ಸತ್ಯವೇದಃ|

Holy Bible in Sanskrit
(Kannada script)

॥ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾ| ಸತ್ಯತ್ವಾಂ ಮೋಕ್ಷಷ್ಯಸಿ ॥
You shall know the Truth; The Truth shall set you Free.
www.SanskritBible.in

How to use the e-book Sanskrit Bible

Thank you for downloading the eBook Sanskrit Bible. Sanskrit Bible (NT) is freely available in 22 different scripts of your choice. This edition is in Kannada script and is based on the Sanskrit translation of the Holy Bible published by Calcutta Baptist Missionaries in 1851. Please visit SanskritBible.in to learn more about Sanskrit Bible and to download various free Christian literature.

NAVIGATION

Use the Main Index to navigate to a specific book. The first page of each book is a list of links to the chapters of that particular book. Click on the desired Chapter number (eg: 03) to go to that specific chapter.

To go back: Clicking on the Chapter name (eg: John 03) will take you back by one level (i.e. to the first page of that book with a list of links to its chapters). Further clicking on the Book name in this page (eg: John) will take you back to the Main Index.

If you are using an eBook reader, the hyperlinks to the books are provided as the ‘Table of Contents’.

COPY RIGHT /LEFT

Freely you have received; freely give. (Matthew 10:8)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Complied & Published by: SanskritBible.in

SanskritBible.in is a not-for-profit ministry that is primarily involved with the digital encoding and revision of Holy Bible in Sanskrit language. For feedbacks and clarifications, write to us at sanskritbible.in@gmail.com


॥ God Bless ॥

ಸೂಚಿಪತ್ರಃ

ನೂತನನಿಯಮಃ
| ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ | ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ | ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ | ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ | ಪ್ರೇರಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮ್ಮಣಾಮಾಖ್ಯಾನಂ | ರೋಮಿಣಃ ಪತ್ರಂ | ೧ ಕರಿನ್ಥಿನಃ ಪತ್ರಂ | ೨ ಕರಿನ್ಥಿನಃ ಪತ್ರಂ | ಗಾಲಾತಿನಃ ಪತ್ರಂ | ಇಫಿಷಿಣಃ ಪತ್ರಂ | ಫಿಲಿಪಿನಃ ಪತ್ರಂ | ಕಲಸಿನಃ ಪತ್ರಂ | ೧ ಥಿಷಲನೀಕಿನಃ ಪತ್ರಂ | ೨ ಥಿಷಲನೀಕಿನಃ ಪತ್ರಂ | ೧ ತೀಮಥಿಯಂ ಪತ್ರಂ | ೨ ತೀಮಥಿಯಂ ಪತ್ರಂ | ತೀತಂ ಪತ್ರಂ | ಫಿಲೋಮೋನಂ ಪತ್ರಂ | ಇಬ್ರಿಣಃ ಪತ್ರಂ | ಯಾಕೂಬಃ ಪತ್ರಂ | ೧ ಪಿತರಸ್ಯ ಪತ್ರಂ | ೨ ಪಿತರಸ್ಯ ಪತ್ರಂ | ೧ ಯೋಹನಃ ಪತ್ರಂ | ೨ ಯೋಹನಃ ಪತ್ರಂ | ೩ ಯೋಹನಃ ಪತ್ರಂ | ಯಿಹೂದಾಃ ಪತ್ರಂ | ಪ್ರಕಾಶಿತಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ |


ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 01

1 ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತಾನೋ ದಾಯೂದ್ ತಸ್ಯ ಸನ್ತಾನೋ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ತಸ್ಯ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷವಂಶಶ್ರೇಣೀ|
2 ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಪುತ್ರ ಇಸ್ಹಾಕ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಿಹೂದಾಸ್ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ|
3 ತಸ್ಮಾದ್ ಯಿಹೂದಾತಸ್ತಾಮರೋ ಗರ್ಭೇ ಪೇರಸ್ಸೇರಹೌ ಜಜ್ಞಾತೇ, ತಸ್ಯ ಪೇರಸಃ ಪುತ್ರೋ ಹಿಷ್ರೋಣ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಽರಾಮ್|
4 ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಽಮ್ಮೀನಾದಬ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ನಹಶೋನ್ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಸಲ್ಮೋನ್|
5 ತಸ್ಮಾದ್ ರಾಹಬೋ ಗರ್ಭೇ ಬೋಯಮ್ ಜಜ್ಞೇ, ತಸ್ಮಾದ್ ರೂತೋ ಗರ್ಭೇ ಓಬೇದ್ ಜಜ್ಞೇ, ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಿಶಯಃ|
6 ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ದಾಯೂದ್ ರಾಜಃ ತಸ್ಮಾದ್ ಮೃತೋರಿಯಸ್ಯ ಜಾಯಾಯಾಂ ಸುಲೇಮಾನ್ ಜಜ್ಞೇ|
7 ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ರಿಹಬಿಯಾಮ್, ತಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಽಬಿಯಃ, ತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಆಸಾ:|
8 ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯಿಹೋಶಾಫಟ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯಿಹೋರಾಮ ತಸ್ಯ ಸುತ ಉಷಿಯಃ|
9 ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯೋಥಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಆಹಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಹಿಷ್ಕಿಯಃ|
10 ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಮಿನಶಿಃ, ತಸ್ಯ ಸುತ ಆಮೋನ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯೋಶಿಯಃ|
11 ಬಾಬಿಲ್ನಗರೇ ಪ್ರವಸನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ ಯೋಶಿಯೋ ಯಿಖನಿಯಂ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತೃಂಶ್ಚ ಜನಯಾಮಾಸ|
12 ತತೋ ಬಾಬಿಲಿ ಪ್ರವಸನಕಾಲೇ ಯಿಖನಿಯಃ ಶಲ್ತೀಯೇಲಂ ಜನಯಾಮಾಸ, ತಸ್ಯ ಸುತಃ ಸಿರುಬ್ಬಾವಿಲ್|
13 ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಽಬೋಹುದ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಇಲೀಯಾಕೀಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋಽಸೋರ್|
14 ಅಸೋರಃ ಸುತಃ ಸಾದೋಕ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಆಖೀಮ್ ತಸ್ಯ ಸುತ ಇಲೀಹೂದ್|
15 ತಸ್ಯ ಸುತ ಇಲಿಯಾಸರ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಮತ್ತನ್|
16 ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯಾಕೂಬ್ ತಸ್ಯ ಸುತೋ ಯೂಷಫ್ ತಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಮರಿಯಮ್; ತಸ್ಯ ಗರ್ಭೇ ಯೀಶುರಜನಿ, ತಮೇವ ಖ್ರೀಷ್ಟಮ್ (ಅರ್ಥಾದ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತಂ) ವದನ್ತಿ|
17 ಇತ್ಥಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋ ದಾಯೂದಂ ಯಾವತ್ ಸಾಕಲ್ಯೇನ ಚತುರ್ದಶಪುರುಷಾಃ; ಆ ದಾಯೂದಃ ಕಾಲಾದ್ ಬಾಬಿಲಿ ಪ್ರವಸನಕಾಲಂ ಯಾವತ್ ಚತುರ್ದಶಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ| ಬಾಬಿಲಿ ಪ್ರವಾಸನಕಾಲಾತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಕಾಲಂ ಯಾವತ್ ಚತುರ್ದಶಪುರುಷಾ ಭವನ್ತಿ|
18 ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಕಥ್ಥತೇ| ಮರಿಯಮ್ ನಾಮಿಕಾ ಕನ್ಯಾ ಯೂಷಫೇ ವಾಗ್ದತ್ತಾಸೀತ್, ತದಾ ತಯೋಃ ಸಙ್ಗಮಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಸಾ ಕನ್ಯಾ  ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಗರ್ಭವತೀ ಬಭೂವ|
19 ತತ್ರ ತಸ್ಯಾಃ ಪತಿ ರ್ಯೂಷಫ್ ಸೌಜನ್ಯಾತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಕಲಙ್ಗಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮ್ ಅನಿಚ್ಛನ್ ಗೋಪನೇನೇ ತಾಂ ಪಾರಿತ್ಯಕ್ತುಂ ಮನಶ್ಚಕ್ರೇ|
20 ಸ ತಥೈವ ಭಾವಯತಿ, ತದಾನೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತಃ ಸ್ವಪ್ನೇ ತಂ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತ್ವಾ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಹೇ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಯೂಷಫ್ ತ್ವಂ ನಿಜಾಂ ಜಾಯಾಂ ಮರಿಯಮಮ್ ಆದಾತುಂ ಮಾ ಭೈಷೀಃ|
21 ಯತಸ್ತಸ್ಯಾ ಗರ್ಭಃ ಪವಿತ್ರಾದಾತ್ಮನೋಽಭವತ್, ಸಾ ಚ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯತೇ, ತದಾ ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೀಶುಮ್ (ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ರಾತಾರಂ) ಕರೀಷ್ಯಸೇ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಸ ನಿಜಮನುಜಾನ್ ತೇಷಾಂ ಕಲುಷೇಭ್ಯ ಉದ್ಧರಿಷ್ಯತಿ|
22 ಇತ್ಥಂ ಸತಿ, ಪಶ್ಯ ಗರ್ಭವತೀ ಕನ್ಯಾ ತನಯಂ ಪ್ರಸವಿಷ್ಯತೇ| ಇಮ್ಮಾನೂಯೇಲ್ ತದೀಯಞ್ಚ ನಾಮಧೇಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|| ಇಮ್ಮಾನೂಯೇಲ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಙ್ಗೀಶ್ವರಇತ್ಯರ್ಥಃ|
23 ಇತಿ ಯದ್ ವಚನಂ ಪುರ್ವ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಕ್ತ್ರಾ ಈಶ್ವರಃ ಕಥಾಯಾಮಾಸ, ತತ್ ತದಾನೀಂ ಸಿದ್ಧಮಭವತ್|
24 ಅನನ್ತರಂ ಯೂಷಫ್ ನಿದ್ರಾತೋ ಜಾಗರಿತ ಉತ್ಥಾಯ ಪರಮೇಶ್ವರೀಯದೂತಸ್ಯ ನಿದೇಶಾನುಸಾರೇಣ ನಿಜಾಂ ಜಾಯಾಂ ಜಗ್ರಾಹ,
25 ಕಿನ್ತು ಯಾವತ್ ಸಾ ನಿಜಂ ಪ್ರಥಮಸುತಂ ಅ ಸುಷುವೇ, ತಾವತ್ ತಾಂ ನೋಪಾಗಚ್ಛತ್, ತತಃ ಸುತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೀಶುಂ ಚಕ್ರೇ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 02

1 ಅನನ್ತರಂ ಹೇರೋದ್ ಸಂಜ್ಞಕೇ ರಾಜ್ಞಿ ರಾಜ್ಯಂ ಶಾಸತಿ ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಸ್ಯ ಬೈತ್ಲೇಹಮಿ ನಗರೇ ಯೀಶೌ ಜಾತವತಿ ಚ, ಕತಿಪಯಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ವ್ವುದಃ ಪೂರ್ವ್ವಸ್ಯಾ ದಿಶೋ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಸಮೇತ್ಯ ಕಥಯಮಾಸುಃ,
2 ಯೋ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾ ಜಾತವಾನ್, ಸ ಕುತ್ರಾಸ್ತೇ? ವಯಂ ಪೂರ್ವ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ತಿಷ್ಠನ್ತಸ್ತದೀಯಾಂ ತಾರಕಾಮ್ ಅಪಶ್ಯಾಮ ತಸ್ಮಾತ್ ತಂ ಪ್ರಣನ್ತುಮ್ ಅाಗಮಾಮ|
3 ತದಾ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಾ ಕಥಾಮೇತಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಸ್ಥಿತೈಃ ಸರ್ವ್ವಮಾನವೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಉದ್ವಿಜ್ಯ
4 ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಂಶ್ಚ ಸಮಾಹೂಯಾನೀಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಕುತ್ರ ಜನಿಷ್ಯತೇ?
5 ತದಾ ತೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಸ್ಯ ಬೈತ್ಲೇಹಮಿ ನಗರೇ, ಯತೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಇತ್ಥಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ,
6 ಸರ್ವ್ವಾಭ್ಯೋ ರಾಜಧಾನೀಭ್ಯೋ ಯಿಹೂದೀಯಸ್ಯ ನೀವೃತಃ| ಹೇ ಯೀಹೂದೀಯದೇಶಸ್ಯೇ ಬೈತ್ಲೇಹಮ್ ತ್ವಂ ನ ಚಾವರಾ| ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಲೋಕಾನ್ ಮೇ ಯತೋ ಯಃ ಪಾಲಯಿಷ್ಯತಿ| ತಾದೃಗೇಕೋ ಮಹಾರಾಜಸ್ತ್ವನ್ಮಧ್ಯ ಉದ್ಭವಿಷ್ಯತೀ||
7 ತದಾನೀಂ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಾ ತಾನ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ವ್ವಿದೋ ಗೋಪನಮ್ ಆಹೂಯ ಸಾ ತಾರಕಾ ಕದಾ ದೃಷ್ಟಾಭವತ್ , ತದ್ ವಿನಿಶ್ಚಯಾಮಾಸ|
8 ಅಪರಂ ತಾನ್ ಬೈತ್ಲೇಹಮಂ ಪ್ರಹೀತ್ಯ ಗದಿತವಾನ್, ಯೂಯಂ ಯಾತ, ಯತ್ನಾತ್ ತಂ ಶಿಶುಮ್ ಅನ್ವಿಷ್ಯ ತದುದ್ದೇಶೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಮಹ್ಯಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ದಾಸ್ಯಥ, ತತೋ ಮಯಾಪಿ ಗತ್ವಾ ಸ ಪ್ರಣಂಸ್ಯತೇ|
9 ತದಾನೀಂ ರಾಜ್ಞ ಏತಾದೃಶೀಮ್ ಆಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ಪ್ರತಸ್ಥಿರೇ, ತತಃ ಪೂರ್ವ್ವರ್ಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸ್ಥಿತೈಸ್ತೈ ರ್ಯಾ ತಾರಕಾ ದೃಷ್ಟಾ ಸಾ ತಾರಕಾ ತೇಷಾಮಗ್ರೇ ಗತ್ವಾ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಶಿಶೂರಾಸ್ತೇ, ತಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಸ್ಯೋಪರಿ ಸ್ಥಗಿತಾ ತಸ್ಯೌ|
10 ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇ ಮಹಾನನ್ದಿತಾ ಬಭೂವುಃ,
11 ತತೋ ಗೇಹಮಧ್ಯ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾ ಮರಿಯಮಾ ಸಾದ್ಧಂ ತಂ ಶಿಶುಂ ನಿರೀಕ್ಷಯ ದಣ್ಡವದ್ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಣೇಮುಃ, ಅಪರಂ ಸ್ವೇಷಾಂ ಘನಸಮ್ಪತ್ತಿಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಸುವರ್ಣಂ ಕುನ್ದುರುಂ ಗನ್ಧರಮಞ್ಚ ತಸ್ಮೈ ದರ್ಶನೀಯಂ ದತ್ತವನ್ತಃ|
12 ಪಶ್ಚಾದ್ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಪುನರಪಿ ಗನ್ತುಂ ಸ್ವಪ್ನ ಈಶ್ವರೇಣ ನಿಷಿದ್ಧಾಃ ಸನ್ತೋ ಽನ್ಯೇನ ಪಥಾ ತೇ ನಿಜದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಸ್ಥಿರೇ|
13 ಅನನ್ತರಂ ತೇಷು ಗತವತ್ಮು ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತೋ ಯೂಷಫೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ದರ್ಶನಂ ದತ್ವಾ ಜಗಾದ, ತ್ವಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ಶಿಶುಂ ತನ್ಮಾತರಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮಿಸರ್ದೇಶಂ ಪಲಾಯಸ್ವ, ಅಪರಂ ಯಾವದಹಂ ತುಭ್ಯಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ನ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ತಾವತ್ ತತ್ರೈವ ನಿವಸ, ಯತೋ ರಾಜಾ ಹೇರೋದ್ ಶಿಶುಂ ನಾಶಯಿತುಂ ಮೃಗಯಿಷ್ಯತೇ|
14 ತದಾನೀಂ ಯೂಷಫ್ ಉತ್ಥಾಯ ರಜನ್ಯಾಂ ಶಿಶುಂ ತನ್ಮಾತರಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮಿಸರ್ದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಸ್ಥೇ,
15 ಗತ್ವಾ ಚ ಹೇರೋದೋ ನೃಪತೇ ರ್ಮರಣಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ತತ್ರ ದೇಶೇ ನ್ಯುವಾಸ, ತೇನ ಮಿಸರ್ದೇಶಾದಹಂ ಪುತ್ರಂ ಸ್ವಕೀಯಂ ಸಮುಪಾಹೂಯಮ್| ಯದೇತದ್ವಚನಮ್ ಈಶ್ವರೇಣ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಕಥಿತಂ ತತ್ ಸಫಲಮಭೂತ್|
16 ಅನನ್ತರಂ ಹೇರೋದ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದ್ಭಿರಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಞ್ಚಿತಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಭೃಶಂ ಚುಕೋಪ; ಅಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ವ್ವಿದ್ಭ್ಯಸ್ತೇನ ವಿನಿಶ್ಚಿತಂ ಯದ್ ದಿನಂ ತದ್ದಿನಾದ್ ಗಣಯಿತ್ವಾ ದ್ವಿತೀಯವತ್ಸರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಯಾವನ್ತೋ ಬಾಲಕಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬೈತ್ಲೇಹಮ್ನಗರೇ ತತ್ಸೀಮಮಧ್ಯೇ ಚಾಸನ್, ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಘಾತಯಾಮಾಸ|
17 ಅತಃ ಅನೇಕಸ್ಯ ವಿಲಾಪಸ್ಯ ನಿನಾದ: ಕ್ರನ್ದನಸ್ಯ ಚ| ಶೋಕೇನ ಕೃತಶಬ್ದಶ್ಚ ರಾಮಾಯಾಂ ಸಂನಿಶಮ್ಯತೇ| ಸ್ವಬಾಲಗಣಹೇತೋರ್ವೈ ರಾಹೇಲ್ ನಾರೀ ತು ರೋದಿನೀ| ನ ಮನ್ಯತೇ ಪ್ರಬೋಧನ್ತು ಯತಸ್ತೇ ನೈವ ಮನ್ತಿ ಹಿ||
18 ಯದೇತದ್ ವಚನಂ ಯಿರೀಮಿಯನಾಮಕಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಕಥಿತಂ ತತ್ ತದಾನೀಂ ಸಫಲಮ್ ಅಭೂತ್|
19 ತದನನ್ತರಂ ಹೇರೇದಿ ರಾಜನಿ ಮೃತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತೋ ಮಿಸರ್ದೇಶೇ ಸ್ವಪ್ನೇ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತ್ವಾ ಯೂಷಫೇ ಕಥಿತವಾನ್
20 ತ್ವಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ಶಿಶುಂ ತನ್ಮಾತರಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪುನರಪೀಸ್ರಾಯೇಲೋ ದೇಶಂ ಯಾಹೀ, ಯೇ ಜನಾಃ ಶಿಶುಂ ನಾಶಯಿತುಮ್ ಅಮೃಗಯನ್ತ, ತೇ ಮೃತವನ್ತಃ|
21 ತದಾನೀಂ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ಶಿಶುಂ ತನ್ಮಾತರಞ್ಚ ಗೃಹ್ಲನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ದೇಶಮ್ ಆಜಗಾಮ|
22 ಕಿನ್ತು ಯಿಹೂದೀಯದೇಶೇ ಅರ್ಖಿಲಾಯನಾಮ ರಾಜಕುಮಾರೋ ನಿಜಪಿತು ರ್ಹೇರೋದಃ ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರಾಜತ್ವಂ ಕರೋತೀತಿ ನಿಶಮ್ಯ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಯಾತುಂ ಶಙ್ಕಿತವಾನ್, ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಈಶ್ವರಾತ್ ಪ್ರಬೋಧಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಗಾಲೀಲ್ದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರದೇಶೈಕಂ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ನಾಸರನ್ನಾಮ ನಗರಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ನ್ಯುಷಿತವಾನ್,
23 ತೇನ ತಂ ನಾಸರತೀಯಂ ಕಥಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯದೇತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಭಿರುಕ್ತ್ತಂ ತತ್ ಸಫಲಮಭವತ್|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 03

1 ತದಾನೋಂ ಯೋಹ್ನ್ನಾಮಾ ಮಜ್ಜಯಿತಾ ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಾನ್ತರಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಯ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಕಥಯಾಮಾಸ,
2 ಮನಾಂಸಿ ಪರಾವರ್ತ್ತಯತ, ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜತ್ವಂ ಸಮೀಪಮಾಗತಮ್|
3 ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ಪರಿಷ್ಕುರುತ ಸರ್ವ್ವತಃ| ತಸ್ಯ ರಾಜಪಥಾಂಶ್ಚೈವ ಸಮೀಕುರುತ ಸರ್ವ್ವಥಾ| ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ರವಃ||
4 ಏತದ್ವಚನಂ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಯೋಹನಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಭಾಷಿತಮ್| ಯೋಹನೋ ವಸನಂ ಮಹಾಙ್ಗರೋಮಜಂ ತಸ್ಯ ಕಟೌ ಚರ್ಮ್ಮಕಟಿಬನ್ಧನಂ; ಸ ಚ ಶೂಕಕೀಟಾನ್ ಮಧು ಚ ಭುಕ್ತವಾನ್|
5 ತದಾನೀಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರನಿವಾಸಿನಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಯಿಹೂದಿದೇಶೀಯಾ ಯರ್ದ್ದನ್ತಟಿನ್ಯಾ ಉಭಯತಟಸ್ಥಾಶ್ಚ ಮಾನವಾ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ
6 ಸ್ವೀಯಂ ಸ್ವೀಯಂ ದುರಿತಮ್ ಅಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ತಸ್ಯಾಂ ಯರ್ದ್ದನಿ ತೇನ ಮಜ್ಜಿತಾ ಬಭೂವುಃ|
7 ಅಪರಂ ಬಹೂನ್ ಫಿರೂಶಿನಃ ಸಿದೂಕಿನಶ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ಮಂಕ್ತುಂ ಸ್ವಸಮೀಪಮ್ ಆಗಚ್ಛ್ತೋ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸ ತಾನ್ ಅಭಿದಧೌ, ರೇ ರೇ ಭುಜಗವಂಶಾ ಆಗಾಮೀನಃ ಕೋಪಾತ್ ಪಲಾಯಿತುಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಶ್ಚೇತಿತವಾನ್?
8 ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನಸ್ಯ ಸಮುಚಿತಂ ಫಲಂ ಫಲತ|
9 ಕಿನ್ತ್ವಸ್ಮಾಕಂ ತಾತ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅಸ್ತೀತಿ ಸ್ವೇಷು ಮನಃಸು ಚೀನ್ತಯನ್ತೋ ಮಾ ವ್ಯಾಹರತ| ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಹಂ ವದಾಮಿ, ಈಶ್ವರ ಏತೇಭ್ಯಃ ಪಾಷಾಣೇಭ್ಯ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತಾನಾನ್ ಉತ್ಪಾದಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
10 ಅಪರಂ ಪಾದಪಾನಾಂ ಮೂಲೇ ಕುಠಾರ ಇದಾನೀಮಪಿ ಲಗನ್ ಆಸ್ತೇ, ತಸ್ಮಾದ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪಾದಪೇ ಉತ್ತಮಂ ಫಲಂ ನ ಭವತಿ, ಸ ಕೃತ್ತೋ ಮಧ್ಯೇಽಗ್ನಿಂ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯತೇ|
11 ಅಪರಮ್ ಅಹಂ ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನಸೂಚಕೇನ ಮಜ್ಜನೇನ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಜ್ಜಯಾಮೀತಿ ಸತ್ಯಂ, ಕಿನ್ತು ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯ ಆಗಚ್ಛತಿ, ಸ ಮತ್ತೋಪಿ ಮಹಾನ್, ಅಹಂ ತದೀಯೋಪಾನಹೌ ವೋಢುಮಪಿ ನಹಿ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ, ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಹ್ನಿರೂಪೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿ ಸಂಮಜ್ಜಯಿಷ್ಯತಿ|
12 ತಸ್ಯ ಕಾರೇ ಸೂರ್ಪ ಆಸ್ತೇ, ಸ ಸ್ವೀಯಶಸ್ಯಾನಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಸ್ಫೋಟ್ಯ ನಿಜಾನ್ ಸಕಲಗೋಧೂಮಾನ್ ಸಂಗೃಹ್ಯ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ, ಕಿಂನ್ತು ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ವುಷಾಣ್ಯನಿರ್ವ್ವಾಣವಹ್ನಿನಾ ದಾಹಯಿಷ್ಯತಿ|
13 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಯೋಹನಾ ಮಜ್ಜಿತೋ ಭವಿತುಂ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಾದ್ ಯರ್ದ್ದನಿ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆಜಗಾಮ|
14 ಕಿನ್ತು ಯೋಹನ್ ತಂ ನಿಷಿಧ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ತ್ವಂ ಕಿಂ ಮಮ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಚ್ಛಸಿ? ವರಂ ತ್ವಯಾ ಮಜ್ಜನಂ ಮಮ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ಆಸ್ತೇ|
15 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್; ಈದಾನೀಮ್ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ, ಯತ ಇತ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವಧರ್ಮ್ಮಸಾಧನಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ, ತತಃ ಸೋಽನ್ವಮನ್ಯತ|
16 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುರಮ್ಮಸಿ ಮಜ್ಜಿತುಃ ಸನ್ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತೋಯಮಧ್ಯಾದ್ ಉತ್ಥಾಯ ಜಗಾಮ, ತದಾ ಜೀಮೂತದ್ವಾರೇ ಮುಕ್ತೇ ಜಾತೇ, ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಕಪೋತವದ್ ಅವರುಹ್ಯ ಸ್ವೋಪರ್ಯ್ಯಾಗಚ್ಛನ್ತಂ ವೀಕ್ಷಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
17 ಅಪರಮ್ ಏಷ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರ ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಮಮ ಮಹಾಸನ್ತೋಷ ಏತಾದೃಶೀ ವ್ಯೋಮಜಾ ವಾಗ್ ಬಭೂವ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 04

1 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತಾರಕೇಣ ಪರೀಕ್ಷಿತೋ ಭವಿತುಮ್ ಆತ್ಮನಾ ಪ್ರಾನ್ತರಮ್ ಆಕೃಷ್ಟಃ
2 ಸನ್ ಚತ್ವಾರಿಂಶದಹೋರಾತ್ರಾನ್ ಅನಾಹಾರಸ್ತಿಷ್ಠನ್ ಕ್ಷುಧಿತೋ ಬಭೂವ|
3 ತದಾನೀಂ ಪರೀಕ್ಷಿತಾ ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್, ಯದಿ ತ್ವಮೀಶ್ವರಾತ್ಮಜೋ ಭವೇಸ್ತರ್ಹ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಪಾಷಾಣಾನೇತಾನ್ ಪೂಪಾನ್ ವಿಧೇಹಿ|
4 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯಬ್ರವೀತ್, ಇತ್ಥಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, "ಮನುಜಃ ಕೇವಲಪೂಪೇನ ನ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ವದನಾದ್ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ವಚಾಂಸಿ ನಿಃಸರನ್ತಿ ತೈರೇವ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ| "
5 ತದಾ ಪ್ರತಾರಕಸ್ತಂ ಪುಣ್ಯನಗರಂ ನೀತ್ವಾ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಚೂಡೋಪರಿ ನಿಧಾಯ ಗದಿತವಾನ್,
6 ತ್ವಂ ಯದಿಶ್ವರಸ್ಯ ತನಯೋ ಭವೇಸ್ತರ್ಹೀತೋಽಧಃ ಪತ, ಯತ ಇತ್ಥಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ಆದೇಕ್ಷ್ಯತಿ ನಿಜಾನ್ ದೂತಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಂ ತ್ವಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ| ಯಥಾ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಮಾರ್ಗೇಷು ತ್ವದೀಯಚರಣದ್ವಯೇ| ನ ಲಗೇತ್ ಪ್ರಸ್ತರಾಘಾತಸ್ತ್ವಾಂ ಘರಿಷ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಕರೈಃ||
7 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಥಿತವಾನ್ ಏತದಪಿ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, "ತ್ವಂ ನಿಜಪ್ರಭುಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಮಾ ಪರೀಕ್ಷಸ್ವ| "
8 ಅನನ್ತರಂ ಪ್ರತಾರಕಃ ಪುನರಪಿ ತಮ್ ಅತ್ಯುಞ್ಚಧರಾಧರೋಪರಿ ನೀತ್ವಾ ಜಗತಃ ಸಕಲರಾಜ್ಯಾನಿ ತದೈಶ್ವರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಚ ದರ್ಶಯಾಶ್ಚಕಾರ ಕಥಯಾಞ್ಚಕಾರ ಚ,
9 ಯದಿ ತ್ವಂ ದಣ್ಡವದ್ ಭವನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಣಮೇಸ್ತರ್ಹ್ಯಹಮ್ ಏತಾನಿ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ|
10 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಮವೋಚತ್, ದೂರೀಭವ ಪ್ರತಾರಕ, ಲಿಖಿತಮಿದಮ್ ಆಸ್ತೇ, "ತ್ವಯಾ ನಿಜಃ ಪ್ರಭುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಃ ಕೇವಲಃ ಸ ಸೇವ್ಯಶ್ಚ| "
11 ತತಃ ಪ್ರತಾರಕೇಣ ಸ ಪರ್ಯ್ಯತ್ಯಾಜಿ, ತದಾ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತೈರಾಗತ್ಯ ಸ ಸಿಷೇವೇ|
12 ತದನನ್ತರಂ ಯೋಹನ್ ಕಾರಾಯಾಂ ಬಬನ್ಧೇ, ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ಯೀಶುನಾ ಗಾಲೀಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೀಯತ|
13 ತತಃ ಪರಂ ಸ ನಾಸರನ್ನಗರಂ ವಿಹಾಯ ಜಲಘೇಸ್ತಟೇ ಸಿಬೂಲೂನ್ನಪ್ತಾಲೀ ಏತಯೋರುವಭಯೋಃ ಪ್ರದೇಶಯೋಃ ಸೀಮ್ನೋರ್ಮಧ್ಯವರ್ತ್ತೀ ಯ: ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ ತನ್ನಗರಮ್ ಇತ್ವಾ ನ್ಯವಸತ್|
14 ತಸ್ಮಾತ್, ಅನ್ಯಾದೇಶೀಯಗಾಲೀಲಿ ಯರ್ದ್ದನ್ಪಾರೇಽಬ್ಧಿರೋಧಸಿ| ನಪ್ತಾಲಿಸಿಬೂಲೂನ್ದೇಶೌ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತೌ ಪುರಾ|
15 ತತ್ರತ್ಯಾ ಮನುಜಾ ಯೇ ಯೇ ಪರ್ಯ್ಯಭ್ರಾಮ್ಯನ್ ತಮಿಸ್ರಕೇ| ತೈರ್ಜನೈರ್ಬೃಹದಾಲೋಕಃ ಪರಿದರ್ಶಿಷ್ಯತೇ ತದಾ| ಅವಸನ್ ಯೇ ಜನಾ ದೇಶೇ ಮೃತ್ಯುಚ್ಛಾಯಾಸ್ವರೂಪಕೇ| ತೇಷಾಮುಪರಿ ಲೋಕಾನಾಮಾಲೋಕಃ ಸಂಪ್ರಕಾಶಿತಃ||
16 ಯದೇತದ್ವಚನಂ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ, ತತ್ ತದಾ ಸಫಲಮ್ ಅಭೂತ್|
17 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತುಮ್ ಆರೇಭೇ, ಮನಾಂಸಿ ಪರಾವರ್ತ್ತಯತ, ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜತ್ವಂ ಸವಿಧಮಭವತ್|
18 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶು ರ್ಗಾಲೀಲೋ ಜಲಧೇಸ್ತಟೇನ ಗಚ್ಛನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಆನ್ದ್ರಿಯಸ್ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಶಿಮೋನ್ ಅರ್ಥತೋ ಯಂ ಪಿತರಂ ವದನ್ತಿ ಏತಾವುಭೌ ಜಲಘೌ ಜಾಲಂ ಕ್ಷಿಪನ್ತೌ ದದರ್ಶ, ಯತಸ್ತೌ ಮೀನಧಾರಿಣಾವಾಸ್ತಾಮ್|
19 ತದಾ ಸ ತಾವಾಹೂಯ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಯುವಾಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಚ್ಛತಂ, ಯುವಾಮಹಂ ಮನುಜಧಾರಿಣೌ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
20 ತೇನೈವ ತೌ ಜಾಲಂ ವಿಹಾಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಆಗಚ್ಛತಾಮ್|
21 ಅನನ್ತರಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ವ್ರಜನ್ ವ್ರಜನ್ ಸಿವದಿಯಸ್ಯ ಸುತೌ ಯಾಕೂಬ್ ಯೋಹನ್ನಾಮಾನೌ ದ್ವೌ ಸಹಜೌ ತಾತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ನೌಕೋಪರಿ ಜಾಲಸ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತೌ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತಾವಾಹೂತವಾನ್|
22 ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತೌ ನಾವಂ ಸ್ವತಾತಞ್ಚ ವಿಹಾಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೌ ಬಭೂವತುಃ|
23 ಅನನ್ತರಂ ಭಜನಭವನೇ ಸಮುಪದಿಶನ್ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಮನುಜಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರಾನ್ ರೋಗಾನ್ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರಪೀಡಾಶ್ಚ ಶಮಯನ್ ಯೀಶುಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಗಾಲೀಲ್ದೇಶಂ ಭ್ರಮಿತುಮ್ ಆರಭತ|
24 ತೇನ ಕೃತ್ಸ್ನಸುರಿಯಾದೇಶಸ್ಯ ಮಧ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಯಶೋ ವ್ಯಾಪ್ನೋತ್, ಅಪರಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಾ ಅಪಸ್ಮಾರರ್ಗೀಣಃ ಪಕ್ಷಾಧಾತಿಪ್ರಭೃತಯಶ್ಚ ಯಾವನ್ತೋ ಮನುಜಾ ನಾನಾವಿಧವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಕ್ಲಿಷ್ಟಾ ಆಸನ್, ತೇಷು ಸರ್ವ್ವೇಷು ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆನೀತೇಷು ಸ ತಾನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಚಕಾರ|
25 ಏತೇನ ಗಾಲೀಲ್-ದಿಕಾಪನಿ-ಯಿರೂಶಾಲಮ್-ಯಿಹೂದೀಯದೇಶೇಭ್ಯೋ ಯರ್ದ್ದನಃ ಪಾರಾಞ್ಚ ಬಹವೋ ಮನುಜಾಸ್ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಚ್ಛನ್|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 05

1 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಜನನಿವಹಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಭೂಧರೋಪರಿ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಸಮುಪವಿವೇಶ|
2 ತದಾನೀಂ ಶಿಷ್ಯೇಷು ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತೇಷು ತೇನ ತೇಭ್ಯ ಏಷಾ ಕಥಾ ಕಥ್ಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
3 ಅಭಿಮಾನಹೀನಾ ಜನಾ ಧನ್ಯಾಃ, ಯತಸ್ತೇ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯಮ್ ಅಧಿಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ|
4 ಖಿದ್ಯಮಾನಾ ಮನುಜಾ ಧನ್ಯಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಸಾನ್ತ್ವನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ತಿ|
5 ನಮ್ರಾ ಮಾನವಾಶ್ಚ ಧನ್ಯಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಮೇದಿನೀಮ್ ಅಧಿಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ|
6 ಧರ್ಮ್ಮಾಯ ಬುಭುಕ್ಷಿತಾಃ ತೃಷಾರ್ತ್ತಾಶ್ಚ ಮನುಜಾ ಧನ್ಯಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಪರಿತರ್ಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
7 ಕೃಪಾಲವೋ ಮಾನವಾ ಧನ್ಯಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಕೃಪಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
8 ನಿರ್ಮ್ಮಲಹೃದಯಾ ಮನುಜಾಶ್ಚ ಧನ್ಯಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತ ಈಶ್ಚರಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ|
9 ಮೇಲಯಿತಾರೋ ಮಾನವಾ ಧನ್ಯಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತ ಈಶ್ಚರಸ್ಯ ಸನ್ತಾನತ್ವೇನ ವಿಖ್ಯಾಸ್ಯನ್ತಿ|
10 ಧರ್ಮ್ಮಕಾರಣಾತ್ ತಾಡಿತಾ ಮನುಜಾ ಧನ್ಯಾ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯೇ ತೇಷಾಮಧಿಕರೋ ವಿದ್ಯತೇ|
11 ಯದಾ ಮನುಜಾ ಮಮ ನಾಮಕೃತೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಿನ್ದನ್ತಿ ತಾಡಯನ್ತಿ ಮೃಷಾ ನಾನಾದುರ್ವ್ವಾಕ್ಯಾನಿ ವದನ್ತಿ ಚ, ತದಾ ಯುಯಂ ಧನ್ಯಾಃ|
12 ತದಾ ಆನನ್ದತ, ತಥಾ ಭೃಶಂ ಹ್ಲಾದಧ್ವಞ್ಚ, ಯತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಭೂಯಾಂಸಿ ಫಲಾನಿ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ; ತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರಾತನಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಽಪಿ ತಾದೃಗ್ ಅತಾಡಯನ್|
13 ಯುಯಂ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಲವಣರೂಪಾಃ, ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಲವಣಸ್ಯ ಲವಣತ್ವಮ್ ಅಪಯಾತಿ, ತರ್ಹಿ ತತ್ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸ್ವಾದುಯುಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ತತ್ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕಾರ್ಯ್ಯಸ್ಯಾಯೋಗ್ಯತ್ವಾತ್ ಕೇವಲಂ ಬಹಿಃ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ನರಾಣಾಂ ಪದತಲೇನ ದಲಯಿತುಞ್ಚ ಯೋಗ್ಯಂ ಭವತಿ|
14 ಯೂಯಂ ಜಗತಿ ದೀಪ್ತಿರೂಪಾಃ, ಭೂಧರೋಪರಿ ಸ್ಥಿತಂ ನಗರಂ ಗುಪ್ತಂ ಭವಿತುಂ ನಹಿ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
15 ಅಪರಂ ಮನುಜಾಃ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ದ್ರೋಣಾಧೋ ನ ಸ್ಥಾಪಯನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ದೀಪಾಧಾರೋಪರ್ಯ್ಯೇವ ಸ್ಥಾಪಯನ್ತಿ, ತೇನ ತೇ ದೀಪಾ ಗೇಹಸ್ಥಿತಾನ್ ಸಕಲಾನ್ ಪ್ರಕಾಶಯನ್ತಿ|
16 ಯೇನ ಮಾನವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಂ ಪಿತರಂ ಧನ್ಯಂ ವದನ್ತಿ, ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದೀಪ್ತಿಸ್ತಾದೃಕ್ ಪ್ರಕಾಶತಾಮ್|
17 ಅಹಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಕ್ಯಞ್ಚ ಲೋಪ್ತುಮ್ ಆಗತವಾನ್, ಇತ್ಥಂ ಮಾನುಭವತ, ತೇ ದ್ವೇ ಲೋಪ್ತುಂ ನಾಗತವಾನ್, ಕಿನ್ತು ಸಫಲೇ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ|
18 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಹಂ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಯಾವತ್ ವ್ಯೋಮಮೇದಿನ್ಯೋ ರ್ಧ್ವಂಸೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ತಾವತ್ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಫಲೇ ನ ಜಾತೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾ ಏಕಾ ಮಾತ್ರಾ ಬಿನ್ದುರೇಕೋಪಿ ವಾ ನ ಲೋಪ್ಸ್ಯತೇ|
19 ತಸ್ಮಾತ್ ಯೋ ಜನ ಏತಾಸಾಮ್ ಆಜ್ಞಾನಾಮ್ ಅತಿಕ್ಷುದ್ರಾಮ್ ಏಕಾಜ್ಞಾಮಪೀ ಲಂಘತೇ ಮನುಜಾಂಞ್ಚ ತಥೈವ ಶಿಕ್ಷಯತಿ, ಸ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯಃ ಕ್ಷುದ್ರತ್ವೇನ ವಿಖ್ಯಾಸ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನಸ್ತಾಂ ಪಾಲಯತಿ, ತಥೈವ ಶಿಕ್ಷಯತಿ ಚ, ಸ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯೇ ಪ್ರಧಾನತ್ವೇನ ವಿಖ್ಯಾಸ್ಯತೇ|
20 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಹಂ ವದಾಮಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕಫಿರೂಶಿಮಾನವಾನಾಂ ಧರ್ಮ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಾತ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಧರ್ಮ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೇ ನೋತ್ತಮೇ ಜಾತೇ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ|
21 ಅಪರಞ್ಚ ತ್ವಂ ನರಂ ಮಾ ವಧೀಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಯೋ ನರಂ ಹನ್ತಿ, ಸ ವಿಚಾರಸಭಾಯಾಂ ದಣ್ಡಾರ್ಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲೀನಜನೇಭ್ಯ ಇತಿ ಕಥಿತಮಾಸೀತ್, ಯುಷ್ಮಾಭಿರಶ್ರಾವಿ|
22 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಾರಣಂ ವಿನಾ ನಿಜಭ್ರಾತ್ರೇ ಕುಪ್ಯತಿ, ಸ ವಿಚಾರಸಭಾಯಾಂ ದಣ್ಡಾರ್ಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ; ಯಃ ಕಶ್ಚಿಚ್ಚ ಸ್ವೀಯಸಹಜಂ ನಿರ್ಬ್ಬೋಧಂ ವದತಿ, ಸ ಮಹಾಸಭಾಯಾಂ ದಣ್ಡಾರ್ಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ; ಪುನಶ್ಚ ತ್ವಂ ಮೂಢ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವೀಯಭ್ರಾತರಂ ವಕ್ತಿ, ತರ್ಹಿ ನರಕಾಗ್ನೌ ಸ ದಣ್ಡಾರ್ಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
23 ಅತೋ ವೇದ್ಯಾಃ ಸಮೀಪಂ ನಿಜನೈವೇದ್ಯೇ ಸಮಾನೀತೇಽಪಿ ನಿಜಭ್ರಾತರಂ ಪ್ರತಿ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚಿತ್ ಕಾರಣಾತ್ ತ್ವಂ ಯದಿ ದೋಷೀ ವಿದ್ಯಸೇ, ತದಾನೀಂ ತವ ತಸ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ರ್ಜಾಯತೇ ಚ,
24 ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯಾ ವೇದ್ಯಾಃ ಸಮೀಪೇ ನಿಜನೈವೈದ್ಯಂ ನಿಧಾಯ ತದೈವ ಗತ್ವಾ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಮಿಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ ಆಗತ್ಯ ನಿಜನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯ|
25 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಯಾವತ್ ವಿವಾದಿನಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ವರ್ತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠಸಿ, ತಾವತ್ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಮೇಲನಂ ಕುರು; ನೋ ಚೇತ್ ವಿವಾದೀ ವಿಚಾರಯಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ತ್ವಾಂ ಸಮರ್ಪಯತಿ ವಿಚಾರಯಿತಾ ಚ ರಕ್ಷಿಣಃ ಸನ್ನಿಧೌ ಸಮರ್ಪಯತಿ ತದಾ ತ್ವಂ ಕಾರಾಯಾಂ ಬಧ್ಯೇಥಾಃ|
26 ತರ್ಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ತಥ್ಥಂ ಬ್ರವೀಮಿ, ಶೇಷಕಪರ್ದಕೇಽಪಿ ನ ಪರಿಶೋಧಿತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಕದಾಪಿ ಬಹಿರಾಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಸಿ|
27 ಅಪರಂ ತ್ವಂ ಮಾ ವ್ಯಭಿಚರ, ಯದೇತದ್ ವಚನಂ ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲೀನಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಕಥಿತಮಾಸೀತ್, ತದ್ ಯೂಯಂ ಶ್ರುತವನ್ತಃ;
28 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಾಮತಃ ಕಾಞ್ಚನ ಯೋಷಿತಂ ಪಶ್ಯತಿ, ತರ್ಹಿ ಸ ಮನಸಾ ತದೈವ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾನ್|
29 ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ದಕ್ಷಿಣಂ ನೇತ್ರಂ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಬಾಧತೇ, ತರ್ಹಿ ತನ್ನೇತ್ರಮ್ ಉತ್ಪಾಟ್ಯ ದೂರೇ ನಿಕ್ಷಿಪ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತವ ಸರ್ವ್ವವಪುಷೋ ನರಕೇ ನಿಕ್ಷೇಪಾತ್ ತವೈಕಾಙ್ಗಸ್ಯ ನಾಶೋ ವರಂ|
30 ಯದ್ವಾ ತವ ದಕ್ಷಿಣಃ ಕರೋ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಬಾಧತೇ, ತರ್ಹಿ ತಂ ಕರಂ ಛಿತ್ತ್ವಾ ದೂರೇ ನಿಕ್ಷಿಪ, ಯತಃ ಸರ್ವ್ವವಪುಷೋ ನರಕೇ ನಿಕ್ಷೇಪಾತ್ ಏಕಾಙ್ಗಸ್ಯ ನಾಶೋ ವರಂ|
31 ಉಕ್ತಮಾಸ್ತೇ, ಯದಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನಿಜಜಾಯಾಂ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ್ತುಮ್ ಇಚ್ಛತಿ, ತರ್ಹಿ ಸ ತಸ್ಯೈ ತ್ಯಾಗಪತ್ರಂ ದದಾತು|
32 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರದೋಷೇ ನ ಜಾತೇ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನಿಜಜಾಯಾಂ ಪರಿತ್ಯಜತಿ, ತರ್ಹಿ ಸ ತಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಯತಿ; ಯಶ್ಚ ತಾಂ ತ್ಯಕ್ತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ವಿವಹತಿ, ಸೋಪಿ ವ್ಯಭಿಚರತಿ|
33 ಪುನಶ್ಚ ತ್ವಂ ಮೃಷಾ ಶಪಥಮ್ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ ಈಶ್ಚರಾಯ ನಿಜಶಪಥಂ ಪಾಲಯ, ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲೀನಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಯೈಷಾ ಕಥಾ ಕಥಿತಾ, ತಾಮಪಿ ಯೂಯಂ ಶ್ರುತವನ್ತಃ|
34 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಕಮಪಿ ಶಪಥಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷ್ಟ, ಅರ್ಥತಃ ಸ್ವರ್ಗನಾಮ್ನಾ ನ, ಯತಃ ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನಂ;
35 ಪೃಥಿವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಪಿ ನ, ಯತಃ ಸಾ ತಸ್ಯ ಪಾದಪೀಠಂ; ಯಿರೂಶಾಲಮೋ ನಾಮ್ನಾಪಿ ನ, ಯತಃ ಸಾ ಮಹಾರಾಜಸ್ಯ ಪುರೀ;
36 ನಿಜಶಿರೋನಾಮ್ನಾಪಿ ನ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯೈಕಂ ಕಚಮಪಿ ಸಿತಮ್ ಅಸಿತಂ ವಾ ಕರ್ತ್ತುಂ ತ್ವಯಾ ನ ಶಕ್ಯತೇ|
37 ಅಪರಂ ಯೂಯಂ ಸಂಲಾಪಸಮಯೇ ಕೇವಲಂ ಭವತೀತಿ ನ ಭವತೀತಿ ಚ ವದತ ಯತ ಇತೋಽಧಿಕಂ ಯತ್ ತತ್ ಪಾಪಾತ್ಮನೋ ಜಾಯತೇ|
38 ಅಪರಂ ಲೋಚನಸ್ಯ ವಿನಿಮಯೇನ ಲೋಚನಂ ದನ್ತಸ್ಯ ವಿನಿಮಯೇನ ದನ್ತಃ ಪೂರ್ವ್ವಕ್ತಮಿದಂ ವಚನಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಶ್ರೂಯತ|
39 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ ಯೂಯಂ ಹಿಂಸಕಂ ನರಂ ಮಾ ವ್ಯಾಘಾತಯತ| ಕಿನ್ತು ಕೇನಚಿತ್ ತವ ದಕ್ಷಿಣಕಪೋಲೇ ಚಪೇಟಾಘಾತೇ ಕೃತೇ ತಂ ಪ್ರತಿ ವಾಮಂ ಕಪೋಲಞ್ಚ ವ್ಯಾಘೋಟಯ|
40 ಅಪರಂ ಕೇನಚಿತ್ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ಧ್ದಂ ವಿವಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ತವ ಪರಿಧೇಯವಸನೇ ಜಿಘೃತಿತೇ ತಸ್ಮಾಯುತ್ತರೀಯವಸನಮಪಿ ದೇಹಿ|
41 ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ತ್ವಾಂ ಕ್ರೋಶಮೇಕಂ ನಯನಾರ್ಥಂ ಅನ್ಯಾಯತೋ ಧರತಿ, ತದಾ ತೇನ ಸಾರ್ಧ್ದಂ ಕ್ರೋಶದ್ವಯಂ ಯಾಹಿ|
42 ಯಶ್ಚ ಮಾನವಸ್ತ್ವಾಂ ಯಾಚತೇ, ತಸ್ಮೈ ದೇಹಿ, ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ತುಭ್ಯಂ ಧಾರಯಿತುಮ್ ಇಚ್ಛತಿ, ತರ್ಹಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಪರಾಂಮುಖೋ ಮಾ ಭೂಃ|
43 ನಿಜಸಮೀಪವಸಿನಿ ಪ್ರೇಮ ಕುರು, ಕಿನ್ತು ಶತ್ರುಂ ಪ್ರತಿ ದ್ವೇಷಂ ಕುರು, ಯದೇತತ್ ಪುರೋಕ್ತಂ ವಚನಂ ಏತದಪಿ ಯೂಯಂ ಶ್ರುತವನ್ತಃ|
44 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಯೂಯಂ ರಿಪುವ್ವಪಿ ಪ್ರೇಮ ಕುರುತ, ಯೇ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಶಪನ್ತೇ, ತಾನ, ಆಶಿಷಂ ವದತ, ಯೇ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಋृತೀಯನ್ತೇ, ತೇಷಾಂ ಮಙ್ಗಲಂ ಕುರುತ, ಯೇ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಿನ್ದನ್ತಿ, ತಾಡಯನ್ತಿ ಚ, ತೇಷಾಂ ಕೃತೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ|
45 ತತ್ರ ಯಃ ಸತಾಮಸತಾಞ್ಚೋಪರಿ ಪ್ರಭಾಕರಮ್ ಉದಾಯಯತಿ, ತಥಾ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನಾಮಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನಾಞ್ಚೋಪರಿ ನೀರಂ ವರ್ಷಯತಿ ತಾದೃಶೋ ಯೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ, ಯೂಯಂ ತಸ್ಯೈವ ಸನ್ತಾನಾ ಭವಿಷ್ಯಥ|
46 ಯೇ ಯುಷ್ಮಾಸು ಪ್ರೇಮ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ, ಯೂಯಂ ಯದಿ ಕೇವಲಂ ತೇವ್ವೇವ ಪ್ರೇಮ ಕುರುಥ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಂ ಫಲಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಚಣ್ಡಾಲಾ ಅಪಿ ತಾದೃಶಂ ಕಿಂ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ?
47 ಅಪರಂ ಯೂಯಂ ಯದಿ ಕೇವಲಂ ಸ್ವೀಯಭ್ರಾತೃತ್ವೇನ ನಮತ, ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಮಹತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರುಥ? ಚಣ್ಡಾಲಾ ಅಪಿ ತಾದೃಶಂ ಕಿಂ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ?
48 ತಸ್ಮಾತ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ ಯಥಾ ಪೂರ್ಣೋ ಭವತಿ, ಯೂಯಮಪಿ ತಾದೃಶಾ ಭವತ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 06

1 ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ಮನುಜಾನ್ ದರ್ಶಯಿತುಂ ತೇಷಾಂ ಗೋಚರೇ ಧರ್ಮ್ಮಕರ್ಮ್ಮ ಮಾ ಕುರುತ, ತಥಾ ಕೃತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಪಿತುಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಕಿಞ್ಚನ ಫಲಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ|
2 ತ್ವಂ ಯದಾ ದದಾಸಿ ತದಾ ಕಪಟಿನೋ ಜನಾ ಯಥಾ ಮನುಜೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಶಂಸಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಭಜನಭವನೇ ರಾಜಮಾರ್ಗೇ ಚ ತೂರೀಂ ವಾದಯನ್ತಿ, ತಥಾ ಮಾ ಕುರಿु, ಅಹಂ ತುಭ್ಯಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ, ತೇ ಸ್ವಕಾಯಂ ಫಲಮ್ ಅಲಭನ್ತ|
3 ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ಯದಾ ದದಾಸಿ, ತದಾ ನಿಜದಕ್ಷಿಣಕರೋ ಯತ್ ಕರೋತಿ, ತದ್ ವಾಮಕರಂ ಮಾ ಜ್ಞಾಪಯ|
4 ತೇನ ತವ ದಾನಂ ಗುಪ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯಸ್ತು ತವ ಪಿತಾ ಗುಪ್ತದರ್ಶೀ, ಸ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ ತುಭ್ಯಂ ಫಲಂ ದಾಸ್ಯತಿ|
5 ಅಪರಂ ಯದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಸೇ, ತದಾ ಕಪಟಿನಇವ ಮಾ ಕುರು, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಭಜನಭವನೇ ರಾಜಮಾರ್ಗಸ್ಯ ಕೋಣೇ ತಿಷ್ಠನ್ತೋ ಲೋಕಾನ್ ದರ್ಶಯನ್ತಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಪ್ರೀಯನ್ತೇ; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ತೇ ಸ್ವಕೀಯಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್|
6 ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಲೇ ಅನ್ತರಾಗಾರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ದ್ವಾರಂ ರುದ್ವ್ವಾ ಗುಪ್ತಂ ಪಶ್ಯತಸ್ತವ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಸ್ವ; ತೇನ ತವ ಯಃ ಪಿತಾ ಗುಪ್ತದರ್ಶೀ, ಸ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ ತುಭ್ಯಂ ಫಲಂ ದಾಸ್ಯತಿl
7 ಅಪರಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಲೇ ದೇವಪೂಜಕಾಇವ ಮುಧಾ ಪುನರುಕ್ತಿಂ ಮಾ ಕುರು, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಬೋಧನ್ತೇ, ಬಹುವಾರಂ ಕಥಾಯಾಂ ಕಥಿತಾಯಾಂ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗ್ರಾಹಿಷ್ಯತೇ|
8 ಯೂಯಂ ತೇಷಾಮಿವ ಮಾ ಕುರುತ, ಯಸ್ಮಾತ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯದ್ ಯತ್ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಯಾಚನಾತಃ ಪ್ರಾಗೇವ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಿತಾ ತತ್ ಜಾನಾತಿ|
9 ಅತಏವ ಯೂಯಮ ಈದೃಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ, ಹೇ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಪಿತಃ, ತವ ನಾಮ ಪೂಜ್ಯಂ ಭವತು|
10 ತವ ರಾಜತ್ವಂ ಭವತು; ತವೇಚ್ಛಾ ಸ್ವರ್ಗೇ ಯಥಾ ತಥೈವ ಮೇದಿನ್ಯಾಮಪಿ ಸಫಲಾ ಭವತು|
11 ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಯೋಜನೀಯಮ್ ಆಹಾರಮ್ ಅದ್ಯ ದೇಹಿ|
12 ವಯಂ ಯಥಾ ನಿಜಾಪರಾಧಿನಃ ಕ್ಷಮಾಮಹೇ, ತಥೈವಾಸ್ಮಾಕಮ್ ಅಪರಾಧಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ|
13 ಅಸ್ಮಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ಮಾನಯ, ಕಿನ್ತು ಪಾಪಾತ್ಮನೋ ರಕ್ಷ; ರಾಜತ್ವಂ ಗೌರವಂ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಏತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಸರ್ವ್ವದಾ ತವ; ತಥಾಸ್ತು|
14 ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಅನ್ಯೇಷಾಮ್ ಅಪರಾಧಾನ್ ಕ್ಷಮಧ್ವೇ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಪಿತಾಪಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಕ್ಷಮಿಷ್ಯತೇ;
15 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಅನ್ಯೇಷಾಮ್ ಅಪರಾಧಾನ್ ನ ಕ್ಷಮಧ್ವೇ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಜನಕೋಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅಪರಾಧಾನ್ ನ ಕ್ಷಮಿಷ್ಯತೇ|
16 ಅಪರಮ್ ಉಪವಾಸಕಾಲೇ ಕಪಟಿನೋ ಜನಾ ಮಾನುಷಾನ್ ಉಪವಾಸಂ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಸ್ವೇಷಾಂ ವದನಾನಿ ಮ್ಲಾನಾನಿ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ, ಯೂಯಂ ತಇವ ವಿಷಣವದನಾ ಮಾ ಭವತ; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ ತೇ ಸ್ವಕೀಯಫಲಮ್ ಅಲಭನ್ತ|
17 ಯದಾ ತ್ವಮ್ ಉಪವಸಸಿ, ತದಾ ಯಥಾ ಲೋಕೈಸ್ತ್ವಂ ಉಪವಾಸೀವ ನ ದೃಶ್ಯಸೇ, ಕಿನ್ತು ತವ ಯೋಽಗೋಚರಃ ಪಿತಾ ತೇನೈವ ದೃಶ್ಯಸೇ, ತತ್ಕೃತೇ ನಿಜಶಿರಸಿ ತೈಲಂ ಮರ್ದ್ದಯ ವದನಞ್ಚ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯ;
18 ತೇನ ತವ ಯಃ ಪಿತಾ ಗುಪ್ತದರ್ಶೀ ಸ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ ತುಭ್ಯಂ ಫಲಂ ದಾಸ್ಯತಿ|
19 ಅಪರಂ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಕೀಟಾಃ ಕಲಙ್ಕಾಶ್ಚ ಕ್ಷಯಂ ನಯನ್ತಿ, ಚೌರಾಶ್ಚ ಸನ್ಧಿಂ ಕರ್ತ್ತಯಿತ್ವಾ ಚೋರಯಿತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ, ತಾದೃಶ್ಯಾಂ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಧನಂ ಮಾ ಸಂಚಿನುತ|
20 ಕಿನ್ತು ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಕೀಟಾಃ ಕಲಙ್ಕಾಶ್ಚ ಕ್ಷಯಂ ನ ನಯನ್ತಿ, ಚೌರಾಶ್ಚ ಸನ್ಧಿಂ ಕರ್ತ್ತಯಿತ್ವಾ ಚೋರಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ, ತಾದೃಶೇ ಸ್ವರ್ಗೇ ಧನಂ ಸಞ್ಚಿನುತ|
21 ಯಸ್ಮಾತ್ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಯುಷ್ಮಾಂಕ ಧನಂ ತತ್ರೈವ ಖಾನೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಾಂಸಿ|
22 ಲೋಚನಂ ದೇಹಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪಕಂ, ತಸ್ಮಾತ್ ಯದಿ ತವ ಲೋಚನಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಭವತಿ, ತರ್ಹಿ ತವ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವಪು ರ್ದೀಪ್ತಿಯುಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
23 ಕಿನ್ತು ಲೋಚನೇಽಪ್ರಸನ್ನೇ ತವ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವಪುಃ ತಮಿಸ್ರಯುಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಅತಏವ ಯಾ ದೀಪ್ತಿಸ್ತ್ವಯಿ ವಿದ್ಯತೇ, ಸಾ ಯದಿ ತಮಿಸ್ರಯುಕ್ತಾ ಭವತಿ, ತರ್ಹಿ ತತ್ ತಮಿಸ್ರಂ ಕಿಯನ್ ಮಹತ್|
24 ಕೋಪಿ ಮನುಜೋ ದ್ವೌ ಪ್ರಭೂ ಸೇವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ, ಯಸ್ಮಾದ್ ಏಕಂ ಸಂಮನ್ಯ ತದನ್ಯಂ ನ ಸಮ್ಮನ್ಯತೇ, ಯದ್ವಾ ಏಕತ್ರ ಮನೋ ನಿಧಾಯ ತದನ್ಯಮ್ ಅವಮನ್ಯತೇ; ತಥಾ ಯೂಯಮಪೀಶ್ವರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಞ್ಚೇತ್ಯುಭೇ ಸೇವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ|
25 ಅಪರಮ್ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ತಥ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಕಿಂ ಭಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಃ? ಕಿಂ ಪಾಸ್ಯಾಮಃ? ಇತಿ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ ಮಾ ಚಿನ್ತಯತ; ಕಿಂ ಪರಿಧಾಸ್ಯಾಮಃ? ಇತಿ ಕಾಯರಕ್ಷಣಾಯ ನ ಚಿನ್ತಯತ; ಭಕ್ಷ್ಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾ ವಸನಾಞ್ಚ ವಪೂಂಷಿ ಕಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಣಿ ನ ಹಿ?
26 ವಿಹಾಯಸೋ ವಿಹಙ್ಗಮಾನ್ ವಿಲೋಕಯತ; ತೈ ರ್ನೋಪ್ಯತೇ ನ ಕೃತ್ಯತೇ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇ ನ ಸಞ್ಚೀಯತೇಽಪಿ; ತಥಾಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ ತೇಭ್ಯ ಆಹಾರಂ ವಿತರತಿ|
27 ಯೂಯಂ ತೇಭ್ಯಃ ಕಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ನ ಭವಥ? ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮನುಜಃ ಚಿನ್ತಯನ್ ನಿಜಾಯುಷಃ ಕ್ಷಣಮಪಿ ವರ್ದ್ಧಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
28 ಅಪರಂ ವಸನಾಯ ಕುತಶ್ಚಿನ್ತಯತ? ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಪನ್ನಾನಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಕಥಂ ವರ್ದ್ಧನ್ತೇ ತದಾಲೋಚಯತ| ತಾನಿ ತನ್ತೂನ್ ನೋತ್ಪಾದಯನ್ತಿ ಕಿಮಪಿ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ;
29 ತಥಾಪ್ಯಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಸುಲೇಮಾನ್ ತಾದೃಗ್ ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯವಾನಪಿ ತತ್ಪುಷ್ಪಮಿವ ವಿಭೂಷಿತೋ ನಾಸೀತ್|
30 ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷದ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಶ್ಚಃ ಚುಲ್ಲ್ಯಾಂ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯತೇ ತಾದೃಶಂ ಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಂ ಕುಸುಮಂ ತತ್ ಯದೀಶ್ಚರ ಇತ್ಥಂ ಬಿಭೂಷಯತಿ, ತರ್ಹಿ ಹೇ ಸ್ತೋಕಪ್ರತ್ಯಯಿನೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪರಿಧಾಪಯಿಷ್ಯತಿ?
31 ತಸ್ಮಾತ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮತ್ಸ್ಯತೇ? ಕಿಞ್ಚ ಪಾಯಿಷ್ಯತೇ? ಕಿಂ ವಾ ಪರಿಧಾಯಿಷ್ಯತೇ, ಇತಿ ನ ಚಿನ್ತಯತ|
32 ಯಸ್ಮಾತ್ ದೇವಾರ್ಚ್ಚಕಾ ಅಪೀತಿ ಚೇಷ್ಟನ್ತೇ; ಏತೇಷು ದ್ರವ್ಯೇಷು ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತೀತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ ಜಾನಾತಿ|
33 ಅತಏವ ಪ್ರಥಮತ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಂ ಧರ್ಮ್ಮಞ್ಚ ಚೇಷ್ಟಧ್ವಂ, ತತ ಏತಾನಿ ವಸ್ತೂನಿ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಪ್ರದಾಯಿಷ್ಯನ್ತೇ|
34 ಶ್ವಃ ಕೃತೇ ಮಾ ಚಿನ್ತಯತ, ಶ್ವಏವ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಚಿನ್ತಯಿಷ್ಯತಿ; ಅದ್ಯತನೀ ಯಾ ಚಿನ್ತಾ ಸಾದ್ಯಕೃತೇ ಪ್ರಚುರತರಾ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 07

1 ಯಥಾ ಯೂಯಂ ದೋಷೀಕೃತಾ ನ ಭವಥ, ತತ್ಕೃತೇಽನ್ಯಂ ದೋಷಿಣಂ ಮಾ ಕುರುತ|
2 ಯತೋ ಯಾದೃಶೇನ ದೋಷೇಣ ಯೂಯಂ ಪರಾನ್ ದೋಷಿಣಃ ಕುರುಥ, ತಾದೃಶೇನ ದೋಷೇಣ ಯೂಯಮಪಿ ದೋಷೀಕೃತಾ ಭವಿಷ್ಯಥ, ಅನ್ಯಞ್ಚ ಯೇನ ಪರಿಮಾಣೇನ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪರಿಮೀಯತೇ, ತೇನೈವ ಪರಿಮಾಣೇನ ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇ ಪರಿಮಾಯಿಷ್ಯತೇ|
3 ಅಪರಞ್ಚ ನಿಜನಯನೇ ಯಾ ನಾಸಾ ವಿದ್ಯತೇ, ತಾಮ್ ಅನಾಲೋಚ್ಯ ತವ ಸಹಜಸ್ಯ ಲೋಚನೇ ಯತ್ ತೃಣಮ್ ಆಸ್ತೇ, ತದೇವ ಕುತೋ ವೀಕ್ಷಸೇ?
4 ತವ ನಿಜಲೋಚನೇ ನಾಸಾಯಾಂ ವಿದ್ಯಮಾನಾಯಾಂ, ಹೇ ಭ್ರಾತಃ, ತವ ನಯನಾತ್ ತೃಣಂ ಬಹಿಷ್ಯರ್ತುಂ ಅನುಜಾನೀಹಿ, ಕಥಾಮೇತಾಂ ನಿಜಸಹಜಾಯ ಕಥಂ ಕಥಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ?
5 ಹೇ ಕಪಟಿನ್, ಆದೌ ನಿಜನಯನಾತ್ ನಾಸಾಂ ಬಹಿಷ್ಕುರು ತತೋ ನಿಜದೃಷ್ಟೌ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯಾಂ ತವ ಭ್ರಾತೃ ರ್ಲೋಚನಾತ್ ತೃಣಂ ಬಹಿಷ್ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಸಿ|
6 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಸಾರಮೇಯೇಭ್ಯಃ ಪವಿತ್ರವಸ್ತೂನಿ ಮಾ ವಿತರತ, ವರಾಹಾಣಾಂ ಸಮಕ್ಷಞ್ಚ ಮುಕ್ತಾ ಮಾ ನಿಕ್ಷಿಪತ; ನಿಕ್ಷೇಪಣಾತ್ ತೇ ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಪದೈ ರ್ದಲಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಪರಾವೃತ್ಯ ಯುಷ್ಮಾನಪಿ ವಿದಾರಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
7 ಯಾಚಧ್ವಂ ತತೋ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದಾಯಿಷ್ಯತೇ; ಮೃಗಯಧ್ವಂ ತತ ಉದ್ದೇಶಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ; ದ್ವಾರಮ್ ಆಹತ, ತತೋ ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇ ಮುಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ಯಸ್ಮಾದ್ ಯೇನ ಯಾಚ್ಯತೇ, ತೇನ ಲಭ್ಯತೇ; ಯೇನ ಮೃಗ್ಯತೇ ತೇನೋದ್ದೇಶಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ; ಯೇನ ಚ ದ್ವಾರಮ್ ಆಹನ್ಯತೇ, ತತ್ಕೃತೇ ದ್ವಾರಂ ಮೋಚ್ಯತೇ|
9 ಆತ್ಮಜೇನ ಪೂಪೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೇ ತಸ್ಮೈ ಪಾಷಾಣಂ ವಿಶ್ರಾಣಯತಿ,
10 ಮೀನೇ ಯಾಚಿತೇ ಚ ತಸ್ಮೈ ಭುಜಗಂ ವಿತರತಿ, ಏತಾದೃಶಃ ಪಿತಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕ ಆಸ್ತೇ?
11 ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಮ್ ಅಭದ್ರಾಃ ಸನ್ತೋಽಪಿ ಯದಿ ನಿಜಬಾಲಕೇಭ್ಯ ಉತ್ತಮಂ ದ್ರವ್ಯಂ ದಾತುಂ ಜಾನೀಥ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ ಸ್ವೀಯಯಾಚಕೇಭ್ಯಃ ಕಿಮುತ್ತಮಾನಿ ವಸ್ತೂನಿ ನ ದಾಸ್ಯತಿ?
12 ಯೂಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತೀತರೇಷಾಂ ಯಾದೃಶೋ ವ್ಯವಹಾರೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಿಯಃ, ಯೂಯಂ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ತಾದೃಶಾನೇವ ವ್ಯವಹಾರಾನ್ ವಿಧತ್ತ; ಯಸ್ಮಾದ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ವಚನಾನಾಮ್ ಇತಿ ಸಾರಮ್|
13 ಸಙ್ಕೀರ್ಣದ್ವಾರೇಣ ಪ್ರವಿಶತ; ಯತೋ ನರಕಗಮನಾಯ ಯದ್ ದ್ವಾರಂ ತದ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಯಚ್ಚ ವರ್ತ್ಮ ತದ್ ಬೃಹತ್ ತೇನ ಬಹವಃ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ|
14 ಅಪರಂ ಸ್ವರ್ಗಗಮನಾಯ ಯದ್ ದ್ವಾರಂ ತತ್ ಕೀದೃಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣಂ| ಯಚ್ಚ ವರ್ತ್ಮ ತತ್ ಕೀದೃಗ್ ದುರ್ಗಮಮ್| ತದುದ್ದೇಷ್ಟಾರಃ ಕಿಯನ್ತೋಽಲ್ಪಾಃ|
15 ಅಪರಞ್ಚ ಯೇ ಜನಾ ಮೇಷವೇಶೇನ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್ತಿ, ಕಿನ್ತ್ವನ್ತರ್ದುರನ್ತಾ ವೃಕಾ ಏತಾದೃಶೇಭ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಭ್ಯಃ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ಯೂಯಂ ಫಲೇನ ತಾನ್ ಪರಿಚೇತುಂ ಶಕ್ನುಥ|
16 ಮನುಜಾಃ ಕಿಂ ಕಣ್ಟಕಿನೋ ವೃಕ್ಷಾದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಾನಿ ಶೃಗಾಲಕೋಲಿತಶ್ಚ ಉಡುಮ್ಬರಫಲಾನಿ ಶಾತಯನ್ತಿ?
17 ತದ್ವದ್ ಉತ್ತಮ ಏವ ಪಾದಪ ಉತ್ತಮಫಲಾನಿ ಜನಯತಿ, ಅಧಮಪಾದಪಏವಾಧಮಫಲಾನಿ ಜನಯತಿ|
18 ಕಿನ್ತೂತ್ತಮಪಾದಪಃ ಕದಾಪ್ಯಧಮಫಲಾನಿ ಜನಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ, ತಥಾಧಮೋಪಿ ಪಾದಪ ಉತ್ತಮಫಲಾನಿ ಜನಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
19 ಅಪರಂ ಯೇ ಯೇ ಪಾದಪಾ ಅಧಮಫಲಾನಿ ಜನಯನ್ತಿ, ತೇ ಕೃತ್ತಾ ವಹ್ನೌ ಕ್ಷಿಪ್ಯನ್ತೇ|
20 ಅತಏವ ಯೂಯಂ ಫಲೇನ ತಾನ್ ಪರಿಚೇಷ್ಯಥ|
21 ಯೇ ಜನಾ ಮಾಂ ಪ್ರಭುಂ ವದನ್ತಿ, ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ತನ್ನ, ಕಿನ್ತು ಯೋ ಮಾನವೋ ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಸ್ಯ ಪಿತುರಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ಸ ಏವ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯತಿ|
22 ತದ್ ದಿನೇ ಬಹವೋ ಮಾಂ ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ತವ ನಾಮ್ನಾ ಕಿಮಸ್ಮಾಮಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ನ ವ್ಯಾಹೃತಂ? ತವ ನಾಮ್ನಾ ಭೂತಾಃ ಕಿಂ ನ ತ್ಯಾಜಿತಾಃ? ತವ ನಾಮ್ನಾ ಕಿಂ ನಾನಾದ್ಭುತಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ನ ಕೃತಾನಿ?
23 ತದಾಹಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ, ಹೇ ಕುಕರ್ಮ್ಮಕಾರಿಣೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ, ಯೂಯಂ ಮತ್ಸಮೀಪಾದ್ ದೂರೀಭವತ|
24 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಮೈತಾಃ ಕಥಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪಾಲಯತಿ, ಸ ಪಾಷಾಣೋಪರಿ ಗೃಹನಿರ್ಮ್ಮಾತ್ರಾ ಜ್ಞಾನಿನಾ ಸಹ ಮಯೋಪಮೀಯತೇ|
25 ಯತೋ ವೃಷ್ಟೌ ಸತ್ಯಾಮ್ ಆಪ್ಲಾವ ಆಗತೇ ವಾಯೌ ವಾತೇ ಚ ತೇಷು ತದ್ಗೇಹಂ ಲಗ್ನೇಷು ಪಾಷಾಣೋಪರಿ ತಸ್ಯ ಭಿತ್ತೇಸ್ತನ್ನ ಪತತಿl
26 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಮೈತಾಃ ಕಥಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನ ಪಾಲಯತಿ ಸ ಸೈಕತೇ ಗೇಹನಿರ್ಮ್ಮಾತ್ರಾ ಽಜ್ಞಾನಿನಾ ಉಪಮೀಯತೇ|
27 ಯತೋ ಜಲವೃಷ್ಟೌ ಸತ್ಯಾಮ್ ಆಪ್ಲಾವ ಆಗತೇ ಪವನೇ ವಾತೇ ಚ ತೈ ರ್ಗೃಹೇ ಸಮಾಘಾತೇ ತತ್ ಪತತಿ ತತ್ಪತನಂ ಮಹದ್ ಭವತಿ|
28 ಯೀಶುನೈತೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಸಮಾಪಿತೇಷು ಮಾನವಾಸ್ತದೀಯೋಪದೇಶಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
29 ಯಸ್ಮಾತ್ ಸ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾ ಇವ ತಾನ್ ನೋಪದಿದೇಶ ಕಿನ್ತು ಸಮರ್ಥಪುರುಷಇವ ಸಮುಪದಿದೇಶ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 08

1 ಯದಾ ಸ ಪರ್ವ್ವತಾದ್ ಅವಾರೋಹತ್ ತದಾ ಬಹವೋ ಮಾನವಾಸ್ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ವವ್ರಜುಃ|
2 ಏಕಃ ಕುಷ್ಠವಾನ್ ಆಗತ್ಯ ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಯದಿ ಭವಾನ್ ಸಂಮನ್ಯತೇ, ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ನಿರಾಮಯಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
3 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕರಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ತಸ್ಯಾಙ್ಗಂ ಸ್ಪೃಶನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಸಮ್ಮನ್ಯೇಽಹಂ ತ್ವಂ ನಿರಾಮಯೋ ಭವ; ತೇನ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಕುಷ್ಠೇನಾಮೋಚಿ|
4 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಜಗಾದ, ಅವಧೇಹಿ ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಶ್ಚಿದಪಿ ಮಾ ಬ್ರೂಹಿ, ಕಿನ್ತು ಯಾಜಕಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದರ್ಶಯ ಮನುಜೇಭ್ಯೋ ನಿಜನಿರಾಮಯತ್ವಂ ಪ್ರಮಾಣಯಿತುಂ ಮೂಸಾನಿರೂಪಿತಂ ದ್ರವ್ಯಮ್ ಉತ್ಸೃಜ ಚ|
5 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶುನಾ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ನಾಮನಿ ನಗರೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶತಸೇನಾಪತಿಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ವಿನೀಯ ಬಭಾಷೇ,
6 ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಮದೀಯ ಏಕೋ ದಾಸಃ ಪಕ್ಷಾಘಾತವ್ಯಾಧಿನಾ ಭೃಶಂ ವ್ಯಥಿತಃ, ಸತು ಶಯನೀಯ ಆಸ್ತೇ|
7 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಥಿತವಾನ್, ಅಹಂ ಗತ್ವಾ ತಂ ನಿರಾಮಯಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
8 ತತಃ ಸ ಶತಸೇನಾಪತಿಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಭವಾನ್ ಯತ್ ಮಮ ಗೇಹಮಧ್ಯಂ ಯಾತಿ ತದ್ಯೋಗ್ಯಭಾಜನಂ ನಾಹಮಸ್ಮಿ; ವಾಙ್ಮಾತ್ರಮ್ ಆದಿಶತು, ತೇನೈವ ಮಮ ದಾಸೋ ನಿರಾಮಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
9 ಯತೋ ಮಯಿ ಪರನಿಧ್ನೇಽಪಿ ಮಮ ನಿದೇಶವಶ್ಯಾಃ ಕತಿ ಕತಿ ಸೇನಾಃ ಸನ್ತಿ, ತತ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಯಾಹೀತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ ಯಾತಿ, ತದನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಏಹೀತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ ಆಯಾತಿ, ತಥಾ ಮಮ ನಿಜದಾಸೇ ಕರ್ಮ್ಮೈತತ್ ಕುರ್ವ್ವಿತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ ತತ್ ಕರೋತಿ|
10 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಯೈತತ್ ವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ ವಿಸ್ಮಯಾಪನ್ನೋಽಭೂತ್; ನಿಜಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೋ ಮಾನವಾನ್ ಅವೋಚ್ಚ, ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇಽಪಿ ನೈತಾದೃಶೋ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಮಯಾ ಪ್ರಾಪ್ತಃ|
11 ಅನ್ಯಚ್ಚಾಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಬಹವಃ ಪೂರ್ವ್ವಸ್ಯಾಃ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಶ್ಚ ದಿಶ ಆಗತ್ಯ ಇಬ್ರಾಹೀಮಾ ಇಸ್ಹಾಕಾ ಯಾಕೂಬಾ ಚ ಸಾಕಮ್ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಸಮುಪವೇಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ;
12 ಕಿನ್ತು ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ರೋದನದನ್ತಘರ್ಷಣೇ ಭವತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಬಹಿರ್ಭೂತತಮಿಸ್ರೇ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಾ ನಿಕ್ಷೇಸ್ಯನ್ತೇ|
13 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಶತಸೇನಾಪತಿಂ ಜಗಾದ, ಯಾಹಿ, ತವ ಪ್ರತೀತ್ಯನುಸಾರತೋ ಮಙ್ಗಲಂ ಭೂಯಾತ್; ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ದಣ್ಡೇ ತದೀಯದಾಸೋ ನಿರಾಮಯೋ ಬಭೂವ|
14 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಪಿತರಸ್ಯ ಗೇಹಮುಪಸ್ಥಾಯ ಜ್ವರೇಣ ಪೀಡಿತಾಂ ಶಯನೀಯಸ್ಥಿತಾಂ ತಸ್ಯ ಶ್ವಶ್ರೂಂ ವೀಕ್ಷಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
15 ತತಸ್ತೇನ ತಸ್ಯಾಃ ಕರಸ್ಯ ಸ್ಪೃಷ್ಟತವಾತ್ ಜ್ವರಸ್ತಾಂ ತತ್ಯಾಜ, ತದಾ ಸಾ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತಾನ್ ಸಿಷೇವೇ|
16 ಅನನ್ತರಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಬಹುಶೋ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಮನುಜಾನ್ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆನಿನ್ಯುಃ ಸ ಚ ವಾಕ್ಯೇನ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಮಾಸ, ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರಪೀಡಿತಜನಾಂಶ್ಚ ನಿರಾಮಯಾನ್ ಚಕಾರ;
17 ತಸ್ಮಾತ್, ಸರ್ವ್ವಾ ದುರ್ಬ್ಬಲತಾಸ್ಮಾಕಂ ತೇನೈವ ಪರಿಧಾರಿತಾ| ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಕಲಂ ವ್ಯಾಧಿಂ ಸಏವ ಸಂಗೃಹೀತವಾನ್| ಯದೇತದ್ವಚನಂ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಕ್ತಮಾಸೀತ್, ತತ್ತದಾ ಸಫಲಮಭವತ್|
18 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಜನನಿವಹಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಟಿನ್ಯಾಃ ಪಾರಂ ಯಾತುಂ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆದಿದೇಶ|
19 ತದಾನೀಮ್ ಏಕ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಆಗತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಗುರೋ, ಭವಾನ್ ಯತ್ರ ಯಾಸ್ಯತಿ ತತ್ರಾಹಮಪಿ ಭವತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ|
20 ತತೋ ಯೀಶು ರ್ಜಗಾದ, ಕ್ರೋಷ್ಟುಃ ಸ್ಥಾತುಂ ಸ್ಥಾನಂ ವಿದ್ಯತೇ, ವಿಹಾಯಸೋ ವಿಹಙ್ಗಮಾನಾಂ ನೀಡಾನಿ ಚ ಸನ್ತಿ; ಕಿನ್ತು ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಸ್ಯ ಶಿರಃ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಸ್ಥಾನಂ ನ ವಿದ್ಯತೇ|
21 ಅನನ್ತರಮ್ ಅಪರ ಏಕಃ ಶಿಷ್ಯಸ್ತಂ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಪ್ರಥಮತೋ ಮಮ ಪಿತರಂ ಶ್ಮಶಾನೇ ನಿಧಾತುಂ ಗಮನಾರ್ಥಂ ಮಾಮ್ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ|
22 ತತೋ ಯೀಶುರುಕ್ತವಾನ್ ಮೃತಾ ಮೃತಾನ್ ಶ್ಮಶಾನೇ ನಿದಧತು, ತ್ವಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಚ್ಛ|
23 ಅನನ್ತರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ನಾವಮಾರೂಢೇ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಗ್ಮುಃ|
24 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸಾಗರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಂ ತೇಷು ಗತೇಷು ತಾದೃಶಃ ಪ್ರಬಲೋ ಝಞ್ಭ್ಶನಿಲ ಉದತಿಷ್ಠತ್, ಯೇನ ಮಹಾತರಙ್ಗ ಉತ್ಥಾಯ ತರಣಿಂ ಛಾದಿತವಾನ್, ಕಿನ್ತು ಸ ನಿದ್ರಿತ ಆಸೀತ್|
25 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ನಿದ್ರಾಭಙ್ಗಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ವಯಂ ಮ್ರಿಯಾಮಹೇ, ಭವಾನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷತು|
26 ತದಾ ಸ ತಾನ್ ಉಕ್ತವಾನ್, ಹೇ ಅಲ್ಪವಿಶ್ವಾಸಿನೋ ಯೂಯಂ ಕುತೋ ವಿಭೀಥ? ತತಃ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ವಾತಂ ಸಾಗರಞ್ಚ ತರ್ಜಯಾಮಾಸ, ತತೋ ನಿರ್ವ್ವಾತಮಭವತ್|
27 ಅಪರಂ ಮನುಜಾ ವಿಸ್ಮಯಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಅಹೋ ವಾತಸರಿತ್ಪತೀ ಅಸ್ಯ ಕಿಮಾಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಣೌ? ಕೀದೃಶೋಽಯಂ ಮಾನವಃ|
28 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಪಾರಂ ಗತ್ವಾ ಗಿದೇರೀಯದೇಶಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್; ತದಾ ದ್ವೌ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಮನುಜೌ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನಾದ್ ಬಹಿ ರ್ಭೂತ್ವಾ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃತವನ್ತೌ, ತಾವೇತಾದೃಶೌ ಪ್ರಚಣ್ಡಾವಾಸ್ತಾಂ ಯತ್ ತೇನ ಸ್ಥಾನೇನ ಕೋಪಿ ಯಾತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್|
29 ತಾವುಚೈಃ ಕಥಯಾಮಾಸತುಃ, ಹೇ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸೂನೋ ಯೀಶೋ, ತ್ವಯಾ ಸಾಕಮ್ ಆವಯೋಃ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ನಿರೂಪಿತಕಾಲಾತ್ ಪ್ರಾಗೇವ ಕಿಮಾವಾಭ್ಯಾಂ ಯಾತನಾಂ ದಾತುಮ್ ಅತ್ರಾಗತೋಸಿ?
30 ತದಾನೀಂ ತಾಭ್ಯಾಂ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ದೂರೇ ವರಾಹಾಣಾಮ್ ಏಕೋ ಮಹಾವ್ರಜೋಽಚರತ್|
31 ತತೋ ಭೂತೌ ತೌ ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕೇ ವಿನೀಯ ಕಥಯಾಮಾಸತುಃ, ಯದ್ಯಾವಾಂ ತ್ಯಾಜಯಸಿ, ತರ್ಹಿ ವರಾಹಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇವ್ರಜಮ್ ಆವಾಂ ಪ್ರೇರಯ|
32 ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್ ಯಾತಂ, ಅನನ್ತರಂ ತೌ ಯದಾ ಮನುಜೌ ವಿಹಾಯ ವರಾಹಾನ್ ಆಶ್ರಿತವನ್ತೌ, ತದಾ ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ವರಾಹಾ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನಾತ್ ಮಹಾಜವೇನ ಧಾವನ್ತಃ ಸಾಗರೀಯತೋಯೇ ಮಜ್ಜನ್ತೋ ಮಮ್ರುಃ|
33 ತತೋ ವರಾಹರಕ್ಷಕಾಃ ಪಲಾಯಮಾನಾ ಮಧ್ಯೇನಗರಂ ತೌ ಭೂತಗ್ರಸ್ತೌ ಪ್ರತಿ ಯದ್ಯದ್ ಅಘಟತ, ತಾಃ ಸರ್ವ್ವವಾರ್ತ್ತಾ ಅವದನ್|
34 ತತೋ ನಾಗರಿಕಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಮನುಜಾ ಯೀಶುಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಬಹಿರಾಯಾತಾಃ ತಞ್ಚ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ ಭವಾನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸೀಮಾತೋ ಯಾತು|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 09

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ನೌಕಾಮಾರುಹ್ಯ ಪುನಃ ಪಾರಮಾಗತ್ಯ ನಿಜಗ್ರಾಮಮ್ ಆಯಯೌ|
2 ತತಃ ಕತಿಪಯಾ ಜನಾ ಏಕಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಸ್ವಟ್ಟೋಪರಿ ಶಾಯಯಿತ್ವಾ ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆನಯನ್; ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರತೀತಿಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಜಗಾದ, ಹೇ ಪುತ್ರ, ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ, ತವ ಕಲುಷಸ್ಯ ಮರ್ಷಣಂ ಜಾತಮ್|
3 ತಾಂ ಕಥಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ಕಿಯನ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾ ಮನಃಸು ಚಿನ್ತಿತವನ್ತ ಏಷ ಮನುಜ ಈಶ್ವರಂ ನಿನ್ದತಿ|
4 ತತಃ ಸ ತೇಷಾಮ್ ಏತಾದೃಶೀಂ ಚಿನ್ತಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಯೂಯಂ ಮನಃಸು ಕೃತ ಏತಾದೃಶೀಂ ಕುಚಿನ್ತಾಂ ಕುರುಥ?
5 ತವ ಪಾಪಮರ್ಷಣಂ ಜಾತಂ, ಯದ್ವಾ ತ್ವಮುತ್ಥಾಯ ಗಚ್ಛ, ದ್ವಯೋರನಯೋ ರ್ವಾಕ್ಯಯೋಃ ಕಿಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ಸುಗಮಂ?
6 ಕಿನ್ತು ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಕಲುಷಂ ಕ್ಷಮಿತುಂ ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಸ್ತೀತಿ ಯೂಯಂ ಯಥಾ ಜಾನೀಥ, ತದರ್ಥಂ ಸ ತಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಗದಿತವಾನ್, ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ನಿಜಶಯನೀಯಂ ಆದಾಯ ಗೇಹಂ ಗಚ್ಛ|
7 ತತಃ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ ಉತ್ಥಾಯ ನಿಜಗೇಹಂ ಪ್ರಸ್ಥಿತವಾನ್|
8 ಮಾನವಾ ಇತ್ಥಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ವಿಸ್ಮಯಂ ಮೇನಿರೇ, ಈಶ್ವರೇಣ ಮಾನವಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ್ ಈದೃಶಂ ದತ್ತಂ ಇತಿ ಕಾರಣಾತ್ ತಂ ಧನ್ಯಂ ಬಭಾಷಿರೇ ಚ|
9 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಸ್ಥಾನಾದ್ ಗಚ್ಛನ್ ಗಚ್ಛನ್ ಕರಸಂಗ್ರಹಸ್ಥಾನೇ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಂ ಮಥಿನಾಮಾನಮ್ ಏಕಂ ಮನುಜಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಂ ಬಭಾಷೇ, ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಚ್ಛ, ತತಃ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ವವ್ರಾಜ|
10 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶೌ ಗೃಹೇ ಭೋಕ್ತುಮ್ ಉಪವಿಷ್ಟೇ ಬಹವಃ ಕರಸಂಗ್ರಾಹಿಣಃ ಕಲುಷಿಣಶ್ಚ ಮಾನವಾ ಆಗತ್ಯ ತೇನ ಸಾಕಂ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೈಶ್ಚ ಸಾಕಮ್ ಉಪವಿವಿಶುಃ|
11 ಫಿರೂಶಿನಸ್ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಬಭಾಷಿರೇ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಗುರುಃ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಕರಸಂಗ್ರಾಹಿಭಿಃ ಕಲುಷಿಭಿಶ್ಚ ಸಾಕಂ ಭುಂಕ್ತೇ?
12 ಯೀಶುಸ್ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ನಿರಾಮಯಲೋಕಾನಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಕೇನ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಸಾಮಯಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಸ್ತೇ|
13 ಅತೋ ಯೂಯಂ ಯಾತ್ವಾ ವಚನಸ್ಯಾಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಶಿಕ್ಷಧ್ವಮ್, ದಯಾಯಾಂ ಮೇ ಯಥಾ ಪ್ರೀತಿ ರ್ನ ತಥಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮ್ಮಣಿ| ಯತೋಽಹಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನ್ ಆಹ್ವಾತುಂ ನಾಗತೋಽಸ್ಮಿ ಕಿನ್ತು ಮನಃ ಪರಿವರ್ತ್ತಯಿತುಂ ಪಾಪಿನ ಆಹ್ವಾತುಮ್ ಆಗತೋಽಸ್ಮಿ|
14 ಅನನ್ತರಂ ಯೋಹನಃ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಫಿರೂಶಿನೋ ವಯಞ್ಚ ಪುನಃ ಪುನರುಪವಸಾಮಃ, ಕಿನ್ತು ತವ ಶಿಷ್ಯಾ ನೋಪವಸನ್ತಿ, ಕುತಃ?
15 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಅವೋಚತ್ ಯಾವತ್ ಸಖೀನಾಂ ಸಂಙ್ಗೇ ಕನ್ಯಾಯಾ ವರಸ್ತಿಷ್ಠತಿ, ತಾವತ್ ಕಿಂ ತೇ ವಿಲಾಪಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ಲುವನ್ತಿ? ಕಿನ್ತು ಯದಾ ತೇಷಾಂ ಸಂಙ್ಗಾದ್ ವರಂ ನಯನ್ತಿ, ತಾದೃಶಃ ಸಮಯ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ, ತದಾ ತೇ ಉಪವತ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
16 ಪುರಾತನವಸನೇ ಕೋಪಿ ನವೀನವಸ್ತ್ರಂ ನ ಯೋಜಯತಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೇನ ಯೋಜಿತೇನ ಪುರಾತನವಸನಂ ಛಿನತ್ತಿ ತಚ್ಛಿದ್ರಞ್ಚ ಬಹುಕುತ್ಸಿತಂ ದೃಶ್ಯತೇ|
17 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಪುರಾತನಕುತ್ವಾಂ ಕೋಪಿ ನವಾನಗೋಸ್ತನೀರಸಂ ನ ನಿದಧಾತಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತಥಾ ಕೃತೇ ಕುತೂ ರ್ವಿದೀರ್ಯ್ಯತೇ ತೇನ ಗೋಸ್ತನೀರಸಃ ಪತತಿ ಕುತೂಶ್ಚ ನಶ್ಯತಿ; ತಸ್ಮಾತ್ ನವೀನಾಯಾಂ ಕುತ್ವಾಂ ನವೀನೋ ಗೋಸ್ತನೀರಸಃ ಸ್ಥಾಪ್ಯತೇ, ತೇನ ದ್ವಯೋರವನಂ ಭವತಿ|
18 ಅಪರಂ ತೇನೈತತ್ಕಥಾಕಥನಕಾಲೇ ಏಕೋಽಧಿಪತಿಸ್ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ಮಮ ದುಹಿತಾ ಪ್ರಾಯೇಣೈತಾವತ್ಕಾಲೇ ಮೃತಾ, ತಸ್ಮಾದ್ ಭವಾನಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯಾ ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಮರ್ಪಯತು, ತೇನ ಸಾ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ|
19 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ವವ್ರಾಜ|
20 ಇತ್ಯನನ್ತರೇ ದ್ವಾದಶವತ್ಸರಾನ್ ಯಾವತ್ ಪ್ರದರಾಮಯೇನ ಶೀರ್ಣೈಕಾ ನಾರೀ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸನಸ್ಯ ಗ್ರನ್ಥಿಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ;
21 ಯಸ್ಮಾತ್ ಮಯಾ ಕೇವಲಂ ತಸ್ಯ ವಸನಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ, ಸಾ ನಾರೀತಿ ಮನಸಿ ನಿಶ್ಚಿತವತೀ|
22 ತತೋ ಯೀಶುರ್ವದನಂ ಪರಾವರ್ತ್ತ್ಯ ತಾಂ ಜಗಾದ, ಹೇ ಕನ್ಯೇ, ತ್ವಂ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ, ತವ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಮಕಾರ್ಷೀತ್| ಏತದ್ವಾಕ್ಯೇ ಗದಿತಏವ ಸಾ ಯೋಷಿತ್ ಸ್ವಸ್ಥಾಭೂತ್|
23 ಅಪರಂ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಗೇಹಂ ಗತ್ವಾ ವಾದಕಪ್ರಭೃತೀನ್ ಬಹೂನ್ ಲೋಕಾನ್ ಶಬ್ದಾಯಮಾನಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಾನ್ ಅವದತ್,
24 ಪನ್ಥಾನಂ ತ್ಯಜ, ಕನ್ಯೇಯಂ ನಾಮ್ರಿಯತ ನಿದ್ರಿತಾಸ್ತೇ; ಕಥಾಮೇತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತೇ ತಮುಪಜಹಸುಃ|
25 ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವೇಷು ಬಹಿಷ್ಕೃತೇಷು ಸೋಽಭ್ಯನ್ತರಂ ಗತ್ವಾ ಕನ್ಯಾಯಾಃ ಕರಂ ಧೃತವಾನ್, ತೇನ ಸೋದತಿಷ್ಠತ್;
26 ತತಸ್ತತ್ಕರ್ಮ್ಮಣೋ ಯಶಃ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ತಂ ದೇಶಂ ವ್ಯಾಪ್ತವತ್|
27 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾದ್ ಯಾತ್ರಾಂ ಚಕಾರ; ತದಾ ಹೇ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ, ಅಸ್ಮಾನ್ ದಯಸ್ವ, ಇತಿ ವದನ್ತೌ ದ್ವೌ ಜನಾವನ್ಧೌ ಪ್ರೋಚೈರಾಹೂಯನ್ತೌ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ವವ್ರಜತುಃ|
28 ತತೋ ಯೀಶೌ ಗೇಹಮಧ್ಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ತಾವಪಿ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತವನ್ತೌ, ತದಾನೀಂ ಸ ತೌ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಕರ್ಮ್ಮೈತತ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಮಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ್ ಆಸ್ತೇ, ಯುವಾಂ ಕಿಮಿತಿ ಪ್ರತೀಥಃ? ತದಾ ತೌ ಪ್ರತ್ಯೂಚತುಃ, ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಭೋ|
29 ತದಾನೀಂ ಸ ತಯೋ ರ್ಲೋಚನಾನಿ ಸ್ಪೃಶನ್ ಬಭಾಷೇ, ಯುವಯೋಃ ಪ್ರತೀತ್ಯನುಸಾರಾದ್ ಯುವಯೋ ರ್ಮಙ್ಗಲಂ ಭೂಯಾತ್| ತೇನ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತಯೋ ರ್ನೇತ್ರಾಣಿ ಪ್ರಸನ್ನಾನ್ಯಭವನ್,
30 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಸ್ತೌ ದೃಢಮಾಜ್ಞಾಪ್ಯ ಜಗಾದ, ಅವಧತ್ತಮ್ ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಕೋಪಿ ಮನುಜೋ ಮ ಜಾನೀಯಾತ್|
31 ಕಿನ್ತು ತೌ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಕೃತ್ಸ್ನೇ ದೇಶೇ ತಸ್ಯ ಕೀರ್ತ್ತಿಂ ಪ್ರಕಾಶಯಾಮಾಸತುಃ|
32 ಅಪರಂ ತೌ ಬಹಿರ್ಯಾತ ಏತಸ್ಮಿನ್ನನ್ತರೇ ಮನುಜಾ ಏಕಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಮೂಕಂ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆನೀತವನ್ತಃ|
33 ತೇನ ಭೂತೇ ತ್ಯಾಜಿತೇ ಸ ಮೂಕಃ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತುಂ ಪ್ರಾರಭತ, ತೇನ ಜನಾ ವಿಸ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಇಸ್ರಾಯೇಲೋ ವಂಶೇ ಕದಾಪಿ ನೇದೃಗದೃಶ್ಯತ;
34 ಕಿನ್ತು ಫಿರೂಶಿನಃ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ ಭೂತಾಧಿಪತಿನಾ ಸ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯತಿ|
35 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಭಜನಭವನ ಉಪದಿಶನ್ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಲೋಕಾನಾಂ ಯಸ್ಯ ಯ ಆಮಯೋ ಯಾ ಚ ಪೀಡಾಸೀತ್, ತಾನ್ ಶಮಯನ್ ಶಮಯಂಶ್ಚ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ನಗರಾಣಿ ಗ್ರಾಮಾಂಶ್ಚ ಬಭ್ರಾಮ|
36 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ವ್ಯಾಕುಲಾನ್ ಅರಕ್ಷಕಮೇಷಾನಿವ ಚ ತ್ಯಕ್ತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತೇಷು ಕಾರುಣಿಕಃ ಸನ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅವದತ್,
37 ಶಸ್ಯಾನಿ ಪ್ರಚುರಾಣಿ ಸನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಛೇತ್ತಾರಃ ಸ್ತೋಕಾಃ|
38 ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಪರಾನ್ ಛೇದಕಾನ್ ಪ್ರಹೇತುಂ ಶಸ್ಯಸ್ವಾಮಿನಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಮ್|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 10

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂಯಾಮೇಧ್ಯಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರರೋಗಾನ್ ಪೀಡಾಶ್ಚ ಶಮಯಿತುಂ ತೇಭ್ಯಃ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮದಾತ್|
2 ತೇಷಾಂ ದ್ವಾದಶಪ್ರೇಷ್ಯಾಣಾಂ ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ| ಪ್ರಥಮಂ ಶಿಮೋನ್ ಯಂ ಪಿತರಂ ವದನ್ತಿ, ತತಃ ಪರಂ ತಸ್ಯ ಸಹಜ ಆನ್ದ್ರಿಯಃ, ಸಿವದಿಯಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್
3 ತಸ್ಯ ಸಹಜೋ ಯೋಹನ್; ಫಿಲಿಪ್ ಬರ್ಥಲಮಯ್ ಥೋಮಾಃ ಕರಸಂಗ್ರಾಹೀ ಮಥಿಃ, ಆಲ್ಫೇಯಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್,
4 ಕಿನಾನೀಯಃ ಶಿಮೋನ್, ಯ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯಯಿಹೂದಾಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಂ ಪರಕರೇಽರ್ಪಯತ್|
5 ಏತಾನ್ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಯೀಶುಃ ಪ್ರೇಷಯನ್ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯತ್, ಯೂಯಮ್ ಅನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ಪದವೀಂ ಶೇಮಿರೋಣೀಯಾನಾಂ ಕಿಮಪಿ ನಗರಞ್ಚ ನ ಪ್ರವಿಶ್ಯೇ
6 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಹಾರಿತಾ ಯೇ ಯೇ ಮೇಷಾಸ್ತೇಷಾಮೇವ ಸಮೀಪಂ ಯಾತ|
7 ಗತ್ವಾ ಗತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಂ ಸವಿಧಮಭವತ್, ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯತ|
8 ಆಮಯಗ್ರಸ್ತಾನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಕುರುತ, ಕುಷ್ಠಿನಃ ಪರಿಷ್ಕುರುತ, ಮೃತಲೋಕಾನ್ ಜೀವಯತ, ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯತ, ವಿನಾ ಮೂಲ್ಯಂ ಯೂಯಮ್ ಅಲಭಧ್ವಂ ವಿನೈವ ಮೂಲ್ಯಂ ವಿಶ್ರಾಣಯತ|
9 ಕಿನ್ತು ಸ್ವೇಷಾಂ ಕಟಿಬನ್ಧೇಷು ಸ್ವರ್ಣರೂಪ್ಯತಾಮ್ರಾಣಾಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಗೃಹ್ಲೀತ|
10 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಯಾತ್ರಾಯೈ ಚೇಲಸಮ್ಪುಟಂ ವಾ ದ್ವಿತೀಯವಸನಂ ವಾ ಪಾದುಕೇ ವಾ ಯಷ್ಟಿಃ, ಏತಾನ್ ಮಾ ಗೃಹ್ಲೀತ, ಯತಃ ಕಾರ್ಯ್ಯಕೃತ್ ಭರ್ತ್ತುಂ ಯೋಗ್ಯೋ ಭವತಿ|
11 ಅಪರಂ ಯೂಯಂ ಯತ್ ಪುರಂ ಯಞ್ಚ ಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರವಿಶಥ, ತತ್ರ ಯೋ ಜನೋ ಯೋಗ್ಯಪಾತ್ರಂ ತಮವಗತ್ಯ ಯಾನಕಾಲಂ ಯಾವತ್ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತ|
12 ಯದಾ ಯೂಯಂ ತದ್ಗೇಹಂ ಪ್ರವಿಶಥ, ತದಾ ತಮಾಶಿಷಂ ವದತ|
13 ಯದಿ ಸ ಯೋಗ್ಯಪಾತ್ರಂ ಭವತಿ, ತರ್ಹಿ ತತ್ಕಲ್ಯಾಣಂ ತಸ್ಮೈ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ನೋಚೇತ್ ಸಾಶೀರ್ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮೇವ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
14 ಕಿನ್ತು ಯೇ ಜನಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾತಿಥ್ಯಂ ನ ವಿದಧತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಥಾಞ್ಚ ನ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಗೇಹಾತ್ ಪುರಾದ್ವಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕಾಲೇ ಸ್ವಪದೂಲೀಃ ಪಾತಯತ|
15 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ವಿಚಾರದಿನೇ ತತ್ಪುರಸ್ಯ ದಶಾತಃ ಸಿದೋಮಮೋರಾಪುರಯೋರ್ದಶಾ ಸಹ್ಯತರಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
16 ಪಶ್ಯತ, ವೃಕಯೂಥಮಧ್ಯೇ ಮೇಷಃ ಯಥಾವಿಸ್ತಥಾ ಯುಷ್ಮಾನ ಪ್ರಹಿಣೋಮಿ, ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಮ್ ಅಹಿರಿವ ಸತರ್ಕಾಃ ಕಪೋತಾಇವಾಹಿಂಸಕಾ ಭವತ|
17 ನೃಭ್ಯಃ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ; ಯತಸ್ತೈ ರ್ಯೂಯಂ ರಾಜಸಂಸದಿ ಸಮರ್ಪಿಷ್ಯಧ್ವೇ ತೇಷಾಂ ಭಜನಗೇಹೇ ಪ್ರಹಾರಿಷ್ಯಧ್ವೇ|
18 ಯೂಯಂ ಮನ್ನಾಮಹೇತೋಃ ಶಾಸ್ತೃಣಾಂ ರಾಜ್ಞಾಞ್ಚ ಸಮಕ್ಷಂ ತಾನನ್ಯದೇಶಿನಶ್ಚಾಧಿ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಾರ್ಥಮಾನೇಷ್ಯಧ್ವೇ|
19 ಕಿನ್ತ್ವಿತ್ಥಂ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಯೂಯಂ ಕಥಂ ಕಿಮುತ್ತರಂ ವಕ್ಷ್ಯಥ ತತ್ರ ಮಾ ಚಿನ್ತಯತ, ಯತಸ್ತದಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯದ್ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತತ್ ತದ್ದಣ್ಡೇ ಯುಷ್ಮನ್ಮನಃ ಸು ಸಮುಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
20 ಯಸ್ಮಾತ್ ತದಾ ಯೋ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಸ ನ ಯೂಯಂ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಮನ್ತರಸ್ಥಃ ಪಿತ್ರಾತ್ಮಾ|
21 ಸಹಜಃ ಸಹಜಂ ತಾತಃ ಸುತಞ್ಚ ಮೃತೌ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ, ಅಪತ್ಯಾಗಿ ಸ್ವಸ್ವಪಿತ್ರೋे ರ್ವಿಪಕ್ಷೀಭೂಯ ತೌ ಘಾತಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
22 ಮನ್ನಮಹೇತೋಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಜನಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಋृತೀಯಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಕಿನ್ತು ಯಃ ಶೇಷಂ ಯಾವದ್ ಧೈರ್ಯ್ಯಂ ಘೃತ್ವಾ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ, ಸ ತ್ರಾಯಿಷ್ಯತೇ|
23 ತೈ ರ್ಯದಾ ಯೂಯಮೇಕಪುರೇ ತಾಡಿಷ್ಯಧ್ವೇ, ತದಾ ಯೂಯಮನ್ಯಪುರಂ ಪಲಾಯಧ್ವಂ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ಯಾವನ್ಮನುಜಸುತೋ ನೈತಿ ತಾವದ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ದೇಶೀಯಸರ್ವ್ವನಗರಭ್ರಮಣಂ ಸಮಾಪಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ|
24 ಗುರೋಃ ಶಿಷ್ಯೋ ನ ಮಹಾನ್, ಪ್ರಭೋರ್ದಾಸೋ ನ ಮಹಾನ್|
25 ಯದಿ ಶಿಷ್ಯೋ ನಿಜಗುರೋ ರ್ದಾಸಶ್ಚ ಸ್ವಪ್ರಭೋಃ ಸಮಾನೋ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ತದ್ ಯಥೇಷ್ಟಂ| ಚೇತ್ತೈರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಭೂತರಾಜ ಉಚ್ಯತೇ, ತರ್ಹಿ ಪರಿವಾರಾಃ ಕಿಂ ತಥಾ ನ ವಕ್ಷ್ಯನ್ತೇ?
26 ಕಿನ್ತು ತೇಭ್ಯೋ ಯೂಯಂ ಮಾ ಬಿಭೀತ, ಯತೋ ಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಿಷ್ಯತೇ, ತಾದೃಕ್ ಛಾದಿತಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಯಚ್ಚ ನ ವ್ಯಞ್ಚಿಷ್ಯತೇ, ತಾದೃಗ್ ಗುಪ್ತಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
27 ಯದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಮಸಿ ವಚ್ಮಿ ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ದೀಪ್ತೌ ಕಥ್ಯತಾಂ; ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಯತ್ ಶ್ರೂಯತೇ ತದ್ ಗೇಹೋಪರಿ ಪ್ರಚಾರ್ಯ್ಯತಾಂ|
28 ಯೇ ಕಾಯಂ ಹನ್ತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ ನಾತ್ಮಾನಂ, ತೇಭ್ಯೋ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ; ಯಃ ಕಾಯಾತ್ಮಾನೌ ನಿರಯೇ ನಾಶಯಿತುಂ, ಶಕ್ನೋತಿ, ತತೋ ಬಿಭೀತ|
29 ದ್ವೌ ಚಟಕೌ ಕಿಮೇಕತಾಮ್ರಮುದ್ರಯಾ ನ ವಿಕ್ರೀಯೇತೇ? ತಥಾಪಿ ಯುಷ್ಮತ್ತಾತಾನುಮತಿಂ ವಿನಾ ತೇಷಾಮೇಕೋಪಿ ಭುವಿ ನ ಪತತಿ|
30 ಯುಷ್ಮಚ್ಛಿರಸಾಂ ಸರ್ವ್ವಕಚಾ ಗಣಿತಾಂಃ ಸನ್ತಿ|
31 ಅತೋ ಮಾ ಬಿಭೀತ, ಯೂಯಂ ಬಹುಚಟಕೇಭ್ಯೋ ಬಹುಮೂಲ್ಯಾಃ|
32 ಯೋ ಮನುಜಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಾಮಙ್ಗೀಕುರುತೇ ತಮಹಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥತಾತಸಾಕ್ಷಾದಙ್ಗೀಕರಿಷ್ಯೇ|
33 ಪೃಥ್ವ್ಯಾಮಹಂ ಶಾನ್ತಿಂ ದಾತುಮಾಗತಇತಿ ಮಾನುಭವತ, ಶಾನ್ತಿಂ ದಾತುಂ ನ ಕಿನ್ತ್ವಸಿಂ|
34 ಪಿತೃಮಾತೃಶ್ಚಶ್ರೂಭಿಃ ಸಾಕಂ ಸುತಸುತಾಬಧೂ ರ್ವಿರೋಧಯಿತುಞ್ಚಾಗತೇाಸ್ಮಿ|
35 ತತಃ ಸ್ವಸ್ವಪರಿವಾರಏವ ನೃಶತ್ರು ರ್ಭವಿತಾ|
36 ಯಃ ಪಿತರಿ ಮಾತರಿ ವಾ ಮತ್ತೋಧಿಕಂ ಪ್ರೀಯತೇ, ಸ ನ ಮದರ್ಹಃ;
37 ಯಶ್ಚ ಸುತೇ ಸುತಾಯಾಂ ವಾ ಮತ್ತೋಧಿಕಂ ಪ್ರೀಯತೇ, ಸೇाಪಿ ನ ಮದರ್ಹಃ|
38 ಯಃ ಸ್ವಕ್ರುಶಂ ಗೃಹ್ಲನ್ ಮತ್ಪಶ್ಚಾನ್ನೈತಿ, ಸೇाಪಿ ನ ಮದರ್ಹಃ|
39 ಯಃ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನವತಿ, ಸ ತಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತೇ, ಯಸ್ತು ಮತ್ಕೃತೇ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ಹಾರಯತಿ, ಸ ತಾನವತಿ|
40 ಯೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ, ಸ ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ, ಯಶ್ಚ ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ, ಸ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ|
41 ಯೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ವಿಧತ್ತೇ, ಸ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಃ ಫಲಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ, ಯಶ್ಚ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕ ಇತಿ ವಿದಿತ್ವಾ ತಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ವಿಧತ್ತೇ ಸ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಮಾನವಸ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
42 ಯಶ್ಚ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏತೇಷಾಂ ಕ್ಷುದ್ರನರಾಣಾಮ್ ಯಂ ಕಞ್ಚನೈಕಂ ಶಿಷ್ಯ ಇತಿ ವಿದಿತ್ವಾ ಕಂಸೈಕಂ ಶೀತಲಸಲಿಲಂ ತಸ್ಮೈ ದತ್ತೇ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಸ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಫಲೇನ ನ ವಞ್ಚಿಷ್ಯತೇ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 11

1 ಇತ್ಥಂ ಯೀಶುಃ ಸ್ವದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾಣಾಮಾಜ್ಞಾಪನಂ ಸಮಾಪ್ಯ ಪುರೇ ಪುರ ಉಪದೇಷ್ಟುಂ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
2 ಅನನ್ತರಂ ಯೋಹನ್ ಕಾರಾಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಖ್ರಿಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ವಾರ್ತ್ತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯಸ್ಯಾಗಮನವಾರ್ತ್ತಾಸೀತ್ ಸಏವ ಕಿಂ ತ್ವಂ? ವಾ ವಯಮನ್ಯಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಹೇ?
3 ಏತತ್ ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನಿಜೌ ದ್ವೌ ಶಿಷ್ಯೌ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್|
4 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್, ಅನ್ಧಾ ನೇತ್ರಾಣಿ ಲಭನ್ತೇ, ಖಞ್ಚಾ ಗಚ್ಛನ್ತಿ, ಕುಷ್ಠಿನಃ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಭವನ್ತಿ, ಬಧಿರಾಃ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ, ಮೃತಾ ಜೀವನ್ತ ಉತ್ತಿಷ್ಠನ್ತಿ, ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಸಮೀಪೇ ಸುಸಂವಾದಃ ಪ್ರಚಾರ್ಯ್ಯತ,
5 ಏತಾನಿ ಯದ್ಯದ್ ಯುವಾಂ ಶೃಣುಥಃ ಪಶ್ಯಥಶ್ಚ ಗತ್ವಾ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಯೋಹನಂ ಗದತಂ|
6 ಯಸ್ಯಾಹಂ ನ ವಿಘ್ನೀಭವಾಮಿ, ಸಏವ ಧನ್ಯಃ|
7 ಅನನ್ತರಂ ತಯೋಃ ಪ್ರಸ್ಥಿತಯೋ ರ್ಯೀಶು ರ್ಯೋಹನಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಜನಾನ್ ಜಗಾದ, ಯೂಯಂ ಕಿಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಹಿರ್ಮಧ್ಯೇಪ್ರಾನ್ತರಮ್ ಅಗಚ್ಛತ? ಕಿಂ ವಾತೇನ ಕಮ್ಪಿತಂ ನಲಂ?
8 ವಾ ಕಿಂ ವೀಕ್ಷಿತುಂ ವಹಿರ್ಗತವನ್ತಃ? ಕಿಂ ಪರಿಹಿತಸೂಕ್ಷ್ಮವಸನಂ ಮನುಜಮೇಕಂ? ಪಶ್ಯತ, ಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸನಾನಿ ಪರಿದಧತಿ, ತೇ ರಾಜಧಾನ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ|
9 ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಬಹಿರಗಮತ, ಕಿಮೇಕಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಂ? ತದೇವ ಸತ್ಯಂ| ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಸ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಪಿ ಮಹಾನ್;
10 ಯತಃ, ಪಶ್ಯ ಸ್ವಕೀಯದೂತೋಯಂ ತ್ವದಗ್ರೇ ಪ್ರೇಷ್ಯತೇ ಮಯಾ| ಸ ಗತ್ವಾ ತವ ಪನ್ಥಾನಂ ಸ್ಮಯಕ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯತಿ|| ಏತದ್ವಚನಂ ಯಮಧಿ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ಸೋಽಯಂ ಯೋಹನ್|
11 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ, ಮಜ್ಜಯಿತು ರ್ಯೋಹನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕೋಪಿ ನಾರೀತೋ ನಾಜಾಯತ; ತಥಾಪಿ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಕ್ಷುದ್ರಃ ಸ ಯೋಹನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ|
12 ಅಪರಞ್ಚ ಆ ಯೋಹನೋಽದ್ಯ ಯಾವತ್ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ ಬಲಾದಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಭವತಿ ಆಕ್ರಮಿನಶ್ಚ ಜನಾ ಬಲೇನ ತದಧಿಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ|
13 ಯತೋ ಯೋಹನಂ ಯಾವತ್ ಸರ್ವ್ವಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಭಿ ರ್ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ ಚ ಉಪದೇಶಃ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯತ|
14 ಯದಿ ಯೂಯಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ನುಥ, ತರ್ಹಿ ಶ್ರೇಯಃ, ಯಸ್ಯಾಗಮನಸ್ಯ ವಚನಮಾಸ್ತೇ ಸೋಽಯಮ್ ಏಲಿಯಃ|
15 ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತುಂ ಕರ್ಣೌ ಸ್ತಃ ಸ ಶೃಣೋತು|
16 ಏತೇ ವಿದ್ಯಮಾನಜನಾಃ ಕೈ ರ್ಮಯೋಪಮೀಯನ್ತೇ? ಯೇ ಬಾಲಕಾ ಹಟ್ಟ ಉಪವಿಶ್ಯ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಬನ್ಧುಮಾಹೂಯ ವದನ್ತಿ,
17 ವಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ವಂಶೀರವಾದಯಾಮ, ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ನಾನೃತ್ಯತ; ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ಚ ವಯಮರೋದಿಮ, ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ನ ವ್ಯಲಪತ, ತಾದೃಶೈ ರ್ಬಾಲಕೈಸ್ತ ಉಪಮಾಯಿಷ್ಯನ್ತೇ|
18 ಯತೋ ಯೋಹನ್ ಆಗತ್ಯ ನ ಭುಕ್ತವಾನ್ ನ ಪೀತವಾಂಶ್ಚ, ತೇನ ಲೋಕಾ ವದನ್ತಿ, ಸ ಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಇತಿ|
19 ಮನುಜಸುತ ಆಗತ್ಯ ಭುಕ್ತವಾನ್ ಪೀತವಾಂಶ್ಚ, ತೇನ ಲೋಕಾ ವದನ್ತಿ, ಪಶ್ಯತ ಏಷ ಭೋಕ್ತಾ ಮದ್ಯಪಾತಾ ಚಣ್ಡಾಲಪಾಪಿನಾಂ ಬನ್ಧಶ್ಚ, ಕಿನ್ತು ಜ್ಞಾನಿನೋ ಜ್ಞಾನವ್ಯವಹಾರಂ ನಿರ್ದೋಷಂ ಜಾನನ್ತಿ|
20 ಸ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪುರೇ ಬಹ್ವಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವಾನ್, ತನ್ನಿವಾಸಿನಾಂ ಮನಃಪರಾವೃತ್ತ್ಯಭಾವಾತ್ ತಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಪ್ರತಿ ಹನ್ತೇತ್ಯುಕ್ತಾ ಕಥಿತವಾನ್,
21 ಹಾ ಕೋರಾಸೀನ್, ಹಾ ಬೈತ್ಸೈದೇ, ಯುಷ್ಮನ್ಮಧ್ಯೇ ಯದ್ಯದಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತಂ ಯದಿ ತತ್ ಸೋರಸೀದೋನ್ನಗರ ಅಕಾರಿಷ್ಯತ, ತರ್ಹಿ ಪೂರ್ವ್ವಮೇವ ತನ್ನಿವಾಸಿನಃ ಶಾಣವಸನೇ ಭಸ್ಮನಿ ಚೋಪವಿಶನ್ತೋ ಮನಾಂಸಿ ಪರಾವರ್ತ್ತಿಷ್ಯನ್ತ|
22 ತಸ್ಮಾದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ವಿಚಾರದಿನೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದಶಾತಃ ಸೋರಸೀದೋನೋ ರ್ದಶಾ ಸಹ್ಯತರಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
23 ಅಪರಞ್ಚ ಬತ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್, ತ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಯಾವದುನ್ನತೋಸಿ, ಕಿನ್ತು ನರಕೇ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯಸೇ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಯಿ ಯಾನ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಕರ್ಮ್ಮಣ್ಯಕಾರಿಷತ, ಯದಿ ತಾನಿ ಸಿದೋಮ್ನಗರ ಅಕಾರಿಷ್ಯನ್ತ, ತರ್ಹಿ ತದದ್ಯ ಯಾವದಸ್ಥಾಸ್ಯತ್|
24 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ವಿಚಾರದಿನೇ ತವ ದಣ್ಡತಃ ಸಿದೋಮೋ ದಣ್ಡೋ ಸಹ್ಯತರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
25 ಏತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಮಯೇ ಯೀಶುಃ ಪುನರುವಾಚ, ಹೇ ಸ್ವರ್ಗಪೃಥಿವ್ಯೋರೇಕಾಧಿಪತೇ ಪಿತಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನವತೋ ವಿದುಷಶ್ಚ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೇತಾನಿ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯ ಬಾಲಕಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾನ್, ಇತಿ ಹೇತೋಸ್ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ|
26 ಹೇ ಪಿತಃ, ಇತ್ಥಂ ಭವೇತ್ ಯತ ಇದಂ ತ್ವದೃಷ್ಟಾವುತ್ತಮಂ|
27 ಪಿತ್ರಾ ಮಯಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಸಮರ್ಪಿತಾನಿ, ಪಿತರಂ ವಿನಾ ಕೋಪಿ ಪುತ್ರಂ ನ ಜಾನಾತಿ, ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪುತ್ರೇಣ ಪಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ತಾನ್ ವಿನಾ ಪುತ್ರಾದ್ ಅನ್ಯಃ ಕೋಪಿ ಪಿತರಂ ನ ಜಾನಾತಿ|
28 ಹೇ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತಾ ಭಾರಾಕ್ರಾನ್ತಾಶ್ಚ ಲೋಕಾ ಯೂಯಂ ಮತ್ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಆಗಚ್ಛತ, ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ರಮಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
29 ಅಹಂ ಕ್ಷಮಣಶೀಲೋ ನಮ್ರಮನಾಶ್ಚ, ತಸ್ಮಾತ್ ಮಮ ಯುಗಂ ಸ್ವೇಷಾಮುಪರಿ ಧಾರಯತ ಮತ್ತಃ ಶಿಕ್ಷಧ್ವಞ್ಚ, ತೇನ ಯೂಯಂ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಮನಸಿ ವಿಶ್ರಾಮಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ಬೇ|
30 ಯತೋ ಮಮ ಯುಗಮ್ ಅನಾಯಾಸಂ ಮಮ ಭಾರಶ್ಚ ಲಘುಃ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 12

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಶ್ಸ್ಯಮಧ್ಯೇನ ಗಚ್ಛತಿ, ತದಾ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಬುಭುಕ್ಷಿತಾಃ ಸನ್ತಃ ಶ್ಸ್ಯಮಞ್ಜರೀಶ್ಛತ್ವಾ ಛಿತ್ವಾ ಖಾದಿತುಮಾರಭನ್ತ|
2 ತದ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಫಿರೂಶಿನೋ ಯೀಶುಂ ಜಗದುಃ, ಪಶ್ಯ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮಾಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ತದೇವ ತವ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ|
3 ಸ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಾವದತ, ದಾಯೂದ್ ತತ್ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ಬುಭುಕ್ಷಿತಾಃ ಸನ್ತೋ ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮಾಕುರ್ವ್ವನ್ ತತ್ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನಾಪಾಠಿ?
4 ಯೇ ದರ್ಶನೀಯಾಃ ಪೂಪಾಃ ಯಾಜಕಾನ್ ವಿನಾ ತಸ್ಯ ತತ್ಸಙ್ಗಿಮನುಜಾನಾಞ್ಚಾಭೋಜನೀಯಾಸ್ತ ಈಶ್ವರಾವಾಸಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇನ ತೇನ ಭುಕ್ತಾಃ|
5 ಅನ್ಯಚ್ಚ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಂ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೀಯಂ ನಿಯಮಂ ಲಙ್ವನ್ತೋಪಿ ಯಾಜಕಾ ನಿರ್ದೋಷಾ ಭವನ್ತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಮಧ್ಯೇ ಕಿಮಿದಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಪಠಿತಂ?
6 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಅತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಮನ್ದಿರಾದಪಿ ಗರೀಯಾನ್ ಏಕ ಆಸ್ತೇ|
7 ಕಿನ್ತು ದಯಾಯಾಂ ಮೇ ಯಥಾ ಪ್ರೀತಿ ರ್ನ ತಥಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮ್ಮಣಿ| ಏತದ್ವಚನಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಯದಿ ಯುಯಮ್ ಅಜ್ಞಾಸಿಷ್ಟ ತರ್ಹಿ ನಿರ್ದೋಷಾನ್ ದೋಷಿಣೋ ನಾಕಾರ್ಷ್ಟ|
8 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಮನುಜಸುತೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಸ್ಯಾಪಿ ಪತಿರಾಸ್ತೇ|
9 ಅನನ್ತರಂ ಸ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ತೇಷಾಂ ಭಜನಭವನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾನ್, ತದಾನೀಮ್ ಏಕಃ ಶುಷ್ಕಕರಾಮಯವಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್|
10 ತತೋ ಯೀಶುಮ್ ಅಪವದಿತುಂ ಮಾನುಷಾಃ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ನಿರಾಮಯತ್ವಂ ಕರಣೀಯಂ ನ ವಾ?
11 ತೇನ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಯದಿ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಅವಿ ರ್ಗರ್ತ್ತೇ ಪತತಿ, ತರ್ಹಿ ಯಸ್ತಂ ಘೃತ್ವಾ ನ ತೋಲಯತಿ, ಏತಾದೃಶೋ ಮನುಜೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕ ಆಸ್ತೇ?
12 ಅವೇ ರ್ಮಾನವಃ ಕಿಂ ನಹಿ ಶ್ರೇಯಾನ್? ಅತೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಹಿತಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ|
13 ಅನನ್ತರಂ ಸ ತಂ ಮಾನವಂ ಗದಿತವಾನ್, ಕರಂ ಪ್ರಸಾರಯ; ತೇನ ಕರೇ ಪ್ರಸಾರಿತೇ ಸೋನ್ಯಕರವತ್ ಸ್ವಸ್ಥೋಽಭವತ್|
14 ತದಾ ಫಿರೂಶಿನೋ ಬಹಿರ್ಭೂಯ ಕಥಂ ತಂ ಹನಿಷ್ಯಾಮ ಇತಿ ಕುಮನ್ತ್ರಣಾಂ ತತ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ಚಕ್ರುಃ|
15 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತದ್ ವಿದಿತ್ವಾ ಸ್ಥನಾನ್ತರಂ ಗತವಾನ್; ಅನ್ಯೇಷು ಬಹುನರೇಷು ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಗತೇಷು ತಾನ್ ಸ ನಿರಾಮಯಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯತ್,
16 ಯೂಯಂ ಮಾಂ ನ ಪರಿಚಾಯಯತ|
17 ತಸ್ಮಾತ್ ಮಮ ಪ್ರೀಯೋ ಮನೋನೀತೋ ಮನಸಸ್ತುಷ್ಟಿಕಾರಕಃ| ಮದೀಯಃ ಸೇವಕೋ ಯಸ್ತು ವಿದ್ಯತೇ ತಂ ಸಮೀಕ್ಷತಾಂ| ತಸ್ಯೋಪರಿ ಸ್ವಕೀಯಾತ್ಮಾ ಮಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತೇ| ತೇನಾನ್ಯದೇಶಜಾತೇಷು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಂಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ|
18 ಕೇನಾಪಿ ನ ವಿರೋಧಂ ಸ ವಿವಾದಞ್ಚ ಕರಿಷ್ಯತಿ| ನ ಚ ರಾಜಪಥೇ ತೇನ ವಚನಂ ಶ್ರಾವಯಿಷ್ಯತೇ|
19 ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಚಲಿತಾ ಯಾವತ್ ನಹಿ ತೇನ ಕರಿಷ್ಯತೇ| ತಾವತ್ ನಲೋ ವಿದೀರ್ಣೋಽಪಿ ಭಂಕ್ಷ್ಯತೇ ನಹಿ ತೇನ ಚ| ತಥಾ ಸಧೂಮವರ್ತ್ತಿಞ್ಚ ನ ಸ ನಿರ್ವ್ವಾಪಯಿಷ್ಯತೇ|
20 ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಞ್ಚ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ತನ್ನಾಮ್ನಿ ಭಿನ್ನದೇಶಜಾಃ|
21 ಯಾನ್ಯೇತಾನಿ ವಚನಾನಿ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನ್ಯಾಸನ್, ತಾನಿ ಸಫಲಾನ್ಯಭವನ್|
22 ಅನನ್ತರಂ ಲೋಕೈ ಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆನೀತೋ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಾನ್ಧಮೂಕೈಕಮನುಜಸ್ತೇನ ಸ್ವಸ್ಥೀಕೃತಃ, ತತಃ ಸೋಽನ್ಧೋ ಮೂಕೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ವಕ್ತುಞ್ಚಾರಬ್ಧವಾನ್|
23 ಅನೇನ ಸರ್ವ್ವೇ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ಏಷಃ ಕಿಂ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನೋ ನಹಿ?
24 ಕಿನ್ತು ಫಿರೂಶಿನಸ್ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗದಿತವನ್ತಃ, ಬಾಲ್ಸಿಬೂಬ್ನಾಮ್ನೋ ಭೂತರಾಜಸ್ಯ ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ವಿನಾ ನಾಯಂ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯತಿ|
25 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಮ್ ಇತಿ ಮಾನಸಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ತಾನ್ ಅವದತ್ ಕಿಞ್ಚನ ರಾಜ್ಯಂ ಯದಿ ಸ್ವವಿಪಕ್ಷಾದ್ ಭಿದ್ಯತೇ, ತರ್ಹಿ ತತ್ ಉಚ್ಛಿದ್ಯತೇ; ಯಚ್ಚ ಕಿಞ್ಚನ ನಗರಂ ವಾ ಗೃಹಂ ಸ್ವವಿಪಕ್ಷಾದ್ ವಿಭಿದ್ಯತೇ, ತತ್ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
26 ತದ್ವತ್ ಶಯತಾನೋ ಯದಿ ಶಯತಾನಂ ಬಹಿಃ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವವಿಪಕ್ಷಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ ಭವತಿ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ?
27 ಅಹಞ್ಚ ಯದಿ ಬಾಲ್ಸಿಬೂಬಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಮಿ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ತಾನಾಃ ಕೇನ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯನ್ತಿ? ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏತದ್ವಿಚಾರಯಿತಾರಸ್ತ ಏವ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
28 ಕಿನ್ತವಹಂ ಯದೀಶ್ವರಾತ್ಮನಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಮಿ, ತರ್ಹೀಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧಿಮಾಗತವತ್|
29 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಕೋಪಿ ಬಲವನ್ತ ಜನಂ ಪ್ರಥಮತೋ ನ ಬದ್ವ್ವಾ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತದ್ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಲೋಠಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ? ಕಿನ್ತು ತತ್ ಕೃತ್ವಾ ತದೀಯಗೃಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಲೋಠಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
30 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಮ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯೋ ನಹಿ ಸ ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಆಸ್ತೇ, ಯಶ್ಚ ಮಯಾ ಸಾಕಂ ನ ಸಂಗೃಹ್ಲಾತಿ, ಸ ವಿಕಿರತಿ|
31 ಅತಏವ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಮನುಜಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರಪಾಪಾನಾಂ ನಿನ್ದಾಯಾಶ್ಚ ಮರ್ಷಣಂ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, ಕಿನ್ತು ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ವಿರುದ್ಧನಿನ್ದಾಯಾ ಮರ್ಷಣಂ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
32 ಯೋ ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ, ತಸ್ಯಾಪರಾಧಸ್ಯ ಕ್ಷಮಾ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನೋ ವಿರುದ್ಧಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ ನೇಹಲೋಕೇ ನ ಪ್ರೇತ್ಯ ತಸ್ಯಾಪರಾಧಸ್ಯ ಕ್ಷಮಾ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
33 ಪಾದಪಂ ಯದಿ ಭದ್ರಂ ವದಥ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಫಲಮಪಿ ಸಾಧು ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಯದಿ ಚ ಪಾದಪಂ ಅಸಾಧುಂ ವದಥ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಫಲಮಪ್ಯಸಾಧು ವಕ್ತವ್ಯಂ; ಯತಃ ಸ್ವೀಯಸ್ವೀಯಫಲೇನ ಪಾದಪಃ ಪರಿಚೀಯತೇ|
34 ರೇ ಭುಜಗವಂಶಾ ಯೂಯಮಸಾಧವಃ ಸನ್ತಃ ಕಥಂ ಸಾಧು ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಥ? ಯಸ್ಮಾದ್ ಅನ್ತಃಕರಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಭಾವಾನುಸಾರಾದ್ ವದನಾದ್ ವಚೋ ನಿರ್ಗಚ್ಛತಿ|
35 ತೇನ ಸಾಧುರ್ಮಾನವೋಽನ್ತಃಕರಣರೂಪಾತ್ ಸಾಧುಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾತ್ ಸಾಧು ದ್ರವ್ಯಂ ನಿರ್ಗಮಯತಿ, ಅಸಾಧುರ್ಮಾನುಷಸ್ತ್ವಸಾಧುಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾದ್ ಅಸಾಧುವಸ್ತೂನಿ ನಿರ್ಗಮಯತಿ|
36 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಮನುಜಾ ಯಾವನ್ತ್ಯಾಲಸ್ಯವಚಾಂಸಿ ವದನ್ತಿ, ವಿಚಾರದಿನೇ ತದುತ್ತರಮವಶ್ಯಂ ದಾತವ್ಯಂ,
37 ಯತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವೀಯವಚೋಭಿ ರ್ನಿರಪರಾಧಃ ಸ್ವೀಯವಚೋಭಿಶ್ಚ ಸಾಪರಾಧೋ ಗಣಿಷ್ಯಸೇ|
38 ತದಾನೀಂ ಕತಿಪಯಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಜಗದುಃ, ಹೇ ಗುರೋ ವಯಂ ಭವತ್ತಃ ಕಿಞ್ಚನ ಲಕ್ಷ್ಮ ದಿದೃಕ್ಷಾಮಃ|
39 ತದಾ ಸ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್, ದುಷ್ಟೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ ಚ ವಂಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮೃಗಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಯೂನಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮ ವಿಹಾಯಾನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ತೇ ನ ಪ್ರದರ್ಶಯಿಷ್ಯನ್ತೇ|
40 ಯತೋ ಯೂನಮ್ ಯಥಾ ತ್ರ್ಯಹೋರಾತ್ರಂ ಬೃಹನ್ಮೀನಸ್ಯ ಕುಕ್ಷಾವಾಸೀತ್, ತಥಾ ಮನುಜಪುತ್ರೋಪಿ ತ್ರ್ಯಹೋರಾತ್ರಂ ಮೇದಿನ್ಯಾ ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
41 ಅಪರಂ ನೀನಿವೀಯಾ ಮಾನವಾ ವಿಚಾರದಿನ ಏತದ್ವಂಶೀಯಾನಾಂ ಪ್ರತಿಕೂಲಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ತಾನ್ ದೋಷಿಣಃ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ತೇ ಯೂನಸ ಉಪದೇಶಾತ್ ಮನಾಂಸಿ ಪರಾವರ್ತ್ತಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ, ಕಿನ್ತ್ವತ್ರ ಯೂನಸೋಪಿ ಗುರುತರ ಏಕ ಆಸ್ತೇ|
42 ಪುನಶ್ಚ ದಕ್ಷಿಣದೇಶೀಯಾ ರಾಜ್ಞೀ ವಿಚಾರದಿನ ಏತದ್ವಂಶೀಯಾನಾಂ ಪ್ರತಿಕೂಲಮುತ್ಥಾಯ ತಾನ್ ದೋಷಿಣಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಯತಃ ಸಾ ರಾಜ್ಞೀ ಸುಲೇಮನೋ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಮೇದಿನ್ಯಾಃ ಸೀಮ್ನ ಆಗಚ್ಛತ್, ಕಿನ್ತು ಸುಲೇಮನೋಪಿ ಗುರುತರ ಏಕೋ ಜನೋಽತ್ರ ಆಸ್ತೇ|
43 ಅಪರಂ ಮನುಜಾದ್ ಬಹಿರ್ಗತೋ ಽಪವಿತ್ರಭೂತಃ ಶುಷ್ಕಸ್ಥಾನೇನ ಗತ್ವಾ ವಿಶ್ರಾಮಂ ಗವೇಷಯತಿ, ಕಿನ್ತು ತದಲಭಮಾನಃ ಸ ವಕ್ತಿ, ಯಸ್ಮಾ; ನಿಕೇತನಾದ್ ಆಗಮಂ, ತದೇವ ವೇಶ್ಮ ಪಕಾವೃತ್ಯ ಯಾಮಿ|
44 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಯ ತತ್ ಶೂನ್ಯಂ ಮಾರ್ಜ್ಜಿತಂ ಶೋಭಿತಞ್ಚ ವಿಲೋಕ್ಯ ವ್ರಜನ್ ಸ್ವತೋಪಿ ದುಷ್ಟತರಾನ್ ಅನ್ಯಸಪ್ತಭೂತಾನ್ ಸಙ್ಗಿನಃ ಕರೋತಿ|
45 ತತಸ್ತೇ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಿವಸನ್ತಿ, ತೇನ ತಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ ಶೇಷದಶಾ ಪೂರ್ವ್ವದಶಾತೋತೀವಾಶುಭಾ ಭವತಿ, ಏತೇಷಾಂ ದುಷ್ಟವಂಶ್ಯಾನಾಮಪಿ ತಥೈವ ಘಟಿಷ್ಯತೇ|
46 ಮಾನವೇಭ್ಯ ಏತಾಸಾಂ ಕಥನಾಂ ಕಥನಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಮಾತಾ ಸಹಜಾಶ್ಚ ತೇನ ಸಾಕಂ ಕಾಞ್ಚಿತ್ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತುಂ ವಾಞ್ಛನ್ತೋ ಬಹಿರೇವ ಸ್ಥಿತವನ್ತಃ|
47 ತತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಸ್ಮೈ ಕಥಿತವಾನ್, ಪಶ್ಯ ತವ ಜನನೀ ಸಹಜಾಶ್ಚ ತ್ವಯಾ ಸಾಕಂ ಕಾಞ್ಚನ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತುಂ ಕಾಮಯಮಾನಾ ಬಹಿಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತಿ|
48 ಕಿನ್ತು ಸ ತಂ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಮಮ ಕಾ ಜನನೀ? ಕೇ ವಾ ಮಮ ಸಹಜಾಃ?
49 ಪಶ್ಚಾತ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕರಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಪಶ್ಯ ಮಮ ಜನನೀ ಮಮ ಸಹಜಾಶ್ಚೈತೇ;
50 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಸ್ಯ ಪಿತುರಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರುತೇ, ಸಏವ ಮಮ ಭ್ರಾತಾ ಭಗಿನೀ ಜನನೀ ಚ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 13

1 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಯೀಶುಃ ಸದ್ಮನೋ ಗತ್ವಾ ಸರಿತ್ಪತೇ ರೋಧಸಿ ಸಮುಪವಿವೇಶ|
2 ತತ್ರ ತತ್ಸನ್ನಿಧೌ ಬಹುಜನಾನಾಂ ನಿವಹೋಪಸ್ಥಿತೇಃ ಸ ತರಣಿಮಾರುಹ್ಯ ಸಮುಪಾವಿಶತ್, ತೇನ ಮಾನವಾ ರೋಧಸಿ ಸ್ಥಿತವನ್ತಃ|
3 ತದಾನೀಂ ಸ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೈಸ್ತಾನ್ ಇತ್ಥಂ ಬಹುಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್| ಪಶ್ಯತ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಕೃಷೀವಲೋ ಬೀಜಾನಿ ವಪ್ತುಂ ಬಹಿರ್ಜಗಾಮ,
4 ತಸ್ಯ ವಪನಕಾಲೇ ಕತಿಪಯಬೀಜೇಷು ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪತಿತೇಷು ವಿಹಗಾಸ್ತಾನಿ ಭಕ್ಷಿತವನ್ತಃ|
5 ಅಪರಂ ಕತಿಪಯಬೀಜೇಷು ಸ್ತೋಕಮೃದ್ಯುಕ್ತಪಾಷಾಣೇ ಪತಿತೇಷು ಮೃದಲ್ಪತ್ವಾತ್ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತಾನ್ಯಙ್ಕುರಿತಾನಿ,
6 ಕಿನ್ತು ರವಾವುದಿತೇ ದಗ್ಧಾನಿ ತೇಷಾಂ ಮೂಲಾಪ್ರವಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಶುಷ್ಕತಾಂ ಗತಾನಿ ಚ|
7 ಅಪರಂ ಕತಿಪಯಬೀಜೇಷು ಕಣ್ಟಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪತಿತೇಷು ಕಣ್ಟಕಾನ್ಯೇಧಿತ್ವಾ ತಾನಿ ಜಗ್ರಸುಃ|
8 ಅಪರಞ್ಚ ಕತಿಪಯಬೀಜಾನಿ ಉರ್ವ್ವರಾಯಾಂ ಪತಿತಾನಿ; ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕಾನಿಚಿತ್ ಶತಗುಣಾನಿ ಕಾನಿಚಿತ್ ಷಷ್ಟಿಗುಣಾನಿ ಕಾನಿಚಿತ್ ತ್ರಿಂಶಗುಂಣಾನಿ ಫಲಾನಿ ಫಲಿತವನ್ತಿ|
9 ಶ್ರೋತುಂ ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತೀ ಆಸಾತೇ ಸ ಶೃಣುಯಾತ್|
10 ಅನನ್ತರಂ ಶಿಷ್ಯೈರಾಗತ್ಯ ಸೋಽಪೃಚ್ಛ್ಯತ, ಭವತಾ ತೇಭ್ಯಃ ಕುತೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾ ಕಥ್ಯತೇ?
11 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಸ್ಯ ನಿಗೂಢಾಂ ಕಥಾಂ ವೇದಿತುಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮದಾಯಿ, ಕಿನ್ತು ತೇಭ್ಯೋ ನಾದಾಯಿ|
12 ಯಸ್ಮಾದ್ ಯಸ್ಯಾನ್ತಿಕೇ ವರ್ದ್ಧತೇ, ತಸ್ಮಾಯೇವ ದಾಯಿಷ್ಯತೇ, ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯಾನ್ತಿಕೇ ನ ವರ್ದ್ಧತೇ, ತಸ್ಯ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚನಾಸ್ತೇ, ತದಪಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಆದಾಯಿಷ್ಯತೇ|
13 ತೇ ಪಶ್ಯನ್ತೋಪಿ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ, ಶೃಣ್ವನ್ತೋಪಿ ನ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ, ಬುಧ್ಯಮಾನಾ ಅಪಿ ನ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ ಚ, ತಸ್ಮಾತ್ ತೇಭ್ಯೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾ ಕಥ್ಯತೇ|
14 ಯಥಾ ಕರ್ಣೈಃ ಶ್ರೋಷ್ಯಥ ಯೂಯಂ ವೈ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ನ ಭೋತ್ಸ್ಯಥ| ನೇತ್ರೈರ್ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ ಯೂಯಞ್ಚ ಪರಿಜ್ಞಾತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ| ತೇ ಮಾನುಷಾ ಯಥಾ ನೈವ ಪರಿಪಶ್ಯನ್ತಿ ಲೋಚನೈಃ| ಕರ್ಣೈ ರ್ಯಥಾ ನ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ನ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ ಚ ಮಾನಸೈಃ| ವ್ಯಾವರ್ತ್ತಿತೇಷು ಚಿತ್ತೇಷು ಕಾಲೇ ಕುತ್ರಾಪಿ ತೈರ್ಜನೈಃ| ಮತ್ತಸ್ತೇ ಮನುಜಾಃ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಯಥಾ ನೈವ ಭವನ್ತಿ ಚ| ತಥಾ ತೇಷಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ ಸ್ಥೂಲಬುದ್ಧಯಃ| ಬಧಿರೀಭೂತಕರ್ಣಾಶ್ಚ ಜಾತಾಶ್ಚ ಮುದ್ರಿತಾ ದೃಶಃ|
15 ಯದೇತಾನಿ ವಚನಾನಿ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ತೇಷು ತಾನಿ ಫಲನ್ತಿ|
16 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಯನಾನಿ ಧನ್ಯಾನಿ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತಾನಿ ವೀಕ್ಷನ್ತೇ; ಧನ್ಯಾಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಬ್ದಗ್ರಹಾಃ, ಯಸ್ಮಾತ್ ತೈರಾಕರ್ಣ್ಯತೇ|
17 ಮಯಾ ಯೂಯಂ ತಥ್ಯಂ ವಚಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯದ್ಯದ್ ವೀಕ್ಷ್ಯತೇ, ತದ್ ಬಹವೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾಶ್ಚ ಮಾನವಾ ದಿದೃಕ್ಷನ್ತೋಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನಾಲಭನ್ತ, ಪುನಶ್ಚ ಯೂಯಂ ಯದ್ಯತ್ ಶೃಣುಥ, ತತ್ ತೇ ಶುಶ್ರೂಷಮಾಣಾ ಅಪಿ ಶ್ರೋತುಂ ನಾಲಭನ್ತ|
18 ಕೃಷೀವಲೀಯದೃಷ್ಟಾನ್ತಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಶೃಣುತ|
19 ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವೇ ಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ತಾನಿ ತಸ್ಯಾರ್ಥ ಏಷಃ, ಯದಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಕಥಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ನ ಬುಧ್ಯತೇ, ತದಾ ಪಾಪಾತ್ಮಾಗತ್ಯ ತದೀಯಮನಸ ಉಪ್ತಾಂ ಕಥಾಂ ಹರನ್ ನಯತಿ|
20 ಅಪರಂ ಪಾಷಾಣಸ್ಥಲೇ ಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ತಾನಿ ತಸ್ಯಾರ್ಥ ಏಷಃ; ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವೈವ ಹರ್ಷಚಿತ್ತೇನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ,
21 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಮನಸಿ ಮೂಲಾಪ್ರವಿಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಸ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕಾಲಮಾತ್ರಂ ಸ್ಥಿರಸ್ತಿಷ್ಠತಿ; ಪಶ್ಚಾತ ತತ್ಕಥಾಕಾರಣಾತ್ ಕೋಪಿ ಕ್ಲೇಸ್ತಾಡನಾ ವಾ ಚೇತ್ ಜಾಯತೇ, ತರ್ಹಿ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ ವಿಘ್ನಮೇತಿ|
22 ಅಪರಂ ಕಣ್ಟಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ತಾನಿ ತದರ್ಥ ಏಷಃ; ಕೇನಚಿತ್ ಕಥಾಯಾಂ ಶ್ರುತಾಯಾಂ ಸಾಂಸಾರಿಕಚಿನ್ತಾಭಿ ರ್ಭ್ರಾನ್ತಿಭಿಶ್ಚ ಸಾ ಗ್ರಸ್ಯತೇ, ತೇನ ಸಾ ಮಾ ವಿಫಲಾ ಭವತಿ|
23 ಅಪರಮ್ ಉರ್ವ್ವರಾಯಾಂ ಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ತಾನಿ ತದರ್ಥ ಏಷಃ; ಯೇ ತಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವುಧ್ಯನ್ತೇ, ತೇ ಫಲಿತಾಃ ಸನ್ತಃ ಕೇಚಿತ್ ಶತಗುಣಾನಿ ಕೇಚಿತ ಷಷ್ಟಿಗುಣಾನಿ ಕೇಚಿಚ್ಚ ತ್ರಿಂಶದ್ಗುಣಾನಿ ಫಲಾನಿ ಜನಯನ್ತಿ|
24 ಅನನ್ತರಂ ಸೋಪರಾಮೇಕಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮುಪಸ್ಥಾಪ್ಯ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಾಮಾಸ; ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯಂ ತಾದೃಶೇನ ಕೇನಚಿದ್ ಗೃಹಸ್ಥೇನೋಪಮೀಯತೇ, ಯೇನ ಸ್ವೀಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಪ್ರಶಸ್ತಬೀಜಾನ್ಯೌಪ್ಯನ್ತ|
25 ಕಿನ್ತು ಕ್ಷಣದಾಯಾಂ ಸಕಲಲೋಕೇಷು ಸುಪ್ತೇಷು ತಸ್ಯ ರಿಪುರಾಗತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಗೋಧೂಮಬೀಜಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ವನ್ಯಯವಮಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ತ್ವಾ ವವ್ರಾಜ|
26 ತತೋ ಯದಾ ಬೀಜೇಭ್ಯೋಽಙ್ಕರಾ ಜಾಯಮಾನಾಃ ಕಣಿಶಾನಿ ಘೃತವನ್ತಃ; ತದಾ ವನ್ಯಯವಸಾನ್ಯಪಿ ದೃಶ್ಯಮಾನಾನ್ಯಭವನ್|
27 ತತೋ ಗೃಹಸ್ಥಸ್ಯ ದಾಸೇಯಾ ಆಗಮ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ, ಭವತಾ ಕಿಂ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಭದ್ರಬೀಜಾನಿ ನೌಪ್ಯನ್ತ? ತಥಾತ್ವೇ ವನ್ಯಯವಸಾನಿ ಕೃತ ಆಯನ್?
28 ತದಾನೀಂ ತೇನ ತೇ ಪ್ರತಿಗದಿತಾಃ, ಕೇನಚಿತ್ ರಿಪುಣಾ ಕರ್ಮ್ಮದಮಕಾರಿ| ದಾಸೇಯಾಃ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ವಯಂ ಗತ್ವಾ ತಾನ್ಯುತ್ಪಾಯ್ಯ ಕ್ಷಿಪಾಮೋ ಭವತಃ ಕೀದೃಶೀಚ್ಛಾ ಜಾಯತೇ?
29 ತೇನಾವಾದಿ, ನಹಿ, ಶಙ್ಕೇಽಹಂ ವನ್ಯಯವಸೋತ್ಪಾಟನಕಾಲೇ ಯುಷ್ಮಾಭಿಸ್ತೈಃ ಸಾಕಂ ಗೋಧೂಮಾ ಅಪ್ಯುತ್ಪಾಟಿಷ್ಯನ್ತೇ|
30 ಅತಃ ಶ್ಸ್ಯಕರ್ತ್ತನಕಾಲಂ ಯಾವದ್ ಉಭಯಾನ್ಯಪಿ ಸಹ ವರ್ದ್ಧನ್ತಾಂ, ಪಶ್ಚಾತ್ ಕರ್ತ್ತನಕಾಲೇ ಕರ್ತ್ತಕಾನ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ಯೂಯಮಾದೌ ವನ್ಯಯವಸಾನಿ ಸಂಗೃಹ್ಯ ದಾಹಯಿತುಂ ವೀಟಿಕಾ ಬದ್ವ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯತ; ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವೇ ಗೋಧೂಮಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಭಾಣ್ಡಾಗಾರಂ ನೀತ್ವಾ ಸ್ಥಾಪ್ಯನ್ತಾಮ್|
31 ಅನನ್ತರಂ ಸೋಪರಾಮೇಕಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಕಶ್ಚಿನ್ಮನುಜಃ ಸರ್ಷಪಬೀಜಮೇಕಂ ನೀತ್ವಾ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಉವಾಪ|
32 ಸರ್ಷಪಬೀಜಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಾದ್ ಬೀಜಾತ್ ಕ್ಷುದ್ರಮಪಿ ಸದಙ್ಕುರಿತಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಾತ್ ಶಾಕಾತ್ ಬೃಹದ್ ಭವತಿ; ಸ ತಾದೃಶಸ್ತರು ರ್ಭವತಿ, ಯಸ್ಯ ಶಾಖಾಸು ನಭಸಃ ಖಗಾ ಆಗತ್ಯ ನಿವಸನ್ತಿ; ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯಂ ತಾದೃಶಸ್ಯ ಸರ್ಷಪೈಕಸ್ಯ ಸಮಮ್|
33 ಪುನರಪಿ ಸ ಉಪಮಾಕಥಾಮೇಕಾಂ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಾಞ್ಚಕಾರ; ಕಾಚನ ಯೋಷಿತ್ ಯತ್ ಕಿಣ್ವಮಾದಾಯ ದ್ರೋಣತ್ರಯಮಿತಗೋಧೂಮಚೂರ್ಣಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಮಿಶ್ರೀಭವನಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ಸಮಾಚ್ಛಾದ್ಯ ನಿಧತ್ತವತೀ, ತತ್ಕಿಣ್ವಮಿವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ|
34 ಇತ್ಥಂ ಯೀಶು ರ್ಮನುಜನಿವಹಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧಾವುಪಮಾಕಥಾಭಿರೇತಾನ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನಿ ಕಥಿತವಾನ್ ಉಪಮಾಂ ವಿನಾ ತೇಭ್ಯಃ ಕಿಮಪಿ ಕಥಾಂ ನಾಕಥಯತ್|
35 ಏತೇನ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೀಯೇನ ವಾಕ್ಯೇನ ವ್ಯಾದಾಯ ವದನಂ ನಿಜಂ| ಅಹಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಗುಪ್ತವಾಕ್ಯಂ ಪುರಾಭವಂ| ಯದೇತದ್ವಚನಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಸೀತ್, ತತ್ ಸಿದ್ಧಮಭವತ್|
36 ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಮನುಜಾನ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಯೀಶೌ ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ಯೀಶವೇ ಕಥಿತವನ್ತಃ, ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಯ ವನ್ಯಯವಸೀಯದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮ್ ಭವಾನ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತ್ಯ ವದತು|
37 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಯೇನ ಭದ್ರಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ಯನ್ತೇ ಸ ಮನುಜಪುತ್ರಃ,
38 ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಜಗತ್, ಭದ್ರಬೀಜಾನೀ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಾಃ,
39 ವನ್ಯಯವಸಾನಿ ಪಾಪಾತ್ಮನಃ ಸನ್ತಾನಾಃ| ಯೇನ ರಿಪುಣಾ ತಾನ್ಯುಪ್ತಾನಿ ಸ ಶಯತಾನಃ, ಕರ್ತ್ತನಸಮಯಶ್ಚ ಜಗತಃ ಶೇಷಃ, ಕರ್ತ್ತಕಾಃ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾಃ|
40 ಯಥಾ ವನ್ಯಯವಸಾನಿ ಸಂಗೃಹ್ಯ ದಾಹ್ಯನ್ತೇ, ತಥಾ ಜಗತಃ ಶೇಷೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ;
41 ಅರ್ಥಾತ್ ಮನುಜಸುತಃ ಸ್ವಾಂಯದೂತಾನ್ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯತಿ, ತೇನ ತೇ ಚ ತಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾತ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ವಿಘ್ನಕಾರಿಣೋಽಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಲೋಕಾಂಶ್ಚ ಸಂಗೃಹ್ಯ
42 ಯತ್ರ ರೋದನಂ ದನ್ತಘರ್ಷಣಞ್ಚ ಭವತಿ, ತತ್ರಾಗ್ನಿಕುಣ್ಡೇ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
43 ತದಾನೀಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಲೋಕಾಃ ಸ್ವೇಷಾಂ ಪಿತೂ ರಾಜ್ಯೇ ಭಾಸ್ಕರಇವ ತೇಜಸ್ವಿನೋ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ| ಶ್ರೋತುಂ ಯಸ್ಯ ಶ್ರುತೀ ಆಸಾತೇ, ಮ ಶೃಣುಯಾತ್|
44 ಅಪರಞ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಮಧ್ಯೇ ನಿಧಿಂ ಪಶ್ಯನ್ ಯೋ ಗೋಪಯತಿ, ತತಃ ಪರಂ ಸಾನನ್ದೋ ಗತ್ವಾ ಸ್ವೀಯಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವಿಕ್ರೀಯ ತ್ತಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ, ಸ ಇವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ|
45 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಯೋ ವಣಿಕ್ ಉತ್ತಮಾಂ ಮುಕ್ತಾಂ ಗವೇಷಯನ್
46 ಮಹಾರ್ಘಾಂ ಮುಕ್ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ನಿಜಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವಿಕ್ರೀಯ ತಾಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ, ಸ ಇವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ|
47 ಪುನಶ್ಚ ಸಮುದ್ರೋ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರಮೀನಸಂಗ್ರಾಹ್ಯಾನಾಯಇವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ|
48 ತಸ್ಮಿನ್ ಆನಾಯೇ ಪೂರ್ಣೇ ಜನಾ ಯಥಾ ರೋಧಸ್ಯುತ್ತೋಲ್ಯ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಮೀನಾನ್ ಸಂಗ್ರಹ್ಯ ಭಾಜನೇಷು ನಿದಧತೇ, ಕುತ್ಸಿತಾನ್ ನಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ;
49 ತಥೈವ ಜಗತಃ ಶೇಷೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಫಲತಃ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾ ಆಗತ್ಯ ಪುಣ್ಯವಜ್ಜನಾನಾಂ ಮಧ್ಯಾತ್ ಪಾಪಿನಃ ಪೃಥಕ್ ಕೃತ್ವಾ ವಹ್ನಿಕುಣ್ಡೇ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ,
50 ತತ್ರ ರೋದನಂ ದನ್ತೈ ರ್ದನ್ತಘರ್ಷಣಞ್ಚ ಭವಿಷ್ಯತಃ|
51 ಯೀಶುನಾ ತೇ ಪೃಷ್ಟಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮೇತಾನ್ಯಾಖ್ಯಾನಾನ್ಯಬುಧ್ಯನ್ತ? ತದಾ ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಭೋ|
52 ತದಾನೀಂ ಸ ಕಥಿತವಾನ್, ನಿಜಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾತ್ ನವೀನಪುರಾತನಾನಿ ವಸ್ತೂನಿ ನಿರ್ಗಮಯತಿ ಯೋ ಗೃಹಸ್ಥಃ ಸ ಇವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಮಧಿ ಶಿಕ್ಷಿತಾಃ ಸ್ವರ್ವ ಉಪದೇಷ್ಟಾರಃ|
53 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುರೇತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಃ ಸಮಾಪ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರತಸ್ಥೇ| ಅಪರಂ ಸ್ವದೇಶಮಾಗತ್ಯ ಜನಾನ್ ಭಜನಭವನ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್;
54 ತೇ ವಿಸ್ಮಯಂ ಗತ್ವಾ ಕಥಿತವನ್ತ ಏತಸ್ಯೈತಾದೃಶಂ ಜ್ಞಾನಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಚ ಕಸ್ಮಾದ್ ಅಜಾಯತ?
55 ಕಿಮಯಂ ಸೂತ್ರಧಾರಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ನಹಿ? ಏತಸ್ಯ ಮಾತು ರ್ನಾಮ ಚ ಕಿಂ ಮರಿಯಮ್ ನಹಿ? ಯಾಕುಬ್-ಯೂಷಫ್-ಶಿಮೋನ್-ಯಿಹೂದಾಶ್ಚ ಕಿಮೇತಸ್ಯ ಭ್ರಾತರೋ ನಹಿ?
56 ಏತಸ್ಯ ಭಗಿನ್ಯಶ್ಚ ಕಿಮಸ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ನ ಸನ್ತಿ? ತರ್ಹಿ ಕಸ್ಮಾದಯಮೇತಾನಿ ಲಬ್ಧವಾನ್? ಇತ್ಥಂ ಸ ತೇಷಾಂ ವಿಘ್ನರೂಪೋ ಬಭೂವ;
57 ತತೋ ಯೀಶುನಾ ನಿಗದಿತಂ ಸ್ವದೇಶೀಯಜನಾನಾಂ ಮಧ್ಯಂ ವಿನಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಕುತ್ರಾಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ನಾಸಮ್ಮಾನ್ಯೋ ಭವತೀ|
58 ತೇಷಾಮವಿಶ್ವಾಸಹೇತೋಃ ಸ ತತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಬಹ್ವಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ನ ಕೃತವಾನ್|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 14

1 ತದಾನೀಂ ರಾಜಾ ಹೇರೋದ್ ಯೀಶೋ ರ್ಯಶಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿಜದಾಸೇಯಾನ್ ಜಗಾದ್,
2 ಏಷ ಮಜ್ಜಯಿತಾ ಯೋಹನ್, ಪ್ರಮಿತೇಭಯಸ್ತಸ್ಯೋತ್ಥಾನಾತ್ ತೇನೇತ್ಥಮದ್ಭುತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ|
3 ಪುರಾ ಹೇರೋದ್ ನಿಜಭ್ರಾತು: ಫಿಲಿಪೋ ಜಾಯಾಯಾ ಹೇರೋದೀಯಾಯಾ ಅನುರೋಧಾದ್ ಯೋಹನಂ ಧಾರಯಿತ್ವಾ ಬದ್ಧಾ ಕಾರಾಯಾಂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್|
4 ಯತೋ ಯೋಹನ್ ಉಕ್ತವಾನ್, ಏತ್ಸಯಾಃ ಸಂಗ್ರಹೋ ಭವತೋ ನೋಚಿತಃ|
5 ತಸ್ಮಾತ್ ನೃಪತಿಸ್ತಂ ಹನ್ತುಮಿಚ್ಛನ್ನಪಿ ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ವಿಭಯಾಞ್ಚಕಾರ; ಯತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಯೋಹನಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಂ ಮೇನಿರೇ|
6 ಕಿನ್ತು ಹೇರೋದೋ ಜನ್ಮಾಹೀಯಮಹ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಹೇರೋದೀಯಾಯಾ ದುಹಿತಾ ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ನೃತಿತ್ವಾ ಹೇರೋದಮಪ್ರೀಣ್ಯತ್|
7 ತಸ್ಮಾತ್ ಭೂಪತಿಃ ಶಪಥಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾಸೀತ್, ತ್ವಯಾ ಯದ್ ಯಾಚ್ಯತೇ, ತದೇವಾಹಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ|
8 ಸಾ ಕುಮಾರೀ ಸ್ವೀಯಮಾತುಃ ಶಿಕ್ಷಾಂ ಲಬ್ಧಾ ಬಭಾಷೇ, ಮಜ್ಜಯಿತುರ್ಯೋಹನ ಉತ್ತಮಾಙ್ಗಂ ಭಾಜನೇ ಸಮಾನೀಯ ಮಹ್ಯಂ ವಿಶ್ರಾಣಯ|
9 ತತೋ ರಾಜಾ ಶುಶೋಚ, ಕಿನ್ತು ಭೋಜನಾಯೋಪವಿಶತಾಂ ಸಙ್ಗಿನಾಂ ಸ್ವಕೃತಶಪಥಸ್ಯ ಚಾನುರೋಧಾತ್ ತತ್ ಪ್ರದಾತುಮ ಆದಿದೇಶ|
10 ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಾರಾಂ ಪ್ರತಿ ನರಂ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ಯೋಹನ ಉತ್ತಮಾಙ್ಗಂ ಛಿತ್ತ್ವಾ
11 ತತ್ ಭಾಜನ ಆನಾಯ್ಯ ತಸ್ಯೈ ಕುಮಾರ್ಯ್ಯೈ ವ್ಯಶ್ರಾಣಯತ್, ತತಃ ಸಾ ಸ್ವಜನನ್ಯಾಃ ಸಮೀಪಂ ತನ್ನಿನಾಯ|
12 ಪಶ್ಚಾತ್ ಯೋಹನಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ಕಾಯಂ ನೀತ್ವಾ ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸುಸ್ತತೋ ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಬಭಾಷಿರೇ|
13 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುರಿತಿ ನಿಶಭ್ಯ ನಾವಾ ನಿರ್ಜನಸ್ಥಾನಮ್ ಏಕಾಕೀ ಗತವಾನ್, ಪಶ್ಚಾತ್ ಮಾನವಾಸ್ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಾನಾನಗರೇಭ್ಯ ಆಗತ್ಯ ಪದೈಸ್ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಈಯುಃ|
14 ತದಾನೀಂ ಯೀಶು ರ್ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಮಹಾನ್ತಂ ಜನನಿವಹಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತೇಷು ಕಾರುಣಿಕಃ ಮನ್ ತೇಷಾಂ ಪೀಡಿತಜನಾನ್ ನಿರಾಮಯಾನ್ ಚಕಾರ|
15 ತತಃ ಪರಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತದನ್ತಿಕಮಾಗತ್ಯ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ಇದಂ ನಿರ್ಜನಸ್ಥಾನಂ ವೇಲಾಪ್ಯವಸನ್ನಾ; ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಜಾನ್ ಸ್ವಸ್ವಗ್ರಾಮಂ ಗನ್ತುಂ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೇತುಞ್ಚ ಭವಾನ್ ತಾನ್ ವಿಸೃಜತು|
16 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾನವಾದೀತ್, ತೇಷಾಂ ಗಮನೇ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ, ಯೂಯಮೇವ ತಾನ್ ಭೋಜಯತ|
17 ತದಾ ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ಅಸ್ಮಾಕಮತ್ರ ಪೂಪಪಞ್ಚಕಂ ಮೀನದ್ವಯಞ್ಚಾಸ್ತೇ|
18 ತದಾನೀಂ ತೇನೋಕ್ತಂ ತಾನಿ ಮದನ್ತಿಕಮಾನಯತ|
19 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಮನುಜಾನ್ ಯವಸೋಪರ್ಯ್ಯುಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ; ಅಪರ ತತ್ ಪೂಪಪಞ್ಚಕಂ ಮೀನದ್ವಯಞ್ಚ ಗೃಹ್ಲನ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರತಿ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯೇಶ್ವರೀಯಗುಣಾನ್ ಅನೂದ್ಯ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದತ್ತವಾನ್, ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ದದುಃ|
20 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪರಿತೃಪ್ತವನ್ತಃ, ತತಸ್ತದವಶಿಷ್ಟಭಕ್ಷ್ಯೈಃ ಪೂರ್ಣಾನ್ ದ್ವಾದಶಡಲಕಾನ್ ಗೃಹೀತವನ್ತಃ|
21 ತೇ ಭೋಕ್ತಾರಃ ಸ್ತ್ರೀರ್ಬಾಲಕಾಂಶ್ಚ ವಿಹಾಯ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪಞ್ಚ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪುಮಾಂಸ ಆಸನ್|
22 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಲೋಕಾನಾಂ ವಿಸರ್ಜನಕಾಲೇ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ತರಣಿಮಾರೋಢುಂ ಸ್ವಾಗ್ರೇ ಪಾರಂ ಯಾತುಞ್ಚ ಗಾಢಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|
23 ತತೋ ಲೋಕೇಷು ವಿಸೃಷ್ಟೇಷು ಸ ವಿವಿಕ್ತೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಗಿರಿಮೇಕಂ ಗತ್ವಾ ಸನ್ಧ್ಯಾಂ ಯಾವತ್ ತತ್ರೈಕಾಕೀ ಸ್ಥಿತವಾನ್|
24 ಕಿನ್ತು ತದಾನೀಂ ಸಮ್ಮುಖವಾತತ್ವಾತ್ ಸರಿತ್ಪತೇ ರ್ಮಧ್ಯೇ ತರಙ್ಗೈಸ್ತರಣಿರ್ದೋಲಾಯಮಾನಾಭವತ್|
25 ತದಾ ಸ ಯಾಮಿನ್ಯಾಶ್ಚತುರ್ಥಪ್ರಹರೇ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ವ್ರಜನ್ ತೇಷಾಮನ್ತಿಕಂ ಗತವಾನ್|
26 ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಸಾಗರೋಪರಿ ವ್ರಜನ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸಮುದ್ವಿಗ್ನಾ ಜಗದುಃ, ಏಷ ಭೂತ ಇತಿ ಶಙ್ಕಮಾನಾ ಉಚ್ಚೈಃ ಶಬ್ದಾಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ ಚ|
27 ತದೈವ ಯೀಶುಸ್ತಾನವದತ್, ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವತ, ಮಾ ಭೈಷ್ಟ, ಏಷೋಽಹಮ್|
28 ತತಃ ಪಿತರ ಇತ್ಯುಕ್ತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಯದಿ ಭವಾನೇವ, ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ಭವತ್ಸಮೀಪಂ ಯಾತುಮಾಜ್ಞಾಪಯತು|
29 ತತಃ ತೇನಾದಿಷ್ಟಃ ಪಿತರಸ್ತರಣಿತೋಽವರುಹ್ಯ ಯೀಶೇाರನ್ತಿಕಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತೋಯೋಪರಿ ವವ್ರಾಜ|
30 ಕಿನ್ತು ಪ್ರಚಣ್ಡಂ ಪವನಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಭಯಾತ್ ತೋಯೇ ಮಂಕ್ತುಮ್ ಆರೇಭೇ, ತಸ್ಮಾದ್ ಉಚ್ಚೈಃ ಶಬ್ದಾಯಮಾನಃ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಮಾಮವತು|
31 ಯೀಶುಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಕರಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ತಂ ಧರನ್ ಉಕ್ತವಾನ್, ಹ ಸ್ತೋಕಪ್ರತ್ಯಯಿನ್ ತ್ವಂ ಕುತಃ ಸಮಶೇಥಾಃ?
32 ಅನನ್ತರಂ ತಯೋಸ್ತರಣಿಮಾರೂಢಯೋಃ ಪವನೋ ನಿವವೃತೇ|
33 ತದಾನೀಂ ಯೇ ತರಣ್ಯಾಮಾಸನ್, ತ ಆಗತ್ಯ ತಂ ಪ್ರಣಭ್ಯ ಕಥಿತವನ್ತಃ, ಯಥಾರ್ಥಸ್ತ್ವಮೇವೇಶ್ವರಸುತಃ|
34 ಅನನ್ತರಂ ಪಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ಗಿನೇಷರನ್ನಾಮಕಂ ನಗರಮುಪತಸ್ಥುಃ,
35 ತದಾ ತತ್ರತ್ಯಾ ಜನಾ ಯೀಶುಂ ಪರಿಚೀಯ ತದ್ದೇಶ್ಸ್ಯ ಚತುರ್ದಿಶೋ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ಯತ್ರ ಯಾವನ್ತಃ ಪೀಡಿತಾ ಆಸನ್, ತಾವತಏವ ತದನ್ತಿಕಮಾನಯಾಮಾಸುಃ|
36 ಅಪರಂ ತದೀಯವಸನಸ್ಯ ಗ್ರನ್ಥಿಮಾತ್ರಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ವಿನೀಯ ಯಾವನ್ತೋ ಜನಾಸ್ತತ್ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಚಕ್ರಿರೇ, ತೇ ಸರ್ವ್ವಏವ ನಿರಾಮಯಾ ಬಭೂವುಃ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 15

1 ಅಪರಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರೀಯಾಃ ಕತಿಪಯಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ,
2 ತವ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಕಿಮರ್ಥಮ್ ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಕರೈ ರ್ಭಕ್ಷಿತ್ವಾ ಪರಮ್ಪರಾಗತಂ ಪ್ರಾಚೀನಾನಾಂ ವ್ಯವಹಾರಂ ಲಙ್ವನ್ತೇ?
3 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಯೂಯಂ ಪರಮ್ಪರಾಗತಾಚಾರೇಣ ಕುತ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾಂ ಲಙ್ವಧ್ವೇ|
4 ಈಶ್ವರ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯತ್, ತ್ವಂ ನಿಜಪಿತರೌ ಸಂಮನ್ಯೇಥಾಃ, ಯೇನ ಚ ನಿಜಪಿತರೌ ನಿನ್ದ್ಯೇತೇ, ಸ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮ್ರಿಯೇತ;
5 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ವದಥ, ಯಃ ಸ್ವಜನಕಂ ಸ್ವಜನನೀಂ ವಾ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ವದತಿ, ಯುವಾಂ ಮತ್ತೋ ಯಲ್ಲಭೇಥೇ, ತತ್ ನ್ಯವಿದ್ಯತ,
6 ಸ ನಿಜಪಿತರೌ ಪುನ ರ್ನ ಸಂಮಂಸ್ಯತೇ| ಇತ್ಥಂ ಯೂಯಂ ಪರಮ್ಪರಾಗತೇನ ಸ್ವೇಷಾಮಾಚಾರೇಣೇಶ್ವರೀಯಾಜ್ಞಾಂ ಲುಮ್ಪಥ|
7 ರೇ ಕಪಟಿನಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಯಿಶಯಿಯೋ ಯುಷ್ಮಾನಧಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಚನಾನ್ಯೇತಾನಿ ಸಮ್ಯಗ್ ಉಕ್ತವಾನ್|
8 ವದನೈ ರ್ಮನುಜಾ ಏತೇ ಸಮಾಯಾನ್ತಿ ಮದನ್ತಿಕಂ| ತಥಾಧರೈ ರ್ಮದೀಯಞ್ಚ ಮಾನಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತೇ ನರಾಃ|
9 ಕಿನ್ತು ತೇಷಾಂ ಮನೋ ಮತ್ತೋ ವಿದೂರಏವ ತಿಷ್ಠತಿ| ಶಿಕ್ಷಯನ್ತೋ ವಿಧೀನ್ ನ್ರಾಜ್ಞಾ ಭಜನ್ತೇ ಮಾಂ ಮುಧೈವ ತೇ|
10 ತತೋ ಯೀಶು ರ್ಲೋಕಾನ್ ಆಹೂಯ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್, ಯೂಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬುಧ್ಯಧ್ಬಂ|
11 ಯನ್ಮುಖಂ ಪ್ರವಿಶತಿ, ತತ್ ಮನುಜಮ್ ಅಮೇಧ್ಯಂ ನ ಕರೋತಿ, ಕಿನ್ತು ಯದಾಸ್ಯಾತ್ ನಿರ್ಗಚ್ಛತಿ, ತದೇವ ಮಾನುಷಮಮೇಧ್ಯೀ ಕರೋತೀ|
12 ತದಾನೀಂ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಫಿರೂಶಿನೋ ವ್ಯರಜ್ಯನ್ತ, ತತ್ ಕಿಂ ಭವತಾ ಜ್ಞಾಯತೇ?
13 ಸ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ ಯಂ ಕಞ್ಚಿದಙ್ಕುರಂ ನಾರೋಪಯತ್, ಸ ಉತ್ಪಾವ್ದ್ಯತೇ|
14 ತೇ ತಿಷ್ಠನ್ತು, ತೇ ಅನ್ಧಮನುಜಾನಾಮ್ ಅನ್ಧಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾ ಏವ; ಯದ್ಯನ್ಧೋಽನ್ಧಂ ಪನ್ಥಾನಂ ದರ್ಶಯತಿ, ತರ್ಹ್ಯುಭೌ ಗರ್ತ್ತೇ ಪತತಃ|
15 ತದಾ ಪಿತರಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ದೃಷ್ಟಾನ್ತಮಿಮಮಸ್ಮಾನ್ ಬೋಧಯತು|
16 ಯೀಶುನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ, ಯೂಯಮದ್ಯ ಯಾವತ್ ಕಿಮಬೋಧಾಃ ಸ್ಥ?
17 ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಿಂ ನ ಬುಧ್ಯಧ್ಬೇ ? ಯದಾಸ್ಯಂ ಪ್ರೇವಿಶತಿ, ತದ್ ಉದರೇ ಪತನ್ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಯಾತಿ,
18 ಕಿನ್ತ್ವಾಸ್ಯಾದ್ ಯನ್ನಿರ್ಯಾತಿ, ತದ್ ಅನ್ತಃಕರಣಾತ್ ನಿರ್ಯಾತತ್ವಾತ್ ಮನುಜಮಮೇಧ್ಯಂ ಕರೋತಿ|
19 ಯತೋಽನ್ತಃಕರಣಾತ್ ಕುಚಿನ್ತಾ ಬಧಃ ಪಾರದಾರಿಕತಾ ವೇಶ್ಯಾಗಮನಂ ಚೈರ್ಯ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾಸಾಕ್ಷ್ಯಮ್ ಈಶ್ವರನಿನ್ದಾ ಚೈತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ನಿರ್ಯ್ಯಾನ್ತಿ|
20 ಏತಾನಿ ಮನುಷ್ಯಮಪವಿತ್ರೀ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ಕಿನ್ತ್ವಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಕರೇಣ ಭೋಜನಂ ಮನುಜಮಮೇಧ್ಯಂ ನ ಕರೋತಿ|
21 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಸೋರಸೀದೋನ್ನಗರಯೋಃ ಸೀಮಾಮುಪತಸ್ಯೌ|
22 ತದಾ ತತ್ಸೀಮಾತಃ ಕಾಚಿತ್ ಕಿನಾನೀಯಾ ಯೋಷಿದ್ ಆಗತ್ಯ ತಮುಚ್ಚೈರುವಾಚ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ, ಮಮೈಕಾ ದುಹಿತಾಸ್ತೇ ಸಾ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಾ ಸತೀ ಮಹಾಕ್ಲೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಮ ದಯಸ್ವ|
23 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾಂ ಕಿಮಪಿ ನೋಕ್ತವಾನ್, ತತಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ತಂ ನಿವೇದಯಾಮಾಸುಃ, ಏಷಾ ಯೋಷಿದ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಶ್ಚಾದ್ ಉಚ್ಚೈರಾಹೂಯಾಗಚ್ಛತಿ, ಏನಾಂ ವಿಸೃಜತು|
24 ತದಾ ಸ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೋತ್ರಸ್ಯ ಹಾರಿತಮೇಷಾನ್ ವಿನಾ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ನಾಹಂ ಪ್ರೇಷಿತೋಸ್ಮಿ|
25 ತತಃ ಸಾ ನಾರೀಸಮಾಗತ್ಯ ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಜಗಾದ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಮಾಮುಪಕುರು|
26 ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಬಾಲಕಾನಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯಮಾದಾಯ ಸಾರಮೇಯೇಭ್ಯೋ ದಾನಂ ನೋಚಿತಂ|
27 ತದಾ ಸಾ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ತತ್ ಸತ್ಯಂ, ತಥಾಪಿ ಪ್ರಭೋ ರ್ಭಞ್ಚಾದ್ ಯದುಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಪತತಿ, ತತ್ ಸಾರಮೇಯಾಃ ಖಾದನ್ತಿ|
28 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಹೇ ಯೋಷಿತ್, ತವ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಮಹಾನ್ ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ಮನೋಭಿಲಷಿತಂ ಸಿದ್ಯ್ಯತು, ತೇನ ತಸ್ಯಾಃ ಕನ್ಯಾ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ದಣ್ಡೇ ನಿರಾಮಯಾಭವತ್|
29 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಗಾಲೀಲ್ಸಾಗರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಮಾಗತ್ಯ ಧರಾಧರಮಾರುಹ್ಯ ತತ್ರೋಪವಿವೇಶ|
30 ಪಶ್ಚಾತ್ ಜನನಿವಹೋ ಬಹೂನ್ ಖಞ್ಚಾನ್ಧಮೂಕಶುಷ್ಕಕರಮಾನುಷಾನ್ ಆದಾಯ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ತಚ್ಚರಣಾನ್ತಿಕೇ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸುಃ, ತತಃ ಸಾ ತಾನ್ ನಿರಾಮಯಾನ್ ಅಕರೋತ್|
31 ಇತ್ಥಂ ಮೂಕಾ ವಾಕ್ಯಂ ವದನ್ತಿ, ಶುಷ್ಕಕರಾಃ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮಾಯಾನ್ತಿ, ಪಙ್ಗವೋ ಗಚ್ಛನ್ತಿ, ಅನ್ಧಾ ವೀಕ್ಷನ್ತೇ, ಇತಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಲೋಕಾ ವಿಸ್ಮಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ಬಭಾಷಿರೇ|
32 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಃ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂಯ ಗದಿತವಾನ್, ಏತಜ್ಜನನಿವಹೇಷು ಮಮ ದಯಾ ಜಾಯತೇ, ಏತೇ ದಿನತ್ರಯಂ ಮಯಾ ಸಾಕಂ ಸನ್ತಿ, ಏಷಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯವಸ್ತು ಚ ಕಞ್ಚಿದಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾದಹಮೇತಾನಕೃತಾಹಾರಾನ್ ನ ವಿಸ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ, ತಥಾತ್ವೇ ವರ್ತ್ಮಮಧ್ಯೇ ಕ್ಲಾಮ್ಯೇಷುಃ|
33 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಊಚುಃ, ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾನ್ತರಮಧ್ಯ ಏತಾವತೋ ಮರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್ಪಯಿತುಂ ವಯಂ ಕುತ್ರ ಪೂಪಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮಃ?
34 ಯೀಶುರಪೃಚ್ಛತ್, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟೇ ಕತಿ ಪೂಪಾ ಆಸತೇ? ತ ಊಚುಃ, ಸಪ್ತಪೂಪಾ ಅಲ್ಪಾಃ ಕ್ಷುದ್ರಮೀನಾಶ್ಚ ಸನ್ತಿ|
35 ತದಾನೀಂ ಸ ಲೋಕನಿವಹಂ ಭೂಮಾವುಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಆದಿಶ್ಯ
36 ತಾನ್ ಸಪ್ತಪೂಪಾನ್ ಮೀನಾಂಶ್ಚ ಗೃಹ್ಲನ್ ಈಶ್ವರೀಯಗುಣಾನ್ ಅನೂದ್ಯ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದದೌ, ಶಿಷ್ಯಾ ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ದದುಃ|
37 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಭುಕ್ತ್ವಾ ತೃಪ್ತವನ್ತಃ; ತದವಶಿಷ್ಟಭಕ್ಷ್ಯೇಣ ಸಪ್ತಡಲಕಾನ್ ಪರಿಪೂರ್ಯ್ಯ ಸಂಜಗೃಹುಃ|
38 ತೇ ಭೋಕ್ತಾರೋ ಯೋಷಿತೋ ಬಾಲಕಾಂಶ್ಚ ವಿಹಾಯ ಪ್ರಾಯೇಣ ಚತುಃಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪುರುಷಾ ಆಸನ್|
39 ತತಃ ಪರಂ ಸ ಜನನಿವಹಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ತರಿಮಾರುಹ್ಯ ಮಗ್ದಲಾಪ್ರದೇಶಂ ಗತವಾನ್|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 16

1 ತದಾನೀಂ ಫಿರೂಶಿನಃ ಸಿದೂಕಿನಶ್ಚಾಗತ್ಯ ತಂ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ನಭಮೀಯಂ ಕಿಞ್ಚನ ಲಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಯಿತುಂ ತಸ್ಮೈ ನಿವೇದಯಾಮಾಸುಃ|
2 ತತಃ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ನಭಸೋ ರಕ್ತತ್ವಾದ್ ಯೂಯಂ ವದಥ, ಶ್ವೋ ನಿರ್ಮ್ಮಲಂ ದಿನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ;
3 ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಚ ನಭಸೋ ರಕ್ತತ್ವಾತ್ ಮಲಿನತ್ವಾಞ್ಚ ವದಥ, ಝಞ್ಭ್ಶದ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಹೇ ಕಪಟಿನೋ ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಅನ್ತರೀಕ್ಷಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಕ್ನುಥ, ತರ್ಹಿ ಕಾಲಸ್ಯೈತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಥಂ ಬೋದ್ಧುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ?
4 ಏತತ್ಕಾಲಸ್ಯ ದುಷ್ಟೋ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ ಚ ವಂಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮ ಗವೇಷಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯೂನಸೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಲಕ್ಷ್ಮ ವಿನಾನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ತಾನ್ ನ ದರ್ಶಯಿಯ್ಯತೇ| ತದಾನೀಂ ಸ ತಾನ್ ವಿಹಾಯ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
5 ಅನನ್ತರಮನ್ಯಪಾರಗಮನಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪೂಪಮಾನೇತುಂ ವಿಸ್ಮೃತವನ್ತಃ|
6 ಯೀಶುಸ್ತಾನವಾದೀತ್, ಯೂಯಂ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ಸಿದೂಕಿನಾಞ್ಚ ಕಿಣ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಸಾವಧಾನಾಃ ಸತರ್ಕಾಶ್ಚ ಭವತ|
7 ತೇನ ತೇ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿವಿಚ್ಯ ಕಥಯಿತುಮಾರೇಭಿರೇ, ವಯಂ ಪೂಪಾನಾನೇತುಂ ವಿಸ್ಮೃತವನ್ತ ಏತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಇತಿ ಕಥಯತಿ|
8 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ತಾನವೋಚತ್, ಹೇ ಸ್ತೋಕವಿಶ್ವಾಸಿನೋ ಯೂಯಂ ಪೂಪಾನಾನಯನಮಧಿ ಕುತಃ ಪರಸ್ಪರಮೇತದ್ ವಿವಿಂಕ್ಯ?
9 ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮದ್ಯಾಪಿ ನ ಜ್ಞಾಯತೇ? ಪಞ್ಚಭಿಃ ಪೂಪೈಃ ಪಞ್ಚಸಹಸ್ರಪುರುಷೇಷು ಭೋಜಿತೇಷು ಭಕ್ಷ್ಯೋಚ್ಛಿಷ್ಟಪೂರ್ಣಾನ್ ಕತಿ ಡಲಕಾನ್ ಸಮಗೃಹ್ಲೀತಂ;
10 ತಥಾ ಸಪ್ತಭಿಃ ಪೂಪೈಶ್ಚತುಃಸಹಸ್ರಪುರುಷೇಷು ಭೇಜಿತೇಷು ಕತಿ ಡಲಕಾನ್ ಸಮಗೃಹ್ಲೀತ, ತತ್ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ನ ಸ್ಮರ್ಯ್ಯತೇ?
11 ತಸ್ಮಾತ್ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ಸಿದೂಕಿನಾಞ್ಚ ಕಿಣ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ, ಕಥಾಮಿಮಾಮ್ ಅಹಂ ಪೂಪಾನಧಿ ನಾಕಥಯಂ, ಏತದ್ ಯೂಯಂ ಕುತೋ ನ ಬುಧ್ಯಧ್ವೇ?
12 ತದಾನೀಂ ಪೂಪಕಿಣ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತೇತಿ ನೋಕ್ತ್ವಾ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ಸಿದೂಕಿನಾಞ್ಚ ಉಪದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತೇತಿ ಕಥಿತವಾನ್, ಇತಿ ತೈರಬೋಧಿ|
13 ಅಪರಞ್ಚ ಯೀಶುಃ ಕೈಸರಿಯಾ-ಫಿಲಿಪಿಪ್ರದೇಶಮಾಗತ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅಪೃಚ್ಛತ್, ಯೋಽಹಂ ಮನುಜಸುತಃ ಸೋಽಹಂ ಕಃ? ಲೋಕೈರಹಂ ಕಿಮುಚ್ಯೇ?
14 ತದಾನೀಂ ತೇ ಕಥಿತವನ್ತಃ, ಕೇಚಿದ್ ವದನ್ತಿ ತ್ವಂ ಮಜ್ಜಯಿತಾ ಯೋಹನ್, ಕೇಚಿದ್ವದನ್ತಿ, ತ್ವಮ್ ಏಲಿಯಃ, ಕೇಚಿಚ್ಚ ವದನ್ತಿ, ತ್ವಂ ಯಿರಿಮಿಯೋ ವಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀತಿ|
15 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಯೂಯಂ ಮಾಂ ಕಂ ವದಥ? ತತಃ ಶಿಮೋನ್ ಪಿತರ ಉವಾಚ,
16 ತ್ವಮಮರೇಶ್ವರಸ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತಪುತ್ರಃ|
17 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಯೂನಸಃ ಪುತ್ರ ಶಿಮೋನ್ ತ್ವಂ ಧನ್ಯಃ; ಯತಃ ಕೋಪಿ ಅನುಜಸ್ತ್ವಯ್ಯೇತಜ್ಜ್ಞಾನಂ ನೋದಪಾದಯತ್, ಕಿನ್ತು ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯಃ ಪಿತೋದಪಾದಯತ್|
18 ಅತೋಽಹಂ ತ್ವಾಂ ವದಾಮಿ, ತ್ವಂ ಪಿತರಃ (ಪ್ರಸ್ತರಃ) ಅಹಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ತರಸ್ಯೋಪರಿ ಸ್ವಮಣ್ಡಲೀಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಸ್ಯಾಮಿ, ತೇನ ನಿರಯೋ ಬಲಾತ್ ತಾಂ ಪರಾಜೇತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
19 ಅಹಂ ತುಭ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಕುಞ್ಜಿಕಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ, ತೇನ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚನ ತ್ವಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಭಂತ್ಸ್ಯಸಿ ತತ್ಸ್ವರ್ಗೇ ಭಂತ್ಸ್ಯತೇ, ಯಚ್ಚ ಕಿಞ್ಚನ ಮಹ್ಯಾಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯಸಿ ತತ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಮೋಕ್ಷ್ಯತೇ|
20 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನಾದಿಶತ್, ಅಹಮಭಿಷಿಕ್ತೋ ಯೀಶುರಿತಿ ಕಥಾಂ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ಯೂಯಂ ಮಾ ಕಥಯತ|
21 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕೇಭ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೇಭ್ಯಶ್ಚ ಬಹುದುಃಖಭೋಗಸ್ತೈ ರ್ಹತತ್ವಂ ತೃತೀಯದಿನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನಞ್ಚ ಮಮಾವಶ್ಯಕಮ್ ಏತಾಃ ಕಥಾ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಕಾಲಮಾರಭ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಮ್ ಆರಬ್ಧವಾನ್|
22 ತದಾನೀಂ ಪಿತರಸ್ತಸ್ಯ ಕರಂ ಘೃತ್ವಾ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಕಥಯಿತುಮಾರಬ್ಧವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ತತ್ ತ್ವತ್ತೋ ದೂರಂ ಯಾತು, ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿ ಕದಾಪಿ ನ ಘಟಿಷ್ಯತೇ|
23 ಕಿನ್ತು ಸ ವದನಂ ಪರಾವರ್ತ್ಯ ಪಿತರಂ ಜಗಾದ, ಹೇ ವಿಘ್ನಕಾರಿನ್, ಮತ್ಸಮ್ಮುಖಾದ್ ದೂರೀಭವ, ತ್ವಂ ಮಾಂ ಬಾಧಸೇ, ಈಶ್ವರೀಯಕಾರ್ಯ್ಯಾತ್ ಮಾನುಷೀಯಕಾರ್ಯ್ಯಂ ತುಭ್ಯಂ ರೋಚತೇ|
24 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಸ್ವೀಯಶಿಷ್ಯಾನ್ ಉಕ್ತವಾನ್ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮೀ ಭವಿತುಮ್ ಇಚ್ಛತಿ, ಸ ಸ್ವಂ ದಾಮ್ಯತು, ತಥಾ ಸ್ವಕ್ರುಶಂ ಗೃಹ್ಲನ್ ಮತ್ಪಶ್ಚಾದಾಯಾತು|
25 ಯತೋ ಯಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಮಿಚ್ಛತಿ, ಸ ತಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯೋ ಮದರ್ಥಂ ನಿಜಪ್ರಾಣಾನ್ ಹಾರಯತಿ, ಸ ತಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
26 ಮಾನುಷೋ ಯದಿ ಸರ್ವ್ವಂ ಜಗತ್ ಲಭತೇ ನಿಜಪ್ರಣಾನ್ ಹಾರಯತಿ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಕೋ ಲಾಭಃ? ಮನುಜೋ ನಿಜಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಿನಿಮಯೇನ ವಾ ಕಿಂ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
27 ಮನುಜಸುತಃ ಸ್ವದೂತೈಃ ಸಾಕಂ ಪಿತುಃ ಪ್ರಭಾವೇಣಾಗಮಿಷ್ಯತಿ; ತದಾ ಪ್ರತಿಮನುಜಂ ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮ್ಮಾನುಸಾರಾತ್ ಫಲಂ ದಾಸ್ಯತಿ|
28 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ, ಸರಾಜ್ಯಂ ಮನುಜಸುತಮ್ ಆಗತಂ ನ ಪಶ್ಯನ್ತೋ ಮೃತ್ಯುಂ ನ ಸ್ವಾದಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಏತಾದೃಶಾಃ ಕತಿಪಯಜನಾ ಅತ್ರಾಪಿ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಾಃ ಸನ್ತಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 17

1 ಅನನ್ತರಂ ಷಡ್ದಿನೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಯೀಶುಃ ಪಿತರಂ ಯಾಕೂಬಂ ತತ್ಸಹಜಂ ಯೋಹನಞ್ಚ ಗೃಹ್ಲನ್ ಉಚ್ಚಾದ್ರೇ ರ್ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾನಮ್ ಆಗತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ರೂಪಮನ್ಯತ್ ದಧಾರ|
2 ತೇನ ತದಾಸ್ಯಂ ತೇಜಸ್ವಿ, ತದಾಭರಣಮ್ ಆಲೋಕವತ್ ಪಾಣ್ಡರಮಭವತ್|
3 ಅನ್ಯಚ್ಚ ತೇನ ಸಾಕಂ ಸಂಲಪನ್ತೌ ಮೂಸಾ ಏಲಿಯಶ್ಚ ತೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದದತುಃ|
4 ತದಾನೀಂ ಪಿತರೋ ಯೀಶುಂ ಜಗಾದ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಸ್ಥಿತಿರತ್ರಾಸ್ಮಾಕಂ ಶುಭಾ, ಯದಿ ಭವತಾನುಮನ್ಯತೇ, ತರ್ಹಿ ಭವದರ್ಥಮೇಕಂ ಮೂಸಾರ್ಥಮೇಕಮ್ ಏಲಿಯಾರ್ಥಞ್ಚೈಕಮ್ ಇತಿ ತ್ರೀಣಿ ದೂಷ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮ್ಮಮ|
5 ಏತತ್ಕಥನಕಾಲ ಏಕ ಉಜ್ಜವಲಃ ಪಯೋದಸ್ತೇಷಾಮುಪರಿ ಛಾಯಾಂ ಕೃತವಾನ್, ವಾರಿದಾದ್ ಏಷಾ ನಭಸೀಯಾ ವಾಗ್ ಬಭೂವ, ಮಮಾಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಃ, ಅಸ್ಮಿನ್ ಮಮ ಮಹಾಸನ್ತೋಷ ಏತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಯೂಯಂ ನಿಶಾಮಯತ|
6 ಕಿನ್ತು ವಾಚಮೇತಾಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಏವ ಶಿಷ್ಯಾ ಮೃಶಂ ಶಙ್ಕಮಾನಾ ನ್ಯುಬ್ಜಾ ನ್ಯಪತನ್|
7 ತದಾ ಯೀಶುರಾಗತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಗಾತ್ರಾಣಿ ಸ್ಪೃಶನ್ ಉವಾಚ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ, ಮಾ ಭೈಷ್ಟ|
8 ತದಾನೀಂ ನೇತ್ರಾಣ್ಯುನ್ಮೀಲ್ಯ ಯೀಶುಂ ವಿನಾ ಕಮಪಿ ನ ದದೃಶುಃ|
9 ತತಃ ಪರಮ್ ಅದ್ರೇರವರೋಹಣಕಾಲೇ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿದೇಶ, ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ಮೃತಾನಾಂ ಮಧ್ಯಾದುತ್ಥಾನಂ ಯಾವನ್ನ ಜಾಯತೇ, ತಾವತ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರೇತದ್ದರ್ಶನಂ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ನ ಕಥಯಿತವ್ಯಂ|
10 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಪ್ರಥಮಮ್ ಏಲಿಯ ಆಯಾಸ್ಯತೀತಿ ಕುತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೈರುಚ್ಯತೇ?
11 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್, ಏಲಿಯಃ ಪ್ರಾಗೇತ್ಯ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತೀತಿ ಸತ್ಯಂ,
12 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಚ್ಮಿ, ಏಲಿಯ ಏತ್ಯ ಗತಃ, ತೇ ತಮಪರಿಚಿತ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಥೇಚ್ಛಂ ವ್ಯವಜಹುಃ; ಮನುಜಸುತೇನಾಪಿ ತೇಷಾಮನ್ತಿಕೇ ತಾದೃಗ್ ದುಃಖಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ|
13 ತದಾನೀಂ ಸ ಮಜ್ಜಯಿತಾರಂ ಯೋಹನಮಧಿ ಕಥಾಮೇತಾಂ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್, ಇತ್ಥಂ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಬುಬುಧಿರೇ|
14 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇಷು ಜನನಿವಹಸ್ಯಾನ್ತಿಕಮಾಗತೇಷು ಕಶ್ಚಿತ್ ಮನುಜಸ್ತದನ್ತಿಕಮೇತ್ಯ ಜಾನೂನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್,
15 ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಮತ್ಪುತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಕೃಪಾಂ ವಿದಧಾತು, ಸೋಪಸ್ಮಾರಾಮಯೇನ ಭೃಶಂ ವ್ಯಥಿತಃ ಸನ್ ಪುನಃ ಪುನ ರ್ವಹ್ನೌ ಮುಹು ರ್ಜಲಮಧ್ಯೇ ಪತತಿ|
16 ತಸ್ಮಾದ್ ಭವತಃ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಮೀಪೇ ತಮಾನಯಂ ಕಿನ್ತು ತೇ ತಂ ಸ್ವಾಸ್ಥಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ|
17 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ರೇ ಅವಿಶ್ವಾಸಿನಃ, ರೇ ವಿಪಥಗಾಮಿನಃ, ಪುನಃ ಕತಿಕಾಲಾನ್ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ? ಕತಿಕಾಲಾನ್ ವಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಹಿಷ್ಯೇ? ತಮತ್ರ ಮಮಾನ್ತಿಕಮಾನಯತ|
18 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುನಾ ತರ್ಜತಏವ ಸ ಭೂತಸ್ತಂ ವಿಹಾಯ ಗತವಾನ್, ತದ್ದಣ್ಡಏವ ಸ ಬಾಲಕೋ ನಿರಾಮಯೋಽಭೂತ್|
19 ತತಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುಪ್ತಂ ಯೀಶುಮುಪಾಗತ್ಯ ಬಭಾಷಿರೇ, ಕುತೋ ವಯಂ ತಂ ಭೂತಂ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ತಾಃ?
20 ಯೀಶುನಾ ತೇ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ, ಯುಷ್ಮಾಕಮಪ್ರತ್ಯಯಾತ್;
21 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವಚ್ಮಿ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ಷಪೈಕಮಾತ್ರೋಪಿ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಜಾಯತೇ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಸ್ಮಿನ್ ಶೈಲೇ ತ್ವಮಿತಃ ಸ್ಥಾನಾತ್ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಯಾಹೀತಿ ಬ್ರೂತೇ ಸ ತದೈವ ಚಲಿಷ್ಯತಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಮಪ್ಯಸಾಧ್ಯಞ್ಚ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾತಿ| ಕಿನ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೋಪವಾಸೌ ವಿನೈತಾದೃಶೋ ಭೂತೋ ನ ತ್ಯಾಜ್ಯೇತ|
22 ಅಪರಂ ತೇಷಾಂ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೇ ಭ್ರಮಣಕಾಲೇ ಯೀಶುನಾ ತೇ ಗದಿತಾಃ, ಮನುಜಸುತೋ ಜನಾನಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ ತೈ ರ್ಹನಿಷ್ಯತೇ ಚ,
23 ಕಿನ್ತು ತೃತೀಯೇಽಹಿ्ನ ಮ ಉತ್ಥಾಪಿಷ್ಯತೇ, ತೇನ ತೇ ಭೃಶಂ ದುಃಖಿತಾ ಬಭೂವಃ|
24 ತದನನ್ತರಂ ತೇಷು ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ನಗರಮಾಗತೇಷು ಕರಸಂಗ್ರಾಹಿಣಃ ಪಿತರಾನ್ತಿಕಮಾಗತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಗುರುಃ ಕಿಂ ಮನ್ದಿರಾರ್ಥಂ ಕರಂ ನ ದದಾತಿ? ತತಃ ಪಿತರಃ ಕಥಿತವಾನ್ ದದಾತಿ|
25 ತತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಗೃಹಮಧ್ಯಮಾಗತೇ ತಸ್ಯ ಕಥಾಕಥನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಮೇವ ಯೀಶುರುವಾಚ, ಹೇ ಶಿಮೋನ್, ಮೇದಿನ್ಯಾ ರಾಜಾನಃ ಸ್ವಸ್ವಾಪತ್ಯೇಭ್ಯಃ ಕಿಂ ವಿದೇಶಿಭ್ಯಃ ಕೇಭ್ಯಃ ಕರಂ ಗೃಹ್ಲನ್ತಿ? ಅತ್ರ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಬುಧ್ಯಸೇ? ತತಃ ಪಿತರ ಉಕ್ತವಾನ್, ವಿದೇಶಿಭ್ಯಃ|
26 ತದಾ ಯೀಶುರುಕ್ತವಾನ್, ತರ್ಹಿ ಸನ್ತಾನಾ ಮುಕ್ತಾಃ ಸನ್ತಿ|
27 ತಥಾಪಿ ಯಥಾಸ್ಮಾಭಿಸ್ತೇಷಾಮನ್ತರಾಯೋ ನ ಜನ್ಯತೇ, ತತ್ಕೃತೇ ಜಲಧೇಸ್ತೀರಂ ಗತ್ವಾ ವಡಿಶಂ ಕ್ಷಿಪ, ತೇನಾದೌ ಯೋ ಮೀನ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತಿ, ತಂ ಘೃತ್ವಾ ತನ್ಮುಖೇ ಮೋಚಿತೇ ತೋಲಕೈಕಂ ರೂಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ, ತದ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತವ ಮಮ ಚ ಕೃತೇ ತೇಭ್ಯೋ ದೇಹಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 18

1 ತದಾನೀಂ ಶಿಷ್ಯಾ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಪೃಷ್ಟವನ್ತಃ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯೇ ಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ?
2 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕ್ಷುದ್ರಮೇಕಂ ಬಾಲಕಂ ಸ್ವಸಮೀಪಮಾನೀಯ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ನಿಧಾಯ ಜಗಾದ,
3 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ, ಯೂಯಂ ಮನೋವಿನಿಮಯೇನ ಕ್ಷುದ್ರಬಾಲವತ್ ನ ಸನ್ತಃ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ|
4 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಏತಸ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರಬಾಲಕಸ್ಯ ಸಮಮಾತ್ಮಾನಂ ನಮ್ರೀಕರೋತಿ, ಸಏವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ|
5 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಏತಾದೃಶಂ ಕ್ಷುದ್ರಬಾಲಕಮೇಕಂ ಮಮ ನಾಮ್ನಿ ಗೃಹ್ಲಾತಿ, ಸ ಮಾಮೇವ ಗೃಹ್ಲಾತಿ|
6 ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ಕೃತವಿಶ್ವಾಸಾನಾಮೇತೇಷಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ಏಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಧ್ನಿಂ ಜನಯತಿ, ಕಣ್ಠಬದ್ಧಪೇಷಣೀಕಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಾಗರಾಗಾಧಜಲೇ ಮಜ್ಜನಂ ಶ್ರೇಯಃ|
7 ವಿಘ್ನಾತ್ ಜಗತಃ ಸನ್ತಾಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ವಿಘ್ನೋಽವಶ್ಯಂ ಜನಯಿಷ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಯೇನ ಮನುಜೇನ ವಿಘ್ನೋ ಜನಿಷ್ಯತೇ ತಸ್ಯೈವ ಸನ್ತಾಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ಕರಶ್ಚರಣೋ ವಾ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಬಾಧತೇ, ತರ್ಹಿ ತಂ ಛಿತ್ತ್ವಾ ನಿಕ್ಷಿಪ, ದ್ವಿಕರಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಸ್ಯ ವಾ ತವಾನಪ್ತವಹ್ನೌ ನಿಕ್ಷೇಪಾತ್, ಖಞ್ಜಸ್ಯ ವಾ ಛಿನ್ನಹಸ್ತಸ್ಯ ತವ ಜೀವನೇ ಪ್ರವೇಶೋ ವರಂ|
9 ಅಪರಂ ತವ ನೇತ್ರಂ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಬಾಧತೇ, ತರ್ಹಿ ತದಪ್ಯುತ್ಪಾವ್ಯ ನಿಕ್ಷಿಪ, ದ್ವಿನೇತ್ರಸ್ಯ ನರಕಾಗ್ನೌ ನಿಕ್ಷೇಪಾತ್ ಕಾಣಸ್ಯ ತವ ಜೀವನೇ ಪ್ರವೇಶೋ ವರಂ|
10 ತಸ್ಮಾದವಧದ್ಧಂ, ಏತೇಷಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ಏಕಮಪಿ ಮಾ ತುಚ್ಛೀಕುರುತ,
11 ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ, ಸ್ವರ್ಗೇ ತೇಷಾಂ ದೂತಾ ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಸ್ಯ ಪಿತುರಾಸ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ| ಏವಂ ಯೇ ಯೇ ಹಾರಿತಾಸ್ತಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಂ ಮನುಜಪುತ್ರ ಆಗಚ್ಛತ್|
12 ಯೂಯಮತ್ರ ಕಿಂ ವಿವಿಂಗ್ಘ್ವೇ? ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಯದಿ ಶತಂ ಮೇಷಾಃ ಸನ್ತಿ, ತೇಷಾಮೇಕೋ ಹಾರ್ಯ್ಯತೇ ಚ, ತರ್ಹಿ ಸ ಏಕೋನಶತಂ ಮೇಷಾನ್ ವಿಹಾಯ ಪರ್ವ್ವತಂ ಗತ್ವಾ ತಂ ಹಾರಿತಮೇಕಂ ಕಿಂ ನ ಮೃಗಯತೇ?
13 ಯದಿ ಚ ಕದಾಚಿತ್ ತನ್ಮೇಷೋದ್ದೇಶಂ ಲಮತೇ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಸತ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಸೋಽವಿಪಥಗಾಮಿಭ್ಯ ಏಕೋನಶತಮೇಷೇಭ್ಯೋಪಿ ತದೇಕಹೇತೋರಧಿಕಮ್ ಆಹ್ಲಾದತೇ|
14 ತದ್ವದ್ ಏತೇಷಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಏिನಾಮ್ ಏಕೋಪಿ ನಶ್ಯತೀತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಪಿತು ರ್ನಾಭಿಮತಮ್|
15 ಯದ್ಯಪಿ ತವ ಭ್ರಾತಾ ತ್ವಯಿ ಕಿಮಪ್ಯಪರಾಧ್ಯತಿ, ತರ್ಹಿ ಗತ್ವಾ ಯುವಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ಸ್ಥಿತಯೋಸ್ತಸ್ಯಾಪರಾಧಂ ತಂ ಜ್ಞಾಪಯ| ತತ್ರ ಸ ಯದಿ ತವ ವಾಕ್ಯಂ ಶೃಣೋತಿ, ತರ್ಹಿ ತ್ವಂ ಸ್ವಭ್ರಾತರಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್,
16 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ನ ಶೃಣೋತಿ, ತರ್ಹಿ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತ್ರಿಭಿ ರ್ವಾ ಸಾಕ್ಷೀಭಿಃ ಸರ್ವ್ವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಯಥಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಜಾಯತೇ, ತದರ್ಥಮ್ ಏಕಂ ದ್ವೌ ವಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಹಿ|
17 ತೇನ ಸ ಯದಿ ತಯೋ ರ್ವಾಕ್ಯಂ ನ ಮಾನ್ಯತೇ, ತರ್ಹಿ ಸಮಾಜಂ ತಜ್ಜ್ಞಾಪಯ, ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಸಮಾಜಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ನ ಮಾನ್ಯತೇ,ತರ್ಹಿ ಸ ತವ ಸಮೀಪೇ ದೇವಪೂಜಕಇವ ಚಣ್ಡಾಲಇವ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
18 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಯದ್ ಬಧ್ಯತೇ ತತ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಭಂತ್ಸ್ಯತೇ; ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಯತ್ ಭೋಚ್ಯತೇ, ಸ್ವರ್ಗೇಽಪಿ ತತ್ ಮೋಕ್ಷ್ಯತೇ|
19 ಪುನರಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯದಿ ದ್ವಾವೇಕವಾಕ್ಯೀಭೂಯ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತೇ, ತರ್ಹಿ ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಪಿತ್ರಾ ತತ್ ತಯೋಃ ಕೃತೇ ಸಮ್ಪನ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
20 ಯತೋ ಯತ್ರ ದ್ವೌ ತ್ರಯೋ ವಾ ಮಮ ನಾನ್ನಿ ಮಿಲನ್ತಿ, ತತ್ರೈವಾಹಂ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇಽಸ್ಮಿ|
21 ತದಾನೀಂ ಪಿತರಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಮಮ ಭ್ರಾತಾ ಮಮ ಯದ್ಯಪರಾಧ್ಯತಿ, ತರ್ಹಿ ತಂ ಕತಿಕೃತ್ವಃ ಕ್ಷಮಿಷ್ಯೇ?
22 ಕಿಂ ಸಪ್ತಕೃತ್ವಃ? ಯೀಶುಸ್ತಂ ಜಗಾದ, ತ್ವಾಂ ಕೇವಲಂ ಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯಾವತ್ ನ ವದಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ಸಪ್ತತ್ಯಾ ಗುಣಿತಂ ಸಪ್ತಕೃತ್ವೋ ಯಾವತ್|
23 ಅಪರಂ ನಿಜದಾಸೈಃ ಸಹ ಜಿಗಣಯಿಷುಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ರಾಜೇವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜಯಂ|
24 ಆರಬ್ಧೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಗಣನೇ ಸಾರ್ದ್ಧಸಹಸ್ರಮುದ್ರಾಪೂರಿತಾನಾಂ ದಶಸಹಸ್ರಪುಟಕಾನಾಮ್ ಏಕೋಽಘಮರ್ಣಸ್ತತ್ಸಮಕ್ಷಮಾನಾಯಿ|
25 ತಸ್ಯ ಪರಿಶೋಧನಾಯ ದ್ರವ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಪರಿಶೋಧನಾರ್ಥಂ ಸ ತದೀಯಭಾರ್ಯ್ಯಾಪುತ್ರಾದಿಸರ್ವ್ವಸ್ವಞ್ಚ ವಿಕ್ರೀಯತಾಮಿತಿ ತತ್ಪ್ರಭುರಾದಿದೇಶ|
26 ತೇನ ಸ ದಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಪತನ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ , ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವತಾ ಘೈರ್ಯ್ಯೇ ಕೃತೇ ಮಯಾ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಿಶೋಧಿಷ್ಯತೇ|
27 ತದಾನೀಂ ದಾಸಸ್ಯ ಪ್ರಭುಃ ಸಕರುಣಃ ಸನ್ ಸಕಲರ್ಣಂ ಕ್ಷಮಿತ್ವಾ ತಂ ತತ್ಯಾಜ|
28 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಮಿನ್ ದಾಸೇ ಬಹಿ ರ್ಯಾತೇ, ತಸ್ಯ ಶತಂ ಮುದ್ರಾಚತುರ್ಥಾಂಶಾನ್ ಯೋ ಧಾರಯತಿ, ತಂ ಸಹದಾಸಂ ದೃಷ್ದ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕಣ್ಠಂ ನಿಷ್ಪೀಡ್ಯ ಗದಿತವಾನ್, ಮಮ ಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ತತ್ ಪರಿಶೋಧಯ|
29 ತದಾ ತಸ್ಯ ಸಹದಾಸಸ್ತತ್ಪಾದಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ವಿನೀಯ ಬಭಾಷೇ, ತ್ವಯಾ ಧೈರ್ಯ್ಯೇ ಕೃತೇ ಮಯಾ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಿಶೋಧಿಷ್ಯತೇ|
30 ತಥಾಪಿ ಸ ತತ್ ನಾಙಗೀಕೃತ್ಯ ಯಾವತ್ ಸರ್ವ್ವಮೃಣಂ ನ ಪರಿಶೋಧಿತವಾನ್ ತಾವತ್ ತಂ ಕಾರಾಯಾಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ|
31 ತದಾ ತಸ್ಯ ಸಹದಾಸಾಸ್ತಸ್ಯೈತಾದೃಗ್ ಆಚರಣಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಂ ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ನಿವೇದಯಾಮಾಸುಃ|
32 ತದಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುಸ್ತಮಾಹೂಯ ಜಗಾದ, ರೇ ದುಷ್ಟ ದಾಸ, ತ್ವಯಾ ಮತ್ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೇ ಮಯಾ ತವ ಸರ್ವ್ವಮೃಣಂ ತ್ಯಕ್ತಂ;
33 ಯಥಾ ಚಾಹಂ ತ್ವಯಿ ಕರುಣಾಂ ಕೃತವಾನ್, ತಥೈವ ತ್ವತ್ಸಹದಾಸೇ ಕರುಣಾಕರಣಂ ಕಿಂ ತವ ನೋಚಿತಂ?
34 ಇತಿ ಕಥಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುಃ ಕ್ರುದ್ಧ್ಯನ್ ನಿಜಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಯಾವತ್ ಸ ನ ಪರಿಶೋಧಿತವಾನ್, ತಾವತ್ ಪ್ರಹಾರಕಾನಾಂ ಕರೇಷು ತಂ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್|
35 ಯದಿ ಯೂಯಂ ಸ್ವಾನ್ತಃಕರಣೈಃ ಸ್ವಸ್ವಸಹಜಾನಾಮ್ ಅಪರಾಧಾನ್ ನ ಕ್ಷಮಧ್ವೇ, ತರ್ಹಿ ಮಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯಃ ಪಿತಾಪಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತೀತ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 19

1 ಅನನ್ತರಮ್ ಏತಾಸು ಕಥಾಸು ಸಮಾಪ್ತಾಸು ಯೀಶು ರ್ಗಾಲೀಲಪ್ರದೇಶಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಯರ್ದನ್ತೀರಸ್ಥಂ ಯಿಹೂದಾಪ್ರದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ|
2 ತದಾ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಜನನಿವಹೇ ಗತೇ ಸ ತತ್ರ ತಾನ್ ನಿರಾಮಯಾನ್ ಅಕರೋತ್|
3 ತದನನ್ತರಂ ಫಿರೂಶಿನಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಪಾರೀಕ್ಷಿತುಂ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಕಸ್ಮಾದಪಿ ಕಾರಣಾತ್ ನರೇಣ ಸ್ವಜಾಯಾ ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಾ ನ ವಾ?
4 ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಪ್ರಥಮಮ್ ಈಶ್ವರೋ ನರತ್ವೇನ ನಾರೀತ್ವೇನ ಚ ಮನುಜಾನ್ ಸಸರ್ಜ, ತಸ್ಮಾತ್ ಕಥಿತವಾನ್,
5 ಮಾನುಷಃ ಸ್ವಪಿತರೌ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ವಪತ್ನ್ಯಾಮ್ ಆಸಕ್ಷ್ಯತೇ, ತೌ ದ್ವೌ ಜನಾವೇಕಾಙ್ಗೌ ಭವಿಷ್ಯತಃ, ಕಿಮೇತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಪಠಿತಮ್?
6 ಅತಸ್ತೌ ಪುನ ರ್ನ ದ್ವೌ ತಯೋರೇಕಾಙ್ಗತ್ವಂ ಜಾತಂ, ಈಶ್ವರೇಣ ಯಚ್ಚ ಸಮಯುಜ್ಯತ, ಮನುಜೋ ನ ತದ್ ಭಿನ್ದ್ಯಾತ್|
7 ತದಾನೀಂ ತೇ ತಂ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ತಥಾತ್ವೇ ತ್ಯಾಜ್ಯಪತ್ರಂ ದತ್ತ್ವಾ ಸ್ವಾಂ ಸ್ವಾಂ ಜಾಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ಮೂಸಾಃ ಕಥಂ ಲಿಲೇಖ?
8 ತತಃ ಸ ಕಥಿತವಾನ್, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಸಾಂ ಕಾಠಿನ್ಯಾದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾಂ ಸ್ವಾಂ ಜಾಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತುಮ್ ಅನ್ವಮನ್ಯತ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಥಮಾದ್ ಏಷೋ ವಿಧಿರ್ನಾಸೀತ್|
9 ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ವ್ಯಭಿಚಾರಂ ವಿನಾ ಯೋ ನಿಜಜಾಯಾಂ ತ್ಯಜೇತ್ ಅನ್ಯಾಞ್ಚ ವಿವಹೇತ್, ಸ ಪರದಾರಾನ್ ಗಚ್ಛತಿ; ಯಶ್ಚ ತ್ಯಕ್ತಾಂ ನಾರೀಂ ವಿವಹತಿ ಸೋಪಿ ಪರದಾರೇಷು ರಮತೇ|
10 ತದಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಬಭಾಷಿರೇ, ಯದಿ ಸ್ವಜಾಯಯಾ ಸಾಕಂ ಪುಂಸ ಏತಾದೃಕ್ ಸಮ್ಬನ್ಧೋ ಜಾಯತೇ, ತರ್ಹಿ ವಿವಹನಮೇವ ನ ಭದ್ರಂ|
11 ತತಃ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಯೇಭ್ಯಸ್ತತ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಆದಾಯಿ, ತಾನ್ ವಿನಾನ್ಯಃ ಕೋಪಿ ಮನುಜ ಏತನ್ಮತಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
12 ಕತಿಪಯಾ ಜನನಕ್ಲೀಬಃ ಕತಿಪಯಾ ನರಕೃತಕ್ಲೀಬಃ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಾಯ ಕತಿಪಯಾಃ ಸ್ವಕೃತಕ್ಲೀಬಾಶ್ಚ ಸನ್ತಿ, ಯೇ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ ತೇ ಗೃಹ್ಲನ್ತು|
13 ಅಪರಮ್ ಯಥಾ ಸ ಶಿಶೂನಾಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಹಸ್ತಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ, ತದರ್ಥಂ ತತ್ಸಮೀಂಪಂ ಶಿಶವ ಆನೀಯನ್ತ, ತತ ಆನಯಿತೃನ್ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಿರಸ್ಕೃತವನ್ತಃ|
14 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುರುವಾಚ, ಶಿಶವೋ ಮದನ್ತಿಕಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್ತು, ತಾನ್ ಮಾ ವಾರಯತ, ಏತಾದೃಶಾಂ ಶಿಶೂನಾಮೇವ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಂ|
15 ತತಃ ಸ ತೇಷಾಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಹಸ್ತಂ ದತ್ವಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
16 ಅಪರಮ್ ಏಕ ಆಗತ್ಯ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಹೇ ಪರಮಗುರೋ, ಅನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕಿಂ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ?
17 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಮಾಂ ಪರಮಂ ಕುತೋ ವದಸಿ? ವಿನೇಶ್ಚರಂ ನ ಕೋಪಿ ಪರಮಃ, ಕಿನ್ತು ಯದ್ಯನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ವಾಞ್ಛಸಿ, ತರ್ಹ್ಯಾಜ್ಞಾಃ ಪಾಲಯ|
18 ತದಾ ಸ ಪೃಷ್ಟವಾನ್, ಕಾಃ ಕಾ ಆಜ್ಞಾಃ? ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್, ನರಂ ಮಾ ಹನ್ಯಾಃ, ಪರದಾರಾನ್ ಮಾ ಗಚ್ಛೇಃ, ಮಾ ಚೋರಯೇಃ, ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಮಾ ದದ್ಯಾಃ,
19 ನಿಜಪಿತರೌ ಸಂಮನ್ಯಸ್ವ, ಸ್ವಸಮೀಪವಾಸಿನಿ ಸ್ವವತ್ ಪ್ರೇಮ ಕುರು|
20 ಸ ಯುವಾ ಕಥಿತವಾನ್, ಆ ಬಾಲ್ಯಾದ್ ಏತಾಃ ಪಾಲಯಾಮಿ, ಇದಾನೀಂ ಕಿಂ ನ್ಯೂನಮಾಸ್ತೇ?
21 ತತೋ ಯೀಶುರವದತ್, ಯದಿ ಸಿದ್ಧೋ ಭವಿತುಂ ವಾಞ್ಛಸಿ, ತರ್ಹಿ ಗತ್ವಾ ನಿಜಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವಿಕ್ರೀಯ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿತರ, ತತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ವಿತ್ತಂ ಲಪ್ಸ್ಯಸೇ; ಆಗಚ್ಛ, ಮತ್ಪಶ್ಚಾದ್ವರ್ತ್ತೀ ಚ ಭವ|
22 ಏತಾಂ ವಾಚಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ ಯುವಾ ಸ್ವೀಯಬಹುಸಮ್ಪತ್ತೇ ರ್ವಿಷಣಃ ಸನ್ ಚಲಿತವಾನ್|
23 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅವದತ್, ಧನಿನಾಂ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶೋ ಮಹಾದುಷ್ಕರ ಇತಿ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ|
24 ಪುನರಪಿ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಧನಿನಾಂ ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಾತ್ ಸೂಚೀಛಿದ್ರೇಣ ಮಹಾಙ್ಗಗಮನಂ ಸುಕರಂ|
25 ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ನಿಶಮ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಅತಿಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ; ತರ್ಹಿ ಕಸ್ಯ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
26 ತದಾ ಸ ತಾನ್ ದೃಷ್ದ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸ, ತತ್ ಮಾನುಷಾಣಾಮಶಕ್ಯಂ ಭವತಿ, ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಂ ಶಕ್ಯಮ್|
27 ತದಾ ಪಿತರಸ್ತಂ ಗದಿತವಾನ್, ಪಶ್ಯ, ವಯಂ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭವತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ವರ್ತ್ತಿನೋ ಽಭವಾಮ; ವಯಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮಃ?
28 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಯೂಯಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ವರ್ತ್ತಿನೋ ಜಾತಾ ಇತಿ ಕಾರಣಾತ್ ನವೀನಸೃಷ್ಟಿಕಾಲೇ ಯದಾ ಮನುಜಸುತಃ ಸ್ವೀಯೈಶ್ಚರ್ಯ್ಯಸಿಂಹಾಸನ ಉಪವೇಕ್ಷ್ಯತಿ, ತದಾ ಯೂಯಮಪಿ ದ್ವಾದಶಸಿಂಹಾಸನೇಷೂಪವಿಶ್ಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯದ್ವಾದಶವಂಶಾನಾಂ ವಿಚಾರಂ ಕರಿಷ್ಯಥ|
29 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಮ ನಾಮಕಾರಣಾತ್ ಗೃಹಂ ವಾ ಭ್ರಾತರಂ ವಾ ಭಗಿನೀಂ ವಾ ಪಿತರಂ ವಾ ಮಾತರಂ ವಾ ಜಾಯಾಂ ವಾ ಬಾಲಕಂ ವಾ ಭೂಮಿಂ ಪರಿತ್ಯಜತಿ, ಸ ತೇಷಾಂ ಶತಗುಣಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ, ಅನನ್ತಾಯುಮೋಽಧಿಕಾರಿತ್ವಞ್ಚ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
30 ಕಿನ್ತು ಅಗ್ರೀಯಾ ಅನೇಕೇ ಜನಾಃ ಪಶ್ಚಾತ್, ಪಶ್ಚಾತೀಯಾಶ್ಚಾನೇಕೇ ಲೋಕಾ ಅಗ್ರೇ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 20

1 ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಮ್ ಏತಾದೃಶಾ ಕೇನಚಿದ್ ಗೃಹಸ್ಯೇನ ಸಮಂ, ಯೋಽತಿಪ್ರಭಾತೇ ನಿಜದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃಷಕಾನ್ ನಿಯೋಕ್ತುಂ ಗತವಾನ್|
2 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೈಃ ಸಾಕಂ ದಿನೈಕಭೃತಿಂ ಮುದ್ರಾಚತುರ್ಥಾಂಶಂ ನಿರೂಪ್ಯ ತಾನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಪ್ರೇರಯಾಮಾಸ|
3 ಅನನ್ತರಂ ಪ್ರಹರೈಕವೇಲಾಯಾಂ ಗತ್ವಾ ಹಟ್ಟೇ ಕತಿಪಯಾನ್ ನಿಷ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಾನವದತ್,
4 ಯೂಯಮಪಿ ಮಮ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಾತ, ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಹಂ ಯೋಗ್ಯಭೃತಿಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ, ತತಸ್ತೇ ವವ್ರಜುಃ|
5 ಪುನಶ್ಚ ಸ ದ್ವಿತೀಯತೃತೀಯಯೋಃ ಪ್ರಹರಯೋ ರ್ಬಹಿ ರ್ಗತ್ವಾ ತಥೈವ ಕೃತವಾನ್|
6 ತತೋ ದಣ್ಡದ್ವಯಾವಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ವೇಲಾಯಾಂ ಬಹಿ ರ್ಗತ್ವಾಪರಾನ್ ಕತಿಪಯಜನಾನ್ ನಿಷ್ಕರ್ಮ್ಮಕಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪೃಷ್ಟವಾನ್, ಯೂಯಂ ಕಿಮರ್ಥಮ್ ಅತ್ರ ಸರ್ವ್ವಂ ದಿನಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮ್ಮಾಣಸ್ತಿಷ್ಠಥ?
7 ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ಅಸ್ಮಾನ್ ನ ಕೋಪಿ ಕರ್ಮಮಣಿ ನಿಯುಂಕ್ತೇ| ತದಾನೀಂ ಸ ಕಥಿತವಾನ್, ಯೂಯಮಪಿ ಮಮ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಯಾತ, ತೇನ ಯೋಗ್ಯಾಂ ಭೃತಿಂ ಲಪ್ಸ್ಯಥ|
8 ತದನನ್ತರಂ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಸಏವ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಪತಿರಧ್ಯಕ್ಷಂ ಗದಿವಾನ್, ಕೃಷಕಾನ್ ಆಹೂಯ ಶೇಷಜನಮಾರಭ್ಯ ಪ್ರಥಮಂ ಯಾವತ್ ತೇಭ್ಯೋ ಭೃತಿಂ ದೇಹಿ|
9 ತೇನ ಯೇ ದಣ್ಡದ್ವಯಾವಸ್ಥಿತೇ ಸಮಾಯಾತಾಸ್ತೇಷಾಮ್ ಏಕೈಕೋ ಜನೋ ಮುದ್ರಾಚತುರ್ಥಾಂಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್|
10 ತದಾನೀಂ ಪ್ರಥಮನಿಯುಕ್ತಾ ಜನಾ ಆಗತ್ಯಾನುಮಿತವನ್ತೋ ವಯಮಧಿಕಂ ಪ್ರಪ್ಸ್ಯಾಮಃ, ಕಿನ್ತು ತೈರಪಿ ಮುದ್ರಾಚತುರ್ಥಾಂಶೋಽಲಾಭಿ|
11 ತತಸ್ತೇ ತಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿನಾ ಸಾಕಂ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಃ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ,
12 ವಯಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ದಿನಂ ತಾಪಕ್ಲೇಶೌ ಸೋಢವನ್ತಃ, ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಚಾತಾಯಾ ಸೇ ಜನಾ ದಣ್ಡದ್ವಯಮಾತ್ರಂ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತವನ್ತಸ್ತೇಽಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಮಾನಾಂಶಾಃ ಕೃತಾಃ|
13 ತತಃ ಸ ತೇಷಾಮೇಕಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಹೇ ವತ್ಸ, ಮಯಾ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿ ಕೋಪ್ಯನ್ಯಾಯೋ ನ ಕೃತಃ ಕಿಂ ತ್ವಯಾ ಮತ್ಸಮಕ್ಷಂ ಮುದ್ರಾಚತುರ್ಥಾಂಶೋ ನಾಙ್ಗೀಕೃತಃ?
14 ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ಯತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ತದಾದಾಯ ಯಾಹಿ, ತುಭ್ಯಂ ಯತಿ, ಪಶ್ಚಾತೀಯನಿಯುಕ್ತಲೋಕಾಯಾಪಿ ತತಿ ದಾತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ|
15 ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ನಿಜದ್ರವ್ಯವ್ಯವಹರಣಂ ಕಿಂ ಮಯಾ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ? ಮಮ ದಾತೃತ್ವಾತ್ ತ್ವಯಾ ಕಿಮ್ ಈರ್ಷ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಃ ಕ್ರಿಯತೇ?
16 ಇತ್ಥಮ್ ಅಗ್ರೀಯಲೋಕಾಃ ಪಶ್ಚತೀಯಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಪಶ್ಚಾತೀಯಜನಾಶ್ಚಗ್ರೀಯಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಅಹೂತಾ ಬಹವಃ ಕಿನ್ತ್ವಲ್ಪೇ ಮನೋಭಿಲಷಿತಾಃ|
17 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಗಚ್ಛನ್ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಏಕಾನ್ತೇ ವಭಾಷೇ,
18 ಪಶ್ಯ ವಯಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಯಾಮಃ, ತತ್ರ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಧ್ಯಾಪಕಾನಾಂ ಕರೇಷು ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಸಮರ್ಪಿಷ್ಯತೇ;
19 ತೇ ಚ ತಂ ಹನ್ತುಮಾಜ್ಞಾಪ್ಯ ತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ವೇತ್ರೇಣ ಪ್ರಹರ್ತ್ತುಂ ಕ್ರುಶೇ ಧಾತಯಿತುಞ್ಚಾನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಸ ತೃತೀಯದಿವಸೇ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉತ್ಥಾಪಿಷ್ಯತೇ|
20 ತದಾನೀಂ ಸಿವದೀಯಸ್ಯ ನಾರೀ ಸ್ವಪುತ್ರಾವಾದಾಯ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಏತ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕಞ್ಚನಾನುಗ್ರಹಂ ತಂ ಯಯಾಚೇ|
21 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್, ತ್ವಂ ಕಿಂ ಯಾಚಸೇ? ತತಃ ಸಾ ಬಭಾಷೇ, ಭವತೋ ರಾಜತ್ವೇ ಮಮಾನಯೋಃ ಸುತಯೋರೇಕಂ ಭವದ್ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ದ್ವಿತೀಯಂ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯತು|
22 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಯದ್ ಯಾಚ್ಯತೇ, ತನ್ನ ಬುಧ್ಯತೇ, ಅಹಂ ಯೇನ ಕಂಸೇನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಕಿಂ ತೇನ ಪಾತುಂ ಶಕ್ಯತೇ? ಅಹಞ್ಚ ಯೇನ ಮಜ್ಜೇನೇನ ಮಜ್ಜಿಷ್ಯೇ, ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಕಿಂ ತೇನ ಮಜ್ಜಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೇ? ತೇ ಜಗದುಃ ಶಕ್ಯತೇ|
23 ತದಾ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಯುವಾಂ ಮಮ ಕಂಸೇನಾವಶ್ಯಂ ಪಾಸ್ಯಥಃ, ಮಮ ಮಜ್ಜನೇನ ಚ ಯುವಾಮಪಿ ಮಜ್ಜಿಷ್ಯೇಥೇ, ಕಿನ್ತು ಯೇಷಾಂ ಕೃತೇ ಮತ್ತಾತೇನ ನಿರೂಪಿತಮ್ ಇದಂ ತಾನ್ ವಿಹಾಯಾನ್ಯಂ ಕಮಪಿ ಮದ್ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚ ಸಮುಪವೇಶಯಿತುಂ ಮಮಾಧಿಕಾರೋ ನಾಸ್ತಿ|
24 ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾನ್ಯೇ ದಶಶಿಷ್ಯಾಸ್ತೌ ಭ್ರಾತರೌ ಪ್ರತಿ ಚುಕುಪುಃ|
25 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಸ್ವಸಮೀಪಂ ತಾನಾಹೂಯ ಜಗಾದ, ಅನ್ಯದೇಶೀಯಲೋಕಾನಾಂ ನರಪತಯಸ್ತಾನ್ ಅಧಿಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ, ಯೇ ತು ಮಹಾನ್ತಸ್ತೇ ತಾನ್ ಶಾಸತಿ, ಇತಿ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ|
26 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ನ ತಥಾ ಭವೇತ್, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮಹಾನ್ ಬುಭೂಷತಿ, ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸೇವೇತ;
27 ಯಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಮುಖ್ಯೋ ಬುಭೂಷತಿ, ಸ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದಾಸೋ ಭವೇತ್|
28 ಇತ್ಥಂ ಮನುಜಪುತ್ರಃ ಸೇವ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ನಹಿ, ಕಿನ್ತು ಸೇವಿತುಂ ಬಹೂನಾಂ ಪರಿತ್ರಾಣಮೂಲ್ಯಾರ್ಥಂ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ದಾತುಞ್ಚಾಗತಃ|
29 ಅನನ್ತರಂ ಯಿರೀಹೋನಗರಾತ್ ತೇಷಾಂ ಬಹಿರ್ಗಮನಸಮಯೇ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ವವ್ರಜುಃ|
30 ಅಪರಂ ವರ್ತ್ಮಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪವಿಶನ್ತೌ ದ್ವಾವನ್ಧೌ ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಯೀಶೋ ರ್ಗಮನಂ ನಿಶಮ್ಯ ಪ್ರೋಚ್ಚೈಃ ಕಥಯಾಮಾಸತುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ, ಆವಯೋ ರ್ದಯಾಂ ವಿಧೇಹಿ|
31 ತತೋ ಲೋಕಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತುಷ್ಣೀಮ್ಭವತಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತೌ ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ; ತಥಾಪಿ ತೌ ಪುನರುಚ್ಚೈಃ ಕಥಯಾಮಾಸತುಃ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ, ಆವಾಂ ದಯಸ್ವ|
32 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಃ ಸ್ಥಗಿತಃ ಸನ್ ತಾವಾಹೂಯ ಭಾಷಿತವಾನ್, ಯುವಯೋಃ ಕೃತೇ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತರ್ವ್ಯಂ? ಯುವಾಂ ಕಿಂ ಕಾಮಯೇಥೇ?
33 ತದಾ ತಾವುಕ್ತವನ್ತೌ, ಪ್ರಭೋ ನೇತ್ರಾಣಿ ನೌ ಪ್ರಸನ್ನಾನಿ ಭವೇಯುಃ|
34 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತೌ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮನ್ನಃ ಸನ್ ತಯೋ ರ್ನೇತ್ರಾಣಿ ಪಸ್ಪರ್ಶ, ತೇನೈವ ತೌ ಸುವೀಕ್ಷಾಞ್ಚಕ್ರಾತೇ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಗ್ಮುತುಶ್ಚ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 21

1 ಅನನ್ತರಂ ತೇಷು ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಸ್ಯ ಸಮೀಪವೇರ್ತ್ತಿನೋ ಜೈತುನನಾಮಕಧರಾಧರಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥ್ತಿಂ ಬೈತ್ಫಗಿಗ್ರಾಮಮ್ ಆಗತೇಷು, ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯದ್ವಯಂ ಪ್ರೇಷಯನ್ ಜಗಾದ,
2 ಯುವಾಂ ಸಮ್ಮುಖಸ್ಥಗ್ರಾಮಂ ಗತ್ವಾ ಬದ್ಧಾಂ ಯಾಂ ಸವತ್ಸಾಂ ಗರ್ದ್ದಭೀಂ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥಃ, ತಾಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಮದನ್ತಿಕಮ್ ಆನಯತಂ|
3 ತತ್ರ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ವಕ್ಷ್ಯತಿ, ತರ್ಹಿ ವದಿಷ್ಯಥಃ, ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಭೋಃ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಸ್ತೇ, ತೇನ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಪ್ರಹೇಷ್ಯತಿ|
4 ಸೀಯೋನಃ ಕನ್ಯಕಾಂ ಯೂಯಂ ಭಾಷಧ್ವಮಿತಿ ಭಾರತೀಂ| ಪಶ್ಯ ತೇ ನಮ್ರಶೀಲಃ ಸನ್ ನೃಪ ಆರುಹ್ಯ ಗರ್ದಭೀಂ| ಅರ್ಥಾದಾರುಹ್ಯ ತದ್ವತ್ಸಮಾಯಾಸ್ಯತಿ ತ್ವದನ್ತಿಕಂ|
5 ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಕ್ತಂ ವಚನಮಿದಂ ತದಾ ಸಫಲಮಭೂತ್|
6 ಅನನ್ತರಂ ತೌ ಶ್ಷ್ಯಿौ ಯೀಶೋ ರ್ಯಥಾನಿದೇಶಂ ತಂ ಗ್ರಾಮಂ ಗತ್ವಾ
7 ಗರ್ದಭೀಂ ತದ್ವತ್ಸಞ್ಚ ಸಮಾನೀತವನ್ತೌ, ಪಶ್ಚಾತ್ ತದುಪರಿ ಸ್ವೀಯವಸನಾನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ತಮಾರೋಹಯಾಮಾಸತುಃ|
8 ತತೋ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ನಿಜವಸನಾನಿ ಪಥಿ ಪ್ರಸಾರಯಿತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಕತಿಪಯಾ ಜನಾಶ್ಚ ಪಾದಪಪರ್ಣಾದಿಕಂ ಛಿತ್ವಾ ಪಥಿ ವಿಸ್ತಾರಯಾಮಾಸುಃ|
9 ಅಗ್ರಗಾಮಿನಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನಶ್ಚ ಮನುಜಾ ಉಚ್ಚೈರ್ಜಯ ಜಯ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನೇತಿ ಜಗದುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಯ ಆಯಾತಿ ಸ ಧನ್ಯಃ, ಸರ್ವ್ವೋಪರಿಸ್ಥಸ್ವರ್ಗೇಪಿ ಜಯತಿ|
10 ಇತ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಕೋಽಯಮಿತಿ ಕಥನಾತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ನಗರಂ ಚಞ್ಚಲಮಭವತ್|
11 ತತ್ರ ಲೋಕೋಃ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಏಷ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೀಯ-ನಾಸರತೀಯ-ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಯೀಶುಃ|
12 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತನ್ಮಧ್ಯಾತ್ ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯಿಣೋ ವಹಿಶ್ಚಕಾರ; ವಣಿಜಾಂ ಮುದ್ರಾಸನಾನೀ ಕಪೋತವಿಕ್ರಯಿಣಾಞ್ಚಸನಾನೀ ಚ ನ್ಯುವ್ಜಯಾಮಾಸ|
13 ಅಪರಂ ತಾನುವಾಚ, ಏಷಾ ಲಿಪಿರಾಸ್ತೇ, "ಮಮ ಗೃಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೃಹಮಿತಿ ವಿಖ್ಯಾಸ್ಯತಿ", ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ತದ್ ದಸ್ಯೂನಾಂ ಗಹ್ವರಂ ಕೃತವನ್ತಃ|
14 ತದನನ್ತರಮ್ ಅನ್ಧಖಞ್ಚಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತಾಃ, ಸ ತಾನ್ ನಿರಾಮಯಾನ್ ಕೃತವಾನ್|
15 ಯದಾ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ತೇನ ಕೃತಾನ್ಯೇತಾನಿ ಚಿತ್ರಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ದದೃಶುಃ, ಜಯ ಜಯ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ, ಮನ್ದಿರೇ ಬಾಲಕಾನಾಮ್ ಏತಾದೃಶಮ್ ಉಚ್ಚಧ್ವನಿಂ ಶುಶ್ರುವುಶ್ಚ, ತದಾ ಮಹಾಕ್ರುದ್ಧಾ ಬಭೂವಃ,
16 ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಶ್ಚ, ಇಮೇ ಯದ್ ವದನ್ತಿ, ತತ್ ಕಿಂ ತ್ವಂ ಶೃಣೋಷಿ? ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಅವೋಚತ್, ಸತ್ಯಮ್; ಸ್ತನ್ಯಪಾಯಿಶಿಶೂನಾಞ್ಚ ಬಾಲಕಾನಾಞ್ಚ ವಕ್ತ್ರತಃ| ಸ್ವಕೀಯಂ ಮಹಿಮಾನಂ ತ್ವಂ ಸಂಪ್ರಕಾಶಯಸಿ ಸ್ವಯಂ| ಏತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ನಾಪಠತ?
17 ತತಸ್ತಾನ್ ವಿಹಾಯ ಸ ನಗರಾದ್ ಬೈಥನಿಯಾಗ್ರಾಮಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ರಜನೀಂ ಯಾಪಯಾಮಾಸ|
18 ಅನನ್ತರಂ ಪ್ರಭಾತೇ ಸತಿ ಯೀಶುಃ ಪುನರಪಿ ನಗರಮಾಗಚ್ಛನ್ ಕ್ಷುಧಾರ್ತ್ತೋ ಬಭೂವ|
19 ತತೋ ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವ ಉಡುಮ್ಬರವೃಕ್ಷಮೇಕಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತತ್ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಪತ್ರಾಣಿ ವಿನಾ ಕಿಮಪಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಂ ಪಾದಪಂ ಪ್ರೋವಾಚ, ಅದ್ಯಾರಭ್ಯ ಕದಾಪಿ ತ್ವಯಿ ಫಲಂ ನ ಭವತು; ತೇನ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಸ ಉಡುಮ್ಬರಮಾಹೀರುಹಃ ಶುಷ್ಕತಾಂ ಗತಃ|
20 ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಆಃ, ಉಡುಮ್ವರಪಾದಪೋಽತಿತೂರ್ಣಂ ಶುಷ್ಕೋಽಭವತ್|
21 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನುವಾಚ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಯದಿ ಯೂಯಮಸನ್ದಿಗ್ಧಾಃ ಪ್ರತೀಥ, ತರ್ಹಿ ಯೂಯಮಪಿ ಕೇವಲೋಡುಮ್ವರಪಾದಪಂ ಪ್ರತೀತ್ಥಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಥ, ತನ್ನ, ತ್ವಂ ಚಲಿತ್ವಾ ಸಾಗರೇ ಪತೇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಸ್ಮಿನ ಶೈಲೇ ಪ್ರೋಕ್ತೇಪಿ ತದೈವ ತದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ|
22 ತಥಾ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯದ್ ಯಾಚಿಷ್ಯತೇ, ತದೇವ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ|
23 ಅನನ್ತರಂ ಮನ್ದಿರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯೋಪದೇಶನಸಮಯೇ ತತ್ಸಮೀಪಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಃ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕಾಶ್ಚಾಗತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ತ್ವಯಾ ಕೇನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೈತಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ? ಕೇನ ವಾ ತುಭ್ಯಮೇತಾನಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನಿ ದತ್ತಾನಿ?
24 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಅಹಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಾಚಮೇಕಾಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ, ಯದಿ ಯೂಯಂ ತದುತ್ತರಂ ದಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಥ, ತದಾ ಕೇನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೇನ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಕರೋಮಿ, ತದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ|
25 ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜನಂ ಕಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾಭವತ್? ಕಿಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ವಾ? ತತಸ್ತೇ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿವಿಚ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಯದೀಶ್ವರಸ್ಯೇತಿ ವದಾಮಸ್ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ತಂ ಕುತೋ ನ ಪ್ರತ್ಯೈತ? ವಾಚಮೇತಾಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ|
26 ಮನುಷ್ಯಸ್ಯೇತಿ ವಕ್ತುಮಪಿ ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಬಿಭೀಮಃ, ಯತಃ ಸರ್ವ್ವೈರಪಿ ಯೋಹನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀತಿ ಜ್ಞಾಯತೇ|
27 ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಯೀಶುಂ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ತದ್ ವಯಂ ನ ವಿದ್ಮಃ| ತದಾ ಸ ತಾನುಕ್ತವಾನ್, ತರ್ಹಿ ಕೇನ ಸಾಮರಥ್ಯೇನ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾನ್ಯಹಂ ಕರೋಮಿ, ತದಪ್ಯಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ|
28 ಕಸ್ಯಚಿಜ್ಜನಸ್ಯ ದ್ವೌ ಸುತಾವಾಸ್ತಾಂ ಸ ಏಕಸ್ಯ ಸುತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಜಗಾದ, ಹೇ ಸುತ, ತ್ವಮದ್ಯ ಮಮ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತುಂ ವ್ರಜ|
29 ತತಃ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ನ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ಶೇಷೇಽನುತಪ್ಯ ಜಗಾಮ|
30 ಅನನ್ತರಂ ಸೋನ್ಯಸುತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ತಥೈವ ಕಥ್ತಿವಾನ್; ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಮಹೇಚ್ಛ ಯಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ನ ಗತಃ|
31 ಏತಯೋಃ ಪುತ್ರಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಪಿತುರಭಿಮತಂ ಕೇನ ಪಾಲಿತಂ? ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ಬುಧ್ಯತೇ? ತತಸ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ, ಪ್ರಥಮೇನ ಪುुತ್ರೇಣ| ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಾನುವಾಚ, ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಚಣ್ಡಾಲಾ ಗಣಿಕಾಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ|
32 ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಂ ಯೋಹನಿ ಧರ್ಮ್ಮಪಥೇನಾಗತೇ ಯೂಯಂ ತಂ ನ ಪ್ರತೀಥ, ಕಿನ್ತು ಚಣ್ಡಾಲಾ ಗಣಿಕಾಶ್ಚ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಾಯನ್, ತದ್ ವಿಲೋಕ್ಯಾಪಿ ಯೂಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ನಾಖಿದ್ಯಧ್ವಂ|
33 ಅಪರಮೇಕಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಂ ಶೃಣುತ, ಕಶ್ಚಿದ್ ಗೃಹಸ್ಥಃ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾ ರೋಪಯಿತ್ವಾ ತಚ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ವಾರಣೀಂ ವಿಧಾಯ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯನ್ತ್ರಂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್, ಮಾಞ್ಚಞ್ಚ ನಿರ್ಮ್ಮಿತವಾನ್, ತತಃ ಕೃಷಕೇಷು ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದೂರದೇಶಂ ಜಗಾಮ|
34 ತದನನ್ತರಂ ಫಲಸಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಸ ಫಲಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಕೃಷೀವಲಾನಾಂ ಸಮೀಪಂ ನಿಜದಾಸಾನ್ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
35 ಕಿನ್ತು ಕೃಷೀವಲಾಸ್ತಸ್ಯ ತಾನ್ ದಾಸೇಯಾನ್ ಧೃತ್ವಾ ಕಞ್ಚನ ಪ್ರಹೃತವನ್ತಃ, ಕಞ್ಚನ ಪಾಷಾಣೈರಾಹತವನ್ತಃ, ಕಞ್ಚನ ಚ ಹತವನ್ತಃ|
36 ಪುನರಪಿ ಸ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಥಮತೋಽಧಿಕದಾಸೇಯಾನ್ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ, ಕಿನ್ತು ತೇ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಪಿ ತಥೈವ ಚಕ್ರುಃ|
37 ಅನನ್ತರಂ ಮಮ ಸುತೇ ಗತೇ ತಂ ಸಮಾದರಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಶೇಷೇ ಸ ನಿಜಸುತಂ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
38 ಕಿನ್ತು ತೇ ಕೃಷೀವಲಾಃ ಸುತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಯಿತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ, ಅಯಮುತ್ತರಾಧಿಕಾರೀ ವಯಮೇನಂ ನಿಹತ್ಯಾಸ್ಯಾಧಿಕಾರಂ ಸ್ವವಶೀಕರಿಷ್ಯಾಮಃ|
39 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ತಂ ಧೃತ್ವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ ಬಹಿಃ ಪಾತಯಿತ್ವಾಬಧಿಷುಃ|
40 ಯದಾ ಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಪತಿರಾಗಮಿಷ್ಯತಿ, ತದಾ ತಾನ್ ಕೃಷೀವಲಾನ್ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ?
41 ತತಸ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ತಾನ್ ಕಲುಷಿಣೋ ದಾರುಣಯಾತನಾಭಿರಾಹನಿಷ್ಯತಿ, ಯೇ ಚ ಸಮಯಾನುಕ್ರಮಾತ್ ಫಲಾನಿ ದಾಸ್ಯನ್ತಿ, ತಾದೃಶೇಷು ಕೃಷೀವಲೇಷು ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
42 ತದಾ ಯೀಶುನಾ ತೇ ಗದಿತಾಃ, ಗ್ರಹಣಂ ನ ಕೃತಂ ಯಸ್ಯ ಪಾಷಾಣಸ್ಯ ನಿಚಾಯಕೈಃ| ಪ್ರಧಾನಪ್ರಸ್ತರಃ ಕೋಣೇ ಸಏವ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ| ಏತತ್ ಪರೇಶಿತುಃ ಕರ್ಮ್ಮಾಸ್ಮದೃಷ್ಟಾವದ್ಭುತಂ ಭವೇತ್| ಧರ್ಮ್ಮಗ್ರನ್ಥೇ ಲಿಖಿತಮೇತದ್ವಚನಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ನಾಪಾಠಿ?
43 ತಸ್ಮಾದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಯುಷ್ಮತ್ತ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಮಪನೀಯ ಫಲೋತ್ಪಾದಯಿತ್ರನ್ಯಜಾತಯೇ ದಾಯಿಷ್ಯತೇ|
44 ಯೋ ಜನ ಏತತ್ಪಾಷಾಣೋಪರಿ ಪತಿಷ್ಯತಿ, ತಂ ಸ ಭಂಕ್ಷ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತ್ವಯಂ ಪಾಷಾಣೋ ಯಸ್ಯೋಪರಿ ಪತಿಷ್ಯತಿ, ತಂ ಸ ಧೂಲಿವತ್ ಚೂರ್ಣೀಕರಿಷ್ಯತಿ|
45 ತದಾನೀಂ ಪ್ರಾಧನಯಾಜಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ತಸ್ಯೇಮಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸೋಽಸ್ಮಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ಧರ್ತ್ತುಂ ಚೇಷ್ಟಿತವನ್ತಃ;
46 ಕಿನ್ತು ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಬಿಭ್ಯುಃ, ಯತೋ ಲೋಕೈಃ ಸ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀತ್ಯಜ್ಞಾಯಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 22

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಪುನರಪಿ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನ ತಾನ್ ಅವಾದೀತ್,
2 ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯಮ್ ಏತಾದೃಶಸ್ಯ ನೃಪತೇಃ ಸಮಂ, ಯೋ ನಿಜ ಪುತ್ರಂ ವಿವಾಹಯನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಾನ್ ಆನೇತುಂ ದಾಸೇಯಾನ್ ಪ್ರಹಿತವಾನ್,
3 ಕಿನ್ತು ತೇ ಸಮಾಗನ್ತುಂ ನೇಷ್ಟವನ್ತಃ|
4 ತತೋ ರಾಜಾ ಪುನರಪಿ ದಾಸಾನನ್ಯಾನ್ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ, ನಿಮನ್ತ್ರಿತಾನ್ ವದತ, ಪಶ್ಯತ, ಮಮ ಭೇಜ್ಯಮಾಸಾದಿತಮಾಸ್ತೇ, ನಿಜವ್ಟಷಾದಿಪುಷ್ಟಜನ್ತೂನ್ ಮಾರಯಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಂ ಖಾದ್ಯದ್ರವ್ಯಮಾಸಾದಿತವಾನ್, ಯೂಯಂ ವಿವಾಹಮಾಗಚ್ಛತ|
5 ತಥಪಿ ತೇ ತುಚ್ಛೀಕೃತ್ಯ ಕೇಚಿತ್ ನಿಜಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೇಚಿದ್ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸ್ವಮಾರ್ಗೇಣ ಚಲಿತವನ್ತಃ|
6 ಅನ್ಯೇ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ದಾಸೇಯಾನ್ ಧೃತ್ವಾ ದೌರಾತ್ಮ್ಯಂ ವ್ಯವಹೃತ್ಯ ತಾನವಧಿಷುಃ|
7 ಅನನ್ತರಂ ಸ ನೃಪತಿಸ್ತಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕ್ರುಧ್ಯನ್ ಸೈನ್ಯಾನಿ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ತಾನ್ ಘಾತಕಾನ್ ಹತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ನಗರಂ ದಾಹಯಾಮಾಸ|
8 ತತಃ ಸ ನಿಜದಾಸೇಯಾನ್ ಬಭಾಷೇ, ವಿವಾಹೀಯಂ ಭೋಜ್ಯಮಾಸಾದಿತಮಾಸ್ತೇ, ಕಿನ್ತು ನಿಮನ್ತ್ರಿತಾ ಜನಾ ಅಯೋಗ್ಯಾಃ|
9 ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ರಾಜಮಾರ್ಗಂ ಗತ್ವಾ ಯಾವತೋ ಮನುಜಾನ್ ಪಶ್ಯತ, ತಾವತಏವ ವಿವಾಹೀಯಭೋಜ್ಯಾಯ ನಿಮನ್ತ್ರಯತ|
10 ತದಾ ತೇ ದಾಸೇಯಾ ರಾಜಮಾರ್ಗಂ ಗತ್ವಾ ಭದ್ರಾನ್ ಅಭದ್ರಾನ್ ವಾ ಯಾವತೋ ಜನಾನ್ ದದೃಶುಃ, ತಾವತಏವ ಸಂಗೃಹ್ಯಾನಯನ್; ತತೋಽಭ್ಯಾಗತಮನುಜೈ ರ್ವಿವಾಹಗೃಹಮ್ ಅಪೂರ್ಯ್ಯತ|
11 ತದಾನೀಂ ಸ ರಾಜಾ ಸರ್ವ್ವಾನಭ್ಯಾಗತಾನ್ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಅಭ್ಯನ್ತರಮಾಗತವಾನ್; ತದಾ ತತ್ರ ವಿವಾಹೀಯವಸನಹೀನಮೇಕಂ ಜನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತಂ ಜಗಾದ್,
12 ಹೇ ಮಿತ್ರ,ತ್ವಂ ವಿವಾಹೀಯವಸನಂ ವಿನಾ ಕಥಮತ್ರ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾನ್? ತೇನ ಸ ನಿರುತ್ತರೋ ಬಭೂವ|
13 ತದಾ ರಾಜಾ ನಿಜಾನುಚರಾನ್ ಅವದತ್, ಏತಸ್ಯ ಕರಚರಣಾನ್ ಬದ್ಧಾ ಯತ್ರ ರೋದನಂ ದನ್ತೈರ್ದನ್ತಘರ್ಷಣಞ್ಚ ಭವತಿ, ತತ್ರ ವಹಿರ್ಭೂತತಮಿಸ್ರೇ ತಂ ನಿಕ್ಷಿಪತ|
14 ಇತ್ಥಂ ಬಹವ ಆಹೂತಾ ಅಲ್ಪೇ ಮನೋಭಿಮತಾಃ|
15 ಅನನ್ತರಂ ಫಿರೂಶಿನಃ ಪ್ರಗತ್ಯ ಯಥಾ ಸಂಲಾಪೇನ ತಮ್ ಉನ್ಮಾಥೇ ಪಾತಯೇಯುಸ್ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಯಿತ್ವಾ
16 ಹೇರೋದೀಯಮನುಜೈಃ ಸಾಕಂ ನಿಜಶಿಷ್ಯಗಣೇನ ತಂ ಪ್ರತಿ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಹೇ ಗುರೋ, ಭವಾನ್ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೀಶ್ವರೀಯಮಾರ್ಗಮುಪದಿಶತಿ, ಕಮಪಿ ಮಾನುಷಂ ನಾನುರುಧ್ಯತೇ, ಕಮಪಿ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ ಚ, ತದ್ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ|
17 ಅತಃ ಕೈಸರಭೂಪಾಯ ಕರೋಽಸ್ಮಾಕಂ ದಾತವ್ಯೋ ನ ವಾ? ಅತ್ರ ಭವತಾ ಕಿಂ ಬುಧ್ಯತೇ? ತದ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ವದತು|
18 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಖಲತಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಕಥಿತವಾನ್, ರೇ ಕಪಟಿನಃ ಯುಯಂ ಕುತೋ ಮಾಂ ಪರಿಕ್ಷಧ್ವೇ?
19 ತತ್ಕರದಾನಸ್ಯ ಮುದ್ರಾಂ ಮಾಂ ದರ್ಶಯತ| ತದಾನೀಂ ತೈಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಮುದ್ರಾಚತುರ್ಥಭಾಗ ಆನೀತೇ
20 ಸ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಅತ್ರ ಕಸ್ಯೇಯಂ ಮೂರ್ತ್ತಿ ರ್ನಾಮ ಚಾಸ್ತೇ? ತೇ ಜಗದುಃ, ಕೈಸರಭೂಪಸ್ಯ|
21 ತತಃ ಸ ಉಕ್ತವಾನ, ಕೈಸರಸ್ಯ ಯತ್ ತತ್ ಕೈಸರಾಯ ದತ್ತ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಯತ್ ತದ್ ಈಶ್ವರಾಯ ದತ್ತ|
22 ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ನಿಶಮ್ಯ ತೇ ವಿಸ್ಮಯಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ತಂ ವಿಹಾಯ ಚಲಿತವನ್ತಃ|
23 ತಸ್ಮಿನ್ನಹನಿ ಸಿದೂಕಿನೋಽರ್ಥಾತ್ ಶ್ಮಶಾನಾತ್ ನೋತ್ಥಾಸ್ಯನ್ತೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಯೇ ವದನ್ತಿ, ತೇ ಯೀಶೇाರನ್ತಿಕಮ್ ಆಗತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ,
24 ಹೇ ಗುರೋ, ಕಶ್ಚಿನ್ಮನುಜಶ್ಚೇತ್ ನಿಃಸನ್ತಾನಃ ಸನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಜತಿ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ತಸ್ಯ ಜಾಯಾಂ ವ್ಯುಹ್ಯ ಭ್ರಾತುಃ ಸನ್ತಾನಮ್ ಉತ್ಪಾದಯಿಷ್ಯತೀತಿ ಮೂಸಾ ಆದಿಷ್ಟವಾನ್|
25 ಕಿನ್ತ್ವಸ್ಮಾಕಮತ್ರ ಕೇಽಪಿ ಜನಾಃ ಸಪ್ತಸಹೋದರಾ ಆಸನ್, ತೇಷಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಏಕಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವ್ಯವಹಾತ್, ಅಪರಂ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕಾಲೇ ಸ್ವಯಂ ನಿಃಸನ್ತಾನಃ ಸನ್ ತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಸ್ವಭ್ರಾತರಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್,
26 ತತೋ ದ್ವಿತೀಯಾದಿಸಪ್ತಮಾನ್ತಾಶ್ಚ ತಥೈವ ಚಕ್ರುಃ|
27 ಶೇಷೇ ಸಾಪೀ ನಾರೀ ಮಮಾರ|
28 ಮೃತಾನಾಮ್ ಉತ್ಥಾನಸಮಯೇ ತೇಷಾಂ ಸಪ್ತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಾ ನಾರೀ ಕಸ್ಯ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ವಏವ ತಾಂ ವ್ಯವಹನ್|
29 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್, ಯೂಯಂ ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಾಂ ಶಕ್ತಿಞ್ಚ ನ ವಿಜ್ಞಾಯ ಭ್ರಾನ್ತಿಮನ್ತಃ|
30 ಉತ್ಥಾನಪ್ರಾಪ್ತಾ ಲೋಕಾ ನ ವಿವಹನ್ತಿ, ನ ಚ ವಾಚಾ ದೀಯನ್ತೇ, ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥದೂತಾನಾಂ ಸದೃಶಾ ಭವನ್ತಿ|
31 ಅಪರಂ ಮೃತಾನಾಮುತ್ಥಾನಮಧಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತೀಯಮೀಶ್ವರೋಕ್ತಿಃ,
32 "ಅಹಮಿಬ್ರಾಹೀಮ ಈಶ್ವರ ಇಸ್ಹಾಕ ಈಶ್ವರೋ ಯಾಕೂಬ ಈಶ್ವರ" ಇತಿ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನಾಪಾಠಿ? ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರೋ ಜೀವತಾಮ್ ಈಶ್ವರ:, ಸ ಮೃತಾನಾಮೀಶ್ವರೋ ನಹಿ|
33 ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯೋಪದೇಶಾದ್ ವಿಸ್ಮಯಂ ಗತಾಃ|
34 ಅನನ್ತರಂ ಸಿದೂಕಿನಾಮ್ ನಿರುತ್ತರತ್ವವಾರ್ತಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ಫಿರೂಶಿನ ಏಕತ್ರ ಮಿಲಿತವನ್ತಃ,
35 ತೇಷಾಮೇಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೋ ಯೀಶುಂ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ಪಪಚ್ಛ,
36 ಹೇ ಗುರೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಶಾಸ್ತ್ರಮಧ್ಯೇ ಕಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ?
37 ತತೋ ಯೀಶುರುವಾಚ, ತ್ವಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ತಃಕರಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಾಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಚಿತ್ತೈಶ್ಚ ಸಾಕಂ ಪ್ರಭೌ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಪ್ರೀಯಸ್ವ,
38 ಏಷಾ ಪ್ರಥಮಮಹಾಜ್ಞಾ| ತಸ್ಯಾಃ ಸದೃಶೀ ದ್ವಿತೀಯಾಜ್ಞೈಷಾ,
39 ತವ ಸಮೀಪವಾಸಿನಿ ಸ್ವಾತ್ಮನೀವ ಪ್ರೇಮ ಕುರು|
40 ಅನಯೋ ರ್ದ್ವಯೋರಾಜ್ಞಯೋಃ ಕೃತ್ಸ್ನವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಕ್ತೃಗ್ರನ್ಥಸ್ಯ ಚ ಭಾರಸ್ತಿಷ್ಠತಿ|
41 ಅನನ್ತರಂ ಫಿರೂಶಿನಾಮ್ ಏಕತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಕಾಲೇ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ,
42 ಖ್ರೀಷ್ಟಮಧಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೀದೃಗ್ಬೋಧೋ ಜಾಯತೇ? ಸ ಕಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಃ? ತತಸ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನಃ|
43 ತದಾ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ತರ್ಹಿ ದಾಯೂದ್ ಕಥಮ್ ಆತ್ಮಾಧಿಷ್ಠಾನೇನ ತಂ ಪ್ರಭುಂ ವದತಿ ?
44 ಯಥಾ ಮಮ ಪ್ರಭುಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮವದತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ| ತವಾರೀನ್ ಪಾದಪೀಠಂ ತೇ ಯಾವನ್ನಹಿ ಕರೋಮ್ಯಹಂ| ತಾವತ್ ಕಾಲಂ ಮದೀಯೇ ತ್ವಂ ದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪಾವಿಶ| ಅತೋ ಯದಿ ದಾಯೂದ್ ತಂ ಪ್ರಭುಂ ವದತಿ, ರ್ತಿಹ ಸ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಸನ್ತಾನೋ ಭವತಿ?
45 ತದಾನೀಂ ತೇಷಾಂ ಕೋಪಿ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಕಿಮಪ್ಯುತ್ತರಂ ದಾತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್;
46 ತದ್ದಿನಮಾರಭ್ಯ ತಂ ಕಿಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಸಾಹಸೋ ನಾಭವತ್|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 23

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಜನನಿವಹಂ ಶಿಷ್ಯಾಂಶ್ಚಾವದತ್,
2 ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಮೂಸಾಸನೇ ಉಪವಿಶನ್ತಿ,
3 ಅತಸ್ತೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯದ್ಯತ್ ಮನ್ತುಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯನ್ತಿ, ತತ್ ಮನ್ಯಧ್ವಂ ಪಾಲಯಧ್ವಞ್ಚ, ಕಿನ್ತು ತೇಷಾಂ ಕರ್ಮ್ಮಾನುರೂಪಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕುರುಧ್ವಂ; ಯತಸ್ತೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಮಾತ್ರಂ ಸಾರಂ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
4 ತೇ ದುರ್ವ್ವಹಾನ್ ಗುರುತರಾನ್ ಭಾರಾನ್ ಬದ್ವ್ವಾ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸ್ಕನ್ಧೇಪರಿ ಸಮರ್ಪಯನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಸ್ವಯಮಙ್ಗುಲ್ಯೈಕಯಾಪಿ ನ ಚಾಲಯನ್ತಿ|
5 ಕೇವಲಂ ಲೋಕದರ್ಶನಾಯ ಸರ್ವ್ವಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ; ಫಲತಃ ಪಟ್ಟಬನ್ಧಾನ್ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ಧಾರಯನ್ತಿ, ಸ್ವವಸ್ತ್ರೇಷು ಚ ದೀರ್ಘಗ್ರನ್ಥೀನ್ ಧಾರಯನ್ತಿ;
6 ಭೋಜನಭವನ ಉಚ್ಚಸ್ಥಾನಂ, ಭಜನಭವನೇ ಪ್ರಧಾನಮಾಸನಂ,
7 ಹಟ್ಠೇ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಗುರುರಿತಿ ಸಮ್ಬೋಧನಞ್ಚೈತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ವಾಞ್ಛನ್ತಿ|
8 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಗುರವ ಇತಿ ಸಮ್ಬೋಧನೀಯಾ ಮಾ ಭವತ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏಕಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಏವ ಗುರು
9 ರ್ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಮಿಥೋ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ| ಪುನಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಕಮಪಿ ಪಿತೇತಿ ಮಾ ಸಮ್ಬುಧ್ಯಧ್ವಂ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕಃ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಏವ ಪಿತಾ|
10 ಯೂಯಂ ನಾಯಕೇತಿ ಸಮ್ಭಾಷಿತಾ ಮಾ ಭವತ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಏವ ನಾಯಕಃ|
11 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯಃ ಪುಮಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸೇವಿಷ್ಯತೇ|
12 ಯತೋ ಯಃ ಸ್ವಮುನ್ನಮತಿ, ಸ ನತಃ ಕರಿಷ್ಯತೇ; ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಮವನತಂ ಕರೋತಿ, ಸ ಉನ್ನತಃ ಕರಿಷ್ಯತೇ|
13 ಹನ್ತ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ, ಯೂಯಂ ಮನುಜಾನಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ರುನ್ಧ, ಯೂಯಂ ಸ್ವಯಂ ತೇನ ನ ಪ್ರವಿಶಥ, ಪ್ರವಿವಿಕ್ಷೂನಪಿ ವಾರಯಥ| ವತ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಯೂಯಂ ಛಲಾದ್ ದೀರ್ಘಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ವಿಧವಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ಗ್ರಸಥ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಘೋರತರದಣ್ಡೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
14 ಹನ್ತ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ, ಯೂಯಮೇಕಂ ಸ್ವಧರ್ಮ್ಮಾವಲಮ್ಬಿನಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಸಾಗರಂ ಭೂಮಣ್ಡಲಞ್ಚ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೀಕುರುಥ,
15 ಕಞ್ಚನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವತೋ ದ್ವಿಗುಣನರಕಭಾಜನಂ ತಂ ಕುರುಥ|
16 ವತ ಅನ್ಧಪಥದರ್ಶಕಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ, ಯೂಯಂ ವದಥ, ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಶಪಥಕರಣಾತ್ ಕಿಮಪಿ ನ ದೇಯಂ; ಕಿನ್ತು ಮನ್ದಿರಸ್ಥಸುವರ್ಣಸ್ಯ ಶಪಥಕರಣಾದ್ ದೇಯಂ|
17 ಹೇ ಮೂಢಾ ಹೇ ಅನ್ಧಾಃ ಸುವರ್ಣಂ ತತ್ಸುವರ್ಣಪಾವಕಮನ್ದಿರಮ್ ಏತಯೋರುಭಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಕಿಂ ಶ್ರೇಯಃ?
18 ಅನ್ಯಚ್ಚ ವದಥ, ಯಜ್ಞವೇದ್ಯಾಃ ಶಪಥಕರಣಾತ್ ಕಿಮಪಿ ನ ದೇಯಂ, ಕಿನ್ತು ತದುಪರಿಸ್ಥಿತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಸ್ಯ ಶಪಥಕರಣಾದ್ ದೇಯಂ|
19 ಹೇ ಮೂಢಾ ಹೇ ಅನ್ಧಾಃ, ನೈವೇದ್ಯಂ ತನ್ನೈವೇದ್ಯಪಾವಕವೇದಿರೇತಯೋರುಭಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಕಿಂ ಶ್ರೇಯಃ?
20 ಅತಃ ಕೇನಚಿದ್ ಯಜ್ಞವೇದ್ಯಾಃ ಶಪಥೇ ಕೃತೇ ತದುಪರಿಸ್ಥಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಸ್ಯ ಶಪಥಃ ಕ್ರಿಯತೇ|
21 ಕೇನಚಿತ್ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಶಪಥೇ ಕೃತೇ ಮನ್ದಿರತನ್ನಿವಾಸಿನೋಃ ಶಪಥಃ ಕ್ರಿಯತೇ|
22 ಕೇನಚಿತ್ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಶಪಥೇ ಕೃತೇ ಈಶ್ವರೀಯಸಿಂಹಾಸನತದುಪರ್ಯ್ಯುಪವಿಷ್ಟಯೋಃ ಶಪಥಃ ಕ್ರಿಯತೇ|
23 ಹನ್ತ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ, ಯೂಯಂ ಪೋದಿನಾಯಾಃ ಸಿತಚ್ಛತ್ರಾಯಾ ಜೀರಕಸ್ಯ ಚ ದಶಮಾಂಶಾನ್ ದತ್ಥ, ಕಿನ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾ ಗುರುತರಾನ್ ನ್ಯಾಯದಯಾವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜಥ; ಇಮೇ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಾಚರಣೀಯಾ ಅಮೀ ಚ ನ ಲಂಘನೀಯಾಃ|
24 ಹೇ ಅನ್ಧಪಥದರ್ಶಕಾ ಯೂಯಂ ಮಶಕಾನ್ ಅಪಸಾರಯಥ, ಕಿನ್ತು ಮಹಾಙ್ಗಾನ್ ಗ್ರಸಥ|
25 ಹನ್ತ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ, ಯೂಯಂ ಪಾನಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಭೋಜನಪಾತ್ರಾಣಾಞ್ಚ ಬಹಿಃ ಪರಿಷ್ಕುರುಥ; ಕಿನ್ತು ತದಭ್ಯನ್ತರಂ ದುರಾತ್ಮತಯಾ ಕಲುಷೇಣ ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣಮಾಸ್ತೇ|
26 ಹೇ ಅನ್ಧಾಃ ಫಿರೂಶಿಲೋಕಾ ಆದೌ ಪಾನಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಭೋಜನಪಾತ್ರಾಣಾಞ್ಚಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಪರಿಷ್ಕುರುತ, ತೇನ ತೇಷಾಂ ಬಹಿರಪಿ ಪರಿಷ್ಕಾರಿಷ್ಯತೇ|
27 ಹನ್ತ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ, ಯೂಯಂ ಶುಕ್ಲೀಕೃತಶ್ಮಶಾನಸ್ವರೂಪಾ ಭವಥ, ಯಥಾ ಶ್ಮಶಾನಭವನಸ್ಯ ಬಹಿಶ್ಚಾರು, ಕಿನ್ತ್ವಭ್ಯನ್ತರಂ ಮೃತಲೋಕಾನಾಂ ಕೀಕಶೈಃ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರಮಲೇನ ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣಮ್;
28 ತಥೈವ ಯೂಯಮಪಿ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಬಹಿರ್ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾಃ ಕಿನ್ತ್ವನ್ತಃಕರಣೇಷು ಕೇವಲಕಾಪಟ್ಯಾಧರ್ಮ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಃ|
29 ಹಾ ಹಾ ಕಪಟಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ, ಯೂಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಶ್ಮಶಾನಗೇಹಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಥ, ಸಾಧೂನಾಂ ಶ್ಮಶಾನನಿಕೇತನಂ ಶೋಭಯಥ
30 ವದಥ ಚ ಯದಿ ವಯಂ ಸ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾಣಾಂ ಕಾಲ ಅಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮ, ತರ್ಹಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಶೋಣಿತಪಾತನೇ ತೇಷಾಂ ಸಹಭಾಗಿನೋ ನಾಭವಿಷ್ಯಾಮ|
31 ಅತೋ ಯೂಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಘಾತಕಾನಾಂ ಸನ್ತಾನಾ ಇತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದತ್ಥ|
32 ಅತೋ ಯೂಯಂ ನಿಜಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾಣಾಂ ಪರಿಮಾಣಪಾತ್ರಂ ಪರಿಪೂರಯತ|
33 ರೇ ಭುಜಗಾಃ ಕೃಷ್ಣಭುಜಗವಂಶಾಃ, ಯೂಯಂ ಕಥಂ ನರಕದಣ್ಡಾದ್ ರಕ್ಷಿಷ್ಯಧ್ವೇ|
34 ಪಶ್ಯತ, ಯುಷ್ಮಾಕಮನ್ತಿಕಮ್ ಅಹಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಬುದ್ಧಿಮತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ತೇಷಾಂ ಕತಿಪಯಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಘಾನಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಕ್ರುಶೇ ಚ ಘಾನಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಕೇಚಿದ್ ಭಜನಭವನೇ ಕಷಾಭಿರಾಘಾನಿಷ್ಯನ್ತೇ, ನಗರೇ ನಗರೇ ತಾಡಿಷ್ಯನ್ತೇ ಚ;
35 ತೇನ ಸತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ಹಾಬಿಲೋ ರಕ್ತಪಾತಮಾರಭ್ಯ ಬೇರಿಖಿಯಃ ಪುತ್ರಂ ಯಂ ಸಿಖರಿಯಂ ಯೂಯಂ ಮನ್ದಿರಯಜ್ಞವೇದ್ಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಹತವನ್ತಃ, ತದೀಯಶೋಣಿತಪಾತಂ ಯಾವದ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಯಾವತಾಂ ಸಾಧುಪುರುಷಾಣಾಂ ಶೋಣಿತಪಾತೋ ಽಭವತ್ ತತ್ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಮಾಗಸಾಂ ದಣ್ಡಾ ಯುಷ್ಮಾಸು ವರ್ತ್ತಿಷ್ಯನ್ತೇ|
36 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ತ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ವಿದ್ಯಮಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷೇ ಸರ್ವ್ವೇ ವರ್ತ್ತಿಷ್ಯನ್ತೇ|
37 ಹೇ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ಹೇ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರಿ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಹತವತೀ, ತವ ಸಮೀಪಂ ಪ್ರೇರಿತಾಂಶ್ಚ ಪಾಷಾಣೈರಾಹತವತೀ, ಯಥಾ ಕುಕ್ಕುಟೀ ಶಾವಕಾನ್ ಪಕ್ಷಾಧಃ ಸಂಗೃಹ್ಲಾತಿ, ತಥಾ ತವ ಸನ್ತಾನಾನ್ ಸಂಗ್ರಹೀತುಂ ಅಹಂ ಬಹುವಾರಮ್ ಐಚ್ಛಂ; ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ನ ಸಮಮನ್ಯಥಾಃ|
38 ಪಶ್ಯತ ಯಷ್ಮಾಕಂ ವಾಸಸ್ಥಾನಮ್ ಉಚ್ಛಿನ್ನಂ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತೇ|
39 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಗಚ್ಛತಿ, ಸ ಧನ್ಯ ಇತಿ ವಾಣೀಂ ಯಾವನ್ನ ವದಿಷ್ಯಥ, ತಾವತ್ ಮಾಂ ಪುನ ರ್ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 24

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಯದಾ ಮನ್ದಿರಾದ್ ಬಹಿ ರ್ಗಚ್ಛತಿ, ತದಾನೀಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಮನ್ದಿರನಿರ್ಮ್ಮಾಣಂ ದರ್ಶಯಿತುಮಾಗತಾಃ|
2 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನುವಾಚ, ಯೂಯಂ ಕಿಮೇತಾನಿ ನ ಪಶ್ಯಥ? ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಏತನ್ನಿಚಯನಸ್ಯ ಪಾಷಾಣೈಕಮಪ್ಯನ್ಯಪಾಷಾಣೇाಪರಿ ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಭೂಮಿಸಾತ್ ಕಾರಿಷ್ಯನ್ತೇ|
3 ಅನನ್ತರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಜೈತುನಪರ್ವ್ವತೋಪರಿ ಸಮುಪವಿಷ್ಟೇ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಗುಪ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಏತಾ ಘಟನಾಃ ಕದಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ? ಭವತ ಆಗಮನಸ್ಯ ಯುಗಾನ್ತಸ್ಯ ಚ ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ? ತದಸ್ಮಾನ್ ವದತು|
4 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಾನವೋಚತ್, ಅವಧದ್ವ್ವಂ, ಕೋಪಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನ ಭ್ರಮಯೇತ್|
5 ಬಹವೋ ಮಮ ನಾಮ ಗೃಹ್ಲನ್ತ ಆಗಮಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಹಮೇವೇತಿ ವಾಚಂ ವದನ್ತೋ ಬಹೂನ್ ಭ್ರಮಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
6 ಯೂಯಞ್ಚ ಸಂಗ್ರಾಮಸ್ಯ ರಣಸ್ಯ ಚಾಡಮ್ಬರಂ ಶ್ರೋಷ್ಯಥ, ಅವಧದ್ವ್ವಂ ತೇನ ಚಞ್ಚಲಾ ಮಾ ಭವತ, ಏತಾನ್ಯವಶ್ಯಂ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಕಿನ್ತು ತದಾ ಯುಗಾನ್ತೋ ನಹಿ|
7 ಅಪರಂ ದೇಶಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷೋ ದೇಶೋ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷೋ ರಾಜ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಮಹಾಮಾರೀ ಭೂಕಮ್ಪಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ,
8 ಏತಾನಿ ದುಃಖೋಪಕ್ರಮಾಃ|
9 ತದಾನೀಂ ಲೋಕಾ ದುಃಖಂ ಭೋಜಯಿತುಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ, ತಥಾ ಮಮ ನಾಮಕಾರಣಾದ್ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವದೇಶೀಯಮನುಜಾನಾಂ ಸಮೀಪೇ ಘೃಣಾರ್ಹಾ ಭವಿಷ್ಯಥ|
10 ಬಹುಷು ವಿಘ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ಸು ಪರಸ್ಪರಮ್ ಋृತೀಯಾಂ ಕೃತವತ್ಸು ಚ ಏಕೋಽಪರಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
11 ತಥಾ ಬಹವೋ ಮೃಷಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನ ಉಪಸ್ಥಾಯ ಬಹೂನ್ ಭ್ರಮಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
12 ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ಬಾಹುಲ್ಯಾಞ್ಚ ಬಹೂನಾಂ ಪ್ರೇಮ ಶೀತಲಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
13 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶೇಷಂ ಯಾವದ್ ಧೈರ್ಯ್ಯಮಾಶ್ರಯತೇ, ಸಏವ ಪರಿತ್ರಾಯಿಷ್ಯತೇ|
14 ಅಪರಂ ಸರ್ವ್ವದೇಶೀಯಲೋಕಾನ್ ಪ್ರತಿಮಾಕ್ಷೀ ಭವಿತುಂ ರಾಜಸ್ಯ ಶುಭಸಮಾಚಾರಃ ಸರ್ವ್ವಜಗತಿ ಪ್ರಚಾರಿಷ್ಯತೇ, ಏತಾದೃಶಿ ಸತಿ ಯುಗಾನ್ತ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
15 ಅತೋ ಯತ್ ಸರ್ವ್ವನಾಶಕೃದ್ಘೃಣಾರ್ಹಂ ವಸ್ತು ದಾನಿಯೇಲ್ಭವಿಷ್ಯದ್ವದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದ್ ಯದಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ, (ಯಃ ಪಠತಿ, ಸ ಬುಧ್ಯತಾಂ)
16 ತದಾನೀಂ ಯೇ ಯಿಹೂದೀಯದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ, ತೇ ಪರ್ವ್ವತೇಷು ಪಲಾಯನ್ತಾಂ|
17 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಗೃಹಪೃಷ್ಠೇ ತಿಷ್ಠತಿ, ಸ ಗೃಹಾತ್ ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತ್ವಾನೇತುಮ್ ಅಧೇा ನಾವರೋಹೇತ್|
18 ಯಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ತಿಷ್ಠತಿ, ಸೋಪಿ ವಸ್ತ್ರಮಾನೇತುಂ ಪರಾವೃತ್ಯ ನ ಯಾಯಾತ್|
19 ತದಾನೀಂ ಗರ್ಭಿಣೀಸ್ತನ್ಯಪಾಯಯಿತ್ರೀಣಾಂ ದುರ್ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ|
20 ಅತೋ ಯಷ್ಮಾಕಂ ಪಲಾಯನಂ ಶೀತಕಾಲೇ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ವಾ ಯನ್ನ ಭವೇತ್, ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಮ್|
21 ಆ ಜಗದಾರಮ್ಭಾದ್ ಏತತ್ಕಾಲಪರ್ಯ್ಯನನ್ತಂ ಯಾದೃಶಃ ಕದಾಪಿ ನಾಭವತ್ ನ ಚ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಾದೃಶೋ ಮಹಾಕ್ಲೇಶಸ್ತದಾನೀಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
22 ತಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶಸ್ಯ ಸಮಯೋ ಯದಿ ಹ್ಸ್ವೋ ನ ಕ್ರಿಯೇತ, ತರ್ಹಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಣಿನೋ ರಕ್ಷಣಂ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಯಾತ್, ಕಿನ್ತು ಮನೋನೀತಮನುಜಾನಾಂ ಕೃತೇ ಸ ಕಾಲೋ ಹ್ಸ್ವೀಕರಿಷ್ಯತೇ|
23 ಅಪರಞ್ಚ ಪಶ್ಯತ, ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ, ವಾ ತತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ, ತದಾನೀಂ ಯದೀ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯುಷ್ಮಾನ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಿ, ತಥಾಪಿ ತತ್ ನ ಪ್ರತೀತ್|
24 ಯತೋ ಭಾಕ್ತಖ್ರೀಷ್ಟಾ ಭಾಕ್ತಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಶ್ಚ ಉಪಸ್ಥಾಯ ಯಾನಿ ಮಹನ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ಚಿತ್ರಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಚ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತೈ ರ್ಯದಿ ಸಮ್ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಮನೋನೀತಮಾನವಾ ಅಪಿ ಭ್ರಾಮಿಷ್ಯನ್ತೇ|
25 ಪಶ್ಯತ, ಘಟನಾತಃ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಾರ್ತ್ತಾಮ್ ಅವಾದಿಷಮ್|
26 ಅತಃ ಪಶ್ಯತ, ಸ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಿದ್ಯತ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ಕೇನಚಿತ್ ಕಥಿತೇಪಿ ಬಹಿ ರ್ಮಾ ಗಚ್ಛತ, ವಾ ಪಶ್ಯತ, ಸೋನ್ತಃಪುರೇ ವಿದ್ಯತೇ, ಏತದ್ವಾಕ್ಯ ಉಕ್ತೇಪಿ ಮಾ ಪ್ರತೀತ|
27 ಯತೋ ಯಥಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ್ವ್ವದಿಶೋ ನಿರ್ಗತ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದಿಶಂ ಯಾವತ್ ಪ್ರಕಾಶತೇ, ತಥಾ ಮಾನುಷಪುತ್ರಸ್ಯಾಪ್ಯಾಗಮನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
28 ಯತ್ರ ಶವಸ್ತಿಷ್ಠತಿ, ತತ್ರೇವ ಗೃಧ್ರಾ ಮಿಲನ್ತಿ|
29 ಅಪರಂ ತಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶಸಮಯಸ್ಯಾವ್ಯವಹಿತಪರತ್ರ ಸೂರ್ಯ್ಯಸ್ಯ ತೇಜೋ ಲೋಪ್ಸ್ಯತೇ, ಚನ್ದ್ರಮಾ ಜ್ಯೋಸ್ನಾಂ ನ ಕರಿಷ್ಯತಿ, ನಭಸೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಗಗಣೀಯಾ ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ವಿಚಲಿಷ್ಯನ್ತಿ|
30 ತದಾನೀಮ್ ಆಕಾಶಮಧ್ಯೇ ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಿಷ್ಯತೇ, ತತೋ ನಿಜಪರಾಕ್ರಮೇಣ ಮಹಾತೇಜಸಾ ಚ ಮೇಘಾರೂಢಂ ಮನುಜಸುತಂ ನಭಸಾಗಚ್ಛನ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಸರ್ವ್ವವಂಶೀಯಾ ವಿಲಪಿಷ್ಯನ್ತಿ|
31 ತದಾನೀಂ ಸ ಮಹಾಶಬ್ದಾಯಮಾನತೂರ್ಯ್ಯಾ ವಾದಕಾನ್ ನಿಜದೂತಾನ್ ಪ್ರಹೇಷ್ಯತಿ, ತೇ ವ್ಯೋಮ್ನ ಏಕಸೀಮಾತೋಽಪರಸೀಮಾಂ ಯಾವತ್ ಚತುರ್ದಿಶಸ್ತಸ್ಯ ಮನೋನೀತಜನಾನ್ ಆನೀಯ ಮೇಲಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
32 ಉಡುಮ್ಬರಪಾದಪಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಂ ಶಿಕ್ಷಧ್ವಂ; ಯದಾ ತಸ್ಯ ನವೀನಾಃ ಶಾಖಾ ಜಾಯನ್ತೇ, ಪಲ್ಲವಾದಿಶ್ಚ ನಿರ್ಗಚ್ಛತಿ, ತದಾ ನಿದಾಘಕಾಲಃ ಸವಿಧೋ ಭವತೀತಿ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ;
33 ತದ್ವದ್ ಏತಾ ಘಟನಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಸಮಯೋ ದ್ವಾರ ಉಪಾಸ್ಥಾದ್ ಇತಿ ಜಾನೀತ|
34 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಇದಾನೀನ್ತನಜನಾನಾಂ ಗಮನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಮೇವ ತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ|
35 ನಭೋಮೇದಿನ್ಯೋ ರ್ಲುಪ್ತಯೋರಪಿ ಮಮ ವಾಕ್ ಕದಾಪಿ ನ ಲೋಪ್ಸ್ಯತೇ|
36 ಅಪರಂ ಮಮ ತಾತಂ ವಿನಾ ಮಾನುಷಃ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥೋ ದೂತೋ ವಾ ಕೋಪಿ ತದ್ದಿನಂ ತದ್ದಣ್ಡಞ್ಚ ನ ಜ್ಞಾಪಯತಿ|
37 ಅಪರಂ ನೋಹೇ ವಿದ್ಯಮಾನೇ ಯಾದೃಶಮಭವತ್ ತಾದೃಶಂ ಮನುಜಸುತಸ್ಯಾಗಮನಕಾಲೇಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
38 ಫಲತೋ ಜಲಾಪ್ಲಾವನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯದ್ದಿನಂ ಯಾವತ್ ನೋಹಃ ಪೋತಂ ನಾರೋಹತ್, ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಯಥಾ ಮನುಷ್ಯಾ ಭೋಜನೇ ಪಾನೇ ವಿವಹನೇ ವಿವಾಹನೇ ಚ ಪ್ರವೃತ್ತಾ ಆಸನ್;
39 ಅಪರಮ್ ಆಪ್ಲಾವಿತೋಯಮಾಗತ್ಯ ಯಾವತ್ ಸಕಲಮನುಜಾನ್ ಪ್ಲಾವಯಿತ್ವಾ ನಾನಯತ್, ತಾವತ್ ತೇ ಯಥಾ ನ ವಿದಾಮಾಸುಃ, ತಥಾ ಮನುಜಸುತಾಗಮನೇಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
40 ತದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತಯೋರ್ದ್ವಯೋರೇಕೋ ಧಾರಿಷ್ಯತೇ, ಅಪರಸ್ತ್ಯಾಜಿಷ್ಯತೇ|
41 ತಥಾ ಪೇಷಣ್ಯಾ ಪಿಂಷತ್ಯೋರುಭಯೋ ರ್ಯೋಷಿತೋರೇಕಾ ಧಾರಿಷ್ಯತೇಽಪರಾ ತ್ಯಾಜಿಷ್ಯತೇ|
42 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭುಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಣ್ಡ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ, ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನಾವಗಮ್ಯತೇ, ತಸ್ಮಾತ್ ಜಾಗ್ರತಃ ಸನ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತ|
43 ಕುತ್ರ ಯಾಮೇ ಸ್ತೇನ ಆಗಮಿಷ್ಯತೀತಿ ಚೇದ್ ಗೃಹಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾತುಮ್ ಅಶಕ್ಷ್ಯತ್, ತರ್ಹಿ ಜಾಗರಿತ್ವಾ ತಂ ಸನ್ಧಿಂ ಕರ್ತ್ತಿತುಮ್ ಅವಾರಯಿಷ್ಯತ್ ತದ್ ಜಾನೀತ|
44 ಯುಷ್ಮಾಭಿರವಧೀಯತಾಂ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯತ್ರ ನ ಬುಧ್ಯತೇ, ತತ್ರೈವ ದಣ್ಡೇ ಮನುಜಸುತ ಆಯಾಸ್ಯತಿ|
45 ಪ್ರಭು ರ್ನಿಜಪರಿವಾರಾನ್ ಯಥಾಕಾಲಂ ಭೋಜಯಿತುಂ ಯಂ ದಾಸಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಕೃತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತಿ, ತಾದೃಶೋ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಧೀಮಾನ್ ದಾಸಃ ಕಃ?
46 ಪ್ರಭುರಾಗತ್ಯ ಯಂ ದಾಸಂ ತಥಾಚರನ್ತಂ ವೀಕ್ಷತೇ, ಸಏವ ಧನ್ಯಃ|
47 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಸ ತಂ ನಿಜಸರ್ವ್ವಸ್ವಸ್ಯಾಧಿಪಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
48 ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭುರಾಗನ್ತುಂ ವಿಲಮ್ಬತ ಇತಿ ಮನಸಿ ಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ಯೋ ದುಷ್ಟೋ ದಾಸೋ
49 ಽಪರದಾಸಾನ್ ಪ್ರಹರ್ತ್ತುಂ ಮತ್ತಾನಾಂ ಸಙ್ಗೇ ಭೋಕ್ತುಂ ಪಾತುಞ್ಚ ಪ್ರವರ್ತ್ತತೇ,
50 ಸ ದಾಸೋ ಯದಾ ನಾಪೇಕ್ಷತೇ, ಯಞ್ಚ ದಣ್ಡಂ ನ ಜಾನಾತಿ, ತತ್ಕಾಲಏವ ತತ್ಪ್ರಭುರುಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
51 ತದಾ ತಂ ದಣ್ಡಯಿತ್ವಾ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ರೋದನಂ ದನ್ತಘರ್ಷಣಞ್ಚಾಸಾತೇ, ತತ್ರ ಕಪಟಿಭಿಃ ಸಾಕಂ ತದ್ದಶಾಂ ನಿರೂಪಯಿಷ್ಯತಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 25

1 ಯಾ ದಶ ಕನ್ಯಾಃ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಗೃಹ್ಲತ್ಯೋ ವರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಬಹಿರಿತಾಃ, ತಾಭಿಸ್ತದಾ ಸ್ವರ್ಗೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
2 ತಾಸಾಂ ಕನ್ಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪಞ್ಚ ಸುಧಿಯಃ ಪಞ್ಚ ದುರ್ಧಿಯ ಆಸನ್|
3 ಯಾ ದುರ್ಧಿಯಸ್ತಾಃ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಸಙ್ಗೇ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತೈಲಂ ನ ಜಗೃಹುಃ,
4 ಕಿನ್ತು ಸುಧಿಯಃ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಪಾತ್ರೇಣ ತೈಲಞ್ಚ ಜಗೃಹುಃ|
5 ಅನನ್ತರಂ ವರೇ ವಿಲಮ್ಬಿತೇ ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾ ನಿದ್ರಾವಿಷ್ಟಾ ನಿದ್ರಾಂ ಜಗ್ಮುಃ|
6 ಅನನ್ತರಮ್ ಅರ್ದ್ಧರಾತ್ರೇ ಪಶ್ಯತ ವರ ಆಗಚ್ಛತಿ, ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಬಹಿರ್ಯಾತೇತಿ ಜನರವಾತ್
7 ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕನ್ಯಾ ಉತ್ಥಾಯ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಆಸಾದಯಿತುಂ ಆರಭನ್ತ|
8 ತತೋ ದುರ್ಧಿಯಃ ಸುಧಿಯ ಊಚುಃ, ಕಿಞ್ಚಿತ್ ತೈಲಂ ದತ್ತ, ಪ್ರದೀಪಾ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಿರ್ವ್ವಾಣಾಃ|
9 ಕಿನ್ತು ಸುಧಿಯಃ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ದತ್ತೇ ಯುಷ್ಮಾನಸ್ಮಾಂಶ್ಚ ಪ್ರತಿ ತೈಲಂ ನ್ಯೂನೀಭವೇತ್, ತಸ್ಮಾದ್ ವಿಕ್ರೇತೃಣಾಂ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ತೈಲಂ ಕ್ರೀಣೀತ|
10 ತದಾ ತಾಸು ಕ್ರೇತುಂ ಗತಾಸು ವರ ಆಜಗಾಮ, ತತೋ ಯಾಃ ಸಜ್ಜಿತಾ ಆಸನ್, ತಾಸ್ತೇನ ಸಾಕಂ ವಿವಾಹೀಯಂ ವೇಶ್ಮ ಪ್ರವಿವಿಶುಃ|
11 ಅನನ್ತರಂ ದ್ವಾರೇ ರುದ್ಧೇ ಅಪರಾಃ ಕನ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ಜಗದುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರಂ ಮೋಚಯ|
12 ಕಿನ್ತು ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ|
13 ಅತೋ ಜಾಗ್ರತಃ ಸನ್ತಸ್ತಿಷ್ಠತ, ಮನುಜಸುತಃ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಕಸ್ಮಿನ್ ದಣ್ಡೇ ವಾಗಮಿಷ್ಯತಿ, ತದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಜ್ಞಾಯತೇ|
14 ಅಪರಂ ಸ ಏತಾದೃಶಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುಂಸಸ್ತುಲ್ಯಃ, ಯೋ ದೂರದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ನಿಜದಾಸಾನ್ ಆಹೂಯ ತೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನುರೂಪಮ್
15 ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಮುದ್ರಾಣಾಂ ಪಞ್ಚ ಪೋಟಲಿಕಾಃ ಅನ್ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ದ್ವೇ ಪೋಟಲಿಕೇ ಅಪರಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪೋಟಲಿಕೈಕಾಮ್ ಇತ್ಥಂ ಪ್ರತಿಜನಂ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರವಾಸಂ ಗತವಾನ್|
16 ಅನನ್ತರಂ ಯೋ ದಾಸಃ ಪಞ್ಚ ಪೋಟಲಿಕಾಃ ಲಬ್ಧವಾನ್, ಸ ಗತ್ವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ವಿಧಾಯ ತಾ ದ್ವಿಗುಣೀಚಕಾರ|
17 ಯಶ್ಚ ದಾಸೋ ದ್ವೇ ಪೋಟಲಿಕೇ ಅಲಭತ, ಸೋಪಿ ತಾ ಮುದ್ರಾ ದ್ವಿಗುಣೀಚಕಾರ|
18 ಕಿನ್ತು ಯೋ ದಾಸ ಏಕಾಂ ಪೋಟಲಿಕಾಂ ಲಬ್ಧವಾನ್, ಸ ಗತ್ವಾ ಭೂಮಿಂ ಖನಿತ್ವಾ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನಿಜಪ್ರಭೋಸ್ತಾ ಮುದ್ರಾ ಗೋಪಯಾಞ್ಚಕಾರ|
19 ತದನನ್ತರಂ ಬಹುತಿಥೇ ಕಾಲೇ ಗತೇ ತೇಷಾಂ ದಾಸಾನಾಂ ಪ್ರಭುರಾಗತ್ಯ ತೈರ್ದಾಸೈಃ ಸಮಂ ಗಣಯಾಞ್ಚಕಾರ|
20 ತದಾನೀಂ ಯಃ ಪಞ್ಚ ಪೋಟಲಿಕಾಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಸ ತಾ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತಮುದ್ರಾ ಆನೀಯ ಜಗಾದ; ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಭವತಾ ಮಯಿ ಪಞ್ಚ ಪೋಟಲಿಕಾಃ ಸಮರ್ಪಿತಾಃ, ಪಶ್ಯತು, ತಾ ಮಯಾ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತಾಃ|
21 ತದಾನೀಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುಸ್ತಮುವಾಚ, ಹೇ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ದಾಸ, ತ್ವಂ ಧನ್ಯೋಸಿ, ಸ್ತೋಕೇನ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಜಾತಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಬಹುವಿತ್ತಾಧಿಪಂ ಕರೋಮಿ, ತ್ವಂ ಸ್ವಪ್ರಭೋಃ ಸುಖಸ್ಯ ಭಾಗೀ ಭವ|
22 ತತೋ ಯೇನ ದ್ವೇ ಪೋಟಲಿಕೇ ಲಬ್ಧೇ ಸೋಪ್ಯಾಗತ್ಯ ಜಗಾದ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಭವತಾ ಮಯಿ ದ್ವೇ ಪೋಟಲಿಕೇ ಸಮರ್ಪಿತೇ, ಪಶ್ಯತು ತೇ ಮಯಾ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತೇ|
23 ತೇನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುಸ್ತಮವೋಚತ್, ಹೇ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯ ದಾಸ, ತ್ವಂ ಧನ್ಯೋಸಿ, ಸ್ತೋಕೇನ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಜಾತಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಬಹುದ್ರವಿಣಾಧಿಪಂ ಕರೋಮಿ, ತ್ವಂ ನಿಜಪ್ರಭೋಃ ಸುಖಸ್ಯ ಭಾಗೀ ಭವ|
24 ಅನನ್ತರಂ ಯ ಏಕಾಂ ಪೋಟಲಿಕಾಂ ಲಬ್ಧವಾನ್, ಸ ಏತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ತ್ವಾಂ ಕಠಿನನರಂ ಜ್ಞಾತವಾನ್, ತ್ವಯಾ ಯತ್ರ ನೋಪ್ತಂ, ತತ್ರೈವ ಕೃತ್ಯತೇ, ಯತ್ರ ಚ ನ ಕೀರ್ಣಂ, ತತ್ರೈವ ಸಂಗೃಹ್ಯತೇ|
25 ಅತೋಹಂ ಸಶಙ್ಕಃ ಸನ್ ಗತ್ವಾ ತವ ಮುದ್ರಾ ಭೂಮಧ್ಯೇ ಸಂಗೋಪ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್, ಪಶ್ಯ, ತವ ಯತ್ ತದೇವ ಗೃಹಾಣ|
26 ತದಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್ ರೇ ದುಷ್ಟಾಲಸ ದಾಸ, ಯತ್ರಾಹಂ ನ ವಪಾಮಿ, ತತ್ರ ಛಿನದ್ಮಿ, ಯತ್ರ ಚ ನ ಕಿರಾಮಿ, ತತ್ರೇವ ಸಂಗೃಹ್ಲಾಮೀತಿ ಚೇದಜಾನಾಸ್ತರ್ಹಿ
27 ವಣಿಕ್ಷು ಮಮ ವಿತ್ತಾರ್ಪಣಂ ತವೋಚಿತಮಾಸೀತ್, ಯೇನಾಹಮಾಗತ್ಯ ವೃದ್ವ್ಯಾ ಸಾಕಂ ಮೂಲಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಮ್|
28 ಅತೋಸ್ಮಾತ್ ತಾಂ ಪೋಟಲಿಕಾಮ್ ಆದಾಯ ಯಸ್ಯ ದಶ ಪೋಟಲಿಕಾಃ ಸನ್ತಿ ತಸ್ಮಿನ್ನರ್ಪಯತ|
29 ಯೇನ ವರ್ದ್ವ್ಯತೇ ತಸ್ಮಿನ್ನೈವಾರ್ಪಿಷ್ಯತೇ, ತಸ್ಯೈವ ಚ ಬಾಹುಲ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯೇನ ನ ವರ್ದ್ವ್ಯತೇ, ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕೇ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚನ ತಿಷ್ಠತಿ, ತದಪಿ ಪುನರ್ನೇಷ್ಯತೇ|
30 ಅಪರಂ ಯೂಯಂ ತಮಕರ್ಮ್ಮಣ್ಯಂ ದಾಸಂ ನೀತ್ವಾ ಯತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಕ್ರನ್ದನಂ ದನ್ತಘರ್ಷಣಞ್ಚ ವಿದ್ಯೇತೇ, ತಸ್ಮಿನ್ ಬಹಿರ್ಭೂತತಮಸಿ ನಿಕ್ಷಿಪತ|
31 ಯದಾ ಮನುಜಸುತಃ ಪವಿತ್ರದೂತಾನ್ ಸಙ್ಗಿನಃ ಕೃತ್ವಾ ನಿಜಪ್ರಭಾವೇನಾಗತ್ಯ ನಿಜತೇಜೋಮಯೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ನಿವೇಕ್ಷ್ಯತಿ,
32 ತದಾ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಸರ್ವ್ವಜಾತೀಯಾ ಜನಾ ಸಂಮೇಲಿಷ್ಯನ್ತಿ| ತತೋ ಮೇಷಪಾಲಕೋ ಯಥಾ ಛಾಗೇಭ್ಯೋಽವೀನ್ ಪೃಥಕ್ ಕರೋತಿ ತಥಾ ಸೋಪ್ಯೇಕಸ್ಮಾದನ್ಯಮ್ ಇತ್ಥಂ ತಾನ್ ಪೃಥಕ ಕೃತ್ವಾವೀನ್
33 ದಕ್ಷಿಣೇ ಛಾಗಾಂಶ್ಚ ವಾಮೇ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ|
34 ತತಃ ಪರಂ ರಾಜಾ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಥಿತಾನ್ ಮಾನವಾನ್ ವದಿಷ್ಯತಿ, ಆಗಚ್ಛತ ಮತ್ತಾತಸ್ಯಾನುಗ್ರಹಭಾಜನಾನಿ, ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತ ಆ ಜಗದಾರಮ್ಭತ್ ಯದ್ ರಾಜ್ಯಮ್ ಆಸಾದಿತಂ ತದಧಿಕುರುತ|
35 ಯತೋ ಬುಭುಕ್ಷಿತಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಮ್ ಅದತ್ತ, ಪಿಪಾಸಿತಾಯ ಪೇಯಮದತ್ತ, ವಿದೇಶಿನಂ ಮಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಮನಯತ,
36 ವಸ್ತ್ರಹೀನಂ ಮಾಂ ವಸನಂ ಪರ್ಯ್ಯಧಾಪಯತ, ಪೀಡೀತಂ ಮಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಾಗಚ್ಛತ, ಕಾರಾಸ್ಥಞ್ಚ ಮಾಂ ವೀಕ್ಷಿತುಮ ಆಗಚ್ಛತ|
37 ತದಾ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾಃ ಪ್ರತಿವದಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಕ್ಷುಧಿತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಯಮಭೋಜಯಾಮ? ವಾ ಪಿಪಾಸಿತಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಅಪಾಯಯಾಮ?
38 ಕದಾ ವಾ ತ್ವಾಂ ವಿದೇಶಿನಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸ್ವಸ್ಥಾನಮನಯಾಮ? ಕದಾ ವಾ ತ್ವಾಂ ನಗ್ನಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಸನಂ ಪರ್ಯ್ಯಧಾಪಯಾಮ?
39 ಕದಾ ವಾ ತ್ವಾಂ ಪೀಡಿತಂ ಕಾರಾಸ್ಥಞ್ಚ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ವದನ್ತಿಕಮಗಚ್ಛಾಮ?
40 ತದಾನೀಂ ರಾಜಾ ತಾನ್ ಪ್ರತಿವದಿಷ್ಯತಿ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಮಮೈತೇಷಾಂ ಭ್ರಾತೃಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕಞ್ಚನೈಕಂ ಕ್ಷುದ್ರತಮಂ ಪ್ರತಿ ಯದ್ ಅಕುರುತ, ತನ್ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕುರುತ|
41 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ವಾಮಸ್ಥಿತಾನ್ ಜನಾನ್ ವದಿಷ್ಯತಿ, ರೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ, ಶೈತಾನೇ ತಸ್ಯ ದೂತೇಭ್ಯಶ್ಚ ಯೋಽನನ್ತವಹ್ನಿರಾಸಾದಿತ ಆಸ್ತೇ, ಯೂಯಂ ಮದನ್ತಿಕಾತ್ ತಮಗ್ನಿಂ ಗಚ್ಛತ|
42 ಯತೋ ಕ್ಷುಧಿತಾಯ ಮಹ್ಯಮಾಹಾರಂ ನಾದತ್ತ, ಪಿಪಾಸಿತಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಪೇಯಂ ನಾದತ್ತ,
43 ವಿದೇಶಿನಂ ಮಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಂ ನಾನಯತ, ವಸನಹೀನಂ ಮಾಂ ವಸನಂ ನ ಪರ್ಯ್ಯಧಾಪಯತ, ಪೀಡಿತಂ ಕಾರಾಸ್ಥಞ್ಚ ಮಾಂ ವೀಕ್ಷಿತುಂ ನಾಗಚ್ಛತ|
44 ತದಾ ತೇ ಪ್ರತಿವದಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಕದಾ ತ್ವಾಂ ಕ್ಷುಧಿತಂ ವಾ ಪಿಪಾಸಿತಂ ವಾ ವಿದೇಶಿನಂ ವಾ ನಗ್ನಂ ವಾ ಪೀಡಿತಂ ವಾ ಕಾರಾಸ್ಥಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ತ್ವಾಂ ನಾಸೇವಾಮಹಿ?
45 ತದಾ ಸ ತಾನ್ ವದಿಷ್ಯತಿ, ತಥ್ಯಮಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ, ಯುಷ್ಮಾಭಿರೇಷಾಂ ಕಞ್ಚನ ಕ್ಷೋದಿಷ್ಠಂ ಪ್ರತಿ ಯನ್ನಾಕಾರಿ, ತನ್ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇವ ನಾಕಾರಿ|
46 ಪಶ್ಚಾದಮ್ಯನನ್ತಶಾಸ್ತಿಂ ಕಿನ್ತು ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾ ಅನನ್ತಾಯುಷಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಯಾಸ್ಯನ್ತಿ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 26

1 ಯೀಶುರೇತಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಾನ್ ಸಮಾಪ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನೂಚೇ,
2 ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಜ್ಞಾತಂ ದಿನದ್ವಯಾತ್ ಪರಂ ನಿಸ್ತಾರಮಹ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ, ತತ್ರ ಮನುಜಸುತಃ ಕ್ರುಶೇನ ಹನ್ತುಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಿಷ್ಯತೇ|
3 ತತಃ ಪರಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಧ್ಯಾಪಕಪ್ರಾಞ್ಚಃ ಕಿಯಫಾನಾಮ್ನೋ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯಾಟ್ಟಾಲಿಕಾಯಾಂ ಮಿಲಿತ್ವಾ
4 ಕೇನೋಪಾಯೇನ ಯೀಶುಂ ಧೃತ್ವಾ ಹನ್ತುಂ ಶಕ್ನುಯುರಿತಿ ಮನ್ತ್ರಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
5 ಕಿನ್ತು ತೈರುಕ್ತಂ ಮಹಕಾಲೇ ನ ಧರ್ತ್ತವ್ಯಃ, ಧೃತೇ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಕಲಹೇನ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ಯತೇ|
6 ತತೋ ಬೈಥನಿಯಾಪುರೇ ಶಿಮೋನಾಖ್ಯಸ್ಯ ಕುಷ್ಠಿನೋ ವೇಶ್ಮನಿ ಯೀಶೌ ತಿಷ್ಠತಿ
7 ಕಾಚನ ಯೋಷಾ ಶ್ವೇತೋಪಲಭಾಜನೇನ ಮಹಾರ್ಘ್ಯಂ ಸುಗನ್ಧಿ ತೈಲಮಾನೀಯ ಭೋಜನಾಯೋಪವಿಶತಸ್ತಸ್ಯ ಶಿರೋಭ್ಯಷೇಚತ್|
8 ಕಿನ್ತು ತದಾಲೋಕ್ಯ ತಚ್ಛಿಷ್ಯೈಃ ಕುಪಿತೈರುಕ್ತಂ, ಕುತ ಇತ್ಥಮಪವ್ಯಯತೇ?
9 ಚೇದಿದಂ ವ್ಯಕ್ರೇಷ್ಯತ, ತರ್ಹಿ ಭೂರಿಮೂಲ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ವ್ಯತಾರಿಷ್ಯತ|
10 ಯೀಶುನಾ ತದವಗತ್ಯ ತೇ ಸಮುದಿತಾಃ, ಯೋಷಾಮೇನಾಂ ಕುತೋ ದುಃಖಿನೀಂ ಕುರುಥ, ಸಾ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಸಾಧು ಕರ್ಮ್ಮಾಕಾರ್ಷೀತ್|
11 ಯುಷ್ಮಾಕಮಂ ಸಮೀಪೇ ದರಿದ್ರಾಃ ಸತತಮೇವಾಸತೇ, ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಮನ್ತಿಕೇಹಂ ನಾಸೇ ಸತತಂ|
12 ಸಾ ಮಮ ಕಾಯೋಪರಿ ಸುಗನ್ಧಿತೈಲಂ ಸಿಕ್ತ್ವಾ ಮಮ ಶ್ಮಶಾನದಾನಕರ್ಮ್ಮಾಕಾರ್ಷೀತ್|
13 ಅತೋಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರೈಷ ಸುಸಮಾಚಾರಃ ಪ್ರಚಾರಿಷ್ಯತೇ, ತತ್ರ ತತ್ರೈತಸ್ಯಾ ನಾರ್ಯ್ಯಾಃ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಮ್ ಕರ್ಮ್ಮೇದಂ ಪ್ರಚಾರಿಷ್ಯತೇ|
14 ತತೋ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾಣಾಮ್ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯಯಿಹೂದಾನಾಮಕ ಏಕಃ ಶಿಷ್ಯಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಮನ್ತಿಕಂ ಗತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್,
15 ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕರೇಷು ಯೀಶುಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ದಾಸ್ಯಥ? ತದಾನೀಂ ತೇ ತಸ್ಮೈ ತ್ರಿಂಶನ್ಮುದ್ರಾ ದಾತುಂ ಸ್ಥಿರೀಕೃತವನ್ತಃ|
16 ಸ ತದಾರಭ್ಯ ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿತುಂ ಸುಯೋಗಂ ಚೇಷ್ಟಿತವಾನ್|
17 ಅನನ್ತರಂ ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯಪೂಪಪರ್ವ್ವಣಃ ಪ್ರಥಮೇಹ್ನಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಯೀಶುಮ್ ಉಪಗತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ ಭವತ್ಕೃತೇ ಕುತ್ರ ವಯಂ ನಿಸ್ತಾರಮಹಭೋಜ್ಯಮ್ ಆಯೋಜಯಿಷ್ಯಾಮಃ? ಭವತಃ ಕೇಚ್ಛಾ?
18 ತದಾ ಸ ಗದಿತವಾನ್, ಮಧ್ಯೇನಗರಮಮುಕಪುಂಸಃ ಸಮೀಪಂ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ವದತ, ಗುರು ರ್ಗದಿತವಾನ್, ಮತ್ಕಾಲಃ ಸವಿಧಃ, ಸಹ ಶಿಷ್ಯೈಸ್ತ್ವದಾಲಯೇ ನಿಸ್ತಾರಮಹಭೋಜ್ಯಂ ಭೋಕ್ಷ್ಯೇ|
19 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಯೀಶೋಸ್ತಾದೃಶನಿದೇಶಾನುರೂಪಕರ್ಮ್ಮ ವಿಧಾಯ ತತ್ರ ನಿಸ್ತಾರಮಹಭೋಜ್ಯಮಾಸಾದಯಾಮಾಸುಃ|
20 ತತಃ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ದ್ವಾದಶಭಿಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಂ ಸ ನ್ಯವಿಶತ್|
21 ಅಪರಂ ಭುಞ್ಜಾನ ಉಕ್ತವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕೋ ಮಾಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
22 ತದಾ ತೇಽತೀವ ದುಃಖಿತಾ ಏಕೈಕಶೋ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಸ ಕಿಮಹಂ?
23 ತತಃ ಸ ಜಗಾದ, ಮಯಾ ಸಾಕಂ ಯೋ ಜನೋ ಭೋಜನಪಾತ್ರೇ ಕರಂ ಸಂಕ್ಷಿಪತಿ, ಸ ಏವ ಮಾಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
24 ಮನುಜಸುತಮಧಿ ಯಾದೃಶಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, ತದನುರೂಪಾ ತದ್ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ; ಕಿನ್ತು ಯೇನ ಪುಂಸಾ ಸ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ, ಹಾ ಹಾ ಚೇತ್ ಸ ನಾಜನಿಷ್ಯತ, ತದಾ ತಸ್ಯ ಕ್ಷೇಮಮಭವಿಷ್ಯತ್|
25 ತದಾ ಯಿಹೂದಾನಾಮಾ ಯೋ ಜನಸ್ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ, ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಹೇ ಗುರೋ, ಸ ಕಿಮಹಂ? ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್, ತ್ವಯಾ ಸತ್ಯಂ ಗದಿತಮ್|
26 ಅನನ್ತರಂ ತೇಷಾಮಶನಕಾಲೇ ಯೀಶುಃ ಪೂಪಮಾದಾಯೇಶ್ವರೀಯಗುಣಾನನೂದ್ಯ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪ್ರದಾಯ ಜಗಾದ, ಮದ್ವಪುಃಸ್ವರೂಪಮಿಮಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಖಾದತ|
27 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಕಂಸಂ ಗೃಹ್ಲನ್ ಈಶ್ವರೀಯಗುಣಾನನೂದ್ಯ ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರದಾಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಸರ್ವ್ವೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಭಿರನೇನ ಪಾತವ್ಯಂ,
28 ಯಸ್ಮಾದನೇಕೇಷಾಂ ಪಾಪಮರ್ಷಣಾಯ ಪಾತಿತಂ ಯನ್ಮನ್ನೂತ್ನನಿಯಮರೂಪಶೋಣಿತಂ ತದೇತತ್|
29 ಅಪರಮಹಂ ನೂತ್ನಗೋಸ್ತನೀರಸಂ ನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ, ತಾವತ್ ಗೋಸ್ತನೀಫಲರಸಂ ಪುನಃ ಕದಾಪಿ ನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ|
30 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ಗೀತಮೇಕಂ ಸಂಗೀಯ ಜೈತುನಾಖ್ಯಗಿರಿಂ ಗತವನ್ತಃ|
31 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಾನವೋಚತ್, ಅಸ್ಯಾಂ ರಜನ್ಯಾಮಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ವಿಘ್ನರೂಪೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ, ಯತೋ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ, "ಮೇಷಾಣಾಂ ರಕ್ಷಕೋ ಯಸ್ತಂ ಪ್ರಹರಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ತತಃ| ಮೇಷಾಣಾಂ ನಿವಹೋ ನೂನಂ ಪ್ರವಿಕೀರ್ಣೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ"||
32 ಕಿನ್ತು ಶ್ಮಶಾನಾತ್ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರೇಽಹಂ ಗಾಲೀಲಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ|
33 ಪಿತರಸ್ತಂ ಪ್ರೋವಾಚ, ಭವಾಂಶ್ಚೇತ್ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ವಿಘ್ನರೂಪೋ ಭವತಿ, ತಥಾಪಿ ಮಮ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
34 ತತೋ ಯೀಶುನಾ ಸ ಉಕ್ತಃ, ತುಭ್ಯಮಹಂ ತಥ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಯಾಮಿನ್ಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಚರಣಾಯುಧಸ್ಯ ರವಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತ್ವಂ ಮಾಂ ತ್ರಿ ರ್ನಾಙ್ಗೀಕರಿಷ್ಯಸಿ|
35 ತತಃ ಪಿತರ ಉದಿತವಾನ್, ಯದ್ಯಪಿ ತ್ವಯಾ ಸಮಂ ಮರ್ತ್ತವ್ಯಂ, ತಥಾಪಿ ಕದಾಪಿ ತ್ವಾಂ ನ ನಾಙ್ಗೀಕರಿಷ್ಯಾಮಿ; ತಥೈವ ಸರ್ವ್ವೇ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚೋಚುಃ|
36 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಂ ಗೇತ್ಶಿಮಾನೀನಾಮಕಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಿತವಾನ್, ಅದಃ ಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ಯಾವದಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೇ ತಾವದ್ ಯೂಯಮತ್ರೋಪವಿಶತ|
37 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪಿತರಂ ಸಿವದಿಯಸುತೌ ಚ ಸಙ್ಗಿನಃ ಕೃತ್ವಾ ಗತವಾನ್, ಶೋಕಾಕುಲೋಽತೀವ ವ್ಯಥಿತಶ್ಚ ಬಭೂವ|
38 ತಾನವಾದೀಚ್ಚ ಮೃತಿಯಾತನೇವ ಮತ್ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಯಾತನಾ ಜಾಯತೇ, ಯೂಯಮತ್ರ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಜಾಗೃತ|
39 ತತಃ ಸ ಕಿಞ್ಚಿದ್ದೂರಂ ಗತ್ವಾಧೋಮುಖಃ ಪತನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ, ಹೇ ಮತ್ಪಿತರ್ಯದಿ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, ತರ್ಹಿ ಕಂಸೋಽಯಂ ಮತ್ತೋ ದೂರಂ ಯಾತು; ಕಿನ್ತು ಮದಿಚ್ಛಾವತ್ ನ ಭವತು, ತ್ವದಿಚ್ಛಾವದ್ ಭವತು|
40 ತತಃ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನುಪೇತ್ಯ ತಾನ್ ನಿದ್ರತೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಿತರಾಯ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಯೂಯಂ ಮಯಾ ಸಾಕಂ ದಣ್ಡಮೇಕಮಪಿ ಜಾಗರಿತುಂ ನಾಶನ್ಕುತ?
41 ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ನ ಪತಿತುಂ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಞ್ಚ; ಆತ್ಮಾ ಸಮುದ್ಯತೋಸ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ವಪು ರ್ದುರ್ಬ್ಬಲಂ|
42 ಸ ದ್ವಿತೀಯವಾರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ, ಹೇ ಮತ್ತಾತ, ನ ಪೀತೇ ಯದಿ ಕಂಸಮಿದಂ ಮತ್ತೋ ದೂರಂ ಯಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ, ತರ್ಹಿ ತ್ವದಿಚ್ಛಾವದ್ ಭವತು|
43 ಸ ಪುನರೇತ್ಯ ತಾನ್ ನಿದ್ರತೋ ದದರ್ಶ, ಯತಸ್ತೇಷಾಂ ನೇತ್ರಾಣಿ ನಿದ್ರಯಾ ಪೂರ್ಣಾನ್ಯಾಸನ್|
44 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಾನ್ ವಿಹಾಯ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ತೃತೀಯವಾರಂ ಪೂರ್ವ್ವವತ್ ಕಥಯನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಾನ್|
45 ತತಃ ಶಿಷ್ಯಾನುಪಾಗತ್ಯ ಗದಿತವಾನ್, ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಶಯಾನಾಃ ಕಿಂ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯಥ? ಪಶ್ಯತ, ಸಮಯ ಉಪಾಸ್ಥಾತ್, ಮನುಜಸುತಃ ಪಾಪಿನಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ|
46 ಉತ್ತಿಷ್ಠತ, ವಯಂ ಯಾಮಃ, ಯೋ ಮಾಂ ಪರಕರೇಷು ಮಸರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ, ಪಶ್ಯತ, ಸ ಸಮೀಪಮಾಯಾತಿ|
47 ಏತತ್ಕಥಾಕಥನಕಾಲೇ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾಣಾಮೇಕೋ ಯಿಹೂದಾನಾಮಕೋ ಮುಖ್ಯಯಾಜಕಲೋಕಪ್ರಾಚೀನೈಃ ಪ್ರಹಿತಾನ್ ಅಸಿಧಾರಿಯಷ್ಟಿಧಾರಿಣೋ ಮನುಜಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತ್ಸಮೀಪಮುಪತಸ್ಥೌ|
48 ಅಸೌ ಪರಕರೇಷ್ವರ್ಪಯಿತಾ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತಾನ್ ಇತ್ಥಂ ಸಙ್ಕೇತಯಾಮಾಸ, ಯಮಹಂ ಚುಮ್ಬಿಷ್ಯೇ, ಸೋಽಸೌ ಮನುಜಃ,ಸಏವ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಧಾರ್ಯ್ಯತಾಂ|
49 ತದಾ ಸ ಸಪದಿ ಯೀಶುಮುಪಾಗತ್ಯ ಹೇ ಗುರೋ, ಪ್ರಣಮಾಮೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ಚುಚುಮ್ಬೇ|
50 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮುವಾಚ, ಹೇ ಮಿತ್ರಂ ಕಿಮರ್ಥಮಾಗತೋಸಿ? ತದಾ ತೈರಾಗತ್ಯ ಯೀಶುರಾಕ್ರಮ್ಯ ದಘ್ರೇ|
51 ತತೋ ಯೀಶೋಃ ಸಙ್ಗಿನಾಮೇಕಃ ಕರಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ಕೋಷಾದಸಿಂ ಬಹಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯ ದಾಸಮೇಕಮಾಹತ್ಯ ತಸ್ಯ ಕರ್ಣಂ ಚಿಚ್ಛೇದ|
52 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಜಗಾದ, ಖಡ್ಗಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನೇे ನಿಧೇಹಿ ಯತೋ ಯೇ ಯೇ ಜನಾ ಅಸಿಂ ಧಾರಯನ್ತಿ, ತಏವಾಸಿನಾ ವಿನಶ್ಯನ್ತಿ|
53 ಅಪರಂ ಪಿತಾ ಯಥಾ ಮದನ್ತಿಕಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾನಾಂ ದ್ವಾದಶವಾಹಿನೀತೋಽಧಿಕಂ ಪ್ರಹಿಣುಯಾತ್ ಮಯಾ ತಮುದ್ದಿಶ್ಯೇದಾನೀಮೇವ ತಥಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೇ, ತ್ವಯಾ ಕಿಮಿತ್ಥಂ ಜ್ಞಾಯತೇ?
54 ತಥಾ ಸತೀತ್ಥಂ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ಯದಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ತತ್ ಕಥಂ ಸಿಧ್ಯೇತ್?
55 ತದಾನೀಂ ಯೀಶು ರ್ಜನನಿವಹಂ ಜಗಾದ, ಯೂಯಂ ಖಡ್ಗಯಷ್ಟೀನ್ ಆದಾಯ ಮಾಂ ಕಿಂ ಚೌರಂ ಧರ್ತ್ತುಮಾಯಾತಾಃ? ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾಕಮುಪವಿಶ್ಯ ಸಮುಪಾದಿಶಂ, ತದಾ ಮಾಂ ನಾಧರತ;
56 ಕಿನ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಸಂಸಿದ್ಧಯೇ ಸರ್ವ್ವಮೇತದಭೂತ್| ತದಾ ಸರ್ವ್ವೇ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ವಿಹಾಯ ಪಲಾಯನ್ತ|
57 ಅನನ್ತರಂ ತೇ ಮನುಜಾ ಯೀಶುಂ ಧೃತ್ವಾ ಯತ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಪ್ರಾಞ್ಚಃ ಪರಿಷದಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತ ಉಪಾವಿಶನ್ ತತ್ರ ಕಿಯಫಾನಾाಮಕಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯಾನ್ತಿಕಂ ನಿನ್ಯುಃ|
58 ಕಿನ್ತು ಶೇಷೇ ಕಿಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ವೇತ್ತುಂ ಪಿತರೋ ದೂರೇ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯಾಟ್ಟಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ದಾಸೈಃ ಸಹಿತ ಉಪಾವಿಶತ್|
59 ತದಾನೀಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಪ್ರಾಚೀನಮನ್ತ್ರಿಣಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಯೀಶುಂ ಹನ್ತುಂ ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಲಿಪ್ಸನ್ತ,
60 ಕಿನ್ತು ನ ಲೇಭಿರೇ| ಅನೇಕೇಷು ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷಿಷ್ವಾಗತೇಷ್ವಪಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪುಃ|
61 ಶೇಷೇ ದ್ವೌ ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷಿಣಾವಾಗತ್ಯ ಜಗದತುಃ, ಪುಮಾನಯಮಕಥಯತ್, ಅಹಮೀಶ್ವರಮನ್ದಿರಂ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ದಿನತ್ರಯಮಧ್ಯೇ ತನ್ನಿರ್ಮ್ಮಾತುಂ ಶಕ್ನೋಮಿ|
62 ತದಾ ಮಹಾಯಾಜಕ ಉತ್ಥಾಯ ಯೀಶುಮ್ ಅವಾದೀತ್| ತ್ವಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಪ್ರತಿವದಸಿ? ತ್ವಾಮಧಿ ಕಿಮೇತೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ವದನ್ತಿ?
63 ಕಿನ್ತು ಯೀಶು ರ್ಮೌನೀಭೂಯ ತಸ್ಯೌ| ತತೋ ಮಹಾಯಾಜಕ ಉಕ್ತವಾನ್, ತ್ವಾಮ್ ಅಮರೇಶ್ವರನಾಮ್ನಾ ಶಪಯಾಮಿ, ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಽಭಿಷಿಕ್ತೋ ಭವಸಿ ನವೇತಿ ವದ|
64 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ತ್ವಂ ಸತ್ಯಮುಕ್ತವಾನ್; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಇತಃಪರಂ ಮನುಜಸುತಂ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಮತೋ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸ್ಥಾತುಂ ಗಗಣಸ್ಥಂ ಜಲಧರಾನಾರುಹ್ಯಾಯಾನ್ತಂ ವೀಕ್ಷಧ್ವೇ|
65 ತದಾ ಮಹಾಯಾಜಕೋ ನಿಜವಸನಂ ಛಿತ್ತ್ವಾ ಜಗಾದ, ಏಷ ಈಶ್ವರಂ ನಿನ್ದಿತವಾನ್, ಅಸ್ಮಾಕಮಪರಸಾಕ್ಷ್ಯೇಣ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ? ಪಶ್ಯತ, ಯೂಯಮೇವಾಸ್ಯಾಸ್ಯಾದ್ ಈಶ್ವರನಿನ್ದಾಂ ಶ್ರುತವನ್ತಃ,
66 ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ವಿವಿಚ್ಯತೇ? ತೇ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ, ವಧಾರ್ಹೋಽಯಂ|
67 ತತೋ ಲೋಕೈಸ್ತದಾಸ್ಯೇ ನಿಷ್ಠೀವಿತಂ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರತಲಮಾಹತ್ಯ ಕೇಚಿಚ್ಚ ಚಪೇಟಮಾಹತ್ಯ ಬಭಾಷಿರೇ,
68 ಹೇ ಖ್ರೀಷ್ಟ ತ್ವಾಂ ಕಶ್ಚಪೇಟಮಾಹತವಾನ್? ಇತಿ ಗಣಯಿತ್ವಾ ವದಾಸ್ಮಾನ್|
69 ಪಿತರೋ ಬಹಿರಙ್ಗನ ಉಪವಿಶತಿ, ತದಾನೀಮೇಕಾ ದಾಸೀ ತಮುಪಾಗತ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ತ್ವಂ ಗಾಲೀಲೀಯಯೀಶೋಃ ಸಹಚರಏಕಃ|
70 ಕಿನ್ತು ಸ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಮ್ ಅನಙ್ಗೀಕೃತ್ಯಾವಾದೀತ್, ತ್ವಯಾ ಯದುಚ್ಯತೇ, ತದರ್ಥಮಹಂ ನ ವೇದ್ಮಿ|
71 ತದಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಂ ಗತೇ ಽನ್ಯಾ ದಾಸೀ ತಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ತತ್ರತ್ಯಜನಾನವದತ್, ಅಯಮಪಿ ನಾಸರತೀಯಯೀಶುನಾ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಆಸೀತ್|
72 ತತಃ ಸ ಶಪಥೇನ ಪುನರನಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ತಂ ನರಂ ನ ಪರಿಚಿನೋಮಿ|
73 ಕ್ಷಣಾತ್ ಪರಂ ತಿಷ್ಠನ್ತೋ ಜನಾ ಏತ್ಯ ಪಿತರಮ್ ಅವದನ್, ತ್ವಮವಶ್ಯಂ ತೇಷಾಮೇಕ ಇತಿ ತ್ವದುಚ್ಚಾರಣಮೇವ ದ್ಯೋತಯತಿ|
74 ಕಿನ್ತು ಸೋಽಭಿಶಪ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ತಂ ಜನಂ ನಾಹಂ ಪರಿಚಿನೋಮಿ, ತದಾ ಸಪದಿ ಕುಕ್ಕುಟೋ ರುರಾವ|
75 ಕುಕ್ಕುಟರವಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ತ್ವಂ ಮಾಂ ತ್ರಿರಪಾಹ್ನೋಷ್ಯಸೇ, ಯೈಷಾ ವಾಗ್ ಯೀಶುನಾವಾದಿ ತಾಂ ಪಿತರಃ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಬಹಿರಿತ್ವಾ ಖೇದಾದ್ ಭೃಶಂ ಚಕ್ರನ್ದ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 27

1 ಪ್ರಭಾತೇ ಜಾತೇ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಲೋಕಪ್ರಾಚೀನಾ ಯೀಶುಂ ಹನ್ತುಂ ತತ್ಪ್ರತಿಕೂಲಂ ಮನ್ತ್ರಯಿತ್ವಾ
2 ತಂ ಬದ್ವ್ವಾ ನೀತ್ವಾ ಪನ್ತೀಯಪೀಲಾತಾಖ್ಯಾಧಿಪೇ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸುಃ|
3 ತತೋ ಯೀಶೋಃ ಪರಕರೇವ್ವರ್ಪಯಿತಾ ಯಿಹೂದಾಸ್ತತ್ಪ್ರಾಣಾದಣ್ಡಾಜ್ಞಾಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಸನ್ತಪ್ತಮನಾಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಲೋಕಪ್ರಾಚೀನಾನಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ತಾಸ್ತ್ರೀಂಶನ್ಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರತಿದಾಯಾವಾದೀತ್,
4 ಏತನ್ನಿರಾಗೋನರಪ್ರಾಣಪರಕರಾರ್ಪಣಾತ್ ಕಲುಷಂ ಕೃತವಾನಹಂ| ತದಾ ತ ಉದಿತವನ್ತಃ, ತೇನಾಸ್ಮಾಕಂ ಕಿಂ? ತ್ವಯಾ ತದ್ ಬುಧ್ಯತಾಮ್|
5 ತತೋ ಯಿಹೂದಾ ಮನ್ದಿರಮಧ್ಯೇ ತಾ ಮುದ್ರಾ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಿತವಾನ್ ಇತ್ವಾ ಚ ಸ್ವಯಮಾತ್ಮಾನಮುದ್ಬಬನ್ಧ|
6 ಪಶ್ಚಾತ್ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಸ್ತಾ ಮುದ್ರಾ ಆದಾಯ ಕಥಿತವನ್ತಃ, ಏತಾ ಮುದ್ರಾಃ ಶೋಣಿತಮೂಲ್ಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇ ನ ನಿಧಾತವ್ಯಾಃ|
7 ಅನನ್ತರಂ ತೇ ಮನ್ತ್ರಯಿತ್ವಾ ವಿದೇಶಿನಾಂ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾನಾಯ ತಾಭಿಃ ಕುಲಾಲಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಕ್ರೀಣನ್|
8 ಅತೋಽದ್ಯಾಪಿ ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ರಕ್ತಕ್ಷೇತ್ರಂ ವದನ್ತಿ|
9 ಇತ್ಥಂ ಸತಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಸನ್ತಾನೈ ರ್ಯಸ್ಯ ಮೂಲ್ಯಂ ನಿರುಪಿತಂ, ತಸ್ಯ ತ್ರಿಂಶನ್ಮುದ್ರಾಮಾನಂ ಮೂಲ್ಯಂ
10 ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯಾದೇಶಾತ್ ತೇಭ್ಯ ಆದೀಯತ, ತೇನ ಚ ಕುಲಾಲಸ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ರೀತಮಿತಿ ಯದ್ವಚನಂ ಯಿರಿಮಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ ತದಾಸಿಧ್ಯತ್|
11 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶೌ ತದಧಿಪತೇಃ ಸಮ್ಮುಖ ಉಪತಿಷ್ಠತಿ ಸ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ತ್ವಂ ಕಿಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾ? ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮವದತ್, ತ್ವಂ ಸತ್ಯಮುಕ್ತವಾನ್|
12 ಕಿನ್ತು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಪ್ರಾಚೀನೈರಭಿಯುಕ್ತೇನ ತೇನ ಕಿಮಪಿ ನ ಪ್ರತ್ಯವಾದಿ|
13 ತತಃ ಪೀಲಾತೇನ ಸ ಉದಿತಃ, ಇಮೇ ತ್ವತ್ಪ್ರತಿಕೂಲತಃ ಕತಿ ಕತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದತಿ, ತತ್ ತ್ವಂ ನ ಶೃಣೋಷಿ?
14 ತಥಾಪಿ ಸ ತೇಷಾಮೇಕಸ್ಯಾಪಿ ವಚಸ ಉತ್ತರಂ ನೋದಿತವಾನ್; ತೇನ ಸೋಽಧಿಪತಿ ರ್ಮಹಾಚಿತ್ರಂ ವಿದಾಮಾಸ|
15 ಅನ್ಯಚ್ಚ ತನ್ಮಹಕಾಲೇಽಧಿಪತೇರೇತಾದೃಶೀ ರಾತಿರಾಸೀತ್, ಪ್ರಜಾ ಯಂ ಕಞ್ಚನ ಬನ್ಧಿನಂ ಯಾಚನ್ತೇ, ತಮೇವ ಸ ಮೋಚಯತೀತಿ|
16 ತದಾನೀಂ ಬರಬ್ಬಾನಾಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ಖ್ಯಾತಬನ್ಧ್ಯಾಸೀತ್|
17 ತತಃ ಪೀಲಾತಸ್ತತ್ರ ಮಿಲಿತಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಪೃಚ್ಛತ್, ಏಷ ಬರಬ್ಬಾ ಬನ್ಧೀ ಖ್ರೀಷ್ಟವಿಖ್ಯಾತೋ ಯೀಶುಶ್ಚೈತಯೋಃ ಕಂ ಮೋಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ? ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಮೀಪ್ಸಿತಂ?
18 ತೈರೀರ್ಷ್ಯಯಾ ಸ ಸಮರ್ಪಿತ ಇತಿ ಸ ಜ್ಞಾತವಾನ್|
19 ಅಪರಂ ವಿಚಾರಾಸನೋಪವೇಶನಕಾಲೇ ಪೀಲಾತಸ್ಯ ಪತ್ನೀ ಭೃತ್ಯಂ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಕಥಯಾಮಾಸ, ತಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಮನುಜಂ ಪ್ರತಿ ತ್ವಯಾ ಕಿಮಪಿ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ; ಯಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕೃತೇಽದ್ಯಾಹಂ ಸ್ವಪ್ನೇ ಪ್ರಭೂತಕಷ್ಟಮಲಭೇ|
20 ಅನನ್ತರಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಪ್ರಾಚೀನಾ ಬರಬ್ಬಾಂ ಯಾಚಿತ್ವಾದಾತುಂ ಯೀಶುಞ್ಚ ಹನ್ತುಂ ಸಕಲಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾವರ್ತ್ತಯನ್|
21 ತತೋಽಧಿಪತಿಸ್ತಾನ್ ಪೃಷ್ಟವಾನ್, ಏತಯೋಃ ಕಮಹಂ ಮೋಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ? ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೇಚ್ಛಾ? ತೇ ಪ್ರೋಚು ರ್ಬರಬ್ಬಾಂ|
22 ತದಾ ಪೀಲಾತಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ತರ್ಹಿ ಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಂ ವದನ್ತಿ, ತಂ ಯೀಶುಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ? ಸರ್ವ್ವೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಸ ಕ್ರುಶೇನ ವಿಧ್ಯತಾಂ|
23 ತತೋಽಧಿಪತಿರವಾದೀತ್, ಕುತಃ? ಕಿಂ ತೇನಾಪರಾದ್ಧಂ? ಕಿನ್ತು ತೇ ಪುನರುಚೈ ರ್ಜಗದುಃ, ಸ ಕ್ರುಶೇನ ವಿಧ್ಯತಾಂ|
24 ತದಾ ನಿಜವಾಕ್ಯಮಗ್ರಾಹ್ಯಮಭೂತ್, ಕಲಹಶ್ಚಾಪ್ಯಭೂತ್, ಪೀಲಾತ ಇತಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ತೋಯಮಾದಾಯ ಕರೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯಾವೋಚತ್, ಏತಸ್ಯ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಶೋಣಿತಪಾತೇ ನಿರ್ದೋಷೋಽಹಂ, ಯುಷ್ಮಾಭಿರೇವ ತದ್ ಬುಧ್ಯತಾಂ|
25 ತದಾ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚನ್, ತಸ್ಯ ಶೋಣಿತಪಾತಾಪರಾಧೋಽಸ್ಮಾಕಮ್ ಅಸ್ಮತ್ಸನ್ತಾನಾನಾಞ್ಚೋಪರಿ ಭವತು|
26 ತತಃ ಸ ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪೇ ಬರಬ್ಬಾಂ ಮೋಚಯಾಮಾಸ ಯೀಶುನ್ತು ಕಷಾಭಿರಾಹತ್ಯ ಕ್ರುಶೇನ ವೇಧಿತುಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸ|
27 ಅನನ್ತರಮ್ ಅಧಿಪತೇಃ ಸೇನಾ ಅಧಿಪತೇ ರ್ಗೃಹಂ ಯೀಶುಮಾನೀಯ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಸೇನಾಸಮೂಹಂ ಸಂಜಗೃಹುಃ|
28 ತತಸ್ತೇ ತಸ್ಯ ವಸನಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಕೃಷ್ಣಲೋಹಿತವರ್ಣವಸನಂ ಪರಿಧಾಪಯಾಮಾಸುಃ
29 ಕಣ್ಟಕಾನಾಂ ಮುಕುಟಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಯ ತಚ್ಛಿರಸಿ ದದುಃ, ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಕರೇ ವೇತ್ರಮೇಕಂ ದತ್ತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನೂನಿ ಪಾತಯಿತ್ವಾ, ಹೇ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜನ್, ತುಭ್ಯಂ ನಮ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ತಿರಶ್ಚಕ್ರುಃ,
30 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಗಾತ್ರೇ ನಿಷ್ಠೀವಂ ದತ್ವಾ ತೇನ ವೇತ್ರೇಣ ಶಿರ ಆಜಘ್ನುಃ|
31 ಇತ್ಥಂ ತಂ ತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ತದ್ ವಸನಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಪುನರ್ನಿಜವಸನಂ ಪರಿಧಾಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ತಂ ಕ್ರುಶೇನ ವೇಧಿತುಂ ನೀತವನ್ತಃ|
32 ಪಶ್ಚಾತ್ತೇ ಬಹಿರ್ಭೂಯ ಕುರೀಣೀಯಂ ಶಿಮೋನ್ನಾಮಕಮೇಕಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಕ್ರುಶಂ ವೋಢುಂ ತಮಾದದಿರೇ|
33 ಅನನ್ತರಂ ಗುಲ್ಗಲ್ತಾಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿರಸ್ಕಪಾಲನಾಮಕಸ್ಥಾನಮು ಪಸ್ಥಾಯ ತೇ ಯೀಶವೇ ಪಿತ್ತಮಿಶ್ರಿತಾಮ್ಲರಸಂ ಪಾತುಂ ದದುಃ,
34 ಕಿನ್ತು ಸ ತಮಾಸ್ವಾದ್ಯ ನ ಪಪೌ|
35 ತದಾನೀಂ ತೇ ತಂ ಕ್ರುಶೇನ ಸಂವಿಧ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸನಾನಿ ಗುಟಿಕಾಪಾತೇನ ವಿಭಜ್ಯ ಜಗೃಹುಃ, ತಸ್ಮಾತ್, ವಿಭಜನ್ತೇಽಧರೀಯಂ ಮೇ ತೇ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ| ಮದುತ್ತರೀಯವಸ್ತ್ರಾರ್ಥಂ ಗುಟಿಕಾಂ ಪಾತಯನ್ತಿ ಚ|| ಯದೇತದ್ವಚನಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಭಿರುಕ್ತಮಾಸೀತ್, ತದಾ ತದ್ ಅಸಿಧ್ಯತ್,
36 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ತತ್ರೋಪವಿಶ್ಯ ತದ್ರಕ್ಷಣಕರ್ವ್ವಣಿ ನಿಯುಕ್ತಾಸ್ತಸ್ಥುಃ|
37 ಅಪರಮ್ ಏಷ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾ ಯೀಶುರಿತ್ಯಪವಾದಲಿಪಿಪತ್ರಂ ತಚ್ಛಿರಸ ಊರ್ದ್ವ್ವೇ ಯೋಜಯಾಮಾಸುಃ|
38 ತತಸ್ತಸ್ಯ ವಾಮೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚ ದ್ವೌ ಚೈರೌ ತೇನ ಸಾಕಂ ಕ್ರುಶೇನ ವಿವಿಧುಃ|
39 ತದಾ ಪಾನ್ಥಾ ನಿಜಶಿರೋ ಲಾಡಯಿತ್ವಾ ತಂ ನಿನ್ದನ್ತೋ ಜಗದುಃ,
40 ಹೇ ಈಶ್ವರಮನ್ದಿರಭಞ್ಜಕ ದಿನತ್ರಯೇ ತನ್ನಿರ್ಮ್ಮಾತಃ ಸ್ವಂ ರಕ್ಷ, ಚೇತ್ತ್ವಮೀಶ್ವರಸುತಸ್ತರ್ಹಿ ಕ್ರುಶಾದವರೋಹ|
41 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಧ್ಯಾಪಕಪ್ರಾಚೀನಾಶ್ಚ ತಥಾ ತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ಜಗದುಃ,
42 ಸೋಽನ್ಯಜನಾನಾವತ್, ಕಿನ್ತು ಸ್ವಮವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ| ಯದೀಸ್ರಾಯೇಲೋ ರಾಜಾ ಭವೇತ್, ತರ್ಹೀದಾನೀಮೇವ ಕ್ರುಶಾದವರೋಹತು, ತೇನ ತಂ ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇಷ್ಯಾಮಃ|
43 ಸ ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರತ್ಯಾಶಾಮಕರೋತ್, ಯದೀಶ್ವರಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ತರ್ಹೀದಾನೀಮೇವ ತಮವೇತ್, ಯತಃ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್ ಅಹಮೀಶ್ವರಸುತಃ|
44 ಯೌ ಸ್ತೇನೌ ಸಾಕಂ ತೇನ ಕ್ರುಶೇನ ವಿದ್ಧೌ ತೌ ತದ್ವದೇವ ತಂ ನಿನಿನ್ದತುಃ|
45 ತದಾ ದ್ವಿತೀಯಯಾಮಾತ್ ತೃತೀಯಯಾಮಂ ಯಾವತ್ ಸರ್ವ್ವದೇಶೇ ತಮಿರಂ ಬಭೂವ,
46 ತೃತೀಯಯಾಮೇ "ಏಲೀ ಏಲೀ ಲಾಮಾ ಶಿವಕ್ತನೀ", ಅರ್ಥಾತ್ ಮದೀಶ್ವರ ಮದೀಶ್ವರ ಕುತೋ ಮಾಮತ್ಯಾಕ್ಷೀಃ? ಯೀಶುರುಚ್ಚೈರಿತಿ ಜಗಾದ|
47 ತದಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾಃ ಕೇಚಿತ್ ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಭಾಷಿರೇ, ಅಯಮ್ ಏಲಿಯಮಾಹೂಯತಿ|
48 ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯಾದ್ ಏಕಃ ಶೀಘ್ರಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ಪಞ್ಜಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತ್ರಾಮ್ಲರಸಂ ದತ್ತ್ವಾ ನಲೇನ ಪಾತುಂ ತಸ್ಮೈ ದದೌ|
49 ಇತರೇಽಕಥಯನ್ ತಿಷ್ಠತ, ತಂ ರಕ್ಷಿತುಮ್ ಏಲಿಯ ಆಯಾತಿ ನವೇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ|
50 ಯೀಶುಃ ಪುನರುಚೈರಾಹೂಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹೌ|
51 ತತೋ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ವಿಚ್ಛೇದವಸನಮ್ ಊರ್ದ್ವ್ವಾದಧೋ ಯಾವತ್ ಛಿದ್ಯಮಾನಂ ದ್ವಿಧಾಭವತ್,
52 ಭೂಮಿಶ್ಚಕಮ್ಪೇ ಭೂಧರೋವ್ಯದೀರ್ಯ್ಯತ ಚ| ಶ್ಮಶಾನೇ ಮುಕ್ತೇ ಭೂರಿಪುಣ್ಯವತಾಂ ಸುಪ್ತದೇಹಾ ಉದತಿಷ್ಠನ್,
53 ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ವಹಿರ್ಭೂಯ ತದುತ್ಥಾನಾತ್ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಪುರಂ ಗತ್ವಾ ಬಹುಜನಾನ್ ದರ್ಶಯಾಮಾಸುಃ|
54 ಯೀಶುರಕ್ಷಣಾಯ ನಿಯುಕ್ತಃ ಶತಸೇನಾಪತಿಸ್ತತ್ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ತಾದೃಶೀಂ ಭೂಕಮ್ಪಾದಿಘಟನಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೀತಾ ಅವದನ್, ಏಷ ಈಶ್ವರಪುತ್ರೋ ಭವತಿ|
55 ಯಾ ಬಹುಯೋಷಿತೋ ಯೀಶುಂ ಸೇವಮಾನಾ ಗಾಲೀಲಸ್ತತ್ಪಶ್ಚಾದಾಗತಾಸ್ತಾಸಾಂ ಮಧ್ಯೇ
56 ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಶ್ಯೋ ರ್ಮಾತಾ ಯಾ ಮರಿಯಮ್ ಸಿಬದಿಯಪುತ್ರಯೋ ರ್ಮಾತಾ ಚ ಯೋಷಿತ ಏತಾ ದೂರೇ ತಿಷ್ಠನ್ತ್ಯೋ ದದೃಶುಃ|
57 ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಮ್ ಅರಿಮಥಿಯಾನಗರಸ್ಯ ಯೂಷಫ್ನಾಮಾ ಧನೀ ಮನುಜೋ ಯೀಶೋಃ ಶಿಷ್ಯತ್ವಾತ್
58 ಪೀಲಾತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಯೀಶೋಃ ಕಾಯಂ ಯಯಾಚೇ, ತೇನ ಪೀಲಾತಃ ಕಾಯಂ ದಾತುಮ್ ಆದಿದೇಶ|
59 ಯೂಷಫ್ ತತ್ಕಾಯಂ ನೀತ್ವಾ ಶುಚಿವಸ್ತ್ರೇಣಾಚ್ಛಾದ್ಯ
60 ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಶೈಲೇ ಯತ್ ಶ್ಮಶಾನಂ ಚಖಾನ, ತನ್ಮಧ್ಯೇ ತತ್ಕಾಯಂ ನಿಧಾಯ ತಸ್ಯ ದ್ವಾರಿ ವೃಹತ್ಪಾಷಾಣಂ ದದೌ|
61 ಕಿನ್ತು ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಅನ್ಯಮರಿಯಮ್ ಏತೇ ಸ್ತ್ರಿಯೌ ತತ್ರ ಶ್ಮಶಾನಸಮ್ಮುಖ ಉಪವಿವಿಶತುಃ|
62 ತದನನ್ತರಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯಾಯೋಜನದಿನಾತ್ ಪರೇಽಹನಿ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಮಿಲಿತ್ವಾ ಪೀಲಾತಮುಪಾಗತ್ಯಾಕಥಯನ್,
63 ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ಸ ಪ್ರತಾರಕೋ ಜೀವನ ಅಕಥಯತ್, ದಿನತ್ರಯಾತ್ ಪರಂ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಮರಾಮೋ ವಯಂ;
64 ತಸ್ಮಾತ್ ತೃತೀಯದಿನಂ ಯಾವತ್ ತತ್ ಶ್ಮಶಾನಂ ರಕ್ಷಿತುಮಾದಿಶತು, ನೋಚೇತ್ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಯಾಮಿನ್ಯಾಮಾಗತ್ಯ ತಂ ಹೃತ್ವಾ ಲೋಕಾನ್ ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಸ ಶ್ಮಶಾನಾದುದತಿಷ್ಠತ್, ತಥಾ ಸತಿ ಪ್ರಥಮಭ್ರಾನ್ತೇಃ ಶೇಷೀಯಭ್ರಾನ್ತಿ ರ್ಮಹತೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
65 ತದಾ ಪೀಲಾತ ಅವಾದೀತ್, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ರಕ್ಷಿಗಣ ಆಸ್ತೇ, ಯೂಯಂ ಗತ್ವಾ ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯಂ ರಕ್ಷಯತ|
66 ತತಸ್ತೇ ಗತ್ವಾ ತದ್ದೂाರಪಾಷಾಣಂ ಮುದ್ರಾಙ್ಕಿತಂ ಕೃತ್ವಾ ರಕ್ಷಿಗಣಂ ನಿಯೋಜ್ಯ ಶ್ಮಶಾನಂ ರಕ್ಷಯಾಮಾಸುಃ|

ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 28

1 ತತಃ ಪರಂ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಸ್ಯ ಶೇಷೇ ಸಪ್ತಾಹಪ್ರಥಮದಿನಸ್ಯ ಪ್ರಭೋತೇ ಜಾತೇ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಅನ್ಯಮರಿಯಮ್ ಚ ಶ್ಮಶಾನಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಾಗತಾ|
2 ತದಾ ಮಹಾನ್ ಭೂಕಮ್ಪೋಽಭವತ್; ಪರಮೇಶ್ವರೀಯದೂತಃ ಸ್ವರ್ಗಾದವರುಹ್ಯ ಶ್ಮಶಾನದ್ವಾರಾತ್ ಪಾಷಾಣಮಪಸಾರ್ಯ್ಯ ತದುಪರ್ಯ್ಯುಪವಿವೇಶ|
3 ತದ್ವದನಂ ವಿದ್ಯುದ್ವತ್ ತೇಜೋಮಯಂ ವಸನಂ ಹಿಮಶುಭ್ರಞ್ಚ|
4 ತದಾನೀಂ ರಕ್ಷಿಣಸ್ತದ್ಭಯಾತ್ ಕಮ್ಪಿತಾ ಮೃತವದ್ ಬಭೂವಃ|
5 ಸ ದೂತೋ ಯೋಷಿತೋ ಜಗಾದ, ಯೂಯಂ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ, ಕ್ರುಶಹತಯೀಶುಂ ಮೃಗಯಧ್ವೇ ತದಹಂ ವೇದ್ಮಿ|
6 ಸೋಽತ್ರ ನಾಸ್ತಿ, ಯಥಾವದತ್ ತಥೋತ್ಥಿತವಾನ್; ಏತತ್ ಪ್ರಭೋಃ ಶಯನಸ್ಥಾನಂ ಪಶ್ಯತ|
7 ತೂರ್ಣಂ ಗತ್ವಾ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾನ್ ಇತಿ ವದತ, ಸ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉದತಿಷ್ಠತ್, ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರೇ ಗಾಲೀಲಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಯೂಯಂ ತತ್ರ ತಂ ವೀಕ್ಷಿಷ್ಯಧ್ವೇ, ಪಶ್ಯತಾಹಂ ವಾರ್ತ್ತಾಮಿಮಾಂ ಯುಷ್ಮಾನವಾದಿಷಂ|
8 ತತಸ್ತಾ ಭಯಾತ್ ಮಹಾನನ್ದಾಞ್ಚ ಶ್ಮಶಾನಾತ್ ತೂರ್ಣಂ ಬಹಿರ್ಭೂಯ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾನ್ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ವಕ್ತುಂ ಧಾವಿತವತ್ಯಃ| ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯಾನ್ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ವಕ್ತುಂ ಯಾನ್ತಿ, ತದಾ ಯೀಶು ರ್ದರ್ಶನಂ ದತ್ತ್ವಾ ತಾ ಜಗಾದ,
9 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಭೂಯಾತ್, ತತಸ್ತಾ ಆಗತ್ಯ ತತ್ಪಾದಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ಪ್ರಣೇಮುಃ|
10 ಯೀಶುಸ್ತಾ ಅವಾದೀತ್, ಮಾ ಬಿಭೀತ, ಯೂಯಂ ಗತ್ವಾ ಮಮ ಭ್ರಾತೃನ್ ಗಾಲೀಲಂ ಯಾತುಂ ವದತ, ತತ್ರ ತೇ ಮಾಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ|
11 ಸ್ತ್ರಿಯೋ ಗಚ್ಛನ್ತಿ, ತದಾ ರಕ್ಷಿಣಾಂ ಕೇಚಿತ್ ಪುರಂ ಗತ್ವಾ ಯದ್ಯದ್ ಘಟಿತಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನ್ ಜ್ಞಾಪಿತವನ್ತಃ|
12 ತೇ ಪ್ರಾಚೀನೈಃ ಸಮಂ ಸಂಸದಂ ಕೃತ್ವಾ ಮನ್ತ್ರಯನ್ತೋ ಬಹುಮುದ್ರಾಃ ಸೇನಾಭ್ಯೋ ದತ್ತ್ವಾವದನ್,
13 ಅಸ್ಮಾಸು ನಿದ್ರಿತೇಷು ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾ ಯಾಮಿನ್ಯಾಮಾಗತ್ಯ ತಂ ಹೃತ್ವಾನಯನ್, ಇತಿ ಯೂಯಂ ಪ್ರಚಾರಯತ|
14 ಯದ್ಯೇತದಧಿಪತೇಃ ಶ್ರೋತ್ರಗೋಚರೀಭವೇತ್, ತರ್ಹಿ ತಂ ಬೋಧಯಿತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾನವಿಷ್ಯಾಮಃ|
15 ತತಸ್ತೇ ಮುದ್ರಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಾನುರೂಪಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಚಕ್ರುಃ, ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯಾದ್ಯಾಪಿ ಕಿಂವದನ್ತೀ ವಿದ್ಯತೇ|
16 ಏಕಾದಶ ಶಿಷ್ಯಾ ಯೀಶುನಿರೂಪಿತಾಗಾಲೀಲಸ್ಯಾದ್ರಿಂ ಗತ್ವಾ
17 ತತ್ರ ತಂ ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಣೇಮುಃ, ಕಿನ್ತು ಕೇಚಿತ್ ಸನ್ದಿಗ್ಧವನ್ತಃ|
18 ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್, ಸ್ವರ್ಗಮೇದಿನ್ಯೋಃ ಸರ್ವ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವಭಾರೋ ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಆಸ್ತೇ|
19 ಅತೋ ಯೂಯಂ ಪ್ರಯಾಯ ಸರ್ವ್ವದೇಶೀಯಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಪಿತುಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನಶ್ಚ ನಾಮ್ನಾ ತಾನವಗಾಹಯತ; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯದ್ಯದಾದಿಶಂ ತದಪಿ ಪಾಲಯಿತುಂ ತಾನುಪಾದಿಶತ|
20 ಪಶ್ಯತ, ಜಗದನ್ತಂ ಯಾವತ್ ಸದಾಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾಕಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ| ಇತಿ|

॥ ಇತಿ ಮಥಿಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥


ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16


ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 01

1 ಈಶ್ವರಪುತ್ರಸ್ಯ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಾರಮ್ಭಃ|
2 ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಗ್ರನ್ಥೇಷು ಲಿಪಿರಿತ್ಥಮಾಸ್ತೇ, ಪಶ್ಯ ಸ್ವಕೀಯದೂತನ್ತು ತವಾಗ್ರೇ ಪ್ರೇಷಯಾಮ್ಯಹಮ್| ಗತ್ವಾ ತ್ವದೀಯಪನ್ಥಾನಂ ಸ ಹಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯತಿ|
3 "ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ಪರಿಷ್ಕುರುತ ಸರ್ವ್ವತಃ| ತಸ್ಯ ರಾಜಪಥಞ್ಚೈವ ಸಮಾನಂ ಕುರುತಾಧುನಾ| " ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ರವಃ||
4 ಸಏವ ಯೋಹನ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ಮಜ್ಜಿತವಾನ್ ತಥಾ ಪಾಪಮಾರ್ಜನನಿಮಿತ್ತಂ ಮನೋವ್ಯಾವರ್ತ್ತಕಮಜ್ಜನಸ್ಯ ಕಥಾಞ್ಚ ಪ್ರಚಾರಿತವಾನ್|
5 ತತೋ ಯಿಹೂದಾದೇಶಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರನಿವಾಸಿನಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಬಹಿ ರ್ಭೂತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಸ್ವಾನಿ ಸ್ವಾನಿ ಪಾಪಾನ್ಯಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಂ ತೇನ ಮಜ್ಜಿತಾ ಬಭೂವುಃ|
6 ಅಸ್ಯ ಯೋಹನಃ ಪರಿಧೇಯಾನಿ ಕ್ರಮೇಲಕಲೋಮಜಾನಿ, ತಸ್ಯ ಕಟಿಬನ್ಧನಂ ಚರ್ಮ್ಮಜಾತಮ್, ತಸ್ಯ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಶೂಕಕೀಟಾ ವನ್ಯಮಧೂನಿ ಚಾಸನ್|
7 ಸ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ, ಅಹಂ ನಮ್ರೀಭೂಯ ಯಸ್ಯ ಪಾದುಕಾಬನ್ಧನಂ ಮೋಚಯಿತುಮಪಿ ನ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ, ತಾದೃಶೋ ಮತ್ತೋ ಗುರುತರ ಏಕಃ ಪುರುಷೋ ಮತ್ಪಶ್ಚಾದಾಗಚ್ಛತಿ|
8 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜಲೇ ಮಜ್ಜಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಸ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾನಿ ಸಂಮಜ್ಜಯಿಷ್ಯತಿ|
9 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕಾಲೇ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ನಾಸರದ್ಗ್ರಾಮಾದ್ ಯೀಶುರಾಗತ್ಯ ಯೋಹನಾ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಂ ಮಜ್ಜಿತೋಽಭೂತ್|
10 ಸ ಜಲಾದುತ್ಥಿತಮಾತ್ರೋ ಮೇಘದ್ವಾರಂ ಮುಕ್ತಂ ಕಪೋತವತ್ ಸ್ವಸ್ಯೋಪರಿ ಅವರೋಹನ್ತಮಾತ್ಮಾನಞ್ಚ ದೃಷ್ಟವಾನ್|
11 ತ್ವಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಸ್ತ್ವಯ್ಯೇವ ಮಮಮಹಾಸನ್ತೋಷ ಇಯಮಾಕಾಶೀಯಾ ವಾಣೀ ಬಭೂವ|
12 ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಆತ್ಮಾ ತಂ ಪ್ರಾನ್ತರಮಧ್ಯಂ ನಿನಾಯ|
13 ಅಥ ಸ ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ದಿನಾನಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ವನ್ಯಪಶುಭಿಃ ಸಹ ತಿಷ್ಠನ್ ಶೈತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತಃ; ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾಸ್ತಂ ಸಿಷೇವಿರೇ|
14 ಅನನ್ತರಂ ಯೋಹನಿ ಬನ್ಧನಾಲಯೇ ಬದ್ಧೇ ಸತಿ ಯೀಶು ರ್ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಮಾಗತ್ಯ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಕಥಯಾಮಾಸ,
15 ಕಾಲಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಞ್ಚ ಸಮೀಪಮಾಗತಂ; ಅತೋಹೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ಮನಾಂಸಿ ವ್ಯಾವರ್ತ್ತಯಧ್ವಂ ಸುಸಂವಾದೇ ಚ ವಿಶ್ವಾಸಿತ|
16 ತದನನ್ತರಂ ಸ ಗಾಲೀಲೀಯಸಮುದ್ರಸ್ಯ ತೀರೇ ಗಚ್ಛನ್ ಶಿಮೋನ್ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಅನ್ದ್ರಿಯನಾಮಾ ಚ ಇಮೌ ದ್ವೌ ಜನೌ ಮತ್ಸ್ಯಧಾರಿಣೌ ಸಾಗರಮಧ್ಯೇ ಜಾಲಂ ಪ್ರಕ್ಷಿಪನ್ತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವವದತ್,
17 ಯುವಾಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದಾಗಚ್ಛತಂ, ಯುವಾಮಹಂ ಮನುಷ್ಯಧಾರಿಣೌ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
18 ತತಸ್ತೌ ತತ್ಕ್ಷಣಮೇವ ಜಾಲಾನಿ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜಗ್ಮತುಃ|
19 ತತಃ ಪರಂ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ದೂರಂ ಗತ್ವಾ ಸ ಸಿವದೀಪುತ್ರಯಾಕೂಬ್ ತದ್ಭ್ರಾತೃಯೋಹನ್ ಚ ಇಮೌ ನೌಕಾಯಾಂ ಜಾಲಾನಾಂ ಜೀರ್ಣಮುದ್ಧಾರಯನ್ತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾವಾಹೂಯತ್|
20 ತತಸ್ತೌ ನೌಕಾಯಾಂ ವೇತನಭುಗ್ಭಿಃ ಸಹಿತಂ ಸ್ವಪಿತರಂ ವಿಹಾಯ ತತ್ಪಶ್ಚಾದೀಯತುಃ|
21 ತತಃ ಪರಂ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ನಾಮಕಂ ನಗರಮುಪಸ್ಥಾಯ ಸ ವಿಶ್ರಾಮದಿವಸೇ ಭಜನಗ್ರಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸಮುಪದಿದೇಶ|
22 ತಸ್ಯೋಪದೇಶಾಲ್ಲೋಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ ಯತಃ ಸೋಧ್ಯಾಪಕಾಇವ ನೋಪದಿಶನ್ ಪ್ರಭಾವವಾನಿವ ಪ್ರೋಪದಿದೇಶ|
23 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ಭಜನಗೃಹೇ ಅಪವಿತ್ರಭೂತೇನ ಗ್ರಸ್ತ ಏಕೋ ಮಾನುಷ ಆಸೀತ್| ಸ ಚೀತ್ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಯಾಞ್ಚಕೇ
24 ಭೋ ನಾಸರತೀಯ ಯೀಶೋ ತ್ವಮಸ್ಮಾನ್ ತ್ಯಜ, ತ್ವಯಾ ಸಹಾಸ್ಮಾಕಂ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ತ್ವಂ ಕಿಮಸ್ಮಾನ್ ನಾಶಯಿತುಂ ಸಮಾಗತಃ? ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪವಿತ್ರಲೋಕ ಇತ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ|
25 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಜಗಾದ ತೂಷ್ಣೀಂ ಭವ ಇತೋ ಬಹಿರ್ಭವ ಚ|
26 ತತಃ ಸೋಽಪವಿತ್ರಭೂತಸ್ತಂ ಸಮ್ಪೀಡ್ಯ ಅತ್ಯುಚೈಶ್ಚೀತ್ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ಜಗಾಮ|
27 ತೇನೈವ ಸರ್ವ್ವೇ ಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ, ಅಹೋ ಕಿಮಿದಂ? ಕೀದೃಶೋಽಯಂ ನವ್ಯ ಉಪದೇಶಃ? ಅನೇನ ಪ್ರಭಾವೇನಾಪವಿತ್ರಭೂತೇಷ್ವಾಜ್ಞಾಪಿತೇಷು ತೇ ತದಾಜ್ಞಾನುವರ್ತ್ತಿನೋ ಭವನ್ತಿ|
28 ತದಾ ತಸ್ಯ ಯಶೋ ಗಾಲೀಲಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥಸರ್ವ್ವದೇಶಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ನೋತ್|
29 ಅಪರಞ್ಚ ತೇ ಭಜನಗೃಹಾದ್ ಬಹಿ ರ್ಭೂತ್ವಾ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನ್ಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಶಿಮೋನ ಆನ್ದ್ರಿಯಸ್ಯ ಚ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿವಿಶುಃ|
30 ತದಾ ಪಿತರಸ್ಯ ಶ್ವಶ್ರೂರ್ಜ್ವರಪೀಡಿತಾ ಶಯ್ಯಾಯಾಮಾಸ್ತ ಇತಿ ತೇ ತಂ ಝಟಿತಿ ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
31 ತತಃ ಸ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಯಾ ಹಸ್ತಂ ಧೃತ್ವಾ ತಾಮುದಸ್ಥಾಪಯತ್; ತದೈವ ತಾಂ ಜ್ವರೋಽತ್ಯಾಕ್ಷೀತ್ ತತಃ ಪರಂ ಸಾ ತಾನ್ ಸಿಷೇವೇ|
32 ಅಥಾಸ್ತಂ ಗತೇ ರವೌ ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸತಿ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಸಮೀಪಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ರೋಗಿಣೋ ಭೂತಧೃತಾಂಶ್ಚ ಸಮಾನಿನ್ಯುಃ|
33 ಸರ್ವ್ವೇ ನಾಗರಿಕಾ ಲೋಕಾ ದ್ವಾರಿ ಸಂಮಿಲಿತಾಶ್ಚ|
34 ತತಃ ಸ ನಾನಾವಿಧರೋಗಿಣೋ ಬಹೂನ್ ಮನುಜಾನರೋಗಿಣಶ್ಚಕಾರ ತಥಾ ಬಹೂನ್ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಞ್ಚಕಾರ ತಾನ್ ಭೂತಾನ್ ಕಿಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ನಿಷಿಷೇಧ ಚ ಯತೋಹೇತೋಸ್ತೇ ತಮಜಾನನ್|
35 ಅಪರಞ್ಚ ಸೋಽತಿಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ವಸ್ತುತಸ್ತು ರಾತ್ರಿಶೇಷೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಬಹಿರ್ಭೂಯ ನಿರ್ಜನಂ ಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
36 ಅನನ್ತರಂ ಶಿಮೋನ್ ತತ್ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗತವನ್ತಃ|
37 ತದುದ್ದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಮವದನ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಸ್ತ್ವಾಂ ಮೃಗಯನ್ತೇ|
38 ತದಾ ಸೋಽಕಥಯತ್ ಆಗಚ್ಛತ ವಯಂ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಯಾಮಃ, ಯತೋಽಹಂ ತತ್ರ ಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಬಹಿರಾಗಮಮ್|
39 ಅಥ ಸ ತೇಷಾಂ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಭಜನಗೃಹೇಷು ಕಥಾಃ ಪ್ರಚಾರಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ ಭೂತಾನತ್ಯಾಜಯಞ್ಚ|
40 ಅನನ್ತರಮೇಕಃ ಕುಷ್ಠೀ ಸಮಾಗತ್ಯ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನುಪಾತಂ ವಿನಯಞ್ಚ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್ ಯದಿ ಭವಾನ್ ಇಚ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ಪರಿಷ್ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
41 ತತಃ ಕೃಪಾಲು ರ್ಯೀಶುಃ ಕರೌ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ತಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸ
42 ಮಮೇಚ್ಛಾ ವಿದ್ಯತೇ ತ್ವಂ ಪರಿಷ್ಕೃತೋ ಭವ| ಏತತ್ಕಥಾಯಾಃ ಕಥನಮಾತ್ರಾತ್ ಸ ಕುಷ್ಠೀ ರೋಗಾನ್ಮುಕ್ತಃ ಪರಿಷ್ಕೃತೋಽಭವತ್|
43 ತದಾ ಸ ತಂ ವಿಸೃಜನ್ ಗಾಢಮಾದಿಶ್ಯ ಜಗಾದ
44 ಸಾವಧಾನೋ ಭವ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಮಪಿ ಮಾ ವದ; ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಯಾಜಕಂ ದರ್ಶಯ, ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಪರಿಷ್ಕೃತೇಃ ಪ್ರಮಾಣದಾನಾಯ ಮೂಸಾನಿರ್ಣೀತಂ ಯದ್ದಾನಂ ತದುತ್ಸೃಜಸ್ವ ಚ|
45 ಕಿನ್ತು ಸ ಗತ್ವಾ ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಇತ್ಥಂ ವಿಸ್ತಾರ್ಯ್ಯ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ ತೇನೈವ ಯೀಶುಃ ಪುನಃ ಸಪ್ರಕಾಶಂ ನಗರಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್ ತತೋಹೇತೋರ್ಬಹಿಃ ಕಾನನಸ್ಥಾನೇ ತಸ್ಯೌ; ತಥಾಪಿ ಚತುರ್ದ್ದಿಗ್ಭ್ಯೋ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಯಯುಃ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 02

1 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶೈ ಕತಿಪಯದಿನಾನಿ ವಿಲಮ್ಬ್ಯ ಪುನಃ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ನಗರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಸ ಗೃಹ ಆಸ್ತ ಇತಿ ಕಿಂವದನ್ತ್ಯಾ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತತ್ಸಮೀಪಂ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ಆಗತ್ಯ ಸಮುಪತಸ್ಥುಃ,
2 ತಸ್ಮಾದ್ ಗೃಹಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಕೃತೇ ಸ್ಥಾನಂ ನಾಭವದ್ ದ್ವಾರಸ್ಯ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷ್ವಪಿ ನಾಭವತ್, ತತ್ಕಾಲೇ ಸ ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
3 ತತಃ ಪರಂ ಲೋಕಾಶ್ಚತುರ್ಭಿ ರ್ಮಾನವೈರೇಕಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ವಾಹಯಿತ್ವಾ ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆನಿನ್ಯುಃ|
4 ಕಿನ್ತು ಜನಾನಾಂ ಬಹುತ್ವಾತ್ ತಂ ಯೀಶೋಃ ಸಮ್ಮುಖಮಾನೇತುಂ ನ ಶಕ್ನುವನ್ತೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ ಆಸ್ತೇ ತದುಪರಿಗೃಹಪೃಷ್ಠಂ ಖನಿತ್ವಾ ಛಿದ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಸಶಯ್ಯಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಮ್ ಅವರೋಹಯಾಮಾಸುಃ|
5 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ವಿಶ್ವಾಸಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಬಭಾಷೇ ಹೇ ವತ್ಸ ತವ ಪಾಪಾನಾಂ ಮಾರ್ಜನಂ ಭವತು|
6 ತದಾ ಕಿಯನ್ತೋಽಧ್ಯಾಪಕಾಸ್ತತ್ರೋಪವಿಶನ್ತೋ ಮನೋಭಿ ರ್ವಿತರ್ಕಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ಏಷ ಮನುಷ್ಯ ಏತಾದೃಶೀಮೀಶ್ವರನಿನ್ದಾಂ ಕಥಾಂ ಕುತಃ ಕಥಯತಿ?
7 ಈಶ್ವರಂ ವಿನಾ ಪಾಪಾನಿ ಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ಕಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ್ ಆಸ್ತೇ?
8 ಇತ್ಥಂ ತೇ ವಿತರ್ಕಯನ್ತಿ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಮನಸಾ ತದ್ ಬುದ್ವ್ವಾ ತಾನವದದ್ ಯೂಯಮನ್ತಃಕರಣೈಃ ಕುತ ಏತಾನಿ ವಿತರ್ಕಯಥ?
9 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪುನಃ ಸಮುದ್ರತಟಂ ಯಯೌ; ಲೋಕನಿವಹೇ ತತ್ಸಮೀಪಮಾಗತೇ ಸ ತಾನ್ ಸಮುಪದಿದೇಶ|
10 ಕಿನ್ತು ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪಾಪಾನಿ ಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಸ್ತಿ, ಏತದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ (ಸ ತಸ್ಮೈ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನೇ ಕಥಯಾಮಾಸ)
11 ಉತ್ತಿಷ್ಠ ತವ ಶಯ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವಗೃಹಂ ಯಾಹಿ, ಅಹಂ ತ್ವಾಮಿದಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
12 ತತಃ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ಶಯ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗಾಮ; ಸರ್ವ್ವೇ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಏತಾದೃಶಂ ಕರ್ಮ್ಮ ವಯಮ್ ಕದಾಪಿ ನಾಪಶ್ಯಾಮ, ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವೇಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಮಬ್ರುವನ್|
13 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪುನಃ ಸಮುದ್ರತಟಂ ಯಯೌ; ಲೋಕನಿವಹೇ ತತ್ಸಮೀಪಮಾಗತೇ ಸ ತಾನ್ ಸಮುಪದಿದೇಶ|
14 ಅಥ ಗಚ್ಛನ್ ಕರಸಞ್ಚಯಗೃಹ ಉಪವಿಷ್ಟಮ್ ಆಲ್ಫೀಯಪುತ್ರಂ ಲೇವಿಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಮಾಹೂಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಮತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ತ್ವಾಮಾಮಚ್ಛ ತತಃ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯೌ|
15 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶೌ ತಸ್ಯ ಗೃಹೇ ಭೋಕ್ತುಮ್ ಉಪವಿಷ್ಟೇ ಬಹವಃ ಕರಮಞ್ಚಾಯಿನಃ ಪಾಪಿನಶ್ಚ ತೇನ ತಚ್ಛಿಷ್ಯೈಶ್ಚ ಸಹೋಪವಿವಿಶುಃ, ಯತೋ ಬಹವಸ್ತತ್ಪಶ್ಚಾದಾಜಗ್ಮುಃ|
16 ತದಾ ಸ ಕರಮಞ್ಚಾಯಿಭಿಃ ಪಾಪಿಭಿಶ್ಚ ಸಹ ಖಾದತಿ, ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನೂಚುಃ ಕರಮಞ್ಚಾಯಿಭಿಃ ಪಾಪಿಭಿಶ್ಚ ಸಹಾಯಂ ಕುತೋ ಭುಂಕ್ತೇ ಪಿವತಿ ಚ?
17 ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ,ಅರೋಗಿಲೋಕಾನಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಕೇನ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ರೋಗಿಣಾಮೇವ; ಅಹಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನಾಹ್ವಾತುಂ ನಾಗತಃ ಕಿನ್ತು ಮನೋ ವ್ಯಾವರ್ತ್ತಯಿತುಂ ಪಾಪಿನ ಏವ|
18 ತತಃ ಪರಂ ಯೋಹನಃ ಫಿರೂಶಿನಾಞ್ಚೋಪವಾಸಾಚಾರಿಶಿಷ್ಯಾ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಯೋಹನಃ ಫಿರೂಶಿನಾಞ್ಚ ಶಿಷ್ಯಾ ಉಪವಸನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಭವತಃ ಶಿಷ್ಯಾ ನೋಪವಸನ್ತಿ ಕಿಂ ಕಾರಣಮಸ್ಯ?
19 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಬಭಾಷೇ ಯಾವತ್ ಕಾಲಂ ಸಖಿಭಿಃ ಸಹ ಕನ್ಯಾಯಾ ವರಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ತೇ ಕಿಮುಪವಸ್ತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ? ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ವರಸ್ತೈಃ ಸಹ ತಿಷ್ಠತಿ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ತ ಉಪವಸ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ|
20 ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ತೇಭ್ಯಃ ಸಕಾಶಾದ್ ವರೋ ನೇಷ್ಯತೇ ಸ ಕಾಲ ಆಗಚ್ಛತಿ, ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ತೇ ಜನಾ ಉಪವತ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
21 ಕೋಪಿ ಜನಃ ಪುರಾತನವಸ್ತ್ರೇ ನೂತನವಸ್ತ್ರಂ ನ ಸೀವ್ಯತಿ, ಯತೋ ನೂತನವಸ್ತ್ರೇಣ ಸಹ ಸೇವನೇ ಕೃತೇ ಜೀರ್ಣಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಛಿದ್ಯತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಪುನ ರ್ಮಹತ್ ಛಿದ್ರಂ ಜಾಯತೇ|
22 ಕೋಪಿ ಜನಃ ಪುರಾತನಕುತೂಷು ನೂತನಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ನ ಸ್ಥಾಪಯತಿ, ಯತೋ ನೂತನದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸ್ಯ ತೇಜಸಾ ತಾಃ ಕುತ್ವೋ ವಿದೀರ್ಯ್ಯನ್ತೇ ತತೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಶ್ಚ ಪತತಿ ಕುತ್ವಶ್ಚ ನಶ್ಯನ್ತಿ, ಅತಏವ ನೂತನದ್ರಾಕ್ಷಾರಸೋ ನೂತನಕುತೂಷು ಸ್ಥಾಪನೀಯಃ|
23 ತದನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಯದಾ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಶಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇಣ ಗಚ್ಛತಿ ತದಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಗಚ್ಛನ್ತಃ ಶಸ್ಯಮಞ್ಜರೀಶ್ಛೇತ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ|
24 ಅತಃ ಫಿರೂಶಿನೋ ಯೀಶವೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ ಪಶ್ಯತು ವಿಶ್ರಾಮವಾಸರೇ ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ತದ್ ಇಮೇ ಕುತಃ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ?
25 ತದಾ ಸ ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯತ್ ದಾಯೂದ್ ತತ್ಸಂಙ್ಗಿನಶ್ಚ ಭಕ್ಷ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಕ್ಷುಧಿತಾಃ ಸನ್ತೋ ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವನ್ತಸ್ತತ್ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಪಠಿತಮ್?
26 ಅಬಿಯಾಥರ್ನಾಮಕೇ ಮಹಾಯಾಜಕತಾಂ ಕುರ್ವ್ವತಿ ಸ ಕಥಮೀಶ್ವರಸ್ಯಾವಾಸಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಯೇ ದರ್ಶನೀಯಪೂಪಾ ಯಾಜಕಾನ್ ವಿನಾನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ನ ಭಕ್ಷ್ಯಾಸ್ತಾನೇವ ಬುಭುಜೇ ಸಙ್ಗಿಲೋಕೇಭ್ಯೋಽಪಿ ದದೌ|
27 ಸೋಽಪರಮಪಿ ಜಗಾದ, ವಿಶ್ರಾಮವಾರೋ ಮನುಷ್ಯಾರ್ಥಮೇವ ನಿರೂಪಿತೋಽಸ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಮನುಷ್ಯೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಾರ್ಥಂ ನೈವ|
28 ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಭುರಾಸ್ತೇ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 03

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಪುನ ರ್ಭಜನಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಶುಷ್ಕಹಸ್ತ ಏಕೋ ಮಾನವ ಆಸೀತ್|
2 ಸ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ತಮರೋಗಿಣಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ನವೇತ್ಯತ್ರ ಬಹವಸ್ತಮ್ ಅಪವದಿತುಂ ಛಿದ್ರಮಪೇಕ್ಷಿತವನ್ತಃ|
3 ತದಾ ಸ ತಂ ಶುಷ್ಕಹಸ್ತಂ ಮನುಷ್ಯಂ ಜಗಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನೇ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ|
4 ತತಃ ಪರಂ ಸ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಹಿತಮಹಿತಂ ತಥಾ ಹಿ ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಾ ವಾ ಪ್ರಾಣನಾಶ ಏಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ? ಕಿನ್ತು ತೇ ನಿಃಶಬ್ದಾಸ್ತಸ್ಥುಃ|
5 ತದಾ ಸ ತೇಷಾಮನ್ತಃಕರಣಾನಾಂ ಕಾಠಿನ್ಯಾದ್ಧೇತೋ ರ್ದುಃಖಿತಃ ಕ್ರೋಧಾತ್ ಚರ್ತುिದಶೋ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ತಂ ಮಾನುಷಂ ಗದಿತವಾನ್ ತಂ ಹಸ್ತಂ ವಿಸ್ತಾರಯ, ತತಸ್ತೇನ ಹಸ್ತೇ ವಿಸ್ತೃತೇ ತದ್ಧಸ್ತೋಽನ್ಯಹಸ್ತವದ್ ಅರೋಗೋ ಜಾತಃ|
6 ಅಥ ಫಿರೂಶಿನಃ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ತಂ ನಾಶಯಿತುಂ ಹೇರೋದೀಯೈಃ ಸಹ ಮನ್ತ್ರಯಿತುಮಾರೇಭಿರೇ|
7 ಅತಏವ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹ ಪುನಃ ಸಾಗರಸಮೀಪಂ ಗತಃ;
8 ತತೋ ಗಾಲೀಲ್ಯಿಹೂದಾ-ಯಿರೂಶಾಲಮ್-ಇದೋಮ್-ಯರ್ದನ್ನದೀಪಾರಸ್ಥಾನೇಭ್ಯೋ ಲೋಕಸಮೂಹಸ್ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗತಃ; ತದನ್ಯಃ ಸೋರಸೀದನೋಃ ಸಮೀಪವಾಸಿಲೋಕಸಮೂಹಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಮಹಾಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ವಾರ್ತ್ತಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಮಾಗತಃ|
9 ತದಾ ಲೋಕಸಮೂಹಶ್ಚೇತ್ ತಸ್ಯೋಪರಿ ಪತತಿ ಇತ್ಯಾಶಙ್ಕ್ಯ ಸ ನಾವಮೇಕಾಂ ನಿಕಟೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಶಿಷ್ಯಾನಾದಿಷ್ಟವಾನ್|
10 ಯತೋಽನೇಕಮನುಷ್ಯಾಣಾಮಾರೋಗ್ಯಕರಣಾದ್ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಬಲೇನ ಯತ್ನವನ್ತಃ|
11 ಅಪರಞ್ಚ ಅಪವಿತ್ರಭೂತಾಸ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಚ್ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ಪ್ರೋಚೈಃ ಪ್ರೋಚುಃ, ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ|
12 ಕಿನ್ತು ಸ ತಾನ್ ದೃಢಮ್ ಆಜ್ಞಾಪ್ಯ ಸ್ವಂ ಪರಿಚಾಯಿತುಂ ನಿಷಿದ್ಧವಾನ್|
13 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಪರ್ವ್ವತಮಾರುಹ್ಯ ಯಂ ಯಂ ಪ್ರತಿಚ್ಛಾ ತಂ ತಮಾಹೂತವಾನ್ ತತಸ್ತೇ ತತ್ಸಮೀಪಮಾಗತಾಃ|
14 ತದಾ ಸ ದ್ವಾದಶಜನಾನ್ ಸ್ವೇನ ಸಹ ಸ್ಥಾತುಂ ಸುಸಂವಾದಪ್ರಚಾರಾಯ ಪ್ರೇರಿತಾ ಭವಿತುಂ
15 ಸರ್ವ್ವಪ್ರಕಾರವ್ಯಾಧೀನಾಂ ಶಮನಕರಣಾಯ ಪ್ರಭಾವಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಿತುಞ್ಚ ನಿಯುಕ್ತವಾನ್|
16 ತೇಷಾಂ ನಾಮಾನೀಮಾನಿ, ಶಿಮೋನ್ ಸಿವದಿಪುತ್ರೋ
17 ಯಾಕೂಬ್ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಯೋಹನ್ ಚ ಆನ್ದ್ರಿಯಃ ಫಿಲಿಪೋ ಬರ್ಥಲಮಯಃ,
18 ಮಥೀ ಥೋಮಾ ಚ ಆಲ್ಫೀಯಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್ ಥದ್ದೀಯಃ ಕಿನಾನೀಯಃ ಶಿಮೋನ್ ಯಸ್ತಂ ಪರಹಸ್ತೇಷ್ವರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯಯಿಹೂದಾಶ್ಚ|
19 ಸ ಶಿಮೋನೇ ಪಿತರ ಇತ್ಯುಪನಾಮ ದದೌ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನ್ಭ್ಯಾಂ ಚ ಬಿನೇರಿಗಿಶ್ ಅರ್ಥತೋ ಮೇಘನಾದಪುತ್ರಾವಿತ್ಯುಪನಾಮ ದದೌ|
20 ಅನನ್ತರಂ ತೇ ನಿವೇಶನಂ ಗತಾಃ, ಕಿನ್ತು ತತ್ರಾಪಿ ಪುನರ್ಮಹಾನ್ ಜನಸಮಾಗಮೋ ಽಭವತ್ ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಭೋಕ್ತುಮಪ್ಯವಕಾಶಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ|
21 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಸುಹೃಲ್ಲೋಕಾ ಇಮಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ ಹತಜ್ಞಾನೋಭೂದ್ ಇತಿ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ತಂ ಧೃತ್ವಾನೇತುಂ ಗತಾಃ|
22 ಅಪರಞ್ಚ ಯಿರೂಶಾಲಮ ಆಗತಾ ಯೇ ಯೇಽಧ್ಯಾಪಕಾಸ್ತೇ ಜಗದುರಯಂ ಪುರುಷೋ ಭೂತಪತ್ಯಾಬಿಷ್ಟಸ್ತೇನ ಭೂತಪತಿನಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯತಿ|
23 ತತಸ್ತಾನಾಹೂಯ ಯೀಶು ರ್ದೃಷ್ಟಾನ್ತೈಃ ಕಥಾಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಶೈತಾನ್ ಕಥಂ ಶೈತಾನಂ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
24 ಕಿಞ್ಚನ ರಾಜ್ಯಂ ಯದಿ ಸ್ವವಿರೋಧೇನ ಪೃಥಗ್ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ತದ್ ರಾಜ್ಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
25 ತಥಾ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪರಿವಾರೋ ಯದಿ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿರೋಧೀ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸೋಪಿ ಪರಿವಾರಃ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
26 ತದ್ವತ್ ಶೈತಾನ್ ಯದಿ ಸ್ವವಿಪಕ್ಷತಯಾ ಉತ್ತಿಷ್ಠನ್ ಭಿನ್ನೋ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸೋಪಿ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಕಿನ್ತೂಚ್ಛಿನ್ನೋ ಭವತಿ|
27 ಅಪರಞ್ಚ ಪ್ರಬಲಂ ಜನಂ ಪ್ರಥಮಂ ನ ಬದ್ಧಾ ಕೋಪಿ ತಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಲುಣ್ಠಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ, ತಂ ಬದ್ವ್ವೈವ ತಸ್ಯ ಗೃಹಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಲುಣ್ಠಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
28 ಅತೋಹೇತೋ ರ್ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಹಂ ಸತ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸನ್ತಾನಾ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಪಾಪಾನೀಶ್ವರನಿನ್ದಾಞ್ಚ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವೇಷಾಮಪರಾಧಾನಾಂ ಕ್ಷಮಾ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ,
29 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪವಿತ್ರಮಾತ್ಮಾನಂ ನಿನ್ದತಿ ತಸ್ಯಾಪರಾಧಸ್ಯ ಕ್ಷಮಾ ಕದಾಪಿ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸೋನನ್ತದಣ್ಡಸ್ಯಾರ್ಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
30 ತಸ್ಯಾಪವಿತ್ರಭೂತೋಽಸ್ತಿ ತೇಷಾಮೇತತ್ಕಥಾಹೇತೋಃ ಸ ಇತ್ಥಂ ಕಥಿತವಾನ್|
31 ಅಥ ತಸ್ಯ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತೃಗಣಶ್ಚಾಗತ್ಯ ಬಹಿಸ್ತಿಷ್ಠನತೋ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರೇಷ್ಯ ತಮಾಹೂತವನ್ತಃ|
32 ತತಸ್ತತ್ಸನ್ನಿಧೌ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಾ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಬಭಾಷಿರೇ ಪಶ್ಯ ಬಹಿಸ್ತವ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ ತ್ವಾಮ್ ಅನ್ವಿಚ್ಛನ್ತಿ|
33 ತದಾ ಸ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಮಮ ಮಾತಾ ಕಾ ಭ್ರಾತರೋ ವಾ ಕೇ? ತತಃ ಪರಂ ಸ ಸ್ವಮೀಪೋಪವಿಷ್ಟಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಅವಲೋಕನಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸ
34 ಪಶ್ಯತೈತೇ ಮಮ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ|
35 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯೇಷ್ಟಾಂ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕರೋತಿ ಸ ಏವ ಮಮ ಭ್ರಾತಾ ಭಗಿನೀ ಮಾತಾ ಚ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 04

1 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಸಮುದ್ರತಟೇ ಪುನರುಪದೇಷ್ಟುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ, ತತಸ್ತತ್ರ ಬಹುಜನಾನಾಂ ಸಮಾಗಮಾತ್ ಸ ಸಾಗರೋಪರಿ ನೌಕಾಮಾರುಹ್ಯ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಃ; ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಃ ಸಮುದ್ರಕೂಲೇ ತಸ್ಥುಃ|
2 ತದಾ ಸ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಭಿ ರ್ಬಹೂಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ಉಪದಿಶಂಶ್ಚ ಕಥಿತವಾನ್,
3 ಅವಧಾನಂ ಕುರುತ, ಏಕೋ ಬೀಜವಪ್ತಾ ಬೀಜಾನಿ ವಪ್ತುಂ ಗತಃ;
4 ವಪನಕಾಲೇ ಕಿಯನ್ತಿ ಬೀಜಾನಿ ಮಾರ್ಗಪಾಶ್ವೇ ಪತಿತಾನಿ, ತತ ಆಕಾಶೀಯಪಕ್ಷಿಣ ಏತ್ಯ ತಾನಿ ಚಖಾದುಃ|
5 ಕಿಯನ್ತಿ ಬೀಜಾನಿ ಸ್ವಲ್ಪಮೃತ್ತಿಕಾವತ್ಪಾಷಾಣಭೂಮೌ ಪತಿತಾನಿ ತಾನಿ ಮೃದೋಲ್ಪತ್ವಾತ್ ಶೀಘ್ರಮಙ್ಕುರಿತಾನಿ;
6 ಕಿನ್ತೂದಿತೇ ಸೂರ್ಯ್ಯೇ ದಗ್ಧಾನಿ ತಥಾ ಮೂಲಾನೋ ನಾಧೋಗತತ್ವಾತ್ ಶುಷ್ಕಾಣಿ ಚ|
7 ಕಿಯನ್ತಿ ಬೀಜಾನಿ ಕಣ್ಟಕಿವನಮಧ್ಯೇ ಪತಿತಾನಿ ತತಃ ಕಣ್ಟಕಾನಿ ಸಂವೃದ್ವ್ಯ ತಾನಿ ಜಗ್ರಸುಸ್ತಾನಿ ನ ಚ ಫಲಿತಾನಿ|
8 ತಥಾ ಕಿಯನ್ತಿ ಬೀಜಾನ್ಯುತ್ತಮಭೂಮೌ ಪತಿತಾನಿ ತಾನಿ ಸಂವೃದ್ವ್ಯ ಫಲಾನ್ಯುತ್ಪಾದಿತಾನಿ ಕಿಯನ್ತಿ ಬೀಜಾನಿ ತ್ರಿಂಶದ್ಗುಣಾನಿ ಕಿಯನ್ತಿ ಷಷ್ಟಿಗುಣಾನಿ ಕಿಯನ್ತಿ ಶತಗುಣಾನಿ ಫಲಾನಿ ಫಲಿತವನ್ತಿ|
9 ಅಥ ಸ ತಾನವದತ್ ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತುಂ ಕರ್ಣೌ ಸ್ತಃ ಸ ಶೃಣೋತು|
10 ತದನನ್ತರಂ ನಿರ್ಜನಸಮಯೇ ತತ್ಸಙ್ಗಿನೋ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ತಂ ತದ್ದೃಷ್ಟಾನ್ತವಾಕ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ|
11 ತದಾ ಸ ತಾನುದಿತವಾನ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಸ್ಯ ನಿಗೂಢವಾಕ್ಯಂ ಬೋದ್ಧುಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮಧಿಕಾರೋಽಸ್ತಿ;
12 ಕಿನ್ತು ಯೇ ವಹಿರ್ಭೂತಾಃ "ತೇ ಪಶ್ಯನ್ತಃ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ನ ಜಾನನ್ತಿ, ಶೃಣ್ವನ್ತಃ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ನ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ, ಚೇತ್ತೈ ರ್ಮನಃಸು ಕದಾಪಿ ಪರಿವರ್ತ್ತಿತೇಷು ತೇಷಾಂ ಪಾಪಾನ್ಯಮೋಚಯಿಷ್ಯನ್ತ," ಅತೋಹೇತೋಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೈರೇವ ತಾನಿ ಮಯಾ ಕಥಿತಾನಿ|
13 ಅಥ ಸ ಕಥಿತವಾನ್ ಯೂಯಂ ಕಿಮೇತದ್ ದೃಷ್ಟಾನ್ತವಾಕ್ಯಂ ನ ಬುಧ್ಯಧ್ವೇ? ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಾನ ಭೋತ್ಸ್ಯಧ್ವೇ?
14 ಬೀಜವಪ್ತಾ ವಾಕ್ಯರೂಪಾಣಿ ಬೀಜಾನಿ ವಪತಿ;
15 ತತ್ರ ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾ ವಾಕ್ಯಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಶ್ರುತಮಾತ್ರಾತ್ ಶೈತಾನ್ ಶೀಘ್ರಮಾಗತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಮನಃಸೂಪ್ತಾನಿ ತಾನಿ ವಾಕ್ಯರೂಪಾಣಿ ಬೀಜಾನ್ಯಪನಯತಿ ತಏವ ಉಪ್ತಬೀಜಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವೇಸ್ವರೂಪಾಃ|
16 ಯೇ ಜನಾ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಹಸಾ ಪರಮಾನನ್ದೇನ ಗೃಹ್ಲನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಹೃದಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಕಾಲಮಾತ್ರಂ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ತದ್ವಾಕ್ಯಹೇತೋಃ
17 ಕುತ್ರಚಿತ್ ಕ್ಲೇಶೇ ಉಪದ್ರವೇ ವಾ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ ತದೈವ ವಿಘ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ತಏವ ಉಪ್ತಬೀಜಪಾಷಾಣಭೂಮಿಸ್ವರೂಪಾಃ|
18 ಯೇ ಜನಾಃ ಕಥಾಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಸಾಂಸಾರಿಕೀ ಚಿನ್ತಾ ಧನಭ್ರಾನ್ತಿ ರ್ವಿಷಯಲೋಭಶ್ಚ ಏತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಉಪಸ್ಥಾಯ ತಾಂ ಕಥಾಂ ಗ್ರಸನ್ತಿ ತತಃ ಮಾ ವಿಫಲಾ ಭವತಿ
19 ತಏವ ಉಪ್ತಬೀಜಸಕಣ್ಟಕಭೂಮಿಸ್ವರೂಪಾಃ|
20 ಯೇ ಜನಾ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗೃಹ್ಲನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಕಸ್ಯ ವಾ ತ್ರಿಂಶದ್ಗುಣಾನಿ ಕಸ್ಯ ವಾ ಷಷ್ಟಿಗುಣಾನಿ ಕಸ್ಯ ವಾ ಶತಗುಣಾನಿ ಫಲಾನಿ ಭವನ್ತಿ ತಏವ ಉಪ್ತಬೀಜೋರ್ವ್ವರಭೂಮಿಸ್ವರೂಪಾಃ|
21 ತದಾ ಸೋಽಪರಮಪಿ ಕಥಿತವಾನ್ ಕೋಪಿ ಜನೋ ದೀಪಾಧಾರಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ದ್ರೋಣಸ್ಯಾಧಃ ಖಟ್ವಾಯಾ ಅಧೇ ವಾ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ದೀಪಮಾನಯತಿ ಕಿಂ?
22 ಅತೋಹೇತೋ ರ್ಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತೇ ತಾದೃಗ್ ಲುಕ್ಕಾಯಿತಂ ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ; ಯದ್ ವ್ಯಕ್ತಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಾದೃಶಂ ಗುಪ್ತಂ ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ|
23 ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತುಂ ಕರ್ಣೌ ಸ್ತಃ ಸ ಶೃಣೋತು|
24 ಅಪರಮಪಿ ಕಥಿತವಾನ್ ಯೂಯಂ ಯದ್ ಯದ್ ವಾಕ್ಯಂ ಶೃಣುಥ ತತ್ರ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ಯತೋ ಯೂಯಂ ಯೇನ ಪರಿಮಾಣೇನ ಪರಿಮಾಥ ತೇನೈವ ಪರಿಮಾಣೇನ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಮಪಿ ಪರಿಮಾಸ್ಯತೇ; ಶ್ರೋತಾರೋ ಯೂಯಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಧಿಕಂ ದಾಸ್ಯತೇ|
25 ಯಸ್ಯಾಶ್ರಯೇ ವರ್ದ್ಧತೇ ತಸ್ಮೈ ಅಪರಮಪಿ ದಾಸ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯಾಶ್ರಯೇ ನ ವರ್ದ್ಧತೇ ತಸ್ಯ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿದಸ್ತಿ ತದಪಿ ತಸ್ಮಾನ್ ನೇಷ್ಯತೇ|
26 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಕಥಿತವಾನ್ ಏಕೋ ಲೋಕಃ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಬೀಜಾನ್ಯುಪ್ತ್ವಾ
27 ಜಾಗರಣನಿದ್ರಾಭ್ಯಾಂ ದಿವಾನಿಶಂ ಗಮಯತಿ, ಪರನ್ತು ತದ್ವೀಜಂ ತಸ್ಯಾಜ್ಞಾತರೂಪೇಣಾಙ್ಕುರಯತಿ ವರ್ದ್ಧತೇ ಚ;
28 ಯತೋಹೇತೋಃ ಪ್ರಥಮತಃ ಪತ್ರಾಣಿ ತತಃ ಪರಂ ಕಣಿಶಾನಿ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಣಿಶಪೂರ್ಣಾನಿ ಶಸ್ಯಾನಿ ಭೂಮಿಃ ಸ್ವಯಮುತ್ಪಾದಯತಿ;
29 ಕಿನ್ತು ಫಲೇಷು ಪಕ್ಕೇಷು ಶಸ್ಯಚ್ಛೇದನಕಾಲಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಶಸ್ಯಾನಿ ಛಿನತ್ತಿ, ಅನೇನ ತುಲ್ಯಮೀಶ್ವರರಾಜ್ಯಂ|
30 ಪುನಃ ಸೋಽಕಥಯದ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಂ ಕೇನ ಸಮಂ? ಕೇನ ವಸ್ತುನಾ ಸಹ ವಾ ತದುಪಮಾಸ್ಯಾಮಿ?
31 ತತ್ ಸರ್ಷಪೈಕೇನ ತುಲ್ಯಂ ಯತೋ ಮೃದಿ ವಪನಕಾಲೇ ಸರ್ಷಪಬೀಜಂ ಸರ್ವ್ವಪೃಥಿವೀಸ್ಥಬೀಜಾತ್ ಕ್ಷುದ್ರಂ
32 ಕಿನ್ತು ವಪನಾತ್ ಪರಮ್ ಅಙ್ಕುರಯಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಶಾಕಾದ್ ಬೃಹದ್ ಭವತಿ, ತಸ್ಯ ಬೃಹತ್ಯಃ ಶಾಖಾಶ್ಚ ಜಾಯನ್ತೇ ತತಸ್ತಚ್ಛಾಯಾಂ ಪಕ್ಷಿಣ ಆಶ್ರಯನ್ತೇ|
33 ಇತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ಬೋಧಾನುರೂಪಂ ಸೋಽನೇಕದೃಷ್ಟಾನ್ತೈಸ್ತಾನುಪದಿಷ್ಟವಾನ್,
34 ದೃಷ್ಟಾನ್ತಂ ವಿನಾ ಕಾಮಪಿ ಕಥಾಂ ತೇಭ್ಯೋ ನ ಕಥಿತವಾನ್ ಪಶ್ಚಾನ್ ನಿರ್ಜನೇ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ವದೃಷ್ಟಾನ್ತಾರ್ಥಂ ಬೋಧಿತವಾನ್|
35 ತದ್ದಿನಸ್ಯ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸ ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯದ್ ಆಗಚ್ಛತ ವಯಂ ಪಾರಂ ಯಾಮ|
36 ತದಾ ತೇ ಲೋಕಾನ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ತಮವಿಲಮ್ಬಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನೌಕಯಾ ಪ್ರತಸ್ಥಿರೇ; ಅಪರಾ ಅಪಿ ನಾವಸ್ತಯಾ ಸಹ ಸ್ಥಿತಾಃ|
37 ತತಃ ಪರಂ ಮಹಾಝಞ್ಭ್ಶಗಮಾತ್ ನೌ ರ್ದೋಲಾಯಮಾನಾ ತರಙ್ಗೇಣ ಜಲೈಃ ಪೂರ್ಣಾಭವಚ್ಚ|
38 ತದಾ ಸ ನೌಕಾಚಶ್ಚಾದ್ಭಾಗೇ ಉಪಧಾನೇ ಶಿರೋ ನಿಧಾಯ ನಿದ್ರಿತ ಆಸೀತ್ ತತಸ್ತೇ ತಂ ಜಾಗರಯಿತ್ವಾ ಜಗದುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾಣಾ ಯಾನ್ತಿ ಕಿಮತ್ರ ಭವತಶ್ಚಿನ್ತಾ ನಾಸ್ತಿ?
39 ತದಾ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ವಾಯುಂ ತರ್ಜಿತವಾನ್ ಸಮುದ್ರಞ್ಚೋಕ್ತವಾನ್ ಶಾನ್ತಃ ಸುಸ್ಥಿರಶ್ಚ ಭವ; ತತೋ ವಾಯೌ ನಿವೃತ್ತೇಽಬ್ಧಿರ್ನಿಸ್ತರಙ್ಗೋಭೂತ್|
40 ತದಾ ಸ ತಾನುವಾಚ ಯೂಯಂ ಕುತ ಏತಾದೃಕ್ಶಙ್ಕಾಕುಲಾ ಭವತ? ಕಿಂ ವೋ ವಿಶ್ವಾಸೋ ನಾಸ್ತಿ?
41 ತಸ್ಮಾತ್ತೇಽತೀವಭೀತಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಅಹೋ ವಾಯುಃ ಸಿನ್ಧುಶ್ಚಾಸ್ಯ ನಿದೇಶಗ್ರಾಹಿಣೌ ಕೀದೃಗಯಂ ಮನುಜಃ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 05

1 ಅಥ ತೂ ಸಿನ್ಧುಪಾರಂ ಗತ್ವಾ ಗಿದೇರೀಯಪ್ರದೇಶ ಉಪತಸ್ಥುಃ|
2 ನೌಕಾತೋ ನಿರ್ಗತಮಾತ್ರಾದ್ ಅಪವಿತ್ರಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಏಕಃ ಶ್ಮಶಾನಾದೇತ್ಯ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ ಚಕಾರ|
3 ಸ ಶ್ಮಶಾನೇಽವಾತ್ಸೀತ್ ಕೋಪಿ ತಂ ಶೃಙ್ಖಲೇನ ಬದ್ವ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್|
4 ಜನೈರ್ವಾರಂ ನಿಗಡೈಃ ಶೃಙ್ಖಲೈಶ್ಚ ಸ ಬದ್ಧೋಪಿ ಶೃಙ್ಖಲಾನ್ಯಾಕೃಷ್ಯ ಮೋಚಿತವಾನ್ ನಿಗಡಾನಿ ಚ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಖಣ್ಡಂ ಖಣ್ಡಂ ಕೃತವಾನ್ ಕೋಪಿ ತಂ ವಶೀಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಶಕ|
5 ದಿವಾನಿಶಂ ಸದಾ ಪರ್ವ್ವತಂ ಶ್ಮಶಾನಞ್ಚ ಭ್ರಮಿತ್ವಾ ಚೀತ್ಶಬ್ದಂ ಕೃತವಾನ್ ಗ್ರಾವಭಿಶ್ಚ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಂ ಕೃತವಾನ್|
6 ಸ ಯೀಶುಂ ದೂರಾತ್ ಪಶ್ಯನ್ನೇವ ಧಾವನ್ ತಂ ಪ್ರಣನಾಮ ಉಚೈರುವಂಶ್ಚೋವಾಚ,
7 ಹೇ ಸರ್ವ್ವೋಪರಿಸ್ಥೇಶ್ವರಪುತ್ರ ಯೀಶೋ ಭವತಾ ಸಹ ಮೇ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ಅಹಂ ತ್ವಾಮೀಶ್ವರೇಣ ಶಾಪಯೇ ಮಾಂ ಮಾ ಯಾತಯ|
8 ಯತೋ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಕಥಿತವಾನ್ ರೇ ಅಪವಿತ್ರಭೂತ, ಅಸ್ಮಾನ್ನರಾದ್ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗಚ್ಛ|
9 ಅಥ ಸ ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಕಿನ್ತೇ ನಾಮ? ತೇನ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ ವಯಮನೇಕೇ ಽಸ್ಮಸ್ತತೋಽಸ್ಮನ್ನಾಮ ಬಾಹಿನೀ|
10 ತತೋಸ್ಮಾನ್ ದೇಶಾನ್ನ ಪ್ರೇಷಯೇತಿ ತೇ ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತ|
11 ತದಾನೀಂ ಪರ್ವ್ವತಂ ನಿಕಷಾ ಬೃಹನ್ ವರಾಹವ್ರಜಶ್ಚರನ್ನಾಸೀತ್|
12 ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂತಾ ವಿನಯೇನ ಜಗದುಃ, ಅಮುಂ ವರಾಹವ್ರಜಮ್ ಆಶ್ರಯಿತುಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಹಿಣು|
13 ಯೀಶುನಾನುಜ್ಞಾತಾಸ್ತೇಽಪವಿತ್ರಭೂತಾ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಯಾಯ ವರಾಹವ್ರಜಂ ಪ್ರಾವಿಶನ್ ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ವರಾಹಾ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಪ್ರಾಯೋದ್ವಿಸಹಸ್ರಸಂಙ್ಖ್ಯಕಾಃ ಕಟಕೇನ ಮಹಾಜವಾದ್ ಧಾವನ್ತಃ ಸಿನ್ಧೌ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹುಃ|
14 ತಸ್ಮಾದ್ ವರಾಹಪಾಲಕಾಃ ಪಲಾಯಮಾನಾಃ ಪುರೇ ಗ್ರಾಮೇ ಚ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಂ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ| ತದಾ ಲೋಕಾ ಘಟಿತಂ ತತ್ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಬಹಿರ್ಜಗ್ಮುಃ
15 ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗತ್ವಾ ತಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಮ್ ಅರ್ಥಾದ್ ಬಾಹಿನೀಭೂತಗ್ರಸ್ತಂ ನರಂ ಸವಸ್ತ್ರಂ ಸಚೇತನಂ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಞ್ಚ ದೃृಷ್ಟ್ವಾ ಬಿಭ್ಯುಃ|
16 ತತೋ ದೃಷ್ಟತತ್ಕಾರ್ಯ್ಯಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಭೂತಗ್ರಸ್ತನರಸ್ಯ ವರಾಹವ್ರಜಸ್ಯಾಪಿ ತಾಂ ಧಟನಾಂ ವರ್ಣಯಾಮಾಸುಃ|
17 ತತಸ್ತೇ ಸ್ವಸೀಮಾತೋ ಬಹಿರ್ಗನ್ತುಂ ಯೀಶುಂ ವಿನೇತುಮಾರೇಭಿರೇ|
18 ಅಥ ತಸ್ಯ ನೌಕಾರೋಹಣಕಾಲೇ ಸ ಭೂತಮುಕ್ತೋ ನಾ ಯೀಶುನಾ ಸಹ ಸ್ಥಾತುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ;
19 ಕಿನ್ತು ಸ ತಮನನುಮತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ತ್ವಂ ನಿಜಾತ್ಮೀಯಾನಾಂ ಸಮೀಪಂ ಗೃಹಞ್ಚ ಗಚ್ಛ ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವಾನ್ ತಾನಿ ತಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯ|
20 ಅತಃ ಸ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಯೀಶುನಾ ಕೃತಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ದಿಕಾಪಲಿದೇಶೇ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾನ್ ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
21 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶೌ ನಾವಾ ಪುನರನ್ಯಪಾರ ಉತ್ತೀರ್ಣೇ ಸಿನ್ಧುತಟೇ ಚ ತಿಷ್ಠತಿ ಸತಿ ತತ್ಸಮೀಪೇ ಬಹುಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮೋಽಭೂತ್|
22 ಅಪರಂ ಯಾಯೀರ್ ನಾಮ್ನಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭಜನಗೃಹಸ್ಯಾಧಿಪ ಆಗತ್ಯ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ಬಹು ನಿವೇದ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್;
23 ಮಮ ಕನ್ಯಾ ಮೃತಪ್ರಾಯಾಭೂದ್ ಅತೋ ಭವಾನೇತ್ಯ ತದಾರೋಗ್ಯಾಯ ತಸ್ಯಾ ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಮ್ ಅರ್ಪಯತು ತೇನೈವ ಸಾ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ|
24 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇನ ಸಹ ಚಲಿತಃ ಕಿನ್ತು ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಬಹುಲೋಕಾಶ್ಚಲಿತ್ವಾ ತಾದ್ಗಾತ್ರೇ ಪತಿತಾಃ|
25 ಅಥ ದ್ವಾದಶವರ್ಷಾಣಿ ಪ್ರದರರೋಗೇಣ
26 ಶೀರ್ಣಾ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾನಾಂ ನಾನಾಚಿಕಿತ್ಸಾಭಿಶ್ಚ ದುಃಖಂ ಭುಕ್ತವತೀ ಚ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವ್ಯಯಿತ್ವಾಪಿ ನಾರೋಗ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಚ ಪುನರಪಿ ಪೀಡಿತಾಸೀಚ್ಚ
27 ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾ ಯೀಶೋ ರ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾಕಥಯತ್ ಯದ್ಯಹಂ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಲಭೇಯಂ ತದಾ ರೋಗಹೀನಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ|
28 ಅತೋಹೇತೋಃ ಸಾ ಲೋಕಾರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ತತ್ಪಶ್ಚಾದಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ|
29 ತೇನೈವ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತಸ್ಯಾ ರಕ್ತಸ್ರೋತಃ ಶುಷ್ಕಂ ಸ್ವಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ ರೋಗಾನ್ಮುಕ್ತಾ ಇತ್ಯಪಿ ದೇಹೇಽನುಭೂತಾ|
30 ಅಥ ಸ್ವಸ್ಮಾತ್ ಶಕ್ತಿ ರ್ನಿರ್ಗತಾ ಯೀಶುರೇತನ್ಮನಸಾ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಲೋಕನಿವಹಂ ಪ್ರತಿ ಮುಖಂ ವ್ಯಾವೃತ್ಯ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಕೇನ ಮದ್ವಸ್ತ್ರಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಂ?
31 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಊಚುಃ ಭವತೋ ವಪುಷಿ ಲೋಕಾಃ ಸಂಘರ್ಷನ್ತಿ ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕೇನ ಮದ್ವಸ್ತ್ರಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಮಿತಿ ಕುತಃ ಕಥಯತಿ?
32 ಕಿನ್ತು ಕೇನ ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತಂ ತದ್ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಯೀಶುಶ್ಚತುರ್ದಿಶೋ ದೃಷ್ಟವಾನ್|
33 ತತಃ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಭೀತಾ ಕಮ್ಪಿತಾ ಚ ಸತೀ ಸ್ವಸ್ಯಾ ರುಕ್ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾತೇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾಗತ್ಯ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಪತಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ತಸ್ಮೈ ಕಥಯಾಮಾಸ|
34 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಾಂ ಗದಿತವಾನ್, ಹೇ ಕನ್ಯೇ ತವ ಪ್ರತೀತಿಸ್ತ್ವಾಮ್ ಅರೋಗಾಮಕರೋತ್ ತ್ವಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ವ್ರಜ ಸ್ವರೋಗಾನ್ಮುಕ್ತಾ ಚ ತಿಷ್ಠ|
35 ಇತಿವಾಕ್ಯವದನಕಾಲೇ ಭಜನಗೃಹಾಧಿಪಸ್ಯ ನಿವೇಶನಾಲ್ ಲೋಕಾ ಏತ್ಯಾಧಿಪಂ ಬಭಾಷಿರೇ ತವ ಕನ್ಯಾ ಮೃತಾ ತಸ್ಮಾದ್ ಗುರುಂ ಪುನಃ ಕುತಃ ಕ್ಲಿಶ್ನಾಸಿ?
36 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತದ್ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವೈವ ಭಜನಗೃಹಾಧಿಪಂ ಗದಿತವಾನ್ ಮಾ ಭೈಷೀಃ ಕೇವಲಂ ವಿಶ್ವಾಸಿಹಿ|
37 ಅಥ ಪಿತರೋ ಯಾಕೂಬ್ ತದ್ಭ್ರಾತಾ ಯೋಹನ್ ಚ ಏತಾನ್ ವಿನಾ ಕಮಪಿ ಸ್ವಪಶ್ಚಾದ್ ಯಾತುಂ ನಾನ್ವಮನ್ಯತ|
38 ತಸ್ಯ ಭಜನಗೃಹಾಧಿಪಸ್ಯ ನಿವೇಶನಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ಕಲಹಂ ಬಹುರೋದನಂ ವಿಲಾಪಞ್ಚ ಕುರ್ವ್ವತೋ ಲೋಕಾನ್ ದದರ್ಶ|
39 ತಸ್ಮಾನ್ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಯೂಯಂ ಕುತ ಇತ್ಥಂ ಕಲಹಂ ರೋದನಞ್ಚ ಕುರುಥ? ಕನ್ಯಾ ನ ಮೃತಾ ನಿದ್ರಾತಿ|
40 ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ತಮುಪಜಹಸುಃ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಸರ್ವ್ವಾನ ಬಹಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಕನ್ಯಾಯಾಃ ಪಿತರೌ ಸ್ವಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯತ್ರ ಕನ್ಯಾಸೀತ್ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾನ್|
41 ಅಥ ಸ ತಸ್ಯಾಃ ಕನ್ಯಾಯಾ ಹಸ್ತೌ ಧೃತ್ವಾ ತಾಂ ಬಭಾಷೇ ಟಾಲೀಥಾ ಕೂಮೀ, ಅರ್ಥತೋ ಹೇ ಕನ್ಯೇ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
42 ತುನೈವ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸಾ ದ್ವಾದಶವರ್ಷವಯಸ್ಕಾ ಕನ್ಯಾ ಪೋತ್ಥಾಯ ಚಲಿತುಮಾರೇಭೇ, ಇತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಮಹಾವಿಸ್ಮಯಂ ಗತಾಃ|
43 ತತ ಏತಸ್ಯೈ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಖಾದ್ಯಂ ದತ್ತೇತಿ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಏತತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕಮಪಿ ನ ಜ್ಞಾಪಯತೇತಿ ದೃಢಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 06

1 ಅನನ್ತರಂ ಸ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಸ್ವಪ್ರದೇಶಮಾಗತಃ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಗತಾಃ|
2 ಅಥ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಸತಿ ಸ ಭಜನಗೃಹೇ ಉಪದೇಷ್ಟುಮಾರಬ್ಧವಾನ್ ತತೋಽನೇಕೇ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ಯ ಜಗದುಃ, ಅಸ್ಯ ಮನುಜಸ್ಯ ಈದೃಶೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಕಸ್ಮಾಜ್ ಜಾತಾ? ತಥಾ ಸ್ವಕರಾಭ್ಯಾಮ್ ಇತ್ಥಮದ್ಭುತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತಾुಮ್ ಏತಸ್ಮೈ ಕಥಂ ಜ್ಞಾನಂ ದತ್ತಮ್?
3 ಕಿಮಯಂ ಮರಿಯಮಃ ಪುತ್ರಸ್ತಜ್ಞಾ ನೋ? ಕಿಮಯಂ ಯಾಕೂಬ್-ಯೋಸಿ-ಯಿಹುದಾ-ಶಿಮೋನಾಂ ಭ್ರಾತಾ ನೋ? ಅಸ್ಯ ಭಗಿನ್ಯಃ ಕಿಮಿಹಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ನೋ? ಇತ್ಥಂ ತೇ ತದರ್ಥೇ ಪ್ರತ್ಯೂಹಂ ಗತಾಃ|
4 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯತ್ ಸ್ವದೇಶಂ ಸ್ವಕುಟುಮ್ಬಾನ್ ಸ್ವಪರಿಜನಾಂಶ್ಚ ವಿನಾ ಕುತ್ರಾಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಅಸತ್ಕೃತೋ ನ ಭವತಿ|
5 ಅಪರಞ್ಚ ತೇಷಾಮಪ್ರತ್ಯಯಾತ್ ಸ ವಿಸ್ಮಿತಃ ಕಿಯತಾಂ ರೋಗಿಣಾಂ ವಪುಃಷು ಹಸ್ತಮ್ ಅರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಕೇವಲಂ ತೇಷಾಮಾರೋಗ್ಯಕರಣಾದ್ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಮಪಿ ಚಿತ್ರಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ನ ಶಕ್ತಃ|
6 ಅಥ ಸ ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥ ಗ್ರಾಮಾನ್ ಭ್ರಮಿತ್ವಾ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್
7 ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂಯ ಅಮೇಧ್ಯಭೂತಾನ್ ವಶೀಕರ್ತ್ತಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ದತ್ತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ದ್ವೌ ದ್ವೌ ಜನೋ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್|
8 ಪುನರಿತ್ಯಾದಿಶದ್ ಯೂಯಮ್ ಏಕೈಕಾಂ ಯಷ್ಟಿಂ ವಿನಾ ವಸ್ತ್ರಸಂಪುಟಃ ಪೂಪಃ ಕಟಿಬನ್ಧೇ ತಾಮ್ರಖಣ್ಡಞ್ಚ ಏಷಾಂ ಕಿಮಪಿ ಮಾ ಗ್ರಹ್ಲೀತ,
9 ಮಾರ್ಗಯಾತ್ರಾಯೈ ಪಾದೇಷೂಪಾನಹೌ ದತ್ತ್ವಾ ದ್ವೇ ಉತ್ತರೀಯೇ ಮಾ ಪರಿಧದ್ವ್ವಂ|
10 ಅಪರಮಪ್ಯುಕ್ತಂ ತೇನ ಯೂಯಂ ಯಸ್ಯಾಂ ಪುರ್ಯ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯಥ ತಾಂ ಪುರೀಂ ಯಾವನ್ನ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯಥ ತಾವತ್ ತನ್ನಿವೇಶನೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯಥ|
11 ತತ್ರ ಯದಿ ಕೇಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾತಿಥ್ಯಂ ನ ವಿದಧತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಥಾಶ್ಚ ನ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಸಮಯೇ ತೇಷಾಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದಾತುಂ ಸ್ವಪಾದಾನಾಸ್ಫಾಲ್ಯ ರಜಃ ಸಮ್ಪಾತಯತ; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ವಚ್ಮಿ ವಿಚಾರದಿನೇ ತನ್ನಗರಸ್ಯಾವಸ್ಥಾತಃ ಸಿದೋಮಾಮೋರಯೋ ರ್ನಗರಯೋರವಸ್ಥಾ ಸಹ್ಯತರಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
12 ಅಥ ತೇ ಗತ್ವಾ ಲೋಕಾನಾಂ ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನೀಃ ಕಥಾ ಪ್ರಚಾರಿತವನ್ತಃ|
13 ಏವಮನೇಕಾನ್ ಭೂತಾಂಶ್ಚ ತ್ಯಾಜಿತವನ್ತಸ್ತಥಾ ತೈಲೇನ ಮರ್ದ್ದಯಿತ್ವಾ ಬಹೂನ್ ಜನಾನರೋಗಾನಕಾರ್ಷುಃ|
14 ಇತ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸುಖ್ಯಾತಿಶ್ಚತುರ್ದಿಶೋ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತದಾ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಾ ತನ್ನಿಶಮ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಯೋಹನ್ ಮಜ್ಜಕಃ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉತ್ಥಿತ ಅತೋಹೇತೋಸ್ತೇನ ಸರ್ವ್ವಾ ಏತಾ ಅದ್ಭುತಕ್ರಿಯಾಃ ಪ್ರಕಾಶನ್ತೇ|
15 ಅನ್ಯೇಽಕಥಯನ್ ಅಯಮ್ ಏಲಿಯಃ, ಕೇಪಿ ಕಥಿತವನ್ತ ಏಷ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಯದ್ವಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಸದೃಶ ಏಕೋಯಮ್|
16 ಕಿನ್ತು ಹೇರೋದ್ ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ಭಾಷಿತವಾನ್ ಯಸ್ಯಾಹಂ ಶಿರಶ್ಛಿನ್ನವಾನ್ ಸ ಏವ ಯೋಹನಯಂ ಸ ಶ್ಮಶಾನಾದುದತಿಷ್ಠತ್|
17 ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ್ವಭ್ರಾತುಃ ಫಿಲಿಪಸ್ಯ ಪತ್ನ್ಯಾ ಉದ್ವಾಹಂ ಕೃತವನ್ತಂ ಹೇರೋದಂ ಯೋಹನವಾದೀತ್ ಸ್ವಭಾತೃವಧೂ ರ್ನ ವಿವಾಹ್ಯಾ|
18 ಅತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಹೇರೋದ್ ಲೋಕಂ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ಯೋಹನಂ ಧೃತ್ವಾ ಬನ್ಧನಾಲಯೇ ಬದ್ಧವಾನ್|
19 ಹೇರೋದಿಯಾ ತಸ್ಮೈ ಯೋಹನೇ ಪ್ರಕುಪ್ಯ ತಂ ಹನ್ತುಮ್ ಐಚ್ಛತ್ ಕಿನ್ತು ನ ಶಕ್ತಾ,
20 ಯಸ್ಮಾದ್ ಹೇರೋದ್ ತಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಂ ಸತ್ಪುರುಷಞ್ಚ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಮ್ಮನ್ಯ ರಕ್ಷಿತವಾನ್; ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದನುಸಾರೇಣ ಬಹೂನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವಾನ್ ಹೃಷ್ಟಮನಾಸ್ತದುಪದೇಶಂ ಶ್ರುತವಾಂಶ್ಚ|
21 ಕಿನ್ತು ಹೇರೋದ್ ಯದಾ ಸ್ವಜನ್ಮದಿನೇ ಪ್ರಧಾನಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಸೇನಾನೀಭ್ಯಶ್ಚ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೀಯಶ್ರೇಷ್ಠಲೋಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ರಾತ್ರೌ ಭೋಜ್ಯಮೇಕಂ ಕೃತವಾನ್
22 ತಸ್ಮಿನ್ ಶುಭದಿನೇ ಹೇರೋದಿಯಾಯಾಃ ಕನ್ಯಾ ಸಮೇತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಸಂನೃತ್ಯ ಹೇರೋದಸ್ತೇನ ಸಹೋಪವಿಷ್ಟಾನಾಞ್ಚ ತೋಷಮಜೀಜನತ್ ತತಾ ನೃಪಃ ಕನ್ಯಾಮಾಹ ಸ್ಮ ಮತ್ತೋ ಯದ್ ಯಾಚಸೇ ತದೇವ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯೇ|
23 ಶಪಥಂ ಕೃತ್ವಾಕಥಯತ್ ಚೇದ್ ರಾಜ್ಯಾರ್ದ್ಧಮಪಿ ಯಾಚಸೇ ತದಪಿ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯೇ|
24 ತತಃ ಸಾ ಬಹಿ ರ್ಗತ್ವಾ ಸ್ವಮಾತರಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಿಮಹಂ ಯಾಚಿಷ್ಯೇ? ತದಾ ಸಾಕಥಯತ್ ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜಕಸ್ಯ ಶಿರಃ|
25 ಅಥ ತೂರ್ಣಂ ಭೂಪಸಮೀಪಮ್ ಏತ್ಯ ಯಾಚಮಾನಾವದತ್ ಕ್ಷಣೇಸ್ಮಿನ್ ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜಕಸ್ಯ ಶಿರಃ ಪಾತ್ರೇ ನಿಧಾಯ ದೇಹಿ, ಏತದ್ ಯಾಚೇಽಹಂ|
26 ತಸ್ಮಾತ್ ಭೂಪೋಽತಿದುಃಖಿತಃ, ತಥಾಪಿ ಸ್ವಶಪಥಸ್ಯ ಸಹಭೋಜಿನಾಞ್ಚಾನುರೋಧಾತ್ ತದನಙ್ಗೀಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ತಃ|
27 ತತ್ಕ್ಷಣಂ ರಾಜಾ ಘಾತಕಂ ಪ್ರೇಷ್ಯ ತಸ್ಯ ಶಿರ ಆನೇತುಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|
28 ತತಃ ಸ ಕಾರಾಗಾರಂ ಗತ್ವಾ ತಚ್ಛಿರಶ್ಛಿತ್ವಾ ಪಾತ್ರೇ ನಿಧಾಯಾನೀಯ ತಸ್ಯೈ ಕನ್ಯಾಯೈ ದತ್ತವಾನ್ ಕನ್ಯಾ ಚ ಸ್ವಮಾತ್ರೇ ದದೌ|
29 ಅನನತರಂ ಯೋಹನಃ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ಕುಣಪಂ ಶ್ಮಶಾನೇಽಸ್ಥಾಪಯನ್|
30 ಅಥ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧೌ ಮಿಲಿತಾ ಯದ್ ಯಚ್ ಚಕ್ರುಃ ಶಿಕ್ಷಯಾಮಾಸುಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವ್ವವಾರ್ತ್ತಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಥಿತವನ್ತಃ|
31 ಸ ತಾನುವಾಚ ಯೂಯಂ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತ ಯತಸ್ತತ್ಸನ್ನಿಧೌ ಬಹುಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮಾತ್ ತೇ ಭೋಕ್ತುಂ ನಾವಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ|
32 ತತಸ್ತೇ ನಾವಾ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ಗುಪ್ತಂ ಗಗ್ಮುಃ|
33 ತತೋ ಲೋಕನಿವಹಸ್ತೇಷಾಂ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರಯಾನಂ ದದರ್ಶ, ಅನೇಕೇ ತಂ ಪರಿಚಿತ್ಯ ನಾನಾಪುರೇಭ್ಯಃ ಪದೈರ್ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಜವೇನ ತೈಷಾಮಗ್ರೇ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪ ಉಪತಸ್ಥುಃ|
34 ತದಾ ಯೀಶು ರ್ನಾವೋ ಬಹಿರ್ಗತ್ಯ ಲೋಕಾರಣ್ಯಾನೀಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತೇಷು ಕರುಣಾಂ ಕೃತವಾನ್ ಯತಸ್ತೇಽರಕ್ಷಕಮೇಷಾ ಇವಾಸನ್ ತದಾ ಸ ತಾನ ನಾನಾಪ್ರಸಙ್ಗಾನ್ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್|
35 ಅಥ ದಿವಾನ್ತೇ ಸತಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಏತ್ಯ ಯೀಶುಮೂಚಿರೇ, ಇದಂ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ದಿನಞ್ಚಾವಸನ್ನಂ|
36 ಲೋಕಾನಾಂ ಕಿಮಪಿ ಖಾದ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ, ಅತಶ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಗ್ರಾಮಾನ್ ಗನ್ತುಂ ಭೋಜ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೇತುಞ್ಚ ಭವಾನ್ ತಾನ್ ವಿಸೃಜತು|
37 ತದಾ ಸ ತಾನುವಾಚ ಯೂಯಮೇವ ತಾನ್ ಭೋಜಯತ; ತತಸ್ತೇ ಜಗದು ರ್ವಯಂ ಗತ್ವಾ ದ್ವಿಶತಸಂಖ್ಯಕೈ ರ್ಮುದ್ರಾಪಾದೈಃ ಪೂಪಾನ್ ಕ್ರೀತ್ವಾ ಕಿಂ ತಾನ್ ಭೋಜಯಿಷ್ಯಾಮಃ?
38 ತದಾ ಸ ತಾನ್ ಪೃಷ್ಠವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಕತಿ ಪೂಪಾ ಆಸತೇ? ಗತ್ವಾ ಪಶ್ಯತ; ತತಸ್ತೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಮವದನ್ ಪಞ್ಚ ಪೂಪಾ ದ್ವೌ ಮತ್ಸ್ಯೌ ಚ ಸನ್ತಿ|
39 ತದಾ ಸ ಲೋಕಾನ್ ಶಸ್ಪೋಪರಿ ಪಂಕ್ತಿಭಿರುಪವೇಶಯಿತುಮ್ ಆದಿಷ್ಟವಾನ್,
40 ತತಸ್ತೇ ಶತಂ ಶತಂ ಜನಾಃ ಪಞ್ಚಾಶತ್ ಪಞ್ಚಾಶಜ್ಜನಾಶ್ಚ ಪಂಕ್ತಿಭಿ ರ್ಭುವಿ ಸಮುಪವಿವಿಶುಃ|
41 ಅಥ ಸ ತಾನ್ ಪಞ್ಚಪೂಪಾನ್ ಮತ್ಸ್ಯದ್ವಯಞ್ಚ ಧೃತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ಪಶ್ಯನ್ ಈಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಅನ್ವಕೀರ್ತ್ತಯತ್ ತಾನ್ ಪೂಪಾನ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಪರಿವೇಷಯಿತುಂ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ದತ್ತವಾನ್ ದ್ವಾ ಮತ್ಸ್ಯೌ ಚ ವಿಭಜ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ದತ್ತವಾನ್|
42 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಭುಕ್ತ್ವಾತೃಪ್ಯನ್|
43 ಅನನ್ತರಂ ಶಿಷ್ಯಾ ಅವಶಿಷ್ಟೈಃ ಪೂಪೈ ರ್ಮತ್ಸ್ಯೈಶ್ಚ ಪೂರ್ಣಾನ್ ದ್ವದಶ ಡಲ್ಲಕಾನ್ ಜಗೃಹುಃ|
44 ತೇ ಭೋಕ್ತಾರಃ ಪ್ರಾಯಃ ಪಞ್ಚ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪುರುಷಾ ಆಸನ್|
45 ಅಥ ಸ ಲೋಕಾನ್ ವಿಸೃಜನ್ನೇವ ನಾವಮಾರೋಢುಂ ಸ್ವಸ್ಮಾದಗ್ರೇ ಪಾರೇ ಬೈತ್ಸೈದಾಪುರಂ ಯಾತುಞ್ಚ ಶ್ಷ್ಯಿाನ್ ವಾಢಮಾದಿಷ್ಟವಾನ್|
46 ತದಾ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ವಿಸೃಜ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಪರ್ವ್ವತಂ ಗತಃ|
47 ತತಃ ಸನ್ಧ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ನೌಃ ಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಾ ಕಿನ್ತು ಸ ಏಕಾಕೀ ಸ್ಥಲೇ ಸ್ಥಿತಃ|
48 ಅಥ ಸಮ್ಮುಖವಾತವಹನಾತ್ ಶಿಷ್ಯಾ ನಾವಂ ವಾಹಯಿತ್ವಾ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತಾ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸ ನಿಶಾಚತುರ್ಥಯಾಮೇ ಸಿನ್ಧೂಪರಿ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ವ್ರಜನ್ ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ತೇಷಾಮಗ್ರೇ ಯಾತುಮ್ ಉದ್ಯತಃ|
49 ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯಾಃ ಸಿನ್ಧೂಪರಿ ತಂ ವ್ರಜನ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭೂತಮನುಮಾಯ ರುರುವುಃ,
50 ಯತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾಕುಲಿತಾಃ| ಅತಏವ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತೈಃ ಸಹಾಲಪ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭೂತ, ಅಯಮಹಂ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ|
51 ಅಥ ನೌಕಾಮಾರುಹ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗತೇ ವಾತೋ ನಿವೃತ್ತಃ; ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಮನಃಸು ವಿಸ್ಮಿತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
52 ಯತಸ್ತೇ ಮನಸಾಂ ಕಾಠಿನ್ಯಾತ್ ತತ್ ಪೂಪೀಯಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ವಿವಿಕ್ತವನ್ತಃ|
53 ಅಥ ತೇ ಪಾರಂ ಗತ್ವಾ ಗಿನೇಷರತ್ಪ್ರದೇಶಮೇತ್ಯ ತಟ ಉಪಸ್ಥಿತಾಃ|
54 ತೇಷು ನೌಕಾತೋ ಬಹಿರ್ಗತೇಷು ತತ್ಪ್ರದೇಶೀಯಾ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಪರಿಚಿತ್ಯ
55 ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಧಾವನ್ತೋ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರೋಗಿಣೋ ನರಾ ಆಸನ್ ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ ಖಟ್ವೋಪರಿ ನಿಧಾಯ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿತ್ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪುಃ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಆನೇತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ|
56 ತಥಾ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗ್ರಾಮೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪುರೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಪಲ್ಲ್ಯಾಞ್ಚ ತೇನ ಪ್ರವೇಶಃ ಕೃತಸ್ತದ್ವರ್ತ್ಮಮಧ್ಯೇ ಲೋಕಾಃ ಪೀಡಿತಾನ್ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಚೇಲಗ್ರನ್ಥಿಮಾತ್ರಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಮ್ ತೇಷಾಮರ್ಥೇ ತದನುಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತಃ ಯಾವನ್ತೋ ಲೋಕಾಃ ಪಸ್ಪೃಶುಸ್ತಾವನ್ತ ಏವ ಗದಾನ್ಮುಕ್ತಾಃ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 07

1 ಅನನ್ತರಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ ಆಗತಾಃ ಫಿರೂಶಿನೋಽಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತಾಃ|
2 ತೇ ತಸ್ಯ ಕಿಯತಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅಶುಚಿಕರೈರರ್ಥಾದ ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಹಸ್ತೈ ರ್ಭುಞ್ಜತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾನದೂಷಯನ್|
3 ಯತಃ ಫಿರೂಶಿನಃ ಸರ್ವ್ವಯಿಹೂದೀಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಾಚಾಂ ಪರಮ್ಪರಾಗತವಾಕ್ಯಂ ಸಮ್ಮನ್ಯ ಪ್ರತಲೇನ ಹಸ್ತಾನ್ ಅಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ನ ಭುಞ್ಜತೇ|
4 ಆಪನಾದಾಗತ್ಯ ಮಜ್ಜನಂ ವಿನಾ ನ ಖಾದನ್ತಿ; ತಥಾ ಪಾನಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಜಲಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಪಿತ್ತಲಪಾತ್ರಾಣಾಮ್ ಆಸನಾನಾಞ್ಚ ಜಲೇ ಮಜ್ಜನಮ್ ಇತ್ಯಾದಯೋನ್ಯೇಪಿ ಬಹವಸ್ತೇಷಾಮಾಚಾರಾಃ ಸನ್ತಿ|
5 ತೇ ಫಿರೂಶಿನೋಽಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ಯೀಶುಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ತವ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಚಾಂ ಪರಮ್ಪರಾಗತವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ನಾಚರನ್ತೋಽಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತಕರೈಃ ಕುತೋ ಭುಜಂತೇ?
6 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಕಪಟಿನೋ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಯುಕ್ತಮವಾದೀತ್| ಯಥಾ ಸ್ವಕೀಯೈರಧರೈರೇತೇ ಸಮ್ಮನ್ಯನತೇ ಸದೈವ ಮಾಂ| ಕಿನ್ತು ಮತ್ತೋ ವಿಪ್ರಕರ್ಷೇ ಸನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಮನಾಂಸಿ ಚ|
7 ಶಿಕ್ಷಯನ್ತೋ ಬಿಧೀನ್ ನ್ನಾಜ್ಞಾ ಭಜನ್ತೇ ಮಾಂ ಮುಧೈವ ತೇ|
8 ಯೂಯಂ ಜಲಪಾತ್ರಪಾನಪಾತ್ರಾದೀನಿ ಮಜ್ಜಯನ್ತೋ ಮನುಜಪರಮ್ಪರಾಗತವಾಕ್ಯಂ ರಕ್ಷಥ ಕಿನ್ತು ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾಂ ಲಂಘಧ್ವೇ; ಅಪರಾ ಈದೃಶ್ಯೋನೇಕಾಃ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪಿ ಕುರುಧ್ವೇ|
9 ಅನ್ಯಞ್ಚಾಕಥಯತ್ ಯೂಯಂ ಸ್ವಪರಮ್ಪರಾಗತವಾಕ್ಯಸ್ಯ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪೇಣ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾಂ ಲೋಪಯಥ|
10 ಯತೋ ಮೂಸಾದ್ವಾರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಸ್ತಿ ಸ್ವಪಿತರೌ ಸಮ್ಮನ್ಯಧ್ವಂ ಯಸ್ತು ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ವಾ ದುರ್ವ್ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತಿ ಸ ನಿತಾನ್ತಂ ಹನ್ಯತಾಂ|
11 ಕಿನ್ತು ಮದೀಯೇನ ಯೇನ ದ್ರವ್ಯೇಣ ತವೋಪಕಾರೋಭವತ್ ತತ್ ಕರ್ಬ್ಬಾಣಮರ್ಥಾದ್ ಈಶ್ವರಾಯ ನಿವೇದಿತಮ್ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಯದಿ ಕೋಪಿ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ವಾ ವಕ್ತಿ
12 ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ಮಾತುಃ ಪಿತು ರ್ವೋಪಕಾರಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ತಂ ವಾರಯಥ|
13 ಇತ್ಥಂ ಸ್ವಪ್ರಚಾರಿತಪರಮ್ಪರಾಗತವಾಕ್ಯೇನ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞಾಂ ಮುಧಾ ವಿಧದ್ವ್ವೇ, ಈದೃಶಾನ್ಯನ್ಯಾನ್ಯನೇಕಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕುರುಧ್ವೇ|
14 ಅಥ ಸ ಲೋಕಾನಾಹೂಯ ಬಭಾಷೇ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಮದ್ವಾಕ್ಯಂ ಶೃಣುತ ಬುಧ್ಯಧ್ವಞ್ಚ|
15 ಬಾಹ್ಯಾದನ್ತರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನರಮಮೇಧ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಈದೃಶಂ ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ನಾಸ್ತಿ, ವರಮ್ ಅನ್ತರಾದ್ ಬಹಿರ್ಗತಂ ಯದ್ವಸ್ತು ತನ್ಮನುಜಮ್ ಅಮೇಧ್ಯಂ ಕರೋತಿ|
16 ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತುಂ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಸ್ತಃ ಸ ಶೃಣೋತು|
17 ತತಃ ಸ ಲೋಕಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಗೃಹಮಧ್ಯಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತದೃಷ್ಟಾನ್ತವಾಕ್ಯಾರ್ಥಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ|
18 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ತಾನ್ ಜಗಾದ ಯೂಯಮಪಿ ಕಿಮೇತಾದೃಗಬೋಧಾಃ? ಕಿಮಪಿ ದ್ರವ್ಯಂ ಬಾಹ್ಯಾದನ್ತರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನರಮಮೇಧ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಿಂ ನ ಬುಧ್ಯಧ್ವೇ?
19 ತತ್ ತದನ್ತರ್ನ ಪ್ರವಿಶತಿ ಕಿನ್ತು ಕುಕ್ಷಿಮಧ್ಯಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಶೇಷೇ ಸರ್ವ್ವಭುಕ್ತವಸ್ತುಗ್ರಾಹಿಣಿ ಬಹಿರ್ದೇಶೇ ನಿರ್ಯಾತಿ|
20 ಅಪರಮಪ್ಯವಾದೀದ್ ಯನ್ನರಾನ್ನಿರೇತಿ ತದೇವ ನರಮಮೇಧ್ಯಂ ಕರೋತಿ|
21 ಯತೋಽನ್ತರಾದ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಮಾನವಾನಾಂ ಮನೋಭ್ಯಃ ಕುಚಿನ್ತಾ ಪರಸ್ತ್ರೀವೇಶ್ಯಾಗಮನಂ
22 ನರವಧಶ್ಚೌರ್ಯ್ಯಂ ಲೋಭೋ ದುಷ್ಟತಾ ಪ್ರವಞ್ಚನಾ ಕಾಮುಕತಾ ಕುದೃಷ್ಟಿರೀಶ್ವರನಿನ್ದಾ ಗರ್ವ್ವಸ್ತಮ ಇತ್ಯಾದೀನಿ ನಿರ್ಗಚ್ಛನ್ತಿ|
23 ಏತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ದುರಿತಾನ್ಯನ್ತರಾದೇತ್ಯ ನರಮಮೇಧ್ಯಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ|
24 ಅಥ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಸೋರಸೀದೋನ್ಪುರಪ್ರದೇಶಂ ಜಗಾಮ ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸರ್ವ್ವೈರಜ್ಞಾತಃ ಸ್ಥಾತುಂ ಮತಿಞ್ಚಕ್ರೇ ಕಿನ್ತು ಗುಪ್ತಃ ಸ್ಥಾತುಂ ನ ಶಶಾಕ|
25 ಯತಃ ಸುರಫೈನಿಕೀದೇಶೀಯಯೂನಾನೀವಂಶೋದ್ಭವಸ್ತ್ರಿಯಾಃ ಕನ್ಯಾ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಾಸೀತ್| ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ತದ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತತ್ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ತಚ್ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ
26 ಸ್ವಕನ್ಯಾತೋ ಭೂತಂ ನಿರಾಕರ್ತ್ತಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಯಂ ಕೃತವತೀ|
27 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾಮವದತ್ ಪ್ರಥಮಂ ಬಾಲಕಾಸ್ತೃಪ್ಯನ್ತು ಯತೋ ಬಾಲಕಾನಾಂ ಖಾದ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಕುಕ್ಕುರೇಭ್ಯೋ ನಿಕ್ಷೇಪೋಽನುಚಿತಃ|
28 ತದಾ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ತಮವಾದೀತ್ ಭೋಃ ಪ್ರಭೋ ತತ್ ಸತ್ಯಂ ತಥಾಪಿ ಮಞ್ಚಾಧಃಸ್ಥಾಃ ಕುಕ್ಕುರಾ ಬಾಲಾನಾಂ ಕರಪತಿತಾನಿ ಖಾದ್ಯಖಣ್ಡಾನಿ ಖಾದನ್ತಿ|
29 ತತಃ ಸೋಽಕಥಯದ್ ಏತತ್ಕಥಾಹೇತೋಃ ಸಕುಶಲಾ ಯಾಹಿ ತವ ಕನ್ಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಭೂತೋ ಗತಃ|
30 ಅಥ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಗೃಹಂ ಗತ್ವಾ ಕನ್ಯಾಂ ಭೂತತ್ಯಕ್ತಾಂ ಶಯ್ಯಾಸ್ಥಿತಾಂ ದದರ್ಶ|
31 ಪುನಶ್ಚ ಸ ಸೋರಸೀದೋನ್ಪುರಪ್ರದೇಶಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ದಿಕಾಪಲಿದೇಶಸ್ಯ ಪ್ರಾನ್ತರಭಾಗೇನ ಗಾಲೀಲ್ಜಲಧೇಃ ಸಮೀಪಂ ಗತವಾನ್|
32 ತದಾ ಲೋಕೈರೇಕಂ ಬಧಿರಂ ಕದ್ವದಞ್ಚ ನರಂ ತನ್ನಿಕಟಮಾನೀಯ ತಸ್ಯ ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಮರ್ಪಯಿತುಂ ವಿನಯಃ ಕೃತಃ|
33 ತತೋ ಯೀಶು ರ್ಲೋಕಾರಣ್ಯಾತ್ ತಂ ನಿರ್ಜನಮಾನೀಯ ತಸ್ಯ ಕರ್ಣಯೋಙ್ಗುಲೀ ರ್ದದೌ ನಿಷ್ಠೀವಂ ದತ್ತ್ವಾ ಚ ತಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ|
34 ಅನನ್ತರಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ದೀರ್ಘಂ ನಿಶ್ವಸ್ಯ ತಮವದತ್ ಇತಫತಃ ಅರ್ಥಾನ್ ಮುಕ್ತೋ ಭೂಯಾತ್|
35 ತತಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತಸ್ಯ ಕರ್ಣೌ ಮುಕ್ತೌ ಜಿಹ್ವಾಯಾಶ್ಚ ಜಾಡ್ಯಾಪಗಮಾತ್ ಸ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಕ್ಯಮಕಥಯತ್|
36 ಅಥ ಸ ತಾನ್ ವಾಢಮಿತ್ಯಾದಿದೇಶ ಯೂಯಮಿಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ಮಾ ಕಥಯತ, ಕಿನ್ತು ಸ ಯತಿ ನ್ಯಷೇಧತ್ ತೇ ತತಿ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಪ್ರಾಚಾರಯನ್;
37 ತೇಽತಿಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ ಸ ಬಧಿರಾಯ ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿಂ ಮೂಕಾಯ ಚ ಕಥನಶಕ್ತಿಂ ದತ್ತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಂ ಕರ್ಮ್ಮೋತ್ತಮರೂಪೇಣ ಚಕಾರ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 08

1 ತದಾ ತತ್ಸಮೀಪಂ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ಆಯಾತಾ ಅತಸ್ತೇಷಾಂ ಭೋಜ್ಯದ್ರವ್ಯಾಭಾವಾದ್ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾನಾಹೂಯ ಜಗಾದ,|
2 ಲೋಕನಿವಹೇ ಮಮ ಕೃಪಾ ಜಾಯತೇ ತೇ ದಿನತ್ರಯಂ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸನ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
3 ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇಽನೇಕೇ ದೂರಾದ್ ಆಗತಾಃ, ಅಭುಕ್ತೇಷು ತೇಷು ಮಯಾ ಸ್ವಗೃಹಮಭಿಪ್ರಹಿತೇಷು ತೇ ಪಥಿ ಕ್ಲಮಿಷ್ಯನ್ತಿ|
4 ಶಿಷ್ಯಾ ಅವಾದಿಷುಃ, ಏತಾವತೋ ಲೋಕಾನ್ ತರ್ಪಯಿತುಮ್ ಅತ್ರ ಪ್ರನ್ತರೇ ಪೂಪಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೇ?
5 ತತಃ ಸ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕತಿ ಪೂಪಾಃ ಸನ್ತಿ? ತೇಽಕಥಯನ್ ಸಪ್ತ|
6 ತತಃ ಸ ತಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಭುವಿ ಸಮುಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಆದಿಶ್ಯ ತಾನ್ ಸಪ್ತ ಪೂಪಾನ್ ಧೃತ್ವಾ ಈಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಅನುಕೀರ್ತ್ತಯಾಮಾಸ, ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಪರಿವೇಷಯಿತುಂ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ದದೌ, ತತಸ್ತೇ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಪರಿವೇಷಯಾಮಾಸುಃ|
7 ತಥಾ ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪೇ ಯೇ ಕ್ಷುದ್ರಮತ್ಸ್ಯಾ ಆಸನ್ ತಾನಪ್ಯಾದಾಯ ಈಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ಪರಿವೇಷಯಿತುಮ್ ಆದಿಷ್ಟವಾನ್|
8 ತತೋ ಲೋಕಾ ಭುಕ್ತ್ವಾ ತೃಪ್ತಿಂ ಗತಾ ಅವಶಿಷ್ಟಖಾದ್ಯೈಃ ಪೂರ್ಣಾಃ ಸಪ್ತಡಲ್ಲಕಾ ಗೃಹೀತಾಶ್ಚ|
9 ಏತೇ ಭೋಕ್ತಾರಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚತುಃ ಸಹಸ್ರಪುರುಷಾ ಆಸನ್ ತತಃ ಸ ತಾನ್ ವಿಸಸರ್ಜ|
10 ಅಥ ಸ ಶಿಷ್ಯಃ ಸಹ ನಾವಮಾರುಹ್ಯ ದಲ್ಮಾನೂಥಾಸೀಮಾಮಾಗತಃ|
11 ತತಃ ಪರಂ ಫಿರೂಶಿನ ಆಗತ್ಯ ತೇನ ಸಹ ವಿವದಮಾನಾಸ್ತಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಮ್ ಆಕಾಶೀಯಚಿಹ್ನಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಯಾಚಿತವನ್ತಃ|
12 ತದಾ ಸೋಽನ್ತರ್ದೀರ್ಘಂ ನಿಶ್ವಸ್ಯಾಕಥಯತ್, ಏತೇ ವಿದ್ಯಮಾನನರಾಃ ಕುತಶ್ಚಿನ್ಹಂ ಮೃಗಯನ್ತೇ? ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಲೋಕಾನೇತಾನ್ ಕಿಮಪಿ ಚಿಹ್ನಂ ನ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತೇ|
13 ಅಥ ತಾನ್ ಹಿತ್ವಾ ಪುನ ರ್ನಾವಮ್ ಆರುಹ್ಯ ಪಾರಮಗಾತ್|
14 ಏತರ್ಹಿ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಪೂಪೇಷು ವಿಸ್ಮೃತೇಷು ನಾವಿ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಪೂಪ ಏಕಏವ ಸ್ಥಿತಃ|
15 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಆದಿಷ್ಟವಾನ್ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ಹೇರೋದಶ್ಚ ಕಿಣ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಸತರ್ಕಾಃ ಸಾವಧಾನಾಶ್ಚ ಭವತ|
16 ತತಸ್ತೇಽನ್ಯೋನ್ಯಂ ವಿವೇಚನಂ ಕರ್ತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಪೂಪೋ ನಾಸ್ತೀತಿ ಹೇತೋರಿದಂ ಕಥಯತಿ|
17 ತದ್ ಬುದ್ವ್ವಾ ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯತ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ಥಾನೇ ಪೂಪಾಭಾವಾತ್ ಕುತ ಇತ್ಥಂ ವಿತರ್ಕಯಥ? ಯೂಯಂ ಕಿಮದ್ಯಾಪಿ ಕಿಮಪಿ ನ ಜಾನೀಥ? ಬೋದ್ಧುಞ್ಚ ನ ಶಕ್ನುಥ? ಯಾವದದ್ಯ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಾಂಸಿ ಕಠಿನಾನಿ ಸನ್ತಿ?
18 ಸತ್ಸು ನೇತ್ರೇಷು ಕಿಂ ನ ಪಶ್ಯಥ? ಸತ್ಸು ಕರ್ಣೇಷು ಕಿಂ ನ ಶೃಣುಥ? ನ ಸ್ಮರಥ ಚ?
19 ಯದಾಹಂ ಪಞ್ಚಪೂಪಾನ್ ಪಞ್ಚಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ದತ್ತವಾನ್ ತದಾನೀಂ ಯೂಯಮ್ ಅವಶಿಷ್ಟಪೂಪೈಃ ಪೂರ್ಣಾನ್ ಕತಿ ಡಲ್ಲಕಾನ್ ಗೃಹೀತವನ್ತಃ? ತೇಽಕಥಯನ್ ದ್ವಾದಶಡಲ್ಲಕಾನ್|
20 ಅಪರಞ್ಚ ಯದಾ ಚತುಃಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪೂಪಾನ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾದದಾಂ ತದಾ ಯೂಯಮ್ ಅತಿರಿಕ್ತಪೂಪಾನಾಂ ಕತಿ ಡಲ್ಲಕಾನ್ ಗೃಹೀತವನ್ತಃ? ತೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ ಸಪ್ತಡಲ್ಲಕಾನ್|
21 ತದಾ ಸ ಕಥಿತವಾನ್ ತರ್ಹಿ ಯೂಯಮ್ ಅಧುನಾಪಿ ಕುತೋ ಬೋದ್ವ್ವುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ?
22 ಅನನ್ತರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಬೈತ್ಸೈದಾನಗರೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಲೋಕಾ ಅನ್ಧಮೇಕಂ ನರಂ ತತ್ಸಮೀಪಮಾನೀಯ ತಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ|
23 ತದಾ ತಸ್ಯಾನ್ಧಸ್ಯ ಕರೌ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಗರಾದ್ ಬಹಿರ್ದೇಶಂ ತಂ ನೀತವಾನ್; ತನ್ನೇತ್ರೇ ನಿಷ್ಠೀವಂ ದತ್ತ್ವಾ ತದ್ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಾವರ್ಪಯಿತ್ವಾ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಕಿಮಪಿ ಪಶ್ಯಸಿ?
24 ಸ ನೇತ್ರೇ ಉನ್ಮೀಲ್ಯ ಜಗಾದ, ವೃಕ್ಷವತ್ ಮನುಜಾನ್ ಗಚ್ಛತೋ ನಿರೀಕ್ಷೇ|
25 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪುನಸ್ತಸ್ಯ ನಯನಯೋ ರ್ಹಸ್ತಾವರ್ಪಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ನೇತ್ರೇ ಉನ್ಮೀಲಯಾಮಾಸ; ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಸ್ವಸ್ಥೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪಂ ಸರ್ವ್ವಲೋಕಾನ್ ದದರ್ಶ|
26 ತತಃ ಪರಂ ತ್ವಂ ಗ್ರಾಮಂ ಮಾ ಗಚ್ಛ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಂ ಕಮಪಿ ಚ ಕಿಮಪ್ಯನುಕ್ತ್ವಾ ನಿಜಗೃಹಂ ಯಾಹೀತ್ಯಾದಿಶ್ಯ ಯೀಶುಸ್ತಂ ನಿಜಗೃಹಂ ಪ್ರಹಿತವಾನ್|
27 ಅನನ್ತರಂ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹಿತೋ ಯೀಶುಃ ಕೈಸರೀಯಾಫಿಲಿಪಿಪುರಂ ಜಗಾಮ, ಪಥಿ ಗಚ್ಛನ್ ತಾನಪೃಚ್ಛತ್ ಕೋಽಹಮ್ ಅತ್ರ ಲೋಕಾಃ ಕಿಂ ವದನ್ತಿ?
28 ತೇ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ ತ್ವಾಂ ಯೋಹನಂ ಮಜ್ಜಕಂ ವದನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಕೇಪಿ ಕೇಪಿ ಏಲಿಯಂ ವದನ್ತಿ; ಅಪರೇ ಕೇಪಿ ಕೇಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಮ್ ಏಕೋ ಜನ ಇತಿ ವದನ್ತಿ|
29 ಅಥ ಸ ತಾನಪೃಚ್ಛತ್ ಕಿನ್ತು ಕೋಹಮ್? ಇತ್ಯತ್ರ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ವದಥ? ತದಾ ಪಿತರಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್ ಭವಾನ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರಾತಾ|
30 ತತಃ ಸ ತಾನ್ ಗಾಢಮಾದಿಶದ್ ಯೂಯಂ ಮಮ ಕಥಾ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ಮಾ ಕಥಯತ|
31 ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೇಣಾವಶ್ಯಂ ಬಹವೋ ಯಾತನಾ ಭೋಕ್ತವ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕೈಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕೈರಧ್ಯಾಪಕೈಶ್ಚ ಸ ನಿನ್ದಿತಃ ಸನ್ ಘಾತಯಿಷ್ಯತೇ ತೃತೀಯದಿನೇ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತಿ ಚ, ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾನುಪದೇಷ್ಟುಮಾರಭ್ಯ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾಚಷ್ಟ|
32 ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿತರಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೌ ಧೃತ್ವಾ ತಂ ತರ್ಜ್ಜಿತವಾನ್|
33 ಕಿನ್ತು ಸ ಮುಖಂ ಪರಾವರ್ತ್ಯ ಶಿಷ್ಯಗಣಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಿತರಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾವಾದೀದ್ ದೂರೀಭವ ವಿಘ್ನಕಾರಿನ್ ಈಶ್ವರೀಯಕಾರ್ಯ್ಯಾದಪಿ ಮನುಷ್ಯಕಾರ್ಯ್ಯಂ ತುಭ್ಯಂ ರೋಚತತರಾಂ|
34 ಅಥ ಸ ಲೋಕಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾಂಶ್ಚಾಹೂಯ ಜಗಾದ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಮನುಗನ್ತುಮ್ ಇಚ್ಛತಿ ಸ ಆತ್ಮಾನಂ ದಾಮ್ಯತು, ಸ್ವಕ್ರುಶಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಯಾತು|
35 ಯತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಪ್ರಾಣಂ ರಕ್ಷಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಸ ತಂ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮದರ್ಥಂ ಸುಸಂವಾದಾರ್ಥಞ್ಚ ಪ್ರಾಣಂ ಹಾರಯತಿ ಸ ತಂ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ|
36 ಅಪರಞ್ಚ ಮನುಜಃ ಸರ್ವ್ವಂ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಯದಿ ಸ್ವಪ್ರಾಣಂ ಹಾರಯತಿ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಕೋ ಲಾಭಃ?
37 ನರಃ ಸ್ವಪ್ರಾಣವಿನಿಮಯೇನ ಕಿಂ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
38 ಏತೇಷಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾಂ ಪಾಪಿನಾಞ್ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಯದಿ ಕೋಪಿ ಮಾಂ ಮತ್ಕಥಾಞ್ಚ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದಂ ಜಾನಾತಿ ತರ್ಹಿ ಮನುಜಪುತ್ರೋ ಯದಾ ಧರ್ಮ್ಮದೂತೈಃ ಸಹ ಪಿತುಃ ಪ್ರಭಾವೇಣಾಗಮಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಸೋಪಿ ತಂ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 09

1 ಅಥ ಸ ತಾನವಾದೀತ್ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಂ ಪರಾಕ್ರಮೇಣೋಪಸ್ಥಿತಂ ನ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಂ ನಾಸ್ವಾದಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಅತ್ರ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇಪಿ ತಾದೃಶಾ ಲೋಕಾಃ ಸನ್ತಿ|
2 ಅಥ ಷಡ್ದಿನೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಯೀಶುಃ ಪಿತರಂ ಯಾಕೂಬಂ ಯೋಹನಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗಿರೇರುಚ್ಚಸ್ಯ ನಿರ್ಜನಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ತೇಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ಮೂರ್ತ್ಯನ್ತರಂ ದಧಾರ|
3 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಪರಿಧೇಯಮ್ ಈದೃಶಮ್ ಉಜ್ಜ್ವಲಹಿಮಪಾಣಡರಂ ಜಾತಂ ಯದ್ ಜಗತಿ ಕೋಪಿ ರಜಕೋ ನ ತಾದೃಕ್ ಪಾಣಡರಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
4 ಅಪರಞ್ಚ ಏಲಿಯೋ ಮೂಸಾಶ್ಚ ತೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತ್ವಾ ಯೀಶುನಾ ಸಹ ಕಥನಂ ಕರ್ತ್ತುಮಾರೇಭಾತೇ|
5 ತದಾ ಪಿತರೋ ಯೀಶುಮವಾದೀತ್ ಹೇ ಗುರೋಽಸ್ಮಾಕಮತ್ರ ಸ್ಥಿತಿರುತ್ತಮಾ, ತತಏವ ವಯಂ ತ್ವತ್ಕೃತೇ ಏಕಾಂ ಮೂಸಾಕೃತೇ ಏಕಾಮ್ ಏಲಿಯಕೃತೇ ಚೈಕಾಂ, ಏತಾಸ್ತಿಸ್ರಃ ಕುಟೀ ರ್ನಿರ್ಮ್ಮಾಮ|
6 ಕಿನ್ತು ಸ ಯದುಕ್ತವಾನ್ ತತ್ ಸ್ವಯಂ ನ ಬುಬುಧೇ ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಬಿಭಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
7 ಏತರ್ಹಿ ಪಯೋದಸ್ತಾನ್ ಛಾದಯಾಮಾಸ, ಮಮಯಾಂ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಃ ಕಥಾಸು ತಸ್ಯ ಮನಾಂಸಿ ನಿವೇಶಯತೇತಿ ನಭೋವಾಣೀ ತನ್ಮೇದ್ಯಾನ್ನಿರ್ಯಯೌ|
8 ಅಥ ಹಠಾತ್ತೇ ಚತುರ್ದಿಶೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೀಶುಂ ವಿನಾ ಸ್ವೈಃ ಸಹಿತಂ ಕಮಪಿ ನ ದದೃಶುಃ|
9 ತತಃ ಪರಂ ಗಿರೇರವರೋಹಣಕಾಲೇ ಸ ತಾನ್ ಗಾಢಮ್ ದೂತ್ಯಾದಿದೇಶ ಯಾವನ್ನರಸೂನೋಃ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾನಂ ನ ಭವತಿ, ತಾವತ್ ದರ್ಶನಸ್ಯಾಸ್ಯ ವಾರ್ತ್ತಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ನ ವಕ್ತವ್ಯಾ|
10 ತದಾ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾನಸ್ಯ ಕೋಭಿಪ್ರಾಯ ಇತಿ ವಿಚಾರ್ಯ್ಯ ತೇ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವೇಷು ಗೋಪಾಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ|
11 ಅಥ ತೇ ಯೀಶುಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ ಪ್ರಥಮತ ಏಲಿಯೇನಾಗನ್ತವ್ಯಮ್ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಕುತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾ ಆಹುಃ?
12 ತದಾ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ , ಏಲಿಯಃ ಪ್ರಥಮಮೇತ್ಯ ಸರ್ವ್ವಕಾರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಸಾಧಯಿಷ್ಯತಿ; ನರಪುತ್ರೇ ಚ ಲಿಪಿ ರ್ಯಥಾಸ್ತೇ ತಥೈವ ಸೋಪಿ ಬಹುದುಃಖಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾವಜ್ಞಾಸ್ಯತೇ|
13 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ , ಏಲಿಯಾರ್ಥೇ ಲಿಪಿ ರ್ಯಥಾಸ್ತೇ ತಥೈವ ಸ ಏತ್ಯ ಯಯೌ, ಲೋಕಾ: ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುರೂಪಂ ತಮಭಿವ್ಯವಹರನ್ತಿ ಸ್ಮ|
14 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಶಿಷ್ಯಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಚತುಃಪಾರ್ಶ್ವೇ ತೈಃ ಸಹ ಬಹುಜನಾನ್ ವಿವದಮಾನಾನ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಂಶ್ಚ ದೃಷ್ಟವಾನ್;
15 ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವಲೋಕಾಸ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ತದಾಸನ್ನಂ ಧಾವನ್ತಸ್ತಂ ಪ್ರಣೇಮುಃ|
16 ತದಾ ಯೀಶುರಧ್ಯಾಪಕಾನಪ್ರಾಕ್ಷೀದ್ ಏತೈಃ ಸಹ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ವಿವದಧ್ವೇ?
17 ತತೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿದೇಕಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್ ಹೇ ಗುರೋ ಮಮ ಸೂನುಂ ಮೂಕಂ ಭೂತಧೃತಞ್ಚ ಭವದಾಸನ್ನಮ್ ಆನಯಂ|
18 ಯದಾಸೌ ಭೂತಸ್ತಮಾಕ್ರಮತೇ ತದೈವ ಪಾತಸತಿ ತಥಾ ಸ ಫೇಣಾಯತೇ, ದನ್ತೈರ್ದನ್ತಾನ್ ಘರ್ಷತಿ ಕ್ಷೀಣೋ ಭವತಿ ಚ; ತತೋ ಹೇತೋಸ್ತಂ ಭೂತಂ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ಭವಚ್ಛಿಷ್ಯಾನ್ ನಿವೇದಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ತೇ ನ ಶೇಕುಃ|
19 ತದಾ ಸ ತಮವಾದೀತ್, ರೇ ಅವಿಶ್ವಾಸಿನಃ ಸನ್ತಾನಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ಕತಿ ಕಾಲಾನಹಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ? ಅಪರಾನ್ ಕತಿ ಕಾಲಾನ್ ವಾ ವ ಆಚಾರಾನ್ ಸಹಿಷ್ಯೇ? ತಂ ಮದಾಸನ್ನಮಾನಯತ|
20 ತತಸ್ತತ್ಸನ್ನಿಧಿಂ ಸ ಆನೀಯತ ಕಿನ್ತು ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಭೂತೋ ಬಾಲಕಂ ಧೃತವಾನ್; ಸ ಚ ಭೂಮೌ ಪತಿತ್ವಾ ಫೇಣಾಯಮಾನೋ ಲುಲೋಠ|
21 ತದಾ ಸ ತತ್ಪಿತರಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಅಸ್ಯೇದೃಶೀ ದಶಾ ಕತಿ ದಿನಾನಿ ಭೂತಾ? ತತಃ ಸೋವಾದೀತ್ ಬಾಲ್ಯಕಾಲಾತ್|
22 ಭೂತೋಯಂ ತಂ ನಾಶಯಿತುಂ ಬಹುವಾರಾನ್ ವಹ್ನೌ ಜಲೇ ಚ ನ್ಯಕ್ಷಿಪತ್ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಭವಾನ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ತ್ತಾಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತರ್ಹಿ ದಯಾಂ ಕೃತ್ವಾಸ್ಮಾನ್ ಉಪಕರೋತು|
23 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮವದತ್ ಯದಿ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ ತರ್ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಯಿನೇ ಜನಾಯ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಮ್|
24 ತತಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತದ್ಬಾಲಕಸ್ಯ ಪಿತಾ ಪ್ರೋಚ್ಚೈ ರೂವನ್ ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರಃ ಪ್ರೋವಾಚ, ಪ್ರಭೋ ಪ್ರತ್ಯೇಮಿ ಮಮಾಪ್ರತ್ಯಯಂ ಪ್ರತಿಕುರು|
25 ಅಥ ಯೀಶು ರ್ಲೋಕಸಙ್ಘಂ ಧಾವಿತ್ವಾಯಾನ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಮಪೂತಭೂತಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಜಗಾದ, ರೇ ಬಧಿರ ಮೂಕ ಭೂತ ತ್ವಮೇತಸ್ಮಾದ್ ಬಹಿರ್ಭವ ಪುನಃ ಕದಾಪಿ ಮಾಶ್ರಯೈನಂ ತ್ವಾಮಹಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಶಾಮಿ|
26 ತದಾ ಸ ಭೂತಶ್ಚೀತ್ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ತಮಾಪೀಡ್ಯ ಬಹಿರ್ಜಜಾಮ, ತತೋ ಬಾಲಕೋ ಮೃತಕಲ್ಪೋ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾದಯಂ ಮೃತಇತ್ಯನೇಕೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ|
27 ಕಿನ್ತು ಕರಂ ಧೃತ್ವಾ ಯೀಶುನೋತ್ಥಾಪಿತಃ ಸ ಉತ್ತಸ್ಥೌ|
28 ಅಥ ಯೀಶೌ ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಶಿಷ್ಯಾ ಗುಪ್ತಂ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ವಯಮೇನಂ ಭೂತಂ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ಕುತೋ ನ ಶಕ್ತಾಃ?
29 ಸ ಉವಾಚ, ಪ್ರಾರ್ಥನೋಪವಾಸೌ ವಿನಾ ಕೇನಾಪ್ಯನ್ಯೇನ ಕರ್ಮ್ಮಣಾ ಭೂತಮೀದೃಶಂ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ|
30 ಅನನ್ತರಂ ಸ ತತ್ಸ್ಥಾನಾದಿತ್ವಾ ಗಾಲೀಲ್ಮಧ್ಯೇನ ಯಯೌ, ಕಿನ್ತು ತತ್ ಕೋಪಿ ಜಾನೀಯಾದಿತಿ ಸ ನೈಚ್ಛತ್|
31 ಅಪರಞ್ಚ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನುಪದಿಶನ್ ಬಭಾಷೇ, ನರಪುತ್ರೋ ನರಹಸ್ತೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ ತೇ ಚ ತಂ ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ ತೈಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಹತೇ ತೃತೀಯದಿನೇ ಸ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತೀತಿ|
32 ಕಿನ್ತು ತತ್ಕಥಾಂ ತೇ ನಾಬುಧ್ಯನ್ತ ಪ್ರಷ್ಟುಞ್ಚ ಬಿಭ್ಯಃ|
33 ಅಥ ಯೀಶುಃ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ಪುರಮಾಗತ್ಯ ಮಧ್ಯೇಗೃಹಞ್ಚೇತ್ಯ ತಾನಪೃಚ್ಛದ್ ವರ್ತ್ಮಮಧ್ಯೇ ಯೂಯಮನ್ಯೋನ್ಯಂ ಕಿಂ ವಿವದಧ್ವೇ ಸ್ಮ?
34 ಕಿನ್ತು ತೇ ನಿರುತ್ತರಾಸ್ತಸ್ಥು ರ್ಯಸ್ಮಾತ್ತೇಷಾಂ ಕೋ ಮುಖ್ಯ ಇತಿ ವರ್ತ್ಮಾನಿ ತೇಽನ್ಯೋನ್ಯಂ ವ್ಯವದನ್ತ|
35 ತತಃ ಸ ಉಪವಿಶ್ಯ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂಯ ಬಭಾಷೇ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಮುಖ್ಯೋ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಸ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ಗೌಣಃ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಸೇವಕಶ್ಚ ಭವತು|
36 ತದಾ ಸ ಬಾಲಕಮೇಕಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮಧ್ಯೇ ಸಮುಪಾವೇಶಯತ್ ತತಸ್ತಂ ಕ್ರೋಡೇ ಕೃತ್ವಾ ತಾನವಾದಾತ್
37 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದೀದೃಶಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಬಾಲಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಸ ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ಕರೋತಿ; ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ಕರೋತಿ ಸ ಕೇವಲಮ್ ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ಕರೋತಿ ತನ್ನ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಸ್ಯಾಪ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ಕರೋತಿ|
38 ಅಥ ಯೋಹನ್ ತಮಬ್ರವೀತ್ ಹೇ ಗುರೋ, ಅಸ್ಮಾಕಮನನುಗಾಮಿನಮ್ ಏಕಂ ತ್ವಾನ್ನಾಮ್ನಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯನ್ತಂ ವಯಂ ದೃಷ್ಟವನ್ತಃ, ಅಸ್ಮಾಕಮಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿತ್ವಾಚ್ಚ ತಂ ನ್ಯಷೇಧಾಮ|
39 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುರವದತ್ ತಂ ಮಾ ನಿಷೇಧತ್, ಯತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮನ್ನಾಮ್ನಾ ಚಿತ್ರಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ಸ ಸಹಸಾ ಮಾಂ ನಿನ್ದಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
40 ತಥಾ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಪಕ್ಷತಾಂ ನ ಕರೋತಿ ಸ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇವ ಸಪಕ್ಷಃ|
41 ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಖ್ರೀಷ್ಟಶಿಷ್ಯಾನ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮನ್ನಾಮ್ನಾ ಕಂಸೈಕೇನ ಪಾನೀಯಂ ಪಾತುಂ ದದಾತಿ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವಚ್ಮಿ, ಸ ಫಲೇನ ವಞ್ಚಿತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
42 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಾಸಿನಾಮೇಷಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ಏಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಘ್ನಂ ಜನಯತಿ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯೈತತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕರಣಾತ್ ಕಣ್ಠಬದ್ಧಪೇಷಣೀಕಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಾಗರಾಗಾಧಜಲ ಮಜ್ಜನಂ ಭದ್ರಂ|
43 ಅತಃ ಸ್ವಕರೋ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಬಾಧತೇ ತರ್ಹಿ ತಂ ಛಿನ್ಧಿ;
44 ಯಸ್ಮಾತ್ ಯತ್ರ ಕೀಟಾ ನ ಮ್ರಿಯನ್ತೇ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ನ ನಿರ್ವ್ವಾತಿ, ತಸ್ಮಿನ್ ಅನಿರ್ವ್ವಾಣಾನಲನರಕೇ ಕರದ್ವಯವಸ್ತವ ಗಮನಾತ್ ಕರಹೀನಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶಸ್ತವ ಕ್ಷೇಮಂ|
45 ಯದಿ ತವ ಪಾದೋ ವಿಘ್ನಂ ಜನಯತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ಛಿನ್ಧಿ,
46 ಯತೋ ಯತ್ರ ಕೀಟಾ ನ ಮ್ರಿಯನ್ತೇ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ನ ನಿರ್ವ್ವಾತಿ, ತಸ್ಮಿನ್ ಽನಿರ್ವ್ವಾಣವಹ್ನೌ ನರಕೇ ದ್ವಿಪಾದವತಸ್ತವ ನಿಕ್ಷೇಪಾತ್ ಪಾದಹೀನಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರವೇಶಸ್ತವ ಕ್ಷೇಮಂ|
47 ಸ್ವನೇತ್ರಂ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಬಾಧತೇ ತರ್ಹಿ ತದಪ್ಯುತ್ಪಾಟಯ, ಯತೋ ಯತ್ರ ಕೀಟಾ ನ ಮ್ರಿಯನ್ತೇ ವಹ್ನಿಶ್ಚ ನ ನಿರ್ವ್ವಾತಿ,
48 ತಸ್ಮಿನ ಽನಿರ್ವ್ವಾಣವಹ್ನೌ ನರಕೇ ದ್ವಿನೇತ್ರಸ್ಯ ತವ ನಿಕ್ಷೇಪಾದ್ ಏಕನೇತ್ರವತ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯೇ ಪ್ರವೇಶಸ್ತವ ಕ್ಷೇಮಂ|
49 ಯಥಾ ಸರ್ವ್ವೋ ಬಲಿ ರ್ಲವಣಾಕ್ತಃ ಕ್ರಿಯತೇ ತಥಾ ಸರ್ವ್ವೋ ಜನೋ ವಹ್ನಿರೂಪೇಣ ಲವಣಾಕ್ತಃ ಕಾರಿಷ್ಯತೇ|
50 ಲವಣಂ ಭದ್ರಂ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಲವಣೇ ಸ್ವಾದುತಾ ನ ತಿಷ್ಠತಿ, ತರ್ಹಿ ಕಥಮ್ ಆಸ್ವಾದ್ಯುಕ್ತಂ ಕರಿಷ್ಯಥ? ಯೂಯಂ ಲವಣಯುಕ್ತಾ ಭವತ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರೇಮ ಕುರುತ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 10

1 ಅನನ್ತರಂ ಸ ತತ್ಸ್ಥಾನಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಃ ಪಾರೇ ಯಿಹೂದಾಪ್ರದೇಶ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್, ತತ್ರ ತದನ್ತಿಕೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮೇ ಜಾತೇ ಸ ನಿಜರೀತ್ಯನುಸಾರೇಣ ಪುನಸ್ತಾನ್ ಉಪದಿದೇಶ|
2 ತದಾ ಫಿರೂಶಿನಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಏತ್ಯ ತಂ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ಪಪ್ರಚ್ಛಃ ಸ್ವಜಾಯಾ ಮನುಜಾನಾಂ ತ್ಯಜ್ಯಾ ನ ವೇತಿ?
3 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್, ಅತ್ರ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ಮೂಸಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಮಾಜ್ಞಾಪಯತ್?
4 ತ ಊಚುಃ ತ್ಯಾಗಪತ್ರಂ ಲೇಖಿತುಂ ಸ್ವಪತ್ನೀಂ ತ್ಯಕ್ತುಞ್ಚ ಮೂಸಾಽನುಮನ್ಯತೇ|
5 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಸಾಂ ಕಾಠಿನ್ಯಾದ್ಧೇತೋ ರ್ಮೂಸಾ ನಿದೇಶಮಿಮಮ್ ಅಲಿಖತ್|
6 ಕಿನ್ತು ಸೃಷ್ಟೇರಾದೌ ಈಶ್ವರೋ ನರಾನ್ ಪುಂರೂಪೇಣ ಸ್ತ್ರೀರೂಪೇಣ ಚ ಸಸರ್ಜ|
7 "ತತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಪುಮಾನ್ ಪಿತರಂ ಮಾತರಞ್ಚ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಜಾಯಾಯಾಮ್ ಆಸಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ,
8 ತೌ ದ್ವಾವ್ ಏಕಾಙ್ಗೌ ಭವಿಷ್ಯತಃ| " ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕಾಲಮಾರಭ್ಯ ತೌ ನ ದ್ವಾವ್ ಏಕಾಙ್ಗೌ|
9 ಅತಃ ಕಾರಣಾದ್ ಈಶ್ವರೋ ಯದಯೋಜಯತ್ ಕೋಪಿ ನರಸ್ತನ್ನ ವಿಯೇಜಯೇತ್|
10 ಅಥ ಯೀಶು ರ್ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪುನಸ್ತತ್ಕಥಾಂ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ|
11 ತತಃ ಸೋವದತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಸ್ವಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ತ್ಯಕ್ತವಾನ್ಯಾಮ್ ಉದ್ವಹತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ಸ್ವಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ವ್ಯಭಿಚಾರೀ ಭವತಿ|
12 ಕಾಚಿನ್ನಾರೀ ಯದಿ ಸ್ವಪತಿಂ ಹಿತ್ವಾನ್ಯಪುಂಸಾ ವಿವಾಹಿತಾ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸಾಪಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೀ ಭವತಿ|
13 ಅಥ ಸ ಯಥಾ ಶಿಶೂನ್ ಸ್ಪೃಶೇತ್, ತದರ್ಥಂ ಲೋಕೈಸ್ತದನ್ತಿಕಂ ಶಿಶವ ಆನೀಯನ್ತ, ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಾನಾನೀತವತಸ್ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ|
14 ಯೀಶುಸ್ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕ್ರುಧ್ಯನ್ ಜಗಾದ, ಮನ್ನಿಕಟಮ್ ಆಗನ್ತುಂ ಶಿಶೂನ್ ಮಾ ವಾರಯತ, ಯತ ಏತಾದೃಶಾ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಃ|
15 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವಚ್ಮಿ, ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶಿಶುವದ್ ಭೂತ್ವಾ ರಾಜ್ಯಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ನ ಗೃಹ್ಲೀಯಾತ್ ಸ ಕದಾಪಿ ತದ್ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
16 ಅನನತರಂ ಸ ಶಿಶೂನಙ್ಕೇ ನಿಧಾಯ ತೇಷಾಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಹಸ್ತೌ ದತ್ತ್ವಾಶಿಷಂ ಬಭಾಷೇ|
17 ಅಥ ಸ ವರ್ತ್ಮನಾ ಯಾತಿ, ಏತರ್ಹಿ ಜನ ಏಕೋ ಧಾವನ್ ಆಗತ್ಯ ತತ್ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನುನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಪೃಷ್ಟವಾನ್, ಭೋಃ ಪರಮಗುರೋ, ಅನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ?
18 ತದಾ ಯೀಶುರುವಾಚ, ಮಾಂ ಪರಮಂ ಕುತೋ ವದಸಿ? ವಿನೇಶ್ವರಂ ಕೋಪಿ ಪರಮೋ ನ ಭವತಿ|
19 ಪರಸ್ತ್ರೀಂ ನಾಭಿಗಚ್ಛ; ನರಂ ಮಾ ಘಾತಯ; ಸ್ತೇಯಂ ಮಾ ಕುರು; ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಮಾ ದೇಹಿ; ಹಿಂಸಾಞ್ಚ ಮಾ ಕುರು; ಪಿತರೌ ಸಮ್ಮನ್ಯಸ್ವ; ನಿದೇಶಾ ಏತೇ ತ್ವಯಾ ಜ್ಞಾತಾಃ|
20 ತತಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ, ಹೇ ಗುರೋ ಬಾಲ್ಯಕಾಲಾದಹಂ ಸರ್ವ್ವಾನೇತಾನ್ ಆಚರಾಮಿ|
21 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸ್ನೇಹೇನ ಬಭಾಷೇ, ತವೈಕಸ್ಯಾಭಾವ ಆಸ್ತೇ; ತ್ವಂ ಗತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವಿಕ್ರೀಯ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿಶ್ರಾಣಯ, ತತಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ; ತತಃ ಪರಮ್ ಏತ್ಯ ಕ್ರುಶಂ ವಹನ್ ಮದನುವರ್ತ್ತೀ ಭವ|
22 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಬಹುಸಮ್ಪದ್ವಿದ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಸ ಇಮಾಂ ಕಥಾಮಾಕರ್ಣ್ಯ ವಿಷಣೋ ದುಃಖಿತಶ್ಚ ಸನ್ ಜಗಾಮ|
23 ಅಥ ಯೀಶುಶ್ಚತುರ್ದಿಶೋ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅವಾದೀತ್, ಧನಿಲೋಕಾನಾಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಃ ಕೀದೃಗ್ ದುಷ್ಕರಃ|
24 ತಸ್ಯ ಕಥಾತಃ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚಮಚ್ಚಕ್ರುಃ, ಕಿನ್ತು ಸ ಪುನರವದತ್, ಹೇ ಬಾಲಕಾ ಯೇ ಧನೇ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ತೇಷಾಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಃ ಕೀದೃಗ್ ದುಷ್ಕರಃ|
25 ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯೇ ಧನಿನಾಂ ಪ್ರವೇಶಾತ್ ಸೂಚಿರನ್ಧ್ರೇಣ ಮಹಾಙ್ಗಸ್ಯ ಗಮನಾಗಮನಂ ಸುಕರಂ|
26 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಅತೀವ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರೋಚುಃ, ತರ್ಹಿ ಕಃ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
27 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ತನ್ ನರಸ್ಯಾಸಾಧ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ನೇಶ್ವರಸ್ಯ, ಯತೋ ಹೇತೋರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಾಧ್ಯಮ್|
28 ತದಾ ಪಿತರ ಉವಾಚ, ಪಶ್ಯ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭವತೋನುಗಾಮಿನೋ ಜಾತಾಃ|
29 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಮದರ್ಥಂ ಸುಸಂವಾದಾರ್ಥಂ ವಾ ಯೋ ಜನಃ ಸದನಂ ಭ್ರಾತರಂ ಭಗಿನೀಂ ಪಿತರಂ ಮಾತರಂ ಜಾಯಾಂ ಸನ್ತಾನಾನ್ ಭೂಮಿ ವಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ
30 ಗೃಹಭ್ರಾತೃಭಗಿನೀಪಿತೃಮಾತೃಪತ್ನೀಸನ್ತಾನಭೂಮೀನಾಮಿಹ ಶತಗುಣಾನ್ ಪ್ರೇತ್ಯಾನನ್ತಾಯುಶ್ಚ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಾದೃಶಃ ಕೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
31 ಕಿನ್ತ್ವಗ್ರೀಯಾ ಅನೇಕೇ ಲೋಕಾಃ ಶೇಷಾಃ, ಶೇಷೀಯಾ ಅನೇಕೇ ಲೋಕಾಶ್ಚಾಗ್ರಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
32 ಅಥ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಯಾನಕಾಲೇ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಮ್ ಅಗ್ರಗಾಮೀ ಬಭೂವ, ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಚಿತ್ರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೋ ಭೂತ್ವಾ ಬಿಭ್ಯುಃ| ತದಾ ಸ ಪುನ ರ್ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವೀಯಂ ಯದ್ಯದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ತತ್ತತ್ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ;
33 ಪಶ್ಯತ ವಯಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರಂ ಯಾಮಃ, ತತ್ರ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾನಾಞ್ಚ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ; ತೇ ಚ ವಧದಣ್ಡಾಜ್ಞಾಂ ದಾಪಯಿತ್ವಾ ಪರದೇಶೀಯಾನಾಂ ಕರೇಷು ತಂ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
34 ತೇ ತಮುಪಹಸ್ಯ ಕಶಯಾ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ತದ್ವಪುಷಿ ನಿಷ್ಠೀವಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ತಂ ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತತಃ ಸ ತೃತೀಯದಿನೇ ಪ್ರೋತ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
35 ತತಃ ಸಿವದೇಃ ಪುತ್ರೌ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನೌ ತದನ್ತಿಕಮ್ ಏತ್ಯ ಪ್ರೋಚತುಃ, ಹೇ ಗುರೋ ಯದ್ ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಯಾಚಿಷ್ಯತೇ ತದಸ್ಮದರ್ಥಂ ಭವಾನ್ ಕರೋತು ನಿವೇದನಮಿದಮಾವಯೋಃ|
36 ತತಃ ಸ ಕಥಿತವಾನ್, ಯುವಾಂ ಕಿಮಿಚ್ಛಥಃ? ಕಿಂ ಮಯಾ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಂ ಕರಣೀಯಂ?
37 ತದಾ ತೌ ಪ್ರೋಚತುಃ, ಆವಯೋರೇಕಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ಚೈಕಂ ತವೈಶ್ವರ್ಯ್ಯಪದೇ ಸಮುಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯ|
38 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಯುವಾಮಜ್ಞಾತ್ವೇದಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಥೇ, ಯೇನ ಕಂಸೇನಾಹಂ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇನ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಕಿಂ ಪಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯತೇ? ಯಸ್ಮಿನ್ ಮಜ್ಜನೇನಾಹಂ ಮಜ್ಜಿಷ್ಯೇ ತನ್ಮಜ್ಜನೇ ಮಜ್ಜಯಿತುಂ ಕಿಂ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಶಕ್ಷ್ಯತೇ? ತೌ ಪ್ರತ್ಯೂಚತುಃ ಶಕ್ಷ್ಯತೇ|
39 ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್ ಯೇನ ಕಂಸೇನಾಹಂ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇನಾವಶ್ಯಂ ಯುವಾಮಪಿ ಪಾಸ್ಯಥಃ, ಯೇನ ಮಜ್ಜನೇನ ಚಾಹಂ ಮಜ್ಜಿಯ್ಯೇ ತತ್ರ ಯುವಾಮಪಿ ಮಜ್ಜಿಷ್ಯೇಥೇ|
40 ಕಿನ್ತು ಯೇಷಾಮರ್ಥಮ್ ಇದಂ ನಿರೂಪಿತಂ, ತಾನ್ ವಿಹಾಯಾನ್ಯಂ ಕಮಪಿ ಮಮ ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾಮಪಾರ್ಶ್ವೇ ವಾ ಸಮುಪವೇಶಯಿತುಂ ಮಮಾಧಿಕಾರೋ ನಾಸ್ತಿ|
41 ಅಥಾನ್ಯದಶಶಿಷ್ಯಾ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನ್ಭ್ಯಾಂ ಚುಕುಪುಃ|
42 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಸಮಾಹೂಯ ಬಭಾಷೇ, ಅನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ರಾಜತ್ವಂ ಯೇ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತೇ ತೇಷಾಮೇವ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ, ತಥಾ ಯೇ ಮಹಾಲೋಕಾಸ್ತೇ ತೇಷಾಮ್ ಅಧಿಪತಿತ್ವಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತೀತಿ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ|
43 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ನ ತಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯಃ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ವಾಞ್ಛತಿ ಸ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸೇವಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ,
44 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯೋ ಮಹಾನ್ ಭವಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ಸ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಕಿಙ್ಕರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
45 ಯತೋ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಸೇವ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ನಾಗತಃ ಸೇವಾಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ತಥಾನೇಕೇಷಾಂ ಪರಿತ್ರಾಣಸ್ಯ ಮೂಲ್ಯರೂಪಸ್ವಪ್ರಾಣಂ ದಾತುಞ್ಚಾಗತಃ|
46 ಅಥ ತೇ ಯಿರೀಹೋನಗರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಶಿಷ್ಯೈ ರ್ಲೋಕೈಶ್ಚ ಸಹ ಯೀಶೋ ರ್ಗಮನಕಾಲೇ ಟೀಮಯಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಬರ್ಟೀಮಯನಾಮಾ ಅನ್ಧಸ್ತನ್ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವೇ ಭಿಕ್ಷಾರ್ಥಮ್ ಉಪವಿಷ್ಟಃ|
47 ಸ ನಾಸರತೀಯಸ್ಯ ಯೀಶೋರಾಗಮನವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರೋಚೈ ರ್ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಹೇ ಯೀಶೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ|
48 ತತೋನೇಕೇ ಲೋಕಾ ಮೌನೀಭವೇತಿ ತಂ ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ, ಕಿನ್ತು ಸ ಪುನರಧಿಕಮುಚ್ಚೈ ರ್ಜಗಾದ, ಹೇ ಯೀಶೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ|
49 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ತಮಾಹ್ವಾತುಂ ಸಮಾದಿದೇಶ, ತತೋ ಲೋಕಾಸ್ತಮನ್ಧಮಾಹೂಯ ಬಭಾಷಿರೇ, ಹೇ ನರ, ಸ್ಥಿರೋ ಭವ, ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ಸ ತ್ವಾಮಾಹ್ವಯತಿ|
50 ತದಾ ಸ ಉತ್ತರೀಯವಸ್ತ್ರಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಥಾಯ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಂ ಗತಃ|
51 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಮವದತ್ ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯತೇ? ತುಭ್ಯಮಹಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮೀ? ತದಾ ಸೋನ್ಧಸ್ತಮುವಾಚ, ಹೇ ಗುರೋ ಮದೀಯಾ ದೃಷ್ಟಿರ್ಭವೇತ್|
52 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಮುವಾಚ ಯಾಹಿ ತವ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಮಕಾರ್ಷೀತ್, ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಥಾ ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯೌ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 11

1 ಅನನ್ತರಂ ತೇಷು ಯಿರೂಶಾಲಮಃ ಸಮೀಪಸ್ಥಯೋ ರ್ಬೈತ್ಫಗೀಬೈಥನೀಯಪುರಯೋರನ್ತಿಕಸ್ಥಂ ಜೈತುನನಾಮಾದ್ರಿಮಾಗತೇಷು ಯೀಶುಃ ಪ್ರೇಷಣಕಾಲೇ ದ್ವೌ ಶಿಷ್ಯಾವಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಜಗಾದ,
2 ಯುವಾಮಮುಂ ಸಮ್ಮುಖಸ್ಥಂ ಗ್ರಾಮಂ ಯಾತಂ, ತತ್ರ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಯೋ ನರಂ ನಾವಹತ್ ತಂ ಗರ್ದ್ದಭಶಾವಕಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥಸ್ತಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾನಯತಂ|
3 ಕಿನ್ತು ಯುವಾಂ ಕರ್ಮ್ಮೇದಂ ಕುತಃ ಕುರುಥಃ? ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಯದಿ ಕೋಪಿ ಪೃಚ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಭೋರತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತೀತಿ ಕಥಿತೇ ಸ ಶೀಘ್ರಂ ತಮತ್ರ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯತಿ|
4 ತತಸ್ತೌ ಗತ್ವಾ ದ್ವಿಮಾರ್ಗಮೇಲನೇ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ದ್ವಾರಸ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ತಂ ಗರ್ದ್ದಭಶಾವಕಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೋಚಯತಃ,
5 ಏತರ್ಹಿ ತತ್ರೋಪಸ್ಥಿತಲೋಕಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿದ್ ಅಪೃಚ್ಛತ್, ಗರ್ದ್ದಭಶಿಶುಂ ಕುತೋ ಮೋಚಯಥಃ?
6 ತದಾ ಯೀಶೋರಾಜ್ಞಾನುಸಾರೇಣ ತೇಭ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯುದಿತೇ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ತಮಾದಾತುಂ ತೇಽನುಜಜ್ಞುಃ|
7 ಅಥ ತೌ ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗರ್ದ್ದಭಶಿಶುಮ್ ಆನೀಯ ತದುಪರಿ ಸ್ವವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪಾತಯಾಮಾಸತುಃ; ತತಃ ಸ ತದುಪರಿ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಃ|
8 ತದಾನೇಕೇ ಪಥಿ ಸ್ವವಾಸಾಂಸಿ ಪಾತಯಾಮಾಸುಃ, ಪರೈಶ್ಚ ತರುಶಾಖಾಶ್ಛಿತವಾ ಮಾರ್ಗೇ ವಿಕೀರ್ಣಾಃ|
9 ಅಪರಞ್ಚ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೋಽಗ್ರಗಾಮಿನಶ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇ ಜನಾ ಉಚೈಃಸ್ವರೇಣ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಜಯ ಜಯ ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಗಚ್ಛತಿ ಸ ಧನ್ಯ ಇತಿ|
10 ತಥಾಸ್ಮಾಕಮಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಸ್ಯ ದಾಯೂದೋ ಯದ್ರಾಜ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಮ್ನಾಯಾತಿ ತದಪಿ ಧನ್ಯಂ, ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಾದುಚ್ಛ್ರಾಯೇ ಸ್ವರ್ಗೇ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಜಯೋ ಭವೇತ್|
11 ಇತ್ಥಂ ಯೀಶು ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮಿ ಮನ್ದಿರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ವಸ್ತೂನಿ ದೃಷ್ಟವಾನ್; ಅಥ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಸಹಿತೋ ಬೈಥನಿಯಂ ಜಗಾಮ|
12 ಅಪರೇಹನಿ ಬೈಥನಿಯಾದ್ ಆಗಮನಸಮಯೇ ಕ್ಷುಧಾರ್ತ್ತೋ ಬಭೂವ|
13 ತತೋ ದೂರೇ ಸಪತ್ರಮುಡುಮ್ಬರಪಾದಪಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತತ್ರ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತಸ್ಯ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಂ ಯಯೌ, ತದಾನೀಂ ಫಲಪಾತನಸ್ಯ ಸಮಯೋ ನಾಗಚ್ಛತಿ| ತತಸ್ತತ್ರೋಪಸ್ಥಿತಃ ಪತ್ರಾಣಿ ವಿನಾ ಕಿಮಪ್ಯಪರಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ ಕಥಿತವಾನ್,
14 ಅದ್ಯಾರಭ್ಯ ಕೋಪಿ ಮಾನವಸ್ತ್ವತ್ತಃ ಫಲಂ ನ ಭುಞ್ಜೀತ; ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಶುಶ್ರುವುಃ|
15 ತದನನ್ತರಂ ತೇಷು ಯಿರೂಶಾಲಮಮಾಯಾತೇಷು ಯೀಶು ರ್ಮನ್ದಿರಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರಸ್ಥಾನಾಂ ಬಣಿಜಾಂ ಮುದ್ರಾಸನಾನಿ ಪಾರಾವತವಿಕ್ರೇತೃಣಾಮ್ ಆಸನಾನಿ ಚ ನ್ಯುಬ್ಜಯಾಞ್ಚಕಾರ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಕ್ರೇತೃನ್ ವಿಕ್ರೇತೃಂಶ್ಚ ಬಹಿಶ್ಚಕಾರ|
16 ಅಪರಂ ಮನ್ದಿರಮಧ್ಯೇನ ಕಿಮಪಿ ಪಾತ್ರಂ ವೋಢುಂ ಸರ್ವ್ವಜನಂ ನಿವಾರಯಾಮಾಸ|
17 ಲೋಕಾನುಪದಿಶನ್ ಜಗಾದ, ಮಮ ಗೃಹಂ ಸರ್ವ್ವಜಾತೀಯಾನಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೃಹಮ್ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಥಿತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಏತತ್ ಕಿಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಲಿಖಿತಂ ನಾಸ್ತಿ? ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ತದೇವ ಚೋರಾಣಾಂ ಗಹ್ವರಂ ಕುರುಥ|
18 ಇಮಾಂ ವಾಣೀಂ ಶ್ರುತ್ವಾಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಶ್ಚ ತಂ ಯಥಾ ನಾಶಯಿತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ ತಥೋेಪಾಯಂ ಮೃಗಯಾಮಾಸುಃ, ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯೋಪದೇಶಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ವಿಸ್ಮಯಂ ಗತಾ ಅತಸ್ತೇ ತಸ್ಮಾದ್ ಬಿಭ್ಯುಃ|
19 ಅಥ ಸಾಯಂಸಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಯೀಶುರ್ನಗರಾದ್ ಬಹಿರ್ವವ್ರಾಜ|
20 ಅನನ್ತರಂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ತೇ ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಚ್ಛನ್ತಸ್ತಮುಡುಮ್ಬರಮಹೀರುಹಂ ಸಮೂಲಂ ಶುಷ್ಕಂ ದದೃಶುಃ|
21 ತತಃ ಪಿತರಃ ಪೂರ್ವ್ವವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಮರನ್ ಯೀಶುಂ ಬಭಾಷಂ, ಹೇ ಗುರೋ ಪಶ್ಯತು ಯ ಉಡುಮ್ಬರವಿಟಪೀ ಭವತಾ ಶಪ್ತಃ ಸ ಶುಷ್ಕೋ ಬಭೂವ|
22 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್, ಯೂಯಮೀಶ್ವರೇ ವಿಶ್ವಸಿತ|
23 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಕೋಪಿ ಯದ್ಯೇತದ್ಗಿರಿಂ ವದತಿ, ತ್ವಮುತ್ಥಾಯ ಗತ್ವಾ ಜಲಧೌ ಪತ, ಪ್ರೋಕ್ತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮವಶ್ಯಂ ಘಟಿಷ್ಯತೇ, ಮನಸಾ ಕಿಮಪಿ ನ ಸನ್ದಿಹ್ಯ ಚೇದಿದಂ ವಿಶ್ವಸೇತ್ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ತದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ|
24 ಅತೋ ಹೇತೋರಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಚ್ಮಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಲೇ ಯದ್ಯದಾಕಾಂಕ್ಷಿಷ್ಯಧ್ವೇ ತತ್ತದವಶ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ, ಇತ್ಥಂ ವಿಶ್ವಸಿತ, ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ|
25 ಅಪರಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಸಮುತ್ಥಿತೇಷು ಯದಿ ಕೋಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅಪರಾಧೀ ತಿಷ್ಠತಿ, ತರ್ಹಿ ತಂ ಕ್ಷಮಧ್ವಂ, ತಥಾ ಕೃತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾಗಾಂಮಿ ಕ್ಷಮಿಷ್ಯತೇ|
26 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ನ ಕ್ಷಮಧ್ವೇ ತರ್ಹಿ ವಃ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾಗಾಂಸಿ ನ ಕ್ಷಮಿಷ್ಯತೇ|
27 ಅನನ್ತರಂ ತೇ ಪುನ ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ಪ್ರವಿವಿಶುಃ, ಯೀಶು ರ್ಯದಾ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಮ್ ಇತಸ್ತತೋ ಗಚ್ಛತಿ, ತದಾನೀಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಾಞ್ಚಶ್ಚ ತದನ್ತಿಕಮೇತ್ಯ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ,
28 ತ್ವಂ ಕೇನಾದೇಶೇನ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಕರೋಷಿ? ತಥೈತಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರ್ತ್ತಾಂ ಕೇನಾದಿಷ್ಟೋಸಿ?
29 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತಿಗದಿತವಾನ್ ಅಹಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಏಕಕಥಾಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ, ಯದಿ ಯೂಯಂ ತಸ್ಯಾ ಉತ್ತರಂ ಕುರುಥ, ತರ್ಹಿ ಕಯಾಜ್ಞಯಾಹಂ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಕರೋಮಿ ತದ್ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
30 ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜನಮ್ ಈಶ್ವರಾತ್ ಜಾತಂ ಕಿಂ ಮಾನವಾತ್? ತನ್ಮಹ್ಯಂ ಕಥಯತ|
31 ತೇ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿವೇಕ್ತುಂ ಪ್ರಾರೇಭಿರೇ, ತದ್ ಈಶ್ವರಾದ್ ಬಭೂವೇತಿ ಚೇದ್ ವದಾಮಸ್ತರ್ಹಿ ಕುತಸ್ತಂ ನ ಪ್ರತ್ಯೈತ? ಕಥಮೇತಾಂ ಕಥಯಿಷ್ಯತಿ|
32 ಮಾನವಾದ್ ಅಭವದಿತಿ ಚೇದ್ ವದಾಮಸ್ತರ್ಹಿ ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಭಯಮಸ್ತಿ ಯತೋ ಹೇತೋಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಯೋಹನಂ ಸತ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಂ ಮನ್ಯನ್ತೇ|
33 ಅತಏವ ತೇ ಯೀಶುಂ ಪ್ರತ್ಯವಾದಿಷು ರ್ವಯಂ ತದ್ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ| ಯೀಶುರುವಾಚ, ತರ್ಹಿ ಯೇನಾದೇಶೇನ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಕರೋಮಿ, ಅಹಮಪಿ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ತನ್ನ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 12

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಿತುಮಾರೇಭೇ, ಕಶ್ಚಿದೇಕೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ವಿಧಾಯ ತಚ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ವಾರಣೀಂ ಕೃತ್ವಾ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ದ್ರಾಕ್ಷಾಪೇಷಣಕುಣ್ಡಮ್ ಅಖನತ್, ತಥಾ ತಸ್ಯ ಗಡಮಪಿ ನಿರ್ಮ್ಮಿತವಾನ್ ತತಸ್ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೃಷೀವಲೇಷು ಸಮರ್ಪ್ಯ ದೂರದೇಶಂ ಜಗಾಮ|
2 ತದನನ್ತರಂ ಫಲಕಾಲೇ ಕೃಷೀವಲೇಭ್ಯೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಫಲಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತೇಷಾಂ ಸವಿಧೇ ಭೃತ್ಯಮ್ ಏಕಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್|
3 ಕಿನ್ತು ಕೃಷೀವಲಾಸ್ತಂ ಧೃತ್ವಾ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ರಿಕ್ತಹಸ್ತಂ ವಿಸಸೃಜುಃ|
4 ತತಃ ಸ ಪುನರನ್ಯಮೇಕಂ ಭೃತ್ಯಂ ಪ್ರಷಯಾಮಾಸ, ಕಿನ್ತು ತೇ ಕೃಷೀವಲಾಃ ಪಾಷಾಣಾಘಾತೈಸ್ತಸ್ಯ ಶಿರೋ ಭಙ್ಕ್ತ್ವಾ ಸಾಪಮಾನಂ ತಂ ವ್ಯಸರ್ಜನ್|
5 ತತಃ ಪರಂ ಸೋಪರಂ ದಾಸಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್ ತದಾ ತೇ ತಂ ಜಘ್ನುಃ, ಏವಮ್ ಅನೇಕೇಷಾಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರಹಾರಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ವಧಶ್ಚ ತೈಃ ಕೃತಃ|
6 ತತಃ ಪರಂ ಮಯಾ ಸ್ವಪುತ್ರೇ ಪ್ರಹಿತೇ ತೇ ತಮವಶ್ಯಂ ಸಮ್ಮಂಸ್ಯನ್ತೇ, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾವಶೇಷೇ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ನಿಜಪ್ರಿಯಮ್ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
7 ಕಿನ್ತು ಕೃಷೀವಲಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಜಗದುಃ, ಏಷ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರೀ, ಆಗಚ್ಛತ ವಯಮೇನಂ ಹನ್ಮಸ್ತಥಾ ಕೃತೇ ಽಧಿಕಾರೋಯಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ತತಸ್ತಂ ಧೃತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ ಬಹಿಃ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಪನ್|
9 ಅನೇನಾಸೌ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಪತಿಃ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ? ಸ ಏತ್ಯ ತಾನ್ ಕೃಷೀವಲಾನ್ ಸಂಹತ್ಯ ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಮ್ ಅನ್ಯೇಷು ಕೃಷೀವಲೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
10 ಅಪರಞ್ಚ, "ಸ್ಥಪತಯಃ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಗ್ರಾವಾಣಂ ಯನ್ತು ತುಚ್ಛಕಂ| ಪ್ರಾಧಾನಪ್ರಸ್ತರಃ ಕೋಣೇ ಸ ಏವ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ|
11 ಏತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಪರೇಶಸ್ಯಾಂದ್ಭುತಂ ನೋ ದೃಷ್ಟಿತೋ ಭವೇತ್|| " ಇಮಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಲಿಪಿಂ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ನಾಪಾಠಿಷ್ಟ?
12 ತದಾನೀಂ ಸ ತಾನುದ್ದಿಶ್ಯ ತಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಂ ಕಥಿತವಾನ್, ತ ಇತ್ಥಂ ಬುದ್ವ್ವಾ ತಂ ಧರ್ತ್ತಾಮುದ್ಯತಾಃ, ಕಿನ್ತು ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಬಿಭ್ಯುಃ, ತದನನ್ತರಂ ತೇ ತಂ ವಿಹಾಯ ವವ್ರಜುಃ|
13 ಅಪರಞ್ಚ ತೇ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯದೋಷಂ ಧರ್ತ್ತಾಂ ಕತಿಪಯಾನ್ ಫಿರೂಶಿನೋ ಹೇರೋದೀಯಾಂಶ್ಚ ಲೋಕಾನ್ ತದನ್ತಿಕಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸುಃ|
14 ತ ಆಗತ್ಯ ತಮವದನ್, ಹೇ ಗುರೋ ಭವಾನ್ ತಥ್ಯಭಾಷೀ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯನುರೋಧಂ ನ ಮನ್ಯತೇ, ಪಕ್ಷಪಾತಞ್ಚ ನ ಕರೋತಿ, ಯಥಾರ್ಥತ ಈಶ್ವರೀಯಂ ಮಾರ್ಗಂ ದರ್ಶಯತಿ ವಯಮೇತತ್ ಪ್ರಜಾನೀಮಃ, ಕೈಸರಾಯ ಕರೋ ದೇಯೋ ನ ವಾಂ? ವಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮೋ ನ ವಾ?
15 ಕಿನ್ತು ಸ ತೇಷಾಂ ಕಪಟಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಜಗಾದ, ಕುತೋ ಮಾಂ ಪರೀಕ್ಷಧ್ವೇ? ಏಕಂ ಮುದ್ರಾಪಾದಂ ಸಮಾನೀಯ ಮಾಂ ದರ್ಶಯತ|
16 ತದಾ ತೈರೇಕಸ್ಮಿನ್ ಮುದ್ರಾಪಾದೇ ಸಮಾನೀತೇ ಸ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಅತ್ರ ಲಿಖಿತಂ ನಾಮ ಮೂರ್ತ್ತಿ ರ್ವಾ ಕಸ್ಯ? ತೇ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ, ಕೈಸರಸ್ಯ|
17 ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್ ತರ್ಹಿ ಕೈಸರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕೈಸರಾಯ ದತ್ತ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ತು ಈಶ್ವರಾಯ ದತ್ತ; ತತಸ್ತೇ ವಿಸ್ಮಯಂ ಮೇನಿರೇ|
18 ಅಥ ಮೃತಾನಾಮುತ್ಥಾನಂ ಯೇ ನ ಮನ್ಯನ್ತೇ ತೇ ಸಿದೂಕಿನೋ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ;
19 ಹೇ ಗುರೋ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನೋ ಯದಿ ನಿಃಸನ್ತತಿಃ ಸನ್ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ಮ್ರಿಯತೇ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಭ್ರಾತು ರ್ವಂಶೋತ್ಪತ್ತಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಮಿಮಾಂ ಮೂಸಾ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಲಿಖತ್|
20 ಕಿನ್ತು ಕೇಚಿತ್ ಸಪ್ತ ಭ್ರಾತರ ಆಸನ್, ತತಸ್ತೇಷಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಭ್ರಾತಾ ವಿವಹ್ಯ ನಿಃಸನ್ತತಿಃ ಸನ್ ಅಮ್ರಿಯತ|
21 ತತೋ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭ್ರಾತಾ ತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮಗೃಹಣತ್ ಕಿನ್ತು ಸೋಪಿ ನಿಃಸನ್ತತಿಃ ಸನ್ ಅಮ್ರಿಯತ; ಅಥ ತೃತೀಯೋಪಿ ಭ್ರಾತಾ ತಾದೃಶೋಭವತ್|
22 ಇತ್ಥಂ ಸಪ್ತೈವ ಭ್ರಾತರಸ್ತಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ನಿಃಸನ್ತಾನಾಃ ಸನ್ತೋಽಮ್ರಿಯನ್ತ, ಸರ್ವ್ವಶೇಷೇ ಸಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ರಿಯತೇ ಸ್ಮ|
23 ಅಥ ಮೃತಾನಾಮುತ್ಥಾನಕಾಲೇ ಯದಾ ತ ಉತ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ ತದಾ ತೇಷಾಂ ಕಸ್ಯ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಸಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಯತಸ್ತೇ ಸಪ್ತೈವ ತಾಂ ವ್ಯವಹನ್|
24 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ಈಶ್ವರಶಕ್ತಿಞ್ಚ ಯೂಯಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕಿಮಭ್ರಾಮ್ಯತ ನ?
25 ಮೃತಲೋಕಾನಾಮುತ್ಥಾನಂ ಸತಿ ತೇ ನ ವಿವಹನ್ತಿ ವಾಗ್ದತ್ತಾ ಅಪಿ ನ ಭವನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾನಾಂ ಸದೃಶಾ ಭವನ್ತಿ|
26 ಪುನಶ್ಚ "ಅಹಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಈಶ್ವರ ಇಸ್ಹಾಕ ಈಶ್ವರೋ ಯಾಕೂಬಶ್ಚೇಶ್ವರಃ" ಯಾಮಿಮಾಂ ಕಥಾಂ ಸ್ತಮ್ಬಮಧ್ಯೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಈಶ್ವರೋ ಮೂಸಾಮವಾದೀತ್ ಮೃತಾನಾಮುತ್ಥಾನಾರ್ಥೇ ಸಾ ಕಥಾ ಮೂಸಾಲಿಖಿತೇ ಪುಸ್ತಕೇ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನಾಪಾಠಿ?
27 ಈಶ್ವರೋ ಜೀವತಾಂ ಪ್ರಭುಃ ಕಿನ್ತು ಮೃತಾನಾಂ ಪ್ರಭು ರ್ನ ಭವತಿ, ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ಮಹಾಭ್ರಮೇಣ ತಿಷ್ಠಥ|
28 ಏತರ್ಹಿ ಏಕೋಧ್ಯಾಪಕ ಏತ್ಯ ತೇಷಾಮಿತ್ಥಂ ವಿಚಾರಂ ಶುಶ್ರಾವ; ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಸದುತ್ತರಂ ದತ್ತವಾನ್ ಇತಿ ಬುದ್ವ್ವಾ ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾಸಾಮ್ ಆಜ್ಞಾನಾಂ ಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ? ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ,
29 "ಹೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಲೋಕಾ ಅವಧತ್ತ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಭುಃ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏಕ ಏವ,
30 ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವನ್ತಃಕರಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಾಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಚಿತ್ತೈಃ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಭಿಶ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಭೌ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಪ್ರೀಯಧ್ವಂ," ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ|
31 ತಥಾ "ಸ್ವಪ್ರತಿವಾಸಿನಿ ಸ್ವವತ್ ಪ್ರೇಮ ಕುರುಧ್ವಂ," ಏಷಾ ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾಜ್ಞಾ ಸಾ ತಾದೃಶೀ; ಏತಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಾಭ್ಯಾಮ್ ಆಜ್ಞಾಭ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಯಾ ಕಾಪ್ಯಾಜ್ಞಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ನಾಸ್ತಿ|
32 ತದಾ ಸೋಧ್ಯಾಪಕಸ್ತಮವದತ್, ಹೇ ಗುರೋ ಸತ್ಯಂ ಭವಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ಯತ ಏಕಸ್ಮಾದ್ ಈಶ್ವರಾದ್ ಅನ್ಯೋ ದ್ವಿತೀಯ ಈಶ್ವರೋ ನಾಸ್ತಿ;
33 ಅಪರಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ತಃಕರಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಾಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಚಿತ್ತೈಃ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಭಿಶ್ಚ ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರೇಮಕರಣಂ ತಥಾ ಸ್ವಮೀಪವಾಸಿನಿ ಸ್ವವತ್ ಪ್ರೇಮಕರಣಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ಹೋಮಬಲಿದಾನಾದಿಭ್ಯಃ ಶ್ರಷ್ಠಂ ಭವತಿ|
34 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಸುಬುದ್ಧೇರಿವ ತಸ್ಯೇದಮ್ ಉತ್ತರಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಂ ಭಾಷಿತವಾನ್ ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾನ್ನ ದೂರೋಸಿ| ಇತಃ ಪರಂ ತೇನ ಸಹ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ವಿಚಾರಂ ಕರ್ತ್ತಾಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಗಲ್ಭತಾ ನ ಜಾತಾ|
35 ಅನನ್ತರಂ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಮ್ ಉಪದಿಶನ್ ಯೀಶುರಿಮಂ ಪ್ರಶ್ನಂ ಚಕಾರ, ಅಧ್ಯಾಪಕಾ ಅಭಿಷಿಕ್ತಂ (ತಾರಕಂ) ಕುತೋ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನಂ ವದನ್ತಿ?
36 ಸ್ವಯಂ ದಾಯೂದ್ ಪವಿತ್ರಸ್ಯಾತ್ಮನ ಆವೇಶೇನೇದಂ ಕಥಯಾಮಾಸ| ಯಥಾ| "ಮಮ ಪ್ರಭುಮಿದಂ ವಾಕ್ಯವದತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ| ತವ ಶತ್ರೂನಹಂ ಯಾವತ್ ಪಾದಪೀಠಂ ಕರೋಮಿ ನ| ತಾವತ್ ಕಾಲಂ ಮದೀಯೇ ತ್ವಂ ದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವ್ ಉಪಾವಿಶ| "
37 ಯದಿ ದಾಯೂದ್ ತಂ ಪ್ರಭೂಂ ವದತಿ ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ಸ ತಸ್ಯ ಸನ್ತಾನೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ? ಇತರೇ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾನನನ್ದುಃ|
38 ತದಾನೀಂ ಸ ತಾನುಪದಿಶ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಯೇ ನರಾ ದೀರ್ಘಪರಿಧೇಯಾನಿ ಹಟ್ಟೇ ವಿಪನೌ ಚ
39 ಲೋಕಕೃತನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಭಜನಗೃಹೇ ಪ್ರಧಾನಾಸನಾನಿ ಭೋಜನಕಾಲೇ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನಾನಿ ಚ ಕಾಙ್ಕ್ಷನ್ತೇ;
40 ವಿಧವಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ಗ್ರಸಿತ್ವಾ ಛಲಾದ್ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತೇ ತೇಭ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯೇಭ್ಯಃ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ; ತೇಽಧಿಕತರಾನ್ ದಣ್ಡಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
41 ತದನನ್ತರಂ ಲೋಕಾ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇ ಮುದ್ರಾ ಯಥಾ ನಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಯೀಶುಸ್ತದವಲುಲೋಕ; ತದಾನೀಂ ಬಹವೋ ಧನಿನಸ್ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಬಹೂನಿ ಧನಾನಿ ನಿರಕ್ಷಿಪನ್|
42 ಪಶ್ಚಾದ್ ಏಕಾ ದರಿದ್ರಾ ವಿಧವಾ ಸಮಾಗತ್ಯ ದ್ವಿಪಣಮೂಲ್ಯಾಂ ಮುದ್ರೈಕಾಂ ತತ್ರ ನಿರಕ್ಷಿಪತ್|
43 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಯೇ ಯೇ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇಽಸ್ಮಿನ ಧನಾನಿ ನಿಃಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ಸ್ಮ ತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯ ಇಯಂ ವಿಧವಾ ದರಿದ್ರಾಧಿಕಮ್ ನಿಃಕ್ಷಿಪತಿ ಸ್ಮ|
44 ಯತಸ್ತೇ ಪ್ರಭೂತಧನಸ್ಯ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ನಿರಕ್ಷಿಪನ್ ಕಿನ್ತು ದೀನೇಯಂ ಸ್ವದಿನಯಾಪನಯೋಗ್ಯಂ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ನ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ನಿರಕ್ಷಿಪತ್|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 13

1 ಅನನ್ತರಂ ಮನ್ದಿರಾದ್ ಬಹಿರ್ಗಮನಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮೇಕಸ್ತಂ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್ ಹೇ ಗುರೋ ಪಶ್ಯತು ಕೀದೃಶಾಃ ಪಾಷಾಣಾಃ ಕೀದೃಕ್ ಚ ನಿಚಯನಂ|
2 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮ್ ಅವದತ್ ತ್ವಂ ಕಿಮೇತದ್ ಬೃಹನ್ನಿಚಯನಂ ಪಶ್ಯಸಿ? ಅಸ್ಯೈಕಪಾಷಾಣೋಪಿ ದ್ವಿತೀಯಪಾಷಾಣೋಪರಿ ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ಸರ್ವ್ವೇ ಽಧಃಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯನ್ತೇ|
3 ಅಥ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಜೈತುನ್ಗಿರೌ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಸ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಪಿತರೋ ಯಾಕೂಬ್ ಯೋಹನ್ ಆನ್ದ್ರಿಯಶ್ಚೈತೇ ತಂ ರಹಸಿ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ,
4 ಏತಾ ಘಟನಾಃ ಕದಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ? ತಥೈತತ್ಸರ್ವ್ವಾಸಾಂ ಸಿದ್ಧ್ಯುಪಕ್ರಮಸ್ಯ ವಾ ಕಿಂ ಚಿಹ್ನಂ? ತದಸ್ಮಭ್ಯಂ ಕಥಯತು ಭವಾನ್|
5 ತತೋ ಯಾಶುಸ್ತಾನ್ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಕೋಪಿ ಯಥಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನ ಭ್ರಾಮಯತಿ ತಥಾತ್ರ ಯೂಯಂ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ|
6 ಯತಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಹಮಿತಿ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಮಮ ನಾಮ್ನಾನೇಕೇ ಸಮಾಗತ್ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಭ್ರಮಂ ಜನಯಿಷ್ಯನ್ತಿ;
7 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ರಣಸ್ಯ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ರಣಾಡಮ್ಬರಞ್ಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಾ ವ್ಯಾಕುಲಾ ಭವತ, ಘಟನಾ ಏತಾ ಅವಶ್ಯಮ್ಮಾವಿನ್ಯಃ; ಕಿನ್ತ್ವಾಪಾತತೋ ನ ಯುಗಾನ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ದೇಶಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷತಯಾ ದೇಶೋ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷತಯಾ ಚ ರಾಜ್ಯಮುತ್ಥಾಸ್ಯತಿ, ತಥಾ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಭೂಮಿಕಮ್ಪೋ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಮಹಾಕ್ಲೇಶಾಶ್ಚ ಸಮುಪಸ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ, ಸರ್ವ್ವ ಏತೇ ದುಃಖಸ್ಯಾರಮ್ಭಾಃ|
9 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಮ್ ಆತ್ಮಾರ್ಥೇ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ, ಯತೋ ಲೋಕಾ ರಾಜಸಭಾಯಾಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತಥಾ ಭಜನಗೃಹೇ ಪ್ರಹರಿಷ್ಯನ್ತಿ; ಯೂಯಂ ಮದರ್ಥೇ ದೇಶಾಧಿಪಾನ್ ಭೂಪಾಂಶ್ಚ ಪ್ರತಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಾನಾಯ ತೇಷಾಂ ಸಮ್ಮುಖೇ ಉಪಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ|
10 ಶೇಷೀಭವನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ದೇಶೀಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸುಸಂವಾದಃ ಪ್ರಚಾರಯಿಷ್ಯತೇ|
11 ಕಿನ್ತು ಯದಾ ತೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಧೃತ್ವಾ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ತದಾ ಯೂಯಂ ಯದ್ಯದ್ ಉತ್ತರಂ ದಾಸ್ಯಥ, ತದಗ್ರ ತಸ್ಯ ವಿವೇಚನಂ ಮಾ ಕುರುತ ತದರ್ಥಂ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ಮಾ ಚಿನ್ತಯತ ಚ, ತದಾನೀಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಃಸು ಯದ್ಯದ್ ವಾಕ್ಯಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತೇ ತದೇವ ವದಿಷ್ಯಥ, ಯತೋ ಯೂಯಂ ನ ತದ್ವಕ್ತಾರಃ ಕಿನ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ತಸ್ಯ ವಕ್ತಾ|
12 ತದಾ ಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾತರಂ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಂ ಘಾತನಾರ್ಥಂ ಪರಹಸ್ತೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ, ತಥಾ ಪತ್ಯಾನಿ ಮಾತಾಪಿತ್ರೋ ರ್ವಿಪಕ್ಷತಯಾ ತೌ ಘಾತಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
13 ಮಮ ನಾಮಹೇತೋಃ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಸವಿಧೇ ಯೂಯಂ ಜುಗುಪ್ಸಿತಾ ಭವಿಷ್ಯಥ, ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಶೇಷಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ಧೈರ್ಯ್ಯಮ್ ಆಲಮ್ಬಿಷ್ಯತೇ ಸಏವ ಪರಿತ್ರಾಸ್ಯತೇ|
14 ದಾನಿಯೇಲ್ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರ್ವ್ವನಾಶಿ ಜುಗುಪ್ಸಿತಞ್ಚ ವಸ್ತು ಯದಾ ತ್ವಯೋಗ್ಯಸ್ಥಾನೇ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ದ್ರಕ್ಷಥ (ಯೋ ಜನಃ ಪಠತಿ ಸ ಬುಧ್ಯತಾಂ) ತದಾ ಯೇ ಯಿಹೂದೀಯದೇಶೇ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತೇ ಮಹೀಧ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಪಲಾಯನ್ತಾಂ;
15 ತಥಾ ಯೋ ನರೋ ಗೃಹೋಪರಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಸ ಗೃಹಮಧ್ಯಂ ನಾವರೋಹತು, ತಥಾ ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ಗ್ರಹೀತುಂ ಮಧ್ಯೇಗೃಹಂ ನ ಪ್ರವಿಶತು;
16 ತಥಾ ಚ ಯೋ ನರಃ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸೋಪಿ ಸ್ವವಸ್ತ್ರಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ಪರಾವೃತ್ಯ ನ ವ್ರಜತು|
17 ತದಾನೀಂ ಗರ್ಬ್ಭವತೀನಾಂ ಸ್ತನ್ಯದಾತ್ರೀಣಾಞ್ಚ ಯೋಷಿತಾಂ ದುರ್ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ|
18 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಲಾಯನಂ ಶೀತಕಾಲೇ ಯಥಾ ನ ಭವತಿ ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ|
19 ಯತಸ್ತದಾ ಯಾದೃಶೀ ದುರ್ಘಟನಾ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ತಾದೃಶೀ ದುರ್ಘಟನಾ ಈಶ್ವರಸೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಥಮಮಾರಭ್ಯಾದ್ಯ ಯಾವತ್ ಕದಾಪಿ ನ ಜಾತಾ ನ ಜನಿಷ್ಯತೇ ಚ|
20 ಅಪರಞ್ಚ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಯದಿ ತಸ್ಯ ಸಮಯಸ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪಂ ನ ಕರೋತಿ ತರ್ಹಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಣಭೃತೋ ರಕ್ಷಾ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯಾನ್ ಜನಾನ್ ಮನೋನೀತಾನ್ ಅಕರೋತ್ ತೇಷಾಂ ಸ್ವಮನೋನೀತಾನಾಂ ಹೇತೋಃ ಸ ತದನೇಹಸಂ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯತಿ|
21 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಪಶ್ಯತ ಖ್ರೀಷ್ಟೋತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ವಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ವಿದ್ಯತೇ, ತಸ್ಮಿನ್ಕಾಲೇ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಏತಾದೃಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಹರತಿ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾಕ್ಯೇ ಭೈವ ವಿಶ್ವಸಿತ|
22 ಯತೋನೇಕೇ ಮಿಥ್ಯಾಖ್ರೀಷ್ಟಾ ಮಿಥ್ಯಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಶ್ಚ ಸಮುಪಸ್ಥಾಯ ಬಹೂನಿ ಚಿಹ್ನಾನ್ಯದ್ಭುತಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಚ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯನ್ತಿ; ತಥಾ ಯದಿ ಸಮ್ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಮನೋನೀತಲೋಕಾನಾಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾಮತಿಂ ಜನಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
23 ಪಶ್ಯತ ಘಟನಾತಃ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸರ್ವ್ವಕಾರ್ಯ್ಯಸ್ಯ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮದಾಮ್, ಯೂಯಂ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ|
24 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಕ್ಲೇಶಕಾಲಸ್ಯಾವ್ಯವಹಿತೇ ಪರಕಾಲೇ ಭಾಸ್ಕರಃ ಸಾನ್ಧಕಾರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಥೈವ ಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕಾಂ ನ ದಾಸ್ಯತಿ|
25 ನಭಃಸ್ಥಾನಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಪತಿಷ್ಯನ್ತಿ, ವ್ಯೋಮಮಣ್ಡಲಸ್ಥಾ ಗ್ರಹಾಶ್ಚ ವಿಚಲಿಷ್ಯನ್ತಿ|
26 ತದಾನೀಂ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮೇಣ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯ್ಯೇಣ ಚ ಮೇಘಮಾರುಹ್ಯ ಸಮಾಯಾನ್ತಂ ಮಾನವಸುತಂ ಮಾನವಾಃ ಸಮೀಕ್ಷಿಷ್ಯನ್ತೇ|
27 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಸ ನಿಜದೂತಾನ್ ಪ್ರಹಿತ್ಯ ನಭೋಭೂಮ್ಯೋಃ ಸೀಮಾಂ ಯಾವದ್ ಜಗತಶ್ಚತುರ್ದಿಗ್ಭ್ಯಃ ಸ್ವಮನೋನೀತಲೋಕಾನ್ ಸಂಗ್ರಹೀಷ್ಯತಿ|
28 ಉಡುಮ್ಬರತರೋ ರ್ದೃಷ್ಟಾನ್ತಂ ಶಿಕ್ಷಧ್ವಂ ಯದೋಡುಮ್ಬರಸ್ಯ ತರೋ ರ್ನವೀನಾಃ ಶಾಖಾ ಜಾಯನ್ತೇ ಪಲ್ಲವಾದೀನಿ ಚ ರ್ನಿಗಚ್ಛನ್ತಿ, ತದಾ ನಿದಾಘಕಾಲಃ ಸವಿಧೋ ಭವತೀತಿ ಯೂಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನುಥ|
29 ತದ್ವದ್ ಏತಾ ಘಟನಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಕಾಲೋ ದ್ವಾರ್ಯ್ಯುಪಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಜಾನೀತ|
30 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಆಧುನಿಕಲೋಕಾನಾಂ ಗಮನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ|
31 ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೋ ರ್ವಿಚಲಿತಯೋಃ ಸತ್ಯೋ ರ್ಮದೀಯಾ ವಾಣೀ ನ ವಿಚಲಿಷ್ಯತಿ|
32 ಅಪರಞ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥದೂತಗಣೋ ವಾ ಪುತ್ರೋ ವಾ ತಾತಾದನ್ಯಃ ಕೋಪಿ ತಂ ದಿವಸಂ ತಂ ದಣ್ಡಂ ವಾ ನ ಜ್ಞಾಪಯತಿ|
33 ಅತಃ ಸ ಸಮಯಃ ಕದಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಏತಜ್ಜ್ಞಾನಾಭಾವಾದ್ ಯೂಯಂ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ, ಸತರ್ಕಾಶ್ಚ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ;
34 ಯದ್ವತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪುಮಾನ್ ಸ್ವನಿವೇಶನಾದ್ ದೂರದೇಶಂ ಪ್ರತಿ ಯಾತ್ರಾಕರಣಕಾಲೇ ದಾಸೇಷು ಸ್ವಕಾರ್ಯ್ಯಸ್ಯ ಭಾರಮರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಕರ್ಮ್ಮಣಿ ನಿಯೋಜಯತಿ; ಅಪರಂ ದೌವಾರಿಕಂ ಜಾಗರಿತುಂ ಸಮಾದಿಶ್ಯ ಯಾತಿ, ತದ್ವನ್ ನರಪುತ್ರಃ|
35 ಗೃಹಪತಿಃ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ನಿಶೀಥೇ ವಾ ತೃತೀಯಯಾಮೇ ವಾ ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ವಾ ಕದಾಗಮಿಷ್ಯತಿ ತದ್ ಯೂಯಂ ನ ಜಾನೀಥ;
36 ಸ ಹಠಾದಾಗತ್ಯ ಯಥಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನಿದ್ರಿತಾನ್ ನ ಪಶ್ಯತಿ, ತದರ್ಥಂ ಜಾಗರಿತಾಸ್ತಿಷ್ಠತ|
37 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯದ್ ವದಾಮಿ ತದೇವ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ವದಾಮಿ, ಜಾಗರಿತಾಸ್ತಿಷ್ಠತೇತಿ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 14

1 ತದಾ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಕಿಣ್ವಹೀನಪೂಪೋತ್ಸವಯೋರಾರಮ್ಭಸ್ಯ ದಿನದ್ವಯೇ ಽವಶಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ಕೇನಾಪಿ ಛಲೇನ ಯೀಶುಂ ಧರ್ತ್ತಾಂ ಹನ್ತುಞ್ಚ ಮೃಗಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ;
2 ಕಿನ್ತು ಲೋಕಾನಾಂ ಕಲಹಭಯಾದೂಚಿರೇ, ನಚೋತ್ಸವಕಾಲ ಉಚಿತಮೇತದಿತಿ|
3 ಅನನ್ತರಂ ಬೈಥನಿಯಾಪುुರೇ ಶಿಮೋನಕುಷ್ಠಿನೋ ಗೃಹೇ ಯೋಶೌ ಭೋತ್ಕುಮುಪವಿಷ್ಟೇ ಸತಿ ಕಾಚಿದ್ ಯೋಷಿತ್ ಪಾಣ್ಡರಪಾಷಾಣಸ್ಯ ಸಮ್ಪುಟಕೇನ ಮಹಾರ್ಘ್ಯೋತ್ತಮತೈಲಮ್ ಆನೀಯ ಸಮ್ಪುಟಕಂ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ತಸ್ಯೋತ್ತಮಾಙ್ಗೇ ತೈಲಧಾರಾಂ ಪಾತಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
4 ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಚಿತ್ ಸ್ವಾನ್ತೇ ಕುಪ್ಯನ್ತಃ ಕಥಿತವಂನ್ತಃ ಕುತೋಯಂ ತೈಲಾಪವ್ಯಯಃ?
5 ಯದ್ಯೇತತ್ ತೈಲ ವ್ಯಕ್ರೇಷ್ಯತ ತರ್ಹಿ ಮುದ್ರಾಪಾದಶತತ್ರಯಾದಪ್ಯಧಿಕಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಮೂಲ್ಯಂ ದರಿದ್ರಲೋಕೇಭ್ಯೋ ದಾತುಮಶಕ್ಷ್ಯತ, ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ತಯಾ ಯೋಷಿತಾ ಸಾಕಂ ವಾಚಾಯುಹ್ಯನ್|
6 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುರುವಾಚ, ಕುತ ಏತಸ್ಯೈ ಕೃಚ್ಛ್ರಂ ದದಾಸಿ? ಮಹ್ಯಮಿಯಂ ಕರ್ಮ್ಮೋತ್ತಮಂ ಕೃತವತೀ|
7 ದರಿದ್ರಾಃ ಸರ್ವ್ವದಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ, ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಯದೇಚ್ಛಥ ತದೈವ ತಾನುಪಕರ್ತ್ತಾಂ ಶಕ್ನುಥ, ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯುಭಾಭಿಃ ಸಹ ನಿರನ್ತರಂ ನ ತಿಷ್ಠಾಮಿ|
8 ಅಸ್ಯಾ ಯಥಾಸಾಧ್ಯಂ ತಥೈವಾಕರೋದಿಯಂ, ಶ್ಮಶಾನಯಾಪನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸಮೇತ್ಯ ಮದ್ವಪುಷಿ ತೈಲಮ್ ಅಮರ್ದ್ದಯತ್|
9 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಜಗತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಸುಸಂವಾದೋಯಂ ಪ್ರಚಾರಯಿಷ್ಯತೇ ತತ್ರ ತತ್ರ ಯೋಷಿತ ಏತಸ್ಯಾಃ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಂ ತತ್ಕೃತಕರ್ಮ್ಮೈತತ್ ಪ್ರಚಾರಯಿಷ್ಯತೇ|
10 ತತಃ ಪರಂ ದ್ವಾದಶಾನಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮೇಕ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯಯಿಹೂದಾಖ್ಯೋ ಯೀಶುಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿತುಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಂ ಸಮೀಪಮಿಯಾಯ|
11 ತೇ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಸಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಃ ಸನ್ತಸ್ತಸ್ಮೈ ಮುದ್ರಾ ದಾತುಂ ಪ್ರತ್ಯಜಾನತ; ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ತಂ ತೇಷಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಣಾಯೋಪಾಯಂ ಮೃಗಯಾಮಾಸ|
12 ಅನನ್ತರಂ ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯಪೂಪೋತ್ಸವಸ್ಯ ಪ್ರಥಮೇಽಹನಿ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಮವಾರ್ಥಂ ಮೇಷಮಾರಣಾಸಮಯೇ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛಃ ಕುತ್ರ ಗತ್ವಾ ವಯಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಭೋಜ್ಯಮಾಸಾದಯಿಷ್ಯಾಮಃ? ಕಿಮಿಚ್ಛತಿ ಭವಾನ್?
13 ತದಾನೀಂ ಸ ತೇಷಾಂ ದ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಯನ್ ಬಭಾಷೇ ಯುವಯೋಃ ಪುರಮಧ್ಯಂ ಗತಯೋಃ ಸತೋ ರ್ಯೋ ಜನಃ ಸಜಲಕುಮ್ಭಂ ವಹನ್ ಯುವಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ ತಸ್ಯೈವ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಾತಂ;
14 ಸ ಯತ್ ಸದನಂ ಪ್ರವೇಕ್ಷ್ಯತಿ ತದ್ಭವನಪತಿಂ ವದತಂ, ಗುರುರಾಹ ಯತ್ರ ಸಶಿಷ್ಯೋಹಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವೀಯಂ ಭೋಜನಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಸಾ ಭೋಜನಶಾಲಾ ಕುತ್ರಾಸ್ತಿ?
15 ತತಃ ಸ ಪರಿಷ್ಕೃತಾಂ ಸುಸಜ್ಜಿತಾಂ ಬೃಹತೀಚಞ್ಚ ಯಾಂ ಶಾಲಾಂ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಮಸ್ಮದರ್ಥಂ ಭೋಜ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣ್ಯಾಸಾದಯತಂ|
16 ತತಃ ಶಿಷ್ಯೌ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಪುರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸ ಯಥೋಕ್ತವಾನ್ ತಥೈವ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಭೋಜ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮಾಸಾದಯೇತಾಮ್|
17 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಃ ಸಾಯಂಕಾಲೇ ದ್ವಾದಶಭಿಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಜಗಾಮ;
18 ಸರ್ವ್ವೇಷು ಭೋಜನಾಯ ಪ್ರೋಪವಿಷ್ಟೇಷು ಸ ತಾನುದಿತವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ, ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಮೇಕೋ ಜನೋ ಯೋ ಮಯಾ ಸಹ ಭುಂಕ್ತೇ ಮಾಂ ಪರಕೇರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ|
19 ತದಾನೀಂ ತೇ ದುಃಖಿತಾಃ ಸನ್ತ ಏಕೈಕಶಸ್ತಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮಾರಬ್ಧವನ್ತಃ ಸ ಕಿಮಹಂ? ಪಶ್ಚಾದ್ ಅನ್ಯ ಏಕೋಭಿದಧೇ ಸ ಕಿಮಹಂ?
20 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯವದದ್ ಏತೇಷಾಂ ದ್ವಾದಶಾನಾಂ ಯೋ ಜನೋ ಮಯಾ ಸಮಂ ಭೋಜನಾಪಾತ್ರೇ ಪಾಣಿಂ ಮಜ್ಜಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಏವ|
21 ಮನುಜತನಯಮಧಿ ಯಾದೃಶಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ತದನುರೂಪಾ ಗತಿಸ್ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನೋ ಮಾನವಸುತಂ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ ಹನ್ತ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮಾಭಾವೇ ಸತಿ ಭದ್ರಮಭವಿಷ್ಯತ್|
22 ಅಪರಞ್ಚ ತೇಷಾಂ ಭೋಜನಸಮಯೇ ಯೀಶುಃ ಪೂಪಂ ಗೃಹೀತ್ವೇಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಅನುಕೀರ್ತ್ಯ ಭಙ್ಕ್ತ್ವಾ ತೇಭ್ಯೋ ದತ್ತ್ವಾ ಬಭಾಷೇ, ಏತದ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಭುಞ್ಜೀಧ್ವಮ್ ಏತನ್ಮಮ ವಿಗ್ರಹರೂಪಂ|
23 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಕಂಸಂ ಗೃಹೀತ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನ್ ಕೀರ್ತ್ತಯಿತ್ವಾ ತೇಭ್ಯೋ ದದೌ, ತತಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಪಪುಃ|
24 ಅಪರಂ ಸ ತಾನವಾದೀದ್ ಬಹೂನಾಂ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪಾತಿತಂ ಮಮ ನವೀನನಿಯಮರೂಪಂ ಶೋಣಿತಮೇತತ್|
25 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇ ಯಾವತ್ ಸದ್ಯೋಜಾತಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ,ತಾವದಹಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲರಸಂ ಪುನ ರ್ನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ|
26 ತದನನ್ತರಂ ತೇ ಗೀತಮೇಕಂ ಸಂಗೀಯ ಬಹಿ ರ್ಜೈತುನಂ ಶಿಖರಿಣಂ ಯಯುಃ
27 ಅಥ ಯೀಶುಸ್ತಾನುವಾಚ ನಿಶಾಯಾಮಸ್ಯಾಂ ಮಯಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯತೋ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ಯಥಾ, ಮೇಷಾಣಾಂ ರಕ್ಷಕಞ್ಚಾಹಂ ಪ್ರಹರಿಷ್ಯಾಮಿ ವೈ ತತಃ| ಮೇಷಾಣಾಂ ನಿವಹೋ ನೂನಂ ಪ್ರವಿಕೀರ್ಣೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
28 ಕನ್ತು ಮದುತ್ಥಾನೇ ಜಾತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರೇಽಹಂ ಗಾಲೀಲಂ ವ್ರಜಿಷ್ಯಾಮಿ|
29 ತದಾ ಪಿತರಃ ಪ್ರತಿಬಭಾಷೇ, ಯದ್ಯಪಿ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹೋ ಭವತಿ ತಥಾಪಿ ಮಮ ನೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
30 ತತೋ ಯೀಶುರುಕ್ತಾವಾನ್ ಅಹಂ ತುಭ್ಯಂ ತಥ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಕ್ಷಣಾದಾಯಾಮದ್ಯ ಕುಕ್ಕುಟಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯವಾರರವಣಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತ್ವಂ ವಾರತ್ರಯಂ ಮಾಮಪಹ್ನೋಷ್ಯಸೇ|
31 ಕಿನ್ತು ಸ ಗಾಢಂ ವ್ಯಾಹರದ್ ಯದ್ಯಪಿ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಮಮ ಪ್ರಾಣೋ ಯಾತಿ ತಥಾಪಿ ಕಥಮಪಿ ತ್ವಾಂ ನಾಪಹ್ನೋಷ್ಯೇ; ಸರ್ವ್ವೇಽಪೀತರೇ ತಥೈವ ಬಭಾಷಿರೇ|
32 ಅಪರಞ್ಚ ತೇಷು ಗೇತ್ಶಿಮಾನೀನಾಮಕಂ ಸ್ಥಾನ ಗತೇಷು ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಜಗಾದ, ಯಾವದಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ತಾವದತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಯೂಯಂ ಸಮುಪವಿಶತ|
33 ಅಥ ಸ ಪಿತರಂ ಯಾಕೂಬಂ ಯೋಹನಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ವವ್ರಾಜ; ಅತ್ಯನ್ತಂ ತ್ರಾಸಿತೋ ವ್ಯಾಕುಲಿತಶ್ಚ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಾಮಾಸ,
34 ನಿಧನಕಾಲವತ್ ಪ್ರಾಣೋ ಮೇಽತೀವ ದಃಖಮೇತಿ, ಯೂಯಂ ಜಾಗ್ರತೋತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠತ|
35 ತತಃ ಸ ಕಿಞ್ಚಿದ್ದೂರಂ ಗತ್ವಾ ಭೂಮಾವಧೋಮುಖಃ ಪತಿತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿತವಾನೇತತ್, ಯದಿ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ತರ್ಹಿ ದುಃಖಸಮಯೋಯಂ ಮತ್ತೋ ದೂರೀಭವತು|
36 ಅಪರಮುದಿತವಾನ್ ಹೇ ಪಿತ ರ್ಹೇ ಪಿತಃ ಸರ್ವ್ವೇಂ ತ್ವಯಾ ಸಾಧ್ಯಂ, ತತೋ ಹೇತೋರಿಮಂ ಕಂಸಂ ಮತ್ತೋ ದೂರೀಕುರು, ಕಿನ್ತು ತನ್ ಮಮೇಚ್ಛಾತೋ ನ ತವೇಚ್ಛಾತೋ ಭವತು|
37 ತತಃ ಪರಂ ಸ ಏತ್ಯ ತಾನ್ ನಿದ್ರಿತಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಿತರಂ ಪ್ರೋವಾಚ, ಶಿಮೋನ್ ತ್ವಂ ಕಿಂ ನಿದ್ರಾಸಿ? ಘಟಿಕಾಮೇಕಾಮ್ ಅಪಿ ಜಾಗರಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ?
38 ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ಯಥಾ ನ ಪತಥ ತದರ್ಥಂ ಸಚೇತನಾಃ ಸನ್ತಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ; ಮನ ಉದ್ಯುಕ್ತಮಿತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ವಪುರಶಕ್ತಿಕಂ|
39 ಅಥ ಸ ಪುನರ್ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಪೂರ್ವ್ವವತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
40 ಪರಾವೃತ್ಯಾಗತ್ಯ ಪುನರಪಿ ತಾನ್ ನಿದ್ರಿತಾನ್ ದದರ್ಶ ತದಾ ತೇಷಾಂ ಲೋಚನಾನಿ ನಿದ್ರಯಾ ಪೂರ್ಣಾನಿ, ತಸ್ಮಾತ್ತಸ್ಮೈ ಕಾ ಕಥಾ ಕಥಯಿತವ್ಯಾ ತ ಏತದ್ ಬೋದ್ಧುಂ ನ ಶೇಕುಃ|
41 ತತಃಪರಂ ತೃತೀಯವಾರಂ ಆಗತ್ಯ ತೇಭ್ಯೋ ಽಕಥಯದ್ ಇದಾನೀಮಪಿ ಶಯಿತ್ವಾ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯಥ? ಯಥೇಷ್ಟಂ ಜಾತಂ, ಸಮಯಶ್ಚೋಪಸ್ಥಿತಃ ಪಶ್ಯತ ಮಾನವತನಯಃ ಪಾಪಿಲೋಕಾನಾಂ ಪಾಣಿಷು ಸಮರ್ಪ್ಯತೇ|
42 ಉತ್ತಿಷ್ಠತ, ವಯಂ ವ್ರಜಾಮೋ ಯೋ ಜನೋ ಮಾಂ ಪರಪಾಣಿಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ ಪಶ್ಯತ ಸ ಸಮೀಪಮಾಯಾತಃ|
43 ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ ಸ, ಏತರ್ಹಿದ್ವಾದಶಾನಾಮೇಕೋ ಯಿಹೂದಾ ನಾಮಾ ಶಿಷ್ಯಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಮ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾನಾಂ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕಾನಾಞ್ಚ ಸನ್ನಿಧೇಃ ಖಙ್ಗಲಗುಡಧಾರಿಣೋ ಬಹುಲೋಕಾನ್ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್|
44 ಅಪರಞ್ಚಾಸೌ ಪರಪಾಣಿಷು ಸಮರ್ಪಯಿತಾ ಪೂರ್ವ್ವಮಿತಿ ಸಙ್ಕೇತಂ ಕೃತವಾನ್ ಯಮಹಂ ಚುಮ್ಬಿಷ್ಯಾಮಿ ಸ ಏವಾಸೌ ತಮೇವ ಧೃತ್ವಾ ಸಾವಧಾನಂ ನಯತ|
45 ಅತೋ ಹೇತೋಃ ಸ ಆಗತ್ಯೈವ ಯೋಶೋಃ ಸವಿಧಂ ಗತ್ವಾ ಹೇ ಗುರೋ ಹೇ ಗುರೋ, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ಚುಚುಮ್ಬ|
46 ತದಾ ತೇ ತದುಪರಿ ಪಾಣೀನರ್ಪಯಿತ್ವಾ ತಂ ದಧ್ನುಃ|
47 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಮೇಕಃ ಖಙ್ಗಂ ನಿಷ್ಕೋಷಯನ್ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯ ದಾಸಮೇಕಂ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ತಸ್ಯ ಕರ್ಣಂ ಚಿಚ್ಛೇದ|
48 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ ಖಙ್ಗಾನ್ ಲಗುಡಾಂಶ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮಾಂ ಕಿಂ ಚೌರಂ ಧರ್ತ್ತಾಂ ಸಮಾಯಾತಾಃ?
49 ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಂ ಸಮುಪದಿಶನ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ಸ್ಥಿತವಾನತಹಂ, ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಯೂಯಂ ಮಾಂ ನಾದೀಧರತ, ಕಿನ್ತ್ವನೇನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಂ ವಚನಂ ಸೇಧನೀಯಂ|
50 ತದಾ ಸರ್ವ್ವೇ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪಲಾಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ|
51 ಅಥೈಕೋ ಯುವಾ ಮಾನವೋ ನಗ್ನಕಾಯೇ ವಸ್ತ್ರಮೇಕಂ ನಿಧಾಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ವ್ರಜನ್ ಯುವಲೋಕೈ ರ್ಧೃತೋ
52 ವಸ್ತ್ರಂ ವಿಹಾಯ ನಗ್ನಃ ಪಲಾಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
53 ಅಪರಞ್ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕಾಶ್ಚ ಮಹಾಯಾಜಕೇನ ಸಹ ಸದಸಿ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಯೀಶುಂ ನಿನ್ಯುಃ|
54 ಪಿತರೋ ದೂರೇ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಇತ್ವಾ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯಾಟ್ಟಾಲಿಕಾಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಕಿಙ್ಕರೈಃ ಸಹೋಪವಿಶ್ಯ ವಹ್ನಿತಾಪಂ ಜಗ್ರಾಹ|
55 ತದಾನೀಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಮನ್ತ್ರಿಣಶ್ಚ ಯೀಶುಂ ಘಾತಯಿತುಂ ತತ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ಮೃಗಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ, ಕಿನ್ತು ನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ|
56 ಅನೇಕೈಸ್ತದ್ವಿರುದ್ಧಂ ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷ್ಯೇ ದತ್ತೇಪಿ ತೇಷಾಂ ವಾಕ್ಯಾನಿ ನ ಸಮಗಚ್ಛನ್ತ|
57 ಸರ್ವ್ವಶೇಷೇ ಕಿಯನ್ತ ಉತ್ಥಾಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ಮೃಷಾಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದತ್ತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ,
58 ಇದಂ ಕರಕೃತಮನ್ದಿರಂ ವಿನಾಶ್ಯ ದಿನತ್ರಯಮಧ್ಯೇ ಪುನರಪರಮ್ ಅಕರಕೃತಂ ಮನ್ದಿರಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಸ್ಯಾಮಿ, ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮ್ ಅಸ್ಯ ಮುಖಾತ್ ಶ್ರುತಮಸ್ಮಾಭಿರಿತಿ|
59 ಕಿನ್ತು ತತ್ರಾಪಿ ತೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕಥಾ ನ ಸಙ್ಗಾತಾಃ|
60 ಅಥ ಮಹಾಯಾಜಕೋ ಮಧ್ಯೇಸಭಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ಯೀಶುಂ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಏತೇ ಜನಾಸ್ತ್ವಯಿ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮದುಃ ತ್ವಮೇತಸ್ಯ ಕಿಮಪ್ಯುತ್ತರಂ ಕಿಂ ನ ದಾಸ್ಯಸಿ?
61 ಕಿನ್ತು ಸ ಕಿಮಪ್ಯುತ್ತರಂ ನ ದತ್ವಾ ಮೌನೀಭೂಯ ತಸ್ಯೌ; ತತೋ ಮಹಾಯಾಜಕಃ ಪುನರಪಿ ತಂ ಪೃಷ್ಟಾವಾನ್ ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ಯ ತನಯೋ ಽಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರತಾ?
62 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ಯೂಯಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಮತೋ ದಕ್ಷೀಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸಮುಪವಿಶನ್ತಂ ಮೇಘ ಮಾರುಹ್ಯ ಸಮಾಯಾನ್ತಞ್ಚ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಂ ಸನ್ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ|
63 ತದಾ ಮಹಾಯಾಜಕಃ ಸ್ವಂ ವಮನಂ ಛಿತ್ವಾ ವ್ಯಾವಹರತ್
64 ಕಿಮಸ್ಮಾಕಂ ಸಾಕ್ಷಿಭಿಃ ಪ್ರಯೋಜನಮ್? ಈಶ್ವರನಿನ್ದಾವಾಕ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿರಶ್ರಾವಿ ಕಿಂ ವಿಚಾರಯಥ? ತದಾನೀಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಜಗದುರಯಂ ನಿಧನದಣ್ಡಮರ್ಹತಿ|
65 ತತಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ತದ್ವಪುಷಿ ನಿಷ್ಠೀವಂ ನಿಚಿಕ್ಷೇಪ ತಥಾ ತನ್ಮುಖಮಾಚ್ಛಾದ್ಯ ಚಪೇಟೇನ ಹತ್ವಾ ಗದಿತವಾನ್ ಗಣಯಿತ್ವಾ ವದ, ಅನುಚರಾಶ್ಚ ಚಪೇಟೈಸ್ತಮಾಜಘ್ನುಃ
66 ತತಃ ಪರಂ ಪಿತರೇಽಟ್ಟಾಲಿಕಾಧಃಕೋಷ್ಠೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯೈಕಾ ದಾಸೀ ಸಮೇತ್ಯ
67 ತಂ ವಿಹ್ನಿತಾಪಂ ಗೃಹ್ಲನ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಂ ಸುನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಬಭಾಷೇ ತ್ವಮಪಿ ನಾಸರತೀಯಯೀಶೋಃ ಸಙ್ಗಿನಾಮ್ ಏಕೋ ಜನ ಆಸೀಃ|
68 ಕಿನ್ತು ಸೋಪಹ್ನುತ್ಯ ಜಗಾದ ತಮಹಂ ನ ವದ್ಮಿ ತ್ವಂ ಯತ್ ಕಥಯಮಿ ತದಪ್ಯಹಂ ನ ಬುದ್ಧ್ಯೇ| ತದಾನೀಂ ಪಿತರೇ ಚತ್ವರಂ ಗತವತಿ ಕುेಕ್ಕುಟೋ ರುರಾವ|
69 ಅಥಾನ್ಯಾ ದಾಸೀ ಪಿತರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನ್ ಜನಾನ್ ಜಗಾದ ಅಯಂ ತೇಷಾಮೇಕೋ ಜನಃ|
70 ತತಃ ಸ ದ್ವಿತೀಯವಾರಮ್ ಅಪಹ್ನುತವಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ತತ್ರಸ್ಥಾ ಲೋಕಾಃ ಪಿತರಂ ಪ್ರೋಚುಸ್ತ್ವಮವಶ್ಯಂ ತೇಷಾಮೇಕೋ ಜನಃ ಯತಸ್ತ್ವಂ ಗಾಲೀಲೀಯೋ ನರ ಇತಿ ತವೋಚ್ಚಾರಣಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ|
71 ತದಾ ಸ ಶಪಥಾಭಿಶಾಪೌ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಯೂಯಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಥ ತಂ ನರಂ ನ ಜಾನೇಽಹಂ|
72 ತದಾನೀಂ ದ್ವಿತೀಯವಾರಂ ಕುಕ್ಕುಟೋ ಽರಾವೀತ್| ಕುಕ್ಕುಟಸ್ಯ ದ್ವಿತೀಯರವಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತ್ವಂ ಮಾಂ ವಾರತ್ರಯಮ್ ಅಪಹ್ನೋಷ್ಯಸಿ, ಇತಿ ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ಯೀಶುನಾ ಸಮುದಿತಂ ತತ್ ತದಾ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ಪಿತರೋ ರೋದಿತುಮ್ ಆರಭತ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 15

1 ಅಥ ಪ್ರಭಾತೇ ಸತಿ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಃ ಪ್ರಾಞ್ಚ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಮನ್ತ್ರಿಣಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಯೀಶುृಂ ಬನ್ಧಯಿತ್ವ ಪೀಲಾತಾಖ್ಯಸ್ಯ ದೇಶಾಧಿಪತೇಃ ಸವಿಧಂ ನೀತ್ವಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸುಃ|
2 ತದಾ ಪೀಲಾತಸ್ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾನಾಂ ರಾಜಾ? ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್ ಸತ್ಯಂ ವದಸಿ|
3 ಅಪರಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಬಹುಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ದೋಷಮಾರೋಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ ಕಿನ್ತು ಸ ಕಿಮಪಿ ನ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ|
4 ತದಾನೀಂ ಪೀಲಾತಸ್ತಂ ಪುನಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ತ್ವಂ ಕಿಂ ನೋತ್ತರಯಸಿ? ಪಶ್ಯೈತೇ ತ್ವದ್ವಿರುದ್ಧಂ ಕತಿಷು ಸಾಧ್ಯೇಷು ಸಾಕ್ಷಂ ದದತಿ|
5 ಕನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತದಾಪಿ ನೋತ್ತರಂ ದದೌ ತತಃ ಪೀಲಾತ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಜಗಾಮ|
6 ಅಪರಞ್ಚ ಕಾರಾಬದ್ಧೇ ಕಸ್ತಿಂಶ್ಚಿತ್ ಜನೇ ತನ್ಮಹೋತ್ಸವಕಾಲೇ ಲೋಕೈ ರ್ಯಾಚಿತೇ ದೇಶಾಧಿಪತಿಸ್ತಂ ಮೋಚಯತಿ|
7 ಯೇ ಚ ಪೂರ್ವ್ವಮುಪಪ್ಲವಮಕಾರ್ಷುರುಪಪ್ಲವೇ ವಧಮಪಿ ಕೃತವನ್ತಸ್ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತದಾನೋಂ ಬರಬ್ಬಾನಾಮಕ ಏಕೋ ಬದ್ಧ ಆಸೀತ್|
8 ಅತೋ ಹೇತೋಃ ಪೂರ್ವ್ವಾಪರೀಯಾಂ ರೀತಿಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಲೋಕಾ ಉಚ್ಚೈರುವನ್ತಃ ಪೀಲಾತಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ ನಿವೇದಯಾಮಾಸುಃ|
9 ತದಾ ಪೀಲಾತಸ್ತಾನಾಚಖ್ಯೌ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾನಂ ಮೋಚಯಿಷ್ಯಾಮಿ? ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮಿಷ್ಯತೇ?
10 ಯತಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಈರ್ಷ್ಯಾತ ಏವ ಯೀಶುಂ ಸಮಾರ್ಪಯನ್ನಿತಿ ಸ ವಿವೇದ|
11 ಕಿನ್ತು ಯಥಾ ಬರಬ್ಬಾಂ ಮೋಚಯತಿ ತಥಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರವರ್ತ್ತಯಾಮಾಸುಃ|
12 ಅಥ ಪೀಲಾತಃ ಪುನಃ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ತರ್ಹಿ ಯಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜೇತಿ ವದಥ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಮಿಷ್ಯತೇ?
13 ತದಾ ತೇ ಪುನರಪಿ ಪ್ರೋಚ್ಚೈಃ ಪ್ರೋಚುಸ್ತಂ ಕ್ರುಶೇ ವೇಧಯ|
14 ತಸ್ಮಾತ್ ಪೀಲಾತಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಕುತಃ? ಸ ಕಿಂ ಕುಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವಾನ್? ಕಿನ್ತು ತೇ ಪುನಶ್ಚ ರುವನ್ತೋ ವ್ಯಾಜಹ್ರುಸ್ತಂ ಕ್ರುಶೇ ವೇಧಯ|
15 ತದಾ ಪೀಲಾತಃ ಸರ್ವ್ವಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ತೋಷಯಿತುಮಿಚ್ಛನ್ ಬರಬ್ಬಾಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಯೀಶುಂ ಕಶಾಭಿಃ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ಕ್ರುಶೇ ವೇದ್ಧುಂ ತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮ್ಬಭೂವ|
16 ಅನನ್ತರಂ ಸೈನ್ಯಗಣೋಽಟ್ಟಾಲಿಕಾಮ್ ಅರ್ಥಾದ್ ಅಧಿಪತೇ ರ್ಗೃಹಂ ಯೀಶುಂ ನೀತ್ವಾ ಸೇನಾನಿವಹಂ ಸಮಾಹುಯತ್|
17 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ತಂ ಧೂಮಲವರ್ಣವಸ್ತ್ರಂ ಪರಿಧಾಪ್ಯ ಕಣ್ಟಕಮುಕುಟಂ ರಚಯಿತ್ವಾ ಶಿರಸಿ ಸಮಾರೋಪ್ಯ
18 ಹೇ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತಂ ನಮಸ್ಕರ್ತ್ತಾಮಾರೇಭಿರೇ|
19 ತಸ್ಯೋತ್ತಮಾಙ್ಗೇ ವೇತ್ರಾಘಾತಂ ಚಕ್ರುಸ್ತದ್ಗಾತ್ರೇ ನಿಷ್ಠೀವಞ್ಚ ನಿಚಿಕ್ಷಿಪುಃ, ತಥಾ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಜಾನುಪಾತಂ ಪ್ರಣೋಮುಃ
20 ಇತ್ಥಮುಪಹಸ್ಯ ಧೂಮ್ರವರ್ಣವಸ್ತ್ರಮ್ ಉತ್ತಾರ್ಯ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಂ ತಂ ಪರ್ಯ್ಯಧಾಪಯನ್ ಕ್ರುಶೇ ವೇದ್ಧುಂ ಬಹಿರ್ನಿನ್ಯುಶ್ಚ|
21 ತತಃ ಪರಂ ಸೇಕನ್ದರಸ್ಯ ರುಫಸ್ಯ ಚ ಪಿತಾ ಶಿಮೋನ್ನಾಮಾ ಕುರೀಣೀಯಲೋಕ ಏಕಃ ಕುತಶ್ಚಿದ್ ಗ್ರಾಮಾದೇತ್ಯ ಪಥಿ ಯಾತಿ ತಂ ತೇ ಯೀಶೋಃ ಕ್ರುಶಂ ವೋಢುಂ ಬಲಾದ್ ದಧ್ನುಃ|
22 ಅಥ ಗುಲ್ಗಲ್ತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಿರಃಕಪಾಲನಾಮಕಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯೀಶುಮಾನೀಯ
23 ತೇ ಗನ್ಧರಸಮಿಶ್ರಿತಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ಪಾತುಂ ತಸ್ಮೈ ದದುಃ ಕಿನ್ತು ಸ ನ ಜಗ್ರಾಹ|
24 ತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ರುಶೇ ವಿದ್ಧೇ ಸತಿ ತೇಷಾಮೇಕೈಕಶಃ ಕಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೀತಿ ನಿರ್ಣಯಾಯ
25 ತಸ್ಯ ಪರಿಧೇಯಾನಾಂ ವಿಭಾಗಾರ್ಥಂ ಗುಟಿಕಾಪಾತಂ ಚಕ್ರುಃ|
26 ಅಪರಮ್ ಏಷ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜೇತಿ ಲಿಖಿತಂ ದೋಷಪತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಶಿರಊರ್ದ್ವ್ವಮ್ ಆರೋಪಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
27 ತಸ್ಯ ವಾಮದಕ್ಷಿಣಯೋ ರ್ದ್ವೌ ಚೌರೌ ಕ್ರುಶಯೋ ರ್ವಿವಿಧಾತೇ|
28 ತೇನೈವ "ಅಪರಾಧಿಜನೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸ ಗಣಿತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ," ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಂ ವಚನಂ ಸಿದ್ಧಮಭೂತ|
29 ಅನನ್ತರಂ ಮಾರ್ಗೇ ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾ ಗಮನಾಗಮನೇ ಚಕ್ರುಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವ ಏವ ಶಿರಾಂಸ್ಯಾನ್ದೋಲ್ಯ ನಿನ್ದನ್ತೋ ಜಗದುಃ, ರೇ ಮನ್ದಿರನಾಶಕ ರೇ ದಿನತ್ರಯಮಧ್ಯೇ ತನ್ನಿರ್ಮ್ಮಾಯಕ,
30 ಅಧುನಾತ್ಮಾನಮ್ ಅವಿತ್ವಾ ಕ್ರುಶಾದವರೋಹ|
31 ಕಿಞ್ಚ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ತದ್ವತ್ ತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ಚಚಕ್ಷಿರೇ ಏಷ ಪರಾನಾವತ್ ಕಿನ್ತು ಸ್ವಮವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
32 ಯದೀಸ್ರಾಯೇಲೋ ರಾಜಾಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರಾತಾ ಭವತಿ ತರ್ಹ್ಯಧುನೈನ ಕ್ರುಶಾದವರೋಹತು ವಯಂ ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯಾಮಃ; ಕಿಞ್ಚ ಯೌ ಲೋಕೌ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕ್ರುಶೇ ಽವಿಧ್ಯೇತಾಂ ತಾವಪಿ ತಂ ನಿರ್ಭರ್ತ್ಸಯಾಮಾಸತುಃ|
33 ಅಥ ದ್ವಿತೀಯಯಾಮಾತ್ ತೃತೀಯಯಾಮಂ ಯಾವತ್ ಸರ್ವ್ವೋ ದೇಶಃ ಸಾನ್ಧಕಾರೋಭೂತ್|
34 ತತಸ್ತೃತೀಯಪ್ರಹರೇ ಯೀಶುರುಚ್ಚೈರವದತ್ ಏಲೀ ಏಲೀ ಲಾಮಾ ಶಿವಕ್ತನೀ ಅರ್ಥಾದ್ "ಹೇ ಮದೀಶ ಮದೀಶ ತ್ವಂ ಪರ್ಯ್ಯತ್ಯಾಕ್ಷೀಃ ಕುತೋ ಹಿ ಮಾಂ?"
35 ತದಾ ಸಮೀಪಸ್ಥಲೋಕಾನಾಂ ಕೇಚಿತ್ ತದ್ವಾಕ್ಯಂ ನಿಶಮ್ಯಾಚಖ್ಯುಃ ಪಶ್ಯೈಷ ಏಲಿಯಮ್ ಆಹೂಯತಿ|
36 ತತ ಏಕೋ ಜನೋ ಧಾವಿತ್ವಾಗತ್ಯ ಸ್ಪಞ್ಜೇ ಽಮ್ಲರಸಂ ಪೂರಯಿತ್ವಾ ತಂ ನಡಾಗ್ರೇ ನಿಧಾಯ ಪಾತುಂ ತಸ್ಮೈ ದತ್ತ್ವಾವದತ್ ತಿಷ್ಠ ಏಲಿಯ ಏನಮವರೋಹಯಿತುಮ್ ಏತಿ ನ ವೇತಿ ಪಶ್ಯಾಮಿ|
37 ಅಥ ಯೀಶುರುಚ್ಚೈಃ ಸಮಾಹೂಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹೌ|
38 ತದಾ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಜವನಿಕೋರ್ದ್ವ್ವಾದಧಃರ್ಯ್ಯನ್ತಾ ವಿದೀರ್ಣಾ ದ್ವಿಖಣ್ಡಾಭೂತ್|
39 ಕಿಞ್ಚ ಇತ್ಥಮುಚ್ಚೈರಾಹೂಯ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಜನ್ತಂ ತಂ ದೃಷ್ದ್ವಾ ತದ್ರಕ್ಷಣಾಯ ನಿಯುಕ್ತೋ ಯಃ ಸೇನಾಪತಿರಾಸೀತ್ ಸೋವದತ್ ನರೋಯಮ್ ಈಶ್ವರಪುತ್ರ ಇತಿ ಸತ್ಯಮ್|
40 ತದಾನೀಂ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಸಮ್ ಕನಿಷ್ಠಯಾಕೂಬೋ ಯೋಸೇಶ್ಚ ಮಾತಾನ್ಯಮರಿಯಮ್ ಶಾಲೋಮೀ ಚ ಯಾಃ ಸ್ತ್ರಿಯೋ
41 ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೇ ಯೀಶುಂ ಸೇವಿತ್ವಾ ತದನುಗಾಮಿನ್ಯೋ ಜಾತಾ ಇಮಾಸ್ತದನ್ಯಾಶ್ಚ ಯಾ ಅನೇಕಾ ನಾರ್ಯೋ ಯೀಶುನಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯಿರೂಶಾಲಮಮಾಯಾತಾಸ್ತಾಶ್ಚ ದೂರಾತ್ ತಾನಿ ದದೃಶುಃ|
42 ಅಥಾಸಾದನದಿನಸ್ಯಾರ್ಥಾದ್ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವದಿನಸ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗತ
43 ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಾಪೇಕ್ಷ್ಯರಿಮಥೀಯಯೂಷಫನಾಮಾ ಮಾನ್ಯಮನ್ತ್ರೀ ಸಮೇತ್ಯ ಪೀಲಾತಸವಿಧಂ ನಿರ್ಭಯೋ ಗತ್ವಾ ಯೀಶೋರ್ದೇಹಂ ಯಯಾಚೇ|
44 ಕಿನ್ತು ಸ ಇದಾನೀಂ ಮೃತಃ ಪೀಲಾತ ಇತ್ಯಸಮ್ಭವಂ ಮತ್ವಾ ಶತಸೇನಾಪತಿಮಾಹೂಯ ಸ ಕದಾ ಮೃತ ಇತಿ ಪಪ್ರಚ್ಛ|
45 ಶತಸೇಮನಾಪತಿಮುಖಾತ್ ತಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೂಷಫೇ ಯೀಶೋರ್ದೇಹಂ ದದೌ|
46 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವಾಸಃ ಕ್ರೀತ್ವಾ ಯೀಶೋಃ ಕಾಯಮವರೋಹ್ಯ ತೇನ ವಾಸಸಾ ವೇಷ್ಟಾಯಿತ್ವಾ ಗಿರೌ ಖಾತಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಪಾಷಾಣಂ ಲೋಠಯಿತ್ವಾ ದ್ವಾರಿ ನಿದಧೇ|
47 ಕಿನ್ತು ಯತ್ರ ಸೋಸ್ಥಾಪ್ಯತ ತತ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಯೋಸಿಮಾತೃಮರಿಯಮ್ ಚ ದದೃಶತೃಃ|

ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 16

1 ಅಥ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಗತೇ ಮಗ್ದಲೀನೀ ಮರಿಯಮ್ ಯಾಕೂಬಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ ಶಾಲೋಮೀ ಚೇಮಾಸ್ತಂ ಮರ್ದ್ದಯಿತುಂ ಸುಗನ್ಧಿದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೀತ್ವಾ
2 ಸಪ್ತಾಹಪ್ರಥಮದಿನೇಽತಿಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಸೂರ್ಯ್ಯೋದಯಕಾಲೇ ಶ್ಮಶಾನಮುಪಗತಾಃ|
3 ಕಿನ್ತು ಶ್ಮಶಾನದ್ವಾರಪಾಷಾಣೋಽತಿಬೃಹನ್ ತಂ ಕೋಽಪಸಾರಯಿಷ್ಯತೀತಿ ತಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಗದನ್ತಿ!
4 ಏತರ್ಹಿ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಾಷಾಣೋ ದ್ವಾರೋ ಽಪಸಾರಿತ ಇತಿ ದದೃಶುಃ|
5 ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಃ ಶ್ಮಶಾನಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಶುಕ್ಲವರ್ಣದೀರ್ಘಪರಿಚ್ಛದಾವೃತಮೇಕಂ ಯುವಾನಂ ಶ್ಮಶಾನದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪವಿಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚಮಚ್ಚಕ್ರುಃ|
6 ಸೋಽವದತ್, ಮಾಭೈಷ್ಟ ಯೂಯಂ ಕ್ರುಶೇ ಹತಂ ನಾಸರತೀಯಯೀಶುಂ ಗವೇಷಯಥ ಸೋತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ಮಶಾನಾದುದಸ್ಥಾತ್; ತೈ ರ್ಯತ್ರ ಸ ಸ್ಥಾಪಿತಃ ಸ್ಥಾನಂ ತದಿದಂ ಪಶ್ಯತ|
7 ಕಿನ್ತು ತೇನ ಯಥೋಕ್ತಂ ತಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮಗ್ರೇ ಗಾಲೀಲಂ ಯಾಸ್ಯತೇ ತತ್ರ ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರಿಷ್ಯತೇ ಯೂಯಂ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪಿತರಾಯ ಚ ವಾರ್ತ್ತಾಮಿಮಾಂ ಕಥಯತ|
8 ತಾಃ ಕಮ್ಪಿತಾ ವಿಸ್ತಿತಾಶ್ಚ ತೂರ್ಣಂ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಬಹಿರ್ಗತ್ವಾ ಪಲಾಯನ್ತ ಭಯಾತ್ ಕಮಪಿ ಕಿಮಪಿ ನಾವದಂಶ್ಚ|
9 ಅಪರಂ ಯೀಶುಃ ಸಪ್ತಾಹಪ್ರಥಮದಿನೇ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾಯ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಭೂತಾಸ್ತ್ಯಾಜಿತಾಸ್ತಸ್ಯೈ ಮಗ್ದಲೀನೀಮರಿಯಮೇ ಪ್ರಥಮಂ ದರ್ಶನಂ ದದೌ|
10 ತತಃ ಸಾ ಗತ್ವಾ ಶೋಕರೋದನಕೃದ್ಭ್ಯೋಽನುಗತಲೋಕೇಭ್ಯಸ್ತಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಕಥಯಾಮಾಸ|
11 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಪುನರ್ಜೀವನ್ ತಸ್ಯೈ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತವಾನಿತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತೇ ನ ಪ್ರತ್ಯಯನ್|
12 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇಷಾಂ ದ್ವಾಯೋ ರ್ಗ್ರಾಮಯಾನಕಾಲೇ ಯೀಶುರನ್ಯವೇಶಂ ಧೃತ್ವಾ ತಾಭ್ಯಾಂ ದರ್ಶನ ದದೌ!
13 ತಾವಪಿ ಗತ್ವಾನ್ಯಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಸ್ತಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಾಞ್ಚಕ್ರತುಃ ಕಿನ್ತು ತಯೋಃ ಕಥಾಮಪಿ ತೇ ನ ಪ್ರತ್ಯಯನ್|
14 ಶೇಷತ ಏಕಾದಶಶಿಷ್ಯೇಷು ಭೋಜನೋಪವಿಷ್ಟೇಷು ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದರ್ಶನಂ ದದೌ ತಥೋತ್ಥಾನಾತ್ ಪರಂ ತದ್ದರ್ಶನಪ್ರಾಪ್ತಲೋಕಾನಾಂ ಕಥಾಯಾಮವಿಶ್ವಾಸಕರಣಾತ್ ತೇಷಾಮವಿಶ್ವಾಸಮನಃಕಾಠಿನ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಹೇತುಭ್ಯಾಂ ಸ ತಾಂಸ್ತರ್ಜಿತವಾನ್|
15 ಅಥ ತಾನಾಚಖ್ಯೌ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವಜಗದ್ ಗತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಜನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯತ|
16 ತತ್ರ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಜ್ಜಿತೋ ಭವೇತ್ ಸ ಪರಿತ್ರಾಸ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯೋ ನ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯತಿ ಸ ದಣ್ಡಯಿಷ್ಯತೇ|
17 ಕಿಞ್ಚ ಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಷ್ಯನ್ತಿ ತೈರೀದೃಗ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತೇ ತೇ ಮನ್ನಾಮ್ನಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಭಾಷಾ ಅನ್ಯಾಶ್ಚ ವದಿಷ್ಯನ್ತಿ|
18 ಅಪರಂ ತೈಃ ಸರ್ಪೇಷು ಧೃತೇಷು ಪ್ರಾಣನಾಶಕವಸ್ತುನಿ ಪೀತೇ ಚ ತೇಷಾಂ ಕಾಪಿ ಕ್ಷತಿ ರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ; ರೋಗಿಣಾಂ ಗಾತ್ರೇಷು ಕರಾರ್ಪಿತೇ ತೇಽರೋಗಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ|
19 ಅಥ ಪ್ರಭುಸ್ತಾನಿತ್ಯಾದಿಶ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಂ ನೀತಃ ಸನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿವೇಶ|
20 ತತಸ್ತೇ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಸುಸಂವಾದೀಯಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಮಾರೇಭಿರೇ ಪ್ರಭುಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಸಹಾಯಃ ಸನ್ ಪ್ರಕಾಶಿತಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕ್ರಿಯಾಭಿಸ್ತಾಂ ಕಥಾಂ ಪ್ರಮಾಣವತೀಂ ಚಕಾರ| ಇತಿ|

॥ ಇತಿ ಮಾರ್ಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥


ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 01

1 ಪ್ರಥಮತೋ ಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಣೋ ವಾಕ್ಯಪ್ರಚಾರಕಾಶ್ಚಾಸನ್ ತೇಽಸ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯದ್ಯತ್ ಸಪ್ರಮಾಣಂ ವಾಕ್ಯಮರ್ಪಯನ್ತಿ ಸ್ಮ
2 ತದನುಸಾರತೋಽನ್ಯೇಪಿ ಬಹವಸ್ತದ್ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ರಚಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ|
3 ಅತಏವ ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮಥಿಯಫಿಲ್ ತ್ವಂ ಯಾ ಯಾಃ ಕಥಾ ಅಶಿಕ್ಷ್ಯಥಾಸ್ತಾಸಾಂ ದೃಢಪ್ರಮಾಣಾನಿ ಯಥಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋಷಿ
4 ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಥಮಮಾರಭ್ಯ ತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾಹಮಪಿ ಅನುಕ್ರಮಾತ್ ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಾನ್ ತುಭ್ಯಂ ಲೇಖಿತುಂ ಮತಿಮಕಾರ್ಷಮ್|
5 ಯಿಹೂದಾದೇಶೀಯಹೇರೋದ್ನಾಮಕೇ ರಾಜತ್ವಂ ಕುರ್ವ್ವತಿ ಅಬೀಯಯಾಜಕಸ್ಯ ಪರ್ಯ್ಯಾಯಾಧಿಕಾರೀ ಸಿಖರಿಯನಾಮಕ ಏಕೋ ಯಾಜಕೋ ಹಾರೋಣವಂಶೋದ್ಭವಾ ಇಲೀಶೇವಾಖ್ಯಾ
6 ತಸ್ಯ ಜಾಯಾ ದ್ವಾವಿಮೌ ನಿರ್ದೋಷೌ ಪ್ರಭೋಃ ಸರ್ವ್ವಾಜ್ಞಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಶ್ಚ ಸಂಮನ್ಯ ಈಶ್ವರದೃಷ್ಟೌ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾವಾಸ್ತಾಮ್|
7 ತಯೋಃ ಸನ್ತಾನ ಏಕೋಪಿ ನಾಸೀತ್, ಯತ ಇಲೀಶೇವಾ ಬನ್ಧ್ಯಾ ತೌ ದ್ವಾವೇವ ವೃದ್ಧಾವಭವತಾಮ್|
8 ಯದಾ ಸ್ವಪರ್ಯ್ಯಾನುಕ್ರಮೇಣ ಸಿಖರಿಯ ಈಶ್ವಾಸ್ಯ ಸಮಕ್ಷಂ ಯಾಜಕೀಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ
9 ತದಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ದಿನಪರಿಪಾಯ್ಯಾ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರೇ ಪ್ರವೇಶಕಾಲೇ ಧೂಪಜ್ವಾಲನಂ ಕರ್ಮ್ಮ ತಸ್ಯ ಕರಣೀಯಮಾಸೀತ್|
10 ತದ್ಧೂಪಜ್ವಾಲನಕಾಲೇ ಲೋಕನಿವಹೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕರ್ತುಂ ಬಹಿಸ್ತಿಷ್ಠತಿ
11 ಸತಿ ಸಿಖರಿಯೋ ಯಸ್ಯಾಂ ವೇದ್ಯಾಂ ಧೂಪಂ ಜ್ವಾಲಯತಿ ತದ್ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತ ಏಕ ಉಪಸ್ಥಿತೋ ದರ್ಶನಂ ದದೌ|
12 ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಿಖರಿಯ ಉದ್ವಿವಿಜೇ ಶಶಙ್ಕೇ ಚ|
13 ತದಾ ಸ ದೂತಸ್ತಂ ಬಭಾಷೇ ಹೇ ಸಿಖರಿಯ ಮಾ ಭೈಸ್ತವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಜಾತಾ ತವ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಇಲೀಶೇವಾ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಸೋಷ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೋेಹನ್ ಇತಿ ಕರಿಷ್ಯಸಿ|
14 ಕಿಞ್ಚ ತ್ವಂ ಸಾನನ್ದಃ ಸಹರ್ಷಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ತಸ್ಯ ಜನ್ಮನಿ ಬಹವ ಆನನ್ದಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ|
15 ಯತೋ ಹೇತೋಃ ಸ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಗೋಚರೇ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಥಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ಸುರಾಂ ವಾ ಕಿಮಪಿ ನ ಪಾಸ್ಯತಿ, ಅಪರಂ ಜನ್ಮಾರಭ್ಯ ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ
16 ಸನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ವಂಶೀಯಾನ್ ಅನೇಕಾನ್ ಪ್ರಭೋಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಮಾನೇಷ್ಯತಿ|
17 ಸನ್ತಾನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪಿತೃಣಾಂ ಮನಾಂಸಿ ಧರ್ಮ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತ್ಯನಾಜ್ಞಾಗ್ರಾಹಿಣಶ್ಚ ಪರಾವರ್ತ್ತಯಿತುಂ, ಪ್ರಭೋಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸೇವಾರ್ಥಮ್ ಏಕಾಂ ಸಜ್ಜಿತಜಾತಿಂ ವಿಧಾತುಞ್ಚ ಸ ಏಲಿಯರೂಪಾತ್ಮಶಕ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ|
18 ತದಾ ಸಿಖರಿಯೋ ದೂತಮವಾದೀತ್ ಕಥಮೇತದ್ ವೇತ್ಸ್ಯಾಮಿ? ಯತೋಹಂ ವೃದ್ಧೋ ಮಮ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಚ ವೃದ್ಧಾ|
19 ತತೋ ದೂತಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಪಶ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವರ್ತ್ತೀ ಜಿಬ್ರಾಯೇಲ್ನಾಮಾ ದೂತೋಹಂ ತ್ವಯಾ ಸಹ ಕಥಾಂ ಗದಿತುಂ ತುಭ್ಯಮಿಮಾಂ ಶುಭವಾರ್ತ್ತಾಂ ದಾತುಞ್ಚ ಪ್ರೇಷಿತಃ|
20 ಕಿನ್ತು ಮದೀಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಾಲೇ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ತ್ವಯಾ ನ ಪ್ರತೀತಮ್ ಅತಃ ಕಾರಣಾದ್ ಯಾವದೇವ ತಾನಿ ನ ಸೇತ್ಸ್ಯನ್ತಿ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ವಕ್ತುಂಮಶಕ್ತೋ ಮೂಕೋ ಭವ|
21 ತದಾನೀಂ ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾಃ ಸಿಖರಿಯಮಪೈಕ್ಷನ್ತ ತೇ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಂ ತಸ್ಯ ಬಹುವಿಲಮ್ಬಾದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
22 ಸ ಬಹಿರಾಗತೋ ಯದಾ ಕಿಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಮಶಕ್ತಃ ಸಙ್ಕೇತಂ ಕೃತ್ವಾ ನಿಃಶಬ್ದಸ್ತಸ್ಯೌ ತದಾ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಂ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ದರ್ಶನಂ ತೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ ಇತಿ ಸರ್ವ್ವೇ ಬುಬುಧಿರೇ|
23 ಅನನ್ತರಂ ತಸ್ಯ ಸೇವನಪರ್ಯ್ಯಾಯೇ ಸಮ್ಪೂರ್ಣೇ ಸತಿ ಸ ನಿಜಗೇಹಂ ಜಗಾಮ|
24 ಕತಿಪಯದಿನೇಷು ಗತೇಷು ತಸ್ಯ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಇಲೀಶೇವಾ ಗರ್ಬ್ಭವತೀ ಬಭೂವ
25 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸಾ ಪಞ್ಚಮಾಸಾನ್ ಸಂಗೋಪ್ಯಾಕಥಯತ್ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಮಮಾಪಮಾನಂ ಖಣ್ಡಯಿತುಂ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಮಯಿ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಕರ್ಮ್ಮೇದೃಶಂ ಕೃತವಾನ್|
26 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಯಾ ಗರ್ಬ್ಭಸ್ಯ ಷಷ್ಠೇ ಮಾಸೇ ಜಾತೇ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೀಯನಾಸರತ್ಪುರೇ
27 ದಾಯೂದೋ ವಂಶೀಯಾಯ ಯೂಷಫ್ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಯಾ ಮರಿಯಮ್ನಾಮಕುಮಾರೀ ವಾಗ್ದತ್ತಾಸೀತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಸಮೀಪಂ ಜಿಬ್ರಾಯೇಲ್ ದೂತ ಈಶ್ವರೇಣ ಪ್ರಹಿತಃ|
28 ಸ ಗತ್ವಾ ಜಗಾದ ಹೇ ಈಶ್ವರಾನುಗೃಹೀತಕನ್ಯೇ ತವ ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್ ಪ್ರಭುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ತವ ಸಹಾಯೋಸ್ತಿ ನಾರೀಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತ್ವಮೇವ ಧನ್ಯಾ|
29 ತದಾನೀಂ ಸಾ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯತ ಉದ್ವಿಜ್ಯ ಕೀದೃಶಂ ಭಾಷಣಮಿದಮ್ ಇತಿ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ|
30 ತತೋ ದೂತೋಽವದತ್ ಹೇ ಮರಿಯಮ್ ಭಯಂ ಮಾಕಾರ್ಷೀಃ, ತ್ವಯಿ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯಾನುಗ್ರಹೋಸ್ತಿ|
31 ಪಶ್ಯ ತ್ವಂ ಗರ್ಬ್ಭಂ ಧೃತ್ವಾ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಸೋಷ್ಯಸೇ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೀಶುರಿತಿ ಕರಿಷ್ಯಸಿ|
32 ಸ ಮಹಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಥಾ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಇತಿ ಖ್ಯಾಸ್ಯತಿ; ಅಪರಂ ಪ್ರಭುಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ತಸ್ಯ ಪಿತುರ್ದಾಯೂದಃ ಸಿಂಹಾಸನಂ ತಸ್ಮೈ ದಾಸ್ಯತಿ;
33 ತಥಾ ಸ ಯಾಕೂಬೋ ವಂಶೋಪರಿ ಸರ್ವ್ವದಾ ರಾಜತ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ, ತಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಸ್ಯಾನ್ತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
34 ತದಾ ಮರಿಯಮ್ ತಂ ದೂತಂ ಬಭಾಷೇ ನಾಹಂ ಪುರುಷಸಙ್ಗಂ ಕರೋಮಿ ತರ್ಹಿ ಕಥಮೇತತ್ ಸಮ್ಭವಿಷ್ಯತಿ?
35 ತತೋ ದೂತೋಽಕಥಯತ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ತ್ವಾಮಾಶ್ರಾಯಿಷ್ಯತಿ ತಥಾ ಸರ್ವ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಸ್ತವೋಪರಿ ಛಾಯಾಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ತತೋ ಹೇತೋಸ್ತವ ಗರ್ಬ್ಭಾದ್ ಯಃ ಪವಿತ್ರಬಾಲಕೋ ಜನಿಷ್ಯತೇ ಸ ಈಶ್ವರಪುತ್ರ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
36 ಅಪರಞ್ಚ ಪಶ್ಯ ತವ ಜ್ಞಾತಿರಿಲೀಶೇವಾ ಯಾಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಬನ್ಧ್ಯಾಮವದನ್ ಇದಾನೀಂ ಸಾ ವಾರ್ದ್ಧಕ್ಯೇ ಸನ್ತಾನಮೇಕಂ ಗರ್ಬ್ಭೇಽಧಾರಯತ್ ತಸ್ಯ ಷಷ್ಠಮಾಸೋಭೂತ್|
37 ಕಿಮಪಿ ಕರ್ಮ್ಮ ನಾಸಾಧ್ಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ|
38 ತದಾ ಮರಿಯಮ್ ಜಗಾದ, ಪಶ್ಯ ಪ್ರಭೇರಹಂ ದಾಸೀ ಮಹ್ಯಂ ತವ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ಸರ್ವ್ವಮೇತದ್ ಘಟತಾಮ್; ಅನನತರಂ ದೂತಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಸಮೀಪಾತ್ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
39 ಅಥ ಕತಿಪಯದಿನಾತ್ ಪರಂ ಮರಿಯಮ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪರ್ವ್ವತಮಯಪ್ರದೇಶೀಯಯಿಹೂದಾಯಾ ನಗರಮೇಕಂ ಶೀಘ್ರಂ ಗತ್ವಾ
40 ಸಿಖರಿಯಯಾಜಕಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತಸ್ಯ ಜಾಯಾಮ್ ಇಲೀಶೇವಾಂ ಸಮ್ಬೋಧ್ಯಾವದತ್|
41 ತತೋ ಮರಿಯಮಃ ಸಮ್ಬೋಧನವಾಕ್ಯೇ ಇಲೀಶೇವಾಯಾಃ ಕರ್ಣಯೋಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ಸತಿ ತಸ್ಯಾ ಗರ್ಬ್ಭಸ್ಥಬಾಲಕೋ ನನರ್ತ್ತ| ತತ ಇಲೀಶೇವಾ ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಾ ಸತೀ
42 ಪ್ರೋಚ್ಚೈರ್ಗದಿತುಮಾರೇಭೇ, ಯೋಷಿತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತ್ವಮೇವ ಧನ್ಯಾ, ತವ ಗರ್ಬ್ಭಸ್ಥಃ ಶಿಶುಶ್ಚ ಧನ್ಯಃ|
43 ತ್ವಂ ಪ್ರಭೋರ್ಮಾತಾ, ಮಮ ನಿವೇಶನೇ ತ್ವಯಾ ಚರಣಾವರ್ಪಿತೌ, ಮಮಾದ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯಮೇತತ್|
44 ಪಶ್ಯ ತವ ವಾಕ್ಯೇ ಮಮ ಕರ್ಣಯೋಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ಸತಿ ಮಮೋದರಸ್ಥಃ ಶಿಶುರಾನನ್ದಾನ್ ನನರ್ತ್ತ|
45 ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಶ್ವಸೀತ್ ಸಾ ಧನ್ಯಾ, ಯತೋ ಹೇತೋಸ್ತಾಂ ಪ್ರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋಕ್ತಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
46 ತದಾನೀಂ ಮರಿಯಮ್ ಜಗಾದ| ಧನ್ಯವಾದಂ ಪರೇಶಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಮಾಮಕಂ ಮನಃ|
47 ಮಮಾತ್ಮಾ ತಾರಕೇಶೇ ಚ ಸಮುಲ್ಲಾಸಂ ಪ್ರಗಚ್ಛತಿ|
48 ಅಕರೋತ್ ಸ ಪ್ರಭು ರ್ದುಷ್ಟಿಂ ಸ್ವದಾಸ್ಯಾ ದುರ್ಗತಿಂ ಪ್ರತಿ| ಪಶ್ಯಾದ್ಯಾರಭ್ಯ ಮಾಂ ಧನ್ಯಾಂ ವಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಪುರುಷಾಃ ಸದಾ|
49 ಯಃ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಯಸ್ಯ ನಾಮಾಪಿ ಚ ಪವಿತ್ರಕಂ| ಸ ಏವ ಸುಮಹತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವಾನ್ ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಕಂ|
50 ಯೇ ಬಿಭ್ಯತಿ ಜನಾಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ತೇಷಾಂ ಸನ್ತಾನಪಂಕ್ತಿಷು| ಅನುಕಮ್ಪಾ ತದೀಯಾ ಚ ಸರ್ವ್ವದೈವ ಸುತಿಷ್ಠತಿ|
51 ಸ್ವಬಾಹುಬಲತಸ್ತೇನ ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯತ ಪರಾಕ್ರಮಃ| ಮನಃಕುಮನ್ತ್ರಣಾಸಾರ್ದ್ಧಂ ವಿಕೀರ್ಯ್ಯನ್ತೇಽಭಿಮಾನಿನಃ|
52 ಸಿಂಹಾಸನಗತಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಬಲಿನಶ್ಚಾವರೋಹ್ಯ ಸಃ| ಪದೇಷೂಚ್ಚೇಷು ಲೋಕಾಂಸ್ತು ಕ್ಷುದ್ರಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ|
53 ಕ್ಷುಧಿತಾನ್ ಮಾನವಾನ್ ದ್ರವ್ಯೈರುತ್ತಮೈಃ ಪರಿತರ್ಪ್ಯ ಸಃ| ಸಕಲಾನ್ ಧನಿನೋ ಲೋಕಾನ್ ವಿಸೃಜೇದ್ ರಿಕ್ತಹಸ್ತಕಾನ್|
54 ಇಬ್ರಾಹೀಮಿ ಚ ತದ್ವಂಶೇ ಯಾ ದಯಾಸ್ತಿ ಸದೈವ ತಾಂ| ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಪುರಾ ಪಿತೃಣಾಂ ನೋ ಯಥಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರತಿಶ್ರುತಂ|
55 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಸೇವಕಸ್ತೇನ ತಥೋಪಕ್ರಿಯತೇ ಸ್ವಯಂ||
56 ಅನನ್ತರಂ ಮರಿಯಮ್ ಪ್ರಾಯೇಣ ಮಾಸತ್ರಯಮ್ ಇಲೀಶೇವಯಾ ಸಹೋಷಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಘುಯ್ಯ ನಿಜನಿವೇಶನಂ ಯಯೌ|
57 ತದನನ್ತರಮ್ ಇಲೀಶೇವಾಯಾಃ ಪ್ರಸವಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಸತಿ ಸಾ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಾಸೋಷ್ಟ|
58 ತತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ತಸ್ಯಾಂ ಮಹಾನುಗ್ರಹಂ ಕೃತವಾನ್ ಏತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಮೀಪವಾಸಿನಃ ಕುಟುಮ್ಬಾಶ್ಚಾಗತ್ಯ ತಯಾ ಸಹ ಮುಮುದಿರೇ|
59 ತಥಾಷ್ಟಮೇ ದಿನೇ ತೇ ಬಾಲಕಸ್ಯ ತ್ವಚಂ ಛೇತ್ತುಮ್ ಏತ್ಯ ತಸ್ಯ ಪಿತೃನಾಮಾನುರೂಪಂ ತನ್ನಾಮ ಸಿಖರಿಯ ಇತಿ ಕರ್ತ್ತುಮೀಷುಃ|
60 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಮಾತಾಕಥಯತ್ ತನ್ನ, ನಾಮಾಸ್ಯ ಯೋಹನ್ ಇತಿ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮ್|
61 ತದಾ ತೇ ವ್ಯಾಹರನ್ ತವ ವಂಶಮಧ್ಯೇ ನಾಮೇದೃಶಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
62 ತತಃ ಪರಂ ತಸ್ಯ ಪಿತರಂ ಸಿಖರಿಯಂ ಪ್ರತಿ ಸಙ್ಕೇತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ ಶಿಶೋಃ ಕಿಂ ನಾಮ ಕಾರಿಷ್ಯತೇ?
63 ತತಃ ಸ ಫಲಕಮೇಕಂ ಯಾಚಿತ್ವಾ ಲಿಲೇಖ ತಸ್ಯ ನಾಮ ಯೋಹನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
64 ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸಿಖರಿಯಸ್ಯ ಜಿಹ್ವಾಜಾಡ್ಯೇಽಪಗತೇ ಸ ಮುಖಂ ವ್ಯಾದಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟವರ್ಣಮುಚ್ಚಾರ್ಯ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನುವಾದಂ ಚಕಾರ|
65 ತಸ್ಮಾಚ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥಾಃ ಸಮೀಪವಾಸಿಲೋಕಾ ಭೀತಾ ಏವಮೇತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕಥಾ ಯಿಹೂದಾಯಾಃ ಪರ್ವ್ವತಮಯಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಪ್ರಚಾರಿತಾಃ|
66 ತಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರೋತಾರೋ ಮನಃಸು ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಕಥಯಾಮ್ಬಭೂವುಃ ಕೀದೃಶೋಯಂ ಬಾಲೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಅಥ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ತಸ್ಯ ಸಹಾಯೋಭೂತ್|
67 ತದಾ ಯೋಹನಃ ಪಿತಾ ಸಿಖರಿಯಃ ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಸನ್ ಏತಾದೃಶಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಾಸ|
68 ಇಸ್ರಾಯೇಲಃ ಪ್ರಭು ರ್ಯಸ್ತು ಸ ಧನ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ| ಅನುಗೃಹ್ಯ ನಿಜಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಸ ಏವ ಪರಿಮೋಚಯೇತ್|
69 ವಿಪಕ್ಷಜನಹಸ್ತೇಭ್ಯೋ ಯಥಾ ಮೋಚ್ಯಾಮಹೇ ವಯಂ| ಯಾವಜ್ಜೀವಞ್ಚ ಧರ್ಮ್ಮೇಣ ಸಾರಲ್ಯೇನ ಚ ನಿರ್ಭಯಾಃ|
70 ಸೇವಾಮಹೈ ತಮೇವೈಕಮ್ ಏತತ್ಕಾರಣಮೇವ ಚ| ಸ್ವಕೀಯಂ ಸುಪವಿತ್ರಞ್ಚ ಸಂಸ್ಮೃತ್ಯ ನಿಯಮಂ ಸದಾ|
71 ಕೃಪಯಾ ಪುರುಷಾನ್ ಪೂರ್ವ್ವಾನ್ ನಿಕಷಾರ್ಥಾತ್ತು ನಃ ಪಿತುಃ| ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸಮೀಪೇ ಯಂ ಶಪಥಂ ಕೃತವಾನ್ ಪುರಾ|
72 ತಮೇವ ಸಫಲಂ ಕರ್ತ್ತಂ ತಥಾ ಶತ್ರುಗಣಸ್ಯ ಚ| ಋृತೀಯಾಕಾರಿಣಶ್ಚೈವ ಕರೇಭ್ಯೋ ರಕ್ಷಣಾಯ ನಃ|
73 ಸೃಷ್ಟೇಃ ಪ್ರಥಮತಃ ಸ್ವೀಯೈಃ ಪವಿತ್ರೈ ರ್ಭಾವಿವಾದಿಭಿಃ|
74 ಯಥೋಕ್ತವಾನ್ ತಥಾ ಸ್ವಸ್ಯ ದಾಯೂದಃ ಸೇವಕಸ್ಯ ತು|
75 ವಂಶೇ ತ್ರಾತಾರಮೇಕಂ ಸ ಸಮುತ್ಪಾದಿತವಾನ್ ಸ್ವಯಮ್|
76 ಅತೋ ಹೇ ಬಾಲಕ ತ್ವನ್ತು ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏವ ಯಃ| ತಸ್ಯೈವ ಭಾವಿವಾದೀತಿ ಪ್ರವಿಖ್ಯಾತೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ| ಅಸ್ಮಾಕಂ ಚರಣಾನ್ ಕ್ಷೇಮೇ ಮಾರ್ಗೇ ಚಾಲಯಿತುಂ ಸದಾ| ಏವಂ ಧ್ವಾನ್ತೇಽರ್ಥತೋ ಮೃತ್ಯೋಶ್ಛಾಯಾಯಾಂ ಯೇ ತು ಮಾನವಾಃ|
77 ಉಪವಿಷ್ಟಾಸ್ತು ತಾನೇವ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮೇವ ಹಿ| ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾನುಕಮ್ಪಾಂ ಹಿ ಯಾಮೇವ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
78 ಊರ್ದ್ವ್ವಾತ್ ಸೂರ್ಯ್ಯಮುದಾಯ್ಯೈವಾಸ್ಮಭ್ಯಂ ಪ್ರಾದಾತ್ತು ದರ್ಶನಂ| ತಯಾನುಕಮ್ಪಯಾ ಸ್ವಸ್ಯ ಲೋಕಾನಾಂ ಪಾಪಮೋಚನೇ|
79 ಪರಿತ್ರಾಣಸ್ಯ ತೇಭ್ಯೋ ಹಿ ಜ್ಞಾನವಿಶ್ರಾಣನಾಯ ಚ| ಪ್ರಭೋ ರ್ಮಾರ್ಗಂ ಪರಿಷ್ಕರ್ತ್ತುಂ ತಸ್ಯಾಗ್ರಾಯೀ ಭವಿಷ್ಯಸಿ||
80 ಅಥ ಬಾಲಕಃ ಶರೀರೇಣ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚ ವರ್ದ್ಧಿತುಮಾರೇಭೇ; ಅಪರಞ್ಚ ಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲೋ ವಂಶೀಯಲೋಕಾನಾಂ ಸಮೀಪೇ ಯಾವನ್ನ ಪ್ರಕಟೀಭೂತಸ್ತಾಸ್ತಾವತ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ನ್ಯವಸತ್|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 02

1 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ನಾಮಾನಿ ಲೇಖಯಿತುಮ್ ಅಗಸ್ತಕೈಸರ ಆಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ|
2 ತದನುಸಾರೇಣ ಕುರೀಣಿಯನಾಮನಿ ಸುರಿಯಾದೇಶಸ್ಯ ಶಾಸಕೇ ಸತಿ ನಾಮಲೇಖನಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ|
3 ಅತೋ ಹೇತೋ ರ್ನಾಮ ಲೇಖಿತುಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಜನಾಃ ಸ್ವೀಯಂ ಸ್ವೀಯಂ ನಗರಂ ಜಗ್ಮುಃ|
4 ತದಾನೀಂ ಯೂಷಫ್ ನಾಮ ಲೇಖಿತುಂ ವಾಗ್ದತ್ತಯಾ ಸ್ವಭಾರ್ಯ್ಯಯಾ ಗರ್ಬ್ಭವತ್ಯಾ ಮರಿಯಮಾ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ದಾಯೂದಃ ಸಜಾತಿವಂಶ ಇತಿ ಕಾರಣಾದ್ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ನಾಸರತ್ನಗರಾದ್
5 ಯಿಹೂದಾಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಬೈತ್ಲೇಹಮಾಖ್ಯಂ ದಾಯೂದ್ನಗರಂ ಜಗಾಮ|
6 ಅನ್ಯಚ್ಚ ತತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ತಯೋಸ್ತಿಷ್ಠತೋಃ ಸತೋ ರ್ಮರಿಯಮಃ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ
7 ಸಾ ತಂ ಪ್ರಥಮಸುತಂ ಪ್ರಾಸೋಷ್ಟ ಕಿನ್ತು ತಸ್ಮಿನ್ ವಾಸಗೃಹೇ ಸ್ಥಾನಾಭಾವಾದ್ ಬಾಲಕಂ ವಸ್ತ್ರೇಣ ವೇಷ್ಟಯಿತ್ವಾ ಗೋಶಾಲಾಯಾಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ|
8 ಅನನ್ತರಂ ಯೇ ಕಿಯನ್ತೋ ಮೇಷಪಾಲಕಾಃ ಸ್ವಮೇಷವ್ರಜರಕ್ಷಾಯೈ ತತ್ಪ್ರದೇಶೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ರಜನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ಪ್ರಹರಿಣಃ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ,
9 ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತ ಆಗತ್ಯೋಪತಸ್ಥೌ; ತದಾ ಚತುಷ್ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ತೇಜಸಃ ಪ್ರಕಾಶಿತತ್ವಾತ್ ತೇಽತಿಶಶಙ್ಕಿರೇ|
10 ತದಾ ಸ ದೂತ ಉವಾಚ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ ಪಶ್ಯತಾದ್ಯ ದಾಯೂದಃ ಪುರೇ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ತ್ರಾತಾ ಪ್ರಭುಃ ಖ್ರೀಷ್ಟೋಽಜನಿಷ್ಟ,
11 ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಹಾನನ್ದಜನಕಮ್ ಇಮಂ ಮಙ್ಗಲವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
12 ಯೂಯಂ (ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ) ವಸ್ತ್ರವೇಷ್ಟಿತಂ ತಂ ಬಾಲಕಂ ಗೋಶಾಲಾಯಾಂ ಶಯನಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತೀದಂ ಚಿಹ್ನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
13 ದೂತ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಿತವತಿ ತತ್ರಾಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾಃ ಪೃತನಾ ಆಗತ್ಯ ಕಥಾಮ್ ಇಮಾಂ ಕಥಯಿತ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನನ್ವವಾದಿಷುಃ, ಯಥಾ,
14 ಸರ್ವ್ವೋರ್ದ್ವ್ವಸ್ಥೈರೀಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಸಮ್ಪ್ರಕಾಶ್ಯತಾಂ| ಶಾನ್ತಿರ್ಭೂಯಾತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಸ್ತು ಸನ್ತೋಷಶ್ಚ ನರಾನ್ ಪ್ರತಿ||
15 ತತಃ ಪರಂ ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧೇ ರ್ದೂತಗಣೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ಗತೇ ಮೇಷಪಾಲಕಾಃ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಅವೇಚನ್ ಆಗಚ್ಛತ ಪ್ರಭುಃ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಯಾಂ ಘಟನಾಂ ಜ್ಞಾಪಿತವಾನ್ ತಸ್ಯಾ ಯಾಥರ್ಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ ವಯಮಧುನಾ ಬೈತ್ಲೇಹಮ್ಪುರಂ ಯಾಮಃ|
16 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ತೂರ್ಣಂ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಮರಿಯಮಂ ಯೂಷಫಂ ಗೋಶಾಲಾಯಾಂ ಶಯನಂ ಬಾಲಕಞ್ಚ ದದೃಶುಃ|
17 ಇತ್ಥಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬಾಲಕಸ್ಯಾರ್ಥೇ ಪ್ರೋಕ್ತಾಂ ಸರ್ವ್ವಕಥಾಂ ತೇ ಪ್ರಾಚಾರಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ|
18 ತತೋ ಯೇ ಲೋಕಾ ಮೇಷರಕ್ಷಕಾಣಾಂ ವದನೇಭ್ಯಸ್ತಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶುಶ್ರುವುಸ್ತೇ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
19 ಕಿನ್ತು ಮರಿಯಮ್ ಏತತ್ಸರ್ವ್ವಘಟನಾನಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ್ಯಂ ವಿವಿಚ್ಯ ಮನಸಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ|
20 ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ದೂತವಿಜ್ಞಪ್ತಾನುರೂಪಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚ ಮೇಷಪಾಲಕಾ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನುವಾದಂ ಧನ್ಯವಾದಞ್ಚ ಕುರ್ವ್ವಾಣಾಃ ಪರಾವೃತ್ಯ ಯಯುಃ|
21 ಅಥ ಬಾಲಕಸ್ಯ ತ್ವಕ್ಛೇದನಕಾಲೇಽಷ್ಟಮದಿವಸೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ ತಸ್ಯ ಗರ್ಬ್ಭಸ್ಥಿತೇಃ ಪುರ್ವ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತೋ ಯಥಾಜ್ಞಾಪಯತ್ ತದನುರೂಪಂ ತೇ ತನ್ನಾಮಧೇಯಂ ಯೀಶುರಿತಿ ಚಕ್ರಿರೇ|
22 ತತಃ ಪರಂ ಮೂಸಾಲಿಖಿತವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾ ಅನುಸಾರೇಣ ಮರಿಯಮಃ ಶುಚಿತ್ವಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ,
23 "ಪ್ರಥಮಜಃ ಸರ್ವ್ವಃ ಪುರುಷಸನ್ತಾನಃ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಸಮರ್ಪ್ಯತಾಂ," ಇತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಯಾ
24 ಯೀಶುಂ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಸಮರ್ಪಯಿತುಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಿಧ್ಯುಕ್ತಂ ಕಪೋತದ್ವಯಂ ಪಾರಾವತಶಾವಕದ್ವಯಂ ವಾ ಬಲಿಂ ದಾತುಂ ತೇ ತಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಿರೂಶಾಲಮಮ್ ಆಯಯುಃ|
25 ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರನಿವಾಸೀ ಶಿಮಿಯೋನ್ನಾಮಾ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕ ಏಕ ಆಸೀತ್ ಸ ಇಸ್ರಾಯೇಲಃ ಸಾನ್ತ್ವನಾಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ತಸ್ಥೌ ಕಿಞ್ಚ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ತಸ್ಮಿನ್ನಾವಿರ್ಭೂತಃ|
26 ಅಪರಂ ಪ್ರಭುಣಾ ಪರಮೇಶ್ವರೇಣಾಭಿಷಿಕ್ತೇ ತ್ರಾತರಿ ತ್ವಯಾ ನ ದೃಷ್ಟೇ ತ್ವಂ ನ ಮರಿಷ್ಯಸೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮನಾ ತಸ್ಮ ಪ್ರಾಕಥ್ಯತ|
27 ಅಪರಞ್ಚ ಯದಾ ಯೀಶೋಃ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ತದರ್ಥಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನುರೂಪಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತುಂ ತಂ ಮನ್ದಿರಮ್ ಆನಿನ್ಯತುಸ್ತದಾ
28 ಶಿಮಿಯೋನ್ ಆತ್ಮನ ಆಕರ್ಷಣೇನ ಮನ್ದಿರಮಾಗತ್ಯ ತಂ ಕ್ರೋಡೇ ನಿಧಾಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಯಥಾ,
29 ಹೇ ಪ್ರಭೋ ತವ ದಾಸೋಯಂ ನಿಜವಾಕ್ಯಾನುಸಾರತಃ| ಇದಾನೀನ್ತು ಸಕಲ್ಯಾಣೋ ಭವತಾ ಸಂವಿಸೃಜ್ಯತಾಮ್|
30 ಯತಃ ಸಕಲದೇಶಸ್ಯ ದೀಪ್ತಯೇ ದೀಪ್ತಿರೂಪಕಂ|
31 ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಲೋಕಸ್ಯ ಮಹಾಗೌರವರೂಪಕಂ|
32 ಯಂ ತ್ರಾಯಕಂ ಜನಾನಾನ್ತು ಸಮ್ಮುಖೇ ತ್ವಮಜೀಜನಃ| ಸಏವ ವಿದ್ಯತೇಽಸ್ಮಾಕಂ ಧ್ರವಂ ನಯನನಗೋಚರೇ||
33 ತದಾನೀಂ ತೇನೋಕ್ತಾ ಏತಾಃ ಸಕಲಾಃ ಕಥಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಮಾತಾ ಯೂಷಫ್ ಚ ವಿಸ್ಮಯಂ ಮೇನಾತೇ|
34 ತತಃ ಪರಂ ಶಿಮಿಯೋನ್ ತೇಭ್ಯ ಆಶಿಷಂ ದತ್ತ್ವಾ ತನ್ಮಾತರಂ ಮರಿಯಮಮ್ ಉವಾಚ, ಪಶ್ಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲೋ ವಂಶಮಧ್ಯೇ ಬಹೂನಾಂ ಪಾತನಾಯೋತ್ಥಾಪನಾಯ ಚ ತಥಾ ವಿರೋಧಪಾತ್ರಂ ಭವಿತುಂ, ಬಹೂನಾಂ ಗುಪ್ತಮನೋಗತಾನಾಂ ಪ್ರಕಟೀಕರಣಾಯ ಬಾಲಕೋಯಂ ನಿಯುಕ್ತೋಸ್ತಿ|
35 ತಸ್ಮಾತ್ ತವಾಪಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಶೂಲೇನ ವ್ಯತ್ಸ್ಯನ್ತೇ|
36 ಅಪರಞ್ಚ ಆಶೇರಸ್ಯ ವಂಶೀಯಫಿನೂಯೇಲೋ ದುಹಿತಾ ಹನ್ನಾಖ್ಯಾ ಅತಿಜರತೀ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನ್ಯೇಕಾ ಯಾ ವಿವಾಹಾತ್ ಪರಂ ಸಪ್ತ ವತ್ಸರಾನ್ ಪತ್ಯಾ ಸಹ ನ್ಯವಸತ್ ತತೋ ವಿಧವಾ ಭೂತ್ವಾ ಚತುರಶೀತಿವರ್ಷವಯಃಪರ್ಯ್ಯನತಂ
37 ಮನ್ದಿರೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೋಪವಾಸೈರ್ದಿವಾನಿಶಮ್ ಈಶ್ವರಮ್ ಅಸೇವತ ಸಾಪಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಮನ್ದಿರಮಾಗತ್ಯ
38 ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಂ ಚಕಾರ, ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರವಾಸಿನೋ ಯಾವನ್ತೋ ಲೋಕಾ ಮುಕ್ತಿಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಾನ್ ಯೀಶೋರ್ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ|
39 ಇತ್ಥಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾನುಸಾರೇಣ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಕರ್ಮ್ಮಸು ಕೃತೇಷು ತೌ ಪುನಶ್ಚ ಗಾಲೀಲೋ ನಾಸರತ್ನಾಮಕಂ ನಿಜನಗರಂ ಪ್ರತಸ್ಥಾತೇ|
40 ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಬಾಲಕಃ ಶರೀರೇಣ ವೃದ್ಧಿಮೇತ್ಯ ಜ್ಞಾನೇನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮನಾ ಶಕ್ತಿಮಾಂಶ್ಚ ಭವಿತುಮಾರೇಭೇ ತಥಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹೋ ಬಭೂವ|
41 ತಸ್ಯ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಪ್ರತಿವರ್ಷಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸಮಯೇ ಯಿರೂಶಾಲಮಮ್ ಅಗಚ್ಛತಾಮ್|
42 ಅಪರಞ್ಚ ಯೀಶೌ ದ್ವಾದಶವರ್ಷವಯಸ್ಕೇ ಸತಿ ತೌ ಪರ್ವ್ವಸಮಯಸ್ಯ ರೀತ್ಯನುಸಾರೇಣ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ಗತ್ವಾ
43 ಪಾರ್ವ್ವಣಂ ಸಮ್ಪಾದ್ಯ ಪುನರಪಿ ವ್ಯಾಘುಯ್ಯ ಯಾತಃ ಕಿನ್ತು ಯೀಶುರ್ಬಾಲಕೋ ಯಿರೂಶಾಲಮಿ ತಿಷ್ಠತಿ| ಯೂಷಫ್ ತನ್ಮಾತಾ ಚ ತದ್ ಅವಿದಿತ್ವಾ
44 ಸ ಸಙ್ಗಿಭಿಃ ಸಹ ವಿದ್ಯತ ಏತಚ್ಚ ಬುದ್ವ್ವಾ ದಿನೈಕಗಮ್ಯಮಾರ್ಗಂ ಜಗ್ಮತುಃ| ಕಿನ್ತು ಶೇಷೇ ಜ್ಞಾತಿಬನ್ಧೂನಾಂ ಸಮೀಪೇ ಮೃಗಯಿತ್ವಾ ತದುದ್ದೇेಶಮಪ್ರಾಪ್ಯ
45 ತೌ ಪುನರಪಿ ಯಿರೂಶಾಲಮಮ್ ಪರಾವೃತ್ಯಾಗತ್ಯ ತಂ ಮೃಗಯಾಞ್ಚಕ್ರತುಃ|
46 ಅಥ ದಿನತ್ರಯಾತ್ ಪರಂ ಪಣ್ಡಿತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತೇಷಾಂ ಕಥಾಃ ಶೃಣ್ವನ್ ತತ್ತ್ವಂ ಪೃಚ್ಛಂಶ್ಚ ಮನ್ದಿರೇ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಃ ಸ ತಾಭ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟಃ|
47 ತದಾ ತಸ್ಯ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರೈಶ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇ ಶ್ರೋತಾರೋ ವಿಸ್ಮಯಮಾಪದ್ಯನ್ತೇ|
48 ತಾದೃಶಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಸ್ಯ ಜನಕೋ ಜನನೀ ಚ ಚಮಚ್ಚಕ್ರತುಃ ಕಿಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಮಾತಾ ತಮವದತ್, ಹೇ ಪುತ್ರ, ಕಥಮಾವಾಂ ಪ್ರತೀತ್ಥಂ ಸಮಾಚರಸ್ತ್ವಮ್? ಪಶ್ಯ ತವ ಪಿತಾಹಞ್ಚ ಶೋಕಾಕುಲೌ ಸನ್ತೌ ತ್ವಾಮನ್ವಿಚ್ಛಾವಃ ಸ್ಮ|
49 ತತಃ ಸೋವದತ್ ಕುತೋ ಮಾಮ್ ಅನ್ವೈಚ್ಛತಂ? ಪಿತುರ್ಗೃಹೇ ಮಯಾ ಸ್ಥಾತವ್ಯಮ್ ಏತತ್ ಕಿಂ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ನ ಜ್ಞಾಯತೇ?
50 ಕಿನ್ತು ತೌ ತಸ್ಯೈತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ್ಯಂ ಬೋದ್ಧುಂ ನಾಶಕ್ನುತಾಂ|
51 ತತಃ ಪರಂ ಸ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ನಾಸರತಂ ಗತ್ವಾ ತಯೋರ್ವಶೀಭೂತಸ್ತಸ್ಥೌ ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವಾ ಏತಾಃ ಕಥಾಸ್ತಸ್ಯ ಮಾತಾ ಮನಸಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ|
52 ಅಥ ಯೀಶೋ ರ್ಬುದ್ಧಿಃ ಶರೀರಞ್ಚ ತಥಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾನವಾನಾಞ್ಚಾನುಗ್ರಹೋ ವರ್ದ್ಧಿತುಮ್ ಆರೇಭೇ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 03

1 ಅನನ್ತರಂ ತಿಬಿರಿಯಕೈಸರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಸ್ಯ ಪಞ್ಚದಶೇ ವತ್ಸರೇ ಸತಿ ಯದಾ ಪನ್ತೀಯಪೀಲಾತೋ ಯಿಹೂದಾದೇಶಾಧಿಪತಿ ರ್ಹೇರೋದ್ ತು ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ರಾಜಾ ಫಿಲಿಪನಾಮಾ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ತು ಯಿತೂರಿಯಾಯಾಸ್ತ್ರಾಖೋನೀತಿಯಾಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಚ ರಾಜಾಸೀತ್ ಲುಷಾನೀಯನಾಮಾ ಅವಿಲೀನೀದೇಶಸ್ಯ ರಾಜಾಸೀತ್
2 ಹಾನನ್ ಕಿಯಫಾಶ್ಚೇಮೌ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಾಕಾವಾಸ್ತಾಂ ತದಾನೀಂ ಸಿಖರಿಯಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಯ ಯೋಹನೇ ಮಧ್ಯೇಪ್ರಾನ್ತರಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿತೇ ಸತಿ
3 ಸ ಯರ್ದ್ದನ ಉಭಯತಟಪ್ರದೇಶಾನ್ ಸಮೇತ್ಯ ಪಾಪಮೋಚನಾರ್ಥಂ ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನಸ್ಯ ಚಿಹ್ನರೂಪಂ ಯನ್ಮಜ್ಜನಂ ತದೀಯಾಃ ಕಥಾಃ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಮಾರೇಭೇ|
4 ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಕ್ತೃಗ್ರನ್ಥೇ ಯಾದೃಶೀ ಲಿಪಿರಾಸ್ತೇ ಯಥಾ, ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ಪರಿಷ್ಕುರುತ ಸರ್ವ್ವತಃ| ತಸ್ಯ ರಾಜಪಥಞ್ಚೈವ ಸಮಾನಂ ಕುರುತಾಧುನಾ|
5 ಕಾರಿಷ್ಯನ್ತೇ ಸಮುಚ್ಛ್ರಾಯಾಃ ಸಕಲಾ ನಿಮ್ನಭೂಮಯಃ| ಕಾರಿಷ್ಯನ್ತೇ ನತಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಪರ್ವ್ವತಾಶ್ಚೋಪಪರ್ವ್ವತಾಃ| ಕಾರಿಷ್ಯನ್ತೇ ಚ ಯಾ ವಕ್ರಾಸ್ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಸರಲಾ ಭುವಃ| ಕಾರಿಷ್ಯನ್ತೇ ಸಮಾನಾಸ್ತಾ ಯಾ ಉಚ್ಚನೀಚಭೂಮಯಃ|
6 ಈಶ್ವರೇಣ ಕೃತಂ ತ್ರಾಣಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಸರ್ವ್ವಮಾನವಾಃ| ಇತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ರವಃ||
7 ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾ ಮಜ್ಜನಾರ್ಥಂ ಬಹಿರಾಯಯುಸ್ತಾನ್ ಸೋವದತ್ ರೇ ರೇ ಸರ್ಪವಂಶಾ ಆಗಾಮಿನಃ ಕೋಪಾತ್ ಪಲಾಯಿತುಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಶ್ಚೇತಯಾಮಾಸ?
8 ತಸ್ಮಾದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಿತಾ ಕಥಾಮೀದೃಶೀಂ ಮನೋಭಿ ರ್ನ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಯೂಯಂ ಮನಃಪರಿವರ್ತ್ತನಯೋಗ್ಯಂ ಫಲಂ ಫಲತ; ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಪಾಷಾಣೇಭ್ಯ ಏತೇಭ್ಯ ಈಶ್ವರ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತಾನೋತ್ಪಾದನೇ ಸಮರ್ಥಃ|
9 ಅಪರಞ್ಚ ತರುಮೂಲೇಽಧುನಾಪಿ ಪರಶುಃ ಸಂಲಗ್ನೋಸ್ತಿ ಯಸ್ತರುರುತ್ತಮಂ ಫಲಂ ನ ಫಲತಿ ಸ ಛಿದ್ಯತೇಽಗ್ನೌ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೇ ಚ|
10 ತದಾನೀಂ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಸ್ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ?
11 ತತಃ ಸೋವಾದೀತ್ ಯಸ್ಯ ದ್ವೇ ವಸನೇ ವಿದ್ಯೇತೇ ಸ ವಸ್ತ್ರಹೀನಾಯೈಕಂ ವಿತರತು ಕಿಂಞ್ಚ ಯಸ್ಯ ಖಾದ್ಯದ್ರವ್ಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಸೋಪಿ ತಥೈವ ಕರೋತು|
12 ತತಃ ಪರಂ ಕರಸಞ್ಚಾಯಿನೋ ಮಜ್ಜನಾರ್ಥಮ್ ಆಗತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ ಹೇ ಗುರೋ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮಸ್ಮಾಭಿಃ?
13 ತತಃ ಸೋಕಥಯತ್ ನಿರೂಪಿತಾದಧಿಕಂ ನ ಗೃಹ್ಲಿತ|
14 ಅನನ್ತರಂ ಸೇನಾಗಣ ಏತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಿಮಸ್ಮಾಭಿ ರ್ವಾ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಮ್? ತತಃ ಸೋಭಿದಧೇ ಕಸ್ಯ ಕಾಮಪಿ ಹಾನಿಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷ್ಟ ತಥಾ ಮೃಷಾಪವಾದಂ ಮಾ ಕುರುತ ನಿಜವೇತನೇನ ಚ ಸನ್ತುಷ್ಯ ತಿಷ್ಠತ|
15 ಅಪರಞ್ಚ ಲೋಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಯಾ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವೇಪೀತಿ ಮನೋಭಿ ರ್ವಿತರ್ಕಯಾಞ್ಚಕ್ರುಃ, ಯೋಹನಯಮ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರಾತಾ ನ ವೇತಿ?
16 ತದಾ ಯೋಹನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಜಲೇಽಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಜ್ಜಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯ ಪಾದುಕಾಬನ್ಧನಂ ಮೋಚಯಿತುಮಪಿ ನ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ ತಾದೃಶ ಏಕೋ ಮತ್ತೋ ಗುರುತರಃ ಪುಮಾನ್ ಏತಿ, ಸ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವಹ್ನಿರೂಪೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿ ಮಜ್ಜಯಿಷ್ಯತಿ|
17 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಶೂರ್ಪ ಆಸ್ತೇ ಸ ಸ್ವಶಸ್ಯಾನಿ ಶುದ್ಧರೂಪಂ ಪ್ರಸ್ಫೋಟ್ಯ ಗೋಧೂಮಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇ ಸಂಗ್ರಹೀಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಬೂಷಾಣಿ ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯನಿರ್ವ್ವಾಣವಹ್ನಿನಾ ದಾಹಯಿಷ್ಯತಿ|
18 ಯೋಹನ್ ಉಪದೇಶೇನೇತ್ಥಂ ನಾನಾಕಥಾ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಕ್ಷಂ ಪ್ರಚಾರಯಾಮಾಸ|
19 ಅಪರಞ್ಚ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಾ ಫಿಲಿಪ್ನಾಮ್ನಃ ಸಹೋದರಸ್ಯ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ಹೇರೋದಿಯಾಮಧಿ ತಥಾನ್ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಕುಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವಾನ್ ತದಧಿ ಚ
20 ಯೋಹನಾ ತಿರಸ್ಕೃತೋ ಭೂತ್ವಾ ಕಾರಾಗಾರೇ ತಸ್ಯ ಬನ್ಧನಾದ್ ಅಪರಮಪಿ ಕುಕರ್ಮ್ಮ ಚಕಾರ|
21 ಇತಃ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಯೋಹನಾ ಮಜ್ಜಿತಾಸ್ತದಾನೀಂ ಯೀಶುರಪ್ಯಾಗತ್ಯ ಮಜ್ಜಿತಃ|
22 ತದನನ್ತರಂ ತೇನ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೇ ಮೇಘದ್ವಾರಂ ಮುಕ್ತಂ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ಮೂರ್ತ್ತಿಮಾನ್ ಭೂತ್ವಾ ಕಪೋತವತ್ ತದುಪರ್ಯ್ಯವರುರೋಹ; ತದಾ ತ್ವಂ ಮಮ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರಸ್ತ್ವಯಿ ಮಮ ಪರಮಃ ಸನ್ತೋಷ ಇತ್ಯಾಕಾಶವಾಣೀ ಬಭೂವ|
23 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಃ ಪ್ರಾಯೇಣ ತ್ರಿಂಶದ್ವರ್ಷವಯಸ್ಕ ಆಸೀತ್| ಲೌಕಿಕಜ್ಞಾನೇ ತು ಸ ಯೂಷಫಃ ಪುತ್ರಃ,
24 ಯೂಷಫ್ ಏಲೇಃ ಪುತ್ರಃ, ಏಲಿರ್ಮತ್ತತಃ ಪುತ್ರಃ, ಮತ್ತತ್ ಲೇವೇಃ ಪುತ್ರಃ, ಲೇವಿ ರ್ಮಲ್ಕೇಃ ಪುತ್ರಃ, ಮಲ್ಕಿರ್ಯಾನ್ನಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ; ಯಾನ್ನೋ ಯೂಷಫಃ ಪುತ್ರಃ|
25 ಯೂಷಫ್ ಮತ್ತಥಿಯಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ, ಮತ್ತಥಿಯ ಆಮೋಸಃ ಪುತ್ರಃ, ಆಮೋಸ್ ನಹೂಮಃ ಪುತ್ರಃ, ನಹೂಮ್ ಇಷ್ಲೇಃ ಪುತ್ರಃ ಇಷ್ಲಿರ್ನಗೇಃ ಪುತ್ರಃ|
26 ನಗಿರ್ಮಾಟಃ ಪುತ್ರಃ, ಮಾಟ್ ಮತ್ತಥಿಯಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ, ಮತ್ತಥಿಯಃ ಶಿಮಿಯೇಃ ಪುತ್ರಃ, ಶಿಮಿಯಿರ್ಯೂಷಫಃ ಪುತ್ರಃ, ಯೂಷಫ್ ಯಿಹೂದಾಃ ಪುತ್ರಃ|
27 ಯಿಹೂದಾ ಯೋಹಾನಾಃ ಪುತ್ರಃ, ಯೋಹಾನಾ ರೀಷಾಃ ಪುತ್ರಃ, ರೀಷಾಃ ಸಿರುಬ್ಬಾಬಿಲಃ ಪುತ್ರಃ, ಸಿರುಬ್ಬಾಬಿಲ್ ಶಲ್ತೀಯೇಲಃ ಪುತ್ರಃ, ಶಲ್ತೀಯೇಲ್ ನೇರೇಃ ಪುತ್ರಃ|
28 ನೇರಿರ್ಮಲ್ಕೇಃ ಪುತ್ರಃ, ಮಲ್ಕಿಃ ಅದ್ಯಃ ಪುತ್ರಃ, ಅದ್ದೀ ಕೋಷಮಃ ಪುತ್ರಃ, ಕೋಷಮ್ ಇಲ್ಮೋದದಃ ಪುತ್ರಃ, ಇಲ್ಮೋದದ್ ಏರಃ ಪುತ್ರಃ|
29 ಏರ್ ಯೋಶೇಃ ಪುತ್ರಃ, ಯೋಶಿಃ ಇಲೀಯೇಷರಃ ಪುತ್ರಃ, ಇಲೀಯೇಷರ್ ಯೋರೀಮಃ ಪುತ್ರಃ, ಯೋರೀಮ್ ಮತ್ತತಃ ಪುತ್ರಃ, ಮತ್ತತ ಲೇವೇಃ ಪುತ್ರಃ|
30 ಲೇವಿಃ ಶಿಮಿಯೋನಃ ಪುತ್ರಃ, ಶಿಮಿಯೋನ್ ಯಿಹೂದಾಃ ಪುತ್ರಃ, ಯಿಹೂದಾ ಯೂಷುಫಃ ಪುತ್ರಃ, ಯೂಷುಫ್ ಯೋನನಃ ಪುತ್ರಃ, ಯಾನನ್ ಇಲೀಯಾಕೀಮಃ ಪುತ್ರಃ|
31 ಇಲಿಯಾಕೀಮ್ಃ ಮಿಲೇಯಾಃ ಪುತ್ರಃ, ಮಿಲೇಯಾ ಮೈನನಃ ಪುತ್ರಃ, ಮೈನನ್ ಮತ್ತತ್ತಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ, ಮತ್ತತ್ತೋ ನಾಥನಃ ಪುತ್ರಃ, ನಾಥನ್ ದಾಯೂದಃ ಪುತ್ರಃ|
32 ದಾಯೂದ್ ಯಿಶಯಃ ಪುತ್ರಃ, ಯಿಶಯ ಓಬೇದಃ ಪುತ್ರ, ಓಬೇದ್ ಬೋಯಸಃ ಪುತ್ರಃ, ಬೋಯಸ್ ಸಲ್ಮೋನಃ ಪುತ್ರಃ, ಸಲ್ಮೋನ್ ನಹಶೋನಃ ಪುತ್ರಃ|
33 ನಹಶೋನ್ ಅಮ್ಮೀನಾದಬಃ ಪುತ್ರಃ, ಅಮ್ಮೀನಾದಬ್ ಅರಾಮಃ ಪುತ್ರಃ, ಅರಾಮ್ ಹಿಷ್ರೋಣಃ ಪುತ್ರಃ, ಹಿಷ್ರೋಣ್ ಪೇರಸಃ ಪುತ್ರಃ, ಪೇರಸ್ ಯಿಹೂದಾಃ ಪುತ್ರಃ|
34 ಯಿಹೂದಾ ಯಾಕೂಬಃ ಪುತ್ರಃ, ಯಾಕೂಬ್ ಇಸ್ಹಾಕಃ ಪುತ್ರಃ, ಇಸ್ಹಾಕ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಪುತ್ರಃ, ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ತೇರಹಃ ಪುತ್ರಃ, ತೇರಹ್ ನಾಹೋರಃ ಪುತ್ರಃ|
35 ನಾಹೋರ್ ಸಿರುಗಃ ಪುತ್ರಃ, ಸಿರುಗ್ ರಿಯ್ವಃ ಪುತ್ರಃ, ರಿಯೂಃ ಪೇಲಗಃ ಪುತ್ರಃ, ಪೇಲಗ್ ಏವರಃ ಪುತ್ರಃ, ಏವರ್ ಶೇಲಹಃ ಪುತ್ರಃ|
36 ಶೇಲಹ್ ಕೈನನಃ ಪುತ್ರಃ, ಕೈನನ್ ಅರ್ಫಕ್ಷದಃ ಪುತ್ರಃ, ಅರ್ಫಕ್ಷದ್ ಶಾಮಃ ಪುತ್ರಃ, ಶಾಮ್ ನೋಹಃ ಪುತ್ರಃ, ನೋಹೋ ಲೇಮಕಃ ಪುತ್ರಃ|
37 ಲೇಮಕ್ ಮಿಥೂಶೇಲಹಃ ಪುತ್ರಃ, ಮಿಥೂಶೇಲಹ್ ಹನೋಕಃ ಪುತ್ರಃ, ಹನೋಕ್ ಯೇರದಃ ಪುತ್ರಃ, ಯೇರದ್ ಮಹಲಲೇಲಃ ಪುತ್ರಃ, ಮಹಲಲೇಲ್ ಕೈನನಃ ಪುತ್ರಃ|
38 ಕೈನನ್ ಇನೋಶಃ ಪುತ್ರಃ, ಇನೋಶ್ ಶೇತಃ ಪುತ್ರಃ, ಶೇತ್ ಆದಮಃ ಪುತ್ರ, ಆದಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 04

1 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಃ ಪವಿತ್ರೇಣಾತ್ಮನಾ ಪೂರ್ಣಃ ಸನ್ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಃ ಪರಾವೃತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಪ್ರಾನ್ತರಂ ನೀತಃ ಸನ್ ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ದಿನಾನಿ ಯಾವತ್ ಶೈತಾನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತೋಽಭೂತ್,
2 ಕಿಞ್ಚ ತಾನಿ ಸರ್ವ್ವದಿನಾನಿ ಭೋಜನಂ ವಿನಾ ಸ್ಥಿತತ್ವಾತ್ ಕಾಲೇ ಪೂರ್ಣೇ ಸ ಕ್ಷುಧಿತವಾನ್|
3 ತತಃ ಶೈತಾನಾಗತ್ಯ ತಮವದತ್ ತ್ವಂ ಚೇದೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ತರ್ಹಿ ಪ್ರಸ್ತರಾನೇತಾನ್ ಆಜ್ಞಯಾ ಪೂಪಾನ್ ಕುರು|
4 ತದಾ ಯೀಶುರುವಾಚ, ಲಿಪಿರೀದೃಶೀ ವಿದ್ಯತೇ ಮನುಜಃ ಕೇವಲೇನ ಪೂಪೇನ ನ ಜೀವತಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಾಭಿರಾಜ್ಞಾಭಿ ರ್ಜೀವತಿ|
5 ತದಾ ಶೈತಾನ್ ತಮುಚ್ಚಂ ಪರ್ವ್ವತಂ ನೀತ್ವಾ ನಿಮಿಷೈಕಮಧ್ಯೇ ಜಗತಃ ಸರ್ವ್ವರಾಜ್ಯಾನಿ ದರ್ಶಿತವಾನ್|
6 ಪಶ್ಚಾತ್ ತಮವಾದೀತ್ ಸರ್ವ್ವಮ್ ಏತದ್ ವಿಭವಂ ಪ್ರತಾಪಞ್ಚ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತನ್ ಮಯಿ ಸಮರ್ಪಿತಮಾಸ್ತೇ ಯಂ ಪ್ರತಿ ಮಮೇಚ್ಛಾ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಮೈ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋಮಿ,
7 ತ್ವಂ ಚೇನ್ಮಾಂ ಭಜಸೇ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವಮೇತತ್ ತವೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್ ದೂರೀ ಭವ ಶೈತಾನ್ ಲಿಪಿರಾಸ್ತೇ, ನಿಜಂ ಪ್ರಭುಂ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಭಜಸ್ವ ಕೇವಲಂ ತಮೇವ ಸೇವಸ್ವ ಚ|
9 ಅಥ ಶೈತಾನ್ ತಂ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ನೀತ್ವಾ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಚೂಡಾಯಾ ಉಪರಿ ಸಮುಪವೇಶ್ಯ ಜಗಾದ ತ್ವಂ ಚೇದೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಸ್ತರ್ಹಿ ಸ್ಥಾನಾದಿತೋ ಲಮ್ಫಿತ್ವಾಧಃ
10 ಪತ ಯತೋ ಲಿಪಿರಾಸ್ತೇ, ಆಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ್ವೀಯಾನ್ ದೂತಾನ್ ಸ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
11 ರಕ್ಷಿತುಂ ಸರ್ವ್ವಮಾರ್ಗೇ ತ್ವಾಂ ತೇನ ತ್ವಚ್ಚರಣೇ ಯಥಾ| ನ ಲಗೇತ್ ಪ್ರಸ್ತರಾಘಾತಸ್ತ್ವಾಂ ಧರಿಷ್ಯನ್ತಿ ತೇ ತಥಾ|
12 ತದಾ ಯೀಶುನಾ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಮ್ ಇದಮಪ್ಯುಕ್ತಮಸ್ತಿ ತ್ವಂ ಸ್ವಪ್ರಭುಂ ಪರೇಶಂ ಮಾ ಪರೀಕ್ಷಸ್ವ|
13 ಪಶ್ಚಾತ್ ಶೈತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಪರೀಕ್ಷಾಂ ಸಮಾಪ್ಯ ಕ್ಷಣಾತ್ತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಯೌ|
14 ತದಾ ಯೀಶುರಾತ್ಮಪ್ರಭಾವಾತ್ ಪುನರ್ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಂ ಗತಸ್ತದಾ ತತ್ಸುಖ್ಯಾತಿಶ್ಚತುರ್ದಿಶಂ ವ್ಯಾನಶೇ|
15 ಸ ತೇಷಾಂ ಭಜನಗೃಹೇಷು ಉಪದಿಶ್ಯ ಸರ್ವ್ವೈಃ ಪ್ರಶಂಸಿತೋ ಬಭೂವ|
16 ಅಥ ಸ ಸ್ವಪಾಲನಸ್ಥಾನಂ ನಾಸರತ್ಪುರಮೇತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಸ್ವಾಚಾರಾದ್ ಭಜನಗೇಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪಠಿತುಮುತ್ತಸ್ಥೌ|
17 ತತೋ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಃ ಪುಸ್ತಕೇ ತಸ್ಯ ಕರದತ್ತೇ ಸತಿ ಸ ತತ್ ಪುಸ್ತಕಂ ವಿಸ್ತಾರ್ಯ್ಯ ಯತ್ರ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾನಿ ವಚನಾನಿ ಸನ್ತಿ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪಪಾಠ|
18 ಆತ್ಮಾ ತು ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಮದೀಯೋಪರಿ ವಿದ್ಯತೇ| ದರಿದ್ರೇಷು ಸುಸಂವಾದಂ ವಕ್ತುಂ ಮಾಂ ಸೋಭಿಷಿಕ್ತವಾನ್| ಭಗ್ನಾನ್ತಃ ಕರಣಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಸುಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಕರ್ತ್ತುಮೇವ ಚ| ಬನ್ದೀಕೃತೇಷು ಲೋಕೇಷು ಮುಕ್ತೇ ರ್ಘೋಷಯಿತುಂ ವಚಃ| ನೇತ್ರಾಣಿ ದಾತುಮನ್ಧೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾತುಂ ಬದ್ಧಜನಾನಪಿ|
19 ಪರೇಶಾನುಗ್ರಹೇ ಕಾಲಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಮೇವ ಚ| ಸರ್ವ್ವೈತತ್ಕರಣಾರ್ಥಾಯ ಮಾಮೇವ ಪ್ರಹಿಣೋತಿ ಸಃ||
20 ತತಃ ಪುಸ್ತಕಂ ಬದ್ವ್ವಾ ಪರಿಚಾರಕಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಚಾಸನೇ ಸಮುಪವಿಷ್ಟಃ, ತತೋ ಭಜನಗೃಹೇ ಯಾವನ್ತೋ ಲೋಕಾ ಆಸನ್ ತೇ ಸರ್ವ್ವೇಽನನ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತಂ ವಿಲುಲೋಕಿರೇ|
21 ಅನನ್ತರಮ್ ಅದ್ಯೈತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಲಿಖಿತವಚನಾನಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಿದ್ಧಾನಿ ಸ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಿತುಮಾರೇಭೇ|
22 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ವರಜ್ಯನ್ತ, ಕಿಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಮುಖಾನ್ನಿರ್ಗತಾಭಿರನುಗ್ರಹಸ್ಯ ಕಥಾಭಿಶ್ಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ ಕಿಮಯಂ ಯೂಷಫಃ ಪುತ್ರೋ ನ?
23 ತದಾ ಸೋಽವಾದೀದ್ ಹೇ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸ್ವಮೇವ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಕುರು ಕಫರ್ನಾಹೂಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಕೃತವಾನ್ ತದಶ್ರೌಷ್ಮ ತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಕ್ರಿಯಾ ಅತ್ರ ಸ್ವದೇಶೇ ಕುರು ಕಥಾಮೇತಾಂ ಯೂಯಮೇವಾವಶ್ಯಂ ಮಾಂ ವದಿಷ್ಯಥ|
24 ಪುನಃ ಸೋವಾದೀದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಕೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಸ್ವದೇಶೇ ಸತ್ಕಾರಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ|
25 ಅಪರಞ್ಚ ಯಥಾರ್ಥಂ ವಚ್ಮಿ, ಏಲಿಯಸ್ಯ ಜೀವನಕಾಲೇ ಯದಾ ಸಾರ್ದ್ಧತ್ರಿತಯವರ್ಷಾಣಿ ಯಾವತ್ ಜಲದಪ್ರತಿಬನ್ಧಾತ್ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಿನ್ ದೇಶೇ ಮಹಾದುರ್ಭಿಕ್ಷಮ್ ಅಜನಿಷ್ಟ ತದಾನೀಮ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲೋ ದೇಶಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಬಹ್ವ್ಯೋ ವಿಧವಾ ಆಸನ್,
26 ಕಿನ್ತು ಸೀದೋನ್ಪ್ರದೇಶೀಯಸಾರಿಫತ್ಪುರನಿವಾಸಿನೀಮ್ ಏಕಾಂ ವಿಧವಾಂ ವಿನಾ ಕಸ್ಯಾಶ್ಚಿದಪಿ ಸಮೀಪೇ ಏಲಿಯಃ ಪ್ರೇರಿತೋ ನಾಭೂತ್|
27 ಅಪರಞ್ಚ ಇಲೀಶಾಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿವಿದ್ಯಮಾನತಾಕಾಲೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ದೇಶೇ ಬಹವಃ ಕುಷ್ಠಿನ ಆಸನ್ ಕಿನ್ತು ಸುರೀಯದೇಶೀಯಂ ನಾಮಾನ್ಕುಷ್ಠಿನಂ ವಿನಾ ಕೋಪ್ಯನ್ಯಃ ಪರಿಷ್ಕೃತೋ ನಾಭೂತ್|
28 ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭಜನಗೇಹಸ್ಥಿತಾ ಲೋಕಾಃ ಸಕ್ರೋಧಮ್ ಉತ್ಥಾಯ
29 ನಗರಾತ್ತಂ ಬಹಿಷ್ಕೃತ್ಯ ಯಸ್ಯ ಶಿಖರಿಣ ಉಪರಿ ತೇಷಾಂ ನಗರಂ ಸ್ಥಾಪಿತಮಾಸ್ತೇ ತಸ್ಮಾನ್ನಿಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ತಸ್ಯ ಶಿಖರಂ ತಂ ನಿನ್ಯುಃ
30 ಕಿನ್ತು ಸ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯಾದಪಸೃತ್ಯ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರಂ ಜಗಾಮ|
31 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುರ್ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೀಯಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ನಗರ ಉಪಸ್ಥಾಯ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಲೋಕಾನುಪದೇಷ್ಟುಮ್ ಆರಬ್ಧವಾನ್|
32 ತದುಪದೇಶಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಚಮಚ್ಚಕ್ರು ರ್ಯತಸ್ತಸ್ಯ ಕಥಾ ಗುರುತರಾ ಆಸನ್|
33 ತದಾನೀಂ ತದ್ಭಜನಗೇಹಸ್ಥಿತೋಽಮೇಧ್ಯಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಏಕೋ ಜನ ಉಚ್ಚೈಃ ಕಥಯಾಮಾಸ,
34 ಹೇ ನಾಸರತೀಯಯೀಶೋಽಸ್ಮಾನ್ ತ್ಯಜ, ತ್ವಯಾ ಸಹಾಸ್ಮಾಕಂ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ಕಿಮಸ್ಮಾನ್ ವಿನಾಶಯಿತುಮಾಯಾಸಿ? ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪವಿತ್ರೋ ಜನ ಏತದಹಂ ಜಾನಾಮಿ|
35 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾವದತ್ ಮೌನೀ ಭವ ಇತೋ ಬಹಿರ್ಭವ; ತತಃ ಸೋಮೇಧ್ಯಭೂತಸ್ತಂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನೇ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಕಿಞ್ಚಿದಪ್ಯಹಿಂಸಿತ್ವಾ ತಸ್ಮಾದ್ ಬಹಿರ್ಗತವಾನ್|
36 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಶ್ಚಮತ್ಕೃತ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ ಕೋಯಂ ಚಮತ್ಕಾರಃ| ಏಷ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಪರಾಕ್ರಮೇಣ ಚಾಮೇಧ್ಯಭೂತಾನ್ ಆಜ್ಞಾಪಯತಿ ತೇನೈವ ತೇ ಬಹಿರ್ಗಚ್ಛನ್ತಿ|
37 ಅನನ್ತರಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥದೇಶಾನ್ ತಸ್ಯ ಸುಖ್ಯಾತಿರ್ವ್ಯಾಪ್ನೋತ್|
38 ತದನನ್ತರಂ ಸ ಭಜನಗೇಹಾದ್ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಶಿಮೋನೋ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿವೇಶ ತದಾ ತಸ್ಯ ಶ್ವಶ್ರೂರ್ಜ್ವರೇಣಾತ್ಯನ್ತಂ ಪೀಡಿತಾಸೀತ್ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತದರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಯಂ ಚಕ್ರುಃ|
39 ತತಃ ಸ ತಸ್ಯಾಃ ಸಮೀಪೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಜ್ವರಂ ತರ್ಜಯಾಮಾಸ ತೇನೈವ ತಾಂ ಜ್ವರೋಽತ್ಯಾಕ್ಷೀತ್ ತತಃ ಸಾ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ತಾನ್ ಸಿಷೇವೇ|
40 ಅಥ ಸೂರ್ಯ್ಯಾಸ್ತಕಾಲೇ ಸ್ವೇಷಾಂ ಯೇ ಯೇ ಜನಾ ನಾನಾರೋಗೈಃ ಪೀಡಿತಾ ಆಸನ್ ಲೋಕಾಸ್ತಾನ್ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆನಿನ್ಯುಃ, ತದಾ ಸ ಏಕೈಕಸ್ಯ ಗಾತ್ರೇ ಕರಮರ್ಪಯಿತ್ವಾ ತಾನರೋಗಾನ್ ಚಕಾರ|
41 ತತೋ ಭೂತಾ ಬಹುಭ್ಯೋ ನಿರ್ಗತ್ಯ ಚೀತ್ಶಬ್ದಂ ಕೃತ್ವಾ ಚ ಬಭಾಷಿರೇ ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಽಭಿಷಿಕ್ತತ್ರಾತಾ; ಕಿನ್ತು ಸೋಭಿಷಿಕ್ತತ್ರಾತೇತಿ ತೇ ವಿವಿದುರೇತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ತಾನ್ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ತದ್ವಕ್ತುಂ ನಿಷಿಷೇಧ|
42 ಅಪರಞ್ಚ ಪ್ರಭಾತೇ ಸತಿ ಸ ವಿಜನಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರತಸ್ಥೇ ಪಶ್ಚಾತ್ ಜನಾಸ್ತಮನ್ವಿಚ್ಛನ್ತಸ್ತನ್ನಿಕಟಂ ಗತ್ವಾ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರಗಮನಾರ್ಥಂ ತಮನ್ವರುನ್ಧನ್|
43 ಕಿನ್ತು ಸ ತಾನ್ ಜಗಾದ, ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಮ್ ಅನ್ಯಾನಿ ಪುರಾಣ್ಯಪಿ ಮಯಾ ಯಾತವ್ಯಾನಿ ಯತಸ್ತದರ್ಥಮೇವ ಪ್ರೇರಿತೋಹಂ|
44 ಅಥ ಗಾಲೀಲೋ ಭಜನಗೇಹೇಷು ಸ ಉಪದಿದೇಶ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 05

1 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುರೇಕದಾ ಗಿನೇಷರಥ್ದಸ್ಯ ತೀರ ಉತ್ತಿಷ್ಠತಿ, ತದಾ ಲೋಕಾ ಈಶ್ವರೀಯಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ತದುಪರಿ ಪ್ರಪತಿತಾಃ|
2 ತದಾನೀಂ ಸ ಹ್ದಸ್ಯ ತೀರಸಮೀಪೇ ನೌದ್ವಯಂ ದದರ್ಶ ಕಿಞ್ಚ ಮತ್ಸ್ಯೋಪಜೀವಿನೋ ನಾವಂ ವಿಹಾಯ ಜಾಲಂ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯನ್ತಿ|
3 ತತಸ್ತಯೋರ್ದ್ವಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಶಿಮೋನೋ ನಾವಮಾರುಹ್ಯ ತೀರಾತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ದೂರಂ ಯಾತುಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಯಂ ಕೃತ್ವಾ ನೌಕಾಯಾಮುಪವಿಶ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್|
4 ಪಶ್ಚಾತ್ ತಂ ಪ್ರಸ್ತಾವಂ ಸಮಾಪ್ಯ ಸ ಶಿಮೋನಂ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಗಭೀರಂ ಜಲಂ ಗತ್ವಾ ಮತ್ಸ್ಯಾನ್ ಧರ್ತ್ತುಂ ಜಾಲಂ ನಿಕ್ಷಿಪ|
5 ತತಃ ಶಿಮೋನ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಗುರೋ ಯದ್ಯಪಿ ವಯಂ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ಯಾಮಿನೀಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯೈಕಮಪಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಾಸ್ತಥಾಪಿ ಭವತೋ ನಿದೇಶತೋ ಜಾಲಂ ಕ್ಷಿಪಾಮಃ|
6 ಅಥ ಜಾಲೇ ಕ್ಷಿಪ್ತೇ ಬಹುಮತ್ಸ್ಯಪತನಾದ್ ಆನಾಯಃ ಪ್ರಚ್ಛಿನ್ನಃ|
7 ತಸ್ಮಾದ್ ಉಪಕರ್ತ್ತುಮ್ ಅನ್ಯನೌಸ್ಥಾನ್ ಸಙ್ಗಿನ ಆಯಾತುಮ್ ಇಙ್ಗಿತೇನ ಸಮಾಹ್ವಯನ್ ತತಸ್ತ ಆಗತ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯೈ ರ್ನೌದ್ವಯಂ ಪ್ರಪೂರಯಾಮಾಸು ರ್ಯೈ ರ್ನೌದ್ವಯಂ ಪ್ರಮಗ್ನಮ್|
8 ತದಾ ಶಿಮೋನ್ಪಿತರಸ್ತದ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಯೀಶೋಶ್ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ, ಹೇ ಪ್ರಭೋಹಂ ಪಾಪೀ ನರೋ ಮಮ ನಿಕಟಾದ್ ಭವಾನ್ ಯಾತು, ಇತಿ ಕಥಿತವಾನ್|
9 ಯತೋ ಜಾಲೇ ಪತಿತಾನಾಂ ಮತ್ಸ್ಯಾನಾಂ ಯೂಥಾತ್ ಶಿಮೋನ್ ತತ್ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ಚಮತ್ಕೃತವನ್ತಃ; ಶಿಮೋನಃ ಸಹಕಾರಿಣೌ ಸಿವದೇಃ ಪುತ್ರೌ ಯಾಕೂಬ್ ಯೋಹನ್ ಚೇಮೌ ತಾದೃಶೌ ಬಭೂವತುಃ|
10 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಶಿಮೋನಂ ಜಗಾದ ಮಾ ಭೈಷೀರದ್ಯಾರಭ್ಯ ತ್ವಂ ಮನುಷ್ಯಧರೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ|
11 ಅನನ್ತರಂ ಸರ್ವ್ವಾಸು ನೌಸು ತೀರಮ್ ಆನೀತಾಸು ತೇ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೋ ಬಭೂವುಃ|
12 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶೌ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಪುರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಜನ ಏಕಃ ಸರ್ವ್ವಾಙ್ಗಕುಷ್ಠಸ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ನ್ಯುಬ್ಜಃ ಪತಿತ್ವಾ ಸವಿನಯಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಯದಿ ಭವಾನಿಚ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ಪರಿಷ್ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
13 ತದಾನೀಂ ಸ ಪಾಣಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ್ಯ ತದಙ್ಗಂ ಸ್ಪೃಶನ್ ಬಭಾಷೇ ತ್ವಂ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿಯಸ್ವೇತಿ ಮಮೇಚ್ಛಾಸ್ತಿ ತತಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸ ಕುಷ್ಠಾತ್ ಮುಕ್ತಃ|
14 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಮಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಸ್ಮೈಚಿದ್ ಅಕಥಯಿತ್ವಾ ಯಾಜಕಸ್ಯ ಸಮೀಪಞ್ಚ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಂ ದರ್ಶಯ, ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ನಿಜಪರಿಷ್ಕೃತತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಾನಾಯ ಮೂಸಾಜ್ಞಾನುಸಾರೇಣ ದ್ರವ್ಯಮುತ್ಮೃಜಸ್ವ ಚ|
15 ತಥಾಪಿ ಯೀಶೋಃ ಸುಖ್ಯಾತಿ ರ್ಬಹು ವ್ಯಾಪ್ತುಮಾರೇಭೇ ಕಿಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಸ್ವೀಯರೋಗೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ತುಞ್ಚ ಲೋಕಾ ಆಜಗ್ಮುಃ|
16 ಅಥ ಸ ಪ್ರಾನ್ತರಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
17 ಅಪರಞ್ಚ ಏಕದಾ ಯೀಶುರುಪದಿಶತಿ, ಏತರ್ಹಿ ಗಾಲೀಲ್ಯಿಹೂದಾಪ್ರದೇಶಯೋಃ ಸರ್ವ್ವನಗರೇಭ್ಯೋ ಯಿರೂಶಾಲಮಶ್ಚ ಕಿಯನ್ತಃ ಫಿರೂಶಿಲೋಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಶ್ಚ ಸಮಾಗತ್ಯ ತದನ್ತಿಕೇ ಸಮುಪವಿವಿಶುಃ, ತಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಲೋಕಾನಾಮಾರೋಗ್ಯಕಾರಣಾತ್ ಪ್ರಭೋಃ ಪ್ರಭಾವಃ ಪ್ರಚಕಾಶೇ|
18 ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಿಯನ್ತೋ ಲೋಕಾ ಏಕಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಖಟ್ವಾಯಾಂ ನಿಧಾಯ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮಾನೇತುಂ ಸಮ್ಮುಖೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಞ್ಚ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯನ್ತ|
19 ಕಿನ್ತು ಬಹುಜನನಿವಹಸಮ್ವಾಧಾತ್ ನ ಶಕ್ನುವನ್ತೋ ಗೃಹೋಪರಿ ಗತ್ವಾ ಗೃಹಪೃಷ್ಠಂ ಖನಿತ್ವಾ ತಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಸಖಟ್ವಂ ಗೃಹಮಧ್ಯೇ ಯೀಶೋಃ ಸಮ್ಮುಖೇ ಽವರೋಹಯಾಮಾಸುಃ|
20 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಮ್ ಈದೃಶಂ ವಿಶ್ವಾಸಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಹೇ ಮಾನವ ತವ ಪಾಪಮಕ್ಷಮ್ಯತ|
21 ತಸ್ಮಾದ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಚಿತ್ತೈರಿತ್ಥಂ ಪ್ರಚಿನ್ತಿತವನ್ತಃ, ಏಷ ಜನ ಈಶ್ವರಂ ನಿನ್ದತಿ ಕೋಯಂ? ಕೇವಲಮೀಶ್ವರಂ ವಿನಾ ಪಾಪಂ ಕ್ಷನ್ತುಂ ಕಃ ಶಕ್ನೋತಿ?
22 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಮ್ ಇತ್ಥಂ ಚಿನ್ತನಂ ವಿದಿತ್ವಾ ತೇಭ್ಯೋಕಥಯದ್ ಯೂಯಂ ಮನೋಭಿಃ ಕುತೋ ವಿತರ್ಕಯಥ?
23 ತವ ಪಾಪಕ್ಷಮಾ ಜಾತಾ ಯದ್ವಾ ತ್ವಮುತ್ಥಾಯ ವ್ರಜ ಏತಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಕಾ ಕಥಾ ಸುಕಥ್ಯಾ?
24 ಕಿನ್ತು ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪಾಪಂ ಕ್ಷನ್ತುಂ ಮಾನವಸುತಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಸ್ತೀತಿ ಯಥಾ ಯೂಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನುಥ ತದರ್ಥಂ (ಸ ತಂ ಪಕ್ಷಾಘಾತಿನಂ ಜಗಾದ) ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಸ್ವಶಯ್ಯಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗೃಹಂ ಯಾಹೀತಿ ತ್ವಾಮಾದಿಶಾಮಿ|
25 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಿಜಶಯನೀಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದನ್ ನಿಜನಿವೇಶನಂ ಯಯೌ|
26 ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇ ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಮನಃಸು ಭೀತಾಶ್ಚ ವಯಮದ್ಯಾಸಮ್ಭವಕಾರ್ಯ್ಯಾಣ್ಯದರ್ಶಾಮ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ಪ್ರೋದಿತಾಃ|
27 ತತಃ ಪರಂ ಬಹಿರ್ಗಚ್ಛನ್ ಕರಸಞ್ಚಯಸ್ಥಾನೇ ಲೇವಿನಾಮಾನಂ ಕರಸಞ್ಚಾಯಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೀಶುಸ್ತಮಭಿದಧೇ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದೇಹಿ|
28 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದಿಯಾಯ|
29 ಅನನ್ತರಂ ಲೇವಿ ರ್ನಿಜಗೃಹೇ ತದರ್ಥಂ ಮಹಾಭೋಜ್ಯಂ ಚಕಾರ, ತದಾ ತೈಃ ಸಹಾನೇಕೇ ಕರಸಞ್ಚಾಯಿನಸ್ತದನ್ಯಲೋಕಾಶ್ಚ ಭೋಕ್ತುಮುಪವಿವಿಶುಃ|
30 ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಚಣ್ಡಾಲಾನಾಂ ಪಾಪಿಲೋಕಾನಾಞ್ಚ ಸಙ್ಗೇ ಯೂಯಂ ಕುತೋ ಭಂಗ್ಧ್ವೇ ಪಿವಥ ಚೇತಿ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಫಿರೂಶಿನೋಽಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಂ ಕರ್ತ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ|
31 ತಸ್ಮಾದ್ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯವೋಚದ್ ಅರೋಗಲೋಕಾನಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಕೇನ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಸರೋಗಾಣಾಮೇವ|
32 ಅಹಂ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನ್ ಆಹ್ವಾತುಂ ನಾಗತೋಸ್ಮಿ ಕಿನ್ತು ಮನಃ ಪರಾವರ್ತ್ತಯಿತುಂ ಪಾಪಿನ ಏವ|
33 ತತಸ್ತೇ ಪ್ರೋಚುಃ, ಯೋಹನಃ ಫಿರೂಶಿನಾಞ್ಚ ಶಿಷ್ಯಾ ವಾರಂವಾರಮ್ ಉಪವಸನ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತೇ ಚ ಕಿನ್ತು ತವ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಕುತೋ ಭುಞ್ಜತೇ ಪಿವನ್ತಿ ಚ?
34 ತದಾ ಸ ತಾನಾಚಖ್ಯೌ ವರೇ ಸಙ್ಗೇ ತಿಷ್ಠತಿ ವರಸ್ಯ ಸಖಿಗಣಂ ಕಿಮುಪವಾಸಯಿತುಂ ಶಕ್ನುಥ?
35 ಕಿನ್ತು ಯದಾ ತೇಷಾಂ ನಿಕಟಾದ್ ವರೋ ನೇಷ್ಯತೇ ತದಾ ತೇ ಸಮುಪವತ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
36 ಸೋಪರಮಪಿ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಂ ಕಥಯಾಮ್ಬಭೂವ ಪುರಾತನವಸ್ತ್ರೇ ಕೋಪಿ ನುತನವಸ್ತ್ರಂ ನ ಸೀವ್ಯತಿ ಯತಸ್ತೇನ ಸೇವನೇನ ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರಂ ಛಿದ್ಯತೇ, ನೂತನಪುರಾತನವಸ್ತ್ರಯೋ ರ್ಮೇಲಞ್ಚ ನ ಭವತಿ|
37 ಪುರಾತನ್ಯಾಂ ಕುತ್ವಾಂ ಕೋಪಿ ನುತನಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ನ ನಿದಧಾತಿ, ಯತೋ ನವೀನದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸ್ಯ ತೇಜಸಾ ಪುರಾತನೀ ಕುತೂ ರ್ವಿದೀರ್ಯ್ಯತೇ ತತೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಃ ಪತತಿ ಕುತೂಶ್ಚ ನಶ್ಯತಿ|
38 ತತೋ ಹೇತೋ ರ್ನೂತನ್ಯಾಂ ಕುತ್ವಾಂ ನವೀನದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಃ ನಿಧಾತವ್ಯಸ್ತೇನೋಭಯಸ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಭವತಿ|
39 ಅಪರಞ್ಚ ಪುರಾತನಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ಪೀತ್ವಾ ಕೋಪಿ ನೂತನಂ ನ ವಾಞ್ಛತಿ, ಯತಃ ಸ ವಕ್ತಿ ನೂತನಾತ್ ಪುರಾತನಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಮ್|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 06

1 ಅಚರಞ್ಚ ಪರ್ವ್ವಣೋ ದ್ವಿತೀಯದಿನಾತ್ ಪರಂ ಪ್ರಥಮವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಶಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇಣ ಯೀಶೋರ್ಗಮನಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಕಣಿಶಂ ಛಿತ್ತ್ವಾ ಕರೇಷು ಮರ್ದ್ದಯಿತ್ವಾ ಖಾದಿತುಮಾರೇಭಿರೇ|
2 ತಸ್ಮಾತ್ ಕಿಯನ್ತಃ ಫಿರೂಶಿನಸ್ತಾನವದನ್ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ತತ್ ಕುತಃ ಕುರುಥ?
3 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ದಾಯೂದ್ ತಸ್ಯ ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚ ಕ್ಷುಧಾರ್ತ್ತಾಃ ಕಿಂ ಚಕ್ರುಃ ಸ ಕಥಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮನ್ದಿರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ
4 ಯೇ ದರ್ಶನೀಯಾಃ ಪೂಪಾ ಯಾಜಕಾನ್ ವಿನಾನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪ್ಯಭೋಜನೀಯಾಸ್ತಾನಾನೀಯ ಸ್ವಯಂ ಬುಭಜೇ ಸಙ್ಗಿಭ್ಯೋಪಿ ದದೌ ತತ್ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕದಾಪಿ ನಾಪಾಠಿ?
5 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಾನವದತ್ ಮನುಜಸುತೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಭು ರ್ಭವತಿ|
6 ಅನನ್ತರಮ್ ಅನ್ಯವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಸ ಭಜನಗೇಹಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸಮುಪದಿಶತಿ| ತದಾ ತತ್ಸ್ಥಾನೇ ಶುಷ್ಕದಕ್ಷಿಣಕರ ಏಕಃ ಪುಮಾನ್ ಉಪತಸ್ಥಿವಾನ್|
7 ತಸ್ಮಾದ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ದೋಷಮಾರೋಪಯಿತುಂ ಸ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ತಸ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಕರೋತಿ ನವೇತಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಿತುಮಾರೇಭಿರೇ|
8 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಚಿನ್ತಾಂ ವಿದಿತ್ವಾ ತಂ ಶುಷ್ಕಕರಂ ಪುಮಾಂಸಂ ಪ್ರೋವಾಚ, ತ್ವಮುತ್ಥಾಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠ|
9 ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಉತ್ಥಿತವತಿ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಯುಷ್ಮಾನ್ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ, ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಹಿತಮ್ ಅಹಿತಂ ವಾ, ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಂ ಪ್ರಾಣನಾಶನಂ ವಾ, ಏತೇಷಾಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ್ಮಕರಣೀಯಮ್?
10 ಪಶ್ಚಾತ್ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವ್ವಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಂ ಮಾನವಂ ಬಭಾಷೇ, ನಿಜಕರಂ ಪ್ರಸಾರಯ; ತತಸ್ತೇನ ತಥಾ ಕೃತ ಇತರಕರವತ್ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತಃ ಸ್ವಸ್ಥೋಭವತ್|
11 ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಪ್ರಚಣ್ಡಕೋಪಾನ್ವಿತಾ ಯೀಶುಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ತೀತಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಮನ್ತ್ರಿತಾಃ|
12 ತತಃ ಪರಂ ಸ ಪರ್ವ್ವತಮಾರುಹ್ಯೇಶ್ವರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯಮಾನಃ ಕೃತ್ಸ್ನಾಂ ರಾತ್ರಿಂ ಯಾಪಿತವಾನ್|
13 ಅಥ ದಿನೇ ಸತಿ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಆಹೂತವಾನ್ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ
14 ಪಿತರನಾಮ್ನಾ ಖ್ಯಾತಃ ಶಿಮೋನ್ ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಆನ್ದ್ರಿಯಶ್ಚ ಯಾಕೂಬ್ ಯೋಹನ್ ಚ ಫಿಲಿಪ್ ಬರ್ಥಲಮಯಶ್ಚ
15 ಮಥಿಃ ಥೋಮಾ ಆಲ್ಫೀಯಸ್ಯ ಪುತ್ರೋ ಯಾಕೂಬ್ ಜ್ವಲನ್ತನಾಮ್ನಾ ಖ್ಯಾತಃ ಶಿಮೋನ್
16 ಚ ಯಾಕೂಬೋ ಭ್ರಾತಾ ಯಿಹೂದಾಶ್ಚ ತಂ ಯಃ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಈಷ್ಕರೀಯೋತೀಯಯಿಹೂದಾಶ್ಚೈತಾನ್ ದ್ವಾದಶ ಜನಾನ್ ಮನೋನೀತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ಸ ಜಗ್ರಾಹ ತಥಾ ಪ್ರೇರಿತ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ನಾಮ ಚಕಾರ|
17 ತತಃ ಪರಂ ಸ ತೈಃ ಸಹ ಪರ್ವ್ವತಾದವರುಹ್ಯ ಉಪತ್ಯಕಾಯಾಂ ತಸ್ಥೌ ತತಸ್ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಸಙ್ಘೋ ಯಿಹೂದಾದೇಶಾದ್ ಯಿರೂಶಾಲಮಶ್ಚ ಸೋರಃ ಸೀದೋನಶ್ಚ ಜಲಧೇ ರೋಧಸೋ ಜನನಿಹಾಶ್ಚ ಏತ್ಯ ತಸ್ಯ ಕಥಾಶ್ರವಣಾರ್ಥಂ ರೋಗಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ತಸ್ಥುಃ|
18 ಅಮೇಧ್ಯಭೂತಗ್ರಸ್ತಾಶ್ಚ ತನ್ನಿಕಟಮಾಗತ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಪ್ರಾಪುಃ|
19 ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕರಣಪ್ರಭಾವಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿತತ್ವಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಏತ್ಯ ತಂ ಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಯೇತಿರೇ|
20 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ದೃಷ್ಟಿಂ ಕುತ್ವಾ ಜಗಾದ, ಹೇ ದರಿದ್ರಾ ಯೂಯಂ ಧನ್ಯಾ ಯತ ಈಶ್ವರೀಯೇ ರಾಜ್ಯೇ ವೋಽಧಿಕಾರೋಸ್ತಿ|
21 ಹೇ ಅಧುನಾ ಕ್ಷುಧಿತಲೋಕಾ ಯೂಯಂ ಧನ್ಯಾ ಯತೋ ಯೂಯಂ ತರ್ಪ್ಸ್ಯಥ; ಹೇ ಇಹ ರೋದಿನೋ ಜನಾ ಯೂಯಂ ಧನ್ಯಾ ಯತೋ ಯೂಯಂ ಹಸಿಷ್ಯಥ|
22 ಯದಾ ಲೋಕಾ ಮನುಷ್ಯಸೂನೋ ರ್ನಾಮಹೇತೋ ರ್ಯುಷ್ಮಾನ್ ಋृತೀಯಿಷ್ಯನ್ತೇ ಪೃಥಕ್ ಕೃತ್ವಾ ನಿನ್ದಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಅಧಮಾನಿವ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸಮೀಪಾದ್ ದೂರೀಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ ತದಾ ಯೂಯಂ ಧನ್ಯಾಃ|
23 ಸ್ವರ್ಗೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಫಲಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಏತದರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ ಆನನ್ದೇನ ನೃತ್ಯತ ಚ, ತೇಷಾಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾಶ್ಚ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಃ ಪ್ರತಿ ತಥೈವ ವ್ಯವಾಹರನ್|
24 ಕಿನ್ತು ಹಾ ಹಾ ಧನವನ್ತೋ ಯೂಯಂ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ನುತ| ಹನ್ತ ಪರಿತೃಪ್ತಾ ಯೂಯಂ ಕ್ಷುಧಿತಾ ಭವಿಷ್ಯಥ;
25 ಇಹ ಹಸನ್ತೋ ಯೂಯಂ ವತ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಶೋಚಿತವ್ಯಂ ರೋದಿತವ್ಯಞ್ಚ|
26 ಸರ್ವ್ವೈಲಾಕೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸುಖ್ಯಾತೌ ಕೃತಾಯಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದುರ್ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾ ಮೃಷಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಃ ಪ್ರತಿ ತದ್ವತ್ ಕೃತವನ್ತಃ|
27 ಹೇ ಶ್ರೋತಾರೋ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಹಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಯೂಯಂ ಶತ್ರುಷು ಪ್ರೀಯಧ್ವಂ ಯೇ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ದ್ವಿಷನ್ತಿ ತೇಷಾಮಪಿ ಹಿತಂ ಕುರುತ|
28 ಯೇ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಶಪನ್ತಿ ತೇಭ್ಯ ಆಶಿಷಂ ದತ್ತ ಯೇ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವಮನ್ಯನ್ತೇ ತೇಷಾಂ ಮಙ್ಗಲಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ|
29 ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ತವ ಕಪೋಲೇ ಚಪೇಟಾಘಾತಂ ಕರೋತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಕಪೋಲಮ್ ಅನ್ಯಂ ಪರಾವರ್ತ್ತ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೀಕುರು ಪುನಶ್ಚ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ತವ ಗಾತ್ರೀಯವಸ್ತ್ರಂ ಹರತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ಪರಿಧೇಯವಸ್ತ್ರಮ್ ಅಪಿ ಗ್ರಹೀತುಂ ಮಾ ವಾರಯ|
30 ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಯಾಚತೇ ತಸ್ಮೈ ದೇಹಿ, ಯಶ್ಚ ತವ ಸಮ್ಪತ್ತಿಂ ಹರತಿ ತಂ ಮಾ ಯಾಚಸ್ವ|
31 ಪರೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯಥಾಚರಣಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಧ್ವೇ ಪರಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯೂಯಮಪಿ ತಥಾಚರತ|
32 ಯೇ ಜನಾ ಯುಷ್ಮಾಸು ಪ್ರೀಯನ್ತೇ ಕೇವಲಂ ತೇಷು ಪ್ರೀಯಮಾಣೇಷು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಂ ಫಲಂ? ಪಾಪಿಲೋಕಾ ಅಪಿ ಸ್ವೇಷು ಪ್ರೀಯಮಾಣೇಷು ಪ್ರೀಯನ್ತೇ|
33 ಯದಿ ಹಿತಕಾರಿಣ ಏವ ಹಿತಂ ಕುರುಥ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಂ ಫಲಂ? ಪಾಪಿಲೋಕಾ ಅಪಿ ತಥಾ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ|
34 ಯೇಭ್ಯ ಋಣಪರಿಶೋಧಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಪ್ರತ್ಯಾಶಾಸ್ತೇ ಕೇವಲಂ ತೇಷು ಋಣೇ ಸಮರ್ಪಿತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಿಂ ಫಲಂ? ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಶಯಾ ಪಾಪೀಲೋಕಾ ಅಪಿ ಪಾಪಿಜನೇಷು ಋಣಮ್ ಅರ್ಪಯನ್ತಿ|
35 ಅತೋ ಯೂಯಂ ರಿಪುಷ್ವಪಿ ಪ್ರೀಯಧ್ವಂ, ಪರಹಿತಂ ಕುರುತ ಚ; ಪುನಃ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಶಾಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಋಣಮರ್ಪಯತ, ತಥಾ ಕೃತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಹಾಫಲಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಯೂಯಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಾ ಇತಿ ಖ್ಯಾತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಿತಾ ಕೃತಘ್ನಾನಾಂ ದುರ್ವ್ಟತ್ತಾನಾಞ್ಚ ಹಿತಮಾಚರತಿ|
36 ಅತ ಏವ ಸ ಯಥಾ ದಯಾಲು ರ್ಯೂಯಮಪಿ ತಾದೃಶಾ ದಯಾಲವೋ ಭವತ|
37 ಅಪರಞ್ಚ ಪರಾನ್ ದೋಷಿಣೋ ಮಾ ಕುರುತ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ದೋಷೀಕೃತಾ ನ ಭವಿಷ್ಯಥ; ಅದಣ್ಡ್ಯಾನ್ ಮಾ ದಣ್ಡಯತ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಮಪಿ ದಣ್ಡಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ; ಪರೇಷಾಂ ದೋಷಾನ್ ಕ್ಷಮಧ್ವಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಮಪಿ ದೋಷಾಃ ಕ್ಷಮಿಷ್ಯನ್ತೇ|
38 ದಾನಾನಿದತ್ತ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ದಾನಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ, ವರಞ್ಚ ಲೋಕಾಃ ಪರಿಮಾಣಪಾತ್ರಂ ಪ್ರದಲಯ್ಯ ಸಞ್ಚಾಲ್ಯ ಪ್ರೋಞ್ಚಾಲ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಯ್ಯ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕ್ರೋಡೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ; ಯೂಯಂ ಯೇನ ಪರಿಮಾಣೇನ ಪರಿಮಾಥ ತೇನೈವ ಪರಿಮಾಣೇನ ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇ ಪರಿಮಾಸ್ಯತೇ|
39 ಅಥ ಸ ತೇಭ್ಯೋ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮಕಥಯತ್, ಅನ್ಧೋ ಜನಃ ಕಿಮನ್ಧಂ ಪನ್ಥಾನಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ? ತಸ್ಮಾದ್ ಉಭಾವಪಿ ಕಿಂ ಗರ್ತ್ತೇ ನ ಪತಿಷ್ಯತಃ?
40 ಗುರೋಃ ಶಿಷ್ಯೋ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕಿನ್ತು ಶಿಷ್ಯೇ ಸಿದ್ಧೇ ಸತಿ ಸ ಗುರುತುಲ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ|
41 ಅಪರಞ್ಚ ತ್ವಂ ಸ್ವಚಕ್ಷುुಷಿ ನಾಸಾಮ್ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾ ತವ ಭ್ರಾತುಶ್ಚಕ್ಷುಷಿ ಯತ್ತೃಣಮಸ್ತಿ ತದೇವ ಕುತಃ ಪಶ್ಯಮಿ?
42 ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಿ ಯಾ ನಾಸಾ ವಿದ್ಯತೇ ತಾಮ್ ಅಜ್ಞಾತ್ವಾ, ಭ್ರಾತಸ್ತವ ನೇತ್ರಾತ್ ತೃಣಂ ಬಹಿಃ ಕರೋಮೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಭ್ರಾತರಂ ಕಥಂ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ? ಹೇ ಕಪಟಿನ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ್ವನಯನಾತ್ ನಾಸಾಂ ಬಹಿಃ ಕುರು ತತೋ ಭ್ರಾತುಶ್ಚಕ್ಷುಷಸ್ತೃಣಂ ಬಹಿಃ ಕರ್ತ್ತುಂ ಸುದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ|
43 ಅನ್ಯಞ್ಚ ಉತ್ತಮಸ್ತರುಃ ಕದಾಪಿ ಫಲಮನುತ್ತಮಂ ನ ಫಲತಿ, ಅನುತ್ತಮತರುಶ್ಚ ಫಲಮುತ್ತಮಂ ನ ಫಲತಿ ಕಾರಣಾದತಃ ಫಲೈಸ್ತರವೋ ಜ್ಞಾಯನ್ತೇ|
44 ಕಣ್ಟಕಿಪಾದಪಾತ್ ಕೋಪಿ ಉಡುಮ್ಬರಫಲಾನಿ ನ ಪಾತಯತಿ ತಥಾ ಶೃಗಾಲಕೋಲಿವೃಕ್ಷಾದಪಿ ಕೋಪಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಂ ನ ಪಾತಯತಿ|
45 ತದ್ವತ್ ಸಾಧುಲೋಕೋಽನ್ತಃಕರಣರೂಪಾತ್ ಸುಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾದ್ ಉತ್ತಮಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಬಹಿಃ ಕರೋತಿ, ದುಷ್ಟೋ ಲೋಕಶ್ಚಾನ್ತಃಕರಣರೂಪಾತ್ ಕುಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾತ್ ಕುತ್ಸಿತಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಗಮಯತಿ ಯತೋಽನ್ತಃಕರಣಾನಾಂ ಪೂರ್ಣಭಾವಾನುರೂಪಾಣಿ ವಚಾಂಸಿ ಮುಖಾನ್ನಿರ್ಗಚ್ಛನ್ತಿ|
46 ಅಪರಞ್ಚ ಮಮಾಜ್ಞಾನುರೂಪಂ ನಾಚರಿತ್ವಾ ಕುತೋ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ ಪ್ರಭೋ ಇತಿ ವದಥ?
47 ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಮ ನಿಕಟಮ್ ಆಗತ್ಯ ಮಮ ಕಥಾ ನಿಶಮ್ಯ ತದನುರೂಪಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ಸ ಕಸ್ಯ ಸದೃಶೋ ಭವತಿ ತದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾाಪಯಾಮಿ|
48 ಯೋ ಜನೋ ಗಭೀರಂ ಖನಿತ್ವಾ ಪಾಷಾಣಸ್ಥಲೇ ಭಿತ್ತಿಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಯ ಸ್ವಗೃಹಂ ರಚಯತಿ ತೇನ ಸಹ ತಸ್ಯೋಪಮಾ ಭವತಿ; ಯತ ಆಪ್ಲಾವಿಜಲಮೇತ್ಯ ತಸ್ಯ ಮೂಲೇ ವೇಗೇನ ವಹದಪಿ ತದ್ಗೇಹಂ ಲಾಡಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಯತಸ್ತಸ್ಯ ಭಿತ್ತಿಃ ಪಾಷಾಣೋಪರಿ ತಿಷ್ಠತಿ|
49 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಮ ಕಥಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದನುರೂಪಂ ನಾಚರತಿ ಸ ಭಿತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಮೃृದುಪರಿ ಗೃಹನಿರ್ಮ್ಮಾತ್ರಾ ಸಮಾನೋ ಭವತಿ; ಯತ ಆಪ್ಲಾವಿಜಲಮಾಗತ್ಯ ವೇಗೇನ ಯದಾ ವಹತಿ ತದಾ ತದ್ಗೃಹಂ ಪತತಿ ತಸ್ಯ ಮಹತ್ ಪತನಂ ಜಾಯತೇ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 07

1 ತತಃ ಪರಂ ಸ ಲೋಕಾನಾಂ ಕರ್ಣಗೋಚರೇ ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಉಪದೇಶಾನ್ ಸಮಾಪ್ಯ ಯದಾ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ಪುರಂ ಪ್ರವಿಶತಿ
2 ತದಾ ಶತಸೇನಾಪತೇಃ ಪ್ರಿಯದಾಸ ಏಕೋ ಮೃತಕಲ್ಪಃ ಪೀಡಿತ ಆಸೀತ್|
3 ಅತಃ ಸೇನಾಪತಿ ರ್ಯೀಶೋ ರ್ವಾರ್ತ್ತಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ದಾಸಸ್ಯಾರೋಗ್ಯಕರಣಾಯ ತಸ್ಯಾಗಮನಾರ್ಥಂ ವಿನಯಕರಣಾಯ ಯಿಹೂದೀಯಾನ್ ಕಿಯತಃ ಪ್ರಾಚಃ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
4 ತೇ ಯೀಶೋರನ್ತಿಕಂ ಗತ್ವಾ ವಿನಯಾತಿಶಯಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಸ ಸೇನಾಪತಿ ರ್ಭವತೋನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಮ್ ಅರ್ಹತಿ|
5 ಯತಃ ಸೋಸ್ಮಜ್ಜಾತೀಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ಪ್ರೀಯತೇ ತಥಾಸ್ಮತ್ಕೃತೇ ಭಜನಗೇಹಂ ನಿರ್ಮ್ಮಿತವಾನ್|
6 ತಸ್ಮಾದ್ ಯೀಶುಸ್ತೈಃ ಸಹ ಗತ್ವಾ ನಿವೇಶನಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಪ್ರಾಪ, ತದಾ ಸ ಶತಸೇನಾಪತಿ ರ್ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣವಾಕ್ಯಂ ತಂ ವಕ್ತುಂ ಬನ್ಧೂನ್ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್| ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರಮೋ ನ ಕರ್ತ್ತವ್ಯೋ ಯದ್ ಭವತಾ ಮದ್ಗೇಹಮಧ್ಯೇ ಪಾದಾರ್ಪಣಂ ಕ್ರಿಯೇತ ತದಪ್ಯಹಂ ನಾರ್ಹಾಮಿ,
7 ಕಿಞ್ಚಾಹಂ ಭವತ್ಸಮೀಪಂ ಯಾತುಮಪಿ ನಾತ್ಮಾನಂ ಯೋಗ್ಯಂ ಬುದ್ಧವಾನ್, ತತೋ ಭವಾನ್ ವಾಕ್ಯಮಾತ್ರಂ ವದತು ತೇನೈವ ಮಮ ದಾಸಃ ಸ್ವಸ್ಥೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ಯಸ್ಮಾದ್ ಅಹಂ ಪರಾಧೀನೋಪಿ ಮಮಾಧೀನಾ ಯಾಃ ಸೇನಾಃ ಸನ್ತಿ ತಾಸಾಮ್ ಏಕಜನಂ ಪ್ರತಿ ಯಾಹೀತಿ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತೇ ಸ ಯಾತಿ; ತದನ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಹೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೇ ಸ ಆಯಾತಿ; ತಥಾ ನಿಜದಾಸಂ ಪ್ರತಿ ಏತತ್ ಕುರ್ವ್ವಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತೇ ಸ ತದೇವ ಕರೋತಿ|
9 ಯೀಶುರಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಿಸ್ಮಯಂ ಯಯೌ, ಮುಖಂ ಪರಾವರ್ತ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ವರ್ತ್ತಿನೋ ಲೋಕಾನ್ ಬಭಾಷೇ ಚ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲೋ ವಂಶಮಧ್ಯೇಪಿ ವಿಶ್ವಾಸಮೀದೃಶಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನವಂ|
10 ತತಸ್ತೇ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಗೃಹಂ ಗತ್ವಾ ತಂ ಪೀಡಿತಂ ದಾಸಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ದದೃಶುಃ|
11 ಪರೇಽಹನಿ ಸ ನಾಯೀನಾಖ್ಯಂ ನಗರಂ ಜಗಾಮ ತಸ್ಯಾನೇಕೇ ಶಿಷ್ಯಾ ಅನ್ಯೇ ಚ ಲೋಕಾಸ್ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯಯುಃ|
12 ತೇಷು ತನ್ನಗರಸ್ಯ ದ್ವಾರಸನ್ನಿಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇಷು ಕಿಯನ್ತೋ ಲೋಕಾ ಏಕಂ ಮೃತಮನುಜಂ ವಹನ್ತೋ ನಗರಸ್ಯ ಬಹಿರ್ಯಾನ್ತಿ, ಸ ತನ್ಮಾತುರೇಕಪುತ್ರಸ್ತನ್ಮಾತಾ ಚ ವಿಧವಾ; ತಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತನ್ನಗರೀಯಾ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ಆಸನ್|
13 ಪ್ರಭುಸ್ತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸಾನುಕಮ್ಪಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಮಾ ರೋದೀಃ| ಸ ಸಮೀಪಮಿತ್ವಾ ಖಟ್ವಾಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ ತಸ್ಮಾದ್ ವಾಹಕಾಃ ಸ್ಥಗಿತಾಸ್ತಮ್ಯುಃ;
14 ತದಾ ಸ ಉವಾಚ ಹೇ ಯುವಮನುಷ್ಯ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ, ತ್ವಾಮಹಮ್ ಆಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
15 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಮೃತೋ ಜನಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಮುತ್ಥಾಯ ಕಥಾಂ ಪ್ರಕಥಿತಃ; ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಯ ಮಾತರಿ ತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸ|
16 ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಃ ಶಶಙ್ಕಿರೇ; ಏಕೋ ಮಹಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಮಧ್ಯೇಽಸ್ಮಾಕಮ್ ಸಮುದೈತ್, ಈಶ್ವರಶ್ಚ ಸ್ವಲೋಕಾನನ್ವಗೃಹ್ಲಾತ್ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ಜಗದುಃ|
17 ತತಃ ಪರಂ ಸಮಸ್ತಂ ಯಿಹೂದಾದೇಶಂ ತಸ್ಯ ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥದೇಶಞ್ಚ ತಸ್ಯೈತತ್ಕೀರ್ತ್ತಿ ರ್ವ್ಯಾನಶೇ|
18 ತತಃ ಪರಂ ಯೋಹನಃ ಶಿಷ್ಯೇಷು ತಂ ತದ್ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಜ್ಞಾಪಿತವತ್ಸು
19 ಸ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ದ್ವೌ ಜನಾವಾಹೂಯ ಯೀಶುಂ ಪ್ರತಿ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ, ಯಸ್ಯಾಗಮನಮ್ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ತಿಷ್ಠಾಮೋ ವಯಂ ಕಿಂ ಸ ಏವ ಜನಸ್ತ್ವಂ? ಕಿಂ ವಯಮನ್ಯಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಃ?
20 ಪಶ್ಚಾತ್ತೌ ಮಾನವೌ ಗತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸತುಃ, ಯಸ್ಯಾಗಮನಮ್ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ತಿಷ್ಠಾಮೋ ವಯಂ, ಕಿಂ ಸಏವ ಜನಸ್ತ್ವಂ? ಕಿಂ ವಯಮನ್ಯಮಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಃ? ಕಥಾಮಿಮಾಂ ತುಭ್ಯಂ ಕಥಯಿತುಂ ಯೋಹನ್ ಮಜ್ಜಕ ಆವಾಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್|
21 ತಸ್ಮಿನ್ ದಣ್ಡೇ ಯೀಶೂರೋಗಿಣೋ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಮತೋ ದುಷ್ಟಭೂತಗ್ರಸ್ತಾಂಶ್ಚ ಬಹೂನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಕೃತ್ವಾ, ಅನೇಕಾನ್ಧೇಭ್ಯಶ್ಚಕ್ಷುಂಷಿ ದತ್ತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ,
22 ಯುವಾಂ ವ್ರಜತಮ್ ಅನ್ಧಾ ನೇತ್ರಾಣಿ ಖಞ್ಜಾಶ್ಚರಣಾನಿ ಚ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ, ಕುಷ್ಠಿನಃ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿಯನ್ತೇ, ಬಧಿರಾಃ ಶ್ರವಣಾನಿ ಮೃತಾಶ್ಚ ಜೀವನಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ, ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಸಮೀಪೇಷು ಸುಸಂವಾದಃ ಪ್ರಚಾರ್ಯ್ಯತೇ, ಯಂ ಪ್ರತಿ ವಿಘ್ನಸ್ವರೂಪೋಹಂ ನ ಭವಾಮಿ ಸ ಧನ್ಯಃ,
23 ಏತಾನಿ ಯಾನಿ ಪಶ್ಯಥಃ ಶೃಣುಥಶ್ಚ ತಾನಿ ಯೋಹನಂ ಜ್ಞಾಪಯತಮ್|
24 ತಯೋ ರ್ದೂತಯೋ ರ್ಗತಯೋಃ ಸತೋ ರ್ಯೋಹನಿ ಸ ಲೋಕಾನ್ ವಕ್ತುಮುಪಚಕ್ರಮೇ, ಯೂಯಂ ಮಧ್ಯೇಪ್ರಾನ್ತರಂ ಕಿಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನಿರಗಮತ? ಕಿಂ ವಾಯುನಾ ಕಮ್ಪಿತಂ ನಡಂ?
25 ಯೂಯಂ ಕಿಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನಿರಗಮತ? ಕಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತ್ರಪರಿಧಾಯಿನಂ ಕಮಪಿ ನರಂ? ಕಿನ್ತು ಯೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮೃದುವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪರಿದಧತಿ ಸೂತ್ತಮಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಭುಞ್ಜತೇ ಚ ತೇ ರಾಜಧಾನೀಷು ತಿಷ್ಠನ್ತಿ|
26 ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನಿರಗಮತ? ಕಿಮೇಕಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಂ? ತದೇವ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ಸ ಪುಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಪಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತ್ಯಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ;
27 ಪಶ್ಯ ಸ್ವಕೀಯದೂತನ್ತು ತವಾಗ್ರ ಪ್ರೇಷಯಾಮ್ಯಹಂ| ಗತ್ವಾ ತ್ವದೀಯಮಾರ್ಗನ್ತು ಸ ಹಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯತಿ| ಯದರ್ಥೇ ಲಿಪಿರಿಯಮ್ ಆಸ್ತೇ ಸ ಏವ ಯೋಹನ್|
28 ಅತೋ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಗರ್ಬ್ಭಜಾತಾನಾಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜಕಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ತತ್ರಾಪಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇ ಯಃ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷುದ್ರಃ ಸ ಯೋಹನೋಪಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ|
29 ಅಪರಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಃ ಕರಮಞ್ಚಾಯಿನಶ್ಚ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯೋಹನಾ ಮಜ್ಜನೇನ ಮಜ್ಜಿತಾಃ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ನಿರ್ದೋಷಂ ಮೇನಿರೇ|
30 ಕಿನ್ತು ಫಿರೂಶಿನೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಶ್ಚ ತೇನ ನ ಮಜ್ಜಿತಾಃ ಸ್ವಾನ್ ಪ್ರತೀಶ್ವರಸ್ಯೋಪದೇಶಂ ನಿಷ್ಫಲಮ್ ಅಕುರ್ವ್ವನ್|
31 ಅಥ ಪ್ರಭುಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಇದಾನೀನ್ತನಜನಾನ್ ಕೇನೋಪಮಾಮಿ? ತೇ ಕಸ್ಯ ಸದೃಶಾಃ?
32 ಯೇ ಬಾಲಕಾ ವಿಪಣ್ಯಾಮ್ ಉಪವಿಶ್ಯ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಆಹೂಯ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ವದನ್ತಿ, ವಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟೇ ವಂಶೀರವಾದಿಷ್ಮ, ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ನಾನರ್ತ್ತಿಷ್ಟ, ವಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟ ಅರೋದಿಷ್ಮ, ಕಿನ್ತು ಯುಯಂ ನ ವ್ಯಲಪಿಷ್ಟ, ಬಾಲಕೈರೇತಾದೃಶೈಸ್ತೇಷಾಮ್ ಉಪಮಾ ಭವತಿ|
33 ಯತೋ ಯೋಹನ್ ಮಜ್ಜಕ ಆಗತ್ಯ ಪೂಪಂ ನಾಖಾದತ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಞ್ಚ ನಾಪಿವತ್ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ವದಥ, ಭೂತಗ್ರಸ್ತೋಯಮ್|
34 ತತಃ ಪರಂ ಮಾನವಸುತ ಆಗತ್ಯಾಖಾದದಪಿವಞ್ಚ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ವದಥ, ಖಾದಕಃ ಸುರಾಪಶ್ಚಾಣ್ಡಾಲಪಾಪಿನಾಂ ಬನ್ಧುರೇಕೋ ಜನೋ ದೃಶ್ಯತಾಮ್|
35 ಕಿನ್ತು ಜ್ಞಾನಿನೋ ಜ್ಞಾನಂ ನಿರ್ದೋಷಂ ವಿದುಃ|
36 ಪಶ್ಚಾದೇಕಃ ಫಿರೂಶೀ ಯೀಶುಂ ಭೋಜನಾಯ ನ್ಯಮನ್ತ್ರಯತ್ ತತಃ ಸ ತಸ್ಯ ಗೃಹಂ ಗತ್ವಾ ಭೋಕ್ತುಮುಪವಿಷ್ಟಃ|
37 ಏತರ್ಹಿ ತತ್ಫಿರೂಶಿನೋ ಗೃಹೇ ಯೀಶು ರ್ಭೇಕ್ತುಮ್ ಉಪಾವೇಕ್ಷೀತ್ ತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾ ತನ್ನಗರವಾಸಿನೀ ಕಾಪಿ ದುಷ್ಟಾ ನಾರೀ ಪಾಣ್ಡರಪ್ರಸ್ತರಸ್ಯ ಸಮ್ಪುಟಕೇ ಸುಗನ್ಧಿತೈಲಮ್ ಆನೀಯ
38 ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪಾದಯೋಃ ಸನ್ನಿಧೌ ತಸ್ಯೌ ರುದತೀ ಚ ನೇತ್ರಾಮ್ಬುಭಿಸ್ತಸ್ಯ ಚರಣೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ನಿಜಕಚೈರಮಾರ್ಕ್ಷೀತ್, ತತಸ್ತಸ್ಯ ಚರಣೌ ಚುಮ್ಬಿತ್ವಾ ತೇನ ಸುಗನ್ಧಿತೈಲೇನ ಮಮರ್ದ|
39 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ನಿಮನ್ತ್ರಯಿತಾ ಫಿರೂಶೀ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ, ಯದ್ಯಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಭವೇತ್ ತರ್ಹಿ ಏನಂ ಸ್ಪೃಶತಿ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾ ಕಾ ಕೀದೃಶೀ ಚೇತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನುಯಾತ್ ಯತಃ ಸಾ ದುಷ್ಟಾ|
40 ತದಾ ಯಾಶುಸ್ತಂ ಜಗಾದ, ಹೇ ಶಿಮೋನ್ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿ ಮಮ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ವಕ್ತವ್ಯಮಸ್ತಿ; ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಗುರೋ ತದ್ ವದತು|
41 ಏಕೋತ್ತಮರ್ಣಸ್ಯ ದ್ವಾವಧಮರ್ಣಾವಾಸ್ತಾಂ, ತಯೋರೇಕಃ ಪಞ್ಚಶತಾನಿ ಮುದ್ರಾಪಾದಾನ್ ಅಪರಶ್ಚ ಪಞ್ಚಾಶತ್ ಮುದ್ರಾಪಾದಾನ್ ಧಾರಯಾಮಾಸ|
42 ತದನನ್ತರಂ ತಯೋಃ ಶೋಧ್ಯಾಭಾವಾತ್ ಸ ಉತ್ತಮರ್ಣಸ್ತಯೋ ರೃಣೇ ಚಕ್ಷಮೇ; ತಸ್ಮಾತ್ ತಯೋರ್ದ್ವಯೋಃ ಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೇಷ್ಯತೇ ಬಹು? ತದ್ ಬ್ರೂಹಿ|
43 ಶಿಮೋನ್ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಮಯಾ ಬುಧ್ಯತೇ ಯಸ್ಯಾಧಿಕಮ್ ಋಣಂ ಚಕ್ಷಮೇ ಸ ಇತಿ; ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಂ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ತ್ವಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವ್ಯಚಾರಯಃ|
44 ಅಥ ತಾಂ ನಾರೀಂ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಘುಠ್ಯ ಶಿಮೋನಮವೋಚತ್, ಸ್ತ್ರೀಮಿಮಾಂ ಪಶ್ಯಸಿ? ತವ ಗೃಹೇ ಮಯ್ಯಾಗತೇ ತ್ವಂ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾರ್ಥಂ ಜಲಂ ನಾದಾಃ ಕಿನ್ತು ಯೋಷಿದೇಷಾ ನಯನಜಲೈ ರ್ಮಮ ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ಕೇಶೈರಮಾರ್ಕ್ಷೀತ್|
45 ತ್ವಂ ಮಾಂ ನಾಚುಮ್ಬೀಃ ಕಿನ್ತು ಯೋಷಿದೇಷಾ ಸ್ವೀಯಾಗಮನಾದಾರಭ್ಯ ಮದೀಯಪಾದೌ ಚುಮ್ಬಿತುಂ ನ ವ್ಯರಂಸ್ತ|
46 ತ್ವಞ್ಚ ಮದೀಯೋತ್ತಮಾಙ್ಗೇ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ತೈಲಂ ನಾಮರ್ದೀಃ ಕಿನ್ತು ಯೋಷಿದೇಷಾ ಮಮ ಚರಣೌ ಸುಗನ್ಧಿತೈಲೇನಾಮರ್ದ್ದೀತ್|
47 ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ, ಏತಸ್ಯಾ ಬಹು ಪಾಪಮಕ್ಷಮ್ಯತ ತತೋ ಬಹು ಪ್ರೀಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯಾಲ್ಪಪಾಪಂ ಕ್ಷಮ್ಯತೇ ಸೋಲ್ಪಂ ಪ್ರೀಯತೇ|
48 ತತಃ ಪರಂ ಸ ತಾಂ ಬಭಾಷೇ, ತ್ವದೀಯಂ ಪಾಪಮಕ್ಷಮ್ಯತ|
49 ತದಾ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯೇ ಭೋಕ್ತುಮ್ ಉಪವಿವಿಶುಸ್ತೇ ಪರಸ್ಪರಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಅಯಂ ಪಾಪಂ ಕ್ಷಮತೇ ಕ ಏಷಃ?
50 ಕಿನ್ತು ಸ ತಾಂ ನಾರೀಂ ಜಗಾದ, ತವ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯ್ಯತ್ರಾಸ್ತ ತ್ವಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ವ್ರಜ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 08

1 ಅಪರಞ್ಚ ಯೀಶು ರ್ದ್ವಾದಶಭಿಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ನಾನಾನಗರೇಷು ನಾನಾಗ್ರಾಮೇಷು ಚ ಗಚ್ಛನ್ ಇಶ್ವರೀಯರಾಜತ್ವಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ|
2 ತದಾ ಯಸ್ಯಾಃ ಸಪ್ತ ಭೂತಾ ನಿರಗಚ್ಛನ್ ಸಾ ಮಗ್ದಲೀನೀತಿ ವಿಖ್ಯಾತಾ ಮರಿಯಮ್ ಹೇರೋದ್ರಾಜಸ್ಯ ಗೃಹಾಧಿಪತೇಃ ಹೋಷೇ ರ್ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಯೋಹನಾ ಶೂಶಾನಾ
3 ಪ್ರಭೃತಯೋ ಯಾ ಬಹ್ವ್ಯಃ ಸ್ತ್ರಿಯಃ ದುಷ್ಟಭೂತೇಭ್ಯೋ ರೋಗೇಭ್ಯಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾಃ ಸತ್ಯೋ ನಿಜವಿಭೂತೀ ರ್ವ್ಯಯಿತ್ವಾ ತಮಸೇವನ್ತ, ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಸ್ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಆಸನ್|
4 ಅನನ್ತರಂ ನಾನಾನಗರೇಭ್ಯೋ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇಽಮಿಲನ್, ತದಾ ಸ ತೇಭ್ಯ ಏಕಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಂ ಕಥಯಾಮಾಸ| ಏಕಃ ಕೃಷೀಬಲೋ ಬೀಜಾನಿ ವಪ್ತುಂ ಬಹಿರ್ಜಗಾಮ,
5 ತತೋ ವಪನಕಾಲೇ ಕತಿಪಯಾನಿ ಬೀಜಾನಿ ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವೇ ಪೇತುಃ, ತತಸ್ತಾನಿ ಪದತಲೈ ರ್ದಲಿತಾನಿ ಪಕ್ಷಿಭಿ ರ್ಭಕ್ಷಿತಾನಿ ಚ|
6 ಕತಿಪಯಾನಿ ಬೀಜಾನಿ ಪಾಷಾಣಸ್ಥಲೇ ಪತಿತಾನಿ ಯದ್ಯಪಿ ತಾನ್ಯಙ್ಕುರಿತಾನಿ ತಥಾಪಿ ರಸಾಭಾವಾತ್ ಶುಶುಷುಃ|
7 ಕತಿಪಯಾನಿ ಬೀಜಾನಿ ಕಣ್ಟಕಿವನಮಧ್ಯೇ ಪತಿತಾನಿ ತತಃ ಕಣ್ಟಕಿವನಾನಿ ಸಂವೃದ್ಧ್ಯ ತಾನಿ ಜಗ್ರಸುಃ|
8 ತದನ್ಯಾನಿ ಕತಿಪಯಬೀಜಾನಿ ಚ ಭೂಮ್ಯಾಮುತ್ತಮಾಯಾಂ ಪೇತುಸ್ತತಸ್ತಾನ್ಯಙ್ಕುರಯಿತ್ವಾ ಶತಗುಣಾನಿ ಫಲಾನಿ ಫೇಲುಃ| ಸ ಇಮಾ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಪ್ರೋಚ್ಚೈಃ ಪ್ರೋವಾಚ, ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತುಂ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಸ್ತಃ ಸ ಶೃಣೋತು|
9 ತತಃ ಪರಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುರಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಸ್ಯ ಕಿಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ್ಯಂ?
10 ತತಃ ಸ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಗುಹ್ಯಾನಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಧಿಕಾರೋ ದೀಯತೇ ಕಿನ್ತ್ವನ್ಯೇ ಯಥಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಶ್ರುತ್ವಾಪಿ ಮ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ ಚ ತದರ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕಥಾ ದೃಷ್ಟಾನ್ತೇನ ಕಥ್ಯನ್ತೇ|
11 ದೃಷ್ಟಾನ್ತಸ್ಯಾಸ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಃ, ಈಶ್ವರೀಯಕಥಾ ಬೀಜಸ್ವರೂಪಾ|
12 ಯೇ ಕಥಾಮಾತ್ರಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಚಾದ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಯಥಾ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ತದಾಶಯೇನ ಶೈತಾನೇತ್ಯ ಹೃದಯಾತೃ ತಾಂ ಕಥಾಮ್ ಅಪಹರತಿ ತ ಏವ ಮಾರ್ಗಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಭೂಮಿಸ್ವರೂಪಾಃ|
13 ಯೇ ಕಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾನನ್ದಂ ಗೃಹ್ಲನ್ತಿ ಕಿನ್ತ್ವಬದ್ಧಮೂಲತ್ವಾತ್ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾಕಾಲೇ ಭ್ರಶ್ಯನ್ತಿ ತಏವ ಪಾಷಾಣಭೂಮಿಸ್ವರೂಪಾಃ|
14 ಯೇ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಾನ್ತಿ ವಿಷಯಚಿನ್ತಾಯಾಂ ಧನಲೋಭೇನ ಏेಹಿಕಸುಖೇ ಚ ಮಜ್ಜನ್ತ ಉಪಯುಕ್ತಫಲಾನಿ ನ ಫಲನ್ತಿ ತ ಏವೋಪ್ತಬೀಜಕಣ್ಟಕಿಭೂಸ್ವರೂಪಾಃ|
15 ಕಿನ್ತು ಯೇ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸರಲೈಃ ಶುದ್ಧೈಶ್ಚಾನ್ತಃಕರಣೈಃ ಕಥಾಂ ಗೃಹ್ಲನ್ತಿ ಧೈರ್ಯ್ಯಮ್ ಅವಲಮ್ಬ್ಯ ಫಲಾನ್ಯುತ್ಪಾದಯನ್ತಿ ಚ ತ ಏವೋತ್ತಮಮೃತ್ಸ್ವರೂಪಾಃ|
16 ಅಪರಞ್ಚ ಪ್ರದೀಪಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಕೋಪಿ ಪಾತ್ರೇಣ ನಾಚ್ಛಾದಯತಿ ತಥಾ ಖಟ್ವಾಧೋಪಿ ನ ಸ್ಥಾಪಯತಿ, ಕಿನ್ತು ದೀಪಾಧಾರೋಪರ್ಯ್ಯೇವ ಸ್ಥಾಪಯತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರವೇಶಕಾ ದೀಪ್ತಿಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ|
17 ಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತೇ ತಾದೃಗ್ ಅಪ್ರಕಾಶಿತಂ ವಸ್ತು ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಯಚ್ಚ ನ ಸುವ್ಯಕ್ತಂ ಪ್ರಚಾರಯಿಷ್ಯತೇ ತಾದೃಗ್ ಗೃಪ್ತಂ ವಸ್ತು ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
18 ಅತೋ ಯೂಯಂ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಶೃಣುಥ ತತ್ರ ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ಯಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಬರ್ದ್ಧತೇ ತಸ್ಮೈ ಪುನರ್ದಾಸ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯಾಶ್ರಯೇ ನ ಬರ್ದ್ಧತೇ ತಸ್ಯ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತದಪಿ ತಸ್ಮಾತ್ ನೇಷ್ಯತೇ|
19 ಅಪರಞ್ಚ ಯೀಶೋ ರ್ಮಾತಾ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಜಿಗಮಿಷವಃ
20 ಕಿನ್ತು ಜನತಾಸಮ್ಬಾಧಾತ್ ತತ್ಸನ್ನಿಧಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ನ ಶೇಕುಃ| ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ತವ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ ತ್ವಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಿಕೀರ್ಷನ್ತೋ ಬಹಿಸ್ತಿಷ್ಠನತೀತಿ ವಾರ್ತ್ತಾಯಾಂ ತಸ್ಮೈ ಕಥಿತಾಯಾಂ
21 ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ; ಯೇ ಜನಾ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದನುರೂಪಮಾಚರನ್ತಿ ತಏವ ಮಮ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತರಶ್ಚ|
22 ಅನನ್ತರಂ ಏಕದಾ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ನಾವಮಾರುಹ್ಯ ಜಗಾದ, ಆಯಾತ ವಯಂ ಹ್ರದಸ್ಯ ಪಾರಂ ಯಾಮಃ, ತತಸ್ತೇ ಜಗ್ಮುಃ|
23 ತೇಷು ನೌಕಾಂ ವಾಹಯತ್ಸು ಸ ನಿದದ್ರೌ;
24 ಅಥಾಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಬಲಝಞ್ಭ್ಶಗಮಾದ್ ಹ್ರದೇ ನೌಕಾಯಾಂ ತರಙ್ಗೈರಾಚ್ಛನ್ನಾಯಾಂ ವಿಪತ್ ತಾನ್ ಜಗ್ರಾಸ| ತಸ್ಮಾದ್ ಯೀಶೋರನ್ತಿಕಂ ಗತ್ವಾ ಹೇ ಗುರೋ ಹೇ ಗುರೋ ಪ್ರಾಣಾ ನೋ ಯಾನ್ತೀತಿ ಗದಿತ್ವಾ ತಂ ಜಾಗರಯಾಮ್ಬಭೂವುಃ| ತದಾ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ವಾಯುಂ ತರಙ್ಗಾಂಶ್ಚ ತರ್ಜಯಾಮಾಸ ತಸ್ಮಾದುಭೌ ನಿವೃತ್ಯ ಸ್ಥಿರೌ ಬಭೂವತುಃ|
25 ಸ ತಾನ್ ಬಭಾಷೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕ? ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ಭೀತಾ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚ ಪರಸ್ಪರಂ ಜಗದುಃ, ಅಹೋ ಕೀದೃಗಯಂ ಮನುಜಃ ಪವನಂ ಪಾನೀಯಞ್ಚಾದಿಶತಿ ತದುಭಯಂ ತದಾದೇಶಂ ವಹತಿ|
26 ತತಃ ಪರಂ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖಸ್ಥಗಿದೇರೀಯಪ್ರದೇಶೇ ನೌಕಾಯಾಂ ಲಗನ್ತ್ಯಾಂ ತಟೇಽವರೋಹಮಾವಾದ್
27 ಬಹುತಿಥಕಾಲಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಏಕೋ ಮಾನುಷಃ ಪುರಾದಾಗತ್ಯ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಕಾರ| ಸ ಮನುಷೋ ವಾಸೋ ನ ಪರಿದಧತ್ ಗೃಹೇ ಚ ನ ವಸನ್ ಕೇವಲಂ ಶ್ಮಶಾನಮ್ ಅಧ್ಯುವಾಸ|
28 ಸ ಯೀಶುಂ ದೃಷ್ಟ್ವೈವ ಚೀಚ್ಛಬ್ದಂ ಚಕಾರ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಪತಿತ್ವಾ ಪ್ರೋಚ್ಚೈರ್ಜಗಾದ ಚ, ಹೇ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಧಾನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರ, ಮಯಾ ಸಹ ತವ ಕಃ ಸಮ್ಬನ್ಧಃ? ತ್ವಯಿ ವಿನಯಂ ಕರೋಮಿ ಮಾಂ ಮಾ ಯಾತಯ|
29 ಯತಃ ಸ ತಂ ಮಾನುಷಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಾತುಮ್ ಅಮೇಧ್ಯಭೂತಮ್ ಆದಿದೇಶ; ಸ ಭೂತಸ್ತಂ ಮಾನುಷಮ್ ಅಸಕೃದ್ ದಧಾರ ತಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾಃ ಶೃಙ್ಖಲೇನ ನಿಗಡೇನ ಚ ಬಬನ್ಧುಃ; ಸ ತದ್ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ಭೂತವಶತ್ವಾತ್ ಮಧ್ಯೇಪ್ರಾನ್ತರಂ ಯಯೌ|
30 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ ತವ ಕಿನ್ನಾಮ? ಸ ಉವಾಚ, ಮಮ ನಾಮ ಬಾಹಿನೋ ಯತೋ ಬಹವೋ ಭೂತಾಸ್ತಮಾಶಿಶ್ರಿಯುಃ|
31 ಅಥ ಭೂತಾ ವಿನಯೇನ ಜಗದುಃ, ಗಭೀರಂ ಗರ್ತ್ತಂ ಗನ್ತುಂ ಮಾಜ್ಞಾಪಯಾಸ್ಮಾನ್|
32 ತದಾ ಪರ್ವ್ವತೋಪರಿ ವರಾಹವ್ರಜಶ್ಚರತಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಭೂತಾ ವಿನಯೇನ ಪ್ರೋಚುಃ, ಅಮುಂ ವರಾಹವ್ರಜಮ್ ಆಶ್ರಯಿತುಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ಅನುಜಾನೀಹಿ; ತತಃ ಸೋನುಜಜ್ಞೌ|
33 ತತಃ ಪರಂ ಭೂತಾಸ್ತಂ ಮಾನುಷಂ ವಿಹಾಯ ವರಾಹವ್ರಜಮ್ ಆಶಿಶ್ರಿಯುಃ ವರಾಹವ್ರಜಾಶ್ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಕಟಕೇನ ಧಾವನ್ತೋ ಹ್ರದೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ ವಿಜೃಹುಃ|
34 ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶೂಕರರಕ್ಷಕಾಃ ಪಲಾಯಮಾನಾ ನಗರಂ ಗ್ರಾಮಞ್ಚ ಗತ್ವಾ ತತ್ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ|
35 ತತಃ ಕಿಂ ವೃತ್ತಮ್ ಏತದ್ದರ್ಶನಾರ್ಥಂ ಲೋಕಾ ನಿರ್ಗತ್ಯ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಂ ಯಯುಃ, ತಂ ಮಾನುಷಂ ತ್ಯಕ್ತಭೂತಂ ಪರಿಹಿತವಸ್ತ್ರಂ ಸ್ವಸ್ಥಮಾನುಷವದ್ ಯೀಶೋಶ್ಚರಣಸನ್ನಿಧೌ ಸೂಪವಿಶನ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಬಿಭ್ಯುಃ|
36 ಯೇ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕರಣಂ ದದೃಶುಸ್ತೇ ತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ|
37 ತದನನ್ತರಂ ತಸ್ಯ ಗಿದೇರೀಯಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಚತುರ್ದಿಕ್ಸ್ಥಾ ಬಹವೋ ಜನಾ ಅತಿತ್ರಸ್ತಾ ವಿನಯೇನ ತಂ ಜಗದುಃ, ಭವಾನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟಾದ್ ವ್ರಜತು ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ನಾವಮಾರುಹ್ಯ ತತೋ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯ ಜಗಾಮ|
38 ತದಾನೀಂ ತ್ಯಕ್ತಭೂತಮನುಜಸ್ತೇನ ಸಹ ಸ್ಥಾತುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ
39 ಕಿನ್ತು ತದರ್ಥಮ್ ಈಶ್ವರಃ ಕೀದೃಙ್ಮಹಾಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ನಿವೇಶನಂ ಗತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾಪಯ, ಯೀಶುಃ ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ತಂ ವಿಸಸರ್ಜ| ತತಃ ಸ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ಯೀಶುಸ್ತದರ್ಥಂ ಯನ್ಮಹಾಕರ್ಮ್ಮ ಚಕಾರ ತತ್ ಪುರಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ|
40 ಅಥ ಯೀಶೌ ಪರಾವೃತ್ಯಾಗತೇ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಆದರೇಣ ಜಗೃಹು ರ್ಯಸ್ಮಾತ್ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ತಮಪೇಕ್ಷಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ|
41 ತದನನ್ತರಂ ಯಾಯೀರ್ನಾಮ್ನೋ ಭಜನಗೇಹಸ್ಯೈಕೋಧಿಪ ಆಗತ್ಯ ಯೀಶೋಶ್ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ಸ್ವನಿವೇಶನಾಗಮನಾರ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಯಂ ಚಕಾರ,
42 ಯತಸ್ತಸ್ಯ ದ್ವಾದಶವರ್ಷವಯಸ್ಕಾ ಕನ್ಯೈಕಾಸೀತ್ ಸಾ ಮೃತಕಲ್ಪಾಭವತ್| ತತಸ್ತಸ್ಯ ಗಮನಕಾಲೇ ಮಾರ್ಗೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಹಾನ್ ಸಮಾಗಮೋ ಬಭೂವ|
43 ದ್ವಾದಶವರ್ಷಾಣಿ ಪ್ರದರರೋಗಗ್ರಸ್ತಾ ನಾನಾ ವೈದ್ಯೈಶ್ಚಿಕಿತ್ಸಿತಾ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವ್ಯಯಿತ್ವಾಪಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಯಾ ಯೋಷಿತ್ ಸಾ ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದಾಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗ್ರನ್ಥಿಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ|
44 ತಸ್ಮಾತ್ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತಸ್ಯಾ ರಕ್ತಸ್ರಾವೋ ರುದ್ಧಃ|
45 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುರವದತ್ ಕೇನಾಹಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಃ? ತತೋಽನೇಕೈರನಙ್ಗೀಕೃತೇ ಪಿತರಸ್ತಸ್ಯ ಸಙ್ಗಿನಶ್ಚಾವದನ್, ಹೇ ಗುರೋ ಲೋಕಾ ನಿಕಟಸ್ಥಾಃ ಸನ್ತಸ್ತವ ದೇಹೇ ಘರ್ಷಯನ್ತಿ, ತಥಾಪಿ ಕೇನಾಹಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟಇತಿ ಭವಾನ್ ಕುತಃ ಪೃಚ್ಛತಿ?
46 ಯೀಶುಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಕೇನಾಪ್ಯಹಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟೋ, ಯತೋ ಮತ್ತಃ ಶಕ್ತಿ ರ್ನಿರ್ಗತೇತಿ ಮಯಾ ನಿಶ್ಚಿತಮಜ್ಞಾಯಿ|
47 ತದಾ ಸಾ ನಾರೀ ಸ್ವಯಂ ನ ಗುಪ್ತೇತಿ ವಿದಿತ್ವಾ ಕಮ್ಪಮಾನಾ ಸತೀ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಪಪಾತ; ಯೇನ ನಿಮಿತ್ತೇನ ತಂ ಪಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶಮಾತ್ರಾಚ್ಚ ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಸ್ವಸ್ಥಾಭವತ್ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದಾಚಖ್ಯೌ|
48 ತತಃ ಸ ತಾಂ ಜಗಾದ ಹೇ ಕನ್ಯೇ ಸುಸ್ಥಿರಾ ಭವ, ತವ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಮ್ ಅಕಾರ್ಷೀತ್ ತ್ವಂ ಕ್ಷೇಮೇಣ ಯಾಹಿ|
49 ಯೀಶೋರೇತದ್ವಾಕ್ಯವದನಕಾಲೇ ತಸ್ಯಾಧಿಪತೇ ರ್ನಿವೇಶನಾತ್ ಕಶ್ಚಿಲ್ಲೋಕ ಆಗತ್ಯ ತಂ ಬಭಾಷೇ, ತವ ಕನ್ಯಾ ಮೃತಾ ಗುರುಂ ಮಾ ಕ್ಲಿಶಾನ|
50 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತದಾಕರ್ಣ್ಯಾಧಿಪತಿಂ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ಮಾ ಭೈಷೀಃ ಕೇವಲಂ ವಿಶ್ವಸಿಹಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಾ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ|
51 ಅಥ ತಸ್ಯ ನಿವೇಶನೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸ ಪಿತರಂ ಯೋಹನಂ ಯಾಕೂಬಞ್ಚ ಕನ್ಯಾಯಾ ಮಾತರಂ ಪಿತರಞ್ಚ ವಿನಾ, ಅನ್ಯಂ ಕಞ್ಚನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ವಾರಯಾಮಾಸ|
52 ಅಪರಞ್ಚ ಯೇ ರುದನ್ತಿ ವಿಲಪನ್ತಿ ಚ ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಜನಾನ್ ಉವಾಚ, ಯೂಯಂ ಮಾ ರೋದಿಷ್ಟ ಕನ್ಯಾ ನ ಮೃತಾ ನಿದ್ರಾತಿ|
53 ಕಿನ್ತು ಸಾ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಮೃತೇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತೇ ತಮುಪಜಹಸುಃ|
54 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಬಹಿಃ ಕೃತ್ವಾ ಕನ್ಯಾಯಾಃ ಕರೌ ಧೃತ್ವಾಜುಹುವೇ, ಹೇ ಕನ್ಯೇ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ,
55 ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಣೇಷು ಪುನರಾಗತೇಷು ಸಾ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ ಉತ್ತಸ್ಯೌ| ತದಾನೀಂ ತಸ್ಯೈ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ದಾತುಮ್ ಆದಿದೇಶ|
56 ತತಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪಿತರೌ ವಿಸ್ಮಯಂ ಗತೌ ಕಿನ್ತು ಸ ತಾವಾದಿದೇಶ ಘಟನಾಯಾ ಏತಸ್ಯಾಃ ಕಥಾಂ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ಮಾ ಕಥಯತಂ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 09

1 ತತಃ ಪರಂ ಸ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನಾಹೂಯ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ರೋಗಾನ್ ಪ್ರತಿಕರ್ತ್ತುಞ್ಚ ತೇಭ್ಯಃ ಶಕ್ತಿಮಾಧಿಪತ್ಯಞ್ಚ ದದೌ|
2 ಅಪರಞ್ಚ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿತುಮ್ ರೋಗಿಣಾಮಾರೋಗ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತುಞ್ಚ ಪ್ರೇರಣಕಾಲೇ ತಾನ್ ಜಗಾದ|
3 ಯಾತ್ರಾರ್ಥಂ ಯಷ್ಟಿ ರ್ವಸ್ತ್ರಪುಟಕಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಮುದ್ರಾ ದ್ವಿತೀಯವಸ್ತ್ರಮ್, ಏಷಾಂ ಕಿಮಪಿ ಮಾ ಗೃಹ್ಲೀತ|
4 ಯೂಯಞ್ಚ ಯನ್ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿಶಥ ನಗರತ್ಯಾಗಪರ್ಯ್ಯನತಂ ತನ್ನಿವೇಶನೇ ತಿಷ್ಠತ|
5 ತತ್ರ ಯದಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪುರಸ್ಯ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾತಿಥ್ಯಂ ನ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಮಾನ್ನಗರಾದ್ ಗಮನಕಾಲೇ ತೇಷಾಂ ವಿರುದ್ಧಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪದಧೂಲೀಃ ಸಮ್ಪಾತಯತ|
6 ಅಥ ತೇ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಸರ್ವ್ವತ್ರ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯಿತುಂ ಪೀಡಿತಾನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಕರ್ತ್ತುಞ್ಚ ಗ್ರಾಮೇಷು ಭ್ರಮಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭಿರೇ|
7 ಏತರ್ಹಿ ಹೇರೋದ್ ರಾಜಾ ಯೀಶೋಃ ಸರ್ವ್ವಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಭೃಶಮುದ್ವಿವಿಜೇ
8 ಯತಃ ಕೇಚಿದೂಚುರ್ಯೋಹನ್ ಶ್ಮಶಾನಾದುದತಿಷ್ಠತ್| ಕೇಚಿದೂಚುಃ, ಏಲಿಯೋ ದರ್ಶನಂ ದತ್ತವಾನ್; ಏವಮನ್ಯಲೋಕಾ ಊಚುಃ ಪೂರ್ವ್ವೀಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಸಮುತ್ಥಿತಃ|
9 ಕಿನ್ತು ಹೇರೋದುವಾಚ ಯೋಹನಃ ಶಿರೋಽಹಮಛಿನದಮ್ ಇದಾನೀಂ ಯಸ್ಯೇದೃಕ್ಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋಮಿ ಸ ಕಃ? ಅಥ ಸ ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಐಚ್ಛತ್|
10 ಅನನ್ತರಂ ಪ್ರೇರಿತಾಃ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ್ಯ ಯಾನಿ ಯಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಚಕ್ರುಸ್ತಾನಿ ಯೀಶವೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ ತತಃ ಸ ತಾನ್ ಬೈತ್ಸೈದಾನಾಮಕನಗರಸ್ಯ ವಿಜನಂ ಸ್ಥಾನಂ ನೀತ್ವಾ ಗುಪ್ತಂ ಜಗಾಮ|
11 ಪಶ್ಚಾಲ್ ಲೋಕಾಸ್ತದ್ ವಿದಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯುಃ; ತತಃ ಸ ತಾನ್ ನಯನ್ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಙ್ಗಮುಕ್ತವಾನ್, ಯೇಷಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ಆಸೀತ್ ತಾನ್ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಚಕಾರ ಚ|
12 ಅಪರಞ್ಚ ದಿವಾವಸನ್ನೇ ಸತಿ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾ ಯೀಶೋರನ್ತಿಕಮ್ ಏತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ವಯಮತ್ರ ಪ್ರಾನ್ತರಸ್ಥಾನೇ ತಿಷ್ಠಾಮಃ, ತತೋ ನಗರಾಣಿ ಗ್ರಾಮಾಣಿ ಗತ್ವಾ ವಾಸಸ್ಥಾನಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಕ್ಷ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೇತುಂ ಜನನಿವಹಂ ಭವಾನ್ ವಿಸೃಜತು|
13 ತದಾ ಸ ಉವಾಚ, ಯೂಯಮೇವ ತಾನ್ ಭೇಜಯಧ್ವಂ; ತತಸ್ತೇ ಪ್ರೋಚುರಸ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟೇ ಕೇವಲಂ ಪಞ್ಚ ಪೂಪಾ ದ್ವೌ ಮತ್ಸ್ಯೌ ಚ ವಿದ್ಯನ್ತೇ, ಅತಏವ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರಮ್ ಇತ್ವಾ ನಿಮಿತ್ತಮೇತೇಷಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯದ್ರವ್ಯೇಷು ನ ಕ್ರೀತೇಷು ನ ಭವತಿ|
14 ತತ್ರ ಪ್ರಾಯೇಣ ಪಞ್ಚಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪುರುಷಾ ಆಸನ್|
15 ತದಾ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಜಗಾದ ಪಞ್ಚಾಶತ್ ಪಞ್ಚಾಶಜ್ಜನೈಃ ಪಂಕ್ತೀಕೃತ್ಯ ತಾನುಪವೇಶಯತ, ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ತದನುಸಾರೇಣ ಸರ್ವ್ವಲೋಕಾನುಪವೇಶಯಾಪಾಸುಃ|
16 ತತಃ ಸ ತಾನ್ ಪಞ್ಚ ಪೂಪಾನ್ ಮೀನದ್ವಯಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ವಿಲೋಕ್ಯೇಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಕೀರ್ತ್ತಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ ಭಙ್ಕ್ತಾ ಚ ಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಪರಿವೇಷಣಾರ್ಥಂ ಶಿಷ್ಯೇಷು ಸಮರ್ಪಯಾಮ್ಬಭೂವ|
17 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಭುಕ್ತ್ವಾ ತೃಪ್ತಿಂ ಗತಾ ಅವಶಿಷ್ಟಾನಾಞ್ಚ ದ್ವಾದಶ ಡಲ್ಲಕಾನ್ ಸಂಜಗೃಹುಃ|
18 ಅಥೈಕದಾ ನಿರ್ಜನೇ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಕಾಲೇ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಲೋಕಾ ಮಾಂ ಕಂ ವದನ್ತಿ?
19 ತತಸ್ತೇ ಪ್ರಾಚುಃ, ತ್ವಾಂ ಯೋಹನ್ಮಜ್ಜಕಂ ವದನ್ತಿ; ಕೇಚಿತ್ ತ್ವಾಮ್ ಏಲಿಯಂ ವದನ್ತಿ, ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲಿಕಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉದತಿಷ್ಠದ್ ಇತ್ಯಪಿ ಕೇಚಿದ್ ವದನ್ತಿ|
20 ತದಾ ಸ ಉವಾಚ, ಯೂಯಂ ಮಾಂ ಕಂ ವದಥ? ತತಃ ಪಿತರ ಉಕ್ತವಾನ್ ತ್ವಮ್ ಈಶ್ವರಾಭಿಷಿಕ್ತಃ ಪುರುಷಃ|
21 ತದಾ ಸ ತಾನ್ ದೃಢಮಾದಿದೇಶ, ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಸ್ಮೈಚಿದಪಿ ಮಾ ಕಥಯತ|
22 ಸ ಪುನರುವಾಚ, ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೇಣ ವಹುಯಾತನಾ ಭೋಕ್ತವ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಚೀನಲೋಕೈಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕೈರಧ್ಯಾಪಕೈಶ್ಚ ಸೋವಜ್ಞಾಯ ಹನ್ತವ್ಯಃ ಕಿನ್ತು ತೃತೀಯದಿವಸೇ ಶ್ಮಶಾನಾತ್ ತೇನೋತ್ಥಾತವ್ಯಮ್|
23 ಅಪರಂ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನುವಾಚ, ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗನ್ತುಂ ವಾಞ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ಸ್ವಂ ದಾಮ್ಯತು, ದಿನೇ ದಿನೇ ಕ್ರುಶಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಚ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದಾಗಚ್ಛತು|
24 ಯತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ರಿರಕ್ಷಿಷತಿ ಸ ತಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ, ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮದರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ತಾನ್ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ|
25 ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಸರ್ವ್ವಂ ಜಗತ್ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕಿನ್ತು ಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ಹಾರಯತಿ ಸ್ವಯಂ ವಿನಶ್ಯತಿ ಚ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಕೋ ಲಾಭಃ?
26 ಪುನ ರ್ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ವಾ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದಂ ಜಾನಾತಿ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೋ ಯದಾ ಸ್ವಸ್ಯ ಪಿತುಶ್ಚ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ದೂತಾನಾಞ್ಚ ತೇಜೋಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಸೋಪಿ ತಂ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯತಿ|
27 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಈಶ್ವರೀಯರಾಜತ್ವಂ ನ ದೃಷ್ಟವಾ ಮೃತ್ಯುಂ ನಾಸ್ವಾದಿಷ್ಯನ್ತೇ, ಏತಾದೃಶಾಃ ಕಿಯನ್ತೋ ಲೋಕಾ ಅತ್ರ ಸ್ಥನೇಽಪಿ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಾಃ ಸನ್ತಿ|
28 ಏತದಾಖ್ಯಾನಕಥನಾತ್ ಪರಂ ಪ್ರಾಯೇಣಾಷ್ಟಸು ದಿನೇಷು ಗತೇಷು ಸ ಪಿತರಂ ಯೋಹನಂ ಯಾಕೂಬಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಪರ್ವ್ವತಮೇಕಂ ಸಮಾರುರೋಹ|
29 ಅಥ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಮುಖಾಕೃತಿರನ್ಯರೂಪಾ ಜಾತಾ, ತದೀಯಂ ವಸ್ತ್ರಮುಜ್ಜ್ವಲಶುಕ್ಲಂ ಜಾತಂ|
30 ಅಪರಞ್ಚ ಮೂಸಾ ಏಲಿಯಶ್ಚೋಭೌ ತೇಜಸ್ವಿನೌ ದೃಷ್ಟೌ
31 ತೌ ತೇನ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರೇ ಯೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಸಾಧಿಷ್ಯತೇ ತದೀಯಾಂ ಕಥಾಂ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕಥಯಿತುಮ್ ಆರೇಭಾತೇ|
32 ತದಾ ಪಿತರಾದಯಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಸಙ್ಗಿನೋ ನಿದ್ರಯಾಕೃಷ್ಟಾ ಆಸನ್ ಕಿನ್ತು ಜಾಗರಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ತೇಜಸ್ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠನ್ತೌ ಜನೌ ಚ ದದೃಶುಃ|
33 ಅಥ ತಯೋರುಭಯೋ ರ್ಗಮನಕಾಲೇ ಪಿತರೋ ಯೀಶುಂ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಗುರೋಽಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಥಾನೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತಿಃ ಶುಭಾ, ತತ ಏಕಾ ತ್ವದರ್ಥಾ, ಏಕಾ ಮೂಸಾರ್ಥಾ, ಏಕಾ ಏಲಿಯಾರ್ಥಾ, ಇತಿ ತಿಸ್ರಃ ಕುಟ್ಯೋಸ್ಮಾಭಿ ರ್ನಿರ್ಮ್ಮೀಯನ್ತಾಂ, ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಸ ನ ವಿವಿಚ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸ|
34 ಅಪರಞ್ಚ ತದ್ವಾಕ್ಯವದನಕಾಲೇ ಪಯೋದ ಏಕ ಆಗತ್ಯ ತೇಷಾಮುಪರಿ ಛಾಯಾಂ ಚಕಾರ, ತತಸ್ತನ್ಮಧ್ಯೇ ತಯೋಃ ಪ್ರವೇಶಾತ್ ತೇ ಶಶಙ್ಕಿರೇ|
35 ತದಾ ತಸ್ಮಾತ್ ಪಯೋದಾದ್ ಇಯಮಾಕಾಶೀಯಾ ವಾಣೀ ನಿರ್ಜಗಾಮ, ಮಮಾಯಂ ಪ್ರಿಯಃ ಪುತ್ರ ಏತಸ್ಯ ಕಥಾಯಾಂ ಮನೋ ನಿಧತ್ತ|
36 ಇತಿ ಶಬ್ದೇ ಜಾತೇ ತೇ ಯೀಶುಮೇಕಾಕಿನಂ ದದೃಶುಃ ಕಿನ್ತು ತೇ ತದಾನೀಂ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಸ್ಯ ವಾಚಮೇಕಾಮಪಿ ನೋಕ್ತ್ವಾ ಮನಃಸು ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸುಃ|
37 ಪರೇಽಹನಿ ತೇಷು ತಸ್ಮಾಚ್ಛೈಲಾದ್ ಅವರೂಢೇಷು ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ಆಜಗ್ಮುಃ|
38 ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯಾದ್ ಏಕೋ ಜನ ಉಚ್ಚೈರುವಾಚ, ಹೇ ಗುರೋ ಅಹಂ ವಿನಯಂ ಕರೋಮಿ ಮಮ ಪುತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿಂ ಕರೋತು, ಮಮ ಸ ಏವೈಕಃ ಪುತ್ರಃ|
39 ಭೂತೇನ ಧೃತಃ ಸನ್ ಸಂ ಪ್ರಸಭಂ ಚೀಚ್ಛಬ್ದಂ ಕರೋತಿ ತನ್ಮುಖಾತ್ ಫೇಣಾ ನಿರ್ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಚ, ಭೂತ ಇತ್ಥಂ ವಿದಾರ್ಯ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಾಯಶಸ್ತಂ ನ ತ್ಯಜತಿ|
40 ತಸ್ಮಾತ್ ತಂ ಭೂತಂ ತ್ಯಾಜಯಿತುಂ ತವ ಶಿಷ್ಯಸಮೀಪೇ ನ್ಯವೇದಯಂ ಕಿನ್ತು ತೇ ನ ಶೇಕುಃ|
41 ತದಾ ಯೀಶುರವಾದೀತ್, ರೇ ಆವಿಶ್ವಾಸಿನ್ ವಿಪಥಗಾಮಿನ್ ವಂಶ ಕತಿಕಾಲಾನ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆಚರಣಾನಿ ಚ ಸಹಿಷ್ಯೇ? ತವ ಪುತ್ರಮಿಹಾನಯ|
42 ತತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನಾಗತಮಾತ್ರೇ ಭೂತಸ್ತಂ ಭೂಮೌ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ವಿದದಾರ; ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮಮೇಧ್ಯಂ ಭೂತಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಬಾಲಕಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪಿತರಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಾಸ|
43 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಮ್ ಇಮಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇ ಚಮಚ್ಚಕ್ರುಃ; ಇತ್ಥಂ ಯೀಶೋಃ ಸರ್ವ್ವಾಭಿಃ ಕ್ರಿಯಾಭಿಃ ಸರ್ವ್ವೈರ್ಲೋಕೈರಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯೇ ಮನ್ಯಮಾನೇ ಸತಿ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಬಭಾಷೇ,
44 ಕಥೇಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕರ್ಣೇಷು ಪ್ರವಿಶತು, ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೋ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ|
45 ಕಿನ್ತು ತೇ ತಾಂ ಕಥಾಂ ನ ಬುಬುಧಿರೇ, ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವಾಭಾವಾತ್ ತಸ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಸ್ತೇಷಾಂ ಬೋಧಗಮ್ಯೋ ನ ಬಭೂವ; ತಸ್ಯಾ ಆಶಯಃ ಕ ಇತ್ಯಪಿ ತೇ ಭಯಾತ್ ಪ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶೇಕುಃ|
46 ತದನನ್ತರಂ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಕಥಾಮೇತಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತೇ ಮಿಥೋ ವಿವಾದಂ ಚಕ್ರುಃ|
47 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಮನೋಭಿಪ್ರಾಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಬಾಲಕಮೇಕಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಸ್ವಸ್ಯ ನಿಕಟೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ತಾನ್ ಜಗಾದ,
48 ಯೋ ಜನೋ ಮಮ ನಾಮ್ನಾಸ್ಯ ಬಾಲಾಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ ಸ ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ, ಯಶ್ಚ ಮಮಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ ಸ ಮಮ ಪ್ರೇರಕಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ವಿದಧಾತಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇಯಃ ಸ್ವಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಜಾನೀತೇ ಸ ಏವ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
49 ಅಪರಞ್ಚ ಯೋಹನ್ ವ್ಯಾಜಹಾರ ಹೇ ಪ್ರಭೇा ತವ ನಾಮ್ನಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯನ್ತಂ ಮಾನುಷಮ್ ಏಕಂ ದೃಷ್ಟವನ್ತೋ ವಯಂ, ಕಿನ್ತ್ವಸ್ಮಾಕಮ್ ಅಪಶ್ಚಾದ್ ಗಾಮಿತ್ವಾತ್ ತಂ ನ್ಯಷೇಧಾಮ್| ತದಾನೀಂ ಯೀಶುರುವಾಚ,
50 ತಂ ಮಾ ನಿಷೇಧತ, ಯತೋ ಯೋ ಜನೋಸ್ಮಾಕಂ ನ ವಿಪಕ್ಷಃ ಸ ಏವಾಸ್ಮಾಕಂ ಸಪಕ್ಷೋ ಭವತಿ|
51 ಅನನ್ತರಂ ತಸ್ಯಾರೋಹಣಸಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಸ ಸ್ಥಿರಚೇತಾ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ಪ್ರತಿ ಯಾತ್ರಾಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯಾಗ್ರೇ ದೂತಾನ್ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
52 ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೀಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹೀತುಂ ಶೋಮಿರೋಣೀಯಾನಾಂ ಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರವಿವಿಶುಃ|
53 ಕಿನ್ತು ಸ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ನಗರಂ ಯಾತಿ ತತೋ ಹೇತೋ ರ್ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ನ ಚಕ್ರುಃ|
54 ಅತಏವ ಯಾಕೂಬ್ಯೋಹನೌ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೌ ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗದತುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಏಲಿಯೋ ಯಥಾ ಚಕಾರ ತಥಾ ವಯಮಪಿ ಕಿಂ ಗಗಣಾದ್ ಆಗನ್ತುಮ್ ಏತಾನ್ ಭಸ್ಮೀಕರ್ತ್ತುಞ್ಚ ವಹ್ನಿಮಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಃ? ಭವಾನ್ ಕಿಮಿಚ್ಛತಿ?
55 ಕಿನ್ತು ಸ ಮುಖಂ ಪರಾವರ್ತ್ಯ ತಾನ್ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾ ಗದಿತವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನೋಭಾವಃ ಕಃ, ಇತಿ ಯೂಯಂ ನ ಜಾನೀಥ|
56 ಮನುಜಸುತೋ ಮನುಜಾನಾಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಾಶಯಿತುಂ ನಾಗಚ್ಛತ್, ಕಿನ್ತು ರಕ್ಷಿತುಮ್ ಆಗಚ್ಛತ್| ಪಶ್ಚಾದ್ ಇತರಗ್ರಾಮಂ ತೇ ಯಯುಃ|
57 ತದನನ್ತರಂ ಪಥಿ ಗಮನಕಾಲೇ ಜನ ಏಕಸ್ತಂ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಯತ್ರ ಯಾತಿ ಭವತಾ ಸಹಾಹಮಪಿ ತತ್ರ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ|
58 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಮುವಾಚ, ಗೋಮಾಯೂನಾಂ ಗರ್ತ್ತಾ ಆಸತೇ, ವಿಹಾಯಸೀಯವಿಹಗಾाನಾಂ ನೀಡಾನಿ ಚ ಸನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ಮಾನವತನಯಸ್ಯ ಶಿರಃ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಸ್ಥಾನಂ ನಾಸ್ತಿ|
59 ತತಃ ಪರಂ ಸ ಇತರಜನಂ ಜಗಾದ, ತ್ವಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಏಹಿ; ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಪಿತರಂ ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಮಾಮಾದಿಶತು|
60 ತದಾ ಯೀಶುರುವಾಚ, ಮೃತಾ ಮೃತಾನ್ ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಯನ್ತು ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ಗತ್ವೇಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಪ್ರಚಾರಯ|
61 ತತೋನ್ಯಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಮಯಾಪಿ ಭವತಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗಂಸ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಮ ನಿವೇಶನಸ್ಯ ಪರಿಜನಾನಾಮ್ ಅನುಮತಿಂ ಗ್ರಹೀತುಮ್ ಅಹಮಾದಿಶ್ಯೈ ಭವತಾ|
62 ತದಾನೀಂ ಯೀಶುಸ್ತಂ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್, ಯೋ ಜನೋ ಲಾಙ್ಗಲೇ ಕರಮರ್ಪಯಿತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಈಶ್ವರೀಯರಾಜ್ಯಂ ನಾರ್ಹತಿ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 10

1 ತತಃ ಪರಂ ಪ್ರಭುರಪರಾನ್ ಸಪ್ತತಿಶಿಷ್ಯಾನ್ ನಿಯುಜ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಯಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಯಾನಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಚ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ತಾನಿ ನಗರಾಣಿ ತಾನಿ ಸ್ಥಾನಾನಿ ಚ ಪ್ರತಿ ದ್ವೌ ದ್ವೌ ಜನೌ ಪ್ರಹಿತವಾನ್|
2 ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಾಮಾಸ ಚ ಶಸ್ಯಾನಿ ಬಹೂನೀತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ಛೇದಕಾ ಅಲ್ಪೇ; ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಃ ಶಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಛೇದಕಾನ್ ಅಪರಾನಪಿ ಪ್ರೇಷಯಿತುಂ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವಾಮಿನಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ|
3 ಯೂಯಂ ಯಾತ, ಪಶ್ಯತ, ವೃಕಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮೇಷಶಾವಕಾನಿವ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರಹಿಣೋಮಿ|
4 ಯೂಯಂ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಮಹದ್ ವಾ ವಸನಸಮ್ಪುಟಕಂ ಪಾದುಕಾಶ್ಚ ಮಾ ಗೃಹ್ಲೀತ, ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇ ಕಮಪಿ ಮಾ ನಮತ ಚ|
5 ಅಪರಞ್ಚ ಯೂಯಂ ಯದ್ ಯತ್ ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿಶಥ ತತ್ರ ನಿವೇಶನಸ್ಯಾಸ್ಯ ಮಙ್ಗಲಂ ಭೂಯಾದಿತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರಥಮಂ ವದತ|
6 ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ನಿವೇಶನೇ ಯದಿ ಮಙ್ಗಲಪಾತ್ರಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ತನ್ಮಙ್ಗಲಂ ತಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ನೋಚೇತ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪರಾವರ್ತ್ತಿಷ್ಯತೇ|
7 ಅಪರಞ್ಚ ತೇ ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿದ್ ದಾಸ್ಯನ್ತಿ ತದೇವ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪೀತ್ವಾ ತಸ್ಮಿನ್ನಿವೇಶನೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯಥ; ಯತಃ ಕರ್ಮ್ಮಕಾರೀ ಜನೋ ಭೃತಿಮ್ ಅರ್ಹತಿ; ಗೃಹಾದ್ ಗೃಹಂ ಮಾ ಯಾಸ್ಯಥ|
8 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಸು ಕಿಮಪಿ ನಗರಂ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇಷು ಲೋಕಾ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆತಿಥ್ಯಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತರ್ಹಿ ಯತ್ ಖಾದ್ಯಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ ತದೇವ ಖಾದಿಷ್ಯಥ|
9 ತನ್ನಗರಸ್ಥಾನ್ ರೋಗಿಣಃ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಥ, ಈಶ್ವರೀಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಿಕಮ್ ಆಗಮತ್ ಕಥಾಮೇತಾಞ್ಚ ಪ್ರಚಾರಯಿಷ್ಯಥ|
10 ಕಿನ್ತು ಕಿಮಪಿ ಪುರಂ ಯುಷ್ಮಾಸು ಪ್ರವಿಷ್ಟೇಷು ಲೋಕಾ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆತಿಥ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ನಗರಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ಗತ್ವಾ ಕಥಾಮೇತಾಂ ವದಿಷ್ಯಥ,
11 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಗರೀಯಾ ಯಾ ಧೂಲ್ಯೋಽಸ್ಮಾಸು ಸಮಲಗನ್ ತಾ ಅಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಂ ಸಮ್ಪಾತಯಾಮಃ; ತಥಾಪೀಶ್ವರರಾಜ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತಮ್ ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಜಾನೀತ|
12 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ, ವಿಚಾರದಿನೇ ತಸ್ಯ ನಗರಸ್ಯ ದಶಾತಃ ಸಿದೋಮೋ ದಶಾ ಸಹ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
13 ಹಾ ಹಾ ಕೋರಾಸೀನ್ ನಗರ, ಹಾ ಹಾ ಬೈತ್ಸೈದಾನಗರ ಯುವಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಯಾದೃಶಾನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯಕ್ರಿಯನ್ತ, ತಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಯದಿ ಸೋರಸೀದೋನೋ ರ್ನಗರಯೋರಕಾರಿಷ್ಯನ್ತ, ತದಾ ಇತೋ ಬಹುದಿನಪೂರ್ವ್ವಂ ತನ್ನಿವಾಸಿನಃ ಶಣವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪರಿಧಾಯ ಗಾತ್ರೇಷು ಭಸ್ಮ ವಿಲಿಪ್ಯ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಸಮಖೇತ್ಸ್ಯನ್ತ|
14 ಅತೋ ವಿಚಾರದಿವಸೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದಶಾತಃ ಸೋರಸೀದೋನ್ನಿವಾಸಿನಾಂ ದಶಾ ಸಹ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
15 ಹೇ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್, ತ್ವಂ ಸ್ವರ್ಗಂ ಯಾವದ್ ಉನ್ನತಾ ಕಿನ್ತು ನರಕಂ ಯಾವತ್ ನ್ಯಗ್ಭವಿಷ್ಯಸಿ|
16 ಯೋ ಜನೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ಮಮೈವ ವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಲಾತಿ; ಕಿಞ್ಚ ಯೋ ಜನೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅವಜ್ಞಾಂ ಕರೋತಿ ಸ ಮಮೈವಾವಜ್ಞಾಂ ಕರೋತಿ; ಯೋ ಜನೋ ಮಮಾವಜ್ಞಾಂ ಕರೋತಿ ಚ ಸ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಸ್ಯೈವಾವಜ್ಞಾಂ ಕರೋತಿ|
17 ಅಥ ತೇ ಸಪ್ತತಿಶಿಷ್ಯಾ ಆನನ್ದೇನ ಪ್ರತ್ಯಾಗತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವತೋ ನಾಮ್ನಾ ಭೂತಾ ಅಪ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ವಶೀಭವನ್ತಿ|
18 ತದಾನೀಂ ಸ ತಾನ್ ಜಗಾದ, ವಿದ್ಯುತಮಿವ ಸ್ವರ್ಗಾತ್ ಪತನ್ತಂ ಶೈತಾನಮ್ ಅದರ್ಶಮ್|
19 ಪಶ್ಯತ ಸರ್ಪಾನ್ ವೃಶ್ಚಿಕಾನ್ ರಿಪೋಃ ಸರ್ವ್ವಪರಾಕ್ರಮಾಂಶ್ಚ ಪದತಲೈ ರ್ದಲಯಿತುಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಂ ದದಾಮಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಾಪಿ ಹಾನಿ ರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
20 ಭೂತಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಶೀಭವನ್ತಿ, ಏತನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ ಮಾ ಸಮುಲ್ಲಸತ, ಸ್ವರ್ಗೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಾಮಾನಿ ಲಿಖಿತಾನಿ ಸನ್ತೀತಿ ನಿಮಿತ್ತಂ ಸಮುಲ್ಲಸತ|
21 ತದ್ಘಟಿಕಾಯಾಂ ಯೀಶು ರ್ಮನಸಿ ಜಾತಾಹ್ಲಾದಃ ಕಥಯಾಮಾಸ ಹೇ ಸ್ವರ್ಗಪೃಥಿವ್ಯೋರೇಕಾಧಿಪತೇ ಪಿತಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನವತಾಂ ವಿದುಷಾಞ್ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸರ್ವ್ವಮೇತದ್ ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯ ಬಾಲಕಾನಾಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪ್ರಾಕಾಶಯ ಏತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಸ್ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ, ಹೇ ಪಿತರಿತ್ಥಂ ಭವತು ಯದ್ ಏತದೇವ ತವ ಗೋಚರ ಉತ್ತಮಮ್|
22 ಪಿತ್ರಾ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಮಯಿ ಸಮರ್ಪಿತಾನಿ ಪಿತರಂ ವಿನಾ ಕೋಪಿ ಪುತ್ರಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಕಿಞ್ಚ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾ ಯಸ್ಮೈ ಜನಾಯ ಪುತ್ರಸ್ತಂ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾನ್ ತಞ್ಚ ವಿನಾ ಕೋಪಿ ಪಿತರಂ ನ ಜಾನಾತಿ|
23 ತಪಃ ಪರಂ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪರಾವೃತ್ಯ ಗುಪ್ತಂ ಜಗಾದ, ಯೂಯಮೇತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಥ ತತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಧನ್ಯಾನಿ|
24 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಯೂಯಂ ಯಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಥ ತಾನಿ ಬಹವೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಭೂಪತಯಶ್ಚ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛನ್ತೋಪಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್, ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯಾ ಯಾಃ ಕಥಾಶ್ಚ ಶ್ರೂಯನ್ತೇ ತಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛನ್ತೋಪಿ ಶ್ರೋತುಂ ನಾಲಭನ್ತ|
25 ಅನನ್ತರಮ್ ಏಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಉತ್ಥಾಯ ತಂ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಹೇ ಉಪದೇಶಕ ಅನನ್ತಾಯುಷಃ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ?
26 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಅತ್ರಾರ್ಥೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಂ ಕಿಂ ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ? ತ್ವಂ ಕೀದೃಕ್ ಪಠಸಿ?
27 ತತಃ ಸೋವದತ್, ತ್ವಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ತಃಕರಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಪ್ರಾಣೈಃ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸರ್ವ್ವಚಿತ್ತೈಶ್ಚ ಪ್ರಭೌ ಪರಮೇಶ್ವರೇ ಪ್ರೇಮ ಕುರು, ಸಮೀಪವಾಸಿನಿ ಸ್ವವತ್ ಪ್ರೇಮ ಕುರು ಚ|
28 ತದಾ ಸ ಕಥಯಾಮಾಸ, ತ್ವಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರತ್ಯವೋಚಃ, ಇತ್ಥಮ್ ಆಚರ ತೇನೈವ ಜೀವಿಷ್ಯಸಿ|
29 ಕಿನ್ತು ಸ ಜನಃ ಸ್ವಂ ನಿರ್ದ್ದೋಷಂ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಯೀಶುಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಮಮ ಸಮೀಪವಾಸೀ ಕಃ? ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ,
30 ಏಕೋ ಜನೋ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರಾದ್ ಯಿರೀಹೋಪುರಂ ಯಾತಿ, ಏತರ್ಹಿ ದಸ್ಯೂನಾಂ ಕರೇಷು ಪತಿತೇ ತೇ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾದಿಕಂ ಹೃತವನ್ತಃ ತಮಾಹತ್ಯ ಮೃತಪ್ರಾಯಂ ಕೃತ್ವಾ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಯಯುಃ|
31 ಅಕಸ್ಮಾದ್ ಏಕೋ ಯಾಜಕಸ್ತೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಗಚ್ಛನ್ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮಾರ್ಗಾನ್ಯಪಾರ್ಶ್ವೇನ ಜಗಾಮ|
32 ಇತ್ಥಮ್ ಏಕೋ ಲೇವೀಯಸ್ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕಂ ಗತ್ವಾ ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯಾನ್ಯೇನ ಪಾರ್ಶ್ವೇನ ಜಗಾಮ|
33 ಕಿನ್ತ್ವೇಕಃ ಶೋಮಿರೋಣೀಯೋ ಗಚ್ಛನ್ ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾದಯತ|
34 ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕಂ ಗತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕ್ಷತೇಷು ತೈಲಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಞ್ಚ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ಯ ಕ್ಷತಾನಿ ಬದ್ಧ್ವಾ ನಿಜವಾಹನೋಪರಿ ತಮುಪವೇಶ್ಯ ಪ್ರವಾಸೀಯಗೃಹಮ್ ಆನೀಯ ತಂ ಸಿಷೇವೇ|
35 ಪರಸ್ಮಿನ್ ದಿವಸೇ ನಿಜಗಮನಕಾಲೇ ದ್ವೌ ಮುದ್ರಾಪಾದೌ ತದ್ಗೃಹಸ್ವಾಮಿನೇ ದತ್ತ್ವಾವದತ್ ಜನಮೇನಂ ಸೇವಸ್ವ ತತ್ರ ಯೋಽಧಿಕೋ ವ್ಯಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಮಹಂ ಪುನರಾಗಮನಕಾಲೇ ಪರಿಶೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ|
36 ಏಷಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯ ದಸ್ಯುಹಸ್ತಪತಿತಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಸಮೀಪವಾಸೀ ಕಃ? ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಬುಧ್ಯತೇ?
37 ತತಃ ಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಃ ಕಥಯಾಮಾಸ ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ದಯಾಂ ಚಕಾರ| ತದಾ ಯೀಶುಃ ಕಥಯಾಮಾಸ ತ್ವಮಪಿ ಗತ್ವಾ ತಥಾಚರ|
38 ತತಃ ಪರಂ ತೇ ಗಚ್ಛನ್ತ ಏಕಂ ಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರವಿವಿಶುಃ; ತದಾ ಮರ್ಥಾನಾಮಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಗೃಹೇ ತಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ಚಕಾರ|
39 ತಸ್ಮಾತ್ ಮರಿಯಮ್ ನಾಮಧೇಯಾ ತಸ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಯೀಶೋಃ ಪದಸಮೀಪ ಉವವಿಶ್ಯ ತಸ್ಯೋಪದೇಶಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಮಾರೇಭೇ|
40 ಕಿನ್ತು ಮರ್ಥಾ ನಾನಾಪರಿಚರ್ಯ್ಯಾಯಾಂ ವ್ಯಗ್ರಾ ಬಭೂವ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತ್ಯ ಬಭಾಷೇ; ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಮಮ ಭಗಿನೀ ಕೇವಲಂ ಮಮೋಪರಿ ಸರ್ವ್ವಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ಭಾರಮ್ ಅರ್ಪಿತವತೀ ತತ್ರ ಭವತಾ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ನ ಮನೋ ನಿಧೀಯತೇ ಕಿಮ್? ಮಮ ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಭವಾನ್ ತಾಮಾದಿಶತು|
41 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹೇ ಮರ್ಥೇ ಹೇ ಮರ್ಥೇ, ತ್ವಂ ನಾನಾಕಾರ್ಯ್ಯೇಷು ಚಿನ್ತಿತವತೀ ವ್ಯಗ್ರಾ ಚಾಸಿ,
42 ಕಿನ್ತು ಪ್ರಯೋಜನೀಯಮ್ ಏಕಮಾತ್ರಮ್ ಆಸ್ತೇ| ಅಪರಞ್ಚ ಯಮುತ್ತಮಂ ಭಾಗಂ ಕೋಪಿ ಹರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಸಏವ ಮರಿಯಮಾ ವೃತಃ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 11

1 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯತ ತತ್ಸಮಾಪ್ತೌ ಸತ್ಯಾಂ ತಸ್ಯೈಕಃ ಶಿಷ್ಯಸ್ತಂ ಜಗಾದ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಯೋಹನ್ ಯಥಾ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಮ್ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ತಥಾ ಭವಾನಪ್ಯಸ್ಮಾನ್ ಉಪದಿಶತು|
2 ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಪ್ರಾರ್ಥನಕಾಲೇ ಯೂಯಮ್ ಇತ್ಥಂ ಕಥಯಧ್ವಂ, ಹೇ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಪಿತಸ್ತವ ನಾಮ ಪೂಜ್ಯಂ ಭವತು; ತವ ರಾಜತ್ವಂ ಭವತು; ಸ್ವರ್ಗೇ ಯಥಾ ತಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಪಿ ತವೇಚ್ಛಯಾ ಸರ್ವ್ವಂ ಭವತು|
3 ಪ್ರತ್ಯಹಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಯೋಜನೀಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ದೇಹಿ|
4 ಯಥಾ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಅಪರಾಧಿನಃ ಕ್ಷಮಾಮಹೇ ತಥಾ ತ್ವಮಪಿ ಪಾಪಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ| ಅಸ್ಮಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಾಂ ಮಾನಯ ಕಿನ್ತು ಪಾಪಾತ್ಮನೋ ರಕ್ಷ|
5 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸೋಪರಮಪಿ ಕಥಿತವಾನ್ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಬನ್ಧುಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ನಿಶೀಥೇ ಚ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಸ ಗತ್ವಾ ವದತಿ,
6 ಹೇ ಬನ್ಧೋ ಪಥಿಕ ಏಕೋ ಬನ್ಧು ರ್ಮಮ ನಿವೇಶನಮ್ ಆಯಾತಃ ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯಾತಿಥ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಮಮಾನ್ತಿಕೇ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಅತಏವ ಪೂಪತ್ರಯಂ ಮಹ್ಯಮ್ ಋಣಂ ದೇಹಿ;
7 ತದಾ ಸ ಯದಿ ಗೃಹಮಧ್ಯಾತ್ ಪ್ರತಿವದತಿ ಮಾಂ ಮಾ ಕ್ಲಿಶಾನ, ಇದಾನೀಂ ದ್ವಾರಂ ರುದ್ಧಂ ಶಯನೇ ಮಯಾ ಸಹ ಬಾಲಕಾಶ್ಚ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತುಭ್ಯಂ ದಾತುಮ್ ಉತ್ಥಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ,
8 ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಸ ಯದಿ ಮಿತ್ರತಯಾ ತಸ್ಮೈ ಕಿಮಪಿ ದಾತುಂ ನೋತ್ತಿಷ್ಠತಿ ತಥಾಪಿ ವಾರಂ ವಾರಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾತ ಉತ್ಥಾಪಿತಃ ಸನ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ತಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ತದೇವ ದಾಸ್ಯತಿ|
9 ಅತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಕಥಯಾಮಿ, ಯಾಚಧ್ವಂ ತತೋ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತೇ, ಮೃಗಯಧ್ವಂ ತತ ಉದ್ದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ, ದ್ವಾರಮ್ ಆಹತ ತತೋ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷ್ಯತೇ|
10 ಯೋ ಯಾಚತೇ ಸ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಯೋ ಮೃಗಯತೇ ಸ ಏವೋದ್ದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಯೋ ದ್ವಾರಮ್ ಆಹನ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ದ್ವಾರಂ ಮೋಚ್ಯತೇ|
11 ಪುತ್ರೇಣ ಪೂಪೇ ಯಾಚಿತೇ ತಸ್ಮೈ ಪಾಷಾಣಂ ದದಾತಿ ವಾ ಮತ್ಸ್ಯೇ ಯಾಚಿತೇ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ಪಂ ದದಾತಿ
12 ವಾ ಅಣ್ಡೇ ಯಾಚಿತೇ ತಸ್ಮೈ ವೃಶ್ಚಿಕಂ ದದಾತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕ ಏತಾದೃಶಃ ಪಿತಾಸ್ತೇ?
13 ತಸ್ಮಾದೇವ ಯೂಯಮಭದ್ರಾ ಅಪಿ ಯದಿ ಸ್ವಸ್ವಬಾಲಕೇಭ್ಯ ಉತ್ತಮಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ದಾತುಂ ಜಾನೀಥ ತರ್ಹ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥಃ ಪಿತಾ ನಿಜಯಾಚಕೇಭ್ಯಃ ಕಿಂ ಪವಿತ್ರಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ದಾಸ್ಯತಿ?
14 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶುನಾ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚಿದ್ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಮೂಕಭೂತೇ ತ್ಯಾಜಿತೇ ಸತಿ ಸ ಭೂತತ್ಯಕ್ತೋ ಮಾನುಷೋ ವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಮ್ ಆರೇಭೇ; ತತೋ ಲೋಕಾಃ ಸಕಲಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನಿರೇ|
15 ಕಿನ್ತು ತೇಷಾಂ ಕೇಚಿದೂಚು ರ್ಜನೋಯಂ ಬಾಲಸಿಬೂಬಾ ಅರ್ಥಾದ್ ಭೂತರಾಜೇನ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯತಿ|
16 ತಂ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ಕೇಚಿದ್ ಆಕಾಶೀಯಮ್ ಏಕಂ ಚಿಹ್ನಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ|
17 ತದಾ ಸ ತೇಷಾಂ ಮನಃಕಲ್ಪನಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಕಸ್ಯಚಿದ್ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಲೋಕಾ ಯದಿ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿರುನ್ಧನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತದ್ ರಾಜ್ಯಮ್ ನಶ್ಯತಿ; ಕೇಚಿದ್ ಗೃಹಸ್ಥಾ ಯದಿ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿರುನ್ಧನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತೇಪಿ ನಶ್ಯನ್ತಿ|
18 ತಥೈವ ಶೈತಾನಪಿ ಸ್ವಲೋಕಾನ್ ಯದಿ ವಿರುಣದ್ಧಿ ತದಾ ತಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಕಥಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ? ಬಾಲಸಿಬೂಬಾಹಂ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಮಿ ಯೂಯಮಿತಿ ವದಥ|
19 ಯದ್ಯಹಂ ಬಾಲಸಿಬೂಬಾ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ತಾನಾಃ ಕೇನ ತ್ಯಾಜಯನ್ತಿ? ತಸ್ಮಾತ್ ತಏವ ಕಥಾಯಾ ಏತಸ್ಯಾ ವಿಚಾರಯಿತಾರೋ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
20 ಕಿನ್ತು ಯದ್ಯಹಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೇಣ ಭೂತಾನ್ ತ್ಯಾಜಯಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಮವಶ್ಯಮ್ ಉಪತಿಷ್ಠತಿ|
21 ಬಲವಾನ್ ಪುಮಾನ್ ಸುಸಜ್ಜಮಾನೋ ಯತಿಕಾಲಂ ನಿಜಾಟ್ಟಾಲಿಕಾಂ ರಕ್ಷತಿ ತತಿಕಾಲಂ ತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಂ ನಿರುಪದ್ರವಂ ತಿಷ್ಠತಿ|
22 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಮಾದ್ ಅಧಿಕಬಲಃ ಕಶ್ಚಿದಾಗತ್ಯ ಯದಿ ತಂ ಜಯತಿ ತರ್ಹಿ ಯೇಷು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೇಷು ತಸ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಸೀತ್ ತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಹೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಗೃಹ್ಲಾತಿ|
23 ಅತಃ ಕಾರಣಾದ್ ಯೋ ಮಮ ಸಪಕ್ಷೋ ನ ಸ ವಿಪಕ್ಷಃ, ಯೋ ಮಯಾ ಸಹ ನ ಸಂಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ವಿಕಿರತಿ|
24 ಅಪರಞ್ಚ ಅಮೇಧ್ಯಭೂತೋ ಮಾನುಷಸ್ಯಾನ್ತರ್ನಿರ್ಗತ್ಯ ಶುಷ್ಕಸ್ಥಾನೇ ಭ್ರಾನ್ತ್ವಾ ವಿಶ್ರಾಮಂ ಮೃಗಯತೇ ಕಿನ್ತು ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವದತಿ ಮಮ ಯಸ್ಮಾದ್ ಗೃಹಾದ್ ಆಗತೋಹಂ ಪುನಸ್ತದ್ ಗೃಹಂ ಪರಾವೃತ್ಯ ಯಾಮಿ|
25 ತತೋ ಗತ್ವಾ ತದ್ ಗೃಹಂ ಮಾರ್ಜಿತಂ ಶೋಭಿತಞ್ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
26 ತತ್ಕ್ಷಣಮ್ ಅಪಗತ್ಯ ಸ್ವಸ್ಮಾದಪಿ ದುರ್ಮ್ಮತೀನ್ ಅಪರಾನ್ ಸಪ್ತಭೂತಾನ್ ಸಹಾನಯತಿ ತೇ ಚ ತದ್ಗೃಹಂ ಪವಿಶ್ಯ ನಿವಸನ್ತಿ| ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮದಶಾತಃ ಶೇಷದಶಾ ದುಃಖತರಾ ಭವತಿ|
27 ಅಸ್ಯಾಃ ಕಥಾಯಾಃ ಕಥನಕಾಲೇ ಜನತಾಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕಾಚಿನ್ನಾರೀ ತಮುಚ್ಚೈಃಸ್ವರಂ ಪ್ರೋವಾಚ, ಯಾ ಯೋಷಿತ್ ತ್ವಾಂ ಗರ್ಬ್ಭೇಽಧಾರಯತ್ ಸ್ತನ್ಯಮಪಾಯಯಚ್ಚ ಸೈವ ಧನ್ಯಾ|
28 ಕಿನ್ತು ಸೋಕಥಯತ್ ಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತದನುರೂಪಮ್ ಆಚರನ್ತಿ ತಏವ ಧನ್ಯಾಃ|
29 ತತಃ ಪರಂ ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕೇ ಬಹುಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಾಗಮೇ ಜಾತೇ ಸ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಆಧುನಿಕಾ ದುಷ್ಟಲೋಕಾಶ್ಚಿಹ್ನಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಯೂನಸ್ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಶ್ಚಿಹ್ನಂ ವಿನಾನ್ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿಚ್ಚಿಹ್ನಂ ತಾನ್ ನ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತೇ|
30 ಯೂನಸ್ ತು ಯಥಾ ನೀನಿವೀಯಲೋಕಾನಾಂ ಸಮೀಪೇ ಚಿಹ್ನರೂಪೋಭವತ್ ತಥಾ ವಿದ್ಯಮಾನಲೋಕಾನಾಮ್ ಏಷಾಂ ಸಮೀಪೇ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೋಪಿ ಚಿಹ್ನರೂಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
31 ವಿಚಾರಸಮಯೇ ಇದಾನೀನ್ತನಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯೇನ ದಕ್ಷಿಣದೇಶೀಯಾ ರಾಜ್ಞೀ ಪ್ರೋತ್ಥಾಯ ತಾನ್ ದೋಷಿಣಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ, ಯತಃ ಸಾ ರಾಜ್ಞೀ ಸುಲೇಮಾನ ಉಪದೇಶಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಸೀಮಾತ ಆಗಚ್ಛತ್ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಯತ ಸುಲೇಮಾನೋಪಿ ಗುರುತರ ಏಕೋ ಜನೋಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ವಿದ್ಯತೇ|
32 ಅಪರಞ್ಚ ವಿಚಾರಸಮಯೇ ನೀನಿವೀಯಲೋಕಾ ಅಪಿ ವರ್ತ್ತಮಾನಕಾಲಿಕಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ವೈಪರೀತ್ಯೇನ ಪ್ರೋತ್ಥಾಯ ತಾನ್ ದೋಷಿಣಃ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯತೋ ಹೇತೋಸ್ತೇ ಯೂನಸೋ ವಾಕ್ಯಾತ್ ಚಿತ್ತಾನಿ ಪರಿವರ್ತ್ತಯಾಮಾಸುಃ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಯತ ಯೂನಸೋತಿಗುರುತರ ಏಕೋ ಜನೋಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ವಿದ್ಯತೇ|
33 ಪ್ರದೀಪಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ದ್ರೋಣಸ್ಯಾಧಃ ಕುತ್ರಾಪಿ ಗುಪ್ತಸ್ಥಾನೇ ವಾ ಕೋಪಿ ನ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಕಿನ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶಿಭ್ಯೋ ದೀಪ್ತಿಂ ದಾತಂ ದೀಪಾಧಾರೋಪರ್ಯ್ಯೇವ ಸ್ಥಾಪಯತಿ|
34 ದೇಹಸ್ಯ ಪ್ರದೀಪಶ್ಚಕ್ಷುಸ್ತಸ್ಮಾದೇವ ಚಕ್ಷು ರ್ಯದಿ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ತವ ಸರ್ವ್ವಶರೀರಂ ದೀಪ್ತಿಮದ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಚಕ್ಷು ರ್ಯದಿ ಮಲೀಮಸಂ ತಿಷ್ಠತಿ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವಶರೀರಂ ಸಾನ್ಧಕಾರಂ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
35 ಅಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ತವಾನ್ತಃಸ್ಥಂ ಜ್ಯೋತಿ ರ್ಯಥಾನ್ಧಕಾರಮಯಂ ನ ಭವತಿ ತದರ್ಥೇ ಸಾವಧಾನೋ ಭವ|
36 ಯತಃ ಶರೀರಸ್ಯ ಕುತ್ರಾಪ್ಯಂಶೇ ಸಾನ್ಧಕಾರೇ ನ ಜಾತೇ ಸರ್ವ್ವಂ ಯದಿ ದೀಪ್ತಿಮತ್ ತಿಷ್ಠತಿ ತರ್ಹಿ ತುಭ್ಯಂ ದೀಪ್ತಿದಾಯಿಪ್ರೋಜ್ಜ್ವಲನ್ ಪ್ರದೀಪ ಇವ ತವ ಸವರ್ವಶರೀರಂ ದೀಪ್ತಿಮದ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
37 ಏತತ್ಕಥಾಯಾಃ ಕಥನಕಾಲೇ ಫಿರುಶ್ಯೇಕೋ ಭೇಜನಾಯ ತಂ ನಿಮನ್ತ್ರಯಾಮಾಸ, ತತಃ ಸ ಗತ್ವಾ ಭೋಕ್ತುಮ್ ಉಪವಿವೇಶ|
38 ಕಿನ್ತು ಭೋಜನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ನಾಮಾಙ್ಕ್ಷೀತ್ ಏತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ ಫಿರುಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮೇನೇ|
39 ತದಾ ಪ್ರಭುಸ್ತಂ ಪ್ರೋವಾಚ ಯೂಯಂ ಫಿರೂಶಿಲೋಕಾಃ ಪಾನಪಾತ್ರಾಣಾಂ ಭೋಜನಪಾತ್ರಾಣಾಞ್ಚ ಬಹಿಃ ಪರಿಷ್ಕುರುಥ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಮನ್ತ ರ್ದೌರಾತ್ಮ್ಯೈ ರ್ದುಷ್ಕ್ರಿಯಾಭಿಶ್ಚ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತಿಷ್ಠತಿ|
40 ಹೇ ಸರ್ವ್ವೇ ನಿರ್ಬೋಧಾ ಯೋ ಬಹಿಃ ಸಸರ್ಜ ಸ ಏವ ಕಿಮನ್ತ ರ್ನ ಸಸರ್ಜ?
41 ತತ ಏವ ಯುಷ್ಮಾಭಿರನ್ತಃಕರಣಂ (ಈಶ್ವರಾಯ) ನಿವೇದ್ಯತಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕೃತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಶುಚಿತಾಂ ಯಾಸ್ಯನ್ತಿ|
42 ಕಿನ್ತು ಹನ್ತ ಫಿರೂಶಿಗಣಾ ಯೂಯಂ ನ್ಯಾಯಮ್ ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರೇಮ ಚ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪೋದಿನಾಯಾ ಅರುದಾದೀನಾಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಶಾಕಾನಾಞ್ಚ ದಶಮಾಂಶಾನ್ ದತ್ಥ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಥಮಂ ಪಾಲಯಿತ್ವಾ ಶೇಷಸ್ಯಾಲಙ್ಘನಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಉಚಿತಮಾಸೀತ್|
43 ಹಾ ಹಾ ಫಿರೂಶಿನೋ ಯೂಯಂ ಭಜನಗೇಹೇ ಪ್ರೋಚ್ಚಾಸನೇ ಆಪಣೇಷು ಚ ನಮಸ್ಕಾರೇಷು ಪ್ರೀಯಧ್ವೇ|
44 ವತ ಕಪಟಿನೋಽಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಲೋಕಾಯತ್ ಶ್ಮಶಾನಮ್ ಅನುಪಲಭ್ಯ ತದುಪರಿ ಗಚ್ಛನ್ತಿ ಯೂಯಮ್ ತಾದೃಗಪ್ರಕಾಶಿತಶ್ಮಶಾನವಾದ್ ಭವಥ|
45 ತದಾನೀಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾನಾಮ್ ಏಕಾ ಯೀಶುಮವದತ್, ಹೇ ಉಪದೇಶಕ ವಾಕ್ಯೇನೇದೃಶೇನಾಸ್ಮಾಸ್ವಪಿ ದೋಷಮ್ ಆರೋಪಯಸಿ|
46 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಹಾ ಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾ ಯೂಯಮ್ ಮಾನುಷಾಣಾಮ್ ಉಪರಿ ದುಃಸಹ್ಯಾನ್ ಭಾರಾನ್ ನ್ಯಸ್ಯಥ ಕಿನ್ತು ಸ್ವಯಮ್ ಏಕಾಙ್ಗುुಲ್ಯಾಪಿ ತಾನ್ ಭಾರಾನ್ ನ ಸ್ಪೃಶಥ|
47 ಹನ್ತ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾ ಯಾನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಽವಧಿಷುಸ್ತೇಷಾಂ ಶ್ಮಶಾನಾನಿ ಯೂಯಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಥ|
48 ತೇನೈವ ಯೂಯಂ ಸ್ವಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾಣಾಂ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಸಂಮನ್ಯಧ್ವೇ ತದೇವ ಸಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುಥ ಚ, ಯತಸ್ತೇ ತಾನವಧಿಷುಃ ಯೂಯಂ ತೇಷಾಂ ಶ್ಮಶಾನಾನಿ ನಿರ್ಮ್ಮಾಥ|
49 ಅತಏವ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಪ್ರೋಕ್ತಮಸ್ತಿ ತೇಷಾಮನ್ತಿಕೇ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಃ ಪ್ರೇರಿತಾಂಶ್ಚ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತತಸ್ತೇ ತೇಷಾಂ ಕಾಂಶ್ಚನ ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ ಕಾಂಶ್ಚನ ತಾಡಶ್ಷ್ಯಿನ್ತಿ|
50 ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಹಾಬಿಲಃ ಶೋಣಿತಪಾತಮಾರಭ್ಯ ಮನ್ದಿರಯಜ್ಞವೇದ್ಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಹತಸ್ಯ ಸಿಖರಿಯಸ್ಯ ರಕ್ತಪಾತಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ
51 ಜಗತಃ ಸೃಷ್ಟಿಮಾರಭ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಯತಿರಕ್ತಪಾತಾ ಜಾತಾಸ್ತತೀನಾಮ್ ಅಪರಾಧದಣ್ಡಾ ಏಷಾಂ ವರ್ತ್ತಮಾನಲೋಕಾನಾಂ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ನಿಶ್ಚಿತಂ ವದಾಮಿ ಸರ್ವ್ವೇ ದಣ್ಡಾ ವಂಶಸ್ಯಾಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
52 ಹಾ ಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥಪಕಾ ಯೂಯಂ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕುಞ್ಚಿಕಾಂ ಹೃತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ನ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾ ಯೇ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಞ್ಚ ಪ್ರಯಾಸಿನಸ್ತಾನಪಿ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ವಾರಿತವನ್ತಃ|
53 ಇತ್ಥಂ ಕಥಾಕಥನಾದ್ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಸತರ್ಕಾಃ
54 ಸನ್ತಸ್ತಮಪವದಿತುಂ ತಸ್ಯ ಕಥಾಯಾ ದೋಷಂ ಧರ್ತ್ತಮಿಚ್ಛನ್ತೋ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಥನಾಯ ತಂ ಪ್ರವರ್ತ್ತಯಿತುಂ ಕೋಪಯಿತುಞ್ಚ ಪ್ರಾರೇಭಿರೇ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 12

1 ತದಾನೀಂ ಲೋಕಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ಸಹಸ್ರಮ್ ಆಗತ್ಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಾಸ್ತತ ಏಕೈಕೋ ಽನ್ಯೇಷಾಮುಪರಿ ಪತಿತುಮ್ ಉಪಚಕ್ರಮೇ; ತದಾ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಬಭಾಷೇ, ಯೂಯಂ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ಕಿಣ್ವರೂಪಕಾಪಟ್ಯೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ|
2 ಯತೋ ಯನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತೇ ತದಾಚ್ಛನ್ನಂ ವಸ್ತು ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ; ತಥಾ ಯನ್ನ ಜ್ಞಾಸ್ಯತೇ ತದ್ ಗುಪ್ತಂ ವಸ್ತು ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
3 ಅನ್ಧಕಾರೇ ತಿಷ್ಠನತೋ ಯಾಃ ಕಥಾ ಅಕಥಯತ ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕಥಾ ದೀಪ್ತೌ ಶ್ರೋಷ್ಯನ್ತೇ ನಿರ್ಜನೇ ಕರ್ಣೇ ಚ ಯದಕಥಯತ ಗೃಹಪೃಷ್ಠಾತ್ ತತ್ ಪ್ರಚಾರಯಿಷ್ಯತೇ|
4 ಹೇ ಬನ್ಧವೋ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಯೇ ಶರೀರಸ್ಯ ನಾಶಂ ವಿನಾ ಕಿಮಪ್ಯಪರಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ರುವನ್ತಿ ತೇಭ್ಯೋ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ|
5 ತರ್ಹಿ ಕಸ್ಮಾದ್ ಭೇತವ್ಯಮ್ ಇತ್ಯಹಂ ವದಾಮಿ, ಯಃ ಶರೀರಂ ನಾಶಯಿತ್ವಾ ನರಕಂ ನಿಕ್ಷೇಪ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾದೇವ ಭಯಂ ಕುರುತ, ಪುನರಪಿ ವದಾಮಿ ತಸ್ಮಾದೇವ ಭಯಂ ಕುರುತ|
6 ಪಞ್ಚ ಚಟಕಪಕ್ಷಿಣಃ ಕಿಂ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ತಾಮ್ರಖಣ್ಡಾಭ್ಯಾಂ ನ ವಿಕ್ರೀಯನ್ತೇ? ತಥಾಪೀಶ್ವರಸ್ತೇಷಾಮ್ ಏಕಮಪಿ ನ ವಿಸ್ಮರತಿ|
7 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಿರಃಕೇಶಾ ಅಪಿ ಗಣಿತಾಃ ಸನ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಮಾ ವಿಭೀತ ಬಹುಚಟಕಪಕ್ಷಿಭ್ಯೋಪಿ ಯೂಯಂ ಬಹುಮೂಲ್ಯಾಃ|
8 ಅಪರಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮಾಂ ಸ್ವೀಕರೋತಿ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರ ಈಶ್ವರದೂತಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಂ ಸ್ವೀಕರಿಷ್ಯತಿ|
9 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಾನುಷಾಣಾಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಾಮ್ ಅಸ್ವೀಕರೋತಿ ತಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಹಮ್ ಅಸ್ವೀಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
10 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ನಿನ್ದಾಭಾವೇನ ಕಾಞ್ಚಿತ್ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ ತಸ್ಯ ತತ್ಪಾಪಸ್ಯ ಮೋಚನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪವಿತ್ರಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ನಿನ್ದತಿ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ತತ್ಪಾಪಸ್ಯ ಮೋಚನಂ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
11 ಯದಾ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಜನಗೇಹಂ ವಿಚಾರಕರ್ತೃರಾಜ್ಯಕರ್ತೃಣಾಂ ಸಮ್ಮುಖಞ್ಚ ನೇಷ್ಯನ್ತಿ ತದಾ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕಿಮುತ್ತರಂ ವದಿಷ್ಯಥ ಕಿಂ ಕಥಯಿಷ್ಯಥ ಚೇತ್ಯತ್ರ ಮಾ ಚಿನ್ತಯತ;
12 ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಯದ್ ಯದ್ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯಏವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಶಿಕ್ಷಯಿಷ್ಯತಿ|
13 ತತಃ ಪರಂ ಜನತಾಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಸ್ತಂ ಜಗಾದ ಹೇ ಗುರೋ ಮಯಾ ಸಹ ಪೈತೃಕಂ ಧನಂ ವಿಭಕ್ತುಂ ಮಮ ಭ್ರಾತರಮಾಜ್ಞಾಪಯತು ಭವಾನ್|
14 ಕಿನ್ತು ಸ ತಮವದತ್ ಹೇ ಮನುಷ್ಯ ಯುವಯೋ ರ್ವಿಚಾರಂ ವಿಭಾಗಞ್ಚ ಕರ್ತ್ತುಂ ಮಾಂ ಕೋ ನಿಯುಕ್ತವಾನ್?
15 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಲೋಕಾನವದತ್ ಲೋಭೇ ಸಾವಧಾನಾಃ ಸತರ್ಕಾಶ್ಚ ತಿಷ್ಠತ, ಯತೋ ಬಹುಸಮ್ಪತ್ತಿಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯಾಯು ರ್ನ ಭವತಿ|
16 ಪಶ್ಚಾದ್ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮುತ್ಥಾಪ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಏಕಸ್ಯ ಧನಿನೋ ಭೂಮೌ ಬಹೂನಿ ಶಸ್ಯಾನಿ ಜಾತಾನಿ|
17 ತತಃ ಸ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ಕಥಯಾಮ್ಬಭೂವ ಮಮೈತಾನಿ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸ್ಥಾಪಯಿತುಂ ಸ್ಥಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ?
18 ತತೋವದದ್ ಇತ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಮಮ ಸರ್ವ್ವಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾಣಿ ಭಙ್ಕ್ತ್ವಾ ಬೃಹದ್ಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾಣಿ ನಿರ್ಮ್ಮಾಯ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವ್ವಫಲಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಚ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
19 ಅಪರಂ ನಿಜಮನೋ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ, ಹೇ ಮನೋ ಬಹುವತ್ಸರಾರ್ಥಂ ನಾನಾದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಞ್ಚಿತಾನಿ ಸನ್ತಿ ವಿಶ್ರಾಮಂ ಕುರು ಭುಕ್ತ್ವಾ ಪೀತ್ವಾ ಕೌತುಕಞ್ಚ ಕುರು| ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ತಮ್ ಅವದತ್,
20 ರೇ ನಿರ್ಬೋಧ ಅದ್ಯ ರಾತ್ರೌ ತವ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ವತ್ತೋ ನೇಷ್ಯನ್ತೇ ತತ ಏತಾನಿ ಯಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ತ್ವಯಾಸಾದಿತಾನಿ ತಾನಿ ಕಸ್ಯ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ?
21 ಅತಏವ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಧನಸಞ್ಚಯಮಕೃತ್ವಾ ಕೇವಲಂ ಸ್ವನಿಕಟೇ ಸಞ್ಚಯಂ ಕರೋತಿ ಸೋಪಿ ತಾದೃಶಃ|
22 ಅಥ ಸ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಕಿಂ ಖಾದಿಷ್ಯಾಮಃ? ಕಿಂ ಪರಿಧಾಸ್ಯಾಮಃ? ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಜೀವನಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಚಾರ್ಥಂ ಚಿನ್ತಾಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷ್ಟ|
23 ಭಕ್ಷ್ಯಾಜ್ಜೀವನಂ ಭೂಷಣಾಚ್ಛರೀರಞ್ಚ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭವತಿ|
24 ಕಾಕಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ವಿಚಾರಯತ, ತೇ ನ ವಪನ್ತಿ ಶಸ್ಯಾನಿ ಚ ನ ಛಿನ್ದನ್ತಿ, ತೇಷಾಂ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರಾಣಿ ನ ಸನ್ತಿ ಕೋಷಾಶ್ಚ ನ ಸನ್ತಿ, ತಥಾಪೀಶ್ವರಸ್ತೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ದದಾತಿ, ಯೂಯಂ ಪಕ್ಷಿಭ್ಯಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತರಾ ನ ಕಿಂ?
25 ಅಪರಞ್ಚ ಭಾವಯಿತ್ವಾ ನಿಜಾಯುಷಃ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರಂ ವರ್ದ್ಧಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ, ಏತಾದೃಶೋ ಲಾಕೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕೋಸ್ತಿ?
26 ಅತಏವ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಸಾಧಯಿತುಮ್ ಅಸಮರ್ಥಾ ಯೂಯಮ್ ಅನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ಕುತೋ ಭಾವಯಥ?
27 ಅನ್ಯಚ್ಚ ಕಾಮ್ಪಿಲಪುಷ್ಪಂ ಕಥಂ ವರ್ದ್ಧತೇ ತದಾಪಿ ವಿಚಾರಯತ, ತತ್ ಕಞ್ಚನ ಶ್ರಮಂ ನ ಕರೋತಿ ತನ್ತೂಂಶ್ಚ ನ ಜನಯತಿ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಬಹ್ವೈಶ್ವರ್ಯ್ಯಾನ್ವಿತೋಪಿ ಪುಷ್ಪಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸದೃಶೋ ವಿಭೂಷಿತೋ ನಾಸೀತ್|
28 ಅದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವರ್ತ್ತಮಾನಂ ಶ್ವಶ್ಚೂಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯಮಾನಂ ಯತ್ ತೃಣಂ, ತಸ್ಮೈ ಯದೀಶ್ವರ ಇತ್ಥಂ ಭೂಷಯತಿ ತರ್ಹಿ ಹೇ ಅಲ್ಪಪ್ರತ್ಯಯಿನೋ ಯುಷ್ಮಾನ ಕಿಂ ನ ಪರಿಧಾಪಯಿಷ್ಯತಿ?
29 ಅತಏವ ಕಿಂ ಖಾದಿಷ್ಯಾಮಃ? ಕಿಂ ಪರಿಧಾಸ್ಯಾಮಃ? ಏತದರ್ಥಂ ಮಾ ಚೇಷ್ಟಧ್ವಂ ಮಾ ಸಂದಿಗ್ಧ್ವಞ್ಚ|
30 ಜಗತೋ ದೇವಾರ್ಚ್ಚಕಾ ಏತಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಚೇಷ್ಟನತೇ; ಏಷು ವಸ್ತುಷು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಸ್ತೇ ಇತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಿತಾ ಜಾನಾತಿ|
31 ಅತಏವೇಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಾರ್ಥಂ ಸಚೇಷ್ಟಾ ಭವತ ತಥಾ ಕೃತೇ ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಪ್ರದಾಯಿಷ್ಯನ್ತೇ|
32 ಹೇ ಕ್ಷುದ್ರಮೇಷವ್ರಜ ಯೂಯಂ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ರಾಜ್ಯಂ ದಾತುಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಿತುಃ ಸಮ್ಮತಿರಸ್ತಿ|
33 ಅತಏವ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಾ ಯಾ ಸಮ್ಪತ್ತಿರಸ್ತಿ ತಾಂ ತಾಂ ವಿಕ್ರೀಯ ವಿತರತ, ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಚೌರಾ ನಾಗಚ್ಛನ್ತಿ, ಕೀಟಾಶ್ಚ ನ ಕ್ಷಾಯಯನ್ತಿ ತಾದೃಶೇ ಸ್ವರ್ಗೇ ನಿಜಾರ್ಥಮ್ ಅಜರೇ ಸಮ್ಪುಟಕೇ ಽಕ್ಷಯಂ ಧನಂ ಸಞ್ಚಿನುತ ಚ;
34 ಯತೋ ಯತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಧನಂ ವರ್ತ್ತತೇ ತತ್ರೇವ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಃ|
35 ಅಪರಞ್ಚ ಯೂಯಂ ಪ್ರದೀಪಂ ಜ್ವಾಲಯಿತ್ವಾ ಬದ್ಧಕಟಯಸ್ತಿಷ್ಠತ;
36 ಪ್ರಭು ರ್ವಿವಾಹಾದಾಗತ್ಯ ಯದೈವ ದ್ವಾರಮಾಹನ್ತಿ ತದೈವ ದ್ವಾರಂ ಮೋಚಯಿತುಂ ಯಥಾ ಭೃತ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತಥಾ ಯೂಯಮಪಿ ತಿಷ್ಠತ|
37 ಯತಃ ಪ್ರಭುರಾಗತ್ಯ ಯಾನ್ ದಾಸಾನ್ ಸಚೇತನಾನ್ ತಿಷ್ಠತೋ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ ತಏವ ಧನ್ಯಾಃ; ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಪ್ರಭುಸ್ತಾನ್ ಭೋಜನಾರ್ಥಮ್ ಉಪವೇಶ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಬದ್ಧಕಟಿಃ ಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ಪರಿವೇಷಯಿಷ್ಯತಿ|
38 ಯದಿ ದ್ವಿತೀಯೇ ತೃತೀಯೇ ವಾ ಪ್ರಹರೇ ಸಮಾಗತ್ಯ ತಥೈವ ಪಶ್ಯತಿ, ತರ್ಹಿ ತಏವ ದಾಸಾ ಧನ್ಯಾಃ|
39 ಅಪರಞ್ಚ ಕಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಚೌರಾ ಆಗಮಿಷ್ಯನ್ತಿ ಇತಿ ಯದಿ ಗೃಹಪತಿ ರ್ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತದಾವಶ್ಯಂ ಜಾಗ್ರನ್ ನಿಜಗೃಹೇ ಸನ್ಧಿಂ ಕರ್ತ್ತಯಿತುಂ ವಾರಯತಿ ಯೂಯಮೇತದ್ ವಿತ್ತ|
40 ಅತಏವ ಯೂಯಮಪಿ ಸಜ್ಜಮಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ ಯತೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ತಂ ನಾಪ್ರೇಕ್ಷಧ್ವೇ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕ್ಷಣೇ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ|
41 ತದಾ ಪಿತರಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಕಿಮಸ್ಮಾನ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಕಿಂ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮಿಮಾಂ ವದತಿ?
42 ತತಃ ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರೋವಾಚ, ಪ್ರಭುಃ ಸಮುಚಿತಕಾಲೇ ನಿಜಪರಿವಾರಾರ್ಥಂ ಭೋಜ್ಯಪರಿವೇಷಣಾಯ ಯಂ ತತ್ಪದೇ ನಿಯೋಕ್ಷ್ಯತಿ ತಾದೃಶೋ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಬೋದ್ಧಾ ಕರ್ಮ್ಮಾಧೀಶಃ ಕೋಸ್ತಿ?
43 ಪ್ರಭುರಾಗತ್ಯ ಯಮ್ ಏತಾದೃಶೇ ಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ ಸಏವ ದಾಸೋ ಧನ್ಯಃ|
44 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಸ ತಂ ನಿಜಸರ್ವ್ವಸ್ವಸ್ಯಾಧಿಪತಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
45 ಕಿನ್ತು ಪ್ರಭುರ್ವಿಲಮ್ಬೇನಾಗಮಿಷ್ಯತಿ, ಇತಿ ವಿಚಿನ್ತ್ಯ ಸ ದಾಸೋ ಯದಿ ತದನ್ಯದಾಸೀದಾಸಾನ್ ಪ್ರಹರ್ತ್ತುಮ್ ಭೋಕ್ತುಂ ಪಾತುಂ ಮದಿತುಞ್ಚ ಪ್ರಾರಭತೇ,
46 ತರ್ಹಿ ಯದಾ ಪ್ರಭುಂ ನಾಪೇಕ್ಷಿಷ್ಯತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಸೋಽಚೇತನಶ್ಚ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕ್ಷಣೇ ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುರಾಗತ್ಯ ತಂ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಶ್ವಾಸಹೀನೈಃ ಸಹ ತಸ್ಯ ಅಂಶಂ ನಿರೂಪಯಿಷ್ಯತಿ|
47 ಯೋ ದಾಸಃ ಪ್ರಭೇाರಾಜ್ಞಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾಪಿ ಸಜ್ಜಿತೋ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ತದಾಜ್ಞಾನುಸಾರೇಣ ಚ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ನ ಕರೋತಿ ಸೋನೇಕಾನ್ ಪ್ರಹಾರಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ;
48 ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನೋಽಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಹಾರಾರ್ಹಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ಸೋಲ್ಪಪ್ರಹಾರಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ| ಯತೋ ಯಸ್ಮೈ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ದತ್ತಂ ತಸ್ಮಾದೇವ ಬಾಹುಲ್ಯೇನ ಗ್ರಹೀಷ್ಯತೇ, ಮಾನುಷಾ ಯಸ್ಯ ನಿಕಟೇ ಬಹು ಸಮರ್ಪಯನ್ತಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಬಹು ಯಾಚನ್ತೇ|
49 ಅಹಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮ್ ಅನೈಕ್ಯರೂಪಂ ವಹ್ನಿ ನಿಕ್ಷೇಪ್ತುಮ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ, ಸ ಚೇದ್ ಇದಾನೀಮೇವ ಪ್ರಜ್ವಲತಿ ತತ್ರ ಮಮ ಕಾ ಚಿನ್ತಾ?
50 ಕಿನ್ತು ಯೇನ ಮಜ್ಜನೇನಾಹಂ ಮಗ್ನೋ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ರ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಾವದಹಂ ಕತಿಕಷ್ಟಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮಿ|
51 ಮೇಲನಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಜಗದ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ ಯೂಯಂ ಕಿಮಿತ್ಥಂ ಬೋಧಧ್ವೇ? ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ ನ ತಥಾ, ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಮೇಲನಾಭಾವಂ ಕರ್ತ್ತುಂಮ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ|
52 ಯಸ್ಮಾದೇತತ್ಕಾಲಮಾರಭ್ಯ ಏಕತ್ರಸ್ಥಪರಿಜನಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಪಞ್ಚಜನಾಃ ಪೃಥಗ್ ಭೂತ್ವಾ ತ್ರಯೋ ಜನಾ ದ್ವಯೋರ್ಜನಯೋಃ ಪ್ರತಿಕೂಲಾ ದ್ವೌ ಜನೌ ಚ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ಪ್ರತಿಕೂಲೌ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
53 ಪಿತಾ ಪುತ್ರಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷಃ ಪುತ್ರಶ್ಚ ಪಿತು ರ್ವಿಪಕ್ಷೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಾತಾ ಕನ್ಯಾಯಾ ವಿಪಕ್ಷಾ ಕನ್ಯಾ ಚ ಮಾತು ರ್ವಿಪಕ್ಷಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ತಥಾ ಶ್ವಶ್ರೂರ್ಬಧ್ವಾ ವಿಪಕ್ಷಾ ಬಧೂಶ್ಚ ಶ್ವಶ್ರ್ವಾ ವಿಪಕ್ಷಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
54 ಸ ಲೋಕೇಭ್ಯೋಪರಮಪಿ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಶಿ ಮೇಘೋದ್ಗಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೂಯಂ ಹಠಾದ್ ವದಥ ವೃಷ್ಟಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತಸ್ತಥೈವ ಜಾಯತೇ|
55 ಅಪರಂ ದಕ್ಷಿಣತೋ ವಾಯೌ ವಾತಿ ಸತಿ ವದಥ ನಿದಾಘೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತಃ ಸೋಪಿ ಜಾಯತೇ|
56 ರೇ ರೇ ಕಪಟಿನ ಆಕಾಶಸ್ಯ ಭೂಮ್ಯಾಶ್ಚ ಲಕ್ಷಣಂ ಬೋದ್ಧುಂ ಶಕ್ನುಥ,
57 ಕಿನ್ತು ಕಾಲಸ್ಯಾಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಕುತೋ ಬೋದ್ಧುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ? ಯೂಯಞ್ಚ ಸ್ವಯಂ ಕುತೋ ನ ನ್ಯಾಷ್ಯಂ ವಿಚಾರಯಥ?
58 ಅಪರಞ್ಚ ವಿವಾದಿನಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ವಿಚಾರಯಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛನ್ ಪಥಿ ತಸ್ಮಾದುದ್ಧಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಯತಸ್ವ ನೋಚೇತ್ ಸ ತ್ವಾಂ ಧೃತ್ವಾ ವಿಚಾರಯಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ನಯತಿ| ವಿಚಾರಯಿತಾ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಹರ್ತ್ತುಃ ಸಮೀಪಂ ಸಮರ್ಪಯತಿ ಪ್ರಹರ್ತ್ತಾ ತ್ವಾಂ ಕಾರಾಯಾಂ ಬಧ್ನಾತಿ
59 ತರ್ಹಿ ತ್ವಾಮಹಂ ವದಾಮಿ ತ್ವಯಾ ನಿಃಶೇಷಂ ಕಪರ್ದಕೇಷು ನ ಪರಿಶೋಧಿತೇಷು ತ್ವಂ ತತೋ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಸಿ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 13

1 ಅಪರಞ್ಚ ಪೀಲಾತೋ ಯೇಷಾಂ ಗಾಲೀಲೀಯಾನಾಂ ರಕ್ತಾನಿ ಬಲೀನಾಂ ರಕ್ತೈಃ ಸಹಾಮಿಶ್ರಯತ್ ತೇಷಾಂ ಗಾಲೀಲೀಯಾನಾಂ ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ಕತಿಪಯಜನಾ ಉಪಸ್ಥಾಪ್ಯ ಯೀಶವೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ|
2 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ತೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಮ್ ಏತಾದೃಶೀ ದುರ್ಗತಿ ರ್ಘಟಿತಾ ತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಯೂಯಂ ಕಿಮನ್ಯೇಭ್ಯೋ ಗಾಲೀಲೀಯೇಭ್ಯೋಪ್ಯಧಿಕಪಾಪಿನಸ್ತಾನ್ ಬೋಧಧ್ವೇ?
3 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ತಥಾ ನ ಕಿನ್ತು ಮನಃಸು ನ ಪರಾವರ್ತ್ತಿತೇಷು ಯೂಯಮಪಿ ತಥಾ ನಂಕ್ಷ್ಯಥ|
4 ಅಪರಞ್ಚ ಶೀಲೋಹನಾಮ್ನ ಉಚ್ಚಗೃಹಸ್ಯ ಪತನಾದ್ ಯೇಽಷ್ಟಾದಶಜನಾ ಮೃತಾಸ್ತೇ ಯಿರೂಶಾಲಮಿ ನಿವಾಸಿಸರ್ವ್ವಲೋಕೇಭ್ಯೋಽಧಿಕಾಪರಾಧಿನಃ ಕಿಂ ಯೂಯಮಿತ್ಯಂ ಬೋಧಧ್ವೇ?
5 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ತಥಾ ನ ಕಿನ್ತು ಮನಃಸು ನ ಪರಿವರ್ತ್ತಿತೇಷು ಯೂಯಮಪಿ ತಥಾ ನಂಕ್ಷ್ಯಥ|
6 ಅನನ್ತರಂ ಸ ಇಮಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮಕಥಯದ್ ಏಕೋ ಜನೋ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಮಧ್ಯ ಏಕಮುಡುಮ್ಬರವೃಕ್ಷಂ ರೋಪಿತವಾನ್| ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಫಲಾನಿ ಗವೇಷಯಾಮಾಸ,
7 ಕಿನ್ತು ಫಲಾಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಕಾರಣಾದ್ ಉದ್ಯಾನಕಾರಂ ಭೃತ್ಯಂ ಜಗಾದ, ಪಶ್ಯ ವತ್ಸರತ್ರಯಂ ಯಾವದಾಗತ್ಯ ಏತಸ್ಮಿನ್ನುಡುಮ್ಬರತರೌ ಕ್ಷಲಾನ್ಯನ್ವಿಚ್ಛಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ನೈಕಮಪಿ ಪ್ರಪ್ನೋಮಿ ತರುರಯಂ ಕುತೋ ವೃಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ? ಏನಂ ಛಿನ್ಧಿ|
8 ತತೋ ಭೃತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಪುನರ್ವರ್ಷಮೇಕಂ ಸ್ಥಾತುಮ್ ಆದಿಶ; ಏತಸ್ಯ ಮೂಲಸ್ಯ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಖನಿತ್ವಾಹಮ್ ಆಲವಾಲಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ|
9 ತತಃ ಫಲಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ಯದಿ ನ ಫಲತಿ ತರ್ಹಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಛೇತ್ಸ್ಯಸಿ|
10 ಅಥ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಭಜನಗೇಹೇ ಯೀಶುರುಪದಿಶತಿ
11 ತಸ್ಮಿತ್ ಸಮಯೇ ಭೂತಗ್ರಸ್ತತ್ವಾತ್ ಕುಬ್ಜೀಭೂಯಾಷ್ಟಾದಶವರ್ಷಾಣಿ ಯಾವತ್ ಕೇನಾಪ್ಯುಪಾಯೇನ ಋಜು ರ್ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಯಾ ದುರ್ಬ್ಬಲಾ ಸ್ತ್ರೀ,
12 ತಾಂ ತತ್ರೋಪಸ್ಥಿತಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಯೀಶುಸ್ತಾಮಾಹೂಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಹೇ ನಾರಿ ತವ ದೌರ್ಬ್ಬಲ್ಯಾತ್ ತ್ವಂ ಮುಕ್ತಾ ಭವ|
13 ತತಃ ಪರಂ ತಸ್ಯಾ ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಾರ್ಪಣಮಾತ್ರಾತ್ ಸಾ ಋಜುರ್ಭೂತ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಧನ್ಯವಾದಂ ಕರ್ತ್ತುಮಾರೇಭೇ|
14 ಕಿನ್ತು ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಯೀಶುನಾ ತಸ್ಯಾಃ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕರಣಾದ್ ಭಜನಗೇಹಸ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಪ್ರಕುಪ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಉವಾಚ, ಷಟ್ಸು ದಿನೇಷು ಲೋಕೈಃ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಃ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾರ್ಥಂ ತೇಷು ದಿನೇಷು ಆಗಚ್ಛತ, ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಮಾಗಚ್ಛತ|
15 ತದಾ ಪಭುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ರೇ ಕಪಟಿನೋ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏಕೈಕೋ ಜನೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಸ್ವೀಯಂ ಸ್ವೀಯಂ ವೃಷಭಂ ಗರ್ದಭಂ ವಾ ಬನ್ಧನಾನ್ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಜಲಂ ಪಾಯಯಿತುಂ ಕಿಂ ನ ನಯತಿ?
16 ತರ್ಹ್ಯಾಷ್ಟಾದಶವತ್ಸರಾನ್ ಯಾವತ್ ಶೈತಾನಾ ಬದ್ಧಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತತಿರಿಯಂ ನಾರೀ ಕಿಂ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ನ ಮೋಚಯಿತವ್ಯಾ?
17 ಏಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಕಥಿತೇಷು ತಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷಾಃ ಸಲಜ್ಜಾ ಜಾತಾಃ ಕಿನ್ತು ತೇನ ಕೃತಸರ್ವ್ವಮಹಾಕರ್ಮ್ಮಕಾರಣಾತ್ ಲೋಕನಿವಹಃ ಸಾನನ್ದೋಽಭವತ್|
18 ಅನನ್ತರಂ ಸೋವದದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಕಸ್ಯ ಸದೃಶಂ? ಕೇನ ತದುಪಮಾಸ್ಯಾಮಿ?
19 ಯತ್ ಸರ್ಷಪಬೀಜಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನ ಉದ್ಯಾನ ಉಪ್ತವಾನ್ ತದ್ ಬೀಜಮಙ್ಕುರಿತಂ ಸತ್ ಮಹಾವೃಕ್ಷೋಽಜಾಯತ, ತತಸ್ತಸ್ಯ ಶಾಖಾಸು ವಿಹಾಯಸೀಯವಿಹಗಾ ಆಗತ್ಯ ನ್ಯೂಷುಃ, ತದ್ರಾಜ್ಯಂ ತಾದೃಶೇನ ಸರ್ಷಪಬೀಜೇನ ತುಲ್ಯಂ|
20 ಪುನಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಕಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ? ಯತ್ ಕಿಣ್ವಂ ಕಾಚಿತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗೃಹೀತ್ವಾ ದ್ರೋಣತ್ರಯಪರಿಮಿತಗೋಧೂಮಚೂರ್ಣೇಷು ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ,
21 ತತಃ ಕ್ರಮೇಣ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಗೋಧೂಮಚೂರ್ಣಂ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ, ತಸ್ಯ ಕಿಣ್ವಸ್ಯ ತುಲ್ಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ|
22 ತತಃ ಸ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಪ್ರತಿ ಯಾತ್ರಾಂ ಕೃತ್ವಾ ನಗರೇ ನಗರೇ ಗ್ರಾಮೇ ಗ್ರಾಮೇ ಸಮುಪದಿಶನ್ ಜಗಾಮ|
23 ತದಾ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಕಿಂ ಕೇವಲಮ್ ಅಲ್ಪೇ ಲೋಕಾಃ ಪರಿತ್ರಾಸ್ಯನ್ತೇ?
24 ತತಃ ಸ ಲೋಕಾನ್ ಉವಾಚ, ಸಂಕೀರ್ಣದ್ವಾರೇಣ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಯತಘ್ವಂ, ಯತೋಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಬಹವಃ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚೇಷ್ಟಿಷ್ಯನ್ತೇ ಕಿನ್ತು ನ ಶಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ|
25 ಗೃಹಪತಿನೋತ್ಥಾಯ ದ್ವಾರೇ ರುದ್ಧೇ ಸತಿ ಯದಿ ಯೂಯಂ ಬಹಿಃ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದ್ವಾರಮಾಹತ್ಯ ವದಥ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಅಸ್ಮತ್ಕಾರಣಾದ್ ದ್ವಾರಂ ಮೋಚಯತು, ತತಃ ಸ ಇತಿ ಪ್ರತಿವಕ್ಷ್ಯತಿ, ಯೂಯಂ ಕುತ್ರತ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಇತ್ಯಹಂ ನ ಜಾನಾಮಿ|
26 ತದಾ ಯೂಯಂ ವದಿಷ್ಯಥ, ತವ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವಯಂ ಭೇाಜನಂ ಪಾನಞ್ಚ ಕೃತವನ್ತಃ, ತ್ವಞ್ಚಾಸ್ಮಾಕಂ ನಗರಸ್ಯ ಪಥಿ ಸಮುಪದಿಷ್ಟವಾನ್|
27 ಕಿನ್ತು ಸ ವಕ್ಷ್ಯತಿ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಯೂಯಂ ಕುತ್ರತ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಇತ್ಯಹಂ ನ ಜಾನಾಮಿ; ಹೇ ದುರಾಚಾರಿಣೋ ಯೂಯಂ ಮತ್ತೋ ದೂರೀಭವತ|
28 ತದಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮಂ ಇಸ್ಹಾಕಂ ಯಾಕೂಬಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಶ್ಚ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಂಶ್ಚ ಬಹಿಷ್ಕೃತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯೂಯಂ ರೋದನಂ ದನ್ತೈರ್ದನ್ತಘರ್ಷಣಞ್ಚ ಕರಿಷ್ಯಥ|
29 ಅಪರಞ್ಚ ಪೂರ್ವ್ವಪಶ್ಚಿಮದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರದಿಗ್ಭ್ಯೋ ಲೋಕಾ ಆಗತ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇ ನಿವತ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
30 ಪಶ್ಯತೇತ್ಥಂ ಶೇಷೀಯಾ ಲೋಕಾ ಅಗ್ರಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಅಗ್ರೀಯಾ ಲೋಕಾಶ್ಚ ಶೇಷಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
31 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಕಿಯನ್ತಃ ಫಿರೂಶಿನ ಆಗತ್ಯ ಯೀಶುಂ ಪ್ರೋಚುಃ, ಬಹಿರ್ಗಚ್ಛ, ಸ್ಥಾನಾದಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ ಕುರು, ಹೇರೋದ್ ತ್ವಾಂ ಜಿಘಾಂಸತಿ|
32 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್ ಪಶ್ಯತಾದ್ಯ ಶ್ವಶ್ಚ ಭೂತಾನ್ ವಿಹಾಪ್ಯ ರೋಗಿಣೋಽರೋಗಿಣಃ ಕೃತ್ವಾ ತೃತೀಯೇಹ್ನಿ ಸೇತ್ಸ್ಯಾಮಿ, ಕಥಾಮೇತಾಂ ಯೂಯಮಿತ್ವಾ ತಂ ಭೂರಿಮಾಯಂ ವದತ|
33 ತತ್ರಾಪ್ಯದ್ಯ ಶ್ವಃ ಪರಶ್ವಶ್ಚ ಮಯಾ ಗಮನಾಗಮನೇ ಕರ್ತ್ತವ್ಯೇ, ಯತೋ ಹೇತೋ ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮೋ ಬಹಿಃ ಕುತ್ರಾಪಿ ಕೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ನ ಘಾನಿಷ್ಯತೇ|
34 ಹೇ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ಹೇ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋ ಹಂಸಿ ತವಾನ್ತಿಕೇ ಪ್ರೇರಿತಾನ್ ಪ್ರಸ್ತರೈರ್ಮಾರಯಸಿ ಚ, ಯಥಾ ಕುಕ್ಕುಟೀ ನಿಜಪಕ್ಷಾಧಃ ಸ್ವಶಾವಕಾನ್ ಸಂಗೃಹ್ಲಾತಿ, ತಥಾಹಮಪಿ ತವ ಶಿಶೂನ್ ಸಂಗ್ರಹೀತುಂ ಕತಿವಾರಾನ್ ಐಚ್ಛಂ ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ನೈಚ್ಛಃ|
35 ಪಶ್ಯತ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಾಸಸ್ಥಾನಾನಿ ಪ್ರೋಚ್ಛಿದ್ಯಮಾನಾನಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತಾನಿ ಚ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ; ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಯಃ ಪ್ರಭೋ ರ್ನಾಮ್ನಾಗಚ್ಛತಿ ಸ ಧನ್ಯ ಇತಿ ವಾಚಂ ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ನ ವದಿಷ್ಯಥ, ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಯೂಯಂ ಮಾಂ ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 14

1 ಅನನ್ತರಂ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಯೀಶೌ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಫಿರೂಶಿನೋ ಗೃಹೇ ಭೋಕ್ತುಂ ಗತವತಿ ತೇ ತಂ ವೀಕ್ಷಿತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ|
2 ತದಾ ಜಲೋದರೀ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಸ್ಥಿತಃ|
3 ತತಃ ಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾನ್ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ನ ವಾ? ತತಸ್ತೇ ಕಿಮಪಿ ನ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ|
4 ತದಾ ಸ ತಂ ರೋಗಿಣಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಸಸರ್ಜ;
5 ತಾನುವಾಚ ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಗರ್ದ್ದಭೋ ವೃಷಭೋ ವಾ ಚೇದ್ ಗರ್ತ್ತೇ ಪತತಿ ತರ್ಹಿ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ತತ್ಕ್ಷಣಂ ಸ ಕಿಂ ತಂ ನೋತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ?
6 ತತಸ್ತೇ ಕಥಾಯಾ ಏತಸ್ಯಾಃ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರತಿವಕ್ತುಂ ನ ಶೇಕುಃ|
7 ಅಪರಞ್ಚ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನಮನೋನೀತತ್ವಕರಣಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಾನ್ ಏತದುಪದೇಶಕಥಾಂ ಜಗಾದ,
8 ತ್ವಂ ವಿವಾಹಾದಿಭೋಜ್ಯೇಷು ನಿಮನ್ತ್ರಿತಃ ಸನ್ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನೇ ಮೋಪಾವೇಕ್ಷೀಃ| ತ್ವತ್ತೋ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಿಮನ್ತ್ರಿತಜನ ಆಯಾತೇ
9 ನಿಮನ್ತ್ರಯಿತಾಗತ್ಯ ಮನುಷ್ಯಾಯೈತಸ್ಮೈ ಸ್ಥಾನಂ ದೇಹೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಚೇದ್ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ತ್ವಂ ಸಙ್ಕುಚಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ಥಾನ ಇತರಸ್ಮಿನ್ ಉಪವೇಷ್ಟುಮ್ ಉದ್ಯಂಸ್ಯಸಿ|
10 ಅಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದೇವ ತ್ವಂ ನಿಮನ್ತ್ರಿತೋ ಗತ್ವಾಽಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನ ಉಪವಿಶ, ತತೋ ನಿಮನ್ತ್ರಯಿತಾಗತ್ಯ ವದಿಷ್ಯತಿ, ಹೇ ಬನ್ಧೋ ಪ್ರೋಚ್ಚಸ್ಥಾನಂ ಗತ್ವೋಪವಿಶ, ತಥಾ ಸತಿ ಭೋಜನೋಪವಿಷ್ಟಾನಾಂ ಸಕಲಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ವಂ ಮಾನ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯಸಿ|
11 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಮುನ್ನಮಯತಿ ಸ ನಮಯಿಷ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಂ ನಮಯತಿ ಸ ಉನ್ನಮಯಿಷ್ಯತೇ|
12 ತದಾ ಸ ನಿಮನ್ತ್ರಯಿತಾರಂ ಜನಮಪಿ ಜಗಾದ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ರಾತ್ರೌ ವಾ ಭೋಜ್ಯೇ ಕೃತೇ ನಿಜಬನ್ಧುಗಣೋ ವಾ ಭ್ರಾತೃृಗಣೋ ವಾ ಜ್ಞಾತಿಗಣೋ ವಾ ಧನಿಗಣೋ ವಾ ಸಮೀಪವಾಸಿಗಣೋ ವಾ ಏತಾನ್ ನ ನಿಮನ್ತ್ರಯ, ತಥಾ ಕೃತೇ ಚೇತ್ ತೇ ತ್ವಾಂ ನಿಮನ್ತ್ರಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತರ್ಹಿ ಪರಿಶೋಧೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
13 ಕಿನ್ತು ಯದಾ ಭೇಜ್ಯಂ ಕರೋಷಿ ತದಾ ದರಿದ್ರಶುಷ್ಕಕರಖಞ್ಜಾನ್ಧಾನ್ ನಿಮನ್ತ್ರಯ,
14 ತತ ಆಶಿಷಂ ಲಪ್ಸ್ಯಸೇ, ತೇಷು ಪರಿಶೋಧಂ ಕರ್ತ್ತುಮಶಕ್ನುವತ್ಸು ಶ್ಮಶಾನಾದ್ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನಾಮುತ್ಥಾನಕಾಲೇ ತ್ವಂ ಫಲಾಂ ಲಪ್ಸ್ಯಸೇ|
15 ಅನನ್ತರಂ ತಾಂ ಕಥಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ಭೋಜನೋಪವಿಷ್ಟಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಯೋ ಜನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯೇ ಭೋಕ್ತುಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ ಸಏವ ಧನ್ಯಃ|
16 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಜನೋ ರಾತ್ರೌ ಭೇाಜ್ಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಬಹೂನ್ ನಿಮನ್ತ್ರಯಾಮಾಸ|
17 ತತೋ ಭೋಜನಸಮಯೇ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಲೋಕಾನ್ ಆಹ್ವಾತುಂ ದಾಸದ್ವಾರಾ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಖದ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಸಮಾಸಾದಿತಾನಿ ಸನ್ತಿ, ಯೂಯಮಾಗಚ್ಛತ|
18 ಕಿನ್ತು ತೇ ಸರ್ವ್ವ ಏಕೈಕಂ ಛಲಂ ಕೃತ್ವಾ ಕ್ಷಮಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ| ಪ್ರಥಮೋ ಜನಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಕ್ಷೇತ್ರಮೇಕಂ ಕ್ರೀತವಾನಹಂ ತದೇವ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಮಯಾ ಗನ್ತವ್ಯಮ್, ಅತಏವ ಮಾಂ ಕ್ಷನ್ತುಂ ತಂ ನಿವೇದಯ|
19 ಅನ್ಯೋ ಜನಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ದಶವೃಷಾನಹಂ ಕ್ರೀತವಾನ್ ತಾನ್ ಪರೀಕ್ಷಿತುಂ ಯಾಮಿ ತಸ್ಮಾದೇವ ಮಾಂ ಕ್ಷನ್ತುಂ ತಂ ನಿವೇದಯ|
20 ಅಪರಃ ಕಥಯಾಮಾಸ, ವ್ಯೂಢವಾನಹಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ ಯಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ|
21 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ದಾಸೋ ಗತ್ವಾ ನಿಜಪ್ರಭೋಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಂ ನಿವೇದಯಾಮಾಸ, ತತೋಸೌ ಗೃಹಪತಿಃ ಕುಪಿತ್ವಾ ಸ್ವದಾಸಂ ವ್ಯಾಜಹಾರ, ತ್ವಂ ಸತ್ವರಂ ನಗರಸ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಾನ್ ಮಾರ್ಗಾಂಶ್ಚ ಗತ್ವಾ ದರಿದ್ರಶುಷ್ಕಕರಖಞ್ಜಾನ್ಧಾನ್ ಅತ್ರಾನಯ|
22 ತತೋ ದಾಸೋಽವದತ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವತ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರೇಣಾಕ್ರಿಯತ ತಥಾಪಿ ಸ್ಥಾನಮಸ್ತಿ|
23 ತದಾ ಪ್ರಭುಃ ಪುನ ರ್ದಾಸಾಯಾಕಥಯತ್, ರಾಜಪಥಾನ್ ವೃಕ್ಷಮೂಲಾನಿ ಚ ಯಾತ್ವಾ ಮದೀಯಗೃಹಪೂರಣಾರ್ಥಂ ಲೋಕಾನಾಗನ್ತುಂ ಪ್ರವರ್ತ್ತಯ|
24 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಕಥಯಾಮಿ, ಪೂರ್ವ್ವನಿಮನ್ತ್ರಿತಾನಮೇಕೋಪಿ ಮಮಾಸ್ಯ ರಾತ್ರಿಭೋಜ್ಯಸ್ಯಾಸ್ವಾದಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
25 ಅನನ್ತರಂ ಬಹುಷು ಲೋಕೇಷು ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ವ್ರಜಿತೇಷು ಸತ್ಸು ಸ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯ ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಯಾಮಾಸ,
26 ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಮ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪತ್ನೀ ಸನ್ತಾನಾ ಭ್ರಾತರೋ ಭಗಿಮ್ಯೋ ನಿಜಪ್ರಾಣಾಶ್ಚ, ಏತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋ ಮಯ್ಯಧಿಕಂ ಪ್ರೇಮ ನ ಕರೋತಿ, ಸ ಮಮ ಶಿಷ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
27 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವೀಯಂ ಕ್ರುಶಂ ವಹನ್ ಮಮ ಪಶ್ಚಾನ್ನ ಗಚ್ಛತಿ, ಸೋಪಿ ಮಮ ಶಿಷ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
28 ದುರ್ಗನಿರ್ಮ್ಮಾಣೇ ಕತಿವ್ಯಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ತಥಾ ತಸ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಕರಣಾರ್ಥಂ ಸಮ್ಪತ್ತಿರಸ್ತಿ ನ ವಾ, ಪ್ರಥಮಮುಪವಿಶ್ಯ ಏತನ್ನ ಗಣಯತಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯ ಏತಾದೃಶಃ ಕೋಸ್ತಿ?
29 ನೋಚೇದ್ ಭಿತ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಶೇಷೇ ಯದಿ ಸಮಾಪಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ,
30 ತರ್ಹಿ ಮಾನುಷೋಯಂ ನಿಚೇತುಮ್ ಆರಭತ ಸಮಾಪಯಿತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್, ಇತಿ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇ ತಮುಪಹಸಿಷ್ಯನ್ತಿ|
31 ಅಪರಞ್ಚ ಭಿನ್ನಭೂಪತಿನಾ ಸಹ ಯುದ್ಧಂ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಉದ್ಯಮ್ಯ ದಶಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸೈನ್ಯಾನಿ ಗೃಹೀತ್ವಾ ವಿಂಶತಿಸಹಸ್ರೇಃ ಸೈನ್ಯೈಃ ಸಹಿತಸ್ಯ ಸಮೀಪವಾಸಿನಃ ಸಮ್ಮುಖಂ ಯಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನ ವೇತಿ ಪ್ರಥಮಂ ಉಪವಿಶ್ಯ ನ ವಿಚಾರಯತಿ ಏತಾದೃಶೋ ಭೂಮಿಪತಿಃ ಕಃ?
32 ಯದಿ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ತರ್ಹಿ ರಿಪಾವತಿದೂರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸತಿ ನಿಜದೂತಂ ಪ್ರೇಷ್ಯ ಸನ್ಧಿಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇತ|
33 ತದ್ವದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮದರ್ಥಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ಹಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಸ ಮಮ ಶಿಷ್ಯೋ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
34 ಲವಣಮ್ ಉತ್ತಮಮ್ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ, ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಲವಣಸ್ಯ ಲವಣತ್ವಮ್ ಅಪಗಚ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ ಕಥಂ ಸ್ವಾದುಯುಕ್ತಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ?
35 ತದ ಭೂಮ್ಯರ್ಥಮ್ ಆಲವಾಲರಾಶ್ಯರ್ಥಮಪಿ ಭದ್ರಂ ನ ಭವತಿ; ಲೋಕಾಸ್ತದ್ ಬಹಿಃ ಕ್ಷಿಪನ್ತಿ| ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತುಂ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಸ್ತಃ ಸ ಶೃಣೋತು|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 15

1 ತದಾ ಕರಸಞ್ಚಾಯಿನಃ ಪಾಪಿನಶ್ಚ ಲೋಕಾ ಉಪದೇಶ್ಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಯೀಶೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್|
2 ತತಃ ಫಿರೂಶಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಶ್ಚ ವಿವದಮಾನಾಃ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ ಏಷ ಮಾನುಷಃ ಪಾಪಿಭಿಃ ಸಹ ಪ್ರಣಯಂ ಕೃತ್ವಾ ತೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಭುಂಕ್ತೇ|
3 ತದಾ ಸ ತೇಭ್ಯ ಇಮಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಂ ಕಥಿತವಾನ್,
4 ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಶತಮೇಷೇಷು ತಿಷ್ಠತ್ಮು ತೇಷಾಮೇಕಂ ಸ ಯದಿ ಹಾರಯತಿ ತರ್ಹಿ ಮಧ್ಯೇಪ್ರಾನ್ತರಮ್ ಏಕೋನಶತಮೇಷಾನ್ ವಿಹಾಯ ಹಾರಿತಮೇಷಸ್ಯ ಉದ್ದೇಶಪ್ರಾಪ್ತಿಪರ್ಯ್ಯನತಂ ನ ಗವೇಷಯತಿ, ಏತಾದೃಶೋ ಲೋಕೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕ ಆಸ್ತೇ?
5 ತಸ್ಯೋದ್ದೇಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹೃಷ್ಟಮನಾಸ್ತಂ ಸ್ಕನ್ಧೇ ನಿಧಾಯ ಸ್ವಸ್ಥಾನಮ್ ಆನೀಯ ಬನ್ಧುಬಾನ್ಧವಸಮೀಪವಾಸಿನ ಆಹೂಯ ವಕ್ತಿ,
6 ಹಾರಿತಂ ಮೇಷಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋಹಮ್ ಅತೋ ಹೇತೋ ರ್ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಆನನ್ದತ|
7 ತದ್ವದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಯೇಷಾಂ ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ, ತಾದೃಶೈಕೋನಶತಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಕಾರಣಾದ್ ಯ ಆನನ್ದಸ್ತಸ್ಮಾದ್ ಏಕಸ್ಯ ಮನಃಪರಿವರ್ತ್ತಿನಃ ಪಾಪಿನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಽಧಿಕಾನನ್ದೋ ಜಾಯತೇ|
8 ಅಪರಞ್ಚ ದಶಾನಾಂ ರೂಪ್ಯಖಣ್ಡಾನಾಮ್ ಏಕಖಣ್ಡೇ ಹಾರಿತೇ ಪ್ರದೀಪಂ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಗೃಹಂ ಸಮ್ಮಾರ್ಜ್ಯ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಂ ಯಾವದ್ ಯತ್ನೇನ ನ ಗವೇಷಯತಿ, ಏತಾದೃಶೀ ಯೋಷಿತ್ ಕಾಸ್ತೇ?
9 ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸತಿ ಬನ್ಧುಬಾನ್ಧವಸಮೀಪವಾಸಿನೀರಾಹೂಯ ಕಥಯತಿ, ಹಾರಿತಂ ರೂಪ್ಯಖಣ್ಡಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಹಂ ತಸ್ಮಾದೇವ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಆನನ್ದತ|
10 ತದ್ವದಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ, ಏಕೇನ ಪಾಪಿನಾ ಮನಸಿ ಪರಿವರ್ತ್ತಿತೇ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇಪ್ಯಾನನ್ದೋ ಜಾಯತೇ|
11 ಅಪರಞ್ಚ ಸ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಕಸ್ಯಚಿದ್ ದ್ವೌ ಪುತ್ರಾವಾಸ್ತಾಂ,
12 ತಯೋಃ ಕನಿಷ್ಠಃ ಪುತ್ರಃ ಪಿತ್ರೇ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಹೇ ಪಿತಸ್ತವ ಸಮ್ಪತ್ತ್ಯಾ ಯಮಂಶಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ವಿಭಜ್ಯ ತಂ ದೇಹಿ, ತತಃ ಪಿತಾ ನಿಜಾಂ ಸಮ್ಪತ್ತಿಂ ವಿಭಜ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ ದದೌ|
13 ಕತಿಪಯಾತ್ ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಸ ಕನಿಷ್ಠಪುತ್ರಃ ಸಮಸ್ತಂ ಧನಂ ಸಂಗೃಹ್ಯ ದೂರದೇಶಂ ಗತ್ವಾ ದುಷ್ಟಾಚರಣೇನ ಸರ್ವ್ವಾಂ ಸಮ್ಪತ್ತಿಂ ನಾಶಯಾಮಾಸ|
14 ತಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಧನೇ ವ್ಯಯಂ ಗತೇ ತದ್ದೇಶೇ ಮಹಾದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಬಭೂವ, ತತಸ್ತಸ್ಯ ದೈನ್ಯದಶಾ ಭವಿತುಮ್ ಆರೇಭೇ|
15 ತತಃ ಪರಂ ಸ ಗತ್ವಾ ತದ್ದೇಶೀಯಂ ಗೃಹಸ್ಥಮೇಕಮ್ ಆಶ್ರಯತ; ತತಃ ಸತಂ ಶೂಕರವ್ರಜಂ ಚಾರಯಿತುಂ ಪ್ರಾನ್ತರಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
16 ಕೇನಾಪಿ ತಸ್ಮೈ ಭಕ್ಷ್ಯಾದಾನಾತ್ ಸ ಶೂಕರಫಲವಲ್ಕಲೇನ ಪಿಚಿಣ್ಡಪೂರಣಾಂ ವವಾಞ್ಛ|
17 ಶೇಷೇ ಸ ಮನಸಿ ಚೇತನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಹಾ ಮಮ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಕತಿ ಕತಿ ವೇತನಭುಜೋ ದಾಸಾ ಯಥೇಷ್ಟಂ ತತೋಧಿಕಞ್ಚ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಕ್ಷುಧಾ ಮುಮೂರ್ಷುಃ|
18 ಅಹಮುತ್ಥಾಯ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಕಥಾಮೇತಾಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ, ಹೇ ಪಿತರ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತವ ಚ ವಿರುದ್ಧಂ ಪಾಪಮಕರವಮ್
19 ತವ ಪುತ್ರಇತಿ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಭವಿತುಂ ನ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ ಚ, ಮಾಂ ತವ ವೈತನಿಕಂ ದಾಸಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯ|
20 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಉತ್ಥಾಯ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಜಗಾಮ; ತತಸ್ತಸ್ಯ ಪಿತಾತಿದೂರೇ ತಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ದಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ, ಧಾವಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಕಣ್ಠಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತಂ ಚುಚುಮ್ಬ ಚ|
21 ತದಾ ಪುತ್ರ ಉವಾಚ, ಹೇ ಪಿತರ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತವ ಚ ವಿರುದ್ಧಂ ಪಾಪಮಕರವಂ, ತವ ಪುತ್ರಇತಿ ವಿಖ್ಯಾತೋ ಭವಿತುಂ ನ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ ಚ|
22 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಪಿತಾ ನಿಜದಾಸಾನ್ ಆದಿದೇಶ, ಸರ್ವ್ವೋತ್ತಮವಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾನೀಯ ಪರಿಧಾಪಯತೈನಂ ಹಸ್ತೇ ಚಾಙ್ಗುರೀಯಕಮ್ ಅರ್ಪಯತ ಪಾದಯೋಶ್ಚೋಪಾನಹೌ ಸಮರ್ಪಯತ;
23 ಪುಷ್ಟಂ ಗೋವತ್ಸಮ್ ಆನೀಯ ಮಾರಯತ ಚ ತಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ವಯಮ್ ಆನನ್ದಾಮ|
24 ಯತೋ ಮಮ ಪುತ್ರೋಯಮ್ ಅಮ್ರಿಯತ ಪುನರಜೀವೀದ್ ಹಾರಿತಶ್ಚ ಲಬ್ಧೋಭೂತ್ ತತಸ್ತ ಆನನ್ದಿತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ|
25 ತತ್ಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಪುತ್ರಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸೀತ್| ಅಥ ಸ ನಿವೇಶನಸ್ಯ ನಿಕಟಂ ಆಗಚ್ಛನ್ ನೃತ್ಯಾನಾಂ ವಾದ್ಯಾನಾಞ್ಚ ಶಬ್ದಂ ಶ್ರುತ್ವಾ
26 ದಾಸಾನಾಮ್ ಏಕಮ್ ಆಹೂಯ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಕಿಂ ಕಾರಣಮಸ್ಯ?
27 ತತಃ ಸೋವಾದೀತ್, ತವ ಭ್ರಾತಾಗಮತ್, ತವ ತಾತಶ್ಚ ತಂ ಸುಶರೀರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಷ್ಟಂ ಗೋವತ್ಸಂ ಮಾರಿತವಾನ್|
28 ತತಃ ಸ ಪ್ರಕುಪ್ಯ ನಿವೇಶನಾನ್ತಃ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಸಮ್ಮೇನೇ; ತತಸ್ತಸ್ಯ ಪಿತಾ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ತಂ ಸಾಧಯಾಮಾಸ|
29 ತತಃ ಸ ಪಿತರಂ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಪಶ್ಯ ತವ ಕಾಞ್ಚಿದಪ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ನ ವಿಲಂಘ್ಯ ಬಹೂನ್ ವತ್ಸರಾನ್ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸೇವೇ ತಥಾಪಿ ಮಿತ್ರೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಉತ್ಸವಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಕದಾಪಿ ಛಾಗಮೇಕಮಪಿ ಮಹ್ಯಂ ನಾದದಾಃ;
30 ಕಿನ್ತು ತವ ಯಃ ಪುತ್ರೋ ವೇಶ್ಯಾಗಮನಾದಿಭಿಸ್ತವ ಸಮ್ಪತ್ತಿಮ್ ಅಪವ್ಯಯಿತವಾನ್ ತಸ್ಮಿನ್ನಾಗತಮಾತ್ರೇ ತಸ್ಯೈವ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪುಷ್ಟಂ ಗೋವತ್ಸಂ ಮಾರಿತವಾನ್|
31 ತದಾ ತಸ್ಯ ಪಿತಾವೋಚತ್, ಹೇ ಪುತ್ರ ತ್ವಂ ಸರ್ವ್ವದಾ ಮಯಾ ಸಹಾಸಿ ತಸ್ಮಾನ್ ಮಮ ಯದ್ಯದಾಸ್ತೇ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ತವ|
32 ಕಿನ್ತು ತವಾಯಂ ಭ್ರಾತಾ ಮೃತಃ ಪುನರಜೀವೀದ್ ಹಾರಿತಶ್ಚ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ತೋಭೂತ್, ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ ಉತ್ಸವಾನನ್ದೌ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಉಚಿತಮಸ್ಮಾಕಮ್|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 16

1 ಅಪರಞ್ಚ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೇಭ್ಯೋನ್ಯಾಮೇಕಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಾಮಾಸ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಧನವತೋ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶೇ ಸಮ್ಪತ್ತೇರಪವ್ಯಯೇಽಪವಾದಿತೇ ಸತಿ
2 ತಸ್ಯ ಪ್ರಭುಸ್ತಮ್ ಆಹೂಯ ಜಗಾದ, ತ್ವಯಿ ಯಾಮಿಮಾಂ ಕಥಾಂ ಶೃಣೋಮಿ ಸಾ ಕೀದೃಶೀ? ತ್ವಂ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶಕರ್ಮ್ಮಣೋ ಗಣನಾಂ ದರ್ಶಯ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶಪದೇ ತ್ವಂ ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯಸಿ|
3 ತದಾ ಸ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶೋ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ, ಪ್ರಭು ರ್ಯದಿ ಮಾಂ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶಪದಾದ್ ಭ್ರಂಶಯತಿ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯೇಽಹಂ? ಮೃದಂ ಖನಿತುಂ ಮಮ ಶಕ್ತಿ ರ್ನಾಸ್ತಿ ಭಿಕ್ಷಿತುಞ್ಚ ಲಜ್ಜಿಷ್ಯೇಽಹಂ|
4 ಅತಏವ ಮಯಿ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶಪದಾತ್ ಚ್ಯುತೇ ಸತಿ ಯಥಾ ಲೋಕಾ ಮಹ್ಯಮ್ ಆಶ್ರಯಂ ದಾಸ್ಯನ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ಯತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಮಯಾ ಕರಣೀಯಂ ತನ್ ನಿರ್ಣೀಯತೇ|
5 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಸ್ವಪ್ರಭೋರೇಕೈಕಮ್ ಅಧಮರ್ಣಮ್ ಆಹೂಯ ಪ್ರಥಮಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ತ್ವತ್ತೋ ಮೇ ಪ್ರಭುಣಾ ಕತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಮ್?
6 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಏಕಶತಾಢಕತೈಲಾನಿ; ತದಾ ಗೃಹಕಾರ್ಯ್ಯಾಧೀಶಃ ಪ್ರೋವಾಚ, ತವ ಪತ್ರಮಾನೀಯ ಶೀಘ್ರಮುಪವಿಶ್ಯ ತತ್ರ ಪಞ್ಚಾಶತಂ ಲಿಖ|
7 ಪಶ್ಚಾದನ್ಯಮೇಕಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ತ್ವತ್ತೋ ಮೇ ಪ್ರಭುಣಾ ಕತಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಮ್? ತತಃ ಸೋವಾದೀದ್ ಏಕಶತಾಢಕಗೋಧೂಮಾಃ; ತದಾ ಸ ಕಥಯಾಮಾಸ, ತವ ಪತ್ರಮಾನೀಯ ಅಶೀತಿಂ ಲಿಖ|
8 ತೇನೈವ ಪ್ರಭುಸ್ತಮಯಥಾರ್ಥಕೃತಮ್ ಅಧೀಶಂ ತದ್ಬುದ್ಧಿನೈಪುಣ್ಯಾತ್ ಪ್ರಶಶಂಸ; ಇತ್ಥಂ ದೀಪ್ತಿರೂಪಸನ್ತಾನೇಭ್ಯ ಏತತ್ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಾ ವರ್ತ್ತಮಾನಕಾಲೇಽಧಿಕಬುದ್ಧಿಮನ್ತೋ ಭವನ್ತಿ|
9 ಅತೋ ವದಾಮಿ ಯೂಯಮಪ್ಯಯಥಾರ್ಥೇನ ಧನೇನ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಲಭಧ್ವಂ ತತೋ ಯುಷ್ಮಾಸು ಪದಭ್ರಷ್ಟೇಷ್ವಪಿ ತಾನಿ ಚಿರಕಾಲಮ್ ಆಶ್ರಯಂ ದಾಸ್ಯನ್ತಿ|
10 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷುದ್ರೇ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಭವತಿ ಸ ಮಹತಿ ಕಾರ್ಯ್ಯೇಪಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಭವತಿ, ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷುದ್ರೇ ಕಾರ್ಯ್ಯೇಽವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಭವತಿ ಸ ಮಹತಿ ಕಾರ್ಯ್ಯೇಪ್ಯವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಭವತಿ|
11 ಅತಏವ ಅಯಥಾರ್ಥೇನ ಧನೇನ ಯದಿ ಯೂಯಮವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾ ಜಾತಾಸ್ತರ್ಹಿ ಸತ್ಯಂ ಧನಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕರೇಷು ಕಃ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ?
12 ಯದಿ ಚ ಪರಧನೇನ ಯೂಯಮ್ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾ ಭವಥ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸ್ವಕೀಯಧನಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಕೋ ದಾಸ್ಯತಿ?
13 ಕೋಪಿ ದಾಸ ಉಭೌ ಪ್ರಭೂ ಸೇವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ, ಯತ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀಯಮಾಣೋಽನ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಪ್ರೀಯತೇ ಯದ್ವಾ ಏಕಂ ಜನಂ ಸಮಾದೃತ್ಯ ತದನ್ಯಂ ತುಚ್ಛೀಕರೋತಿ ತದ್ವದ್ ಯೂಯಮಪಿ ಧನೇಶ್ವರೌ ಸೇವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ|
14 ತದೈತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕಥಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಲೋಭಿಫಿರೂಶಿನಸ್ತಮುಪಜಹಸುಃ|
15 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಯೂಯಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ನಿಕಟೇ ಸ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೋಷಾನ್ ದರ್ಶಯಥ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಃಕರಣಾನೀಶ್ವರೋ ಜಾನಾತಿ, ಯತ್ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮ್ ಅತಿ ಪ್ರಶಂಸ್ಯಂ ತದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಘೃಣ್ಯಂ|
16 ಯೋಹನ ಆಗಮನಪರ್ಯ್ಯನತಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಲೇಖನಾನಿ ಚಾಸನ್ ತತಃ ಪ್ರಭೃತಿ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಸ್ಯ ಸುಸಂವಾದಃ ಪ್ರಚರತಿ, ಏಕೈಕೋ ಲೋಕಸ್ತನ್ಮಧ್ಯಂ ಯತ್ನೇನ ಪ್ರವಿಶತಿ ಚ|
17 ವರಂ ನಭಸಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಶ್ಚ ಲೋಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತಥಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾ ಏಕಬಿನ್ದೋರಪಿ ಲೋಪೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
18 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವೀಯಾಂ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಂ ವಿಹಾಯ ಸ್ತ್ರಿಯಮನ್ಯಾಂ ವಿವಹತಿ ಸ ಪರದಾರಾನ್ ಗಚ್ಛತಿ, ಯಶ್ಚ ತಾ ತ್ಯಕ್ತಾಂ ನಾರೀಂ ವಿವಹತಿ ಸೋಪಿ ಪರದಾರಾನ ಗಚ್ಛತಿ|
19 ಏಕೋ ಧನೀ ಮನುಷ್ಯಃ ಶುಕ್ಲಾನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣಿ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪರ್ಯ್ಯದಧಾತ್ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಪರಿತೋಷರೂಪೇಣಾಭುಂಕ್ತಾಪಿವಚ್ಚ|
20 ಸರ್ವ್ವಾಙ್ಗೇ ಕ್ಷತಯುಕ್ತ ಇಲಿಯಾಸರನಾಮಾ ಕಶ್ಚಿದ್ ದರಿದ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಧನವತೋ ಭೋಜನಪಾತ್ರಾತ್ ಪತಿತಮ್ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಂ ಭೋಕ್ತುಂ ವಾಞ್ಛನ್ ತಸ್ಯ ದ್ವಾರೇ ಪತಿತ್ವಾತಿಷ್ಠತ್;
21 ಅಥ ಶ್ವಾನ ಆಗತ್ಯ ತಸ್ಯ ಕ್ಷತಾನ್ಯಲಿಹನ್|
22 ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ಪರಂ ಸ ದರಿದ್ರಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹೌ; ತತಃ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾಸ್ತಂ ನೀತ್ವಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಕ್ರೋಡ ಉಪವೇಶಯಾಮಾಸುಃ|
23 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಧನವಾನಪಿ ಮಮಾರ, ತಂ ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸುಶ್ಚ; ಕಿನ್ತು ಪರಲೋಕೇ ಸ ವೇದನಾಕುಲಃ ಸನ್ ಊರ್ದ್ಧ್ವಾಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಬಹುದೂರಾದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮಂ ತತ್ಕ್ರೋಡ ಇಲಿಯಾಸರಞ್ಚ ವಿಲೋಕ್ಯ ರುವನ್ನುವಾಚ;
24 ಹೇ ಪಿತರ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅನುಗೃಹ್ಯ ಅಙ್ಗುಲ್ಯಗ್ರಭಾಗಂ ಜಲೇ ಮಜ್ಜಯಿತ್ವಾ ಮಮ ಜಿಹ್ವಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಇಲಿಯಾಸರಂ ಪ್ರೇರಯ, ಯತೋ ವಹ್ನಿಶಿಖಾತೋಹಂ ವ್ಯಥಿತೋಸ್ಮಿ|
25 ತದಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಬಭಾಷೇ, ಹೇ ಪುತ್ರ ತ್ವಂ ಜೀವನ್ ಸಮ್ಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಇಲಿಯಾಸರಸ್ತು ವಿಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಏತತ್ ಸ್ಮರ, ಕಿನ್ತು ಸಮ್ಪ್ರತಿ ತಸ್ಯ ಸುಖಂ ತವ ಚ ದುಃಖಂ ಭವತಿ|
26 ಅಪರಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಞ್ಚ ಸ್ಥಾನಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಮಹದ್ವಿಚ್ಛೇದೋಽಸ್ತಿ ತತ ಏತತ್ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಯಾತುಂ ಯದ್ವಾ ತತ್ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ಲೋಕಾ ಏತತ್ ಸ್ಥಾನಮಾಯಾತುಂ ನ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ|
27 ತದಾ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಹೇ ಪಿತಸ್ತರ್ಹಿ ತ್ವಾಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಮಮ ಪಿತು ರ್ಗೇಹೇ ಯೇ ಮಮ ಪಞ್ಚ ಭ್ರಾತರಃ ಸನ್ತಿ
28 ತೇ ಯಥೈತದ್ ಯಾತನಾಸ್ಥಾನಂ ನಾಯಾಸ್ಯನ್ತಿ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಣಾಂ ದಾತುಂ ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಮ್ ಇಲಿಯಾಸರಂ ಪ್ರೇರಯ|
29 ತತ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಉವಾಚ, ಮೂಸಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಞ್ಚ ಪುಸ್ತಕಾನಿ ತೇಷಾಂ ನಿಕಟೇ ಸನ್ತಿ ತೇ ತದ್ವಚನಾನಿ ಮನ್ಯನ್ತಾಂ|
30 ತದಾ ಸ ನಿವೇದಯಾಮಾಸ, ಹೇ ಪಿತರ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ನ ತಥಾ, ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಮೃತಲೋಕಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಂ ಯಾತಿ ತರ್ಹಿ ತೇ ಮನಾಂಸಿ ವ್ಯಾಘೋಟಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
31 ತತ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಜಗಾದ, ತೇ ಯದಿ ಮೂಸಾಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಞ್ಚ ವಚನಾನಿ ನ ಮನ್ಯನ್ತೇ ತರ್ಹಿ ಮೃತಲೋಕಾನಾಂ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ ಉತ್ಥಿತೇಪಿ ತೇ ತಸ್ಯ ಮನ್ತ್ರಣಾಂ ನ ಮಂಸ್ಯನ್ತೇ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 17

1 ಇತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಉವಾಚ, ವಿಘ್ನೈರವಶ್ಯಮ್ ಆಗನ್ತವ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ವಿಘ್ನಾ ಯೇನ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ ದುರ್ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ|
2 ಏತೇಷಾಂ ಕ್ಷುದ್ರಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ಏಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಘ್ನಜನನಾತ್ ಕಣ್ಠಬದ್ಧಪೇಷಣೀಕಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಾಗರಾಗಾಧಜಲೇ ಮಜ್ಜನಂ ಭದ್ರಂ|
3 ಯೂಯಂ ಸ್ವೇಷು ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ; ತವ ಭ್ರಾತಾ ಯದಿ ತವ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಅಪರಾಧ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ತರ್ಜಯ, ತೇನ ಯದಿ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತ್ತಯತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ|
4 ಪುನರೇಕದಿನಮಧ್ಯೇ ಯದಿ ಸ ತವ ಸಪ್ತಕೃತ್ವೋಽಪರಾಧ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಸಪ್ತಕೃತ್ವ ಆಗತ್ಯ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತ್ಯ ಮಯಾಪರಾದ್ಧಮ್ ಇತಿ ವದತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ|
5 ತದಾ ಪ್ರೇರಿತಾಃ ಪ್ರಭುಮ್ ಅವದನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸಂ ವರ್ದ್ಧಯ|
6 ಪ್ರಭುರುವಾಚ, ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ಷಪೈಕಪ್ರಮಾಣೋ ವಿಶ್ವಾಸೋಸ್ತಿ ತರ್ಹಿ ತ್ವಂ ಸಮೂಲಮುತ್ಪಾಟಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮುದ್ರೇ ರೋಪಿತೋ ಭವ ಕಥಾಯಾಮ್ ಏತಸ್ಯಾಮ್ ಏತದುಡುಮ್ಬರಾಯ ಕಥಿತಾಯಾಂ ಸ ಯುಷ್ಮಾಕಮಾಜ್ಞಾವಹೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
7 ಅಪರಂ ಸ್ವದಾಸೇ ಹಲಂ ವಾಹಯಿತ್ವಾ ವಾ ಪಶೂನ್ ಚಾರಯಿತ್ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ ಆಗತೇ ಸತಿ ತಂ ವದತಿ, ಏಹಿ ಭೋಕ್ತುಮುಪವಿಶ, ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏತಾದೃಶಃ ಕೋಸ್ತಿ?
8 ವರಞ್ಚ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಮ ಖಾದ್ಯಮಾಸಾದ್ಯ ಯಾವದ್ ಭುಞ್ಜೇ ಪಿವಾಮಿ ಚ ತಾವದ್ ಬದ್ಧಕಟಿಃ ಪರಿಚರ ಪಶ್ಚಾತ್ ತ್ವಮಪಿ ಭೋಕ್ಷ್ಯಸೇ ಪಾಸ್ಯಸಿ ಚ ಕಥಾಮೀದೃಶೀಂ ಕಿಂ ನ ವಕ್ಷ್ಯತಿ?
9 ತೇನ ದಾಸೇನ ಪ್ರಭೋರಾಜ್ಞಾನುರೂಪೇ ಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಕೃತೇ ಪ್ರಭುಃ ಕಿಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಬಾಧಿತೋ ಜಾತಃ? ನೇತ್ಥಂ ಬುಧ್ಯತೇ ಮಯಾ|
10 ಇತ್ಥಂ ನಿರೂಪಿತೇಷು ಸರ್ವ್ವಕರ್ಮ್ಮಸು ಕೃತೇಷು ಸತ್ಮು ಯೂಯಮಪೀದಂ ವಾಕ್ಯಂ ವದಥ, ವಯಮ್ ಅನುಪಕಾರಿಣೋ ದಾಸಾ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ಯದ್ಯತ್ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ತನ್ಮಾತ್ರಮೇವ ಕೃತಂ|
11 ಸ ಯಿರೂಶಾಲಮಿ ಯಾತ್ರಾಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ ಶೋಮಿರೋಣ್ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶಮಧ್ಯೇನ ಗಚ್ಛತಿ,
12 ಏತರ್ಹಿ ಕುತ್ರಚಿದ್ ಗ್ರಾಮೇ ಪ್ರವೇಶಮಾತ್ರೇ ದಶಕುಷ್ಠಿನಸ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃತ್ವಾ
13 ದೂರೇ ತಿಷ್ಠನತ ಉಚ್ಚೈ ರ್ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಯೀಶೋ ದಯಸ್ವಾಸ್ಮಾನ್|
14 ತತಃ ಸ ತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗಾದ, ಯೂಯಂ ಯಾಜಕಾನಾಂ ಸಮೀಪೇ ಸ್ವಾನ್ ದರ್ಶಯತ, ತತಸ್ತೇ ಗಚ್ಛನ್ತೋ ರೋಗಾತ್ ಪರಿಷ್ಕೃತಾಃ|
15 ತದಾ ತೇಷಾಮೇಕಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರೋಚ್ಚೈರೀಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದನ್ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯಾಯಾತೋ ಯೀಶೋ ರ್ಗುಣಾನನುವದನ್ ತಚ್ಚರಣಾಧೋಭೂಮೌ ಪಪಾತ;
16 ಸ ಚಾಸೀತ್ ಶೋಮಿರೋಣೀ|
17 ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್, ದಶಜನಾಃ ಕಿಂ ನ ಪರಿಷ್ಕೃತಾಃ? ತಹ್ಯನ್ಯೇ ನವಜನಾಃ ಕುತ್ರ?
18 ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದನ್ತಮ್ ಏನಂ ವಿದೇಶಿನಂ ವಿನಾ ಕೋಪ್ಯನ್ಯೋ ನ ಪ್ರಾಪ್ಯತ|
19 ತದಾ ಸ ತಮುವಾಚ, ತ್ವಮುತ್ಥಾಯ ಯಾಹಿ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಕೃತವಾನ್|
20 ಅಥ ಕದೇಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಫಿರೂಶಿಭಿಃ ಪೃಷ್ಟೇ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಮ್ ಐಶ್ವರ್ಯ್ಯದರ್ಶನೇನ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
21 ಅತ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಪಶ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ವಾ ಪಶ್ಯ, ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಲೋಕಾ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಂ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತರೇವಾಸ್ತೇ|
22 ತತಃ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಜಗಾದ, ಯದಾ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ದಿನಮೇಕಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ವಾಞ್ಛಿಷ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ನ ದರ್ಶಿಷ್ಯತೇ, ಈದೃಕ್ಕಾಲ ಆಯಾತಿ|
23 ತದಾತ್ರ ಪಶ್ಯ ವಾ ತತ್ರ ಪಶ್ಯೇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಲೋಕಾ ವಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ, ಕಿನ್ತು ತೇಷಾಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಮಾ ಯಾತ, ಮಾನುಗಚ್ಛತ ಚ|
24 ಯತಸ್ತಡಿದ್ ಯಥಾಕಾಶೈಕದಿಶ್ಯುದಿಯ ತದನ್ಯಾಮಪಿ ದಿಶಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಪ್ರಕಾಶತೇ ತದ್ವತ್ ನಿಜದಿನೇ ಮನುಜಸೂನುಃ ಪ್ರಕಾಶಿಷ್ಯತೇ|
25 ಕಿನ್ತು ತತ್ಪೂರ್ವ್ವಂ ತೇನಾನೇಕಾನಿ ದುಃಖಾನಿ ಭೋಕ್ತವ್ಯಾನ್ಯೇತದ್ವರ್ತ್ತಮಾನಲೋಕೈಶ್ಚ ಸೋಽವಜ್ಞಾತವ್ಯಃ|
26 ನೋಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕಾಲೇ ಯಥಾಭವತ್ ಮನುಷ್ಯಸೂನೋಃ ಕಾಲೇಪಿ ತಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
27 ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ನೋಹೋ ಮಹಾಪೋತಂ ನಾರೋಹದ್ ಆಪ್ಲಾವಿವಾರ್ಯ್ಯೇತ್ಯ ಸರ್ವ್ವಂ ನಾನಾಶಯಚ್ಚ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಯಥಾ ಲೋಕಾ ಅಭುಞ್ಜತಾಪಿವನ್ ವ್ಯವಹನ್ ವ್ಯವಾಹಯಂಶ್ಚ;
28 ಇತ್ಥಂ ಲೋಟೋ ವರ್ತ್ತಮಾನಕಾಲೇಪಿ ಯಥಾ ಲೋಕಾ ಭೋಜನಪಾನಕ್ರಯವಿಕ್ರಯರೋಪಣಗೃಹನಿರ್ಮ್ಮಾಣಕರ್ಮ್ಮಸು ಪ್ರಾವರ್ತ್ತನ್ತ,
29 ಕಿನ್ತು ಯದಾ ಲೋಟ್ ಸಿದೋಮೋ ನಿರ್ಜಗಾಮ ತದಾ ನಭಸಃ ಸಗನ್ಧಕಾಗ್ನಿವೃಷ್ಟಿ ರ್ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವಂ ವ್ಯನಾಶಯತ್
30 ತದ್ವನ್ ಮಾನವಪುತ್ರಪ್ರಕಾಶದಿನೇಪಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
31 ತದಾ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಗೃಹೋಪರಿ ತಿಷ್ಠತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ಗೃಹಮಧ್ಯಾತ್ ಕಿಮಪಿ ದ್ರವ್ಯಮಾನೇತುಮ್ ಅವರುಹ್ಯ ನೈತು; ಯಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸೋಪಿ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯ ನಾಯಾತು|
32 ಲೋಟಃ ಪತ್ನೀಂ ಸ್ಮರತ|
33 ಯಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷಿತುಂ ಚೇಷ್ಟಿಷ್ಯತೇ ಸ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಯಸ್ತು ಪ್ರಾಣಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಸಏವ ಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ|
34 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವಚ್ಮಿ ತಸ್ಯಾಂ ರಾತ್ರೌ ಶಯ್ಯೈಕಗತಯೋ ರ್ಲೋಕಯೋರೇಕೋ ಧಾರಿಷ್ಯತೇ ಪರಸ್ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತೇ|
35 ಸ್ತ್ರಿಯೌ ಯುಗಪತ್ ಪೇಷಣೀಂ ವ್ಯಾವರ್ತ್ತಯಿಷ್ಯತಸ್ತಯೋರೇಕಾ ಧಾರಿಷ್ಯತೇ ಪರಾತ್ಯಕ್ಷ್ಯತೇ|
36 ಪುರುಷೌ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಸ್ತಯೋರೇಕೋ ಧಾರಿಷ್ಯತೇ ಪರಸ್ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತೇ|
37 ತದಾ ತೇ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಕುತ್ರೇತ್ಥಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಯತ್ರ ಶವಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತತ್ರ ಗೃಧ್ರಾ ಮಿಲನ್ತಿ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 18

1 ಅಪರಞ್ಚ ಲೋಕೈರಕ್ಲಾನ್ತೈ ರ್ನಿರನ್ತರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತವ್ಯಮ್ ಇತ್ಯಾಶಯೇನ ಯೀಶುನಾ ದೃಷ್ಟಾನ್ತ ಏಕಃ ಕಥಿತಃ|
2 ಕುತ್ರಚಿನ್ನಗರೇ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಾಡ್ವಿವಾಕ ಆಸೀತ್ ಸ ಈಶ್ವರಾನ್ನಾಬಿಭೇತ್ ಮಾನುಷಾಂಶ್ಚ ನಾಮನ್ಯತ|
3 ಅಥ ತತ್ಪುರವಾಸಿನೀ ಕಾಚಿದ್ವಿಧವಾ ತತ್ಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ವಿವಾದಿನಾ ಸಹ ಮಮ ವಿವಾದಂ ಪರಿಷ್ಕುರ್ವ್ವಿತಿ ನಿವೇದಯಾಮಾಸ|
4 ತತಃ ಸ ಪ್ರಾಡ್ವಿವಾಕಃ ಕಿಯದ್ದಿನಾನಿ ನ ತದಙ್ಗೀಕೃತವಾನ್ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚಿತ್ತೇ ಚಿನ್ತಯಾಮಾಸ, ಯದ್ಯಪೀಶ್ವರಾನ್ನ ಬಿಭೇಮಿ ಮನುಷ್ಯಾನಪಿ ನ ಮನ್ಯೇ
5 ತಥಾಪ್ಯೇಷಾ ವಿಧವಾ ಮಾಂ ಕ್ಲಿಶ್ನಾತಿ ತಸ್ಮಾದಸ್ಯಾ ವಿವಾದಂ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ನೋಚೇತ್ ಸಾ ಸದಾಗತ್ಯ ಮಾಂ ವ್ಯಗ್ರಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
6 ಪಶ್ಚಾತ್ ಪ್ರಭುರವದದ್ ಅಸಾವನ್ಯಾಯಪ್ರಾಡ್ವಿವಾಕೋ ಯದಾಹ ತತ್ರ ಮನೋ ನಿಧಧ್ವಂ|
7 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಯೇ ಽಭಿರುಚಿತಲೋಕಾ ದಿವಾನಿಶಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತೇ ಸ ಬಹುದಿನಾನಿ ವಿಲಮ್ಬ್ಯಾಪಿ ತೇಷಾಂ ವಿವಾದಾನ್ ಕಿಂ ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯತಿ?
8 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ತ್ವರಯಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಷ್ಯತಿ, ಕಿನ್ತು ಯದಾ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಕಿಮೀದೃಶಂ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ?
9 ಯೇ ಸ್ವಾನ್ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಾನ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪರಾನ್ ತುಚ್ಛೀಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ಏತಾದೃಗ್ಭ್ಯಃ, ಕಿಯದ್ಭ್ಯ ಇಮಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಂ ಕಥಯಾಮಾಸ|
10 ಏಕಃ ಫಿರೂಶ್ಯಪರಃ ಕರಸಞ್ಚಾಯೀ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿತುಂ ಮನ್ದಿರಂ ಗತೌ|
11 ತತೋಽಸೌ ಫಿರೂಶ್ಯೇಕಪಾರ್ಶ್ವೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೇ ಈಶ್ವರ ಅಹಮನ್ಯಲೋಕವತ್ ಲೋಠಯಿತಾನ್ಯಾಯೀ ಪಾರದಾರಿಕಶ್ಚ ನ ಭವಾಮಿ ಅಸ್ಯ ಕರಸಞ್ಚಾಯಿನಸ್ತುಲ್ಯಶ್ಚ ನ, ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ|
12 ಸಪ್ತಸು ದಿನೇಷು ದಿನದ್ವಯಮುಪವಸಾಮಿ ಸರ್ವ್ವಸಮ್ಪತ್ತೇ ರ್ದಶಮಾಂಶಂ ದದಾಮಿ ಚ, ಏತತ್ಕಥಾಂ ಕಥಯನ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ|
13 ಕಿನ್ತು ಸ ಕರಸಞ್ಚಾಯಿ ದೂರೇ ತಿಷ್ಠನ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನೇಚ್ಛನ್ ವಕ್ಷಸಿ ಕರಾಘಾತಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ ಹೇ ಈಶ್ವರ ಪಾಪಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ, ಇತ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸ|
14 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ತಯೋರ್ದ್ವಯೋ ರ್ಮಧ್ಯೇ ಕೇವಲಃ ಕರಸಞ್ಚಾಯೀ ಪುಣ್ಯವತ್ತ್ವೇನ ಗಣಿತೋ ನಿಜಗೃಹಂ ಜಗಾಮ, ಯತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಮುನ್ನಮಯತಿ ಸ ನಾಮಯಿಷ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಂ ನಮಯತಿ ಸ ಉನ್ನಮಯಿಷ್ಯತೇ|
15 ಅಥ ಶಿಶೂನಾಂ ಗಾತ್ರಸ್ಪರ್ಶಾರ್ಥಂ ಲೋಕಾಸ್ತಾನ್ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾನಿನ್ಯುಃ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾನೇತೃನ್ ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ,
16 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾನಾಹೂಯ ಜಗಾದ, ಮನ್ನಿಕಟಮ್ ಆಗನ್ತುಂ ಶಿಶೂನ್ ಅನುಜಾನೀಧ್ವಂ ತಾಂಶ್ಚ ಮಾ ವಾರಯತ; ಯತ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣ ಏಷಾಂ ಸದೃಶಾಃ|
17 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಯೋ ಜನಃ ಶಿಶೋಃ ಸದೃಶೋ ಭೂತ್ವಾ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಂ ನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತತ್ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
18 ಅಪರಮ್ ಏಕೋಧಿಪತಿಸ್ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಹೇ ಪರಮಗುರೋ, ಅನನ್ತಾಯುಷಃ ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಯಾ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ?
19 ಯೀಶುರುವಾಚ, ಮಾಂ ಕುತಃ ಪರಮಂ ವದಸಿ? ಈಶ್ವರಂ ವಿನಾ ಕೋಪಿ ಪರಮೋ ನ ಭವತಿ|
20 ಪರದಾರಾನ್ ಮಾ ಗಚ್ಛ, ನರಂ ಮಾ ಜಹಿ, ಮಾ ಚೋರಯ, ಮಿಥ್ಯಾಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಮಾ ದೇಹಿ, ಮಾತರಂ ಪಿತರಞ್ಚ ಸಂಮನ್ಯಸ್ವ, ಏತಾ ಯಾ ಆಜ್ಞಾಃ ಸನ್ತಿ ತಾಸ್ತ್ವಂ ಜಾನಾಸಿ|
21 ತದಾ ಸ ಉವಾಚ, ಬಾಲ್ಯಕಾಲಾತ್ ಸರ್ವ್ವಾ ಏತಾ ಆಚರಾಮಿ|
22 ಇತಿ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯೀಶುಸ್ತಮವದತ್, ತಥಾಪಿ ತವೈಕಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನ್ಯೂನಮಾಸ್ತೇ, ನಿಜಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ವಿಕ್ರೀಯ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ವಿತರ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವರ್ಗೇ ಧನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ; ತತ ಆಗತ್ಯ ಮಮಾನುಗಾಮೀ ಭವ|
23 ಕಿನ್ತ್ವೇತಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸೋಧಿಪತಿಃ ಶುಶೋಚ, ಯತಸ್ತಸ್ಯ ಬಹುಧನಮಾಸೀತ್|
24 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮತಿಶೋಕಾನ್ವಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜಗಾದ, ಧನವತಾಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಃ ಕೀದೃಗ್ ದುಷ್ಕರಃ|
25 ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯೇ ಧನಿನಃ ಪ್ರವೇಶಾತ್ ಸೂಚೇಶ್ಛಿದ್ರೇಣ ಮಹಾಙ್ಗಸ್ಯ ಗಮನಾಗಮನೇ ಸುಕರೇ|
26 ಶ್ರೋತಾರಃ ಪಪ್ರಚ್ಛುಸ್ತರ್ಹಿ ಕೇನ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ?
27 ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಯನ್ ಮಾನುಷೇಣಾಶಕ್ಯಂ ತದ್ ಈಶ್ವರೇಣ ಶಕ್ಯಂ|
28 ತದಾ ಪಿತರ ಉವಾಚ, ಪಶ್ಯ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ತವ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮಿನೋಽಭವಾಮ|
29 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯಾರ್ಥಂ ಗೃಹಂ ಪಿತರೌ ಭ್ರಾತೃಗಣಂ ಜಾಯಾಂ ಸನ್ತಾನಾಂಶ್ಚ ತ್ಯಕ್ತವಾ
30 ಇಹ ಕಾಲೇ ತತೋಽಧಿಕಂ ಪರಕಾಲೇ ಽನನ್ತಾಯುಶ್ಚ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಲೋಕ ಈದೃಶಃ ಕೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
31 ಅನನ್ತರಂ ಸ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನಾಹೂಯ ಬಭಾಷೇ, ಪಶ್ಯತ ವಯಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರಂ ಯಾಮಃ, ತಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೇ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಭಿರುಕ್ತಂ ಯದಸ್ತಿ ತದನುರೂಪಂ ತಂ ಪ್ರತಿ ಘಟಿಷ್ಯತೇ;
32 ವಸ್ತುತಸ್ತು ಸೋಽನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ಹಸ್ತೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತೇ, ತೇ ತಮುಪಹಸಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಅನ್ಯಾಯಮಾಚರಿಷ್ಯನ್ತಿ ತದ್ವಪುಷಿ ನಿಷ್ಠೀವಂ ನಿಕ್ಷೇಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ, ಕಶಾಭಿಃ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ತಂ ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ,
33 ಕಿನ್ತು ತೃತೀಯದಿನೇ ಸ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
34 ಏತಸ್ಯಾಃ ಕಥಾಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ತೇ ಬೋದ್ಧುಂ ನ ಶೇಕುಃ ತೇಷಾಂ ನಿಕಟೇಽಸ್ಪಷ್ಟತವಾತ್ ತಸ್ಯೈತಾಸಾಂ ಕಥಾನಾಮ್ ಆಶಯಂ ತೇ ಜ್ಞಾತುಂ ನ ಶೇಕುಶ್ಚ|
35 ಅಥ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಿರೀಹೋಃ ಪುರಸ್ಯಾನ್ತಿಕಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಶ್ಚಿದನ್ಧಃ ಪಥಃ ಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪವಿಶ್ಯ ಭಿಕ್ಷಾಮ್ ಅಕರೋತ್
36 ಸ ಲೋಕಸಮೂಹಸ್ಯ ಗಮನಶಬ್ದಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತ್ಕಾರಣಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್|
37 ನಾಸರತೀಯಯೀಶುರ್ಯಾತೀತಿ ಲೋಕೈರುಕ್ತೇ ಸ ಉಚ್ಚೈರ್ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ,
38 ಹೇ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಯೀಶೋ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ|
39 ತತೋಗ್ರಗಾಮಿನಸ್ತಂ ಮೌನೀ ತಿಷ್ಠೇತಿ ತರ್ಜಯಾಮಾಸುಃ ಕಿನ್ತು ಸ ಪುನಾರುವನ್ ಉವಾಚ, ಹೇ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಮಾಂ ದಯಸ್ವ|
40 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಸ್ಥಗಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ವಾನ್ತಿಕೇ ತಮಾನೇತುಮ್ ಆದಿದೇಶ|
41 ತತಃ ಸ ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕಮ್ ಆಗಮತ್, ತದಾ ಸ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ತ್ವಂ ಕಿಮಿಚ್ಛಸಿ? ತ್ವದರ್ಥಮಹಂ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ? ಸ ಉಕ್ತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋಽಹಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಲಭೈ|
42 ತದಾ ಯೀಶುರುವಾಚ, ದೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಂ ಗೃಹಾಣ ತವ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಕೃತವಾನ್|
43 ತತಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ತಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ಪ್ರಸನ್ನೇ; ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಈಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವದನ್ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯೌ, ತದಾಲೋಕ್ಯ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಶಂಸಿತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 19

1 ಯದಾ ಯೀಶು ರ್ಯಿರೀಹೋಪುರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತನ್ಮಧ್ಯೇನ ಗಚ್ಛಂಸ್ತದಾ
2 ಸಕ್ಕೇಯನಾಮಾ ಕರಸಞ್ಚಾಯಿನಾಂ ಪ್ರಧಾನೋ ಧನವಾನೇಕೋ
3 ಯೀಶುಃ ಕೀದೃಗಿತಿ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚೇಷ್ಟಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಖರ್ವ್ವತ್ವಾಲ್ಲೋಕಸಂಘಮಧ್ಯೇ ತದ್ದರ್ಶನಮಪ್ರಾಪ್ಯ
4 ಯೇನ ಪಥಾ ಸ ಯಾಸ್ಯತಿ ತತ್ಪಥೇಽಗ್ರೇ ಧಾವಿತ್ವಾ ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಉಡುಮ್ಬರತರುಮಾರುರೋಹ|
5 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಸ್ತತ್ಸ್ಥಾನಮ್ ಇತ್ವಾ ಊರ್ದ್ಧ್ವಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾವಾದೀತ್, ಹೇ ಸಕ್ಕೇಯ ತ್ವಂ ಶೀಘ್ರಮವರೋಹ ಮಯಾದ್ಯ ತ್ವದ್ಗೇಹೇ ವಸ್ತವ್ಯಂ|
6 ತತಃ ಸ ಶೀಘ್ರಮವರುಹ್ಯ ಸಾಹ್ಲಾದಂ ತಂ ಜಗ್ರಾಹ|
7 ತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸರ್ವ್ವೇ ವಿವದಮಾನಾ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ, ಸೋತಿಥಿತ್ವೇನ ದುಷ್ಟಲೋಕಗೃಹಂ ಗಚ್ಛತಿ|
8 ಕಿನ್ತು ಸಕ್ಕೇಯೋ ದಣ್ಡಾಯಮಾನೋ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಪಶ್ಯ ಮಮ ಯಾ ಸಮ್ಪತ್ತಿರಸ್ತಿ ತದರ್ದ್ಧಂ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯೋ ದದೇ, ಅಪರಮ್ ಅನ್ಯಾಯಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಸ್ಮಾದಪಿ ಯದಿ ಕದಾಪಿ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಮಯಾ ಗೃಹೀತಂ ತರ್ಹಿ ತಚ್ಚತುರ್ಗುಣಂ ದದಾಮಿ|
9 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮುಕ್ತವಾನ್ ಅಯಮಪಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತಾನೋಽತಃ ಕಾರಣಾದ್ ಅದ್ಯಾಸ್ಯ ಗೃಹೇ ತ್ರಾಣಮುಪಸ್ಥಿತಂ|
10 ಯದ್ ಹಾರಿತಂ ತತ್ ಮೃಗಯಿತುಂ ರಕ್ಷಿತುಞ್ಚ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರ ಆಗತವಾನ್|
11 ಅಥ ಸ ಯಿರೂಶಾಲಮಃ ಸಮೀಪ ಉಪಾತಿಷ್ಠದ್ ಈಶ್ವರರಾಜತ್ವಸ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಂ ತದೈವ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ಲೋಕೈರನ್ವಭೂಯತ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಶ್ರೋತೃಭ್ಯಃ ಪುನರ್ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮ್ ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸ|
12 ಕೋಪಿ ಮಹಾಲ್ಲೋಕೋ ನಿಜಾರ್ಥಂ ರಾಜತ್ವಪದಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪುನರಾಗನ್ತುಂ ದೂರದೇಶಂ ಜಗಾಮ|
13 ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ನಿಜಾನ್ ದಶದಾಸಾನ್ ಆಹೂಯ ದಶಸ್ವರ್ಣಮುದ್ರಾ ದತ್ತ್ವಾ ಮಮಾಗಮನಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ವಾಣಿಜ್ಯಂ ಕುರುತೇತ್ಯಾದಿದೇಶ|
14 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಸ್ತಮವಜ್ಞಾಯ ಮನುಷ್ಯಮೇನಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಮುಪರಿ ರಾಜತ್ವಂ ನ ಕಾರಯಿವ್ಯಾಮ ಇಮಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ತನ್ನಿಕಟೇ ಪ್ರೇರಯಾಮಾಸುಃ|
15 ಅಥ ಸ ರಾಜತ್ವಪದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಗತವಾನ್ ಏಕೈಕೋ ಜನೋ ಬಾಣಿಜ್ಯೇನ ಕಿಂ ಲಬ್ಧವಾನ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಯೇಷು ದಾಸೇಷು ಮುದ್ರಾ ಅರ್ಪಯತ್ ತಾನ್ ಆಹೂಯಾನೇತುಮ್ ಆದಿದೇಶ|
16 ತದಾ ಪ್ರಥಮ ಆಗತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ತವ ತಯೈಕಯಾ ಮುದ್ರಯಾ ದಶಮುದ್ರಾ ಲಬ್ಧಾಃ|
17 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ ತ್ವಮುತ್ತಮೋ ದಾಸಃ ಸ್ವಲ್ಪೇನ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯೋ ಜಾತ ಇತಃ ಕಾರಣಾತ್ ತ್ವಂ ದಶನಗರಾಣಾಮ್ ಅಧಿಪೋ ಭವ|
18 ದ್ವಿತೀಯ ಆಗತ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ತವೈಕಯಾ ಮುದ್ರಯಾ ಪಞ್ಚಮುದ್ರಾ ಲಬ್ಧಾಃ|
19 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ತ್ವಂ ಪಞ್ಚಾನಾಂ ನಗರಾಣಾಮಧಿಪತಿ ರ್ಭವ|
20 ತತೋನ್ಯ ಆಗತ್ಯ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಪಶ್ಯ ತವ ಯಾ ಮುದ್ರಾ ಅಹಂ ವಸ್ತ್ರೇ ಬದ್ಧ್ವಾಸ್ಥಾಪಯಂ ಸೇಯಂ|
21 ತ್ವಂ ಕೃಪಣೋ ಯನ್ನಾಸ್ಥಾಪಯಸ್ತದಪಿ ಗೃಹ್ಲಾಸಿ, ಯನ್ನಾವಪಸ್ತದೇವ ಚ ಛಿನತ್ಸಿ ತತೋಹಂ ತ್ವತ್ತೋ ಭೀತಃ|
22 ತದಾ ಸ ಜಗಾದ, ರೇ ದುಷ್ಟದಾಸ ತವ ವಾಕ್ಯೇನ ತ್ವಾಂ ದೋಷಿಣಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ, ಯದಹಂ ನಾಸ್ಥಾಪಯಂ ತದೇವ ಗೃಹ್ಲಾಮಿ, ಯದಹಂ ನಾವಪಞ್ಚ ತದೇವ ಛಿನದ್ಮಿ, ಏತಾದೃಶಃ ಕೃಪಣೋಹಮಿತಿ ಯದಿ ತ್ವಂ ಜಾನಾಸಿ,
23 ತರ್ಹಿ ಮಮ ಮುದ್ರಾ ಬಣಿಜಾಂ ನಿಕಟೇ ಕುತೋ ನಾಸ್ಥಾಪಯಃ? ತಯಾ ಕೃತೇಽಹಮ್ ಆಗತ್ಯ ಕುಸೀದೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ನಿಜಮುದ್ರಾ ಅಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಮ್|
24 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನ್ ಜನಾನ್ ಆಜ್ಞಾಪಯತ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಮುದ್ರಾ ಆನೀಯ ಯಸ್ಯ ದಶಮುದ್ರಾಃ ಸನ್ತಿ ತಸ್ಮೈ ದತ್ತ|
25 ತೇ ಪ್ರೋಚುಃ ಪ್ರಭೋಽಸ್ಯ ದಶಮುದ್ರಾಃ ಸನ್ತಿ|
26 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ಯಸ್ಯಾಶ್ರಯೇ ವದ್ಧತೇ ಽಧಿಕಂ ತಸ್ಮೈ ದಾಯಿಷ್ಯತೇ, ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯಾಶ್ರಯೇ ನ ವರ್ದ್ಧತೇ ತಸ್ಯ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತದಪಿ ತಸ್ಮಾನ್ ನಾಯಿಷ್ಯತೇ|
27 ಕಿನ್ತು ಮಮಾಧಿಪತಿತ್ವಸ್ಯ ವಶತ್ವೇ ಸ್ಥಾತುಮ್ ಅಸಮ್ಮನ್ಯಮಾನಾ ಯೇ ಮಮ ರಿಪವಸ್ತಾನಾನೀಯ ಮಮ ಸಮಕ್ಷಂ ಸಂಹರತ|
28 ಇತ್ಯುಪದೇಶಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸೋಗ್ರಗಃ ಸನ್ ಯಿರೂಶಾಲಮಪುರಂ ಯಯೌ|
29 ತತೋ ಬೈತ್ಫಗೀಬೈಥನೀಯಾಗ್ರಾಮಯೋಃ ಸಮೀಪೇ ಜೈತುನಾದ್ರೇರನ್ತಿಕಮ್ ಇತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯದ್ವಯಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ,
30 ಯುವಾಮಮುಂ ಸಮ್ಮುಖಸ್ಥಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯೈವ ಯಂ ಕೋಪಿ ಮಾನುಷಃ ಕದಾಪಿ ನಾರೋಹತ್ ತಂ ಗರ್ದ್ದಭಶಾವಕಂ ಬದ್ಧಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥಸ್ತಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾನಯತಂ|
31 ತತ್ರ ಕುತೋ ಮೋಚಯಥಃ? ಇತಿ ಚೇತ್ ಕೋಪಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ವಕ್ಷ್ಯಥಃ ಪ್ರಭೇाರತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ಆಸ್ತೇ|
32 ತದಾ ತೌ ಪ್ರರಿತೌ ಗತ್ವಾ ತತ್ಕಥಾाನುಸಾರೇಣ ಸರ್ವ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೌ|
33 ಗರ್ದಭಶಾವಕಮೋಚನಕಾಲೇ ತತ್ವಾಮಿನ ಊಚುಃ, ಗರ್ದಭಶಾವಕಂ ಕುತೋ ಮೋಚಯಥಃ?
34 ತಾವೂಚತುಃ ಪ್ರಭೋರತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಮ್ ಆಸ್ತೇ|
35 ಪಶ್ಚಾತ್ ತೌ ತಂ ಗರ್ದಭಶಾವಕಂ ಯೀಶೋರನ್ತಿಕಮಾನೀಯ ತತ್ಪೃಷ್ಠೇ ನಿಜವಸನಾನಿ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ತದುಪರಿ ಯೀಶುಮಾರೋಹಯಾಮಾಸತುಃ|
36 ಅಥ ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಲೋಕಾಃ ಪಥಿ ಸ್ವವಸ್ತ್ರಾಣಿ ಪಾತಯಿತುಮ್ ಆರೇಭಿರೇ|
37 ಅಪರಂ ಜೈತುನಾದ್ರೇರುಪತ್ಯಕಾಮ್ ಇತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಸಂಘಃ ಪೂರ್ವ್ವದೃಷ್ಟಾನಿ ಮಹಾಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಸ್ಮೃತ್ವಾ,
38 ಯೋ ರಾಜಾ ಪ್ರಭೋ ರ್ನಾಮ್ನಾಯಾತಿ ಸ ಧನ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಗೇ ಕುಶಲಂ ಸರ್ವ್ವೋಚ್ಚೇ ಜಯಧ್ವನಿ ರ್ಭವತು, ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸಾನನ್ದಮ್ ಉಚೈರೀಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ|
39 ತದಾ ಲೋಕಾರಣ್ಯಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಕಿಯನ್ತಃ ಫಿರೂಶಿನಸ್ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯೀಶುಂ ಪ್ರೋಚುಃ, ಹೇ ಉಪದೇಶಕ ಸ್ವಶಿಷ್ಯಾನ್ ತರ್ಜಯ|
40 ಸ ಉವಾಚ, ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ ಯದ್ಯಮೀ ನೀರವಾಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಪಾಷಾಣಾ ಉಚೈಃ ಕಥಾಃ ಕಥಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
41 ಪಶ್ಚಾತ್ ತತ್ಪುರಾನ್ತಿಕಮೇತ್ಯ ತದವಲೋಕ್ಯ ಸಾಶ್ರುಪಾತಂ ಜಗಾದ,
42 ಹಾ ಹಾ ಚೇತ್ ತ್ವಮಗ್ರೇಽಜ್ಞಾಸ್ಯಥಾಃ, ತವಾಸ್ಮಿನ್ನೇವ ದಿನೇ ವಾ ಯದಿ ಸ್ವಮಙ್ಗಲಮ್ ಉಪಾಲಪ್ಸ್ಯಥಾಃ, ತರ್ಹ್ಯುತ್ತಮಮ್ ಅಭವಿಷ್ಯತ್, ಕಿನ್ತು ಕ್ಷಣೇಸ್ಮಿನ್ ತತ್ತವ ದೃಷ್ಟೇರಗೋಚರಮ್ ಭವತಿ|
43 ತ್ವಂ ಸ್ವತ್ರಾಣಕಾಲೇ ನ ಮನೋ ನ್ಯಧತ್ಥಾ ಇತಿ ಹೇತೋ ರ್ಯತ್ಕಾಲೇ ತವ ರಿಪವಸ್ತ್ವಾಂ ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ಪ್ರಾಚೀರೇಣ ವೇಷ್ಟಯಿತ್ವಾ ರೋತ್ಸ್ಯನ್ತಿ
44 ಬಾಲಕೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಭೂಮಿಸಾತ್ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಚ ತ್ವನ್ಮಧ್ಯೇ ಪಾಷಾಣೈಕೋಪಿ ಪಾಷಾಣೋಪರಿ ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ಚ, ಕಾಲ ಈದೃಶ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
45 ಅಥ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕ್ರಯಿವಿಕ್ರಯಿಣೋ ಬಹಿಷ್ಕುರ್ವ್ವನ್
46 ಅವದತ್ ಮದ್ಗೃಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೃಹಮಿತಿ ಲಿಪಿರಾಸ್ತೇ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ತದೇವ ಚೈರಾಣಾಂ ಗಹ್ವರಂ ಕುರುಥ|
47 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಮ್ ಉಪದಿದೇಶ; ತತಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಪ್ರಾಚೀನಾಶ್ಚ ತಂ ನಾಶಯಿತುಂ ಚಿಚೇಷ್ಟಿರೇ;
48 ಕಿನ್ತು ತದುಪದೇಶೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ನಿವಿಷ್ಟಚಿತ್ತಾಃ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ತೇ ತತ್ಕರ್ತ್ತುಂ ನಾವಕಾಶಂ ಪ್ರಾಪುಃ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 20

1 ಅಥೈಕದಾ ಯೀಶು ರ್ಮನಿದರೇ ಸುಸಂವಾದಂ ಪ್ರಚಾರಯನ್ ಲೋಕಾನುಪದಿಶತಿ, ಏತರ್ಹಿ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಪ್ರಾಞ್ಚಶ್ಚ ತನ್ನಿಕಟಮಾಗತ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ
2 ಕಯಾಜ್ಞಯಾ ತ್ವಂ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಕರೋಷಿ? ಕೋ ವಾ ತ್ವಾಮಾಜ್ಞಾಪಯತ್? ತದಸ್ಮಾನ್ ವದ|
3 ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾನಪಿ ಕಥಾಮೇಕಾಂ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಯೋತ್ತರಂ ವದತ|
4 ಯೋಹನೋ ಮಜ್ಜನಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ವಾಜ್ಞಾತೋ ಜಾತಂ?
5 ತತಸ್ತೇ ಮಿಥೋ ವಿವಿಚ್ಯ ಜಗದುಃ, ಯದೀಶ್ವರಸ್ಯ ವದಾಮಸ್ತರ್ಹಿ ತಂ ಕುತೋ ನ ಪ್ರತ್ಯೈತ ಸ ಇತಿ ವಕ್ಷ್ಯತಿ|
6 ಯದಿ ಮನುಷ್ಯಸ್ಯೇತಿ ವದಾಮಸ್ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪಾಷಾಣೈ ರ್ಹನಿಷ್ಯನ್ತಿ ಯತೋ ಯೋಹನ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀತಿ ಸರ್ವ್ವೇ ದೃಢಂ ಜಾನನ್ತಿ|
7 ಅತಏವ ತೇ ಪ್ರತ್ಯೂಚುಃ ಕಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ಜಾತಮ್ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ|
8 ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್ ತರ್ಹಿ ಕಯಾಜ್ಞಯಾ ಕರ್ಮ್ಮಾಣ್ಯೇತಾತಿ ಕರೋಮೀತಿ ಚ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ|
9 ಅಥ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ ಇಮಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ, ಕಶ್ಚಿದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕೃಷೀವಲಾನಾಂ ಹಸ್ತೇಷು ಸಮರ್ಪ್ಯ ಬಹುಕಾಲಾರ್ಥಂ ದೂರದೇಶಂ ಜಗಾಮ|
10 ಅಥ ಫಲಕಾಲೇ ಫಲಾನಿ ಗ್ರಹೀತು ಕೃಷೀವಲಾನಾಂ ಸಮೀಪೇ ದಾಸಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್ ಕಿನ್ತು ಕೃಷೀವಲಾಸ್ತಂ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ರಿಕ್ತಹಸ್ತಂ ವಿಸಸರ್ಜುಃ|
11 ತತಃ ಸೋಧಿಪತಿಃ ಪುನರನ್ಯಂ ದಾಸಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ, ತೇ ತಮಪಿ ಪ್ರಹೃತ್ಯ ಕುವ್ಯವಹೃತ್ಯ ರಿಕ್ತಹಸ್ತಂ ವಿಸಸೃಜುಃ|
12 ತತಃ ಸ ತೃತೀಯವಾರಮ್ ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್ ತೇ ತಮಪಿ ಕ್ಷತಾಙ್ಗಂ ಕೃತ್ವಾ ಬಹಿ ರ್ನಿಚಿಕ್ಷಿಪುಃ|
13 ತದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿ ರ್ವಿಚಾರಯಾಮಾಸ, ಮಮೇದಾನೀಂ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ? ಮಮ ಪ್ರಿಯೇ ಪುತ್ರೇ ಪ್ರಹಿತೇ ತೇ ತಮವಶ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಮಾದರಿಷ್ಯನ್ತೇ|
14 ಕಿನ್ತು ಕೃಷೀವಲಾಸ್ತಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿವಿಚ್ಯ ಪ್ರೋಚುಃ, ಅಯಮುತ್ತರಾಧಿಕಾರೀ ಆಗಚ್ಛತೈನಂ ಹನ್ಮಸ್ತತೋಧಿಕಾರೋಸ್ಮಾಕಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
15 ತತಸ್ತೇ ತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ್ ಬಹಿ ರ್ನಿಪಾತ್ಯ ಜಘ್ನುಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರಪತಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ?
16 ಸ ಆಗತ್ಯ ತಾನ್ ಕೃಷೀವಲಾನ್ ಹತ್ವಾ ಪರೇಷಾಂ ಹಸ್ತೇಷು ತತ್ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ; ಇತಿ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತೇ ಽವದನ್ ಏತಾದೃಶೀ ಘಟನಾ ನ ಭವತು|
17 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಸ್ತಾನವಲೋಕ್ಯ ಜಗಾದ, ತರ್ಹಿ, ಸ್ಥಪತಯಃ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಗ್ರಾವಾಣಂ ಯನ್ತು ತುಚ್ಛಕಂ| ಪ್ರಧಾನಪ್ರಸ್ತರಃ ಕೋಣೇ ಸ ಏವ ಹಿ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಏತಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಚನಸ್ಯ ಕಿಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ್ಯಂ?
18 ಅಪರಂ ತತ್ಪಾಷಾಣೋಪರಿ ಯಃ ಪತಿಷ್ಯತಿ ಸ ಭಂಕ್ಷ್ಯತೇ ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಯೋಪರಿ ಸ ಪಾಷಾಣಃ ಪತಿಷ್ಯತಿ ಸ ತೇನ ಧೂಲಿವಚ್ ಚೂರ್ಣೀಭವಿಷ್ಯತಿ|
19 ಸೋಸ್ಮಾಕಂ ವಿರುದ್ಧಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಮಿಮಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ತದೈವ ತಂ ಧರ್ತುಂ ವವಾಞ್ಛುಃ ಕಿನ್ತು ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಬಿಭ್ಯುಃ|
20 ಅತಏವ ತಂ ಪ್ರತಿ ಸತರ್ಕಾಃ ಸನ್ತಃ ಕಥಂ ತದ್ವಾಕ್ಯದೋಷಂ ಧೃತ್ವಾ ತಂ ದೇಶಾಧಿಪಸ್ಯ ಸಾಧುವೇಶಧಾರಿಣಶ್ಚರಾನ್ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸುಃ|
21 ತದಾ ತೇ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಹೇ ಉಪದೇಶಕ ಭವಾನ್ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯನ್ ಉಪದಿಶತಿ, ಕಮಪ್ಯನಪೇಕ್ಷ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವೇನೈಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಗಮುಪದಿಶತಿ, ವಯಮೇತಜ್ಜಾನೀಮಃ|
22 ಕೈಸರರಾಜಾಯ ಕರೋಸ್ಮಾಭಿ ರ್ದೇಯೋ ನ ವಾ?
23 ಸ ತೇಷಾಂ ವಞ್ಚನಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾವದತ್ ಕುತೋ ಮಾಂ ಪರೀಕ್ಷಧ್ವೇ? ಮಾಂ ಮುದ್ರಾಮೇಕಂ ದರ್ಶಯತ|
24 ಇಹ ಲಿಖಿತಾ ಮೂರ್ತಿರಿಯಂ ನಾಮ ಚ ಕಸ್ಯ? ತೇಽವದನ್ ಕೈಸರಸ್ಯ|
25 ತದಾ ಸ ಉವಾಚ, ತರ್ಹಿ ಕೈಸರಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಂ ಕೈಸರಾಯ ದತ್ತ; ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತು ದ್ರವ್ಯಮೀಶ್ವರಾಯ ದತ್ತ|
26 ತಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾನಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತ್ಕಥಾಯಾಃ ಕಮಪಿ ದೋಷಂ ಧರ್ತುಮಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇ ತಸ್ಯೋತ್ತರಾದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಾ ಮೌನಿನಸ್ತಸ್ಥುಃ|
27 ಅಪರಞ್ಚ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾನಾನಙ್ಗೀಕಾರಿಣಾಂ ಸಿದೂಕಿನಾಂ ಕಿಯನ್ತೋ ಜನಾ ಆಗತ್ಯ ತಂ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ,
28 ಹೇ ಉಪದೇಶಕ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಮೂಸಾ ಅಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರತೀತಿ ಲಿಲೇಖ ಯಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಯಾಂ ಸತ್ಯಾಂ ನಿಃಸನ್ತಾನೋ ಮ್ರಿಯತೇ ಸ ತಜ್ಜಾಯಾಂ ವಿವಹ್ಯ ತದ್ವಂಶಮ್ ಉತ್ಪಾದಯಿಷ್ಯತಿ|
29 ತಥಾಚ ಕೇಚಿತ್ ಸಪ್ತ ಭ್ರಾತರ ಆಸನ್ ತೇಷಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಭ್ರಾತಾ ವಿವಹ್ಯ ನಿರಪತ್ಯಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹೌ|
30 ಅಥ ದ್ವಿತೀಯಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯಾಂ ವಿವಹ್ಯ ನಿರಪತ್ಯಃ ಸನ್ ಮಮಾರ| ತೃತೀಯಶ್ಚ ತಾಮೇವ ವ್ಯುವಾಹ;
31 ಇತ್ಥಂ ಸಪ್ತ ಭ್ರಾತರಸ್ತಾಮೇವ ವಿವಹ್ಯ ನಿರಪತ್ಯಾಃ ಸನ್ತೋ ಮಮ್ರುಃ|
32 ಶೇಷೇ ಸಾ ಸ್ತ್ರೀ ಚ ಮಮಾರ|
33 ಅತಏವ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾನಕಾಲೇ ತೇಷಾಂ ಸಪ್ತಜನಾನಾಂ ಕಸ್ಯ ಸಾ ಭಾರ್ಯ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಯತಃ ಸಾ ತೇಷಾಂ ಸಪ್ತಾನಾಮೇವ ಭಾರ್ಯ್ಯಾಸೀತ್|
34 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಏತಸ್ಯ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ವಿವಹನ್ತಿ ವಾಗ್ದತ್ತಾಶ್ಚ ಭವನ್ತಿ
35 ಕಿನ್ತು ಯೇ ತಜ್ಜಗತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಗಣಿತಾಂ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಶ್ಮಶಾನಾಚ್ಚೋತ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ ತೇ ನ ವಿವಹನ್ತಿ ವಾಗ್ದತ್ತಾಶ್ಚ ನ ಭವನ್ತಿ,
36 ತೇ ಪುನ ರ್ನ ಮ್ರಿಯನ್ತೇ ಕಿನ್ತು ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾಪಿತಾಃ ಸನ್ತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಾಃ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತಾನಾಂ ಸದೃಶಾಶ್ಚ ಭವನ್ತಿ|
37 ಅಧಿಕನ್ತು ಮೂಸಾಃ ಸ್ತಮ್ಬೋಪಾಖ್ಯಾನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಈಬ್ರಾಹೀಮ ಈಶ್ವರ ಇಸ್ಹಾಕ ಈಶ್ವರೋ ಯಾಕೂಬಶ್ಚೇಶ್ವರ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮೃತಾನಾಂ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉತ್ಥಾನಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ಲಿಲೇಖ|
38 ಅತಏವ ಯ ಈಶ್ವರಃ ಸ ಮೃತಾನಾಂ ಪ್ರಭು ರ್ನ ಕಿನ್ತು ಜೀವತಾಮೇವ ಪ್ರಭುಃ, ತನ್ನಿಕಟೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಜೀವನ್ತಃ ಸನ್ತಿ|
39 ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಕಿಯನ್ತೋಧ್ಯಾಪಕಾ ಊಚುಃ, ಹೇ ಉಪದೇಶಕ ಭವಾನ್ ಭದ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್|
40 ಇತಃ ಪರಂ ತಂ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರಷ್ಟಂ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಗಲ್ಭತಾ ನಾಭೂತ್|
41 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಾನ್ ಉವಾಚ, ಯಃ ಖ್ರೀಷ್ಟಃ ಸ ದಾಯೂದಃ ಸನ್ತಾನ ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಲೋಕಾಃ ಕಥಂ ಕಥಯನ್ತಿ?
42 ಯತಃ ಮಮ ಪ್ರಭುಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮವದತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ| ತವ ಶತ್ರೂನಹಂ ಯಾವತ್ ಪಾದಪೀಠಂ ಕರೋಮಿ ನ| ತಾವತ್ ಕಾಲಂ ಮದೀಯೇ ತ್ವಂ ದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವ ಉಪಾವಿಶ|
43 ಇತಿ ಕಥಾಂ ದಾಯೂದ್ ಸ್ವಯಂ ಗೀತಗ್ರನ್ಥೇಽವದತ್|
44 ಅತಏವ ಯದಿ ದಾಯೂದ್ ತಂ ಪ್ರಭುಂ ವದತಿ, ತರ್ಹಿ ಸ ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಸನ್ತಾನೋ ಭವತಿ?
45 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಃ ಸರ್ವ್ವಜನಾನಾಂ ಕರ್ಣಗೋಚರೇ ಶಿಷ್ಯಾನುವಾಚ,
46 ಯೇಽಧ್ಯಾಪಕಾ ದೀರ್ಘಪರಿಚ್ಛದಂ ಪರಿಧಾಯ ಭ್ರಮನ್ತಿ, ಹಟ್ಟಾಪಣಯೋ ರ್ನಮಸ್ಕಾರೇ ಭಜನಗೇಹಸ್ಯ ಪ್ರೋಚ್ಚಾಸನೇ ಭೋಜನಗೃಹಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಥಾನೇ ಚ ಪ್ರೀಯನ್ತೇ
47 ವಿಧವಾನಾಂ ಸರ್ವ್ವಸ್ವಂ ಗ್ರಸಿತ್ವಾ ಛಲೇನ ದೀರ್ಘಕಾಲಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತೇ ಚ ತೇಷು ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ, ತೇಷಾಮುಗ್ರದಣ್ಡೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 21

1 ಅಥ ಧನಿಲೋಕಾ ಭಾಣ್ಡಾಗಾರೇ ಧನಂ ನಿಕ್ಷಿಪನ್ತಿ ಸ ತದೇವ ಪಶ್ಯತಿ,
2 ಏತರ್ಹಿ ಕಾಚಿದ್ದೀನಾ ವಿಧವಾ ಪಣದ್ವಯಂ ನಿಕ್ಷಿಪತಿ ತದ್ ದದರ್ಶ|
3 ತತೋ ಯೀಶುರುವಾಚ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ದರಿದ್ರೇಯಂ ವಿಧವಾ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯೋಧಿಕಂ ನ್ಯಕ್ಷೇಪ್ಸೀತ್,
4 ಯತೋನ್ಯೇ ಸ್ವಪ್ರಾಜ್ಯಧನೇಭ್ಯ ಈಶ್ವರಾಯ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ನ್ಯಕ್ಷೇಪ್ಸುಃ, ಕಿನ್ತು ದರಿದ್ರೇಯಂ ವಿಧವಾ ದಿನಯಾಪನಾರ್ಥಂ ಸ್ವಸ್ಯ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಸ್ಥಿತಂ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ನ್ಯಕ್ಷೇಪ್ಸೀತ್|
5 ಅಪರಞ್ಚ ಉತ್ತಮಪ್ರಸ್ತರೈರುತ್ಸೃಷ್ಟವ್ಯೈಶ್ಚ ಮನ್ದಿರಂ ಸುಶೋಭತೇತರಾಂ ಕೈಶ್ಚಿದಿತ್ಯುಕ್ತೇ ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ
6 ಯೂಯಂ ಯದಿದಂ ನಿಚಯನಂ ಪಶ್ಯಥ, ಅಸ್ಯ ಪಾಷಾಣೈಕೋಪ್ಯನ್ಯಪಾಷಾಣೋಪರಿ ನ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ, ಸರ್ವ್ವೇ ಭೂಸಾದ್ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಕಾಲೋಯಮಾಯಾತಿ|
7 ತದಾ ತೇ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಹೇ ಗುರೋ ಘಟನೇದೃಶೀ ಕದಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ? ಘಟನಾಯಾ ಏತಸ್ಯಸಶ್ಚಿಹ್ನಂ ವಾ ಕಿಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ?
8 ತದಾ ಸ ಜಗಾದ, ಸಾವಧಾನಾ ಭವತ ಯಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಭ್ರಮಂ ಕೋಪಿ ನ ಜನಯತಿ, ಖೀಷ್ಟೋಹಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಮ ನಾಮ್ರಾ ಬಹವ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ ಸ ಕಾಲಃ ಪ್ರಾಯೇಣೋಪಸ್ಥಿತಃ, ತೇಷಾಂ ಪಶ್ಚಾನ್ಮಾ ಗಚ್ಛತ|
9 ಯುದ್ಧಸ್ಯೋಪಪ್ಲವಸ್ಯ ಚ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮಾ ಶಙ್ಕಧ್ವಂ, ಯತಃ ಪ್ರಥಮಮ್ ಏತಾ ಘಟನಾ ಅವಶ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ನಾಪಾತೇ ಯುಗಾನ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
10 ಅಪರಞ್ಚ ಕಥಯಾಮಾಸ, ತದಾ ದೇಶಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷತ್ವೇನ ದೇಶೋ ರಾಜ್ಯಸ್ಯ ವಿಪಕ್ಷತ್ವೇನ ರಾಜ್ಯಮ್ ಉತ್ಥಾಸ್ಯತಿ,
11 ನಾನಾಸ್ಥಾನೇಷು ಮಹಾಭೂಕಮ್ಪೋ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಮಾರೀ ಚ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ತಥಾ ವ್ಯೋಮಮಣ್ಡಲಸ್ಯ ಭಯಙ್ಕರದರ್ಶನಾನ್ಯಶ್ಚರ್ಯ್ಯಲಕ್ಷಣಾನಿ ಚ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯನ್ತೇ|
12 ಕಿನ್ತು ಸರ್ವ್ವಾಸಾಮೇತಾಸಾಂ ಘಟನಾನಾಂ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಧೃತ್ವಾ ತಾಡಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಭಜನಾಲಯೇ ಕಾರಾಯಾಞ್ಚ ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯನ್ತಿ ಮಮ ನಾಮಕಾರಣಾದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಭೂಪಾನಾಂ ಶಾಸಕಾನಾಞ್ಚ ಸಮ್ಮುಖಂ ನೇಷ್ಯನ್ತಿ ಚ|
13 ಸಾಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಮ್ ಏತಾನಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ|
14 ತದಾ ಕಿಮುತ್ತರಂ ವಕ್ತವ್ಯಮ್ ಏತತ್ ನ ಚಿನ್ತಯಿಷ್ಯಾಮ ಇತಿ ಮನಃಸು ನಿಶ್ಚಿತನುತ|
15 ವಿಪಕ್ಷಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕಿಮಪ್ಯುತ್ತರಮ್ ಆಪತ್ತಿಞ್ಚ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ತಾದೃಶಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ|
16 ಕಿಞ್ಚ ಯೂಯಂ ಪಿತ್ರಾ ಮಾತ್ರಾ ಭ್ರಾತ್ರಾ ಬನ್ಧುನಾ ಜ್ಞಾತ್ಯಾ ಕುಟುಮ್ಬೇನ ಚ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ; ತತಸ್ತೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಞ್ಚನ ಕಞ್ಚನ ಘಾತಯಿಷ್ಯನ್ತಿ|
17 ಮಮ ನಾಮ್ನಃ ಕಾರಣಾತ್ ಸರ್ವ್ವೈ ರ್ಮನುಷ್ಯೈ ರ್ಯೂಯಮ್ ಋತೀಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ|
18 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಿರಃಕೇಶೈಕೋಪಿ ನ ವಿನಂಕ್ಷ್ಯತಿ,
19 ತಸ್ಮಾದೇವ ಧೈರ್ಯ್ಯಮವಲಮ್ಬ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಪ್ರಾಣಾನ್ ರಕ್ಷತ|
20 ಅಪರಞ್ಚ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರಂ ಸೈನ್ಯವೇಷ್ಟಿತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಸ್ಯೋಚ್ಛಿನ್ನತಾಯಾಃ ಸಮಯಃ ಸಮೀಪ ಇತ್ಯವಗಮಿಷ್ಯಥ|
21 ತದಾ ಯಿಹೂದಾದೇಶಸ್ಥಾ ಲೋಕಾಃ ಪರ್ವ್ವತಂ ಪಲಾಯನ್ತಾಂ, ಯೇ ಚ ನಗರೇ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತೇ ದೇಶಾನ್ತರಂ ಪಲಾಯನ್ತಾ, ಯೇ ಚ ಗ್ರಾಮೇ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ತೇ ನಗರಂ ನ ಪ್ರವಿಶನ್ತು,
22 ಯತಸ್ತದಾ ಸಮುಚಿತದಣ್ಡನಾಯ ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕೇ ಯಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಲಿಖಿತಾನಿ ತಾನಿ ಸಫಲಾನಿ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
23 ಕಿನ್ತು ಯಾ ಯಾಸ್ತದಾ ಗರ್ಭವತ್ಯಃ ಸ್ತನ್ಯದಾವ್ಯಶ್ಚ ತಾಮಾಂ ದುರ್ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಯತ ಏತಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕೋಪೋ ದೇಶೇ ಚ ವಿಷಮದುರ್ಗತಿ ರ್ಘಟಿಷ್ಯತೇ|
24 ವಸ್ತುತಸ್ತು ತೇ ಖಙ್ಗಧಾರಪರಿವ್ವಙ್ಗಂ ಲಪ್ಸ್ಯನ್ತೇ ಬದ್ಧಾಃ ಸನ್ತಃ ಸರ್ವ್ವದೇಶೇಷು ನಾಯಿಷ್ಯನ್ತೇ ಚ ಕಿಞ್ಚಾನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ಸಮಯೋಪಸ್ಥಿತಿಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ಪುರಂ ತೈಃ ಪದತಲೈ ರ್ದಲಯಿಷ್ಯತೇ|
25 ಸೂರ್ಯ್ಯಚನ್ದ್ರನಕ್ಷತ್ರೇಷು ಲಕ್ಷಣಾದಿ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಭುವಿ ಸರ್ವ್ವದೇಶೀಯಾನಾಂ ದುಃಖಂ ಚಿನ್ತಾ ಚ ಸಿನ್ಧೌ ವೀಚೀನಾಂ ತರ್ಜನಂ ಗರ್ಜನಞ್ಚ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
26 ಭೂಭೌ ಭಾವಿಘಟನಾಂ ಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ಮನುಜಾ ಭಿಯಾಮೃತಕಲ್ಪಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯತೋ ವ್ಯೋಮಮಣ್ಡಲೇ ತೇಜಸ್ವಿನೋ ದೋಲಾಯಮಾನಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
27 ತದಾ ಪರಾಕ್ರಮೇಣಾ ಮಹಾತೇಜಸಾ ಚ ಮೇಘಾರೂಢಂ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಮ್ ಆಯಾನ್ತಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ|
28 ಕಿನ್ತ್ವೇತಾಸಾಂ ಘಟನಾನಾಮಾರಮ್ಭೇ ಸತಿ ಯೂಯಂ ಮಸ್ತಕಾನ್ಯುತ್ತೋಲ್ಯ ಊರ್ದಧ್ವಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ, ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮುಕ್ತೇಃ ಕಾಲಃ ಸವಿಧೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
29 ತತಸ್ತೇನೈತದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾ ಕಥಿತಾ, ಪಶ್ಯತ ಉಡುಮ್ಬರಾದಿವೃಕ್ಷಾಣಾಂ
30 ನವೀನಪತ್ರಾಣಿ ಜಾತಾನೀತಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿದಾವಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಯಥಾ ಯೂಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನುಥ,
31 ತಥಾ ಸರ್ವ್ವಾಸಾಮಾಸಾಂ ಘಟನಾನಾಮ್ ಆರಮ್ಭೇ ದೃಷ್ಟೇ ಸತೀಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಂ ನಿಕಟಮ್ ಇತ್ಯಪಿ ಜ್ಞಾಸ್ಯಥ|
32 ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ವಿದ್ಯಮಾನಲೋಕಾನಾಮೇಷಾಂ ಗಮನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಮ್ ಏತಾನಿ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ|
33 ನಭೋಭುವೋರ್ಲೋಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಮ ವಾಕ್ ತು ಕದಾಪಿ ಲುಪ್ತಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
34 ಅತಏವ ವಿಷಮಾಶನೇನ ಪಾನೇನ ಚ ಸಾಂಮಾರಿಕಚಿನ್ತಾಭಿಶ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಚಿತ್ತೇಷು ಮತ್ತೇಷು ತದ್ದಿನಮ್ ಅಕಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯಥಾ ನೋಪತಿಷ್ಠತಿ ತದರ್ಥಂ ಸ್ವೇಷು ಸಾವಧಾನಾಸ್ತಿಷ್ಠತ|
35 ಪೃಥಿವೀಸ್ಥಸರ್ವ್ವಲೋಕಾನ್ ಪ್ರತಿ ತದ್ದಿನಮ್ ಉನ್ಮಾಥ ಇವ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
36 ಯಥಾ ಯೂಯಮ್ ಏತದ್ಭಾವಿಘಟನಾ ಉತ್ತರ್ತ್ತುಂ ಮನುಜಸುತಸ್ಯ ಸಮ್ಮುಖೇ ಸಂಸ್ಥಾತುಞ್ಚ ಯೋಗ್ಯಾ ಭವಥ ಕಾರಣಾದಸ್ಮಾತ್ ಸಾವಧಾನಾಃ ಸನ್ತೋ ನಿರನ್ತರಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ|
37 ಅಪರಞ್ಚ ಸ ದಿವಾ ಮನ್ದಿರ ಉಪದಿಶ್ಯ ರಾಚೈ ಜೈತುನಾದ್ರಿಂ ಗತ್ವಾತಿಷ್ಠತ್|
38 ತತಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಲಾಕಾಸ್ತತ್ಕಥಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಮನ್ದಿರೇ ತದನ್ತಿಕಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 22

1 ಅಪರಞ್ಚ ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯಪೂಪೋತ್ಸವಸ್ಯ ಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ
2 ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಯಕಾಶ್ಚ ಯಥಾ ತಂ ಹನ್ತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ ತಥೋಪಾಯಾಮ್ ಅಚೇಷ್ಟನ್ತ ಕಿನ್ತು ಲೋಕೇಭ್ಯೋ ಬಿಭ್ಯುಃ|
3 ಏತಸ್ತಿನ್ ಸಮಯೇ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯೇಷು ಗಣಿತ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯರೂಢಿಮಾನ್ ಯೋ ಯಿಹೂದಾಸ್ತಸ್ಯಾನ್ತಃಕರಣಂ ಶೈತಾನಾಶ್ರಿತತ್ವಾತ್
4 ಸ ಗತ್ವಾ ಯಥಾ ಯೀಶುಂ ತೇಷಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕೈಃ ಸೇನಾಪತಿಭಿಶ್ಚ ಸಹ ಚಕಾರ|
5 ತೇನ ತೇ ತುಷ್ಟಾಸ್ತಸ್ಮೈ ಮುದ್ರಾಂ ದಾತುಂ ಪಣಂ ಚಕ್ರುಃ|
6 ತತಃ ಸೋಙ್ಗೀಕೃತ್ಯ ಯಥಾ ಲೋಕಾನಾಮಗೋಚರೇ ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ ತಥಾವಕಾಶಂ ಚೇಷ್ಟಿತುಮಾರೇಭೇ|
7 ಅಥ ಕಿಣ್ವಶೂನ್ಯಪೂಪೋತ್ಮವದಿನೇ, ಅರ್ಥಾತ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಮೇಷೋ ಹನ್ತವ್ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ
8 ಯೀಶುಃ ಪಿತರಂ ಯೋಹನಞ್ಚಾಹೂಯ ಜಗಾದ, ಯುವಾಂ ಗತ್ವಾಸ್ಮಾಕಂ ಭೋಜನಾರ್ಥಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಾಣ್ಯಾಸಾದಯತಂ|
9 ತದಾ ತೌ ಪಪ್ರಚ್ಛತುಃ ಕುಚಾಸಾದಯಾವೋ ಭವತಃ ಕೇಚ್ಛಾ?
10 ತದಾ ಸೋವಾದೀತ್, ನಗರೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟೇ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜಲಕುಮ್ಭಮಾದಾಯ ಯುವಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಸ ಯನ್ನಿವೇಶನಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಯುವಾಮಪಿ ತನ್ನಿವೇಶನಂ ತತ್ಪಶ್ಚಾದಿತ್ವಾ ನಿವೇಶನಪತಿಮ್ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಂ,
11 ಯತ್ರಾಹಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಭೋಜ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಶಕ್ನೋಮಿ ಸಾತಿಥಿಶಾಲಾा ಕುತ್ರ? ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಪ್ರಭುಸ್ತ್ವಾಂ ಪೃಚ್ಛತಿ|
12 ತತಃ ಸ ಜನೋ ದ್ವಿತೀಯಪ್ರಕೋಷ್ಠೀಯಮ್ ಏಕಂ ಶಸ್ತಂ ಕೋಷ್ಠಂ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ ತತ್ರ ಭೋಜ್ಯಮಾಸಾದಯತಂ|
13 ತತಸ್ತೌ ಗತ್ವಾ ತದ್ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರೇಣ ಸರ್ವ್ವಂ ದೃಷ್ದ್ವಾ ತತ್ರ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವೀಯಂ ಭೋಜ್ಯಮಾಸಾದಯಾಮಾಸತುಃ|
14 ಅಥ ಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಯೀಶು ರ್ದ್ವಾದಶಭಿಃ ಪ್ರೇರಿತೈಃ ಸಹ ಭೋಕ್ತುಮುಪವಿಶ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್
15 ಮಮ ದುಃಖಭೋಗಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯುಭಾಭಿಃ ಸಹ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯೈತಸ್ಯ ಭೋಜ್ಯಂ ಭೋಕ್ತುಂ ಮಯಾತಿವಾಞ್ಛಾ ಕೃತಾ|
16 ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ, ಯಾವತ್ಕಾಲಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜ್ಯೇ ಭೋಜನಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೇ ತಾವತ್ಕಾಲಮ್ ಇದಂ ನ ಭೋಕ್ಷ್ಯೇ|
17 ತದಾ ಸ ಪಾನಪಾತ್ರಮಾದಾಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನ್ ಕೀರ್ತ್ತಯಿತ್ವಾ ತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾವದತ್, ಇದಂ ಗೃಹ್ಲೀತ ಯೂಯಂ ವಿಭಜ್ಯ ಪಿವತ|
18 ಯುಷ್ಮಾನ್ ವದಾಮಿ ಯಾವತ್ಕಾಲಮ್ ಈಶ್ವರರಾಜತ್ವಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪನಂ ನ ಭವತಿ ತಾವದ್ ದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲರಸಂ ನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ|
19 ತತಃ ಪೂಪಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಈಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಕೀರ್ತ್ತಯಿತ್ವಾ ಭಙ್ಕ್ತಾ ತೇಭ್ಯೋ ದತ್ವಾವದತ್, ಯುಷ್ಮದರ್ಥಂ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಯನ್ಮಮ ವಪುಸ್ತದಿದಂ, ಏತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಮಮ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಂ ಕುರುಧ್ವಂ|
20 ಅಥ ಭೋಜನಾನ್ತೇ ತಾದೃಶಂ ಪಾತ್ರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾವದತ್, ಯುಷ್ಮತ್ಕೃತೇ ಪಾತಿತಂ ಯನ್ಮಮ ರಕ್ತಂ ತೇನ ನಿರ್ಣೀತನವನಿಯಮರೂಪಂ ಪಾನಪಾತ್ರಮಿದಂ|
21 ಪಶ್ಯತ ಯೋ ಮಾಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಮಯಾ ಸಹ ಭೋಜನಾಸನ ಉಪವಿಶತಿ|
22 ಯಥಾ ನಿರೂಪಿತಮಾಸ್ತೇ ತದನುಸಾರೇಣಾ ಮನುಷ್ಯಪುुತ್ರಸ್ಯ ಗತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಯಸ್ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ತಸ್ಯ ಸನ್ತಾಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
23 ತದಾ ತೇಷಾಂ ಕೋ ಜನ ಏತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ತೇ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮಾರೇಭಿರೇ|
24 ಅಪರಂ ತೇಷಾಂ ಕೋ ಜನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವೇನ ಗಣಯಿಷ್ಯತೇ, ಅತ್ರಾರ್ಥೇ ತೇಷಾಂ ವಿವಾದೋಭವತ್|
25 ಅಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಸೋವದತ್, ಅನ್ಯದೇಶೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾನಃ ಪ್ರಜಾನಾಮುಪರಿ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ದಾರುಣಶಾಸನಂ ಕೃತ್ವಾಪಿ ತೇ ಭೂಪತಿತ್ವೇನ ವಿಖ್ಯಾತಾ ಭವನ್ತಿ ಚ|
26 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತಥಾ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಯೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸ ಕನಿಷ್ಠವದ್ ಭವತು, ಯಶ್ಚ ಮುಖ್ಯೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸ ಸೇವಕವದ್ಭವತು|
27 ಭೋಜನೋಪವಿಷ್ಟಪರಿಚಾರಕಯೋಃ ಕಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ? ಯೋ ಭೋಜನಾಯೋಪವಿಶತಿ ಸ ಕಿಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ನ ಭವತಿ? ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇಽಹಂ ಪರಿಚಾರಕಇವಾಸ್ಮಿ|
28 ಅಪರಞ್ಚ ಯುಯಂ ಮಮ ಪರೀಕ್ಷಾಕಾಲೇ ಪ್ರಥಮಮಾರಭ್ಯ ಮಯಾ ಸಹ ಸ್ಥಿತಾ
29 ಏತತ್ಕಾರಣಾತ್ ಪಿತ್ರಾ ಯಥಾ ಮದರ್ಥಂ ರಾಜ್ಯಮೇಕಂ ನಿರೂಪಿತಂ ತಥಾಹಮಪಿ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಂ ರಾಜ್ಯಂ ನಿರೂಪಯಾಮಿ|
30 ತಸ್ಮಾನ್ ಮಮ ರಾಜ್ಯೇ ಭೋಜನಾಸನೇ ಚ ಭೋಜನಪಾನೇ ಕರಿಷ್ಯಧ್ವೇ ಸಿಂಹಾಸನೇಷೂಪವಿಶ್ಯ ಚೇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಾನಾಂ ದ್ವಾದಶವಂಶಾನಾಂ ವಿಚಾರಂ ಕರಿಷ್ಯಧ್ವೇ|
31 ಅಪರಂ ಪ್ರಭುರುವಾಚ, ಹೇ ಶಿಮೋನ್ ಪಶ್ಯ ತಿತಉನಾ ಧಾನ್ಯಾನೀವ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಶೈತಾನ್ ಚಾಲಯಿತುಮ್ ಐಚ್ಛತ್,
32 ಕಿನ್ತು ತವ ವಿಶ್ವಾಸಸ್ಯ ಲೋಪೋ ಯಥಾ ನ ಭವತಿ ಏತತ್ ತ್ವದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಂ ಮಯಾ, ತ್ವನ್ಮನಸಿ ಪರಿವರ್ತ್ತಿತೇ ಚ ಭ್ರಾತೃಣಾಂ ಮನಾಂಸಿ ಸ್ಥಿರೀಕುರು|
33 ತದಾ ಸೋವದತ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋಹಂ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕಾರಾಂ ಮೃತಿಞ್ಚ ಯಾತುಂ ಮಜ್ಜಿತೋಸ್ಮಿ|
34 ತತಃ ಸ ಉವಾಚ, ಹೇ ಪಿತರ ತ್ವಾಂ ವದಾಮಿ, ಅದ್ಯ ಕುಕ್ಕುಟರವಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತ್ವಂ ಮತ್ಪರಿಚಯಂ ವಾರತ್ರಯಮ್ ಅಪಹ್ವೋಷ್ಯಸೇ|
35 ಅಪರಂ ಸ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಯದಾ ಮುದ್ರಾಸಮ್ಪುಟಂ ಖಾದ್ಯಪಾತ್ರಂ ಪಾದುಕಾಞ್ಚ ವಿನಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಹಿಣವಂ ತದಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂನತಾಸೀತ್? ತೇ ಪ್ರೋಚುಃ ಕಸ್ಯಾಪಿ ನ|
36 ತದಾ ಸೋವದತ್ ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಂ ಮುದ್ರಾಸಮ್ಪುಟಂ ಖಾದ್ಯಪಾತ್ರಂ ವಾ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ತೇನ ತದ್ಗ್ರಹೀತವ್ಯಂ, ಯಸ್ಯ ಚ ಕೃಪಾಣೋे ನಾಸ್ತಿ ತೇನ ಸ್ವವಸ್ತ್ರಂ ವಿಕ್ರೀಯ ಸ ಕ್ರೇತವ್ಯಃ|
37 ಯತೋ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ವದಾಮಿ, ಅಪರಾಧಿಜನೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಗಣಿತಃ ಸ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಇದಂ ಯಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೀಯಂ ವಚನಂ ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ ತನ್ಮಯಿ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯತೋ ಮಮ ಸಮ್ಬನ್ಧೀಯಂ ಸರ್ವ್ವಂ ಸೇತ್ಸ್ಯತಿ|
38 ತದಾ ತೇ ಪ್ರೋಚುಃ ಪ್ರಭೋ ಪಶ್ಯ ಇಮೌ ಕೃಪಾಣೌ| ತತಃ ಸೋವದದ್ ಏತೌ ಯಥೇಷ್ಟೌ|
39 ಅಥ ಸ ತಸ್ಮಾದ್ವಹಿ ರ್ಗತ್ವಾ ಸ್ವಾಚಾರಾನುಸಾರೇಣ ಜೈತುನನಾಮಾದ್ರಿಂ ಜಗಾಮ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯುಃ|
40 ತತ್ರೋಪಸ್ಥಾಯ ಸ ತಾನುವಾಚ, ಯಥಾ ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಂ ನ ಪತಥ ತದರ್ಥಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಧ್ವಂ|
41 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಸ್ಮಾದ್ ಏಕಶರಕ್ಷೇಪಾದ್ ಬಹಿ ರ್ಗತ್ವಾ ಜಾನುನೀ ಪಾತಯಿತ್ವಾ ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ,
42 ಹೇ ಪಿತ ರ್ಯದಿ ಭವಾನ್ ಸಮ್ಮನ್ಯತೇ ತರ್ಹಿ ಕಂಸಮೇನಂ ಮಮಾನ್ತಿಕಾದ್ ದೂರಯ ಕಿನ್ತು ಮದಿಚ್ಛಾನುರೂಪಂ ನ ತ್ವದಿಚ್ಛಾನುರೂಪಂ ಭವತು|
43 ತದಾ ತಸ್ಮೈ ಶಕ್ತಿಂ ದಾತುಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತೋ ದರ್ಶನಂ ದದೌ|
44 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸೋತ್ಯನ್ತಂ ಯಾತನಯಾ ವ್ಯಾಕುಲೋ ಭೂತ್ವಾ ಪುನರ್ದೃಢಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ, ತಸ್ಮಾದ್ ಬೃಹಚ್ಛೋಣಿತಬಿನ್ದವ ಇವ ತಸ್ಯ ಸ್ವೇದಬಿನ್ದವಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಪತಿತುಮಾರೇಭಿರೇ|
45 ಅಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾತ ಉತ್ಥಾಯ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ತಾನ್ ಮನೋದುಃಖಿನೋ ನಿದ್ರಿತಾನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾವದತ್
46 ಕುತೋ ನಿದ್ರಾಥ? ಪರೀಕ್ಷಾಯಾಮ್ ಅಪತನಾರ್ಥಂ ಪ್ರರ್ಥಯಧ್ವಂ|
47 ಏತತ್ಕಥಾಯಾಃ ಕಥನಕಾಲೇ ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಗಣಿತೋ ಯಿಹೂದಾನಾಮಾ ಜನತಾಸಹಿತಸ್ತೇಷಾಮ್ ಅಗ್ರೇ ಚಲಿತ್ವಾ ಯೀಶೋಶ್ಚುಮ್ಬನಾರ್ಥಂ ತದನ್ತಿಕಮ್ ಆಯಯೌ|
48 ತದಾ ಯೀಶುರುವಾಚ, ಹೇ ಯಿಹೂದಾ ಕಿಂ ಚುಮ್ಬನೇನ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಸಿ?
49 ತದಾ ಯದ್ಯದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ತದನುಮಾಯ ಸಙ್ಗಿಭಿರುಕ್ತಂ, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ವಯಂ ಕಿ ಖಙ್ಗೇನ ಘಾತಯಿಷ್ಯಾಮಃ?
50 ತತ ಏಕಃ ಕರವಾಲೇನಾಹತ್ಯ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಸ್ಯ ದಾಸಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕರ್ಣಂ ಚಿಚ್ಛೇದ|
51 ಅಧೂನಾ ನಿವರ್ತ್ತಸ್ವ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಯ ಶ್ರುತಿಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಸ್ವಸ್ಯಂ ಚಕಾರ|
52 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಃ ಸಮೀಪಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನ್ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಸೇನಾಪತೀನ್ ಪ್ರಾಚೀನಾಂಶ್ಚ ಜಗಾದ, ಯೂಯಂ ಕೃಪಾಣಾನ್ ಯಷ್ಟೀಂಶ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಮಾಂ ಕಿಂ ಚೋರಂ ಧರ್ತ್ತುಮಾಯಾತಾಃ?
53 ಯದಾಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಮನ್ದಿರೇಽತಿಷ್ಠಂ ತದಾ ಮಾಂ ಧರ್ತ್ತಂ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಾಃ, ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮಯೋನ್ಧಕಾರಸ್ಯ ಚಾಧಿಪತ್ಯಮಸ್ತಿ|
54 ಅಥ ತೇ ತಂ ಧೃತ್ವಾ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯ ನಿವೇಶನಂ ನಿನ್ಯುಃ| ತತಃ ಪಿತರೋ ದೂರೇ ದೂರೇ ಪಶ್ಚಾದಿತ್ವಾ
55 ಬೃಹತ್ಕೋಷ್ಠಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಯತ್ರಾಗ್ನಿಂ ಜ್ವಾಲಯಿತ್ವಾ ಲೋಕಾಃ ಸಮೇತ್ಯೋಪವಿಷ್ಟಾಸ್ತತ್ರ ತೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಉಪವಿವೇಶ|
56 ಅಥ ವಹ್ನಿಸನ್ನಿಧೌ ಸಮುಪವೇಶಕಾಲೇ ಕಾಚಿದ್ದಾಸೀ ಮನೋ ನಿವಿಶ್ಯ ತಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾವದತ್ ಪುಮಾನಯಂ ತಸ್ಯ ಸಙ್ಗೇಽಸ್ಥಾತ್|
57 ಕಿನ್ತು ಸ ತದ್ ಅಪಹ್ನುತ್ಯಾವಾದೀತ್ ಹೇ ನಾರಿ ತಮಹಂ ನ ಪರಿಚಿನೋಮಿ|
58 ಕ್ಷಣಾನ್ತರೇಽನ್ಯಜನಸ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಬ್ರವೀತ್ ತ್ವಮಪಿ ತೇಷಾಂ ನಿಕರಸ್ಯೈಕಜನೋಸಿ| ಪಿತರಃ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹೇ ನರ ನಾಹಮಸ್ಮಿ|
59 ತತಃ ಸಾರ್ದ್ಧದಣ್ಡದ್ವಯಾತ್ ಪರಂ ಪುನರನ್ಯೋ ಜನೋ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ಏಷ ತಸ್ಯ ಸಙ್ಗೀತಿ ಸತ್ಯಂ ಯತೋಯಂ ಗಾಲೀಲೀಯೋ ಲೋಕಃ|
60 ತದಾ ಪಿತರ ಉವಾಚ ಹೇ ನರ ತ್ವಂ ಯದ್ ವದಮಿ ತದಹಂ ಬೋದ್ಧುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ, ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇ ಕಥಿತಮಾತ್ರೇ ಕುಕ್ಕುಟೋ ರುರಾವ|
61 ತದಾ ಪ್ರಭುಣಾ ವ್ಯಾಧುಟ್ಯ ಪಿತರೇ ನಿರೀಕ್ಷಿತೇ ಕೃಕವಾಕುರವಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಾಂ ತ್ರಿರಪಹ್ನೋಷ್ಯಸೇ ಇತಿ ಪೂರ್ವ್ವೋಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಪಿತರಃ ಸ್ಮೃತ್ವಾ
62 ಬಹಿರ್ಗತ್ವಾ ಮಹಾಖೇದೇನ ಚಕ್ರನ್ದ|
63 ತದಾ ಯೈ ರ್ಯೀಶುರ್ಧೃತಸ್ತೇ ತಮುಪಹಸ್ಯ ಪ್ರಹರ್ತ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ|
64 ವಸ್ತ್ರೇಣ ತಸ್ಯ ದೃಶೌ ಬದ್ಧ್ವಾ ಕಪೋಲೇ ಚಪೇಟಾಘಾತಂ ಕೃತ್ವಾ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ಕಸ್ತೇ ಕಪೋಲೇ ಚಪೇಟಾಘಾತಂ ಕೃತವಾನ? ಗಣಯಿತ್ವಾ ತದ್ ವದ|
65 ತದನ್ಯತ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧಂ ಬಹುನಿನ್ದಾವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ|
66 ಅಥ ಪ್ರಭಾತೇ ಸತಿ ಲೋಕಪ್ರಾಞ್ಚಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಧ್ಯೇಸಭಂ ಯೀಶುಮಾನೀಯ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ತ್ವಮ್ ಅಭಿಷಿಕತೋಸಿ ನ ವಾಸ್ಮಾನ್ ವದ|
67 ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ, ಮಯಾ ತಸ್ಮಿನ್ನುಕ್ತೇಽಪಿ ಯೂಯಂ ನ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯಥ|
68 ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ವಾಕ್ಯೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪೃಷ್ಟೇಽಪಿ ಮಾಂ ನ ತದುತ್ತರಂ ವಕ್ಷ್ಯಥ ನ ಮಾಂ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯಥ ಚ|
69 ಕಿನ್ತ್ವಿತಃ ಪರಂ ಮನುಜಸುತಃ ಸರ್ವ್ವಶಕ್ತಿಮತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಸಮುಪವೇಕ್ಷ್ಯತಿ|
70 ತತಸ್ತೇ ಪಪ್ರಚ್ಛುಃ, ರ್ತಿಹ ತ್ವಮೀಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ? ಸ ಕಥಯಾಮಾಸ, ಯೂಯಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಥ ಸ ಏವಾಹಂ|
71 ತದಾ ತೇ ಸರ್ವ್ವೇ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ, ರ್ತಿಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯೇಽನ್ಸಸ್ಮಿನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ? ಅಸ್ಯ ಸ್ವಮುಖಾದೇವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 23

1 ತತಃ ಸಭಾಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವ್ವಲೋಕಾ ಉತ್ಥಾಯ ತಂ ಪೀಲಾತಸಮ್ಮುಖಂ ನೀತ್ವಾಪ್ರೋದ್ಯ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ,
2 ಸ್ವಮಭಿಷಿಕ್ತಂ ರಾಜಾನಂ ವದನ್ತಂ ಕೈಮರರಾಜಾಯ ಕರದಾನಂ ನಿಷೇಧನ್ತಂ ರಾಜ್ಯವಿಪರ್ಯ್ಯಯಂ ಕುರ್ತ್ತುಂ ಪ್ರವರ್ತ್ತಮಾನಮ್ ಏನ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ವಯಂ|
3 ತದಾ ಪೀಲಾತಸ್ತಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾ? ಸ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ತ್ವಂ ಸತ್ಯಮುಕ್ತವಾನ್|
4 ತದಾ ಪೀಲಾತಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾದಿಲೋಕಾನ್ ಜಗಾದ್, ಅಹಮೇತಸ್ಯ ಕಮಪ್ಯಪರಾಧಂ ನಾಪ್ತವಾನ್|
5 ತತಸ್ತೇ ಪುನಃ ಸಾಹಮಿನೋ ಭೂತ್ವಾವದನ್, ಏಷ ಗಾಲೀಲ ಏತತ್ಸ್ಥಾನಪರ್ಯ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಿನ್ ಯಿಹೂದಾದೇಶೇ ಸರ್ವ್ವಾಲ್ಲೋಕಾನುಪದಿಶ್ಯ ಕುಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಗ್ರಾಹೀತವಾನ್|
6 ತದಾ ಪೀಲಾತೋ ಗಾಲೀಲಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ನಾಮ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಕಿಮಯಂ ಗಾಲೀಲೀಯೋ ಲೋಕಃ?
7 ತತಃ ಸ ಗಾಲೀಲ್ಪ್ರದೇಶೀಯಹೇರೋದ್ರಾಜಸ್ಯ ತದಾ ಸ್ಥಿತೇಸ್ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಯೀಶುಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸ|
8 ತದಾ ಹೇರೋದ್ ಯೀಶುಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಸನ್ತುತೋಷ, ಯತಃ ಸ ತಸ್ಯ ಬಹುವೃತ್ತಾನ್ತಶ್ರವಣಾತ್ ತಸ್ಯ ಕಿಞಿ्ಚದಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮ ಪಶ್ಯತಿ ಇತ್ಯಾಶಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಬಹುಕಾಲಮಾರಭ್ಯ ತಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪ್ರಯಾಸಂ ಕೃತವಾನ್|
9 ತಸ್ಮಾತ್ ತಂ ಬಹುಕಥಾಃ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಿನ್ತು ಸ ತಸ್ಯ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಂ ನೋವಾಚ|
10 ಅಥ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಶ್ಚ ಪ್ರೋತ್ತಿಷ್ಠನ್ತಃ ಸಾಹಸೇನ ತಮಪವದಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭಿರೇ|
11 ಹೇರೋದ್ ತಸ್ಯ ಸೇನಾಗಣಶ್ಚ ತಮವಜ್ಞಾಯ ಉಪಹಾಸತ್ವೇನ ರಾಜವಸ್ತ್ರಂ ಪರಿಧಾಪ್ಯ ಪುನಃ ಪೀಲಾತಂ ಪ್ರತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್|
12 ಪೂರ್ವ್ವಂ ಹೇರೋದ್ಪೀಲಾತಯೋಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವೈರಭಾವ ಆಸೀತ್ ಕಿನ್ತು ತದ್ದಿನೇ ದ್ವಯೋ ರ್ಮೇಲನಂ ಜಾತಮ್|
13 ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೀಲಾತಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನ್ ಶಾಸಕಾನ್ ಲೋಕಾಂಶ್ಚ ಯುಗಪದಾಹೂಯ ಬಭಾಷೇ,
14 ರಾಜ್ಯವಿಪರ್ಯ್ಯಯಕಾರಕೋಯಮ್ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮನುಷ್ಯಮೇನಂ ಮಮ ನಿಕಟಮಾನೈಷ್ಟ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಯತ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮಕ್ಷಮ್ ಅಸ್ಯ ವಿಚಾರಂ ಕೃತ್ವಾಪಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾಪವಾದಾನುರೂಪೇಣಾಸ್ಯ ಕೋಪ್ಯಪರಾಧಃ ಸಪ್ರಮಾಣೋ ನ ಜಾತಃ,
15 ಯೂಯಞ್ಚ ಹೇರೋದಃ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರೇಷಿತಾ ಮಯಾ ತತ್ರಾಸ್ಯ ಕೋಪ್ಯಪರಾಧಸ್ತೇನಾಪಿ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಃ| ಪಶ್ಯತಾನೇನ ವಧಹೇेತುಕಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಪರಾದ್ಧಂ|
16 ತಸ್ಮಾದೇನಂ ತಾಡಯಿತ್ವಾ ವಿಹಾಸ್ಯಾಮಿ|
17 ತತ್ರೋತ್ಸವೇ ತೇಷಾಮೇಕೋ ಮೋಚಯಿತವ್ಯಃ|
18 ಇತಿ ಹೇತೋಸ್ತೇ ಪ್ರೋಚ್ಚೈರೇಕದಾ ಪ್ರೋಚುಃ, ಏನಂ ದೂರೀಕೃತ್ಯ ಬರಬ್ಬಾನಾಮಾನಂ ಮೋಚಯ|
19 ಸ ಬರಬ್ಬಾ ನಗರ ಉಪಪ್ಲವವಧಾಪರಾಧಾಭ್ಯಾಂ ಕಾರಾಯಾಂ ಬದ್ಧ ಆಸೀತ್|
20 ಕಿನ್ತು ಪೀಲಾತೋ ಯೀಶುಂ ಮೋಚಯಿತುಂ ವಾಞ್ಛನ್ ಪುನಸ್ತಾನುವಾಚ|
21 ತಥಾಪ್ಯೇನಂ ಕ್ರುಶೇ ವ್ಯಧ ಕ್ರುಶೇ ವ್ಯಧೇತಿ ವದನ್ತಸ್ತೇ ರುರುವುಃ|
22 ತತಃ ಸ ತೃತೀಯವಾರಂ ಜಗಾದ ಕುತಃ? ಸ ಕಿಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತವಾನ್? ನಾಹಮಸ್ಯ ಕಮಪಿ ವಧಾಪರಾಧಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಕೇವಲಂ ತಾಡಯಿತ್ವಾಮುಂ ತ್ಯಜಾಮಿ|
23 ತಥಾಪಿ ತೇ ಪುನರೇನಂ ಕ್ರುಶೇ ವ್ಯಧ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರೋಚ್ಚೈರ್ದೃಢಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಞ್ಚಕ್ರಿರೇ;
24 ತತಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾದೀನಾಂ ಕಲರವೇ ಪ್ರಬಲೇ ಸತಿ ತೇಷಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಪೀಲಾತ ಆದಿದೇಶ|
25 ರಾಜದ್ರೋಹವಧಯೋರಪರಾಧೇನ ಕಾರಾಸ್ಥಂ ಯಂ ಜನಂ ತೇ ಯಯಾಚಿರೇ ತಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಯೀಶುಂ ತೇಷಾಮಿಚ್ಛಾಯಾಂ ಸಮಾರ್ಪಯತ್|
26 ಅಥ ತೇ ಯೀಶುಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾನ್ತಿ, ಏತರ್ಹಿ ಗ್ರಾಮಾದಾಗತಂ ಶಿಮೋನನಾಮಾನಂ ಕುರೀಣೀಯಂ ಜನಂ ಧೃತ್ವಾ ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾನ್ನೇತುಂ ತಸ್ಯ ಸ್ಕನ್ಧೇ ಕ್ರುಶಮರ್ಪಯಾಮಾಸುಃ|
27 ತತೋ ಲೋाಕಾರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ಬಹುಸ್ತ್ರಿಯೋ ರುದತ್ಯೋ ವಿಲಪನ್ತ್ಯಶ್ಚ ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯಯುಃ|
28 ಕಿನ್ತು ಸ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯ ತಾ ಉವಾಚ, ಹೇ ಯಿರೂಶಾಲಮೋ ನಾರ್ಯ್ಯೋ ಯುಯಂ ಮದರ್ಥಂ ನ ರುದಿತ್ವಾ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಸ್ವಾಪತ್ಯಾರ್ಥಞ್ಚ ರುದಿತಿ;
29 ಪಶ್ಯತ ಯಃ ಕದಾಪಿ ಗರ್ಭವತ್ಯೋ ನಾಭವನ್ ಸ್ತನ್ಯಞ್ಚ ನಾಪಾಯಯನ್ ತಾದೃಶೀ ರ್ವನ್ಧ್ಯಾ ಯದಾ ಧನ್ಯಾ ವಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಸ ಕಾಲ ಆಯಾತಿ|
30 ತದಾ ಹೇ ಶೈಲಾ ಅಸ್ಮಾಕಮುಪರಿ ಪತತ, ಹೇ ಉಪಶೈಲಾ ಅಸ್ಮಾನಾಚ್ಛಾದಯತ ಕಥಾಮೀದೃಶೀಂ ಲೋಕಾ ವಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ|
31 ಯತಃ ಸತೇಜಸಿ ಶಾಖಿನಿ ಚೇದೇತದ್ ಘಟತೇ ತರ್ಹಿ ಶುಷ್ಕಶಾಖಿನಿ ಕಿಂ ನ ಘಟಿಷ್ಯತೇ?
32 ತದಾ ತೇ ಹನ್ತುಂ ದ್ವಾವಪರಾಧಿನೌ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ನಿನ್ಯುಃ|
33 ಅಪರಂ ಶಿರಃಕಪಾಲನಾಮಕಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಂ ಕ್ರುಶೇ ವಿವಿಧುಃ; ತದ್ದ್ವಯೋರಪರಾಧಿನೋರೇಕಂ ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೋ ತದನ್ಯಂ ವಾಮೇ ಕ್ರುಶೇ ವಿವಿಧುಃ|
34 ತದಾ ಯೀಶುರಕಥಯತ್, ಹೇ ಪಿತರೇತಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಯತ ಏತೇ ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತನ್ ನ ವಿದುಃ; ಪಶ್ಚಾತ್ತೇ ಗುಟಿಕಾಪಾತಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಭಜ್ಯ ಜಗೃಹುಃ|
35 ತತ್ರ ಲೋಕಸಂಘಸ್ತಿಷ್ಠನ್ ದದರ್ಶ; ತೇ ತೇಷಾಂ ಶಾಸಕಾಶ್ಚ ತಮುಪಹಸ್ಯ ಜಗದುಃ, ಏಷ ಇತರಾನ್ ರಕ್ಷಿತವಾನ್ ಯದೀಶ್ವರೇಣಾಭಿರುಚಿತೋ ಽಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರಾತಾ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸ್ವಮಧುನಾ ರಕ್ಷತು|
36 ತದನ್ಯಃ ಸೇನಾಗಣಾ ಏತ್ಯ ತಸ್ಮೈ ಅಮ್ಲರಸಂ ದತ್ವಾ ಪರಿಹಸ್ಯ ಪ್ರೋವಾಚ,
37 ಚೇತ್ತ್ವಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜಾಸಿ ತರ್ಹಿ ಸ್ವಂ ರಕ್ಷ|
38 ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ರಾಜೇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಯೂನಾನೀಯರೋಮೀಯೇಬ್ರೀಯಾಕ್ಷರೈ ರ್ಲಿಖಿತಂ ತಚ್ಛಿರಸ ಊರ್ದ್ಧ್ವೇಽಸ್ಥಾಪ್ಯತ|
39 ತದೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಯೋ ರ್ವಿದ್ಧೌ ಯಾವಪರಾಧಿನೌ ತಯೋರೇಕಸ್ತಂ ವಿನಿನ್ದ್ಯ ಬಭಾಷೇ, ಚೇತ್ತ್ವಮ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತೋಸಿ ತರ್ಹಿ ಸ್ವಮಾವಾಞ್ಚ ರಕ್ಷ|
40 ಕಿನ್ತ್ವನ್ಯಸ್ತಂ ತರ್ಜಯಿತ್ವಾವದತ್, ಈಶ್ವರಾತ್ತವ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂ? ತ್ವಮಪಿ ಸಮಾನದಣ್ಡೋಸಿ,
41 ಯೋಗ್ಯಪಾತ್ರೇ ಆವಾಂ ಸ್ವಸ್ವಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ಸಮುಚಿತಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನುವಃ ಕಿನ್ತ್ವನೇನ ಕಿಮಪಿ ನಾಪರಾದ್ಧಂ|
42 ಅಥ ಸ ಯೀಶುಂ ಜಗಾದ ಹೇ ಪ್ರಭೇ ಭವಾನ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯಪ್ರವೇಶಕಾಲೇ ಮಾಂ ಸ್ಮರತು|
43 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ತ್ವಾಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ತ್ವಮದ್ಯೈವ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಪರಲೋಕಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ|
44 ಅಪರಞ್ಚ ದ್ವಿತೀಯಯಾಮಾತ್ ತೃತೀಯಯಾಮಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ರವೇಸ್ತೇಜಸೋನ್ತರ್ಹಿತತ್ವಾತ್ ಸರ್ವ್ವದೇಶೋಽನ್ಧಕಾರೇಣಾವೃತೋ
45 ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಯವನಿಕಾ ಚ ಛಿದ್ಯಮಾನಾ ದ್ವಿಧಾ ಬಭೂವ|
46 ತತೋ ಯೀಶುರುಚ್ಚೈರುವಾಚ, ಹೇ ಪಿತ ರ್ಮಮಾತ್ಮಾನಂ ತವ ಕರೇ ಸಮರ್ಪಯೇ, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಜಹೌ|
47 ತದೈತಾ ಘಟನಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶತಸೇನಾಪತಿರೀಶ್ವರಂ ಧನ್ಯಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್ ಅಯಂ ನಿತಾನ್ತಂ ಸಾಧುಮನುಷ್ಯ ಆಸೀತ್|
48 ಅಥ ಯಾವನ್ತೋ ಲೋಕಾ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಆಗತಾಸ್ತೇ ತಾ ಘಟನಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಕ್ಷಃಸು ಕರಾಘಾತಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ಯಾಚುಟ್ಯ ಗತಾಃ|
49 ಯೀಶೋ ರ್ಜ್ಞಾತಯೋ ಯಾ ಯಾ ಯೋಷಿತಶ್ಚ ಗಾಲೀಲಸ್ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಮಾಯಾತಾಸ್ತಾ ಅಪಿ ದೂರೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ದದೃಶುಃ|
50 ತದಾ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಮನ್ತ್ರಣಾಂ ಕ್ರಿಯಾಞ್ಚಾಸಮ್ಮನ್ಯಮಾನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜತ್ವಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಮಾಣೋ
51 ಯಿಹೂದಿದೇಶೀಯೋ ಽರಿಮಥೀಯನಗರೀಯೋ ಯೂಷಫ್ನಾಮಾ ಮನ್ತ್ರೀ ಭದ್ರೋ ಧಾರ್ಮ್ಮಿಕಶ್ಚ ಪುಮಾನ್
52 ಪೀಲಾತಾನ್ತಿಕಂ ಗತ್ವಾ ಯೀಶೋ ರ್ದೇಹಂ ಯಯಾಚೇ|
53 ಪಶ್ಚಾದ್ ವಪುರವರೋಹ್ಯ ವಾಸಸಾ ಸಂವೇಷ್ಟ್ಯ ಯತ್ರ ಕೋಪಿ ಮಾನುಷೋ ನಾಸ್ಥಾಪ್ಯತ ತಸ್ಮಿನ್ ಶೈಲೇ ಸ್ವಾತೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ತದಸ್ಥಾಪಯತ್|
54 ತದ್ದಿನಮಾಯೋಜನೀಯಂ ದಿನಂ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಶ್ಚ ಸಮೀಪಃ|
55 ಅಪರಂ ಯೀಶುನಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಗಾಲೀಲ ಆಗತಾ ಯೋಷಿತಃ ಪಶ್ಚಾದಿತ್ವಾ ಶ್ಮಶಾನೇ ತತ್ರ ಯಥಾ ವಪುಃ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ತಚ್ಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
56 ವ್ಯಾಘುಟ್ಯ ಸುಗನ್ಧಿದ್ರವ್ಯತೈಲಾನಿ ಕೃತ್ವಾ ವಿಧಿವದ್ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ವಿಶ್ರಾಮಂ ಚಕ್ರುಃ|

ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 24

1 ಅಥ ಸಪ್ತಾಹಪ್ರಥಮದಿನೇಽತಿಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ತಾ ಯೋಷಿತಃ ಸಮ್ಪಾದಿತಂ ಸುಗನ್ಧಿದ್ರವ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತದನ್ಯಾಭಿಃ ಕಿಯತೀಭಿಃ ಸ್ತ್ರೀಭಿಃ ಸಹ ಶ್ಮಶಾನಂ ಯಯುಃ|
2 ಕಿನ್ತು ಶ್ಮಶಾನದ್ವಾರಾತ್ ಪಾಷಾಣಮಪಸಾರಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ
3 ತಾಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪ್ರಭೋ ರ್ದೇಹಮಪ್ರಾಪ್ಯ
4 ವ್ಯಾಕುಲಾ ಭವನ್ತಿ ಏತರ್ಹಿ ತೇಜೋಮಯವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತೌ ದ್ವೌ ಪುರುಷೌ ತಾಸಾಂ ಸಮೀಪೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ
5 ತಸ್ಮಾತ್ತಾಃ ಶಙ್ಕಾಯುಕ್ತಾ ಭೂಮಾವಧೋಮುಖ್ಯಸ್ಯಸ್ಥುಃ| ತದಾ ತೌ ತಾ ಊಚತು ರ್ಮೃತಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಜೀವನ್ತಂ ಕುತೋ ಮೃಗಯಥ?
6 ಸೋತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಸ ಉದಸ್ಥಾತ್|
7 ಪಾಪಿನಾಂ ಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಿತೇನ ಕ್ರುಶೇ ಹತೇನ ಚ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೇಣ ತೃತೀಯದಿವಸೇ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾತವ್ಯಮ್ ಇತಿ ಕಥಾಂ ಸ ಗಲೀಲಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಕಥಿತವಾನ್ ತಾಂ ಸ್ಮರತ|
8 ತದಾ ತಸ್ಯ ಸಾ ಕಥಾ ತಾಸಾಂ ಮನಃಸು ಜಾತಾ|
9 ಅನನ್ತರಂ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಗತ್ವಾ ತಾ ಏಕಾದಶಶಿಷ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ ಸರ್ವ್ವೇಭ್ಯಸ್ತಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ|
10 ಮಗ್ದಲೀನೀಮರಿಯಮ್, ಯೋಹನಾ, ಯಾಕೂಬೋ ಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ ತದನ್ಯಾಃ ಸಙ್ಗಿನ್ಯೋ ಯೋಷಿತಶ್ಚ ಪ್ರೇರಿತೇಭ್ಯ ಏತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾ ವಾರ್ತ್ತಾಃ ಕಥಯಾಮಾಸುಃ
11 ಕಿನ್ತು ತಾಸಾಂ ಕಥಾಮ್ ಅನರ್ಥಕಾಖ್ಯಾನಮಾತ್ರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಕೋಪಿ ನ ಪ್ರತ್ಯೈತ್|
12 ತದಾ ಪಿತರ ಉತ್ಥಾಯ ಶ್ಮಶಾನಾನ್ತಿಕಂ ದಧಾವ, ತತ್ರ ಚ ಪ್ರಹ್ವೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಾರ್ಶ್ವೈಕಸ್ಥಾಪಿತಂ ಕೇವಲಂ ವಸ್ತ್ರಂ ದದರ್ಶ; ತಸ್ಮಾದಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮನ್ಯಮಾನೋ ಯದಘಟತ ತನ್ಮನಸಿ ವಿಚಾರಯನ್ ಪ್ರತಸ್ಥೇ|
13 ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ದಿನೇ ದ್ವೌ ಶಿಯ್ಯೌ ಯಿರೂಶಾಲಮಶ್ಚತುಷ್ಕ್ರೋಶಾನ್ತರಿತಮ್ ಇಮ್ಮಾಯುಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಛನ್ತೌ
14 ತಾಸಾಂ ಘಟನಾನಾಂ ಕಥಾಮಕಥಯತಾಂ
15 ತಯೋರಾಲಾಪವಿಚಾರಯೋಃ ಕಾಲೇ ಯೀಶುರಾಗತ್ಯ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ಜಗಾಮ
16 ಕಿನ್ತು ಯಥಾ ತೌ ತಂ ನ ಪರಿಚಿನುತಸ್ತದರ್ಥಂ ತಯೋ ರ್ದೃಷ್ಟಿಃ ಸಂರುದ್ಧಾ|
17 ಸ ತೌ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಯುವಾಂ ವಿಷಣ್ಣೌ ಕಿಂ ವಿಚಾರಯನ್ತೌ ಗಚ್ಛಥಃ?
18 ತತಸ್ತಯೋಃ ಕ್ಲಿಯಪಾನಾಮಾ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಯಿರೂಶಾಲಮಪುರೇಽಧುನಾ ಯಾನ್ಯಘಟನ್ತ ತ್ವಂ ಕೇವಲವಿದೇಶೀ ಕಿಂ ತದ್ವೃತ್ತಾನ್ತಂ ನ ಜಾನಾಸಿ?
19 ಸ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಾ ಘಟನಾಃ? ತದಾ ತೌ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಾತೇ ಯೀಶುನಾಮಾ ಯೋ ನಾಸರತೀಯೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮಾನುಷಾಣಾಞ್ಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಕ್ಯೇ ಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಚ ಶಕ್ತಿಮಾನಾಸೀತ್
20 ತಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾ ವಿಚಾರಕಾಶ್ಚ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕ್ರುಶೇ ವಿದ್ಧ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಾನನಾಶಯನ್ ತದೀಯಾ ಘಟನಾಃ;
21 ಕಿನ್ತು ಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲೀಯಲೋಕಾನ್ ಉದ್ಧಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಏವಾಯಮ್ ಇತ್ಯಾಶಾಸ್ಮಾಭಿಃ ಕೃತಾ| ತದ್ಯಥಾ ತಥಾಸ್ತು ತಸ್ಯಾ ಘಟನಾಯಾ ಅದ್ಯ ದಿನತ್ರಯಂ ಗತಂ|
22 ಅಧಿಕನ್ತ್ವಸ್ಮಾಕಂ ಸಙ್ಗಿನೀನಾಂ ಕಿಯತ್ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಮುಖೇಭ್ಯೋಽಸಮ್ಭವವಾಕ್ಯಮಿದಂ ಶ್ರುತಂ;
23 ತಾಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಶ್ಮಶಾನಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ತಸ್ಯ ದೇಹಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯೇತ್ವಾ ಪ್ರೋಕ್ತವತ್ಯಃ ಸ್ವರ್ಗೀಸದೂತೌ ದೃಷ್ಟಾವಸ್ಮಾಭಿಸ್ತೌ ಚಾವಾದಿಷ್ಟಾಂ ಸ ಜೀವಿತವಾನ್|
24 ತತೋಸ್ಮಾಕಂ ಕೈಶ್ಚಿತ್ ಶ್ಮಶಾನಮಗಮ್ಯತ ತೇಽಪಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ವಾಕ್ಯಾನುರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವನ್ತಃ ಕಿನ್ತು ತಂ ನಾಪಶ್ಯನ್|
25 ತದಾ ಸ ತಾವುವಾಚ, ಹೇ ಅಬೋಧೌ ಹೇ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿಭಿರುಕ್ತವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ವಿಲಮ್ಬಮಾನೌ;
26 ಏತತ್ಸರ್ವ್ವದುಃಖಂ ಭುಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಭೂತಿಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಕಿಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಸ್ಯ ನ ನ್ಯಾಯ್ಯಾ?
27 ತತಃ ಸ ಮೂಸಾಗ್ರನ್ಥಮಾರಭ್ಯ ಸರ್ವ್ವಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಸರ್ವ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಲಿಖಿತಾಖ್ಯಾನಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ಬೋಧಯಾಮಾಸ|
28 ಅಥ ಗಮ್ಯಗ್ರಾಮಾಭ್ಯರ್ಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇನಾಗ್ರೇ ಗಮನಲಕ್ಷಣೇ ದರ್ಶಿತೇ
29 ತೌ ಸಾಧಯಿತ್ವಾವದತಾಂ ಸಹಾವಾಭ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠ ದಿನೇ ಗತೇ ಸತಿ ರಾತ್ರಿರಭೂತ್; ತತಃ ಸ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸ್ಥಾತುಂ ಗೃಹಂ ಯಯೌ|
30 ಪಶ್ಚಾದ್ಭೋಜನೋಪವೇಶಕಾಲೇ ಸ ಪೂಪಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಈಶ್ವರಗುಣಾನ್ ಜಗಾದ ತಞ್ಚ ಭಂಕ್ತ್ವಾ ತಾಭ್ಯಾಂ ದದೌ|
31 ತದಾ ತಯೋ ರ್ದೃಷ್ಟೌ ಪ್ರಸನ್ನಾಯಾಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞತುಃ ಕಿನ್ತು ಸ ತಯೋಃ ಸಾಕ್ಷಾದನ್ತರ್ದಧೇ|
32 ತತಸ್ತೌ ಮಿಥೋಭಿಧಾತುಮ್ ಆರಬ್ಧವನ್ತೌ ಗಮನಕಾಲೇ ಯದಾ ಕಥಾಮಕಥಯತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಞ್ಚಬೋಧಯತ್ ತದಾವಯೋ ರ್ಬುದ್ಧಿಃ ಕಿಂ ನ ಪ್ರಾಜ್ವಲತ್?
33 ತೌ ತತ್ಕ್ಷಣಾದುತ್ಥಾಯ ಯಿರೂಶಾಲಮಪುರಂ ಪ್ರತ್ಯಾಯಯತುಃ, ತತ್ಸ್ಥಾನೇ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮ್ ಏಕಾದಶಾನಾಂ ಸಙ್ಗಿನಾಞ್ಚ ದರ್ಶನಂ ಜಾತಂ|
34 ತೇ ಪ್ರೋಚುಃ ಪ್ರಭುರುದತಿಷ್ಠದ್ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಶಿಮೋನೇ ದರ್ಶನಮದಾಚ್ಚ|
35 ತತಃ ಪಥಃ ಸರ್ವ್ವಘಟನಾಯಾಃ ಪೂಪಭಞ್ಜನೇನ ತತ್ಪರಿಚಯಸ್ಯ ಚ ಸರ್ವ್ವವೃತ್ತಾನ್ತಂ ತೌ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಾತೇ|
36 ಇತ್ಥಂ ತೇ ಪರಸ್ಪರಂ ವದನ್ತಿ ತತ್ಕಾಲೇ ಯೀಶುಃ ಸ್ವಯಂ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಥಯ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಭೂಯಾದ್ ಇತ್ಯುವಾಚ,
37 ಕಿನ್ತು ಭೂತಂ ಪಶ್ಯಾಮ ಇತ್ಯನುಮಾಯ ತೇ ಸಮುದ್ವಿವಿಜಿರೇ ತ್ರೇಷುಶ್ಚ|
38 ಸ ಉವಾಚ, ಕುತೋ ದುಃಖಿತಾ ಭವಥ? ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಃಸು ಸನ್ದೇಹ ಉದೇತಿ ಚ ಕುತಃ?
39 ಏಷೋಹಂ, ಮಮ ಕರೌ ಪಶ್ಯತ ವರಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಪಶ್ಯತ, ಮಮ ಯಾದೃಶಾನಿ ಪಶ್ಯಥ ತಾದೃಶಾನಿ ಭೂತಸ್ಯ ಮಾಂಸಾಸ್ಥೀನಿ ನ ಸನ್ತಿ|
40 ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ಹಸ್ತಪಾದಾನ್ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ|
41 ತೇಽಸಮ್ಭವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಸಾನನ್ದಾ ನ ಪ್ರತ್ಯಯನ್| ತತಃ ಸ ತಾನ್ ಪಪ್ರಚ್ಛ, ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ಖಾದ್ಯಂ ಕಿಞ್ಚಿದಸ್ತಿ?
42 ತತಸ್ತೇ ಕಿಯದ್ದಗ್ಧಮತ್ಸ್ಯಂ ಮಧು ಚ ದದುಃ
43 ಸ ತದಾದಾಯ ತೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಬುಭುಜೇ
44 ಕಥಯಾಮಾಸ ಚ ಮೂಸಾವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಗ್ರನ್ಥೇಷು ಗೀತಪುಸ್ತಕೇ ಚ ಮಯಿ ಯಾನಿ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ವಚನಾನಿ ಲಿಖಿತಾನಿ ತದನುರೂಪಾಣಿ ಘಟಿಷ್ಯನ್ತೇ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾಹಂ ಯದೇತದ್ವಾಕ್ಯಮ್ ಅವದಂ ತದಿದಾನೀಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಭೂತ್|
45 ಅಥ ತೇಭ್ಯಃ ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಾಧಿಕಾರಂ ದತ್ವಾವದತ್,
46 ಖ್ರೀಷ್ಟೇನೇತ್ಥಂ ಮೃತಿಯಾತನಾ ಭೋಕ್ತವ್ಯಾ ತೃತೀಯದಿನೇ ಚ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾತವ್ಯಞ್ಚೇತಿ ಲಿಪಿರಸ್ತಿ;
47 ತನ್ನಾಮ್ನಾ ಯಿರೂಶಾಲಮಮಾರಭ್ಯ ಸರ್ವ್ವದೇಶೇ ಮನಃಪರಾವರ್ತ್ತನಸ್ಯ ಪಾಪಮೋಚನಸ್ಯ ಚ ಸುಸಂವಾದಃ ಪ್ರಚಾರಯಿತವ್ಯಃ,
48 ಏಷು ಸರ್ವ್ವೇಷು ಯೂಯಂ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ|
49 ಅಪರಞ್ಚ ಪಶ್ಯತ ಪಿತ್ರಾ ಯತ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಂ ತತ್ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಅತಏವ ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ಯೂಯಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ನಗರೇ ತಿಷ್ಠತ|
50 ಅಥ ಸ ತಾನ್ ಬೈಥನೀಯಾಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ನೀತ್ವಾ ಹಸ್ತಾವುತ್ತೋಲ್ಯ ಆಶಿಷ ವಕ್ತುಮಾರೇಭೇ
51 ಆಶಿಷಂ ವದನ್ನೇವ ಚ ತೇಭ್ಯಃ ಪೃಥಗ್ ಭೂತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ನೀತೋಽಭವತ್|
52 ತದಾ ತೇ ತಂ ಭಜಮಾನಾ ಮಹಾನನ್ದೇನ ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ಪ್ರತ್ಯಾಜಗ್ಮುಃ|
53 ತತೋ ನಿರನ್ತರಂ ಮನ್ದಿರೇ ತಿಷ್ಠನ್ತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾಂ ಧನ್ಯವಾದಞ್ಚ ಕರ್ತ್ತಮ್ ಆರೇಭಿರೇ| ಇತಿ||

॥ ಇತಿ ಲೂಕಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ ಸಮಾಪ್ತಂ ॥


ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 01

1 ಆದೌ ವಾದ ಆಸೀತ್ ಸ ಚ ವಾದ ಈಶ್ವರೇಣ ಸಾರ್ಧಮಾಸೀತ್ ಸ ವಾದಃ ಸ್ವಯಮೀಶ್ವರ ಏವ|
2 ಸ ಆದಾವೀಶ್ವರೇಣ ಸಹಾಸೀತ್|
3 ತೇನ ಸರ್ವ್ವಂ ವಸ್ತು ಸಸೃಜೇ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಸೃಷ್ಟವಸ್ತುಷು ಕಿಮಪಿ ವಸ್ತು ತೇನಾಸೃಷ್ಟಂ ನಾಸ್ತಿ|
4 ಸ ಜೀವನಸ್ಯಾಕಾರಃ, ತಚ್ಚ ಜೀವನಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ
5 ತಜ್ಜ್ಯೋತಿರನ್ಧಕಾರೇ ಪ್ರಚಕಾಶೇ ಕಿನ್ತ್ವನ್ಧಕಾರಸ್ತನ್ನ ಜಗ್ರಾಹ|
6 ಯೋಹನ್ ನಾಮಕ ಏಕೋ ಮನುಜ ಈಶ್ವರೇಣ ಪ್ರೇಷಯಾಞ್ಚಕ್ರೇ|
7 ತದ್ವಾರಾ ಯಥಾ ಸರ್ವ್ವೇ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ಸ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ದಾತುಂ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ವರೂಪೋ ಭೂತ್ವಾಗಮತ್,
8 ಸ ಸ್ವಯಂ ತಜ್ಜ್ಯೋತಿ ರ್ನ ಕಿನ್ತು ತಜ್ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ದಾತುಮಾಗಮತ್|
9 ಜಗತ್ಯಾಗತ್ಯ ಯಃ ಸರ್ವ್ವಮನುಜೇಭ್ಯೋ ದೀಪ್ತಿಂ ದದಾತಿ ತದೇವ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿಃ|
10 ಸ ಯಜ್ಜಗದಸೃಜತ್ ತನ್ಮದ್ಯ ಏವ ಸ ಆಸೀತ್ ಕಿನ್ತು ಜಗತೋ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ನಾಜಾನನ್|
11 ನಿಜಾಧಿಕಾರಂ ಸ ಆಗಚ್ಛತ್ ಕಿನ್ತು ಪ್ರಜಾಸ್ತಂ ನಾಗೃಹ್ಲನ್|
12 ತಥಾಪಿ ಯೇ ಯೇ ತಮಗೃಹ್ಲನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ತಸ್ಯ ನಾಮ್ನಿ ವ್ಯಶ್ವಸನ್ ತೇಭ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರಾ ಭವಿತುಮ್ ಅಧಿಕಾರಮ್ ಅದದಾತ್|
13 ತೇಷಾಂ ಜನಿಃ ಶೋಣಿತಾನ್ನ ಶಾರೀರಿಕಾಭಿಲಾಷಾನ್ನ ಮಾನವಾನಾಮಿಚ್ಛಾತೋ ನ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಾದಭವತ್|
14 ಸ ವಾದೋ ಮನುಷ್ಯರೂಪೇಣಾವತೀರ್ಯ್ಯ ಸತ್ಯತಾನುಗ್ರಹಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಃ ಸನ್ ಸಾರ್ಧಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿ ರ್ನ್ಯವಸತ್ ತತಃ ಪಿತುರದ್ವಿತೀಯಪುತ್ರಸ್ಯ ಯೋಗ್ಯೋ ಯೋ ಮಹಿಮಾ ತಂ ಮಹಿಮಾನಂ ತಸ್ಯಾಪಶ್ಯಾಮ|
15 ತತೋ ಯೋಹನಪಿ ಪ್ರಚಾರ್ಯ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿದಂ ದತ್ತವಾನ್ ಯೋ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ ಸ ಮತ್ತೋ ಗುರುತರಃ; ಯತೋ ಮತ್ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ ವಿದ್ಯಮಾನ ಆಸೀತ್; ಯದರ್ಥಮ್ ಅಹಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿದಮ್ ಅದಾಂ ಸ ಏಷಃ|
16 ಅಪರಞ್ಚ ತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣತಾಯಾ ವಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಕ್ರಮಶಃ ಕ್ರಮಶೋನುಗ್ರಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಃ|
17 ಮೂಸಾದ್ವಾರಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ದತ್ತಾ ಕಿನ್ತ್ವನುಗ್ರಹಃ ಸತ್ಯತ್ವಞ್ಚ ಯೀಶುಖ್ರೀಷ್ಟದ್ವಾರಾ ಸಮುಪಾತಿಷ್ಠತಾಂ|
18 ಕೋಪಿ ಮನುಜ ಈಶ್ವರಂ ಕದಾಪಿ ನಾಪಶ್ಯತ್ ಕಿನ್ತು ಪಿತುಃ ಕ್ರೋಡಸ್ಥೋಽದ್ವಿತೀಯಃ ಪುತ್ರಸ್ತಂ ಪ್ರಕಾಶಯತ್|
19 ತ್ವಂ ಕಃ? ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರೇಷ್ಟುಂ ಯದಾ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಲೇವಿಲೋಕಾಂಶ್ಚ ಯಿರೂಶಾಲಮೋ ಯೋಹನಃ ಸಮೀಪೇ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸುಃ,
20 ತದಾ ಸ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್ ನಾಪಹ್ನೂತವಾನ್ ನಾಹಮ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಇತ್ಯಙ್ಗೀಕೃತವಾನ್|
21 ತದಾ ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ತರ್ಹಿ ಕೋ ಭವಾನ್? ಕಿಂ ಏಲಿಯಃ? ಸೋವದತ್ ನ; ತತಸ್ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ತರ್ಹಿ ಭವಾನ್ ಸ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ? ಸೋವದತ್ ನಾಹಂ ಸಃ|
22 ತದಾ ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ತರ್ಹಿ ಭವಾನ್ ಕಃ? ವಯಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರೇರಕಾನ್ ತ್ವಯಿ ಕಿಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ? ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಕಿಂ ವದಸಿ?
23 ತದಾ ಸೋವದತ್| ಪರಮೇಶಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಂ ಪರಿಷ್ಕುರುತ ಸರ್ವ್ವತಃ| ಇತೀದಂ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ವಾಕ್ಯಂ ವದತಃ ಕಸ್ಯಚಿದ್ರವಃ| ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಯಿಶಯಿಯೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಸೋಹಮ್|
24 ಯೇ ಪ್ರೇಷಿತಾಸ್ತೇ ಫಿರೂಶಿಲೋಕಾಃ|
25 ತದಾ ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ಯದಿ ನಾಭಿಷಿಕ್ತೋಸಿ ಏಲಿಯೋಸಿ ನ ಸ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದ್ಯಪಿ ನಾಸಿ ಚ, ತರ್ಹಿ ಲೋಕಾನ್ ಮಜ್ಜಯಸಿ ಕುತಃ?
26 ತತೋ ಯೋಹನ್ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್, ತೋಯೇಽಹಂ ಮಜ್ಜಯಾಮೀತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ಯಂ ಯೂಯಂ ನ ಜಾನೀಥ ತಾದೃಶ ಏಕೋ ಜನೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯ ಉಪತಿಷ್ಠತಿ|
27 ಸ ಮತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗತೋಪಿ ಮತ್ಪೂರ್ವ್ವಂ ವರ್ತ್ತಮಾನ ಆಸೀತ್ ತಸ್ಯ ಪಾದುಕಾಬನ್ಧನಂ ಮೋಚಯಿತುಮಪಿ ನಾಹಂ ಯೋಗ್ಯೋಸ್ಮಿ|
28 ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಃ ಪಾರಸ್ಥಬೈಥಬಾರಾಯಾಂ ಯಸ್ಮಿನ್ಸ್ಥಾನೇ ಯೋಹನಮಜ್ಜಯತ್ ತಸ್ಮಿನ ಸ್ಥಾನೇ ಸರ್ವ್ವಮೇತದ್ ಅಘಟತ|
29 ಪರೇಽಹನಿ ಯೋಹನ್ ಸ್ವನಿಕಟಮಾಗಚ್ಛನ್ತಂ ಯಿಶುಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪ್ರಾವೋಚತ್ ಜಗತಃ ಪಾಪಮೋಚಕಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮೇಷಶಾವಕಂ ಪಶ್ಯತ|
30 ಯೋ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದಾಗಮಿಷ್ಯತಿ ಸ ಮತ್ತೋ ಗುರುತರಃ, ಯತೋ ಹೇತೋರ್ಮತ್ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸೋಽವರ್ತ್ತತ ಯಸ್ಮಿನ್ನಹಂ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಸ ಏವಾಯಂ|
31 ಅಪರಂ ನಾಹಮೇನಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಲೋಕಾ ಏನಂ ಯಥಾ ಪರಿಚಿನ್ವನ್ತಿ ತದಭಿಪ್ರಾಯೇಣಾಹಂ ಜಲೇ ಮಜ್ಜಯಿತುಮಾಗಚ್ಛಮ್|
32 ಪುನಶ್ಚ ಯೋಹನಪರಮೇಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ದತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್ ವಿಹಾಯಸಃ ಕಪೋತವದ್ ಅವತರನ್ತಮಾತ್ಮಾನಮ್ ಅಸ್ಯೋಪರ್ಯ್ಯವತಿಷ್ಠನ್ತಂ ಚ ದೃಷ್ಟವಾನಹಮ್|
33 ನಾಹಮೇನಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾತವಾನ್ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜಲೇ ಮಜ್ಜಯಿತುಂ ಮಾಂ ಪ್ರೈರಯತ್ ಸ ಏವೇಮಾಂ ಕಥಾಮಕಥಯತ್ ಯಸ್ಯೋಪರ್ಯ್ಯಾತ್ಮಾನಮ್ ಅವತರನ್ತಮ್ ಅವತಿಷ್ಠನ್ತಞ್ಚ ದ್ರಕ್ಷಯಸಿ ಸಏವ ಪವಿತ್ರೇ ಆತ್ಮನಿ ಮಜ್ಜಯಿಷ್ಯತಿ|
34 ಅವಸ್ತನ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತನಯ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ದದಾಮಿ|
35 ಪರೇಽಹನಿ ಯೋಹನ್ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಶಿಷ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಸಾರ್ದ್ಧೇಂ ತಿಷ್ಠನ್
36 ಯಿಶುಂ ಗಚ್ಛನ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಗದಿತವಾನ್, ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮೇಷಶಾವಕಂ ಪಶ್ಯತಂ|
37 ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ದ್ವೌ ಶಿಷ್ಯೌ ಯೀಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಈಯತುಃ|
38 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪರಾವೃತ್ಯ ತೌ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಚ್ಛನ್ತೌ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಯುವಾಂ ಕಿಂ ಗವೇಶಯಥಃ? ತಾವಪೃಚ್ಛತಾಂ ಹೇ ರಬ್ಬಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಗುರೋ ಭವಾನ್ ಕುತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ?
39 ತತಃ ಸೋವಾದಿತ್ ಏತ್ಯ ಪಶ್ಯತಂ| ತತೋ ದಿವಸಸ್ಯ ತೃತೀಯಪ್ರಹರಸ್ಯ ಗತತ್ವಾತ್ ತೌ ತದ್ದಿನಂ ತಸ್ಯ ಸಙ್ಗೇಽಸ್ಥಾತಾಂ|
40 ಯೌ ದ್ವೌ ಯೋಹನೋ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯಿಶೋಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಮತಾಂ ತಯೋಃ ಶಿಮೋನ್ಪಿತರಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಆನ್ದ್ರಿಯಃ
41 ಸ ಇತ್ವಾ ಪ್ರಥಮಂ ನಿಜಸೋದರಂ ಶಿಮೋನಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ವಯಂ ಖ್ರೀಷ್ಟಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತಪುರುಷಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತವನ್ತಃ|
42 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ತಂ ಯಿಶೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆನಯತ್| ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾವದತ್ ತ್ವಂ ಯೂನಸಃ ಪುತ್ರಃ ಶಿಮೋನ್ ಕಿನ್ತು ತ್ವನ್ನಾಮಧೇಯಂ ಕೈಫಾಃ ವಾ ಪಿತರಃ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಸ್ತರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
43 ಪರೇಽಹನಿ ಯೀಶೌ ಗಾಲೀಲಂ ಗನ್ತುಂ ನಿಶ್ಚಿತಚೇತಸಿ ಸತಿ ಫಿಲಿಪನಾಮಾನಂ ಜನಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾವೋಚತ್ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆಗಚ್ಛ|
44 ಬೈತ್ಸೈದಾನಾಮ್ನಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಾಮೇ ಪಿತರಾನ್ದ್ರಿಯಯೋರ್ವಾಸ ಆಸೀತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಾಮೇ ತಸ್ಯ ಫಿಲಿಪಸ್ಯ ವಸತಿರಾಸೀತ್|
45 ಪಶ್ಚಾತ್ ಫಿಲಿಪೋ ನಿಥನೇಲಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾವದತ್ ಮೂಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಗ್ರನ್ಥೇ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಗ್ರನ್ಥೇಷು ಚ ಯಸ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ತಂ ಯೂಷಫಃ ಪುತ್ರಂ ನಾಸರತೀಯಂ ಯೀಶುಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಕಾರ್ಷ್ಮ ವಯಂ|
46 ತದಾ ನಿಥನೇಲ್ ಕಥಿತವಾನ್ ನಾಸರನ್ನಗರಾತ ಕಿಂ ಕಶ್ಚಿದುತ್ತಮ ಉತ್ಪನ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ? ತತಃ ಫಿಲಿಪೋ ಽವೋಚತ್ ಏತ್ಯ ಪಶ್ಯ|
47 ಅಪರಞ್ಚ ಯೀಶುಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ತಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್, ಪಶ್ಯಾಯಂ ನಿಷ್ಕಪಟಃ ಸತ್ಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಲೋಕಃ|
48 ತತಃ ಸೋವದದ್, ಭವಾನ್ ಮಾಂ ಕಥಂ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜಾನಾತಿ? ಯೀಶುರವಾದೀತ್ ಫಿಲಿಪಸ್ಯ ಆಹ್ವಾನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯದಾ ತ್ವಮುಡುಮ್ಬರಸ್ಯ ತರೋರ್ಮೂಲೇಽಸ್ಥಾಸ್ತದಾ ತ್ವಾಮದರ್ಶಮ್|
49 ನಿಥನೇಲ್ ಅಚಕಥತ್, ಹೇ ಗುರೋ ಭವಾನ್ ನಿತಾನ್ತಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರೋಸಿ, ಭವಾನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ವಂಶಸ್ಯ ರಾಜಾ|
50 ತತೋ ಯೀಶು ರ್ವ್ಯಾಹರತ್, ತ್ವಾಮುಡುಮ್ಬರಸ್ಯ ಪಾದಪಸ್ಯ ಮೂಲೇ ದೃಷ್ಟವಾನಾಹಂ ಮಮೈತಸ್ಮಾದ್ವಾಕ್ಯಾತ್ ಕಿಂ ತ್ವಂ ವ್ಯಶ್ವಸೀಃ? ಏತಸ್ಮಾದಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಕಾರ್ಯ್ಯಾಣಿ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ|
51 ಅನ್ಯಚ್ಚಾವಾದೀದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಇತಃ ಪರಂ ಮೋಚಿತೇ ಮೇಘದ್ವಾರೇ ತಸ್ಮಾನ್ಮನುಜಸೂನುನಾ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ದೂತಗಣಮ್ ಅವರೋಹನ್ತಮಾರೋಹನ್ತಞ್ಚ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 02

1 ಅನನ್ತರಂ ತ್ರುತೀಯದಿವಸೇ ಗಾಲೀಲ್ ಪ್ರದೇಶಿಯೇ ಕಾನ್ನಾನಾಮ್ನಿ ನಗರೇ ವಿವಾಹ ಆಸೀತ್ ತತ್ರ ಚ ಯೀಶೋರ್ಮಾತಾ ತಿಷ್ಠತ್|
2 ತಸ್ಮೈ ವಿವಾಹಾಯ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಶ್ಚ ನಿಮನ್ತ್ರಿತಾ ಆಸನ್|
3 ತದನನ್ತರಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸ್ಯ ನ್ಯೂನತ್ವಾದ್ ಯೀಶೋರ್ಮಾತಾ ತಮವದತ್ ಏತೇಷಾಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸೋ ನಾಸ್ತಿ|
4 ತದಾ ಸ ತಾಮವೋಚತ್ ಹೇ ನಾರಿ ಮಯಾ ಸಹ ತವ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ? ಮಮ ಸಮಯ ಇದಾನೀಂ ನೋಪತಿಷ್ಠತಿ|
5 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಮಾತಾ ದಾಸಾನವೋಚದ್ ಅಯಂ ಯದ್ ವದತಿ ತದೇವ ಕುರುತ|
6 ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಶುಚಿತ್ವಕರಣವ್ಯವಹಾರಾನುಸಾರೇಣಾಢಕೈಕಜಲಧರಾಣಿ ಪಾಷಾಣಮಯಾನಿ ಷಡ್ವೃಹತ್ಪಾತ್ರಾಣಿಆಸನ್|
7 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಕಲಶಾನ್ ಜಲೈಃ ಪೂರಯಿತುಂ ತಾನಾಜ್ಞಾಪಯತ್, ತತಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಕುಮ್ಭಾನಾಕರ್ಣಂ ಜಲೈಃ ಪರ್ಯ್ಯಪೂರಯನ್|
8 ಅಥ ತೇಭ್ಯಃ ಕಿಞ್ಚಿದುತ್ತಾರ್ಯ್ಯ ಭೋಜ್ಯಾಧಿಪಾತೇಃಸಮೀಪಂ ನೇತುಂ ಸ ತಾನಾದಿಶತ್, ತೇ ತದನಯನ್|
9 ಅಪರಞ್ಚ ತಜ್ಜಲಂ ಕಥಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸೋಽಭವತ್ ತಜ್ಜಲವಾಹಕಾದಾಸಾ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ತಾಃ ಕಿನ್ತು ತದ್ಭೋಜ್ಯಾಧಿಪೋ ಜ್ಞಾತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್ ತದವಲಿಹ್ಯ ವರಂ ಸಂಮ್ಬೋದ್ಯಾವದತ,
10 ಲೋಕಾಃ ಪ್ರಥಮಂ ಉತ್ತಮದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ದದತಿ ತಷು ಯಥೇಷ್ಟಂ ಪಿತವತ್ಸು ತಸ್ಮಾ ಕಿಞ್ಚಿದನುತ್ತಮಞ್ಚ ದದತಿ ಕಿನ್ತು ತ್ವಮಿದಾನೀಂ ಯಾವತ್ ಉತ್ತಮದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಂ ಸ್ಥಾಪಯಸಿ|
11 ಇತ್ಥಂ ಯೀಶುರ್ಗಾಲೀಲಪ್ರದೇಶೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕಾರ್ಮ್ಮ ಪ್ರಾರಮ್ಭ ನಿಜಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಕಾಶಯತ್ ತತಃ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|
12 ತತಃ ಪರಮ್ ಸ ನಿಜಮಾತ್ರುಭ್ರಾತ್ರುಸ್ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧ್ಂ ಕಫರ್ನಾಹೂಮಮ್ ಆಗಮತ್ ಕಿನ್ತು ತತ್ರ ಬಹೂದಿನಾನಿ ಆತಿಷ್ಠತ್|
13 ತದನನ್ತರಂ ಯಿಹೂದಿಯಾನಾಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವೇ ನಿಕಟಮಾಗತೇ ಯೀಶು ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರಮ್ ಆಗಚ್ಛತ್|
14 ತತೋ ಮನ್ದಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ಗೋಮೇಷಪಾರಾವತವಿಕ್ರಯಿಣೋ ವಾಣಿಜಕ್ಷ್ಚೋಪವಿಷ್ಟಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ
15 ರಜ್ಜುಭಿಃ ಕಶಾಂ ನಿರ್ಮ್ಮಾಯ ಸರ್ವ್ವಗೋಮೇಷಾದಿಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತಾನ್ ಮನ್ದಿರಾದ್ ದೂರೀಕೃತವಾನ್|
16 ವಣಿಜಾಂ ಮುದ್ರಾದಿ ವಿಕೀರ್ಯ್ಯ ಆಸನಾನಿ ನ್ಯೂಬ್ಜೀಕೃತ್ಯ ಪಾರಾವತವಿಕ್ರಯಿಭ್ಯೋಽಕಥಯದ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾತ್ ಸರ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ನಯತ, ಮಮ ಪಿತುಗೃಹಂ ವಾಣಿಜ್ಯಗೃಹಂ ಮಾ ಕಾರ್ಷ್ಟ|
17 ತಸ್ಮಾತ್ ತನ್ಮನ್ದಿರಾರ್ಥ ಉದ್ಯೋಗೋ ಯಸ್ತು ಸ ಗ್ರಸತೀವ ಮಾಮ್| ಇಮಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಲಿಪಿಂ ಶಿಷ್ಯಾಃಸಮಸ್ಮರನ್|
18 ತತಃ ಪರಮ್ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾ ಯೀಷಿಮವದನ್ ತವಮಿದೃಶಕರ್ಮ್ಮಕರಣಾತ್ ಕಿಂ ಚಿಹ್ನಮಸ್ಮಾನ್ ದರ್ಶಯಸಿ?
19 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನವೋಚದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಮನ್ದಿರೇ ನಾಶಿತೇ ದಿನತ್ರಯಮಧ್ಯೇಽಹಂ ತದ್ ಉತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
20 ತದಾ ಯಿಹೂದಿಯಾ ವ್ಯಾಹಾರ್ಷುಃ, ಏತಸ್ಯ ಮನ್ದಿರಸ ನಿರ್ಮ್ಮಾಣೇನ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ ವತ್ಸರಾ ಗತಾಃ, ತ್ವಂ ಕಿಂ ದಿನತ್ರಯಮಧ್ಯೇ ತದ್ ಉತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಸಿ?
21 ಕಿನ್ತು ಸ ನಿಜದೇಹರೂಪಮನ್ದಿರೇ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಥಿತವಾನ್|
22 ಸ ಯದೇತಾದೃಶಂ ಗದಿತವಾನ್ ತಚ್ಛಿಷ್ಯಾಃ ಶ್ಮಶಾನಾತ್ ತದೀಯೋತ್ಥಾನೇ ಸತಿ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಧರ್ಮ್ಮಗ್ರನ್ಥೇ ಯೀಶುನೋಕ್ತಕಥಾಯಾಂ ಚ ವ್ಯಶ್ವಸಿಷುಃ|
23 ಅನನ್ತರಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಭೋಜ್ಯಸಮಯೇ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರೇ ತತ್ಕ್ರುತಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ವಿಲೋಕ್ಯ ಬಹುಭಿಸ್ತಸ್ಯ ನಾಮನಿ ವಿಶ್ವಸಿತಂ|
24 ಕಿನ್ತು ಸ ತೇಷಾಂ ಕರೇಷು ಸ್ವಂ ನ ಸಮರ್ಪಯತ್, ಯತಃ ಸ ಸರ್ವ್ವಾನವೈತ್|
25 ಸ ಮಾನವೇಷು ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಾಪೇಕ್ಷತ ಯತೋ ಮನುಜಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ತತ್ ಸೋಜಾನಾತ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 03

1 ನಿಕದಿಮನಾಮಾ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಮ್ ಅಧಿಪತಿಃ ಫಿರೂಶೀ ಕ್ಷಣದಾಯಾಂ
2 ಯೀಶೌರಭ್ಯರ್ಣಮ್ ಆವ್ರಜ್ಯ ವ್ಯಾಹಾರ್ಷೀತ್, ಹೇ ಗುರೋ ಭವಾನ್ ಈಶ್ವರಾದ್ ಆಗತ್ ಏಕ ಉಪದೇಷ್ಟಾ, ಏತದ್ ಅಸ್ಮಾಭಿರ್ಜ್ಞಾಯತೇ; ಯತೋ ಭವತಾ ಯಾನ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸಾಹಾಯ್ಯಂ ವಿನಾ ಕೇನಾಪಿ ತತ್ತತ್ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯನ್ತೇ|
3 ತದಾ ಯೀಶುರುತ್ತರಂ ದತ್ತವಾನ್ ತವಾಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮನಿ ನ ಸತಿ ಕೋಪಿ ಮಾನವ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
4 ತತೋ ನಿಕದೀಮಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್ ಮನುಜೋ ವೃದ್ಧೋ ಭೂತ್ವಾ ಕಥಂ ಜನಿಷ್ಯತೇ? ಸ ಕಿಂ ಪುನ ರ್ಮಾತೃರ್ಜಠರಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಜನಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
5 ಯೀಶುರವಾದೀದ್ ಯಥಾರ್ಥತರಮ್ ಅಹಂ ಕಥಯಾಮಿ ಮನುಜೇ ತೋಯಾತ್ಮಭ್ಯಾಂ ಪುನ ರ್ನ ಜಾತೇ ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
6 ಮಾಂಸಾದ್ ಯತ್ ಜಾಯತೇ ತನ್ ಮಾಂಸಮೇವ ತಥಾತ್ಮನೋ ಯೋ ಜಾಯತೇ ಸ ಆತ್ಮೈವ|
7 ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪುನ ರ್ಜನಿತವ್ಯಂ ಮಮೈತಸ್ಯಾಂ ಕಥಾಯಾಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಂ ಮಾ ಮಂಸ್ಥಾಃ|
8 ಸದಾಗತಿರ್ಯಾಂ ದಿಶಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯಾಮೇವ ದಿಶಿ ವಾತಿ, ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವನಂ ಶುಣೋಷಿ ಕಿನ್ತು ಸ ಕುತ ಆಯಾತಿ ಕುತ್ರ ಯಾತಿ ವಾ ಕಿಮಪಿ ನ ಜಾನಾಸಿ ತದ್ವಾದ್ ಆತ್ಮನಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಮನುಜಾನಾಂ ಜನ್ಮ ಭವತಿ|
9 ತದಾ ನಿಕದೀಮಃ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಏತತ್ ಕಥಂ ಭವಿತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
10 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ತವಾನ್ ತ್ವಮಿಸ್ರಾಯೇಲೋ ಗುರುರ್ಭೂತ್ವಾಪಿ ಕಿಮೇತಾಂ ಕಥಾಂ ನ ವೇತ್ಸಿ?
11 ತುಭ್ಯಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ, ವಯಂ ಯದ್ ವಿದ್ಮಸ್ತದ್ ವಚ್ಮಃ ಯಂಚ್ಚ ಪಶ್ಯಾಮಸ್ತಸ್ಯೈವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದ್ಮಃ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಭಿರಸ್ಮಾಕಂ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ನ ಗೃಹ್ಯತೇ|
12 ಏತಸ್ಯ ಸಂಸಾರಸ್ಯ ಕಥಾಯಾಂ ಕಥಿತಾಯಾಂ ಯದಿ ಯೂಯಂ ನ ವಿಶ್ವಸಿಥ ತರ್ಹಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯಾಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಕಥಂ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯಥ?
13 ಯಃ ಸ್ವರ್ಗೇಽಸ್ತಿ ಯಂ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ ಅವಾರೋಹತ್ ತಂ ಮಾನವತನಯಂ ವಿನಾ ಕೋಪಿ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಾರೋಹತ್|
14 ಅಪರಞ್ಚ ಮೂಸಾ ಯಥಾ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ಸರ್ಪಂ ಪ್ರೋತ್ಥಾಪಿತವಾನ್ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೋಽಪಿ ತಥೈವೋತ್ಥಾಪಿತವ್ಯಃ;
15 ತಸ್ಮಾದ್ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯತಿ ಸೋಽವಿನಾಶ್ಯಃ ಸನ್ ಅನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
16 ಈಶ್ವರ ಇತ್ಥಂ ಜಗದದಯತ ಯತ್ ಸ್ವಮದ್ವಿತೀಯಂ ತನಯಂ ಪ್ರಾದದಾತ್ ತತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯತಿ ಸೋಽವಿನಾಶ್ಯಃ ಸನ್ ಅನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
17 ಈಶ್ವರೋ ಜಗತೋ ಲೋಕಾನ್ ದಣ್ಡಯಿತುಂ ಸ್ವಪುತ್ರಂ ನ ಪ್ರೇಷ್ಯ ತಾನ್ ಪರಿತ್ರಾತುಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್|
18 ಅತಏವ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ದಣ್ಡಾರ್ಹೋ ನ ಭವತಿ ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ನ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಇದಾನೀಮೇವ ದಣ್ಡಾರ್ಹೋ ಭವತಿ,ಯತಃ ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾದ್ವಿತೀಯಪುತ್ರಸ್ಯ ನಾಮನಿ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ನ ಕರೋತಿ|
19 ಜಗತೋ ಮಧ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಾಕಾಶತ ಕಿನ್ತು ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕರ್ಮ್ಮಣಾಂ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ತೇ ಜ್ಯೋತಿಷೋಪಿ ತಿಮಿರೇ ಪ್ರೀಯನ್ತೇ ಏತದೇವ ದಣ್ಡಸ್ಯ ಕಾರಣಾಂ ಭವತಿ|
20 ಯಃ ಕುಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ತಸ್ಯಾಚಾರಸ್ಯ ದೃಷ್ಟತ್ವಾತ್ ಸ ಜ್ಯೋತಿರೄತೀಯಿತ್ವಾ ತನ್ನಿಕಟಂ ನಾಯಾತಿ;
21 ಕಿನ್ತು ಯಃ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ತಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣೀಶ್ವರೇಣ ಕೃತಾನೀತಿ ಸಥಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ತದಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಸ ಜ್ಯೋತಿಷಃ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಆಯಾತಿ|
22 ತತಃ ಪರಮ್ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮಜ್ಜಯಿತುಮ್ ಆರಭತ|
23 ತದಾ ಶಾಲಮ್ ನಗರಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥಾಯಿನಿ ಐನನ್ ಗ್ರಾಮೇ ಬಹುತರತೋಯಸ್ಥಿತೇಸ್ತತ್ರ ಯೋಹನ್ ಅಮಜ್ಜಯತ್ ತಥಾ ಚ ಲೋಕಾ ಆಗತ್ಯ ತೇನ ಮಜ್ಜಿತಾ ಅಭವನ್|
24 ತದಾ ಯೋಹನ್ ಕಾರಾಯಾಂ ನ ಬದ್ಧಃ|
25 ಅಪರಞ್ಚ ಶಾಚಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಯೋಹಾನಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾನಾಂ ವಿವಾದೇ ಜಾತೇ, ತೇ ಯೋಹನಃ ಸಂನ್ನಿಧಿಂ ಗತ್ವಾಕಥಯನ್,
26 ಹೇ ಗುರೋ ಯರ್ದ್ದನನದ್ಯಾಃ ಪಾರೇ ಭವತಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯ ಆಸೀತ್ ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಭವಾನ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರದದಾತ್ ಪಶ್ಯತು ಸೋಪಿ ಮಜ್ಜಯತಿ ಸರ್ವ್ವೇ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಯಾನ್ತಿ ಚ|
27 ತದಾ ಯೋಹನ್ ಪ್ರತ್ಯವೋಚದ್ ಈಶ್ವರೇಣ ನ ದತ್ತೇ ಕೋಪಿ ಮನುಜಃ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
28 ಅಹಂ ಅಭಿಷಿಕ್ತೋ ನ ಭವಾಮಿ ಕಿನ್ತು ತದಗ್ರೇ ಪ್ರೇಷಿತೋಸ್ಮಿ ಯಾಮಿಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಿತವಾನಾಹಂ ತತ್ರ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಸ್ಥ|
29 ಯೋ ಜನಃ ಕನ್ಯಾಂ ಲಭತೇ ಸ ಏವ ವರಃ ಕಿನ್ತು ವರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಂ ತಸ್ಯ ಯನ್ಮಿತ್ರಂ ತೇನ ವರಸ್ಯ ಶಬ್ದೇ ಶ್ರುತೇಽತೀವಾಹ್ಲಾದ್ಯತೇ ಮಮಾಪಿ ತದ್ವದ್ ಆನನ್ದಸಿದ್ಧಿರ್ಜಾತಾ|
30 ತೇನ ಕ್ರಮಶೋ ವರ್ದ್ಧಿತವ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ಮಯಾ ಹ್ಸಿತವ್ಯಂ|
31 ಯ ಊರ್ಧ್ವಾದಾಗಚ್ಛತ್ ಸ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಮುಖ್ಯೋ ಯಶ್ಚ ಸಂಸಾರಾದ್ ಉದಪದ್ಯತ ಸ ಸಾಂಸಾರಿಕಃ ಸಂಸಾರೀಯಾಂ ಕಥಾಞ್ಚ ಕಥಯತಿ ಯಸ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಾಗಚ್ಛತ್ ಸ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಮುಖ್ಯಃ|
32 ಸ ಯದಪಶ್ಯದಶೃಣೋಚ್ಚ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ;
33 ಕಿನ್ತು ಯೋ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸತ್ಯವಾದಿತ್ವಂ ಮುದ್ರಾಙ್ಗಿತಂ ಕರೋತಿ|
34 ಈಶ್ವರೇಣ ಯಃ ಪ್ರೇರಿತಃ ಸಏವ ಈಶ್ವರೀಯಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ ಯತ ಈಶ್ವರ ಆತ್ಮಾನಂ ತಸ್ಮೈ ಅಪರಿಮಿತಮ್ ಅದದಾತ್|
35 ಪಿತಾ ಪುತ್ರೇ ಸ್ನೇಹಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವಾಣಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್|
36 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪುತ್ರೇ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಏವಾನನ್ತಮ್ ಪರಮಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕಿನ್ತು ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪುತ್ರೇ ನ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಪರಮಾಯುಷೋ ದರ್ಶನಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಕೋಪಭಾಜನಂ ಭೂತ್ವಾ ತಿಷ್ಠತಿ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 04

1 ಯೀಶುಃ ಸ್ವಯಂ ನಾಮಜ್ಜಯತ್ ಕೇವಲಂ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಅಮಜ್ಜಯತ್ ಕಿನ್ತು ಯೋಹನೋಽಧಿಕಶಿಷ್ಯಾನ್ ಸ ಕರೋತಿ ಮಜ್ಜಯತಿ ಚ,
2 ಫಿರೂಶಿನ ಇಮಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಮಶೃಣ್ವನ್ ಇತಿ ಪ್ರಭುರವಗತ್ಯ
3 ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಂ ವಿಹಾಯ ಪುನ ರ್ಗಾಲೀಲಮ್ ಆಗತ್|
4 ತತಃ ಶೋಮಿರೋಣಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಮದ್ಯೇನ ತೇನ ಗನ್ತವ್ಯೇ ಸತಿ
5 ಯಾಕೂಬ್ ನಿಜಪುತ್ರಾಯ ಯೂಷಫೇ ಯಾಂ ಭೂಮಿಮ್ ಅದದಾತ್ ತತ್ಸಮೀಪಸ್ಥಾಯಿ ಶೋಮಿರೋಣಪ್ರದೇಶಸ್ಯ ಸುಖಾರ್ ನಾಮ್ನಾ ವಿಖ್ಯಾತಸ್ಯ ನಗರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾವುಪಾಸ್ಥಾತ್|
6 ತತ್ರ ಯಾಕೂಬಃ ಪ್ರಹಿರಾಸೀತ್; ತದಾ ದ್ವಿತೀಯಯಾಮವೇಲಾಯಾಂ ಜಾತಾಯಾಂ ಸ ಮಾರ್ಗೇ ಶ್ರಮಾಪನ್ನಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಹೇಃ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಉಪಾವಿಶತ್|
7 ಏತರ್ಹಿ ಕಾಚಿತ್ ಶೋಮಿರೋಣೀಯಾ ಯೋಷಿತ್ ತೋಯೋತ್ತೋಲನಾರ್ಥಮ್ ತತ್ರಾಗಮತ್
8 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಖಾದ್ಯದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಕ್ರೇತುಂ ನಗರಮ್ ಅಗಚ್ಛನ್|
9 ಯೀಶುಃ ಶೋಮಿರೋಣೀಯಾಂ ತಾಂ ಯೋಷಿತಮ್ ವ್ಯಾಹಾರ್ಷೀತ್ ಮಹ್ಯಂ ಕಿಞ್ಚಿತ್ ಪಾನೀಯಂ ಪಾತುಂ ದೇಹಿ| ಕಿನ್ತು ಶೋಮಿರೋಣೀಯೈಃ ಸಾಕಂ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾ ನ ವ್ಯವಾಹರನ್ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಃ ಸಾಕಥಯತ್ ಶೋಮಿರೋಣೀಯಾ ಯೋಷಿತದಹಂ ತ್ವಂ ಯಿಹೂದೀಯೋಸಿ ಕಥಂ ಮತ್ತಃ ಪಾನೀಯಂ ಪಾತುಮ್ ಇಚ್ಛಸಿ?
10 ತತೋ ಯೀಶುರವದದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಯದ್ದಾನಂ ತತ್ಕೀದೃಕ್ ಪಾನೀಯಂ ಪಾತುಂ ಮಹ್ಯಂ ದೇಹಿ ಯ ಇತ್ಥಂ ತ್ವಾಂ ಯಾಚತೇ ಸ ವಾ ಕ ಇತಿ ಚೇದಜ್ಞಾಸ್ಯಥಾಸ್ತರ್ಹಿ ತಮಯಾಚಿಷ್ಯಥಾಃ ಸ ಚ ತುಭ್ಯಮಮೃತಂ ತೋಯಮದಾಸ್ಯತ್|
11 ತದಾ ಸಾ ಸೀಮನ್ತಿನೀ ಭಾಷಿತವತಿ, ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ಪ್ರಹಿರ್ಗಮ್ಭೀರೋ ಭವತೋ ನೀರೋತ್ತೋಲನಪಾತ್ರಂ ನಾಸ್ತೀ ಚ ತಸ್ಮಾತ್ ತದಮೃತಂ ಕೀಲಾಲಂ ಕುತಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ?
12 ಯೋಸ್ಮಭ್ಯಮ್ ಇಮಮನ್ಧೂಂ ದದೌ, ಯಸ್ಯ ಚ ಪರಿಜನಾ ಗೋಮೇಷಾದಯಶ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇಽಸ್ಯ ಪ್ರಹೇಃ ಪಾನೀಯಂ ಪಪುರೇತಾದೃಶೋ ಯೋಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷೋ ಯಾಕೂಬ್ ತಸ್ಮಾದಪಿ ಭವಾನ್ ಮಹಾನ್ ಕಿಂ?
13 ತತೋ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಇದಂ ಪಾನೀಯಂ ಸಃ ಪಿವತಿ ಸ ಪುನಸ್ತೃಷಾರ್ತ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ,
14 ಕಿನ್ತು ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಪಾನೀಯಂ ಯಃ ಪಿವತಿ ಸ ಪುನಃ ಕದಾಪಿ ತೃಷಾರ್ತ್ತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಮಯಾ ದತ್ತಮ್ ಇದಂ ತೋಯಂ ತಸ್ಯಾನ್ತಃ ಪ್ರಸ್ರವಣರೂಪಂ ಭೂತ್ವಾ ಅನನ್ತಾಯುರ್ಯಾವತ್ ಸ್ರೋಷ್ಯತಿ|
15 ತದಾ ಸಾ ವನಿತಾಕಥಯತ್ ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಪುನಃ ಪೀಪಾಸಾ ಯಥಾ ನ ಜಾಯತೇ ತೋಯೋತ್ತೋಲನಾಯ ಯಥಾತ್ರಾಗಮನಂ ನ ಭವತಿ ಚ ತದರ್ಥಂ ಮಹ್ಯಂ ತತ್ತೋಯಂ ದೇಹೀ|
16 ತತೋ ಯೀಶೂರವದದ್ಯಾಹಿ ತವ ಪತಿಮಾಹೂಯ ಸ್ಥಾನೇಽತ್ರಾಗಚ್ಛ|
17 ಸಾ ವಾಮಾವದತ್ ಮಮ ಪತಿರ್ನಾಸ್ತಿ| ಯೀಶುರವದತ್ ಮಮ ಪತಿರ್ನಾಸ್ತೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಭದ್ರಮವೋಚಃ|
18 ಯತಸ್ತವ ಪಞ್ಚ ಪತಯೋಭವನ್ ಅಧುನಾ ತು ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸ ತವ ಭರ್ತ್ತಾ ನ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಃ|
19 ತದಾ ಸಾ ಮಹಿಲಾ ಗದಿತವತಿ ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ಭವಾನ್ ಏಕೋ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀತಿ ಬುದ್ಧಂ ಮಯಾ|
20 ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಿತೃಲೋಕಾ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಶಿಲೋಚ್ಚಯೇಽಭಜನ್ತ, ಕಿನ್ತು ಭವದ್ಭಿರುಚ್ಯತೇ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರೇ ಭಜನಯೋಗ್ಯಂ ಸ್ಥಾನಮಾಸ್ತೇ|
21 ಯೀಶುರವೋಚತ್ ಹೇ ಯೋಷಿತ್ ಮಮ ವಾಕ್ಯೇ ವಿಶ್ವಸಿಹಿ ಯದಾ ಯೂಯಂ ಕೇವಲಶೈಲೇಽಸ್ಮಿನ್ ವಾ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರೇ ಪಿತುರ್ಭಜನಂ ನ ಕರಿಷ್ಯಧ್ವೇ ಕಾಲ ಏತಾದೃಶ ಆಯಾತಿ|
22 ಯೂಯಂ ಯಂ ಭಜಧ್ವೇ ತಂ ನ ಜಾನೀಥ, ಕಿನ್ತು ವಯಂ ಯಂ ಭಜಾಮಹೇ ತಂ ಜಾನೀಮಹೇ, ಯತೋ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯಾತ್ ಪರಿತ್ರಾಣಂ ಜಾಯತೇ|
23 ಕಿನ್ತು ಯದಾ ಸತ್ಯಭಕ್ತಾ ಆತ್ಮನಾ ಸತ್ಯರೂಪೇಣ ಚ ಪಿತುರ್ಭಜನಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ತೇ ಸಮಯ ಏತಾದೃಶ ಆಯಾತಿ, ವರಮ್ ಇದಾನೀಮಪಿ ವಿದ್ಯತೇ ; ಯತ ಏತಾದೃಶೋ ಭತ್ಕಾನ್ ಪಿತಾ ಚೇಷ್ಟತೇ|
24 ಈಶ್ವರ ಆತ್ಮಾ; ತತಸ್ತಸ್ಯ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತೈಃ ಸ ಆತ್ಮನಾ ಸತ್ಯರೂಪೇಣ ಚ ಭಜನೀಯಃ|
25 ತದಾ ಸಾ ಮಹಿಲಾವಾದೀತ್ ಖ್ರೀಷ್ಟನಾಮ್ನಾ ವಿಖ್ಯಾತೋಽಭಿಷಿಕ್ತಃ ಪುರುಷ ಆಗಮಿಷ್ಯತೀತಿ ಜಾನಾಮಿ ಸ ಚ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕಥಾ ಅಸ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯತಿ|
26 ತತೋ ಯೀಶುರವದತ್ ತ್ವಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕಥನಂ ಕರೋಮಿ ಯೋಽಹಮ್ ಅಹಮೇವ ಸ ಪುರುಷಃ|
27 ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಶಿಷ್ಯಾ ಆಗತ್ಯ ತಥಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತಸ್ಯ ಕಥೋಪಕಥನೇ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಮ್ ಅಮನ್ಯನ್ತ ತಥಾಪಿ ಭವಾನ್ ಕಿಮಿಚ್ಛತಿ? ಯದ್ವಾ ಕಿಮರ್ಥಮ್ ಏತಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ? ಇತಿ ಕೋಪಿ ನಾಪೃಚ್ಛತ್|
28 ತತಃ ಪರಂ ಸಾ ನಾರೀ ಕಲಶಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ನಗರಮಧ್ಯಂ ಗತ್ವಾ ಲೋಕೇಭ್ಯೋಕಥಾಯದ್
29 ಅಹಂ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮಾಕರವಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಮಹ್ಯಮಕಥಯದ್ ಏತಾದೃಶಂ ಮಾನವಮೇಕಮ್ ಆಗತ್ಯ ಪಶ್ಯತ ರು ಕಿಮ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತೋ ನ ಭವತಿ ?
30 ತತಸ್ತೇ ನಗರಾದ್ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ತಾತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆಯನ್|
31 ಏತರ್ಹಿ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಸಾಧಯಿತ್ವಾ ತಂ ವ್ಯಾಹಾರ್ಷುಃ ಹೇ ಗುರೋ ಭವಾನ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಭೂಕ್ತಾಂ|
32 ತತಃ ಸೋವದದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿರ್ಯನ್ನ ಜ್ಞಾಯತೇ ತಾದೃಶಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಮಮಾಸ್ತೇ|
33 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಷ್ಟುಮ್ ಆರಮ್ಭನ್ತ, ಕಿಮಸ್ಮೈ ಕೋಪಿ ಕಿಮಪಿ ಭಕ್ಷ್ಯಮಾನೀಯ ದತ್ತವಾನ್?
34 ಯೀಶುರವೋಚತ್ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಸ್ಯಾಭಿಮತಾನುರೂಪಕರಣಂ ತಸ್ಯೈವ ಕರ್ಮ್ಮಸಿದ್ಧಿಕಾರಣಞ್ಚ ಮಮ ಭಕ್ಷ್ಯಂ|
35 ಮಾಸಚತುಷ್ಟಯೇ ಜಾತೇ ಶಸ್ಯಕರ್ತ್ತನಸಮಯೋ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ನೋದ್ಯತೇ? ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ವದಾಮಿ, ಶಿರ ಉತ್ತೋಲ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಪಶ್ಯತ, ಇದಾನೀಂ ಕರ್ತ್ತನಯೋಗ್ಯಾನಿ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾನ್ಯಭವನ್|
36 ಯಶ್ಛಿನತ್ತಿ ಸ ವೇತನಂ ಲಭತೇ ಅನನ್ತಾಯುಃಸ್ವರೂಪಂ ಶಸ್ಯಂ ಸ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಚ, ತೇನೈವ ವಪ್ತಾ ಛೇತ್ತಾ ಚ ಯುಗಪದ್ ಆನನ್ದತಃ|
37 ಇತ್ಥಂ ಸತಿ ವಪತ್ಯೇಕಶ್ಛಿನತ್ಯನ್ಯ ಇತಿ ವಚನಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ|
38 ಯತ್ರ ಯೂಯಂ ನ ಪರ್ಯ್ಯಶ್ರಾಮ್ಯತ ತಾದೃಶಂ ಶಸ್ಯಂ ಛೇತ್ತುಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರೈರಯಮ್ ಅನ್ಯೇ ಜನಾಃಪರ್ಯ್ಯಶ್ರಾಮ್ಯನ್ ಯೂಯಂ ತೇಷಾಂ ಶ್ರಗಸ್ಯ ಫಲಮ್ ಅಲಭಧ್ವಮ್|
39 ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮಾಕಾರ್ಷಂ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಸ ಮಹ್ಯಮ್ ಅಕಥಯತ್ ತಸ್ಯಾ ವನಿತಾಯಾ ಇದಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತನ್ನಗರನಿವಾಸಿನೋ ಬಹವಃ ಶೋಮಿರೋಣೀಯಲೋಕಾ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|
40 ತಥಾ ಚ ತಸ್ಯಾನ್ತಿಕೇ ಸಮುಪಸ್ಥಾಯ ಸ್ವೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಕತಿಚಿದ್ ದಿನಾನಿ ಸ್ಥಾತುಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿನಯಮ್ ಅಕುರ್ವ್ವಾನ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ದಿನದ್ವಯಂ ತತ್ಸ್ಥಾನೇ ನ್ಯವಷ್ಟತ್
41 ತತಸ್ತಸ್ಯೋಪದೇಶೇನ ಬಹವೋಽಪರೇ ವಿಶ್ವಸ್ಯ
42 ತಾಂ ಯೋಷಾಮವದನ್ ಕೇವಲಂ ತವ ವಾಕ್ಯೇನ ಪ್ರತೀಮ ಇತಿ ನ, ಕಿನ್ತು ಸ ಜಗತೋಽಭಿಷಿಕ್ತಸ್ತ್ರಾತೇತಿ ತಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಯಂ ಸ್ವಯಮೇವಾಜ್ಞಾಸಮಹಿ|
43 ಸ್ವದೇಶೇ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಕ್ತುಃ ಸತ್ಕಾರೋ ನಾಸ್ತೀತಿ ಯದ್ಯಪಿ ಯೀಶುಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ದತ್ವಾಕಥಯತ್
44 ತಥಾಪಿ ದಿವಸದ್ವಯಾತ್ ಪರಂ ಸ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಥಾನಾದ್ ಗಾಲೀಲಂ ಗತವಾನ್|
45 ಅನನ್ತರಂ ಯೇ ಗಾಲೀಲೀ ಲಿಯಲೋಕಾ ಉತ್ಸವೇ ಗತಾ ಉತ್ಸವಸಮಯೇ ಯಿರೂಶಲಮ್ ನಗರೇ ತಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಕ್ರಿಯಾ ಅಪಶ್ಯನ್ ತೇ ಗಾಲೀಲಮ್ ಆಗತಂ ತಮ್ ಆಗೃಹ್ಲನ್|
46 ತತಃ ಪರಮ್ ಯೀಶು ರ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಕಾನ್ನಾನಗರೇ ಜಲಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಮ್ ಆಕರೋತ್ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪುನರಗಾತ್| ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಮಯೇ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ರಾಜಸಭಾಸ್ತಾರಸ್ಯ ಪುತ್ರಃ ಕಫರ್ನಾಹೂಮಪುರೀ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಆಸೀತ್|
47 ಸ ಯೇಹೂದೀಯದೇಶಾದ್ ಯೀಶೋ ರ್ಗಾಲೀಲಾಗಮನವಾರ್ತ್ತಾಂ ನಿಶಮ್ಯ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್ ಮಮ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಾಯೇಣ ಕಾಲ ಆಸನ್ನಃ ಭವಾನ್ ಆಗತ್ಯ ತಂ ಸ್ವಸ್ಥಂ ಕರೋತು|
48 ತದಾ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಚಿತ್ರಂ ಚಿಹ್ನಂ ಚ ನ ದೃಷ್ಟಾ ಯೂಯಂ ನ ಪ್ರತ್ಯೇಷ್ಯಥ|
49 ತತಃ ಸ ಸಭಾಸದವದತ್ ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ಮಮ ಪುತ್ರೇ ನ ಮೃತೇ ಭವಾನಾಗಚ್ಛತು|
50 ಯೀಶುಸ್ತಮವದದ್ ಗಚ್ಛ ತವ ಪುತ್ರೋಽಜೀವೀತ್ ತದಾ ಯೀಶುನೋಕ್ತವಾಕ್ಯೇ ಸ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಗತವಾನ್|
51 ಗಮನಕಾಲೇ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇ ದಾಸಾಸ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾವದನ್ ಭವತಃ ಪುತ್ರೋಽಜೀವೀತ್|
52 ತತಃ ಕಂ ಕಾಲಮಾರಭ್ಯ ರೋಗಪ್ರತೀಕಾರಾರಮ್ಭೋ ಜಾತಾ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೇ ತೈರುಕ್ತಂ ಹ್ಯಃ ಸಾರ್ದ್ಧದಣ್ಡದ್ವಯಾಧಿಕದ್ವಿತೀಯಯಾಮೇ ತಸ್ಯ ಜ್ವರತ್ಯಾಗೋಽಭವತ್|
53 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೇ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್ ತವ ಪುತ್ರೋಽಜೀವೀತ್ ಪಿತಾ ತದ್ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಪರಿವಾರೋ ವ್ಯಶ್ವಸೀತ್|
54 ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಾದ್ ಆಗತ್ಯ ಗಾಲೀಲಿ ಯೀಶುರೇತದ್ ದ್ವಿತೀಯಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮಾಕರೋತ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 05

1 ತತಃ ಪರಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಮ್ ಉತ್ಸವ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಯೀಶು ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮಂ ಗತವಾನ್|
2 ತಸ್ಮಿನ್ನಗರೇ ಮೇಷನಾಮ್ನೋ ದ್ವಾರಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಇಬ್ರೀಯಭಾಷಯಾ ಬೈಥೇಸ್ದಾ ನಾಮ್ನಾ ಪಿಷ್ಕರಿಣೀ ಪಞ್ಚಘಟ್ಟಯುಕ್ತಾಸೀತ್|
3 ತಸ್ಯಾಸ್ತೇಷು ಘಟ್ಟೇಷು ಕಿಲಾಲಕಮ್ಪನಮ್ ಅಪೇಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ಧಖಞ್ಚಶುಷ್ಕಾಙ್ಗಾದಯೋ ಬಹವೋ ರೋಗಿಣಃ ಪತನ್ತಸ್ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಸ್ಮ|
4 ಯತೋ ವಿಶೇಷಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಸರಸೋ ವಾರಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತ ಏತ್ಯಾಕಮ್ಪಯತ್ ತತ್ಕೀಲಾಲಕಮ್ಪನಾತ್ ಪರಂ ಯಃ ಕಶ್ಚಿದ್ ರೋಗೀ ಪ್ರಥಮಂ ಪಾನೀಯಮವಾರೋಹತ್ ಸ ಏವ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ ರೋಗಮುಕ್ತೋಽಭವತ್|
5 ತದಾಷ್ಟಾತ್ರಿಂಶದ್ವರ್ಷಾಣಿ ಯಾವದ್ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಏಕಜನಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತವಾನ್|
6 ಯೀಶುಸ್ತಂ ಶಯಿತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬಹುಕಾಲಿಕರೋಗೀತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್ ತ್ವಂ ಕಿಂ ಸ್ವಸ್ಥೋ ಬುಭೂಷಸಿ?
7 ತತೋ ರೋಗೀ ಕಥಿತವಾನ್ ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ಯದಾ ಕೀಲಾಲಂ ಕಮ್ಪತೇ ತದಾ ಮಾಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೀಮ್ ಅವರೋಹಯಿತುಂ ಮಮ ಕೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾನ್ ಮಮ ಗಮನಕಾಲೇ ಕಶ್ಚಿದನ್ಯೋಽಗ್ರೋ ಗತ್ವಾ ಅವರೋಹತಿ|
8 ತದಾ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠ, ತವ ಶಯ್ಯಾಮುತ್ತೋಲ್ಯ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯಾಹಿ|
9 ಸ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ಸ್ವಸ್ಥೋ ಭೂತ್ವಾ ಶಯ್ಯಾಮುತ್ತೋಲ್ಯಾದಾಯ ಗತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ತದ್ದಿನಂ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಃ|
10 ತಸ್ಮಾದ್ ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಸ್ವಸ್ಥಂ ನರಂ ವ್ಯಾಹರನ್ ಅದ್ಯ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಶಯನೀಯಮಾದಾಯ ನ ಯಾತವ್ಯಮ್|
11 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯವೋಚದ್ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ವಸ್ಥಮ್ ಅಕಾರ್ಷೀತ್ ಶಯನೀಯಮ್ ಉತ್ತೋಲ್ಯಾದಾಯ ಯಾತುಂ ಮಾಂ ಸ ಏವಾದಿಶತ್|
12 ತದಾ ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ಶಯನೀಯಮ್ ಉತ್ತೋಲ್ಯಾದಾಯ ಯಾತುಂ ಯ ಆಜ್ಞಾಪಯತ್ ಸ ಕಃ?
13 ಕಿನ್ತು ಸ ಕ ಇತಿ ಸ್ವಸ್ಥೀಭೂತೋ ನಾಜಾನಾದ್ ಯತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಜನತಾಸತ್ತ್ವಾದ್ ಯೀಶುಃ ಸ್ಥಾನಾನ್ತರಮ್ ಆಗಮತ್|
14 ತತಃ ಪರಂ ಯೇಶು ರ್ಮನ್ದಿರೇ ತಂ ನರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಾಕಥಯತ್ ಪಶ್ಯೇದಾನೀಮ್ ಅನಾಮಯೋ ಜಾತೋಸಿ ಯಥಾಧಿಕಾ ದುರ್ದಶಾ ನ ಘಟತೇ ತದ್ಧೇತೋಃ ಪಾಪಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಪುನರ್ಮಾಕಾರ್ಷೀಃ|
15 ತತಃ ಸ ಗತ್ವಾ ಯಿಹೂದೀಯಾನ್ ಅವದದ್ ಯೀಶು ರ್ಮಾಮ್ ಅರೋಗಿಣಮ್ ಅಕಾರ್ಷೀತ್|
16 ತತೋ ಯೀಶು ರ್ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಕರ್ಮ್ಮೇದೃಶಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತಿ ಹೇತೋ ರ್ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ತಾಡಯಿತ್ವಾ ಹನ್ತುಮ್ ಅಚೇಷ್ಟನ್ತ|
17 ಯೀಶುಸ್ತಾನಾಖ್ಯತ್ ಮಮ ಪಿತಾ ಯತ್ ಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಕರೋತಿ ತದನುರೂಪಮ್ ಅಹಮಪಿ ಕರೋತಿ|
18 ತತೋ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ಹನ್ತುಂ ಪುನರಯತನ್ತ ಯತೋ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಂ ನಾಮನ್ಯತ ತದೇವ ಕೇವಲಂ ನ ಅಧಿಕನ್ತು ಈಶ್ವರಂ ಸ್ವಪಿತರಂ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಸ್ವಮಪೀಶ್ವರತುಲ್ಯಂ ಕೃತವಾನ್|
19 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುರವದದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಪುತ್ರಃ ಪಿತರಂ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕುರ್ವ್ವನ್ತಂ ಪಶ್ಯತಿ ತದತಿರಿಕ್ತಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾತಃ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ| ಪಿತಾ ಯತ್ ಕರೋತಿ ಪುತ್ರೋಪಿ ತದೇವ ಕರೋತಿ|
20 ಪಿತಾ ಪುತ್ರೇ ಸ್ನೇಹಂ ಕರೋತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಯಂ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋತಿ ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ಪುತ್ರಂ ದರ್ಶಯತಿ ; ಯಥಾ ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಜನಿಷ್ಯತೇ ತದರ್ಥಮ್ ಇತೋಪಿ ಮಹಾಕರ್ಮ್ಮ ತಂ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯತಿ|
21 ವಸ್ತುತಸ್ತು ಪಿತಾ ಯಥಾ ಪ್ರಮಿತಾನ್ ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ಸಜಿವಾನ್ ಕರೋತಿ ತದ್ವತ್ ಪುತ್ರೋಪಿ ಯಂ ಯಂ ಇಚ್ಛತಿ ತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಕರೋತಿ|
22 ಸರ್ವ್ವೇ ಪಿತರಂ ಯಥಾ ಸತ್ಕುರ್ವ್ವನ್ತಿ ತಥಾ ಪುತ್ರಮಪಿ ಸತ್ಕಾರಯಿತುಂ ಪಿತಾ ಸ್ವಯಂ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವಿಚಾರಮಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವ್ವವಿಚಾರಾಣಾಂ ಭಾರಂ ಪುತ್ರೇ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್|
23 ಯಃ ಪುತ್ರಂ ಸತ್ ಕರೋತಿ ಸ ತಸ್ಯ ಪ್ರೇರಕಮಪಿ ಸತ್ ಕರೋತಿ|
24 ಯುಷ್ಮಾನಾಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಯೋ ಜನೋ ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಮತ್ಪ್ರೇರಕೇ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸೋನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕದಾಪಿ ದಣ್ಡಬಾಜನಂ ನ ಭವತಿ ನಿಧನಾದುತ್ಥಾಯ ಪರಮಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ|
25 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಯದಾ ಮೃತಾ ಈಶ್ವರಪುತ್ರಸ್ಯ ನಿನಾದಂ ಶ್ರೋಷ್ಯನ್ತಿ ಯೇ ಚ ಶ್ರೋಷ್ಯನ್ತಿ ತೇ ಸಜೀವಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಮಯ ಏತಾದೃಶ ಆಯಾತಿ ವರಮ್ ಇದಾನೀಮಪ್ಯುಪತಿಷ್ಠತಿ|
26 ಪಿತಾ ಯಥಾ ಸ್ವಯಞ್ಜೀವೀ ತಥಾ ಪುತ್ರಾಯ ಸ್ವಯಞ್ಜೀವಿತ್ವಾಧಿಕಾರಂ ದತ್ತವಾನ್|
27 ಸ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪಿತಾ ದಣ್ಡಕರಣಾಧಿಕಾರಮಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್|
28 ಏತದರ್ಥೇ ಯೂಯಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ನ ಮನ್ಯಧ್ವಂ ಯತೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ತಸ್ಯ ನಿನಾದಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಬಹಿರಾಗಮಿಷ್ಯನ್ತಿ ಸಮಯ ಏತಾದೃಶ ಉಪಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
29 ತಸ್ಮಾದ್ ಯೇ ಸತ್ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವನ್ತಸ್ತ ಉತ್ಥಾಯ ಆಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ ಯೇ ಚ ಕುಕರ್ಮಾಣಿ ಕೃತವನ್ತಸ್ತ ಉತ್ಥಾಯ ದಣ್ಡಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
30 ಅಹಂ ಸ್ವಯಂ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಯಥಾ ಶುಣೋಮಿ ತಥಾ ವಿಚಾರಯಾಮಿ ಮಮ ವಿಚಾರಞ್ಚ ನ್ಯಾಯ್ಯಃ ಯತೋಹಂ ಸ್ವೀಯಾಭೀಷ್ಟಂ ನೇಹಿತ್ವಾ ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತುಃ ಪಿತುರಿಷ್ಟಮ್ ಈಹೇ|
31 ಯದಿ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ಸಾಕ್ಷ್ಯಮ್ ಆಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಭವತಿ ;
32 ಕಿನ್ತು ಮದರ್ಥೇಽಪರೋ ಜನಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ ಮದರ್ಥೇ ತಸ್ಯ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ತತ್ ಸತ್ಯಮ್ ಏತದಪ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ|
33 ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ಯೋಹನಂ ಪ್ರತಿ ಲೋಕೇಷು ಪ್ರೇರಿತೇಷು ಸ ಸತ್ಯಕಥಾಯಾಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮದದಾತ್|
34 ಮಾನುಷಾದಹಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ನೋಪೇಕ್ಷೇ ತಥಾಪಿ ಯೂಯಂ ಯಥಾ ಪರಿತ್ರಯಧ್ವೇ ತದರ್ಥಮ್ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಿ|
35 ಯೋಹನ್ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನೋ ದೀಪ ಇವ ತೇಜಸ್ವೀ ಸ್ಥಿತವಾನ್ ಯೂಯಮ್ ಅಲ್ಪಕಾಲಂ ತಸ್ಯ ದೀಪ್ತ್ಯಾನನ್ದಿತುಂ ಸಮಮನ್ಯಧ್ವಂ|
36 ಕಿನ್ತು ತತ್ಪ್ರಮಾಣಾದಪಿ ಮಮ ಗುರುತರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಿದ್ಯತೇ ಪಿತಾ ಮಾಂ ಪ್ರೇಷ್ಯ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಸಮಾಪಯಿತುಂ ಶಕ್ತ್ತಿಮದದಾತ್ ಮಯಾ ಕೃತಂ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ್ಮ ಮದರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ದದಾತಿ|
37 ಯಃ ಪಿತಾ ಮಾಂ ಪ್ರೇರಿತವಾನ್ ಮೋಪಿ ಮದರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ದದಾತಿ| ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಕದಾಪಿ ನ ಶ್ರುತಂ ತಸ್ಯ ರೂಪಞ್ಚ ನ ದೃಷ್ಟಂ
38 ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಞ್ಚ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಃ ಕದಾಪಿ ಸ್ಥಾನಂ ನಾಪ್ನೋತಿ ಯತಃ ಸ ಯಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್ ಯೂಯಂ ತಸ್ಮಿನ್ ನ ವಿಶ್ವಸಿಥ|
39 ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕಾನಿ ಯೂಯಮ್ ಆಲೋಚಯಧ್ವಂ ತೈ ರ್ವಾಕ್ಯೈರನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮ ಇತಿ ಯೂಯಂ ಬುಧ್ಯಧ್ವೇ ತದ್ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕಾನಿ ಮದರ್ಥೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ದದತಿ|
40 ತಥಾಪಿ ಯೂಯಂ ಪರಮಾಯುಃಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಮಮ ಸಂನಿಧಿಮ್ ನ ಜಿಗಮಿಷಥ|
41 ಅಹಂ ಮಾನುಷೇಭ್ಯಃ ಸತ್ಕಾರಂ ನ ಗೃಹ್ಲಾಮಿ|
42 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜಾನಾಮಿ; ಯುಷ್ಮಾಕಮನ್ತರ ಈಶ್ವರಪ್ರೇಮ ನಾಸ್ತಿ|
43 ಅಹಂ ನಿಜಪಿತು ರ್ನಾಮ್ನಾಗತೋಸ್ಮಿ ತಥಾಪಿ ಮಾಂ ನ ಗೃಹ್ಲೀಥ ಕಿನ್ತು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಸ್ವನಾಮ್ನಾ ಸಮಾಗಮಿಷ್ಯತಿ ತರ್ಹಿ ತಂ ಗ್ರಹೀಷ್ಯಥ|
44 ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಾತ್ ಸತ್ಕಾರಂ ನ ಚಿಷ್ಟತ್ವಾ ಕೇವಲಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಸತ್ಕಾರಮ್ ಚೇದ್ ಆದಧ್ವ್ವೇ ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ವಿಶ್ವಸಿತುಂ ಶಕ್ನುಥ?
45 ಪುತುಃ ಸಮೀಪೇಽಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಪವದಿಷ್ಯಾಮೀತಿ ಮಾ ಚಿನ್ತಯತ ಯಸ್ಮಿನ್ , ಯಸ್ಮಿನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಸಃ ಸಏವ ಮೂಸಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಪವದತಿ|
46 ಯದಿ ಯೂಯಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯಶ್ವಸಿಷ್ಯತ ತರ್ಹಿ ಮಯ್ಯಪಿ ವ್ಯಶ್ವಸಿಷ್ಯತ, ಯತ್ ಸ ಮಯಿ ಲಿಖಿತವಾನ್|
47 ತತೋ ಯದಿ ತೇನ ಲಿಖಿತವಾನಿ ನ ಪ್ರತಿಥ ತರ್ಹಿ ಮಮ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಕಥಂ ಪ್ರತ್ಯೇಷ್ಯಥ?

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 06

1 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶು ರ್ಗಾಲೀಲ್ ಪ್ರದೇಶೀಯಸ್ಯ ತಿವಿರಿಯಾನಾಮ್ನಃ ಸಿನ್ಧೋಃ ಪಾರಂ ಗತವಾನ್|
2 ತತೋ ವ್ಯಾಧಿಮಲ್ಲೋಕಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕರಣರೂಪಾಣಿ ತಸ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಾಣಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬಹವೋ ಜನಾಸ್ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಅಗಚ್ಛನ್|
3 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪರ್ವ್ವತಮಾರುಹ್ಯ ತತ್ರ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಮ್|
4 ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವನಾಮ್ನಿ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಮ ಉತ್ಸವ ಉಪಸ್ಥಿತೇ
5 ಯೀಶು ರ್ನೇತ್ರೇ ಉತ್ತೋಲ್ಯ ಬಹುಲೋಕಾನ್ ಸ್ವಸಮೀಪಾಗತಾನ್ ವಿಲೋಕ್ಯ ಫಿಲಿಪಂ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಏತೇಷಾಂ ಭೋಜನಾಯ ಭೋಜದ್ರವ್ಯಾಣಿ ವಯಂ ಕುತ್ರ ಕ್ರೇತುಂ ಶಕ್ರುಮಃ?
6 ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ತಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಮ್ ಅವಾದೀತ್ ಕಿನ್ತು ಯತ್ ಕರಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ಸ್ವಯಮ್ ಅಜಾನಾತ್|
7 ಫಿಲಿಪಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್ ಏತೇಷಾಮ್ ಏಕೈಕೋ ಯದ್ಯಲ್ಪಮ್ ಅಲ್ಪಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತರ್ಹಿ ಮುದ್ರಾಪಾದದ್ವಿಶತೇನ ಕ್ರೀತಪೂಪಾ ಅಪಿ ನ್ಯೂನಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ|
8 ಶಿಮೋನ್ ಪಿತರಸ್ಯ ಭ್ರಾತಾ ಆನ್ದ್ರಿಯಾಖ್ಯಃ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮೇಕೋ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್
9 ಅತ್ರ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ಬಾಲಕಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಪಞ್ಚ ಯಾವಪೂಪಾಃ ಕ್ಷುದ್ರಮತ್ಸ್ಯದ್ವಯಞ್ಚ ಸನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಲೋಕಾನಾಂ ಏತಾವಾತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತೈಃ ಕಿಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ?
10 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುರವದತ್ ಲೋಕಾನುಪವೇಶಯತ ತತ್ರ ಬಹುಯವಸಸತ್ತ್ವಾತ್ ಪಞ್ಚಸಹಸ್ತ್ರೇಭ್ಯೋ ನ್ಯೂನಾ ಅಧಿಕಾ ವಾ ಪುರುಷಾ ಭೂಮ್ಯಾಮ್ ಉಪಾವಿಶನ್|
11 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಪೂಪಾನಾದಾಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನ್ ಕೀರ್ತ್ತಯಿತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯೇಷು ಸಮಾರ್ಪಯತ್ ತತಸ್ತೇ ತೇಭ್ಯ ಉಪವಿಷ್ಟಲೋಕೇಭ್ಯಃ ಪೂಪಾನ್ ಯಥೇಷ್ಟಮತ್ಸ್ಯಞ್ಚ ಪ್ರಾದುಃ|
12 ತೇಷು ತೃಪ್ತೇಷು ಸ ತಾನವೋಚದ್ ಏತೇಷಾಂ ಕಿಞ್ಚಿದಪಿ ಯಥಾ ನಾಪಚೀಯತೇ ತಥಾ ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯವಶಿಷ್ಟಾನಿ ಸಂಗೃಹ್ಲೀತ|
13 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಭೋಜನಾತ್ ಪರಂ ತೇ ತೇಷಾಂ ಪಞ್ಚಾನಾಂ ಯಾವಪೂಪಾನಾಂ ಅವಶಿಷ್ಟಾನ್ಯಖಿಲಾನಿ ಸಂಗೃಹ್ಯ ದ್ವಾದಶಡಲ್ಲಕಾನ್ ಅಪೂರಯನ್|
14 ಅಪರಂ ಯೀಶೋರೇತಾದೃಶೀಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕ್ರಿಯಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾ ಮಿಥೋ ವಕ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ ಜಗತಿ ಯಸ್ಯಾಗಮನಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸ ಏವಾಯಮ್ ಅವಶ್ಯಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಕ್ತ್ತಾ|
15 ಅತಏವ ಲೋಕಾ ಆಗತ್ಯ ತಮಾಕ್ರಮ್ಯ ರಾಜಾನಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಮ್ ಈದೃಶಂ ಮಾನಸಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಪುನಶ್ಚ ಪರ್ವ್ವತಮ್ ಏಕಾಕೀ ಗತವಾನ್|
16 ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ಶಿಷ್ಯಾ ಜಲಧಿತಟಂ ವ್ರಜಿತ್ವಾ ನಾವಮಾರುಹ್ಯ ನಗರದಿಶಿ ಸಿನ್ಧೌ ವಾಹಯಿತ್ವಾಗಮನ್|
17 ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ತಿಮಿರ ಉಪಾತಿಷ್ಠತ್ ಕಿನ್ತು ಯೀಷುಸ್ತೇಷಾಂ ಸಮೀಪಂ ನಾಗಚ್ಛತ್|
18 ತದಾ ಪ್ರಬಲಪವನವಹನಾತ್ ಸಾಗರೇ ಮಹಾತರಙ್ಗೋ ಭವಿತುಮ್ ಆರೇಭೇ|
19 ತತಸ್ತೇ ವಾಹಯಿತ್ವಾ ದ್ವಿತ್ರಾನ್ ಕ್ರೋಶಾನ್ ಗತಾಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಂ ಜಲಧೇರುಪರಿ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ವ್ರಜನ್ತಂ ನೌಕಾನ್ತಿಕಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್ತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತ್ರಾಸಯುಕ್ತಾ ಅಭವನ್
20 ಕಿನ್ತು ಸ ತಾನುಕ್ತ್ತವಾನ್ ಅಯಮಹಂ ಮಾ ಭೈಷ್ಟ|
21 ತದಾ ತೇ ತಂ ಸ್ವೈರಂ ನಾವಿ ಗೃಹೀತವನ್ತಃ ತದಾ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ ಉದ್ದಿಷ್ಟಸ್ಥಾನೇ ನೌರುಪಾಸ್ಥಾತ್|
22 ಯಯಾ ನಾವಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಅಗಚ್ಛನ್ ತದನ್ಯಾ ಕಾಪಿ ನೌಕಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ನಾಸೀತ್ ತತೋ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಂ ನಾಗಮತ್ ಕೇವಲಾಃ ಶಿಷ್ಯಾ ಅಗಮನ್ ಏತತ್ ಪಾರಸ್ಥಾ ಲೋಕಾ ಜ್ಞಾತವನ್ತಃ|
23 ಕಿನ್ತು ತತಃ ಪರಂ ಪ್ರಭು ರ್ಯತ್ರ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನ್ ಅನುಕೀರ್ತ್ತ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಪೂಪಾನ್ ಅಭೋಜಯತ್ ತತ್ಸ್ಥಾನಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥತಿವಿರಿಯಾಯಾ ಅಪರಾಸ್ತರಣಯ ಆಗಮನ್|
24 ಯೀಶುಸ್ತತ್ರ ನಾಸ್ತಿ ಶಿಷ್ಯಾ ಅಪಿ ತತ್ರ ನಾ ಸನ್ತಿ ಲೋಕಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ಯೀಶುಂ ಗವೇಷಯಿತುಂ ತರಣಿಭಿಃ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ ಪುರಂ ಗತಾಃ|
25 ತತಸ್ತೇ ಸರಿತ್ಪತೇಃ ಪಾರೇ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾವೋಚನ್ ಹೇ ಗುರೋ ಭವಾನ್ ಅತ್ರ ಸ್ಥಾನೇ ಕದಾಗಮತ್?
26 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮದರ್ಶನಾದ್ಧೇತೋ ರ್ನ ಕಿನ್ತು ಪೂಪಭೋಜನಾತ್ ತೇನ ತೃಪ್ತತ್ವಾಞ್ಚ ಮಾಂ ಗವೇಷಯಥ|
27 ಕ್ಷಯಣೀಯಭಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಂ ಮಾ ಶ್ರಾಮಿಷ್ಟ ಕಿನ್ತ್ವನ್ತಾಯುರ್ಭಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಂ ಶ್ರಾಮ್ಯತ, ತಸ್ಮಾತ್ ತಾದೃಶಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಮನುಜಪುತ್ರೋ ಯುಷ್ಮಾಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತಿ; ತಸ್ಮಿನ್ ತಾತ ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾದಾತ್|
28 ತದಾ ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ಈಶ್ವರಾಭಿಮತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಕಿಂ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ?
29 ತತೋ ಯೀಶುರವದದ್ ಈಶ್ವರೋ ಯಂ ಪ್ರೈರಯತ್ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸನಮ್ ಈಶ್ವರಾಭಿಮತಂ ಕರ್ಮ್ಮ|
30 ತದಾ ತೇ ವ್ಯಾಹರನ್ ಭವತಾ ಕಿಂ ಲಕ್ಷಣಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯದ್ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭವತಿ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯಾಮಃ? ತ್ವಯಾ ಕಿಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕೃತಂ?
31 ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾ ಮಹಾಪ್ರಾನ್ತರೇ ಮಾನ್ನಾಂ ಭೋಕ್ತ್ತುಂ ಪ್ರಾಪುಃ ಯಥಾ ಲಿಪಿರಾಸ್ತೇ| ಸ್ವರ್ಗೀಯಾಣಿ ತು ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಪ್ರದದೌ ಪರಮೇಶ್ವರಃ|
32 ತದಾ ಯೀಶುರವದದ್ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಮೂಸಾ ಯುಷ್ಮಾಭ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ನಾದಾತ್ ಕಿನ್ತು ಮಮ ಪಿತಾ ಯುಷ್ಮಾಭ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯಂ ಪರಮಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ|
33 ಯಃ ಸ್ವರ್ಗಾದವರುಹ್ಯ ಜಗತೇ ಜೀವನಂ ದದಾತಿ ಸ ಈಶ್ವರದತ್ತಭಕ್ಷ್ಯರೂಪಃ|
34 ತದಾ ತೇ ಪ್ರಾವೋಚನ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭಕ್ಷ್ಯಮಿದಂ ನಿತ್ಯಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ದದಾತು|
35 ಯೀಶುರವದದ್ ಅಹಮೇವ ಜೀವನರೂಪಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಯೋ ಜನೋ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಆಗಚ್ಛತಿ ಸ ಜಾತು ಕ್ಷುಧಾರ್ತ್ತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ತಥಾ ಯೋ ಜನೋ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ ಸ ಜಾತು ತೃಷಾರ್ತ್ತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
36 ಮಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ಯೂಯಂ ನ ವಿಶ್ವಸಿಥ ಯುಷ್ಮಾನಹಮ್ ಇತ್ಯವೋಚಂ|
37 ಪಿತಾ ಮಹ್ಯಂ ಯಾವತೋ ಲೋಕಾನದದಾತ್ ತೇ ಸರ್ವ್ವ ಏವ ಮಮಾನ್ತಿಕಮ್ ಆಗಮಿಷ್ಯನ್ತಿ ಯಃ ಕಶ್ಚಿಚ್ಚ ಮಮ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಆಯಾಸ್ಯತಿ ತಂ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾರೇಣ ನ ದೂರೀಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
38 ನಿಜಾಭಿಮತಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ನ ಹಿ ಕಿನ್ತು ಪ್ರೇರಯಿತುರಭಿಮತಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ|
39 ಸ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಮಹ್ಯಮದದಾತ್ ತೇಷಾಮೇಕಮಪಿ ನ ಹಾರಯಿತ್ವಾ ಶೇಷದಿನೇ ಸರ್ವ್ವಾನಹಮ್ ಉತ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಇದಂ ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತುಃ ಪಿತುರಭಿಮತಂ|
40 ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾನವಸುತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಶೇಷದಿನೇ ಮಯೋತ್ಥಾಪಿತಃ ಸನ್ ಅನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ ಇತಿ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಸ್ಯಾಭಿಮತಂ|
41 ತದಾ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ ಯದ್ ಭಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅವಾರೋಹತ್ ತದ್ ಭಕ್ಷ್ಯಮ್ ಅಹಮೇವ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯೈತದ್ ವಾಕ್ಯೇ ವಿವದಮಾನಾ ವಕ್ತ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ
42 ಯೂಷಫಃ ಪುತ್ರೋ ಯೀಶು ರ್ಯಸ್ಯ ಮಾತಾಪಿತರೌ ವಯಂ ಜಾನೀಮ ಏಷ ಕಿಂ ಸಏವ ನ? ತರ್ಹಿ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ ಅವಾರೋಹಮ್ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಕಥಂ ವಕ್ತ್ತಿ?
43 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯವದತ್ ಪರಸ್ಪರಂ ಮಾ ವಿವದಧ್ವಂ
44 ಮತ್ಪ್ರೇರಕೇಣ ಪಿತ್ರಾ ನಾಕೃಷ್ಟಃ ಕೋಪಿ ಜನೋ ಮಮಾನ್ತಿಕಮ್ ಆಯಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಕಿನ್ತ್ವಾಗತಂ ಜನಂ ಚರಮೇಽಹ್ನಿ ಪ್ರೋತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
45 ತೇ ಸರ್ವ್ವ ಈಶ್ವರೇಣ ಶಿಕ್ಷಿತಾ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾಂ ಗ್ರನ್ಥೇಷು ಲಿಪಿರಿತ್ಥಮಾಸ್ತೇ ಅತೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪಿತುಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶಿಕ್ಷತೇ ಸ ಏವ ಮಮ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಮಿಷ್ಯತಿ|
46 ಯ ಈಶ್ವರಾದ್ ಅಜಾಯತ ತಂ ವಿನಾ ಕೋಪಿ ಮನುಷ್ಯೋ ಜನಕಂ ನಾದರ್ಶತ್ ಕೇವಲಃ ಸಏವ ತಾತಮ್ ಅದ್ರಾಕ್ಷೀತ್|
47 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಕರೋತಿ ಸೋನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ|
48 ಅಹಮೇವ ತಜ್ಜೀವನಭಕ್ಷ್ಯಂ|
49 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾ ಮಹಾಪ್ರಾನ್ತರೇ ಮನ್ನಾಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭೂಕ್ತ್ತಾಪಿ ಮೃತಾಃ
50 ಕಿನ್ತು ಯದ್ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಾಗಚ್ಛತ್ ತದ್ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದ್ ಭುಙ್ಕ್ತ್ತೇ ತರ್ಹಿ ಸ ನ ಮ್ರಿಯತೇ|
51 ಯಜ್ಜೀವನಭಕ್ಷ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಾಗಚ್ಛತ್ ಸೋಹಮೇವ ಇದಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಯೋ ಜನೋ ಭುಙ್ಕ್ತ್ತೇ ಸ ನಿತ್ಯಜೀವೀ ಭವಿಷ್ಯತಿ| ಪುನಶ್ಚ ಜಗತೋ ಜೀವನಾರ್ಥಮಹಂ ಯತ್ ಸ್ವಕೀಯಪಿಶಿತಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತದೇವ ಮಯಾ ವಿತರಿತಂ ಭಕ್ಷ್ಯಮ್|
52 ತಸ್ಮಾದ್ ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವಿವದಮಾನಾ ವಕ್ತ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ ಏಷ ಭೋಜನಾರ್ಥಂ ಸ್ವೀಯಂ ಪಲಲಂ ಕಥಮ್ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತಿ?
53 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಆವೋಚದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಸ್ಯಾಮಿಷೇ ಯುಷ್ಮಾಭಿ ರ್ನ ಭುಕ್ತ್ತೇ ತಸ್ಯ ರುಧಿರೇ ಚ ನ ಪೀತೇ ಜೀವನೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮ್ಬನ್ಧೋ ನಾಸ್ತಿ|
54 ಯೋ ಮಮಾಮಿಷಂ ಸ್ವಾದತಿ ಮಮ ಸುಧಿರಞ್ಚ ಪಿವತಿ ಸೋನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತತಃ ಶೇಷೇಽಹ್ನಿ ತಮಹಮ್ ಉತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
55 ಯತೋ ಮದೀಯಮಾಮಿಷಂ ಪರಮಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ತಥಾ ಮದೀಯಂ ಶೋಣಿತಂ ಪರಮಂ ಪೇಯಂ|
56 ಯೋ ಜನೋ ಮದೀಯಂ ಪಲಲಂ ಸ್ವಾದತಿ ಮದೀಯಂ ರುಧಿರಞ್ಚ ಪಿವತಿ ಸ ಮಯಿ ವಸತಿ ತಸ್ಮಿನ್ನಹಞ್ಚ ವಸಾಮಿ|
57 ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತ್ರಾ ಜೀವತಾ ತಾತೇನ ಯಥಾಹಂ ಜೀವಾಮಿ ತದ್ವದ್ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಮತ್ತಿ ಸೋಪಿ ಮಯಾ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ|
58 ಯದ್ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಾಗಚ್ಛತ್ ತದಿದಂ ಯನ್ಮಾನ್ನಾಂ ಸ್ವಾದಿತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಿತರೋಽಮ್ರಿಯನ್ತ ತಾದೃಶಮ್ ಇದಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ನ ಭವತಿ ಇದಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಯೋ ಭಕ್ಷತಿ ಸ ನಿತ್ಯಂ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ|
59 ಯದಾ ಕಫರ್ನಾಹೂಮ್ ಪುರ್ಯ್ಯಾಂ ಭಜನಗೇಹೇ ಉಪಾದಿಶತ್ ತದಾ ಕಥಾ ಏತಾ ಅಕಥಯತ್|
60 ತದೇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮ್ ಅನೇಕೇ ಪರಸ್ಪರಮ್ ಅಕಥಯನ್ ಇದಂ ಗಾಢಂ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಮೀದೃಶಂ ಕಃ ಶ್ರೋತುಂ ಶಕ್ರುಯಾತ್?
61 ಕಿನ್ತು ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಮ್ ಇತ್ಥಂ ವಿವಾದಂ ಸ್ವಚಿತ್ತೇ ವಿಜ್ಞಾಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಘ್ನಂ ಜನಯತಿ?
62 ಯದಿ ಮನುಜಸುತಂ ಪೂರ್ವ್ವವಾಸಸ್ಥಾನಮ್ ಊರ್ದ್ವ್ವಂ ಗಚ್ಛನ್ತಂ ಪಶ್ಯಥ ತರ್ಹಿ ಕಿಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ?
63 ಆತ್ಮೈವ ಜೀವನದಾಯಕಃ ವಪು ರ್ನಿಷ್ಫಲಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಹಂ ಯಾನಿ ವಚಾಂಸಿ ಕಥಯಾಮಿ ತಾನ್ಯಾತ್ಮಾ ಜೀವನಞ್ಚ|
64 ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಕೇಚನ ಅವಿಶ್ವಾಸಿನಃ ಸನ್ತಿ ಕೇ ಕೇ ನ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ಕೋ ವಾ ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ತಾನ್ ಯೀಶುರಾಪ್ರಥಮಾದ್ ವೇತ್ತಿ|
65 ಅಪರಮಪಿ ಕಥಿತವಾನ್ ಅಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ ಅಕಥಯಂ ಪಿತುಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಶಕ್ತ್ತಿಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಕೋಪಿ ಮಮಾನ್ತಿಕಮ್ ಆಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
66 ತತ್ಕಾಲೇಽನೇಕೇ ಶಿಷ್ಯಾ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಪುನ ರ್ನಾಗಚ್ಛನ್|
67 ತದಾ ಯೀಶು ರ್ದ್ವಾದಶಶಿಷ್ಯಾನ್ ಉಕ್ತ್ತವಾನ್ ಯೂಯಮಪಿ ಕಿಂ ಯಾಸ್ಯಥ?
68 ತತಃ ಶಿಮೋನ್ ಪಿತರಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಕಸ್ಯಾಭ್ಯರ್ಣಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಃ?
69 ಅನನ್ತಜೀವನದಾಯಿನ್ಯೋ ಯಾಃ ಕಥಾಸ್ತಾಸ್ತವೈವ| ಭವಾನ್ ಅಮರೇಶ್ವರಸ್ಯಾಭಿಷಿಕ್ತ್ತಪುತ್ರ ಇತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಜಾನೀಮಃ|
70 ತದಾ ಯೀಶುರವದತ್ ಕಿಮಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ದ್ವಾದಶಜನಾನ್ ಮನೋನೀತಾನ್ ನ ಕೃತವಾನ್? ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇಪಿ ಕಶ್ಚಿದೇಕೋ ವಿಘ್ನಕಾರೀ ವಿದ್ಯತೇ|
71 ಇಮಾಂ ಕಥಂ ಸ ಶಿಮೋನಃ ಪುತ್ರಮ್ ಈಷ್ಕರೀಯೋತೀಯಂ ಯಿಹೂದಾಮ್ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಯತೋ ದ್ವಾದಶಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಗಣಿತಃ ಸ ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 07

1 ತತಃ ಪರಂ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾಸ್ತಂ ಹನ್ತುಂ ಸಮೈಹನ್ತ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೀಶು ರ್ಯಿಹೂದಾಪ್ರದೇಶೇ ಪರ್ಯ್ಯಟಿತುಂ ನೇಚ್ಛನ್ ಗಾಲೀಲ್ ಪ್ರದೇಶೇ ಪರ್ಯ್ಯಟಿತುಂ ಪ್ರಾರಭತ|
2 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ದೂಷ್ಯವಾಸನಾಮೋತ್ಸವ ಉಪಸ್ಥಿತೇ
3 ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತರಸ್ತಮ್ ಅವದನ್ ಯಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ತ್ವಯಾ ಕ್ರಿಯನ್ತೇ ತಾನಿ ಯಥಾ ತವ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ತ್ವಮಿತಃ ಸ್ಥಾನಾದ್ ಯಿಹೂದೀಯದೇಶಂ ವ್ರಜ|
4 ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಚಿಕಾಶಿಷತಿ ಸ ಕದಾಪಿ ಗುಪ್ತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕರೋತಿ ಯದೀದೃಶಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರೋಷಿ ತರ್ಹಿ ಜಗತಿ ನಿಜಂ ಪರಿಚಾಯಯ|
5 ಯತಸ್ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತರೋಪಿ ತಂ ನ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ|
6 ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಾನ್ ಅವೋಚತ್ ಮಮ ಸಮಯ ಇದಾನೀಂ ನೋಪತಿಷ್ಠತಿ ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮಯಃ ಸತತಮ್ ಉಪತಿಷ್ಠತಿ|
7 ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಋತೀಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ರುವನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಮಾಮೇವ ಋತೀಯನ್ತೇ ಯತಸ್ತೇಷಾಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ದುಷ್ಟಾನಿ ತತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಮಿದಮ್ ಅಹಂ ದದಾಮಿ|
8 ಅತಏವ ಯೂಯಮ್ ಉತ್ಸವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಯಾತ ನಾಹಮ್ ಇದಾನೀಮ್ ಅಸ್ಮಿನ್ನುತ್ಸವೇ ಯಾಮಿ ಯತೋ ಮಮ ಸಮಯ ಇದಾನೀಂ ನ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ|
9 ಇತಿ ವಾಕ್ಯಮ್ ಉಕ್ತ್ತ್ವಾ ಸ ಗಾಲೀಲಿ ಸ್ಥಿತವಾನ್
10 ಕಿನ್ತು ತಸ್ಯ ಭ್ರಾತೃಷು ತತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಿತೇಷು ಸತ್ಸು ಸೋಽಪ್ರಕಟ ಉತ್ಸವಮ್ ಅಗಚ್ಛತ್|
11 ಅನನ್ತರಮ್ ಉತ್ಸವಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತಾ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ಮೃಗಯಿತ್ವಾಪೃಚ್ಛನ್ ಸ ಕುತ್ರ?
12 ತತೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ ನಾನಾವಿಧಾ ವಿವಾದಾ ಭವಿತುಮ್ ಆರಬ್ಧವನ್ತಃ| ಕೇಚಿದ್ ಅವೋಚನ್ ಸ ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಃ ಕೇಚಿದ್ ಅವೋಚನ್ ನ ತಥಾ ವರಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಭ್ರಮಂ ಜನಯತಿ|
13 ಕಿನ್ತು ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಭಯಾತ್ ಕೋಪಿ ತಸ್ಯ ಪಕ್ಷೇ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ನಾಕಥಯತ್|
14 ತತಃ ಪರಮ್ ಉತ್ಸವಸ್ಯ ಮಧ್ಯಸಮಯೇ ಯೀಶು ರ್ಮನ್ದಿರಂ ಗತ್ವಾ ಸಮುಪದಿಶತಿ ಸ್ಮ|
15 ತತೋ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಲೋಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾಕಥಯನ್ ಏಷಾ ಮಾನುಷೋ ನಾಧೀತ್ಯಾ ಕಥಮ್ ಏತಾದೃಶೋ ವಿದ್ವಾನಭೂತ್?
16 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚದ್ ಉಪದೇಶೋಯಂ ನ ಮಮ ಕಿನ್ತು ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್ ತಸ್ಯ|
17 ಯೋ ಜನೋ ನಿದೇಶಂ ತಸ್ಯ ಗ್ರಹೀಷ್ಯತಿ ಮಮೋಪದೇಶೋ ಮತ್ತೋ ಭವತಿ ಕಿಮ್ ಈಶ್ವರಾದ್ ಭವತಿ ಸ ಗನಸ್ತಜ್ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
18 ಯೋ ಜನಃ ಸ್ವತಃ ಕಥಯತಿ ಸ ಸ್ವೀಯಂ ಗೌರವಮ್ ಈಹತೇ ಕಿನ್ತು ಯಃ ಪ್ರೇರಯಿತು ರ್ಗೌರವಮ್ ಈಹತೇ ಸ ಸತ್ಯವಾದೀ ತಸ್ಮಿನ್ ಕೋಪ್ಯಧರ್ಮ್ಮೋ ನಾಸ್ತಿ|
19 ಮೂಸಾ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಗ್ರನ್ಥಂ ಕಿಂ ನಾದದಾತ್? ಕಿನ್ತು ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೋಪಿ ತಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಂ ನ ಸಮಾಚರತಿ| ಮಾಂ ಹನ್ತುಂ ಕುತೋ ಯತಧ್ವೇ?
20 ತದಾ ಲೋಕಾ ಅವದನ್ ತ್ವಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಸ್ತ್ವಾಂ ಹನ್ತುಂ ಕೋ ಯತತೇ?
21 ತತೋ ಯೀಶುರವೋಚದ್ ಏಕಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಮಯಾಕಾರಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಮನ್ಯಧ್ವೇ|
22 ಮೂಸಾ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ತ್ವಕ್ಛೇದವಿಧಿಂ ಪ್ರದದೌ ಸ ಮೂಸಾತೋ ನ ಜಾತಃ ಕಿನ್ತು ಪಿತೃಪುರುಷೇಭ್ಯೋ ಜಾತಃ ತೇನ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇಽಪಿ ಮಾನುಷಾಣಾಂ ತ್ವಕ್ಛೇದಂ ಕುರುಥ|
23 ಅತಏವ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ತ್ವಕ್ಛೇದೇ ಕೃತೇ ಯದಿ ಮೂಸಾವ್ಯವಸ್ಥಾಮಙ್ಗನಂ ನ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಮಯಾ ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಮಾನುಷಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣರೂಪೇಣ ಸ್ವಸ್ಥೋಽಕಾರಿ ತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ಮಹ್ಯಂ ಕುಪ್ಯಥ?
24 ಸಪಕ್ಷಪಾತಂ ವಿಚಾರಮಕೃತ್ವಾ ನ್ಯಾಯ್ಯಂ ವಿಚಾರಂ ಕುರುತ|
25 ತದಾ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಿವಾಸಿನಃ ಕತಿಪಯಜನಾ ಅಕಥಯನ್ ಇಮೇ ಯಂ ಹನ್ತುಂ ಚೇಷ್ಟನ್ತೇ ಸ ಏವಾಯಂ ಕಿಂ ನ?
26 ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಯತ ನಿರ್ಭಯಃ ಸನ್ ಕಥಾಂ ಕಥಯತಿ ತಥಾಪಿ ಕಿಮಪಿ ಅ ವದನ್ತ್ಯೇತೇ ಅಯಮೇವಾಭಿಷಿಕ್ತ್ತೋ ಭವತೀತಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಕಿಮಧಿಪತಯೋ ಜಾನನ್ತಿ?
27 ಮನುಜೋಯಂ ಕಸ್ಮಾದಾಗಮದ್ ಇತಿ ವಯಂ ಜಾನೋಮಃ ಕಿನ್ತ್ವಭಿಷಿಕ್ತ್ತ ಆಗತೇ ಸ ಕಸ್ಮಾದಾಗತವಾನ್ ಇತಿ ಕೋಪಿ ಜ್ಞಾತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
28 ತದಾ ಯೀಶು ರ್ಮಧ್ಯೇಮನ್ದಿರಮ್ ಉಪದಿಶನ್ ಉಚ್ಚೈಃಕಾರಮ್ ಉಕ್ತ್ತವಾನ್ ಯೂಯಂ ಕಿಂ ಮಾಂ ಜಾನೀಥ? ಕಸ್ಮಾಚ್ಚಾಗತೋಸ್ಮಿ ತದಪಿ ಕಿಂ ಜಾನೀಥ? ನಾಹಂ ಸ್ವತ ಆಗತೋಸ್ಮಿ ಕಿನ್ತು ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸಏವ ಮಾಂ ಪ್ರೇಷಿತವಾನ್ ಯೂಯಂ ತಂ ನ ಜಾನೀಥ|
29 ತಮಹಂ ಜಾನೇ ತೇನಾಹಂ ಪ್ರೇರಿತ ಅಗತೋಸ್ಮಿ|
30 ತಸ್ಮಾದ್ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ಧರ್ತ್ತುಮ್ ಉದ್ಯತಾಸ್ತಥಾಪಿ ಕೋಪಿ ತಸ್ಯ ಗಾತ್ರೇ ಹಸ್ತಂ ನಾರ್ಪಯದ್ ಯತೋ ಹೇತೋಸ್ತದಾ ತಸ್ಯ ಸಮಯೋ ನೋಪತಿಷ್ಠತಿ|
31 ಕಿನ್ತು ಬಹವೋ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ತೋಽಭಿಷಿಕ್ತ್ತಪುರುಷ ಆಗತ್ಯ ಮಾನುಷಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಭ್ಯಃ ಕಿಮ್ ಅಧಿಕಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಾಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ?
32 ತತಃ ಪರಂ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಇತ್ಥಂ ವಿವದನ್ತೇ ಫಿರೂಶಿನಃ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಞ್ಚೇತಿ ಶ್ರುತವನ್ತಸ್ತಂ ಧೃತ್ವಾ ನೇತುಂ ಪದಾತಿಗಣಂ ಪ್ರೇಷಯಾಮಾಸುಃ|
33 ತತೋ ಯೀಶುರವದದ್ ಅಹಮ್ ಅಲ್ಪದಿನಾನಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ|
34 ಮಾಂ ಮೃಗಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ ಕಿನ್ತೂದ್ದೇಶಂ ನ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ ರತ್ರ ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಿ ತತ್ರ ಯೂಯಂ ಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ|
35 ತದಾ ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವಕ್ತ್ತುಮಾರೇಭಿರೇ ಅಸ್ಯೋದ್ದೇಶಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಾಮ ಏತಾದೃಶಂ ಕಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಯಾಸ್ಯತಿ? ಭಿನ್ನದೇಶೇ ವಿಕೀರ್ಣಾನಾಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಏಷ ಗತ್ವಾ ತಾನ್ ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯತಿ ಕಿಂ?
36 ನೋ ಚೇತ್ ಮಾಂ ಗವೇಷಯಿಷ್ಯಥ ಕಿನ್ತೂದ್ದೇಶಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ ಏಷ ಕೋದೃಶಂ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ವದತಿ?
37 ಅನನ್ತರಮ್ ಉತ್ಸವಸ್ಯ ಚರಮೇಽಹನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಧಾನದಿನೇ ಯೀಶುರುತ್ತಿಷ್ಠನ್ ಉಚ್ಚೈಃಕಾರಮ್ ಆಹ್ವಯನ್ ಉದಿತವಾನ್ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ತೃಷಾರ್ತ್ತೋ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಮಮಾನ್ತಿಕಮ್ ಆಗತ್ಯ ಪಿವತು|
38 ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಧರ್ಮ್ಮಗ್ರನ್ಥಸ್ಯ ವಚನಾನುಸಾರೇಣ ತಸ್ಯಾಭ್ಯನ್ತರತೋಽಮೃತತೋಯಸ್ಯ ಸ್ರೋತಾಂಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಷ್ಯನ್ತಿ|
39 ಯೇ ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ತ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯನ್ತೀತ್ಯರ್ಥೇ ಸ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ವ್ಯಾಹೃತವಾನ್ ಏತತ್ಕಾಲಂ ಯಾವದ್ ಯೀಶು ರ್ವಿಭವಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ನಾದೀಯತ|
40 ಏತಾಂ ವಾಣೀಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಹವೋ ಲೋಕಾ ಅವದನ್ ಅಯಮೇವ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಸ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ|
41 ಕೇಚಿದ್ ಅಕಥಯನ್ ಏಷಏವ ಸೋಭಿಷಿಕ್ತ್ತಃ ಕಿನ್ತು ಕೇಚಿದ್ ಅವದನ್ ಸೋಭಿಷಿಕ್ತ್ತಃ ಕಿಂ ಗಾಲೀಲ್ ಪ್ರದೇಶೇ ಜನಿಷ್ಯತೇ?
42 ಸೋಭಿಷಿಕ್ತ್ತೋ ದಾಯೂದೋ ವಂಶೇ ದಾಯೂದೋ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನೇ ಬೈತ್ಲೇಹಮಿ ಪತ್ತನೇ ಜನಿಷ್ಯತೇ ಧರ್ಮ್ಮಗ್ರನ್ಥೇ ಕಿಮಿತ್ಥಂ ಲಿಖಿತಂ ನಾಸ್ತಿ?
43 ಇತ್ಥಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕಾನಾಂ ಭಿನ್ನವಾಕ್ಯತಾ ಜಾತಾ|
44 ಕತಿಪಯಲೋಕಾಸ್ತಂ ಧರ್ತ್ತುಮ್ ಐಚ್ಛನ್ ತಥಾಪಿ ತದ್ವಪುಷಿ ಕೋಪಿ ಹಸ್ತಂ ನಾರ್ಪಯತ್|
45 ಅನನ್ತರಂ ಪಾದಾತಿಗಣೇ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಂ ಫಿರೂಶಿನಾಞ್ಚ ಸಮೀಪಮಾಗತವತಿ ತೇ ತಾನ್ ಅಪೃಚ್ಛನ್ ಕುತೋ ಹೇತೋಸ್ತಂ ನಾನಯತ?
46 ತದಾ ಪದಾತಯಃ ಪ್ರತ್ಯವದನ್ ಸ ಮಾನವ ಇವ ಕೋಪಿ ಕದಾಪಿ ನೋಪಾದಿಶತ್|
47 ತತಃ ಫಿರೂಶಿನಃ ಪ್ರಾವೋಚನ್ ಯೂಯಮಪಿ ಕಿಮಭ್ರಾಮಿಷ್ಟ?
48 ಅಧಿಪತೀನಾಂ ಫಿರೂಶಿನಾಞ್ಚ ಕೋಪಿ ಕಿಂ ತಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯಶ್ವಸೀತ್?
49 ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಜಾನನ್ತಿ ತ ಇಮೇಽಧಮಲೋಕಾಏವ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಾಃ|
50 ತದಾ ನಿಕದೀಮನಾಮಾ ತೇಷಾಮೇಕೋ ಯಃ ಕ್ಷಣದಾಯಾಂ ಯೀಶೋಃ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಅಗಾತ್ ಸ ಉಕ್ತ್ತವಾನ್
51 ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯೇ ನ ಶ್ರುತೇ ಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಚ ನ ವಿದಿತೇ ಽಸ್ಮಾಕಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕಿಂ ಕಞ್ಚನ ಮನುಜಂ ದೋಷೀಕರೋತಿ?
52 ತತಸ್ತೇ ವ್ಯಾಹರನ್ ತ್ವಮಪಿ ಕಿಂ ಗಾಲೀಲೀಯಲೋಕಃ? ವಿವಿಚ್ಯ ಪಶ್ಯ ಗಲೀಲಿ ಕೋಪಿ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದೀ ನೋತ್ಪದ್ಯತೇ|
53 ತತಃ ಪರಂ ಸರ್ವ್ವೇ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಗೃಹಂ ಗತಾಃ ಕಿನ್ತು ಯೀಶು ರ್ಜೈತುನನಾಮಾನಂ ಶಿಲೋಚ್ಚಯಂ ಗತವಾನ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 08

1 ಪ್ರತ್ಯೂಷೇ ಯೀಶುಃ ಪನರ್ಮನ್ದಿರಮ್ ಆಗಚ್ಛತ್
2 ತತಃ ಸರ್ವ್ವೇಷು ಲೋಕೇಷು ತಸ್ಯ ಸಮೀಪ ಆಗತೇಷು ಸ ಉಪವಿಶ್ಯ ತಾನ್ ಉಪದೇಷ್ಟುಮ್ ಆರಭತ|
3 ತದಾ ಅಧ್ಯಾಪಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಞ್ಚ ವ್ಯಭಿಚಾರಕರ್ಮ್ಮಣಿ ಧೃತಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮೇಕಾಮ್ ಆನಿಯ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಹರನ್
4 ಹೇ ಗುರೋ ಯೋಷಿತಮ್ ಇಮಾಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಕರ್ಮ್ಮ ಕುರ್ವ್ವಾಣಾಂ ಲೋಕಾ ಧೃತವನ್ತಃ|
5 ಏತಾದೃಶಲೋಕಾಃ ಪಾಷಾಣಾಘಾತೇನ ಹನ್ತವ್ಯಾ ಇತಿ ವಿಧಿರ್ಮೂಸಾವ್ಯವಸ್ಥಾಗ್ರನ್ಥೇ ಲಿಖಿತೋಸ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಭವಾನ್ ಕಿಮಾದಿಶತಿ?
6 ತೇ ತಮಪವದಿತುಂ ಪರೀಕ್ಷಾಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ವಾಕ್ಯಮಿದಮ್ ಅಪೃಚ್ಛನ್ ಕಿನ್ತು ಸ ಪ್ರಹ್ವೀಭೂಯ ಭೂಮಾವಙ್ಗಲ್ಯಾ ಲೇಖಿತುಮ್ ಆರಭತ|
7 ತತಸ್ತೈಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪೃಷ್ಟ ಉತ್ಥಾಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೋ ಜನೋ ನಿರಪರಾಧೀ ಸಏವ ಪ್ರಥಮಮ್ ಏನಾಂ ಪಾಷಾಣೇನಾಹನ್ತು|
8 ಪಶ್ಚಾತ್ ಸ ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಹ್ವೀಭೂಯ ಭೂಮೌ ಲೇಖಿತುಮ್ ಆರಭತ|
9 ತಾಂ ಕಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತೇ ಸ್ವಸ್ವಮನಸಿ ಪ್ರಬೋಧಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನುಕ್ರಮಂ ಏಕೈಕಶಃ ಸರ್ವ್ವೇ ಬಹಿರಗಚ್ಛನ್ ತತೋ ಯೀಶುರೇಕಾಕೀ ತಯಕ್ತ್ತೋಭವತ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನೇ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಾ ಸಾ ಯೋಷಾ ಚ ಸ್ಥಿತಾ|
10 ತತ್ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುರುತ್ಥಾಯ ತಾಂ ವನಿತಾಂ ವಿನಾ ಕಮಪ್ಯಪರಂ ನ ವಿಲೋಕ್ಯ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಹೇ ವಾಮೇ ತವಾಪವಾದಕಾಃ ಕುತ್ರ? ಕೋಪಿ ತ್ವಾಂ ಕಿಂ ನ ದಣ್ಡಯತಿ?
11 ಸಾವದತ್ ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ಕೋಪಿ ನ ತದಾ ಯೀಶುರವೋಚತ್ ನಾಹಮಪಿ ದಣ್ಡಯಾಮಿ ಯಾಹಿ ಪುನಃ ಪಾಪಂ ಮಾಕಾರ್ಷೀಃ|
12 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪುನರಪಿ ಲೋಕೇಭ್ಯ ಇತ್ಥಂ ಕಥಯಿತುಮ್ ಆರಭತ ಜಗತೋಹಂ ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೋ ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮತ್ಪಶ್ಚಾದ ಗಚ್ಛತಿ ಸ ತಿಮಿರೇ ನ ಭ್ರಮಿತ್ವಾ ಜೀವನರೂಪಾಂ ದೀಪ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
13 ತತಃ ಫಿರೂಶಿನೋಽವಾದಿಷುಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾಸಿ ತಸ್ಮಾತ್ ತವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ನ ಭವತಿ|
14 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುದಿತವಾನ್ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥೇಽಹಂ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತಥಾಪಿ ಮತ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಯಸ್ಮಾದ್ ಅಹಂ ಕುತ ಆಗತೋಸ್ಮಿ ಕ್ವ ಯಾಮಿ ಚ ತದಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಕಿನ್ತು ಕುತ ಆಗತೋಸ್ಮಿ ಕುತ್ರ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಚ ತದ್ ಯೂಯಂ ನ ಜಾನೀಥ|
15 ಯೂಯಂ ಲೌಕಿಕಂ ವಿಚಾರಯಥ ನಾಹಂ ಕಿಮಪಿ ವಿಚಾರಯಾಮಿ|
16 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ವಿಚಾರಯಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಮಮ ವಿಚಾರೋ ಗ್ರಹೀತವ್ಯೋ ಯತೋಹಮ್ ಏಕಾಕೀ ನಾಸ್ಮಿ ಪ್ರೇರಯಿತಾ ಪಿತಾ ಮಯಾ ಸಹ ವಿದ್ಯತೇ|
17 ದ್ವಯೋ ರ್ಜನಯೋಃ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ಗ್ರಹಣೀಯಂ ಭವತೀತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಗ್ರನ್ಥೇ ಲಿಖಿತಮಸ್ತಿ|
18 ಅಹಂ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ ದದಾಮಿ ಯಶ್ಚ ಮಮ ತಾತೋ ಮಾಂ ಪ್ರೇರಿತವಾನ್ ಸೋಪಿ ಮದರ್ಥೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಂ ದದಾತಿ|
19 ತದಾ ತೇಽಪೃಚ್ಛನ್ ತವ ತಾತಃ ಕುತ್ರ? ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀದ್ ಯೂಯಂ ಮಾಂ ನ ಜಾನೀಥ ಮತ್ಪಿತರಞ್ಚ ನ ಜಾನೀಥ ಯದಿ ಮಾಮ್ ಅಕ್ಷಾಸ್ಯತ ತರ್ಹಿ ಮಮ ತಾತಮಪ್ಯಕ್ಷಾಸ್ಯತ|
20 ಯೀಶು ರ್ಮನ್ದಿರ ಉಪದಿಶ್ಯ ಭಣ್ಡಾಗಾರೇ ಕಥಾ ಏತಾ ಅಕಥಯತ್ ತಥಾಪಿ ತಂ ಪ್ರತಿ ಕೋಪಿ ಕರಂ ನೋದತೋಲಯತ್|
21 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಃ ಪುನರುದಿತವಾನ್ ಅಧುನಾಹಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಯೂಯಂ ಮಾಂ ಗವೇಷಯಿಷ್ಯಥ ಕಿನ್ತು ನಿಜೈಃ ಪಾಪೈ ರ್ಮರಿಷ್ಯಥ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಅಹಂ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಯೂಯಂ ಯಾತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ|
22 ತದಾ ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಪ್ರಾವೋಚನ್ ಕಿಮಯಮ್ ಆತ್ಮಘಾತಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ? ಯತೋ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಅಹಂ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಯೂಯಂ ಯಾತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಬ್ರವೀತಿ|
23 ತತೋ ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಯೂಯಮ್ ಅಧಃಸ್ಥಾನೀಯಾ ಲೋಕಾ ಅಹಮ್ ಊರ್ದ್ವ್ವಸ್ಥಾನೀಯಃ ಯೂಯಮ್ ಏತಜ್ಜಗತ್ಸಮ್ಬನ್ಧೀಯಾ ಅಹಮ್ ಏತಜ್ಜಗತ್ಸಮ್ಬನ್ಧೀಯೋ ನ|
24 ತಸ್ಮಾತ್ ಕಥಿತವಾನ್ ಯೂಯಂ ನಿಜೈಃ ಪಾಪೈ ರ್ಮರಿಷ್ಯಥ ಯತೋಹಂ ಸ ಪುಮಾನ್ ಇತಿ ಯದಿ ನ ವಿಶ್ವಸಿಥ ತರ್ಹಿ ನಿಜೈಃ ಪಾಪೈ ರ್ಮರಿಷ್ಯಥ|
25 ತದಾ ತೇ ಽಪೃಚ್ಛನ್ ಕಸ್ತ್ವಂ? ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವಮ್ ಆ ಪ್ರಥಮಾತ್ ಕರೋಮಿ ಸಏವ ಪುರುಷೋಹಂ|
26 ಯುಷ್ಮಾಸು ಮಯಾ ಬಹುವಾಕ್ಯಂ ವಕ್ತ್ತವ್ಯಂ ವಿಚಾರಯಿತವ್ಯಞ್ಚ ಕಿನ್ತು ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಯದಹಂ ಶ್ರುತವಾನ್ ತದೇವ ಜಗತೇ ಕಥಯಾಮಿ|
27 ಕಿನ್ತು ಸ ಜನಕೇ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ಪ್ರೋಕ್ತ್ತವಾನ್ ಇತಿ ತೇ ನಾಬುಧ್ಯನ್ತ|
28 ತತೋ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಯದಾ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಮ್ ಊರ್ದ್ವ್ವ ಉತ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಥ ತದಾಹಂ ಸ ಪುಮಾನ್ ಕೇವಲಃ ಸ್ವಯಂ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕರೋಮಿ ಕಿನ್ತು ತಾತೋ ಯಥಾ ಶಿಕ್ಷಯತಿ ತದನುಸಾರೇಣ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ವದಾಮೀತಿ ಚ ಯೂಯಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯಥ|
29 ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತಾ ಪಿತಾ ಮಾಮ್ ಏಕಾಕಿನಂ ನ ತ್ಯಜತಿ ಸ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಯತೋಹಂ ತದಭಿಮತಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಸದಾ ಕರೋಮಿ|
30 ತದಾ ತಸ್ಯೈತಾನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಹುವಸ್ತಾಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|
31 ಯೇ ಯಿಹೂದೀಯಾ ವ್ಯಶ್ವಸನ್ ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯತ್
32 ಮಮ ವಾಕ್ಯೇ ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಆಸ್ಥಾಂ ಕುರುಥ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಶಿಷ್ಯಾ ಭೂತ್ವಾ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯಥ ತತಃ ಸತ್ಯತಯಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮೋಕ್ಷೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
33 ತದಾ ತೇ ಪ್ರತ್ಯವಾದಿಷುಃ ವಯಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋ ವಂಶಃ ಕದಾಪಿ ಕಸ್ಯಾಪಿ ದಾಸಾ ನ ಜಾತಾಸ್ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮುಕ್ತ್ತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಕಥಂ ಬ್ರವೀಷಿ?
34 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಯಃ ಪಾಪಂ ಕರೋತಿ ಸ ಪಾಪಸ್ಯ ದಾಸಃ|
35 ದಾಸಶ್ಚ ನಿರನ್ತರಂ ನಿವೇಶನೇ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ಕಿನ್ತು ಪುತ್ರೋ ನಿರನ್ತರಂ ತಿಷ್ಠತಿ|
36 ಅತಃ ಪುತ್ರೋ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಮೋಚಯತಿ ತರ್ಹಿ ನಿತಾನ್ತಮೇವ ಮುಕ್ತ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯಥ|
37 ಯುಯಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋ ವಂಶ ಇತ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಕಿನ್ತು ಮಮ ಕಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಃಕರಣೇಷು ಸ್ಥಾನಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋ ರ್ಮಾಂ ಹನ್ತುಮ್ ಈಹಧ್ವೇ|
38 ಅಹಂ ಸ್ವಪಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಯದಪಶ್ಯಂ ತದೇವ ಕಥಯಾಮಿ ತಥಾ ಯೂಯಮಪಿ ಸ್ವಪಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಯದಪಶ್ಯತ ತದೇವ ಕುರುಧ್ವೇ|
39 ತದಾ ತೇ ಪ್ರತ್ಯವೋಚನ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪಿತಾ ತತೋ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮಃ ಸನ್ತಾನಾ ಅಭವಿಷ್ಯತ ತರ್ಹಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ ಆಚಾರಣವದ್ ಆಚರಿಷ್ಯತ|
40 ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಮುಖಾತ್ ಸತ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ ಯೋಹಂ ತಂ ಮಾಂ ಹನ್ತುಂ ಚೇಷ್ಟಧ್ವೇ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಏತಾದೃಶಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಚಕಾರ|
41 ಯೂಯಂ ಸ್ವಸ್ವಪಿತುಃ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕುರುಥ ತದಾ ತೈರುಕ್ತ್ತಂ ನ ವಯಂ ಜಾರಜಾತಾ ಅಸ್ಮಾಕಮ್ ಏಕಏವ ಪಿತಾಸ್ತಿ ಸ ಏವೇಶ್ವರಃ
42 ತತೋ ಯೀಶುನಾ ಕಥಿತಮ್ ಈಶ್ವರೋ ಯದಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತಾತೋಭವಿಷ್ಯತ್ ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ಮಯಿ ಪ್ರೇಮಾಕರಿಷ್ಯತ ಯತೋಹಮ್ ಈಶ್ವರಾನ್ನಿರ್ಗತ್ಯಾಗತೋಸ್ಮಿ ಸ್ವತೋ ನಾಗತೋಹಂ ಸ ಮಾಂ ಪ್ರಾಹಿಣೋತ್|
43 ಯೂಯಂ ಮಮ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ನ ಬುಧ್ಯಧ್ವೇ ಕುತಃ? ಯತೋ ಯೂಯಂ ಮಮೋಪದೇಶಂ ಸೋಢುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ|
44 ಯೂಯಂ ಶೈತಾನ್ ಪಿತುಃ ಸನ್ತಾನಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಿತುರಭಿಲಾಷಂ ಪೂರಯಥ ಸ ಆ ಪ್ರಥಮಾತ್ ನರಘಾತೀ ತದನ್ತಃ ಸತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಲೇಶೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಕಾರಣಾದತಃ ಸ ಸತ್ಯತಾಯಾಂ ನಾತಿಷ್ಠತ್ ಸ ಯದಾ ಮೃಷಾ ಕಥಯತಿ ತದಾ ನಿಜಸ್ವಭಾವಾನುಸಾರೇಣೈವ ಕಥಯತಿ ಯತೋ ಸ ಮೃಷಾಭಾಷೀ ಮೃಷೋತ್ಪಾದಕಶ್ಚ|
45 ಅಹಂ ತಥ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಕಾರಣಾದಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಮಾಂ ನ ಪ್ರತೀಥ|
46 ಮಯಿ ಪಾಪಮಸ್ತೀತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೋ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ? ಯದ್ಯಹಂ ತಥ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಕುತೋ ಮಾಂ ನ ಪ್ರತಿಥ?
47 ಯಃ ಕಶ್ಚನ ಈಶ್ವರೀಯೋ ಲೋಕಃ ಸ ಈಶ್ವರೀಯಕಥಾಯಾಂ ಮನೋ ನಿಧತ್ತೇ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರೀಯಲೋಕಾ ನ ಭವಥ ತನ್ನಿದಾನಾತ್ ತತ್ರ ನ ಮನಾಂಸಿ ನಿಧದ್ವೇ|
48 ತದಾ ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದಿಷುಃ ತ್ವಮೇಕಃ ಶೋಮಿರೋಣೀಯೋ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಶ್ಚ ವಯಂ ಕಿಮಿದಂ ಭದ್ರಂ ನಾವಾದಿಷ್ಮ?
49 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್ ನಾಹಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಃ ಕಿನ್ತು ನಿಜತಾತಂ ಸಮ್ಮನ್ಯೇ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೂಯಂ ಮಾಮ್ ಅಪಮನ್ಯಧ್ವೇ|
50 ಅಹಂ ಸ್ವಸುಖ್ಯಾತಿಂ ನ ಚೇಷ್ಟೇ ಕಿನ್ತು ಚೇಷ್ಟಿತಾ ವಿಚಾರಯಿತಾ ಚಾಪರ ಏಕ ಆಸ್ತೇ|
51 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮ್ ಅತೀವ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ ಯೋ ನರೋ ಮದೀಯಂ ವಾಚಂ ಮನ್ಯತೇ ಸ ಕದಾಚನ ನಿಧನಂ ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯತಿ|
52 ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಮವದನ್ ತ್ವಂ ಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಇತೀದಾನೀಮ್ ಅವೈಷ್ಮ| ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಞ್ಚ ಸರ್ವ್ವೇ ಮೃತಾಃ ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ಭಾಷಸೇ ಯೋ ನರೋ ಮಮ ಭಾರತೀಂ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ಜಾತು ನಿಧಾನಾಸ್ವಾದಂ ನ ಲಪ್ಸ್ಯತೇ|
53 ತರ್ಹಿ ತ್ವಂ ಕಿಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷಾದ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋಪಿ ಮಹಾನ್? ಯಸ್ಮಾತ್ ಸೋಪಿ ಮೃತಃ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನೋಪಿ ಮೃತಾಃ ತ್ವಂ ಸ್ವಂ ಕಂ ಪುಮಾಂಸಂ ಮನುಷೇ?
54 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವೋಚದ್ ಯದ್ಯಹಂ ಸ್ವಂ ಸ್ವಯಂ ಸಮ್ಮನ್ಯೇ ತರ್ಹಿ ಮಮ ತತ್ ಸಮ್ಮನನಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಕಿನ್ತು ಮಮ ತಾತೋ ಯಂ ಯೂಯಂ ಸ್ವೀಯಮ್ ಈಶ್ವರಂ ಭಾಷಧ್ವೇ ಸಏವ ಮಾಂ ಸಮ್ಮನುತೇ|
55 ಯೂಯಂ ತಂ ನಾವಗಚ್ಛಥ ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ತಮವಗಚ್ಛಾಮಿ ತಂ ನಾವಗಚ್ಛಾಮೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಯದಿ ವದಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಯೂಯಮಿವ ಮೃಷಾಭಾಷೀ ಭವಾಮಿ ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ತಮವಗಚ್ಛಾಮಿ ತದಾಕ್ಷಾಮಪಿ ಗೃಹ್ಲಾಮಿ|
56 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪೂರ್ವ್ವಪುರುಷ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಮಮ ಸಮಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಅತೀವಾವಾಞ್ಛತ್ ತನ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾನನ್ದಚ್ಚ|
57 ತದಾ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಅಪೃಚ್ಛನ್ ತವ ವಯಃ ಪಞ್ಚಾಶದ್ವತ್ಸರಾ ನ ತ್ವಂ ಕಿಮ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮಮ್ ಅದ್ರಾಕ್ಷೀಃ?
58 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀದ್ ಯುಷ್ಮಾನಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವದಾಮಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮೋ ಜನ್ಮನಃ ಪೂರ್ವ್ವಕಾಲಮಾರಭ್ಯಾಹಂ ವಿದ್ಯೇ|
59 ತದಾ ತೇ ಪಾಷಾಣಾನ್ ಉತ್ತೋಲ್ಯ ತಮಾಹನ್ತುಮ್ ಉದಯಚ್ಛನ್ ಕಿನ್ತು ಯೀಶು ರ್ಗುಪ್ತೋ ಮನ್ತಿರಾದ್ ಬಹಿರ್ಗತ್ಯ ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇನ ಪ್ರಸ್ಥಿತವಾನ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 09

1 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುರ್ಗಚ್ಛನ್ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೇ ಜನ್ಮಾನ್ಧಂ ನರಮ್ ಅಪಶ್ಯತ್|
2 ತತಃ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತಮ್ ಅಪೃಚ್ಛನ್ ಹೇ ಗುರೋ ನರೋಯಂ ಸ್ವಪಾಪೇನ ವಾ ಸ್ವಪಿತ್ರಾಃ ಪಾಪೇನಾನ್ಧೋಽಜಾಯತ?
3 ತತಃ ಸ ಪ್ರತ್ಯುದಿತವಾನ್ ಏತಸ್ಯ ವಾಸ್ಯ ಪಿತ್ರೋಃ ಪಾಪಾದ್ ಏತಾದೃಶೋಭೂದ ಇತಿ ನಹಿ ಕಿನ್ತ್ವನೇನ ಯಥೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ ತದ್ಧೇತೋರೇವ|
4 ದಿನೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತುಃ ಕರ್ಮ್ಮ ಮಯಾ ಕರ್ತ್ತವ್ಯಂ ಯದಾ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕ್ರಿಯತೇ ತಾದೃಶೀ ನಿಶಾಗಚ್ಛತಿ|
5 ಅಹಂ ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ಜಗತಿ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಜಗತೋ ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೋಸ್ಮಿ|
6 ಇತ್ಯುಕ್ತ್ತಾ ಭೂಮೌ ನಿಷ್ಠೀವಂ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ತೇನ ಪಙ್ಕಂ ಕೃತವಾನ್
7 ಪಶ್ಚಾತ್ ತತ್ಪಙ್ಕೇನ ತಸ್ಯಾನ್ಧಸ್ಯ ನೇತ್ರೇ ಪ್ರಲಿಪ್ಯ ತಮಿತ್ಯಾದಿಶತ್ ಗತ್ವಾ ಶಿಲೋಹೇ ಽರ್ಥಾತ್ ಪ್ರೇರಿತನಾಮ್ನಿ ಸರಸಿ ಸ್ನಾಹಿ| ತತೋನ್ಧೋ ಗತ್ವಾ ತತ್ರಾಸ್ನಾತ್ ತತಃ ಪ್ರನ್ನಚಕ್ಷು ರ್ಭೂತ್ವಾ ವ್ಯಾಘುಟ್ಯಾಗಾತ್|
8 ಅಪರಞ್ಚ ಸಮೀಪವಾಸಿನೋ ಲೋಕಾ ಯೇ ಚ ತಂ ಪೂರ್ವ್ವಮನ್ಧಮ್ ಅಪಶ್ಯನ್ ತೇ ಬಕ್ತ್ತುಮ್ ಆರಭನ್ತ ಯೋನ್ಧಲೋಕೋ ವರ್ತ್ಮನ್ಯುಪವಿಶ್ಯಾಭಿಕ್ಷತ ಸ ಏವಾಯಂ ಜನಃ ಕಿಂ ನ ಭವತಿ?
9 ಕೇಚಿದವದನ್ ಸ ಏವ ಕೇಚಿದವೋಚನ್ ತಾದೃಶೋ ಭವತಿ ಕಿನ್ತು ಸ ಸ್ವಯಮಬ್ರವೀತ್ ಸ ಏವಾಹಂ ಭವಾಮಿ|
10 ಅತಏವ ತೇ ಽಪೃಚ್ಛನ್ ತ್ವಂ ಕಥಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪಾಪ್ತವಾನ್?
11 ತತಃ ಸೋವದದ್ ಯೀಶನಾಮಕ ಏಕೋ ಜನೋ ಮಮ ನಯನೇ ಪಙ್ಕೇನ ಪ್ರಲಿಪ್ಯ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯತ್ ಶಿಲೋಹಕಾಸಾರಂ ಗತ್ವಾ ತತ್ರ ಸ್ನಾಹಿ| ತತಸ್ತತ್ರ ಗತ್ವಾ ಮಯಿ ಸ್ನಾತೇ ದೃಷ್ಟಿಮಹಂ ಲಬ್ಧವಾನ್|
12 ತದಾ ತೇ ಽವದನ್ ಸ ಪುಮಾನ್ ಕುತ್ರ? ತೇನೋಕ್ತ್ತಂ ನಾಹಂ ಜಾನಾಮಿ|
13 ಅಪರಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಪೂರ್ವ್ವಾನ್ಧೇ ಜನೇ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ನಿಕಟಮ್ ಆನೀತೇ ಸತಿ ಫಿರೂಶಿನೋಪಿ ತಮಪೃಚ್ಛನ್ ಕಥಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋಸಿ?
14 ತತಃ ಸ ಕಥಿತವಾನ್ ಸ ಪಙ್ಕೇನ ಮಮ ನೇತ್ರೇ ಽಲಿಮ್ಪತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ ಸ್ನಾತ್ವಾ ದೃಷ್ಟಿಮಲಭೇ|
15 ಕಿನ್ತು ಯೀಶು ರ್ವಿಶ್ರಾಮವಾರೇ ಕರ್ದ್ದಮಂ ಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಯ ನಯನೇ ಪ್ರಸನ್ನೇಽಕರೋದ್ ಇತಿಕಾರಣಾತ್ ಕತಿಪಯಫಿರೂಶಿನೋಽವದನ್
16 ಸ ಪುಮಾನ್ ಈಶ್ವರಾನ್ನ ಯತಃ ಸ ವಿಶ್ರಾಮವಾರಂ ನ ಮನ್ಯತೇ| ತತೋನ್ಯೇ ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯವದನ್ ಪಾಪೀ ಪುಮಾನ್ ಕಿಮ್ ಏತಾದೃಶಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
17 ಇತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಿನ್ನವಾಕ್ಯತ್ವಮ್ ಅಭವತ್| ಪಶ್ಚಾತ್ ತೇ ಪುನರಪಿ ತಂ ಪೂರ್ವ್ವಾನ್ಧಂ ಮಾನುಷಮ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಷುಃ ಯೋ ಜನಸ್ತವ ಚಕ್ಷುಷೀ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕೃತವಾನ್ ತಸ್ಮಿನ್ ತ್ವಂ ಕಿಂ ವದಸಿ? ಸ ಉಕ್ತ್ತವಾನ್ ಸ ಭವಿಶದ್ವಾದೀ|
18 ಸ ದೃಷ್ಟಿಮ್ ಆಪ್ತವಾನ್ ಇತಿ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಪಿತ್ರೋ ರ್ಮುಖಾದ್ ಅಶ್ರುತ್ವಾ ನ ಪ್ರತ್ಯಯನ್|
19 ಅತಏವ ತೇ ತಾವಪೃಚ್ಛನ್ ಯುವಯೋ ರ್ಯಂ ಪುತ್ರಂ ಜನ್ಮಾನ್ಧಂ ವದಥಃ ಸ ಕಿಮಯಂ? ತರ್ಹೀದಾನೀಂ ಕಥಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
20 ತತಸ್ತಸ್ಯ ಪಿತರೌ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತಾಮ್ ಅಯಮ್ ಆವಯೋಃ ಪುತ್ರ ಆ ಜನೇರನ್ಧಶ್ಚ ತದಪ್ಯಾವಾಂ ಜಾನೀವಃ
21 ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ಕಥಂ ದೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ತದಾವಾಂ ನ್ ಜಾನೀವಃ ಕೋಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕೃತವಾನ್ ತದಪಿ ನ ಜಾನೀವ ಏಷ ವಯಃಪ್ರಾಪ್ತ ಏನಂ ಪೃಚ್ಛತ ಸ್ವಕಥಾಂ ಸ್ವಯಂ ವಕ್ಷ್ಯತಿ|
22 ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಭಯಾತ್ ತಸ್ಯ ಪಿತರೌ ವಾಕ್ಯಮಿದಮ್ ಅವದತಾಂ ಯತಃ ಕೋಪಿ ಮನುಷ್ಯೋ ಯದಿ ಯೀಶುಮ್ ಅಭಿಷಿಕ್ತಂ ವದತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ಭಜನಗೃಹಾದ್ ದೂರೀಕಾರಿಷ್ಯತೇ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರಣಾಮ್ ಅಕುರ್ವ್ವನ್
23 ಅತಸ್ತಸ್ಯ ಪಿತರೌ ವ್ಯಾಹರತಾಮ್ ಏಷ ವಯಃಪ್ರಾಪ್ತ ಏನಂ ಪೃಚ್ಛತ|
24 ತದಾ ತೇ ಪುನಶ್ಚ ತಂ ಪೂರ್ವ್ವಾನ್ಧಮ್ ಆಹೂಯ ವ್ಯಾಹರನ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಾನ್ ವದ ಏಷ ಮನುಷ್ಯಃ ಪಾಪೀತಿ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ|
25 ತದಾ ಸ ಉಕ್ತ್ತವಾನ್ ಸ ಪಾಪೀ ನ ವೇತಿ ನಾಹಂ ಜಾನೇ ಪೂರ್ವಾಮನ್ಧ ಆಸಮಹಮ್ ಅಧುನಾ ಪಶ್ಯಾಮೀತಿ ಮಾತ್ರಂ ಜಾನಾಮಿ|
26 ತೇ ಪುನರಪೃಚ್ಛನ್ ಸ ತ್ವಾಂ ಪ್ರತಿ ಕಿಮಕರೋತ್? ಕಥಂ ನೇತ್ರೇ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಽಕರೋತ್?
27 ತತಃ ಸೋವಾದೀದ್ ಏಕಕೃತ್ವೋಕಥಯಂ ಯೂಯಂ ನ ಶೃಣುಥ ತರ್ಹಿ ಕುತಃ ಪುನಃ ಶ್ರೋತುಮ್ ಇಚ್ಛಥ? ಯೂಯಮಪಿ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾ ಭವಿತುಮ್ ಇಚ್ಛಥ?
28 ತದಾ ತೇ ತಂ ತಿರಸ್ಕೃತ್ಯ ವ್ಯಾಹರನ್ ತ್ವಂ ತಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯೋ ವಯಂ ಮೂಸಾಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ|
29 ಮೂಸಾವಕ್ತ್ರೇಣೇಶ್ವರೋ ಜಗಾದ ತಜ್ಜಾನೀಮಃ ಕಿನ್ತ್ವೇಷ ಕುತ್ರತ್ಯಲೋಕ ಇತಿ ನ ಜಾನೀಮಃ|
30 ಸೋವದದ್ ಏಷ ಮಮ ಲೋಚನೇ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಽಕರೋತ್ ತಥಾಪಿ ಕುತ್ರತ್ಯಲೋಕ ಇತಿ ಯೂಯಂ ನ ಜಾನೀಥ ಏತದ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಭವತಿ|
31 ಈಶ್ವರಃ ಪಾಪಿನಾಂ ಕಥಾಂ ನ ಶೃಣೋತಿ ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಭಕ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ತದಿಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಂ ಕರೋತಿ ತಸ್ಯೈವ ಕಥಾಂ ಶೃಣೋತಿ ಏತದ್ ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ|
32 ಕೋಪಿ ಮನುಷ್ಯೋ ಜನ್ಮಾನ್ಧಾಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ಅದದಾತ್ ಜಗದಾರಮ್ಭಾದ್ ಏತಾದೃಶೀಂ ಕಥಾಂ ಕೋಪಿ ಕದಾಪಿ ನಾಶೃಣೋತ್|
33 ಅಸ್ಮಾದ್ ಏಷ ಮನುಷ್ಯೋ ಯದೀಶ್ವರಾನ್ನಾಜಾಯತ ತರ್ಹಿ ಕಿಞ್ಚಿದಪೀದೃಶಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್|
34 ತೇ ವ್ಯಾಹರನ್ ತ್ವಂ ಪಾಪಾದ್ ಅಜಾಯಥಾಃ ಕಿಮಸ್ಮಾನ್ ತ್ವಂ ಶಿಕ್ಷಯಸಿ? ಪಶ್ಚಾತ್ತೇ ತಂ ಬಹಿರಕುರ್ವ್ವನ್|
35 ತದನನ್ತರಂ ಯಿಹೂದೀಯೈಃ ಸ ಬಹಿರಕ್ರಿಯತ ಯೀಶುರಿತಿ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪೃಷ್ಟವಾನ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರೇ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಸಿಷಿ?
36 ತದಾ ಸ ಪ್ರತ್ಯವೋಚತ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಸ ಕೋ ಯತ್ ತಸ್ಮಿನ್ನಹಂ ವಿಶ್ವಸಿಮಿ?
37 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ತ್ವಂ ತಂ ದೃಷ್ಟವಾನ್ ತ್ವಯಾ ಸಾಕಂ ಯಃ ಕಥಂ ಕಥಯತಿ ಸಏವ ಸಃ|
38 ತದಾ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ವಿಶ್ವಸಿಮೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ತಂ ಪ್ರಣಾಮತ್|
39 ಪಶ್ಚಾದ್ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ನಯನಹೀನಾ ನಯನಾನಿ ಪ್ರಾಪ್ನುವನ್ತಿ ನಯನವನ್ತಶ್ಚಾನ್ಧಾ ಭವನ್ತೀತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯೇಣ ಜಗದಾಹಮ್ ಆಗಚ್ಛಮ್|
40 ಏತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ನಿಕಟಸ್ಥಾಃ ಕತಿಪಯಾಃ ಫಿರೂಶಿನೋ ವ್ಯಾಹರನ್ ವಯಮಪಿ ಕಿಮನ್ಧಾಃ?
41 ತದಾ ಯೀಶುರವಾದೀದ್ ಯದ್ಯನ್ಧಾ ಅಭವತ ತರ್ಹಿ ಪಾಪಾನಿ ನಾತಿಷ್ಠನ್ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಯಾಮೀತಿ ವಾಕ್ಯವದನಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಾಪಾನಿ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 10

1 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಯೋ ಜನೋ ದ್ವಾರೇಣ ನ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಕೇನಾಪ್ಯನ್ಯೇನ ಮೇಷಗೃಹಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಸ ಏವ ಸ್ತೇನೋ ದಸ್ಯುಶ್ಚ|
2 ಯೋ ದ್ವಾರೇಣ ಪ್ರವಿಶತಿ ಸ ಏವ ಮೇಷಪಾಲಕಃ|
3 ದೌವಾರಿಕಸ್ತಸ್ಮೈ ದ್ವಾರಂ ಮೋಚಯತಿ ಮೇಷಗಣಶ್ಚ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಶೃಣೋತಿ ಸ ನಿಜಾನ್ ಮೇಷಾನ್ ಸ್ವಸ್ವನಾಮ್ನಾಹೂಯ ಬಹಿಃ ಕೃತ್ವಾ ನಯತಿ|
4 ತಥಾ ನಿಜಾನ್ ಮೇಷಾನ್ ಬಹಿಃ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ವಯಂ ತೇಷಾಮ್ ಅಗ್ರೇ ಗಚ್ಛತಿ, ತತೋ ಮೇಷಾಸ್ತಸ್ಯ ಶಬ್ದಂ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ, ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ವ್ರಜನ್ತಿ|
5 ಕಿನ್ತು ಪರಸ್ಯ ಶಬ್ದಂ ನ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ ವ್ರಜಿಷ್ಯನ್ತಿ ವರಂ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಾತ್ ಪಲಾಯಿಷ್ಯನ್ತೇ|
6 ಯೀಶುಸ್ತೇಭ್ಯ ಇಮಾಂ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಕಥಾಮ್ ಅಕಥಯತ್ ಕಿನ್ತು ತೇನ ಕಥಿತಕಥಾಯಾಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯ್ಯಂ ತೇ ನಾಬುಧ್ಯನ್ತ|
7 ಅತೋ ಯೀಶುಃ ಪುನರಕಥಯತ್, ಯುಷ್ಮಾನಾಹಂ ಯಥಾರ್ಥತರಂ ವ್ಯಾಹರಾಮಿ, ಮೇಷಗೃಹಸ್ಯ ದ್ವಾರಮ್ ಅಹಮೇವ|
8 ಮಯಾ ನ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಯ ಆಗಚ್ಛನ್ ತೇ ಸ್ತೇನಾ ದಸ್ಯವಶ್ಚ ಕಿನ್ತು ಮೇಷಾಸ್ತೇಷಾಂ ಕಥಾ ನಾಶೃಣ್ವನ್|
9 ಅಹಮೇವ ದ್ವಾರಸ್ವರೂಪಃ, ಮಯಾ ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ ಪ್ರವಿಶತಿ ಸ ರಕ್ಷಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ ತಥಾ ಬಹಿರನ್ತಶ್ಚ ಗಮನಾಗಮನೇ ಕೃತ್ವಾ ಚರಣಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತಿ|
10 ಯೋ ಜನಸ್ತೇನಃ ಸ ಕೇವಲಂ ಸ್ತೈನ್ಯಬಧವಿನಾಶಾನ್ ಕರ್ತ್ತುಮೇವ ಸಮಾಯಾತಿ ಕಿನ್ತ್ವಹಮ್ ಆಯು ರ್ದಾತುಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಹೂಲ್ಯೇನ ತದೇವ ದಾತುಮ್ ಆಗಚ್ಛಮ್|
11 ಅಹಮೇವ ಸತ್ಯಮೇಷಪಾಲಕೋ ಯಸ್ತು ಸತ್ಯೋ ಮೇಷಪಾಲಕಃ ಸ ಮೇಷಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಂ ಕರೋತಿ;
12 ಕಿನ್ತು ಯೋ ಜನೋ ಮೇಷಪಾಲಕೋ ನ, ಅರ್ಥಾದ್ ಯಸ್ಯ ಮೇಷಾ ನಿಜಾ ನ ಭವನ್ತಿ, ಯ ಏತಾದೃಶೋ ವೈತನಿಕಃ ಸ ವೃಕಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೇಜವ್ರಜಂ ವಿಹಾಯ ಪಲಾಯತೇ, ತಸ್ಮಾದ್ ವೃಕಸ್ತಂ ವ್ರಜಂ ಧೃತ್ವಾ ವಿಕಿರತಿ|
13 ವೈತನಿಕಃ ಪಲಾಯತೇ ಯತಃ ಸ ವೇತನಾರ್ಥೀ ಮೇಷಾರ್ಥಂ ನ ಚಿನ್ತಯತಿ|
14 ಅಹಮೇವ ಸತ್ಯೋ ಮೇಷಪಾಲಕಃ, ಪಿತಾ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜಾನಾತಿ, ಅಹಞ್ಚ ಯಥಾ ಪಿತರಂ ಜಾನಾಮಿ,
15 ತಥಾ ನಿಜಾನ್ ಮೇಷಾನಪಿ ಜಾನಾಮಿ, ಮೇಷಾಶ್ಚ ಮಾಂ ಜಾನಾನ್ತಿ, ಅಹಞ್ಚ ಮೇಷಾರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಂ ಕರೋಮಿ|
16 ಅಪರಞ್ಚ ಏತದ್ ಗೃಹೀಯ ಮೇಷೇಭ್ಯೋ ಭಿನ್ನಾ ಅಪಿ ಮೇಷಾ ಮಮ ಸನ್ತಿ ತೇ ಸಕಲಾ ಆನಯಿತವ್ಯಾಃ; ತೇ ಮಮ ಶಬ್ದಂ ಶ್ರೋಷ್ಯನ್ತಿ ತತ ಏಕೋ ವ್ರಜ ಏಕೋ ರಕ್ಷಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
17 ಪ್ರಾಣಾನಹಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಗ್ರಹೀಷ್ಯಾಮಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಪಿತಾ ಮಯಿ ಸ್ನೇಹಂ ಕರೋತಿ|
18 ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನೋ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾನ್ ಹನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಕಿನ್ತು ಸ್ವಯಂ ತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಿತುಂ ಪುನರ್ಗ್ರಹೀತುಞ್ಚ ಮಮ ಶಕ್ತಿರಾಸ್ತೇ ಭಾರಮಿಮಂ ಸ್ವಪಿತುಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತೋಹಮ್|
19 ಅಸ್ಮಾದುಪದೇಶಾತ್ ಪುನಶ್ಚ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಭಿನ್ನವಾಕ್ಯತಾ ಜಾತಾ|
20 ತತೋ ಬಹವೋ ವ್ಯಾಹರನ್ ಏಷ ಭೂತಗ್ರಸ್ತ ಉನ್ಮತ್ತಶ್ಚ, ಕುತ ಏತಸ್ಯ ಕಥಾಂ ಶೃಣುಥ?
21 ಕೇಚಿದ್ ಅವದನ್ ಏತಸ್ಯ ಕಥಾ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಸ್ಯ ಕಥಾವನ್ನ ಭವನ್ತಿ, ಭೂತಃ ಕಿಮ್ ಅನ್ಧಾಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋತಿ?
22 ಶೀತಕಾಲೇ ಯಿರೂಶಾಲಮಿ ಮನ್ದಿರೋತ್ಸರ್ಗಪರ್ವ್ವಣ್ಯುಪಸ್ಥಿತೇ
23 ಯೀಶುಃ ಸುಲೇಮಾನೋ ನಿಃಸಾರೇಣ ಗಮನಾಗಮನೇ ಕರೋತಿ,
24 ಏತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ವೇಷ್ಟಯಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಹರನ್ ಕತಿ ಕಾಲಾನ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಂ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ? ಯದ್ಯಭಿಷಿಕ್ತೋ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ತತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವದ|
25 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದದ್ ಅಹಮ್ ಅಚಕಥಂ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ನ ಪ್ರತೀಥ, ನಿಜಪಿತು ರ್ನಾಮ್ನಾ ಯಾಂ ಯಾಂ ಕ್ರಿಯಾಂ ಕರೋಮಿ ಸಾ ಕ್ರಿಯೈವ ಮಮ ಸಾಕ್ಷಿಸ್ವರೂಪಾ|
26 ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಪೂರ್ವ್ವಮಕಥಯಂ ಯೂಯಂ ಮಮ ಮೇಷಾ ನ ಭವಥ, ಕಾರಣಾದಸ್ಮಾನ್ ನ ವಿಶ್ವಸಿಥ|
27 ಮಮ ಮೇಷಾ ಮಮ ಶಬ್ದಂ ಶೃಣ್ವನ್ತಿ ತಾನಹಂ ಜಾನಾಮಿ ತೇ ಚ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗಚ್ಛನ್ತಿ|
28 ಅಹಂ ತೇಭ್ಯೋಽನನ್ತಾಯು ರ್ದದಾಮಿ, ತೇ ಕದಾಪಿ ನ ನಂಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಕೋಪಿ ಮಮ ಕರಾತ್ ತಾನ್ ಹರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
29 ಯೋ ಮಮ ಪಿತಾ ತಾನ್ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ತವಾನ್ ಸ ಸರ್ವ್ವಸ್ಮಾತ್ ಮಹಾನ್, ಕೋಪಿ ಮಮ ಪಿತುಃ ಕರಾತ್ ತಾನ್ ಹರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
30 ಅಹಂ ಪಿತಾ ಚ ದ್ವಯೋರೇಕತ್ವಮ್|
31 ತತೋ ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಪುನರಪಿ ತಂ ಹನ್ತುಂ ಪಾಷಾಣಾನ್ ಉದತೋಲಯನ್|
32 ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಪಿತುಃ ಸಕಾಶಾದ್ ಬಹೂನ್ಯುತ್ತಮಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪ್ರಾಕಾಶಯಂ ತೇಷಾಂ ಕಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮಣಃ ಕಾರಣಾನ್ ಮಾಂ ಪಾಷಾಣೈರಾಹನ್ತುಮ್ ಉದ್ಯತಾಃ ಸ್ಥ?
33 ಯಿಹೂದೀಯಾಃ ಪ್ರತ್ಯವದನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಕರ್ಮ್ಮಹೇತೋ ರ್ನ ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ಮಾನುಷಃ ಸ್ವಮೀಶ್ವರಮ್ ಉಕ್ತ್ವೇಶ್ವರಂ ನಿನ್ದಸಿ ಕಾರಣಾದಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಪಾಷಾಣೈರ್ಹನ್ಮಃ|
34 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್ ಮಯಾ ಕಥಿತಂ ಯೂಯಮ್ ಈಶ್ವರಾ ಏತದ್ವಚನಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಲಿಖಿತಂ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂ?
35 ತಸ್ಮಾದ್ ಯೇಷಾಮ್ ಉದ್ದೇಶೇ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಕಥಾ ಕಥಿತಾ ತೇ ಯದೀಶ್ವರಗಣಾ ಉಚ್ಯನ್ತೇ ಧರ್ಮ್ಮಗ್ರನ್ಥಸ್ಯಾಪ್ಯನ್ಯಥಾ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯಂ,
36 ತರ್ಹ್ಯಾಹಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಕಥನಾತ್ ಯೂಯಂ ಪಿತ್ರಾಭಿಷಿಕ್ತಂ ಜಗತಿ ಪ್ರೇರಿತಞ್ಚ ಪುಮಾಂಸಂ ಕಥಮ್ ಈಶ್ವರನಿನ್ದಕಂ ವಾದಯ?
37 ಯದ್ಯಹಂ ಪಿತುಃ ಕರ್ಮ್ಮ ನ ಕರೋಮಿ ತರ್ಹಿ ಮಾಂ ನ ಪ್ರತೀತ;
38 ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಕರೋಮಿ ತರ್ಹಿ ಮಯಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯಯೇ ನ ಕೃತೇಽಪಿ ಕಾರ್ಯ್ಯೇ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ, ತತೋ ಮಯಿ ಪಿತಾಸ್ತೀತಿ ಪಿತರ್ಯ್ಯಹಮ್ ಅಸ್ಮೀತಿ ಚ ಕ್ಷಾತ್ವಾ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯಥ|
39 ತದಾ ತೇ ಪುನರಪಿ ತಂ ಧರ್ತ್ತುಮ್ ಅಚೇಷ್ಟನ್ತ ಕಿನ್ತು ಸ ತೇಷಾಂ ಕರೇಭ್ಯೋ ನಿಸ್ತೀರ್ಯ್ಯ
40 ಪುನ ರ್ಯರ್ದ್ದನ್ ಅದ್ಯಾಸ್ತಟೇ ಯತ್ರ ಪುರ್ವ್ವಂ ಯೋಹನ್ ಅಮಜ್ಜಯತ್ ತತ್ರಾಗತ್ಯ ನ್ಯವಸತ್|
41 ತತೋ ಬಹವೋ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ವ್ಯಾಹರನ್ ಯೋಹನ್ ಕಿಮಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಂ ಕರ್ಮ್ಮ ನಾಕರೋತ್ ಕಿನ್ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಮನುಷ್ಯೇ ಯಾ ಯಃ ಕಥಾ ಅಕಥಯತ್ ತಾಃ ಸರ್ವ್ವಾಃ ಸತ್ಯಾಃ;
42 ತತ್ರ ಚ ಬಹವೋ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 11

1 ಅನನ್ತರಂ ಮರಿಯಮ್ ತಸ್ಯಾ ಭಗಿನೀ ಮರ್ಥಾ ಚ ಯಸ್ಮಿನ್ ವೈಥನೀಯಾಗ್ರಾಮೇ ವಸತಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಗ್ರಾಮೇ ಇಲಿಯಾಸರ್ ನಾಮಾ ಪೀಡಿತ ಏಕ ಆಸೀತ್|
2 ಯಾ ಮರಿಯಮ್ ಪ್ರಭುಂ ಸುಗನ್ಧಿತೇಲೈನ ಮರ್ದ್ದಯಿತ್ವಾ ಸ್ವಕೇಶೈಸ್ತಸ್ಯ ಚರಣೌ ಸಮಮಾರ್ಜತ್ ತಸ್ಯಾ ಭ್ರಾತಾ ಸ ಇಲಿಯಾಸರ್ ರೋಗೀ|
3 ಅಪರಞ್ಚ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀಯತೇ ಸ ಏವ ಪೀಡಿತೋಸ್ತೀತಿ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಭಗಿನ್ಯೌ ಪ್ರೇಷಿತವತ್ಯೌ|
4 ತದಾ ಯೀಶುರಿಮಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾಕಥಯತ ಪೀಡೇಯಂ ಮರಣಾರ್ಥಂ ನ ಕಿನ್ತ್ವೀಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಥಮ್ ಈಶ್ವರಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಹಿಮಪ್ರಕಾಶಾರ್ಥಞ್ಚ ಜಾತಾ|
5 ಯೀಶು ರ್ಯದ್ಯಪಿಮರ್ಥಾಯಾಂ ತದ್ಭಗಿನ್ಯಾಮ್ ಇಲಿಯಾಸರಿ ಚಾಪ್ರೀಯತ,
6 ತಥಾಪಿ ಇಲಿಯಾಸರಃ ಪೀಡಾಯಾಃ ಕಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯತ್ರ ಆಸೀತ್ ತತ್ರೈವ ದಿನದ್ವಯಮತಿಷ್ಠತ್|
7 ತತಃ ಪರಮ್ ಸ ಶಿಷ್ಯಾನಕಥಯದ್ ವಯಂ ಪುನ ರ್ಯಿಹೂದೀಯಪ್ರದೇಶಂ ಯಾಮಃ|
8 ತತಸ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ಹೇ ಗುರೋ ಸ್ವಲ್ಪದಿನಾನಿ ಗತಾನಿ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪಾಷಾಣೈ ರ್ಹನ್ತುಮ್ ಉದ್ಯತಾಸ್ತಥಾಪಿ ಕಿಂ ಪುನಸ್ತತ್ರ ಯಾಸ್ಯಸಿ?
9 ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇ ಕಿಂ ದ್ವಾದಶಘಟಿಕಾ ನ ಭವನ್ತಿ? ಕೋಪಿ ದಿವಾ ಗಚ್ಛನ್ ನ ಸ್ಖಲತಿ ಯತಃ ಸ ಏತಜ್ಜಗತೋ ದೀಪ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ|
10 ಕಿನ್ತು ರಾತ್ರೌ ಗಚ್ಛನ್ ಸ್ಖಲತಿ ಯತೋ ಹೇತೋಸ್ತತ್ರ ದೀಪ್ತಿ ರ್ನಾಸ್ತಿ|
11 ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸ ತಾನವದದ್, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬನ್ಧುಃ ಇಲಿಯಾಸರ್ ನಿದ್ರಿತೋಭೂದ್ ಇದಾನೀಂ ತಂ ನಿದ್ರಾತೋ ಜಾಗರಯಿತುಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ|
12 ಯೀಶು ರ್ಮೃತೌ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ವಿಶ್ರಾಮಾರ್ಥಂ ನಿದ್ರಾಯಾಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಅಕಥಯನ್,
13 ಹೇ ಗುರೋ ಸ ಯದಿ ನಿದ್ರಾತಿ ತರ್ಹಿ ಭದ್ರಮೇವ|
14 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ತಾನ್ ವ್ಯಾಹರತ್, ಇಲಿಯಾಸರ್ ಅಮ್ರಿಯತ;
15 ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಯಥಾ ಪ್ರತೀಥ ತದರ್ಥಮಹಂ ತತ್ರ ನ ಸ್ಥಿತವಾನ್ ಇತ್ಯಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಮ್ ಆಹ್ಲಾದಿತೋಹಂ, ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪೇ ಯಾಮ|
16 ತದಾ ಥೋಮಾ ಯಂ ದಿದುಮಂ ವದನ್ತಿ ಸ ಸಙ್ಗಿನಃ ಶಿಷ್ಯಾನ್ ಅವದದ್ ವಯಮಪಿ ಗತ್ವಾ ತೇನ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಮ್ರಿಯಾಮಹೈ|
17 ಯೀಶುಸ್ತತ್ರೋಪಸ್ಥಾಯ ಇಲಿಯಾಸರಃ ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ್ಥಾಪನಾತ್ ಚತ್ವಾರಿ ದಿನಾನಿ ಗತಾನೀತಿ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತವಾನ್|
18 ವೈಥನೀಯಾ ಯಿರೂಶಾಲಮಃ ಸಮೀಪಸ್ಥಾ ಕ್ರೋಶೈಕಮಾತ್ರಾನ್ತರಿತಾ;
19 ತಸ್ಮಾದ್ ಬಹವೋ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಮರ್ಥಾಂ ಮರಿಯಮಞ್ಚ ಭ್ಯಾತೃಶೋಕಾಪನ್ನಾಂ ಸಾನ್ತ್ವಯಿತುಂ ತಯೋಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್|
20 ಮರ್ಥಾ ಯೀಶೋರಾಗಮನವಾರ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವೈವ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಕರೋತ್ ಕಿನ್ತು ಮರಿಯಮ್ ಗೇಹ ಉಪವಿಶ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ|
21 ತದಾ ಮರ್ಥಾ ಯೀಶುಮವಾದತ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಯದಿ ಭವಾನ್ ಅತ್ರಾಸ್ಥಾಸ್ಯತ್ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಭ್ರಾತಾ ನಾಮರಿಷ್ಯತ್|
22 ಕಿನ್ತ್ವಿದಾನೀಮಪಿ ಯದ್ ಈಶ್ವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯತೇ ಈಶ್ವರಸ್ತದ್ ದಾಸ್ಯತೀತಿ ಜಾನೇಽಹಂ|
23 ಯೀಶುರವಾದೀತ್ ತವ ಭ್ರಾತಾ ಸಮುತ್ಥಾಸ್ಯತಿ|
24 ಮರ್ಥಾ ವ್ಯಾಹರತ್ ಶೇಷದಿವಸೇ ಸ ಉತ್ಥಾನಸಮಯೇ ಪ್ರೋತ್ಥಾಸ್ಯತೀತಿ ಜಾನೇಽಹಂ|
25 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಅಹಮೇವ ಉತ್ಥಾಪಯಿತಾ ಜೀವಯಿತಾ ಚ ಯಃ ಕಶ್ಚನ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಮೃತ್ವಾಪಿ ಜೀವಿಷ್ಯತಿ;
26 ಯಃ ಕಶ್ಚನ ಚ ಜೀವನ್ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಕದಾಪಿ ನ ಮರಿಷ್ಯತಿ, ಅಸ್ಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಕಿಂ ವಿಶ್ವಸಿಷಿ?
27 ಸಾವದತ್ ಪ್ರಭೋ ಯಸ್ಯಾವತರಣಾಪೇಕ್ಷಾಸ್ತಿ ಭವಾನ್ ಸಏವಾಭಿಷಿಕ್ತ್ತ ಈಶ್ವರಪುತ್ರ ಇತಿ ವಿಶ್ವಸಿಮಿ|
28 ಇತಿ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸಾ ಗತ್ವಾ ಸ್ವಾಂ ಭಗಿನೀಂ ಮರಿಯಮಂ ಗುಪ್ತಮಾಹೂಯ ವ್ಯಾಹರತ್ ಗುರುರುಪತಿಷ್ಠತಿ ತ್ವಾಮಾಹೂಯತಿ ಚ|
29 ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಾ ತೂರ್ಣಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ತಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಅಗಚ್ಛತ್|
30 ಯೀಶು ರ್ಗ್ರಾಮಮಧ್ಯಂ ನ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಯತ್ರ ಮರ್ಥಾ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಕರೋತ್ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತವಾನ್|
31 ಯೇ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಮರಿಯಮಾ ಸಾಕಂ ಗೃಹೇ ತಿಷ್ಠನ್ತಸ್ತಾಮ್ ಅಸಾನ್ತ್ವಯನ ತೇ ತಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಮ್ ಉತ್ಥಾಯ ಗಚ್ಛನ್ತಿಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ವ್ಯಾಹರನ್, ಸ ಶ್ಮಶಾನೇ ರೋದಿತುಂ ಯಾತಿ, ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತೇ ತಸ್ಯಾಃ ಪಶ್ಚಾದ್ ಅಗಚ್ಛನ್|
32 ಯತ್ರ ಯೀಶುರತಿಷ್ಠತ್ ತತ್ರ ಮರಿಯಮ್ ಉಪಸ್ಥಾಯ ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಸ್ಯ ಚರಣಯೋಃ ಪತಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಹರತ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಯದಿ ಭವಾನ್ ಅತ್ರಾಸ್ಥಾಸ್ಯತ್ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಭ್ರಾತಾ ನಾಮರಿಷ್ಯತ್|
33 ಯೀಶುಸ್ತಾಂ ತಸ್ಯಾಃ ಸಙ್ಗಿನೋ ಯಿಹೂದೀಯಾಂಶ್ಚ ರುದತೋ ವಿಲೋಕ್ಯ ಶೋಕಾರ್ತ್ತಃ ಸನ್ ದೀರ್ಘಂ ನಿಶ್ವಸ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ತಂ ಕುತ್ರಾಸ್ಥಾಪಯತ?
34 ತೇ ವ್ಯಾಹರನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಆಗತ್ಯ ಪಶ್ಯತು|
35 ಯೀಶುನಾ ಕ್ರನ್ದಿತಂ|
36 ಅತಏವ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಅವದನ್, ಪಶ್ಯತಾಯಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಿದೃಗ್ ಅಪ್ರಿಯತ|
37 ತೇಷಾಂ ಕೇಚಿದ್ ಅವದನ್ ಯೋನ್ಧಾಯ ಚಕ್ಷುಷೀ ದತ್ತವಾನ್ ಸ ಕಿಮ್ ಅಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಂ ನಿವಾರಯಿತುಂ ನಾಶಕ್ನೋತ್?
38 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪುನರನ್ತರ್ದೀರ್ಘಂ ನಿಶ್ವಸ್ಯ ಶ್ಮಶಾನಾನ್ತಿಕಮ್ ಅಗಚ್ಛತ್| ತತ್ ಶ್ಮಶಾನಮ್ ಏಕಂ ಗಹ್ವರಂ ತನ್ಮುಖೇ ಪಾಷಾಣ ಏಕ ಆಸೀತ್|
39 ತದಾ ಯೀಶುರವದದ್ ಏನಂ ಪಾಷಾಣಮ್ ಅಪಸಾರಯತ, ತತಃ ಪ್ರಮೀತಸ್ಯ ಭಗಿನೀ ಮರ್ಥಾವದತ್ ಪ್ರಭೋ, ಅಧುನಾ ತತ್ರ ದುರ್ಗನ್ಧೋ ಜಾತಃ, ಯತೋದ್ಯ ಚತ್ವಾರಿ ದಿನಾನಿ ಶ್ಮಶಾನೇ ಸ ತಿಷ್ಠತಿ|
40 ತದಾ ಯೀಶುರವಾದೀತ್, ಯದಿ ವಿಶ್ವಸಿಷಿ ತರ್ಹೀಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಮಪ್ರಕಾಶಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಸಿ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಿಂ ತುಭ್ಯಂ ನಾಕಥಯಂ?
41 ತದಾ ಮೃತಸ್ಯ ಶ್ಮಶಾನಾತ್ ಪಾಷಾಣೋಽಪಸಾರಿತೇ ಯೀಶುರೂರ್ದ್ವ್ವಂ ಪಶ್ಯನ್ ಅಕಥಯತ್, ಹೇ ಪಿತ ರ್ಮಮ ನೇವೇಸನಮ್ ಅಶೃಣೋಃ ಕಾರಣಾದಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಾಂ ಧನ್ಯಂ ವದಾಮಿ|
42 ತ್ವಂ ಸತತಂ ಶೃಣೋಷಿ ತದಪ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ತ್ವಂ ಮಾಂ ಯತ್ ಪ್ರೈರಯಸ್ತದ್ ಯಥಾಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತಾ ಲೋಕಾ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ತದರ್ಥಮ್ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಿ|
43 ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸ ಪ್ರೋಚ್ಚೈರಾಹ್ವಯತ್, ಹೇ ಇಲಿಯಾಸರ್ ಬಹಿರಾಗಚ್ಛ|
44 ತತಃ ಸ ಪ್ರಮೀತಃ ಶ್ಮಶಾನವಸ್ತ್ರೈ ರ್ಬದ್ಧಹಸ್ತಪಾದೋ ಗಾತ್ರಮಾರ್ಜನವಾಸಸಾ ಬದ್ಧಮುಖಶ್ಚ ಬಹಿರಾಗಚ್ಛತ್| ಯೀಶುರುದಿತವಾನ್ ಬನ್ಧನಾನಿ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ತ್ಯಜತೈನಂ|
45 ಮರಿಯಮಃ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತಾ ಯೇ ಯಿಹೂದೀಯಲೋಕಾಸ್ತದಾ ಯೀಶೋರೇತತ್ ಕರ್ಮ್ಮಾಪಶ್ಯನ್ ತೇಷಾಂ ಬಹವೋ ವ್ಯಶ್ವಸನ್,
46 ಕಿನ್ತು ಕೇಚಿದನ್ಯೇ ಫಿರೂಶಿನಾಂ ಸಮೀಪಂ ಗತ್ವಾ ಯೀಶೋರೇತಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮಣೋ ವಾರ್ತ್ತಾಮ್ ಅವದನ್|
47 ತತಃ ಪರಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಾಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಕೃತ್ವಾ ವ್ಯಾಹರನ್ ವಯಂ ಕಿಂ ಕುರ್ಮ್ಮಃ? ಏಷ ಮಾನವೋ ಬಹೂನ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರೋತಿ|
48 ಯದೀದೃಶಂ ಕರ್ಮ್ಮ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ವಾರಯಾಮಸ್ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯನ್ತಿ ರೋಮಿಲೋಕಾಶ್ಚಾಗತ್ಯಾಸ್ಮಾಕಮ್ ಅನಯಾ ರಾಜಧಾನ್ಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಮ್ ಆಛೇತ್ಸ್ಯನ್ತಿ|
49 ತದಾ ತೇಷಾಂ ಕಿಯಫಾನಾಮಾ ಯಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವತ್ಸರೇ ಮಹಾಯಾಜಕಪದೇ ನ್ಯಯುಜ್ಯತ ಸ ಪ್ರತ್ಯವದದ್ ಯೂಯಂ ಕಿಮಪಿ ನ ಜಾನೀಥ;
50 ಸಮಗ್ರದೇಶಸ್ಯ ವಿನಾಶತೋಪಿ ಸರ್ವ್ವಲೋಕಾರ್ಥಮ್ ಏಕಸ್ಯ ಜನಸ್ಯ ಮರಣಮ್ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಙ್ಗಲಹೇತುಕಮ್ ಏತಸ್ಯ ವಿವೇಚನಾಮಪಿ ನ ಕುರುಥ|
51 ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಸ ನಿಜಬುದ್ಧ್ಯಾ ವ್ಯಾಹರದ್ ಇತಿ ನ,
52 ಕಿನ್ತು ಯೀಶೂಸ್ತದ್ದೇಶೀಯಾನಾಂ ಕಾರಣಾತ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ತ್ಯಕ್ಷ್ಯತಿ, ದಿಶಿ ದಿಶಿ ವಿಕೀರ್ಣಾನ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸನ್ತಾನಾನ್ ಸಂಗೃಹ್ಯೈಕಜಾತಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಚ, ತಸ್ಮಿನ್ ವತ್ಸರೇ ಕಿಯಫಾ ಮಹಾಯಾಜಕತ್ವಪದೇ ನಿಯುಕ್ತಃ ಸನ್ ಇದಂ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ಕಥಿತವಾನ್|
53 ತದ್ದಿನಮಾರಭ್ಯ ತೇ ಕಥಂ ತಂ ಹನ್ತುಂ ಶಕ್ನುವನ್ತೀತಿ ಮನ್ತ್ರಣಾಂ ಕರ್ತ್ತುಂ ಪ್ರಾರೇಭಿರೇ|
54 ಅತಏವ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಯೀಶುಃ ಸಪ್ರಕಾಶಂ ಗಮನಾಗಮನೇ ಅಕೃತ್ವಾ ತಸ್ಮಾದ್ ಗತ್ವಾ ಪ್ರಾನ್ತರಸ್ಯ ಸಮೀಪಸ್ಥಾಯಿಪ್ರದೇಶಸ್ಯೇಫ್ರಾಯಿಮ್ ನಾಮ್ನಿ ನಗರೇ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾಕಂ ಕಾಲಂ ಯಾಪಯಿತುಂ ಪ್ರಾರೇಭೇ|
55 ಅನನ್ತರಂ ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವೇ ನಿಕಟವರ್ತ್ತಿನಿ ಸತಿ ತದುತ್ಸವಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಸ್ವಾನ್ ಶುಚೀನ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಬಹವೋ ಜನಾ ಗ್ರಾಮೇಭ್ಯೋ ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್,
56 ಯೀಶೋರನ್ವೇಷಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಮನ್ದಿರೇ ದಣ್ಡಾಯಮಾನಾಃ ಸನ್ತಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವ್ಯಾಹರನ್, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೀದೃಶೋ ಬೋಧೋ ಜಾಯತೇ? ಸ ಕಿಮ್ ಉತ್ಸವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಅತ್ರಾಗಮಿಷ್ಯತಿ?
57 ಸ ಚ ಕುತ್ರಾಸ್ತಿ ಯದ್ಯೇತತ್ ಕಶ್ಚಿದ್ ವೇತ್ತಿ ತರ್ಹಿ ದರ್ಶಯತು ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಃ ಫಿರೂಶಿನಶ್ಚ ತಂ ಧರ್ತ್ತುಂ ಪೂರ್ವ್ವಮ್ ಇಮಾಮ್ ಆಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಾಚಾರಯನ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 12

1 ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ದಿನಷಟ್ಕೇ ಸ್ಥಿತೇ ಯೀಶು ರ್ಯಂ ಪ್ರಮೀತಮ್ ಇಲಿಯಾಸರಂ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಉದಸ್ಥಾಪರತ್ ತಸ್ಯ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನಂ ಬೈಥನಿಯಾಗ್ರಾಮಮ್ ಆಗಚ್ಛತ್|
2 ತತ್ರ ತದರ್ಥಂ ರಜನ್ಯಾಂ ಭೋಜ್ಯೇ ಕೃತೇ ಮರ್ಥಾ ಪರ್ಯ್ಯವೇಷಯದ್ ಇಲಿಯಾಸರ್ ಚ ತಸ್ಯ ಸಙ್ಗಿಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಭೋಜನಾಸನ ಉಪಾವಿಶತ್|
3 ತದಾ ಮರಿಯಮ್ ಅರ್ದ್ಧಸೇಟಕಂ ಬಹುಮೂಲ್ಯಂ ಜಟಾಮಾಂಸೀಯಂ ತೈಲಮ್ ಆನೀಯ ಯೀಶೋಶ್ಚರಣಯೋ ರ್ಮರ್ದ್ದಯಿತ್ವಾ ನಿಜಕೇಶ ರ್ಮಾರ್ಷ್ಟುಮ್ ಆರಭತ; ತದಾ ತೈಲಸ್ಯ ಪರಿಮಲೇನ ಗೃಹಮ್ ಆಮೋದಿತಮ್ ಅಭವತ್|
4 ಯಃ ಶಿಮೋನಃ ಪುತ್ರ ರಿಷ್ಕರಿಯೋತೀಯೋ ಯಿಹೂದಾನಾಮಾ ಯೀಶುಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಶಿಷ್ಯಸ್ತದಾ ಕಥಿತವಾನ್,
5 ಏತತ್ತೈಲಂ ತ್ರಿಭಿಃ ಶತೈ ರ್ಮುದ್ರಾಪದೈ ರ್ವಿಕ್ರೀತಂ ಸದ್ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯಃ ಕುತೋ ನಾದೀಯತ?
6 ಸ ದರಿದ್ರಲೋಕಾರ್ಥಮ್ ಅಚಿನ್ತಯದ್ ಇತಿ ನ, ಕಿನ್ತು ಸ ಚೌರ ಏವಂ ತನ್ನಿಕಟೇ ಮುದ್ರಾಸಮ್ಪುಟಕಸ್ಥಿತ್ಯಾ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಯದತಿಷ್ಠತ್ ತದಪಾಹರತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ ಇಮಾಂ ಕಥಾಮಕಥಯತ್|
7 ತದಾ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಏನಾಂ ಮಾ ವಾರಯ ಸಾ ಮಮ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾಪನದಿನಾರ್ಥಂ ತದರಕ್ಷಯತ್|
8 ದರಿದ್ರಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಸರ್ವ್ವದಾ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಸರ್ವ್ವದಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ನ ತಿಷ್ಠಾಮಿ|
9 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುಸ್ತತ್ರಾಸ್ತೀತಿ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಬಹವೋ ಯಿಹೂದೀಯಾಸ್ತಂ ಶ್ಮಶಾನಾದುತ್ಥಾಪಿತಮ್ ಇಲಿಯಾಸರಞ್ಚ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಆಗಚ್ಛನ|
10 ತದಾ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾಸ್ತಮ್ ಇಲಿಯಾಸರಮಪಿ ಸಂಹರ್ತ್ತುಮ್ ಅಮನ್ತ್ರಯನ್ ;
11 ಯತಸ್ತೇನ ಬಹವೋ ಯಿಹೂದೀಯಾ ಗತ್ವಾ ಯೀಶೌ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|
12 ಅನನ್ತರಂ ಯೀಶು ರ್ಯಿರೂಶಾಲಮ್ ನಗರಮ್ ಆಗಚ್ಛತೀತಿ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪರೇಽಹನಿ ಉತ್ಸವಾಗತಾ ಬಹವೋ ಲೋಕಾಃ
13 ಖರ್ಜ್ಜೂರಪತ್ರಾದ್ಯಾನೀಯ ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ಬಹಿರಾಗತ್ಯ ಜಯ ಜಯೇತಿ ವಾಚಂ ಪ್ರೋಚ್ಚೈ ರ್ವಕ್ತುಮ್ ಆರಭನ್ತ, ಇಸ್ರಾಯೇಲೋ ಯೋ ರಾಜಾ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಗಚ್ಛತಿ ಸ ಧನ್ಯಃ|
14 ತದಾ "ಹೇ ಸಿಯೋನಃ ಕನ್ಯೇ ಮಾ ಭೈಷೀಃ ಪಶ್ಯಾಯಂ ತವ ರಾಜಾ ಗರ್ದ್ದಭಶಾವಕಮ್ ಆರುಹ್ಯಾಗಚ್ಛತಿ"
15 ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಚನಾನುಸಾರೇಣ ಯೀಶುರೇಕಂ ಯುವಗರ್ದ್ದಭಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತದುಪರ್ಯ್ಯಾರೋಹತ್|
16 ಅಸ್ಯಾಃ ಘಟನಾಯಾಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯ್ಯಂ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪ್ರಥಮಂ ನಾಬುಧ್ಯನ್ತ, ಕಿನ್ತು ಯೀಶೌ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಸತಿ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ತಸ್ಮಿನ ಅಕಥ್ಯತ ಲೋಕಾಶ್ಚ ತಮ್ಪ್ರತೀತ್ಥಮ್ ಅಕುರ್ವ್ವನ್ ಇತಿ ತೇ ಸ್ಮೃತವನ್ತಃ|
17 ಸ ಇಲಿಯಾಸರಂ ಶ್ಮಶಾನಾದ್ ಆಗನ್ತುಮ್ ಆಹ್ವತವಾನ್ ಶ್ಮಶಾನಾಞ್ಚ ಉದಸ್ಥಾಪಯದ್ ಯೇ ಯೇ ಲೋಕಾಸ್ತತ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಪಶ್ಯನ್ ತೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ದಾತುಮ್ ಆರಭನ್ತ|
18 ಸ ಏತಾದೃಶಮ್ ಅದ್ಭುತಂ ಕರ್ಮ್ಮಕರೋತ್ ತಸ್ಯ ಜನಶ್ರುತೇ ರ್ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಆಗಚ್ಛನ್|
19 ತತಃ ಫಿರೂಶಿನಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವಕ್ತುಮ್ ಆರಭನ್ತ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸರ್ವ್ವಾಶ್ಚೇಷ್ಟಾ ವೃಥಾ ಜಾತಾಃ, ಇತಿ ಕಿಂ ಯೂಯಂ ನ ಬುಧ್ಯಧ್ವೇ? ಪಶ್ಯತ ಸರ್ವ್ವೇ ಲೋಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಪಶ್ಚಾದ್ವರ್ತ್ತಿನೋಭವನ್|
20 ಭಜನಂ ಕರ್ತ್ತುಮ್ ಉತ್ಸವಾಗತಾನಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಕತಿಪಯಾ ಜನಾ ಅನ್ಯದೇಶೀಯಾ ಆಸನ್ ,
21 ತೇ ಗಾಲೀಲೀಯಬೈತ್ಸೈದಾನಿವಾಸಿನಃ ಫಿಲಿಪಸ್ಯ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗತ್ಯ ವ್ಯಾಹರನ್ ಹೇ ಮಹೇಚ್ಛ ವಯಂ ಯೀಶುಂ ದ್ರಷ್ಟುಮ್ ಇಚ್ಛಾಮಃ|
22 ತತಃ ಫಿಲಿಪೋ ಗತ್ವಾ ಆನ್ದ್ರಿಯಮ್ ಅವದತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ ಆನ್ದ್ರಿಯಫಿಲಿಪೌ ಯೀಶವೇ ವಾರ್ತ್ತಾಮ್ ಅಕಥಯತಾಂ|
23 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುದಿತವಾನ್ ಮಾನವಸುತಸ್ಯ ಮಹಿಮಪ್ರಾಪ್ತಿಸಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತಃ|
24 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಧಾನ್ಯಬೀಜಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಯಾಂ ಪತಿತ್ವಾ ಯದಿ ನ ಮೃಯತೇ ತರ್ಹ್ಯೇಕಾಕೀ ತಿಷ್ಠತಿ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಮೃಯತೇ ತರ್ಹಿ ಬಹುಗುಣಂ ಫಲಂ ಫಲತಿ|
25 ಯೋ ಜನೇा ನಿಜಪ್ರಾಣಾನ್ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನಾತಿ ಸ ತಾನ್ ಹಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಯೇा ಜನ ಇಹಲೋಕೇ ನಿಜಪ್ರಾಣಾನ್ ಅಪ್ರಿಯಾನ್ ಜಾನಾತಿ ಸೇाನನ್ತಾಯುಃ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ತಾನ್ ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ|
26 ಕಶ್ಚಿದ್ ಯದಿ ಮಮ ಸೇವಕೋ ಭವಿತುಂ ವಾಞ್ಛತಿ ತರ್ಹಿ ಸ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ಗಾಮೀ ಭವತು, ತಸ್ಮಾದ್ ಅಹಂ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಮಮ ಸೇವಕೇाಪಿ ತತ್ರ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ; ಯೋ ಜನೋ ಮಾಂ ಸೇವತೇ ಮಮ ಪಿತಾಪಿ ತಂ ಸಮ್ಮಂಸ್ಯತೇ|
27 ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಮಮ ಪ್ರಾಣಾ ವ್ಯಾಕುಲಾ ಭವನ್ತಿ, ತಸ್ಮಾದ್ ಹೇ ಪಿತರ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಸಮಯಾನ್ ಮಾಂ ರಕ್ಷ, ಇತ್ಯಹಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯೇ? ಕಿನ್ತ್ವಹಮ್ ಏತತ್ಸಮಯಾರ್ಥಮ್ ಅವತೀರ್ಣವಾನ್|
28 ಹೇ ಪಿತ: ಸ್ವನಾಮ್ನೋ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯ; ತನೈವ ಸ್ವನಾಮ್ನೋ ಮಹಿಮಾನಮ್ ಅಹಂ ಪ್ರಾಕಾಶಯಂ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಏಷಾ ಗಗಣೀಯಾ ವಾಣೀ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇಽಜಾಯತ|
29 ತಚ್ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಮೀಪಸ್ಥಲೋಕಾನಾಂ ಕೇಚಿದ್ ಅವದನ್ ಮೇಘೋಽಗರ್ಜೀತ್, ಕೇಚಿದ್ ಅವದನ್ ಸ್ವರ್ಗೀಯದೂತೋಽನೇನ ಸಹ ಕಥಾಮಚಕಥತ್|
30 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀತ್, ಮದರ್ಥಂ ಶಬ್ದೋಯಂ ನಾಭೂತ್ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಮೇವಾಭೂತ್|
31 ಅಧುನಾ ಜಗತೋಸ್ಯ ವಿಚಾರ: ಸಮ್ಪತ್ಸ್ಯತೇ, ಅಧುನಾಸ್ಯ ಜಗತ: ಪತೀ ರಾಜ್ಯಾತ್ ಚ್ಯೋಷ್ಯತಿ|
32 ಯದ್ಯಈ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಊರ್ದ್ವ್ವೇ ಪ್ರೋತ್ಥಾಪಿತೋಸ್ಮಿ ತರ್ಹಿ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಮಾನವಾನ್ ಸ್ವಸಮೀಪಮ್ ಆಕರ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ|
33 ಕಥಂ ತಸ್ಯ ಮೃತಿ ರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಏತದ್ ಬೋಧಯಿತುಂ ಸ ಇಮಾಂ ಕಥಾಮ್ ಅಕಥಯತ್|
34 ತದಾ ಲೋಕಾ ಅಕಥಯನ್ ಸೋಭಿಷಿಕ್ತಃ ಸರ್ವ್ವದಾ ತಿಷ್ಠತೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಗ್ರನ್ಥೇ ಶ್ರುತಮ್ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ, ತರ್ಹಿ ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರಃ ಪ್ರೋತ್ಥಾಪಿತೋ ಭವಿಷ್ಯತೀತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಕಥಂ ವದಸಿ? ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರೋಯಂ ಕಃ?
35 ತದಾ ಯೀಶುರಕಥಾಯದ್ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಅಲ್ಪದಿನಾನಿ ಜ್ಯೋತಿರಾಸ್ತೇ, ಯಥಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅನ್ಧಕಾರೋ ನಾಚ್ಛಾದಯತಿ ತದರ್ಥಂ ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಗಚ್ಛತ; ಯೋ ಜನೋಽನ್ಧಕಾರೇ ಗಚ್ಛತಿ ಸ ಕುತ್ರ ಯಾತೀತಿ ನ ಜಾನಾತಿ|
36 ಅತಏವ ಯಾವತ್ಕಾಲಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟೇ ಜ್ಯೋತಿರಾಸ್ತೇ ತಾವತ್ಕಾಲಂ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಸನ್ತಾನಾ ಭವಿತುಂ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿಶ್ವಸಿತ; ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರಸ್ಥಾಯ ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಂ ಗುಪ್ತವಾನ್|
37 ಯದ್ಯಪಿ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಸಮಕ್ಷಮ್ ಏತಾವದಾಶ್ಚರ್ಯ್ಯಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೃತವಾನ್ ತಥಾಪಿ ತೇ ತಸ್ಮಿನ್ ನ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|
38 ಅತಏವ ಕಃ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ ಸುಸಂವಾದಂ ಪರೇಶಾಸ್ಮತ್ ಪ್ರಚಾರಿತಂ? ಪ್ರಕಾಶತೇ ಪರೇಶಸ್ಯ ಹಸ್ತಃ ಕಸ್ಯ ಚ ಸನ್ನಿಧೌ? ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿನಾ ಯದೇತದ್ ವಾಕ್ಯಮುಕ್ತಂ ತತ್ ಸಫಲಮ್ ಅಭವತ್|
39 ತೇ ಪ್ರತ್ಯೇತುಂ ನಾಶನ್ಕುವನ್ ತಸ್ಮಿನ್ ಯಿಶಯಿಯಭವಿಷ್ಯದ್ವಾದಿ ಪುನರವಾದೀದ್,
40 ಯದಾ, "ತೇ ನಯನೈ ರ್ನ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಭಿಶ್ಚ ನ ಬುಧ್ಯನ್ತೇ ತೈ ರ್ಮನಃಸು ಪರಿವರ್ತ್ತಿತೇಷು ಚ ತಾನಹಂ ಯಥಾ ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ ನ ಕರೋಮಿ ತಥಾ ಸ ತೇಷಾಂ ಲೋಚನಾನ್ಯನ್ಧಾನಿ ಕೃತ್ವಾ ತೇಷಾಮನ್ತಃಕರಣಾನಿ ಗಾಢಾನಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ| "
41 ಯಿಶಯಿಯೋ ಯದಾ ಯೀಶೋ ರ್ಮಹಿಮಾನಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಥಾಮಕಥಯತ್ ತದಾ ಭವಿಷ್ಯದ್ವಾಕ್ಯಮ್ ಈದೃಶಂ ಪ್ರಕಾಶಯತ್|
42 ತಥಾಪ್ಯಧಿಪತಿನಾಂ ಬಹವಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಾಯನ್| ಕಿನ್ತು ಫಿರೂಶಿನಸ್ತಾನ್ ಭಜನಗೃಹಾದ್ ದೂರೀಕುರ್ವ್ವನ್ತೀತಿ ಭಯಾತ್ ತೇ ತಂ ನ ಸ್ವೀಕೃತವನ್ತಃ|
43 ಯತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾತೋ ಮಾನವಾನಾಂ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಂ ತೇಽಪ್ರಿಯನ್ತ|
44 ತದಾ ಯೀಶುರುಚ್ಚೈಃಕಾರಮ್ ಅಕಥಯದ್ ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸ ಕೇವಲೇ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತೀತಿ ನ, ಸ ಮತ್ಪ್ರೇರಕೇಽಪಿ ವಿಶ್ವಸಿತಿ|
45 ಯೋ ಜನೋ ಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಮಪಿ ಪಶ್ಯತಿ|
46 ಯೋ ಜನೋ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ ಸ ಯಥಾನ್ಧಕಾರೇ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ತದರ್ಥಮ್ ಅಹಂ ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪೋ ಭೂತ್ವಾ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅವತೀರ್ಣವಾನ್|
47 ಮಮ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿನ್ ನ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ತರ್ಹಿ ತಮಹಂ ದೋಷಿಣಂ ನ ಕರೋಮಿ, ಯತೋ ಹೇತೋ ರ್ಜಗತೋ ಜನಾನಾಂ ದೋಷಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾನ್ ಕರ್ತ್ತುಂ ನಾಗತ್ಯ ತಾನ್ ಪರಿಚಾತುಮ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ|
48 ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ನ ಶ್ರದ್ಧಾಯ ಮಮ ಕಥಂ ನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ, ಅನ್ಯಸ್ತಂ ದೋಷಿಣಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವಸ್ತುತಸ್ತು ಯಾಂ ಕಥಾಮಹಮ್ ಅಚಕಥಂ ಸಾ ಕಥಾ ಚರಮೇಽನ್ಹಿ ತಂ ದೋಷಿಣಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ|
49 ಯತೋ ಹೇತೋರಹಂ ಸ್ವತಃ ಕಿಮಪಿ ನ ಕಥಯಾಮಿ, ಕಿಂ ಕಿಂ ಮಯಾ ಕಥಯಿತವ್ಯಂ ಕಿಂ ಸಮುಪದೇಷ್ಟವ್ಯಞ್ಚ ಇತಿ ಮತ್ಪ್ರೇರಯಿತಾ ಪಿತಾ ಮಾಮಾಜ್ಞಾಪಯತ್|
50 ತಸ್ಯ ಸಾಜ್ಞಾ ಅನನ್ತಾಯುರಿತ್ಯಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ಅತಏವಾಹಂ ಯತ್ ಕಥಯಾಮಿ ತತ್ ಪಿತಾ ಯಥಾಜ್ಞಾಪಯತ್ ತಥೈವ ಕಥಯಾಮ್ಯಹಮ್|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 13

1 ನಿಸ್ತಾರೋತ್ಸವಸ್ಯ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕಾಲಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಗಮನಸ್ಯ ಸಮಯಃ ಸನ್ನಿಕರ್ಷೋಭೂದ್ ಇತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೀಶುರಾಪ್ರಥಮಾದ್ ಯೇಷು ಜಗತ್ಪ್ರವಾಸಿಷ್ವಾತ್ಮೀಯಲೋಕೇಷ ಪ್ರೇಮ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ ತೇಷು ಶೇಷಂ ಯಾವತ್ ಪ್ರೇಮ ಕೃತವಾನ್|
2 ಪಿತಾ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸರ್ವ್ವಂ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್ ಸ್ವಯಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮೀಪಾದ್ ಆಗಚ್ಛದ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಯಾಸ್ಯತಿ ಚ, ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ರಜನ್ಯಾಂ ಭೋಜನೇ ಸಮ್ಪೂರ್ಣೇ ಸತಿ,
3 ಯದಾ ಶೈತಾನ್ ತಂ ಪರಹಸ್ತೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿತುಂ ಶಿಮೋನಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಈಷ್ಕಾರಿಯೋತಿಯಸ್ಯ ಯಿಹೂದಾ ಅನ್ತಃಕರಣೇ ಕುಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ಸಮಾರ್ಪಯತ್,
4 ತದಾ ಯೀಶು ರ್ಭೋಜನಾಸನಾದ್ ಉತ್ಥಾಯ ಗಾತ್ರವಸ್ತ್ರಂ ಮೋಚಯಿತ್ವಾ ಗಾತ್ರಮಾರ್ಜನವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತೇನ ಸ್ವಕಟಿಮ್ ಅಬಧ್ನಾತ್,
5 ಪಶ್ಚಾದ್ ಏಕಪಾತ್ರೇ ಜಲಮ್ ಅಭಿಷಿಚ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಪಾದಾನ್ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ತೇನ ಕಟಿಬದ್ಧಗಾತ್ರಮಾರ್ಜನವಾಸಸಾ ಮಾರ್ಷ್ಟುಂ ಪ್ರಾರಭತ|
6 ತತಃ ಶಿಮೋನ್ಪಿತರಸ್ಯ ಸಮೀಪಮಾಗತೇ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಕಿಂ ಮಮ ಪಾದೌ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಿಷ್ಯತಿ?
7 ಯೀಶುರುದಿತವಾನ್ ಅಹಂ ಯತ್ ಕರೋಮಿ ತತ್ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ನ ಜಾನಾಸಿ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಚಾಜ್ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ|
8 ತತಃ ಪಿತರಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಭವಾನ್ ಕದಾಪಿ ಮಮ ಪಾದೌ ನ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯಿಷ್ಯತಿ| ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಯದಿ ತ್ವಾಂ ನ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯೇ ತರ್ಹಿ ಮಯಿ ತವ ಕೋಪ್ಯಂಶೋ ನಾಸ್ತಿ|
9 ತದಾ ಶಿಮೋನ್ಪಿತರಃ ಕಥಿತವಾನ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ತರ್ಹಿ ಕೇವಲಪಾದೌ ನ, ಮಮ ಹಸ್ತೌ ಶಿರಶ್ಚ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಯತು|
10 ತತೋ ಯೀಶುರವದದ್ ಯೋ ಜನೋ ಧೌತಸ್ತಸ್ಯ ಸರ್ವ್ವಾಙ್ಗಪರಿಷ್ಕೃತತ್ವಾತ್ ಪಾದೌ ವಿನಾನ್ಯಾಙ್ಗಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷಾಲನಾಪೇಕ್ಷಾ ನಾಸ್ತಿ| ಯೂಯಂ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ ಇತಿ ಸತ್ಯಂ ಕಿನ್ತು ನ ಸರ್ವ್ವೇ,
11 ಯತೋ ಯೋ ಜನಸ್ತಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ ತಂ ಸ ಜ್ಞಾತವಾನ; ಅತಏವ ಯೂಯಂ ಸರ್ವ್ವೇ ನ ಪರಿಷ್ಕೃತಾ ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಿತವಾನ್|
12 ಇತ್ಥಂ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಪಾದಾನ್ ಪ್ರಕ್ಷಾಲ್ಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಪರಿಧಾಯಾಸನೇ ಸಮುಪವಿಶ್ಯ ಕಥಿತವಾನ್ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಂ ಕರ್ಮ್ಮಾಕಾರ್ಷಂ ಜಾನೀಥ?
13 ಯೂಯಂ ಮಾಂ ಗುರುಂ ಪ್ರಭುಞ್ಚ ವದಥ ತತ್ ಸತ್ಯಮೇವ ವದಥ ಯತೋಹಂ ಸಏವ ಭವಾಮಿ|
14 ಯದ್ಯಹಂ ಪ್ರಭು ರ್ಗುರುಶ್ಚ ಸನ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪಾದಾನ್ ಪ್ರಕ್ಷಾಲಿತವಾನ್ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಪಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನಮ್ ಉಚಿತಮ್|
15 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಯಥಾ ವ್ಯವಾಹರಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ತಥಾ ವ್ಯವಹರ್ತ್ತುಮ್ ಏಕಂ ಪನ್ಥಾನಂ ದರ್ಶಿತವಾನ್|
16 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಪ್ರಭೋ ರ್ದಾಸೋ ನ ಮಹಾನ್ ಪ್ರೇರಕಾಚ್ಚ ಪ್ರೇರಿತೋ ನ ಮಹಾನ್|
17 ಇಮಾಂ ಕಥಾಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಯದಿ ತದನುಸಾರತಃ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕುರುಥ ತರ್ಹಿ ಯೂಯಂ ಧನ್ಯಾ ಭವಿಷ್ಯಥ|
18 ಸರ್ವ್ವೇಷು ಯುಷ್ಮಾಸು ಕಥಾಮಿಮಾಂ ಕಥಯಾಮಿ ಇತಿ ನ, ಯೇ ಮಮ ಮನೋನೀತಾಸ್ತಾನಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ಕಿನ್ತು ಮಮ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಯೋ ಭುಙ್ಕ್ತೇ ಮತ್ಪ್ರಾಣಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತಃ| ಉತ್ಥಾಪಯತಿ ಪಾದಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಸ ಏಷ ಮಾನವಃ| ಯದೇತದ್ ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ವಚನಂ ತದನುಸಾರೇಣಾವಶ್ಯಂ ಘಟಿಷ್ಯತೇ|
19 ಅಹಂ ಸ ಜನ ಇತ್ಯತ್ರ ಯಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ವಿಶ್ವಾಸೋ ಜಾಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಏತಾದೃಶಘಟನಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಮ್ ಅಹಮಿದಾನೀಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಕಥಯಮ್|
20 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತೀವ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಮಯಾ ಪ್ರೇರಿತಂ ಜನಂ ಯೋ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ಮಾಮೇವ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಯಶ್ಚ ಮಾಂ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಸ ಮತ್ಪ್ರೇರಕಂ ಗೃಹ್ಲಾತಿ|
21 ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಯೀಶು ರ್ದುಃಖೀ ಸನ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ದತ್ತ್ವಾ ಕಥಿತವಾನ್ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಏಕೋ ಜನೋ ಮಾಂ ಪರಕರೇಷು ಸಮರ್ಪಯಿಷ್ಯತಿ|
22 ತತಃ ಸ ಕಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕಥಾಮೇತಾಂ ಕಥಿತವಾನ್ ಇತ್ಯತ್ರ ಸನ್ದಿಗ್ಧಾಃ ಶಿಷ್ಯಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಮುಖಮಾಲೋಕಯಿತುಂ ಪ್ರಾರಭನ್ತ|
23 ತಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಯೀಶು ರ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಪ್ರೀಯತ ಸ ಶಿಷ್ಯಸ್ತಸ್ಯ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಮ್ ಅವಾಲಮ್ಬತ|
24 ಶಿಮೋನ್ಪಿತರಸ್ತಂ ಸಙ್ಕೇತೇನಾವದತ್, ಅಯಂ ಕಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಕಥಾಮೇತಾಮ್ ಕಥಯತೀತಿ ಪೃಚ್ಛ|
25 ತದಾ ಸ ಯೀಶೋ ರ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಮ್ ಅವಲಮ್ಬ್ಯ ಪೃಷ್ಠವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಸ ಜನಃ ಕಃ?
26 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದದ್ ಏಕಖಣ್ಡಂ ಪೂಪಂ ಮಜ್ಜಯಿತ್ವಾ ಯಸ್ಮೈ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಸಏವ ಸಃ; ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೂಪಖಣ್ಡಮೇಕಂ ಮಜ್ಜಯಿತ್ವಾ ಶಿಮೋನಃ ಪುತ್ರಾಯ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯಾಯ ಯಿಹೂದೈ ದತ್ತವಾನ್|
27 ತಸ್ಮಿನ್ ದತ್ತೇ ಸತಿ ಶೈತಾನ್ ತಮಾಶ್ರಯತ್; ತದಾ ಯೀಶುಸ್ತಮ್ ಅವದತ್ ತ್ವಂ ಯತ್ ಕರಿಷ್ಯಸಿ ತತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕುರು|
28 ಕಿನ್ತು ಸ ಯೇನಾಶಯೇನ ತಾಂ ಕಥಾಮಕಥಾಯತ್ ತಮ್ ಉಪವಿಷ್ಟಲೋಕಾನಾಂ ಕೋಪಿ ನಾಬುಧ್ಯತ;
29 ಕಿನ್ತು ಯಿಹೂದಾಃ ಸಮೀಪೇ ಮುದ್ರಾಸಮ್ಪುಟಕಸ್ಥಿತೇಃ ಕೇಚಿದ್ ಇತ್ಥಮ್ ಅಬುಧ್ಯನ್ತ ಪಾರ್ವ್ವಣಾಸಾದನಾರ್ಥಂ ಕಿಮಪಿ ದ್ರವ್ಯಂ ಕ್ರೇತುಂ ವಾ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯಃ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ವಿತರಿತುಂ ಕಥಿತವಾನ್|
30 ತದಾ ಪೂಪಖಣ್ಡಗ್ರಹಣಾತ್ ಪರಂ ಸ ತೂರ್ಣಂ ಬಹಿರಗಚ್ಛತ್; ರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಸಮುಪಸ್ಯಿತಾ|
31 ಯಿಹೂದೇ ಬಹಿರ್ಗತೇ ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಇದಾನೀಂ ಮಾನವಸುತಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ತೇನೇಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ|
32 ಯದಿ ತೇನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ತರ್ಹೀಶ್ವರೋಪಿ ಸ್ವೇನ ತಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತಿ ತೂರ್ಣಮೇವ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತಿ|
33 ಹೇ ವತ್ಸಾ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕಿಞ್ಚಿತ್ಕಾಲಮಾತ್ರಮ್ ಆಸೇ, ತತಃ ಪರಂ ಮಾಂ ಮೃಗಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ ಕಿನ್ತ್ವಹಂ ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಯಾಮಿ ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಯೂಯಂ ಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಥ, ಯಾಮಿಮಾಂ ಕಥಾಂ ಯಿಹೂದೀಯೇಭ್ಯಃ ಕಥಿತವಾನ್ ತಥಾಧುನಾ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮಪಿ ಕಥಯಾಮಿ|
34 ಯೂಯಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರೀಯಧ್ವಮ್ ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾಸು ಯಥಾ ಪ್ರೀಯೇ ಯೂಯಮಪಿ ಪರಸ್ಪರಮ್ ತಥೈವ ಪ್ರೀಯಧ್ವಂ, ಯುಷ್ಮಾನ್ ಇಮಾಂ ನವೀನಾಮ್ ಆಜ್ಞಾಮ್ ಆದಿಶಾಮಿ|
35 ತೇನೈವ ಯದಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರೀಯಧ್ವೇ ತರ್ಹಿ ಲಕ್ಷಣೇನಾನೇನ ಯೂಯಂ ಮಮ ಶಿಷ್ಯಾ ಇತಿ ಸರ್ವ್ವೇ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ|
36 ಶಿಮೋನಪಿತರಃ ಪೃಷ್ಠವಾನ್ ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಕುತ್ರ ಯಾಸ್ಯತಿ? ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವದತ್, ಅಹಂ ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಯಾಮಿ ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಮಮ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಕಿನ್ತು ಪಶ್ಚಾದ್ ಗಮಿಷ್ಯಸಿ|
37 ತದಾ ಪಿತರಃ ಪ್ರತ್ಯುದಿತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಕುತೋ ಹೇತೋಸ್ತವ ಪಶ್ಚಾದ್ ಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ? ತ್ವದರ್ಥಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋಮಿ|
38 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತವಾನ್ ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಕಿಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ ದಾತುಂ ಶಕ್ನೋಷಿ? ತ್ವಾಮಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಕುಕ್ಕುಟರವಣಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ತ್ವಂ ತ್ರಿ ರ್ಮಾಮ್ ಅಪಹ್ನೋಷ್ಯಸೇ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 14

1 ಮನೋದುಃಖಿನೋ ಮಾ ಭೂತ; ಈಶ್ವರೇ ವಿಶ್ವಸಿತ ಮಯಿ ಚ ವಿಶ್ವಸಿತ|
2 ಮಮ ಪಿತು ಗೃಹೇ ಬಹೂನಿ ವಾಸಸ್ಥಾನಿ ಸನ್ತಿ ನೋ ಚೇತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಂ ಯುಷ್ಮದರ್ಥಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸಜ್ಜಯಿತುಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ|
3 ಯದಿ ಗತ್ವಾಹಂ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸಜ್ಜಯಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಪನರಾಗತ್ಯ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ವಸಮೀಪಂ ನೇಷ್ಯಾಮಿ, ತತೋ ಯತ್ರಾಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ತತ್ರ ಯೂಯಮಪಿ ಸ್ಥಾಸ್ಯಥ|
4 ಅಹಂ ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಜಾಮಿ ತತ್ಸ್ಥಾನಂ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ ತಸ್ಯ ಪನ್ಥಾನಮಪಿ ಜಾನೀಥ|
5 ತದಾ ಥೋಮಾ ಅವದತ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಕುತ್ರ ಯಾತಿ ತದ್ವಯಂ ನ ಜಾನೀಮಃ, ತರ್ಹಿ ಕಥಂ ಪನ್ಥಾನಂ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ?
6 ಯೀಶುರಕಥಯದ್ ಅಹಮೇವ ಸತ್ಯಜೀವನರೂಪಪಥೋ ಮಯಾ ನ ಗನ್ತಾ ಕೋಪಿ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗನ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ|
7 ಯದಿ ಮಾಮ್ ಅಜ್ಞಾಸ್ಯತ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಪಿತರಮಪ್ಯಜ್ಞಾಸ್ಯತ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾತಸ್ತಂ ಜಾನೀಥ ಪಶ್ಯಥ ಚ|
8 ತದಾ ಫಿಲಿಪಃ ಕಥಿತವಾನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಪಿತರಂ ದರ್ಶಯ ತಸ್ಮಾದಸ್ಮಾಕಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
9 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯಾವಾದೀತ್, ಹೇ ಫಿಲಿಪ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಏತಾವದ್ದಿನಾನಿ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ಮಾಂ ಕಿಂ ನ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜಾನಾಸಿ? ಯೋ ಜನೋ ಮಾಮ್ ಅಪಶ್ಯತ್ ಸ ಪಿತರಮಪ್ಯಪಶ್ಯತ್ ತರ್ಹಿ ಪಿತರಮ್ ಅಸ್ಮಾನ್ ದರ್ಶಯೇತಿ ಕಥಾಂ ಕಥಂ ಕಥಯಸಿ?
10 ಅಹಂ ಪಿತರಿ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಪಿತಾ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತೀತಿ ಕಿಂ ತ್ವಂ ನ ಪ್ರತ್ಯಷಿ? ಅಹಂ ಯದ್ವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಿ ತತ್ ಸ್ವತೋ ನ ವದಾಮಿ ಕಿನ್ತು ಯಃ ಪಿತಾ ಮಯಿ ವಿರಾಜತೇ ಸ ಏವ ಸರ್ವ್ವಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರಾತಿ|
11 ಅತಏವ ಪಿತರ್ಯ್ಯಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ಪಿತಾ ಚ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಮಮಾಸ್ಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಕುರುತ, ನೋ ಚೇತ್ ಕರ್ಮ್ಮಹೇತೋಃ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಕುರುತ|
12 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿತಿ ಸೋಹಮಿವ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವರಂ ತತೋಪಿ ಮಹಾಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರಿಷ್ಯತಿ ಯತೋ ಹೇತೋರಹಂ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ|
13 ಯಥಾ ಪುತ್ರೇಣ ಪಿತು ರ್ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶತೇ ತದರ್ಥಂ ಮಮ ನಾಮ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಯತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ ತತ್ ಸಫಲಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ|
14 ಯದಿ ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಯಾಚಧ್ವೇ ತರ್ಹಿ ತದಹಂ ಸಾಧಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
15 ಯದಿ ಮಯಿ ಪ್ರೀಯಧ್ವೇ ತರ್ಹಿ ಮಮಾಜ್ಞಾಃ ಸಮಾಚರತ|
16 ತತೋ ಮಯಾ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿತೇ ಪಿತಾ ನಿರನ್ತರಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಸ್ಥಾತುಮ್ ಇತರಮೇಕಂ ಸಹಾಯಮ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಯಮಯಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟಂ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯತಿ|
17 ಏತಜ್ಜಗತೋ ಲೋಕಾಸ್ತಂ ಗ್ರಹೀತುಂ ನ ಶಕ್ನುವನ್ತಿ ಯತಸ್ತೇ ತಂ ನಾಪಶ್ಯನ್ ನಾಜನಂಶ್ಚ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ ಯತೋ ಹೇತೋಃ ಸ ಯುಷ್ಮಾಕಮನ್ತ ರ್ನಿವಸತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಾಸ್ಯತಿ ಚ|
18 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅನಾಥಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ನ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಪುನರಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ|
19 ಕಿಯತ್ಕಾಲರತ್ ಪರಮ್ ಅಸ್ಯ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಮಾಂ ಪುನ ರ್ನ ದ್ರಕ್ಷ್ಯನ್ತಿ ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ;ಅಹಂ ಜೀವಿಷ್ಯಾಮಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದ್ ಯೂಯಮಪಿ ಜೀವಿಷ್ಯಥ|
20 ಪಿತರ್ಯ್ಯಹಮಸ್ಮಿ ಮಯಿ ಚ ಯೂಯಂ ಸ್ಥ, ತಥಾಹಂ ಯುಷ್ಮಾಸ್ವಸ್ಮಿ ತದಪಿ ತದಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಥ|
21 ಯೋ ಜನೋ ಮಮಾಜ್ಞಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತಾ ಆಚರತಿ ಸಏವ ಮಯಿ ಪ್ರೀಯತೇ; ಯೋ ಜನಶ್ಚ ಮಯಿ ಪ್ರೀಯತೇ ಸಏವ ಮಮ ಪಿತುಃ ಪ್ರಿಯಪಾತ್ರಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ತಥಾಹಮಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೀತ್ವಾ ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
22 ತದಾ ಈಷ್ಕರಿಯೋತೀಯಾದ್ ಅನ್ಯೋ ಯಿಹೂದಾಸ್ತಮವದತ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಜಗತೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ನ ಭೂತ್ವಾಸ್ಮಾಕಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಕುತಃ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ?
23 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುದಿತವಾನ್, ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ಪ್ರೀಯತೇ ಸ ಮಮಾಜ್ಞಾ ಅಪಿ ಗೃಹ್ಲಾತಿ, ತೇನ ಮಮ ಪಿತಾಪಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೇಷ್ಯತೇ, ಆವಾಞ್ಚ ತನ್ನಿಕಟಮಾಗತ್ಯ ತೇನ ಸಹ ನಿವತ್ಸ್ಯಾವಃ|
24 ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ನ ಪ್ರೀಯತೇ ಸ ಮಮ ಕಥಾ ಅಪಿ ನ ಗೃಹ್ಲಾತಿ ಪುನಶ್ಚ ಯಾಮಿಮಾಂ ಕಥಾಂ ಯೂಯಂ ಶೃಣುಥ ಸಾ ಕಥಾ ಕೇವಲಸ್ಯ ಮಮ ನ ಕಿನ್ತು ಮಮ ಪ್ರೇರಕೋ ಯಃ ಪಿತಾ ತಸ್ಯಾಪಿ ಕಥಾ|
25 ಇದಾನೀಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟೇ ವಿದ್ಯಮಾನೋಹಮ್ ಏತಾಃ ಸಕಲಾಃ ಕಥಾಃ ಕಥಯಾಮಿ|
26 ಕಿನ್ತ್ವಿತಃ ಪರಂ ಪಿತ್ರಾ ಯಃ ಸಹಾಯೋಽರ್ಥಾತ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಾ ಮಮ ನಾಮ್ನಿ ಪ್ರೇರಯಿಷ್ಯತಿ ಸ ಸರ್ವ್ವಂ ಶಿಕ್ಷಯಿತ್ವಾ ಮಯೋಕ್ತಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಕಥಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಮಾರಯಿಷ್ಯತಿ|
27 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ನಿಕಟೇ ಶಾನ್ತಿಂ ಸ್ಥಾಪಯಿತ್ವಾ ಯಾಮಿ, ನಿಜಾಂ ಶಾನ್ತಿಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದದಾಮಿ, ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಯಥಾ ದದಾತಿ ತಥಾಹಂ ನ ದದಾಮಿ; ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಃಕರಣಾನಿ ದುಃಖಿತಾನಿ ಭೀತಾನಿ ಚ ನ ಭವನ್ತು|
28 ಅಹಂ ಗತ್ವಾ ಪುನರಪಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಮ್ ಆಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಯೋಕ್ತಂ ವಾಕ್ಯಮಿದಂ ಯೂಯಮ್ ಅಶ್ರೌಷ್ಟ; ಯದಿ ಮಯ್ಯಪ್ರೇಷ್ಯಧ್ವಂ ತರ್ಹ್ಯಹಂ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಮಮಾಸ್ಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂ ಯೂಯಮ್ ಅಹ್ಲಾದಿಷ್ಯಧ್ವಂ ಯತೋ ಮಮ ಪಿತಾ ಮತ್ತೋಪಿ ಮಹಾನ್|
29 ತಸ್ಯಾ ಘಟನಾಯಾಃ ಸಮಯೇ ಯಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಜಾಯತೇ ತದರ್ಥಮ್ ಅಹಂ ತಸ್ಯಾ ಘಟನಾಯಾಃ ಪೂರ್ವ್ವಮ್ ಇದಾನೀಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಏತಾಂ ವಾರ್ತ್ತಾಂ ವದಾಮಿ|
30 ಇತಃ ಪರಂ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಹ ಮಮ ಬಹವ ಆಲಾಪಾ ನ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ ಯತಃ ಕಾರಣಾದ್ ಏತಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪತಿರಾಗಚ್ಛತಿ ಕಿನ್ತು ಮಯಾ ಸಹ ತಸ್ಯ ಕೋಪಿ ಸಮ್ಬನ್ಧೋ ನಾಸ್ತಿ|
31 ಅಹಂ ಪಿತರಿ ಪ್ರೇಮ ಕರೋಮಿ ತಥಾ ಪಿತು ರ್ವಿಧಿವತ್ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕರೋಮೀತಿ ಯೇನ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಜಾನನ್ತಿ ತದರ್ಥಮ್ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ವಯಂ ಸ್ಥಾನಾದಸ್ಮಾದ್ ಗಚ್ಛಾಮ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 15

1 ಅಹಂ ಸತ್ಯದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾಸ್ವರೂಪೋ ಮಮ ಪಿತಾ ತೂದ್ಯಾನಪರಿಚಾರಕಸ್ವರೂಪಞ್ಚ|
2 ಮಮ ಯಾಸು ಶಾಖಾಸು ಫಲಾನಿ ನ ಭವನ್ತಿ ತಾಃ ಸ ಛಿನತ್ತಿ ತಥಾ ಫಲವತ್ಯಃ ಶಾಖಾ ಯಥಾಧಿಕಫಲಾನಿ ಫಲನ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ತಾಃ ಪರಿಷ್ಕರೋತಿ|
3 ಇದಾನೀಂ ಮಯೋಕ್ತೋಪದೇಶೇನ ಯೂಯಂ ಪರಿಷ್ಕೃತಾಃ|
4 ಅತಃ ಕಾರಣಾತ್ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತ ತೇನಾಹಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಸು ತಿಷ್ಠಾಮಿ, ಯತೋ ಹೇತೋ ರ್ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾಯಾಮ್ ಅಸಂಲಗ್ನಾ ಶಾಖಾ ಯಥಾ ಫಲವತೀ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ತಥಾ ಯೂಯಮಪಿ ಮಯ್ಯತಿಷ್ಠನ್ತಃ ಫಲವನ್ತೋ ಭವಿತುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ|
5 ಅಹಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತಾಸ್ವರೂಪೋ ಯೂಯಞ್ಚ ಶಾಖಾಸ್ವರೂಪೋಃ; ಯೋ ಜನೋ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಯತ್ರ ಚಾಹಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ, ಸ ಪ್ರಚೂರಫಲೈಃ ಫಲವಾನ್ ಭವತಿ, ಕಿನ್ತು ಮಾಂ ವಿನಾ ಯೂಯಂ ಕಿಮಪಿ ಕರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ|
6 ಯಃ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಯಿ ನ ತಿಷ್ಠತಿ ಸ ಶುಷ್ಕಶಾಖೇವ ಬಹಿ ರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯತೇ ಲೋಕಾಶ್ಚ ತಾ ಆಹೃತ್ಯ ವಹ್ನೌ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ದಾಹಯನ್ತಿ|
7 ಯದಿ ಯೂಯಂ ಮಯಿ ತಿಷ್ಠಥ ಮಮ ಕಥಾ ಚ ಯುಷ್ಮಾಸು ತಿಷ್ಠತಿ ತರ್ಹಿ ಯದ್ ವಾಞ್ಛಿತ್ವಾ ಯಾಚಿಷ್ಯಧ್ವೇ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತದೇವ ಸಫಲಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ|
8 ಯದಿ ಯೂಯಂ ಪ್ರಚೂರಫಲವನ್ತೋ ಭವಥ ತರ್ಹಿ ತದ್ವಾರಾ ಮಮ ಪಿತು ರ್ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶಿಷ್ಯತೇ ತಥಾ ಯೂಯಂ ಮಮ ಶಿಷ್ಯಾ ಇತಿ ಪರಿಕ್ಷಾಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ|
9 ಪಿತಾ ಯಥಾ ಮಯಿ ಪ್ರೀತವಾನ್ ಅಹಮಪಿ ಯುಷ್ಮಾಸು ತಥಾ ಪ್ರೀತವಾನ್ ಅತೋ ಹೇತೋ ರ್ಯೂಯಂ ನಿರನ್ತರಂ ಮಮ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಣಿ ಭೂತ್ವಾ ತಿಷ್ಠತ|
10 ಅಹಂ ಯಥಾ ಪಿತುರಾಜ್ಞಾ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಪ್ರೇಮಭಾಜನಂ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ತಥೈವ ಯೂಯಮಪಿ ಯದಿ ಮಮಾಜ್ಞಾ ಗುಹ್ಲೀಥ ತರ್ಹಿ ಮಮ ಪ್ರೇಮಭಾಜನಾನಿ ಸ್ಥಾಸ್ಯಥ|
11 ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಮಮ ಯ ಆಹ್ಲಾದಃ ಸ ಯಥಾ ಚಿರಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಆನನ್ದಶ್ಚ ಯಥಾ ಪೂರ್ಯ್ಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮ್ ಏತಾಃ ಕಥಾ ಅತ್ರಕಥಮ್|
12 ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾಸು ಯಥಾ ಪ್ರೀಯೇ ಯೂಯಮಪಿ ಪರಸ್ಪರಂ ತಥಾ ಪ್ರೀಯಧ್ವಮ್ ಏಷಾ ಮಮಾಜ್ಞಾ|
13 ಮಿತ್ರಾಣಾಂ ಕಾರಣಾತ್ ಸ್ವಪ್ರಾಣದಾನಪರ್ಯ್ಯನ್ತಂ ಯತ್ ಪ್ರೇಮ ತಸ್ಮಾನ್ ಮಹಾಪ್ರೇಮ ಕಸ್ಯಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ|
14 ಅಹಂ ಯದ್ಯದ್ ಆದಿಶಾಮಿ ತತ್ತದೇವ ಯದಿ ಯೂಯಮ್ ಆಚರತ ತರ್ಹಿ ಯೂಯಮೇವ ಮಮ ಮಿತ್ರಾಣಿ|
15 ಅದ್ಯಾರಭ್ಯ ಯುಷ್ಮಾನ್ ದಾಸಾನ್ ನ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ ಪ್ರಭು ರ್ಯತ್ ಕರೋತಿ ದಾಸಸ್ತದ್ ನ ಜಾನಾತಿ; ಕಿನ್ತು ಪಿತುಃ ಸಮೀಪೇ ಯದ್ಯದ್ ಅಶೃಣವಂ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ಯೂಷ್ಮಾನ್ ಅಜ್ಞಾಪಯಮ್ ತತ್ಕಾರಣಾದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾನ್|
16 ಯೂಯಂ ಮಾಂ ರೋಚಿತವನ್ತ ಇತಿ ನ, ಕಿನ್ತ್ವಹಮೇವ ಯುಷ್ಮಾನ್ ರೋಚಿತವಾನ್ ಯೂಯಂ ಗತ್ವಾ ಯಥಾ ಫಲಾನ್ಯುತ್ಪಾದಯಥ ತಾನಿ ಫಲಾನಿ ಚಾಕ್ಷಯಾಣಿ ಭವನ್ತಿ, ತದರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನ್ಯಜುನಜಂ ತಸ್ಮಾನ್ ಮಮ ನಾಮ ಪ್ರೋಚ್ಯ ಪಿತರಂ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಯಾಚಿಷ್ಯಧ್ವೇ ತದೇವ ಸ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯತಿ|
17 ಯೂಯಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರೀಯಧ್ವಮ್ ಅಹಮ್ ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ|
18 ಜಗತೋ ಲೋಕೈ ರ್ಯುಷ್ಮಾಸು ಋತೀಯಿತೇಷು ತೇ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಾಮೇವಾರ್ತ್ತೀಯನ್ತ ಇತಿ ಯೂಯಂ ಜಾನೀಥ|
19 ಯದಿ ಯೂಯಂ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಅಭವಿಷ್ಯತ ತರ್ಹಿ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಆತ್ಮೀಯಾನ್ ಬುದ್ಧ್ವಾಪ್ರೇಷ್ಯನ್ತ; ಕಿನ್ತು ಯೂಯಂ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ನ ಭವಥ, ಅಹಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಅಸ್ಮಾಜ್ಜಗತೋಽರೋಚಯಮ್ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾಜ್ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಋತೀಯನ್ತೇ|
20 ದಾಸಃ ಪ್ರಭೋ ರ್ಮಹಾನ್ ನ ಭವತಿ ಮಮೈತತ್ ಪೂರ್ವ್ವೀಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ಮರತ; ತೇ ಯದಿ ಮಾಮೇವಾತಾಡಯನ್ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾನಪಿ ತಾಡಯಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯದಿ ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ಗೃಹ್ಲನ್ತಿ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಮಪಿ ವಾಕ್ಯಂ ಗ್ರಹೀಷ್ಯನ್ತಿ|
21 ಕಿನ್ತು ತೇ ಮಮ ನಾಮಕಾರಣಾದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ತಾದೃಶಂ ವ್ಯವಹರಿಷ್ಯನ್ತಿ ಯತೋ ಯೋ ಮಾಂ ಪ್ರೇರಿತವಾನ್ ತಂ ತೇ ನ ಜಾನನ್ತಿ|
22 ತೇಷಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಮ್ ಆಗತ್ಯ ಯದ್ಯಹಂ ನಾಕಥಯಿಷ್ಯಂ ತರ್ಹಿ ತೇಷಾಂ ಪಾಪಂ ನಾಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ತೇಷಾಂ ಪಾಪಮಾಚ್ಛಾದಯಿತುಮ್ ಉಪಾಯೋ ನಾಸ್ತಿ|
23 ಯೋ ಜನೋ ಮಾಮ್ ಋತೀಯತೇ ಸ ಮಮ ಪಿತರಮಪಿ ಋತೀಯತೇ|
24 ಯಾದೃಶಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಕೇನಾಪಿ ಕದಾಪಿ ನಾಕ್ರಿಯನ್ತ ತಾದೃಶಾನಿ ಕರ್ಮ್ಮಾಣಿ ಯದಿ ತೇಷಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ಅಹಂ ನಾಕರಿಷ್ಯಂ ತರ್ಹಿ ತೇಷಾಂ ಪಾಪಂ ನಾಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ತೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾಪಿ ಮಾಂ ಮಮ ಪಿತರಞ್ಚಾರ್ತ್ತೀಯನ್ತ|
25 ತಸ್ಮಾತ್ ತೇಽಕಾರಣಂ ಮಾಮ್ ಋತೀಯನ್ತೇ ಯದೇತದ್ ವಚನಂ ತೇಷಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಲಿಖಿತಮಾಸ್ತೇ ತತ್ ಸಫಲಮ್ ಅಭವತ್|
26 ಕಿನ್ತು ಪಿತು ರ್ನಿರ್ಗತಂ ಯಂ ಸಹಾಯಮರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಯಮಯಮ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸ ಆಗತ್ಯ ಮಯಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ದಾಸ್ಯತಿ|
27 ಯೂಯಂ ಪ್ರಥಮಮಾರಭ್ಯ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ತಿಷ್ಠಥ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋ ರ್ಯೂಯಮಪಿ ಪ್ರಮಾಣಂ ದಾಸ್ಯಥ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 16

1 ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಯಥಾ ವಾಧಾ ನ ಜಾಯತೇ ತದರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಏತಾನಿ ಸರ್ವ್ವವಾಕ್ಯಾನಿ ವ್ಯಾಹರಂ|
2 ಲೋಕಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಜನಗೃಹೇಭ್ಯೋ ದೂರೀಕರಿಷ್ಯನ್ತಿ ತಥಾ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಹತ್ವಾ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ತುಷ್ಟಿ ಜನಕಂ ಕರ್ಮ್ಮಾಕುರ್ಮ್ಮ ಇತಿ ಮಂಸ್ಯನ್ತೇ ಸ ಸಮಯ ಆಗಚ್ಛನ್ತಿ|
3 ತೇ ಪಿತರಂ ಮಾಞ್ಚ ನ ಜಾನನ್ತಿ, ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರತೀದೃಶಮ್ ಆಚರಿಷ್ಯನ್ತಿ|
4 ಅತೋ ಹೇತಾಃ ಸಮಯೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೇ ಯಥಾ ಮಮ ಕಥಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನಃಸುಃ ಸಮುಪತಿಷ್ಠತಿ ತದರ್ಥಂ ಯುಷ್ಮಾಭ್ಯಮ್ ಏತಾಂ ಕಥಾಂ ಕಥಯಾಮಿ ಯುಷ್ಮಾಭಿಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಅಹಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪ್ರಥಮಂ ತಾಂ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ನಾಕಥಯಂ|
5 ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಸ್ವಸ್ಯ ಪ್ರೇರಯಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ತಥಾಪಿ ತ್ವಂ ಕ್ಕ ಗಚ್ಛಸಿ ಕಥಾಮೇತಾಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕೋಪಿ ಮಾಂ ನ ಪೃಚ್ಛತಿ|
6 ಕಿನ್ತು ಮಯೋಕ್ತಾಭಿರಾಭಿಃ ಕಥಾಭಿ ರ್ಯೂಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಃಕರಣಾನಿ ದುಃಖೇನ ಪೂರ್ಣಾನ್ಯಭವನ್|
7 ತಥಾಪ್ಯಹಂ ಯಥಾರ್ಥಂ ಕಥಯಾಮಿ ಮಮ ಗಮನಂ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಹಿತಾರ್ಥಮೇವ, ಯತೋ ಹೇತೋ ರ್ಗಮನೇ ನ ಕೃತೇ ಸಹಾಯೋ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪಂ ನಾಗಮಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಯದಿ ಗಚ್ಛಾಮಿ ತರ್ಹಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮೀಪೇ ತಂ ಪ್ರೇಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ|
8 ತತಃ ಸ ಆಗತ್ಯ ಪಾಪಪುಣ್ಯದಣ್ಡೇಷು ಜಗತೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಪ್ರಬೋಧಂ ಜನಯಿಷ್ಯತಿ|
9 ತೇ ಮಯಿ ನ ವಿಶ್ವಸನ್ತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಧೇತೋಃ ಪಾಪಪ್ರಬೋಧಂ ಜನಯಿಷ್ಯತಿ|
10 ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅದೃಶ್ಯಃ ಸನ್ನಹಂ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಪುಣ್ಯೇ ಪ್ರಬೋಧಂ ಜನಯಿಷ್ಯತಿ|
11 ಏತಜ್ಜಗತೋಽಧಿಪತಿ ರ್ದಣ್ಡಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾದ್ ದಣ್ಡೇ ಪ್ರಬೋಧಂ ಜನಯಿಷ್ಯತಿ|
12 ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ಕಥಯಿತುಂ ಮಮಾನೇಕಾಃ ಕಥಾ ಆಸತೇ, ತಾಃ ಕಥಾ ಇದಾನೀಂ ಯೂಯಂ ಸೋಢುಂ ನ ಶಕ್ನುಥ;
13 ಕಿನ್ತು ಸತ್ಯಮಯ ಆತ್ಮಾ ಯದಾ ಸಮಾಗಮಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ಸರ್ವ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ನೇಷ್ಯತಿ, ಸ ಸ್ವತಃ ಕಿಮಪಿ ನ ವದಿಷ್ಯತಿ ಕಿನ್ತು ಯಚ್ಛ್ರೋಷ್ಯತಿ ತದೇವ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಭಾವಿಕಾರ್ಯ್ಯಂ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯತಿ|
14 ಮಮ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯಿಷ್ಯತಿ ಯತೋ ಮದೀಯಾಂ ಕಥಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಬೋಧಯಿಷ್ಯತಿ|
15 ಪಿತು ರ್ಯದ್ಯದ್ ಆಸ್ತೇ ತತ್ ಸರ್ವ್ವಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾದ್ ಕಾರಣಾದ್ ಅವಾದಿಷಂ ಸ ಮದೀಯಾಂ ಕಥಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಬೋಧಯಿಷ್ಯತಿ|
16 ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಯೂಯಂ ಮಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ ಕಿನ್ತು ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಪುನ ರ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ ಯತೋಹಂ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ|
17 ತತಃ ಶಿಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಿಯನ್ತೋ ಜನಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ವದಿತುಮ್ ಆರಭನ್ತ, ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಮಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ ಕಿನ್ತು ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಪುನ ರ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ ಯತೋಹಂ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಇತಿ ಯದ್ ವಾಕ್ಯಮ್ ಅಯಂ ವದತಿ ತತ್ ಕಿಂ?
18 ತತಃ ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಮ್ ಇತಿ ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಂ ಕಿಂ? ತಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ವಯಂ ಬೋದ್ಧುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಸ್ತೈರಿತಿ
19 ನಿಗದಿತೇ ಯೀಶುಸ್ತೇಷಾಂ ಪ್ರಶ್ನೇಚ್ಛಾಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತೇಭ್ಯೋಽಕಥಯತ್ ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಮಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ, ಕಿನ್ತು ಕಿಯತ್ಕಾಲಾತ್ ಪರಂ ಪೂನ ರ್ದ್ರಷ್ಟುಂ ಲಪ್ಸ್ಯಧ್ವೇ, ಯಾಮಿಮಾಂ ಕಥಾಮಕಥಯಂ ತಸ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಕಿಂ ಯೂಯಂ ಪರಸ್ಪರಂ ಮೃಗಯಧ್ವೇ?
20 ಯುಷ್ಮಾನಹಮ್ ಅತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ ಯೂಯಂ ಕ್ರನ್ದಿಷ್ಯಥ ವಿಲಪಿಷ್ಯಥ ಚ, ಕಿನ್ತು ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಆನನ್ದಿಷ್ಯನ್ತಿ; ಯೂಯಂ ಶೋಕಾಕುಲಾ ಭವಿಷ್ಯಥ ಕಿನ್ತು ಶೋಕಾತ್ ಪರಂ ಆನನ್ದಯುಕ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯಥ|
21 ಪ್ರಸವಕಾಲ ಉಪಸ್ಥಿತೇ ನಾರೀ ಯಥಾ ಪ್ರಸವವೇದನಯಾ ವ್ಯಾಕುಲಾ ಭವತಿ ಕಿನ್ತು ಪುತ್ರೇ ಭೂಮಿಷ್ಠೇ ಸತಿ ಮನುಷ್ಯೈಕೋ ಜನ್ಮನಾ ನರಲೋಕೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಇತ್ಯಾನನ್ದಾತ್ ತಸ್ಯಾಸ್ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ದುಃಖಂ ಮನಸಿ ನ ತಿಷ್ಠತಿ,
22 ತಥಾ ಯೂಯಮಪಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ಶೋಕಾಕುಲಾ ಭವಥ ಕಿನ್ತು ಪುನರಪಿ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಂ ದರ್ಶನಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತೇನ ಯುಷ್ಮಾಕಮ್ ಅನ್ತಃಕರಣಾನಿ ಸಾನನ್ದಾನಿ ಭವಿಷ್ಯನ್ತಿ, ಯುಷ್ಮಾಕಂ ತಮ್ ಆನನ್ದಞ್ಚ ಕೋಪಿ ಹರ್ತ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯತಿ|
23 ತಸ್ಮಿನ್ ದಿವಸೇ ಕಾಮಪಿ ಕಥಾಂ ಮಾಂ ನ ಪ್ರಕ್ಷ್ಯಥ| ಯುಷ್ಮಾನಹಮ್ ಅತಿಯಥಾರ್ಥಂ ವದಾಮಿ, ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಪಿತರಂ ಯಾಚಿಷ್ಯಧ್ವೇ ತದೇವ ಸ ದಾಸ್ಯತಿ|
24 ಪೂರ್ವ್ವೇ ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಕಿಮಪಿ ನಾಯಾಚಧ್ವಂ, ಯಾಚಧ್ವಂ ತತಃ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಥ ತಸ್ಮಾದ್ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾನನ್ದೋ ಜನಿಷ್ಯತೇ|
25 ಉಪಮಾಕಥಾಭಿಃ ಸರ್ವ್ವಾಣ್ಯೇತಾನಿ ಯುಷ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾಪಿತವಾನ್ ಕಿನ್ತು ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮಯೇ ಉಪಮಯಾ ನೋಕ್ತ್ವಾ ಪಿತುಃ ಕಥಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಮಯ ಏತಾದೃಶ ಆಗಚ್ಛತಿ|
26 ತದಾ ಮಮ ನಾಮ್ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯಿಷ್ಯಧ್ವೇ ಽಹಂ ಯುಷ್ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಪಿತರಂ ವಿನೇಷ್ಯೇ ಕಥಾಮಿಮಾಂ ನ ವದಾಮಿ;
27 ಯತೋ ಯೂಯಂ ಮಯಿ ಪ್ರೇಮ ಕುರುಥ, ತಥಾಹಮ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮೀಪಾದ್ ಆಗತವಾನ್ ಇತ್ಯಪಿ ಪ್ರತೀಥ, ತಸ್ಮಾದ್ ಕಾರಣಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪಿತಾ ಸ್ವಯಂ ಯುಷ್ಮಾಸು ಪ್ರೀಯತೇ|
28 ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಾಜ್ಜಜದ್ ಆಗತೋಸ್ಮಿ ಜಗತ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಚ ಪುನರಪಿ ಪಿತುಃ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ|
29 ತದಾ ಶಿಷ್ಯಾ ಅವದನ್, ಹೇ ಪ್ರಭೋ ಭವಾನ್ ಉಪಮಯಾ ನೋಕ್ತ್ವಾಧುನಾ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವದತಿ|
30 ಭವಾನ್ ಸರ್ವ್ವಜ್ಞಃ ಕೇನಚಿತ್ ಪೃಷ್ಟೋ ಭವಿತುಮಪಿ ಭವತಃ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತೀತ್ಯಧುನಾಸ್ಮಾಕಂ ಸ್ಥಿರಜ್ಞಾನಂ ಜಾತಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಭವಾನ್ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಮೀಪಾದ್ ಆಗತವಾನ್ ಇತ್ಯತ್ರ ವಯಂ ವಿಶ್ವಸಿಮಃ|
31 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯವಾದೀದ್ ಇದಾನೀಂ ಕಿಂ ಯೂಯಂ ವಿಶ್ವಸಿಥ?
32 ಪಶ್ಯತ ಸರ್ವ್ವೇ ಯೂಯಂ ವಿಕೀರ್ಣಾಃ ಸನ್ತೋ ಮಾಮ್ ಏಕಾಕಿನಂ ಪೀರತ್ಯಜ್ಯ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಗಮಿಷ್ಯಥ, ಏತಾದೃಶಃ ಸಮಯ ಆಗಚ್ಛತಿ ವರಂ ಪ್ರಾಯೇಣೋಪಸ್ಥಿತವಾನ್; ತಥಾಪ್ಯಹಂ ನೈಕಾಕೀ ಭವಾಮಿ ಯತಃ ಪಿತಾ ಮಯಾ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್ ಆಸ್ತೇ|
33 ಯಥಾ ಮಯಾ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಾನ್ತಿ ರ್ಜಾಯತೇ ತದರ್ಥಮ್ ಏತಾಃ ಕಥಾ ಯುಷ್ಮಭ್ಯಮ್ ಅಚಕಥಂ; ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಿ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕ್ಲೇಶೋ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ಕಿನ್ತ್ವಕ್ಷೋಭಾ ಭವತ ಯತೋ ಮಯಾ ಜಗಜ್ಜಿತಂ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 17

1 ತತಃ ಪರಂ ಯೀಶುರೇತಾಃ ಕಥಾಃ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಸ್ವರ್ಗಂ ವಿಲೋಕ್ಯೈತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯತ್, ಹೇ ಪಿತಃ ಸಮಯ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್; ಯಥಾ ತವ ಪುತ್ರಸ್ತವ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತದರ್ಥಂ ತ್ವಂ ನಿಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಕಾಶಯ|
2 ತ್ವಂ ಯೋಲ್ಲೋಕಾನ್ ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮರ್ಪಿತವಾನ್ ಸ ಯಥಾ ತೇಭ್ಯೋಽನನ್ತಾಯು ರ್ದದಾತಿ ತದರ್ಥಂ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿಮಾತ್ರಾಣಾಮ್ ಅಧಿಪತಿತ್ವಭಾರಂ ತಸ್ಮೈ ದತ್ತವಾನ್|
3 ಯಸ್ತ್ವಮ್ ಅದ್ವಿತೀಯಃ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಶ್ಚ ಯೀಶುಃ ಖ್ರೀಷ್ಟ ಏತಯೋರುಭಯೋಃ ಪರಿಚಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತೇಽನನ್ತಾಯು ರ್ಭವತಿ|
4 ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮ್ಮಣೋ ಭಾರಂ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ತವಾನ್, ತತ್ ಸಮ್ಪನ್ನಂ ಕೃತ್ವಾ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ತವ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಕಾಶಯಂ|
5 ಅತಏವ ಹೇ ಪಿತ ರ್ಜಗತ್ಯವಿದ್ಯಮಾನೇ ತ್ವಯಾ ಸಹ ತಿಷ್ಠತೋ ಮಮ ಯೋ ಮಹಿಮಾಸೀತ್ ಸಮ್ಪ್ರತಿ ತವ ಸಮೀಪೇ ಮಾಂ ತಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಾಪಯ|
6 ಅನ್ಯಚ್ಚ ತ್ವಮ್ ಏತಜ್ಜಗತೋ ಯಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಮಹ್ಯಮ್ ಅದದಾ ಅಹಂ ತೇಭ್ಯಸ್ತವ ನಾಮ್ನಸ್ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಮ್ ಅದದಾಂ, ತೇ ತವೈವಾಸನ್, ತ್ವಂ ತಾನ್ ಮಹ್ಯಮದದಾಃ, ತಸ್ಮಾತ್ತೇ ತವೋಪದೇಶಮ್ ಅಗೃಹ್ಲನ್|
7 ತ್ವಂ ಮಹ್ಯಂ ಯತ್ ಕಿಞ್ಚಿದ್ ಅದದಾಸ್ತತ್ಸರ್ವ್ವಂ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ ಇತ್ಯಧುನಾಜಾನನ್|
8 ಮಹ್ಯಂ ಯಮುಪದೇಶಮ್ ಅದದಾ ಅಹಮಪಿ ತೇಭ್ಯಸ್ತಮುಪದೇಶಮ್ ಅದದಾಂ ತೇಪಿ ತಮಗೃಹ್ಲನ್ ತ್ವತ್ತೋಹಂ ನಿರ್ಗತ್ಯ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತೋಭವಮ್ ಅತ್ರ ಚ ವ್ಯಶ್ವಸನ್|
9 ತೇಷಾಮೇವ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಽಹಂ ಜಗತೋ ಲೋಕನಿಮಿತ್ತಂ ನ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಕಿನ್ತು ಯಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಮಹ್ಯಮ್ ಅದದಾಸ್ತೇಷಾಮೇವ ನಿಮಿತ್ತಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಽಹಂ ಯತಸ್ತೇ ತವೈವಾಸತೇ|
10 ಯೇ ಮಮ ತೇ ತವ ಯೇ ಚ ತವ ತೇ ಮಮ ತಥಾ ತೈ ರ್ಮಮ ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶ್ಯತೇ|
11 ಸಾಮ್ಪ್ರತಮ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಿ ಮಮಾವಸ್ಥಿತೇಃ ಶೇಷಮ್ ಅಭವತ್ ಅಹಂ ತವ ಸಮೀಪಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಕಿನ್ತು ತೇ ಜಗತಿ ಸ್ಥಾಸ್ಯನ್ತಿ; ಹೇ ಪವಿತ್ರ ಪಿತರಾವಯೋ ರ್ಯಥೈಕತ್ವಮಾಸ್ತೇ ತಥಾ ತೇಷಾಮಪ್ಯೇಕತ್ವಂ ಭವತಿ ತದರ್ಥಂ ಯಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಮಹ್ಯಮ್ ಅದದಾಸ್ತಾನ್ ಸ್ವನಾಮ್ನಾ ರಕ್ಷ|
12 ಯಾವನ್ತಿ ದಿನಾನಿ ಜಗತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ತೈಃ ಸಹಾಹಮಾಸಂ ತಾವನ್ತಿ ದಿನಾನಿ ತಾನ್ ತವ ನಾಮ್ನಾಹಂ ರಕ್ಷಿತವಾನ್; ಯಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಮಹ್ಯಮ್ ಅದದಾಸ್ತಾನ್ ಸರ್ವ್ವಾನ್ ಅಹಮರಕ್ಷಂ, ತೇಷಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಕೇವಲಂ ವಿನಾಶಪಾತ್ರಂ ಹಾರಿತಂ ತೇನ ಧರ್ಮ್ಮಪುಸ್ತಕಸ್ಯ ವಚನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಭವತಿ|
13 ಕಿನ್ತ್ವಧುನಾ ತವ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಮಯಾ ಯಥಾ ತೇಷಾಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾನನ್ದೋ ಭವತಿ ತದರ್ಥಮಹಂ ಜಗತಿ ತಿಷ್ಠನ್ ಏತಾಃ ಕಥಾ ಅಕಥಯಮ್|
14 ತವೋಪದೇಶಂ ತೇಭ್ಯೋಽದದಾಂ ಜಗತಾ ಸಹ ಯಥಾ ಮಮ ಸಮ್ಬನ್ಧೋ ನಾಸ್ತಿ ತಥಾ ಜಜತಾ ಸಹ ತೇಷಾಮಪಿ ಸಮ್ಬನ್ಧಾಭಾವಾಜ್ ಜಗತೋ ಲೋಕಾಸ್ತಾನ್ ಋತೀಯನ್ತೇ|
15 ತ್ವಂ ಜಗತಸ್ತಾನ್ ಗೃಹಾಣೇತಿ ನ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇ ಕಿನ್ತ್ವಶುಭಾದ್ ರಕ್ಷೇತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಹಮ್|
16 ಅಹಂ ಯಥಾ ಜಗತ್ಸಮ್ಬನ್ಧೀಯೋ ನ ಭವಾಮಿ ತಥಾ ತೇಪಿ ಜಗತ್ಸಮ್ಬನ್ಧೀಯಾ ನ ಭವನ್ತಿ|
17 ತವ ಸತ್ಯಕಥಯಾ ತಾನ್ ಪವಿತ್ರೀಕುರು ತವ ವಾಕ್ಯಮೇವ ಸತ್ಯಂ|
18 ತ್ವಂ ಯಥಾ ಮಾಂ ಜಗತಿ ಪ್ರೈರಯಸ್ತಥಾಹಮಪಿ ತಾನ್ ಜಗತಿ ಪ್ರೈರಯಂ|
19 ತೇಷಾಂ ಹಿತಾರ್ಥಂ ಯಥಾಹಂ ಸ್ವಂ ಪವಿತ್ರೀಕರೋಮಿ ತಥಾ ಸತ್ಯಕಥಯಾ ತೇಪಿ ಪವಿತ್ರೀಭವನ್ತು|
20 ಕೇವಲಂ ಏತೇಷಾಮರ್ಥೇ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇಽಹಮ್ ಇತಿ ನ ಕಿನ್ತ್ವೇತೇಷಾಮುಪದೇಶೇನ ಯೇ ಜನಾ ಮಯಿ ವಿಶ್ವಸಿಷ್ಯನ್ತಿ ತೇಷಾಮಪ್ಯರ್ಥೇ ಪ್ರಾರ್ಥೇಯೇಽಹಮ್|
21 ಹೇ ಪಿತಸ್ತೇಷಾಂ ಸರ್ವ್ವೇಷಾಮ್ ಏಕತ್ವಂ ಭವತು ತವ ಯಥಾ ಮಯಿ ಮಮ ಚ ಯಥಾ ತ್ವಯ್ಯೇಕತ್ವಂ ತಥಾ ತೇಷಾಮಪ್ಯಾವಯೋರೇಕತ್ವಂ ಭವತು ತೇನ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪ್ರೇರಿತವಾನ್ ಇತಿ ಜಗತೋ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರತಿಯನ್ತು|
22 ಯಥಾವಯೋರೇಕತ್ವಂ ತಥಾ ತೇಷಾಮಪ್ಯೇಕತ್ವಂ ಭವತು ತೇಷ್ವಹಂ ಮಯಿ ಚ ತ್ವಮ್ ಇತ್ಥಂ ತೇಷಾಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮೇಕತ್ವಂ ಭವತು, ತ್ವಂ ಪ್ರೇರಿತವಾನ್ ತ್ವಂ ಮಯಿ ಯಥಾ ಪ್ರೀಯಸೇ ಚ ತಥಾ ತೇಷ್ವಪಿ ಪ್ರೀತವಾನ್ ಏತದ್ಯಥಾ ಜಗತೋ ಲೋಕಾ ಜಾನನ್ತಿ
23 ತದರ್ಥಂ ತ್ವಂ ಯಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಮಹ್ಯಮ್ ಅದದಾಸ್ತಂ ಮಹಿಮಾನಮ್ ಅಹಮಪಿ ತೇಭ್ಯೋ ದತ್ತವಾನ್|
24 ಹೇ ಪಿತ ರ್ಜಗತೋ ನಿರ್ಮ್ಮಾಣಾತ್ ಪೂರ್ವ್ವಂ ಮಯಿ ಸ್ನೇಹಂ ಕೃತ್ವಾ ಯಂ ಮಹಿಮಾನಂ ದತ್ತವಾನ್ ಮಮ ತಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಯಥಾ ತೇ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ತದರ್ಥಂ ಯಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ತವಾನ್ ಅಹಂ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠಾಮಿ ತೇಪಿ ಯಥಾ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠನ್ತಿ ಮಮೈಷಾ ವಾಞ್ಛಾ|
25 ಹೇ ಯಥಾರ್ಥಿಕ ಪಿತ ರ್ಜಗತೋ ಲೋಕೈಸ್ತ್ವಯ್ಯಜ್ಞಾತೇಪಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಜಾನೇ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪ್ರೇರಿತವಾನ್ ಇತೀಮೇ ಶಿಷ್ಯಾ ಜಾನನ್ತಿ|
26 ಯಥಾಹಂ ತೇಷು ತಿಷ್ಠಾಮಿ ತಥಾ ಮಯಿ ಯೇನ ಪ್ರೇಮ್ನಾ ಪ್ರೇಮಾಕರೋಸ್ತತ್ ತೇಷು ತಿಷ್ಠತಿ ತದರ್ಥಂ ತವ ನಾಮಾಹಂ ತಾನ್ ಜ್ಞಾಪಿತವಾನ್ ಪುನರಪಿ ಜ್ಞಾಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ|

ಯೋಹನಲಿಖಿತಃ ಸುಸಂವಾದಃ 18

1 ತಾಃ ಕಥಾಃ ಕಥಯಿತ್ವಾ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯಾನಾದಾಯ ಕಿದ್ರೋನ್ನಾಮಕಂ ಸ್ರೋತ ಉತ್ತೀರ್ಯ್ಯ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಹ ತತ್ರತ್ಯೋದ್ಯಾನಂ ಪ್ರಾವಿಶತ್|
2 ಕಿನ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಿಯಿಹೂದಾಸ್ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಪರಿಚೀಯತೇ ಯತೋ ಯೀಶುಃ ಶಿಷ್ಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಂ ಕದಾಚಿತ್ ತತ್ ಸ್ಥಾನಮ್ ಅಗಚ್ಛತ್|
3 ತದಾ ಸ ಯಿಹೂದಾಃ ಸೈನ್ಯಗಣಂ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕಾನಾಂ ಫಿರೂಶಿನಾಞ್ಚ ಪದಾತಿಗಣಞ್ಚ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಪ್ರದೀಪಾನ್ ಉಲ್ಕಾನ್ ಅಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಾದಾಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಾನ ಉಪಸ್ಥಿತವಾನ್|
4 ಸ್ವಂ ಪ್ರತಿ ಯದ್ ಘಟಿಷ್ಯತೇ ತಜ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೀಶುರಗ್ರೇಸರಃ ಸನ್ ತಾನಪೃಚ್ಛತ್ ಕಂ ಗವೇಷಯಥ?
5 ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್, ನಾಸರತೀಯಂ ಯೀಶುಂ; ತತೋ ಯೀಶುರವಾದೀದ್ ಅಹಮೇವ ಸಃ; ತೈಃ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತೀ ಯಿಹೂದಾಶ್ಚಾತಿಷ್ಠತ್|
6 ತದಾಹಮೇವ ಸ ತಸ್ಯೈತಾಂ ಕಥಾಂ ಶ್ರುತ್ವೈವ ತೇ ಪಶ್ಚಾದೇತ್ಯ ಭೂಮೌ ಪತಿತಾಃ|
7 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪುನರಪಿ ಪೃಷ್ಠವಾನ್ ಕಂ ಗವೇಷಯಥ? ತತಸ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯವದನ್ ನಾಸರತೀಯಂ ಯೀಶುಂ|
8 ತದಾ ಯೀಶುಃ ಪ್ರತ್ಯುದಿತವಾನ್ ಅಹಮೇವ ಸ ಇಮಾಂ ಕಥಾಮಚಕಥಮ್; ಯದಿ ಮಾಮನ್ವಿಚ್ಛಥ ತರ್ಹೀಮಾನ್ ಗನ್ತುಂ ಮಾ ವಾರಯತ|
9 ಇತ್ಥಂ ಭೂತೇ ಮಹ್ಯಂ ಯಾಲ್ಲೋಕಾನ್ ಅದದಾಸ್ತೇಷಾಮ್ ಏಕಮಪಿ ನಾಹಾರಯಮ್ ಇಮಾಂ ಯಾಂ ಕಥಾಂ ಸ ಸ್ವಯಮಕಥಯತ್ ಸಾ ಕಥಾ ಸಫಲಾ ಜಾತಾ|
10 ತದಾ ಶಿಮೋನ್ಪಿತರಸ್ಯ ನಿಕಟೇ ಖಙ್ಗಲ್ಸ್ಥಿತೇಃ ಸ ತಂ ನಿಷ್ಕೋಷಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಹಾಯಾಜಕಸ್ಯ ಮಾಲ್ಖನಾಮಾನಂ ದಾಸಮ್ ಆಹತ್ಯ ತಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣಂ ಛಿನ್ನವಾನ್|
11 ತತೋ ಯೀಶುಃ ಪಿತರಮ್ ಅವದತ್, ಖಙ್ಗಂ ಕೋಷೇ ಸ್ಥಾಪಯ ಮಮ ಪಿತಾ ಮಹ್ಯಂ ಪಾತುಂ ಯಂ ಕಂಸಮ್ ಅದದಾತ್ ತೇನಾಹಂ ಕಿಂ ನ ಪಾಸ್ಯಾಮಿ?
12 ತದಾ ಸೈನ್ಯಗಣಃ ಸೇನಾಪತಿ ರ್ಯಿಹೂದೀಯಾನಾಂ ಪದಾತಯಶ್ಚ ಯೀಶುಂ ಘೃತ್ವಾ ಬದ್ಧ್ವಾ ಹಾನನ್ನಾಮ್ನಃ ಕಿಯಫಾಃ ಶ್ವಶುರಸ್ಯ ಸಮೀಪಂ ಪ್ರಥಮಮ್ ಅನಯನ್|
13 ಸ ಕಿಯಫಾಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ವತ್ಸರೇ ಮಹಾಯಾಜತ್ವಪದೇ ನಿಯುಕ್ತಃ
14 ಸನ್ ಸಾಧಾರಣಲೋಕಾನಾಂ ಮಙ್ಗಲಾರ್ಥಮ್ ಏಕಜನಸ್ಯ ಮರಣಮುಚಿತಮ್ ಇತಿ ಯಿಹೂದೀಯೈಃ ಸಾರ್ದ್ಧಮ್