගත්වා භෝක්තුමුපවිෂ්ටඃ|
37 ඒතර්හි තත්ඵිරූශිනෝ ගෘහේ යීශු ර්භේක්තුම් උපාවේක්‍ෂීත් තච්ඡ්‍රුත්වා තන්නගරවාසිනී කාපි දුෂ්ටා නාරී පාණ්ඩරප්‍රස්තරස්‍ය සම්පුටකේ සුගන්ධිතෛලම් ආනීය
38 තස්‍ය පශ්චාත් පාදයෝඃ සන්නිධෞ තස්‍යෞ රුදතී ච නේත්‍රාම්බුභිස්තස්‍ය චරණෞ ප්‍රක්‍ෂාල්‍ය නිජකචෛරමාර්ක්‍ෂීත්, තතස්තස්‍ය චරණෞ චුම්බිත්වා තේන සුගන්ධිතෛලේන මමර්ද|
39 තස්මාත් ස නිමන්ත්‍රයිතා ඵිරූශී මනසා චින්තයාමාස, යද්‍යයං භවිෂ්‍යද්වාදී භවේත් තර්හි ඒනං ස්පෘශති යා ස්ත්‍රී සා කා කීදෘශී චේති ඥාතුං ශක්නුයාත් යතඃ සා දුෂ්ටා|
40 තදා යාශුස්තං ජගාද, හේ ශිමෝන් ත්වාං ප්‍රති මම කිඤ්චිද් වක්තව්‍යමස්ති; තස්මාත් ස බභාෂේ, හේ ගුරෝ තද් වදතු|
41 ඒකෝත්තමර්ණස්‍ය ද්වාවධමර්ණාවාස්තාං, තයෝරේකඃ පඤ්චශතානි මුද්‍රාපාදාන් අපරශ්ච පඤ්චාශත් මුද්‍රාපාදාන් ධාරයාමාස|
42 තදනන්තරං තයෝඃ ශෝධ්‍යාභාවාත් ස උත්තමර්ණස්තයෝ රෘණේ චක්‍ෂමේ; තස්මාත් තයෝර්ද්වයෝඃ කස්තස්මින් ප්‍රේෂ්‍යතේ බහු? තද් බ්‍රූහි|
43 ශිමෝන් ප්‍රත්‍යුවාච, මයා බුධ්‍යතේ යස්‍යාධිකම් ඍණං චක්‍ෂමේ ස ඉති; තතෝ යීශුස්තං ව්‍යාජහාර, ත්වං යථාර්ථං ව්‍යචාරයඃ|
44 අථ තාං නාරීං ප්‍රති ව්‍යාඝුඨ්‍ය ශිමෝනමවෝචත්, ස්ත්‍රීමිමාං පශ්‍යසි? තව ගෘහේ මය්‍යාගතේ ත්වං පාදප්‍රක්‍ෂාලනාර්ථං ජලං නාදාඃ කින්තු යෝෂිදේෂා නයනජලෛ ර්මම පාදෞ ප්‍රක්‍ෂාල්‍ය කේශෛරමාර්ක්‍ෂීත්|
45 ත්වං මාං නාචුම්බීඃ කින්තු යෝෂිදේෂා ස්වීයාගමනාදාරභ්‍ය මදීයපාදෞ චුම්බිතුං න ව්‍යරංස්ත|
46 ත්වඤ්ච මදීයෝත්තමාඞ්ගේ කිඤ්චිදපි තෛලං නාමර්දීඃ කින්තු යෝෂිදේෂා මම චරණෞ සුගන්ධිතෛලේනාමර්ද්දීත්|
47 අතස්ත්වාං ව්‍යාහරාමි, ඒතස්‍යා බහු පාපමක්‍ෂම්‍යත තතෝ බහු ප්‍රීයතේ කින්තු යස්‍යාල්පපාපං ක්‍ෂම්‍යතේ සෝල්පං ප්‍රීයතේ|
48 තතඃ පරං ස තාං බභාෂේ, ත්වදීයං පාපමක්‍ෂම්‍යත|
49 තදා තේන සාර්ද්ධං යේ භෝක්තුම් උපවිවිශුස්තේ පරස්පරං වක්තුමාරේභිරේ, අයං පාපං ක්‍ෂමතේ ක ඒෂඃ?
50 කින්තු ස තාං නාරීං ජගාද, තව විශ්වාසස්ත්වාං පර‍්‍ය්‍යත්‍රාස්ත ත්වං ක්‍ෂේමේණ ව්‍රජ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 08

1 අපරඤ්ච යීශු ර්ද්වාදශභිඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං නානානගරේෂු නානාග්‍රාමේෂු ච ගච්ඡන් ඉශ්වරීයරාජත්වස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රචාරයිතුං ප්‍රාරේභේ|
2 තදා යස්‍යාඃ සප්ත භූතා නිරගච්ඡන් සා මග්දලීනීති විඛ්‍යාතා මරියම් හේරෝද්‍රාජස්‍ය ගෘහාධිපතේඃ හෝෂේ ර්භාර‍්‍ය්‍යා යෝහනා ශූශානා
3 ප්‍රභෘතයෝ යා බහ්ව්‍යඃ ස්ත්‍රියඃ දුෂ්ටභූතේභ්‍යෝ රෝගේභ්‍යශ්ච මුක්තාඃ සත්‍යෝ නිජවිභූතී ර්ව්‍යයිත්වා තමසේවන්ත, තාඃ සර්ව්වාස්තේන සාර්ද්ධම් ආසන්|
4 අනන්තරං නානානගරේභ්‍යෝ බහවෝ ලෝකා ආගත්‍ය තස්‍ය සමීපේ(අ)මිලන්, තදා ස තේභ්‍ය ඒකාං දෘෂ්ටාන්තකථාං කථයාමාස| ඒකඃ කෘෂීබලෝ බීජානි වප්තුං බහිර්ජගාම,
5 තතෝ වපනකාලේ කතිපයානි බීජානි මාර්ගපාර්ශ්වේ පේතුඃ, තතස්තානි පදතලෛ ර්දලිතානි පක්‍ෂිභි ර්භක්‍ෂිතානි ච|
6 කතිපයානි බීජානි පාෂාණස්ථලේ පතිතානි යද්‍යපි තාන්‍යඞ්කුරිතානි තථාපි රසාභාවාත් ශුශුෂුඃ|
7 කතිපයානි බීජානි කණ්ටකිවනමධ්‍යේ පතිතානි තතඃ කණ්ටකිවනානි සංවෘද්ධ්‍ය තානි ජග්‍රසුඃ|
8 තදන්‍යානි කතිපයබීජානි ච භූම්‍යාමුත්තමායාං පේතුස්තතස්තාන්‍යඞ්කුරයිත්වා ශතගුණානි ඵලානි ඵේලුඃ| ස ඉමා කථාං කථයිත්වා ප්‍රෝච්චෛඃ ප්‍රෝවාච, යස්‍ය ශ්‍රෝතුං ශ්‍රෝත්‍රේ ස්තඃ ස ශෘණෝතු|
9 තතඃ පරං ශිෂ්‍යාස්තං පප්‍රච්ඡුරස්‍ය දෘෂ්ටාන්තස්‍ය කිං තාත්පර‍්‍ය්‍යං?
10 තතඃ ස ව්‍යාජහාර, ඊශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය ගුහ්‍යානි ඥාතුං යුෂ්මභ්‍යමධිකාරෝ දීයතේ කින්ත්වන්‍යේ යථා දෘෂ්ට්වාපි න පශ්‍යන්ති ශ්‍රුත්වාපි ම බුධ්‍යන්තේ ච තදර්ථං තේෂාං පුරස්තාත් තාඃ සර්ව්වාඃ කථා දෘෂ්ටාන්තේන කථ්‍යන්තේ|
11 දෘෂ්ටාන්තස්‍යාස්‍යාභිප්‍රායඃ, ඊශ්වරීයකථා බීජස්වරූපා|
12 යේ කථාමාත්‍රං ශෘණ්වන්ති කින්තු පශ්චාද් විශ්වස්‍ය යථා පරිත්‍රාණං න ප්‍රාප්නුවන්ති තදාශයේන ශෛතානේත්‍ය හෘදයාතෘ තාං කථාම් අපහරති ත ඒව මාර්ගපාර්ශ්වස්ථභූමිස්වරූපාඃ|
13 යේ කථං ශ්‍රුත්වා සානන්දං ගෘහ්ලන්ති කින්ත්වබද්ධමූලත්වාත් ස්වල්පකාලමාත්‍රං ප්‍රතීත්‍ය පරීක්‍ෂාකාලේ භ්‍රශ්‍යන්ති තඒව පාෂාණභූමිස්වරූපාඃ|
14 යේ කථාං ශ්‍රුත්වා යාන්ති විෂයචින්තායාං ධනලෝභේන ඒेහිකසුඛේ ච මජ්ජන්ත උපයුක්තඵලානි න ඵලන්ති ත ඒවෝප්තබීජකණ්ටකිභූස්වරූපාඃ|
15 කින්තු යේ ශ්‍රුත්වා සරලෛඃ ශුද්ධෛශ්චාන්තඃකරණෛඃ කථාං ගෘහ්ලන්ති ධෛර‍්‍ය්‍යම් අවලම්බ්‍ය ඵලාන්‍යුත්පාදයන්ති ච ත ඒවෝත්තමමෘත්ස්වරූපාඃ|
16 අපරඤ්ච ප්‍රදීපං ප්‍රජ්වාල්‍ය කෝපි පාත්‍රේණ නාච්ඡාදයති තථා ඛට්වාධෝපි න ස්ථාපයති, කින්තු දීපාධාරෝපර‍්‍ය්‍යේව ස්ථාපයති, තස්මාත් ප්‍රවේශකා දීප්තිං පශ්‍යන්ති|
17 යන්න ප්‍රකාශයිෂ්‍යතේ තාදෘග් අප්‍රකාශිතං වස්තු කිමපි නාස්ති යච්ච න සුව්‍යක්තං ප්‍රචාරයිෂ්‍යතේ තාදෘග් ගෘප්තං වස්තු කිමපි නාස්ති|
18 අතෝ යූයං කේන ප්‍රකාරේණ ශෘණුථ තත්‍ර සාවධානා භවත, යස්‍ය සමීපේ බර්ද්ධතේ තස්මෛ පුනර්දාස්‍යතේ කින්තු යස්‍යාශ්‍රයේ න බර්ද්ධතේ තස්‍ය යද්‍යදස්ති තදපි තස්මාත් නේෂ්‍යතේ|
19 අපරඤ්ච යීශෝ ර්මාතා භ්‍රාතරශ්ච තස්‍ය සමීපං ජිගමිෂවඃ
20 කින්තු ජනතාසම්බාධාත් තත්සන්නිධිං ප්‍රාප්තුං න ශේකුඃ| තත්පශ්චාත් තව මාතා භ්‍රාතරශ්ච ත්වාං සාක්‍ෂාත් චිකීර්ෂන්තෝ බහිස්තිෂ්ඨනතීති වාර්ත්තායාං තස්මෛ කථිතායාං
21 ස ප්‍රත්‍යුවාච; යේ ජනා ඊශ්වරස්‍ය කථාං ශ්‍රුත්වා තදනුරූපමාචරන්ති තඒව මම මාතා භ්‍රාතරශ්ච|
22 අනන්තරං ඒකදා යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං නාවමාරුහ්‍ය ජගාද, ආයාත වයං හ්‍රදස්‍ය පාරං යාමඃ, තතස්තේ ජග්මුඃ|
23 තේෂු නෞකාං වාහයත්සු ස නිදද්‍රෞ;
24 අථාකස්මාත් ප්‍රබලඣඤ්භ්ශගමාද් හ්‍රදේ නෞකායාං තරඞ්ගෛරාච්ඡන්නායාං විපත් තාන් ජග්‍රාස| තස්මාද් යීශෝරන්තිකං ගත්වා හේ ගුරෝ හේ ගුරෝ ප්‍රාණා නෝ යාන්තීති ගදිත්වා තං ජාගරයාම්බභූවුඃ| තදා ස උත්ථාය වායුං තරඞ්ගාංශ්ච තර්ජයාමාස තස්මාදුභෞ නිවෘත්‍ය ස්ථිරෞ බභූවතුඃ|
25 ස තාන් බභාෂේ යුෂ්මාකං විශ්වාසඃ ක? තස්මාත්තේ භීතා විස්මිතාශ්ච පරස්පරං ජගදුඃ, අහෝ කීදෘගයං මනුජඃ පවනං පානීයඤ්චාදිශති තදුභයං තදාදේශං වහති|
26 තතඃ පරං ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය සම්මුඛස්ථගිදේරීයප්‍රදේශේ නෞකායාං ලගන්ත්‍යාං තටේ(අ)වරෝහමාවාද්
27 බහුතිථකාලං භූතග්‍රස්ත ඒකෝ මානුෂඃ පුරාදාගත්‍ය තං සාක්‍ෂාච්චකාර| ස මනුෂෝ වාසෝ න පරිදධත් ගෘහේ ච න වසන් කේවලං ශ්මශානම් අධ්‍යුවාස|
28 ස යීශුං දෘෂ්ට්වෛව චීච්ඡබ්දං චකාර තස්‍ය සම්මුඛේ පතිත්වා ප්‍රෝච්චෛර්ජගාද ච, හේ සර්ව්වප්‍රධානේශ්වරස්‍ය පුත්‍ර, මයා සහ තව කඃ සම්බන්ධඃ? ත්වයි විනයං කරෝමි මාං මා යාතය|
29 යතඃ ස තං මානුෂං ත්‍යක්ත්වා යාතුම් අමේධ්‍යභූතම් ආදිදේශ; ස භූතස්තං මානුෂම් අසකෘද් දධාර තස්මාල්ලෝකාඃ ශෘඞ්ඛලේන නිගඩේන ච බබන්ධුඃ; ස තද් භංක්ත්වා භූතවශත්වාත් මධ්‍යේප්‍රාන්තරං යයෞ|
30 අනන්තරං යීශුස්තං පප්‍රච්ඡ තව කින්නාම? ස උවාච, මම නාම බාහිනෝ යතෝ බහවෝ භූතාස්තමාශිශ්‍රියුඃ|
31 අථ භූතා විනයේන ජගදුඃ, ගභීරං ගර්ත්තං ගන්තුං මාඥාපයාස්මාන්|
32 තදා පර්ව්වතෝපරි වරාහව්‍රජශ්චරති තස්මාද් භූතා විනයේන ප්‍රෝචුඃ, අමුං වරාහව්‍රජම් ආශ්‍රයිතුම් අස්මාන් අනුජානීහි; තතඃ සෝනුජඥෞ|
33 තතඃ පරං භූතාස්තං මානුෂං විහාය වරාහව්‍රජම් ආශිශ්‍රියුඃ වරාහව්‍රජාශ්ච තත්ක්‍ෂණාත් කටකේන ධාවන්තෝ හ්‍රදේ ප්‍රාණාන් විජෘහුඃ|
34 තද් දෘෂ්ට්වා ශූකරරක්‍ෂකාඃ පලායමානා නගරං ග්‍රාමඤ්ච ගත්වා තත්සර්ව්වවෘත්තාන්තං කථයාමාසුඃ|
35 තතඃ කිං වෘත්තම් ඒතද්දර්ශනාර්ථං ලෝකා නිර්ගත්‍ය යීශෝඃ සමීපං යයුඃ, තං මානුෂං ත්‍යක්තභූතං පරිහිතවස්ත්‍රං ස්වස්ථමානුෂවද් යීශෝශ්චරණසන්නිධෞ සූපවිශන්තං විලෝක්‍ය බිභ්‍යුඃ|
36 යේ ලෝකාස්තස්‍ය භූතග්‍රස්තස්‍ය ස්වාස්ථ්‍යකරණං දදෘශුස්තේ තේභ්‍යඃ සර්ව්වවෘත්තාන්තං කථයාමාසුඃ|
37 තදනන්තරං තස්‍ය ගිදේරීයප්‍රදේශස්‍ය චතුර්දික්ස්ථා බහවෝ ජනා අතිත්‍රස්තා විනයේන තං ජගදුඃ, භවාන් අස්මාකං නිකටාද් ව්‍රජතු තස්මාත් ස නාවමාරුහ්‍ය තතෝ ව්‍යාඝුට්‍ය ජගාම|
38 තදානීං ත්‍යක්තභූතමනුජස්තේන සහ ස්ථාතුං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ
39 කින්තු තදර්ථම් ඊශ්වරඃ කීදෘඞ්මහාකර්ම්ම කෘතවාන් ඉති නිවේශනං ගත්වා විඥාපය, යීශුඃ කථාමේතාං කථයිත්වා තං විසසර්ජ| තතඃ ස ව්‍රජිත්වා යීශුස්තදර්ථං යන්මහාකර්ම්ම චකාර තත් පුරස්‍ය සර්ව්වත්‍ර ප්‍රකාශයිතුං ප්‍රාරේභේ|
40 අථ යීශෞ පරාවෘත්‍යාගතේ ලෝකාස්තං ආදරේණ ජගෘහු ර‍්‍යස්මාත්තේ සර්ව්වේ තමපේක්‍ෂාඤ්චක්‍රිරේ|
41 තදනන්තරං යායීර්නාම්නෝ භජනගේහස්‍යෛකෝධිප ආගත්‍ය යීශෝශ්චරණයෝඃ පතිත්වා ස්වනිවේශනාගමනාර්ථං තස්මින් විනයං චකාර,
42 යතස්තස්‍ය ද්වාදශවර්ෂවයස්කා කන්‍යෛකාසීත් සා මෘතකල්පාභවත්| තතස්තස්‍ය ගමනකාලේ මාර්ගේ ලෝකානාං මහාන් සමාගමෝ බභූව|
43 ද්වාදශවර්ෂාණි ප්‍රදරරෝගග්‍රස්තා නානා වෛද්‍යෛශ්චිකිත්සිතා සර්ව්වස්වං ව්‍යයිත්වාපි ස්වාස්ථ්‍යං න ප්‍රාප්තා යා යෝෂිත් සා යීශෝඃ පශ්චාදාගත්‍ය තස්‍ය වස්ත්‍රග්‍රන්ථිං පස්පර්ශ|
44 තස්මාත් තත්ක්‍ෂණාත් තස්‍යා රක්තස්‍රාවෝ රුද්ධඃ|
45 තදානීං යීශුරවදත් කේනාහං ස්පෘෂ්ටඃ? තතෝ(අ)නේකෛරනඞ්ගීකෘතේ පිතරස්තස්‍ය සඞ්ගිනශ්චාවදන්, හේ ගුරෝ ලෝකා නිකටස්ථාඃ සන්තස්තව දේහේ ඝර්ෂයන්ති, තථාපි කේනාහං ස්පෘෂ්ටඉති භවාන් කුතඃ පෘච්ඡති?
46 යීශුඃ කථයාමාස, කේනාප්‍යහං ස්පෘෂ්ටෝ, යතෝ මත්තඃ ශක්ති ර්නිර්ගතේති මයා නිශ්චිතමඥායි|
47 තදා සා නාරී ස්වයං න ගුප්තේති විදිත්වා කම්පමානා සතී තස්‍ය සම්මුඛේ පපාත; යේන නිමිත්තේන තං පස්පර්ශ ස්පර්ශමාත්‍රාච්ච යේන ප්‍රකාරේණ ස්වස්ථාභවත් තත් සර්ව්වං තස්‍ය සාක්‍ෂාදාචඛ්‍යෞ|
48 තතඃ ස තාං ජගාද හේ කන්‍යේ සුස්ථිරා භව, තව විශ්වාසස්ත්වාං ස්වස්ථාම් අකාර්ෂීත් ත්වං ක්‍ෂේමේණ යාහි|
49 යීශෝරේතද්වාක්‍යවදනකාලේ තස්‍යාධිපතේ ර්නිවේශනාත් කශ්චිල්ලෝක ආගත්‍ය තං බභාෂේ, තව කන්‍යා මෘතා ගුරුං මා ක්ලිශාන|
50 කින්තු යීශුස්තදාකර්ණ්‍යාධිපතිං ව්‍යාජහාර, මා භෛෂීඃ කේවලං විශ්වසිහි තස්මාත් සා ජීවිෂ්‍යති|
51 අථ තස්‍ය නිවේශනේ ප්‍රාප්තේ ස පිතරං යෝහනං යාකූබඤ්ච කන්‍යායා මාතරං පිතරඤ්ච විනා, අන්‍යං කඤ්චන ප්‍රවේෂ්ටුං වාරයාමාස|
52 අපරඤ්ච යේ රුදන්ති විලපන්ති ච තාන් සර්ව්වාන් ජනාන් උවාච, යූයං මා රෝදිෂ්ට කන්‍යා න මෘතා නිද්‍රාති|
53 කින්තු සා නිශ්චිතං මෘතේති ඥාත්වා තේ තමුපජහසුඃ|
54 පශ්චාත් ස සර්ව්වාන් බහිඃ කෘත්වා කන්‍යායාඃ කරෞ ධෘත්වාජුහුවේ, හේ කන්‍යේ ත්වමුත්තිෂ්ඨ,
55 තස්මාත් තස්‍යාඃ ප්‍රාණේෂු පුනරාගතේෂු සා තත්ක්‍ෂණාද් උත්තස්‍යෞ| තදානීං තස්‍යෛ කිඤ්චිද් භක්‍ෂ්‍යං දාතුම් ආදිදේශ|
56 තතස්තස්‍යාඃ පිතරෞ විස්මයං ගතෞ කින්තු ස තාවාදිදේශ ඝටනායා ඒතස්‍යාඃ කථාං කස්මෛචිදපි මා කථයතං|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 09

1 තතඃ පරං ස ද්වාදශශිෂ්‍යානාහූය භූතාන් ත්‍යාජයිතුං රෝගාන් ප්‍රතිකර්ත්තුඤ්ච තේභ්‍යඃ ශක්තිමාධිපත්‍යඤ්ච දදෞ|
2 අපරඤ්ච ඊශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රකාශයිතුම් රෝගිණාමාරෝග්‍යං කර්ත්තුඤ්ච ප්‍රේරණකාලේ තාන් ජගාද|
3 යාත්‍රාර්ථං යෂ්ටි ර්වස්ත්‍රපුටකං භක්‍ෂ්‍යං මුද්‍රා ද්විතීයවස්ත්‍රම්, ඒෂාං කිමපි මා ගෘහ්ලීත|
4 යූයඤ්ච යන්නිවේශනං ප්‍රවිශථ නගරත්‍යාගපර‍්‍ය්‍යනතං තන්නිවේශනේ තිෂ්ඨත|
5 තත්‍ර යදි කස්‍යචිත් පුරස්‍ය ලෝකා යුෂ්මාකමාතිථ්‍යං න කුර්ව්වන්ති තර්හි තස්මාන්නගරාද් ගමනකාලේ තේෂාං විරුද්ධං සාක්‍ෂ්‍යාර්ථං යුෂ්මාකං පදධූලීඃ සම්පාතයත|
6 අථ තේ ප්‍රස්ථාය සර්ව්වත්‍ර සුසංවාදං ප්‍රචාරයිතුං පීඩිතාන් ස්වස්ථාන් කර්ත්තුඤ්ච ග්‍රාමේෂු භ්‍රමිතුං ප්‍රාරේභිරේ|
7 ඒතර්හි හේරෝද් රාජා යීශෝඃ සර්ව්වකර්ම්මණාං වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා භෘශමුද්විවිජේ
8 යතඃ කේචිදූචුර‍්‍යෝහන් ශ්මශානාදුදතිෂ්ඨත්| කේචිදූචුඃ, ඒලියෝ දර්ශනං දත්තවාන්; ඒවමන්‍යලෝකා ඌචුඃ පූර්ව්වීයඃ කශ්චිද් භවිෂ්‍යද්වාදී සමුත්ථිතඃ|
9 කින්තු හේරෝදුවාච යෝහනඃ ශිරෝ(අ)හමඡිනදම් ඉදානීං යස්‍යේදෘක්කර්ම්මණාං වාර්ත්තාං ප්‍රාප්නෝමි ස කඃ? අථ ස තං ද්‍රෂ්ටුම් ඓච්ඡත්|
10 අනන්තරං ප්‍රේරිතාඃ ප්‍රත්‍යාගත්‍ය යානි යානි කර්ම්මාණි චක්‍රුස්තානි යීශවේ කථයාමාසුඃ තතඃ ස තාන් බෛත්සෛදානාමකනගරස්‍ය විජනං ස්ථානං නීත්වා ගුප්තං ජගාම|
11 පශ්චාල් ලෝකාස්තද් විදිත්වා තස්‍ය පශ්චාද් යයුඃ; තතඃ ස තාන් නයන් ඊශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය ප්‍රසඞ්ගමුක්තවාන්, යේෂාං චිකිත්සයා ප්‍රයෝජනම් ආසීත් තාන් ස්වස්ථාන් චකාර ච|
12 අපරඤ්ච දිවාවසන්නේ සති ද්වාදශශිෂ්‍යා යීශෝරන්තිකම් ඒත්‍ය කථයාමාසුඃ, වයමත්‍ර ප්‍රාන්තරස්ථානේ තිෂ්ඨාමඃ, තතෝ නගරාණි ග්‍රාමාණි ගත්වා වාසස්ථානානි ප්‍රාප්‍ය භක්‍ෂ්‍යද්‍රව්‍යාණි ක්‍රේතුං ජනනිවහං භවාන් විසෘජතු|
13 තදා ස උවාච, යූයමේව තාන් භේජයධ්වං; තතස්තේ ප්‍රෝචුරස්මාකං නිකටේ කේවලං පඤ්ච පූපා ද්වෞ මත්ස්‍යෞ ච විද්‍යන්තේ, අතඒව ස්ථානාන්තරම් ඉත්වා නිමිත්තමේතේෂාං භක්‍ෂ්‍යද්‍රව්‍යේෂු න ක්‍රීතේෂු න භවති|
14 තත්‍ර ප්‍රායේණ පඤ්චසහස්‍රාණි පුරුෂා ආසන්|
15 තදා ස ශිෂ්‍යාන් ජගාද පඤ්චාශත් පඤ්චාශජ්ජනෛඃ පංක්තීකෘත්‍ය තානුපවේශයත, තස්මාත් තේ තදනුසාරේණ සර්ව්වලෝකානුපවේශයාපාසුඃ|
16 තතඃ ස තාන් පඤ්ච පූපාන් මීනද්වයඤ්ච ගෘහීත්වා ස්වර්ගං විලෝක්‍යේශ්වරගුණාන් කීර්ත්තයාඤ්චක්‍රේ භඞ්ක්තා ච ලෝකේභ්‍යඃ පරිවේෂණාර්ථං ශිෂ්‍යේෂු සමර්පයාම්බභූව|
17 තතඃ සර්ව්වේ භුක්ත්වා තෘප්තිං ගතා අවශිෂ්ටානාඤ්ච ද්වාදශ ඩල්ලකාන් සංජගෘහුඃ|
18 අථෛකදා නිර්ජනේ ශිෂ්‍යෛඃ සහ ප්‍රාර්ථනාකාලේ තාන් පප්‍රච්ඡ, ලෝකා මාං කං වදන්ති?
19 තතස්තේ ප්‍රාචුඃ, ත්වාං යෝහන්මජ්ජකං වදන්ති; කේචිත් ත්වාම් ඒලියං වදන්ති, පූර්ව්වකාලිකඃ කශ්චිද් භවිෂ්‍යද්වාදී ශ්මශානාද් උදතිෂ්ඨද් ඉත්‍යපි කේචිද් වදන්ති|
20 තදා ස උවාච, යූයං මාං කං වදථ? තතඃ පිතර උක්තවාන් ත්වම් ඊශ්වරාභිෂික්තඃ පුරුෂඃ|
21 තදා ස තාන් දෘඪමාදිදේශ, කථාමේතාං කස්මෛචිදපි මා කථයත|
22 ස පුනරුවාච, මනුෂ්‍යපුත්‍රේණ වහුයාතනා භෝක්තව්‍යාඃ ප්‍රාචීනලෝකෛඃ ප්‍රධානයාජකෛරධ්‍යාපකෛශ්ච සෝවඥාය හන්තව්‍යඃ කින්තු තෘතීයදිවසේ ශ්මශානාත් තේනෝත්ථාතව්‍යම්|
23 අපරං ස සර්ව්වානුවාච, කශ්චිද් යදි මම පශ්චාද් ගන්තුං වාඤ්ඡති තර්හි ස ස්වං දාම්‍යතු, දිනේ දිනේ ක්‍රුශං ගෘහීත්වා ච මම පශ්චාදාගච්ඡතු|
24 යතෝ යඃ කශ්චිත් ස්වප්‍රාණාන් රිරක්‍ෂිෂති ස තාන් හාරයිෂ්‍යති, යඃ කශ්චින් මදර්ථං ප්‍රාණාන් හාරයිෂ්‍යති ස තාන් රක්‍ෂිෂ්‍යති|
25 කශ්චිද් යදි සර්ව්වං ජගත් ප්‍රාප්නෝති කින්තු ස්වප්‍රාණාන් හාරයති ස්වයං විනශ්‍යති ච තර්හි තස්‍ය කෝ ලාභඃ?
26 පුන ර‍්‍යඃ කශ්චින් මාං මම වාක්‍යං වා ලජ්ජාස්පදං ජානාති මනුෂ්‍යපුත්‍රෝ යදා ස්වස්‍ය පිතුශ්ච පවිත්‍රාණාං දූතානාඤ්ච තේජෝභිඃ පරිවේෂ්ටිත ආගමිෂ්‍යති තදා සෝපි තං ලජ්ජාස්පදං ඥාස්‍යති|
27 කින්තු යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, ඊශ්වරීයරාජත්වං න දෘෂ්ටවා මෘත්‍යුං නාස්වාදිෂ්‍යන්තේ, ඒතාදෘශාඃ කියන්තෝ ලෝකා අත්‍ර ස්ථනේ(අ)පි දණ්ඩායමානාඃ සන්ති|
28 ඒතදාඛ්‍යානකථනාත් පරං ප්‍රායේණාෂ්ටසු දිනේෂු ගතේෂු ස පිතරං යෝහනං යාකූබඤ්ච ගෘහීත්වා ප්‍රාර්ථයිතුං පර්ව්වතමේකං සමාරුරෝහ|
29 අථ තස්‍ය ප්‍රාර්ථනකාලේ තස්‍ය මුඛාකෘතිරන්‍යරූපා ජාතා, තදීයං වස්ත්‍රමුජ්ජ්වලශුක්ලං ජාතං|
30 අපරඤ්ච මූසා ඒලියශ්චෝභෞ තේජස්විනෞ දෘෂ්ටෞ
31 තෞ තේන යිරූශාලම්පුරේ යෝ මෘත්‍යුඃ සාධිෂ්‍යතේ තදීයාං කථාං තේන සාර්ද්ධං කථයිතුම් ආරේභාතේ|
32 තදා පිතරාදයඃ ස්වස්‍ය සඞ්ගිනෝ නිද්‍රයාකෘෂ්ටා ආසන් කින්තු ජාගරිත්වා තස්‍ය තේජස්තේන සාර්ද්ධම් උත්තිෂ්ඨන්තෞ ජනෞ ච දදෘශුඃ|
33 අථ තයෝරුභයෝ ර්ගමනකාලේ පිතරෝ යීශුං බභාෂේ, හේ ගුරෝ(අ)ස්මාකං ස්ථානේ(අ)ස්මින් ස්ථිතිඃ ශුභා, තත ඒකා ත්වදර්ථා, ඒකා මූසාර්ථා, ඒකා ඒලියාර්ථා, ඉති තිස්‍රඃ කුට්‍යෝස්මාභි ර්නිර්ම්මීයන්තාං, ඉමාං කථාං ස න විවිච්‍ය කථයාමාස|
34 අපරඤ්ච තද්වාක්‍යවදනකාලේ පයෝද ඒක ආගත්‍ය තේෂාමුපරි ඡායාං චකාර, තතස්තන්මධ්‍යේ තයෝඃ ප්‍රවේශාත් තේ ශශඞ්කිරේ|
35 තදා තස්මාත් පයෝදාද් ඉයමාකාශීයා වාණී නිර්ජගාම, මමායං ප්‍රියඃ පුත්‍ර ඒතස්‍ය කථායාං මනෝ නිධත්ත|
36 ඉති ශබ්දේ ජාතේ තේ යීශුමේකාකිනං දදෘශුඃ කින්තු තේ තදානීං තස්‍ය දර්ශනස්‍ය වාචමේකාමපි නෝක්ත්වා මනඃසු ස්ථාපයාමාසුඃ|
37 පරේ(අ)හනි තේෂු තස්මාච්ඡෛලාද් අවරූඪේෂු තං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං බහවෝ ලෝකා ආජග්මුඃ|
38 තේෂාං මධ්‍යාද් ඒකෝ ජන උච්චෛරුවාච, හේ ගුරෝ අහං විනයං කරෝමි මම පුත්‍රං ප්‍රති කෘපාදෘෂ්ටිං කරෝතු, මම ස ඒවෛකඃ පුත්‍රඃ|
39 භූතේන ධෘතඃ සන් සං ප්‍රසභං චීච්ඡබ්දං කරෝති තන්මුඛාත් ඵේණා නිර්ගච්ඡන්ති ච, භූත ඉත්ථං විදාර‍්‍ය්‍ය ක්ලිෂ්ට්වා ප්‍රායශස්තං න ත්‍යජති|
40 තස්මාත් තං භූතං ත්‍යාජයිතුං තව ශිෂ්‍යසමීපේ න්‍යවේදයං කින්තු තේ න ශේකුඃ|
41 තදා යීශුරවාදීත්, රේ ආවිශ්වාසින් විපථගාමින් වංශ කතිකාලාන් යුෂ්මාභිඃ සහ ස්ථාස්‍යාම්‍යහං යුෂ්මාකම් ආචරණානි ච සහිෂ්‍යේ? තව පුත්‍රමිහානය|
42 තතස්තස්මින්නාගතමාත්‍රේ භූතස්තං භූමෞ පාතයිත්වා විදදාර; තදා යීශුස්තමමේධ්‍යං භූතං තර්ජයිත්වා බාලකං ස්වස්ථං කෘත්වා තස්‍ය පිතරි සමර්පයාමාස|
43 ඊශ්වරස්‍ය මහාශක්තිම් ඉමාං විලෝක්‍ය සර්ව්වේ චමච්චක්‍රුඃ; ඉත්ථං යීශෝඃ සර්ව්වාභිඃ ක්‍රියාභිඃ සර්ව්වෛර්ලෝකෛරාශ්චර‍්‍ය්‍යේ මන්‍යමානේ සති ස ශිෂ්‍යාන් බභාෂේ,
44 කථේයං යුෂ්මාකං කර්ණේෂු ප්‍රවිශතු, මනුෂ්‍යපුත්‍රෝ මනුෂ්‍යාණාං කරේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ|
45 කින්තු තේ තාං කථාං න බුබුධිරේ, ස්පෂ්ටත්වාභාවාත් තස්‍යා අභිප්‍රායස්තේෂාං බෝධගම්‍යෝ න බභූව; තස්‍යා ආශයඃ ක ඉත්‍යපි තේ භයාත් ප්‍රෂ්ටුං න ශේකුඃ|
46 තදනන්තරං තේෂාං මධ්‍යේ කඃ ශ්‍රේෂ්ඨඃ කථාමේතාං ගෘහීත්වා තේ මිථෝ විවාදං චක්‍රුඃ|
47 තතෝ යීශුස්තේෂාං මනෝභිප්‍රායං විදිත්වා බාලකමේකං ගෘහීත්වා ස්වස්‍ය නිකටේ ස්ථාපයිත්වා තාන් ජගාද,
48 යෝ ජනෝ මම නාම්නාස්‍ය බාලාස්‍යාතිථ්‍යං විදධාති ස මමාතිථ්‍යං විදධාති, යශ්ච මමාතිථ්‍යං විදධාති ස මම ප්‍රේරකස්‍යාතිථ්‍යං විදධාති, යුෂ්මාකං මධ්‍යේයඃ ස්වං සර්ව්වස්මාත් ක්‍ෂුද්‍රං ජානීතේ ස ඒව ශ්‍රේෂ්ඨෝ භවිෂ්‍යති|
49 අපරඤ්ච යෝහන් ව්‍යාජහාර හේ ප්‍රභේा තව නාම්නා භූතාන් ත්‍යාජයන්තං මානුෂම් ඒකං දෘෂ්ටවන්තෝ වයං, කින්ත්වස්මාකම් අපශ්චාද් ගාමිත්වාත් තං න්‍යෂේධාම්| තදානීං යීශුරුවාච,
50 තං මා නිෂේධත, යතෝ යෝ ජනෝස්මාකං න විපක්‍ෂඃ ස ඒවාස්මාකං සපක්‍ෂෝ භවති|
51 අනන්තරං තස්‍යාරෝහණසමය උපස්ථිතේ ස ස්ථිරචේතා යිරූශාලමං ප්‍රති යාත්‍රාං කර්ත්තුං නිශ්චිත්‍යාග්‍රේ දූතාන් ප්‍රේෂයාමාස|
52 තස්මාත් තේ ගත්වා තස්‍ය ප්‍රයෝජනීයද්‍රව්‍යාණි සංග්‍රහීතුං ශෝමිරෝණීයානාං ග්‍රාමං ප්‍රවිවිශුඃ|
53 කින්තු ස යිරූශාලමං නගරං යාති තතෝ හේතෝ ර්ලෝකාස්තස්‍යාතිථ්‍යං න චක්‍රුඃ|
54 අතඒව යාකූබ්‍යෝහනෞ තස්‍ය ශිෂ්‍යෞ තද් දෘෂ්ට්වා ජගදතුඃ, හේ ප්‍රභෝ ඒලියෝ යථා චකාර තථා වයමපි කිං ගගණාද් ආගන්තුම් ඒතාන් භස්මීකර්ත්තුඤ්ච වහ්නිමාඥාපයාමඃ? භවාන් කිමිච්ඡති?
55 කින්තු ස මුඛං පරාවර්ත්‍ය තාන් තර්ජයිත්වා ගදිතවාන් යුෂ්මාකං මනෝභාවඃ කඃ, ඉති යූයං න ජානීථ|
56 මනුජසුතෝ මනුජානාං ප්‍රාණාන් නාශයිතුං නාගච්ඡත්, කින්තු රක්‍ෂිතුම් ආගච්ඡත්| පශ්චාද් ඉතරග්‍රාමං තේ යයුඃ|
57 තදනන්තරං පථි ගමනකාලේ ජන ඒකස්තං බභාෂේ, හේ ප්‍රභෝ භවාන් යත්‍ර යාති භවතා සහාහමපි තත්‍ර යාස්‍යාමි|
58 තදානීං යීශුස්තමුවාච, ගෝමායූනාං ගර්ත්තා ආසතේ, විහායසීයවිහගාाනාං නීඩානි ච සන්ති, කින්තු මානවතනයස්‍ය ශිරඃ ස්ථාපයිතුං ස්ථානං නාස්ති|
59 තතඃ පරං ස ඉතරජනං ජගාද, ත්වං මම පශ්චාද් ඒහි; තතඃ ස උවාච, හේ ප්‍රභෝ පූර්ව්වං පිතරං ශ්මශානේ ස්ථාපයිතුං මාමාදිශතු|
60 තදා යීශුරුවාච, මෘතා මෘතාන් ශ්මශානේ ස්ථාපයන්තු කින්තු ත්වං ගත්වේශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය කථාං ප්‍රචාරය|
61 තතෝන්‍යඃ කථයාමාස, හේ ප්‍රභෝ මයාපි භවතඃ පශ්චාද් ගංස්‍යතේ, කින්තු පූර්ව්වං මම නිවේශනස්‍ය පරිජනානාම් අනුමතිං ග්‍රහීතුම් අහමාදිශ්‍යෛ භවතා|
62 තදානීං යීශුස්තං ප්‍රෝක්තවාන්, යෝ ජනෝ ලාඞ්ගලේ කරමර්පයිත්වා පශ්චාත් පශ්‍යති ස ඊශ්වරීයරාජ්‍යං නාර්හති|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 10

1 තතඃ පරං ප්‍රභුරපරාන් සප්තතිශිෂ්‍යාන් නියුජ්‍ය ස්වයං යානි නගරාණි යානි ස්ථානානි ච ගමිෂ්‍යති තානි නගරාණි තානි ස්ථානානි ච ප්‍රති ද්වෞ ද්වෞ ජනෞ ප්‍රහිතවාන්|
2 තේභ්‍යඃ කථයාමාස ච ශස්‍යානි බහූනීති සත්‍යං කින්තු ඡේදකා අල්පේ; තස්මාද්ධේතෝඃ ශස්‍යක්‍ෂේත්‍රේ ඡේදකාන් අපරානපි ප්‍රේෂයිතුං ක්‍ෂේත්‍රස්වාමිනං ප්‍රාර්ථයධ්වං|
3 යූයං යාත, පශ්‍යත, වෘකාණාං මධ්‍යේ මේෂශාවකානිව යුෂ්මාන් ප්‍රහිණෝමි|
4 යූයං ක්‍ෂුද්‍රං මහද් වා වසනසම්පුටකං පාදුකාශ්ච මා ගෘහ්ලීත, මාර්ගමධ්‍යේ කමපි මා නමත ච|
5 අපරඤ්ච යූයං යද් යත් නිවේශනං ප්‍රවිශථ තත්‍ර නිවේශනස්‍යාස්‍ය මඞ්ගලං භූයාදිති වාක්‍යං ප්‍රථමං වදත|
6 තස්මාත් තස්මින් නිවේශනේ යදි මඞ්ගලපාත්‍රං ස්ථාස්‍යති තර්හි තන්මඞ්ගලං තස්‍ය භවිෂ්‍යති, නෝචේත් යුෂ්මාන් ප්‍රති පරාවර්ත්තිෂ්‍යතේ|
7 අපරඤ්ච තේ යත්කිඤ්චිද් දාස්‍යන්ති තදේව භුක්ත්වා පීත්වා තස්මින්නිවේශනේ ස්ථාස්‍යථ; යතඃ කර්ම්මකාරී ජනෝ භෘතිම් අර්හති; ගෘහාද් ගෘහං මා යාස්‍යථ|
8 අන්‍යච්ච යුෂ්මාසු කිමපි නගරං ප්‍රවිෂ්ටේෂු ලෝකා යදි යුෂ්මාකම් ආතිථ්‍යං කරිෂ්‍යන්ති, තර්හි යත් ඛාද්‍යම් උපස්ථාස්‍යන්ති තදේව ඛාදිෂ්‍යථ|
9 තන්නගරස්ථාන් රෝගිණඃ ස්වස්ථාන් කරිෂ්‍යථ, ඊශ්වරීයං රාජ්‍යං යුෂ්මාකම් අන්තිකම් ආගමත් කථාමේතාඤ්ච ප්‍රචාරයිෂ්‍යථ|
10 කින්තු කිමපි පුරං යුෂ්මාසු ප්‍රවිෂ්ටේෂු ලෝකා යදි යුෂ්මාකම් ආතිථ්‍යං න කරිෂ්‍යන්ති, තර්හි තස්‍ය නගරස්‍ය පන්ථානං ගත්වා කථාමේතාං වදිෂ්‍යථ,
11 යුෂ්මාකං නගරීයා යා ධූල්‍යෝ(අ)ස්මාසු සමලගන් තා අපි යුෂ්මාකං ප්‍රාතිකූල්‍යේන සාක්‍ෂ්‍යාර්ථං සම්පාතයාමඃ; තථාපීශ්වරරාජ්‍යං යුෂ්මාකං සමීපම් ආගතම් ඉති නිශ්චිතං ජානීත|
12 අහං යුෂ්මභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි, විචාරදිනේ තස්‍ය නගරස්‍ය දශාතඃ සිදෝමෝ දශා සහ්‍යා භවිෂ්‍යති|
13 හා හා කෝරාසීන් නගර, හා හා බෛත්සෛදානගර යුවයෝර්මධ්‍යේ යාදෘශානි ආශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කර්ම්මාණ්‍යක්‍රියන්ත, තානි කර්ම්මාණි යදි සෝරසීදෝනෝ ර්නගරයෝරකාරිෂ්‍යන්ත, තදා ඉතෝ බහුදිනපූර්ව්වං තන්නිවාසිනඃ ශණවස්ත්‍රාණි පරිධාය ගාත්‍රේෂු භස්ම විලිප්‍ය සමුපවිශ්‍ය සමඛේත්ස්‍යන්ත|
14 අතෝ විචාරදිවසේ යුෂ්මාකං දශාතඃ සෝරසීදෝන්නිවාසිනාං දශා සහ්‍යා භවිෂ්‍යති|
15 හේ කඵර්නාහූම්, ත්වං ස්වර්ගං යාවද් උන්නතා කින්තු නරකං යාවත් න්‍යග්භවිෂ්‍යසි|
16 යෝ ජනෝ යුෂ්මාකං වාක්‍යං ගෘහ්ලාති ස මමෛව වාක්‍යං ගෘහ්ලාති; කිඤ්ච යෝ ජනෝ යුෂ්මාකම් අවඥාං කරෝති ස මමෛවාවඥාං කරෝති; යෝ ජනෝ මමාවඥාං කරෝති ච ස මත්ප්‍රේරකස්‍යෛවාවඥාං කරෝති|
17 අථ තේ සප්තතිශිෂ්‍යා ආනන්දේන ප්‍රත්‍යාගත්‍ය කථයාමාසුඃ, හේ ප්‍රභෝ භවතෝ නාම්නා භූතා අප්‍යස්මාකං වශීභවන්ති|
18 තදානීං ස තාන් ජගාද, විද්‍යුතමිව ස්වර්ගාත් පතන්තං ශෛතානම් අදර්ශම්|
19 පශ්‍යත සර්පාන් වෘශ්චිකාන් රිපෝඃ සර්ව්වපරාක්‍රමාංශ්ච පදතලෛ ර්දලයිතුං යුෂ්මභ්‍යං ශක්තිං දදාමි තස්මාද් යුෂ්මාකං කාපි හානි ර්න භවිෂ්‍යති|
20 භූතා යුෂ්මාකං වශීභවන්ති, ඒතන්නිමිත්තත් මා සමුල්ලසත, ස්වර්ගේ යුෂ්මාකං නාමානි ලිඛිතානි සන්තීති නිමිත්තං සමුල්ලසත|
21 තද්ඝටිකායාං යීශු ර්මනසි ජාතාහ්ලාදඃ කථයාමාස හේ ස්වර්ගපෘථිව්‍යෝරේකාධිපතේ පිතස්ත්වං ඥානවතාං විදුෂාඤ්ච ලෝකානාං පුරස්තාත් සර්ව්වමේතද් අප්‍රකාශ්‍ය බාලකානාං පුරස්තාත් ප්‍රාකාශය ඒතස්මාද්ධේතෝස්ත්වාං ධන්‍යං වදාමි, හේ පිතරිත්ථං භවතු යද් ඒතදේව තව ගෝචර උත්තමම්|
22 පිත්‍රා සර්ව්වාණි මයි සමර්පිතානි පිතරං විනා කෝපි පුත්‍රං න ජානාති කිඤ්ච පුත්‍රං විනා යස්මෛ ජනාය පුත්‍රස්තං ප්‍රකාශිතවාන් තඤ්ච විනා කෝපි පිතරං න ජානාති|
23 තපඃ පරං ස ශිෂ්‍යාන් ප්‍රති පරාවෘත්‍ය ගුප්තං ජගාද, යූයමේතානි සර්ව්වාණි පශ්‍යථ තතෝ යුෂ්මාකං චක්‍ෂූංෂි ධන්‍යානි|
24 යුෂ්මානහං වදාමි, යූයං යානි සර්ව්වාණි පශ්‍යථ තානි බහවෝ භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ භූපතයශ්ච ද්‍රෂ්ටුමිච්ඡන්තෝපි ද්‍රෂ්ටුං න ප්‍රාප්නුවන්, යුෂ්මාභි ර‍්‍යා යාඃ කථාශ්ච ශ්‍රූයන්තේ තාඃ ශ්‍රෝතුමිච්ඡන්තෝපි ශ්‍රෝතුං නාලභන්ත|
25 අනන්තරම් ඒකෝ ව්‍යවස්ථාපක උත්ථාය තං පරීක්‍ෂිතුං පප්‍රච්ඡ, හේ උපදේශක අනන්තායුෂඃ ප්‍රාප්තයේ මයා කිං කරණීයං?
26 යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච, අත්‍රාර්ථේ ව්‍යවස්ථායාං කිං ලිඛිතමස්ති? ත්වං කීදෘක් පඨසි?
27 තතඃ සෝවදත්, ත්වං සර්ව්වාන්තඃකරණෛඃ සර්ව්වප්‍රාණෛඃ සර්ව්වශක්තිභිඃ සර්ව්වචිත්තෛශ්ච ප්‍රභෞ පරමේශ්වරේ ප්‍රේම කුරු, සමීපවාසිනි ස්වවත් ප්‍රේම කුරු ච|
28 තදා ස කථයාමාස, ත්වං යථාර්ථං ප්‍රත්‍යවෝචඃ, ඉත්ථම් ආචර තේනෛව ජීවිෂ්‍යසි|
29 කින්තු ස ජනඃ ස්වං නිර්ද්දෝෂං ඥාපයිතුං යීශුං පප්‍රච්ඡ, මම සමීපවාසී කඃ? තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච,
30 ඒකෝ ජනෝ යිරූශාලම්පුරාද් යිරීහෝපුරං යාති, ඒතර්හි දස්‍යූනාං කරේෂු පතිතේ තේ තස්‍ය වස්ත්‍රාදිකං හෘතවන්තඃ තමාහත්‍ය මෘතප්‍රායං කෘත්වා ත්‍යක්ත්වා යයුඃ|
31 අකස්මාද් ඒකෝ යාජකස්තේන මාර්ගේණ ගච්ඡන් තං දෘෂ්ට්වා මාර්ගාන්‍යපාර්ශ්වේන ජගාම|
32 ඉත්ථම් ඒකෝ ලේවීයස්තත්ස්ථානං ප්‍රාප්‍ය තස්‍යාන්තිකං ගත්වා තං විලෝක්‍යාන්‍යේන පාර්ශ්වේන ජගාම|
33 කින්ත්වේකඃ ශෝමිරෝණීයෝ ගච්ඡන් තත්ස්ථානං ප්‍රාප්‍ය තං දෘෂ්ට්වාදයත|
34 තස්‍යාන්තිකං ගත්වා තස්‍ය ක්‍ෂතේෂු තෛලං ද්‍රාක්‍ෂාරසඤ්ච ප්‍රක්‍ෂිප්‍ය ක්‍ෂතානි බද්ධ්වා නිජවාහනෝපරි තමුපවේශ්‍ය ප්‍රවාසීයගෘහම් ආනීය තං සිෂේවේ|
35 පරස්මින් දිවසේ නිජගමනකාලේ ද්වෞ මුද්‍රාපාදෞ තද්ගෘහස්වාමිනේ දත්ත්වාවදත් ජනමේනං සේවස්ව තත්‍ර යෝ(අ)ධිකෝ ව්‍යයෝ භවිෂ්‍යති තමහං පුනරාගමනකාලේ පරිශෝත්ස්‍යාමි|
36 ඒෂාං ත්‍රයාණාං මධ්‍යේ තස්‍ය දස්‍යුහස්තපතිතස්‍ය ජනස්‍ය සමීපවාසී කඃ? ත්වයා කිං බුධ්‍යතේ?
37 තතඃ ස ව්‍යවස්ථාපකඃ කථයාමාස යස්තස්මින් දයාං චකාර| තදා යීශුඃ කථයාමාස ත්වමපි ගත්වා තථාචර|
38 තතඃ පරං තේ ගච්ඡන්ත ඒකං ග්‍රාමං ප්‍රවිවිශුඃ; තදා මර්ථානාමා ස්ත්‍රී ස්වගෘහේ තස්‍යාතිථ්‍යං චකාර|
39 තස්මාත් මරියම් නාමධේයා තස්‍යා භගිනී යීශෝඃ පදසමීප උවවිශ්‍ය තස්‍යෝපදේශකථාං ශ්‍රෝතුමාරේභේ|
40 කින්තු මර්ථා නානාපරිචර‍්‍ය්‍යායාං ව්‍යග්‍රා බභූව තස්මාද්ධේතෝස්තස්‍ය සමීපමාගත්‍ය බභාෂේ; හේ ප්‍රභෝ මම භගිනී කේවලං මමෝපරි සර්ව්වකර්ම්මණාං භාරම් අර්පිතවතී තත්‍ර භවතා කිඤ්චිදපි න මනෝ නිධීයතේ කිම්? මම සාහාය්‍යං කර්ත්තුං භවාන් තාමාදිශතු|
41 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච හේ මර්ථේ හේ මර්ථේ, ත්වං නානාකාර‍්‍ය්‍යේෂු චින්තිතවතී ව්‍යග්‍රා චාසි,
42 කින්තු ප්‍රයෝජනීයම් ඒකමාත්‍රම් ආස්තේ| අපරඤ්ච යමුත්තමං භාගං කෝපි හර්ත්තුං න ශක්නෝති සඒව මරියමා වෘතඃ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 11

1 අනන්තරං ස කස්මිංශ්චිත් ස්ථානේ ප්‍රාර්ථයත තත්සමාප්තෞ සත්‍යාං තස්‍යෛකඃ ශිෂ්‍යස්තං ජගාද හේ ප්‍රභෝ යෝහන් යථා ස්වශිෂ්‍යාන් ප්‍රාර්ථයිතුම් උපදිෂ්ටවාන් තථා භවානප්‍යස්මාන් උපදිශතු|
2 තස්මාත් ස කථයාමාස, ප්‍රාර්ථනකාලේ යූයම් ඉත්ථං කථයධ්වං, හේ අස්මාකං ස්වර්ගස්ථපිතස්තව නාම පූජ්‍යං භවතු; තව රාජත්වං භවතු; ස්වර්ගේ යථා තථා පෘථිව්‍යාමපි තවේච්ඡයා සර්ව්වං භවතු|
3 ප්‍රත්‍යහම් අස්මාකං ප්‍රයෝජනීයං භෝජ්‍යං දේහි|
4 යථා වයං සර්ව්වාන් අපරාධිනඃ ක්‍ෂමාමහේ තථා ත්වමපි පාපාන්‍යස්මාකං ක්‍ෂමස්ව| අස්මාන් පරීක්‍ෂාං මානය කින්තු පාපාත්මනෝ රක්‍ෂ|
5 පශ්චාත් සෝපරමපි කථිතවාන් යදි යුෂ්මාකං කස්‍යචිද් බන්ධුස්තිෂ්ඨති නිශීථේ ච තස්‍ය සමීපං ස ගත්වා වදති,
6 හේ බන්ධෝ පථික ඒකෝ බන්ධු ර්මම නිවේශනම් ආයාතඃ කින්තු තස්‍යාතිථ්‍යං කර්ත්තුං මමාන්තිකේ කිමපි නාස්ති, අතඒව පූපත්‍රයං මහ්‍යම් ඍණං දේහි;
7 තදා ස යදි ගෘහමධ්‍යාත් ප්‍රතිවදති මාං මා ක්ලිශාන, ඉදානීං ද්වාරං රුද්ධං ශයනේ මයා සහ බාලකාශ්ච තිෂ්ඨන්ති තුභ්‍යං දාතුම් උත්ථාතුං න ශක්නෝමි,
8 තර්හි යුෂ්මානහං වදාමි, ස යදි මිත්‍රතයා තස්මෛ කිමපි දාතුං නෝත්තිෂ්ඨති තථාපි වාරං වාරං ප්‍රාර්ථනාත උත්ථාපිතඃ සන් යස්මින් තස්‍ය ප්‍රයෝජනං තදේව දාස්‍යති|
9 අතඃ කාරණාත් කථයාමි, යාචධ්වං තතෝ යුෂ්මභ්‍යං දාස්‍යතේ, මෘගයධ්වං තත උද්දේශං ප්‍රාප්ස්‍යථ, ද්වාරම් ආහත තතෝ යුෂ්මභ්‍යං ද්වාරං මෝක්‍ෂ්‍යතේ|
10 යෝ යාචතේ ස ප්‍රාප්නෝති, යෝ මෘගයතේ ස ඒවෝද්දේශං ප්‍රාප්නෝති, යෝ ද්වාරම් ආහන්ති තදර්ථං ද්වාරං මෝච්‍යතේ|
11 පුත්‍රේණ පූපේ යාචිතේ තස්මෛ පාෂාණං දදාති වා මත්ස්‍යේ යාචිතේ තස්මෛ සර්පං දදාති
12 වා අණ්ඩේ යාචිතේ තස්මෛ වෘශ්චිකං දදාති යුෂ්මාකං මධ්‍යේ ක ඒතාදෘශඃ පිතාස්තේ?
13 තස්මාදේව යූයමභද්‍රා අපි යදි ස්වස්වබාලකේභ්‍ය උත්තමානි ද්‍රව්‍යාණි දාතුං ජානීථ තර්හ්‍යස්මාකං ස්වර්ගස්ථඃ පිතා නිජයාචකේභ්‍යඃ කිං පවිත්‍රම් ආත්මානං න දාස්‍යති?
14 අනන්තරං යීශුනා කස්මාච්චිද් ඒකස්මින් මූකභූතේ ත්‍යාජිතේ සති ස භූතත්‍යක්තෝ මානුෂෝ වාක්‍යං වක්තුම් ආරේභේ; තතෝ ලෝකාඃ සකලා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
15 කින්තු තේෂාං කේචිදූචු ර්ජනෝයං බාලසිබූබා අර්ථාද් භූතරාජේන භූතාන් ත්‍යාජයති|
16 තං පරීක්‍ෂිතුං කේචිද් ආකාශීයම් ඒකං චිහ්නං දර්ශයිතුං තං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රිරේ|
17 තදා ස තේෂාං මනඃකල්පනාං ඥාත්වා කථයාමාස, කස්‍යචිද් රාජ්‍යස්‍ය ලෝකා යදි පරස්පරං විරුන්ධන්ති තර්හි තද් රාජ්‍යම් නශ්‍යති; කේචිද් ගෘහස්ථා යදි පරස්පරං විරුන්ධන්ති තර්හි තේපි නශ්‍යන්ති|
18 තථෛව ශෛතානපි ස්වලෝකාන් යදි විරුණද්ධි තදා තස්‍ය රාජ්‍යං කථං ස්ථාස්‍යති? බාලසිබූබාහං භූතාන් ත්‍යාජයාමි යූයමිති වදථ|
19 යද්‍යහං බාලසිබූබා භූතාන් ත්‍යාජයාමි තර්හි යුෂ්මාකං සන්තානාඃ කේන ත්‍යාජයන්ති? තස්මාත් තඒව කථායා ඒතස්‍යා විචාරයිතාරෝ භවිෂ්‍යන්ති|
20 කින්තු යද්‍යහම් ඊශ්වරස්‍ය පරාක්‍රමේණ භූතාන් ත්‍යාජයාමි තර්හි යුෂ්මාකං නිකටම් ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යමවශ්‍යම් උපතිෂ්ඨති|
21 බලවාන් පුමාන් සුසජ්ජමානෝ යතිකාලං නිජාට්ටාලිකාං රක්‍ෂති තතිකාලං තස්‍ය ද්‍රව්‍යං නිරුපද්‍රවං තිෂ්ඨති|
22 කින්තු තස්මාද් අධිකබලඃ කශ්චිදාගත්‍ය යදි තං ජයති තර්හි යේෂු ශස්ත්‍රාස්ත්‍රේෂු තස්‍ය විශ්වාස ආසීත් තානි සර්ව්වාණි හෘත්වා තස්‍ය ද්‍රව්‍යාණි ගෘහ්ලාති|
23 අතඃ කාරණාද් යෝ මම සපක්‍ෂෝ න ස විපක්‍ෂඃ, යෝ මයා සහ න සංගෘහ්ලාති ස විකිරති|
24 අපරඤ්ච අමේධ්‍යභූතෝ මානුෂස්‍යාන්තර්නිර්ගත්‍ය ශුෂ්කස්ථානේ භ්‍රාන්ත්වා විශ්‍රාමං මෘගයතේ කින්තු න ප්‍රාප්‍ය වදති මම යස්මාද් ගෘහාද් ආගතෝහං පුනස්තද් ගෘහං පරාවෘත්‍ය යාමි|
25 තතෝ ගත්වා තද් ගෘහං මාර්ජිතං ශෝභිතඤ්ච දෘෂ්ට්වා
26 තත්ක්‍ෂණම් අපගත්‍ය ස්වස්මාදපි දුර්ම්මතීන් අපරාන් සප්තභූතාන් සහානයති තේ ච තද්ගෘහං පවිශ්‍ය නිවසන්ති| තස්මාත් තස්‍ය මනුෂ්‍යස්‍ය ප්‍රථමදශාතඃ ශේෂදශා දුඃඛතරා භවති|
27 අස්‍යාඃ කථායාඃ කථනකාලේ ජනතාමධ්‍යස්ථා කාචින්නාරී තමුච්චෛඃස්වරං ප්‍රෝවාච, යා යෝෂිත් ත්වාං ගර්බ්භේ(අ)ධාරයත් ස්තන්‍යමපායයච්ච සෛව ධන්‍යා|
28 කින්තු සෝකථයත් යේ පරමේශ්වරස්‍ය කථාං ශ්‍රුත්වා තදනුරූපම් ආචරන්ති තඒව ධන්‍යාඃ|
29 තතඃ පරං තස්‍යාන්තිකේ බහුලෝකානාං සමාගමේ ජාතේ ස වක්තුමාරේභේ, ආධුනිකා දුෂ්ටලෝකාශ්චිහ්නං ද්‍රෂ්ටුමිච්ඡන්ති කින්තු යූනස්භවිෂ්‍යද්වාදිනශ්චිහ්නං විනාන්‍යත් කිඤ්චිච්චිහ්නං තාන් න දර්ශයිෂ්‍යතේ|
30 යූනස් තු යථා නීනිවීයලෝකානාං සමීපේ චිහ්නරූපෝභවත් තථා විද්‍යමානලෝකානාම් ඒෂාං සමීපේ මනුෂ්‍යපුත්‍රෝපි චිහ්නරූපෝ භවිෂ්‍යති|
31 විචාරසමයේ ඉදානීන්තනලෝකානාං ප්‍රාතිකූල්‍යේන දක්‍ෂිණදේශීයා රාඥී ප්‍රෝත්ථාය තාන් දෝෂිණඃ කරිෂ්‍යති, යතඃ සා රාඥී සුලේමාන උපදේශකථාං ශ්‍රෝතුං පෘථිව්‍යාඃ සීමාත ආගච්ඡත් කින්තු පශ්‍යත සුලේමානෝපි ගුරුතර ඒකෝ ජනෝ(අ)ස්මින් ස්ථානේ විද්‍යතේ|
32 අපරඤ්ච විචාරසමයේ නීනිවීයලෝකා අපි වර්ත්තමානකාලිකානාං ලෝකානාං වෛපරීත්‍යේන ප්‍රෝත්ථාය තාන් දෝෂිණඃ කරිෂ්‍යන්ති, යතෝ හේතෝස්තේ යූනසෝ වාක්‍යාත් චිත්තානි පරිවර්ත්තයාමාසුඃ කින්තු පශ්‍යත යූනසෝතිගුරුතර ඒකෝ ජනෝ(අ)ස්මින් ස්ථානේ විද්‍යතේ|
33 ප්‍රදීපං ප්‍රජ්වාල්‍ය ද්‍රෝණස්‍යාධඃ කුත්‍රාපි ගුප්තස්ථානේ වා කෝපි න ස්ථාපයති කින්තු ගෘහප්‍රවේශිභ්‍යෝ දීප්තිං දාතං දීපාධාරෝපර‍්‍ය්‍යේව ස්ථාපයති|
34 දේහස්‍ය ප්‍රදීපශ්චක්‍ෂුස්තස්මාදේව චක්‍ෂු ර‍්‍යදි ප්‍රසන්නං භවති තර්හි තව සර්ව්වශරීරං දීප්තිමද් භවිෂ්‍යති කින්තු චක්‍ෂු ර‍්‍යදි මලීමසං තිෂ්ඨති තර්හි සර්ව්වශරීරං සාන්ධකාරං ස්ථාස්‍යති|
35 අස්මාත් කාරණාත් තවාන්තඃස්ථං ජ්‍යෝති ර‍්‍යථාන්ධකාරමයං න භවති තදර්ථේ සාවධානෝ භව|
36 යතඃ ශරීරස්‍ය කුත්‍රාප්‍යංශේ සාන්ධකාරේ න ජාතේ සර්ව්වං යදි දීප්තිමත් තිෂ්ඨති තර්හි තුභ්‍යං දීප්තිදායිප්‍රෝජ්ජ්වලන් ප්‍රදීප ඉව තව සවර්වශරීරං දීප්තිමද් භවිෂ්‍යති|
37 ඒතත්කථායාඃ කථනකාලේ ඵිරුශ්‍යේකෝ භේජනාය තං නිමන්ත්‍රයාමාස, තතඃ ස ගත්වා භෝක්තුම් උපවිවේශ|
38 කින්තු භෝජනාත් පූර්ව්වං නාමාඞ්ක්‍ෂීත් ඒතද් දෘෂ්ට්වා ස ඵිරුශ්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනේ|
39 තදා ප්‍රභුස්තං ප්‍රෝවාච යූයං ඵිරූශිලෝකාඃ පානපාත්‍රාණාං භෝජනපාත්‍රාණාඤ්ච බහිඃ පරිෂ්කුරුථ කින්තු යුෂ්මාකමන්ත ර්දෞරාත්ම්‍යෛ ර්දුෂ්ක්‍රියාභිශ්ච පරිපූර්ණං තිෂ්ඨති|
40 හේ සර්ව්වේ නිර්බෝධා යෝ බහිඃ සසර්ජ ස ඒව කිමන්ත ර්න සසර්ජ?
41 තත ඒව යුෂ්මාභිරන්තඃකරණං (ඊශ්වරාය) නිවේද්‍යතාං තස්මින් කෘතේ යුෂ්මාකං සර්ව්වාණි ශුචිතාං යාස්‍යන්ති|
42 කින්තු හන්ත ඵිරූශිගණා යූයං න්‍යායම් ඊශ්වරේ ප්‍රේම ච පරිත්‍යජ්‍ය පෝදිනායා අරුදාදීනාං සර්ව්වේෂාං ශාකානාඤ්ච දශමාංශාන් දත්ථ කින්තු ප්‍රථමං පාලයිත්වා ශේෂස්‍යාලඞ්ඝනං යුෂ්මාකම් උචිතමාසීත්|
43 හා හා ඵිරූශිනෝ යූයං භජනගේහේ ප්‍රෝච්චාසනේ ආපණේෂු ච නමස්කාරේෂු ප්‍රීයධ්වේ|
44 වත කපටිනෝ(අ)ධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච ලෝකායත් ශ්මශානම් අනුපලභ්‍ය තදුපරි ගච්ඡන්ති යූයම් තාදෘගප්‍රකාශිතශ්මශානවාද් භවථ|
45 තදානීං ව්‍යවස්ථාපකානාම් ඒකා යීශුමවදත්, හේ උපදේශක වාක්‍යේනේදෘශේනාස්මාස්වපි දෝෂම් ආරෝපයසි|
46 තතඃ ස උවාච, හා හා ව්‍යවස්ථාපකා යූයම් මානුෂාණාම් උපරි දුඃසහ්‍යාන් භාරාන් න්‍යස්‍යථ කින්තු ස්වයම් ඒකාඞ්ගුुල්‍යාපි තාන් භාරාන් න ස්පෘශථ|
47 හන්ත යුෂ්මාකං පූර්ව්වපුරුෂා යාන් භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ(අ)වධිෂුස්තේෂාං ශ්මශානානි යූයං නිර්ම්මාථ|
48 තේනෛව යූයං ස්වපූර්ව්වපුරුෂාණාං කර්ම්මාණි සංමන්‍යධ්වේ තදේව සප්‍රමාණං කුරුථ ච, යතස්තේ තානවධිෂුඃ යූයං තේෂාං ශ්මශානානි නිර්ම්මාථ|
49 අතඒව ඊශ්වරස්‍ය ශාස්ත්‍රේ ප්‍රෝක්තමස්ති තේෂාමන්තිකේ භවිෂ්‍යද්වාදිනඃ ප්‍රේරිතාංශ්ච ප්‍රේෂයිෂ්‍යාමි තතස්තේ තේෂාං කාංශ්චන හනිෂ්‍යන්ති කාංශ්චන තාඩශ්ෂ්‍යින්ති|
50 ඒතස්මාත් කාරණාත් හාබිලඃ ශෝණිතපාතමාරභ්‍ය මන්දිරයඥවේද්‍යෝ ර්මධ්‍යේ හතස්‍ය සිඛරියස්‍ය රක්තපාතපර‍්‍ය්‍යන්තං
51 ජගතඃ සෘෂ්ටිමාරභ්‍ය පෘථිව්‍යාං භවිෂ්‍යද්වාදිනාං යතිරක්තපාතා ජාතාස්තතීනාම් අපරාධදණ්ඩා ඒෂාං වර්ත්තමානලෝකානාං භවිෂ්‍යන්ති, යුෂ්මානහං නිශ්චිතං වදාමි සර්ව්වේ දණ්ඩා වංශස්‍යාස්‍ය භවිෂ්‍යන්ති|
52 හා හා ව්‍යවස්ථපකා යූයං ඥානස්‍ය කුඤ්චිකාං හෘත්වා ස්වයං න ප්‍රවිෂ්ටා යේ ප්‍රවේෂ්ටුඤ්ච ප්‍රයාසිනස්තානපි ප්‍රවේෂ්ටුං වාරිතවන්තඃ|
53 ඉත්ථං කථාකථනාද් අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනශ්ච සතර්කාඃ
54 සන්තස්තමපවදිතුං තස්‍ය කථායා දෝෂං ධර්ත්තමිච්ඡන්තෝ නානාඛ්‍යානකථනාය තං ප්‍රවර්ත්තයිතුං කෝපයිතුඤ්ච ප්‍රාරේභිරේ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 12

1 තදානීං ලෝකාඃ සහස්‍රං සහස්‍රම් ආගත්‍ය සමුපස්ථිතාස්තත ඒකෛකෝ (අ)න්‍යේෂාමුපරි පතිතුම් උපචක්‍රමේ; තදා යීශුඃ ශිෂ්‍යාන් බභාෂේ, යූයං ඵිරූශිනාං කිණ්වරූපකාපට්‍යේ විශේෂේණ සාවධානාස්තිෂ්ඨත|
2 යතෝ යන්න ප්‍රකාශයිෂ්‍යතේ තදාච්ඡන්නං වස්තු කිමපි නාස්ති; තථා යන්න ඥාස්‍යතේ තද් ගුප්තං වස්තු කිමපි නාස්ති|
3 අන්ධකාරේ තිෂ්ඨනතෝ යාඃ කථා අකථයත තාඃ සර්ව්වාඃ කථා දීප්තෞ ශ්‍රෝෂ්‍යන්තේ නිර්ජනේ කර්ණේ ච යදකථයත ගෘහපෘෂ්ඨාත් තත් ප්‍රචාරයිෂ්‍යතේ|
4 හේ බන්ධවෝ යුෂ්මානහං වදාමි, යේ ශරීරස්‍ය නාශං විනා කිමප්‍යපරං කර්ත්තුං න ශක්‍රුවන්ති තේභ්‍යෝ මා භෛෂ්ට|
5 තර්හි කස්මාද් භේතව්‍යම් ඉත්‍යහං වදාමි, යඃ ශරීරං නාශයිත්වා නරකං නික්‍ෂේප්තුං ශක්නෝති තස්මාදේව භයං කුරුත, පුනරපි වදාමි තස්මාදේව භයං කුරුත|
6 පඤ්ච චටකපක්‍ෂිණඃ කිං ද්වාභ්‍යාං තාම්‍රඛණ්ඩාභ්‍යාං න වික්‍රීයන්තේ? තථාපීශ්වරස්තේෂාම් ඒකමපි න විස්මරති|
7 යුෂ්මාකං ශිරඃකේශා අපි ගණිතාඃ සන්ති තස්මාත් මා විභීත බහුචටකපක්‍ෂිභ්‍යෝපි යූයං බහුමූල්‍යාඃ|
8 අපරං යුෂ්මභ්‍යං කථයාමි යඃ කශ්චින් මානුෂාණාං සාක්‍ෂාන් මාං ස්වීකරෝති මනුෂ්‍යපුත්‍ර ඊශ්වරදූතානාං සාක්‍ෂාත් තං ස්වීකරිෂ්‍යති|
9 කින්තු යඃ කශ්චින්මානුෂාණාං සාක්‍ෂාන්මාම් අස්වීකරෝති තම් ඊශ්වරස්‍ය දූතානාං සාක්‍ෂාද් අහම් අස්වීකරිෂ්‍යාමි|
10 අන්‍යච්ච යඃ කශ්චින් මනුජසුතස්‍ය නින්දාභාවේන කාඤ්චිත් කථාං කථයති තස්‍ය තත්පාපස්‍ය මෝචනං භවිෂ්‍යති කින්තු යදි කශ්චිත් පවිත්‍රම් ආත්මානං නින්දති තර්හි තස්‍ය තත්පාපස්‍ය මෝචනං න භවිෂ්‍යති|
11 යදා ලෝකා යුෂ්මාන් භජනගේහං විචාරකර්තෘරාජ්‍යකර්තෘණාං සම්මුඛඤ්ච නේෂ්‍යන්ති තදා කේන ප්‍රකාරේණ කිමුත්තරං වදිෂ්‍යථ කිං කථයිෂ්‍යථ චේත්‍යත්‍ර මා චින්තයත;
12 යතෝ යුෂ්මාභිර‍්‍යද් යද් වක්තව්‍යං තත් තස්මින් සමයඒව පවිත්‍ර ආත්මා යුෂ්මාන් ශික්‍ෂයිෂ්‍යති|
13 තතඃ පරං ජනතාමධ්‍යස්ථඃ කශ්චිජ්ජනස්තං ජගාද හේ ගුරෝ මයා සහ පෛතෘකං ධනං විභක්තුං මම භ්‍රාතරමාඥාපයතු භවාන්|
14 කින්තු ස තමවදත් හේ මනුෂ්‍ය යුවයෝ ර්විචාරං විභාගඤ්ච කර්ත්තුං මාං කෝ නියුක්තවාන්?
15 අනන්තරං ස ලෝකානවදත් ලෝභේ සාවධානාඃ සතර්කාශ්ච තිෂ්ඨත, යතෝ බහුසම්පත්තිප්‍රාප්ත්‍යා මනුෂ්‍යස්‍යායු ර්න භවති|
16 පශ්චාද් දෘෂ්ටාන්තකථාමුත්ථාප්‍ය කථයාමාස, ඒකස්‍ය ධනිනෝ භූමෞ බහූනි ශස්‍යානි ජාතානි|
17 තතඃ ස මනසා චින්තයිත්වා කථයාම්බභූව මමෛතානි සමුත්පන්නානි ද්‍රව්‍යාණි ස්ථාපයිතුං ස්ථානං නාස්ති කිං කරිෂ්‍යාමි?
18 තතෝවදද් ඉත්ථං කරිෂ්‍යාමි, මම සර්ව්වභාණ්ඩාගාරාණි භඞ්ක්ත්වා බෘහද්භාණ්ඩාගාරාණි නිර්ම්මාය තන්මධ්‍යේ සර්ව්වඵලානි ද්‍රව්‍යාණි ච ස්ථාපයිෂ්‍යාමි|
19 අපරං නිජමනෝ වදිෂ්‍යාමි, හේ මනෝ බහුවත්සරාර්ථං නානාද්‍රව්‍යාණි සඤ්චිතානි සන්ති විශ්‍රාමං කුරු භුක්ත්වා පීත්වා කෞතුකඤ්ච කුරු| කින්ත්වීශ්වරස්තම් අවදත්,
20 රේ නිර්බෝධ අද්‍ය රාත්‍රෞ තව ප්‍රාණාස්ත්වත්තෝ නේෂ්‍යන්තේ තත ඒතානි යානි ද්‍රව්‍යාණි ත්වයාසාදිතානි තානි කස්‍ය භවිෂ්‍යන්ති?
21 අතඒව යඃ කශ්චිද් ඊශ්වරස්‍ය සමීපේ ධනසඤ්චයමකෘත්වා කේවලං ස්වනිකටේ සඤ්චයං කරෝති සෝපි තාදෘශඃ|
22 අථ ස ශිෂ්‍යේභ්‍යඃ කථයාමාස, යුෂ්මානහං වදාමි, කිං ඛාදිෂ්‍යාමඃ? කිං පරිධාස්‍යාමඃ? ඉත්‍යුක්ත්වා ජීවනස්‍ය ශරීරස්‍ය චාර්ථං චින්තාං මා කාර්ෂ්ට|
23 භක්‍ෂ්‍යාජ්ජීවනං භූෂණාච්ඡරීරඤ්ච ශ්‍රේෂ්ඨං භවති|
24 කාකපක්‍ෂිණාං කාර‍්‍ය්‍යං විචාරයත, තේ න වපන්ති ශස්‍යානි ච න ඡින්දන්ති, තේෂාං භාණ්ඩාගාරාණි න සන්ති කෝෂාශ්ච න සන්ති, තථාපීශ්වරස්තේභ්‍යෝ භක්‍ෂ්‍යාණි දදාති, යූයං පක්‍ෂිභ්‍යඃ ශ්‍රේෂ්ඨතරා න කිං?
25 අපරඤ්ච භාවයිත්වා නිජායුෂඃ ක්‍ෂණමාත්‍රං වර්ද්ධයිතුං ශක්නෝති, ඒතාදෘශෝ ලාකෝ යුෂ්මාකං මධ්‍යේ කෝස්ති?
26 අතඒව ක්‍ෂුද්‍රං කාර‍්‍ය්‍යං සාධයිතුම් අසමර්ථා යූයම් අන්‍යස්මින් කාර‍්‍ය්‍යේ කුතෝ භාවයථ?
27 අන්‍යච්ච කාම්පිලපුෂ්පං කථං වර්ද්ධතේ තදාපි විචාරයත, තත් කඤ්චන ශ්‍රමං න කරෝති තන්තූංශ්ච න ජනයති කින්තු යුෂ්මභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි සුලේමාන් බහ්වෛශ්වර‍්‍ය්‍යාන්විතෝපි පුෂ්පස්‍යාස්‍ය සදෘශෝ විභූෂිතෝ නාසීත්|
28 අද්‍ය ක්‍ෂේත්‍රේ වර්ත්තමානං ශ්වශ්චූල්ල්‍යාං ක්‍ෂේප්ස්‍යමානං යත් තෘණං, තස්මෛ යදීශ්වර ඉත්ථං භූෂයති තර්හි හේ අල්පප්‍රත්‍යයිනෝ යුෂ්මාන කිං න පරිධාපයිෂ්‍යති?
29 අතඒව කිං ඛාදිෂ්‍යාමඃ? කිං පරිධාස්‍යාමඃ? ඒතදර්ථං මා චේෂ්ටධ්වං මා සංදිග්ධ්වඤ්ච|
30 ජගතෝ දේවාර්ච්චකා ඒතානි සර්ව්වාණි චේෂ්ටනතේ; ඒෂු වස්තුෂු යුෂ්මාකං ප්‍රයෝජනමාස්තේ ඉති යුෂ්මාකං පිතා ජානාති|
31 අතඒවේශ්වරස්‍ය රාජ්‍යාර්ථං සචේෂ්ටා භවත තථා කෘතේ සර්ව්වාණ්‍යේතානි ද්‍රව්‍යාණි යුෂ්මභ්‍යං ප්‍රදායිෂ්‍යන්තේ|
32 හේ ක්‍ෂුද්‍රමේෂව්‍රජ යූයං මා භෛෂ්ට යුෂ්මභ්‍යං රාජ්‍යං දාතුං යුෂ්මාකං පිතුඃ සම්මතිරස්ති|
33 අතඒව යුෂ්මාකං යා යා සම්පත්තිරස්ති තාං තාං වික්‍රීය විතරත, යත් ස්ථානං චෞරා නාගච්ඡන්ති, කීටාශ්ච න ක්‍ෂායයන්ති තාදෘශේ ස්වර්ගේ නිජාර්ථම් අජරේ සම්පුටකේ (අ)ක්‍ෂයං ධනං සඤ්චිනුත ච;
34 යතෝ යත්‍ර යුෂ්මාකං ධනං වර්ත්තතේ තත්‍රේව යුෂ්මාකං මනඃ|
35 අපරඤ්ච යූයං ප්‍රදීපං ජ්වාලයිත්වා බද්ධකටයස්තිෂ්ඨත;
36 ප්‍රභු ර්විවාහාදාගත්‍ය යදෛව ද්වාරමාහන්ති තදෛව ද්වාරං මෝචයිතුං යථා භෘත්‍යා අපේක්‍ෂ්‍ය තිෂ්ඨන්ති තථා යූයමපි තිෂ්ඨත|
37 යතඃ ප්‍රභුරාගත්‍ය යාන් දාසාන් සචේතනාන් තිෂ්ඨතෝ ද්‍රක්‍ෂ්‍යති තඒව ධන්‍යාඃ; අහං යුෂ්මාන් යථාර්ථං වදාමි ප්‍රභුස්තාන් භෝජනාර්ථම් උපවේශ්‍ය ස්වයං බද්ධකටිඃ සමීපමේත්‍ය පරිවේෂයිෂ්‍යති|
38 යදි ද්විතීයේ තෘතීයේ වා ප්‍රහරේ සමාගත්‍ය තථෛව පශ්‍යති, තර්හි තඒව දාසා ධන්‍යාඃ|
39 අපරඤ්ච කස්මින් ක්‍ෂණේ චෞරා ආගමිෂ්‍යන්ති ඉති යදි ගෘහපති ර්ඥාතුං ශක්නෝති තදාවශ්‍යං ජාග්‍රන් නිජගෘහේ සන්ධිං කර්ත්තයිතුං වාරයති යූයමේතද් විත්ත|
40 අතඒව යූයමපි සජ්ජමානාස්තිෂ්ඨත යතෝ යස්මින් ක්‍ෂණේ තං නාප්‍රේක්‍ෂධ්වේ තස්මින්නේව ක්‍ෂණේ මනුෂ්‍යපුත්‍ර ආගමිෂ්‍යති|
41 තදා පිතරඃ පප්‍රච්ඡ, හේ ප්‍රභෝ භවාන් කිමස්මාන් උද්දිශ්‍ය කිං සර්ව්වාන් උද්දිශ්‍ය දෘෂ්ටාන්තකථාමිමාං වදති?
42 තතඃ ප්‍රභුඃ ප්‍රෝවාච, ප්‍රභුඃ සමුචිතකාලේ නිජපරිවාරාර්ථං භෝජ්‍යපරිවේෂණාය යං තත්පදේ නියෝක්‍ෂ්‍යති තාදෘශෝ විශ්වාස්‍යෝ බෝද්ධා කර්ම්මාධීශඃ කෝස්ති?
43 ප්‍රභුරාගත්‍ය යම් ඒතාදෘශේ කර්ම්මණි ප්‍රවෘත්තං ද්‍රක්‍ෂ්‍යති සඒව දාසෝ ධන්‍යඃ|
44 අහං යුෂ්මාන් යථාර්ථං වදාමි ස තං නිජසර්ව්වස්වස්‍යාධිපතිං කරිෂ්‍යති|
45 කින්තු ප්‍රභුර්විලම්බේනාගමිෂ්‍යති, ඉති විචින්ත්‍ය ස දාසෝ යදි තදන්‍යදාසීදාසාන් ප්‍රහර්ත්තුම් භෝක්තුං පාතුං මදිතුඤ්ච ප්‍රාරභතේ,
46 තර්හි යදා ප්‍රභුං නාපේක්‍ෂිෂ්‍යතේ යස්මින් ක්‍ෂණේ සෝ(අ)චේතනශ්ච ස්ථාස්‍යති තස්මින්නේව ක්‍ෂණේ තස්‍ය ප්‍රභුරාගත්‍ය තං පදභ්‍රෂ්ටං කෘත්වා විශ්වාසහීනෛඃ සහ තස්‍ය අංශං නිරූපයිෂ්‍යති|
47 යෝ දාසඃ ප්‍රභේाරාඥාං ඥාත්වාපි සජ්ජිතෝ න තිෂ්ඨති තදාඥානුසාරේණ ච කාර‍්‍ය්‍යං න කරෝති සෝනේකාන් ප්‍රහාරාන් ප්‍රාප්ස්‍යති;
48 කින්තු යෝ ජනෝ(අ)ඥාත්වා ප්‍රහාරාර්හං කර්ම්ම කරෝති සෝල්පප්‍රහාරාන් ප්‍රාප්ස්‍යති| යතෝ යස්මෛ බාහුල්‍යේන දත්තං තස්මාදේව බාහුල්‍යේන ග්‍රහීෂ්‍යතේ, මානුෂා යස්‍ය නිකටේ බහු සමර්පයන්ති තස්මාද් බහු යාචන්තේ|
49 අහං පෘථිව්‍යාම් අනෛක්‍යරූපං වහ්නි නික්‍ෂේප්තුම් ආගතෝස්මි, ස චේද් ඉදානීමේව ප්‍රජ්වලති තත්‍ර මම කා චින්තා?
50 කින්තු යේන මජ්ජනේනාහං මග්නෝ භවිෂ්‍යාමි යාවත්කාලං තස්‍ය සිද්ධි ර්න භවිෂ්‍යති තාවදහං කතිකෂ්ටං ප්‍රාප්ස්‍යාමි|
51 මේලනං කර්ත්තුං ජගද් ආගතෝස්මි යූයං කිමිත්ථං බෝධධ්වේ? යුෂ්මාන් වදාමි න තථා, කින්ත්වහං මේලනාභාවං කර්ත්තුංම් ආගතෝස්මි|
52 යස්මාදේතත්කාලමාරභ්‍ය ඒකත්‍රස්ථපරිජනානාං මධ්‍යේ පඤ්චජනාඃ පෘථග් භූත්වා ත්‍රයෝ ජනා ද්වයෝර්ජනයෝඃ ප්‍රතිකූලා ද්වෞ ජනෞ ච ත්‍රයාණාං ජනානාං ප්‍රතිකූලෞ භවිෂ්‍යන්ති|
53 පිතා පුත්‍රස්‍ය විපක්‍ෂඃ පුත්‍රශ්ච පිතු ර්විපක්‍ෂෝ භවිෂ්‍යති මාතා කන්‍යායා විපක්‍ෂා කන්‍යා ච මාතු ර්විපක්‍ෂා භවිෂ්‍යති, තථා ශ්වශ්‍රූර්බධ්වා විපක්‍ෂා බධූශ්ච ශ්වශ්‍ර්වා විපක්‍ෂා භවිෂ්‍යති|
54 ස ලෝකේභ්‍යෝපරමපි කථයාමාස, පශ්චිමදිශි මේඝෝද්ගමං දෘෂ්ට්වා යූයං හඨාද් වදථ වෘෂ්ටි ර්භවිෂ්‍යති තතස්තථෛව ජායතේ|
55 අපරං දක්‍ෂිණතෝ වායෞ වාති සති වදථ නිදාඝෝ භවිෂ්‍යති තතඃ සෝපි ජායතේ|
56 රේ රේ කපටින ආකාශස්‍ය භූම්‍යාශ්ච ලක්‍ෂණං බෝද්ධුං ශක්නුථ,
57 කින්තු කාලස්‍යාස්‍ය ලක්‍ෂණං කුතෝ බෝද්ධුං න ශක්නුථ? යූයඤ්ච ස්වයං කුතෝ න න්‍යාෂ්‍යං විචාරයථ?
58 අපරඤ්ච විවාදිනා සාර්ද්ධං විචාරයිතුඃ සමීපං ගච්ඡන් පථි තස්මාදුද්ධාරං ප්‍රාප්තුං යතස්ව නෝචේත් ස ත්වාං ධෘත්වා විචාරයිතුඃ සමීපං නයති| විචාරයිතා යදි ත්වාං ප්‍රහර්ත්තුඃ සමීපං සමර්පයති ප්‍රහර්ත්තා ත්වාං කාරායාං බධ්නාති
59 තර්හි ත්වාමහං වදාමි ත්වයා නිඃශේෂං කපර්දකේෂු න පරිශෝධිතේෂු ත්වං තතෝ මුක්තිං ප්‍රාප්තුං න ශක්‍ෂ්‍යසි|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 13

1 අපරඤ්ච පීලාතෝ යේෂාං ගාලීලීයානාං රක්තානි බලීනාං රක්තෛඃ සහාමිශ්‍රයත් තේෂාං ගාලීලීයානාං වෘත්තාන්තං කතිපයජනා උපස්ථාප්‍ය යීශවේ කථයාමාසුඃ|
2 තතඃ ස ප්‍රත්‍යුවාච තේෂාං ලෝකානාම් ඒතාදෘශී දුර්ගති ර්ඝටිතා තත්කාරණාද් යූයං කිමන්‍යේභ්‍යෝ ගාලීලීයේභ්‍යෝප්‍යධිකපාපිනස්තාන් බෝධධ්වේ?
3 යුෂ්මානහං වදාමි තථා න කින්තු මනඃසු න පරාවර්ත්තිතේෂු යූයමපි තථා නංක්‍ෂ්‍යථ|
4 අපරඤ්ච ශීලෝහනාම්න උච්චගෘහස්‍ය පතනාද් යේ(අ)ෂ්ටාදශජනා මෘතාස්තේ යිරූශාලමි නිවාසිසර්ව්වලෝකේභ්‍යෝ(අ)ධිකාපරාධිනඃ කිං යූයමිත්‍යං බෝධධ්වේ?
5 යුෂ්මානහං වදාමි තථා න කින්තු මනඃසු න පරිවර්ත්තිතේෂු යූයමපි තථා නංක්‍ෂ්‍යථ|
6 අනන්තරං ස ඉමාං දෘෂ්ටාන්තකථාමකථයද් ඒකෝ ජනෝ ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රමධ්‍ය ඒකමුඩුම්බරවෘක්‍ෂං රෝපිතවාන්| පශ්චාත් ස ආගත්‍ය තස්මින් ඵලානි ගවේෂයාමාස,
7 කින්තු ඵලාප්‍රාප්තේඃ කාරණාද් උද්‍යානකාරං භෘත්‍යං ජගාද, පශ්‍ය වත්සරත්‍රයං යාවදාගත්‍ය ඒතස්මින්නුඩුම්බරතරෞ ක්‍ෂලාන්‍යන්විච්ඡාමි, කින්තු නෛකමපි ප්‍රප්නෝමි තරුරයං කුතෝ වෘථා ස්ථානං ව්‍යාප්‍ය තිෂ්ඨති? ඒනං ඡින්ධි|
8 තතෝ භෘත්‍යඃ ප්‍රත්‍යුවාච, හේ ප්‍රභෝ පුනර්වර්ෂමේකං ස්ථාතුම් ආදිශ; ඒතස්‍ය මූලස්‍ය චතුර්දික්‍ෂු ඛනිත්වාහම් ආලවාලං ස්ථාපයාමි|
9 තතඃ ඵලිතුං ශක්නෝති යදි න ඵලති තර්හි පශ්චාත් ඡේත්ස්‍යසි|
10 අථ විශ්‍රාමවාරේ භජනගේහේ යීශුරුපදිශති
11 තස්මිත් සමයේ භූතග්‍රස්තත්වාත් කුබ්ජීභූයාෂ්ටාදශවර්ෂාණි යාවත් කේනාප්‍යුපායේන ඍජු ර්භවිතුං න ශක්නෝති යා දුර්බ්බලා ස්ත්‍රී,
12 තාං තත්‍රෝපස්ථිතාං විලෝක්‍ය යීශුස්තාමාහූය කථිතවාන් හේ නාරි තව දෞර්බ්බල්‍යාත් ත්වං මුක්තා භව|
13 තතඃ පරං තස්‍යා ගාත්‍රේ හස්තාර්පණමාත්‍රාත් සා ඍජුර්භූත්වේශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදං කර්ත්තුමාරේභේ|
14 කින්තු විශ්‍රාමවාරේ යීශුනා තස්‍යාඃ ස්වාස්ථ්‍යකරණාද් භජනගේහස්‍යාධිපතිඃ ප්‍රකුප්‍ය ලෝකාන් උවාච, ෂට්සු දිනේෂු ලෝකෛඃ කර්ම්ම කර්ත්තව්‍යං තස්මාද්ධේතෝඃ ස්වාස්ථ්‍යාර්ථං තේෂු දිනේෂු ආගච්ඡත, විශ්‍රාමවාරේ මාගච්ඡත|
15 තදා පභුඃ ප්‍රත්‍යුවාච රේ කපටිනෝ යුෂ්මාකම් ඒකෛකෝ ජනෝ විශ්‍රාමවාරේ ස්වීයං ස්වීයං වෘෂභං ගර්දභං වා බන්ධනාන්මෝචයිත්වා ජලං පායයිතුං කිං න නයති?
16 තර්හ්‍යාෂ්ටාදශවත්සරාන් යාවත් ශෛතානා බද්ධා ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තතිරියං නාරී කිං විශ්‍රාමවාරේ න මෝචයිතව්‍යා?
17 ඒෂු වාක්‍යේෂු කථිතේෂු තස්‍ය විපක්‍ෂාඃ සලජ්ජා ජාතාඃ කින්තු තේන කෘතසර්ව්වමහාකර්ම්මකාරණාත් ලෝකනිවහඃ සානන්දෝ(අ)භවත්|
18 අනන්තරං සෝවදද් ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං කස්‍ය සදෘශං? කේන තදුපමාස්‍යාමි?
19 යත් සර්ෂපබීජං ගෘහීත්වා කශ්චිජ්ජන උද්‍යාන උප්තවාන් තද් බීජමඞ්කුරිතං සත් මහාවෘක්‍ෂෝ(අ)ජායත, තතස්තස්‍ය ශාඛාසු විහායසීයවිහගා ආගත්‍ය න්‍යූෂුඃ, තද්‍රාජ්‍යං තාදෘශේන සර්ෂපබීජේන තුල්‍යං|
20 පුනඃ කථයාමාස, ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං කස්‍ය සදෘශං වදිෂ්‍යාමි? යත් කිණ්වං කාචිත් ස්ත්‍රී ගෘහීත්වා ද්‍රෝණත්‍රයපරිමිතගෝධූමචූර්ණේෂු ස්ථාපයාමාස,
21 තතඃ ක්‍රමේණ තත් සර්ව්වගෝධූමචූර්ණං ව්‍යාප්නෝති, තස්‍ය කිණ්වස්‍ය තුල්‍යම් ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං|
22 තතඃ ස යිරූශාලම්නගරං ප්‍රති යාත්‍රාං කෘත්වා නගරේ නගරේ ග්‍රාමේ ග්‍රාමේ සමුපදිශන් ජගාම|
23 තදා කශ්චිජ්ජනස්තං පප්‍රච්ඡ, හේ ප්‍රභෝ කිං කේවලම් අල්පේ ලෝකාඃ පරිත්‍රාස්‍යන්තේ?
24 තතඃ ස ලෝකාන් උවාච, සංකීර්ණද්වාරේණ ප්‍රවේෂ්ටුං යතඝ්වං, යතෝහං යුෂ්මාන් වදාමි, බහවඃ ප්‍රවේෂ්ටුං චේෂ්ටිෂ්‍යන්තේ කින්තු න ශක්‍ෂ්‍යන්ති|
25 ගෘහපතිනෝත්ථාය ද්වාරේ රුද්ධේ සති යදි යූයං බහිඃ ස්ථිත්වා ද්වාරමාහත්‍ය වදථ, හේ ප්‍රභෝ හේ ප්‍රභෝ අස්මත්කාරණාද් ද්වාරං මෝචයතු, තතඃ ස ඉති ප්‍රතිවක්‍ෂ්‍යති, යූයං කුත්‍රත්‍යා ලෝකා ඉත්‍යහං න ජානාමි|
26 තදා යූයං වදිෂ්‍යථ, තව සාක්‍ෂාද් වයං භේाජනං පානඤ්ච කෘතවන්තඃ, ත්වඤ්චාස්මාකං නගරස්‍ය පථි සමුපදිෂ්ටවාන්|
27 කින්තු ස වක්‍ෂ්‍යති, යුෂ්මානහං වදාමි, යූයං කුත්‍රත්‍යා ලෝකා ඉත්‍යහං න ජානාමි; හේ දුරාචාරිණෝ යූයං මත්තෝ දූරීභවත|
28 තදා ඉබ්‍රාහීමං ඉස්හාකං යාකූබඤ්ච සර්ව්වභවිෂ්‍යද්වාදිනශ්ච ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං ප්‍රාප්තාන් ස්වාංශ්ච බහිෂ්කෘතාන් දෘෂ්ට්වා යූයං රෝදනං දන්තෛර්දන්තඝර්ෂණඤ්ච කරිෂ්‍යථ|
29 අපරඤ්ච පූර්ව්වපශ්චිමදක්‍ෂිණෝත්තරදිග්භ්‍යෝ ලෝකා ආගත්‍ය ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යේ නිවත්ස්‍යන්ති|
30 පශ්‍යතේත්ථං ශේෂීයා ලෝකා අග්‍රා භවිෂ්‍යන්ති, අග්‍රීයා ලෝකාශ්ච ශේෂා භවිෂ්‍යන්ති|
31 අපරඤ්ච තස්මින් දිනේ කියන්තඃ ඵිරූශින ආගත්‍ය යීශුං ප්‍රෝචුඃ, බහිර්ගච්ඡ, ස්ථානාදස්මාත් ප්‍රස්ථානං කුරු, හේරෝද් ත්වාං ජිඝාංසති|
32 තතඃ ස ප්‍රත්‍යවෝචත් පශ්‍යතාද්‍ය ශ්වශ්ච භූතාන් විහාප්‍ය රෝගිණෝ(අ)රෝගිණඃ කෘත්වා තෘතීයේහ්නි සේත්ස්‍යාමි, කථාමේතාං යූයමිත්වා තං භූරිමායං වදත|
33 තත්‍රාප්‍යද්‍ය ශ්වඃ පරශ්වශ්ච මයා ගමනාගමනේ කර්ත්තව්‍යේ, යතෝ හේතෝ ර‍්‍යිරූශාලමෝ බහිඃ කුත්‍රාපි කෝපි භවිෂ්‍යද්වාදී න ඝානිෂ්‍යතේ|
34 හේ යිරූශාලම් හේ යිරූශාලම් ත්වං භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ හංසි තවාන්තිකේ ප්‍රේරිතාන් ප්‍රස්තරෛර්මාරයසි ච, යථා කුක්කුටී නිජපක්‍ෂාධඃ ස්වශාවකාන් සංගෘහ්ලාති, තථාහමපි තව ශිශූන් සංග්‍රහීතුං කතිවාරාන් ඓච්ඡං කින්තු ත්වං නෛච්ඡඃ|
35 පශ්‍යත යුෂ්මාකං වාසස්ථානානි ප්‍රෝච්ඡිද්‍යමානානි පරිත්‍යක්තානි ච භවිෂ්‍යන්ති; යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, යඃ ප්‍රභෝ ර්නාම්නාගච්ඡති ස ධන්‍ය ඉති වාචං යාවත්කාලං න වදිෂ්‍යථ, තාවත්කාලං යූයං මාං න ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 14

1 අනන්තරං විශ්‍රාමවාරේ යීශෞ ප්‍රධානස්‍ය ඵිරූශිනෝ ගෘහේ භෝක්තුං ගතවති තේ තං වීක්‍ෂිතුම් ආරේභිරේ|
2 තදා ජලෝදරී තස්‍ය සම්මුඛේ ස්ථිතඃ|
3 තතඃ ස ව්‍යවස්ථාපකාන් ඵිරූශිනශ්ච පප්‍රච්ඡ, විශ්‍රාමවාරේ ස්වාස්ථ්‍යං කර්ත්තව්‍යං න වා? තතස්තේ කිමපි න ප්‍රත්‍යූචුඃ|
4 තදා ස තං රෝගිණං ස්වස්ථං කෘත්වා විසසර්ජ;
5 තානුවාච ච යුෂ්මාකං කස්‍යචිද් ගර්ද්දභෝ වෘෂභෝ වා චේද් ගර්ත්තේ පතති තර්හි විශ්‍රාමවාරේ තත්ක්‍ෂණං ස කිං තං නෝත්ථාපයිෂ්‍යති?
6 තතස්තේ කථායා ඒතස්‍යාඃ කිමපි ප්‍රතිවක්තුං න ශේකුඃ|
7 අපරඤ්ච ප්‍රධානස්ථානමනෝනීතත්වකරණං විලෝක්‍ය ස නිමන්ත්‍රිතාන් ඒතදුපදේශකථාං ජගාද,
8 ත්වං විවාහාදිභෝජ්‍යේෂු නිමන්ත්‍රිතඃ සන් ප්‍රධානස්ථානේ මෝපාවේක්‍ෂීඃ| ත්වත්තෝ ගෞරවාන්විතනිමන්ත්‍රිතජන ආයාතේ
9 නිමන්ත්‍රයිතාගත්‍ය මනුෂ්‍යායෛතස්මෛ ස්ථානං දේහීති වාක්‍යං චේද් වක්‍ෂ්‍යති තර්හි ත්වං සඞ්කුචිතෝ භූත්වා ස්ථාන ඉතරස්මින් උපවේෂ්ටුම් උද්‍යංස්‍යසි|
10 අස්මාත් කාරණාදේව ත්වං නිමන්ත්‍රිතෝ ගත්වා(අ)ප්‍රධානස්ථාන උපවිශ, තතෝ නිමන්ත්‍රයිතාගත්‍ය වදිෂ්‍යති, හේ බන්ධෝ ප්‍රෝච්චස්ථානං ගත්වෝපවිශ, තථා සති භෝජනෝපවිෂ්ටානාං සකලානාං සාක්‍ෂාත් ත්වං මාන්‍යෝ භවිෂ්‍යසි|
11 යඃ කශ්චිත් ස්වමුන්නමයති ස නමයිෂ්‍යතේ, කින්තු යඃ කශ්චිත් ස්වං නමයති ස උන්නමයිෂ්‍යතේ|
12 තදා ස නිමන්ත්‍රයිතාරං ජනමපි ජගාද, මධ්‍යාහ්නේ රාත්‍රෞ වා භෝජ්‍යේ කෘතේ නිජබන්ධුගණෝ වා භ්‍රාතෘृගණෝ වා ඥාතිගණෝ වා ධනිගණෝ වා සමීපවාසිගණෝ වා ඒතාන් න නිමන්ත්‍රය, තථා කෘතේ චේත් තේ ත්වාං නිමන්ත්‍රයිෂ්‍යන්ති, තර්හි පරිශෝධෝ භවිෂ්‍යති|
13 කින්තු යදා භේජ්‍යං කරෝෂි තදා දරිද්‍රශුෂ්කකරඛඤ්ජාන්ධාන් නිමන්ත්‍රය,
14 තත ආශිෂං ලප්ස්‍යසේ, තේෂු පරිශෝධං කර්ත්තුමශක්නුවත්සු ශ්මශානාද්ධාර්ම්මිකානාමුත්ථානකාලේ ත්වං ඵලාං ලප්ස්‍යසේ|
15 අනන්තරං තාං කථාං නිශම්‍ය භෝජනෝපවිෂ්ටඃ කශ්චිත් කථයාමාස, යෝ ජන ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යේ භෝක්තුං ලප්ස්‍යතේ සඒව ධන්‍යඃ|
16 තතඃ ස උවාච, කශ්චිත් ජනෝ රාත්‍රෞ භේाජ්‍යං කෘත්වා බහූන් නිමන්ත්‍රයාමාස|
17 තතෝ භෝජනසමයේ නිමන්ත්‍රිතලෝකාන් ආහ්වාතුං දාසද්වාරා කථයාමාස, ඛද්‍යද්‍රව්‍යාණි සර්ව්වාණි සමාසාදිතානි සන්ති, යූයමාගච්ඡත|
18 කින්තු තේ සර්ව්ව ඒකෛකං ඡලං කෘත්වා ක්‍ෂමාං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රිරේ| ප්‍රථමෝ ජනඃ කථයාමාස, ක්‍ෂේත්‍රමේකං ක්‍රීතවානහං තදේව ද්‍රෂ්ටුං මයා ගන්තව්‍යම්, අතඒව මාං ක්‍ෂන්තුං තං නිවේදය|
19 අන්‍යෝ ජනඃ කථයාමාස, දශවෘෂානහං ක්‍රීතවාන් තාන් පරීක්‍ෂිතුං යාමි තස්මාදේව මාං ක්‍ෂන්තුං තං නිවේදය|
20 අපරඃ කථයාමාස, ව්‍යූඪවානහං තස්මාත් කාරණාද් යාතුං න ශක්නෝමි|
21 පශ්චාත් ස දාසෝ ගත්වා නිජප්‍රභෝඃ සාක්‍ෂාත් සර්ව්වවෘත්තාන්තං නිවේදයාමාස, තතෝසෞ ගෘහපතිඃ කුපිත්වා ස්වදාසං ව්‍යාජහාර, ත්වං සත්වරං නගරස්‍ය සන්නිවේශාන් මාර්ගාංශ්ච ගත්වා දරිද්‍රශුෂ්කකරඛඤ්ජාන්ධාන් අත්‍රානය|
22 තතෝ දාසෝ(අ)වදත්, හේ ප්‍රභෝ භවත ආඥානුසාරේණාක්‍රියත තථාපි ස්ථානමස්ති|
23 තදා ප්‍රභුඃ පුන ර්දාසායාකථයත්, රාජපථාන් වෘක්‍ෂමූලානි ච යාත්වා මදීයගෘහපූරණාර්ථං ලෝකානාගන්තුං ප්‍රවර්ත්තය|
24 අහං යුෂ්මභ්‍යං කථයාමි, පූර්ව්වනිමන්ත්‍රිතානමේකෝපි මමාස්‍ය රාත්‍රිභෝජ්‍යස්‍යාස්වාදං න ප්‍රාප්ස්‍යති|
25 අනන්තරං බහුෂු ලෝකේෂු යීශෝඃ පශ්චාද් ව්‍රජිතේෂු සත්සු ස ව්‍යාඝුට්‍ය තේභ්‍යඃ කථයාමාස,
26 යඃ කශ්චින් මම සමීපම් ආගත්‍ය ස්වස්‍ය මාතා පිතා පත්නී සන්තානා භ්‍රාතරෝ භගිම්‍යෝ නිජප්‍රාණාශ්ච, ඒතේභ්‍යඃ සර්ව්වේභ්‍යෝ මය්‍යධිකං ප්‍රේම න කරෝති, ස මම ශිෂ්‍යෝ භවිතුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
27 යඃ කශ්චිත් ස්වීයං ක්‍රුශං වහන් මම පශ්චාන්න ගච්ඡති, සෝපි මම ශිෂ්‍යෝ භවිතුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
28 දුර්ගනිර්ම්මාණේ කතිව්‍යයෝ භවිෂ්‍යති, තථා තස්‍ය සමාප්තිකරණාර්ථං සම්පත්තිරස්ති න වා, ප්‍රථමමුපවිශ්‍ය ඒතන්න ගණයති, යුෂ්මාකං මධ්‍ය ඒතාදෘශඃ කෝස්ති?
29 නෝචේද් භිත්තිං කෘත්වා ශේෂේ යදි සමාපයිතුං න ශක්‍ෂ්‍යති,
30 තර්හි මානුෂෝයං නිචේතුම් ආරභත සමාපයිතුං නාශක්නෝත්, ඉති ව්‍යාහෘත්‍ය සර්ව්වේ තමුපහසිෂ්‍යන්ති|
31 අපරඤ්ච භින්නභූපතිනා සහ යුද්ධං කර්ත්තුම් උද්‍යම්‍ය දශසහස්‍රාණි සෛන්‍යානි ගෘහීත්වා විංශතිසහස්‍රේඃ සෛන්‍යෛඃ සහිතස්‍ය සමීපවාසිනඃ සම්මුඛං යාතුං ශක්‍ෂ්‍යාමි න වේති ප්‍රථමං උපවිශ්‍ය න විචාරයති ඒතාදෘශෝ භූමිපතිඃ කඃ?
32 යදි න ශක්නෝති තර්හි රිපාවතිදූරේ තිෂ්ඨති සති නිජදූතං ප්‍රේෂ්‍ය සන්ධිං කර්ත්තුං ප්‍රාර්ථයේත|
33 තද්වද් යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යඃ කශ්චින් මදර්ථං සර්ව්වස්වං හාතුං න ශක්නෝති ස මම ශිෂ්‍යෝ භවිතුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
34 ලවණම් උත්තමම් ඉති සත්‍යං, කින්තු යදි ලවණස්‍ය ලවණත්වම් අපගච්ඡති තර්හි තත් කථං ස්වාදුයුක්තං භවිෂ්‍යති?
35 තද භූම්‍යර්ථම් ආලවාලරාශ්‍යර්ථමපි භද්‍රං න භවති; ලෝකාස්තද් බහිඃ ක්‍ෂිපන්ති| යස්‍ය ශ්‍රෝතුං ශ්‍රෝත්‍රේ ස්තඃ ස ශෘණෝතු|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 15

1 තදා කරසඤ්චායිනඃ පාපිනශ්ච ලෝකා උපදේශ්කථාං ශ්‍රෝතුං යීශෝඃ සමීපම් ආගච්ඡන්|
2 තතඃ ඵිරූශින උපාධ්‍යායාශ්ච විවදමානාඃ කථයාමාසුඃ ඒෂ මානුෂඃ පාපිභිඃ සහ ප්‍රණයං කෘත්වා තෛඃ සාර්ද්ධං භුංක්තේ|
3 තදා ස තේභ්‍ය ඉමාං දෘෂ්ටාන්තකථාං කථිතවාන්,
4 කස්‍යචිත් ශතමේෂේෂු තිෂ්ඨත්මු තේෂාමේකං ස යදි හාරයති තර්හි මධ්‍යේප්‍රාන්තරම් ඒකෝනශතමේෂාන් විහාය හාරිතමේෂස්‍ය උද්දේශප්‍රාප්තිපර‍්‍ය්‍යනතං න ගවේෂයති, ඒතාදෘශෝ ලෝකෝ යුෂ්මාකං මධ්‍යේ ක ආස්තේ?
5 තස්‍යෝද්දේශං ප්‍රාප්‍ය හෘෂ්ටමනාස්තං ස්කන්ධේ නිධාය ස්වස්ථානම් ආනීය බන්ධුබාන්ධවසමීපවාසින ආහූය වක්ති,
6 හාරිතං මේෂං ප්‍රාප්තෝහම් අතෝ හේතෝ ර්මයා සාර්ද්ධම් ආනන්දත|
7 තද්වදහං යුෂ්මාන් වදාමි, යේෂාං මනඃපරාවර්ත්තනස්‍ය ප්‍රයෝජනං නාස්ති, තාදෘශෛකෝනශතධාර්ම්මිකකාරණාද් ය ආනන්දස්තස්මාද් ඒකස්‍ය මනඃපරිවර්ත්තිනඃ පාපිනඃ කාරණාත් ස්වර්ගේ (අ)ධිකානන්දෝ ජායතේ|
8 අපරඤ්ච දශානාං රූප්‍යඛණ්ඩානාම් ඒකඛණ්ඩේ හාරිතේ ප්‍රදීපං ප්‍රජ්වාල්‍ය ගෘහං සම්මාර්ජ්‍ය තස්‍ය ප්‍රාප්තිං යාවද් යත්නේන න ගවේෂයති, ඒතාදෘශී යෝෂිත් කාස්තේ?
9 ප්‍රාප්තේ සති බන්ධුබාන්ධවසමීපවාසිනීරාහූය කථයති, හාරිතං රූප්‍යඛණ්ඩං ප්‍රාප්තාහං තස්මාදේව මයා සාර්ද්ධම් ආනන්දත|
10 තද්වදහං යුෂ්මාන් ව්‍යාහරාමි, ඒකේන පාපිනා මනසි පරිවර්ත්තිතේ, ඊශ්වරස්‍ය දූතානාං මධ්‍යේප්‍යානන්දෝ ජායතේ|
11 අපරඤ්ච ස කථයාමාස, කස්‍යචිද් ද්වෞ පුත්‍රාවාස්තාං,
12 තයෝඃ කනිෂ්ඨඃ පුත්‍රඃ පිත්‍රේ කථයාමාස, හේ පිතස්තව සම්පත්ත්‍යා යමංශං ප්‍රාප්ස්‍යාම්‍යහං විභජ්‍ය තං දේහි, තතඃ පිතා නිජාං සම්පත්තිං විභජ්‍ය තාභ්‍යාං දදෞ|
13 කතිපයාත් කාලාත් පරං ස කනිෂ්ඨපුත්‍රඃ සමස්තං ධනං සංගෘහ්‍ය දූරදේශං ගත්වා දුෂ්ටාචරණේන සර්ව්වාං සම්පත්තිං නාශයාමාස|
14 තස්‍ය සර්ව්වධනේ ව්‍යයං ගතේ තද්දේශේ මහාදුර්භික්‍ෂං බභූව, තතස්තස්‍ය දෛන්‍යදශා භවිතුම් ආරේභේ|
15 තතඃ පරං ස ගත්වා තද්දේශීයං ගෘහස්ථමේකම් ආශ්‍රයත; තතඃ සතං ශූකරව්‍රජං චාරයිතුං ප්‍රාන්තරං ප්‍රේෂයාමාස|
16 කේනාපි තස්මෛ භක්‍ෂ්‍යාදානාත් ස ශූකරඵලවල්කලේන පිචිණ්ඩපූරණාං වවාඤ්ඡ|
17 ශේෂේ ස මනසි චේතනාං ප්‍රාප්‍ය කථයාමාස, හා මම පිතුඃ සමීපේ කති කති වේතනභුජෝ දාසා යථේෂ්ටං තතෝධිකඤ්ච භක්‍ෂ්‍යං ප්‍රාප්නුවන්ති කින්ත්වහං ක්‍ෂුධා මුමූර්ෂුඃ|
18 අහමුත්ථාය පිතුඃ සමීපං ගත්වා කථාමේතාං වදිෂ්‍යාමි, හේ පිතර් ඊශ්වරස්‍ය තව ච විරුද්ධං පාපමකරවම්
19 තව පුත්‍රඉති විඛ්‍යාතෝ භවිතුං න යෝග්‍යෝස්මි ච, මාං තව වෛතනිකං දාසං කෘත්වා ස්ථාපය|
20 පශ්චාත් ස උත්ථාය පිතුඃ සමීපං ජගාම; තතස්තස්‍ය පිතාතිදූරේ තං නිරීක්‍ෂ්‍ය දයාඤ්චක්‍රේ, ධාවිත්වා තස්‍ය කණ්ඨං ගෘහීත්වා තං චුචුම්බ ච|
21 තදා පුත්‍ර උවාච, හේ පිතර් ඊශ්වරස්‍ය තව ච විරුද්ධං පාපමකරවං, තව පුත්‍රඉති විඛ්‍යාතෝ භවිතුං න යෝග්‍යෝස්මි ච|
22 කින්තු තස්‍ය පිතා නිජදාසාන් ආදිදේශ, සර්ව්වෝත්තමවස්ත්‍රාණ්‍යානීය පරිධාපයතෛනං හස්තේ චාඞ්ගුරීයකම් අර්පයත පාදයෝශ්චෝපානහෞ සමර්පයත;
23 පුෂ්ටං ගෝවත්සම් ආනීය මාරයත ච තං භුක්ත්වා වයම් ආනන්දාම|
24 යතෝ මම පුත්‍රෝයම් අම්‍රියත පුනරජීවීද් හාරිතශ්ච ලබ්ධෝභූත් තතස්ත ආනන්දිතුම් ආරේභිරේ|
25 තත්කාලේ තස්‍ය ජ්‍යේෂ්ඨඃ පුත්‍රඃ ක්‍ෂේත්‍ර ආසීත්| අථ ස නිවේශනස්‍ය නිකටං ආගච්ඡන් නෘත්‍යානාං වාද්‍යානාඤ්ච ශබ්දං ශ්‍රුත්වා
26 දාසානාම් ඒකම් ආහූය පප්‍රච්ඡ, කිං කාරණමස්‍ය?
27 තතඃ සෝවාදීත්, තව භ්‍රාතාගමත්, තව තාතශ්ච තං සුශරීරං ප්‍රාප්‍ය පුෂ්ටං ගෝවත්සං මාරිතවාන්|
28 තතඃ ස ප්‍රකුප්‍ය නිවේශනාන්තඃ ප්‍රවේෂ්ටුං න සම්මේනේ; තතස්තස්‍ය පිතා බහිරාගත්‍ය තං සාධයාමාස|
29 තතඃ ස පිතරං ප්‍රත්‍යුවාච, පශ්‍ය තව කාඤ්චිදප්‍යාඥාං න විලංඝ්‍ය බහූන් වත්සරාන් අහං ත්වාං සේවේ තථාපි මිත්‍රෛඃ සාර්ද්ධම් උත්සවං කර්ත්තුං කදාපි ඡාගමේකමපි මහ්‍යං නාදදාඃ;
30 කින්තු තව යඃ පුත්‍රෝ වේශ්‍යාගමනාදිභිස්තව සම්පත්තිම් අපව්‍යයිතවාන් තස්මින්නාගතමාත්‍රේ තස්‍යෛව නිමිත්තං පුෂ්ටං ගෝවත්සං මාරිතවාන්|
31 තදා තස්‍ය පිතාවෝචත්, හේ පුත්‍ර ත්වං සර්ව්වදා මයා සහාසි තස්මාන් මම යද්‍යදාස්තේ තත්සර්ව්වං තව|
32 කින්තු තවායං භ්‍රාතා මෘතඃ පුනරජීවීද් හාරිතශ්ච භූත්වා ප්‍රාප්තෝභූත්, ඒතස්මාත් කාරණාද් උත්සවානන්දෞ කර්ත්තුම් උචිතමස්මාකම්|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 16

1 අපරඤ්ච යීශුඃ ශිෂ්‍යේභ්‍යෝන්‍යාමේකාං කථාං කථයාමාස කස්‍යචිද් ධනවතෝ මනුෂ්‍යස්‍ය ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශේ සම්පත්තේරපව්‍යයේ(අ)පවාදිතේ සති
2 තස්‍ය ප්‍රභුස්තම් ආහූය ජගාද, ත්වයි යාමිමාං කථාං ශෘණෝමි සා කීදෘශී? ත්වං ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශකර්ම්මණෝ ගණනාං දර්ශය ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශපදේ ත්වං න ස්ථාස්‍යසි|
3 තදා ස ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශෝ මනසා චින්තයාමාස, ප්‍රභු ර‍්‍යදි මාං ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශපදාද් භ්‍රංශයති තර්හි කිං කරිෂ්‍යේ(අ)හං? මෘදං ඛනිතුං මම ශක්ති ර්නාස්ති භික්‍ෂිතුඤ්ච ලජ්ජිෂ්‍යේ(අ)හං|
4 අතඒව මයි ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශපදාත් ච්‍යුතේ සති යථා ලෝකා මහ්‍යම් ආශ්‍රයං දාස්‍යන්ති තදර්ථං යත්කර්ම්ම මයා කරණීයං තන් නිර්ණීයතේ|
5 පශ්චාත් ස ස්වප්‍රභෝරේකෛකම් අධමර්ණම් ආහූය ප්‍රථමං පප්‍රච්ඡ, ත්වත්තෝ මේ ප්‍රභුණා කති ප්‍රාප්‍යම්?
6 තතඃ ස උවාච, ඒකශතාඪකතෛලානි; තදා ගෘහකාර‍්‍ය්‍යාධීශඃ ප්‍රෝවාච, තව පත්‍රමානීය ශීඝ්‍රමුපවිශ්‍ය තත්‍ර පඤ්චාශතං ලිඛ|
7 පශ්චාදන්‍යමේකං පප්‍රච්ඡ, ත්වත්තෝ මේ ප්‍රභුණා කති ප්‍රාප්‍යම්? තතඃ සෝවාදීද් ඒකශතාඪකගෝධූමාඃ; තදා ස කථයාමාස, තව පත්‍රමානීය අශීතිං ලිඛ|
8 තේනෛව ප්‍රභුස්තමයථාර්ථකෘතම් අධීශං තද්බුද්ධිනෛපුණ්‍යාත් ප්‍රශශංස; ඉත්ථං දීප්තිරූපසන්තානේභ්‍ය ඒතත්සංසාරස්‍ය සන්තානා වර්ත්තමානකාලේ(අ)ධිකබුද්ධිමන්තෝ භවන්ති|
9 අතෝ වදාමි යූයමප්‍යයථාර්ථේන ධනේන මිත්‍රාණි ලභධ්වං තතෝ යුෂ්මාසු පදභ්‍රෂ්ටේෂ්වපි තානි චිරකාලම් ආශ්‍රයං දාස්‍යන්ති|
10 යඃ කශ්චිත් ක්‍ෂුද්‍රේ කාර‍්‍ය්‍යේ විශ්වාස්‍යෝ භවති ස මහති කාර‍්‍ය්‍යේපි විශ්වාස්‍යෝ භවති, කින්තු යඃ කශ්චිත් ක්‍ෂුද්‍රේ කාර‍්‍ය්‍යේ(අ)විශ්වාස්‍යෝ භවති ස මහති කාර‍්‍ය්‍යේප්‍යවිශ්වාස්‍යෝ භවති|
11 අතඒව අයථාර්ථේන ධනේන යදි යූයමවිශ්වාස්‍යා ජාතාස්තර්හි සත්‍යං ධනං යුෂ්මාකං කරේෂු කඃ සමර්පයිෂ්‍යති?
12 යදි ච පරධනේන යූයම් අවිශ්වාස්‍යා භවථ තර්හි යුෂ්මාකං ස්වකීයධනං යුෂ්මභ්‍යං කෝ දාස්‍යති?
13 කෝපි දාස උභෞ ප්‍රභූ සේවිතුං න ශක්නෝති, යත ඒකස්මින් ප්‍රීයමාණෝ(අ)න්‍යස්මින්නප්‍රීයතේ යද්වා ඒකං ජනං සමාදෘත්‍ය තදන්‍යං තුච්ඡීකරෝති තද්වද් යූයමපි ධනේශ්වරෞ සේවිතුං න ශක්නුථ|
14 තදෛතාඃ සර්ව්වාඃ කථාඃ ශ්‍රුත්වා ලෝභිඵිරූශිනස්තමුපජහසුඃ|
15 තතඃ ස උවාච, යූයං මනුෂ්‍යාණාං නිකටේ ස්වාන් නිර්දෝෂාන් දර්ශයථ කින්තු යුෂ්මාකම් අන්තඃකරණානීශ්වරෝ ජානාති, යත් මනුෂ්‍යාණාම් අති ප්‍රශංස්‍යං තද් ඊශ්වරස්‍ය ඝෘණ්‍යං|
16 යෝහන ආගමනපර‍්‍ය්‍යනතං යුෂ්මාකං සමීපේ ව්‍යවස්ථාභවිෂ්‍යද්වාදිනාං ලේඛනානි චාසන් තතඃ ප්‍රභෘති ඊශ්වරරාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදඃ ප්‍රචරති, ඒකෛකෝ ලෝකස්තන්මධ්‍යං යත්නේන ප්‍රවිශති ච|
17 වරං නභසඃ පෘථිව්‍යාශ්ච ලෝපෝ භවිෂ්‍යති තථාපි ව්‍යවස්ථායා ඒකබින්දෝරපි ලෝපෝ න භවිෂ්‍යති|
18 යඃ කශ්චිත් ස්වීයාං භාර‍්‍ය්‍යාං විහාය ස්ත්‍රියමන්‍යාං විවහති ස පරදාරාන් ගච්ඡති, යශ්ච තා ත්‍යක්තාං නාරීං විවහති සෝපි පරදාරාන ගච්ඡති|
19 ඒකෝ ධනී මනුෂ්‍යඃ ශුක්ලානි සූක්‍ෂ්මාණි වස්ත්‍රාණි පර‍්‍ය්‍යදධාත් ප්‍රතිදිනං පරිතෝෂරූපේණාභුංක්තාපිවච්ච|
20 සර්ව්වාඞ්ගේ ක්‍ෂතයුක්ත ඉලියාසරනාමා කශ්චිද් දරිද්‍රස්තස්‍ය ධනවතෝ භෝජනපාත්‍රාත් පතිතම් උච්ඡිෂ්ටං භෝක්තුං වාඤ්ඡන් තස්‍ය ද්වාරේ පතිත්වාතිෂ්ඨත්;
21 අථ ශ්වාන ආගත්‍ය තස්‍ය ක්‍ෂතාන්‍යලිහන්|
22 කියත්කාලාත්පරං ස දරිද්‍රඃ ප්‍රාණාන් ජහෞ; තතඃ ස්වර්ගීයදූතාස්තං නීත්වා ඉබ්‍රාහීමඃ ක්‍රෝඩ උපවේශයාමාසුඃ|
23 පශ්චාත් ස ධනවානපි මමාර, තං ශ්මශානේ ස්ථාපයාමාසුශ්ච; කින්තු පරලෝකේ ස වේදනාකුලඃ සන් ඌර්ද්ධ්වාං නිරීක්‍ෂ්‍ය බහුදූරාද් ඉබ්‍රාහීමං තත්ක්‍රෝඩ ඉලියාසරඤ්ච විලෝක්‍ය රුවන්නුවාච;
24 හේ පිතර් ඉබ්‍රාහීම් අනුගෘහ්‍ය අඞ්ගුල්‍යග්‍රභාගං ජලේ මජ්ජයිත්වා මම ජිහ්වාං ශීතලාං කර්ත්තුම් ඉලියාසරං ප්‍රේරය, යතෝ වහ්නිශිඛාතෝහං ව්‍යථිතෝස්මි|
25 තදා ඉබ්‍රාහීම් බභාෂේ, හේ පුත්‍ර ත්වං ජීවන් සම්පදං ප්‍රාප්තවාන් ඉලියාසරස්තු විපදං ප්‍රාප්තවාන් ඒතත් ස්මර, කින්තු සම්ප්‍රති තස්‍ය සුඛං තව ච දුඃඛං භවති|
26 අපරමපි යුෂ්මාකම් අස්මාකඤ්ච ස්ථානයෝ ර්මධ්‍යේ මහද්විච්ඡේදෝ(අ)ස්ති තත ඒතත්ස්ථානස්‍ය ලෝකාස්තත් ස්ථානං යාතුං යද්වා තත්ස්ථානස්‍ය ලෝකා ඒතත් ස්ථානමායාතුං න ශක්නුවන්ති|
27 තදා ස උක්තවාන්, හේ පිතස්තර්හි ත්වාං නිවේදයාමි මම පිතු ර්ගේහේ යේ මම පඤ්ච භ්‍රාතරඃ සන්ති
28 තේ යථෛතද් යාතනාස්ථානං නායාස්‍යන්ති තථා මන්ත්‍රණාං දාතුං තේෂාං සමීපම් ඉලියාසරං ප්‍රේරය|
29 තත ඉබ්‍රාහීම් උවාච, මූසාභවිෂ්‍යද්වාදිනාඤ්ච පුස්තකානි තේෂාං නිකටේ සන්ති තේ තද්වචනානි මන්‍යන්තාං|
30 තදා ස නිවේදයාමාස, හේ පිතර් ඉබ්‍රාහීම් න තථා, කින්තු යදි මෘතලෝකානාං කශ්චිත් තේෂාං සමීපං යාති තර්හි තේ මනාංසි ව්‍යාඝෝටයිෂ්‍යන්ති|
31 තත ඉබ්‍රාහීම් ජගාද, තේ යදි මූසාභවිෂ්‍යද්වාදිනාඤ්ච වචනානි න මන්‍යන්තේ තර්හි මෘතලෝකානාං කස්මිංශ්චිද් උත්ථිතේපි තේ තස්‍ය මන්ත්‍රණාං න මංස්‍යන්තේ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 17

1 ඉතඃ පරං යීශුඃ ශිෂ්‍යාන් උවාච, විඝ්නෛරවශ්‍යම් ආගන්තව්‍යං කින්තු විඝ්නා යේන ඝටිෂ්‍යන්තේ තස්‍ය දුර්ගති ර්භවිෂ්‍යති|
2 ඒතේෂාං ක්‍ෂුද්‍රප්‍රාණිනාම් ඒකස්‍යාපි විඝ්නජනනාත් කණ්ඨබද්ධපේෂණීකස්‍ය තස්‍ය සාගරාගාධජලේ මජ්ජනං භද්‍රං|
3 යූයං ස්වේෂු සාවධානාස්තිෂ්ඨත; තව භ්‍රාතා යදි තව කිඤ්චිද් අපරාධ්‍යති තර්හි තං තර්ජය, තේන යදි මනඃ පරිවර්ත්තයති තර්හි තං ක්‍ෂමස්ව|
4 පුනරේකදිනමධ්‍යේ යදි ස තව සප්තකෘත්වෝ(අ)පරාධ්‍යති කින්තු සප්තකෘත්ව ආගත්‍ය මනඃ පරිවර්ත්‍ය මයාපරාද්ධම් ඉති වදති තර්හි තං ක්‍ෂමස්ව|
5 තදා ප්‍රේරිතාඃ ප්‍රභුම් අවදන් අස්මාකං විශ්වාසං වර්ද්ධය|
6 ප්‍රභුරුවාච, යදි යුෂ්මාකං සර්ෂපෛකප්‍රමාණෝ විශ්වාසෝස්ති තර්හි ත්වං සමූලමුත්පාටිතෝ භූත්වා සමුද්‍රේ රෝපිතෝ භව කථායාම් ඒතස්‍යාම් ඒතදුඩුම්බරාය කථිතායාං ස යුෂ්මාකමාඥාවහෝ භවිෂ්‍යති|
7 අපරං ස්වදාසේ හලං වාහයිත්වා වා පශූන් චාරයිත්වා ක්‍ෂේත්‍රාද් ආගතේ සති තං වදති, ඒහි භෝක්තුමුපවිශ, යුෂ්මාකම් ඒතාදෘශඃ කෝස්ති?
8 වරඤ්ච පූර්ව්වං මම ඛාද්‍යමාසාද්‍ය යාවද් භුඤ්ජේ පිවාමි ච තාවද් බද්ධකටිඃ පරිචර පශ්චාත් ත්වමපි භෝක්‍ෂ්‍යසේ පාස්‍යසි ච කථාමීදෘශීං කිං න වක්‍ෂ්‍යති?
9 තේන දාසේන ප්‍රභෝරාඥානුරූපේ කර්ම්මණි කෘතේ ප්‍රභුඃ කිං තස්මින් බාධිතෝ ජාතඃ? නේත්ථං බුධ්‍යතේ මයා|
10 ඉත්ථං නිරූපිතේෂු සර්ව්වකර්ම්මසු කෘතේෂු සත්මු යූයමපීදං වාක්‍යං වදථ, වයම් අනුපකාරිණෝ දාසා අස්මාභිර‍්‍යද්‍යත්කර්ත්තව්‍යං තන්මාත්‍රමේව කෘතං|
11 ස යිරූශාලමි යාත්‍රාං කුර්ව්වන් ශෝමිරෝණ්ගාලීල්ප්‍රදේශමධ්‍යේන ගච්ඡති,
12 ඒතර්හි කුත්‍රචිද් ග්‍රාමේ ප්‍රවේශමාත්‍රේ දශකුෂ්ඨිනස්තං සාක්‍ෂාත් කෘත්වා
13 දූරේ තිෂ්ඨනත උච්චෛ ර්වක්තුමාරේභිරේ, හේ ප්‍රභෝ යීශෝ දයස්වාස්මාන්|
14 තතඃ ස තාන් දෘෂ්ට්වා ජගාද, යූයං යාජකානාං සමීපේ ස්වාන් දර්ශයත, තතස්තේ ගච්ඡන්තෝ රෝගාත් පරිෂ්කෘතාඃ|
15 තදා තේෂාමේකඃ ස්වං ස්වස්ථං දෘෂ්ට්වා ප්‍රෝච්චෛරීශ්වරං ධන්‍යං වදන් ව්‍යාඝුට්‍යායාතෝ යීශෝ ර්ගුණානනුවදන් තච්චරණාධෝභූමෞ පපාත;
16 ස චාසීත් ශෝමිරෝණී|
17 තදා යීශුරවදත්, දශජනාඃ කිං න පරිෂ්කෘතාඃ? තහ්‍යන්‍යේ නවජනාඃ කුත්‍ර?
18 ඊශ්වරං ධන්‍යං වදන්තම් ඒනං විදේශිනං විනා කෝප්‍යන්‍යෝ න ප්‍රාප්‍යත|
19 තදා ස තමුවාච, ත්වමුත්ථාය යාහි විශ්වාසස්තේ ත්වාං ස්වස්ථං කෘතවාන්|
20 අථ කදේශ්වරස්‍ය රාජත්වං භවිෂ්‍යතීති ඵිරූශිභිඃ පෘෂ්ටේ ස ප්‍රත්‍යුවාච, ඊශ්වරස්‍ය රාජත්වම් ඓශ්වර‍්‍ය්‍යදර්ශනේන න භවිෂ්‍යති|
21 අත ඒතස්මින් පශ්‍ය තස්මින් වා පශ්‍ය, ඉති වාක්‍යං ලෝකා වක්තුං න ශක්‍ෂ්‍යන්ති, ඊශ්වරස්‍ය රාජත්වං යුෂ්මාකම් අන්තරේවාස්තේ|
22 තතඃ ස ශිෂ්‍යාන් ජගාද, යදා යුෂ්මාභි ර්මනුජසුතස්‍ය දිනමේකං ද්‍රෂ්ටුම් වාඤ්ඡිෂ්‍යතේ කින්තු න දර්ශිෂ්‍යතේ, ඊදෘක්කාල ආයාති|
23 තදාත්‍ර පශ්‍ය වා තත්‍ර පශ්‍යේති වාක්‍යං ලෝකා වක්‍ෂ්‍යන්ති, කින්තු තේෂාං පශ්චාත් මා යාත, මානුගච්ඡත ච|
24 යතස්තඩිද් යථාකාශෛකදිශ්‍යුදිය තදන්‍යාමපි දිශං ව්‍යාප්‍ය ප්‍රකාශතේ තද්වත් නිජදිනේ මනුජසූනුඃ ප්‍රකාශිෂ්‍යතේ|
25 කින්තු තත්පූර්ව්වං තේනානේකානි දුඃඛානි භෝක්තව්‍යාන්‍යේතද්වර්ත්තමානලෝකෛශ්ච සෝ(අ)වඥාතව්‍යඃ|
26 නෝහස්‍ය විද්‍යමානකාලේ යථාභවත් මනුෂ්‍යසූනෝඃ කාලේපි තථා භවිෂ්‍යති|
27 යාවත්කාලං නෝහෝ මහාපෝතං නාරෝහද් ආප්ලාවිවාර‍්‍ය්‍යේත්‍ය සර්ව්වං නානාශයච්ච තාවත්කාලං යථා ලෝකා අභුඤ්ජතාපිවන් ව්‍යවහන් ව්‍යවාහයංශ්ච;
28 ඉත්ථං ලෝටෝ වර්ත්තමානකාලේපි යථා ලෝකා භෝජනපානක්‍රයවික්‍රයරෝපණගෘහනිර්ම්මාණකර්ම්මසු ප්‍රාවර්ත්තන්ත,
29 කින්තු යදා ලෝට් සිදෝමෝ නිර්ජගාම තදා නභසඃ සගන්ධකාග්නිවෘෂ්ටි ර්භූත්වා සර්ව්වං ව්‍යනාශයත්
30 තද්වන් මානවපුත්‍රප්‍රකාශදිනේපි භවිෂ්‍යති|
31 තදා යදි කශ්චිද් ගෘහෝපරි තිෂ්ඨති තර්හි ස ගෘහමධ්‍යාත් කිමපි ද්‍රව්‍යමානේතුම් අවරුහ්‍ය නෛතු; යශ්ච ක්‍ෂේත්‍රේ තිෂ්ඨති සෝපි ව්‍යාඝුට්‍ය නායාතු|
32 ලෝටඃ පත්නීං ස්මරත|
33 යඃ ප්‍රාණාන් රක්‍ෂිතුං චේෂ්ටිෂ්‍යතේ ස ප්‍රාණාන් හාරයිෂ්‍යති යස්තු ප්‍රාණාන් හාරයිෂ්‍යති සඒව ප්‍රාණාන් රක්‍ෂිෂ්‍යති|
34 යුෂ්මානහං වච්මි තස්‍යාං රාත්‍රෞ ශය්‍යෛකගතයෝ ර්ලෝකයෝරේකෝ ධාරිෂ්‍යතේ පරස්ත්‍යක්‍ෂ්‍යතේ|
35 ස්ත්‍රියෞ යුගපත් පේෂණීං ව්‍යාවර්ත්තයිෂ්‍යතස්තයෝරේකා ධාරිෂ්‍යතේ පරාත්‍යක්‍ෂ්‍යතේ|
36 පුරුෂෞ ක්‍ෂේත්‍රේ ස්ථාස්‍යතස්තයෝරේකෝ ධාරිෂ්‍යතේ පරස්ත්‍යක්‍ෂ්‍යතේ|
37 තදා තේ පප්‍රච්ඡුඃ, හේ ප්‍රභෝ කුත්‍රේත්ථං භවිෂ්‍යති? තතඃ ස උවාච, යත්‍ර ශවස්තිෂ්ඨති තත්‍ර ගෘධ්‍රා මිලන්ති|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 18

1 අපරඤ්ච ලෝකෛරක්ලාන්තෛ ර්නිරන්තරං ප්‍රාර්ථයිතව්‍යම් ඉත්‍යාශයේන යීශුනා දෘෂ්ටාන්ත ඒකඃ කථිතඃ|
2 කුත්‍රචින්නගරේ කශ්චිත් ප්‍රාඩ්විවාක ආසීත් ස ඊශ්වරාන්නාබිභේත් මානුෂාංශ්ච නාමන්‍යත|
3 අථ තත්පුරවාසිනී කාචිද්විධවා තත්සමීපමේත්‍ය විවාදිනා සහ මම විවාදං පරිෂ්කුර්ව්විති නිවේදයාමාස|
4 තතඃ ස ප්‍රාඩ්විවාකඃ කියද්දිනානි න තදඞ්ගීකෘතවාන් පශ්චාච්චිත්තේ චින්තයාමාස, යද්‍යපීශ්වරාන්න බිභේමි මනුෂ්‍යානපි න මන්‍යේ
5 තථාප්‍යේෂා විධවා මාං ක්ලිශ්නාති තස්මාදස්‍යා විවාදං පරිෂ්කරිෂ්‍යාමි නෝචේත් සා සදාගත්‍ය මාං ව්‍යග්‍රං කරිෂ්‍යති|
6 පශ්චාත් ප්‍රභුරවදද් අසාවන්‍යායප්‍රාඩ්විවාකෝ යදාහ තත්‍ර මනෝ නිධධ්වං|
7 ඊශ්වරස්‍ය යේ (අ)භිරුචිතලෝකා දිවානිශං ප්‍රාර්ථයන්තේ ස බහුදිනානි විලම්බ්‍යාපි තේෂාං විවාදාන් කිං න පරිෂ්කරිෂ්‍යති?
8 යුෂ්මානහං වදාමි ත්වරයා පරිෂ්කරිෂ්‍යති, කින්තු යදා මනුෂ්‍යපුත්‍ර ආගමිෂ්‍යති තදා පෘථිව්‍යාං කිමීදෘශං විශ්වාසං ප්‍රාප්ස්‍යති?
9 යේ ස්වාන් ධාර්ම්මිකාන් ඥාත්වා පරාන් තුච්ඡීකුර්ව්වන්ති ඒතාදෘග්භ්‍යඃ, කියද්භ්‍ය ඉමං දෘෂ්ටාන්තං කථයාමාස|
10 ඒකඃ ඵිරූශ්‍යපරඃ කරසඤ්චායී ද්වාවිමෞ ප්‍රාර්ථයිතුං මන්දිරං ගතෞ|
11 තතෝ(අ)සෞ ඵිරූශ්‍යේකපාර්ශ්වේ තිෂ්ඨන් හේ ඊශ්වර අහමන්‍යලෝකවත් ලෝඨයිතාන්‍යායී පාරදාරිකශ්ච න භවාමි අස්‍ය කරසඤ්චායිනස්තුල්‍යශ්ච න, තස්මාත්ත්වාං ධන්‍යං වදාමි|
12 සප්තසු දිනේෂු දිනද්වයමුපවසාමි සර්ව්වසම්පත්තේ ර්දශමාංශං දදාමි ච, ඒතත්කථාං කථයන් ප්‍රාර්ථයාමාස|
13 කින්තු ස කරසඤ්චායි දූරේ තිෂ්ඨන් ස්වර්ගං ද්‍රෂ්ටුං නේච්ඡන් වක්‍ෂසි කරාඝාතං කුර්ව්වන් හේ ඊශ්වර පාපිෂ්ඨං මාං දයස්ව, ඉත්ථං ප්‍රාර්ථයාමාස|
14 යුෂ්මානහං වදාමි, තයෝර්ද්වයෝ ර්මධ්‍යේ කේවලඃ කරසඤ්චායී පුණ්‍යවත්ත්වේන ගණිතෝ නිජගෘහං ජගාම, යතෝ යඃ කශ්චිත් ස්වමුන්නමයති ස නාමයිෂ්‍යතේ කින්තු යඃ කශ්චිත් ස්වං නමයති ස උන්නමයිෂ්‍යතේ|
15 අථ ශිශූනාං ගාත්‍රස්පර්ශාර්ථං ලෝකාස්තාන් තස්‍ය සමීපමානින්‍යුඃ ශිෂ්‍යාස්තද් දෘෂ්ට්වානේතෘන් තර්ජයාමාසුඃ,
16 කින්තු යීශුස්තානාහූය ජගාද, මන්නිකටම් ආගන්තුං ශිශූන් අනුජානීධ්වං තාංශ්ච මා වාරයත; යත ඊශ්වරරාජ්‍යාධිකාරිණ ඒෂාං සදෘශාඃ|
17 අහං යුෂ්මාන් යථාර්ථං වදාමි, යෝ ජනඃ ශිශෝඃ සදෘශෝ භූත්වා ඊශ්වරරාජ්‍යං න ගෘහ්ලාති ස කේනාපි ප්‍රකාරේණ තත් ප්‍රවේෂ්ටුං න ශක්නෝති|
18 අපරම් ඒකෝධිපතිස්තං පප්‍රච්ඡ, හේ පරමගුරෝ, අනන්තායුෂඃ ප්‍රාප්තයේ මයා කිං කර්ත්තව්‍යං?
19 යීශුරුවාච, මාං කුතඃ පරමං වදසි? ඊශ්වරං විනා කෝපි පරමෝ න භවති|
20 පරදාරාන් මා ගච්ඡ, නරං මා ජහි, මා චෝරය, මිථ්‍යාසාක්‍ෂ්‍යං මා දේහි, මාතරං පිතරඤ්ච සංමන්‍යස්ව, ඒතා යා ආඥාඃ සන්ති තාස්ත්වං ජානාසි|
21 තදා ස උවාච, බාල්‍යකාලාත් සර්ව්වා ඒතා ආචරාමි|
22 ඉති කථාං ශ්‍රුත්වා යීශුස්තමවදත්, තථාපි තවෛකං කර්ම්ම න්‍යූනමාස්තේ, නිජං සර්ව්වස්වං වික්‍රීය දරිද්‍රේභ්‍යෝ විතර, තස්මාත් ස්වර්ගේ ධනං ප්‍රාප්ස්‍යසි; තත ආගත්‍ය මමානුගාමී භව|
23 කින්ත්වේතාං කථාං ශ්‍රුත්වා සෝධිපතිඃ ශුශෝච, යතස්තස්‍ය බහුධනමාසීත්|
24 තදා යීශුස්තමතිශෝකාන්විතං දෘෂ්ට්වා ජගාද, ධනවතාම් ඊශ්වරරාජ්‍යප්‍රවේශඃ කීදෘග් දුෂ්කරඃ|
25 ඊශ්වරරාජ්‍යේ ධනිනඃ ප්‍රවේශාත් සූචේශ්ඡිද්‍රේණ මහාඞ්ගස්‍ය ගමනාගමනේ සුකරේ|
26 ශ්‍රෝතාරඃ පප්‍රච්ඡුස්තර්හි කේන පරිත්‍රාණං ප්‍රාප්ස්‍යතේ?
27 ස උක්තවාන්, යන් මානුෂේණාශක්‍යං තද් ඊශ්වරේණ ශක්‍යං|
28 තදා පිතර උවාච, පශ්‍ය වයං සර්ව්වස්වං පරිත්‍යජ්‍ය තව පශ්චාද්ගාමිනෝ(අ)භවාම|
29 තතඃ ස උවාච, යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, ඊශ්වරරාජ්‍යාර්ථං ගෘහං පිතරෞ භ්‍රාතෘගණං ජායාං සන්තානාංශ්ච ත්‍යක්තවා
30 ඉහ කාලේ තතෝ(අ)ධිකං පරකාලේ (අ)නන්තායුශ්ච න ප්‍රාප්ස්‍යති ලෝක ඊදෘශඃ කෝපි නාස්ති|
31 අනන්තරං ස ද්වාදශශිෂ්‍යානාහූය බභාෂේ, පශ්‍යත වයං යිරූශාලම්නගරං යාමඃ, තස්මාත් මනුෂ්‍යපුත්‍රේ භවිෂ්‍යද්වාදිභිරුක්තං යදස්ති තදනුරූපං තං ප්‍රති ඝටිෂ්‍යතේ;
32 වස්තුතස්තු සෝ(අ)න්‍යදේශීයානාං හස්තේෂු සමර්පයිෂ්‍යතේ, තේ තමුපහසිෂ්‍යන්ති, අන්‍යායමාචරිෂ්‍යන්ති තද්වපුෂි නිෂ්ඨීවං නික්‍ෂේප්ස්‍යන්ති, කශාභිඃ ප්‍රහෘත්‍ය තං හනිෂ්‍යන්ති ච,
33 කින්තු තෘතීයදිනේ ස ශ්මශානාද් උත්ථාස්‍යති|
34 ඒතස්‍යාඃ කථායා අභිප්‍රායං කිඤ්චිදපි තේ බෝද්ධුං න ශේකුඃ තේෂාං නිකටේ(අ)ස්පෂ්ටතවාත් තස්‍යෛතාසාං කථානාම් ආශයං තේ ඥාතුං න ශේකුශ්ච|
35 අථ තස්මින් යිරීහෝඃ පුරස්‍යාන්තිකං ප්‍රාප්තේ කශ්චිදන්ධඃ පථඃ පාර්ශ්ව උපවිශ්‍ය භික්‍ෂාම් අකරෝත්
36 ස ලෝකසමූහස්‍ය ගමනශබ්දං ශ්‍රුත්වා තත්කාරණං පෘෂ්ටවාන්|
37 නාසරතීයයීශුර‍්‍යාතීති ලෝකෛරුක්තේ ස උච්චෛර්වක්තුමාරේභේ,
38 හේ දායූදඃ සන්තාන යීශෝ මාං දයස්ව|
39 තතෝග්‍රගාමිනස්තං මෞනී තිෂ්ඨේති තර්ජයාමාසුඃ කින්තු ස පුනාරුවන් උවාච, හේ දායූදඃ සන්තාන මාං දයස්ව|
40 තදා යීශුඃ ස්ථගිතෝ භූත්වා ස්වාන්තිකේ තමානේතුම් ආදිදේශ|
41 තතඃ ස තස්‍යාන්තිකම් ආගමත්, තදා ස තං පප්‍රච්ඡ, ත්වං කිමිච්ඡසි? ත්වදර්ථමහං කිං කරිෂ්‍යාමි? ස උක්තවාන්, හේ ප්‍රභෝ(අ)හං ද්‍රෂ්ටුං ලභෛ|
42 තදා යීශුරුවාච, දෘෂ්ටිශක්තිං ගෘහාණ තව ප්‍රත්‍යයස්ත්වාං ස්වස්ථං කෘතවාන්|
43 තතස්තත්ක්‍ෂණාත් තස්‍ය චක්‍ෂුෂී ප්‍රසන්නේ; තස්මාත් ස ඊශ්වරං ධන්‍යං වදන් තත්පශ්චාද් යයෞ, තදාලෝක්‍ය සර්ව්වේ ලෝකා ඊශ්වරං ප්‍රශංසිතුම් ආරේභිරේ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 19

1 යදා යීශු ර‍්‍යිරීහෝපුරං ප්‍රවිශ්‍ය තන්මධ්‍යේන ගච්ඡංස්තදා
2 සක්කේයනාමා කරසඤ්චායිනාං ප්‍රධානෝ ධනවානේකෝ
3 යීශුඃ කීදෘගිති ද්‍රෂ්ටුං චේෂ්ටිතවාන් කින්තු ඛර්ව්වත්වාල්ලෝකසංඝමධ්‍යේ තද්දර්ශනමප්‍රාප්‍ය
4 යේන පථා ස යාස්‍යති තත්පථේ(අ)ග්‍රේ ධාවිත්වා තං ද්‍රෂ්ටුම් උඩුම්බරතරුමාරුරෝහ|
5 පශ්චාද් යීශුස්තත්ස්ථානම් ඉත්වා ඌර්ද්ධ්වං විලෝක්‍ය තං දෘෂ්ට්වාවාදීත්, හේ සක්කේය ත්වං ශීඝ්‍රමවරෝහ මයාද්‍ය ත්වද්ගේහේ වස්තව්‍යං|
6 තතඃ ස ශීඝ්‍රමවරුහ්‍ය සාහ්ලාදං තං ජග්‍රාහ|
7 තද් දෘෂ්ට්වා සර්ව්වේ විවදමානා වක්තුමාරේභිරේ, සෝතිථිත්වේන දුෂ්ටලෝකගෘහං ගච්ඡති|
8 කින්තු සක්කේයෝ දණ්ඩායමානෝ වක්තුමාරේභේ, හේ ප්‍රභෝ පශ්‍ය මම යා සම්පත්තිරස්ති තදර්ද්ධං දරිද්‍රේභ්‍යෝ දදේ, අපරම් අන්‍යායං කෘත්වා කස්මාදපි යදි කදාපි කිඤ්චිත් මයා ගෘහීතං තර්හි තච්චතුර්ගුණං දදාමි|
9 තදා යීශුස්තමුක්තවාන් අයමපි ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානෝ(අ)තඃ කාරණාද් අද්‍යාස්‍ය ගෘහේ ත්‍රාණමුපස්ථිතං|
10 යද් හාරිතං තත් මෘගයිතුං රක්‍ෂිතුඤ්ච මනුෂ්‍යපුත්‍ර ආගතවාන්|
11 අථ ස යිරූශාලමඃ සමීප උපාතිෂ්ඨද් ඊශ්වරරාජත්වස්‍යානුෂ්ඨානං තදෛව භවිෂ්‍යතීති ලෝකෛරන්වභූයත, තස්මාත් ස ශ්‍රෝතෘභ්‍යඃ පුනර්දෘෂ්ටාන්තකථාම් උත්ථාප්‍ය කථයාමාස|
12 කෝපි මහාල්ලෝකෝ නිජාර්ථං රාජත්වපදං ගෘහීත්වා පුනරාගන්තුං දූරදේශං ජගාම|
13 යාත්‍රාකාලේ නිජාන් දශදාසාන් ආහූය දශස්වර්ණමුද්‍රා දත්ත්වා මමාගමනපර‍්‍ය්‍යන්තං වාණිජ්‍යං කුරුතේත්‍යාදිදේශ|
14 කින්තු තස්‍ය ප්‍රජාස්තමවඥාය මනුෂ්‍යමේනම් අස්මාකමුපරි රාජත්වං න කාරයිව්‍යාම ඉමාං වාර්ත්තාං තන්නිකටේ ප්‍රේරයාමාසුඃ|
15 අථ ස රාජත්වපදං ප්‍රාප්‍යාගතවාන් ඒකෛකෝ ජනෝ බාණිජ්‍යේන කිං ලබ්ධවාන් ඉති ඥාතුං යේෂු දාසේෂු මුද්‍රා අර්පයත් තාන් ආහූයානේතුම් ආදිදේශ|
16 තදා ප්‍රථම ආගත්‍ය කථිතවාන්, හේ ප්‍රභෝ තව තයෛකයා මුද්‍රයා දශමුද්‍රා ලබ්ධාඃ|
17 තතඃ ස උවාච ත්වමුත්තමෝ දාසඃ ස්වල්පේන විශ්වාස්‍යෝ ජාත ඉතඃ කාරණාත් ත්වං දශනගරාණාම් අධිපෝ භව|
18 ද්විතීය ආගත්‍ය කථිතවාන්, හේ ප්‍රභෝ තවෛකයා මුද්‍රයා පඤ්චමුද්‍රා ලබ්ධාඃ|
19 තතඃ ස උවාච, ත්වං පඤ්චානාං නගරාණාමධිපති ර්භව|
20 තතෝන්‍ය ආගත්‍ය කථයාමාස, හේ ප්‍රභෝ පශ්‍ය තව යා මුද්‍රා අහං වස්ත්‍රේ බද්ධ්වාස්ථාපයං සේයං|
21 ත්වං කෘපණෝ යන්නාස්ථාපයස්තදපි ගෘහ්ලාසි, යන්නාවපස්තදේව ච ඡිනත්සි තතෝහං ත්වත්තෝ භීතඃ|
22 තදා ස ජගාද, රේ දුෂ්ටදාස තව වාක්‍යේන ත්වාං දෝෂිණං කරිෂ්‍යාමි, යදහං නාස්ථාපයං තදේව ගෘහ්ලාමි, යදහං නාවපඤ්ච තදේව ඡිනද්මි, ඒතාදෘශඃ කෘපණෝහමිති යදි ත්වං ජානාසි,
23 තර්හි මම මුද්‍රා බණිජාං නිකටේ කුතෝ නාස්ථාපයඃ? තයා කෘතේ(අ)හම් ආගත්‍ය කුසීදේන සාර්ද්ධං නිජමුද්‍රා අප්‍රාප්ස්‍යම්|
24 පශ්චාත් ස සමීපස්ථාන් ජනාන් ආඥාපයත් අස්මාත් මුද්‍රා ආනීය යස්‍ය දශමුද්‍රාඃ සන්ති තස්මෛ දත්ත|
25 තේ ප්‍රෝචුඃ ප්‍රභෝ(අ)ස්‍ය දශමුද්‍රාඃ සන්ති|
26 යුෂ්මානහං වදාමි යස්‍යාශ්‍රයේ වද්ධතේ (අ)ධිකං තස්මෛ දායිෂ්‍යතේ, කින්තු යස්‍යාශ්‍රයේ න වර්ද්ධතේ තස්‍ය යද්‍යදස්ති තදපි තස්මාන් නායිෂ්‍යතේ|
27 කින්තු මමාධිපතිත්වස්‍ය වශත්වේ ස්ථාතුම් අසම්මන්‍යමානා යේ මම රිපවස්තානානීය මම සමක්‍ෂං සංහරත|
28 ඉත්‍යුපදේශකථාං කථයිත්වා සෝග්‍රගඃ සන් යිරූශාලමපුරං යයෞ|
29 තතෝ බෛත්ඵගීබෛථනීයාග්‍රාමයෝඃ සමීපේ ජෛතුනාද්‍රේරන්තිකම් ඉත්වා ශිෂ්‍යද්වයම් ඉත්‍යුක්ත්වා ප්‍රේෂයාමාස,
30 යුවාමමුං සම්මුඛස්ථග්‍රාමං ප්‍රවිශ්‍යෛව යං කෝපි මානුෂඃ කදාපි නාරෝහත් තං ගර්ද්දභශාවකං බද්ධං ද්‍රක්‍ෂ්‍යථස්තං මෝචයිත්වානයතං|
31 තත්‍ර කුතෝ මෝචයථඃ? ඉති චේත් කෝපි වක්‍ෂ්‍යති තර්හි වක්‍ෂ්‍යථඃ ප්‍රභේाරත්‍ර ප්‍රයෝජනම් ආස්තේ|
32 තදා තෞ ප්‍රරිතෞ ගත්වා තත්කථාाනුසාරේණ සර්ව්වං ප්‍රාප්තෞ|
33 ගර්දභශාවකමෝචනකාලේ තත්වාමින ඌචුඃ, ගර්දභශාවකං කුතෝ මෝචයථඃ?
34 තාවූචතුඃ ප්‍රභෝරත්‍ර ප්‍රයෝජනම් ආස්තේ|
35 පශ්චාත් තෞ තං ගර්දභශාවකං යීශෝරන්තිකමානීය තත්පෘෂ්ඨේ නිජවසනානි පාතයිත්වා තදුපරි යීශුමාරෝහයාමාසතුඃ|
36 අථ යාත්‍රාකාලේ ලෝකාඃ පථි ස්වවස්ත්‍රාණි පාතයිතුම් ආරේභිරේ|
37 අපරං ජෛතුනාද්‍රේරුපත්‍යකාම් ඉත්වා ශිෂ්‍යසංඝඃ පූර්ව්වදෘෂ්ටානි මහාකර්ම්මාණි ස්මෘත්වා,
38 යෝ රාජා ප්‍රභෝ ර්නාම්නායාති ස ධන්‍යඃ ස්වර්ගේ කුශලං සර්ව්වෝච්චේ ජයධ්වනි ර්භවතු, කථාමේතාං කථයිත්වා සානන්දම් උචෛරීශ්වරං ධන්‍යං වක්තුමාරේභේ|
39 තදා ලෝකාරණ්‍යමධ්‍යස්ථාඃ කියන්තඃ ඵිරූශිනස්තත් ශ්‍රුත්වා යීශුං ප්‍රෝචුඃ, හේ උපදේශක ස්වශිෂ්‍යාන් තර්ජය|
40 ස උවාච, යුෂ්මානහං වදාමි යද්‍යමී නීරවාස්තිෂ්ඨන්ති තර්හි පාෂාණා උචෛඃ කථාඃ කථයිෂ්‍යන්ති|
41 පශ්චාත් තත්පුරාන්තිකමේත්‍ය තදවලෝක්‍ය සාශ්‍රුපාතං ජගාද,
42 හා හා චේත් ත්වමග්‍රේ(අ)ඥාස්‍යථාඃ, තවාස්මින්නේව දිනේ වා යදි ස්වමඞ්ගලම් උපාලප්ස්‍යථාඃ, තර්හ්‍යුත්තමම් අභවිෂ්‍යත්, කින්තු ක්‍ෂණේස්මින් තත්තව දෘෂ්ටේරගෝචරම් භවති|
43 ත්වං ස්වත්‍රාණකාලේ න මනෝ න්‍යධත්ථා ඉති හේතෝ ර‍්‍යත්කාලේ තව රිපවස්ත්වාං චතුර්දික්‍ෂු ප්‍රාචීරේණ වේෂ්ටයිත්වා රෝත්ස්‍යන්ති
44 බාලකෛඃ සාර්ද්ධං භූමිසාත් කරිෂ්‍යන්ති ච ත්වන්මධ්‍යේ පාෂාණෛකෝපි පාෂාණෝපරි න ස්ථාස්‍යති ච, කාල ඊදෘශ උපස්ථාස්‍යති|
45 අථ මධ්‍යේමන්දිරං ප්‍රවිශ්‍ය තත්‍රත්‍යාන් ක්‍රයිවික්‍රයිණෝ බහිෂ්කුර්ව්වන්
46 අවදත් මද්ගෘහං ප්‍රාර්ථනාගෘහමිති ලිපිරාස්තේ කින්තු යූයං තදේව චෛරාණාං ගහ්වරං කුරුථ|
47 පශ්චාත් ස ප්‍රත්‍යහං මධ්‍යේමන්දිරම් උපදිදේශ; තතඃ ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාඃ ප්‍රාචීනාශ්ච තං නාශයිතුං චිචේෂ්ටිරේ;
48 කින්තු තදුපදේශේ සර්ව්වේ ලෝකා නිවිෂ්ටචිත්තාඃ ස්ථිතාස්තස්මාත් තේ තත්කර්ත්තුං නාවකාශං ප්‍රාපුඃ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 20

1 අථෛකදා යීශු ර්මනිදරේ සුසංවාදං ප්‍රචාරයන් ලෝකානුපදිශති, ඒතර්හි ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාඃ ප්‍රාඤ්චශ්ච තන්නිකටමාගත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ
2 කයාඥයා ත්වං කර්ම්මාණ්‍යේතානි කරෝෂි? කෝ වා ත්වාමාඥාපයත්? තදස්මාන් වද|
3 ස ප්‍රත්‍යුවාච, තර්හි යුෂ්මානපි කථාමේකාං පෘච්ඡාමි තස්‍යෝත්තරං වදත|
4 යෝහනෝ මජ්ජනම් ඊශ්වරස්‍ය මානුෂාණාං වාඥාතෝ ජාතං?
5 තතස්තේ මිථෝ විවිච්‍ය ජගදුඃ, යදීශ්වරස්‍ය වදාමස්තර්හි තං කුතෝ න ප්‍රත්‍යෛත ස ඉති වක්‍ෂ්‍යති|
6 යදි මනුෂ්‍යස්‍යේති වදාමස්තර්හි සර්ව්වේ ලෝකා අස්මාන් පාෂාණෛ ර්හනිෂ්‍යන්ති යතෝ යෝහන් භවිෂ්‍යද්වාදීති සර්ව්වේ දෘඪං ජානන්ති|
7 අතඒව තේ ප්‍රත්‍යූචුඃ කස්‍යාඥයා ජාතම් ඉති වක්තුං න ශක්නුමඃ|
8 තදා යීශුරවදත් තර්හි කයාඥයා කර්ම්මාණ්‍යේතාති කරෝමීති ච යුෂ්මාන් න වක්‍ෂ්‍යාමි|
9 අථ ලෝකානාං සාක්‍ෂාත් ස ඉමාං දෘෂ්ටාන්තකථාං වක්තුමාරේභේ, කශ්චිද් ද්‍රාක්‍ෂාක්‍ෂේත්‍රං කෘත්වා තත් ක්‍ෂේත්‍රං කෘෂීවලානාං හස්තේෂු සමර්ප්‍ය බහුකාලාර්ථං දූරදේශං ජගාම|
10 අථ ඵලකාලේ ඵලානි ග්‍රහීතු කෘෂීවලානාං සමීපේ දාසං ප්‍රාහිණෝත් කින්තු කෘෂීවලාස්තං ප්‍රහෘත්‍ය රික්තහස්තං විසසර්ජුඃ|
11 තතඃ සෝධිපතිඃ පුනරන්‍යං දාසං ප්‍රේෂයාමාස, තේ තමපි ප්‍රහෘත්‍ය කුව්‍යවහෘත්‍ය රික්තහස්තං විසසෘජුඃ|
12 තතඃ ස තෘතීයවාරම් අන්‍යං ප්‍රාහිණෝත් තේ තමපි ක්‍ෂතාඞ්ගං කෘත්වා බහි ර්නිචික්‍ෂිපුඃ|
13 තදා ක්‍ෂේත්‍රපති ර්විචාරයාමාස, මමේදානීං කිං කර්ත්තව්‍යං? මම ප්‍රියේ පුත්‍රේ ප්‍රහිතේ තේ තමවශ්‍යං දෘෂ්ට්වා සමාදරිෂ්‍යන්තේ|
14 කින්තු කෘෂීවලාස්තං නිරීක්‍ෂ්‍ය පරස්පරං විවිච්‍ය ප්‍රෝචුඃ, අයමුත්තරාධිකාරී ආගච්ඡතෛනං හන්මස්තතෝධිකාරෝස්මාකං භවිෂ්‍යති|
15 තතස්තේ තං ක්‍ෂේත්‍රාද් බහි ර්නිපාත්‍ය ජඝ්නුස්තස්මාත් ස ක්‍ෂේත්‍රපතිස්තාන් ප්‍රති කිං කරිෂ්‍යති?
16 ස ආගත්‍ය තාන් කෘෂීවලාන් හත්වා පරේෂාං හස්තේෂු තත්ක්‍ෂේත්‍රං සමර්පයිෂ්‍යති; ඉති කථාං ශ්‍රුත්වා තේ (අ)වදන් ඒතාදෘශී ඝටනා න භවතු|
17 කින්තු යීශුස්තානවලෝක්‍ය ජගාද, තර්හි, ස්ථපතයඃ කරිෂ්‍යන්ති ග්‍රාවාණං යන්තු තුච්ඡකං| ප්‍රධානප්‍රස්තරඃ කෝණේ ස ඒව හි භවිෂ්‍යති| ඒතස්‍ය ශාස්ත්‍රීයවචනස්‍ය කිං තාත්පර‍්‍ය්‍යං?
18 අපරං තත්පාෂාණෝපරි යඃ පතිෂ්‍යති ස භංක්‍ෂ්‍යතේ කින්තු යස්‍යෝපරි ස පාෂාණඃ පතිෂ්‍යති ස තේන ධූලිවච් චූර්ණීභවිෂ්‍යති|
19 සෝස්මාකං විරුද්ධං දෘෂ්ටාන්තමිමං කථිතවාන් ඉති ඥාත්වා ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාශ්ච තදෛව තං ධර්තුං වවාඤ්ඡුඃ කින්තු ලෝකේභ්‍යෝ බිභ්‍යුඃ|
20 අතඒව තං ප්‍රති සතර්කාඃ සන්තඃ කථං තද්වාක්‍යදෝෂං ධෘත්වා තං දේශාධිපස්‍ය සාධුවේශධාරිණශ්චරාන් තස්‍ය සමීපේ ප්‍රේෂයාමාසුඃ|
21 තදා තේ තං පප්‍රච්ඡුඃ, හේ උපදේශක භවාන් යථාර්ථං කථයන් උපදිශති, කමප්‍යනපේක්‍ෂ්‍ය සත්‍යත්වේනෛශ්වරං මාර්ගමුපදිශති, වයමේතජ්ජානීමඃ|
22 කෛසරරාජාය කරෝස්මාභි ර්දේයෝ න වා?
23 ස තේෂාං වඤ්චනං ඥාත්වාවදත් කුතෝ මාං පරීක්‍ෂධ්වේ? මාං මුද්‍රාමේකං දර්ශයත|
24 ඉහ ලිඛිතා මූර්තිරියං නාම ච කස්‍ය? තේ(අ)වදන් කෛසරස්‍ය|
25 තදා ස උවාච, තර්හි කෛසරස්‍ය ද්‍රව්‍යං කෛසරාය දත්ත; ඊශ්වරස්‍ය තු ද්‍රව්‍යමීශ්වරාය දත්ත|
26 තස්මාල්ලෝකානාං සාක්‍ෂාත් තත්කථායාඃ කමපි දෝෂං ධර්තුමප්‍රාප්‍ය තේ තස්‍යෝත්තරාද් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මන්‍යමානා මෞනිනස්තස්ථුඃ|
27 අපරඤ්ච ශ්මශානාදුත්ථානානඞ්ගීකාරිණාං සිදූකිනාං කියන්තෝ ජනා ආගත්‍ය තං පප්‍රච්ඡුඃ,
28 හේ උපදේශක ශාස්ත්‍රේ මූසා අස්මාන් ප්‍රතීති ලිලේඛ යස්‍ය භ්‍රාතා භාර‍්‍ය්‍යායාං සත්‍යාං නිඃසන්තානෝ ම්‍රියතේ ස තජ්ජායාං විවහ්‍ය තද්වංශම් උත්පාදයිෂ්‍යති|
29 තථාච කේචිත් සප්ත භ්‍රාතර ආසන් තේෂාං ජ්‍යේෂ්ඨෝ භ්‍රාතා විවහ්‍ය නිරපත්‍යඃ ප්‍රාණාන් ජහෞ|
30 අථ ද්විතීයස්තස්‍ය ජායාං විවහ්‍ය නිරපත්‍යඃ සන් මමාර| තෘතීයශ්ච තාමේව ව්‍යුවාහ;
31 ඉත්ථං සප්ත භ්‍රාතරස්තාමේව විවහ්‍ය නිරපත්‍යාඃ සන්තෝ මම්‍රුඃ|
32 ශේෂේ සා ස්ත්‍රී ච මමාර|
33 අතඒව ශ්මශානාදුත්ථානකාලේ තේෂාං සප්තජනානාං කස්‍ය සා භාර‍්‍ය්‍යා භවිෂ්‍යති? යතඃ සා තේෂාං සප්තානාමේව භාර‍්‍ය්‍යාසීත්|
34 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුවාච, ඒතස්‍ය ජගතෝ ලෝකා විවහන්ති වාග්දත්තාශ්ච භවන්ති
35 කින්තු යේ තජ්ජගත්ප්‍රාප්තියෝග්‍යත්වේන ගණිතාං භවිෂ්‍යන්ති ශ්මශානාච්චෝත්ථාස්‍යන්ති තේ න විවහන්ති වාග්දත්තාශ්ච න භවන්ති,
36 තේ පුන ර්න ම්‍රියන්තේ කින්තු ශ්මශානාදුත්ථාපිතාඃ සන්ත ඊශ්වරස්‍ය සන්තානාඃ ස්වර්ගීයදූතානාං සදෘශාශ්ච භවන්ති|
37 අධිකන්තු මූසාඃ ස්තම්බෝපාඛ්‍යානේ පරමේශ්වර ඊබ්‍රාහීම ඊශ්වර ඉස්හාක ඊශ්වරෝ යාකූබශ්චේශ්වර ඉත්‍යුක්ත්වා මෘතානාං ශ්මශානාද් උත්ථානස්‍ය ප්‍රමාණං ලිලේඛ|
38 අතඒව ය ඊශ්වරඃ ස මෘතානාං ප්‍රභු ර්න කින්තු ජීවතාමේව ප්‍රභුඃ, තන්නිකටේ සර්ව්වේ ජීවන්තඃ සන්ති|
39 ඉති ශ්‍රුත්වා කියන්තෝධ්‍යාපකා ඌචුඃ, හේ උපදේශක භවාන් භද්‍රං ප්‍රත්‍යුක්තවාන්|
40 ඉතඃ පරං තං කිමපි ප්‍රෂ්ටං තේෂාං ප්‍රගල්භතා නාභූත්|
41 පශ්චාත් ස තාන් උවාච, යඃ ඛ්‍රීෂ්ටඃ ස දායූදඃ සන්තාන ඒතාං කථාං ලෝකාඃ කථං කථයන්ති?
42 යතඃ මම ප්‍රභුමිදං වාක්‍යමවදත් පරමේශ්වරඃ| තව ශත්‍රූනහං යාවත් පාදපීඨං කරෝමි න| තාවත් කාලං මදීයේ ත්වං දක්‍ෂපාර්ශ්ව උපාවිශ|
43 ඉති කථාං දායූද් ස්වයං ගීතග්‍රන්ථේ(අ)වදත්|
44 අතඒව යදි දායූද් තං ප්‍රභුං වදති, තර්හි ස කථං තස්‍ය සන්තානෝ භවති?
45 පශ්චාද් යීශුඃ සර්ව්වජනානාං කර්ණගෝචරේ ශිෂ්‍යානුවාච,
46 යේ(අ)ධ්‍යාපකා දීර්ඝපරිච්ඡදං පරිධාය භ්‍රමන්ති, හට්ටාපණයෝ ර්නමස්කාරේ භජනගේහස්‍ය ප්‍රෝච්චාසනේ භෝජනගෘහස්‍ය ප්‍රධානස්ථානේ ච ප්‍රීයන්තේ
47 විධවානාං සර්ව්වස්වං ග්‍රසිත්වා ඡලේන දීර්ඝකාලං ප්‍රාර්ථයන්තේ ච තේෂු සාවධානා භවත, තේෂාමුග්‍රදණ්ඩෝ භවිෂ්‍යති|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 21

1 අථ ධනිලෝකා භාණ්ඩාගාරේ ධනං නික්‍ෂිපන්ති ස තදේව පශ්‍යති,
2 ඒතර්හි කාචිද්දීනා විධවා පණද්වයං නික්‍ෂිපති තද් දදර්ශ|
3 තතෝ යීශුරුවාච යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, දරිද්‍රේයං විධවා සර්ව්වේභ්‍යෝධිකං න්‍යක්‍ෂේප්සීත්,
4 යතෝන්‍යේ ස්වප්‍රාජ්‍යධනේභ්‍ය ඊශ්වරාය කිඤ්චිත් න්‍යක්‍ෂේප්සුඃ, කින්තු දරිද්‍රේයං විධවා දිනයාපනාර්ථං ස්වස්‍ය යත් කිඤ්චිත් ස්ථිතං තත් සර්ව්වං න්‍යක්‍ෂේප්සීත්|
5 අපරඤ්ච උත්තමප්‍රස්තරෛරුත්සෘෂ්ටව්‍යෛශ්ච මන්දිරං සුශෝභතේතරාං කෛශ්චිදිත්‍යුක්තේ ස ප්‍රත්‍යුවාච
6 යූයං යදිදං නිචයනං පශ්‍යථ, අස්‍ය පාෂාණෛකෝප්‍යන්‍යපාෂාණෝපරි න ස්ථාස්‍යති, සර්ව්වේ භූසාද්භවිෂ්‍යන්ති කාලෝයමායාති|
7 තදා තේ පප්‍රච්ඡුඃ, හේ ගුරෝ ඝටනේදෘශී කදා භවිෂ්‍යති? ඝටනායා ඒතස්‍යසශ්චිහ්නං වා කිං භවිෂ්‍යති?
8 තදා ස ජගාද, සාවධානා භවත යථා යුෂ්මාකං භ්‍රමං කෝපි න ජනයති, ඛීෂ්ටෝහමිත්‍යුක්ත්වා මම නාම්‍රා බහව උපස්ථාස්‍යන්ති ස කාලඃ ප්‍රායේණෝපස්ථිතඃ, තේෂාං පශ්චාන්මා ගච්ඡත|
9 යුද්ධස්‍යෝපප්ලවස්‍ය ච වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා මා ශඞ්කධ්වං, යතඃ ප්‍රථමම් ඒතා ඝටනා අවශ්‍යං භවිෂ්‍යන්ති කින්තු නාපාතේ යුගාන්තෝ භවිෂ්‍යති|
10 අපරඤ්ච කථයාමාස, තදා දේශස්‍ය විපක්‍ෂත්වේන දේශෝ රාජ්‍යස්‍ය විපක්‍ෂත්වේන රාජ්‍යම් උත්ථාස්‍යති,
11 නානාස්ථානේෂු මහාභූකම්පෝ දුර්භික්‍ෂං මාරී ච භවිෂ්‍යන්ති, තථා ව්‍යෝමමණ්ඩලස්‍ය භයඞ්කරදර්ශනාන්‍යශ්චර‍්‍ය්‍යලක්‍ෂණානි ච ප්‍රකාශයිෂ්‍යන්තේ|
12 කින්තු සර්ව්වාසාමේතාසාං ඝටනානාං පූර්ව්වං ලෝකා යුෂ්මාන් ධෘත්වා තාඩයිෂ්‍යන්ති, භජනාලයේ කාරායාඤ්ච සමර්පයිෂ්‍යන්ති මම නාමකාරණාද් යුෂ්මාන් භූපානාං ශාසකානාඤ්ච සම්මුඛං නේෂ්‍යන්ති ච|
13 සාක්‍ෂ්‍යාර්ථම් ඒතානි යුෂ්මාන් ප්‍රති ඝටිෂ්‍යන්තේ|
14 තදා කිමුත්තරං වක්තව්‍යම් ඒතත් න චින්තයිෂ්‍යාම ඉති මනඃසු නිශ්චිතනුත|
15 විපක්‍ෂා යස්මාත් කිමප්‍යුත්තරම් ආපත්තිඤ්ච කර්ත්තුං න ශක්‍ෂ්‍යන්ති තාදෘශං වාක්පටුත්වං ඥානඤ්ච යුෂ්මභ්‍යං දාස්‍යාමි|
16 කිඤ්ච යූයං පිත්‍රා මාත්‍රා භ්‍රාත්‍රා බන්ධුනා ඥාත්‍යා කුටුම්බේන ච පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යධ්වේ; තතස්තේ යුෂ්මාකං කඤ්චන කඤ්චන ඝාතයිෂ්‍යන්ති|
17 මම නාම්නඃ කාරණාත් සර්ව්වෛ ර්මනුෂ්‍යෛ ර‍්‍යූයම් ඍතීයිෂ්‍යධ්වේ|
18 කින්තු යුෂ්මාකං ශිරඃකේශෛකෝපි න විනංක්‍ෂ්‍යති,
19 තස්මාදේව ධෛර‍්‍ය්‍යමවලම්බ්‍ය ස්වස්වප්‍රාණාන් රක්‍ෂත|
20 අපරඤ්ච යිරූශාලම්පුරං සෛන්‍යවේෂ්ටිතං විලෝක්‍ය තස්‍යෝච්ඡින්නතායාඃ සමයඃ සමීප ඉත්‍යවගමිෂ්‍යථ|
21 තදා යිහූදාදේශස්ථා ලෝකාඃ පර්ව්වතං පලායන්තාං, යේ ච නගරේ තිෂ්ඨන්ති තේ දේශාන්තරං පලායන්තා, යේ ච ග්‍රාමේ තිෂ්ඨන්ති තේ නගරං න ප්‍රවිශන්තු,
22 යතස්තදා සමුචිතදණ්ඩනාය ධර්ම්මපුස්තකේ යානි සර්ව්වාණි ලිඛිතානි තානි සඵලානි භවිෂ්‍යන්ති|
23 කින්තු යා යාස්තදා ගර්භවත්‍යඃ ස්තන්‍යදාව්‍යශ්ච තාමාං දුර්ගති ර්භවිෂ්‍යති, යත ඒතාල්ලෝකාන් ප්‍රති කෝපෝ දේශේ ච විෂමදුර්ගති ර්ඝටිෂ්‍යතේ|
24 වස්තුතස්තු තේ ඛඞ්ගධාරපරිව්වඞ්ගං ලප්ස්‍යන්තේ බද්ධාඃ සන්තඃ සර්ව්වදේශේෂු නායිෂ්‍යන්තේ ච කිඤ්චාන්‍යදේශීයානාං සමයෝපස්ථිතිපර‍්‍ය්‍යන්තං යිරූශාලම්පුරං තෛඃ පදතලෛ ර්දලයිෂ්‍යතේ|
25 සූර‍්‍ය්‍යචන්ද්‍රනක්‍ෂත්‍රේෂු ලක්‍ෂණාදි භවිෂ්‍යන්ති, භුවි සර්ව්වදේශීයානාං දුඃඛං චින්තා ච සින්ධෞ වීචීනාං තර්ජනං ගර්ජනඤ්ච භවිෂ්‍යන්ති|
26 භූභෞ භාවිඝටනාං චින්තයිත්වා මනුජා භියාමෘතකල්පා භවිෂ්‍යන්ති, යතෝ ව්‍යෝමමණ්ඩලේ තේජස්විනෝ දෝලායමානා භවිෂ්‍යන්ති|
27 තදා පරාක්‍රමේණා මහාතේජසා ච මේඝාරූඪං මනුෂ්‍යපුත්‍රම් ආයාන්තං ද්‍රක්‍ෂ්‍යන්ති|
28 කින්ත්වේතාසාං ඝටනානාමාරම්භේ සති යූයං මස්තකාන්‍යුත්තෝල්‍ය ඌර්දධ්වං ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ, යතෝ යුෂ්මාකං මුක්තේඃ කාලඃ සවිධෝ භවිෂ්‍යති|
29 තතස්තේනෛතදෘෂ්ටාන්තකථා කථිතා, පශ්‍යත උඩුම්බරාදිවෘක්‍ෂාණාං
30 නවීනපත්‍රාණි ජාතානීති දෘෂ්ට්වා නිදාවකාල උපස්ථිත ඉති යථා යූයං ඥාතුං ශක්නුථ,
31 තථා සර්ව්වාසාමාසාං ඝටනානාම් ආරම්භේ දෘෂ්ටේ සතීශ්වරස්‍ය රාජත්වං නිකටම් ඉත්‍යපි ඥාස්‍යථ|
32 යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, විද්‍යමානලෝකානාමේෂාං ගමනාත් පූර්ව්වම් ඒතානි ඝටිෂ්‍යන්තේ|
33 නභෝභුවෝර්ලෝපෝ භවිෂ්‍යති මම වාක් තු කදාපි ලුප්තා න භවිෂ්‍යති|
34 අතඒව විෂමාශනේන පානේන ච සාංමාරිකචින්තාභිශ්ච යුෂ්මාකං චිත්තේෂු මත්තේෂු තද්දිනම් අකස්මාද් යුෂ්මාන් ප්‍රති යථා නෝපතිෂ්ඨති තදර්ථං ස්වේෂු සාවධානාස්තිෂ්ඨත|
35 පෘථිවීස්ථසර්ව්වලෝකාන් ප්‍රති තද්දිනම් උන්මාථ ඉව උපස්ථාස්‍යති|
36 යථා යූයම් ඒතද්භාවිඝටනා උත්තර්ත්තුං මනුජසුතස්‍ය සම්මුඛේ සංස්ථාතුඤ්ච යෝග්‍යා භවථ කාරණාදස්මාත් සාවධානාඃ සන්තෝ නිරන්තරං ප්‍රාර්ථයධ්වං|
37 අපරඤ්ච ස දිවා මන්දිර උපදිශ්‍ය රාචෛ ජෛතුනාද්‍රිං ගත්වාතිෂ්ඨත්|
38 තතඃ ප්‍රත්‍යූෂේ ලාකාස්තත්කථාං ශ්‍රෝතුං මන්දිරේ තදන්තිකම් ආගච්ඡන්|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 22

1 අපරඤ්ච කිණ්වශූන්‍යපූපෝත්සවස්‍ය කාල උපස්ථිතේ
2 ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යායකාශ්ච යථා තං හන්තුං ශක්නුවන්ති තථෝපායාම් අචේෂ්ටන්ත කින්තු ලෝකේභ්‍යෝ බිභ්‍යුඃ|
3 ඒතස්තින් සමයේ ද්වාදශශිෂ්‍යේෂු ගණිත ඊෂ්කරියෝතීයරූඪිමාන් යෝ යිහූදාස්තස්‍යාන්තඃකරණං ශෛතානාශ්‍රිතත්වාත්
4 ස ගත්වා යථා යීශුං තේෂාං කරේෂු සමර්පයිතුං ශක්නෝති තථා මන්ත්‍රණාං ප්‍රධානයාජකෛඃ සේනාපතිභිශ්ච සහ චකාර|
5 තේන තේ තුෂ්ටාස්තස්මෛ මුද්‍රාං දාතුං පණං චක්‍රුඃ|
6 තතඃ සෝඞ්ගීකෘත්‍ය යථා ලෝකානාමගෝචරේ තං පරකරේෂු සමර්පයිතුං ශක්නෝති තථාවකාශං චේෂ්ටිතුමාරේභේ|
7 අථ කිණ්වශූන්‍යපූපෝත්මවදිනේ, අර්ථාත් යස්මින් දිනේ නිස්තාරෝත්සවස්‍ය මේෂෝ හන්තව්‍යස්තස්මින් දිනේ
8 යීශුඃ පිතරං යෝහනඤ්චාහූය ජගාද, යුවාං ගත්වාස්මාකං භෝජනාර්ථං නිස්තාරෝත්සවස්‍ය ද්‍රව්‍යාණ්‍යාසාදයතං|
9 තදා තෞ පප්‍රච්ඡතුඃ කුචාසාදයාවෝ භවතඃ කේච්ඡා?
10 තදා සෝවාදීත්, නගරේ ප්‍රවිෂ්ටේ කශ්චිජ්ජලකුම්භමාදාය යුවාං සාක්‍ෂාත් කරිෂ්‍යති ස යන්නිවේශනං ප්‍රවිශති යුවාමපි තන්නිවේශනං තත්පශ්චාදිත්වා නිවේශනපතිම් ඉති වාක්‍යං වදතං,
11 යත්‍රාහං නිස්තාරෝත්සවස්‍ය භෝජ්‍යං ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං භෝක්තුං ශක්නෝමි සාතිථිශාලාा කුත්‍ර? කථාමිමාං ප්‍රභුස්ත්වාං පෘච්ඡති|
12 තතඃ ස ජනෝ ද්විතීයප්‍රකෝෂ්ඨීයම් ඒකං ශස්තං කෝෂ්ඨං දර්ශයිෂ්‍යති තත්‍ර භෝජ්‍යමාසාදයතං|
13 තතස්තෞ ගත්වා තද්වාක්‍යානුසාරේණ සර්ව්වං දෘෂ්ද්වා තත්‍ර නිස්තාරෝත්සවීයං භෝජ්‍යමාසාදයාමාසතුඃ|
14 අථ කාල උපස්ථිතේ යීශු ර්ද්වාදශභිඃ ප්‍රේරිතෛඃ සහ භෝක්තුමුපවිශ්‍ය කථිතවාන්
15 මම දුඃඛභෝගාත් පූර්ව්වං යුභාභිඃ සහ නිස්තාරෝත්සවස්‍යෛතස්‍ය භෝජ්‍යං භෝක්තුං මයාතිවාඤ්ඡා කෘතා|
16 යුෂ්මාන් වදාමි, යාවත්කාලම් ඊශ්වරරාජ්‍යේ භෝජනං න කරිෂ්‍යේ තාවත්කාලම් ඉදං න භෝක්‍ෂ්‍යේ|
17 තදා ස පානපාත්‍රමාදාය ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් කීර්ත්තයිත්වා තේභ්‍යෝ දත්වාවදත්, ඉදං ගෘහ්ලීත යූයං විභජ්‍ය පිවත|
18 යුෂ්මාන් වදාමි යාවත්කාලම් ඊශ්වරරාජත්වස්‍ය සංස්ථාපනං න භවති තාවද් ද්‍රාක්‍ෂාඵලරසං න පාස්‍යාමි|
19 තතඃ පූපං ගෘහීත්වා ඊශ්වරගුණාන් කීර්ත්තයිත්වා භඞ්ක්තා තේභ්‍යෝ දත්වාවදත්, යුෂ්මදර්ථං සමර්පිතං යන්මම වපුස්තදිදං, ඒතත් කර්ම්ම මම ස්මරණාර්ථං කුරුධ්වං|
20 අථ භෝජනාන්තේ තාදෘශං පාත්‍රං ගෘහීත්වාවදත්, යුෂ්මත්කෘතේ පාතිතං යන්මම රක්තං තේන නිර්ණීතනවනියමරූපං පානපාත්‍රමිදං|
21 පශ්‍යත යෝ මාං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති ස මයා සහ භෝජනාසන උපවිශති|
22 යථා නිරූපිතමාස්තේ තදනුසාරේණා මනුෂ්‍යපුुත්‍රස්‍ය ගති ර්භවිෂ්‍යති කින්තු යස්තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති තස්‍ය සන්තාපෝ භවිෂ්‍යති|
23 තදා තේෂාං කෝ ජන ඒතත් කර්ම්ම කරිෂ්‍යති තත් තේ පරස්පරං ප්‍රෂ්ටුමාරේභිරේ|
24 අපරං තේෂාං කෝ ජනඃ ශ්‍රේෂ්ඨත්වේන ගණයිෂ්‍යතේ, අත්‍රාර්ථේ තේෂාං විවාදෝභවත්|
25 අස්මාත් කාරණාත් සෝවදත්, අන්‍යදේශීයානාං රාජානඃ ප්‍රජානාමුපරි ප්‍රභුත්වං කුර්ව්වන්ති දාරුණශාසනං කෘත්වාපි තේ භූපතිත්වේන විඛ්‍යාතා භවන්ති ච|
26 කින්තු යුෂ්මාකං තථා න භවිෂ්‍යති, යෝ යුෂ්මාකං ශ්‍රේෂ්ඨෝ භවිෂ්‍යති ස කනිෂ්ඨවද් භවතු, යශ්ච මුඛ්‍යෝ භවිෂ්‍යති ස සේවකවද්භවතු|
27 භෝජනෝපවිෂ්ටපරිචාරකයෝඃ කඃ ශ්‍රේෂ්ඨඃ? යෝ භෝජනායෝපවිශති ස කිං ශ්‍රේෂ්ඨෝ න භවති? කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේ(අ)හං පරිචාරකඉවාස්මි|
28 අපරඤ්ච යුයං මම පරීක්‍ෂාකාලේ ප්‍රථමමාරභ්‍ය මයා සහ ස්ථිතා
29 ඒතත්කාරණාත් පිත්‍රා යථා මදර්ථං රාජ්‍යමේකං නිරූපිතං තථාහමපි යුෂ්මදර්ථං රාජ්‍යං නිරූපයාමි|
30 තස්මාන් මම රාජ්‍යේ භෝජනාසනේ ච භෝජනපානේ කරිෂ්‍යධ්වේ සිංහාසනේෂූපවිශ්‍ය චේස්‍රායේලීයානාං ද්වාදශවංශානාං විචාරං කරිෂ්‍යධ්වේ|
31 අපරං ප්‍රභුරුවාච, හේ ශිමෝන් පශ්‍ය තිතඋනා ධාන්‍යානීව යුෂ්මාන් ශෛතාන් චාලයිතුම් ඓච්ඡත්,
32 කින්තු තව විශ්වාසස්‍ය ලෝපෝ යථා න භවති ඒතත් ත්වදර්ථං ප්‍රාර්ථිතං මයා, ත්වන්මනසි පරිවර්ත්තිතේ ච භ්‍රාතෘණාං මනාංසි ස්ථිරීකුරු|
33 තදා සෝවදත්, හේ ප්‍රභෝහං ත්වයා සාර්ද්ධං කාරාං මෘතිඤ්ච යාතුං මජ්ජිතෝස්මි|
34 තතඃ ස උවාච, හේ පිතර ත්වාං වදාමි, අද්‍ය කුක්කුටරවාත් පූර්ව්වං ත්වං මත්පරිචයං වාරත්‍රයම් අපහ්වෝෂ්‍යසේ|
35 අපරං ස පප්‍රච්ඡ, යදා මුද්‍රාසම්පුටං ඛාද්‍යපාත්‍රං පාදුකාඤ්ච විනා යුෂ්මාන් ප්‍රාහිණවං තදා යුෂ්මාකං කස්‍යාපි න්‍යූනතාසීත්? තේ ප්‍රෝචුඃ කස්‍යාපි න|
36 තදා සෝවදත් කින්ත්විදානීං මුද්‍රාසම්පුටං ඛාද්‍යපාත්‍රං වා යස්‍යාස්ති තේන තද්ග්‍රහීතව්‍යං, යස්‍ය ච කෘපාණෝे නාස්ති තේන ස්වවස්ත්‍රං වික්‍රීය ස ක්‍රේතව්‍යඃ|
37 යතෝ යුෂ්මානහං වදාමි, අපරාධිජනෛඃ සාර්ද්ධං ගණිතඃ ස භවිෂ්‍යති| ඉදං යච්ඡාස්ත්‍රීයං වචනං ලිඛිතමස්ති තන්මයි ඵලිෂ්‍යති යතෝ මම සම්බන්ධීයං සර්ව්වං සේත්ස්‍යති|
38 තදා තේ ප්‍රෝචුඃ ප්‍රභෝ පශ්‍ය ඉමෞ කෘපාණෞ| තතඃ සෝවදද් ඒතෞ යථේෂ්ටෞ|
39 අථ ස තස්මාද්වහි ර්ගත්වා ස්වාචාරානුසාරේණ ජෛතුනනාමාද්‍රිං ජගාම ශිෂ්‍යාශ්ච තත්පශ්චාද් යයුඃ|
40 තත්‍රෝපස්ථාය ස තානුවාච, යථා පරීක්‍ෂායාං න පතථ තදර්ථං ප්‍රාර්ථයධ්වං|
41 පශ්චාත් ස තස්මාද් ඒකශරක්‍ෂේපාද් බහි ර්ගත්වා ජානුනී පාතයිත්වා ඒතත් ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ,
42 හේ පිත ර‍්‍යදි භවාන් සම්මන්‍යතේ තර්හි කංසමේනං මමාන්තිකාද් දූරය කින්තු මදිච්ඡානුරූපං න ත්වදිච්ඡානුරූපං භවතු|
43 තදා තස්මෛ ශක්තිං දාතුං ස්වර්ගීයදූතෝ දර්ශනං දදෞ|
44 පශ්චාත් සෝත්‍යන්තං යාතනයා ව්‍යාකුලෝ භූත්වා පුනර්දෘඪං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ, තස්මාද් බෘහච්ඡෝණිතබින්දව ඉව තස්‍ය ස්වේදබින්දවඃ පෘථිව්‍යාං පතිතුමාරේභිරේ|
45 අථ ප්‍රාර්ථනාත උත්ථාය ශිෂ්‍යාණාං සමීපමේත්‍ය තාන් මනෝදුඃඛිනෝ නිද්‍රිතාන් දෘෂ්ට්වාවදත්
46 කුතෝ නිද්‍රාථ? පරීක්‍ෂායාම් අපතනාර්ථං ප්‍රර්ථයධ්වං|
47 ඒතත්කථායාඃ කථනකාලේ ද්වාදශශිෂ්‍යාණාං මධ්‍යේ ගණිතෝ යිහූදානාමා ජනතාසහිතස්තේෂාම් අග්‍රේ චලිත්වා යීශෝශ්චුම්බනාර්ථං තදන්තිකම් ආයයෞ|
48 තදා යීශුරුවාච, හේ යිහූදා කිං චුම්බනේන මනුෂ්‍යපුත්‍රං පරකරේෂු සමර්පයසි?
49 තදා යද්‍යද් ඝටිෂ්‍යතේ තදනුමාය සඞ්ගිභිරුක්තං, හේ ප්‍රභෝ වයං කි ඛඞ්ගේන ඝාතයිෂ්‍යාමඃ?
50 තත ඒකඃ කරවාලේනාහත්‍ය ප්‍රධානයාජකස්‍ය දාසස්‍ය දක්‍ෂිණං කර්ණං චිච්ඡේද|
51 අධූනා නිවර්ත්තස්ව ඉත්‍යුක්ත්වා යීශුස්තස්‍ය ශ්‍රුතිං ස්පෘෂ්ට්වා ස්වස්‍යං චකාර|
52 පශ්චාද් යීශුඃ සමීපස්ථාන් ප්‍රධානයාජකාන් මන්දිරස්‍ය සේනාපතීන් ප්‍රාචීනාංශ්ච ජගාද, යූයං කෘපාණාන් යෂ්ටීංශ්ච ගෘහීත්වා මාං කිං චෝරං ධර්ත්තුමායාතාඃ?
53 යදාහං යුෂ්මාභිඃ සහ ප්‍රතිදිනං මන්දිරේ(අ)තිෂ්ඨං තදා මාං ධර්ත්තං න ප්‍රවෘත්තාඃ, කින්ත්විදානීං යුෂ්මාකං සමයෝන්ධකාරස්‍ය චාධිපත්‍යමස්ති|
54 අථ තේ තං ධෘත්වා මහායාජකස්‍ය නිවේශනං නින්‍යුඃ| තතඃ පිතරෝ දූරේ දූරේ පශ්චාදිත්වා
55 බෘහත්කෝෂ්ඨස්‍ය මධ්‍යේ යත්‍රාග්නිං ජ්වාලයිත්වා ලෝකාඃ සමේත්‍යෝපවිෂ්ටාස්තත්‍ර තෛඃ සාර්ද්ධම් උපවිවේශ|
56 අථ වහ්නිසන්නිධෞ සමුපවේශකාලේ කාචිද්දාසී මනෝ නිවිශ්‍ය තං නිරීක්‍ෂ්‍යාවදත් පුමානයං තස්‍ය සඞ්ගේ(අ)ස්ථාත්|
57 කින්තු ස තද් අපහ්නුත්‍යාවාදීත් හේ නාරි තමහං න පරිචිනෝමි|
58 ක්‍ෂණාන්තරේ(අ)න්‍යජනස්තං දෘෂ්ට්වාබ්‍රවීත් ත්වමපි තේෂාං නිකරස්‍යෛකජනෝසි| පිතරඃ ප්‍රත්‍යුවාච හේ නර නාහමස්මි|
59 තතඃ සාර්ද්ධදණ්ඩද්වයාත් පරං පුනරන්‍යෝ ජනෝ නිශ්චිත්‍ය බභාෂේ, ඒෂ තස්‍ය සඞ්ගීති සත්‍යං යතෝයං ගාලීලීයෝ ලෝකඃ|
60 තදා පිතර උවාච හේ නර ත්වං යද් වදමි තදහං බෝද්ධුං න ශක්නෝමි, ඉති වාක්‍යේ කථිතමාත්‍රේ කුක්කුටෝ රුරාව|
61 තදා ප්‍රභුණා ව්‍යාධුට්‍ය පිතරේ නිරීක්‍ෂිතේ කෘකවාකුරවාත් පූර්ව්වං මාං ත්‍රිරපහ්නෝෂ්‍යසේ ඉති පූර්ව්වෝක්තං තස්‍ය වාක්‍යං පිතරඃ ස්මෘත්වා
62 බහිර්ගත්වා මහාඛේදේන චක්‍රන්ද|
63 තදා යෛ ර‍්‍යීශුර්ධෘතස්තේ තමුපහස්‍ය ප්‍රහර්ත්තුමාරේභිරේ|
64 වස්ත්‍රේණ තස්‍ය දෘශෞ බද්ධ්වා කපෝලේ චපේටාඝාතං කෘත්වා පප්‍රච්ඡුඃ, කස්තේ කපෝලේ චපේටාඝාතං කෘතවාන? ගණයිත්වා තද් වද|
65 තදන්‍යත් තද්විරුද්ධං බහුනින්දාවාක්‍යං වක්තුමාරේභිරේ|
66 අථ ප්‍රභාතේ සති ලෝකප්‍රාඤ්චඃ ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාශ්ච සභාං කෘත්වා මධ්‍යේසභං යීශුමානීය පප්‍රච්ඡුඃ, ත්වම් අභිෂිකතෝසි න වාස්මාන් වද|
67 ස ප්‍රත්‍යුවාච, මයා තස්මින්නුක්තේ(අ)පි යූයං න විශ්වසිෂ්‍යථ|
68 කස්මිංශ්චිද්වාක්‍යේ යුෂ්මාන් පෘෂ්ටේ(අ)පි මාං න තදුත්තරං වක්‍ෂ්‍යථ න මාං ත්‍යක්‍ෂ්‍යථ ච|
69 කින්ත්විතඃ පරං මනුජසුතඃ සර්ව්වශක්තිමත ඊශ්වරස්‍ය දක්‍ෂිණේ පාර්ශ්වේ සමුපවේක්‍ෂ්‍යති|
70 තතස්තේ පප්‍රච්ඡුඃ, ර්තිහ ත්වමීශ්වරස්‍ය පුත්‍රඃ? ස කථයාමාස, යූයං යථාර්ථං වදථ ස ඒවාහං|
71 තදා තේ සර්ව්වේ කථයාමාසුඃ, ර්තිහ සාක්‍ෂ්‍යේ(අ)න්සස්මින් අස්මාකං කිං ප්‍රයෝජනං? අස්‍ය ස්වමුඛාදේව සාක්‍ෂ්‍යං ප්‍රාප්තම්|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 23

1 තතඃ සභාස්ථාඃ සර්ව්වලෝකා උත්ථාය තං පීලාතසම්මුඛං නීත්වාප්‍රෝද්‍ය වක්තුමාරේභිරේ,
2 ස්වමභිෂික්තං රාජානං වදන්තං කෛමරරාජාය කරදානං නිෂේධන්තං රාජ්‍යවිපර‍්‍ය්‍යයං කුර්ත්තුං ප්‍රවර්ත්තමානම් ඒන ප්‍රාප්තා වයං|
3 තදා පීලාතස්තං පෘෂ්ටවාන් ත්වං කිං යිහූදීයානාං රාජා? ස ප්‍රත්‍යුවාච ත්වං සත්‍යමුක්තවාන්|
4 තදා පීලාතඃ ප්‍රධානයාජකාදිලෝකාන් ජගාද්, අහමේතස්‍ය කමප්‍යපරාධං නාප්තවාන්|
5 තතස්තේ පුනඃ සාහමිනෝ භූත්වාවදන්, ඒෂ ගාලීල ඒතත්ස්ථානපර‍්‍ය්‍යන්තේ සර්ව්වස්මින් යිහූදාදේශේ සර්ව්වාල්ලෝකානුපදිශ්‍ය කුප්‍රවෘත්තිං ග්‍රාහීතවාන්|
6 තදා පීලාතෝ ගාලීලප්‍රදේශස්‍ය නාම ශ්‍රුත්වා පප්‍රච්ඡ, කිමයං ගාලීලීයෝ ලෝකඃ?
7 තතඃ ස ගාලීල්ප්‍රදේශීයහේරෝද්‍රාජස්‍ය තදා ස්ථිතේස්තස්‍ය සමීපේ යීශුං ප්‍රේෂයාමාස|
8 තදා හේරෝද් යීශුං විලෝක්‍ය සන්තුතෝෂ, යතඃ ස තස්‍ය බහුවෘත්තාන්තශ්‍රවණාත් තස්‍ය කිඤි्චදාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්ම පශ්‍යති ඉත්‍යාශාං කෘත්වා බහුකාලමාරභ්‍ය තං ද්‍රෂ්ටුං ප්‍රයාසං කෘතවාන්|
9 තස්මාත් තං බහුකථාඃ පප්‍රච්ඡ කින්තු ස තස්‍ය කස්‍යාපි වාක්‍යස්‍ය ප්‍රත්‍යුත්තරං නෝවාච|
10 අථ ප්‍රධානයාජකා අධ්‍යාපකාශ්ච ප්‍රෝත්තිෂ්ඨන්තඃ සාහසේන තමපවදිතුං ප්‍රාරේභිරේ|
11 හේරෝද් තස්‍ය සේනාගණශ්ච තමවඥාය උපහාසත්වේන රාජවස්ත්‍රං පරිධාප්‍ය පුනඃ පීලාතං ප්‍රති තං ප්‍රාහිණෝත්|
12 පූර්ව්වං හේරෝද්පීලාතයෝඃ පරස්පරං වෛරභාව ආසීත් කින්තු තද්දිනේ ද්වයෝ ර්මේලනං ජාතම්|
13 පශ්චාත් පීලාතඃ ප්‍රධානයාජකාන් ශාසකාන් ලෝකාංශ්ච යුගපදාහූය බභාෂේ,
14 රාජ්‍යවිපර‍්‍ය්‍යයකාරකෝයම් ඉත්‍යුක්ත්වා මනුෂ්‍යමේනං මම නිකටමානෛෂ්ට කින්තු පශ්‍යත යුෂ්මාකං සමක්‍ෂම් අස්‍ය විචාරං කෘත්වාපි ප්‍රෝක්තාපවාදානුරූපේණාස්‍ය කෝප්‍යපරාධඃ සප්‍රමාණෝ න ජාතඃ,
15 යූයඤ්ච හේරෝදඃ සන්නිධෞ ප්‍රේෂිතා මයා තත්‍රාස්‍ය කෝප්‍යපරාධස්තේනාපි න ප්‍රාප්තඃ| පශ්‍යතානේන වධහේेතුකං කිමපි නාපරාද්ධං|
16 තස්මාදේනං තාඩයිත්වා විහාස්‍යාමි|
17 තත්‍රෝත්සවේ තේෂාමේකෝ මෝචයිතව්‍යඃ|
18 ඉති හේතෝස්තේ ප්‍රෝච්චෛරේකදා ප්‍රෝචුඃ, ඒනං දූරීකෘත්‍ය බරබ්බානාමානං මෝචය|
19 ස බරබ්බා නගර උපප්ලවවධාපරාධාභ්‍යාං කාරායාං බද්ධ ආසීත්|
20 කින්තු පීලාතෝ යීශුං මෝචයිතුං වාඤ්ඡන් පුනස්තානුවාච|
21 තථාප්‍යේනං ක්‍රුශේ ව්‍යධ ක්‍රුශේ ව්‍යධේති වදන්තස්තේ රුරුවුඃ|
22 තතඃ ස තෘතීයවාරං ජගාද කුතඃ? ස කිං කර්ම්ම කෘතවාන්? නාහමස්‍ය කමපි වධාපරාධං ප්‍රාප්තඃ කේවලං තාඩයිත්වාමුං ත්‍යජාමි|
23 තථාපි තේ පුනරේනං ක්‍රුශේ ව්‍යධ ඉත්‍යුක්ත්වා ප්‍රෝච්චෛර්දෘඪං ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රිරේ;
24 තතඃ ප්‍රධානයාජකාදීනාං කලරවේ ප්‍රබලේ සති තේෂාං ප්‍රාර්ථනාරූපං කර්ත්තුං පීලාත ආදිදේශ|
25 රාජද්‍රෝහවධයෝරපරාධේන කාරාස්ථං යං ජනං තේ යයාචිරේ තං මෝචයිත්වා යීශුං තේෂාමිච්ඡායාං සමාර්පයත්|
26 අථ තේ යීශුං ගෘහීත්වා යාන්ති, ඒතර්හි ග්‍රාමාදාගතං ශිමෝනනාමානං කුරීණීයං ජනං ධෘත්වා යීශෝඃ පශ්චාන්නේතුං තස්‍ය ස්කන්ධේ ක්‍රුශමර්පයාමාසුඃ|
27 තතෝ ලෝाකාරණ්‍යමධ්‍යේ බහුස්ත්‍රියෝ රුදත්‍යෝ විලපන්ත්‍යශ්ච යීශෝඃ පශ්චාද් යයුඃ|
28 කින්තු ස ව්‍යාඝුට්‍ය තා උවාච, හේ යිරූශාලමෝ නාර‍්‍ය්‍යෝ යුයං මදර්ථං න රුදිත්වා ස්වාර්ථං ස්වාපත්‍යාර්ථඤ්ච රුදිති;
29 පශ්‍යත යඃ කදාපි ගර්භවත්‍යෝ නාභවන් ස්තන්‍යඤ්ච නාපායයන් තාදෘශී ර්වන්ධ්‍යා යදා ධන්‍යා වක්‍ෂ්‍යන්ති ස කාල ආයාති|
30 තදා හේ ශෛලා අස්මාකමුපරි පතත, හේ උපශෛලා අස්මානාච්ඡාදයත කථාමීදෘශීං ලෝකා වක්‍ෂ්‍යන්ති|
31 යතඃ සතේජසි ශාඛිනි චේදේතද් ඝටතේ තර්හි ශුෂ්කශාඛිනි කිං න ඝටිෂ්‍යතේ?
32 තදා තේ හන්තුං ද්වාවපරාධිනෞ තේන සාර්ද්ධං නින්‍යුඃ|
33 අපරං ශිරඃකපාලනාමකස්ථානං ප්‍රාප්‍ය තං ක්‍රුශේ විවිධුඃ; තද්ද්වයෝරපරාධිනෝරේකං තස්‍ය දක්‍ෂිණෝ තදන්‍යං වාමේ ක්‍රුශේ විවිධුඃ|
34 තදා යීශුරකථයත්, හේ පිතරේතාන් ක්‍ෂමස්ව යත ඒතේ යත් කර්ම්ම කුර්ව්වන්ති තන් න විදුඃ; පශ්චාත්තේ ගුටිකාපාතං කෘත්වා තස්‍ය වස්ත්‍රාණි විභජ්‍ය ජගෘහුඃ|
35 තත්‍ර ලෝකසංඝස්තිෂ්ඨන් දදර්ශ; තේ තේෂාං ශාසකාශ්ච තමුපහස්‍ය ජගදුඃ, ඒෂ ඉතරාන් රක්‍ෂිතවාන් යදීශ්වරේණාභිරුචිතෝ (අ)භිෂික්තස්ත්‍රාතා භවති තර්හි ස්වමධුනා රක්‍ෂතු|
36 තදන්‍යඃ සේනාගණා ඒත්‍ය තස්මෛ අම්ලරසං දත්වා පරිහස්‍ය ප්‍රෝවාච,
37 චේත්ත්වං යිහූදීයානාං රාජාසි තර්හි ස්වං රක්‍ෂ|
38 යිහූදීයානාං රාජේති වාක්‍යං යූනානීයරෝමීයේබ්‍රීයාක්‍ෂරෛ ර්ලිඛිතං තච්ඡිරස ඌර්ද්ධ්වේ(අ)ස්ථාප්‍යත|
39 තදෝභයපාර්ශ්වයෝ ර්විද්ධෞ යාවපරාධිනෞ තයෝරේකස්තං විනින්ද්‍ය බභාෂේ, චේත්ත්වම් අභිෂික්තෝසි තර්හි ස්වමාවාඤ්ච රක්‍ෂ|
40 කින්ත්වන්‍යස්තං තර්ජයිත්වාවදත්, ඊශ්වරාත්තව කිඤ්චිදපි භයං නාස්ති කිං? ත්වමපි සමානදණ්ඩෝසි,
41 යෝග්‍යපාත්‍රේ ආවාං ස්වස්වකර්ම්මණාං සමුචිතඵලං ප්‍රාප්නුවඃ කින්ත්වනේන කිමපි නාපරාද්ධං|
42 අථ ස යීශුං ජගාද හේ ප්‍රභේ භවාන් ස්වරාජ්‍යප්‍රවේශකාලේ මාං ස්මරතු|
43 තදා යීශුඃ කථිතවාන් ත්වාං යථාර්ථං වදාමි ත්වමද්‍යෛව මයා සාර්ද්ධං පරලෝකස්‍ය සුඛස්ථානං ප්‍රාප්ස්‍යසි|
44 අපරඤ්ච ද්විතීයයාමාත් තෘතීයයාමපර‍්‍ය්‍යන්තං රවේස්තේජසෝන්තර්හිතත්වාත් සර්ව්වදේශෝ(අ)න්ධකාරේණාවෘතෝ
45 මන්දිරස්‍ය යවනිකා ච ඡිද්‍යමානා ද්විධා බභූව|
46 තතෝ යීශුරුච්චෛරුවාච, හේ පිත ර්මමාත්මානං තව කරේ සමර්පයේ, ඉත්‍යුක්ත්වා ස ප්‍රාණාන් ජහෞ|
47 තදෛතා ඝටනා දෘෂ්ට්වා ශතසේනාපතිරීශ්වරං ධන්‍යමුක්ත්වා කථිතවාන් අයං නිතාන්තං සාධුමනුෂ්‍ය ආසීත්|
48 අථ යාවන්තෝ ලෝකා ද්‍රෂ්ටුම් ආගතාස්තේ තා ඝටනා දෘෂ්ට්වා වක්‍ෂඃසු කරාඝාතං කෘත්වා ව්‍යාචුට්‍ය ගතාඃ|
49 යීශෝ ර්ඥාතයෝ යා යා යෝෂිතශ්ච ගාලීලස්තේන සාර්ද්ධමායාතාස්තා අපි දූරේ ස්ථිත්වා තත් සර්ව්වං දදෘශුඃ|
50 තදා යිහූදීයානාං මන්ත්‍රණාං ක්‍රියාඤ්චාසම්මන්‍යමාන ඊශ්වරස්‍ය රාජත්වම් අපේක්‍ෂමාණෝ
51 යිහූදිදේශීයෝ (අ)රිමථීයනගරීයෝ යූෂඵ්නාමා මන්ත්‍රී භද්‍රෝ ධාර්ම්මිකශ්ච පුමාන්
52 පීලාතාන්තිකං ගත්වා යීශෝ ර්දේහං යයාචේ|
53 පශ්චාද් වපුරවරෝහ්‍ය වාසසා සංවේෂ්ට්‍ය යත්‍ර කෝපි මානුෂෝ නාස්ථාප්‍යත තස්මින් ශෛලේ ස්වාතේ ශ්මශානේ තදස්ථාපයත්|
54 තද්දිනමායෝජනීයං දිනං විශ්‍රාමවාරශ්ච සමීපඃ|
55 අපරං යීශුනා සාර්ද්ධං ගාලීල ආගතා යෝෂිතඃ පශ්චාදිත්වා ශ්මශානේ තත්‍ර යථා වපුඃ ස්ථාපිතං තච්ච දෘෂ්ට්වා
56 ව්‍යාඝුට්‍ය සුගන්ධිද්‍රව්‍යතෛලානි කෘත්වා විධිවද් විශ්‍රාමවාරේ විශ්‍රාමං චක්‍රුඃ|

ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 24

1 අථ සප්තාහප්‍රථමදිනේ(අ)තිප්‍රත්‍යූෂේ තා යෝෂිතඃ සම්පාදිතං සුගන්ධිද්‍රව්‍යං ගෘහීත්වා තදන්‍යාභිඃ කියතීභිඃ ස්ත්‍රීභිඃ සහ ශ්මශානං යයුඃ|
2 කින්තු ශ්මශානද්වාරාත් පාෂාණමපසාරිතං දෘෂ්ට්වා
3 තාඃ ප්‍රවිශ්‍ය ප්‍රභෝ ර්දේහමප්‍රාප්‍ය
4 ව්‍යාකුලා භවන්ති ඒතර්හි තේජෝමයවස්ත්‍රාන්විතෞ ද්වෞ පුරුෂෞ තාසාං සමීපේ සමුපස්ථිතෞ
5 තස්මාත්තාඃ ශඞ්කායුක්තා භූමාවධෝමුඛ්‍යස්‍යස්ථුඃ| තදා තෞ තා ඌචතු ර්මෘතානාං මධ්‍යේ ජීවන්තං කුතෝ මෘගයථ?
6 සෝත්‍ර නාස්ති ස උදස්ථාත්|
7 පාපිනාං කරේෂු සමර්පිතේන ක්‍රුශේ හතේන ච මනුෂ්‍යපුත්‍රේණ තෘතීයදිවසේ ශ්මශානාදුත්ථාතව්‍යම් ඉති කථාං ස ගලීලි තිෂ්ඨන් යුෂ්මභ්‍යං කථිතවාන් තාං ස්මරත|
8 තදා තස්‍ය සා කථා තාසාං මනඃසු ජාතා|
9 අනන්තරං ශ්මශානාද් ගත්වා තා ඒකාදශශිෂ්‍යාදිභ්‍යඃ සර්ව්වේභ්‍යස්තාං වාර්ත්තාං කථයාමාසුඃ|
10 මග්දලීනීමරියම්, යෝහනා, යාකූබෝ මාතා මරියම් තදන්‍යාඃ සඞ්ගින්‍යෝ යෝෂිතශ්ච ප්‍රේරිතේභ්‍ය ඒතාඃ සර්ව්වා වාර්ත්තාඃ කථයාමාසුඃ
11 කින්තු තාසාං කථාම් අනර්ථකාඛ්‍යානමාත්‍රං බුද්ධ්වා කෝපි න ප්‍රත්‍යෛත්|
12 තදා පිතර උත්ථාය ශ්මශානාන්තිකං දධාව, තත්‍ර ච ප්‍රහ්වෝ භූත්වා පාර්ශ්වෛකස්ථාපිතං කේවලං වස්ත්‍රං දදර්ශ; තස්මාදාශ්චර‍්‍ය්‍යං මන්‍යමානෝ යදඝටත තන්මනසි විචාරයන් ප්‍රතස්ථේ|
13 තස්මින්නේව දිනේ ද්වෞ ශිය්‍යෞ යිරූශාලමශ්චතුෂ්ක්‍රෝශාන්තරිතම් ඉම්මායුග්‍රාමං ගච්ඡන්තෞ
14 තාසාං ඝටනානාං කථාමකථයතාං
15 තයෝරාලාපවිචාරයෝඃ කාලේ යීශුරාගත්‍ය තාභ්‍යාං සහ ජගාම
16 කින්තු යථා තෞ තං න පරිචිනුතස්තදර්ථං තයෝ ර්දෘෂ්ටිඃ සංරුද්ධා|
17 ස තෞ පෘෂ්ටවාන් යුවාං විෂණ්ණෞ කිං විචාරයන්තෞ ගච්ඡථඃ?
18 තතස්තයෝඃ ක්ලියපානාමා ප්‍රත්‍යුවාච යිරූශාලමපුරේ(අ)ධුනා යාන්‍යඝටන්ත ත්වං කේවලවිදේශී කිං තද්වෘත්තාන්තං න ජානාසි?
19 ස පප්‍රච්ඡ කා ඝටනාඃ? තදා තෞ වක්තුමාරේභාතේ යීශුනාමා යෝ නාසරතීයෝ භවිෂ්‍යද්වාදී ඊශ්වරස්‍ය මානුෂාණාඤ්ච සාක්‍ෂාත් වාක්‍යේ කර්ම්මණි ච ශක්තිමානාසීත්
20 තම් අස්මාකං ප්‍රධානයාජකා විචාරකාශ්ච කේනාපි ප්‍රකාරේණ ක්‍රුශේ විද්ධ්වා තස්‍ය ප්‍රාණානනාශයන් තදීයා ඝටනාඃ;
21 කින්තු ය ඉස්‍රායේලීයලෝකාන් උද්ධාරයිෂ්‍යති ස ඒවායම් ඉත්‍යාශාස්මාභිඃ කෘතා| තද්‍යථා තථාස්තු තස්‍යා ඝටනායා අද්‍ය දිනත්‍රයං ගතං|
22 අධිකන්ත්වස්මාකං සඞ්ගිනීනාං කියත්ස්ත්‍රීණාං මුඛේභ්‍යෝ(අ)සම්භවවාක්‍යමිදං ශ්‍රුතං;
23 තාඃ ප්‍රත්‍යූෂේ ශ්මශානං ගත්වා තත්‍ර තස්‍ය දේහම් අප්‍රාප්‍ය ව්‍යාඝුට්‍යේත්වා ප්‍රෝක්තවත්‍යඃ ස්වර්ගීසදූතෞ දෘෂ්ටාවස්මාභිස්තෞ චාවාදිෂ්ටාං ස ජීවිතවාන්|
24 තතෝස්මාකං කෛශ්චිත් ශ්මශානමගම්‍යත තේ(අ)පි ස්ත්‍රීණාං වාක්‍යානුරූපං දෘෂ්ටවන්තඃ කින්තු තං නාපශ්‍යන්|
25 තදා ස තාවුවාච, හේ අබෝධෞ හේ භවිෂ්‍යද්වාදිභිරුක්තවාක්‍යං ප්‍රත්‍යේතුං විලම්බමානෞ;
26 ඒතත්සර්ව්වදුඃඛං භුක්ත්වා ස්වභූතිප්‍රාප්තිඃ කිං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය න න්‍යාය්‍යා?
27 තතඃ ස මූසාග්‍රන්ථමාරභ්‍ය සර්ව්වභවිෂ්‍යද්වාදිනාං සර්ව්වශාස්ත්‍රේ ස්වස්මින් ලිඛිතාඛ්‍යානාභිප්‍රායං බෝධයාමාස|
28 අථ ගම්‍යග්‍රාමාභ්‍යර්ණං ප්‍රාප්‍ය තේනාග්‍රේ ගමනලක්‍ෂණේ දර්ශිතේ
29 තෞ සාධයිත්වාවදතාං සහාවාභ්‍යාං තිෂ්ඨ දිනේ ගතේ සති රාත්‍රිරභූත්; තතඃ ස තාභ්‍යාං සාර්ද්ධං ස්ථාතුං ගෘහං යයෞ|
30 පශ්චාද්භෝජනෝපවේශකාලේ ස පූපං ගෘහීත්වා ඊශ්වරගුණාන් ජගාද තඤ්ච භංක්ත්වා තාභ්‍යාං දදෞ|
31 තදා තයෝ ර්දෘෂ්ටෞ ප්‍රසන්නායාං තං ප්‍රත්‍යභිඥතුඃ කින්තු ස තයෝඃ සාක්‍ෂාදන්තර්දධේ|
32 තතස්තෞ මිථෝභිධාතුම් ආරබ්ධවන්තෞ ගමනකාලේ යදා කථාමකථයත් ශාස්ත්‍රාර්ථඤ්චබෝධයත් තදාවයෝ ර්බුද්ධිඃ කිං න ප්‍රාජ්වලත්?
33 තෞ තත්ක්‍ෂණාදුත්ථාය යිරූශාලමපුරං ප්‍රත්‍යායයතුඃ, තත්ස්ථානේ ශිෂ්‍යාණාම් ඒකාදශානාං සඞ්ගිනාඤ්ච දර්ශනං ජාතං|
34 තේ ප්‍රෝචුඃ ප්‍රභුරුදතිෂ්ඨද් ඉති සත්‍යං ශිමෝනේ දර්ශනමදාච්ච|
35 තතඃ පථඃ සර්ව්වඝටනායාඃ පූපභඤ්ජනේන තත්පරිචයස්‍ය ච සර්ව්වවෘත්තාන්තං තෞ වක්තුමාරේභාතේ|
36 ඉත්ථං තේ පරස්පරං වදන්ති තත්කාලේ යීශුඃ ස්වයං තේෂාං මධ්‍ය ප්‍රෝත්ථය යුෂ්මාකං කල්‍යාණං භූයාද් ඉත්‍යුවාච,
37 කින්තු භූතං පශ්‍යාම ඉත්‍යනුමාය තේ සමුද්විවිජිරේ ත්‍රේෂුශ්ච|
38 ස උවාච, කුතෝ දුඃඛිතා භවථ? යුෂ්මාකං මනඃසු සන්දේහ උදේති ච කුතඃ?
39 ඒෂෝහං, මම කරෞ පශ්‍යත වරං ස්පෘෂ්ට්වා පශ්‍යත, මම යාදෘශානි පශ්‍යථ තාදෘශානි භූතස්‍ය මාංසාස්ථීනි න සන්ති|
40 ඉත්‍යුක්ත්වා ස හස්තපාදාන් දර්ශයාමාස|
41 තේ(අ)සම්භවං ඥාත්වා සානන්දා න ප්‍රත්‍යයන්| තතඃ ස තාන් පප්‍රච්ඡ, අත්‍ර යුෂ්මාකං සමීපේ ඛාද්‍යං කිඤ්චිදස්ති?
42 තතස්තේ කියද්දග්ධමත්ස්‍යං මධු ච දදුඃ
43 ස තදාදාය තේෂාං සාක්‍ෂාද් බුභුජේ
44 කථයාමාස ච මූසාව්‍යවස්ථායාං භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ගීතපුස්තකේ ච මයි යානි සර්ව්වාණි වචනානි ලිඛිතානි තදනුරූපාණි ඝටිෂ්‍යන්තේ යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං ස්ථිත්වාහං යදේතද්වාක්‍යම් අවදං තදිදානීං ප්‍රත්‍යක්‍ෂමභූත්|
45 අථ තේභ්‍යඃ ශාස්ත්‍රබෝධාධිකාරං දත්වාවදත්,
46 ඛ්‍රීෂ්ටේනේත්ථං මෘතියාතනා භෝක්තව්‍යා තෘතීයදිනේ ච ශ්මශානාදුත්ථාතව්‍යඤ්චේති ලිපිරස්ති;
47 තන්නාම්නා යිරූශාලමමාරභ්‍ය සර්ව්වදේශේ මනඃපරාවර්ත්තනස්‍ය පාපමෝචනස්‍ය ච සුසංවාදඃ ප්‍රචාරයිතව්‍යඃ,
48 ඒෂු සර්ව්වේෂු යූයං සාක්‍ෂිණඃ|
49 අපරඤ්ච පශ්‍යත පිත්‍රා යත් ප්‍රතිඥාතං තත් ප්‍රේෂයිෂ්‍යාමි, අතඒව යාවත්කාලං යූයං ස්වර්ගීයාං ශක්තිං න ප්‍රාප්ස්‍යථ තාවත්කාලං යිරූශාලම්නගරේ තිෂ්ඨත|
50 අථ ස තාන් බෛථනීයාපර‍්‍ය්‍යන්තං නීත්වා හස්තාවුත්තෝල්‍ය ආශිෂ වක්තුමාරේභේ
51 ආශිෂං වදන්නේව ච තේභ්‍යඃ පෘථග් භූත්වා ස්වර්ගාය නීතෝ(අ)භවත්|
52 තදා තේ තං භජමානා මහානන්දේන යිරූශාලමං ප්‍රත්‍යාජග්මුඃ|
53 තතෝ නිරන්තරං මන්දිරේ තිෂ්ඨන්ත ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රශංසාං ධන්‍යවාදඤ්ච කර්ත්තම් ආරේභිරේ| ඉති||

॥ ඉති ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ සමාප්තං ॥


යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 01

1 ආදෞ වාද ආසීත් ස ච වාද ඊශ්වරේණ සාර්ධමාසීත් ස වාදඃ ස්වයමීශ්වර ඒව|
2 ස ආදාවීශ්වරේණ සහාසීත්|
3 තේන සර්ව්වං වස්තු සසෘජේ සර්ව්වේෂු සෘෂ්ටවස්තුෂු කිමපි වස්තු තේනාසෘෂ්ටං නාස්ති|
4 ස ජීවනස්‍යාකාරඃ, තච්ච ජීවනං මනුෂ්‍යාණාං ජ්‍යෝතිඃ
5 තජ්ජ්‍යෝතිරන්ධකාරේ ප්‍රචකාශේ කින්ත්වන්ධකාරස්තන්න ජග්‍රාහ|
6 යෝහන් නාමක ඒකෝ මනුජ ඊශ්වරේණ ප්‍රේෂයාඤ්චක්‍රේ|
7 තද්වාරා යථා සර්ව්වේ විශ්වසන්ති තදර්ථං ස තජ්ජ්‍යෝතිෂි ප්‍රමාණං දාතුං සාක්‍ෂිස්වරූපෝ භූත්වාගමත්,
8 ස ස්වයං තජ්ජ්‍යෝති ර්න කින්තු තජ්ජ්‍යෝතිෂි ප්‍රමාණං දාතුමාගමත්|
9 ජගත්‍යාගත්‍ය යඃ සර්ව්වමනුජේභ්‍යෝ දීප්තිං දදාති තදේව සත්‍යජ්‍යෝතිඃ|
10 ස යජ්ජගදසෘජත් තන්මද්‍ය ඒව ස ආසීත් කින්තු ජගතෝ ලෝකාස්තං නාජානන්|
11 නිජාධිකාරං ස ආගච්ඡත් කින්තු ප්‍රජාස්තං නාගෘහ්ලන්|
12 තථාපි යේ යේ තමගෘහ්ලන් අර්ථාත් තස්‍ය නාම්නි ව්‍යශ්වසන් තේභ්‍ය ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රා භවිතුම් අධිකාරම් අදදාත්|
13 තේෂාං ජනිඃ ශෝණිතාන්න ශාරීරිකාභිලාෂාන්න මානවානාමිච්ඡාතෝ න කින්ත්වීශ්වරාදභවත්|
14 ස වාදෝ මනුෂ්‍යරූපේණාවතීර‍්‍ය්‍ය සත්‍යතානුග්‍රහාභ්‍යාං පරිපූර්ණඃ සන් සාර්ධම් අස්මාභි ර්න්‍යවසත් තතඃ පිතුරද්විතීයපුත්‍රස්‍ය යෝග්‍යෝ යෝ මහිමා තං මහිමානං තස්‍යාපශ්‍යාම|
15 තතෝ යෝහනපි ප්‍රචාර‍්‍ය්‍ය සාක්‍ෂ්‍යමිදං දත්තවාන් යෝ මම පශ්චාද් ආගමිෂ්‍යති ස මත්තෝ ගුරුතරඃ; යතෝ මත්පූර්ව්වං ස විද්‍යමාන ආසීත්; යදර්ථම් අහං සාක්‍ෂ්‍යමිදම් අදාං ස ඒෂඃ|
16 අපරඤ්ච තස්‍ය පූර්ණතායා වයං සර්ව්වේ ක්‍රමශඃ ක්‍රමශෝනුග්‍රහං ප්‍රාප්තාඃ|
17 මූසාද්වාරා ව්‍යවස්ථා දත්තා කින්ත්වනුග්‍රහඃ සත්‍යත්වඤ්ච යීශුඛ්‍රීෂ්ටද්වාරා සමුපාතිෂ්ඨතාං|
18 කෝපි මනුජ ඊශ්වරං කදාපි නාපශ්‍යත් කින්තු පිතුඃ ක්‍රෝඩස්ථෝ(අ)ද්විතීයඃ පුත්‍රස්තං ප්‍රකාශයත්|
19 ත්වං කඃ? ඉති වාක්‍යං ප්‍රේෂ්ටුං යදා යිහූදීයලෝකා යාජකාන් ලේවිලෝකාංශ්ච යිරූශාලමෝ යෝහනඃ සමීපේ ප්‍රේෂයාමාසුඃ,
20 තදා ස ස්වීකෘතවාන් නාපහ්නූතවාන් නාහම් අභිෂික්ත ඉත්‍යඞ්ගීකෘතවාන්|
21 තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් තර්හි කෝ භවාන්? කිං ඒලියඃ? සෝවදත් න; තතස්තේ(අ)පෘච්ඡන් තර්හි භවාන් ස භවිෂ්‍යද්වාදී? සෝවදත් නාහං සඃ|
22 තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් තර්හි භවාන් කඃ? වයං ගත්වා ප්‍රේරකාන් ත්වයි කිං වක්‍ෂ්‍යාමඃ? ස්වස්මින් කිං වදසි?
23 තදා සෝවදත්| පරමේශස්‍ය පන්ථානං පරිෂ්කුරුත සර්ව්වතඃ| ඉතීදං ප්‍රාන්තරේ වාක්‍යං වදතඃ කස්‍යචිද්‍රවඃ| කථාමිමාං යස්මින් යිශයියෝ භවිෂ්‍යද්වාදී ලිඛිතවාන් සෝහම්|
24 යේ ප්‍රේෂිතාස්තේ ඵිරූශිලෝකාඃ|
25 තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් යදි නාභිෂික්තෝසි ඒලියෝසි න ස භවිෂ්‍යද්වාද්‍යපි නාසි ච, තර්හි ලෝකාන් මජ්ජයසි කුතඃ?
26 තතෝ යෝහන් ප්‍රත්‍යවෝචත්, තෝයේ(අ)හං මජ්ජයාමීති සත්‍යං කින්තු යං යූයං න ජානීථ තාදෘශ ඒකෝ ජනෝ යුෂ්මාකං මධ්‍ය උපතිෂ්ඨති|
27 ස මත්පශ්චාද් ආගතෝපි මත්පූර්ව්වං වර්ත්තමාන ආසීත් තස්‍ය පාදුකාබන්ධනං මෝචයිතුමපි නාහං යෝග්‍යෝස්මි|
28 යර්ද්දනනද්‍යාඃ පාරස්ථබෛථබාරායාං යස්මින්ස්ථානේ යෝහනමජ්ජයත් තස්මින ස්ථානේ සර්ව්වමේතද් අඝටත|
29 පරේ(අ)හනි යෝහන් ස්වනිකටමාගච්ඡන්තං යිශුං විලෝක්‍ය ප්‍රාවෝචත් ජගතඃ පාපමෝචකම් ඊශ්වරස්‍ය මේෂශාවකං පශ්‍යත|
30 යෝ මම පශ්චාදාගමිෂ්‍යති ස මත්තෝ ගුරුතරඃ, යතෝ හේතෝර්මත්පූර්ව්වං සෝ(අ)වර්ත්තත යස්මින්නහං කථාමිමාං කථිතවාන් ස ඒවායං|
31 අපරං නාහමේනං ප්‍රත්‍යභිඥාතවාන් කින්තු ඉස්‍රායේල්ලෝකා ඒනං යථා පරිචින්වන්ති තදභිප්‍රායේණාහං ජලේ මජ්ජයිතුමාගච්ඡම්|
32 පුනශ්ච යෝහනපරමේකං ප්‍රමාණං දත්වා කථිතවාන් විහායසඃ කපෝතවද් අවතරන්තමාත්මානම් අස්‍යෝපර‍්‍ය්‍යවතිෂ්ඨන්තං ච දෘෂ්ටවානහම්|
33 නාහමේනං ප්‍රත්‍යභිඥාතවාන් ඉති සත්‍යං කින්තු යෝ ජලේ මජ්ජයිතුං මාං ප්‍රෛරයත් ස ඒවේමාං කථාමකථයත් යස්‍යෝපර‍්‍ය්‍යාත්මානම් අවතරන්තම් අවතිෂ්ඨන්තඤ්ච ද්‍රක්‍ෂයසි සඒව පවිත්‍රේ ආත්මනි මජ්ජයිෂ්‍යති|
34 අවස්තන්නිරීක්‍ෂ්‍යායම් ඊශ්වරස්‍ය තනය ඉති ප්‍රමාණං දදාමි|
35 පරේ(අ)හනි යෝහන් ද්වාභ්‍යාං ශිෂ්‍යාභ්‍යාං සාර්ද්ධේං තිෂ්ඨන්
36 යිශුං ගච්ඡන්තං විලෝක්‍ය ගදිතවාන්, ඊශ්වරස්‍ය මේෂශාවකං පශ්‍යතං|
37 ඉමාං කථාං ශ්‍රුත්වා ද්වෞ ශිෂ්‍යෞ යීශෝඃ පශ්චාද් ඊයතුඃ|
38 තතෝ යීශුඃ පරාවෘත්‍ය තෞ පශ්චාද් ආගච්ඡන්තෞ දෘෂ්ට්වා පෘෂ්ටවාන් යුවාං කිං ගවේශයථඃ? තාවපෘච්ඡතාං හේ රබ්බි අර්ථාත් හේ ගුරෝ භවාන් කුත්‍ර තිෂ්ඨති?
39 තතඃ සෝවාදිත් ඒත්‍ය පශ්‍යතං| තතෝ දිවසස්‍ය තෘතීයප්‍රහරස්‍ය ගතත්වාත් තෞ තද්දිනං තස්‍ය සඞ්ගේ(අ)ස්ථාතාං|
40 යෞ ද්වෞ යෝහනෝ වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා යිශෝඃ පශ්චාද් ආගමතාං තයෝඃ ශිමෝන්පිතරස්‍ය භ්‍රාතා ආන්ද්‍රියඃ
41 ස ඉත්වා ප්‍රථමං නිජසෝදරං ශිමෝනං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍ය කථිතවාන් වයං ඛ්‍රීෂ්ටම් අර්ථාත් අභිෂික්තපුරුෂං සාක්‍ෂාත්කෘතවන්තඃ|
42 පශ්චාත් ස තං යිශෝඃ සමීපම් ආනයත්| තදා යීශුස්තං දෘෂ්ට්වාවදත් ත්වං යූනසඃ පුත්‍රඃ ශිමෝන් කින්තු ත්වන්නාමධේයං කෛඵාඃ වා පිතරඃ අර්ථාත් ප්‍රස්තරෝ භවිෂ්‍යති|
43 පරේ(අ)හනි යීශෞ ගාලීලං ගන්තුං නිශ්චිතචේතසි සති ඵිලිපනාමානං ජනං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාවෝචත් මම පශ්චාද් ආගච්ඡ|
44 බෛත්සෛදානාම්නි යස්මින් ග්‍රාමේ පිතරාන්ද්‍රියයෝර්වාස ආසීත් තස්මින් ග්‍රාමේ තස්‍ය ඵිලිපස්‍ය වසතිරාසීත්|
45 පශ්චාත් ඵිලිපෝ නිථනේලං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාවදත් මූසා ව්‍යවස්ථා ග්‍රන්ථේ භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ච යස්‍යාඛ්‍යානං ලිඛිතමාස්තේ තං යූෂඵඃ පුත්‍රං නාසරතීයං යීශුං සාක්‍ෂාද් අකාර්ෂ්ම වයං|
46 තදා නිථනේල් කථිතවාන් නාසරන්නගරාත කිං කශ්චිදුත්තම උත්පන්තුං ශක්නෝති? තතඃ ඵිලිපෝ (අ)වෝචත් ඒත්‍ය පශ්‍ය|
47 අපරඤ්ච යීශුඃ ස්වස්‍ය සමීපං තම් ආගච්ඡන්තං දෘෂ්ට්වා ව්‍යාහෘතවාන්, පශ්‍යායං නිෂ්කපටඃ සත්‍ය ඉස්‍රායේල්ලෝකඃ|
48 තතඃ සෝවදද්, භවාන් මාං කථං ප්‍රත්‍යභිජානාති? යීශුරවාදීත් ඵිලිපස්‍ය ආහ්වානාත් පූර්ව්වං යදා ත්වමුඩුම්බරස්‍ය තරෝර්මූලේ(අ)ස්ථාස්තදා ත්වාමදර්ශම්|
49 නිථනේල් අචකථත්, හේ ගුරෝ භවාන් නිතාන්තම් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රෝසි, භවාන් ඉස්‍රායේල්වංශස්‍ය රාජා|
50 තතෝ යීශු ර්ව්‍යාහරත්, ත්වාමුඩුම්බරස්‍ය පාදපස්‍ය මූලේ දෘෂ්ටවානාහං මමෛතස්මාද්වාක්‍යාත් කිං ත්වං ව්‍යශ්වසීඃ? ඒතස්මාදප්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කාර‍්‍ය්‍යාණි ද්‍රක්‍ෂ්‍යසි|
51 අන්‍යච්චාවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, ඉතඃ පරං මෝචිතේ මේඝද්වාරේ තස්මාන්මනුජසූනුනා ඊශ්වරස්‍ය දූතගණම් අවරෝහන්තමාරෝහන්තඤ්ච ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 02

1 අනන්තරං ත්‍රුතීයදිවසේ ගාලීල් ප්‍රදේශියේ කාන්නානාම්නි නගරේ විවාහ ආසීත් තත්‍ර ච යීශෝර්මාතා තිෂ්ඨත්|
2 තස්මෛ විවාහාය යීශුස්තස්‍ය ශිෂ්‍යාශ්ච නිමන්ත්‍රිතා ආසන්|
3 තදනන්තරං ද්‍රාක්‍ෂාරසස්‍ය න්‍යූනත්වාද් යීශෝර්මාතා තමවදත් ඒතේෂාං ද්‍රාක්‍ෂාරසෝ නාස්ති|
4 තදා ස තාමවෝචත් හේ නාරි මයා සහ තව කිං කාර‍්‍ය්‍යං? මම සමය ඉදානීං නෝපතිෂ්ඨති|
5 තතස්තස්‍ය මාතා දාසානවෝචද් අයං යද් වදති තදේව කුරුත|
6 තස්මින් ස්ථානේ යිහූදීයානාං ශුචිත්වකරණව්‍යවහාරානුසාරේණාඪකෛකජලධරාණි පාෂාණමයානි ෂඩ්වෘහත්පාත්‍රාණිආසන්|
7 තදා යීශුස්තාන් සර්ව්වකලශාන් ජලෛඃ පූරයිතුං තානාඥාපයත්, තතස්තේ සර්ව්වාන් කුම්භානාකර්ණං ජලෛඃ පර‍්‍ය්‍යපූරයන්|
8 අථ තේභ්‍යඃ කිඤ්චිදුත්තාර‍්‍ය්‍ය භෝජ්‍යාධිපාතේඃසමීපං නේතුං ස තානාදිශත්, තේ තදනයන්|
9 අපරඤ්ච තජ්ජලං කථං ද්‍රාක්‍ෂාරසෝ(අ)භවත් තජ්ජලවාහකාදාසා ඥාතුං ශක්තාඃ කින්තු තද්භෝජ්‍යාධිපෝ ඥාතුං නාශක්නෝත් තදවලිහ්‍ය වරං සංම්බෝද්‍යාවදත,
10 ලෝකාඃ ප්‍රථමං උත්තමද්‍රාක්‍ෂාරසං දදති තෂු යථේෂ්ටං පිතවත්සු තස්මා කිඤ්චිදනුත්තමඤ්ච දදති කින්තු ත්වමිදානීං යාවත් උත්තමද්‍රාක්‍ෂාරසං ස්ථාපයසි|
11 ඉත්ථං යීශුර්ගාලීලප්‍රදේශේ ආශ්චර‍්‍ය්‍යකාර්ම්ම ප්‍රාරම්භ නිජමහිමානං ප්‍රාකාශයත් තතඃ ශිෂ්‍යාස්තස්මින් ව්‍යශ්වසන්|
12 තතඃ පරම් ස නිජමාත්‍රුභ්‍රාත්‍රුස්ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධ්ං කඵර්නාහූමම් ආගමත් කින්තු තත්‍ර බහූදිනානි ආතිෂ්ඨත්|
13 තදනන්තරං යිහූදියානාං නිස්තාරෝත්සවේ නිකටමාගතේ යීශු ර‍්‍යිරූශාලම් නගරම් ආගච්ඡත්|
14 තතෝ මන්දිරස්‍ය මධ්‍යේ ගෝමේෂපාරාවතවික්‍රයිණෝ වාණිජක්‍ෂ්චෝපවිෂ්ටාන් විලෝක්‍ය
15 රජ්ජුභිඃ කශාං නිර්ම්මාය සර්ව්වගෝමේෂාදිභිඃ සාර්ද්ධං තාන් මන්දිරාද් දූරීකෘතවාන්|
16 වණිජාං මුද්‍රාදි විකීර‍්‍ය්‍ය ආසනානි න්‍යූබ්ජීකෘත්‍ය පාරාවතවික්‍රයිභ්‍යෝ(අ)කථයද් අස්මාත් ස්ථානාත් සර්වාණ්‍යේතානි නයත, මම පිතුගෘහං වාණිජ්‍යගෘහං මා කාර්ෂ්ට|
17 තස්මාත් තන්මන්දිරාර්ථ උද්‍යෝගෝ යස්තු ස ග්‍රසතීව මාම්| ඉමාං ශාස්ත්‍රීයලිපිං ශිෂ්‍යාඃසමස්මරන්|
18 තතඃ පරම් යිහූදීයලෝකා යීෂිමවදන් තවමිදෘශකර්ම්මකරණාත් කිං චිහ්නමස්මාන් දර්ශයසි?
19 තතෝ යීශුස්තානවෝචද් යුෂ්මාභිරේ තස්මින් මන්දිරේ නාශිතේ දිනත්‍රයමධ්‍යේ(අ)හං තද් උත්ථාපයිෂ්‍යාමි|
20 තදා යිහූදියා ව්‍යාහාර්ෂුඃ, ඒතස්‍ය මන්දිරස නිර්ම්මාණේන ෂට්චත්වාරිංශද් වත්සරා ගතාඃ, ත්වං කිං දිනත්‍රයමධ්‍යේ තද් උත්ථාපයිෂ්‍යසි?
21 කින්තු ස නිජදේහරූපමන්දිරේ කථාමිමාං කථිතවාන්|
22 ස යදේතාදෘශං ගදිතවාන් තච්ඡිෂ්‍යාඃ ශ්මශානාත් තදීයෝත්ථානේ සති ස්මෘත්වා ධර්ම්මග්‍රන්ථේ යීශුනෝක්තකථායාං ච ව්‍යශ්වසිෂුඃ|
23 අනන්තරං නිස්තාරෝත්සවස්‍ය භෝජ්‍යසමයේ යිරූශාලම් නගරේ තත්ක්‍රුතාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි විලෝක්‍ය බහුභිස්තස්‍ය නාමනි විශ්වසිතං|
24 කින්තු ස තේෂාං කරේෂු ස්වං න සමර්පයත්, යතඃ ස සර්ව්වානවෛත්|
25 ස මානවේෂු කස්‍යචිත් ප්‍රමාණං නාපේක්‍ෂත යතෝ මනුජානාං මධ්‍යේ යද්‍යදස්ති තත්තත් සෝජානාත්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 03

1 නිකදිමනාමා යිහූදීයානාම් අධිපතිඃ ඵිරූශී ක්‍ෂණදායාං
2 යීශෞරභ්‍යර්ණම් ආව්‍රජ්‍ය ව්‍යාහාර්ෂීත්, හේ ගුරෝ භවාන් ඊශ්වරාද් ආගත් ඒක උපදේෂ්ටා, ඒතද් අස්මාභිර්ඥායතේ; යතෝ භවතා යාන්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි ක්‍රියන්තේ පරමේශ්වරස්‍ය සාහාය්‍යං විනා කේනාපි තත්තත්කර්ම්මාණි කර්ත්තුං න ශක්‍යන්තේ|
3 තදා යීශුරුත්තරං දත්තවාන් තවාහං යථාර්ථතරං ව්‍යාහරාමි පුනර්ජන්මනි න සති කෝපි මානව ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං ද්‍රෂ්ටුං න ශක්නෝති|
4 තතෝ නිකදීමඃ ප්‍රත්‍යවෝචත් මනුජෝ වෘද්ධෝ භූත්වා කථං ජනිෂ්‍යතේ? ස කිං පුන ර්මාතෘර්ජඨරං ප්‍රවිශ්‍ය ජනිතුං ශක්නෝති?
5 යීශුරවාදීද් යථාර්ථතරම් අහං කථයාමි මනුජේ තෝයාත්මභ්‍යාං පුන ර්න ජාතේ ස ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං ප්‍රවේෂ්ටුං න ශක්නෝති|
6 මාංසාද් යත් ජායතේ තන් මාංසමේව තථාත්මනෝ යෝ ජායතේ ස ආත්මෛව|
7 යුෂ්මාභිඃ පුන ර්ජනිතව්‍යං මමෛතස්‍යාං කථායාම් ආශ්චර‍්‍යං මා මංස්ථාඃ|
8 සදාගතිර‍්‍යාං දිශමිච්ඡති තස්‍යාමේව දිශි වාති, ත්වං තස්‍ය ස්වනං ශුණෝෂි කින්තු ස කුත ආයාති කුත්‍ර යාති වා කිමපි න ජානාසි තද්වාද් ආත්මනඃ සකාශාත් සර්ව්වේෂාං මනුජානාං ජන්ම භවති|
9 තදා නිකදීමඃ පෘෂ්ටවාන් ඒතත් කථං භවිතුං ශක්නෝති?
10 යීශුඃ ප්‍රත්‍යක්තවාන් ත්වමිස්‍රායේලෝ ගුරුර්භූත්වාපි කිමේතාං කථාං න වේත්සි?
11 තුභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි, වයං යද් විද්මස්තද් වච්මඃ යංච්ච පශ්‍යාමස්තස්‍යෛව සාක්‍ෂ්‍යං දද්මඃ කින්තු යුෂ්මාභිරස්මාකං සාක්‍ෂිත්වං න ගෘහ්‍යතේ|
12 ඒතස්‍ය සංසාරස්‍ය කථායාං කථිතායාං යදි යූයං න විශ්වසිථ තර්හි ස්වර්ගීයායාං කථායාං කථං විශ්වසිෂ්‍යථ?
13 යඃ ස්වර්ගේ(අ)ස්ති යං ච ස්වර්ගාද් අවාරෝහත් තං මානවතනයං විනා කෝපි ස්වර්ගං නාරෝහත්|
14 අපරඤ්ච මූසා යථා ප්‍රාන්තරේ සර්පං ප්‍රෝත්ථාපිතවාන් මනුෂ්‍යපුත්‍රෝ(අ)පි තථෛවෝත්ථාපිතව්‍යඃ;
15 තස්මාද් යඃ කශ්චිත් තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යති සෝ(අ)විනාශ්‍යඃ සන් අනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යති|
16 ඊශ්වර ඉත්ථං ජගදදයත යත් ස්වමද්විතීයං තනයං ප්‍රාදදාත් තතෝ යඃ කශ්චිත් තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යති සෝ(අ)විනාශ්‍යඃ සන් අනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යති|
17 ඊශ්වරෝ ජගතෝ ලෝකාන් දණ්ඩයිතුං ස්වපුත්‍රං න ප්‍රේෂ්‍ය තාන් පරිත්‍රාතුං ප්‍රේෂිතවාන්|
18 අතඒව යඃ කශ්චිත් තස්මින් විශ්වසිති ස දණ්ඩාර්හෝ න භවති කින්තු යඃ කශ්චිත් තස්මින් න විශ්වසිති ස ඉදානීමේව දණ්ඩාර්හෝ භවති,යතඃ ස ඊශ්වරස්‍යාද්විතීයපුත්‍රස්‍ය නාමනි ප්‍රත්‍යයං න කරෝති|
19 ජගතෝ මධ්‍යේ ජ්‍යෝතිඃ ප්‍රාකාශත කින්තු මනුෂ්‍යාණාං කර්ම්මණාං දෘෂ්ටත්වාත් තේ ජ්‍යෝතිෂෝපි තිමිරේ ප්‍රීයන්තේ ඒතදේව දණ්ඩස්‍ය කාරණාං භවති|
20 යඃ කුකර්ම්ම කරෝති තස්‍යාචාරස්‍ය දෘෂ්ටත්වාත් ස ජ්‍යෝතිරෲතීයිත්වා තන්නිකටං නායාති;
21 කින්තු යඃ සත්කර්ම්ම කරෝති තස්‍ය සර්ව්වාණි කර්ම්මාණීශ්වරේණ කෘතානීති සථා ප්‍රකාශතේ තදභිප්‍රායේණ ස ජ්‍යෝතිෂඃ සන්නිධිම් ආයාති|
22 තතඃ පරම් යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං යිහූදීයදේශං ගත්වා තත්‍ර ස්ථිත්වා මජ්ජයිතුම් ආරභත|
23 තදා ශාලම් නගරස්‍ය සමීපස්ථායිනි ඓනන් ග්‍රාමේ බහුතරතෝයස්ථිතේස්තත්‍ර යෝහන් අමජ්ජයත් තථා ච ලෝකා ආගත්‍ය තේන මජ්ජිතා අභවන්|
24 තදා යෝහන් කාරායාං න බද්ධඃ|
25 අපරඤ්ච ශාචකර්ම්මණි යෝහානඃ ශිෂ්‍යෛඃ සහ යිහූදීයලෝකානාං විවාදේ ජාතේ, තේ යෝහනඃ සංන්නිධිං ගත්වාකථයන්,
26 හේ ගුරෝ යර්ද්දනනද්‍යාඃ පාරේ භවතා සාර්ද්ධං ය ආසීත් යස්මිංශ්ච භවාන් සාක්‍ෂ්‍යං ප්‍රදදාත් පශ්‍යතු සෝපි මජ්ජයති සර්ව්වේ තස්‍ය සමීපං යාන්ති ච|
27 තදා යෝහන් ප්‍රත්‍යවෝචද් ඊශ්වරේණ න දත්තේ කෝපි මනුජඃ කිමපි ප්‍රාප්තුං න ශක්නෝති|
28 අහං අභිෂික්තෝ න භවාමි කින්තු තදග්‍රේ ප්‍රේෂිතෝස්මි යාමිමාං කථාං කථිතවානාහං තත්‍ර යූයං සර්ව්වේ සාක්‍ෂිණඃ ස්ථ|
29 යෝ ජනඃ කන්‍යාං ලභතේ ස ඒව වරඃ කින්තු වරස්‍ය සන්නිධෞ දණ්ඩායමානං තස්‍ය යන්මිත්‍රං තේන වරස්‍ය ශබ්දේ ශ්‍රුතේ(අ)තීවාහ්ලාද්‍යතේ මමාපි තද්වද් ආනන්දසිද්ධිර්ජාතා|
30 තේන ක්‍රමශෝ වර්ද්ධිතව්‍යං කින්තු මයා හ්සිතව්‍යං|
31 ය ඌර්ධ්වාදාගච්ඡත් ස සර්ව්වේෂාං මුඛ්‍යෝ යශ්ච සංසාරාද් උදපද්‍යත ස සාංසාරිකඃ සංසාරීයාං කථාඤ්ච කථයති යස්තු ස්වර්ගාදාගච්ඡත් ස සර්ව්වේෂාං මුඛ්‍යඃ|
32 ස යදපශ්‍යදශෘණෝච්ච තස්මින්නේව සාක්‍ෂ්‍යං දදාති තථාපි ප්‍රායශඃ කශ්චිත් තස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යං න ගෘහ්ලාති;
33 කින්තු යෝ ගෘහ්ලාති ස ඊශ්වරස්‍ය සත්‍යවාදිත්වං මුද්‍රාඞ්ගිතං කරෝති|
34 ඊශ්වරේණ යඃ ප්‍රේරිතඃ සඒව ඊශ්වරීයකථාං කථයති යත ඊශ්වර ආත්මානං තස්මෛ අපරිමිතම් අදදාත්|
35 පිතා පුත්‍රේ ස්නේහං කෘත්වා තස්‍ය හස්තේ සර්ව්වාණි සමර්පිතවාන්|
36 යඃ කශ්චිත් පුත්‍රේ විශ්වසිති ස ඒවානන්තම් පරමායුඃ ප්‍රාප්නෝති කින්තු යඃ කශ්චිත් පුත්‍රේ න විශ්වසිති ස පරමායුෂෝ දර්ශනං න ප්‍රාප්නෝති කින්ත්වීශ්වරස්‍ය කෝපභාජනං භූත්වා තිෂ්ඨති|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 04

1 යීශුඃ ස්වයං නාමජ්ජයත් කේවලං තස්‍ය ශිෂ්‍යා අමජ්ජයත් කින්තු යෝහනෝ(අ)ධිකශිෂ්‍යාන් ස කරෝති මජ්ජයති ච,
2 ඵිරූශින ඉමාං වාර්ත්තාමශෘණ්වන් ඉති ප්‍රභුරවගත්‍ය
3 යිහූදීයදේශං විහාය පුන ර්ගාලීලම් ආගත්|
4 තතඃ ශෝමිරෝණප්‍රදේශස්‍ය මද්‍යේන තේන ගන්තව්‍යේ සති
5 යාකූබ් නිජපුත්‍රාය යූෂඵේ යාං භූමිම් අදදාත් තත්සමීපස්ථායි ශෝමිරෝණප්‍රදේශස්‍ය සුඛාර් නාම්නා විඛ්‍යාතස්‍ය නගරස්‍ය සන්නිධාවුපාස්ථාත්|
6 තත්‍ර යාකූබඃ ප්‍රහිරාසීත්; තදා ද්විතීයයාමවේලායාං ජාතායාං ස මාර්ගේ ශ්‍රමාපන්නස්තස්‍ය ප්‍රහේඃ පාර්ශ්වේ උපාවිශත්|
7 ඒතර්හි කාචිත් ශෝමිරෝණීයා යෝෂිත් තෝයෝත්තෝලනාර්ථම් තත්‍රාගමත්
8 තදා ශිෂ්‍යාඃ ඛාද්‍යද්‍රව්‍යාණි ක්‍රේතුං නගරම් අගච්ඡන්|
9 යීශුඃ ශෝමිරෝණීයාං තාං යෝෂිතම් ව්‍යාහාර්ෂීත් මහ්‍යං කිඤ්චිත් පානීයං පාතුං දේහි| කින්තු ශෝමිරෝණීයෛඃ සාකං යිහූදීයලෝකා න ව්‍යවාහරන් තස්මාද්ධේතෝඃ සාකථයත් ශෝමිරෝණීයා යෝෂිතදහං ත්වං යිහූදීයෝසි කථං මත්තඃ පානීයං පාතුම් ඉච්ඡසි?
10 තතෝ යීශුරවදද් ඊශ්වරස්‍ය යද්දානං තත්කීදෘක් පානීයං පාතුං මහ්‍යං දේහි ය ඉත්ථං ත්වාං යාචතේ ස වා ක ඉති චේදඥාස්‍යථාස්තර්හි තමයාචිෂ්‍යථාඃ ස ච තුභ්‍යමමෘතං තෝයමදාස්‍යත්|
11 තදා සා සීමන්තිනී භාෂිතවති, හේ මහේච්ඡ ප්‍රහිර්ගම්භීරෝ භවතෝ නීරෝත්තෝලනපාත්‍රං නාස්තී ච තස්මාත් තදමෘතං කීලාලං කුතඃ ප්‍රාප්ස්‍යසි?
12 යෝස්මභ්‍යම් ඉමමන්ධූං දදෞ, යස්‍ය ච පරිජනා ගෝමේෂාදයශ්ච සර්ව්වේ(අ)ස්‍ය ප්‍රහේඃ පානීයං පපුරේතාදෘශෝ යෝස්මාකං පූර්ව්වපුරුෂෝ යාකූබ් තස්මාදපි භවාන් මහාන් කිං?
13 තතෝ යීශුරකථයද් ඉදං පානීයං සඃ පිවති ස පුනස්තෘෂාර්ත්තෝ භවිෂ්‍යති,
14 කින්තු මයා දත්තං පානීයං යඃ පිවති ස පුනඃ කදාපි තෘෂාර්ත්තෝ න භවිෂ්‍යති| මයා දත්තම් ඉදං තෝයං තස්‍යාන්තඃ ප්‍රස්‍රවණරූපං භූත්වා අනන්තායුර‍්‍යාවත් ස්‍රෝෂ්‍යති|
15 තදා සා වනිතාකථයත් හේ මහේච්ඡ තර්හි මම පුනඃ පීපාසා යථා න ජායතේ තෝයෝත්තෝලනාය යථාත්‍රාගමනං න භවති ච තදර්ථං මහ්‍යං තත්තෝයං දේහී|
16 තතෝ යීශූරවදද්‍යාහි තව පතිමාහූය ස්ථානේ(අ)ත්‍රාගච්ඡ|
17 සා වාමාවදත් මම පතිර්නාස්ති| යීශුරවදත් මම පතිර්නාස්තීති වාක්‍යං භද්‍රමවෝචඃ|
18 යතස්තව පඤ්ච පතයෝභවන් අධුනා තු ත්වයා සාර්ද්ධං යස්තිෂ්ඨති ස තව භර්ත්තා න වාක්‍යමිදං සත්‍යමවාදිඃ|
19 තදා සා මහිලා ගදිතවති හේ මහේච්ඡ භවාන් ඒකෝ භවිෂ්‍යද්වාදීති බුද්ධං මයා|
20 අස්මාකං පිතෘලෝකා ඒතස්මින් ශිලෝච්චයේ(අ)භජන්ත, කින්තු භවද්භිරුච්‍යතේ යිරූශාලම් නගරේ භජනයෝග්‍යං ස්ථානමාස්තේ|
21 යීශුරවෝචත් හේ යෝෂිත් මම වාක්‍යේ විශ්වසිහි යදා යූයං කේවලශෛලේ(අ)ස්මින් වා යිරූශාලම් නගරේ පිතුර්භජනං න කරිෂ්‍යධ්වේ කාල ඒතාදෘශ ආයාති|
22 යූයං යං භජධ්වේ තං න ජානීථ, කින්තු වයං යං භජාමහේ තං ජානීමහේ, යතෝ යිහූදීයලෝකානාං මධ්‍යාත් පරිත්‍රාණං ජායතේ|
23 කින්තු යදා සත්‍යභක්තා ආත්මනා සත්‍යරූපේණ ච පිතුර්භජනං කරිෂ්‍යන්තේ සමය ඒතාදෘශ ආයාති, වරම් ඉදානීමපි විද්‍යතේ ; යත ඒතාදෘශෝ භත්කාන් පිතා චේෂ්ටතේ|
24 ඊශ්වර ආත්මා; තතස්තස්‍ය යේ භක්තාස්තෛඃ ස ආත්මනා සත්‍යරූපේණ ච භජනීයඃ|
25 තදා සා මහිලාවාදීත් ඛ්‍රීෂ්ටනාම්නා විඛ්‍යාතෝ(අ)භිෂික්තඃ පුරුෂ ආගමිෂ්‍යතීති ජානාමි ස ච සර්ව්වාඃ කථා අස්මාන් ඥාපයිෂ්‍යති|
26 තතෝ යීශුරවදත් ත්වයා සාර්ද්ධං කථනං කරෝමි යෝ(අ)හම් අහමේව ස පුරුෂඃ|
27 ඒතස්මින් සමයේ ශිෂ්‍යා ආගත්‍ය තථා ස්ත්‍රියා සාර්ද්ධං තස්‍ය කථෝපකථනේ මහාශ්චර‍්‍ය්‍යම් අමන්‍යන්ත තථාපි භවාන් කිමිච්ඡති? යද්වා කිමර්ථම් ඒතයා සාර්ද්ධං කථාං කථයති? ඉති කෝපි නාපෘච්ඡත්|
28 තතඃ පරං සා නාරී කලශං ස්ථාපයිත්වා නගරමධ්‍යං ගත්වා ලෝකේභ්‍යෝකථායද්
29 අහං යද්‍යත් කර්ම්මාකරවං තත්සර්ව්වං මහ්‍යමකථයද් ඒතාදෘශං මානවමේකම් ආගත්‍ය පශ්‍යත රු කිම් අභිෂික්තෝ න භවති ?
30 තතස්තේ නගරාද් බහිරාගත්‍ය තාතස්‍ය සමීපම් ආයන්|
31 ඒතර්හි ශිෂ්‍යාඃ සාධයිත්වා තං ව්‍යාහාර්ෂුඃ හේ ගුරෝ භවාන් කිඤ්චිද් භූක්තාං|
32 තතඃ සෝවදද් යුෂ්මාභිර‍්‍යන්න ඥායතේ තාදෘශං භක්‍ෂ්‍යං මමාස්තේ|
33 තදා ශිෂ්‍යාඃ පරස්පරං ප්‍රෂ්ටුම් ආරම්භන්ත, කිමස්මෛ කෝපි කිමපි භක්‍ෂ්‍යමානීය දත්තවාන්?
34 යීශුරවෝචත් මත්ප්‍රේරකස්‍යාභිමතානුරූපකරණං තස්‍යෛව කර්ම්මසිද්ධිකාරණඤ්ච මම භක්‍ෂ්‍යං|
35 මාසචතුෂ්ටයේ ජාතේ ශස්‍යකර්ත්තනසමයෝ භවිෂ්‍යතීති වාක්‍යං යුෂ්මාභිඃ කිං නෝද්‍යතේ? කින්ත්වහං වදාමි, ශිර උත්තෝල්‍ය ක්‍ෂේත්‍රාණි ප්‍රති නිරීක්‍ෂ්‍ය පශ්‍යත, ඉදානීං කර්ත්තනයෝග්‍යානි ශුක්ලවර්ණාන්‍යභවන්|
36 යශ්ඡිනත්ති ස වේතනං ලභතේ අනන්තායුඃස්වරූපං ශස්‍යං ස ගෘහ්ලාති ච, තේනෛව වප්තා ඡේත්තා ච යුගපද් ආනන්දතඃ|
37 ඉත්ථං සති වපත්‍යේකශ්ඡිනත්‍යන්‍ය ඉති වචනං සිද්ධ්‍යති|
38 යත්‍ර යූයං න පර‍්‍ය්‍යශ්‍රාම්‍යත තාදෘශං ශස්‍යං ඡේත්තුං යුෂ්මාන් ප්‍රෛරයම් අන්‍යේ ජනාඃපර‍්‍ය්‍යශ්‍රාම්‍යන් යූයං තේෂාං ශ්‍රගස්‍ය ඵලම් අලභධ්වම්|
39 යස්මින් කාලේ යද්‍යත් කර්ම්මාකාර්ෂං තත්සර්ව්වං ස මහ්‍යම් අකථයත් තස්‍යා වනිතායා ඉදං සාක්‍ෂ්‍යවාක්‍යං ශ්‍රුත්වා තන්නගරනිවාසිනෝ බහවඃ ශෝමිරෝණීයලෝකා ව්‍යශ්වසන්|
40 තථා ච තස්‍යාන්තිකේ සමුපස්ථාය ස්වේෂාං සන්නිධෞ කතිචිද් දිනානි ස්ථාතුං තස්මින් විනයම් අකුර්ව්වාන තස්මාත් ස දිනද්වයං තත්ස්ථානේ න්‍යවෂ්ටත්
41 තතස්තස්‍යෝපදේශේන බහවෝ(අ)පරේ විශ්වස්‍ය
42 තාං යෝෂාමවදන් කේවලං තව වාක්‍යේන ප්‍රතීම ඉති න, කින්තු ස ජගතෝ(අ)භිෂික්තස්ත්‍රාතේති තස්‍ය කථාං ශ්‍රුත්වා වයං ස්වයමේවාඥාසමහි|
43 ස්වදේශේ භවිෂ්‍යද්වක්තුඃ සත්කාරෝ නාස්තීති යද්‍යපි යීශුඃ ප්‍රමාණං දත්වාකථයත්
44 තථාපි දිවසද්වයාත් පරං ස තස්මාත් ස්ථානාද් ගාලීලං ගතවාන්|
45 අනන්තරං යේ ගාලීලී ලියලෝකා උත්සවේ ගතා උත්සවසමයේ යිරූශලම් නගරේ තස්‍ය සර්ව්වාඃ ක්‍රියා අපශ්‍යන් තේ ගාලීලම් ආගතං තම් ආගෘහ්ලන්|
46 තතඃ පරම් යීශු ර‍්‍යස්මින් කාන්නානගරේ ජලං ද්‍රාක්‍ෂාරසම් ආකරෝත් තත් ස්ථානං පුනරගාත්| තස්මින්නේව සමයේ කස්‍යචිද් රාජසභාස්තාරස්‍ය පුත්‍රඃ කඵර්නාහූමපුරී රෝගග්‍රස්ත ආසීත්|
47 ස යේහූදීයදේශාද් යීශෝ ර්ගාලීලාගමනවාර්ත්තාං නිශම්‍ය තස්‍ය සමීපං ගත්වා ප්‍රාර්ථ්‍ය ව්‍යාහෘතවාන් මම පුත්‍රස්‍ය ප්‍රායේණ කාල ආසන්නඃ භවාන් ආගත්‍ය තං ස්වස්ථං කරෝතු|
48 තදා යීශුරකථයද් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම චිත්‍රං චිහ්නං ච න දෘෂ්ටා යූයං න ප්‍රත්‍යේෂ්‍යථ|
49 තතඃ ස සභාසදවදත් හේ මහේච්ඡ මම පුත්‍රේ න මෘතේ භවානාගච්ඡතු|
50 යීශුස්තමවදද් ගච්ඡ තව පුත්‍රෝ(අ)ජීවීත් තදා යීශුනෝක්තවාක්‍යේ ස විශ්වස්‍ය ගතවාන්|
51 ගමනකාලේ මාර්ගමධ්‍යේ දාසාස්තං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාවදන් භවතඃ පුත්‍රෝ(අ)ජීවීත්|
52 තතඃ කං කාලමාරභ්‍ය රෝගප්‍රතීකාරාරම්භෝ ජාතා ඉති පෘෂ්ටේ තෛරුක්තං හ්‍යඃ සාර්ද්ධදණ්ඩද්වයාධිකද්විතීයයාමේ තස්‍ය ජ්වරත්‍යාගෝ(අ)භවත්|
53 තදා යීශුස්තස්මින් ක්‍ෂණේ ප්‍රෝක්තවාන් තව පුත්‍රෝ(අ)ජීවීත් පිතා තද්බුද්ධ්වා සපරිවාරෝ ව්‍යශ්වසීත්|
54 යිහූදීයදේශාද් ආගත්‍ය ගාලීලි යීශුරේතද් ද්විතීයම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාකරෝත්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 05

1 තතඃ පරං යිහූදීයානාම් උත්සව උපස්ථිතේ යීශු ර‍්‍යිරූශාලමං ගතවාන්|
2 තස්මින්නගරේ මේෂනාම්නෝ ද්වාරස්‍ය සමීපේ ඉබ්‍රීයභාෂයා බෛථේස්දා නාම්නා පිෂ්කරිණී පඤ්චඝට්ටයුක්තාසීත්|
3 තස්‍යාස්තේෂු ඝට්ටේෂු කිලාලකම්පනම් අපේක්‍ෂ්‍ය අන්ධඛඤ්චශුෂ්කාඞ්ගාදයෝ බහවෝ රෝගිණඃ පතන්තස්තිෂ්ඨන්ති ස්ම|
4 යතෝ විශේෂකාලේ තස්‍ය සරසෝ වාරි ස්වර්ගීයදූත ඒත්‍යාකම්පයත් තත්කීලාලකම්පනාත් පරං යඃ කශ්චිද් රෝගී ප්‍රථමං පානීයමවාරෝහත් ස ඒව තත්ක්‍ෂණාද් රෝගමුක්තෝ(අ)භවත්|
5 තදාෂ්ටාත්‍රිංශද්වර්ෂාණි යාවද් රෝගග්‍රස්ත ඒකජනස්තස්මින් ස්ථානේ ස්ථිතවාන්|
6 යීශුස්තං ශයිතං දෘෂ්ට්වා බහුකාලිකරෝගීති ඥාත්වා ව්‍යාහෘතවාන් ත්වං කිං ස්වස්ථෝ බුභූෂසි?
7 තතෝ රෝගී කථිතවාන් හේ මහේච්ඡ යදා කීලාලං කම්පතේ තදා මාං පුෂ්කරිණීම් අවරෝහයිතුං මම කෝපි නාස්ති, තස්මාන් මම ගමනකාලේ කශ්චිදන්‍යෝ(අ)ග්‍රෝ ගත්වා අවරෝහති|
8 තදා යීශුරකථයද් උත්තිෂ්ඨ, තව ශය්‍යාමුත්තෝල්‍ය ගෘහීත්වා යාහි|
9 ස තත්ක්‍ෂණාත් ස්වස්ථෝ භූත්වා ශය්‍යාමුත්තෝල්‍යාදාය ගතවාන් කින්තු තද්දිනං විශ්‍රාමවාරඃ|
10 තස්මාද් යිහූදීයාඃ ස්වස්ථං නරං ව්‍යාහරන් අද්‍ය විශ්‍රාමවාරේ ශයනීයමාදාය න යාතව්‍යම්|
11 තතඃ ස ප්‍රත්‍යවෝචද් යෝ මාං ස්වස්ථම් අකාර්ෂීත් ශයනීයම් උත්තෝල්‍යාදාය යාතුං මාං ස ඒවාදිශත්|
12 තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් ශයනීයම් උත්තෝල්‍යාදාය යාතුං ය ආඥාපයත් ස කඃ?
13 කින්තු ස ක ඉති ස්වස්ථීභූතෝ නාජානාද් යතස්තස්මින් ස්ථානේ ජනතාසත්ත්වාද් යීශුඃ ස්ථානාන්තරම් ආගමත්|
14 තතඃ පරං යේශු ර්මන්දිරේ තං නරං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාකථයත් පශ්‍යේදානීම් අනාමයෝ ජාතෝසි යථාධිකා දුර්දශා න ඝටතේ තද්ධේතෝඃ පාපං කර්ම්ම පුනර්මාකාර්ෂීඃ|
15 තතඃ ස ගත්වා යිහූදීයාන් අවදද් යීශු ර්මාම් අරෝගිණම් අකාර්ෂීත්|
16 තතෝ යීශු ර්විශ්‍රාමවාරේ කර්ම්මේදෘශං කෘතවාන් ඉති හේතෝ ර‍්‍යිහූදීයාස්තං තාඩයිත්වා හන්තුම් අචේෂ්ටන්ත|
17 යීශුස්තානාඛ්‍යත් මම පිතා යත් කාර‍්‍ය්‍යං කරෝති තදනුරූපම් අහමපි කරෝති|
18 තතෝ යිහූදීයාස්තං හන්තුං පුනරයතන්ත යතෝ විශ්‍රාමවාරං නාමන්‍යත තදේව කේවලං න අධිකන්තු ඊශ්වරං ස්වපිතරං ප්‍රෝච්‍ය ස්වමපීශ්වරතුල්‍යං කෘතවාන්|
19 පශ්චාද් යීශුරවදද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි පුත්‍රඃ පිතරං යද්‍යත් කර්ම්ම කුර්ව්වන්තං පශ්‍යති තදතිරික්තං ස්වේච්ඡාතඃ කිමපි කර්ම්ම කර්ත්තුං න ශක්නෝති| පිතා යත් කරෝති පුත්‍රෝපි තදේව කරෝති|
20 පිතා පුත්‍රේ ස්නේහං කරෝති තස්මාත් ස්වයං යද්‍යත් කර්ම්ම කරෝති තත්සර්ව්වං පුත්‍රං දර්ශයති ; යථා ච යුෂ්මාකං ආශ්චර‍්‍ය්‍යඥානං ජනිෂ්‍යතේ තදර්ථම් ඉතෝපි මහාකර්ම්ම තං දර්ශයිෂ්‍යති|
21 වස්තුතස්තු පිතා යථා ප්‍රමිතාන් උත්ථාප්‍ය සජිවාන් කරෝති තද්වත් පුත්‍රෝපි යං යං ඉච්ඡති තං තං සජීවං කරෝති|
22 සර්ව්වේ පිතරං යථා සත්කුර්ව්වන්ති තථා පුත්‍රමපි සත්කාරයිතුං පිතා ස්වයං කස්‍යාපි විචාරමකෘත්වා සර්ව්වවිචාරාණාං භාරං පුත්‍රේ සමර්පිතවාන්|
23 යඃ පුත්‍රං සත් කරෝති ස තස්‍ය ප්‍රේරකමපි සත් කරෝති|
24 යුෂ්මානාහං යථාර්ථතරං වදාමි යෝ ජනෝ මම වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා මත්ප්‍රේරකේ විශ්වසිති සෝනන්තායුඃ ප්‍රාප්නෝති කදාපි දණ්ඩබාජනං න භවති නිධනාදුත්ථාය පරමායුඃ ප්‍රාප්නෝති|
25 අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි යදා මෘතා ඊශ්වරපුත්‍රස්‍ය නිනාදං ශ්‍රෝෂ්‍යන්ති යේ ච ශ්‍රෝෂ්‍යන්ති තේ සජීවා භවිෂ්‍යන්ති සමය ඒතාදෘශ ආයාති වරම් ඉදානීමප්‍යුපතිෂ්ඨති|
26 පිතා යථා ස්වයඤ්ජීවී තථා පුත්‍රාය ස්වයඤ්ජීවිත්වාධිකාරං දත්තවාන්|
27 ස මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ ඒතස්මාත් කාරණාත් පිතා දණ්ඩකරණාධිකාරමපි තස්මින් සමර්පිතවාන්|
28 ඒතදර්ථේ යූයම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං න මන්‍යධ්වං යතෝ යස්මින් සමයේ තස්‍ය නිනාදං ශ්‍රුත්වා ශ්මශානස්ථාඃ සර්ව්වේ බහිරාගමිෂ්‍යන්ති සමය ඒතාදෘශ උපස්ථාස්‍යති|
29 තස්මාද් යේ සත්කර්ම්මාණි කෘතවන්තස්ත උත්ථාය ආයුඃ ප්‍රාප්ස්‍යන්ති යේ ච කුකර්මාණි කෘතවන්තස්ත උත්ථාය දණ්ඩං ප්‍රාප්ස්‍යන්ති|
30 අහං ස්වයං කිමපි කර්ත්තුං න ශක්නෝමි යථා ශුණෝමි තථා විචාරයාමි මම විචාරඤ්ච න්‍යාය්‍යඃ යතෝහං ස්වීයාභීෂ්ටං නේහිත්වා මත්ප්‍රේරයිතුඃ පිතුරිෂ්ටම් ඊහේ|
31 යදි ස්වස්මින් ස්වයං සාක්‍ෂ්‍යං දදාමි තර්හි තත්සාක්‍ෂ්‍යම් ආග්‍රාහ්‍යං භවති ;
32 කින්තු මදර්ථේ(අ)පරෝ ජනඃ සාක්‍ෂ්‍යං දදාති මදර්ථේ තස්‍ය යත් සාක්‍ෂ්‍යං තත් සත්‍යම් ඒතදප්‍යහං ජානාමි|
33 යුෂ්මාභි ර‍්‍යෝහනං ප්‍රති ලෝකේෂු ප්‍රේරිතේෂු ස සත්‍යකථායාං සාක්‍ෂ්‍යමදදාත්|
34 මානුෂාදහං සාක්‍ෂ්‍යං නෝපේක්‍ෂේ තථාපි යූයං යථා පරිත්‍රයධ්වේ තදර්ථම් ඉදං වාක්‍යං වදාමි|
35 යෝහන් දේදීප්‍යමානෝ දීප ඉව තේජස්වී ස්ථිතවාන් යූයම් අල්පකාලං තස්‍ය දීප්ත්‍යානන්දිතුං සමමන්‍යධ්වං|
36 කින්තු තත්ප්‍රමාණාදපි මම ගුරුතරං ප්‍රමාණං විද්‍යතේ පිතා මාං ප්‍රේෂ්‍ය යද්‍යත් කර්ම්ම සමාපයිතුං ශක්ත්තිමදදාත් මයා කෘතං තත්තත් කර්ම්ම මදර්ථේ ප්‍රමාණං දදාති|
37 යඃ පිතා මාං ප්‍රේරිතවාන් මෝපි මදර්ථේ ප්‍රමාණං දදාති| තස්‍ය වාක්‍යං යුෂ්මාභිඃ කදාපි න ශ්‍රුතං තස්‍ය රූපඤ්ච න දෘෂ්ටං
38 තස්‍ය වාක්‍යඤ්ච යුෂ්මාකම් අන්තඃ කදාපි ස්ථානං නාප්නෝති යතඃ ස යං ප්‍රේෂිතවාන් යූයං තස්මින් න විශ්වසිථ|
39 ධර්ම්මපුස්තකානි යූයම් ආලෝචයධ්වං තෛ ර්වාක්‍යෛරනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යාම ඉති යූයං බුධ්‍යධ්වේ තද්ධර්ම්මපුස්තකානි මදර්ථේ ප්‍රමාණං දදති|
40 තථාපි යූයං පරමායුඃප්‍රාප්තයේ මම සංනිධිම් න ජිගමිෂථ|
41 අහං මානුෂේභ්‍යඃ සත්කාරං න ගෘහ්ලාමි|
42 අහං යුෂ්මාන් ජානාමි; යුෂ්මාකමන්තර ඊශ්වරප්‍රේම නාස්ති|
43 අහං නිජපිතු ර්නාම්නාගතෝස්මි තථාපි මාං න ගෘහ්ලීථ කින්තු කශ්චිද් යදි ස්වනාම්නා සමාගමිෂ්‍යති තර්හි තං ග්‍රහීෂ්‍යථ|
44 යූයම් ඊශ්වරාත් සත්කාරං න චිෂ්ටත්වා කේවලං පරස්පරං සත්කාරම් චේද් ආදධ්ව්වේ තර්හි කථං විශ්වසිතුං ශක්නුථ?
45 පුතුඃ සමීපේ(අ)හං යුෂ්මාන් අපවදිෂ්‍යාමීති මා චින්තයත යස්මින් , යස්මින් යුෂ්මාකං විශ්වසඃ සඒව මූසා යුෂ්මාන් අපවදති|
46 යදි යූයං තස්මින් ව්‍යශ්වසිෂ්‍යත තර්හි මය්‍යපි ව්‍යශ්වසිෂ්‍යත, යත් ස මයි ලිඛිතවාන්|
47 තතෝ යදි තේන ලිඛිතවානි න ප්‍රතිථ තර්හි මම වාක්‍යානි කථං ප්‍රත්‍යේෂ්‍යථ?

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 06

1 තතඃ පරං යීශු ර්ගාලීල් ප්‍රදේශීයස්‍ය තිවිරියානාම්නඃ සින්ධෝඃ පාරං ගතවාන්|
2 තතෝ ව්‍යාධිමල්ලෝකස්වාස්ථ්‍යකරණරූපාණි තස්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කර්ම්මාණි දෘෂ්ට්වා බහවෝ ජනාස්තත්පශ්චාද් අගච්ඡන්|
3 තතෝ යීශුඃ පර්ව්වතමාරුහ්‍ය තත්‍ර ශිෂ්‍යෛඃ සාකම්|
4 තස්මින් සමය නිස්තාරෝත්සවනාම්නි යිහූදීයානාම උත්සව උපස්ථිතේ
5 යීශු ර්නේත්‍රේ උත්තෝල්‍ය බහුලෝකාන් ස්වසමීපාගතාන් විලෝක්‍ය ඵිලිපං පෘෂ්ටවාන් ඒතේෂාං භෝජනාය භෝජද්‍රව්‍යාණි වයං කුත්‍ර ක්‍රේතුං ශක්‍රුමඃ?
6 වාක්‍යමිදං තස්‍ය පරීක්‍ෂාර්ථම් අවාදීත් කින්තු යත් කරිෂ්‍යති තත් ස්වයම් අජානාත්|
7 ඵිලිපඃ ප්‍රත්‍යවෝචත් ඒතේෂාම් ඒකෛකෝ යද්‍යල්පම් අල්පං ප්‍රාප්නෝති තර්හි මුද්‍රාපාදද්විශතේන ක්‍රීතපූපා අපි න්‍යූනා භවිෂ්‍යන්ති|
8 ශිමෝන් පිතරස්‍ය භ්‍රාතා ආන්ද්‍රියාඛ්‍යඃ ශිෂ්‍යාණාමේකෝ ව්‍යාහෘතවාන්
9 අත්‍ර කස්‍යචිද් බාලකස්‍ය සමීපේ පඤ්ච යාවපූපාඃ ක්‍ෂුද්‍රමත්ස්‍යද්වයඤ්ච සන්ති කින්තු ලෝකානාං ඒතාවාතාං මධ්‍යේ තෛඃ කිං භවිෂ්‍යති?
10 පශ්චාද් යීශුරවදත් ලෝකානුපවේශයත තත්‍ර බහුයවසසත්ත්වාත් පඤ්චසහස්ත්‍රේභ්‍යෝ න්‍යූනා අධිකා වා පුරුෂා භූම්‍යාම් උපාවිශන්|
11 තතෝ යීශුස්තාන් පූපානාදාය ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් කීර්ත්තයිත්වා ශිෂ්‍යේෂු සමාර්පයත් තතස්තේ තේභ්‍ය උපවිෂ්ටලෝකේභ්‍යඃ පූපාන් යථේෂ්ටමත්ස්‍යඤ්ච ප්‍රාදුඃ|
12 තේෂු තෘප්තේෂු ස තානවෝචද් ඒතේෂාං කිඤ්චිදපි යථා නාපචීයතේ තථා සර්ව්වාණ්‍යවශිෂ්ටානි සංගෘහ්ලීත|
13 තතඃ සර්ව්වේෂාං භෝජනාත් පරං තේ තේෂාං පඤ්චානාං යාවපූපානාං අවශිෂ්ටාන්‍යඛිලානි සංගෘහ්‍ය ද්වාදශඩල්ලකාන් අපූරයන්|
14 අපරං යීශෝරේතාදෘශීම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යක්‍රියාං දෘෂ්ට්වා ලෝකා මිථෝ වක්තුමාරේභිරේ ජගති යස්‍යාගමනං භවිෂ්‍යති ස ඒවායම් අවශ්‍යං භවිෂ්‍යද්වක්ත්තා|
15 අතඒව ලෝකා ආගත්‍ය තමාක්‍රම්‍ය රාජානං කරිෂ්‍යන්ති යීශුස්තේෂාම් ඊදෘශං මානසං විඥාය පුනශ්ච පර්ව්වතම් ඒකාකී ගතවාන්|
16 සායංකාල උපස්ථිතේ ශිෂ්‍යා ජලධිතටං ව්‍රජිත්වා නාවමාරුහ්‍ය නගරදිශි සින්ධෞ වාහයිත්වාගමන්|
17 තස්මින් සමයේ තිමිර උපාතිෂ්ඨත් කින්තු යීෂුස්තේෂාං සමීපං නාගච්ඡත්|
18 තදා ප්‍රබලපවනවහනාත් සාගරේ මහාතරඞ්ගෝ භවිතුම් ආරේභේ|
19 තතස්තේ වාහයිත්වා ද්විත්‍රාන් ක්‍රෝශාන් ගතාඃ පශ්චාද් යීශුං ජලධේරුපරි පද්භ්‍යාං ව්‍රජන්තං නෞකාන්තිකම් ආගච්ඡන්තං විලෝක්‍ය ත්‍රාසයුක්තා අභවන්
20 කින්තු ස තානුක්ත්තවාන් අයමහං මා භෛෂ්ට|
21 තදා තේ තං ස්වෛරං නාවි ගෘහීතවන්තඃ තදා තත්ක්‍ෂණාද් උද්දිෂ්ටස්ථානේ නෞරුපාස්ථාත්|
22 යයා නාවා ශිෂ්‍යා අගච්ඡන් තදන්‍යා කාපි නෞකා තස්මින් ස්ථානේ නාසීත් තතෝ යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාකං නාගමත් කේවලාඃ ශිෂ්‍යා අගමන් ඒතත් පාරස්ථා ලෝකා ඥාතවන්තඃ|
23 කින්තු තතඃ පරං ප්‍රභු ර‍්‍යත්‍ර ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් අනුකීර්ත්ත්‍ය ලෝකාන් පූපාන් අභෝජයත් තත්ස්ථානස්‍ය සමීපස්ථතිවිරියායා අපරාස්තරණය ආගමන්|
24 යීශුස්තත්‍ර නාස්ති ශිෂ්‍යා අපි තත්‍ර නා සන්ති ලෝකා ඉති විඥාය යීශුං ගවේෂයිතුං තරණිභිඃ කඵර්නාහූම් පුරං ගතාඃ|
25 තතස්තේ සරිත්පතේඃ පාරේ තං සාක්‍ෂාත් ප්‍රාප්‍ය ප්‍රාවෝචන් හේ ගුරෝ භවාන් අත්‍ර ස්ථානේ කදාගමත්?
26 තදා යීශුස්තාන් ප්‍රත්‍යවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි ආශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මදර්ශනාද්ධේතෝ ර්න කින්තු පූපභෝජනාත් තේන තෘප්තත්වාඤ්ච මාං ගවේෂයථ|
27 ක්‍ෂයණීයභක්‍ෂ්‍යාර්ථං මා ශ්‍රාමිෂ්ට කින්ත්වන්තායුර්භක්‍ෂ්‍යාර්ථං ශ්‍රාම්‍යත, තස්මාත් තාදෘශං භක්‍ෂ්‍යං මනුජපුත්‍රෝ යුෂ්මාභ්‍යං දාස්‍යති; තස්මින් තාත ඊශ්වරඃ ප්‍රමාණං ප්‍රාදාත්|
28 තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් ඊශ්වරාභිමතං කර්ම්ම කර්ත්තුම් අස්මාභිඃ කිං කර්ත්තව්‍යං?
29 තතෝ යීශුරවදද් ඊශ්වරෝ යං ප්‍රෛරයත් තස්මින් විශ්වසනම් ඊශ්වරාභිමතං කර්ම්ම|
30 තදා තේ ව්‍යාහරන් භවතා කිං ලක්‍ෂණං දර්ශිතං යද්දෘෂ්ට්වා භවති විශ්වසිෂ්‍යාමඃ? ත්වයා කිං කර්ම්ම කෘතං?
31 අස්මාකං පූර්ව්වපුරුෂා මහාප්‍රාන්තරේ මාන්නාං භෝක්ත්තුං ප්‍රාපුඃ යථා ලිපිරාස්තේ| ස්වර්ගීයාණි තු භක්‍ෂ්‍යාණි ප්‍රදදෞ පරමේශ්වරඃ|
32 තදා යීශුරවදද් අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි මූසා යුෂ්මාභ්‍යං ස්වර්ගීයං භක්‍ෂ්‍යං නාදාත් කින්තු මම පිතා යුෂ්මාභ්‍යං ස්වර්ගීයං පරමං භක්‍ෂ්‍යං දදාති|
33 යඃ ස්වර්ගාදවරුහ්‍ය ජගතේ ජීවනං දදාති ස ඊශ්වරදත්තභක්‍ෂ්‍යරූපඃ|
34 තදා තේ ප්‍රාවෝචන් හේ ප්‍රභෝ භක්‍ෂ්‍යමිදං නිත්‍යමස්මභ්‍යං දදාතු|
35 යීශුරවදද් අහමේව ජීවනරූපං භක්‍ෂ්‍යං යෝ ජනෝ මම සන්නිධිම් ආගච්ඡති ස ජාතු ක්‍ෂුධාර්ත්තෝ න භවිෂ්‍යති, තථා යෝ ජනෝ මාං ප්‍රත්‍යේති ස ජාතු තෘෂාර්ත්තෝ න භවිෂ්‍යති|
36 මාං දෘෂ්ට්වාපි යූයං න විශ්වසිථ යුෂ්මානහම් ඉත්‍යවෝචං|
37 පිතා මහ්‍යං යාවතෝ ලෝකානදදාත් තේ සර්ව්ව ඒව මමාන්තිකම් ආගමිෂ්‍යන්ති යඃ කශ්චිච්ච මම සන්නිධිම් ආයාස්‍යති තං කේනාපි ප්‍රකාරේණ න දූරීකරිෂ්‍යාමි|
38 නිජාභිමතං සාධයිතුං න හි කින්තු ප්‍රේරයිතුරභිමතං සාධයිතුං ස්වර්ගාද් ආගතෝස්මි|
39 ස යාන් යාන් ලෝකාන් මහ්‍යමදදාත් තේෂාමේකමපි න හාරයිත්වා ශේෂදිනේ සර්ව්වානහම් උත්ථාපයාමි ඉදං මත්ප්‍රේරයිතුඃ පිතුරභිමතං|
40 යඃ කශ්චින් මානවසුතං විලෝක්‍ය විශ්වසිති ස ශේෂදිනේ මයෝත්ථාපිතඃ සන් අනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යති ඉති මත්ප්‍රේරකස්‍යාභිමතං|
41 තදා ස්වර්ගාද් යද් භක්‍ෂ්‍යම් අවාරෝහත් තද් භක්‍ෂ්‍යම් අහමේව යිහූදීයලෝකාස්තස්‍යෛතද් වාක්‍යේ විවදමානා වක්ත්තුමාරේභිරේ
42 යූෂඵඃ පුත්‍රෝ යීශු ර‍්‍යස්‍ය මාතාපිතරෞ වයං ජානීම ඒෂ කිං සඒව න? තර්හි ස්වර්ගාද් අවාරෝහම් ඉති වාක්‍යං කථං වක්ත්ති?
43 තදා යීශුස්තාන් ප්‍රත්‍යවදත් පරස්පරං මා විවදධ්වං
44 මත්ප්‍රේරකේණ පිත්‍රා නාකෘෂ්ටඃ කෝපි ජනෝ මමාන්තිකම් ආයාතුං න ශක්නෝති කින්ත්වාගතං ජනං චරමේ(අ)හ්නි ප්‍රෝත්ථාපයිෂ්‍යාමි|
45 තේ සර්ව්ව ඊශ්වරේණ ශික්‍ෂිතා භවිෂ්‍යන්ති භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ලිපිරිත්ථමාස්තේ අතෝ යඃ කශ්චිත් පිතුඃ සකාශාත් ශ්‍රුත්වා ශික්‍ෂතේ ස ඒව මම සමීපම් ආගමිෂ්‍යති|
46 ය ඊශ්වරාද් අජායත තං විනා කෝපි මනුෂ්‍යෝ ජනකං නාදර්ශත් කේවලඃ සඒව තාතම් අද්‍රාක්‍ෂීත්|
47 අහං යුෂ්මාන් යථාර්ථතරං වදාමි යෝ ජනෝ මයි විශ්වාසං කරෝති සෝනන්තායුඃ ප්‍රාප්නෝති|
48 අහමේව තජ්ජීවනභක්‍ෂ්‍යං|
49 යුෂ්මාකං පූර්ව්වපුරුෂා මහාප්‍රාන්තරේ මන්නාභක්‍ෂ්‍යං භූක්ත්තාපි මෘතාඃ
50 කින්තු යද්භක්‍ෂ්‍යං ස්වර්ගාදාගච්ඡත් තද් යදි කශ්චිද් භුඞ්ක්ත්තේ තර්හි ස න ම්‍රියතේ|
51 යජ්ජීවනභක්‍ෂ්‍යං ස්වර්ගාදාගච්ඡත් සෝහමේව ඉදං භක්‍ෂ්‍යං යෝ ජනෝ භුඞ්ක්ත්තේ ස නිත්‍යජීවී භවිෂ්‍යති| පුනශ්ච ජගතෝ ජීවනාර්ථමහං යත් ස්වකීයපිශිතං දාස්‍යාමි තදේව මයා විතරිතං භක්‍ෂ්‍යම්|
52 තස්මාද් යිහූදීයාඃ පරස්පරං විවදමානා වක්ත්තුමාරේභිරේ ඒෂ භෝජනාර්ථං ස්වීයං පලලං කථම් අස්මභ්‍යං දාස්‍යති?
53 තදා යීශුස්තාන් ආවෝචද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි මනුෂ්‍යපුත්‍රස්‍යාමිෂේ යුෂ්මාභි ර්න භුක්ත්තේ තස්‍ය රුධිරේ ච න පීතේ ජීවනේන සාර්ද්ධං යුෂ්මාකං සම්බන්ධෝ නාස්ති|
54 යෝ මමාමිෂං ස්වාදති මම සුධිරඤ්ච පිවති සෝනන්තායුඃ ප්‍රාප්නෝති තතඃ ශේෂේ(අ)හ්නි තමහම් උත්ථාපයිෂ්‍යාමි|
55 යතෝ මදීයමාමිෂං පරමං භක්‍ෂ්‍යං තථා මදීයං ශෝණිතං පරමං පේයං|
56 යෝ ජනෝ මදීයං පලලං ස්වාදති මදීයං රුධිරඤ්ච පිවති ස මයි වසති තස්මින්නහඤ්ච වසාමි|
57 මත්ප්‍රේරයිත්‍රා ජීවතා තාතේන යථාහං ජීවාමි තද්වද් යඃ කශ්චින් මාමත්ති සෝපි මයා ජීවිෂ්‍යති|
58 යද්භක්‍ෂ්‍යං ස්වර්ගාදාගච්ඡත් තදිදං යන්මාන්නාං ස්වාදිත්වා යුෂ්මාකං පිතරෝ(අ)ම්‍රියන්ත තාදෘශම් ඉදං භක්‍ෂ්‍යං න භවති ඉදං භක්‍ෂ්‍යං යෝ භක්‍ෂති ස නිත්‍යං ජීවිෂ්‍යති|
59 යදා කඵර්නාහූම් පුර‍්‍ය්‍යාං භජනගේහේ උපාදිශත් තදා කථා ඒතා අකථයත්|
60 තදේත්ථං ශ්‍රුත්වා තස්‍ය ශිෂ්‍යාණාම් අනේකේ පරස්පරම් අකථයන් ඉදං ගාඪං වාක්‍යං වාක්‍යමීදෘශං කඃ ශ්‍රෝතුං ශක්‍රුයාත්?
61 කින්තු යීශුඃ ශිෂ්‍යාණාම් ඉත්ථං විවාදං ස්වචිත්තේ විඥාය කථිතවාන් ඉදං වාක්‍යං කිං යුෂ්මාකං විඝ්නං ජනයති?
62 යදි මනුජසුතං පූර්ව්වවාසස්ථානම් ඌර්ද්ව්වං ගච්ඡන්තං පශ්‍යථ තර්හි කිං භවිෂ්‍යති?
63 ආත්මෛව ජීවනදායකඃ වපු ර්නිෂ්ඵලං යුෂ්මභ්‍යමහං යානි වචාංසි කථයාමි තාන්‍යාත්මා ජීවනඤ්ච|
64 කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේ කේචන අවිශ්වාසිනඃ සන්ති කේ කේ න විශ්වසන්ති කෝ වා තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති තාන් යීශුරාප්‍රථමාද් වේත්ති|
65 අපරමපි කථිතවාන් අස්මාත් කාරණාද් අකථයං පිතුඃ සකාශාත් ශක්ත්තිමප්‍රාප්‍ය කෝපි මමාන්තිකම් ආගන්තුං න ශක්නෝති|
66 තත්කාලේ(අ)නේකේ ශිෂ්‍යා ව්‍යාඝුට්‍ය තේන සාර්ද්ධං පුන ර්නාගච්ඡන්|
67 තදා යීශු ර්ද්වාදශශිෂ්‍යාන් උක්ත්තවාන් යූයමපි කිං යාස්‍යථ?
68 තතඃ ශිමෝන් පිතරඃ ප්‍රත්‍යවෝචත් හේ ප්‍රභෝ කස්‍යාභ්‍යර්ණං ගමිෂ්‍යාමඃ?
69 අනන්තජීවනදායින්‍යෝ යාඃ කථාස්තාස්තවෛව| භවාන් අමරේශ්වරස්‍යාභිෂික්ත්තපුත්‍ර ඉති විශ්වස්‍ය නිශ්චිතං ජානීමඃ|
70 තදා යීශුරවදත් කිමහං යුෂ්මාකං ද්වාදශජනාන් මනෝනීතාන් න කෘතවාන්? කින්තු යුෂ්මාකං මධ්‍යේපි කශ්චිදේකෝ විඝ්නකාරී විද්‍යතේ|
71 ඉමාං කථං ස ශිමෝනඃ පුත්‍රම් ඊෂ්කරීයෝතීයං යිහූදාම් උද්දිශ්‍ය කථිතවාන් යතෝ ද්වාදශානාං මධ්‍යේ ගණිතඃ ස තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 07

1 තතඃ පරං යිහූදීයලෝකාස්තං හන්තුං සමෛහන්ත තස්මාද් යීශු ර‍්‍යිහූදාප්‍රදේශේ පර‍්‍ය්‍යටිතුං නේච්ඡන් ගාලීල් ප්‍රදේශේ පර‍්‍ය්‍යටිතුං ප්‍රාරභත|
2 කින්තු තස්මින් සමයේ යිහූදීයානාං දූෂ්‍යවාසනාමෝත්සව උපස්ථිතේ
3 තස්‍ය භ්‍රාතරස්තම් අවදන් යානි කර්ම්මාණි ත්වයා ක්‍රියන්තේ තානි යථා තව ශිෂ්‍යාඃ පශ්‍යන්ති තදර්ථං ත්වමිතඃ ස්ථානාද් යිහූදීයදේශං ව්‍රජ|
4 යඃ කශ්චිත් ස්වයං ප්‍රචිකාශිෂති ස කදාපි ගුප්තං කර්ම්ම න කරෝති යදීදෘශං කර්ම්ම කරෝෂි තර්හි ජගති නිජං පරිචායය|
5 යතස්තස්‍ය භ්‍රාතරෝපි තං න විශ්වසන්ති|
6 තදා යීශුස්තාන් අවෝචත් මම සමය ඉදානීං නෝපතිෂ්ඨති කින්තු යුෂ්මාකං සමයඃ සතතම් උපතිෂ්ඨති|
7 ජගතෝ ලෝකා යුෂ්මාන් ඍතීයිතුං න ශක්‍රුවන්ති කින්තු මාමේව ඍතීයන්තේ යතස්තේෂාං කර්මාණි දුෂ්ටානි තත්‍ර සාක්‍ෂ්‍යමිදම් අහං දදාමි|
8 අතඒව යූයම් උත්සවේ(අ)ස්මින් යාත නාහම් ඉදානීම් අස්මින්නුත්සවේ යාමි යතෝ මම සමය ඉදානීං න සම්පූර්ණඃ|
9 ඉති වාක්‍යම් උක්ත්ත්වා ස ගාලීලි ස්ථිතවාන්
10 කින්තු තස්‍ය භ්‍රාතෘෂු තත්‍ර ප්‍රස්ථිතේෂු සත්සු සෝ(අ)ප්‍රකට උත්සවම් අගච්ඡත්|
11 අනන්තරම් උත්සවම් උපස්ථිතා යිහූදීයාස්තං මෘගයිත්වාපෘච්ඡන් ස කුත්‍ර?
12 තතෝ ලෝකානාං මධ්‍යේ තස්මින් නානාවිධා විවාදා භවිතුම් ආරබ්ධවන්තඃ| කේචිද් අවෝචන් ස උත්තමඃ පුරුෂඃ කේචිද් අවෝචන් න තථා වරං ලෝකානාං භ්‍රමං ජනයති|
13 කින්තු යිහූදීයානාං භයාත් කෝපි තස්‍ය පක්‍ෂේ ස්පෂ්ටං නාකථයත්|
14 තතඃ පරම් උත්සවස්‍ය මධ්‍යසමයේ යීශු ර්මන්දිරං ගත්වා සමුපදිශති ස්ම|
15 තතෝ යිහූදීයා ලෝකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං ඥාත්වාකථයන් ඒෂා මානුෂෝ නාධීත්‍යා කථම් ඒතාදෘශෝ විද්වානභූත්?
16 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවෝචද් උපදේශෝයං න මම කින්තු යෝ මාං ප්‍රේෂිතවාන් තස්‍ය|
17 යෝ ජනෝ නිදේශං තස්‍ය ග්‍රහීෂ්‍යති මමෝපදේශෝ මත්තෝ භවති කිම් ඊශ්වරාද් භවති ස ගනස්තජ්ඥාතුං ශක්‍ෂ්‍යති|
18 යෝ ජනඃ ස්වතඃ කථයති ස ස්වීයං ගෞරවම් ඊහතේ කින්තු යඃ ප්‍රේරයිතු ර්ගෞරවම් ඊහතේ ස සත්‍යවාදී තස්මින් කෝප්‍යධර්ම්මෝ නාස්ති|
19 මූසා යුෂ්මභ්‍යං ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථං කිං නාදදාත්? කින්තු යුෂ්මාකං කෝපි තාං ව්‍යවස්ථාං න සමාචරති| මාං හන්තුං කුතෝ යතධ්වේ?
20 තදා ලෝකා අවදන් ත්වං භූතග්‍රස්තස්ත්වාං හන්තුං කෝ යතතේ?
21 තතෝ යීශුරවෝචද් ඒකං කර්ම්ම මයාකාරි තස්මාද් යූයං සර්ව්ව මහාශ්චර‍්‍ය්‍යං මන්‍යධ්වේ|
22 මූසා යුෂ්මභ්‍යං ත්වක්ඡේදවිධිං ප්‍රදදෞ ස මූසාතෝ න ජාතඃ කින්තු පිතෘපුරුෂේභ්‍යෝ ජාතඃ තේන විශ්‍රාමවාරේ(අ)පි මානුෂාණාං ත්වක්ඡේදං කුරුථ|
23 අතඒව විශ්‍රාමවාරේ මනුෂ්‍යාණාං ත්වක්ඡේදේ කෘතේ යදි මූසාව්‍යවස්ථාමඞ්ගනං න භවති තර්හි මයා විශ්‍රාමවාරේ මානුෂඃ සම්පූර්ණරූපේණ ස්වස්ථෝ(අ)කාරි තත්කාරණාද් යූයං කිං මහ්‍යං කුප්‍යථ?
24 සපක්‍ෂපාතං විචාරමකෘත්වා න්‍යාය්‍යං විචාරං කුරුත|
25 තදා යිරූශාලම් නිවාසිනඃ කතිපයජනා අකථයන් ඉමේ යං හන්තුං චේෂ්ටන්තේ ස ඒවායං කිං න?
26 කින්තු පශ්‍යත නිර්භයඃ සන් කථාං කථයති තථාපි කිමපි අ වදන්ත්‍යේතේ අයමේවාභිෂික්ත්තෝ භවතීති නිශ්චිතං කිමධිපතයෝ ජානන්ති?
27 මනුජෝයං කස්මාදාගමද් ඉති වයං ජානෝමඃ කින්ත්වභිෂික්ත්ත ආගතේ ස කස්මාදාගතවාන් ඉති කෝපි ඥාතුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
28 තදා යීශු ර්මධ්‍යේමන්දිරම් උපදිශන් උච්චෛඃකාරම් උක්ත්තවාන් යූයං කිං මාං ජානීථ? කස්මාච්චාගතෝස්මි තදපි කිං ජානීථ? නාහං ස්වත ආගතෝස්මි කින්තු යඃ සත්‍යවාදී සඒව මාං ප්‍රේෂිතවාන් යූයං තං න ජානීථ|
29 තමහං ජානේ තේනාහං ප්‍රේරිත අගතෝස්මි|
30 තස්මාද් යිහූදීයාස්තං ධර්ත්තුම් උද්‍යතාස්තථාපි කෝපි තස්‍ය ගාත්‍රේ හස්තං නාර්පයද් යතෝ හේතෝස්තදා තස්‍ය සමයෝ නෝපතිෂ්ඨති|
31 කින්තු බහවෝ ලෝකාස්තස්මින් විශ්වස්‍ය කථිතවාන්තෝ(අ)භිෂික්ත්තපුරුෂ ආගත්‍ය මානුෂස්‍යාස්‍ය ක්‍රියාභ්‍යඃ කිම් අධිකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යාඃ ක්‍රියාඃ කරිෂ්‍යති?
32 තතඃ පරං ලෝකාස්තස්මින් ඉත්ථං විවදන්තේ ඵිරූශිනඃ ප්‍රධානයාජකාඤ්චේති ශ්‍රුතවන්තස්තං ධෘත්වා නේතුං පදාතිගණං ප්‍රේෂයාමාසුඃ|
33 තතෝ යීශුරවදද් අහම් අල්පදිනානි යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං ස්ථිත්වා මත්ප්‍රේරයිතුඃ සමීපං යාස්‍යාමි|
34 මාං මෘගයිෂ්‍යධ්වේ කින්තූද්දේශං න ලප්ස්‍යධ්වේ රත්‍ර ස්ථාස්‍යාමි තත්‍ර යූයං ගන්තුං න ශක්‍ෂ්‍යථ|
35 තදා යිහූදීයාඃ පරස්පරං වක්ත්තුමාරේභිරේ අස්‍යෝද්දේශං න ප්‍රාප්ස්‍යාම ඒතාදෘශං කිං ස්ථානං යාස්‍යති? භින්නදේශේ විකීර්ණානාං යිහූදීයානාං සන්නිධිම් ඒෂ ගත්වා තාන් උපදේක්‍ෂ්‍යති කිං?
36 නෝ චේත් මාං ගවේෂයිෂ්‍යථ කින්තූද්දේශං න ප්‍රාප්ස්‍යථ ඒෂ කෝදෘශං වාක්‍යමිදං වදති?
37 අනන්තරම් උත්සවස්‍ය චරමේ(අ)හනි අර්ථාත් ප්‍රධානදිනේ යීශුරුත්තිෂ්ඨන් උච්චෛඃකාරම් ආහ්වයන් උදිතවාන් යදි කශ්චිත් තෘෂාර්ත්තෝ භවති තර්හි මමාන්තිකම් ආගත්‍ය පිවතු|
38 යඃ කශ්චින්මයි විශ්වසිති ධර්ම්මග්‍රන්ථස්‍ය වචනානුසාරේණ තස්‍යාභ්‍යන්තරතෝ(අ)මෘතතෝයස්‍ය ස්‍රෝතාංසි නිර්ගමිෂ්‍යන්ති|
39 යේ තස්මින් විශ්වසන්ති ත ආත්මානං ප්‍රාප්ස්‍යන්තීත්‍යර්ථේ ස ඉදං වාක්‍යං ව්‍යාහෘතවාන් ඒතත්කාලං යාවද් යීශු ර්විභවං න ප්‍රාප්තස්තස්මාත් පවිත්‍ර ආත්මා නාදීයත|
40 ඒතාං වාණීං ශ්‍රුත්වා බහවෝ ලෝකා අවදන් අයමේව නිශ්චිතං ස භවිෂ්‍යද්වාදී|
41 කේචිද් අකථයන් ඒෂඒව සෝභිෂික්ත්තඃ කින්තු කේචිද් අවදන් සෝභිෂික්ත්තඃ කිං ගාලීල් ප්‍රදේශේ ජනිෂ්‍යතේ?
42 සෝභිෂික්ත්තෝ දායූදෝ වංශේ දායූදෝ ජන්මස්ථානේ බෛත්ලේහමි පත්තනේ ජනිෂ්‍යතේ ධර්ම්මග්‍රන්ථේ කිමිත්ථං ලිඛිතං නාස්ති?
43 ඉත්ථං තස්මින් ලෝකානාං භින්නවාක්‍යතා ජාතා|
44 කතිපයලෝකාස්තං ධර්ත්තුම් ඓච්ඡන් තථාපි තද්වපුෂි කෝපි හස්තං නාර්පයත්|
45 අනන්තරං පාදාතිගණේ ප්‍රධානයාජකානාං ඵිරූශිනාඤ්ච සමීපමාගතවති තේ තාන් අපෘච්ඡන් කුතෝ හේතෝස්තං නානයත?
46 තදා පදාතයඃ ප්‍රත්‍යවදන් ස මානව ඉව කෝපි කදාපි නෝපාදිශත්|
47 තතඃ ඵිරූශිනඃ ප්‍රාවෝචන් යූයමපි කිමභ්‍රාමිෂ්ට?
48 අධිපතීනාං ඵිරූශිනාඤ්ච කෝපි කිං තස්මින් ව්‍යශ්වසීත්?
49 යේ ශාස්ත්‍රං න ජානන්ති ත ඉමේ(අ)ධමලෝකාඒව ශාපග්‍රස්තාඃ|
50 තදා නිකදීමනාමා තේෂාමේකෝ යඃ ක්‍ෂණදායාං යීශෝඃ සන්නිධිම් අගාත් ස උක්ත්තවාන්
51 තස්‍ය වාක්‍යේ න ශ්‍රුතේ කර්ම්මණි ච න විදිතේ (අ)ස්මාකං ව්‍යවස්ථා කිං කඤ්චන මනුජං දෝෂීකරෝති?
52 තතස්තේ ව්‍යාහරන් ත්වමපි කිං ගාලීලීයලෝකඃ? විවිච්‍ය පශ්‍ය ගලීලි කෝපි භවිෂ්‍යද්වාදී නෝත්පද්‍යතේ|
53 තතඃ පරං සර්ව්වේ ස්වං ස්වං ගෘහං ගතාඃ කින්තු යීශු ර්ජෛතුනනාමානං ශිලෝච්චයං ගතවාන්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 08

1 ප්‍රත්‍යූෂේ යීශුඃ පනර්මන්දිරම් ආගච්ඡත්
2 තතඃ සර්ව්වේෂු ලෝකේෂු තස්‍ය සමීප ආගතේෂු ස උපවිශ්‍ය තාන් උපදේෂ්ටුම් ආරභත|
3 තදා අධ්‍යාපකාඃ ඵිරූශිනඤ්ච ව්‍යභිචාරකර්ම්මණි ධෘතං ස්ත්‍රියමේකාම් ආනිය සර්ව්වේෂාං මධ්‍යේ ස්ථාපයිත්වා ව්‍යාහරන්
4 හේ ගුරෝ යෝෂිතම් ඉමාං ව්‍යභිචාරකර්ම්ම කුර්ව්වාණාං ලෝකා ධෘතවන්තඃ|
5 ඒතාදෘශලෝකාඃ පාෂාණාඝාතේන හන්තව්‍යා ඉති විධිර්මූසාව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථේ ලිඛිතෝස්ති කින්තු භවාන් කිමාදිශති?
6 තේ තමපවදිතුං පරීක්‍ෂාභිප්‍රායේණ වාක්‍යමිදම් අපෘච්ඡන් කින්තු ස ප්‍රහ්වීභූය භූමාවඞ්ගල්‍යා ලේඛිතුම් ආරභත|
7 තතස්තෛඃ පුනඃ පුනඃ පෘෂ්ට උත්ථාය කථිතවාන් යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යෝ ජනෝ නිරපරාධී සඒව ප්‍රථමම් ඒනාං පාෂාණේනාහන්තු|
8 පශ්චාත් ස පුනශ්ච ප්‍රහ්වීභූය භූමෞ ලේඛිතුම් ආරභත|
9 තාං කථං ශ්‍රුත්වා තේ ස්වස්වමනසි ප්‍රබෝධං ප්‍රාප්‍ය ජ්‍යේෂ්ඨානුක්‍රමං ඒකෛකශඃ සර්ව්වේ බහිරගච්ඡන් තතෝ යීශුරේකාකී තයක්ත්තෝභවත් මධ්‍යස්ථානේ දණ්ඩායමානා සා යෝෂා ච ස්ථිතා|
10 තත්පශ්චාද් යීශුරුත්ථාය තාං වනිතාං විනා කමප්‍යපරං න විලෝක්‍ය පෘෂ්ටවාන් හේ වාමේ තවාපවාදකාඃ කුත්‍ර? කෝපි ත්වාං කිං න දණ්ඩයති?
11 සාවදත් හේ මහේච්ඡ කෝපි න තදා යීශුරවෝචත් නාහමපි දණ්ඩයාමි යාහි පුනඃ පාපං මාකාර්ෂීඃ|
12 තතෝ යීශුඃ පුනරපි ලෝකේභ්‍ය ඉත්ථං කථයිතුම් ආරභත ජගතෝහං ජ්‍යෝතිඃස්වරූපෝ යඃ කශ්චින් මත්පශ්චාද ගච්ඡති ස තිමිරේ න භ්‍රමිත්වා ජීවනරූපාං දීප්තිං ප්‍රාප්ස්‍යති|
13 තතඃ ඵිරූශිනෝ(අ)වාදිෂුස්ත්වං ස්වාර්ථේ ස්වයං සාක්‍ෂ්‍යං දදාසි තස්මාත් තව සාක්‍ෂ්‍යං ග්‍රාහ්‍යං න භවති|
14 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන් යද්‍යපි ස්වාර්ථේ(අ)හං ස්වයං සාක්‍ෂ්‍යං දදාමි තථාපි මත් සාක්‍ෂ්‍යං ග්‍රාහ්‍යං යස්මාද් අහං කුත ආගතෝස්මි ක්ව යාමි ච තදහං ජානාමි කින්තු කුත ආගතෝස්මි කුත්‍ර ගච්ඡාමි ච තද් යූයං න ජානීථ|
15 යූයං ලෞකිකං විචාරයථ නාහං කිමපි විචාරයාමි|
16 කින්තු යදි විචාරයාමි තර්හි මම විචාරෝ ග්‍රහීතව්‍යෝ යතෝහම් ඒකාකී නාස්මි ප්‍රේරයිතා පිතා මයා සහ විද්‍යතේ|
17 ද්වයෝ ර්ජනයෝඃ සාක්‍ෂ්‍යං ග්‍රහණීයං භවතීති යුෂ්මාකං ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථේ ලිඛිතමස්ති|
18 අහං ස්වාර්ථේ ස්වයං සාක්‍ෂිත්වං දදාමි යශ්ච මම තාතෝ මාං ප්‍රේරිතවාන් සෝපි මදර්ථේ සාක්‍ෂ්‍යං දදාති|
19 තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් තව තාතඃ කුත්‍ර? තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීද් යූයං මාං න ජානීථ මත්පිතරඤ්ච න ජානීථ යදි මාම් අක්‍ෂාස්‍යත තර්හි මම තාතමප්‍යක්‍ෂාස්‍යත|
20 යීශු ර්මන්දිර උපදිශ්‍ය භණ්ඩාගාරේ කථා ඒතා අකථයත් තථාපි තං ප්‍රති කෝපි කරං නෝදතෝලයත්|
21 තතඃ පරං යීශුඃ පුනරුදිතවාන් අධුනාහං ගච්ඡාමි යූයං මාං ගවේෂයිෂ්‍යථ කින්තු නිජෛඃ පාපෛ ර්මරිෂ්‍යථ යත් ස්ථානම් අහං යාස්‍යාමි තත් ස්ථානම් යූයං යාතුං න ශක්‍ෂ්‍යථ|
22 තදා යිහූදීයාඃ ප්‍රාවෝචන් කිමයම් ආත්මඝාතං කරිෂ්‍යති? යතෝ යත් ස්ථානම් අහං යාස්‍යාමි තත් ස්ථානම් යූයං යාතුං න ශක්‍ෂ්‍යථ ඉති වාක්‍යං බ්‍රවීති|
23 තතෝ යීශුස්තේභ්‍යඃ කථිතවාන් යූයම් අධඃස්ථානීයා ලෝකා අහම් ඌර්ද්ව්වස්ථානීයඃ යූයම් ඒතජ්ජගත්සම්බන්ධීයා අහම් ඒතජ්ජගත්සම්බන්ධීයෝ න|
24 තස්මාත් කථිතවාන් යූයං නිජෛඃ පාපෛ ර්මරිෂ්‍යථ යතෝහං ස පුමාන් ඉති යදි න විශ්වසිථ තර්හි නිජෛඃ පාපෛ ර්මරිෂ්‍යථ|
25 තදා තේ (අ)පෘච්ඡන් කස්ත්වං? තතෝ යීශුඃ කථිතවාන් යුෂ්මාකං සන්නිධෞ යස්‍ය ප්‍රස්තාවම් ආ ප්‍රථමාත් කරෝමි සඒව පුරුෂෝහං|
26 යුෂ්මාසු මයා බහුවාක්‍යං වක්ත්තව්‍යං විචාරයිතව්‍යඤ්ච කින්තු මත්ප්‍රේරයිතා සත්‍යවාදී තස්‍ය සමීපේ යදහං ශ්‍රුතවාන් තදේව ජගතේ කථයාමි|
27 කින්තු ස ජනකේ වාක්‍යමිදං ප්‍රෝක්ත්තවාන් ඉති තේ නාබුධ්‍යන්ත|
28 තතෝ යීශුරකථයද් යදා මනුෂ්‍යපුත්‍රම් ඌර්ද්ව්ව උත්ථාපයිෂ්‍යථ තදාහං ස පුමාන් කේවලඃ ස්වයං කිමපි කර්ම්ම න කරෝමි කින්තු තාතෝ යථා ශික්‍ෂයති තදනුසාරේණ වාක්‍යමිදං වදාමීති ච යූයං ඥාතුං ශක්‍ෂ්‍යථ|
29 මත්ප්‍රේරයිතා පිතා මාම් ඒකාකිනං න ත්‍යජති ස මයා සාර්ද්ධං තිෂ්ඨති යතෝහං තදභිමතං කර්ම්ම සදා කරෝමි|
30 තදා තස්‍යෛතානි වාක්‍යානි ශ්‍රුත්වා බහුවස්තාස්මින් ව්‍යශ්වසන්|
31 යේ යිහූදීයා ව්‍යශ්වසන් යීශුස්තේභ්‍යෝ(අ)කථයත්
32 මම වාක්‍යේ යදි යූයම් ආස්ථාං කුරුථ තර්හි මම ශිෂ්‍යා භූත්වා සත්‍යත්වං ඥාස්‍යථ තතඃ සත්‍යතයා යුෂ්මාකං මෝක්‍ෂෝ භවිෂ්‍යති|
33 තදා තේ ප්‍රත්‍යවාදිෂුඃ වයම් ඉබ්‍රාහීමෝ වංශඃ කදාපි කස්‍යාපි දාසා න ජාතාස්තර්හි යුෂ්මාකං මුක්ත්ති ර්භවිෂ්‍යතීති වාක්‍යං කථං බ්‍රවීෂි?
34 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි යඃ පාපං කරෝති ස පාපස්‍ය දාසඃ|
35 දාසශ්ච නිරන්තරං නිවේශනේ න තිෂ්ඨති කින්තු පුත්‍රෝ නිරන්තරං තිෂ්ඨති|
36 අතඃ පුත්‍රෝ යදි යුෂ්මාන් මෝචයති තර්හි නිතාන්තමේව මුක්ත්තා භවිෂ්‍යථ|
37 යුයම් ඉබ්‍රාහීමෝ වංශ ඉත්‍යහං ජානාමි කින්තු මම කථා යුෂ්මාකම් අන්තඃකරණේෂු ස්ථානං න ප්‍රාප්නුවන්ති තස්මාද්ධේතෝ ර්මාං හන්තුම් ඊහධ්වේ|
38 අහං ස්වපිතුඃ සමීපේ යදපශ්‍යං තදේව කථයාමි තථා යූයමපි ස්වපිතුඃ සමීපේ යදපශ්‍යත තදේව කුරුධ්වේ|
39 තදා තේ ප්‍රත්‍යවෝචන් ඉබ්‍රාහීම් අස්මාකං පිතා තතෝ යීශුරකථයද් යදි යූයම් ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානා අභවිෂ්‍යත තර්හි ඉබ්‍රාහීම ආචාරණවද් ආචරිෂ්‍යත|
40 ඊශ්වරස්‍ය මුඛාත් සත්‍යං වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා යුෂ්මාන් ඥාපයාමි යෝහං තං මාං හන්තුං චේෂ්ටධ්වේ ඉබ්‍රාහීම් ඒතාදෘශං කර්ම්ම න චකාර|
41 යූයං ස්වස්වපිතුඃ කර්ම්මාණි කුරුථ තදා තෛරුක්ත්තං න වයං ජාරජාතා අස්මාකම් ඒකඒව පිතාස්ති ස ඒවේශ්වරඃ
42 තතෝ යීශුනා කථිතම් ඊශ්වරෝ යදි යුෂ්මාකං තාතෝභවිෂ්‍යත් තර්හි යූයං මයි ප්‍රේමාකරිෂ්‍යත යතෝහම් ඊශ්වරාන්නිර්ගත්‍යාගතෝස්මි ස්වතෝ නාගතෝහං ස මාං ප්‍රාහිණෝත්|
43 යූයං මම වාක්‍යමිදං න බුධ්‍යධ්වේ කුතඃ? යතෝ යූයං මමෝපදේශං සෝඪුං න ශක්නුථ|
44 යූයං ශෛතාන් පිතුඃ සන්තානා ඒතස්මාද් යුෂ්මාකං පිතුරභිලාෂං පූරයථ ස ආ ප්‍රථමාත් නරඝාතී තදන්තඃ සත්‍යත්වස්‍ය ලේශෝපි නාස්ති කාරණාදතඃ ස සත්‍යතායාං නාතිෂ්ඨත් ස යදා මෘෂා කථයති තදා නිජස්වභාවානුසාරේණෛව කථයති යතෝ ස මෘෂාභාෂී මෘෂෝත්පාදකශ්ච|
45 අහං තථ්‍යවාක්‍යං වදාමි කාරණාදස්මාද් යූයං මාං න ප්‍රතීථ|
46 මයි පාපමස්තීති ප්‍රමාණං යුෂ්මාකං කෝ දාතුං ශක්නෝති? යද්‍යහං තථ්‍යවාක්‍යං වදාමි තර්හි කුතෝ මාං න ප්‍රතිථ?
47 යඃ කශ්චන ඊශ්වරීයෝ ලෝකඃ ස ඊශ්වරීයකථායාං මනෝ නිධත්තේ යූයම් ඊශ්වරීයලෝකා න භවථ තන්නිදානාත් තත්‍ර න මනාංසි නිධද්වේ|
48 තදා යිහූදීයාඃ ප්‍රත්‍යවාදිෂුඃ ත්වමේකඃ ශෝමිරෝණීයෝ භූතග්‍රස්තශ්ච වයං කිමිදං භද්‍රං නාවාදිෂ්ම?
49 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත් නාහං භූතග්‍රස්තඃ කින්තු නිජතාතං සම්මන්‍යේ තස්මාද් යූයං මාම් අපමන්‍යධ්වේ|
50 අහං ස්වසුඛ්‍යාතිං න චේෂ්ටේ කින්තු චේෂ්ටිතා විචාරයිතා චාපර ඒක ආස්තේ|
51 අහං යුෂ්මභ්‍යම් අතීව යථාර්ථං කථයාමි යෝ නරෝ මදීයං වාචං මන්‍යතේ ස කදාචන නිධනං න ද්‍රක්‍ෂ්‍යති|
52 යිහූදීයාස්තමවදන් ත්වං භූතග්‍රස්ත ඉතීදානීම් අවෛෂ්ම| ඉබ්‍රාහීම් භවිෂ්‍යද්වාදිනඤ්ච සර්ව්වේ මෘතාඃ කින්තු ත්වං භාෂසේ යෝ නරෝ මම භාරතීං ගෘහ්ලාති ස ජාතු නිධානාස්වාදං න ලප්ස්‍යතේ|
53 තර්හි ත්වං කිම් අස්මාකං පූර්ව්වපුරුෂාද් ඉබ්‍රාහීමෝපි මහාන්? යස්මාත් සෝපි මෘතඃ භවිෂ්‍යද්වාදිනෝපි මෘතාඃ ත්වං ස්වං කං පුමාංසං මනුෂේ?
54 යීශුඃ ප්‍රත්‍යවෝචද් යද්‍යහං ස්වං ස්වයං සම්මන්‍යේ තර්හි මම තත් සම්මනනං කිමපි න කින්තු මම තාතෝ යං යූයං ස්වීයම් ඊශ්වරං භාෂධ්වේ සඒව මාං සම්මනුතේ|
55 යූයං තං නාවගච්ඡථ කින්ත්වහං තමවගච්ඡාමි තං නාවගච්ඡාමීති වාක්‍යං යදි වදාමි තර්හි යූයමිව මෘෂාභාෂී භවාමි කින්ත්වහං තමවගච්ඡාමි තදාක්‍ෂාමපි ගෘහ්ලාමි|
56 යුෂ්මාකං පූර්ව්වපුරුෂ ඉබ්‍රාහීම් මම සමයං ද්‍රෂ්ටුම් අතීවාවාඤ්ඡත් තන්නිරීක්‍ෂ්‍යානන්දච්ච|
57 තදා යිහූදීයා අපෘච්ඡන් තව වයඃ පඤ්චාශද්වත්සරා න ත්වං කිම් ඉබ්‍රාහීමම් අද්‍රාක්‍ෂීඃ?
58 යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථතරං වදාමි ඉබ්‍රාහීමෝ ජන්මනඃ පූර්ව්වකාලමාරභ්‍යාහං විද්‍යේ|
59 තදා තේ පාෂාණාන් උත්තෝල්‍ය තමාහන්තුම් උදයච්ඡන් කින්තු යීශු ර්ගුප්තෝ මන්තිරාද් බහිර්ගත්‍ය තේෂාං මධ්‍යේන ප්‍රස්ථිතවාන්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 09

1 තතඃ පරං යීශුර්ගච්ඡන් මාර්ගමධ්‍යේ ජන්මාන්ධං නරම් අපශ්‍යත්|
2 තතඃ ශිෂ්‍යාස්තම් අපෘච්ඡන් හේ ගුරෝ නරෝයං ස්වපාපේන වා ස්වපිත්‍රාඃ පාපේනාන්ධෝ(අ)ජායත?
3 තතඃ ස ප්‍රත්‍යුදිතවාන් ඒතස්‍ය වාස්‍ය පිත්‍රෝඃ පාපාද් ඒතාදෘශෝභූද ඉති නහි කින්ත්වනේන යථේශ්වරස්‍ය කර්ම්ම ප්‍රකාශ්‍යතේ තද්ධේතෝරේව|
4 දිනේ තිෂ්ඨති මත්ප්‍රේරයිතුඃ කර්ම්ම මයා කර්ත්තව්‍යං යදා කිමපි කර්ම්ම න ක්‍රියතේ තාදෘශී නිශාගච්ඡති|
5 අහං යාවත්කාලං ජගති තිෂ්ඨාමි තාවත්කාලං ජගතෝ ජ්‍යෝතිඃස්වරූපෝස්මි|
6 ඉත්‍යුක්ත්තා භූමෞ නිෂ්ඨීවං නික්‍ෂිප්‍ය තේන පඞ්කං කෘතවාන්
7 පශ්චාත් තත්පඞ්කේන තස්‍යාන්ධස්‍ය නේත්‍රේ ප්‍රලිප්‍ය තමිත්‍යාදිශත් ගත්වා ශිලෝහේ (අ)ර්ථාත් ප්‍රේරිතනාම්නි සරසි ස්නාහි| තතෝන්ධෝ ගත්වා තත්‍රාස්නාත් තතඃ ප්‍රන්නචක්‍ෂු ර්භූත්වා ව්‍යාඝුට්‍යාගාත්|
8 අපරඤ්ච සමීපවාසිනෝ ලෝකා යේ ච තං පූර්ව්වමන්ධම් අපශ්‍යන් තේ බක්ත්තුම් ආරභන්ත යෝන්ධලෝකෝ වර්ත්මන්‍යුපවිශ්‍යාභික්‍ෂත ස ඒවායං ජනඃ කිං න භවති?
9 කේචිදවදන් ස ඒව කේචිදවෝචන් තාදෘශෝ භවති කින්තු ස ස්වයමබ්‍රවීත් ස ඒවාහං භවාමි|
10 අතඒව තේ (අ)පෘච්ඡන් ත්වං කථං දෘෂ්ටිං පාප්තවාන්?
11 තතඃ සෝවදද් යීශනාමක ඒකෝ ජනෝ මම නයනේ පඞ්කේන ප්‍රලිප්‍ය ඉත්‍යාඥාපයත් ශිලෝහකාසාරං ගත්වා තත්‍ර ස්නාහි| තතස්තත්‍ර ගත්වා මයි ස්නාතේ දෘෂ්ටිමහං ලබ්ධවාන්|
12 තදා තේ (අ)වදන් ස පුමාන් කුත්‍ර? තේනෝක්ත්තං නාහං ජානාමි|
13 අපරං තස්මින් පූර්ව්වාන්ධේ ජනේ ඵිරූශිනාං නිකටම් ආනීතේ සති ඵිරූශිනෝපි තමපෘච්ඡන් කථං දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්තෝසි?
14 තතඃ ස කථිතවාන් ස පඞ්කේන මම නේත්‍රේ (අ)ලිම්පත් පශ්චාද් ස්නාත්වා දෘෂ්ටිමලභේ|
15 කින්තු යීශු ර්විශ්‍රාමවාරේ කර්ද්දමං කෘත්වා තස්‍ය නයනේ ප්‍රසන්නේ(අ)කරෝද් ඉතිකාරණාත් කතිපයඵිරූශිනෝ(අ)වදන්
16 ස පුමාන් ඊශ්වරාන්න යතඃ ස විශ්‍රාමවාරං න මන්‍යතේ| තතෝන්‍යේ කේචිත් ප්‍රත්‍යවදන් පාපී පුමාන් කිම් ඒතාදෘශම් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම කර්ත්තුං ශක්නෝති?
17 ඉත්ථං තේෂාං පරස්පරං භින්නවාක්‍යත්වම් අභවත්| පශ්චාත් තේ පුනරපි තං පූර්ව්වාන්ධං මානුෂම් අප්‍රාක්‍ෂුඃ යෝ ජනස්තව චක්‍ෂුෂී ප්‍රසන්නේ කෘතවාන් තස්මින් ත්වං කිං වදසි? ස උක්ත්තවාන් ස භවිශද්වාදී|
18 ස දෘෂ්ටිම් ආප්තවාන් ඉති යිහූදීයාස්තස්‍ය දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්තස්‍ය ජනස්‍ය පිත්‍රෝ ර්මුඛාද් අශ්‍රුත්වා න ප්‍රත්‍යයන්|
19 අතඒව තේ තාවපෘච්ඡන් යුවයෝ ර‍්‍යං පුත්‍රං ජන්මාන්ධං වදථඃ ස කිමයං? තර්හීදානීං කථං ද්‍රෂ්ටුං ශක්නෝති?
20 තතස්තස්‍ය පිතරෞ ප්‍රත්‍යවෝචතාම් අයම් ආවයෝඃ පුත්‍ර ආ ජනේරන්ධශ්ච තදප්‍යාවාං ජානීවඃ
21 කින්ත්වධුනා කථං දෘෂ්ටිං ප්‍රාප්තවාන් තදාවාං න් ජානීවඃ කෝස්‍ය චක්‍ෂුෂී ප්‍රසන්නේ කෘතවාන් තදපි න ජානීව ඒෂ වයඃප්‍රාප්ත ඒනං පෘච්ඡත ස්වකථාං ස්වයං වක්‍ෂ්‍යති|
22 යිහූදීයානාං භයාත් තස්‍ය පිතරෞ වාක්‍යමිදම් අවදතාං යතඃ කෝපි මනුෂ්‍යෝ යදි යීශුම් අභිෂික්තං වදති තර්හි ස භජනගෘහාද් දූරීකාරිෂ්‍යතේ යිහූදීයා ඉති මන්ත්‍රණාම් අකුර්ව්වන්
23 අතස්තස්‍ය පිතරෞ ව්‍යාහරතාම් ඒෂ වයඃප්‍රාප්ත ඒනං පෘච්ඡත|
24 තදා තේ පුනශ්ච තං පූර්ව්වාන්ධම් ආහූය ව්‍යාහරන් ඊශ්වරස්‍ය ගුණාන් වද ඒෂ මනුෂ්‍යඃ පාපීති වයං ජානීමඃ|
25 තදා ස උක්ත්තවාන් ස පාපී න වේති නාහං ජානේ පූර්වාමන්ධ ආසමහම් අධුනා පශ්‍යාමීති මාත්‍රං ජානාමි|
26 තේ පුනරපෘච්ඡන් ස ත්වාං ප්‍රති කිමකරෝත්? කථං නේත්‍රේ ප්‍රසන්නේ (අ)කරෝත්?
27 තතඃ සෝවාදීද් ඒකකෘත්වෝකථයං යූයං න ශෘණුථ තර්හි කුතඃ පුනඃ ශ්‍රෝතුම් ඉච්ඡථ? යූයමපි කිං තස්‍ය ශිෂ්‍යා භවිතුම් ඉච්ඡථ?
28 තදා තේ තං තිරස්කෘත්‍ය ව්‍යාහරන් ත්වං තස්‍ය ශිෂ්‍යෝ වයං මූසාඃ ශිෂ්‍යාඃ|
29 මූසාවක්ත්‍රේණේශ්වරෝ ජගාද තජ්ජානීමඃ කින්ත්වේෂ කුත්‍රත්‍යලෝක ඉති න ජානීමඃ|
30 සෝවදද් ඒෂ මම ලෝචනේ ප්‍රසන්නේ (අ)කරෝත් තථාපි කුත්‍රත්‍යලෝක ඉති යූයං න ජානීථ ඒතද් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං භවති|
31 ඊශ්වරඃ පාපිනාං කථාං න ශෘණෝති කින්තු යෝ ජනස්තස්මින් භක්තිං කෘත්වා තදිෂ්ටක්‍රියාං කරෝති තස්‍යෛව කථාං ශෘණෝති ඒතද් වයං ජානීමඃ|
32 කෝපි මනුෂ්‍යෝ ජන්මාන්ධාය චක්‍ෂුෂී අදදාත් ජගදාරම්භාද් ඒතාදෘශීං කථාං කෝපි කදාපි නාශෘණෝත්|
33 අස්මාද් ඒෂ මනුෂ්‍යෝ යදීශ්වරාන්නාජායත තර්හි කිඤ්චිදපීදෘශං කර්ම්ම කර්ත්තුං නාශක්නෝත්|
34 තේ ව්‍යාහරන් ත්වං පාපාද් අජායථාඃ කිමස්මාන් ත්වං ශික්‍ෂයසි? පශ්චාත්තේ තං බහිරකුර්ව්වන්|
35 තදනන්තරං යිහූදීයෛඃ ස බහිරක්‍රියත යීශුරිති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා තං සාක්‍ෂාත් ප්‍රාප්‍ය පෘෂ්ටවාන් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රේ ත්වං විශ්වසිෂි?
36 තදා ස ප්‍රත්‍යවෝචත් හේ ප්‍රභෝ ස කෝ යත් තස්මින්නහං විශ්වසිමි?
37 තතෝ යීශුඃ කථිතවාන් ත්වං තං දෘෂ්ටවාන් ත්වයා සාකං යඃ කථං කථයති සඒව සඃ|
38 තදා හේ ප්‍රභෝ විශ්වසිමීත්‍යුක්ත්වා ස තං ප්‍රණාමත්|
39 පශ්චාද් යීශුඃ කථිතවාන් නයනහීනා නයනානි ප්‍රාප්නුවන්ති නයනවන්තශ්චාන්ධා භවන්තීත්‍යභිප්‍රායේණ ජගදාහම් ආගච්ඡම්|
40 ඒතත් ශ්‍රුත්වා නිකටස්ථාඃ කතිපයාඃ ඵිරූශිනෝ ව්‍යාහරන් වයමපි කිමන්ධාඃ?
41 තදා යීශුරවාදීද් යද්‍යන්ධා අභවත තර්හි පාපානි නාතිෂ්ඨන් කින්තු පශ්‍යාමීති වාක්‍යවදනාද් යුෂ්මාකං පාපානි තිෂ්ඨන්ති|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 10

1 අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, යෝ ජනෝ ද්වාරේණ න ප්‍රවිශ්‍ය කේනාප්‍යන්‍යේන මේෂගෘහං ප්‍රවිශති ස ඒව ස්තේනෝ දස්‍යුශ්ච|
2 යෝ ද්වාරේණ ප්‍රවිශති ස ඒව මේෂපාලකඃ|
3 දෞවාරිකස්තස්මෛ ද්වාරං මෝචයති මේෂගණශ්ච තස්‍ය වාක්‍යං ශෘණෝති ස නිජාන් මේෂාන් ස්වස්වනාම්නාහූය බහිඃ කෘත්වා නයති|
4 තථා නිජාන් මේෂාන් බහිඃ කෘත්වා ස්වයං තේෂාම් අග්‍රේ ගච්ඡති, තතෝ මේෂාස්තස්‍ය ශබ්දං බුධ්‍යන්තේ, තස්මාත් තස්‍ය පශ්චාද් ව්‍රජන්ති|
5 කින්තු පරස්‍ය ශබ්දං න බුධ්‍යන්තේ තස්මාත් තස්‍ය පශ්චාද් ව්‍රජිෂ්‍යන්ති වරං තස්‍ය සමීපාත් පලායිෂ්‍යන්තේ|
6 යීශුස්තේභ්‍ය ඉමාං දෘෂ්ටාන්තකථාම් අකථයත් කින්තු තේන කථිතකථායාස්තාත්පර‍්‍ය්‍යං තේ නාබුධ්‍යන්ත|
7 අතෝ යීශුඃ පුනරකථයත්, යුෂ්මානාහං යථාර්ථතරං ව්‍යාහරාමි, මේෂගෘහස්‍ය ද්වාරම් අහමේව|
8 මයා න ප්‍රවිශ්‍ය ය ආගච්ඡන් තේ ස්තේනා දස්‍යවශ්ච කින්තු මේෂාස්තේෂාං කථා නාශෘණ්වන්|
9 අහමේව ද්වාරස්වරූපඃ, මයා යඃ කශ්චිත ප්‍රවිශති ස රක්‍ෂාං ප්‍රාප්ස්‍යති තථා බහිරන්තශ්ච ගමනාගමනේ කෘත්වා චරණස්ථානං ප්‍රාප්ස්‍යති|
10 යෝ ජනස්තේනඃ ස කේවලං ස්තෛන්‍යබධවිනාශාන් කර්ත්තුමේව සමායාති කින්ත්වහම් ආයු ර්දාතුම් අර්ථාත් බාහූල්‍යේන තදේව දාතුම් ආගච්ඡම්|
11 අහමේව සත්‍යමේෂපාලකෝ යස්තු සත්‍යෝ මේෂපාලකඃ ස මේෂාර්ථං ප්‍රාණත්‍යාගං කරෝති;
12 කින්තු යෝ ජනෝ මේෂපාලකෝ න, අර්ථාද් යස්‍ය මේෂා නිජා න භවන්ති, ය ඒතාදෘශෝ වෛතනිකඃ ස වෘකම් ආගච්ඡන්තං දෘෂ්ට්වා මේජව්‍රජං විහාය පලායතේ, තස්මාද් වෘකස්තං ව්‍රජං ධෘත්වා විකිරති|
13 වෛතනිකඃ පලායතේ යතඃ ස වේතනාර්ථී මේෂාර්ථං න චින්තයති|
14 අහමේව සත්‍යෝ මේෂපාලකඃ, පිතා මාං යථා ජානාති, අහඤ්ච යථා පිතරං ජානාමි,
15 තථා නිජාන් මේෂානපි ජානාමි, මේෂාශ්ච මාං ජානාන්ති, අහඤ්ච මේෂාර්ථං ප්‍රාණත්‍යාගං කරෝමි|
16 අපරඤ්ච ඒතද් ගෘහීය මේෂේභ්‍යෝ භින්නා අපි මේෂා මම සන්ති තේ සකලා ආනයිතව්‍යාඃ; තේ මම ශබ්දං ශ්‍රෝෂ්‍යන්ති තත ඒකෝ ව්‍රජ ඒකෝ රක්‍ෂකෝ භවිෂ්‍යති|
17 ප්‍රාණානහං ත්‍යක්ත්වා පුනඃ ප්‍රාණාන් ග්‍රහීෂ්‍යාමි, තස්මාත් පිතා මයි ස්නේහං කරෝති|
18 කශ්චිජ්ජනෝ මම ප්‍රාණාන් හන්තුං න ශක්නෝති කින්තු ස්වයං තාන් සමර්පයාමි තාන් සමර්පයිතුං පුනර්ග්‍රහීතුඤ්ච මම ශක්තිරාස්තේ භාරමිමං ස්වපිතුඃ සකාශාත් ප්‍රාප්තෝහම්|
19 අස්මාදුපදේශාත් පුනශ්ච යිහූදීයානාං මධ්‍යේ භින්නවාක්‍යතා ජාතා|
20 තතෝ බහවෝ ව්‍යාහරන් ඒෂ භූතග්‍රස්ත උන්මත්තශ්ච, කුත ඒතස්‍ය කථාං ශෘණුථ?
21 කේචිද් අවදන් ඒතස්‍ය කථා භූතග්‍රස්තස්‍ය කථාවන්න භවන්ති, භූතඃ කිම් අන්ධාය චක්‍ෂුෂී දාතුං ශක්නෝති?
22 ශීතකාලේ යිරූශාලමි මන්දිරෝත්සර්ගපර්ව්වණ්‍යුපස්ථිතේ
23 යීශුඃ සුලේමානෝ නිඃසාරේණ ගමනාගමනේ කරෝති,
24 ඒතස්මින් සමයේ යිහූදීයාස්තං වේෂ්ටයිත්වා ව්‍යාහරන් කති කාලාන් අස්මාකං විචිකිත්සාං ස්ථාපයිෂ්‍යාමි? යද්‍යභිෂික්තෝ භවති තර්හි තත් ස්පෂ්ටං වද|
25 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් අහම් අචකථං කින්තු යූයං න ප්‍රතීථ, නිජපිතු ර්නාම්නා යාං යාං ක්‍රියාං කරෝමි සා ක්‍රියෛව මම සාක්‍ෂිස්වරූපා|
26 කින්ත්වහං පූර්ව්වමකථයං යූයං මම මේෂා න භවථ, කාරණාදස්මාන් න විශ්වසිථ|
27 මම මේෂා මම ශබ්දං ශෘණ්වන්ති තානහං ජානාමි තේ ච මම පශ්චාද් ගච්ඡන්ති|
28 අහං තේභ්‍යෝ(අ)නන්තායු ර්දදාමි, තේ කදාපි න නංක්‍ෂ්‍යන්ති කෝපි මම කරාත් තාන් හර්ත්තුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
29 යෝ මම පිතා තාන් මහ්‍යං දත්තවාන් ස සර්ව්වස්මාත් මහාන්, කෝපි මම පිතුඃ කරාත් තාන් හර්ත්තුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
30 අහං පිතා ච ද්වයෝරේකත්වම්|
31 තතෝ යිහූදීයාඃ පුනරපි තං හන්තුං පාෂාණාන් උදතෝලයන්|
32 යීශුඃ කථිතවාන් පිතුඃ සකාශාද් බහූන්‍යුත්තමකර්ම්මාණි යුෂ්මාකං ප්‍රාකාශයං තේෂාං කස්‍ය කර්ම්මණඃ කාරණාන් මාං පාෂාණෛරාහන්තුම් උද්‍යතාඃ ස්ථ?
33 යිහූදීයාඃ ප්‍රත්‍යවදන් ප්‍රශස්තකර්ම්මහේතෝ ර්න කින්තු ත්වං මානුෂඃ ස්වමීශ්වරම් උක්ත්වේශ්වරං නින්දසි කාරණාදස්මාත් ත්වාං පාෂාණෛර්හන්මඃ|
34 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුක්තවාන් මයා කථිතං යූයම් ඊශ්වරා ඒතද්වචනං යුෂ්මාකං ශාස්ත්‍රේ ලිඛිතං නාස්ති කිං?
35 තස්මාද් යේෂාම් උද්දේශේ ඊශ්වරස්‍ය කථා කථිතා තේ යදීශ්වරගණා උච්‍යන්තේ ධර්ම්මග්‍රන්ථස්‍යාප්‍යන්‍යථා භවිතුං න ශක්‍යං,
36 තර්හ්‍යාහම් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍ර ඉති වාක්‍යස්‍ය කථනාත් යූයං පිත්‍රාභිෂික්තං ජගති ප්‍රේරිතඤ්ච පුමාංසං කථම් ඊශ්වරනින්දකං වාදය?
37 යද්‍යහං පිතුඃ කර්ම්ම න කරෝමි තර්හි මාං න ප්‍රතීත;
38 කින්තු යදි කරෝමි තර්හි මයි යුෂ්මාභිඃ ප්‍රත්‍යයේ න කෘතේ(අ)පි කාර‍්‍ය්‍යේ ප්‍රත්‍යයඃ ක්‍රියතාං, තතෝ මයි පිතාස්තීති පිතර‍්‍ය්‍යහම් අස්මීති ච ක්‍ෂාත්වා විශ්වසිෂ්‍යථ|
39 තදා තේ පුනරපි තං ධර්ත්තුම් අචේෂ්ටන්ත කින්තු ස තේෂාං කරේභ්‍යෝ නිස්තීර‍්‍ය්‍ය
40 පුන ර‍්‍යර්ද්දන් අද්‍යාස්තටේ යත්‍ර පුර්ව්වං යෝහන් අමජ්ජයත් තත්‍රාගත්‍ය න්‍යවසත්|
41 තතෝ බහවෝ ලෝකාස්තත්සමීපම් ආගත්‍ය ව්‍යාහරන් යෝහන් කිමප්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යං කර්ම්ම නාකරෝත් කින්ත්වස්මින් මනුෂ්‍යේ යා යඃ කථා අකථයත් තාඃ සර්ව්වාඃ සත්‍යාඃ;
42 තත්‍ර ච බහවෝ ලෝකාස්තස්මින් ව්‍යශ්වසන්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 11

1 අනන්තරං මරියම් තස්‍යා භගිනී මර්ථා ච යස්මින් වෛථනීයාග්‍රාමේ වසතස්තස්මින් ග්‍රාමේ ඉලියාසර් නාමා පීඩිත ඒක ආසීත්|
2 යා මරියම් ප්‍රභුං සුගන්ධිතේලෛන මර්ද්දයිත්වා ස්වකේශෛස්තස්‍ය චරණෞ සමමාර්ජත් තස්‍යා භ්‍රාතා ස ඉලියාසර් රෝගී|
3 අපරඤ්ච හේ ප්‍රභෝ භවාන් යස්මින් ප්‍රීයතේ ස ඒව පීඩිතෝස්තීති කථාං කථයිත්වා තස්‍ය භගින්‍යෞ ප්‍රේෂිතවත්‍යෞ|
4 තදා යීශුරිමාං වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වාකථයත පීඩේයං මරණාර්ථං න කින්ත්වීශ්වරස්‍ය මහිමාර්ථම් ඊශ්වරපුත්‍රස්‍ය මහිමප්‍රකාශාර්ථඤ්ච ජාතා|
5 යීශු ර‍්‍යද්‍යපිමර්ථායාං තද්භගින්‍යාම් ඉලියාසරි චාප්‍රීයත,
6 තථාපි ඉලියාසරඃ පීඩායාඃ කථං ශ්‍රුත්වා යත්‍ර ආසීත් තත්‍රෛව දිනද්වයමතිෂ්ඨත්|
7 තතඃ පරම් ස ශිෂ්‍යානකථයද් වයං පුන ර‍්‍යිහූදීයප්‍රදේශං යාමඃ|
8 තතස්තේ ප්‍රත්‍යවදන්, හේ ගුරෝ ස්වල්පදිනානි ගතානි යිහූදීයාස්ත්වාං පාෂාණෛ ර්හන්තුම් උද්‍යතාස්තථාපි කිං පුනස්තත්‍ර යාස්‍යසි?
9 යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, ඒකස්මින් දිනේ කිං ද්වාදශඝටිකා න භවන්ති? කෝපි දිවා ගච්ඡන් න ස්ඛලති යතඃ ස ඒතජ්ජගතෝ දීප්තිං ප්‍රාප්නෝති|
10 කින්තු රාත්‍රෞ ගච්ඡන් ස්ඛලති යතෝ හේතෝස්තත්‍ර දීප්ති ර්නාස්ති|
11 ඉමාං කථාං කථයිත්වා ස තානවදද්, අස්මාකං බන්ධුඃ ඉලියාසර් නිද්‍රිතෝභූද් ඉදානීං තං නිද්‍රාතෝ ජාගරයිතුං ගච්ඡාමි|
12 යීශු ර්මෘතෞ කථාමිමාං කථිතවාන් කින්තු විශ්‍රාමාර්ථං නිද්‍රායාං කථිතවාන් ඉති ඥාත්වා ශිෂ්‍යා අකථයන්,
13 හේ ගුරෝ ස යදි නිද්‍රාති තර්හි භද්‍රමේව|
14 තදා යීශුඃ ස්පෂ්ටං තාන් ව්‍යාහරත්, ඉලියාසර් අම්‍රියත;
15 කින්තු යූයං යථා ප්‍රතීථ තදර්ථමහං තත්‍ර න ස්ථිතවාන් ඉත්‍යස්මාද් යුෂ්මන්නිමිත්තම් ආහ්ලාදිතෝහං, තථාපි තස්‍ය සමීපේ යාම|
16 තදා ථෝමා යං දිදුමං වදන්ති ස සඞ්ගිනඃ ශිෂ්‍යාන් අවදද් වයමපි ගත්වා තේන සාර්ද්ධං ම්‍රියාමහෛ|
17 යීශුස්තත්‍රෝපස්ථාය ඉලියාසරඃ ශ්මශානේ ස්ථාපනාත් චත්වාරි දිනානි ගතානීති වාර්ත්තාං ශ්‍රුතවාන්|
18 වෛථනීයා යිරූශාලමඃ සමීපස්ථා ක්‍රෝශෛකමාත්‍රාන්තරිතා;
19 තස්මාද් බහවෝ යිහූදීයා මර්ථාං මරියමඤ්ච භ්‍යාතෘශෝකාපන්නාං සාන්ත්වයිතුං තයෝඃ සමීපම් ආගච්ඡන්|
20 මර්ථා යීශෝරාගමනවාර්තාං ශ්‍රුත්වෛව තං සාක්‍ෂාද් අකරෝත් කින්තු මරියම් ගේහ උපවිශ්‍ය ස්ථිතා|
21 තදා මර්ථා යීශුමවාදත්, හේ ප්‍රභෝ යදි භවාන් අත්‍රාස්ථාස්‍යත් තර්හි මම භ්‍රාතා නාමරිෂ්‍යත්|
22 කින්ත්විදානීමපි යද් ඊශ්වරේ ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යතේ ඊශ්වරස්තද් දාස්‍යතීති ජානේ(අ)හං|
23 යීශුරවාදීත් තව භ්‍රාතා සමුත්ථාස්‍යති|
24 මර්ථා ව්‍යාහරත් ශේෂදිවසේ ස උත්ථානසමයේ ප්‍රෝත්ථාස්‍යතීති ජානේ(අ)හං|
25 තදා යීශුඃ කථිතවාන් අහමේව උත්ථාපයිතා ජීවයිතා ච යඃ කශ්චන මයි විශ්වසිති ස මෘත්වාපි ජීවිෂ්‍යති;
26 යඃ කශ්චන ච ජීවන් මයි විශ්වසිති ස කදාපි න මරිෂ්‍යති, අස්‍යාං කථායාං කිං විශ්වසිෂි?
27 සාවදත් ප්‍රභෝ යස්‍යාවතරණාපේක්‍ෂාස්ති භවාන් සඒවාභිෂික්ත්ත ඊශ්වරපුත්‍ර ඉති විශ්වසිමි|
28 ඉති කථාං කථයිත්වා සා ගත්වා ස්වාං භගිනීං මරියමං ගුප්තමාහූය ව්‍යාහරත් ගුරුරුපතිෂ්ඨති ත්වාමාහූයති ච|
29 කථාමිමාං ශ්‍රුත්වා සා තූර්ණම් උත්ථාය තස්‍ය සමීපම් අගච්ඡත්|
30 යීශු ර්ග්‍රාමමධ්‍යං න ප්‍රවිශ්‍ය යත්‍ර මර්ථා තං සාක්‍ෂාද් අකරෝත් තත්‍ර ස්ථිතවාන්|
31 යේ යිහූදීයා මරියමා සාකං ගෘහේ තිෂ්ඨන්තස්තාම් අසාන්ත්වයන තේ තාං ක්‍ෂිප්‍රම් උත්ථාය ගච්ඡන්තිං විලෝක්‍ය ව්‍යාහරන්, ස ශ්මශානේ රෝදිතුං යාති, ඉත්‍යුක්ත්වා තේ තස්‍යාඃ පශ්චාද් අගච්ඡන්|
32 යත්‍ර යීශුරතිෂ්ඨත් තත්‍ර මරියම් උපස්ථාය තං දෘෂ්ට්වා තස්‍ය චරණයෝඃ පතිත්වා ව්‍යාහරත් හේ ප්‍රභෝ යදි භවාන් අත්‍රාස්ථාස්‍යත් තර්හි මම භ්‍රාතා නාමරිෂ්‍යත්|
33 යීශුස්තාං තස්‍යාඃ සඞ්ගිනෝ යිහූදීයාංශ්ච රුදතෝ විලෝක්‍ය ශෝකාර්ත්තඃ සන් දීර්ඝං නිශ්වස්‍ය කථිතවාන් තං කුත්‍රාස්ථාපයත?
34 තේ ව්‍යාහරන්, හේ ප්‍රභෝ භවාන් ආගත්‍ය පශ්‍යතු|
35 යීශුනා ක්‍රන්දිතං|
36 අතඒව යිහූදීයා අවදන්, පශ්‍යතායං තස්මින් කිදෘග් අප්‍රියත|
37 තේෂාං කේචිද් අවදන් යෝන්ධාය චක්‍ෂුෂී දත්තවාන් ස කිම් අස්‍ය මෘත්‍යුං නිවාරයිතුං නාශක්නෝත්?
38 තතෝ යීශුඃ පුනරන්තර්දීර්ඝං නිශ්වස්‍ය ශ්මශානාන්තිකම් අගච්ඡත්| තත් ශ්මශානම් ඒකං ගහ්වරං තන්මුඛේ පාෂාණ ඒක ආසීත්|
39 තදා යීශුරවදද් ඒනං පාෂාණම් අපසාරයත, තතඃ ප්‍රමීතස්‍ය භගිනී මර්ථාවදත් ප්‍රභෝ, අධුනා තත්‍ර දුර්ගන්ධෝ ජාතඃ, යතෝද්‍ය චත්වාරි දිනානි ශ්මශානේ ස තිෂ්ඨති|
40 තදා යීශුරවාදීත්, යදි විශ්වසිෂි තර්හීශ්වරස්‍ය මහිමප්‍රකාශං ද්‍රක්‍ෂ්‍යසි කථාමිමාං කිං තුභ්‍යං නාකථයං?
41 තදා මෘතස්‍ය ශ්මශානාත් පාෂාණෝ(අ)පසාරිතේ යීශුරූර්ද්ව්වං පශ්‍යන් අකථයත්, හේ පිත ර්මම නේවේසනම් අශෘණෝඃ කාරණාදස්මාත් ත්වාං ධන්‍යං වදාමි|
42 ත්වං සතතං ශෘණෝෂි තදප්‍යහං ජානාමි, කින්තු ත්වං මාං යත් ප්‍රෛරයස්තද් යථාස්මින් ස්ථානේ ස්ථිතා ලෝකා විශ්වසන්ති තදර්ථම් ඉදං වාක්‍යං වදාමි|
43 ඉමාං කථාං කථයිත්වා ස ප්‍රෝච්චෛරාහ්වයත්, හේ ඉලියාසර් බහිරාගච්ඡ|
44 තතඃ ස ප්‍රමීතඃ ශ්මශානවස්ත්‍රෛ ර්බද්ධහස්තපාදෝ ගාත්‍රමාර්ජනවාසසා බද්ධමුඛශ්ච බහිරාගච්ඡත්| යීශුරුදිතවාන් බන්ධනානි මෝචයිත්වා ත්‍යජතෛනං|
45 මරියමඃ සමීපම් ආගතා යේ යිහූදීයලෝකාස්තදා යීශෝරේතත් කර්ම්මාපශ්‍යන් තේෂාං බහවෝ ව්‍යශ්වසන්,
46 කින්තු කේචිදන්‍යේ ඵිරූශිනාං සමීපං ගත්වා යීශෝරේතස්‍ය කර්ම්මණෝ වාර්ත්තාම් අවදන්|
47 තතඃ පරං ප්‍රධානයාජකාඃ ඵිරූශිනාශ්ච සභාං කෘත්වා ව්‍යාහරන් වයං කිං කුර්ම්මඃ? ඒෂ මානවෝ බහූන්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි කරෝති|
48 යදීදෘශං කර්ම්ම කර්ත්තුං න වාරයාමස්තර්හි සර්ව්වේ ලෝකාස්තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යන්ති රෝමිලෝකාශ්චාගත්‍යාස්මාකම් අනයා රාජධාන්‍යා සාර්ද්ධං රාජ්‍යම් ආඡේත්ස්‍යන්ති|
49 තදා තේෂාං කියඵානාමා යස්තස්මින් වත්සරේ මහායාජකපදේ න්‍යයුජ්‍යත ස ප්‍රත්‍යවදද් යූයං කිමපි න ජානීථ;
50 සමග්‍රදේශස්‍ය විනාශතෝපි සර්ව්වලෝකාර්ථම් ඒකස්‍ය ජනස්‍ය මරණම් අස්මාකං මඞ්ගලහේතුකම් ඒතස්‍ය විවේචනාමපි න කුරුථ|
51 ඒතාං කථාං ස නිජබුද්ධ්‍යා ව්‍යාහරද් ඉති න,
52 කින්තු යීශූස්තද්දේශීයානාං කාරණාත් ප්‍රාණාන් ත්‍යක්‍ෂ්‍යති, දිශි දිශි විකීර්ණාන් ඊශ්වරස්‍ය සන්තානාන් සංගෘහ්‍යෛකජාතිං කරිෂ්‍යති ච, තස්මින් වත්සරේ කියඵා මහායාජකත්වපදේ නියුක්තඃ සන් ඉදං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං කථිතවාන්|
53 තද්දිනමාරභ්‍ය තේ කථං තං හන්තුං ශක්නුවන්තීති මන්ත්‍රණාං කර්ත්තුං ප්‍රාරේභිරේ|
54 අතඒව යිහූදීයානාං මධ්‍යේ යීශුඃ සප්‍රකාශං ගමනාගමනේ අකෘත්වා තස්මාද් ගත්වා ප්‍රාන්තරස්‍ය සමීපස්ථායිප්‍රදේශස්‍යේඵ්‍රායිම් නාම්නි නගරේ ශිෂ්‍යෛඃ සාකං කාලං යාපයිතුං ප්‍රාරේභේ|
55 අනන්තරං යිහූදීයානාං නිස්තාරෝත්සවේ නිකටවර්ත්තිනි සති තදුත්සවාත් පූර්ව්වං ස්වාන් ශුචීන් කර්ත්තුං බහවෝ ජනා ග්‍රාමේභ්‍යෝ යිරූශාලම් නගරම් ආගච්ඡන්,
56 යීශෝරන්වේෂණං කෘත්වා මන්දිරේ දණ්ඩායමානාඃ සන්තඃ පරස්පරං ව්‍යාහරන්, යුෂ්මාකං කීදෘශෝ බෝධෝ ජායතේ? ස කිම් උත්සවේ(අ)ස්මින් අත්‍රාගමිෂ්‍යති?
57 ස ච කුත්‍රාස්ති යද්‍යේතත් කශ්චිද් වේත්ති තර්හි දර්ශයතු ප්‍රධානයාජකාඃ ඵිරූශිනශ්ච තං ධර්ත්තුං පූර්ව්වම් ඉමාම් ආඥාං ප්‍රාචාරයන්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 12

1 නිස්තාරෝත්සවාත් පූර්ව්වං දිනෂට්කේ ස්ථිතේ යීශු ර‍්‍යං ප්‍රමීතම් ඉලියාසරං ශ්මශානාද් උදස්ථාපරත් තස්‍ය නිවාසස්ථානං බෛථනියාග්‍රාමම් ආගච්ඡත්|
2 තත්‍ර තදර්ථං රජන්‍යාං භෝජ්‍යේ කෘතේ මර්ථා පර‍්‍ය්‍යවේෂයද් ඉලියාසර් ච තස්‍ය සඞ්ගිභිඃ සාර්ද්ධං භෝජනාසන උපාවිශත්|
3 තදා මරියම් අර්ද්ධසේටකං බහුමූල්‍යං ජටාමාංසීයං තෛලම් ආනීය යීශෝශ්චරණයෝ ර්මර්ද්දයිත්වා නිජකේශ ර්මාර්ෂ්ටුම් ආරභත; තදා තෛලස්‍ය පරිමලේන ගෘහම් ආමෝදිතම් අභවත්|
4 යඃ ශිමෝනඃ පුත්‍ර රිෂ්කරියෝතීයෝ යිහූදානාමා යීශුං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති ස ශිෂ්‍යස්තදා කථිතවාන්,
5 ඒතත්තෛලං ත්‍රිභිඃ ශතෛ ර්මුද්‍රාපදෛ ර්වික්‍රීතං සද් දරිද්‍රේභ්‍යඃ කුතෝ නාදීයත?
6 ස දරිද්‍රලෝකාර්ථම් අචින්තයද් ඉති න, කින්තු ස චෞර ඒවං තන්නිකටේ මුද්‍රාසම්පුටකස්ථිත්‍යා තන්මධ්‍යේ යදතිෂ්ඨත් තදපාහරත් තස්මාත් කාරණාද් ඉමාං කථාමකථයත්|
7 තදා යීශුරකථයද් ඒනාං මා වාරය සා මම ශ්මශානස්ථාපනදිනාර්ථං තදරක්‍ෂයත්|
8 දරිද්‍රා යුෂ්මාකං සන්නිධෞ සර්ව්වදා තිෂ්ඨන්ති කින්ත්වහං සර්ව්වදා යුෂ්මාකං සන්නිධෞ න තිෂ්ඨාමි|
9 තතඃ පරං යීශුස්තත්‍රාස්තීති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා බහවෝ යිහූදීයාස්තං ශ්මශානාදුත්ථාපිතම් ඉලියාසරඤ්ච ද්‍රෂ්ටුං තත් ස්ථානම් ආගච්ඡන|
10 තදා ප්‍රධානයාජකාස්තම් ඉලියාසරමපි සංහර්ත්තුම් අමන්ත්‍රයන් ;
11 යතස්තේන බහවෝ යිහූදීයා ගත්වා යීශෞ ව්‍යශ්වසන්|
12 අනන්තරං යීශු ර‍්‍යිරූශාලම් නගරම් ආගච්ඡතීති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා පරේ(අ)හනි උත්සවාගතා බහවෝ ලෝකාඃ
13 ඛර්ජ්ජූරපත්‍රාද්‍යානීය තං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං බහිරාගත්‍ය ජය ජයේති වාචං ප්‍රෝච්චෛ ර්වක්තුම් ආරභන්ත, ඉස්‍රායේලෝ යෝ රාජා පරමේශ්වරස්‍ය නාම්නාගච්ඡති ස ධන්‍යඃ|
14 තදා "හේ සියෝනඃ කන්‍යේ මා භෛෂීඃ පශ්‍යායං තව රාජා ගර්ද්දභශාවකම් ආරුහ්‍යාගච්ඡති"
15 ඉති ශාස්ත්‍රීයවචනානුසාරේණ යීශුරේකං යුවගර්ද්දභං ප්‍රාප්‍ය තදුපර‍්‍ය්‍යාරෝහත්|
16 අස්‍යාඃ ඝටනායාස්තාත්පර‍්‍ය්‍යං ශිෂ්‍යාඃ ප්‍රථමං නාබුධ්‍යන්ත, කින්තු යීශෞ මහිමානං ප්‍රාප්තේ සති වාක්‍යමිදං තස්මින අකථ්‍යත ලෝකාශ්ච තම්ප්‍රතීත්ථම් අකුර්ව්වන් ඉති තේ ස්මෘතවන්තඃ|
17 ස ඉලියාසරං ශ්මශානාද් ආගන්තුම් ආහ්වතවාන් ශ්මශානාඤ්ච උදස්ථාපයද් යේ යේ ලෝකාස්තත්කර්ම්‍ය සාක්‍ෂාද් අපශ්‍යන් තේ ප්‍රමාණං දාතුම් ආරභන්ත|
18 ස ඒතාදෘශම් අද්භුතං කර්ම්මකරෝත් තස්‍ය ජනශ්‍රුතේ ර්ලෝකාස්තං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුම් ආගච්ඡන්|
19 තතඃ ඵිරූශිනඃ පරස්පරං වක්තුම් ආරභන්ත යුෂ්මාකං සර්ව්වාශ්චේෂ්ටා වෘථා ජාතාඃ, ඉති කිං යූයං න බුධ්‍යධ්වේ? පශ්‍යත සර්ව්වේ ලෝකාස්තස්‍ය පශ්චාද්වර්ත්තිනෝභවන්|
20 භජනං කර්ත්තුම් උත්සවාගතානාං ලෝකානාං කතිපයා ජනා අන්‍යදේශීයා ආසන් ,
21 තේ ගාලීලීයබෛත්සෛදානිවාසිනඃ ඵිලිපස්‍ය සමීපම් ආගත්‍ය ව්‍යාහරන් හේ මහේච්ඡ වයං යීශුං ද්‍රෂ්ටුම් ඉච්ඡාමඃ|
22 තතඃ ඵිලිපෝ ගත්වා ආන්ද්‍රියම් අවදත් පශ්චාද් ආන්ද්‍රියඵිලිපෞ යීශවේ වාර්ත්තාම් අකථයතාං|
23 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන් මානවසුතස්‍ය මහිමප්‍රාප්තිසමය උපස්ථිතඃ|
24 අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, ධාන්‍යබීජං මෘත්තිකායාං පතිත්වා යදි න මෘයතේ තර්හ්‍යේකාකී තිෂ්ඨති කින්තු යදි මෘයතේ තර්හි බහුගුණං ඵලං ඵලති|
25 යෝ ජනේा නිජප්‍රාණාන් ප්‍රියාන් ජානාති ස තාන් හාරයිෂ්‍යති කින්තු යේा ජන ඉහලෝකේ නිජප්‍රාණාන් අප්‍රියාන් ජානාති සේाනන්තායුඃ ප්‍රාප්තුං තාන් රක්‍ෂිෂ්‍යති|
26 කශ්චිද් යදි මම සේවකෝ භවිතුං වාඤ්ඡති තර්හි ස මම පශ්චාද්ගාමී භවතු, තස්මාද් අහං යත්‍ර තිෂ්ඨාමි මම සේවකේाපි තත්‍ර ස්ථාස්‍යති; යෝ ජනෝ මාං සේවතේ මම පිතාපි තං සම්මංස්‍යතේ|
27 සාම්ප්‍රතං මම ප්‍රාණා ව්‍යාකුලා භවන්ති, තස්මාද් හේ පිතර ඒතස්මාත් සමයාන් මාං රක්‍ෂ, ඉත්‍යහං කිං ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යේ? කින්ත්වහම් ඒතත්සමයාර්ථම් අවතීර්ණවාන්|
28 හේ පිත: ස්වනාම්නෝ මහිමානං ප්‍රකාශය; තනෛව ස්වනාම්නෝ මහිමානම් අහං ප්‍රාකාශයං පුනරපි ප්‍රකාශයිෂ්‍යාමි, ඒෂා ගගණීයා වාණී තස්මින් සමයේ(අ)ජායත|
29 තච්ශ්‍රුත්වා සමීපස්ථලෝකානාං කේචිද් අවදන් මේඝෝ(අ)ගර්ජීත්, කේචිද් අවදන් ස්වර්ගීයදූතෝ(අ)නේන සහ කථාමචකථත්|
30 තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත්, මදර්ථං ශබ්දෝයං නාභූත් යුෂ්මදර්ථමේවාභූත්|
31 අධුනා ජගතෝස්‍ය විචාර: සම්පත්ස්‍යතේ, අධුනාස්‍ය ජගත: පතී රාජ්‍යාත් ච්‍යෝෂ්‍යති|
32 යද්‍යඊ පෘථිව්‍යා ඌර්ද්ව්වේ ප්‍රෝත්ථාපිතෝස්මි තර්හි සර්ව්වාන් මානවාන් ස්වසමීපම් ආකර්ෂිෂ්‍යාමි|
33 කථං තස්‍ය මෘති ර්භවිෂ්‍යති, ඒතද් බෝධයිතුං ස ඉමාං කථාම් අකථයත්|
34 තදා ලෝකා අකථයන් සෝභිෂික්තඃ සර්ව්වදා තිෂ්ඨතීති ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථේ ශ්‍රුතම් අස්මාභිඃ, තර්හි මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ ප්‍රෝත්ථාපිතෝ භවිෂ්‍යතීති වාක්‍යං කථං වදසි? මනුෂ්‍යපුත්‍රෝයං කඃ?
35 තදා යීශුරකථායද් යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධම් අල්පදිනානි ජ්‍යෝතිරාස්තේ, යථා යුෂ්මාන් අන්ධකාරෝ නාච්ඡාදයති තදර්ථං යාවත්කාලං යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං ජ්‍යෝතිස්තිෂ්ඨති තාවත්කාලං ගච්ඡත; යෝ ජනෝ(අ)න්ධකාරේ ගච්ඡති ස කුත්‍ර යාතීති න ජානාති|
36 අතඒව යාවත්කාලං යුෂ්මාකං නිකටේ ජ්‍යෝතිරාස්තේ තාවත්කාලං ජ්‍යෝතීරූපසන්තානා භවිතුං ජ්‍යෝතිෂි විශ්වසිත; ඉමාං කථාං කථයිත්වා යීශුඃ ප්‍රස්ථාය තේභ්‍යඃ ස්වං ගුප්තවාන්|
37 යද්‍යපි යීශුස්තේෂාං සමක්‍ෂම් ඒතාවදාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි කෘතවාන් තථාපි තේ තස්මින් න ව්‍යශ්වසන්|
38 අතඒව කඃ ප්‍රත්‍යේති සුසංවාදං පරේශාස්මත් ප්‍රචාරිතං? ප්‍රකාශතේ පරේශස්‍ය හස්තඃ කස්‍ය ච සන්නිධෞ? යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනා යදේතද් වාක්‍යමුක්තං තත් සඵලම් අභවත්|
39 තේ ප්‍රත්‍යේතුං නාශන්කුවන් තස්මින් යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදි පුනරවාදීද්,
40 යදා, "තේ නයනෛ ර්න පශ්‍යන්ති බුද්ධිභිශ්ච න බුධ්‍යන්තේ තෛ ර්මනඃසු පරිවර්ත්තිතේෂු ච තානහං යථා ස්වස්ථාන් න කරෝමි තථා ස තේෂාං ලෝචනාන්‍යන්ධානි කෘත්වා තේෂාමන්තඃකරණානි ගාඪානි කරිෂ්‍යති| "
41 යිශයියෝ යදා යීශෝ ර්මහිමානං විලෝක්‍ය තස්මින් කථාමකථයත් තදා භවිෂ්‍යද්වාක්‍යම් ඊදෘශං ප්‍රකාශයත්|
42 තථාප්‍යධිපතිනාං බහවස්තස්මින් ප්‍රත්‍යායන්| කින්තු ඵිරූශිනස්තාන් භජනගෘහාද් දූරීකුර්ව්වන්තීති භයාත් තේ තං න ස්වීකෘතවන්තඃ|
43 යත ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රශංසාතෝ මානවානාං ප්‍රශංසායාං තේ(අ)ප්‍රියන්ත|
44 තදා යීශුරුච්චෛඃකාරම් අකථයද් යෝ ජනෝ මයි විශ්වසිති ස කේවලේ මයි විශ්වසිතීති න, ස මත්ප්‍රේරකේ(අ)පි විශ්වසිති|
45 යෝ ජනෝ මාං පශ්‍යති ස මත්ප්‍රේරකමපි පශ්‍යති|
46 යෝ ජනෝ මාං ප්‍රත්‍යේති ස යථාන්ධකාරේ න තිෂ්ඨති තදර්ථම් අහං ජ්‍යෝතිඃස්වරූපෝ භූත්වා ජගත්‍යස්මින් අවතීර්ණවාන්|
47 මම කථාං ශ්‍රුත්වා යදි කශ්චින් න විශ්වසිති තර්හි තමහං දෝෂිණං න කරෝමි, යතෝ හේතෝ ර්ජගතෝ ජනානාං දෝෂාන් නිශ්චිතාන් කර්ත්තුං නාගත්‍ය තාන් පරිචාතුම් ආගතෝස්මි|
48 යඃ කශ්චින් මාං න ශ්‍රද්ධාය මම කථං න ගෘහ්ලාති, අන්‍යස්තං දෝෂිණං කරිෂ්‍යති වස්තුතස්තු යාං කථාමහම් අචකථං සා කථා චරමේ(අ)න්හි තං දෝෂිණං කරිෂ්‍යති|
49 යතෝ හේතෝරහං ස්වතඃ කිමපි න කථයාමි, කිං කිං මයා කථයිතව්‍යං කිං සමුපදේෂ්ටව්‍යඤ්ච ඉති මත්ප්‍රේරයිතා පිතා මාමාඥාපයත්|
50 තස්‍ය සාඥා අනන්තායුරිත්‍යහං ජානාමි, අතඒවාහං යත් කථයාමි තත් පිතා යථාඥාපයත් තථෛව කථයාම්‍යහම්|

යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ 13

1 නිස්තාරෝත්සවස්‍ය කිඤ්චිත්කාලාත් පූර්ව්වං පෘථිව්‍යාඃ පිතුඃ සමීපගමනස්‍ය සමයඃ සන්නිකර්ෂෝභූද් ඉති ඥාත්වා යීශුරාප්‍රථමාද් යේෂු ජගත්ප්‍රවාසිෂ්වාත්මීයලෝකේෂ ප්‍රේම කරෝති ස්ම තේෂු ශේෂං යාවත් ප්‍රේම කෘතවාන්|
2 පිතා තස්‍ය හස්තේ සර්ව්වං සමර්පිතවාන් ස්වයම් ඊශ්වරස්‍ය සමීපාද් ආගච්ඡද් ඊශ්වරස්‍ය සමීපං යාස්‍යති ච, සර්ව්වාණ්‍යේතානි ඥාත්වා රජන්‍යාං භෝජනේ සම්පූර්ණේ සති,
3 යදා ශෛතාන් තං පරහස්තේෂු සමර්පයිතුං ශිමෝනඃ පුත්‍රස්‍ය ඊෂ්කාරියෝතියස්‍ය යිහූදා අන්තඃකරණේ කුප්‍රවෘත්තිං සමාර්පයත්,
4 තදා යීශු ර්භෝජනාසනාද් උත්ථාය ගාත්‍රවස්ත්‍රං මෝචයිත්වා ගාත්‍රමාර්ජනවස්ත්‍රං ගෘහීත්වා තේන ස්වකටිම් අබධ්නාත්,
5 පශ්චාද් ඒකපාත්‍රේ ජලම් අභිෂිච්‍ය ශිෂ්‍යාණාං පාදාන් ප්‍රක්‍ෂාල්‍ය තේන කටිබද්ධගාත්‍රමාර්ජනවාසසා මාර්ෂ්ටුං ප්‍රාරභත|
6 තතඃ ශිමෝන්පිතරස්‍ය සමීපමාගතේ ස උක්තවාන් හේ ප්‍රභෝ භවාන් කිං මම පාදෞ ප්‍රක්‍ෂාලයිෂ්‍යති?
7 යීශුරුදිතවාන් අහං යත් කරෝමි තත් සම්ප්‍රති න ජානාසි කින්තු පශ්චාජ් ඥාස්‍යසි|
8 තතඃ පිතරඃ කථිතවාන් භවාන් කදාපි මම පාදෞ න ප්‍රක්‍ෂාලයිෂ්‍යති| යීශුරකථයද් යදි ත්වාං න ප්‍රක්‍ෂාලයේ තර්හි මයි තව කෝප්‍යංශෝ නාස්ති|
9 තදා ශිමෝන්පිතරඃ කථිතවාන් හේ ප්‍රභෝ තර්හි කේවලපාදෞ න, මම හස්තෞ ශිරශ්ච ප්‍රක්‍ෂාලයතු|
10 තතෝ යීශුරවදද් යෝ ජනෝ ධෞතස්තස්‍ය සර්ව්වාඞ්ගපරිෂ්කෘතත්වාත් පාදෞ විනාන්‍යාඞ්ගස්‍ය ප්‍රක්‍ෂාලනාපේක්‍ෂා නාස්ති| යූයං පරිෂ්කෘතා ඉති සත්‍යං කින්තු න සර්ව්වේ,
11 යතෝ යෝ ජනස්තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති තං ස ඥාතවාන; අතඒව යූයං සර්ව්වේ න පරිෂ්කෘතා ඉමාං කථාං කථිතවාන්|
12 ඉත්ථං යීශුස්තේෂාං පාදාන් ප්‍රක්‍ෂාල්‍ය වස්ත්‍රං පරිධායාසනේ සමුපවිශ්‍ය කථිතවාන් අහං යුෂ්මාන් ප්‍රති කිං කර්ම්මාකාර්ෂං ජානීථ?
13 යූයං මාං ගුරුං ප්‍රභුඤ්ච වදථ තත් සත්‍යමේව වදථ යතෝහං සඒව භවාමි|
14 යද්‍යහං ප්‍රභු ර්ගුරුශ්ච සන් යුෂ්මාකං පාදාන් ප්‍රක්‍ෂාලිතවාන් තර්හි යුෂ්මාකමපි පරස්පරං පාදප්‍රක්‍ෂාලනම් උචිතම්|
15 අහං යුෂ්මාන් ප්‍රති යථා ව්‍යවාහරං යුෂ්මාන් තථා ව්‍යවහර්ත්තුම් ඒකං පන්ථානං දර්ශිතවාන්|
16 අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, ප්‍රභෝ ර්දාසෝ න මහාන් ප්‍රේරකාච්ච ප්‍රේරිතෝ න මහාන්|
17 ඉමාං කථාං විදිත්වා යදි තදනුසාරතඃ කර්ම්මාණි කුරුථ තර්හි යූයං ධන්‍යා භවිෂ්‍යථ|
18 සර්ව්වේෂු යුෂ්මාසු කථාමිමාං කථයාමි ඉති න, යේ මම මනෝනීතාස්තානහං ජානාමි, කින්තු මම භක්‍ෂ්‍යාණි යෝ භුඞ්ක්තේ මත්ප්‍රාණප්‍රාතිකූල්‍යතඃ| උත්ථාපයති පාදස්‍ය මූලං ස ඒෂ මානවඃ| යදේතද් ධර්ම්මපුස්තකස්‍ය වචනං තදනුසාරේණාවශ්‍යං ඝටිෂ්‍යතේ|
19 අහං ස ජන ඉත්‍යත්‍ර යථා යුෂ්මාකං විශ්වාසෝ ජායතේ තදර්ථං ඒතාදෘශඝටනාත් පූර්ව්වම් අහමිදානීං යුෂ්මභ්‍යමකථයම්|
20 අහං යුෂ්මානතීව යථාර්ථං වදාමි, මයා ප්‍රේරිතං ජනං යෝ ගෘහ්ලාති ස මාමේව ගෘහ්ලාති යශ්ච මාං ගෘහ්ලාති ස මත්ප්‍රේරකං ගෘහ්ලාති|
21 ඒතාං කථාං කථයිත්වා යීශු ර්දුඃඛී සන් ප්‍රමාණං දත්ත්වා කථිතවාන් අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි යුෂ්මාකම් ඒකෝ ජනෝ මාං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
22 තතඃ ස කමුද්දිශ්‍ය කථාමේතාං කථිතවාන් ඉත්‍යත්‍ර සන්දිග්ධාඃ ශිෂ්‍යාඃ පරස්පරං මුඛමාලෝකයිතුං ප්‍රාරභන්ත|
23 තස්මින් සමයේ යීශු ර‍්‍යස්මින් අප්‍රීයත ස ශිෂ්‍යස්තස්‍ය වක්‍ෂඃස්ථලම් අවාලම්බත|
24 ශිමෝන්පිතරස්තං සඞ්කේතේනාවදත්, අයං කමුද්දිශ්‍ය කථාමේතාම් කථයතීති පෘච්ඡ|
25 තදා ස යීශෝ ර්වක්‍ෂඃස්ථලම් අවලම්බ්‍ය පෘෂ්ඨවාන්, හේ ප්‍රභෝ ස ජනඃ කඃ?
26 තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් ඒකඛණ්ඩං පූපං මජ්ජයිත්වා යස්මෛ දාස්‍යාමි සඒව සඃ; පශ්චාත් පූපඛණ්ඩමේකං මජ්ජයිත්වා ශිමෝනඃ පුත්‍රාය ඊෂ්කරියෝතීයාය යිහූදෛ දත්තවාන්|
27 තස්මින් දත්තේ සති ශෛතාන් තමාශ්‍රයත්; තදා යීශුස්තම් අවදත් ත්වං යත් කරිෂ්‍යසි තත් ක්‍ෂිප්‍රං කුරු|
28 කින්තු ස යේනාශයේන තාං කථාමකථායත් තම් උපවිෂ්ටලෝකානාං කෝපි නාබුධ්‍යත;
29 කින්තු යිහූදාඃ සමීපේ මුද්‍රාසම්පුටකස්ථිතේඃ කේචිද් ඉත්ථම් අබුධ්‍යන්ත පාර්ව්වණාසාදනාර්ථං කිමපි ද්‍රව්‍යං ක්‍රේතුං වා දරිද්‍රේභ්‍යඃ කිඤ්චිද් විතරිතුං කථිතවාන්|
30 තදා පූපඛණ්ඩග්‍රහණාත් පරං ස තූර්ණං බහිරගච්ඡත්; රාත්‍රිශ්ච සමුපස්‍යිතා|
31 යිහූදේ බහිර්ගතේ යීශුරකථයද් ඉදානීං මානවසුතස්‍ය මහිමා ප්‍රකාශතේ තේනේශ්වරස්‍යාපි මහිමා ප්‍රකාශතේ|
32 යදි තේනේශ්වරස්‍ය මහිමා ප්‍රකාශතේ තර්හීශ්වරෝපි ස්වේන තස්‍ය මහිමානං ප්‍රකාශයිෂ්‍යති තූර්ණමේව ප්‍රකාශයිෂ්‍යති|
33 හේ වත්සා අහං යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං කිඤ්චිත්කාලමාත්‍රම් ආසේ, තතඃ පරං මාං මෘගයිෂ්‍යධ්වේ කින්ත්වහං යත්ස්ථානං යාමි තත්ස්ථානං යූයං ගන්තුං න ශක්‍ෂ්‍යථ, යාමිමාං කථාං යිහූදීයේභ්‍යඃ කථිතවාන් තථාධුනා යුෂ්මභ්‍යමපි කථයාමි|
34 යූයං පරස්පරං ප්‍රීයධ්වම් අහං යුෂ්මාසු යථා ප්‍රීයේ යූයමපි පරස්පරම් තථෛව ප්‍රීයධ්වං, යුෂ්මාන් ඉමාං නවීනාම් ආඥාම් ආදිශාමි|
35 තේනෛව යදි පරස්පරං ප්‍රීයධ්වේ තර්හි ලක්‍ෂණේනානේන යූයං මම ශිෂ්‍යා ඉති සර්ව්වේ ඥාතුං ශක්‍ෂ්‍යන්ති|
36 ශිමෝනපිතරඃ පෘෂ්ඨවාන් හේ ප්‍රභෝ භවාන් කුත්‍ර යාස්‍යති? තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, අහං යත්ස්ථාන